BILAG 1. Aftale med SÆLGER. vedr. levering af. LC-MS-system. til. Clinical Metabolomics Core Facility. Rigshospitalet. Region Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1. Aftale med SÆLGER. vedr. levering af. LC-MS-system. til. Clinical Metabolomics Core Facility. Rigshospitalet. Region Hovedstaden"

Transkript

1 BILAG 1 Aftale med SÆLGER vedr. levering af LC-MS-system til Clinical Metabolomics Core Facility Rigshospitalet Region Hovedstaden EU-udbud nr. 2015/S

2 Indholdsfortegnelse 1. BILAG KØBER SÆLGER SÆLGERS MODERSELSKAB / PRODUCENT (HVIS SÆLGER ER AGENT) KONTAKTPERSONER SÆLGERS KONTAKTPERSONER KØBERS KONTAKTPERSONER KØBERS FORBEHOLD AFTALEGRUNDLAG AFTALENS OMFANG OPTIONER TEKNISKE OG FUNKTIONELLE SPECIFIKATIONER MÆRKNING ØVRIGE YDELSER I FORBINDELSE MED LEVERANCEN FRISTER OG TIDSPLAN(ER) LEVERING OG MONTAGESTART IBRUGTAGNING OG DRIFT JUSTERING AF TIDSPLAN DETAILTIDSPLAN PRIS OFFENTLIGGØRELSE AF PRISOPLYSNINGER AFTALENUMMER FAKTURERING BETALINGSBETINGELSER LEVERING KVALITETSSIKRING, TEST OG DOKUMENTATION AF LEVERANCEN ADGANG TIL LØBENDE DOKUMENTATION LEVERINGSBETINGELSER LEVERINGSADRESSE/INSTALLATIONSSTED INTERN TRANSPORTVEJ INSTALLATIONSSTEDET BYGNINGSÆNDRINGER AF INSTALLATIONSSTEDET MANGLENDE KENDSKAB TIL DE FAKTISKE FORHOLD SÆLGERS ACCEPT AF INSTALLATIONSSTEDET SÆLGERS AFVISNING AF LEVERING OPSTILLING OG INSTALLATION EMBALLAGE OG AFFALDSHÅNDTERING UDFØRELSE AF OPGAVER PÅ KØBERS LEVERINGSADRESSE INSTALLATIONSPRØVE, MODTAGEKONTROL OG AFLEVERINGSDOKUMENTATION SÆLGERS KONTROL OG TEST AF INSTALLATIONEN MODTAGEKONTROL AFLEVERINGSDOKUMENTATION Brugsvejledning Bilag 1 Udkast til aftale Side 1 af 26

3 Daglig drifts- og vedligeholdelsesmanual Servicemanual Tekniske manualer og Softwaremanualer OPDATERING AF DOKUMENTATION RETTIGHEDER TIL MANUALER INSTRUKTION OG UNDERVISNING INSTRUKTION AF KØBERS BRUGERE OG TEKNIKERE AFLEVERING STATE-OF-THE-ART GARANTI VED AFLEVERING INDKALDELSE TIL AFLEVERINGSFORRETNING KØBERS OVERENSSTEMMELSESKONTROL GENNEMFØRELSE AF AFLEVERINGSFORRETNING UENIGHED OMKRING AFLEVERING FORSINKET AFLEVERING OPGØRELSE AF DAGBOD VED FORSINKET AFLEVERING SÆLGERS AFHJÆLPNINGSPLIGT OG ANSVAR FOR DRIFTSSTABILITET I AFHJÆLPNINGSPERIODEN ÅRS AFPRØVNING OG -GENNEMGANG AF UDSTYRET SÆLGERS AFHJÆLPNINGSPLIGT UD OVER 12 MÅNEDER DRIFTSBETINGELSER KØBERS PRODUKTIONSTID SÆLGERS AFLYSNING AF PLANLAGT VEDLIGEHOLD OG SERVICE GARANTERET RESPONSTID SERVICE INDGÅELSE AF SERVICEAFTALE TELEFON SUPPORT SERVICEORGANISATION OG SERVICE EFTER TILKALD SERVICERAPPORT SERVICEINFORMATIONER RESERVEDELE PRISER PÅ RESERVEDELE ANSVAR OG RISIKO VED RESERVEDELE UDENFOR KØBERS ADRESSE SOFTWARE OG LICENSER SERVICE SOFTWARE MV DRIFTSTABILITET VED OPDATERINGER ANSVAR FOR LICENSER SOFTWARE OPDATERINGER OG OPGRADERINGER (FEJL OG SIKKERHED) OPGRADERINGER (NYE FUNKTIONALITETER) I AFHJÆLPNINGSPERIODEN ØVRIGE OPDATERINGER OG OPGRADERINGER (MYNDIGHEDS- OG PRODUCENTKRAV) SOFTWARE OPGRADERINGER (NYE FUNKTIONALITETER) TREDJEMANDSRETTIGHEDER PRODUKTANSVAR OG ERSTATNINGSANSVAR OPHÆVELSE VED SÆLGERS MISLIGHOLDELSE MAKSIMERING AF ANSVAR KØBERS MISLIGHOLDELSE FLYTNING AF UDSTYR SÆLGERS OVERDRAGELSE AF FORPLIGTELSER OG TILGODEHAVENDER Bilag 1 Udkast til aftale Side 2 af 26

4 31. TAVSHEDSPLIGT FORSIKRINGSFORHOLD SPROG LOVVALG OG TVISTIGHEDER ØVRIGE BETINGELSER UNDERSKRIFTER Bilag 1 Udkast til aftale Side 3 af 26

5 1. Bilag Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Kravspecifikation (udfyldt Bilag 2 til udbudsbetingelserne). Tilbudsoversigt (udfyldt Bilag 3 til udbudsbetingelser). Sælgers tilbud nr. XX, dato XX. 2. Køber Region Hovedstaden Rigshospitalet, Afsnit 7652 Clinical Metabolomics Core Facility Ole Maaløes Vej 26, Indgang 76, 5. sal 2200 København N v/ Region Hovedstaden Center for Økonomi, Indkøb Kongens Vænge Hillerød 3. Sælger CVR-nr. 3.1 Sælgers moderselskab / producent (hvis Sælger er agent) CVR-nr. eller lign. hvis udenlandsk virksomhed 4. Kontaktpersoner 4.1 Sælgers kontaktpersoner Bilag 1 Udkast til aftale Side 4 af 26

6 moderselskab/producent moderselskab/producent 4.2 Købers kontaktpersoner Klinisk ansvarlige kontaktperson: Professor Gerrit van Hall Kommercielt/juridisk ansvarlige kontaktpersoner: Strategisk indkøbskonsulent Claus Jørgen Eskerod 5. Købers forbehold Ved evt. ændringer i lovgivningen eller strukturelle ændringer i Købers organisation som træder i kraft efter aftalens indgåelse, og som medfører væsentlige ændringer i Købers behov for udstyr og leverancer i henhold til aftalen, forbeholder Køber sig ret til at kræve aftalen reguleret/tilpasset/udvidet forholdsmæssigt i overensstemmelse hermed og/eller at opsige leverancer og forpligtelse på de berørte områder med et efter de konkrete omstændigheder passende skriftligt varsel indeholdende dokumentation for det/de indtrufne forhold. Aftalens øvrige bestemmelser vil være gældende også efter ændring i medfør af ovenstående. Hvis udbuddet vedrørende de af nærværende aftale omfattede produkter indbringes for klagenævnet for udbud eller domstolene, og købers beslutning om at tildele sælger aftalen annulleres, eller køber pålægges at bringe aftalen til ophør, er køber berettiget til at opsige aftalen med et efter de konkrete omstændigheder passende varsel alene mod betaling af sælgers positive udgifter i anledning af opsigelsen (negativ kontraktinteresse). 6. Aftalegrundlag Aftalen består af nærværende dokument samt bilag i henhold til bilagsoversigten. Ved evt. uoverensstemmelse mellem nærværende aftale og tilhørende bilag, har aftalen forrang. Ved evt. uoverensstemmelse mellem bilagene, gælder de i den rækkefølge, som de står anført i bilagsoversigten. 7. Aftalens omfang Denne aftale omfatter levering og installation af (fakbrikat/mærke). 7.1 Optioner Nærværende aftale omfatter endvidere optioner på: o Køb af reservedeledele i henhold til Sælger tilbud, jf. Bilag 2 og Bilag 3. o Indgåelse af Serviceaftaler i henhold til Sælgers tilbud, jf. Bilag 2 og Bilag 3. Bilag 1 Udkast til aftale Side 5 af 26

7 7.2 Tekniske og funktionelle specifikationer De nærmere tekniske og funktionelle specifikationer fremgår af Købers kravspecifikation, jf. bilag 1 og Sælgers tilbud, bilag 5. Købers minimums krav (A-krav) skal til stadighed være opfyldt. Sælgers udstyr opfylder Købers ønskelige krav (B-krav) i det omfang, Sælger i sit tilbud, bilag 5 har bekræftet dette i svarskema til kravspecifikation. 7.3 Mærkning Det af denne aftale omfattede udstyr, skal være i overensstemmelse med direktiv 93/42/EØF af d. 14. juni 1993 med senere ændringer, jf. bekendtgørelse nr af d. 18. december 2008 om medicinsk udstyr, og/eller direktiv 98/79/EF af d. 27. oktober 1998 med senere ændringer, jf. bekendtgørelse nr af d. 12. december 2005 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, herunder kravet om CE-mærkning, og overholde alle relevante standarder, som vedtaget af den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) eller Den Europæiske Komite for Elektronisk Standardisering (CENELEC) eller Den Internationale Standardiserings Organisation (ISO). 7.4 Øvrige ydelser i forbindelse med leverancen I tillæg til det ovenfor specificerede udstyr, er samtlige ydelser og biydelser omtalt i denne aftale med bilag indeholdt i leverancen. Indeholdt i prisen jf. punkt 9 er således: o Garantistillelse, jf. punkt 14. o Levering på Købers adresse, på det angivne brugssted DDP (INCO-terms 2010), jf. punkt o Montage, installation / tilslutning, jf. punkt 15. o Bortskaffelse af emballage, jf. punkt o Afprøvning og test af udstyr og installation, herunder interface til og funktion med eksisterende installationer og systemer, jf. punkt 16. o Modtagekontrol og anmeldelse i henhold til gældende dansk lovgivning for udstyret, jf. punkt o Fuld dokumentation af leverancen, herunder kvalitetssikring af installation mv. jf. punkt o Levering af dansk brugsvejledning/brugermanualer, jf. punkt o Levering af teknisk dokumentation, herunder specifikationer, diagrammer og servicemanual mv., jf. punkt og punkt o Levering af software, softwaremanualer og licenser, jf. punkt 16.3 og punkt 23. o Instruktion af Købers brugere i korrekt betjening og sikker anvendelse af udstyret, jf. punkt o Instruktion af Købers tekniske personale i drift- og vedligehold af udstyret, jf. punkt o State-of-the-art garanti, jf. punkt o 1 års garanti og afhjælpningsperiode svarende til fuld service, inkl. reservedele, jf. punkt 19. o Telefonsupport jf. punkt o Opgradering af software, jf. punkt 23. Bilag 1 Udkast til aftale Side 6 af 26

8 8. Frister og tidsplan(er) 8.1 Levering og montagestart Levering iht. Sælgers detail-tidsplan og efter nærmere aftale, dog indenfor tidsrummet 8:00-16:00 på hverdage. Levering skal ske så betids, at nedenstående frist for ibrugtagning og drift kan overholdes. Montagestart forudsættes [i henhold til sælges tilbudsmateriale]. Køber er klar til at modtage udstyret i op til en uge inden montagestart. 8.2 Ibrugtagning og drift Købers ibrugtagning og fuld drift af udstyret efter endt afleveringsforretning skal kunne ske senest [i henhold til sælges tilbudsmateriale]. 8.3 Justering af tidsplan Køber forbeholder sig ret til at foretage justeringer af tidsplan. Justeringer af frister, der ikke medfører skærpede tidsmæssige krav overfor Sælger, vil ikke give ret til tidsfristforlængelse og/eller kompensation, se dog punkt Detailtidsplan 9. Pris Sælger skal senest 14 dage efter aftalens indgåelse levere en detaljeret tidsplan til Købers godkendelse med angivelse af minimum nedenstående milepæle, idet de angivne frister i punkt 8.1 og 8.2 skal overholdes. o Levering. o Montage / installation / tilslutning. o Instruktion af Købers brugere i korrekt betjening og sikker anvendelse af udstyret. o Applikationstræning af Købers brugere. o Instruktion af Købers tekniske personale i den daglige drift og vedligehold af udstyret. o Overlevering af fuld afleveringsdokumentation og færdigmelding af leverancen. o Købers overesstemmelsestest af udstyret. o Aflevering og overtagelse. o Ibrugtagning og drift. Den samlede pris for leverancen inkl. rabat udgør DKK Den aftalte pris er fast og anført ekskl. moms, men inkl. evt. øvrige afgifter (told m.v.). Priser for optioner er faste, med mindre mulighed for prisregulering fremgår eksplicit af denne aftale. 10. Offentliggørelse af prisoplysninger Aftalesummen vil blive offentliggjort i EU-tidende. Bilag 1 Udkast til aftale Side 7 af 26

9 11. Aftalenummer Købers sags-/aftalenummer er: Købers aftalenummer skal anføres som reference på samtlige dokumenter og korrespondance vedr. denne aftale. 12. Fakturering Faktura skal fremsendes elektronisk til det GLN-nr. der fremgår af ordren, med angivelse af dato, varebetegnelse, kvantum, pris og Købers aftalenummer samt installationssted og personreference for den leverance den pågældende faktura vedrører. 13. Betalingsbetingelser Betalingsbetingelserne er 30 dage netto efter godkendt afleveringsforretning, jf. punkt 18 og modtagelse af fyldestgørende faktura. 14. Levering Levering skal ske efter anvisning af Købers teknisk/klinisk ansvarlige kontaktperson på det angivne installationssted Kvalitetssikring, test og dokumentation af leverancen Alle leverancer skal kvalitetssikres, testes og dokumenteres i henhold til gældende lovgivning og alle relevante standarder. Kvalitetssikring og test af leverancen skal gennemføres og dokumenteres i et sådan omfang og form, at alle installationer og alt udstyr er behørigt og forskriftsmæssig dokumenteret samt således, at alle testprocedurer og målinger er entydigt reproducerbare hos Køber. Alt nødvendigt udstyr til gennemførsel og efterprøvning af kvalitetssikring og tests skal efterfølgende stilles til rådighed for Køber. Al dokumentation skal overdrages til Køber elektronisk såvel som i papirform (antal efter aftale) senest når leverancen færdigmeldes. Alle betegnelser skal være anført i SI-enheder Adgang til løbende dokumentation Det kan påregnes, at Køber eller dennes repræsentant evt. vil føre tilsyn med produktion, installation og test. Sælger skal på opfordring stille alle nødvendige oplysninger til rådighed og således give mulighed for at Køber eller dennes repræsentant kan følge projektets fremdrift på tæt hold Leveringsbetingelser DDP, Delivered Duty Paid i henhold til INCOTERMS 2010, på Købers adresse på det angivne installationssted. Bilag 1 Udkast til aftale Side 8 af 26

10 Risiko for udstyr anses dog først for at være overdraget til Køber, når der er afholdt godkendt afleveringsforretning jf. punkt 18. Ansvar og risiko i forbindelse med tyveri, brand- og vandskade samt anden hændelig undergang bæres af Køber fra leveringstidspunktet efter fysisk levering på det af Køber anviste sted Leveringsadresse/installationssted Fremgår af indkøbsordren Intern transportvej Sælger har haft mulighed for at få den interne transportvej på hospitalet anvist af Købers teknisk ansvarlige kontaktperson på leveringsadressen Installationsstedet Sælger har haft mulighed for at få det angivne (iht. ordren) installationssted fremvist af Købers teknisk ansvarlige kontaktperson Bygningsændringer af installationsstedet Installationsstedet afleveres af Køber i klargjort stand, herunder med fremføring af de aftalte tekniske installationer Manglende kendskab til de faktiske forhold Sælger erklærer med underskrivelse af nærværende aftale, at være gjort bekendt med de faktiske fysiske rammer for leverancen, herunder adgangsforhold til og installationsforhold på installationsstedet, og at disse er fundet tilstrækkelige med de ændringer, som er anført i punkt Sælgers manglende kendskab til de faktiske fysiske rammer og forhold, herunder adgangsforhold og installationer, kan således ikke begrunde fravigelse af betingelser og vilkår anført i nærværende aftale med bilag, ligesom Sælger ikke kan rejse krav om yderligere betaling, tidsfristforlængelse eller andet på dette grundlag Sælgers accept af installationsstedet Det påhviler Sælger forud for montagestart at give meddelelse såfremt installationsstedet ikke er i overensstemmelse med de nødvendige konditioner for levering og installation af udstyret Sælgers afvisning af levering Såfremt Køber ikke har bragt de af Sælger påpegede forhold i orden inden den aftalte leveringsdato jf. punkt 8.1, er Sælger berettiget til at afvise at foretage levering. Vælger Sælger alligevel at foretage levering, sker det på Sælgers risiko. Bilag 1 Udkast til aftale Side 9 af 26

11 Kan Sælger med gyldig grund afvise at foretage levering, kan Sælger hæve aftalen under de i punkt 28 angivne betingelser. 15. Opstilling og installation Opstilling og installation af udstyret skal forestås af Sælger og skal foretages af fagligt uddannet personale, udføres fagligt korrekt i henhold til aftalen og i prima håndværksmæssig kvalitet. Opstilling og installation skal ud over at være i overensstemmelse med aftalen overholde gældende lovgivning, samt alle forskrifter og bekendtgørelser for de pågældende fagområder og det leverede udstyr. Kræver opstilling, installation og tilslutning i øvrigt særlig certificering, skal Sælger oplyse Køber herom forud for leverancen og på forespørgsel fremsende den fornødne dokumentation for den pågældende certificering til Køber. Er der særlige sikkerhedsmæssige forhold at tage i betragtning, er Køber berettiget til at kræve speciel mærkning. Installation og tilslutning er inkl. alle fremføringer fra udstyret til tilslutningspunkt(er) for de afsatte tekniske installationer på installationsstedet Emballage og affaldshåndtering Sælger er ansvarlig for, at emballage bortskaffes straks efter levering og udpakning af udstyret Udførelse af opgaver på Købers leveringsadresse Sælger skal påse at levering, opstilling og installation samt bortskaffelse af emballage og affaldshåndtering i øvrigt sker med mindst mulig gene for patienter, personale og den daglige drift på leveringsadressen. Udførelse af opgaver på Købers leveringsadresse skal som udgangspunkt foretages i Købers normale åbningstid. Såfremt Køber vurderer, at ovenstående ikke i rimelig grad bliver overholdt, forbeholder Køber sig ret til at indskrænke tidsrummet hvori disse opgaver kan udføres, uden at dette dermed giver Sælger mulighed for tidsfristforlængelse og /eller kompensation. 16. Installationsprøve, modtagekontrol og afleveringsdokumentation 16.1 Sælgers kontrol og test af installationen Sælgers installation af udstyret afsluttes med en installationsprøve, herunder men ikke begrænset til fuld efterprøvning af alle fabrikstests, som skal dokumentere, at maskinel og systemprogrammel er klar til påbegyndelse af Købers overensstemmelsestest. Installationsprøven skal dokumenteres i en installationsrapport og i øvrigt være designet med henblik på at facilitere Købers efterfølgende overensstemmelseskontrol. Bilag 1 Udkast til aftale Side 10 af 26

12 Sælgers kontrol og test af udstyr skal følge producentens krav og anbefalinger, samt procedurer knyttet hertil og i øvrigt være i overensstemmelse med og efterleve de kvalitetssikrings- og testprincipper, som er anført i Sælgers tilbud. Ingen gennemgang, kommentering eller godkendelse fra Køberens side af nogen prøve kan tages som udtryk for en ændring af de krav, der stilles efter kravspecifikationen. Sælger er ansvarlig for afholdelse af installationsprøven, herunder evt. omkostninger forbundet hermed Modtagekontrol Det forudsættes, at Sælger på Købers vegne opnår godkendt modtagekontrol, som forudsætning for efterfølgende afleveringsforretning. Modtagekontrollen skal omhandle alle sikkerhedsmæssige aspekter som Køber anser som værende væsentlige, herunder men ikke begrænset til mekanisk og elektrisk sikkerhedskontrol iht. gældende lovgivning. Modtagekontrol gennemføres af Sælger i tæt samarbejde med og efter retningslinjer fastsat af Købers medicotekniske chef eller en af denne bemyndiget person. Overholder modtagekontrollen ikke de stillede krav og tolerancer, anses det som en væsentlig mangel. Sælger afholder alle omkostninger ved modtagekontrollen, herunder alle evt. gebyrer til myndigheder o.lign Afleveringsdokumentation Inden aflevering kan finde sted, skal det i nærværende punkt 16.3 nævnte materiale foreligge. Alt materiale skal være på dansk. Dog accepteres tekniske manualer, servicemanualer og softwaremanualer på engelsk. Al afleveringsdokumentation skal overdrages til Køber elektronisk såvel som i papirform (antal efter aftale) senest når leverancen færdigmeldes Brugsvejledning Brugsvejledning skal være udarbejdet på dansk og skal være udformet og udarbejdet med henblik på at: o tilsikre korrekt og optimal betjening, samt sikker anvendelse af udstyret o forebygge fejlagtig anvendelse som kan skade udstyret o tage størst mulig hensyn til bruger, patienter og tredjemand o få i øvrigt fejlfrit udstyr til at fungere i overensstemmelse med den tiltænkte anvendelse Daglig drifts- og vedligeholdelsesmanual Den daglige drifts- og vedligeholdelsesmanual skal være udarbejdet på dansk og skal instruere i daglig rengøring, vedligehold og service, således at udstyret med gennemførsel Bilag 1 Udkast til aftale Side 11 af 26

13 af de beskrevne procedurer bevarer sin fulde funktionalitet og kan betjenes korrekt og sikkert for både brugere og patienter Den daglige drifts- og vedligeholdelsesmanual kan være en del af brugsvejledningen Servicemanual Servicemanualer skal være udarbejdet på dansk eller engelsk og indeholde alle kontrolmålingsprocedurer, serviceanvisninger samt justerings- og vedligeholdelsesanvisninger nødvendig for at forestå den fulde service af udstyret. Servicemanualen skal i omfang og indhold svare til den information producenten stiller til rådighed for Sælgers egne serviceteknikere Tekniske manualer og Softwaremanualer De tekniske manualer skal være udarbejdet på dansk eller engelsk og omfatte specifikationer på komponentniveau inkl. diagramtegninger mv. Softwaremanualer skal ligeledes være udarbejdet på dansk eller engelsk. Tekniske manualer og softwaremanualer skal i omfang og indhold svare til den information producenten stiller til rådighed til Sælgers egne teknikere Opdatering af dokumentation Sælger er forpligtet til at holde manualer og anden dokumentation ajour ved at Køber uopfordret og systematisk får alle servicemeddelelser og opdateringer af dette materiale tilsendt straks ved frigivelse. Sælger forpligter sig endvidere til straks at ændre dokumentationen såfremt Sælger bliver gjort opmærksom på fejl eller mangler. Ved opdateringer eller opgraderinger skal fuld dokumentation medfølge. Teknisk dokumentation skal være tilgængelig for Køber i hele udstyrets levetid Rettigheder til manualer Den ovenfor krævede dokumentation betragtes som en del af leverancen, idet Sælger dog stadig har ophavsretten m.m. knyttet til dokumentationen. Køber skal have fuld dispositionsret over dokumentationen, der skal forefindes på Købers adresse. 17. Instruktion og undervisning Leverancen omfatter instruktion af Købers brugere og teknikere, samt undervisning af Købers brugere og tekniske personale iht. Sælgers tilbud. Bilag 1 Udkast til aftale Side 12 af 26

14 17.1 Instruktion af Købers brugere og teknikere Sælger skal uden vederlag afholde instruktion i nødvendigt omfang for Købers brugere i korrekt betjening og sikker anvendelse af udstyret, herunder gennemgang af emnerne i brugsvejledningen jf. punkt Sælger skal uden vederlag afholde instruktion i nødvendigt omfang for Købers teknikere i daglig drift og vedligehold af udstyret, herunder men ikke begrænset til: o Gennemgang af det leverede udstyrs konstruktion og opbygning. o Gennemgang af hvilke dele som bør / skal rengøres og vedligeholdes, samt relevante procedurer herfor. o Gennemgang af instruktionen i den daglige drifts - og vedligeholdelsesmanual jf. punkt o Gennemgang af instruktionen i servicemanualen jf. punkt o Gennemgang af procedure for servicetilkald og procedure for bestilling af reserve- og forbrugsdele. Instruktion af Købers brugere og teknikere skal afholdes på Købers lokaliteter efter nærmere aftale. 18. Aflevering Aflevering af leverancen sker, når udstyret er opstillet, installeret og afprøvet på det korrekte installationssted og Købers teknisk/klinisk ansvarlige kontaktperson på leveringsadressen sammen med Sælger har kvitteret herfor efter iagttagelse af nedenstående afleveringsprocedure. Ved afleveringen overgår ansvaret for leverancen til Køber State-of-the-Art garanti ved aflevering Sælger forpligtiger sig til, på tidspunktet for afleveringsforretningen, at levere state-of-theart udstyr, funktionalitet og software omfattende alle enheder i aftalen. Det vil sige, at hvis nyere udgaver af al hardware, al software, nye funktionaliteter af f.eks. postprocessing, netværkskommunikation og lignende bliver kommercielt tilgængelige, og bliver kategoriseret som standardbestykning for fremtidige udgaver af det tilbudte udstyr, i perioden fra aftaleunderskrivelse til tidspunkt for godkendt afleveringsforretning, skal disse vederlagsfrit tilbydes Køber. Køber er ikke forpligtet til at acceptere dette tilbud Indkaldelse til afleveringsforretning Når udstyret er monteret, installeret og afprøvet, skal Sælger overdrage den fulde dokumentation af leverancen til Køber og efterfølgende færdigmelde leverancen. Herefter skal Køber inden for de fem efterfølgende arbejdsdage indkalde til afleveringsforretning, hvortil Sælger er forpligtet til at møde. Bilag 1 Udkast til aftale Side 13 af 26

15 Møder Sælger ikke til afleveringsforretningen, må han tage Købers konklusioner og vurderinger for gyldige Købers overensstemmelseskontrol I den mellemliggende periode fra færdigmelding af leverancen til gennemførsel af afleveringsforretning har Køber mulighed for at anvende udstyret til kontrol af overensstemmelse med Købers krav og Sælgers dokumentation og specifikationer, herunder (men ikke begrænset til): o Kontrol af at de sikkerhedsmæssige forskrifter er opfyldt. o Gennemførelse af performance tests blandt andet med henblik på eftervisning af Sælgers apparaturspecifikationer. o Gennemgang af anlægget med henblik på at konstatere, om øvrige tekniske og kvalitetsmæssige specifikationer er opfyldt. o Kontrol af leverancens overensstemmelse med kravspecifikationer. o Kontrol af overensstemmelse mellem leverance og kvalitetssikringsdokumentation i øvrigt. o Klinisk afprøvning (ikke produktion). I det omfang det er nødvendigt, stiller Sælger måleudstyr, fantomer samt kyndig operatør til rådighed vederlagsfrit. Sælger skal uden unødigt ophold påbegynde udbedring af fejl og mangler, såfremt Køber finder sådanne under denne kontrol. Når Sælger har dokumenteret at samtlige mangler er afhjulpet, har Køber yderligere fem arbejdsdage til at gennemføre en fornyet overensstemmelseskontrol. Købers anvendelse af udstyret til gennemførsel af test og kontrol af overensstemmelse med Købers krav og Sælgers dokumentation og specifikationer medfører ikke, at ansvar og risiko for udstyret overgår til Køber jf. punkt Gennemførelse af afleveringsforretning Ved afleveringsforretningen udfærdiges et afleverings- og overtagelsesdokument med eventuel mangelliste. Dokumentet underskrives af Køber og Sælger, der hver opbevarer et eksemplar heraf. Leverancen anses for at være afleveret, og risikoen overgået til Køber, når afleveringsforretningen har fundet sted, med mindre der ved denne er påvist væsentlige mangler ved leverancen. Væsentlige mangler foreligger navnlig, hvis følgende forhold ikke er opfyldt o Den fulde leverance skal være korrekt leveret, monteret og tilsluttet. o Der skal foreligge godkendt modtagekontrol/medicoteknisk kontrol iht. gældende lovgivning. o Der skal være gennemført mekanisk og elektrisk sikkerhedskontrol iht. gældende lovgivning. Bilag 1 Udkast til aftale Side 14 af 26

16 o Afprøvning og test af leverancen iht. til denne aftale, kravspecifikationen og Sælgers tilbud skal være gennemført og behørigt dokumenteret med fuldt tilfredsstillende resultat, herunder opkobling og funktionalitet af software. o Den fulde afleveringsdokumentation for leverancen, herunder kvalitetssikring af installation, dokumentation af test og afprøvninger mv. skal være overdraget til Køber senest samtidig med, at leverancen færdigmeldes. o Købers brugere skal have modtaget den fornødne instruktion i korrekt betjening og sikker anvendelse af udstyret. o Minimum ét hold af Købers brugere skal have modtaget applikationstræning. o Købers overensstemmelseskontrol skal være gennemført med fuldt tilfredsstillende resultat. o Der skal være gennemført godkendt klinisk afprøvning. o Købers tekniske personale skal have modtaget instruktion i daglig drift og vedligehold af udstyret (kan fraviges efter aftale). Såfremt leverancen er behæftet med væsentlige mangler, eller summen af uvæsentlige mangler samlet set af Køber vurderes væsentlige, er Køber berettiget til at afvise aflevering, indtil afhjælpning af disse forhold er sket. Er der påvist væsentlige mangler, afholdes en ny afleveringsforretning, når Sælger har givet Køber skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet. Sælger afholder egne omkostninger i forbindelse med gennemførsel af afleveringsforretningen og dertil krævede tests jf. punkt 16 og punkt Tager Køber hele leverancen eller dele deraf i brug til produktion før afleveringstidspunktet uden forudgående aftale med Sælger, overgår ansvaret for leverancen eller de ibrugtagne dele til Køber. Afhjælpningsperioden regnes ligeledes fra ibrugtagningstidspunktet Uenighed omkring aflevering Hvis Køber og Sælger ikke kan opnå enighed om Købers ret til at afvise aflevering, er parterne enige om at lade en upartisk opmand udmeldt af Voldgiftsinstituttet i København til endeligt at afgøre spørgsmålet. Udgifterne forbundet hermed afholdes af den part, afgørelsen går imod. Tvister om forståelsen og fortolkningen af aftalen samt andre juridiske spørgsmål i øvrigt kan ikke afgøres af den udpegede, sagkyndige person Forsinket aflevering Køber anser enhver forsinkelse for væsentlig. Såfremt Sælger må forudse en forsinkelse i leveringen, skal Sælger straks give skriftlig meddelelse til Køber med angivelse af såvel årsag til forsinkelsens opståen som forventet varighed/omfang af forsinkelsen. Ved forsinket aflevering, der bevirker at ibrugtagningsfristen ikke kan overholdes, jf. punkt 8.1 og 8.2, ifalder Sælger dagbod. Det gælder dog ikke, hvis forsinkelsen skyldes force Bilag 1 Udkast til aftale Side 15 af 26

17 majeure såsom strejke, statsindgreb, krig eller naturkatastrofer, med mindre Sælger kunne eller burde kunne forudse situationen Opgørelse af dagbod ved forsinket aflevering Såfremt Sælger jf. punkt 18.6, kan gøres ansvarlig for forsinket aflevering, vil bodens størrelse blive opgjort i forhold til Sælgers skønsmæssige andel i overskridelsen i henhold til nedenstående: De første 30 dage den ønskede dato for ibrugtagning og drift jf. punkt 8.2, overskrides, vil dagboden blive opgjort iht. til nedenstående: (2 promille af aftalesummen) x (antal arbejdsdages forsinkelse) Overskrides den ønskede dato for ibrugtagning og drift jf. punkt 8.2, med mere end 30 dage vil dagboden herefter blive opgjort iht. til nedenstående: (4 promille af aftalesummen) x (antal arbejdsdages forsinkelse) 19. Sælgers afhjælpningspligt og ansvar for driftsstabilitet i afhjælpningsperioden. Afhjælpningsperioden er fastsat til 12 måneder regnet fra godkendt afleveringsforretning jf. dog punkt punkt Såfremt der i afhjælpningsperioden opstår eller konstateres fejl og mangler, er Sælger pligtig til straks at udbedre alle fejl og mangler uden udgift for Køber. Undtaget herfra er afhjælpning af fejl og mangler, der skyldes forhold for hvilke Køber bærer risikoen. Der foreligger en mangel, såfremt Sælger og Sælgers ydelser ikke opfylder de i aftalen fastsatte krav eller de af Sælger givne garantier. Der foreligger endvidere en mangel, hvis den leverede dokumentation ikke opfylder kravene i aftalen. Udbedringen indbefatter identifikation af fejl, anvisning til Køberen om mulighed for omgåelse af fejlen, således at driften forstyrres mindst muligt, samt rettelse af fejlen/reparation uden ugrundet ophold. En del af mangeludbedringen består i på skrift at dokumentere udbedringen. Denne dokumentation indgår herefter som en del af det samlede dokumentationsmateriale for leverancen. Fejlretning og reparationer skal i afhjælpningsperioden udføres hos Køber, med mindre andet aftales, og være påbegyndt inden for den garanterede responstid jf. punkt Såfremt Sælger ikke kan afhjælpe fejl og/eller mangler ved det leverede udstyr, således at dette opfylder det for udstyret anførte specifikationer, er Køber berettiget til at få de fejlog/eller mangelbehæftede produkter ombyttet med tilsvarende fabriksnye. Bilag 1 Udkast til aftale Side 16 af 26

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 For køb og levering af varer For køb og levering af teknisk udstyr For køb og udførelse af tjenesteydelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet er anført i INTEGOs indkøbsordre

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale vedrørende Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage mellem [Se Kundeforsiderne]

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Fælleskommunalt indkøbssamarbejde mellem følgende kommuner: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre,

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 12 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 96 63 12 00 Mail: lemvig@lemvig.dk http://www.lemvig.dk/ og

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Entreprisekontrakt for maskinydelser

Entreprisekontrakt for maskinydelser Entreprisekontrakt for maskinydelser 27. februar 2015 J. nr. 044-01101 Denne Kontrakt er indgået på baggrund af offentligt udbud d. 27. februar 2015. Entreprisekontrakt for maskinydelser 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab

Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab mellem Glostrup

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere