BILAG 1. Aftale med SÆLGER. vedr. levering af. LC-MS-system. til. Clinical Metabolomics Core Facility. Rigshospitalet. Region Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1. Aftale med SÆLGER. vedr. levering af. LC-MS-system. til. Clinical Metabolomics Core Facility. Rigshospitalet. Region Hovedstaden"

Transkript

1 BILAG 1 Aftale med SÆLGER vedr. levering af LC-MS-system til Clinical Metabolomics Core Facility Rigshospitalet Region Hovedstaden EU-udbud nr. 2015/S

2 Indholdsfortegnelse 1. BILAG KØBER SÆLGER SÆLGERS MODERSELSKAB / PRODUCENT (HVIS SÆLGER ER AGENT) KONTAKTPERSONER SÆLGERS KONTAKTPERSONER KØBERS KONTAKTPERSONER KØBERS FORBEHOLD AFTALEGRUNDLAG AFTALENS OMFANG OPTIONER TEKNISKE OG FUNKTIONELLE SPECIFIKATIONER MÆRKNING ØVRIGE YDELSER I FORBINDELSE MED LEVERANCEN FRISTER OG TIDSPLAN(ER) LEVERING OG MONTAGESTART IBRUGTAGNING OG DRIFT JUSTERING AF TIDSPLAN DETAILTIDSPLAN PRIS OFFENTLIGGØRELSE AF PRISOPLYSNINGER AFTALENUMMER FAKTURERING BETALINGSBETINGELSER LEVERING KVALITETSSIKRING, TEST OG DOKUMENTATION AF LEVERANCEN ADGANG TIL LØBENDE DOKUMENTATION LEVERINGSBETINGELSER LEVERINGSADRESSE/INSTALLATIONSSTED INTERN TRANSPORTVEJ INSTALLATIONSSTEDET BYGNINGSÆNDRINGER AF INSTALLATIONSSTEDET MANGLENDE KENDSKAB TIL DE FAKTISKE FORHOLD SÆLGERS ACCEPT AF INSTALLATIONSSTEDET SÆLGERS AFVISNING AF LEVERING OPSTILLING OG INSTALLATION EMBALLAGE OG AFFALDSHÅNDTERING UDFØRELSE AF OPGAVER PÅ KØBERS LEVERINGSADRESSE INSTALLATIONSPRØVE, MODTAGEKONTROL OG AFLEVERINGSDOKUMENTATION SÆLGERS KONTROL OG TEST AF INSTALLATIONEN MODTAGEKONTROL AFLEVERINGSDOKUMENTATION Brugsvejledning Bilag 1 Udkast til aftale Side 1 af 26

3 Daglig drifts- og vedligeholdelsesmanual Servicemanual Tekniske manualer og Softwaremanualer OPDATERING AF DOKUMENTATION RETTIGHEDER TIL MANUALER INSTRUKTION OG UNDERVISNING INSTRUKTION AF KØBERS BRUGERE OG TEKNIKERE AFLEVERING STATE-OF-THE-ART GARANTI VED AFLEVERING INDKALDELSE TIL AFLEVERINGSFORRETNING KØBERS OVERENSSTEMMELSESKONTROL GENNEMFØRELSE AF AFLEVERINGSFORRETNING UENIGHED OMKRING AFLEVERING FORSINKET AFLEVERING OPGØRELSE AF DAGBOD VED FORSINKET AFLEVERING SÆLGERS AFHJÆLPNINGSPLIGT OG ANSVAR FOR DRIFTSSTABILITET I AFHJÆLPNINGSPERIODEN ÅRS AFPRØVNING OG -GENNEMGANG AF UDSTYRET SÆLGERS AFHJÆLPNINGSPLIGT UD OVER 12 MÅNEDER DRIFTSBETINGELSER KØBERS PRODUKTIONSTID SÆLGERS AFLYSNING AF PLANLAGT VEDLIGEHOLD OG SERVICE GARANTERET RESPONSTID SERVICE INDGÅELSE AF SERVICEAFTALE TELEFON SUPPORT SERVICEORGANISATION OG SERVICE EFTER TILKALD SERVICERAPPORT SERVICEINFORMATIONER RESERVEDELE PRISER PÅ RESERVEDELE ANSVAR OG RISIKO VED RESERVEDELE UDENFOR KØBERS ADRESSE SOFTWARE OG LICENSER SERVICE SOFTWARE MV DRIFTSTABILITET VED OPDATERINGER ANSVAR FOR LICENSER SOFTWARE OPDATERINGER OG OPGRADERINGER (FEJL OG SIKKERHED) OPGRADERINGER (NYE FUNKTIONALITETER) I AFHJÆLPNINGSPERIODEN ØVRIGE OPDATERINGER OG OPGRADERINGER (MYNDIGHEDS- OG PRODUCENTKRAV) SOFTWARE OPGRADERINGER (NYE FUNKTIONALITETER) TREDJEMANDSRETTIGHEDER PRODUKTANSVAR OG ERSTATNINGSANSVAR OPHÆVELSE VED SÆLGERS MISLIGHOLDELSE MAKSIMERING AF ANSVAR KØBERS MISLIGHOLDELSE FLYTNING AF UDSTYR SÆLGERS OVERDRAGELSE AF FORPLIGTELSER OG TILGODEHAVENDER Bilag 1 Udkast til aftale Side 2 af 26

4 31. TAVSHEDSPLIGT FORSIKRINGSFORHOLD SPROG LOVVALG OG TVISTIGHEDER ØVRIGE BETINGELSER UNDERSKRIFTER Bilag 1 Udkast til aftale Side 3 af 26

5 1. Bilag Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Kravspecifikation (udfyldt Bilag 2 til udbudsbetingelserne). Tilbudsoversigt (udfyldt Bilag 3 til udbudsbetingelser). Sælgers tilbud nr. XX, dato XX. 2. Køber Region Hovedstaden Rigshospitalet, Afsnit 7652 Clinical Metabolomics Core Facility Ole Maaløes Vej 26, Indgang 76, 5. sal 2200 København N v/ Region Hovedstaden Center for Økonomi, Indkøb Kongens Vænge Hillerød 3. Sælger CVR-nr. 3.1 Sælgers moderselskab / producent (hvis Sælger er agent) CVR-nr. eller lign. hvis udenlandsk virksomhed 4. Kontaktpersoner 4.1 Sælgers kontaktpersoner Bilag 1 Udkast til aftale Side 4 af 26

6 moderselskab/producent moderselskab/producent 4.2 Købers kontaktpersoner Klinisk ansvarlige kontaktperson: Professor Gerrit van Hall Kommercielt/juridisk ansvarlige kontaktpersoner: Strategisk indkøbskonsulent Claus Jørgen Eskerod 5. Købers forbehold Ved evt. ændringer i lovgivningen eller strukturelle ændringer i Købers organisation som træder i kraft efter aftalens indgåelse, og som medfører væsentlige ændringer i Købers behov for udstyr og leverancer i henhold til aftalen, forbeholder Køber sig ret til at kræve aftalen reguleret/tilpasset/udvidet forholdsmæssigt i overensstemmelse hermed og/eller at opsige leverancer og forpligtelse på de berørte områder med et efter de konkrete omstændigheder passende skriftligt varsel indeholdende dokumentation for det/de indtrufne forhold. Aftalens øvrige bestemmelser vil være gældende også efter ændring i medfør af ovenstående. Hvis udbuddet vedrørende de af nærværende aftale omfattede produkter indbringes for klagenævnet for udbud eller domstolene, og købers beslutning om at tildele sælger aftalen annulleres, eller køber pålægges at bringe aftalen til ophør, er køber berettiget til at opsige aftalen med et efter de konkrete omstændigheder passende varsel alene mod betaling af sælgers positive udgifter i anledning af opsigelsen (negativ kontraktinteresse). 6. Aftalegrundlag Aftalen består af nærværende dokument samt bilag i henhold til bilagsoversigten. Ved evt. uoverensstemmelse mellem nærværende aftale og tilhørende bilag, har aftalen forrang. Ved evt. uoverensstemmelse mellem bilagene, gælder de i den rækkefølge, som de står anført i bilagsoversigten. 7. Aftalens omfang Denne aftale omfatter levering og installation af (fakbrikat/mærke). 7.1 Optioner Nærværende aftale omfatter endvidere optioner på: o Køb af reservedeledele i henhold til Sælger tilbud, jf. Bilag 2 og Bilag 3. o Indgåelse af Serviceaftaler i henhold til Sælgers tilbud, jf. Bilag 2 og Bilag 3. Bilag 1 Udkast til aftale Side 5 af 26

7 7.2 Tekniske og funktionelle specifikationer De nærmere tekniske og funktionelle specifikationer fremgår af Købers kravspecifikation, jf. bilag 1 og Sælgers tilbud, bilag 5. Købers minimums krav (A-krav) skal til stadighed være opfyldt. Sælgers udstyr opfylder Købers ønskelige krav (B-krav) i det omfang, Sælger i sit tilbud, bilag 5 har bekræftet dette i svarskema til kravspecifikation. 7.3 Mærkning Det af denne aftale omfattede udstyr, skal være i overensstemmelse med direktiv 93/42/EØF af d. 14. juni 1993 med senere ændringer, jf. bekendtgørelse nr af d. 18. december 2008 om medicinsk udstyr, og/eller direktiv 98/79/EF af d. 27. oktober 1998 med senere ændringer, jf. bekendtgørelse nr af d. 12. december 2005 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, herunder kravet om CE-mærkning, og overholde alle relevante standarder, som vedtaget af den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) eller Den Europæiske Komite for Elektronisk Standardisering (CENELEC) eller Den Internationale Standardiserings Organisation (ISO). 7.4 Øvrige ydelser i forbindelse med leverancen I tillæg til det ovenfor specificerede udstyr, er samtlige ydelser og biydelser omtalt i denne aftale med bilag indeholdt i leverancen. Indeholdt i prisen jf. punkt 9 er således: o Garantistillelse, jf. punkt 14. o Levering på Købers adresse, på det angivne brugssted DDP (INCO-terms 2010), jf. punkt o Montage, installation / tilslutning, jf. punkt 15. o Bortskaffelse af emballage, jf. punkt o Afprøvning og test af udstyr og installation, herunder interface til og funktion med eksisterende installationer og systemer, jf. punkt 16. o Modtagekontrol og anmeldelse i henhold til gældende dansk lovgivning for udstyret, jf. punkt o Fuld dokumentation af leverancen, herunder kvalitetssikring af installation mv. jf. punkt o Levering af dansk brugsvejledning/brugermanualer, jf. punkt o Levering af teknisk dokumentation, herunder specifikationer, diagrammer og servicemanual mv., jf. punkt og punkt o Levering af software, softwaremanualer og licenser, jf. punkt 16.3 og punkt 23. o Instruktion af Købers brugere i korrekt betjening og sikker anvendelse af udstyret, jf. punkt o Instruktion af Købers tekniske personale i drift- og vedligehold af udstyret, jf. punkt o State-of-the-art garanti, jf. punkt o 1 års garanti og afhjælpningsperiode svarende til fuld service, inkl. reservedele, jf. punkt 19. o Telefonsupport jf. punkt o Opgradering af software, jf. punkt 23. Bilag 1 Udkast til aftale Side 6 af 26

8 8. Frister og tidsplan(er) 8.1 Levering og montagestart Levering iht. Sælgers detail-tidsplan og efter nærmere aftale, dog indenfor tidsrummet 8:00-16:00 på hverdage. Levering skal ske så betids, at nedenstående frist for ibrugtagning og drift kan overholdes. Montagestart forudsættes [i henhold til sælges tilbudsmateriale]. Køber er klar til at modtage udstyret i op til en uge inden montagestart. 8.2 Ibrugtagning og drift Købers ibrugtagning og fuld drift af udstyret efter endt afleveringsforretning skal kunne ske senest [i henhold til sælges tilbudsmateriale]. 8.3 Justering af tidsplan Køber forbeholder sig ret til at foretage justeringer af tidsplan. Justeringer af frister, der ikke medfører skærpede tidsmæssige krav overfor Sælger, vil ikke give ret til tidsfristforlængelse og/eller kompensation, se dog punkt Detailtidsplan 9. Pris Sælger skal senest 14 dage efter aftalens indgåelse levere en detaljeret tidsplan til Købers godkendelse med angivelse af minimum nedenstående milepæle, idet de angivne frister i punkt 8.1 og 8.2 skal overholdes. o Levering. o Montage / installation / tilslutning. o Instruktion af Købers brugere i korrekt betjening og sikker anvendelse af udstyret. o Applikationstræning af Købers brugere. o Instruktion af Købers tekniske personale i den daglige drift og vedligehold af udstyret. o Overlevering af fuld afleveringsdokumentation og færdigmelding af leverancen. o Købers overesstemmelsestest af udstyret. o Aflevering og overtagelse. o Ibrugtagning og drift. Den samlede pris for leverancen inkl. rabat udgør DKK Den aftalte pris er fast og anført ekskl. moms, men inkl. evt. øvrige afgifter (told m.v.). Priser for optioner er faste, med mindre mulighed for prisregulering fremgår eksplicit af denne aftale. 10. Offentliggørelse af prisoplysninger Aftalesummen vil blive offentliggjort i EU-tidende. Bilag 1 Udkast til aftale Side 7 af 26

9 11. Aftalenummer Købers sags-/aftalenummer er: Købers aftalenummer skal anføres som reference på samtlige dokumenter og korrespondance vedr. denne aftale. 12. Fakturering Faktura skal fremsendes elektronisk til det GLN-nr. der fremgår af ordren, med angivelse af dato, varebetegnelse, kvantum, pris og Købers aftalenummer samt installationssted og personreference for den leverance den pågældende faktura vedrører. 13. Betalingsbetingelser Betalingsbetingelserne er 30 dage netto efter godkendt afleveringsforretning, jf. punkt 18 og modtagelse af fyldestgørende faktura. 14. Levering Levering skal ske efter anvisning af Købers teknisk/klinisk ansvarlige kontaktperson på det angivne installationssted Kvalitetssikring, test og dokumentation af leverancen Alle leverancer skal kvalitetssikres, testes og dokumenteres i henhold til gældende lovgivning og alle relevante standarder. Kvalitetssikring og test af leverancen skal gennemføres og dokumenteres i et sådan omfang og form, at alle installationer og alt udstyr er behørigt og forskriftsmæssig dokumenteret samt således, at alle testprocedurer og målinger er entydigt reproducerbare hos Køber. Alt nødvendigt udstyr til gennemførsel og efterprøvning af kvalitetssikring og tests skal efterfølgende stilles til rådighed for Køber. Al dokumentation skal overdrages til Køber elektronisk såvel som i papirform (antal efter aftale) senest når leverancen færdigmeldes. Alle betegnelser skal være anført i SI-enheder Adgang til løbende dokumentation Det kan påregnes, at Køber eller dennes repræsentant evt. vil føre tilsyn med produktion, installation og test. Sælger skal på opfordring stille alle nødvendige oplysninger til rådighed og således give mulighed for at Køber eller dennes repræsentant kan følge projektets fremdrift på tæt hold Leveringsbetingelser DDP, Delivered Duty Paid i henhold til INCOTERMS 2010, på Købers adresse på det angivne installationssted. Bilag 1 Udkast til aftale Side 8 af 26

10 Risiko for udstyr anses dog først for at være overdraget til Køber, når der er afholdt godkendt afleveringsforretning jf. punkt 18. Ansvar og risiko i forbindelse med tyveri, brand- og vandskade samt anden hændelig undergang bæres af Køber fra leveringstidspunktet efter fysisk levering på det af Køber anviste sted Leveringsadresse/installationssted Fremgår af indkøbsordren Intern transportvej Sælger har haft mulighed for at få den interne transportvej på hospitalet anvist af Købers teknisk ansvarlige kontaktperson på leveringsadressen Installationsstedet Sælger har haft mulighed for at få det angivne (iht. ordren) installationssted fremvist af Købers teknisk ansvarlige kontaktperson Bygningsændringer af installationsstedet Installationsstedet afleveres af Køber i klargjort stand, herunder med fremføring af de aftalte tekniske installationer Manglende kendskab til de faktiske forhold Sælger erklærer med underskrivelse af nærværende aftale, at være gjort bekendt med de faktiske fysiske rammer for leverancen, herunder adgangsforhold til og installationsforhold på installationsstedet, og at disse er fundet tilstrækkelige med de ændringer, som er anført i punkt Sælgers manglende kendskab til de faktiske fysiske rammer og forhold, herunder adgangsforhold og installationer, kan således ikke begrunde fravigelse af betingelser og vilkår anført i nærværende aftale med bilag, ligesom Sælger ikke kan rejse krav om yderligere betaling, tidsfristforlængelse eller andet på dette grundlag Sælgers accept af installationsstedet Det påhviler Sælger forud for montagestart at give meddelelse såfremt installationsstedet ikke er i overensstemmelse med de nødvendige konditioner for levering og installation af udstyret Sælgers afvisning af levering Såfremt Køber ikke har bragt de af Sælger påpegede forhold i orden inden den aftalte leveringsdato jf. punkt 8.1, er Sælger berettiget til at afvise at foretage levering. Vælger Sælger alligevel at foretage levering, sker det på Sælgers risiko. Bilag 1 Udkast til aftale Side 9 af 26

11 Kan Sælger med gyldig grund afvise at foretage levering, kan Sælger hæve aftalen under de i punkt 28 angivne betingelser. 15. Opstilling og installation Opstilling og installation af udstyret skal forestås af Sælger og skal foretages af fagligt uddannet personale, udføres fagligt korrekt i henhold til aftalen og i prima håndværksmæssig kvalitet. Opstilling og installation skal ud over at være i overensstemmelse med aftalen overholde gældende lovgivning, samt alle forskrifter og bekendtgørelser for de pågældende fagområder og det leverede udstyr. Kræver opstilling, installation og tilslutning i øvrigt særlig certificering, skal Sælger oplyse Køber herom forud for leverancen og på forespørgsel fremsende den fornødne dokumentation for den pågældende certificering til Køber. Er der særlige sikkerhedsmæssige forhold at tage i betragtning, er Køber berettiget til at kræve speciel mærkning. Installation og tilslutning er inkl. alle fremføringer fra udstyret til tilslutningspunkt(er) for de afsatte tekniske installationer på installationsstedet Emballage og affaldshåndtering Sælger er ansvarlig for, at emballage bortskaffes straks efter levering og udpakning af udstyret Udførelse af opgaver på Købers leveringsadresse Sælger skal påse at levering, opstilling og installation samt bortskaffelse af emballage og affaldshåndtering i øvrigt sker med mindst mulig gene for patienter, personale og den daglige drift på leveringsadressen. Udførelse af opgaver på Købers leveringsadresse skal som udgangspunkt foretages i Købers normale åbningstid. Såfremt Køber vurderer, at ovenstående ikke i rimelig grad bliver overholdt, forbeholder Køber sig ret til at indskrænke tidsrummet hvori disse opgaver kan udføres, uden at dette dermed giver Sælger mulighed for tidsfristforlængelse og /eller kompensation. 16. Installationsprøve, modtagekontrol og afleveringsdokumentation 16.1 Sælgers kontrol og test af installationen Sælgers installation af udstyret afsluttes med en installationsprøve, herunder men ikke begrænset til fuld efterprøvning af alle fabrikstests, som skal dokumentere, at maskinel og systemprogrammel er klar til påbegyndelse af Købers overensstemmelsestest. Installationsprøven skal dokumenteres i en installationsrapport og i øvrigt være designet med henblik på at facilitere Købers efterfølgende overensstemmelseskontrol. Bilag 1 Udkast til aftale Side 10 af 26

12 Sælgers kontrol og test af udstyr skal følge producentens krav og anbefalinger, samt procedurer knyttet hertil og i øvrigt være i overensstemmelse med og efterleve de kvalitetssikrings- og testprincipper, som er anført i Sælgers tilbud. Ingen gennemgang, kommentering eller godkendelse fra Køberens side af nogen prøve kan tages som udtryk for en ændring af de krav, der stilles efter kravspecifikationen. Sælger er ansvarlig for afholdelse af installationsprøven, herunder evt. omkostninger forbundet hermed Modtagekontrol Det forudsættes, at Sælger på Købers vegne opnår godkendt modtagekontrol, som forudsætning for efterfølgende afleveringsforretning. Modtagekontrollen skal omhandle alle sikkerhedsmæssige aspekter som Køber anser som værende væsentlige, herunder men ikke begrænset til mekanisk og elektrisk sikkerhedskontrol iht. gældende lovgivning. Modtagekontrol gennemføres af Sælger i tæt samarbejde med og efter retningslinjer fastsat af Købers medicotekniske chef eller en af denne bemyndiget person. Overholder modtagekontrollen ikke de stillede krav og tolerancer, anses det som en væsentlig mangel. Sælger afholder alle omkostninger ved modtagekontrollen, herunder alle evt. gebyrer til myndigheder o.lign Afleveringsdokumentation Inden aflevering kan finde sted, skal det i nærværende punkt 16.3 nævnte materiale foreligge. Alt materiale skal være på dansk. Dog accepteres tekniske manualer, servicemanualer og softwaremanualer på engelsk. Al afleveringsdokumentation skal overdrages til Køber elektronisk såvel som i papirform (antal efter aftale) senest når leverancen færdigmeldes Brugsvejledning Brugsvejledning skal være udarbejdet på dansk og skal være udformet og udarbejdet med henblik på at: o tilsikre korrekt og optimal betjening, samt sikker anvendelse af udstyret o forebygge fejlagtig anvendelse som kan skade udstyret o tage størst mulig hensyn til bruger, patienter og tredjemand o få i øvrigt fejlfrit udstyr til at fungere i overensstemmelse med den tiltænkte anvendelse Daglig drifts- og vedligeholdelsesmanual Den daglige drifts- og vedligeholdelsesmanual skal være udarbejdet på dansk og skal instruere i daglig rengøring, vedligehold og service, således at udstyret med gennemførsel Bilag 1 Udkast til aftale Side 11 af 26

13 af de beskrevne procedurer bevarer sin fulde funktionalitet og kan betjenes korrekt og sikkert for både brugere og patienter Den daglige drifts- og vedligeholdelsesmanual kan være en del af brugsvejledningen Servicemanual Servicemanualer skal være udarbejdet på dansk eller engelsk og indeholde alle kontrolmålingsprocedurer, serviceanvisninger samt justerings- og vedligeholdelsesanvisninger nødvendig for at forestå den fulde service af udstyret. Servicemanualen skal i omfang og indhold svare til den information producenten stiller til rådighed for Sælgers egne serviceteknikere Tekniske manualer og Softwaremanualer De tekniske manualer skal være udarbejdet på dansk eller engelsk og omfatte specifikationer på komponentniveau inkl. diagramtegninger mv. Softwaremanualer skal ligeledes være udarbejdet på dansk eller engelsk. Tekniske manualer og softwaremanualer skal i omfang og indhold svare til den information producenten stiller til rådighed til Sælgers egne teknikere Opdatering af dokumentation Sælger er forpligtet til at holde manualer og anden dokumentation ajour ved at Køber uopfordret og systematisk får alle servicemeddelelser og opdateringer af dette materiale tilsendt straks ved frigivelse. Sælger forpligter sig endvidere til straks at ændre dokumentationen såfremt Sælger bliver gjort opmærksom på fejl eller mangler. Ved opdateringer eller opgraderinger skal fuld dokumentation medfølge. Teknisk dokumentation skal være tilgængelig for Køber i hele udstyrets levetid Rettigheder til manualer Den ovenfor krævede dokumentation betragtes som en del af leverancen, idet Sælger dog stadig har ophavsretten m.m. knyttet til dokumentationen. Køber skal have fuld dispositionsret over dokumentationen, der skal forefindes på Købers adresse. 17. Instruktion og undervisning Leverancen omfatter instruktion af Købers brugere og teknikere, samt undervisning af Købers brugere og tekniske personale iht. Sælgers tilbud. Bilag 1 Udkast til aftale Side 12 af 26

14 17.1 Instruktion af Købers brugere og teknikere Sælger skal uden vederlag afholde instruktion i nødvendigt omfang for Købers brugere i korrekt betjening og sikker anvendelse af udstyret, herunder gennemgang af emnerne i brugsvejledningen jf. punkt Sælger skal uden vederlag afholde instruktion i nødvendigt omfang for Købers teknikere i daglig drift og vedligehold af udstyret, herunder men ikke begrænset til: o Gennemgang af det leverede udstyrs konstruktion og opbygning. o Gennemgang af hvilke dele som bør / skal rengøres og vedligeholdes, samt relevante procedurer herfor. o Gennemgang af instruktionen i den daglige drifts - og vedligeholdelsesmanual jf. punkt o Gennemgang af instruktionen i servicemanualen jf. punkt o Gennemgang af procedure for servicetilkald og procedure for bestilling af reserve- og forbrugsdele. Instruktion af Købers brugere og teknikere skal afholdes på Købers lokaliteter efter nærmere aftale. 18. Aflevering Aflevering af leverancen sker, når udstyret er opstillet, installeret og afprøvet på det korrekte installationssted og Købers teknisk/klinisk ansvarlige kontaktperson på leveringsadressen sammen med Sælger har kvitteret herfor efter iagttagelse af nedenstående afleveringsprocedure. Ved afleveringen overgår ansvaret for leverancen til Køber State-of-the-Art garanti ved aflevering Sælger forpligtiger sig til, på tidspunktet for afleveringsforretningen, at levere state-of-theart udstyr, funktionalitet og software omfattende alle enheder i aftalen. Det vil sige, at hvis nyere udgaver af al hardware, al software, nye funktionaliteter af f.eks. postprocessing, netværkskommunikation og lignende bliver kommercielt tilgængelige, og bliver kategoriseret som standardbestykning for fremtidige udgaver af det tilbudte udstyr, i perioden fra aftaleunderskrivelse til tidspunkt for godkendt afleveringsforretning, skal disse vederlagsfrit tilbydes Køber. Køber er ikke forpligtet til at acceptere dette tilbud Indkaldelse til afleveringsforretning Når udstyret er monteret, installeret og afprøvet, skal Sælger overdrage den fulde dokumentation af leverancen til Køber og efterfølgende færdigmelde leverancen. Herefter skal Køber inden for de fem efterfølgende arbejdsdage indkalde til afleveringsforretning, hvortil Sælger er forpligtet til at møde. Bilag 1 Udkast til aftale Side 13 af 26

15 Møder Sælger ikke til afleveringsforretningen, må han tage Købers konklusioner og vurderinger for gyldige Købers overensstemmelseskontrol I den mellemliggende periode fra færdigmelding af leverancen til gennemførsel af afleveringsforretning har Køber mulighed for at anvende udstyret til kontrol af overensstemmelse med Købers krav og Sælgers dokumentation og specifikationer, herunder (men ikke begrænset til): o Kontrol af at de sikkerhedsmæssige forskrifter er opfyldt. o Gennemførelse af performance tests blandt andet med henblik på eftervisning af Sælgers apparaturspecifikationer. o Gennemgang af anlægget med henblik på at konstatere, om øvrige tekniske og kvalitetsmæssige specifikationer er opfyldt. o Kontrol af leverancens overensstemmelse med kravspecifikationer. o Kontrol af overensstemmelse mellem leverance og kvalitetssikringsdokumentation i øvrigt. o Klinisk afprøvning (ikke produktion). I det omfang det er nødvendigt, stiller Sælger måleudstyr, fantomer samt kyndig operatør til rådighed vederlagsfrit. Sælger skal uden unødigt ophold påbegynde udbedring af fejl og mangler, såfremt Køber finder sådanne under denne kontrol. Når Sælger har dokumenteret at samtlige mangler er afhjulpet, har Køber yderligere fem arbejdsdage til at gennemføre en fornyet overensstemmelseskontrol. Købers anvendelse af udstyret til gennemførsel af test og kontrol af overensstemmelse med Købers krav og Sælgers dokumentation og specifikationer medfører ikke, at ansvar og risiko for udstyret overgår til Køber jf. punkt Gennemførelse af afleveringsforretning Ved afleveringsforretningen udfærdiges et afleverings- og overtagelsesdokument med eventuel mangelliste. Dokumentet underskrives af Køber og Sælger, der hver opbevarer et eksemplar heraf. Leverancen anses for at være afleveret, og risikoen overgået til Køber, når afleveringsforretningen har fundet sted, med mindre der ved denne er påvist væsentlige mangler ved leverancen. Væsentlige mangler foreligger navnlig, hvis følgende forhold ikke er opfyldt o Den fulde leverance skal være korrekt leveret, monteret og tilsluttet. o Der skal foreligge godkendt modtagekontrol/medicoteknisk kontrol iht. gældende lovgivning. o Der skal være gennemført mekanisk og elektrisk sikkerhedskontrol iht. gældende lovgivning. Bilag 1 Udkast til aftale Side 14 af 26

16 o Afprøvning og test af leverancen iht. til denne aftale, kravspecifikationen og Sælgers tilbud skal være gennemført og behørigt dokumenteret med fuldt tilfredsstillende resultat, herunder opkobling og funktionalitet af software. o Den fulde afleveringsdokumentation for leverancen, herunder kvalitetssikring af installation, dokumentation af test og afprøvninger mv. skal være overdraget til Køber senest samtidig med, at leverancen færdigmeldes. o Købers brugere skal have modtaget den fornødne instruktion i korrekt betjening og sikker anvendelse af udstyret. o Minimum ét hold af Købers brugere skal have modtaget applikationstræning. o Købers overensstemmelseskontrol skal være gennemført med fuldt tilfredsstillende resultat. o Der skal være gennemført godkendt klinisk afprøvning. o Købers tekniske personale skal have modtaget instruktion i daglig drift og vedligehold af udstyret (kan fraviges efter aftale). Såfremt leverancen er behæftet med væsentlige mangler, eller summen af uvæsentlige mangler samlet set af Køber vurderes væsentlige, er Køber berettiget til at afvise aflevering, indtil afhjælpning af disse forhold er sket. Er der påvist væsentlige mangler, afholdes en ny afleveringsforretning, når Sælger har givet Køber skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet. Sælger afholder egne omkostninger i forbindelse med gennemførsel af afleveringsforretningen og dertil krævede tests jf. punkt 16 og punkt Tager Køber hele leverancen eller dele deraf i brug til produktion før afleveringstidspunktet uden forudgående aftale med Sælger, overgår ansvaret for leverancen eller de ibrugtagne dele til Køber. Afhjælpningsperioden regnes ligeledes fra ibrugtagningstidspunktet Uenighed omkring aflevering Hvis Køber og Sælger ikke kan opnå enighed om Købers ret til at afvise aflevering, er parterne enige om at lade en upartisk opmand udmeldt af Voldgiftsinstituttet i København til endeligt at afgøre spørgsmålet. Udgifterne forbundet hermed afholdes af den part, afgørelsen går imod. Tvister om forståelsen og fortolkningen af aftalen samt andre juridiske spørgsmål i øvrigt kan ikke afgøres af den udpegede, sagkyndige person Forsinket aflevering Køber anser enhver forsinkelse for væsentlig. Såfremt Sælger må forudse en forsinkelse i leveringen, skal Sælger straks give skriftlig meddelelse til Køber med angivelse af såvel årsag til forsinkelsens opståen som forventet varighed/omfang af forsinkelsen. Ved forsinket aflevering, der bevirker at ibrugtagningsfristen ikke kan overholdes, jf. punkt 8.1 og 8.2, ifalder Sælger dagbod. Det gælder dog ikke, hvis forsinkelsen skyldes force Bilag 1 Udkast til aftale Side 15 af 26

17 majeure såsom strejke, statsindgreb, krig eller naturkatastrofer, med mindre Sælger kunne eller burde kunne forudse situationen Opgørelse af dagbod ved forsinket aflevering Såfremt Sælger jf. punkt 18.6, kan gøres ansvarlig for forsinket aflevering, vil bodens størrelse blive opgjort i forhold til Sælgers skønsmæssige andel i overskridelsen i henhold til nedenstående: De første 30 dage den ønskede dato for ibrugtagning og drift jf. punkt 8.2, overskrides, vil dagboden blive opgjort iht. til nedenstående: (2 promille af aftalesummen) x (antal arbejdsdages forsinkelse) Overskrides den ønskede dato for ibrugtagning og drift jf. punkt 8.2, med mere end 30 dage vil dagboden herefter blive opgjort iht. til nedenstående: (4 promille af aftalesummen) x (antal arbejdsdages forsinkelse) 19. Sælgers afhjælpningspligt og ansvar for driftsstabilitet i afhjælpningsperioden. Afhjælpningsperioden er fastsat til 12 måneder regnet fra godkendt afleveringsforretning jf. dog punkt punkt Såfremt der i afhjælpningsperioden opstår eller konstateres fejl og mangler, er Sælger pligtig til straks at udbedre alle fejl og mangler uden udgift for Køber. Undtaget herfra er afhjælpning af fejl og mangler, der skyldes forhold for hvilke Køber bærer risikoen. Der foreligger en mangel, såfremt Sælger og Sælgers ydelser ikke opfylder de i aftalen fastsatte krav eller de af Sælger givne garantier. Der foreligger endvidere en mangel, hvis den leverede dokumentation ikke opfylder kravene i aftalen. Udbedringen indbefatter identifikation af fejl, anvisning til Køberen om mulighed for omgåelse af fejlen, således at driften forstyrres mindst muligt, samt rettelse af fejlen/reparation uden ugrundet ophold. En del af mangeludbedringen består i på skrift at dokumentere udbedringen. Denne dokumentation indgår herefter som en del af det samlede dokumentationsmateriale for leverancen. Fejlretning og reparationer skal i afhjælpningsperioden udføres hos Køber, med mindre andet aftales, og være påbegyndt inden for den garanterede responstid jf. punkt Såfremt Sælger ikke kan afhjælpe fejl og/eller mangler ved det leverede udstyr, således at dette opfylder det for udstyret anførte specifikationer, er Køber berettiget til at få de fejlog/eller mangelbehæftede produkter ombyttet med tilsvarende fabriksnye. Bilag 1 Udkast til aftale Side 16 af 26

18 Alt udstyr, reservedele og delkomponenter udskiftet i afhjælpningsperioden er omfattet af 12 måneders garanti fra udskiftningstidspunktet. Undlader Sælger, på trods af skriftlig anmodning herom, at opfylde sine afhjælpningsforpligtelser i henhold til nærværende bestemmelser, er Køberen berettiget til efter forudgående eller samtidig meddelelse til Sælger at lade den nødvendige udbedring udføre for Sælgers regning. Det forudsættes endvidere, at Køber i hele afhjælpningsperioden ikke stilles ringere, end hvis der var tegnet en fuldt dækkende serviceaftale med forebyggende vedligehold og vederlagsfri afhjælpning års afprøvning og -gennemgang af udstyret Sælger er forpligtet til skriftligt at indkalde Køber til en 1 års afprøvning og mangelgennemgang af udstyret ved afhjælpningsperiodens udløb. Afprøvning og mangelgennemgang skal varsles i rimelig tid og afholdes senest 1 måned før afhjælpningsperiodens udløb. Omfang af afprøvning og mangelgennemgang skal afspejle samtlige tests og kontroller i forbindelse med afleverings- og overtagelsesproceduren. De tekniske krav og resultater ved afprøvning og mangelgennemgang skal være i overensstemmelse med de resultater, som blev opnået i forbindelse med overtagelsestesten. I det omfang det er nødvendigt, stiller Sælger måleudstyr, fantomer samt kyndig operatør til rådighed. Såfremt der konstateres fejl og mangler ved afprøvningen og gennemgangen, er Sælger forpligtet til straks og vederlagsfrit at foretage afhjælpning. Når manglerne er skriftligt er dokumenteret afhjulpet overfor Køber, indkalder Sælger til en fornyet afprøvning og mangelgennemgang. Afhjælpningsperioden ophører først, når afprøvning og mangelgennemgang er gennemført uden mangler, og begge parter har skrevet under herpå. Undlader Sælger at indkalde til en 1 års afprøvning og gennemgang af udstyret fortsætter afhjælpningsperioden trods 12 måneders periodens udløb Sælgers afhjælpningspligt ud over 12 måneder Såfremt udstyr eller dele heraf viser sig at være defekt på grund af konstruktionsfejl, udstrækkes Sælgers afhjælpningspligt til den tid, hvori udstyret har brugsværdi for Køber dog højest 7 år efter udstyrets levering/godkendt afleveringsforretning. Sælger er i hele udstyrets levetid, dog maksimalt 7 år, pligtig til vederlagsfrit at udføre modifikationer og foretage opdateringer, som af sikkerhedsmæssige grunde måtte være nødvendige og/eller krævet af myndigheder. Bilag 1 Udkast til aftale Side 17 af 26

19 Sælger er ligeledes forpligtet til vederlagsfrit at udføre modifikationer og opdateringer som måtte kræves af producenten i hele udstyrets levetid, dog maksimalt 7 år. 20. Driftsbetingelser 20.1 Købers produktionstid Udstyret skal være driftsklart i hele Købers normale åbningstid mandag fredag Sælgers aflysning af planlagt vedligehold og service Sælger skal i god tid og senest 1 uge inden planlagt vedligehold og planlagt service give Køber skriftlig besked om evt. aflysning Garanteret responstid Sælger garanterer en on-site responstid med fremmøde af kvalificeret servicetekniker på maksimalt 48 timer i afhjælpningsperioden. Udløber de 48 timer på en lørdag, søndag eller helligdag skal fremmøde ske senest førstkommende hverdag. Garanteret responstid forstås her som maksimal medgået faktisk tid fra servicekald til afhjælpning af kvalificeret servicetekniker er påbegyndt on-site. Kan afhjælpning ikke ske telefonisk eller via remote adgang, medregnes den tid hvormed sådan fejlretning forgæves er forsøgt til den medgåede responstid. Efter endt afhjælpningsperiode kan den garanterede responstid indgå som en valgfri komponent i en serviceaftale. 21. Service Serviceaftaler og vilkår er specificeret iht. Sælgers tilbud. Såfremt Køber vælger at tiltræde en serviceaftale, kan dette ske i overensstemmelse med de i denne aftale anførte betingelser Indgåelse af serviceaftale Køber er ikke forpligtet til at tiltræde de tilbudte serviceaftaler efter endt afhjælpningsperiode, men kan frit vælge selv at foretage service. De af Sælger tilbudte serviceaftaler kan tiltrædes når som helst, Køber måtte ønske det. Såfremt Køber senere end 6 mdr. efter afhjælpningsperiodens udløb ønsker at tegne serviceaftale, er Køber berettiget hertil, efter at Sælger har foretaget et serviceeftersyn og udstyret herigennem er bragt up-to-date. De tilbudte servicevilkår gælder i op til 7 år og de aftalte priser kan indeksreguleres 1 gang årligt med den årlige udvikling i indekset og første gang ved afhjælpningsperiodens udløb Bilag 1 Udkast til aftale Side 18 af 26

20 på baggrund af Danmarks Statistiks nettoprisindeks og lønindeks for private med 50 % til hvert indeks. Første regulering sker dog med basis i februar Telefon support Sælger skal yde vederlagsfri telefonsupport, så længe det købte udstyr har brugsværdi for Køber Serviceorganisation og service efter tilkald Sælger forpligter sig i hele udstyrets levetid til at kunne yde den nødvendige service på specialistniveau også ved fratrædelse, sygdom eller andet længerevarende fravær blandt de specialister, der indgår i Sælgers service-setup. Servicetilkald skal imødekommes af Sælger alle hverdage indenfor den oplyste åbningstid. Nærmere vilkår fremgår af Sælgers tilbud Servicerapport Ved al service, reparation og vedligehold, tilkald eller ifølge serviceordning, udfylder Sælger en servicerapport, der tydeligt beskriver meldte fejl, reparationer, udskiftninger, reservedelsforbrug og kontrolmålinger. Servicerapporter skal som minimum indeholde dato og klokkeslæt for fejlmelding til Sælger, dato og tidspunkt for påbegyndt fejlretning remote og/eller on-site, fejlbeskrivelse, fejlens årsag, beskrivelse af fejlens afhjælpning samt dato og klokkeslæt for klarmelding til Køber. Sælger skal sikre sig Købers kvittering for modtagelse af servicerapporten. Servicerapporten skal give dokumentation til hospitalets apparat-log-system og skal straks udleveres og/eller fremsendes elektronisk i fuld kopi til Købers tekniske kontaktperson eller en af denne bemyndigede person ved klarmelding efter hver fejl. Ovenstående bestemmelser finder også anvendelse i afhjælpningsperioden Serviceinformationer Det forudsættes, at Køber i fuldt omfang, løbende og uopfordret, får adgang til alle serviceinformationer i samme omfang som Sælgers egen serviceorganisation, herunder (men ikke begrænset til) evt. serviceinformationer genereret ved Sælgers brug af evt. servicesoftware. 22. Reservedele Sælger garanterer at kunne levere reservedele i en 7 års periode regnet fra godkendt afleveringsforretning. Sælger garanterer at kunne levere reservesdele indenfor 2 arbejdsdage på Købers adresse, med mindre andet aftales ved den konkrete bestilling. Bilag 1 Udkast til aftale Side 19 af 26

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 1. GENERELT 1.1 Disse standardbetingelser er udarbejdet med henblik på anvendelse ved mindre indkøb foretaget af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

LEVERING AF TIL KØRENDE PRÆHOSPITALE ENHEDER REGION HOVEDSTADEN

LEVERING AF TIL KØRENDE PRÆHOSPITALE ENHEDER REGION HOVEDSTADEN KONTRAKT OM LEVERING AF RADIOKOMMUNIKATIONSLØSNING (HARDWARE) TIL KØRENDE PRÆHOSPITALE ENHEDER I REGION HOVEDSTADEN 1 af 13 Indholdsfortegnelse Bilagsoversigt:... 3 1. Kontraktens parter og aftalegrundlag...

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM)

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG xx Indholdsfortegnelse Præambel 4 1. Kontraktens parter og kontraktgrundlag 4 1.1. Kunden 4 1.2. Leverandøren

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 For køb og levering af varer For køb og levering af teknisk udstyr For køb og udførelse af tjenesteydelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet er anført i INTEGOs indkøbsordre

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Kunden og [navn] som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By Leverancekontrakt 1. Parterne Mellem KEA Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 2200 Kbh. N. Cvr.: 31 65 62 06 Tlf.: 46 46 00 00 (i det følgende kaldet køberen) Og Firmanavn leverandør /CVR nummer

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Københavns Energi A/S

Københavns Energi A/S Københavns Energi A/S Kvalifikationsordning vedrørende Teknisk Rådgivning og Bistand Mellem Københavns Energi A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter benævnt Københavns Energi

Læs mere

BILAG B. Aftale med. Xxxxx. Rammeaftale på forbrugsvarer og udstyr til smittemarkørscreening (donorer og patienter) til

BILAG B. Aftale med. Xxxxx. Rammeaftale på forbrugsvarer og udstyr til smittemarkørscreening (donorer og patienter) til BILAG B Aftale med Xxxxx Rammeaftale på forbrugsvarer og udstyr til smittemarkørscreening (donorer og patienter) til Region Midtjyllands hospitaler Aftale nr. 1-23-4-72-13-12 EU-udbud nr. 2012/S 192-315710

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør]

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør] Side 1 af 11 Rammeaftale om brystproteser mellem Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] (Herefter benævnt Kunden) og [Leverandør] (Herefter benævnt Leverandøren) Kontraktid: [Anføres af Ordregiver]

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Udkast til kontrakt Forureningsundersøgelser. Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser

Udkast til kontrakt Forureningsundersøgelser. Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Forureningsundersøgelser Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser 6. april 2011 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Rammeaftale

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 J.nr. 3874 Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 1. Generelt 1.1. Packshoot ApS ( Packshoot ) servicerer danske og udenlandske kunder med visuelt materiale og producerer

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere