CSU CSU HR OG ORGANISATIONSUDVIKLING. Forum. Møde afholdt: 25. april Sted: Udvalgsværelse 4. Pearl Boberg Henriksen. Referent: Til stede:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSU CSU HR OG ORGANISATIONSUDVIKLING. Forum. Møde afholdt: 25. april 2008. Sted: Udvalgsværelse 4. Pearl Boberg Henriksen. Referent: Til stede:"

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T CSU MØDEREFERAT 28. APRIL 2008 Forum CSU HR OG ORGANISATIONSUDVIKLING Møde afholdt: 25. april 2008 Sted: Udvalgsværelse 4 Referent: Til stede: Pearl Boberg Henriksen Fra ledelsen: Universitetsdirektør Jørgen Honore Vicedirektør for HR & O Niels B. Wendelboe Vicedirektør for Økonomi og Personale Antonino Castrone Bo Bendsen fra Koncern-it deltog under punkt 3.1. NØRREGADE 10 POSTBOKS KØBENHAVN K TLF DIR FAX Fra medarbejdersiden: Karen Boesen, Uffe Bo Petersen og Jørgen Ditlevsen. Fraværende: Lisbeth Østerby og Karen-Marie Ellersgaard.

2 Dagsorden: SIDE 2 AF 6 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt uden kommentarer. Jørgen Honore bød velkommen til Uffe Bo Petersen, som erstatter Niels Wollesen som medlem af CSU. 2. Godkendelse af referat (bilag 1) Referat blev godkendt med en enkelt tilføjelse fra Antonino Castrone på side 7, så at teksten vil hedde: Antonino Castrone supplerede med, at hans sektionsledere er gode til at informere, når nogle medarbejdere er i fare for at få stress og at det er meget fint at gøre opmærksom på dette, da det kan være svært at se. Referatet redigeres og uploades til mødeforum i en version Meddelelser 3.1. Politik for pc-arbejdspladser og telefoner (bilag 2) Bo Bendsen orienterede om den nye politik vedr. én bærbar pc til alle medarbejdere. Bo nævnte to fordele ved dette: Dels simplificeres ordningen (færre modeller for Koncern-it at supportere), dels opnår alle medarbejdere også mere fleksibilitet (eksempelvis kan de medtage pc en ved møder etc.). STUK afprøver i øjeblikket denne ordning og erfaringer herfra vil blive medtaget. Endvidere vil der komme en fælles indkøbspolitik omkring dette i forbindelse med optimering af hovedprocessen. Jørgen Honore supplerede med, at ordningen fases ind fra nu af og at den nærmeste chef stadig kan vurdere, om en medarbejder har behov for både en stationær og bærbar pc Organisationsændring vedr. controller-enheden og ESDH (bilag 5) Antonino Castrone orienterede om at Controller-enheden pr. 1/ er nedlagt i erkendelse af, at vi på nuværende stadium har mere behov for at skabe et kontrollérbart miljø på KU end egentlig kontrol. Den operationelle controlling-opgave består traditionelt i at kontrollere, om f.eks. gældende forretningsgange, instrukser og interne regelsæt følges, mens KU s nuværende behov er at udarbejde disse forretningsgange, instrukser og regelsæt. Dette vil ske i Regnskabssektionen. Ovenstående har medført en organisationsændring for controllerenhedens medarbejdere. To medarbejdere er overført til andre opgaver, én til Regnskabssektionen og én til Økonomistyringssektionen. 2 medarbejdere har tidligere opsagt deres stillinger med virkning fra udgangen af marts og april måned. Sektionslederen vil fortsat udgøre en stabsfunktion, nu med ansvar for udvikling og analyse og fortsat med reference til Antonino Castrone. Maria Agerbo Jensen vil efter endt barselsorlov indgå i denne stabsfunktion.

3 Jørgen Honore orienterede om, at den oprindelige plan med ESDH s placering nu endelig var faldet på plads. 1. maj overflyttes enheden til Koncern-it. Dvs. placeringen i Direktørsekretariatet var blot midlertidig Afrapportering vedr. kompetenceudvikling for 2007 (Bilag 3.1 og 3.2) Pearl Boberg Henriksen orienterede om, at den årlige afrapportering til HSU vedr. kompetenceudviklingsaktiviteter for 2007 er igangsat. Alle FA-chefer har i den forbindelse fået brev om at afrapportere deres aktiviteter og fristen er i dag. Næste skridt er at CSU-sekretariatet sammenskriver FA-chefernes input og fremsender det til godkendelse hos CSUformandskabet. PKU behandler den samlede rapport for hele KU den 22. maj, hvorefter HSU behandler rapporten den 18. juni. Til august vil hele institutionen blive orienteret om resultatet. A-siden foreslog at sætte CSU s tilbagemeldingen på dagsordenen på næste møde den 20. juni, hvilket B-siden var enig i Nyt Mus-koncept på KU Pearl Boberg Henriksen orienterede om, at HSU i forlængelse af beslutningen den 21. juni 2007, om at gøre medarbejderudviklingssamtaler (MUS) obligatorisk på KU, nu, den 9. april 2008, havde vedtaget nye retningslinjer for afholdelse af MUS. HR & Organisationsudvikling har udarbejdet et samtalekoncept, som understøtter disse retningslinjer. Udover samtalekonceptet har HR & O også samlet et katalog med ideer til kompetenceudvikling. Niels B. Wendelboe supplerede med, at det allervigtigste ved MUS er dialogen mellem leder og medarbejder. Endvidere bliver den vigtigste opgave i 2008 at sørge for, at MUS bliver gennemført. Dette finder sted på forskellige tidspunkter i de forskellige afdelinger. A- og B-side var enige om, at sætte MUS-konceptet på næste dagsorden, når medlemmerne har haft mulighed for at læse de udleverede dokumenter. (Referenten uploader dokumenterne på mødeforum under den 20. juni) Endvidere blev det besluttet, at det på næste møde også skal drøftes, om der er et bestemt tidspunkt, i forhold til budgetter, planer etc. hvor det vil give mest mening at afholde MUS Status for planer for FA s afdelinger (Bilag 4) Jørgen Honore orienterede om, at alle FA-planer nu var på plads. Det er gået lidt stærkt med at få dem udarbejdet, men det vigtigste har været, at få afprøvet processen, så at alle er forberedte og kender proceduren, når planerne i efteråret skal fornyes for A- og B-side var enige om at tage det på dagsorden til efteråret, når de nye planer for 2009 er lavet. SIDE 3 AF 6

4 4. Økonomi 4.1. Regnskab for 2007 Antonino Castrone orienterede om at nøgletallene skal på Bestyrelsesmødet i dag. Årsregnskabet er afsluttet og vi har et overskud på 150 millioner og vores egenkapitel er forbedret. Begge tal er bedre end forventet. Derudover er vores likviditet forbedret bl.a. grundet donationer og tilskud. Sidst, men ikke mindst, er vores renteindtjening på 51 millioner, hvilket også er højere end forventet. I Revisionsprotokollen står endvidere, at årsregnskabsudarbejdelsen er bedre end sidste år. Mht. fusionen og rekrutteringen til regnskabsfunktionen i FA er vi ikke så langt, som vi havde håbet. I det såkaldte management letter, hvilket er alle de observationer som revisionen har gjort sig i 2006 og 2007, nævnes 47 punkter: 7 punkter er afklaret, 17 er delvist afklaret, 12 er ikke løst og 11 nye punkter fra 2007 regnskabet. Disse punkter fordeler sig i følgende hovedgrupper: - Ekstern virksomhed (dvs. vi skal blive bedre til at administrere vores eksterne projekter) - Anlægsaktiver (over ). - Vi er ikke gode nok til at opkræve penge. Vi vil implementere en debitormodel i Decentrale kasser med lille likviditet (procedurer overholdes ikke). - Leverandører/kreditorer (bedre procedurer. Vi modtager penge, som vi ikke ved, hvor hører til. - E-faktura system skal effektiveres. 31 af de 47 punkter er der fokus på i SIDE 4 AF 6 Jørgen Honore supplerede med, at der også er lavet en Rigsrevisonsprotokol. Her er der blevet set på: - kontraktstyring herunder udviklingskontrakten, hvilket vi har fået OK på. - Forsikringsforhold er OK - Indkøbsforhold. Her har vi fået at vide, at det vil være fint med forbedringer og det anbefales, at antallet af disponenter, der i dag indeholder 2500 personer, minimeres. Endvidere forklarede Jørgen Honore at regnefejlen i FA s egen økonomi på 10 millioner blev korrigeret i Q1 sidste år. 5. Personaleforhold og personalepolitik 5.1. Personalepolitikken på arbejde indledende drøftelse Jørgen Honore opfordrede alle til at komme til HSU temamødet den 13. maj og at Grundprincipperne sættes på dagsordenen på næste CSU møde.

5 Niels Wendelboe orienterede om, at PKU i øjeblikket arbejder med den personalepolitiske håndbog, som forventes færdig i oktober-novembrt måned Der arbejdes efter 2 spor. Det første spor handler om, at tre fusionerede universiteter skal have én personalepolitisk håndbog. Det andet spor handler om, hvordan vi får gjort Grundprincipperne levende. Der skal både arbejdes med Grundprincipperne i hele HSU-FSU-SU strengen og i ledelsesstrengen. Ledelsen har et ansvar for at arbejde med dette, hvilket både A- og B-side var enige i. Niels Wendelboe kommenterede endvidere de kritiske røster, der er kommet vedr. realitetsgraden af de nye Grundprincipper. Hans holdning var, at det ville have været uambitiøst, hvis der ikke havde været noget at arbejde hen i mod. Grundprincipperne forventes først endeligt implementeret i Jørgen Honore supplerede med, at han havde en forventning om, at FAcheferne tager Grundprincipperne op til drøftelse i deres respektive afdelinger. Antonino Castrone og Niels Wendelboe orienterede om, at de havde påbegyndt drøftelserne i deres afdelinger. B-siden var enig i, at det er vigtigt, at drøftelserne bliver taget lokalt i afdelingerne og at det bliver interessant at høre, hvad disse bringer. Endvidere var B-siden meget positiv overfor Grundprincipperne og så det som et bedre værktøj end den gamle personalepolitik. Jørgen Honore konkluderede punktet med, at der dels skal ske afdelingsspecifikke drøftelser, dels at punktet sættes på dagsordenen på næste CSU-møde. 6. Arbejdsmiljø 6.1. Status på APV Karen Boesen orienterede om, at hele KU i løbet af skal gennemføre APV for det psykiske arbejdsmiljø. Der ligger et standardskema med spørgsmål og handlingsplaner, som er udarbejdet af Det nationale forskningscenter for Forskningsmiljø. Mht. APV for det fysiske miljø vil spørgeskemaet blive tilpasset efter de lokale forhold. Det forventes at APV skal gennemføres i FA i Q FARMA og LIFE bliver de sidste i Q Jørgen Honore konkluderede, at CSU skal sætte det på dagsordenen, når vi nærmer tidspunktet for FA s gennemførsel af APV Status på flugtveje Antonino Castrone orienterede om, at flugtvejsproblematikken i Museumsbygningen nu var løst. Brandinspektøren havde godkendt de nye planer. Gangarealerne vil blive nymøbleret, hvilket gerne skulle befordre både det sociale og arbejdsmæssige miljø. SIDE 5 AF 6

6 6.3. Opfølgning på arbejdsskader Karen Boesen orienterede om, at der i 2007 i alt havde været 119 ulykker. Heraf var der blot 2 i FA. Sammenlignet med tidligere år i FA var der i ulykker og i 2005 var der ingen. Det er primært de våde fakulteter, hvor der sker ulykker, især stikskader. Arbejdsmiljøsektionen holder løbende øje med de ulykker der sker i det centrale arbejdsskadesystem. Uffe Bo Petersen spurgte ind til trappen i Museumsbygningen ved opgang H. Da denne tidligere har været skyld i ulykker ville han gerne vide, om der bliver gjort noget? Jørgen Honore svarede, at der vil blive set nærmere på denne specifikke sag. Mht. det psykiske arbejdsmiljø har tilbuddet om psykisk krisehjælp været brugt af 97 personer på hele KU. Heraf 13 personer i FA. Da dette er en forholdsvis stor procentdel opfordrede Jørgen Honore til, at Niels Wollesen og Niels Wendelboe skal se nærmere på FA tallene for dels at undersøge hvad grundene er, dels hvad vi i FA kan gøre anderledes. Da Niels og Niels ikke var til stede, vil Karen Boesen tage denne opfordring med videre til de to. Jørgen Honore bad om at få en henvisning til arbejdsskadestatistikken i referatet. Referenten har efterfølgende undersøgt dette og kan meddele, at statistikken endnu ikke er tilgængelig på KU s hjemmeside. 7. Eventuelt Jørgen Honore gjorde opmærksom på følgende arrangementer: maj afholder HSU et temamøde omkring de personalepolitiske grundprincipper maj: Vi cykler til arbejde - 1. september: DHL stafetten - 5. september sommerfest. Endvidere gjorde Karen Boesen opmærksom på, at der er lanceret en ny hjemmeside, der hedder motion.ku.dk, hvor man kan læse mere om DHL og Cykler til arbejde. Jørgen Honore sluttede af med at sige tak for i dag og på gensyn til næste møde den 20. juni 2008 i udvalgsværelse 4. SIDE 6 AF 6 Med venlig hilsen Pearl Boberg Henriksen, HR-konsulent

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 31. AUGUST 2011 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 22. juni 2011 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller FAX MOB

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi

HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi M Ø D E R E F E R A T 18. JUNI 2009 Forum HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi Møde afholdt:

Læs mere

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer:

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: 1: MUS-skema fra Anders Frølund: Side 2 2: MUS-skema fra Ingelise Hosszu: Side 9 3: MUS-skema fra Flemming Larsen: Side 16 4: MUS-skema fra Loise Kjærsgaard: Side

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 11. marts 2014. Sted: Universitetsparken 5. Lisa Ibenfeldt Schultz.

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 11. marts 2014. Sted: Universitetsparken 5. Lisa Ibenfeldt Schultz. DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 11. MARTS 2014 Forum Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT Møde afholdt: 11. marts 2014 Sted: Universitetsparken 5 UNIVERSITETSPARKEN

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Den samlede tilsynsrapport for 2005 kan downloades her. TILSYNSRAPPORT 2005. Fagafdeling: Handicapafdelingen, Psykiatri- og Socialforvaltningen

Den samlede tilsynsrapport for 2005 kan downloades her. TILSYNSRAPPORT 2005. Fagafdeling: Handicapafdelingen, Psykiatri- og Socialforvaltningen Tilsynsrapporten 2005 Tilsynet med Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen gennemførte i september 2005 det årlige tilsyn med Maglemosens virksomhed. Tilsynet er formelt kun forpligtet til at føre tilsyn med

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse - inspiration til virksomheder Forord I 2001 udviklede Branchearbejdsmiljørådet for service- og, BAR S&T, i samarbejde med KPMG et værktøj, der skal støtte og inspirere virksomheder til at opbygge et ssystem,

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Udvalgte portrætter af projektets resultater... 5 Projektets resultater - Er det blevet lettere

Læs mere

2. Godkendelse af referat (bilag 1 vedlagt og findes på hjemmesiden) Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat (bilag 1 vedlagt og findes på hjemmesiden) Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Møde den: 1. juni 2015, kl. 12-13.30 Mødelokale: Bygning 1328/lokale 120 (dekanens mødelokale) Aarhus BSS administrations center LSU-møde Deltagere Ledelsessiden: Nikolaj Harbjerg (NIH), Anni Bækgaard

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere