Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning"

Transkript

1 Til: Advokat Nicolaj Horn, j.nr. [XXX] Energinet.dk Fremsendes pr. til ovenstående Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning J.nr Advokat Nicolaj Horn har på vegne af anlægsejer [XXX] (herefter klager) ved e- mail den 8. maj 2015 anmodet Energiklagenævnet om at genoptage nævnets afgørelse af 22. december 2014 (j.nr ). Ved afgørelsen stadfæstede Energiklagenævnet Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 om afslag på årsbaseret nettoafregning for egenproduceret elektricitet på klagers solcelleanlæg, GSRN nr. [XXX], på ejendommen beliggende [XXX]. Energinet.dk begrundede afslaget med, at der ikke var indgået bindende aftale om køb af solcelleanlægget senest 19. november 2012, jf. nettoafregningsbekendtgørelsen 2 16, stk. 1, nr. 2, jf. 16, stk. 2. Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet imødekommer anmodningen om genoptagelse af nævnets afgørelse af 22. december Energiklagenævnet ophæver herefter Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014, og sagen hjemvises til fornyet behandling hos Energinet.dk. Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Sagens baggrund Klager anmodede den 5. april 2013 Energinet.dk om registrering af solcelleanlægget i gruppe 6 (årsbaseret nettoafregning). Den 1. juli 2014 traf Energinet.dk afgørelse om at meddele afslag på årsbaseret nettoafregning for elektricitet produceret på klagers solcelleanlæg. Energinet.dk begrundede afslaget med, at der ikke var indgået bindende aftale om 1 Afgørelsen er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside under menupunktet Afgørelser. 2 Bekendtgørelse nr af 26. august 2013 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet (nettoafregningsbekendtgørelsen). CVR/SE-nr

2 køb af solcelleanlægget senest 19. november 2012, jf. nettoafregningsbekendtgørelsen 16, stk. 1, nr. 2, jf. 16, stk. 2. Ved brev af 4. juli 2014 indbragte klager Energinet.dk s afgørelse for Energiklagenævnet. Det fremgik af klagen, at klager og [XXX] (herefter sælger) indgik bindende aftale om køb af solcelleanlæg den 24. oktober Ved afgørelse af 22. december 2014 stadfæstede Energiklagenævnet Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 om afslag på årsbaseret nettoafregning. Henset til formålet med og kontrolhensynet bag overgangsordningen og, at der i relation hertil må kræves en høj grad af sikkerhed for, at en bindende aftale er indgået senest den 19. november 2012, fandt Energiklagenævnet efter en samlet og konkret vurdering, at den i sagen fremsendte dokumentation for, at der var indgået en bindende aftale om køb af det omhandlede solcelleanlæg på ejendommen senest den 19. november 2012 ikke med den fornødne sikkerhed dokumenterede, hvornår aftalen var indgået eller om aftalen var indgået før den 19. november 2012, da der blandt andet var fremsendt flere købsaftaler med forskellige datoer for underskrift og to forskellige fakturaer. Side 2 af 10 Den 8. maj 2015 anmodede klager Energiklagenævnet om at genoptage nævnets afgørelse af 22. december For så vidt angår sagens baggrund henvises til Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 (j.nr ). Under Energiklagenævnets fornyede behandling af sagen har klager yderligere oplyst følgende: Efter bestillingen af anlægget hos sælger tog klager kontakt til [XXX] (herefter elinstallatøren), der skulle forestå tilslutning og anmeldelse af anlægget til Nord Energi Net A/S (herefter netvirksomheden). Af den fremsendte kontoudskrift fremgår det, at klager den 30. november 2012 via bankoverførsel overførte et beløb svarende til beløbet for anlægget til sælger ( kr.). Det fremgår af den fremsendte anmeldelsesblanket for klagers anlæg, at anlægget blev anmeldt til netvirksomheden den 10. december Klager har til Energiklagenævnet fremsendt en af 7. april 2015 fra sælger til klagers advokat, hvoraf fremgår følgende om sælgers IT-system:

3 [] her er i hvert fald udskrift af de dokumenter, som tilsvarende blev brugt i anden forbindelse Indledningsvis kan jeg oplyse, at jeg dengang skrev følgende følgetekst til den fremsendte dokumentation: Som oplyst telefonisk er systemet tidstro og registrerer såvel f.eks. ordredato samt fakturadato og såvel på faktura (den papirudskrevne og printet af den direkte systemgenererede) som på systemloggen allerede fremgår tydeligt ordredatoen , således at der ikke kan være nogen som helst tvivl om at dette er aftaledagen. [] Sælger har til en vedhæftet en logfil fra sælgers IT-system vedrørende klagers bestilling. Af logfilen fremgår den 24. oktober 2012 som ordredato og afsendelsesdato og den 3. december 2012 fremgår som faktureringsdato: Side 3 af 10 [] Faktureringsnavn [XXX] Faktureringsadresse [XXX] Faktureringsby [XXX] Leveringsnavn [XXX] Leveringsadresse [XXX] Leveringsby [XXX] Ordredato Bogføringsdato Afsendelsesdato Bogføringsbeskrivelse Ordre Beløb inkl. moms [] Energiklagenævnet har anmodet klager om at redegøre for, hvorfor der i sagens akter er to fakturaer og to købsaftaler. Klagers advokat har hertil oplyst følgende til Energiklagenævnet:

4 [] For så vidt angår det første spørgsmål vedrørende to forskellige fakturaer kan jeg oplyse, at det jeg har fået oplyst af [sælger] er, at der er udstedt faktura pr. ordredatoen, den 24. oktober 2012 og igen pr. faktureringsdato, den 3. december Dette skulle ifølge de oplysninger jeg har fået fra [sælger] skyldes, at dokumenterne er printet ud på datoen for henholdsvis ordre samt levering. For så vidt angår spørgsmål 3, de to forskellige købsaftaler, har jeg fra [anlægsejer] fået oplyst, at denne ikke er klar over, hvorfor der er to forskellige købsaftaler, men han har fået disse forelagt fra [sælger] og derefter underskrevet dem. [] Klagers synspunkter og bemærkninger Til støtte for, at Energiklagenævnet bør genoptage nævnets afgørelse af 22. december 2014, har klager fremsendt følgende yderligere dokumentation for, at der var indgået en bindende aftale om køb af solcelleanlæg senest den 19. november 2012: Side 4 af 10 af 7. april 2015 fra sælger til klagers advokat vedrørende sælgers IT-system Skærmprint fra sælgers IT-system Logfil fra sælgers IT-system Anmeldelsesblanket til netvirksomheden Stamdatablanket for klagers anlæg Sælgers handelsbetingelser Kontoudskrift for klagers betaling af solcelleanlægget Endvidere har klager navnlig anført følgende: Klager bestilte den 24. oktober 2012 solcelleanlægget hos sælger, og ordren var bindende ved afgivelse Sælger havde ikke det bestilte solcelleanlæg på lager, hvorfor følgesedlen må kunne sidestilles med købsfaktura Der foreligger købsaftale dateret den 24. oktober 2012

5 Der foreligger faktura med henvisning til ordredato den 24. oktober 2012 Logfil fra sælgers IT-system viser, at ordredatoen var den 24. oktober 2012 Solcelleanlægget blev anmeldt til netvirksomheden den 10. december 2012 Betaling for solcelleanlægget skete ved bankoverførsel den 30. november Energinet.dk s synspunkter og bemærkninger Energinet.dk har til Energiklagenævnet oplyst, at Energinet.dk på baggrund af den nu foreliggende dokumentation er indstillet på at se på sagen igen. Side 5 af 10 Retsgrundlaget En myndighed kan i visse tilfælde genoptage behandlingen af en sag. Det gælder navnlig i tilfælde, hvor der i forbindelse med en anmodning om genoptagelse fremkommer nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning for sagen, at der er en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet udfald, hvis oplysningerne havde foreligget i forbindelse med myndighedernes oprindelige stillingtagen til sagen. Derudover kan sagen bl.a. genoptages, hvis der er mangler ved den oprindelige afgørelse, herunder ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl. Reglerne om genoptagelse følger af almindelige forvaltningsretlige grundsætninger og er beskrevet nærmere i den forvaltningsretlige litteratur. Nævnet kan bl.a. henvise til Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2. udgave (2002), side 915 ff. For så vidt angår nettoafregningsbekendtgørelses regler bemærker Energiklagenævnet, at der i nettoafregningsbekendtgørelsens 16 fremgår en række betingelser, der skal være opfyldt førend visse mindre anlæg i en overgangsperiode fortsat kan opnå nettoafregning på årsbasis. Af 16 fremgår følgende: [] 16. Endvidere kan en ejer af et elproduktionsanlæg ved anmodning til Energinet.dk få nettoafregning på årsbasis efter 5 i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet frem til og med den 19. november 2032 på betingelse af 1) at ejeren opfylder betingelserne efter 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet,

6 2) at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. stk. 2, 3) at netvirksomheden senest den 20. december 2012 har modtaget anmeldelse af anlægget med henblik på registrering i Stamdataregisteret, og 4) at anlægget er nettilsluttet senest den 31. december Stk. 2. Ved ejerens anmodning til Energinet.dk om nettoafregning skal ejeren ved købsfaktura eller lignende fremvise skriftlig dokumentation for, at elproduktionsanlægget er købt senest den 19. november Stk. 3. En lejer af en bolig eller en ikkeerhvervsmæssigt benyttet bebyggelse kan indtræde i ejerens ret til nettoafregning på årsbasis efter stk. 1, hvis anlægget er tilsluttet lejerens forbrugsinstallation, og lejerens elforbrug afregnes individuelt, jf. 5, stk. 2, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, som ændret ved bekendtgørelse nr af 15. december Stk. 4. Energinet.dk træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for årsbaseret nettoafregning efter stk. 1 eller 3 er opfyldt. Stk. 5. Afgørelser efter stk. 4 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet, jf. 12. [] Side 6 af 10 Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Ad. Anmodningen om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse Klager har i forbindelse med anmodningen om genoptagelse fremsendt yderligere dokumentation og nye oplysninger til brug for vurdering af, hvorvidt der senest den 19. november 2012 var indgået en bindende aftale om køb af det i sagen omhandlede solcelleanlæg. Klager har i den forbindelse anført, at den fremsendte dokumentation understøtter sagens hændelsesforløb og derfor viser, at der var indgået en bindende aftale den 24. oktober 2012 som anført af klager. Energiklagenævnet finder, at den dokumentation og de oplysninger som klager er fremkommet med, er nye oplysninger om faktiske forhold, som er af så væsentlig betydning for sagen, at der er en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet udfald, hvis oplysningerne havde foreligget i forbindelse med Energiklagenævnets afgørelse af 22. december Energiklagenævnet imødekommer herefter klagers anmodning om genoptagelse af nævnets tidligere afgørelse af 22. december 2014 (j.nr ). Nævnet behandler i det følgende klagen på ny. Ad. Energiklagenævnets fornyede behandling vedrørende spørgsmålet om der senest den 19. november 2012 var indgået en bindende aftale om køb af solcelleanlægget

7 Energiklagenævnet bemærker, at nettoafregningsbekendtgørelsen i 16, stk. 1, indeholder en opregning af de betingelser, der skal være opfyldte for, at en ejer af et elproduktionsanlæg kan få nettoafregning på årsbasis. Betingelserne skal fortolkes restriktivt. Det skyldes, at det drejer sig om en overgangsordning, der regulerer overgangen fra en gunstig til en mindre gunstig afregningsform for elektricitet, der er egenproduceret på visse mindre anlæg. Formålet med overgangsordning er at beskytte visse dispositioner, som anlægshaveren havde foretaget, inden reglerne blev ændret og trådte i kraft den 20. november En af disse betingelser er, at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. 16, stk. 1, nr. 2. Efter denne bestemmelses ordlyd gælder der ikke et formkrav om skriftlighed for aftalen. Efter bestemmelsen i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 2, skal ejeren dog ved købsfaktura eller lignende kunne fremvise skriftlig dokumentation for, at elproduktionsanlægget er købt senest den 19. november Side 7 af 10 Energiklagenævnet finder, at bestemmelsen i nettoafregningsbekendtgørelsen 16, stk. 2, er en bevisregel, der har til formål at varetage det kontrolhensyn, som overgangsordningen om årsbaseret nettoafregning i perioden frem til 19. november 2032 er forbundet med. Der er således en formodning for, at betingelsen i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, nr. 2 er opfyldt, hvis ejeren fremviser skriftlig dokumentation, som foreskrevet i 16, stk. 2. Hvis anlægsejeren på anden måde vil godtgøre, at betingelsen i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, nr. 2 er opfyldt, må ejeren overfor Energinet.dk med samme grad af sikkerhed godtgøre, at der er indgået en bindende aftale. I denne situation gælder der således ingen formodning for, at betingelsen i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, nr. 2 er opfyldt. Klager har gjort gældende, at der den 24. oktober 2012 blev indgået bindende aftale om køb af det solcelleanlæg, som sagen drejer sig om. Klager har til støtte for, at der er indgået bindende aftale om køb af solcelleanlægget senest den 19. november 2012 henvist til købsaftale dateret og underskrevet den 24. oktober 2012, købsaftale dateret den 24. oktober og underskrevet af sælger 17. februar 2014, udateret faktura, hvor det fremgår, at ordredatoen er den 24. oktober 2012 og påført ordrenummer , faktura dateret den 3. december 2012 og påført ordrenummer og følgeseddel af 24. oktober 2012 også påført ordrenummeret.

8 Klagers advokat har i den forbindelse oplyst nærmere om forretningsgangen hos sælger ved bestilling af solcelleanlæg, herunder hvordan sælgers ITsystem fungerer. Sælger har oplyst, at systemet er tidstro, og at der udskrives en faktura på ordredatoen og en faktura igen på faktureringsdatoen, hvorfor der er to fakturaer i sagen. Klager har for at underbygge, at ordredatoen er den 24. oktober 2012, fremsendt en logfil fra sælgers IT-system med oplysning om ordredato (24. oktober 2012), faktureringsdato (3. december 2012) og med ordrenummer ( ). Klager har endvidere fremsendt en anmeldelsesblanket, hvoraf det fremgår, at anlægget blev anmeldt til netvirksomheden den 10. december 2012 samt et kontoudtog, der viser, at anlægget blev betalt via bankoverførsel den 30. november Klager har desuden fremsendt en tro- og loveerklæring fra sælger om, at aftalen blev indgået den 24. oktober Energiklagenævnet finder efter en samlet og konkret vurdering, at de nye dokumenter og oplysninger, som klager har fremsendt til Energiklagenævnet, sammenholdt med forløbet, oplysningerne om sælgers IT-system og den øvrige dokumentation for aftaleindgåelsen vedrørende køb af solcelleanlægget med den fornødne sikkerhed skriftligt dokumenterer, at solcelleanlægget er købt ved bindende aftale indgået den 24. oktober Energiklagenævnet har lagt vægt på, at fakturaen henviser til den 24. oktober 2012 som ordredato, at logfilen viser, at ordredatoen er den 24. oktober 2012, at ordrenummeret fremgår af dokumenterne, og at der er foretaget betaling og anmeldelse i tæt tidsmæssig tilknytning til det af klager oplyste tidspunkt for aftalens indgåelse. Energiklagenævnet har endvidere lagt vagt på, at der af den fremsendte stamdatablanket for klagers anlæg fremgår et anlæg, der er i overensstemmelse med følgesedlen af 24. oktober Derimod har Energiklagenævnet ikke tillagt det bevismæssig betydning, at klager har fremlagt en udateret troog loveerklæring, hvorved det erklæres, at der blev indgået bindende aftale om køb af solcelleanlægget den 24. oktober Det skyldes, at Energiklagenævnet lægger til grund, at erklæringen er udfærdiget under den hos Energinet.dk verserende sag. Side 8 af 10 Energiklagenævnet finder på denne baggrund, at der er en sådan autenticitet mellem de nu foreliggende oplysninger og skriftlige dokumentation samt klagers forklaring, at Energiklagenævnet finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at klager på tidspunktet for ansøgning om årsbaseret nettoafregning opfyldte betingelsen i nettoafregningsbekendtgørelsen 16, stk. 1, nr. 2, jf. 16, stk. 2. Energinet.dk s afgørelse ændres derfor på dette punkt. Energinet.dk har ikke ved afgørelsen af 1. juli 2014 taget stilling til om de øvrige betingelser er opfyldte, jf. 16, stk. 1, nr. 1-4.

9 Alle betingelserne i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1 skal være opfyldte, for at en ejer af et solcelleanlæg kan opnå årsbaseret nettoafregning. Imidlertid har Energinet.dk afslået årsbaseret nettoafregning allerede fordi Energinet.dk ikke fandt, at betingelsen i 16, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2 var opfyldt. Energiklagenævnet har overvejet, om nævnet skulle oplyse sagen yderligere for så vidt angår de øvrige betingelser. Energiklagenævnet finder det imidlertid ikke hensigtsmæssigt, at nævnet oplyser sagen og tager stilling hertil som 1. instans. Energiklagenævnet har herved navnlig lagt vægt på, at klager ikke bør miste retten til at få vurderingen efter nettoafregningsbekendtgørelsens 16, prøvet ved to instanser. Herefter ophæves Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014, og sagen hjemvises til fornyet behandling til sagsoplysning og stillingtagen til betingelserne i 16, stk. 1, nr. 1-4, idet Energinet.dk skal lægge til grund, at betingelsen i 16, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, er opfyldt. Side 9 af 10 Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Energinet.dk s afgørelse af 1. juli, og sagen hjemvises til Energinet.dk til fornyet behandling. Energiklagenævnets afgørelse er truffet i henhold til 16, stk. 5, jf. 12, i bekendtgørelse nr af 26. august 2013 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr af 25. november 2013 om elforsyning med senere ændringer (elforsyningsloven) 89, stk. 1. Energiklagenævnets afgørelse er truffet af Energiklagenavnets formand efter punkt 1, jf. punkt 2 i formandsbemyndigelsen af 24. juli 2014 efter elforsyningsloven 3. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 5, jf. elforsyningslovens 89, stk. 2, 1. pkt. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside. Søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter elforsyningsloven eller de regler, der udstedes efter loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offent- 3 Bemyndigelsen er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: under menupunktet Forretningsorden

10 ligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. elforsyningsloven 89, stk. 6. Med venlig hilsen Poul K. Egan Nævnsformand Side 10 af 10

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Ninna Sonne Balling Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klinteby Vindkraft I/S over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle

Klinteby Vindkraft I/S over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle (Elforsyning) Klinteby Vindkraft I/S over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven.

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven. Nævnsformand, dommer Poul K.

Læs mere

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven Nævnsformand, dommer Poul K.

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere