Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt"

Transkript

1 1 Lejre Kommunes fritvalgsordning Kontrakt Mellem Lejre Kommune Visitation & Bestiller Hvalsø Rådhus Møllebjergvej Hvalsø (i det følgende kaldet kommunen) og XXX XXX XXX CVR-nummer: XXX (i det følgende kaldet leverandøren) er der indgået følgende kontrakt om levering af XXX inden for Lejre Kommunes fritvalgsordning.

2 2 Indhold 1. Formål med kontrakten Kontraktens omfang Borgerens leverandørvalg Kontraktgrundlag Revidering af dokumenter omfattet af kontraktgrundlag Pris, prisregulering og fakturering Pris og prisregulering Fakturering og betalingsbetingelser Parternes forpligtelser IT Sikkerhedsstillelse Forsikring Offentlig regulering Underleverandører Overdragelse af kontrakt Force Majeure Misligholdelse af kontrakt mv Misligholdelse Væsentlig misligholdelse Skriftlighed Ændringer i aftaleperioden Tvister Indgåelse og opsigelse af kontrakt Underskrift Bilag (områdespecifikke) Personlig pleje Frit leverandørvalg på ældreområdet i Lejre Kommune... 13

3 3 1. Formål med kontrakten Ifølge lov om Socialservice er der frit leverandørvalg på ældreområdet indenfor personlig pleje og praktisk hjælp jf. Servicelovens Lejre Kommune har i overensstemmelse med de rammer, som er fastlagt i loven, fastsat vilkårene for godkendelse som frit-valgsleverandør inden for områderne personlig pleje, praktisk hjælp i hjemmet, tøjvask og madservice. 2. Kontraktens omfang Kontrakten omfatter levering af praktisk hjælp til de brugere i Lejre Kommune, der vælger leverandøren som frit-valgsleverandør. Det er alene Lejre Kommune der, som visiterende myndighed, fastsætter omfanget af de visiterede opgaver. Det vil sige, at det alene er Lejre Kommunes afgørelsesbrev samt advis er i CSC omsorgssystem, der fastsætter omfanget af de visiterede opgaver. Lejre Kommune er til en hver tid berettiget til at foretage ændringer i de omfattede ydelser, herunder eksempelvis ændringer i det politiske fastsatte kvalitets- eller serviceniveau, jfr. kontraktens punkt Borgerens leverandørvalg Mængden af opgaver der tilfalder leverandøren, afhænger udelukkende af, hvor mange af de visiterede borgere der benytter deres frie valg til at vælge leverandøren. Lejre Kommune indestår derfor ikke for omfanget af henvendelser fra borgere Borgeren kan frit skifte leverandør med en uges varsel. Det er således ikke muligt for leverandøren at træffe aftale med borgeren om længere fastholdelsesperioder Hvis særlige forhold taler herfor kan borgeren skifte leverandør med kortere varsel end det i punkt anførte Leverandørskifte kan kun ske ved borgernes direkte henvendelse til Lejre Kommunes visitatorer. Ved borgerens direkte henvendelse til leverandøren om leverandørskifte skal der henvises til visitatorerne. 3. Kontraktgrundlag Det samlede godkendelsesmateriale omfatter i prioriteret rækkefølge følgende dokumenter: 1. Nærværende kontrakt 2. Ansøgning om godkendelse som leverandør af praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje i Lejre Kommune, samt medsendte bilag 3. Personlig pleje Frit Leverandørvalg på ældreområdet i Lejre Kommune

4 4 Derudover indgår følgende dokumenter i det samlede godkendelsesmateriale: 1. Prisbilag (revideres minimum én gang årligt) 2. Kvalitetsstandarder (revideres minimum én gang årligt) Det samlede godkendelsesmateriale udgør kontraktgrundlaget. 3.1 Revidering af dokumenter omfattet af kontraktgrundlag Lejre Kommune reviderer som udgangspunkt kvalitetsstandarder og leverandørkrav én gang årligt Ændring af prisbilag, kvalitetsstandarder eller kvalitetshåndbogen skal meddeles leverandøren straks efter vedtagelsen, og har tidligst virkning en måned efter vedtagelsen til den 1. i en måned. Dog indeholder et 3 måneders varsel af Leverandøren, ved væsentlige ændringer af betydning for rekruttering/fastholdelse af medarbejdere i leverandørens virksomhed Ændringer som følge af lovændringer er kun omfattet af varslingsfristen jf. pkt , såfremt dette er muligt inden for lovgivningens rammer De oplysninger som leverandøren opgiver i forbindelse med Ansøgning om godkendelse som leverandør af praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje i Lejre Kommune betragtes som en del af kontraktgrundlaget jf. afsnit 3. Leverandøren er derfor forpligtiget til at oplyse Lejre Kommune om eventuelle ændringer heraf. Ved væsentlige ændringer kan Lejre Kommune, i den forbindelse kræve, at leverandøren ansøger om godkendelse som leverandør i kommunen på ny. 4. Pris, prisregulering og fakturering 4.1 Pris og prisregulering Prisen reguleres i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning Lejre Kommune skal mindst én gang om året fastsætte priskrav, men kan undtagelsesvis revidere priskravene inden der er gået et år, f.eks., hvis der ekstraordinært ændres i kvalitetskravene, eller hvis det konstateres, at de stillede priskrav ikke er i overensstemmelse med de faktiske omkostninger ved leverancen. De reviderede priser har kun virkning fra ikrafttrædelsesdatoen og fremefter. Priserne vil fremgå af det senest reviderede prisbilag.

5 Lejre Kommune beregner mindst én gang årligt nye frit-valgspriser på baggrund af de senest foreliggende regnskabstal. Ved for lav afregningspris udregnes tilbagebetalingen ved at fratrække afregningspriserne for året med de genberegnede priser, baseret på regnskabet Ændring af priskrav skal meddeles leverandøren straks efter vedtagelsen, og har tidligst virkning en måned efter vedtagelsen til den 1. i en måned Ændringer, som følge af lovændringer, er kun omfattet af varslingsfristen jf. pkt såfremt dette er muligt inden for lovgivningens rammer. 4.2 Fakturering og betalingsbetingelser Der kan maksimalt faktureres svarende til antallet af visiterede timer, og der afregnes kun for timer, der faktisk er leveret hos borgeren. Det betyder, at der kun afregnes med leverandøren for de leverede ydelser I tilfælde, hvor det viser sig, at der er opkrævet for timer der ikke er blevet visiteret eller leveret, vil Lejre Kommune fremsende en kreditnota på beløbet. Opkrævning af timer, der ikke er visiterede eller leveret, er at betragte som misligholdelse af kontrakten, jf. afsnit 14 om misligholdelse af kontrakt Der afregnes månedligt bagud. Der afregnes for hele uger, og fakturaen skal omfatte uger, der er afsluttet i den pågældende måned. Der skal anføres start- og slutdato (begge dage inkl.) på fakturaen. Kommunens betalingsbetingelse er løbende måned + 30 dage netto. Såfremt der er uoverensstemmelser i borgerregistreringerne, prisen eller andet på fakturaen, ønsker kommunen en god dialog omkring disse, hvor uoverensstemmelser og evt. aftaler omkring kreditering, kan klares per telefon eller mail Leverandøren skal registrere alle ydelser som borgeren tildeles. Følgende skal fremgå af fakturaen eller et bilag med borgerregistreringer: Borgers navn og cpr.nr. Hvilken ydelse der er tale om Om ydelsen er udført eller aflyst Om aflysningen kan faktureres eller ej dvs. om aflysningen er sket inden for den nævnte tidsmargin i kravspecifikation En angivelse af tidsforbruget hos borger der faktureres kun for leveret tid. Leverandøren skal hver måned sende faktura og bilag med borgerregistreringer senest den 10. i måneden for forudgående måned.

6 Fakturaen skal sendes elektronisk og som sikker mail til Leverandøren sender fakturaen til Visitation & Bestillers EAN nr.: Der afregnes for moms efter gældende regler. Der afregnes dog ikke moms af hjemmehjælpsydelser, som er visiteret efter Servicelovens 83, 84 og 86 stk Parternes forpligtelser 5.1 Leverandøren er forpligtiget til at betjene alle visiterede borgere i kommunen, som vælger leverandøren. 5.2 Lejre Kommune er forpligtet til at betale for de leverede timer, som borgerne er visiteret til. 5.2 IT Leverandøren er forpligtet til at være i besiddelse af udstyr der muliggør elektronisk udveksling af informationer med kommunen Leverandøren er forpligtiget til at kommunikere med Lejre Kommune via CSC omsorgssystem. Det skal dokumenteres i CSC omsorgssystem således, at der disponeres for hver enkelt borger jf. kvalitetsstandarderne og den visiterede tid. Der skal også registreres i CSC omsorgssystem i de tilfælde, hvor borgeren er fraværende, fx indlagt, ikke hjemme, etc Der er følgende krav til leverandøren i forhold til omsorgssystemet: Leverandøren skal dagligt orientere sig om leverandørmeddelelser/adviser på egne borgere Leverandøren skal dokumenterer besøg og ændringer i borgerens tilstand og sende advis til relevante samarbejdspartnere med information efter behov Det forventes endvidere, at leverandøren hver dag indtil minimum kl tjekker om, der er sendt adviser på leverandørens borgere Det forventes, at leverandøren registrerer i omsorgssystemet, når borgeren er indlagt eller på ferie så ydelsen er inaktiv og ikke faktureres Det forventes, at leverandøren selv er opmærksom på besked fra sygehuet om borger er indlagt eller bliver udskrevet Ved evt. skift af omsorgssystem skal leverandøren selv betale for evt. udgifter forbundet hermed.

7 Det koster kr. at oprette CSC omsorgssystem pr. medarbejder, og derefter er der et årligt gebyr på 500 kr. for at benytte systemet. Det årlige gebyr kan fremskrives efter gældende betingelser. Leverandøren afholder selv disse udgifter For at kunne benytte CSC omsorgssystem skal leverandøren være i besiddelse af følgende udstyr: En PC, en internetforbindelse på mindst 2 Mbit, en browser og en mobiltelefon. Det kræver en mobiltelefon, som skal bruges til at logge på systemet via et Citrix system Lejre Kommune stiller ikke noget fysisk udstyr til rådighed I Lejre Kommune arrangeres der kurser i CSC om sorgsystem. Leverandøren kan frit tilmelde sig disse kurser. Der vil ikke, for leverandøren, være nogen udgift forbundet med deltagelse i disse kurser udover den tid, leverandøren skal afsætte til deltagelse i disse kurser Lejre Kommune stiller support til rådighed i forbindelse med brugen af CSC omsorgssystem. 6. Sikkerhedsstillelse 6.1 Leverandøren skal stille en bankgaranti på kr. til dækning af leverancer, der ikke kan opfyldes som følge af sygdom, konkurs mm. Garantien skal stilles senest 14 dage efter, at Lejre Kommune endeligt har godkendt aftalen, og garantien skal indestå indtil 3 måneder efter kontraktens udløb. 6.2 Garantien, som skal udstedes af et anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, skal være Lejre Kommune i hænde senest samme dato som leverandøren påbegynder leveringen af ydelser. 6.3 Garantien skal stilles som en anfordringsgaranti. 6.4 Det skal fremgå af garantien, at den er stillet i overensstemmelse med nærværende aftale, og at garantistilleren med hensyn til forhold vedrørende garantien accepterer behandling af eventuelle tvister jf. pkt. 16 i aftalen. 7. Forsikring 7.1 Leverandøren er forpligtet til at tegne og betale sædvanlig arbejdsskadeforsikring, sædvanlig

8 8 tingsforsikring samt sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring, herunder driftstabsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Dækningen skal som minimum andrage 2 mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed. Ligeledes må leverandøren påregne forsikringsansvar for følgeskader, hvor primærskaden er dækket efter ovenstående policer. Leverandøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringerne er i kraft og overgive kommunen en kopi af forsikringspolicer samt kvittering for præmiens betaling. Leverandøren må ikke ændre på omfanget af forsikringen i kontraktperioden. 8. Tavshedspligt 8.1 Leverandøren og dennes medarbejdere har tavshedspligt vedrørende den enkelte borgers personlige forhold, som leverandøren i medfør af opgaveløsningen bliver bekendt med jf. principperne i Forvaltningslovens 27. Forpligtelsen til at underskrive tavshedserklæringen gælder såvel medarbejdere hos leverandøren som hos eventuelle underleverandører, der i forbindelse med opgaveløsningen bliver bekendt med fortrolige oplysninger. Forpligtelsen omfatter ligeledes andre medarbejdere, der har adgang til fortrolige oplysninger, f.eks. via leverandørens eller underleverandørens IT-system. Tavshedspligten gælder alle forhold omhandlende den enkelte borger. Tavshedspligten er livslang og ophører ikke ved kontraktperiodens ophør. 9. Offentlig regulering 9.1 Leverandøren er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud såvel på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som i kontrakt perioden. 9.2 Opgaverne udføres på vegne af kommunen, og leverandøren er forpligtet til at acceptere, at arbejdet udføres i overensstemmelse med principperne i den offentlige forvaltning og i henhold til dansk lovgivning. Herunder fremhæves specielt Serviceloven, Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, Lov om offentlighed i forvaltningen samt Forvaltningsloven. Opgaven er omfattet af de almindelige regler (i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område) om klageadgang til Ankestyrelsen, hvorfor leverandøren er forpligtet til at videregive oplysninger i overensstemmelse hermed. 10. Etik og socialt ansvar 10.1 Lejre Kommune har et ansvar for at modtage medarbejdere i fleksjob, jobtræning, aktiveringsjob og arbejdsprøvning. Leverandørerne skal således kunne ansætte disse medarbejdere i deres virksomhed efter

9 9 en konkret aftale med kommunen. Kommunen kan stille krav om, at leverandøren stiller pladser til rådighed for praktikpladser Leverandøren skal udvise vilje til et positivt samarbejde i forhold til principperne om Et rummeligt arbejdsmarked Lejre Kommune forventer, at de private leverandørers andel af den samlede opgaveportefølje vil vokse i de kommende år. Leverandøren skal derfor være villig til at overtage medarbejdere fra Lejre Kommune proportionalt med opgaveporteføljen, hvis det skulle komme til en situation, hvor kommunen skal afskedige folk på grund af nedgang i arbejdsopgaver, og leverandøren skal ansætte flere medarbejdere. Det samme vil forventes af kommunen, hvis udviklingen går den anden vej. 11. Underleverandører 11.1 Det er tilladt leverandøren at anvende underleverandører. Der stilles samme betingelser til en evt. underleverandør, som til leverandøren. Leverandøren er i alle forhold sammen med underleverandøren ansvarlig over for kommunen uanset, om opgaven udføres af underleverandører eller af leverandøren selv. Leverandøren er desuden ansvarlig for at sikre, at en evt. underleverandør overholder alle bestemmelser i kontrakten, og at de er i stand til at leve op til de krav, som kontrakten angiver. Såfremt leverandøren efter kontraktens indgåelse ønsker at benytte eller udskifte underleverandører, skal dette meddeles skriftligt til kommunen, som herefter tager stilling til, om dette kan godkendes. Underleverandøren skal udfylde Oplysninger om underleverandører i forbindelse med ansøgning om godkendelse som leverandør af XXX til hjemmeboende i Lejre Kommune Selvom Lejre Kommune godkender anvendelsen af en underleverandør til opfyldelsen af kontrakten, garanterer kontraktshaver for den fulde opfyldelse af kontakten Det skal fremgå af leverandørens informationsmateriale til brugeren, om der er indgået aftaler med underleverandører. 12. Overdragelse af kontrakt 12.1 Kontrakten kan ikke overdrages uden Lejre kommunens skriftlige samtykke Såfremt den bestemmende indflydelse i leverandørens virksomhed overgår til en ny ejer, skal leverandøren igennem en ny godkendelsesprocedure.

10 Force Majeure 13.1 I tilfælde af force majeure, hertil regnes kun generalstrejke, naturkatastrofer, krig og lign., som forhindrer opfyldelse af parternes forpligtelser, bortfalder disse i det omfang og så længe force majeure er til stede Som force majeure regnes ikke vejrlig, strejke og lockout (opremsningen er ikke udtømmende) Såfremt en af parterne ønsker at påberåbe sig force majeure skal den anden part underrettes straks Er force majeure isoleret til leverandørens virksomhed, eller områder leverandøren bærer risikoen for, kan kommunen vælge at løse opgaven på anden måde, så længe force majeure er til stede. 14. Misligholdelse af kontrakt mv. Der sondres mellem misligholdelse og væsentlig misligholdelse. Ved væsentlig misligholdelse kan begge parter opsige kontrakten uden yderligere varsel. I udførslen af kontrakten, forventes det, i henhold til afsnit 2 i Frit valg på ældreområdet, at leverandøren løser den pågældende opgave med respekt for borgeren og borgerens ejendom Misligholdelse Følgende vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten: - Manglende betaling for leverede ydelser; parterne undlader at følge op på klager; mangelfuld registrering i CSC omsorgssystem; opkrævning for ikke visiterede eller leverede ydelser; mangler ved den leverede ydelse; borgernes ejendom ødelægges; medarbejderen optræder ikke respektfuldt i mødet med borgeren; den leverede ydelse lever ikke op til kvalitetsstandarderne. - Der er alene tale om eksempler, hvorfor oplistning ikke kan anses for udtømmende Væsentlig misligholdelse Gentagne misligholdelser af kontrakten betragtes som væsentlig misligholdelse. Følgende vil endvidere betragtes som væsentlig misligholdelse: - Overtrædelser af offentlige påbud, gensidige bebyrdende udtalelser og handlinger; brud på tavshedspligten; ulovlig magtanvendelse; manglende eller forkert medicinering med konsekvenser for borgerens helbred; vold mod borgeren; bedrageri; ansatte stjæler fra borgeren eller Lejre Kommune. Der er alene tale om eksempler, hvorfor oplistning ikke kan anses for udtømmende.

11 Lejre Kommune har krav på økonomisk kompensation for merudgifter i tilfælde af misligholdelse af kontrakten Skriftlighed Parterne forpligter sig til at reklamere skriftligt i tilfælde af den anden parts misligholdelse af kontrakten Leverandørens økonomiske forhold Såfremt leverandøren standser betalinger, tages under konkursbehandling, indleder forhandlinger om tvangsakkord eller træder i likvidation, er Lejre Kommune berettiget til at hæve aftalen Såfremt leverandøren under udførelse af sine pligter i henhold til kontrakten ved handlinger eller undladelser forårsager skade på personer, fast ejendom eller løsøre, er leverandøren ansvarlig for sådanne skader overfor Lejre Kommune i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsregler. Såfremt skadelidte rejser krav mod Lejre Kommune i anledning af skadeforvoldelse, skal leverandøren friholde kommunen for ethvert krav og enhver udgift, herunder tillige sagsomkostninger og renter mv. som et sådant krav måtte påføre Lejre Kommune i det omfang, at leverandøren er endeligt ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsansvarsregler. 15. Ændringer i aftaleperioden 15.1 Såfremt der i aftalens løbetid gennemføres lovændringer, der medfører væsentlige ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for aftalen, har hver af parterne ret til at kræve genforhandling af aftalens vilkår samt om nødvendigt forhandling om ophør af aftalen i utide Genforhandling af aftalens vilkår indgås under hensyntagen til nærværende aftales pkt. 1 og de almindelige konkurrenceretlige regler om ligebehandling af kommunens leverandører. Dette betyder bl.a., at det ikke er muligt for Lejre Kommune at indgå individuelle og forskellige kontrakter med de enkelte leverandører om levering af praktisk hjælp og personlig pleje på ældreområdet, uden forudgående udbud. 16. Tvister 16.1 Eventuelle tvister skal så vidt muligt søges løst i mindelighed via dialog mellem parterne Kan der på trods af forudgående dialog ikke opnås enighed, er det aftalt, at tvisten afklares ved civilt søgsmål hos domstolene.

12 Værneting er aftalt til Retten i Roskilde. 17. Indgåelse og opsigelse af kontrakt 17.1 Kontrakten træder i kraft ved begge parters underskrift af nærværende kontrakt Begge parter kan til enhver tid opsige kontrakten med 3 måneders varsel til den 1. i en måned Leverandøren kan træde ud af kontrakten i tilfælde af ændringer i leverandørkrav, priskrav eller kvalitetsstandarder jf. nærværende aftale afsnit 3.1 og afsnit 4. Leverandøren kan træde ud af kontrakten fra den dato, hvor ændringen har virkning, dog med mindst 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Opsigelsen på denne baggrund skal være Lejre Kommune i hænde senest 3 uger efter ændringerne er meddelt leverandøren Lejre Kommune forbeholder sig ret til én gang årligt at vurdere, hvorvidt kontrakten skal konkurrenceudsættes herunder eventuel gennemførelse af udbud. Vælger kommunen på baggrund af en konkurrenceudsættelse af opgaven at opsige kontrakten, vil dette ske med det sædvanlige opsigelsesvarsel af kontrakten, jf. punkt Ved kontraktens ophør skal leverandøren aflevere følgende til kommunen, med mindre andet aftales mellem parterne i forbindelse med en eventuel genforhandling af kontrakten: Notater udarbejdet i forbindelse med opgaveløsningen Oplysninger vedrørende den enkelte bruger, som er indhentet i forbindelse med opgaveløsningen Evt. nøgler, lånt materiale mm. Kontrakten er gældende fra XX.XX.20XX til den Underskrift Nærværende kontrakt underskrives i to eksemplarer, hver part modtager et eksemplar. Lejre, den / 2014 Lejre, den / 2014 Leder af Visitation & Bestiller Lejre Kommune Leverandør

13 13 Bilag (områdespecifikke) - Personlig pleje Frit leverandørvalg på ældreområdet i Lejre Kommune - Kvalitetsstandarder - Prisbilag - Ansøgning om godkendelse som leverandør af praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje i Lejre Kommune (frit-valgsblanket) samt medsendte bilag - Tro og love-erklæring - Arbejdsgangsbeskrivelse for voksenområdet ved registrering og indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten efter

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp samt madservice

Kontrakt til godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp samt madservice Kontrakt til godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp samt madservice September 2014 1 1 GRUNDLAG Denne kontrakt tjener til regulering af den aftalemæssige forbindelse

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt for godkendte

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Fagsekretariat Pleje og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Frit leverandørvalg Kontrakt til godkendelse af leverandører

Frit leverandørvalg Kontrakt til godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg Kontrakt til godkendelse af leverandører 1 1.1 GRUNDLAG Denne kontrakt tjener til regulering af den aftalemæssige forbindelse mellem Stevns Kommune og kommunens leverandører under frit

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Madservice - februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Organisering... 4 1.3 Materialets opbygning... 4 1.4 Opgavens omfang...

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE LEVERANDØRKONTRAKT MADSERVICE XX BESTILLER- OG MYNDIGHEDSKONTORET

FREDERIKSHAVN KOMMUNE LEVERANDØRKONTRAKT MADSERVICE XX BESTILLER- OG MYNDIGHEDSKONTORET FREDERIKSHAVN KOMMUNE LEVERANDØRKONTRAKT MADSERVICE XX 2007 BESTILLER- OG MYNDIGHEDSKONTORET 1. KONTRAKTENS FORMÅL Formålet med denne kontrakt er at fastlægge rammerne for leverancen af madservice, herunder

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

Kvalitetskrav til leverandører. af personlig pleje og praktisk hjælp. i Bornholms Regionskommune

Kvalitetskrav til leverandører. af personlig pleje og praktisk hjælp. i Bornholms Regionskommune Kvalitetskrav til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune 31. januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1 GENERELLE KRAV TIL LEVERANDØRERNE... 2 2 OMFANG... 2 3 ØKONOMISKE FORHOLD...

Læs mere

Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6.

Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: 1 GENERELLE KRAV TIL LEVERANDØRERNE...

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsafdelingen Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte Køge Rådhus

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere

Godkendelse af leverandører i henhold til genoptræning efter Sundhedslovens 140

Godkendelse af leverandører i henhold til genoptræning efter Sundhedslovens 140 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Godkendelse... 2 2.1 Hvad kan der søges godkendelse til... 2 2.2 Godkendelsesform og bindingsperiode... 2 2.3 Kontraktgrundlag og aftaleperiode... 3 2.4 Ændringer

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG. TRÆNING Godkendelsesmateriale

FRIT LEVERANDØRVALG. TRÆNING Godkendelsesmateriale FRIT LEVERANDØRVALG TRÆNING Godkendelsesmateriale 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Organisering... 3 1.3 Materialets opbygning... 3 2 Godkendelsesprocedure... 4 2.1 Godkendelsesform...

Læs mere

DISPOSITION FOR ANSØGNING

DISPOSITION FOR ANSØGNING DISPOSITION FOR ANSØGNING Byrådet Revision nr. Udgivelsesdato J.nr. 22.11.2005 0 22.11.2005 1041479/1085900 Ansøgning vedr. indkøb til ældre- og handicappede Undertegnede ansøger om, indenfor rammerne

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp Kvalitetskrav til private leverandører af praktisk hjælp Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. 299 af 25/03 2010.

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Nærværende kontrakt er indgået mellem Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg (i det følgende kaldet ordregiver) og [Virksomhed]

Læs mere

Udkast til kontrakt vedrørende madproduktion og levering heraf i Roskilde. Kontrakt om madproduktion og levering heraf Kontrakten er indgået mellem:

Udkast til kontrakt vedrørende madproduktion og levering heraf i Roskilde. Kontrakt om madproduktion og levering heraf Kontrakten er indgået mellem: Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Udkast til kontrakt vedrørende madproduktion og levering heraf i Roskilde Kontrakt om madproduktion og levering heraf Kontrakten er indgået mellem: Roskilde

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen,

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Odder Kommunes frit valgsordning Mellem Odder Kommune Rådhusgade Odder K O N T R A K T

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Odder Kommunes frit valgsordning Mellem Odder Kommune Rådhusgade Odder K O N T R A K T Standardkontrakt for Madservice Dok.nr. 601058 Nærværende kontrakt omfatter (sæt x): 1. Madservice med levering. 2. Madservice uden levering. Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Odder

Læs mere

Indholdsfortegnelse ... 1 Indledning... 1.1 Baggrund... 1.2 Organisering... 1.3 Materialets opbygning... 3. 2 Godkendelsesprocedure...

Indholdsfortegnelse ... 1 Indledning... 1.1 Baggrund... 1.2 Organisering... 1.3 Materialets opbygning... 3. 2 Godkendelsesprocedure... FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP Godkendelsesmateriale Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Organisering... 3 1.3 Materialets opbygning... 3 2 Godkendelsesprocedure...

Læs mere

3 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune. Handlekommune (Myndighed): Kommunenavn: Forvaltning: Adresse: Postnr.: By: EAN-nr.

3 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune. Handlekommune (Myndighed): Kommunenavn: Forvaltning: Adresse: Postnr.: By: EAN-nr. STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE Kontrakten er først gældende, når begge parter har underskrevet. 1 Borgeren Cpr.nr: 2 Værgemål Værgemålets art: Adresse: Postnr.:

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 KØBENHAVNS UNIVERSITETS BOLIGFOND AF 2008 Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 Kontrakt - udkast Under enkelte punkter er anført: Udfyldes

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Overordnet aftale om basisydelser

Overordnet aftale om basisydelser Del II: Overordnet aftale om basisydelser Mellem Mariagerfjord Kommune og LO Mariagerfjords fagforeninger og a-kasser (I det følgende benævnt LO A-kasserne) 1 Grundlag for aftalen Nærværende aftale er

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

KONTRAKT. For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Madservice

KONTRAKT. For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Madservice KONTRAKT For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Madservice Mellem og Egebjerg Kommune, Svendborgvej l35, 5762 Vester Skerninge (i det følgende kaldet kommunen) xx (den

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør

Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør Indholdsfortegnelse FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE... 1 Sundhed og Omsorg...

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister

Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister Nærværende aftale er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Parterne er: Slagelse Kommune, Center for Børn og Familie Afdeling for voksne

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Aftale om køb af specialrådgivning

Aftale om køb af specialrådgivning Aftale om køb af specialrådgivning Denne aftale omfatter køb af specialrådgivning på syns- og hjælpemiddelområdet. Der er mellem Århus Kommune Hjælpemiddelcentralen Århus og Center for Syn og Kommunikation

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Kontraktudkast på Udførelse af vintertjeneste Entreprisekontrakt rute(r)

Kontraktudkast på Udførelse af vintertjeneste Entreprisekontrakt rute(r) Kontraktudkast på Udførelse af vintertjeneste Entreprisekontrakt rute(r) mellem [Leverandør] [CVR-nr.] [Adresse] [Telefon] [Telefax] (herefter benævnt Leverandør) og Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

3. Kravspecifikation Servicelovens 83

3. Kravspecifikation Servicelovens 83 3. Kravspecifikation Servicelovens 83 A. Ydelserne A. 3.1 Overordnede værdier og principper bag ydelserne Lejre Kommune forventer at leverandørerne leverer ydelser efter følgende værdier: At borgeren mødes

Læs mere

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia CVR nr.: 28980671 (herefter kaldet Energinet.dk) og XX A/S Vej nr. DK-yyyy By CVR nr.: xxxxxxxx (herefter kaldet leverandøren) har indgået følgende:

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt Indkøb af gummihjulslæsser 18-19 tons Kontrakt Dato: 27-09-2016 Dokument id: 51101 Version: 1.0 Udarbejdet af: RAO Kontrol: KAJ, PP, FA side 2 af 6 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere