K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)"

Transkript

1 K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering og vedligeholdelse af et it-system vedrørende Digital Klageportal til Miljøministeriet

2 IN D H O L D S F O R T E G N E L S E Præambel... 5 Definitioner Kontraktgrundlag Leverandørens leveringsforpligtelser Systemet Miljøministeriets it-miljø Tilknyttede ydelser Afklaringsfase Udtrædelsesadgang Ændringer Miljøministeriets ændringsanmodninger Leverandørens ændringsanmodninger Ændringslog Leveringssted Levering Tidsplan og overtagelse Miljøministeriets udskydelsesret Optioner Optioner til levering til overtagelsesdagen Optioner til levering efter overtagelsesdagen Miljøministeriets deltagelse Priser Generelt Systemvederlag og den samlede kontraktsum Vedligeholdelse Løbende licensafgifter Tilknyttede ydelser Optioner Fakturering og betalingsbetingelser Afprøvning Overtagelsesprøve Driftsprøve Vedligeholdelse Servicemål og incitamenter Servicemål Incitamenter Garanti Generel garanti Hæftelse for underleverandører Garanterede servicemål Garantiperiode

3 16 Leverandørens misligholdelse Forsinkelse Bod Miljøministeriets beføjelser i øvrigt Mangler Afhjælpning Reduktion af vederlag for vedligeholdelse Forholdsmæssigt afslag Ophævelse Miljøministeriets forhold Erstatning og forsikring Force majeure Myndighedsforskrifter og standarder Ændringer uden leverandørens samtykke Rettigheder til programmel og dokumentation Tredjemands rettigheder Tavshedspligt og offentliggørelse Samarbejdsorganisation Overdragelse Benyttelse af underleverandører Tvistigheder Forbehold Fortolkning Underskrifter

4 B I L A G S F O R T E G N E L S E Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: Bilag 14: Tidsplan Kravspecifikation Betalingsplan Specifikation af udstyr, programmel og dokumentation med priser Beskrivelser af tilknyttede ydelser med priser Miljøministeriets deltagelse Specifikation af vedligeholdelse med priser Prøver Licensbetingelser Servicemål og incitamenter Samarbejdsorganisation Ændringsprocedure Specifikation af optioner med priser Samarbejdserklæring 4

5 Præambel Parterne er enige om i hele forløbet at samarbejde med en positiv, professionel og ansvarlig holdning og yde en særdeles betydelig indsats for at opnå det bedst mulige resultat. Parterne skal herunder udvise den fleksibilitet, som må anses for rimelig og sædvanlig ved gennemførelse af tilsvarende it-kontrakter. Parterne skal løbende informere hinanden om ethvert forhold, som skønnes at have betydning for gennemførelse af et hensigtsmæssigt kontraktforløb. Leverandøren skal som led i kontraktens opfyldelse rådgive Miljøministeriet i det omfang, det ud fra kontrakten, de konkrete omstændigheder og god IT-skik måtte være rimeligt og relevant. Nærværende kontrakt bygger på standardkontrakten K01. Det forventes, at hovedparten af bilagene udfyldes efter de modelbilag, som findes i forbindelse med K01. Det forventes samtidigt, at Leverandøren udfylder hovedparten af bilagene. Eventuelle forbehold til denne kontrakt, til et eller flere bilag heriblandt særligt kravspecifikationen og til udbudsmaterialet skal markeres med rettelsesmarkeringer i en elektronisk version af Kundens bilag, således at Kunden på en overskuelig måde kan danne sig overblik over leverandørens forbehold og suppleringer. Definitioner Arbejdsdag. Mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

6 Dag. Kalenderdag. Installationsdag. Den dag, hvor leverandøren over for Miljøministeriet godtgør, at udstyret er tilsluttet i funktionsdygtig stand hos Miljøministeriet Kravspecifikation. Den af Miljøministeriet udarbejdede kravspecifikation med indarbejdede ændringer og tilføjelser, der følger af leverandørens tilbud og som er accepteret skriftligt af Miljøministeriet. Overtagelsesdag. Den dag, hvor Miljøministeriet overgiver godkendelse af overtagelsesprøven for systemet til leverandøren. Systemet. Det samlede system, der skal leveres i henhold til nærværende kontrakt, bestående af udstyr, programmel og dokumentation. 1 Kontraktgrundlag Nærværende kontrakt er indgået efter afholdt udbud i overensstemmelse med Tilbudslovens Afsnit II. Kontrakten beskriver Miljøministeriets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder således, at kontrakten samt de af Miljøministeriet udarbejdede udbudsbetingelser med bilag og Leverandørens tilbud udgør det samlede kontraktmateriale. Er ikke andet bestemt i kontrakten gælder Købelovens regler. 6

7 Leverandørens almindelige standardvilkår vil ikke finde anvendelse i denne kontrakt. 2 Leverandørens leveringsforpligtelser 2.1 Systemet Leverandøren skal levere det udstyr og programmel samt den dokumentation, der er specificeret i bilag 4. Systemet og dets enkelte dele skal besidde de egenskaber og opfylde de krav, der fremgår af nærværende kontrakt, navnlig af bilag Miljøministeriets it-miljø Det er i bilag 2 specificeret hvilket it-miljø, systemet skal indgå i. I bilag 4 er det specificeret, hvilke krav leverandøren stiller til dette it-miljø. Såfremt disse krav er opfyldt, skal det udstyr, programmel og dokumentation, som leverandøren leverer være tilstrækkeligt til sammen med Miljøministeriets it-miljø at opfylde kravene i nærværende kontrakt. Det er en forudsætning herfor, at der ikke i Miljøministeriets it-miljø forekommer fejl, der har betydning for leverandørens opfyldelse af kravene i nærværende kontrakt. 2.3 Tilknyttede ydelser Aftaler om tilknyttede ydelser findes beskrevet med indhold, omfang, tid, pris og vilkår i bilag 5, herunder mulighed for Miljøministeriet til at bestille yderligere ydelser indtil overtagelsesdagen. 7

8 En nærmere beskrivelse af arbejdsdeling mellem parterne i forbindelse med konvertering af data og etablering af interfaces kan være anført i bilag 4, 5 og/eller 6. Er andet ikke anført, skal leverandøren foretage konvertering af data og etablering af interfaces i det omfang, der måtte være fornødent til opfyldelse af kravspecifikationen. 3 Afklaringsfase Umiddelbart efter kontraktens indgåelse igangsættes en afklaringsfase, hvor det er formålet at undersøge, om det er hensigtsmæssigt at præcisere eller supplere kravspecifikationen, samt om Miljøministeriets it-miljø lever op til kravene i bilag 4. Afklaringsfasen kan ikke anvendes til at ændre væsentligt i projektets omfang, i kravspecifikationen, i vilkårene for samarbejdet eller i den aftalte pris. Afklaringsfasen vil alene blive gennemført med respekt af udbudsreglerne. Afklaringsfasen gennemføres som et samarbejde, hvor leverandøren iværksætter de aktiviteter, der anses nødvendige for at leverandøren kan opnå en yderligere detaljeret indsigt i Miljøministeriets forretningsgange, behov og it-miljø. Samtidig bibringes Miljøministeriet en detaljeret indsigt i programmellets funktioner og muligheder. På grundlag heraf skal hver part fremkomme med eventuelle forslag til præciseringer og suppleringer af kravspecifikationen. Afklaringsfasen er et kort og intensivt forløb, hvor hver af parterne skal yde en betydelig indsats, herunder deltage i analyser, workshops og demonstrationer. Aktiviteterne i afklaringsfasen er nærmere beskrevet i bilag 1. 8

9 I det omfang parterne foreløbig opnår enighed om præciseringer og suppleringer, skal der udarbejdes udkast herom, og der skal i den forbindelse tages stilling til, i hvilket omfang disse præciseringer og suppleringer vil få konsekvens for tidsplan, vederlag til leverandøren og eventuelle andre vilkår. Efter eventuelle nødvendige iterationer og korrektioner forelægges det samlede udkast til tilrettet kravspecifikation med beskrivelse af konsekvenser for Miljøministeriet til godkendelse. Miljøministeriet skal herefter inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele, om det modtagne kan godkendes. Såfremt der ikke opnås enighed om at præcisere eller supplere kravspecifikationen, jf. definitionen heraf, gælder denne uændret. 4 Udtrædelsesadgang Frem til Miljøministeriets godkendelse efter punkt 3, næstsidste afsnit, eller til 10 arbejdsdage efter endelig konstatering af, at der ikke kan opnås enighed om at præcisere eller supplere kravspecifikationen, har Miljøministeriet ret til ved skriftlig meddelelse til leverandøren at udtræde af nærværende kontrakt. Ved sådan udtræden bortfalder begge parters forpligtelser til videre opfyldelse af nærværende kontrakt. Materiale, så som rapporter, skemaer og diagrammer, samt viden, der er frembragt i afklaringsfasen frem til udtrædelsestidspunktet, kan Miljøministeriet anvende til alternativ opfyldelse af Miljøministeriets behov. Retten omfatter dog ikke prototyper eller forretningshemmeligheder, der er relateret til de produkter, der skulle leveres i henhold til kontrakten. 9

10 Udtræden omfatter også vedligeholdelsesaftalen og eventuelle licensaftaler indgået i henhold til denne kontrakt, uanset om disse er tegnet med leverandøren eller tredjemand. For udtræden betaler Miljøministeriet et vederlag til leverandøren. Vederlaget er fastsat i bilag 5. 5 Ændringer I perioden efter afklaringsfasen kan begge parter fremsætte anmodninger om ændringer efter nedenstående retningslinjer. Også efter ændringer sker levering på nærværende kontrakts vilkår, medmindre andet er aftalt. 5.1 Miljøministeriets ændringsanmodninger Miljøministeriets ændringsanmodninger skal fremsendes skriftligt til leverandøren. Leverandøren skal uden ugrundet ophold og uden yderligere vederlag udarbejde løsningsforslag til ændringer med et mindsteindhold som fastsat i bilag 12. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem parterne om konsekvenserne af en ændringsanmodning, har Miljøministeriet ret til fornøden indsigt i grundlaget for leverandørens løsningsforslag. Ved prisberegningsmodeller og lignende erhvervshemmeligheder kan leverandøren forlange, at gennemgangen foretages af en uvildig tredjemand, som er underlagt tavshedspligt. Miljøministeriet har til enhver tid ret til at lade en uvildig tredjemand, som er underlagt tavshedspligt, gennemgå leverandørens 10

11 løsningsforslag. Miljøministeriet afholder altid udgifterne til den uvildige tredjemand. Såfremt leverandøren i løsningsforslaget påviser, at ændringsanmodningen af tekniske eller væsentlige funktionsmæssige hensyn ikke kan gennemføres, kan denne nægte at efterkomme en ændringsanmodning. Miljøministeriet kan kræve, at de af løsningsforslaget omfattede ydelser erlægges til en fast pris eller efter timeforbrug. 5.2 Leverandørens ændringsanmodninger Såfremt leverandøren ønsker at foretage ændringer i forhold til det aftalte, fremsættes anmodning herom til Miljøministeriet. Leverandørens ændringsanmodning skal have et mindsteindhold som beskrevet i bilag 12. Miljøministeriet skal uden ugrundet ophold og senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen behandle denne forespørgsel og meddele, hvorvidt ændringsanmodningen kan imødekommes. I tilfælde, hvor det er nødvendigt for at undgå væsentlige tab for leverandøren, er Miljøministeriet forpligtet til at acceptere ændringer, der kun i ubetydelig grad påvirker Miljøministeriets nytte af systemet, og som ikke påfører Miljøministeriet yderligere omkostninger eller tab. 5.3 Ændringslog Leverandøren skal opretholde en fælles ændringslog, der indeholder al relevant dokumentation vedrørende ændringer, herunder dateret ændringsanmodning og løsningsforslag. En yderligere beskrivelse af processen vedrørende ændringshåndtering er indeholdt i bilag

12 6 Leveringssted Leverandøren leverer systemet på de i bilag 2 omtalte lokaliteter. Tilknyttede ydelser leveres samme sted, medmindre andet er angivet i bilag 5. 7 Levering 7.1 Tidsplan og overtagelse Leverandøren skal levere sine ydelser i overensstemmelse med tidsplanen i bilag 1. Levering anses for sket på overtagelsesdagen. Leverandøren bærer risikoen for systemet indtil overtagelsesdagen, dog bærer leverandøren kun risikoen for udstyr indtil installationsdagen. Ejendomsrettigheder, brugsrettigheder og andre rettigheder overgår på overtagelsesdagen. For de dele af systemet, hvor Miljøministeriet i henhold til bilag 3 erlægger betaling forud for overtagelsesdagen, overgår rettighederne dog på betalingstidspunktet. Endvidere overgår rettighederne til systemet på betalingstidspunktet beskrevet i punkt 12.1, 6. afsnit. 7.2 Miljøministeriets udskydelsesret Med et skriftligt varsel til leverandøren på mindst 5 arbejdsdage har Miljøministeriet ret til at udskyde enhver i tidsplanen fastsat tidsfrist, dog således at Miljøministeriets samlede udskydelser af tidsplanen højest kan udgøre 60 arbejdsdage. 12

13 Såfremt Miljøministeriet udskyder en eller flere tidsfrister, er leverandøren berettiget til at kræve alle efterfølgende tidsfrister udskudt med et tilsvarende antal arbejdsdage. Betalinger udskydes tilsvarende. En udskydelse indebærer ikke pligt til betaling af forhøjet vederlag. Dog skal Miljøministeriet godtgøre leverandøren rimelige og dokumenterede direkte meromkostninger i form af leverandørens yderligere lønomkostninger og udgifter til de underleverandører, som leverandøren har kontraheret med i tillid til tidsplanen med henblik på opfyldelse af leverandørens forpligtelser. 8 Optioner 8.1 Optioner til levering til overtagelsesdagen Miljøministeriet kan bestille de i bilag 13 angivne optioner til levering samtidig med og som en del af systemet. Miljøministeriets bestillinger skal ske indenfor de i samme bilag angivne frister herfor. Såfremt Miljøministeriet rettidigt bestiller en af optionerne, bliver det af optionerne omfattede en del af systemet og skal i øvrigt i enhver henseende behandles, som om det oprindeligt havde indgået i kontrakten som en del af systemet, herunder med hensyn til afprøvning, aftalt overtagelsesdag og systemvederlag, medmindre andet er angivet i bilag Optioner til levering efter overtagelsesdagen Miljøministeriet kan bestille de i bilag 13 angivne optioner til levering efter overtagelsesdagen. Miljøministeriets bestillinger skal ske indenfor de i samme bilag angivne frister herfor. 13

14 Leverandøren er herefter forpligtet til at levere de pågældende optioner gennem levering af yderligere ydelser, herunder udstyr, programmel og/eller dokumentation, i overensstemmelse med det i bilag 13 angivne, herunder med hensyn til afprøvning, leveringstid, priser, fakturering, vilkår, forholdet til systemet (herunder garantierne herfor) og vedligeholdelse. Forhold, hvorom der ikke er angivelser i bilag 13, reguleres i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser. I det omfang der skal udarbejdes et løsningsforslag, såfremt en option bestilles, er dette angivet i bilag 13, og reguleres af punkt Miljøministeriets deltagelse I bilag 6 er det angivet, i hvilket omfang Miljøministeriet er forpligtet til aktivt at medvirke til leverandørens opfyldelse af nærværende kontrakt, herunder ved at stille oplysninger til rådighed, at stille medarbejdere til rådighed, at stille lokaler og andre faciliteter til rådighed, at deltage i overtagelsesprøven og afvikle driftsprøven. Ved leverandørens adgang til Miljøministeriets lokaler skal leverandøren overholde Miljøministeriets sikkerhedsprocedurer i det omfang, disse er oplyst overfor leverandøren. Leverandøren skal endvidere følge Miljøministeriets rimelige henstillinger samt de øvrige ordensforskrifter, der gælder for Miljøministeriets ansatte. Angivelserne af Miljøministeriets deltagelse i bilag 6 er tillige kort gengivet i tidsplanen i bilag 1. Angivelserne i bilag 6 skal opfattes som estimater for Miljøministeriets medvirken, og der kan under forløbet opstå behov for justeringer heri, både hvad gælder omfang og indhold. Ingen af disse justeringer må påføre Miljøministeriet væsentligt forøgede omkostninger. Leverandøren skal straks give skriftlig besked til Miljøministeriet, såfremt Miljøministeriet ikke medvirker som aftalt. 14

15 10 Priser 10.1 Generelt Alle priser er i danske kroner. I priserne er inkluderet told og øvrige afgifter bortset fra moms. Ved ændring af danske afgifter skal priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf, således at leverandøren stilles uændret. Priserne er faste og dækker samtlige de omkostninger, der er forbundet med løsning af opgaven. Der vil således ikke ske honorering af eventuelle ekstraudgifter. I priserne er inkluderet forsikring indtil overtagelsesdagen, for udstyr dog kun indtil installationsdagen. I priserne er inkluderet transport, jf. dog eventuelt bilag Systemvederlag og den samlede kontraktsum Systemvederlaget og den samlede kontraktsum er specificeret i bilag Vedligeholdelse Priser for vedligeholdelse samt regulering heraf er specificeret i bilag Løbende licensafgifter Såfremt der for Miljøministeriets anvendelse af programmel løbende skal betales licensafgifter, er disse samt regulering heraf specificeret i bilag 4 og/eller 7. 15

16 10.5 Tilknyttede ydelser Priser på tilknyttede ydelser er specificeret i bilag Optioner Priser på optioner til levering til eller efter overtagelsesdagen er specificeret i bilag Fakturering og betalingsbetingelser Fakturering skal ske under overholdelse af Lov om Offentlige Betalinger m.v. (Lov nr af 27. december 2003) og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven. Miljøministeriet er forpligtet til at betale i overensstemmelse med betalingsplanen i bilag 3 under forudsætning af, at leverandøren på faktureringstidspunktet har udført alt, hvad leverandøren i henhold til tidsplanen i bilag 1 skal have udført på dette tidspunkt. Vedligeholdelse og løbende licensafgifter skal betales af Miljøministeriet som angivet i bilag 4 og/eller 7. For bestilte ydelser, der ikke fremgår af betalingsplanen, er Miljøministeriet forpligtet til at betale for disse efter foretaget levering. Miljøministeriet er dog tidligst forpligtet til at betale 30 dage efter modtagelse af fyldestgørende faktura. 16

17 12 Afprøvning Afprøvning af systemet sker ved en overtagelsesprøve og en driftsprøve. Miljøministeriet skal uden ugrundet ophold efter at en prøve er bestået udstede skriftlig godkendelse heraf til leverandøren. Ingen gennemgang, kommentering eller godkendelse fra Miljøministeriets side af nogen prøve kan tages som udtryk for en ændring af de krav, der kan stilles efter nærværende kontrakt Overtagelsesprøve Formålet med overtagelsesprøven er primært at konstatere, om den aftalte funktionalitet er til stede. Overtagelsesprøven gennemføres af leverandøren med Miljøministeriets aktive deltagelse. Overtagelsesprøvens procedure og indhold er fastsat i bilag 8. En prøve skal anses for bestået, når den er aflagt uden væsentlige mangler eller uhensigtsmæssigheder. Ved væsentlige mangler eller uhensigtsmæssigheder forstås, at en eller flere af leverandørens garantier ikke er overholdt, eller at der forefindes mangler eller uhensigtsmæssigheder, der medfører, at ydelsernes anvendelighed for Miljøministeriet er nedsat, og der ikke er tale om bagatelagtige mangler eller uhensigtsmæssigheder. Ved væsentlige mangler eller uhensigtsmæssigheder" skal endvidere forstås, at mængden af mangler eller uhensigtsmæssigheder, der ikke enkeltvis forhindrer godkendelse af en prøve, overstiger hvad Miljøministeriet med rimelighed skal acceptere under hensyn til ydelsernes anvendelighed for Miljøministeriet og Miljøministeriets berettigede forudsætning om at modtage levering af en hovedsagelig fejlfri ydelse. 17

18 Såfremt Miljøministeriet godkender overtagelsesprøven med konstaterede mangler, skal disse anføres i en mangelliste. Miljøministeriet er først forpligtet til at godkende driftsprøven, når sådanne mangler i det væsentligste er afhjulpet. Fejl, der er konstateret men ikke korrigeret før Miljøministeriet godkender en prøve som bestået, skal anføres i en mangelliste med angivelse af tidsfrister for og arbejdsdeling ved afhjælpning. Selvom en kendt fejl ikke anføres på listen, indebærer dette intet afkald på afhjælpning af fejlen. Såfremt overtagelsesprøven ikke opfylder kravene til dens resultat og dermed ikke godkendes, er leverandøren berettiget til med mindst 5 arbejdsdages varsel at gentage den fulde prøve, indtil Miljøministeriet måtte hæve kontrakten efter bestemmelserne herom. Såfremt Miljøministeriet før overtagelsesprøven tager hele eller dele af systemet i brug for at løse Miljøministeriets forretningsopgaver, har leverandøren ret til skriftligt at anmode Miljøministeriet om at ophøre med denne brug. Såfremt overtagelsesprøven ikke kan bestås i overensstemmelse med tidsplanen i bilag 1 grundet leverandørens forhold, kan Miljøministeriet vælge at ibrugtage hele eller dele af systemet fra den oprindeligt aftalte overtagelsesdag. Miljøministeriet er i så fald forpligtet til at erlægge en rimelig del af betalingen, der er knyttet til godkendelsen af overtagelsesprøven i overensstemmelse med betalingsplanen i bilag 3. Miljøministeriets ibrugtagning kan alene ske, såfremt dette ikke medfører væsentlige hindringer for leverandørens færdiggørelse af leverancerne og gennemførelse af den aftalte overtagelsesprøve. Leverandørens forpligtelser til at vedligeholde hele eller dele af systemet, herunder yde hotline service etc., træder først i kraft ved Miljøministeriet 18

19 godkendelse af overtagelsesprøven, uanset Miljøministeriets ibrugtagning på et tidligere tidspunkt Driftsprøve Formålet med driftsprøven er at konstatere, hvorvidt leverancen overholder de opstillede servicemål, jf. bilag 10. Driftsprøven gennemføres af Miljøministeriet med bistand fra leverandøren i det i bilag 8 beskrevne omfang. Driftsprøven skal af Miljøministeriet påbegyndes senest 20 arbejdsdage efter overtagelsesdagen, ellers bortfalder driftsprøven. Driftsprøvens procedure, indhold og godkendelseskriterier samt afslutningsfrist er fastsat i bilag 8. Driftsprøven løber, indtil godkendelseskriterierne er opfyldt, eller indtil Miljøministeriet måtte hæve kontrakten efter bestemmelserne herom. 13 Vedligeholdelse Leverandøren påtager sig fra overtagelsesdagen at forestå vedligeholdelse af alle dele af systemet, med de undtagelser der er specificeret i bilag 7. Det nærmere omfang af vedligeholdelsen og dennes udførelse er ligeledes specificeret i bilag 7. Leverandøren kan med et skriftligt varsel på 12 måneder til den første i en måned opsige vedligeholdelsesordningen, dog tidligst til udløb 4 år efter overtagelsesdagen. 19

20 Dog kan leverandøren opsige vedligeholdelse af programmel, såfremt producenten heraf ophører med at udbyde vedligeholdelsen i Danmark. Sådan opsigelse skal ske med mindst 12 måneders varsel og har tidligst virkning fra det tidspunkt, hvor producenten ophører med vedligeholdelse. Miljøministeriet kan med et skriftligt varsel på 6 måneder til den første i en måned opsige vedligeholdelsesordningen. Opsigelse kan begrænses til en eller flere af de i bilag 7 indeholdte vedligeholdelsesordninger. Såfremt leverandøren ikke overholder sine vedligeholdelsesforpligtelser, har Miljøministeriet de under punkt 16 og 18 angivne beføjelser, jf. punkt Servicemål og incitamenter 14.1 Servicemål I bilag 10 er beskrevet de servicemål, der skal opfyldes. Disse servicemål skal være opfyldt fra overtagelsesdagen, med mindre andet fremgår af bilag Incitamenter Såfremt der er aftalt et incitamentsprogram for leverandøren, vil dette være beskrevet i bilag

21 15 Garanti 15.1 Generel garanti Leverandøren garanterer, at de i bilag 4 og 5 specificerede leverancer opfylder alle de i nærværende kontrakt stillede krav. Såfremt de specificerede leverancer ikke er tilstrækkelige, påhviler det leverandøren uden yderligere vederlag og indenfor de i nærværende kontrakt fastsatte tidsfrister, jf. bilag 1, at levere sådant andet eller yderligere udstyr, programmel, dokumentation og andre ydelser, som er nødvendigt for at opfylde kontrakten. Leverandøren garanterer, at leverandørens leverancer og ydelser er udført i overensstemmelse med god IT-skik. Er andet ikke aftalt, anvender leverandøren metoder, procedurer og værktøj, der følger god praksis og er relevant set i forhold til systemet og Miljøministeriets driftsmiljø. Leverandøren garanterer, at leverandørens leverancer og ydelser opfylder relevant lovgivning, som den foreligger ved denne kontrakts indgåelse. Garantien gælder dog ikke regler, der er specifikke for Miljøministeriet og for Miljøministeriets branche, medmindre disse regler er beskrevet i bilag 2, eller medmindre der leveres en brancheløsning. I forhold til standardprogrammel og udstyr fra tredjemand garanterer leverandøren, at på tidspunktet for udvikling, tilretning, tilpasning, opsætning af parametre og installation er relevante gældende retningslinier fra producenten fulgt. Leverandøren garanterer, at tilpasning, videreudvikling, ændring og parameteropsætning af standardprogrammel er gennemført på en sådan måde, at senere opgradering til nye versioner eller releases af standardprogrammel kan gennemføres uden væsentlige omkostninger forbundet 21

22 med yderligere tilpasning, ændring og parameteropsætning, bortset fra eventuelle licensafgifter Leverandøren garanterer, at dennes ydelser ikke er behæftet med edbvirus, trojansk hest, bagdøre, tidsbomber og/eller lignende programinstruktioner, som har til formål, at (i) tillade leverandøren eller tredjemand uautoriseret adgang til eller brug af Miljøministeriets IT-systemer eller (ii), at slette, ændre eller gøre filer eller programmel ubrugelige, og/eller forårsage skade på Miljøministeriets IT-systemer, eller (iii) på anden måde kompromittere IT-sikkerheden i Miljøministeriets ITsystemer Leverandøren garanterer, at leverede ydelser i garantiperioden opfylder nærværende kontrakts krav. Leverandøren garanterer, at leveret udstyr, programmel og dokumentation, der er omfattet af vedligeholdelse, i vedligeholdelsesperioden opfylder nærværende kontrakts krav Hæftelse for underleverandører Leverandøren hæfter for sine underleverandørers ydelser efter nærværende kontrakt på ganske samme måde som for sine egne ydelser Garanterede servicemål Leverandøren garanterer, at de i bilag 10 beskrevne servicemål opretholdes. I det omfang servicemålenes opretholdelse er betinget af, at vedligeholdelsesaftale er i kraft, er dette angivet i bilag

23 15.4 Garantiperiode Reklamationsretten for oprindelige fejl varer i tre år for udstyr og to for programmel, regnet fra tidspunktet for faktisk levering. Nye dele, der i garantiperioden leveres til udskiftning af mangelbehæftede dele, er undergivet garanti indtil udløbet af den oprindelige garantiperiode, dog mindst i 3 måneder regnet fra tidspunktet for udskiftningen. Købelovens 54 er således fraveget. 16 Leverandørens misligholdelse 16.1 Forsinkelse Bod I bilag 1 er angivet bodspålagte frister. Overskrides en eller flere af disse frister, som følge af forhold leverandøren hæfter for, betaler leverandøren en dagbod. For hver overskridelse udgør boden 0,25 % af den samlede kontraktsum pr. arbejdsdags forsinkelse. Overholdes fristen for overtagelse trods udløsning af bod for tidligere frister, bortfalder enhver tidligere bod for forsinkelse under kontrakten. Såfremt driftsprøven ikke er afsluttet med det aftalte resultat inden for den i bilag 8 herfor fastsatte frist som følge af forhold, som leverandøren hæfter for, svares bod for hver arbejdsdag derudover efter samme retningslinier som ved overskridelse af overtagelsesdagen. Alle dagbodsbeløb for forsinkelse kan dog tilsammen ikke overstige 10 % af systemvederlaget. Påløbet dagbod betales ugevis efter forsinkelsens opståen efter skriftligt krav fra Miljøministeriet. Miljøministeriet kan i særlige tilfælde efter forudgående skriftlig aftale dispensere fra bodsbestemmelserne. 23

24 Miljøministeriets beføjelser i øvrigt Ud over punkt gælder dansk rets almindelige regler om beføjelser i anledning af forsinket eller udeblevet levering, jf. dog punkt 18 og 19. Det anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Miljøministeriet til straks at hæve kontrakten helt eller delvis efter Miljøministeriets valg, såfremt den aftalte overtagelsesdag eller fristen for afslutning af driftsprøven overskrides med mere end 40 arbejdsdage. Foreligger der en forsinkelse, som skyldes leverandøren, eller er det overvejende sandsynligt, at en sådan forsinkelse vil indtræde, skal leverandøren for egen regning tilføre yderligere ressourcer kvalitativt og kvantitativt, såfremt dette kan øge sandsynligheden for overholdelse af tidsplanen eller reducere en opstået misligholdelse. Reglerne i punkt om gennemførelse af ophævelse finder anvendelse Mangler En mangel ved det leverede foreligger, såfremt det ikke opfylder de af leverandøren givne garantier, eller det i øvrigt ikke er eller fungerer, som Miljøministeriet med føje kunne forvente på grundlag af indholdet af nærværende kontrakt Afhjælpning For de dele af systemet, der er omfattet af vedligeholdelsesordningen, påhviler det leverandøren at afhjælpe mangler som led i denne ordning i overensstemmelse med punkt 13 og bilag 7. I det omfang denne afhjælpningsforpligtelse er differentieret mellem leverandørens egne ydelser og leverandørens underleverandørers ydelser, fremgår dette af bilag 7. 24

25 For de øvrige dele af systemet gælder, at leverandøren skal sørge for afhjælpning af mangler, såfremt det er nødvendigt for at driftsprøven kan bestås, eller såfremt der reklameres over en mangel inden for garantiperioden. Foretager leverandøren ikke afhjælpning indenfor rimelig tid, er Miljøministeriet berettiget til for leverandørens regning at iværksætte afhjælpning ved egen eller tredjemands foranstaltning Reduktion af vederlag for vedligeholdelse Såfremt servicemålene beskrevet i bilag 10 ikke overholdes, sanktioneres dette med en reduktion i vederlag for vedligeholdelse, alt i overensstemmelse med det i bilag 10 beskrevne. Reduktionen udelukker forholdsmæssigt afslag i vederlaget for vedligeholdelse. Såfremt samme forhold medfører såvel reduktion i vederlag for vedligeholdelse som dagbod for forsinket afslutning af driftsprøven, skal Miljøministeriet alene godskrives det største af disse to beløb Forholdsmæssigt afslag Dansk rets almindelige regler om forholdsmæssigt afslag finder anvendelse Ophævelse Miljøministeriet kan alene hæve kontrakten, såfremt der i garantiperioden konstateres væsentlige mangler, og såfremt manglerne ikke inden for rimelig tid er afhjulpet, jfr. bilag 7. Miljøministeriet er berettiget til at begrænse ophævelsen til en del af kontrakten. 25

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale vedrørende Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage mellem [Se Kundeforsiderne]

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere