Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt"

Transkript

1 1 Lejre Kommunes fritvalgsordning Kontrakt Mellem Lejre Kommune Visitation & Bestiller Hvalsø Rådhus Møllebjergvej Hvalsø (i det følgende kaldet kommunen) og XXX XXX XXX CVR-nummer: XXX (i det følgende kaldet leverandøren) er der indgået følgende kontrakt om levering af XXX inden for Lejre Kommunes fritvalgsordning.

2 2 Indhold 1. Formål med kontrakten Kontraktens omfang Borgerens leverandørvalg Kontraktgrundlag Revidering af dokumenter omfattet af kontraktgrundlag Pris, prisregulering og fakturering Pris og prisregulering Fakturering og betalingsbetingelser Parternes forpligtelser IT Sikkerhedsstillelse Forsikring Offentlig regulering Underleverandører Overdragelse af kontrakt Force Majeure Misligholdelse af kontrakt mv Misligholdelse Væsentlig misligholdelse Skriftlighed Ændringer i aftaleperioden Tvister Indgåelse og opsigelse af kontrakt Underskrift Bilag (områdespecifikke) Personlig pleje Frit leverandørvalg på ældreområdet i Lejre Kommune... 13

3 3 1. Formål med kontrakten Ifølge lov om Socialservice er der frit leverandørvalg på ældreområdet indenfor personlig pleje og praktisk hjælp jf. Servicelovens Lejre Kommune har i overensstemmelse med de rammer, som er fastlagt i loven, fastsat vilkårene for godkendelse som frit-valgsleverandør inden for områderne personlig pleje, praktisk hjælp i hjemmet, tøjvask og madservice. 2. Kontraktens omfang Kontrakten omfatter levering af praktisk hjælp til de brugere i Lejre Kommune, der vælger leverandøren som frit-valgsleverandør. Det er alene Lejre Kommune der, som visiterende myndighed, fastsætter omfanget af de visiterede opgaver. Det vil sige, at det alene er Lejre Kommunes afgørelsesbrev samt advis er i CSC omsorgssystem, der fastsætter omfanget af de visiterede opgaver. Lejre Kommune er til en hver tid berettiget til at foretage ændringer i de omfattede ydelser, herunder eksempelvis ændringer i det politiske fastsatte kvalitets- eller serviceniveau, jfr. kontraktens punkt Borgerens leverandørvalg Mængden af opgaver der tilfalder leverandøren, afhænger udelukkende af, hvor mange af de visiterede borgere der benytter deres frie valg til at vælge leverandøren. Lejre Kommune indestår derfor ikke for omfanget af henvendelser fra borgere Borgeren kan frit skifte leverandør med en uges varsel. Det er således ikke muligt for leverandøren at træffe aftale med borgeren om længere fastholdelsesperioder Hvis særlige forhold taler herfor kan borgeren skifte leverandør med kortere varsel end det i punkt anførte Leverandørskifte kan kun ske ved borgernes direkte henvendelse til Lejre Kommunes visitatorer. Ved borgerens direkte henvendelse til leverandøren om leverandørskifte skal der henvises til visitatorerne. 3. Kontraktgrundlag Det samlede godkendelsesmateriale omfatter i prioriteret rækkefølge følgende dokumenter: 1. Nærværende kontrakt 2. Ansøgning om godkendelse som leverandør af praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje i Lejre Kommune, samt medsendte bilag 3. Personlig pleje Frit Leverandørvalg på ældreområdet i Lejre Kommune

4 4 Derudover indgår følgende dokumenter i det samlede godkendelsesmateriale: 1. Prisbilag (revideres minimum én gang årligt) 2. Kvalitetsstandarder (revideres minimum én gang årligt) Det samlede godkendelsesmateriale udgør kontraktgrundlaget. 3.1 Revidering af dokumenter omfattet af kontraktgrundlag Lejre Kommune reviderer som udgangspunkt kvalitetsstandarder og leverandørkrav én gang årligt Ændring af prisbilag, kvalitetsstandarder eller kvalitetshåndbogen skal meddeles leverandøren straks efter vedtagelsen, og har tidligst virkning en måned efter vedtagelsen til den 1. i en måned. Dog indeholder et 3 måneders varsel af Leverandøren, ved væsentlige ændringer af betydning for rekruttering/fastholdelse af medarbejdere i leverandørens virksomhed Ændringer som følge af lovændringer er kun omfattet af varslingsfristen jf. pkt , såfremt dette er muligt inden for lovgivningens rammer De oplysninger som leverandøren opgiver i forbindelse med Ansøgning om godkendelse som leverandør af praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje i Lejre Kommune betragtes som en del af kontraktgrundlaget jf. afsnit 3. Leverandøren er derfor forpligtiget til at oplyse Lejre Kommune om eventuelle ændringer heraf. Ved væsentlige ændringer kan Lejre Kommune, i den forbindelse kræve, at leverandøren ansøger om godkendelse som leverandør i kommunen på ny. 4. Pris, prisregulering og fakturering 4.1 Pris og prisregulering Prisen reguleres i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning Lejre Kommune skal mindst én gang om året fastsætte priskrav, men kan undtagelsesvis revidere priskravene inden der er gået et år, f.eks., hvis der ekstraordinært ændres i kvalitetskravene, eller hvis det konstateres, at de stillede priskrav ikke er i overensstemmelse med de faktiske omkostninger ved leverancen. De reviderede priser har kun virkning fra ikrafttrædelsesdatoen og fremefter. Priserne vil fremgå af det senest reviderede prisbilag.

5 Lejre Kommune beregner mindst én gang årligt nye frit-valgspriser på baggrund af de senest foreliggende regnskabstal. Ved for lav afregningspris udregnes tilbagebetalingen ved at fratrække afregningspriserne for året med de genberegnede priser, baseret på regnskabet Ændring af priskrav skal meddeles leverandøren straks efter vedtagelsen, og har tidligst virkning en måned efter vedtagelsen til den 1. i en måned Ændringer, som følge af lovændringer, er kun omfattet af varslingsfristen jf. pkt såfremt dette er muligt inden for lovgivningens rammer. 4.2 Fakturering og betalingsbetingelser Der kan maksimalt faktureres svarende til antallet af visiterede timer, og der afregnes kun for timer, der faktisk er leveret hos borgeren. Det betyder, at der kun afregnes med leverandøren for de leverede ydelser I tilfælde, hvor det viser sig, at der er opkrævet for timer der ikke er blevet visiteret eller leveret, vil Lejre Kommune fremsende en kreditnota på beløbet. Opkrævning af timer, der ikke er visiterede eller leveret, er at betragte som misligholdelse af kontrakten, jf. afsnit 14 om misligholdelse af kontrakt Der afregnes månedligt bagud. Der afregnes for hele uger, og fakturaen skal omfatte uger, der er afsluttet i den pågældende måned. Der skal anføres start- og slutdato (begge dage inkl.) på fakturaen. Kommunens betalingsbetingelse er løbende måned + 30 dage netto. Såfremt der er uoverensstemmelser i borgerregistreringerne, prisen eller andet på fakturaen, ønsker kommunen en god dialog omkring disse, hvor uoverensstemmelser og evt. aftaler omkring kreditering, kan klares per telefon eller mail Leverandøren skal registrere alle ydelser som borgeren tildeles. Følgende skal fremgå af fakturaen eller et bilag med borgerregistreringer: Borgers navn og cpr.nr. Hvilken ydelse der er tale om Om ydelsen er udført eller aflyst Om aflysningen kan faktureres eller ej dvs. om aflysningen er sket inden for den nævnte tidsmargin i kravspecifikation En angivelse af tidsforbruget hos borger der faktureres kun for leveret tid. Leverandøren skal hver måned sende faktura og bilag med borgerregistreringer senest den 10. i måneden for forudgående måned.

6 Fakturaen skal sendes elektronisk og som sikker mail til Leverandøren sender fakturaen til Visitation & Bestillers EAN nr.: Der afregnes for moms efter gældende regler. Der afregnes dog ikke moms af hjemmehjælpsydelser, som er visiteret efter Servicelovens 83, 84 og 86 stk Parternes forpligtelser 5.1 Leverandøren er forpligtiget til at betjene alle visiterede borgere i kommunen, som vælger leverandøren. 5.2 Lejre Kommune er forpligtet til at betale for de leverede timer, som borgerne er visiteret til. 5.2 IT Leverandøren er forpligtet til at være i besiddelse af udstyr der muliggør elektronisk udveksling af informationer med kommunen Leverandøren er forpligtiget til at kommunikere med Lejre Kommune via CSC omsorgssystem. Det skal dokumenteres i CSC omsorgssystem således, at der disponeres for hver enkelt borger jf. kvalitetsstandarderne og den visiterede tid. Der skal også registreres i CSC omsorgssystem i de tilfælde, hvor borgeren er fraværende, fx indlagt, ikke hjemme, etc Der er følgende krav til leverandøren i forhold til omsorgssystemet: Leverandøren skal dagligt orientere sig om leverandørmeddelelser/adviser på egne borgere Leverandøren skal dokumenterer besøg og ændringer i borgerens tilstand og sende advis til relevante samarbejdspartnere med information efter behov Det forventes endvidere, at leverandøren hver dag indtil minimum kl tjekker om, der er sendt adviser på leverandørens borgere Det forventes, at leverandøren registrerer i omsorgssystemet, når borgeren er indlagt eller på ferie så ydelsen er inaktiv og ikke faktureres Det forventes, at leverandøren selv er opmærksom på besked fra sygehuet om borger er indlagt eller bliver udskrevet Ved evt. skift af omsorgssystem skal leverandøren selv betale for evt. udgifter forbundet hermed.

7 Det koster kr. at oprette CSC omsorgssystem pr. medarbejder, og derefter er der et årligt gebyr på 500 kr. for at benytte systemet. Det årlige gebyr kan fremskrives efter gældende betingelser. Leverandøren afholder selv disse udgifter For at kunne benytte CSC omsorgssystem skal leverandøren være i besiddelse af følgende udstyr: En PC, en internetforbindelse på mindst 2 Mbit, en browser og en mobiltelefon. Det kræver en mobiltelefon, som skal bruges til at logge på systemet via et Citrix system Lejre Kommune stiller ikke noget fysisk udstyr til rådighed I Lejre Kommune arrangeres der kurser i CSC om sorgsystem. Leverandøren kan frit tilmelde sig disse kurser. Der vil ikke, for leverandøren, være nogen udgift forbundet med deltagelse i disse kurser udover den tid, leverandøren skal afsætte til deltagelse i disse kurser Lejre Kommune stiller support til rådighed i forbindelse med brugen af CSC omsorgssystem. 6. Sikkerhedsstillelse 6.1 Leverandøren skal stille en bankgaranti på kr. til dækning af leverancer, der ikke kan opfyldes som følge af sygdom, konkurs mm. Garantien skal stilles senest 14 dage efter, at Lejre Kommune endeligt har godkendt aftalen, og garantien skal indestå indtil 3 måneder efter kontraktens udløb. 6.2 Garantien, som skal udstedes af et anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, skal være Lejre Kommune i hænde senest samme dato som leverandøren påbegynder leveringen af ydelser. 6.3 Garantien skal stilles som en anfordringsgaranti. 6.4 Det skal fremgå af garantien, at den er stillet i overensstemmelse med nærværende aftale, og at garantistilleren med hensyn til forhold vedrørende garantien accepterer behandling af eventuelle tvister jf. pkt. 16 i aftalen. 7. Forsikring 7.1 Leverandøren er forpligtet til at tegne og betale sædvanlig arbejdsskadeforsikring, sædvanlig

8 8 tingsforsikring samt sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring, herunder driftstabsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Dækningen skal som minimum andrage 2 mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed. Ligeledes må leverandøren påregne forsikringsansvar for følgeskader, hvor primærskaden er dækket efter ovenstående policer. Leverandøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringerne er i kraft og overgive kommunen en kopi af forsikringspolicer samt kvittering for præmiens betaling. Leverandøren må ikke ændre på omfanget af forsikringen i kontraktperioden. 8. Tavshedspligt 8.1 Leverandøren og dennes medarbejdere har tavshedspligt vedrørende den enkelte borgers personlige forhold, som leverandøren i medfør af opgaveløsningen bliver bekendt med jf. principperne i Forvaltningslovens 27. Forpligtelsen til at underskrive tavshedserklæringen gælder såvel medarbejdere hos leverandøren som hos eventuelle underleverandører, der i forbindelse med opgaveløsningen bliver bekendt med fortrolige oplysninger. Forpligtelsen omfatter ligeledes andre medarbejdere, der har adgang til fortrolige oplysninger, f.eks. via leverandørens eller underleverandørens IT-system. Tavshedspligten gælder alle forhold omhandlende den enkelte borger. Tavshedspligten er livslang og ophører ikke ved kontraktperiodens ophør. 9. Offentlig regulering 9.1 Leverandøren er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud såvel på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som i kontrakt perioden. 9.2 Opgaverne udføres på vegne af kommunen, og leverandøren er forpligtet til at acceptere, at arbejdet udføres i overensstemmelse med principperne i den offentlige forvaltning og i henhold til dansk lovgivning. Herunder fremhæves specielt Serviceloven, Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, Lov om offentlighed i forvaltningen samt Forvaltningsloven. Opgaven er omfattet af de almindelige regler (i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område) om klageadgang til Ankestyrelsen, hvorfor leverandøren er forpligtet til at videregive oplysninger i overensstemmelse hermed. 10. Etik og socialt ansvar 10.1 Lejre Kommune har et ansvar for at modtage medarbejdere i fleksjob, jobtræning, aktiveringsjob og arbejdsprøvning. Leverandørerne skal således kunne ansætte disse medarbejdere i deres virksomhed efter

9 9 en konkret aftale med kommunen. Kommunen kan stille krav om, at leverandøren stiller pladser til rådighed for praktikpladser Leverandøren skal udvise vilje til et positivt samarbejde i forhold til principperne om Et rummeligt arbejdsmarked Lejre Kommune forventer, at de private leverandørers andel af den samlede opgaveportefølje vil vokse i de kommende år. Leverandøren skal derfor være villig til at overtage medarbejdere fra Lejre Kommune proportionalt med opgaveporteføljen, hvis det skulle komme til en situation, hvor kommunen skal afskedige folk på grund af nedgang i arbejdsopgaver, og leverandøren skal ansætte flere medarbejdere. Det samme vil forventes af kommunen, hvis udviklingen går den anden vej. 11. Underleverandører 11.1 Det er tilladt leverandøren at anvende underleverandører. Der stilles samme betingelser til en evt. underleverandør, som til leverandøren. Leverandøren er i alle forhold sammen med underleverandøren ansvarlig over for kommunen uanset, om opgaven udføres af underleverandører eller af leverandøren selv. Leverandøren er desuden ansvarlig for at sikre, at en evt. underleverandør overholder alle bestemmelser i kontrakten, og at de er i stand til at leve op til de krav, som kontrakten angiver. Såfremt leverandøren efter kontraktens indgåelse ønsker at benytte eller udskifte underleverandører, skal dette meddeles skriftligt til kommunen, som herefter tager stilling til, om dette kan godkendes. Underleverandøren skal udfylde Oplysninger om underleverandører i forbindelse med ansøgning om godkendelse som leverandør af XXX til hjemmeboende i Lejre Kommune Selvom Lejre Kommune godkender anvendelsen af en underleverandør til opfyldelsen af kontrakten, garanterer kontraktshaver for den fulde opfyldelse af kontakten Det skal fremgå af leverandørens informationsmateriale til brugeren, om der er indgået aftaler med underleverandører. 12. Overdragelse af kontrakt 12.1 Kontrakten kan ikke overdrages uden Lejre kommunens skriftlige samtykke Såfremt den bestemmende indflydelse i leverandørens virksomhed overgår til en ny ejer, skal leverandøren igennem en ny godkendelsesprocedure.

10 Force Majeure 13.1 I tilfælde af force majeure, hertil regnes kun generalstrejke, naturkatastrofer, krig og lign., som forhindrer opfyldelse af parternes forpligtelser, bortfalder disse i det omfang og så længe force majeure er til stede Som force majeure regnes ikke vejrlig, strejke og lockout (opremsningen er ikke udtømmende) Såfremt en af parterne ønsker at påberåbe sig force majeure skal den anden part underrettes straks Er force majeure isoleret til leverandørens virksomhed, eller områder leverandøren bærer risikoen for, kan kommunen vælge at løse opgaven på anden måde, så længe force majeure er til stede. 14. Misligholdelse af kontrakt mv. Der sondres mellem misligholdelse og væsentlig misligholdelse. Ved væsentlig misligholdelse kan begge parter opsige kontrakten uden yderligere varsel. I udførslen af kontrakten, forventes det, i henhold til afsnit 2 i Frit valg på ældreområdet, at leverandøren løser den pågældende opgave med respekt for borgeren og borgerens ejendom Misligholdelse Følgende vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten: - Manglende betaling for leverede ydelser; parterne undlader at følge op på klager; mangelfuld registrering i CSC omsorgssystem; opkrævning for ikke visiterede eller leverede ydelser; mangler ved den leverede ydelse; borgernes ejendom ødelægges; medarbejderen optræder ikke respektfuldt i mødet med borgeren; den leverede ydelse lever ikke op til kvalitetsstandarderne. - Der er alene tale om eksempler, hvorfor oplistning ikke kan anses for udtømmende Væsentlig misligholdelse Gentagne misligholdelser af kontrakten betragtes som væsentlig misligholdelse. Følgende vil endvidere betragtes som væsentlig misligholdelse: - Overtrædelser af offentlige påbud, gensidige bebyrdende udtalelser og handlinger; brud på tavshedspligten; ulovlig magtanvendelse; manglende eller forkert medicinering med konsekvenser for borgerens helbred; vold mod borgeren; bedrageri; ansatte stjæler fra borgeren eller Lejre Kommune. Der er alene tale om eksempler, hvorfor oplistning ikke kan anses for udtømmende.

11 Lejre Kommune har krav på økonomisk kompensation for merudgifter i tilfælde af misligholdelse af kontrakten Skriftlighed Parterne forpligter sig til at reklamere skriftligt i tilfælde af den anden parts misligholdelse af kontrakten Leverandørens økonomiske forhold Såfremt leverandøren standser betalinger, tages under konkursbehandling, indleder forhandlinger om tvangsakkord eller træder i likvidation, er Lejre Kommune berettiget til at hæve aftalen Såfremt leverandøren under udførelse af sine pligter i henhold til kontrakten ved handlinger eller undladelser forårsager skade på personer, fast ejendom eller løsøre, er leverandøren ansvarlig for sådanne skader overfor Lejre Kommune i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsregler. Såfremt skadelidte rejser krav mod Lejre Kommune i anledning af skadeforvoldelse, skal leverandøren friholde kommunen for ethvert krav og enhver udgift, herunder tillige sagsomkostninger og renter mv. som et sådant krav måtte påføre Lejre Kommune i det omfang, at leverandøren er endeligt ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsansvarsregler. 15. Ændringer i aftaleperioden 15.1 Såfremt der i aftalens løbetid gennemføres lovændringer, der medfører væsentlige ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for aftalen, har hver af parterne ret til at kræve genforhandling af aftalens vilkår samt om nødvendigt forhandling om ophør af aftalen i utide Genforhandling af aftalens vilkår indgås under hensyntagen til nærværende aftales pkt. 1 og de almindelige konkurrenceretlige regler om ligebehandling af kommunens leverandører. Dette betyder bl.a., at det ikke er muligt for Lejre Kommune at indgå individuelle og forskellige kontrakter med de enkelte leverandører om levering af praktisk hjælp og personlig pleje på ældreområdet, uden forudgående udbud. 16. Tvister 16.1 Eventuelle tvister skal så vidt muligt søges løst i mindelighed via dialog mellem parterne Kan der på trods af forudgående dialog ikke opnås enighed, er det aftalt, at tvisten afklares ved civilt søgsmål hos domstolene.

12 Værneting er aftalt til Retten i Roskilde. 17. Indgåelse og opsigelse af kontrakt 17.1 Kontrakten træder i kraft ved begge parters underskrift af nærværende kontrakt Begge parter kan til enhver tid opsige kontrakten med 3 måneders varsel til den 1. i en måned Leverandøren kan træde ud af kontrakten i tilfælde af ændringer i leverandørkrav, priskrav eller kvalitetsstandarder jf. nærværende aftale afsnit 3.1 og afsnit 4. Leverandøren kan træde ud af kontrakten fra den dato, hvor ændringen har virkning, dog med mindst 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Opsigelsen på denne baggrund skal være Lejre Kommune i hænde senest 3 uger efter ændringerne er meddelt leverandøren Lejre Kommune forbeholder sig ret til én gang årligt at vurdere, hvorvidt kontrakten skal konkurrenceudsættes herunder eventuel gennemførelse af udbud. Vælger kommunen på baggrund af en konkurrenceudsættelse af opgaven at opsige kontrakten, vil dette ske med det sædvanlige opsigelsesvarsel af kontrakten, jf. punkt Ved kontraktens ophør skal leverandøren aflevere følgende til kommunen, med mindre andet aftales mellem parterne i forbindelse med en eventuel genforhandling af kontrakten: Notater udarbejdet i forbindelse med opgaveløsningen Oplysninger vedrørende den enkelte bruger, som er indhentet i forbindelse med opgaveløsningen Evt. nøgler, lånt materiale mm. Kontrakten er gældende fra XX.XX.20XX til den Underskrift Nærværende kontrakt underskrives i to eksemplarer, hver part modtager et eksemplar. Lejre, den / 2014 Lejre, den / 2014 Leder af Visitation & Bestiller Lejre Kommune Leverandør

13 13 Bilag (områdespecifikke) - Personlig pleje Frit leverandørvalg på ældreområdet i Lejre Kommune - Kvalitetsstandarder - Prisbilag - Ansøgning om godkendelse som leverandør af praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje i Lejre Kommune (frit-valgsblanket) samt medsendte bilag - Tro og love-erklæring - Arbejdsgangsbeskrivelse for voksenområdet ved registrering og indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten efter

Leverandørkontrakt. Frit valg i Viborg Kommune. Kontrakt med bilag

Leverandørkontrakt. Frit valg i Viborg Kommune. Kontrakt med bilag Leverandørkontrakt Frit valg i Viborg Kommune Kontrakt med bilag 2013 Standardkontrakt Aftale om levering af personlig pleje og/eller praktisk hjælp 1 Mellem Viborg Kommune Visitation Sundhed og Omsorg

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Gladsaxe Kommune Social og Sundhedsforvaltningen Rådhus Alle 7 2860 Søborg og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed]

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune T Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Kontrakt for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for kontrakten...3 2. Kontraktgrundlag...4 3. Omfang og løbetid...4

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning Bilag 5 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV Til leverandører af Madservice med udbringning Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2011 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation

Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation Madservice februar 2015 Standardkontrakt for godkendte leverandører i Rebild Kommune J.nr. [XX] Standardkontrakt for godkendte leverandører i Rebild Kommune

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Rammeaftale vedrørende udbringning af dagligvarer 1 Parterne Nærværende aftale er indgået mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde (i det følgende kaldet udbyder) Og Virksomhedens navn Vejnavn

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV PRIVATE LEVERANDØRER AF PERSONLIG & PRAKTISK HJÆLP TIL VISITEREDE BORGERE I NY VEJEN KOMMUNE Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 1 af 19 MAJ 2006 INDHOLD 1. INDLEDNING

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Udbud på tandproteser

Udbud på tandproteser Udbud på tandproteser Prisaftale vedrørende tandproteser bevilget til pensionister og kontanthjælpsmodtagere i Odder Kommune 18. juni 2013 Dokumentnr.: 727-2013-73160 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Rammeaftale Delaftale 2

Rammeaftale Delaftale 2 Rammeaftale Delaftale 2 Nærværende Rammeaftale er en integreret del af det samlede annonceringsmateriale. Rammeaftalen skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Rammeaftalen udfyldes af udbyder i tilfælde af

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere