KOGEBOG UDBETALING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOGEBOG UDBETALING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016"

Transkript

1 KOGEBOG UDBETALING Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af

2 Indhold 1. Regler Proces for udbetaling af dagpenge Eksempler Eksempler på fradrag og belægning af dagpengekort Eksempler på løntimebelægninger Eksempler på fradrag for pension Eksempler på kronefradrag - elevløn Eksempler på skift af sats til 50 pct. inde i en måned Bilag Bilag 1: Eksempel på flowbeskrivelse for Proces for udbetalingen af dagpenge. 2

3 1. Regler Dagpenge udbetales for en måned ad gangen med et fast timetal på 160,33 timer for fuldtidsforsikrede og på 130 timer for deltidsforsikrede medlemmer. Der kan således maksimalt udbetales dagpenge for 160,33 hhv. 130 timer for en måned. Udbetalingen sker bagud for en måned. Udbetalingen af dagpenge sker på baggrund af et dagpengekort, som medlemmet udfylder og indsender til a-kassen tidligst en uge før en måneds udgang. Medlemmet skal på dagpengekortet oplyse om løntimer og indkomst i måneden samt om andre forhold, der har betydning for a-kassens udbetaling af dagpenge for måneden. Medlemmet skal herudover oplyse om forventede løntimer og indkomst på kortet samt om andre forventede forhold af betydning for udbetalingen af dagpenge fra tidspunktet for indsendelse af dagpengekortet og frem til månedens udgang. Dagpengekortet dækker en hel kalendermåned. Hele dagpengekortet skal udfyldes, da der er tale om en månedsudbetaling. A-kassen udbetaler dagpenge til medlemmet på baggrund af medlemmets oplysninger på dagpengekortet samt andre oplysninger, som har betydning for udbetalingen af dagpenge. Et medlem kan kun få udbetalt dagpenge, hvis medlemmet har ret til dagpenge for mindst 14, 8 timer i måneden (fuldtidsforsikrede) eller for mindst 12 timer i måneden (deltidsforsikrede). A-kassen skal udbetale dagpenge til medlemmet den sidste bankdag i udbetalingsmåneden. Dagpengekørslen skal tage højde herfor. A-kassen skal fastsætte en frist for, hvornår a-kassen senest skal have modtaget medlemmets dagpengekort, hvis der skal udbetales dagpenge den sidste bankdag i måneden. Modtages dagpengekortet efter fristen, skal a-kassen udbetale dagpengene hurtigst muligt. Der kan som udgangspunkt kun udbetales dagpenge for en måned, hvis månedsoplysningerne er modtaget i a-kassen senest 1 måned og 10 dage efter udbetalingsmånedens udløb. Udbetalingen af dagpenge for en måned kontrolleres og reguleres som udgangspunkt i den efterfølgende måned. Reglerne om udbetaling af dagpenge er bl.a. fastsat i 46 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og i 2-5 i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge. Reglerne om fradrag i dagpengene og beregning af fradrag er fastsat i udbetalingsbekendtgørelsens samt 23-27, mens reglerne om tekniske belægninger er fastsat i udbetalingsbekendtgørelsens Beskrivelserne i denne kogebog skal altid ses i sammenhæng med reglerne i lov og bekendtgørelser og eventuelle vejledninger udstedt hertil. Denne kogebog behandler alene dagpengeudbetaling og fradrag. Kontrol og regulering behandles i en særskilt kogebog om regulering. 3

4 2. Proces for udbetaling af dagpenge Nedenfor ses et eksempel på en flowbeskrivelse for en Proces for udbetaling af dagpenge. Flowbeskrivelsen er også vedlagt som bilag 1 til denne kogebog. 4

5 Nedenfor beskrives centrale elementer i flowbeskrivelsen ovenfor. A-kassen udstiller et dagpengekort for medlem A-kassen udstiller et dagpengekort for medlemmet, som medlemmet tidligst kan indsende en uge før udgangen af udbetalingsmåneden (= den 24. i en måned med 31 dage). A-kassens IT-system vil fx kunne sættes op til, at dagpengekortet på dette tidspunkt indeholder alle kendte oplysninger fra eget system herunder oplysninger modtaget fra DFDG om eksempelvis afmeldinger frem til det tidspunkt, hvor medlemmet udfylder kortet herved sikres, at kortet altid indeholder de nyeste oplysninger. Data Når medlemmet udfylder dagpengekortet, skal det være udfyldt med allerede kendte data, fx ferie, tilmelding/afmelding til jobcenteret, sygdom samt deltagelse i aktivering, hvor der ikke skal udbetales dagpenge. Disse data vil fremgå af DFDG eller af a-kassens eget IT-system, og kan præsenteres for medlemmet under udfyldelsen af kortet. A-kassens IT-system indhenter skatteoplysninger i forbindelse med modtagelsen af dagpengekortet. A-kassen modtager dagpengekortet fra medlemmet Når a-kassen modtager det udfyldte dagpengekort fra medlemmet, behandles kortet til udbetaling behandlingen vil enten kunne ske automatisk eller manuelt. Det afhænger af, om der er fremkommet oplysninger af en sådan karakter, at der kræves sagsbehandling i a-kassen. Manuel behandling I de tilfælde, hvor medlemmet har afgivet oplysninger på kortet, der kræver sagsbehandling for at konstatere, om medlemmet fortsat har ret til dagpenge, skal dagpengekortet til manuel behandling. Det vil fx kunne være i følgende tilfælde: Medlemmet oplyser timer i en selvstændig virksomhed, som der ikke er givet tilladelse til. Der oplyses om løntimer ved en ukendt arbejdsgiver. Der sker væsentlige afvigelser i timetallet i forhold til allerede godkendt arbejdsgiver(e)/selvstændig bibeskæftigelse. A-kassen fastlægger selv inden for rammerne af reglerne hvornår kortet skal behandles manuelt. I andre tilfælde sættes dagpengekortet til automatisk udbetaling og afventer eventuelt udbetalingstidspunktet. Dagpengene udbetales den sidste bankdag i udbetalingsmåneden. Udbetalingskørsel A-kassen fastsætter selv en frist for, hvornår a-kassen senest skal have modtaget medlemmets dagpengekort for udbetalingsmåneden, hvis a-kassen skal kunne nå at udbetale dagpenge den sidste bankdag i måneden. 5

6 Afventer-trin inden udbetaling Medlemmet har krav på udbetaling den sidste bankdag i måneden. Hvis dagpengekortet er modtaget før tidligste udbetalingsdag (tidligste udbetalingsdag er to dage før sidste bankdag i måneden), afventer udbetalingen af dagpengekortet til tidligste udbetalingsdag er nået. De fleste medlemmer vil udfylde og indsende dagpengekort inden udgangen af udbetalingsmåneden, dvs. inden tidligste udbetalingsdag er nået. Når medlemmet udfylder og indsender sit dagpengekort vil medlemmet både oplyse om faktiske forhold og om forventede forhold for den sidste del af udbetalingsmåneden, dvs. efter indsendelsen af kortet. Medlemmet vil efter indsendelsen af dagpengekortet have mulighed for at komme med nye oplysninger til dagpengekortet. Frem til udbetalingskørslen vil en indsendelse af nye oplysninger fra medlemmet erstatte de allerede registrerede oplysninger. Herefter danner de nye oplysninger grundlag for udbetalingen. I perioden frem til udbetalingskørslen vil udbetalingsgrundlaget blive korrigeret, hvis der modtages nye oplysninger. Udbetalingskørsel Dagpengekortet afventer udbetalingsdagen (kørslen). Når udbetalingsdagen er nået, foretages der et nyt kald til DFDG og SKAT for at sikre, at de nyeste oplysninger (om hhv. afmelding, sygdom og aktivering) lægges til grund for udbetalingen. Kortet udbetales herefter med eventuelle fradrag på baggrund af oplysninger fra dagpengekortet eller andre oplysninger i a-kassens IT-system. Udgangspunktet for udbetalingen er 160,33 timers dagpenge for fuldtidsforsikrede og 130 timers dagpenge for deltidsforsikrede. Der sker fradrag i udbetalingen for løntimer, forskellige indtægter, herunder fra selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, og for eventuelle tekniske belægninger. Hvis der herefter er ret til dagpenge for mindre end 14,8 timer for fuldtidsforsikrede og 12 timer for deltidsforsikrede i måneden, udbetales der ikke dagpenge i måneden (mindsteudbetalingsregel). I forbindelse med udbetalingen sendes en udbetalingsspecifikation med klagevejledning til medlemmet. Opdatering af tællere Hver gang der sker en udbetaling eller ændring af en udbetaling, sker der opdatering af tællerne i DFDG og følgende oplysninger indberettes: Forbrugte timer og rest-timer. Eventuelt forbrug af supplerende dagpenge. Slutdato for seneste udbetalingsperiode. Dato for seneste opdatering af udbetalingstællerne. Karenstæller (opdateres på baggrund af medlemmets oplysninger på dagpengekortet). Forventet ophør af dagpengeret. 6

7 Regulering inden indkomstkontrol Når udbetalingen er foretaget, så afventer udbetalingen en efterfølgende kontrol, hvor medlemmets oplysninger på dagpengekortet samkøres med oplysninger i Indkomstregistret. Kontrollen skal afdække, om der er en uoverensstemmelse/difference og en deraf følgende regulering i dagpengene. Indkomstkontrollen foretages den 11. i måneden efter udbetalingen (dog den 18. i januar måned), da arbejdsgiver senest dagen før skal indberette oplysninger til Indkomstregistret. Hvis der modtages nye oplysninger fra hhv. medlemmet eller DFDG efter at udbetalingen er foretaget, men inden indkomstkontrollen den 11. i den efterfølgende måned, gennemføres der en regulering af udbetalingen inden indkomstkontrollen. Reguleringen kan ske automatisk eller manuelt alt afhængigt af, hvilken type oplysninger der modtages. Hvis medlemmet på baggrund af de nye oplysninger har ret til efterbetaling af dagpenge, så gennemføres denne med det samme. Hvis det i kontrollen viser sig, at der er en difference på 37 timer eller derunder, så er udgangspunktet, at der er tale om en regulering, jf. 85e, som der ikke skal ske særskilt opfølgning på. A-kassen skal i denne situation sende en meddelelse (agterskrivelse) til medlemmet om reguleringen, inden denne gennemføres. Hvis det i kontrollen viser sig, at der er en difference på mere end 37 timer, skal der ske særskilt opfølgning. A-kassen skal således se nærmere på, om der i sagen er tale om forsøg på at få udbetalt dagpenge med urette. A-kassen kan enten tage sagen ud til vurdering af, om der er grundlag for at sende en partshøring til medlemmet eller sende en partshøring uden forudgående vurdering. NB: Der skal ikke ske partshøring, hvis a-kassen vurderer, at der ikke er grundlag herfor, fx fordi differencen skyldes en fejl i de oplysninger, der er indberettet til Indkomstregisteret mv. A-kassens ITsystem vil formentlig kunne sættes op til at lave egne valideringer for, hvornår en sag skal falde ud til forudgående vurdering, så der ikke sendes partshøringer i sager, hvor der ikke er grund til det. Efter en regulering indberettes følgende data til DFDG: Forbrugte timer og rest-timer. Forbrug af supplerende dagpenge. Slutdato for seneste udbetalingsperiode. Dato for seneste opdatering af udbetalingstællerne. Karenstæller (opdateres på baggrund af medlemmets oplysninger på dagpengekortet). Forventet ophør af dagpengeret. Udbetalingen af dagpenge indberettes til Indkomstregistret. Udbetalingen afventer indkomstkontrol den 11. i den efterfølgende måned Den 11. i måneden efter udbetalingen foretages der kontrol af udbetalingen ved opslag i indkomstregistret. 7

8 Hvis der er overensstemmelse mellem oplysningerne fra Indkomstregistret, og den udbetaling der er foretaget, afsluttes udbetalingsprocessen, og udbetalingen får status som endelig. Hvis der ved indkomstkontrollen er en uoverensstemmelse mellem medlemmets oplysninger på dagpengekortet og oplysningerne i Indkomstregistret, skal der foretages en regulering; i så fald følges processen for regulering, jf. særskilt kogebog om regulering. Der vil være tale om en regulering både efterbetaling og tilbagebetaling hvis der ikke er sket korrekt fradrag for det antal løntimer, som medlemmet har haft ifølge Indkomstregistret. Hvis der foretages en regulering, indberettes følgende oplysninger til DFDG: Forbrugte timer og rest-timer. Forbrug af supplerende dagpenge. Slutdato for seneste udbetalingsperiode. Dato for seneste opdatering af udbetalingstællerne. Karenstæller (opdateres på baggrund af indberettede løntimer i Indkomstregistret). Forventet ophør af dagpengeret. Udbetalingen af dagpenge indberettes til Indkomstregistret, og der sendes en ny udbetalingsspecifikation med klagevejledning til medlemmet. 3. Eksempler Nedenfor beskrives en række eksempler på fradrag i udbetalingen af dagpenge og på belægningen af dagpengekort. Eksemplerne er grupperet efter typer af fradrag og belægninger. Der kan nedenfor linkes ned til det første eksempel under hver fradragstype. Eksemplerne er bygget op, så de øverst viser medlemmets udfyldte dagpengekort og herefter nedenfor viser den samlede udbetaling i måneden. Herudover vises indberetningen af de tæller-data der er vigtige ift. eksemplerne før og efter en udbetaling. Supplerende dagpenge og karens-tællerne vises i eksemplerne. Udgangspunktet for tællerne er, at der allerede er et forbrug af supplerende dagpenge og at karenstimerne starter på 0 (til illustration af eksemplet). I de grønne bokse beskrives forudsætningerne i de enkelte eksempler, mens metoden til fradrag/belægning beskrives i de blå bokse. 3.1 Eksempler på fradrag og belægning af dagpengekort Eksempel 1-9b: Eksemplerne viser fradrag for løntimer og tekniske belægninger i forskellige situationer, når man periodiserer pr. afmeldedag. Eksemplerne 9a og 9b viser regulering for ekstra timer, hvor medlemmet hhv. medvirker og ikke medvirker til placeringen af timerne. 8

9 Der fradrages altid for det antal løntimer, medlemmet har oplyst på sit dagpengekort, medmindre der på dage med løntimer også skal ske tekniske belægninger så sker fradraget med det største timetal, jf. udbetalingsbekendtgørelsens regler om fradrag og tekniske belægninger. Se eksempel 1-9b 3.2 Eksempler på løntimebelægninger Eksempel 1-4: Eksemplerne viser løntimebelægninger i forskellige situationer, herunder løntimebelægning, når der er forskel mellem medlemmets faste ugentlige arbejdstid og det antal løntimer, der indberettes ift. variabel arbejdstid og arbejdsfri perioder. Udgangspunktet for løntimebelægningen er i eksemplerne en gennemsnitsbelægning på dage, hvor medlemmet i forvejen har oplyst om løntimer på sit dagpengekort. NB: Der er ikke fastsat regler om, hvordan en løntimebelægning skal ske, herunder hvordan timerne systemteknisk placeres. I denne kogebog anbefales det at placere løntimerne som en gennemsnitsbelægning på de dage, hvor der ellers er oplyst om løntimer. Der er dog fastsat regler i udbetalingsbekendtgørelsen om, at der ved et medlems manglende medvirken til en regulering ikke må placeres timer på dage, hvor medlemmet er afmeldt eller der i øvrigt er tekniske belægninger. Se eksempel Eksempler på fradrag for pension Eksempel 1-6: Eksemplerne viser metoden for fradrag for pension. Fradraget sker for den måned, som pensionen dækker og ved omregning til timer, der belægges som et gennemsnit på alle hverdage i måneden. Metoden vil også kunne bruges i andre situationer, fx ved andre typer ikke-placerbare fradrag, fx fratrædelsesgodtgørelser. Eksemplerne viser ud over det rene pensionsfradrag også fradrag for pension samtidig med arbejde, weekendarbejde og afmeldinger. Se eksempel Eksempler på kronefradrag - elevløn Eksempel 1-2: Eksemplerne viser, at elevløn fradrages som det første og krone for krone. Eksempel 1 viser en elevløn for en hel måned og metoden for kronefradraget. Først trækkes lønnen fra månedssatsen hvorved medlemmets timesats reelt bliver nedsat og herefter foretages øvrige fradrag. 9

10 Eksempel 2 viser en elevløn for mindre end en hel måned. Elevlønnen nedsættes derfor forholdsmæssigt i forhold til antallet af kalenderdage med uddannelse i måneden. Se eksempel 1 og Eksempler på skift af sats til 50 pct. inde i en måned Eksempel 1-4: Medlemmer under 25 år, som ikke har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse, og som har modtaget dagpenge i 962 timer, får udbetalt dagpenge, der svarer til 50 pct. af højeste dagpenge. Det gælder dog ikke: Hvis et fuldtidsforsikret medlem som lønmodtager inden for 3 år har fået indberettet mindst løntimer eller i en tilsvarende periode har udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang. Hvis et deltidsforsikret medlem som lønmodtager inden for 3 år har fået indberettet mindst løntimer. Skift af satsen sker med virkning fra det tidspunkt, hvor medlemmet har fået udbetalt dagpenge i 962 timer. Medlemmer under 25 år, som ikke har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse, og som har fået udbetalt dagpenge i 962 timer, får udbetalt dagpenge, der svarer til 50 pct. af højeste dagpenge ved deltagelse i tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis tilbuddet har en sammenhængende varighed på 4 uger eller derover. Det gælder, selv om medlemmet har fået indberettet det antal løntimer, der er nævnt oven for. Skift af satsen gælder for den periode, hvor medlemmet er omfattet af tilbuddet. Medlemmer under 25 år der deltager i højskole eller daghøjskoleforløb får også udbetalt dagpenge, der svarer til 50 pct. af højeste dagpenge ved deltagelsen heri. Her sker skift af sats for den periode, hvor medlemmet deltager i højskole-/daghøjskoleforløbet. Eksemplerne 1-2 viser håndtering af satsskifte til 50 pct. for unge under 25 år, der inde i en måned har haft 962 timers dagpengeforbrug, og hvor timerne forud herfor skal udbetales med fuld sats. Eksemplerne 3-4 viser satsskifte til 50 pct. for unge under 25 år, der deltager i aktivering i mere end 4 uger. Se eksempel 1-4 Reglerne om 50-pct.-satsskiftet for de unge under 25 år er fastsat i 52 a og 52 e i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. NB: Metoden for satsskifte inde i en måned er fastlagt af STAR og ifølge STAR hjemlet i loven. AK-Samvirke vil arbejde for at få metoden/loven ændret. 10

11 Eksempler på fradrag og belægning af dagpengekort Eksempel 1 fradrag og belægning 11

12 Eksempel 2 - fradrag og belægning 12

13 Eksempel 3 - fradrag og belægning 13

14 Eksempel 4 - fradrag og belægning 14

15 Eksempel 5 - fradrag og belægning 15

16 Eksempel 6a - fradrag og belægning 16

17 Eksempel 6b - fradrag og belægning 17

18 Eksempel 7 - fradrag og belægning 18

19 Eksempel 8 - fradrag og belægning 19

20 Eksempel 9a - fradrag og belægning 20

21 Eksempel 9b - fradrag og belægning 21

22 Eksempler på løntimebelægning Eksempel 1 - løntimebelægning 22

23 Eksempel 2 løntimebelægning 23

24 Eksempel 3 - løntimebelægning 24

25 Eksempel 4 - løntimebelægning 25

26 Eksempler på fradrag for pension Eksempel 1 fradag for pension 26

27 Eksempel 2 fradag for pension 27

28 Eksempel 3 fradag for pension 28

29 Eksempel 4 fradag for pension 29

30 Eksempel 5 fradag for pension 30

31 Eksempel 6 fradag for pension 31

32 Eksempler på kronefradrag elevløn Eksempel 1 elevløn 32

33 Eksempel 2 elevløn 33

34 Eksempler på skift af sats til 50 pct. inde i en måned Eksempel 1 - satsskift 34

35 Eksempel 2 - satsskift 35

36 Eksempel 3 satsskift 36

37 Eksempel 4 - satsskifte 37

KOGEBOG UDBETALING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-Kasser Version 1.2 af

KOGEBOG UDBETALING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-Kasser Version 1.2 af KOGEBOG UDBETALING Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-Kasser Version 1.2 af 13-01-2017 Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring 1.1 6.10.2016 Procesbeskrivelse side 7 Redaktionel

Læs mere

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 Indhold 1 Intro... 3 1.1 Supplerende dagpenge... 3 1.2 Regler... 3 2 Proces for

Læs mere

Ret til supplerende dagpenge

Ret til supplerende dagpenge Bekendtgørelse om supplerende dagpenge I medfør af 58, stk. 1, nr. 1 og 2, litra b, 60, stk. 2, 62, stk. 7 og 73, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

KOGEBOG REGULERING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af

KOGEBOG REGULERING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af KOGEBOG REGULERING Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 Indhold 1. Regler... 3 2. Proces for regulering af dagpenge... 5 2.1. Regulering (tilbagebetaling)...

Læs mere

KOGEBOG REGULERING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-Kasser Version 1.2 af

KOGEBOG REGULERING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-Kasser Version 1.2 af KOGEBOG REGULERING Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-Kasser Version 1.2 af 13-01-2017 Version Dato Afsnit Ændring 1.1 6.10.2016 Eksempel 3 juli Korrigeret regnefejl i tællerdata

Læs mere

Skrivelse til a-kasserne om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens

Skrivelse til a-kasserne om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens Skrivelse til a-kasserne om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2010 Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2010 Satserne for uddannelsesydelse, der kan udbetales i forbindelse med

Læs mere

Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort

Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort 9. juli 2014 Version 1.1 Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort Du kan altid se på forsiden af Mit3F, hvornår du skal indsende det næste dagpengekort. Du finder dagpengekortet på Mit3f ved at

Læs mere

KOGEBOG KARENS. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af

KOGEBOG KARENS. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af KOGEBOG KARENS Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 Indhold 1. Karens... 3 1.2 Regler... 3 1.3 Generelle definitioner og begreber... 5 2. Proces

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier BEK nr 1554 af 18/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

UDKAST. Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere UDKAST Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere I medfør af 51 a, 52 f, 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2008/1 LSV 74 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0016 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Rundskrivelse nr. 37/04

Rundskrivelse nr. 37/04 Rundskrivelse nr. 37/04 2. november 2004 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2005 Vores

Læs mere

MODELPAPIR: OPTJENING OG GENOPTJENING AF DAGPENGERET STYR PÅ DATA, INDKOMST OG TIMER. Version 1 af 07-07-2016

MODELPAPIR: OPTJENING OG GENOPTJENING AF DAGPENGERET STYR PÅ DATA, INDKOMST OG TIMER. Version 1 af 07-07-2016 1 INTRO Styr på datakilderne Fremover skal vi have styr på en række data om et medlems indkomst og løntimer ikke mindst fra et. data kan dog ikke stå alene, men må sammenholdes med data fra andre registre,

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere BEK nr 990 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07297 Senere

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Juni 2012 F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold.....................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge........................................3

Læs mere

Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører

Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører NOTAT April 2016 Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører J. Nr. 16/05933 Digitalisering og Support Dette notat er tænkt som

Læs mere

MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN

MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1.1 af 21-12-2016 Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring 1.1

Læs mere

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse om ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant-

Læs mere

Ferieloven og efterløn...

Ferieloven og efterløn... Ferieloven og efterløn... FAGLIG FÆLLES AKASSE 2 Samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn Indhold 1. Fradrag for ferie - din oplysningspligt 2. Ferie med løn 3. Ferie med feriegodtgørelse

Læs mere

Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du:

Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du: Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du: har haft arbejde i perioden har fået reguleret din pension er begyndt at få udbetalt en pension fylder 65 år i den periode du skal udfylde ½-årserklæring

Læs mere

TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT

TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT GIV DIG SELV LIDT MERE TRYGHED I HVERDAGEN DAGPENGE + er et tilbud til dig, der ønsker dig lidt mere tryghed både når det går godt, og hvis du skulle blive ledig. NÅR

Læs mere

Orientering om tilmeldtes pligt til at bekræfte jobsøgning fra Jobnet mindst en gang om ugen, nr. 3

Orientering om tilmeldtes pligt til at bekræfte jobsøgning fra Jobnet mindst en gang om ugen, nr. 3 NOTAT Orientering om tilmeldtes pligt til at bekræfte jobsøgning fra Jobnet mindst en gang om ugen, nr. 3 12. december 2007 J.nr. 05-80-74 7.kontor/EHo AMS har tidligere sendt orienteringer ud om, hvordan

Læs mere

eindkomst og årsskiftet

eindkomst og årsskiftet eindkomst og årsskiftet Supplerende oplysningssedler begrænses i SLS På baggrund af de erfaringer vi har gjort i 2008 med hensyn til SKAT og eindkomst, begrænses mulighederne for at danne supplerende oplysningssedler

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig

Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for at blive medlem... 3 2.1 Almindelige betingelser... 3 2.2 Ægtefæller,

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid A-KASSE Supplerende dagpenge Information til dig, der arbejder på nedsat tid OKTOBER 2015 Indhold Information til dig, der er på nedsat tid 3 Hvad er supplerende dagpenge? 4 Hvor meget kan jeg få? 6 Hvilke

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie 1)

Bekendtgørelse om ferie 1) BEK nr 1297 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 31. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0016709 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Har du ikke tidligere arbejdet, kan du altså tjene op til 30.000 kr., uden at skulle bekymre dig om, at din pensionsydelse bliver mindre.

Har du ikke tidligere arbejdet, kan du altså tjene op til 30.000 kr., uden at skulle bekymre dig om, at din pensionsydelse bliver mindre. FOLKEPENSIONIST Få folkepension samtidig med, at du arbejder Tjen 30.000 kr. ekstra Nu kan det bedre betale sig at arbejde samtidig med, at du modtager folkepension. Du kan nu tjene op til 30.000 kr. mere

Læs mere

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk Indhold 1. Log på vores hjemmeside 2. Sådan finder dagpengekort, efterlønskort og øvrige blanketter 3. Bekræft dine kontaktoplysninger

Læs mere

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår.

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Nye regler for fleksjobbere pr. 1. januar 2013 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som gennemfører fleksjobreformen, er vedtaget

Læs mere

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-kasser Version 1 af 6-10-2017 (Gældende fra 1. januar 2018) Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring 2 Indhold

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske.

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske. BEK nr 807 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027236

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge UDKAST Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge I medfør af 46, stk. 7, 56 a, stk. 7, 58, stk. 1, nr. 1-3, 59, stk. 3, 60, stk. 4, 62, stk. 7, 63, stk. 3, 73, stk. 5, og 85 e, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Tryghed. også hvis jobbet er usikkert. ikke for alle en fordel for foa-medlemmer. Du behøver ikke miste modet, selvom du mister arbejdet

Tryghed. også hvis jobbet er usikkert. ikke for alle en fordel for foa-medlemmer. Du behøver ikke miste modet, selvom du mister arbejdet Du behøver ikke miste modet, selvom du mister arbejdet ikke for alle en fordel for foa-medlemmer Kan man sætte en pris på tryghed? er et særligt tilbud til dig, der er medlem af både FOA og FOAs A-kasse,

Læs mere

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed:

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed: #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Tilbud om virksomhedspraktik

Læs mere

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan få tilskud?... 2 2. Fra hvornår kan jeg få tilskud?... 2 3. Anvendelse af tilskuddet... 2 4. Tilskuddets størrelse... 3 5.

Læs mere

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. AC-organisationerne

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. AC-organisationerne Rammeaftale om provision og bonusløn mellem Tele Danmark A/S og AC-organisationerne Denne rammeaftale vedrører aftaler, der fastlægger en variabel løndel i forhold til den enkelte medarbejder på grundlag

Læs mere

AFMELDING VED SYGEMELDING

AFMELDING VED SYGEMELDING FORRETNINGSBESKRIVELSE FOR AFMELDING VED SYGEMELDING VERSION 0.5 DATO 22.04.2012 RELEASE Release 2012-2 FORFATTER Rasmus Sørensen, Alex Larsen, Erik Hove DOKUMENTVERSIONER Version Dato Initialer Afsnit

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 009-10 Vedr. ændring af lov om ferie Pr. 1. juli 2010 forventes

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

G-dage. Vodroffsvej 32 1900 Frederiksberg tlf. +45 35 24 80 80

G-dage. Vodroffsvej 32 1900 Frederiksberg tlf. +45 35 24 80 80 G-dage Når en virksomhed bringer et ansættelsesforhold til ophør, er der under visse betingelser pligt til at betale dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag også kaldet G-dage. Derefter modtager

Læs mere

KOGEBOG SATS. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016

KOGEBOG SATS. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 KOGEBOG SATS Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 Indhold 1 Intro... 5 1.1 Hovedregler... 5 1.2 Oversigt over elementer og ikrafttræden... 7 1.3

Læs mere

KOGEBOG INDKOMST- OG BESKÆFTIGELSESKRAV

KOGEBOG INDKOMST- OG BESKÆFTIGELSESKRAV KOGEBOG INDKOMST- OG BESKÆFTIGELSESKRAV Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 Indhold 1 Opbygning og struktur i kogebogen... 4 2 Generel intro - optjening

Læs mere

Atypisk arbejde og arbejdsløshedsforsikringen

Atypisk arbejde og arbejdsløshedsforsikringen Atypisk arbejde og arbejdsløshedsforsikringen Arbejdsdirektoratet September 2003 Denne pjece henvender sig til dig, der har et arbejde, som det kan være svært at definere som enten et lønmodtagerjob eller

Læs mere

Tryghed. også hvis jobbet er usikkert

Tryghed. også hvis jobbet er usikkert Tryghed også hvis jobbet er usikkert Giv dig selv lidt mere tryghed i hverdagen DAGPENGE + er et tilbud til dig, der ønsker dig lidt mere tryghed både når det går godt, og hvis du skulle blive ledig. når

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 674 af 30/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-22-0013 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Kvalitetsstandard for fleksjob

Kvalitetsstandard for fleksjob Kvalitetsstandard for fleksjob Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Ud fra en konkret, individuel vurdering kan Greve Kommune tilbyde fleksjob til borgere,

Læs mere

KOGEBOG AFKORTNING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af

KOGEBOG AFKORTNING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af KOGEBOG AFKORTNING Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 21-12-2016 Afkortning af dagpengeperioden ved omfattende brug af dagpengesystemet Generel intro Et medlem,

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Juni 2010. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Juni 2010. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Juni 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og har

Læs mere

Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse.

Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse. NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Revalideringsydelse 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse. 1.1 Hændelse, som

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere BEK nr 1375 af 02/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-8501-003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ Oktober 2015 Oplys venligst ved henvendelse Indhold Ændrede sagsbehandlingsfrister i Udbetaling Danmark... 2 Boligstøtte... 3

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 25.5.2016 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1 4+4-ordningens del A... 1 Barsel ved overgang mellem 4+4-studiets del A og B...

Læs mere

Ratepensioner i Skat Nova 2015

Ratepensioner i Skat Nova 2015 Ratepensioner i Skat Nova 2015 18. maj 2016 Indhold 1 Beskrivelse felt 21 ratepension i Skat Nova 2015.8 og tidligere versioner... 2 1.1 Eksempel hvor den ene ægtefælle har virksomhed og herudover lønindkomst,

Læs mere

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ?

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? Denne pjece er forbeholdt dig, som snart skal på arbejdsfordeling på din virksomhed. I pjecen står der nogle af de informationer, du allerede har fået på virksomheden eller i

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 1999 Efterløn er et tilbud til personer mellem 60 og 65 år, som giver mulighed for en gradvis

Læs mere

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til planer. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 29. juni 2015 til 11. august 2015 Vejledningstekst til dagpengemodtager og dimittend...

Læs mere

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet A-KASSE DECEMBER 2014 Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads Indhold Forord 3 Hvorfor løntilskudsjob? 4 Hvad er formålet? 4 Et godt udgangspunkt

Læs mere

Pjece vedr. barselsorlov

Pjece vedr. barselsorlov Ringkøbing Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A E-mail: 122@dlf.org 6950 Ringkøbing www.dlf122.dk April 2016 Pjece vedr. barselsorlov (Gælder for fødsler, der finder sted fra og med 1. april 2015)

Læs mere

Marts 2009 AKTIVERING

Marts 2009 AKTIVERING Marts 2009 AKTIVERING for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har mindst 2 års

Læs mere

Bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode

Bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode BEK nr 633 af 20/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0005413 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Teknisk sammenskrivning af bekendtgørelse 2009-12-14 nr. 1251 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige som ændret ved BEK nr. 863 af 20/07/2011 Bemærk særligt 3 i BEK

Læs mere

N O T A T. Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst

N O T A T. Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst N O T A T Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst 21. oktober 2015 1. Visitation og deltagelse 1.1 Spørgsmål: Har kommunen mulighed for selv at fravælge målgrupper til JobFirst, så der eksempelvis alene

Læs mere

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Ajourføring - Ejendomme J.nr. Ref. lahni/pbp/jl/ruhch Den 7. marts 2013 Introduktion til notatet... 1 Begrebsafklaring... 1 Hvorfor er det aktuelt

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 702 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Vi indkalder dig til samtale om din jobsøgning en jobsamtale

Vi indkalder dig til samtale om din jobsøgning en jobsamtale #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Id: 7.4 Vi indkalder

Læs mere

Til KL. Kommunerne og Ankestyrelsen skal genoptage nogle sager om ophør af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft

Til KL. Kommunerne og Ankestyrelsen skal genoptage nogle sager om ophør af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft Til KL Kommunerne og Ankestyrelsen skal genoptage nogle sager om ophør af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft Ankestyrelsen har netop offentliggjort en ny principafgørelse 75-15, der fastlægger praksis

Læs mere

KOGEBOG DELTIDSFORSIKREDE OG SKIFT AF FORSIKRINGSSTATUS

KOGEBOG DELTIDSFORSIKREDE OG SKIFT AF FORSIKRINGSSTATUS KOGEBOG DELTIDSFORSIKREDE OG SKIFT AF FORSIKRINGSSTATUS Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 28-11-2016 Indhold 1 Opbygning og struktur i kogebogen... 5 2 Deltidsforsikrede...

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Indkaldelse Du indkaldes hermed til en samtale, hvor vi skal tale om dit cv på så vi sammen kan sikre, at det er ajourført og korrekt.

Indkaldelse Du indkaldes hermed til en samtale, hvor vi skal tale om dit cv på  så vi sammen kan sikre, at det er ajourført og korrekt. #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Indkaldelse Du

Læs mere

Der vedlægges tillige to notater om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning.

Der vedlægges tillige to notater om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning. Til a-kasserne Orientering til a-kasserne om kommende nye administrative regler om opgørelse af beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode og nye administrative regler om beregning af dagpengesatsen

Læs mere

Privatansat hjælper i eget hjem

Privatansat hjælper i eget hjem Privatansat hjælper i eget hjem Lov om Social Service 41 Informationsfolder om løn- og ansættelsesvilkår Privat ansat hjælper Ifølge Lov om Social Service har en familie med et handicappet barn mulighed

Læs mere

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juni

Læs mere

Forretningsgang for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste.

Forretningsgang for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Punkt 2. Forretningsgang for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. 2013-49399. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistratens godkender, at den nuværende forretningsgang for udbetaling af tabt

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Marts 2013 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne. Lovtidende A 2015 16. december 2015. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5, 6, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere BEK nr 1417 af 23/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-000507 Senere ændringer

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Orientering nr. 65/2007. Løn- og arbejdsforhold. 23. november 2007

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Orientering nr. 65/2007. Løn- og arbejdsforhold. 23. november 2007 Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 65/2007 Løn- og arbejdsforhold 23. november 2007 Oversigt over fritvalgskontoordninger og særlig opsparing Et af resultaterne af overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, som ændret ved xx, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen regulerer forhold

Læs mere

Nyhedsbrev til a-kasserne om ny bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed (ny regel om udtræden på tro og love for medarbejdende

Nyhedsbrev til a-kasserne om ny bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed (ny regel om udtræden på tro og love for medarbejdende Til a-kasserne Nyhedsbrev til a-kasserne om ny bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed (ny regel om udtræden på tro og love for medarbejdende ægtefæller) Arbejdsmarkedsstyrelsen vedlægger

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne BEK nr 364 af 17/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT

TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT GIV DIG SELV LIDT MERE TRYGHED I HVERDAGEN DAGPENGE er et tilbud til dig, der ønsker dig lidt mere tryghed både når det går godt, og hvis du skulle blive ledig. NÅR

Læs mere

Beskatning af fri telefon den systemmæssige understøttelse

Beskatning af fri telefon den systemmæssige understøttelse Beskatning af fri telefon den systemmæssige understøttelse Version 1.1 1. Beskatning af fri telefon Med virkning fra 1. januar 2012 er beskatning af arbejdsgiverbetalt telefon, computer m.v. blevet ændret.

Læs mere

Vejledning til dagpengekortet på Selvbetjeningen

Vejledning til dagpengekortet på Selvbetjeningen Vejledning til dagpengekortet på Selvbetjeningen Denne vejledning indeholder eksempler på, hvordan du udfylder dit dagpengekort. Du kan benytte samme vejledning til udfyldelse af efterlønskort eller et

Læs mere

eindkomst - orientering af kommunerne

eindkomst - orientering af kommunerne eindkomst - orientering af kommunerne December 2015 Formål Formålet med materialet er at gøre kommunerne klar til de nye regler på boligstøtte fra 1. januar 2016. Kommunerne skal kunne Forstå hvor ændringerne

Læs mere

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling. . Kommune. Tlf.nr.

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling.  . Kommune. Tlf.nr. in ansøgning Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger Navn PRnr. Stilling Email Kommune Tlf.nr. Oplysninger om eventuelle børn under 21 år Navn PRnr. Navn PRnr. 1. Sygdom

Læs mere

Vejledning om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift Veteranbanebekendtgørelsen

Vejledning om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift Veteranbanebekendtgørelsen Vejledning om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift Veteranbanebekendtgørelsen 9. maj 2011 3 Vejledning om ikke Forord Forord Generelt Bekendtgørelsen kan ses under Lovstof på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Læs mere

Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav

Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav Indhold 8.1 Hvad indeholder felterne?... 2 8.2 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 8.3 Hvis du ikke opfylder de grønne krav... 3 8.3.1 Ombytning

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde online væddemål og/eller

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C 14. december 2015 Detail & Distribution 15/11090 laa ANMELDELSE AF TILSLUTNINGSBIDRAG FOR LADESTANDERE I DET OF- FENTLIGE RUM Dansk Energi anmelder en

Læs mere