Sognerådet holdt sine møder på skolen. Til højre den gamle skole fra 1879, til venstre den ny, der blev bygget 1901

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sognerådet holdt sine møder på skolen. Til højre den gamle skole fra 1879, til venstre den ny, der blev bygget 1901"

Transkript

1 Fra fattighjælp til spirende socialpolitik Dette er en undersøgelse af hvilken hjælp der i Øster Hornum sogn blev givet til fattige, syge og gamle i henholdsvis 1883 og Undersøgelsen bygger på de oplysninger, der kan findes i sognerådets beslutningsprotokoller og kan, da andre kilder tilsyneladende ikke findes, derfor være ufuldstændig. Det kommunale styre, dengang kaldet sognerådet, havde tre områder at tage vare på. Det første var vejvæsenet, det andet børnenes skolegang og det tredje var at afhjælpe den værste nød blandt sognets fattige, syge og gamle. Det er sidstnævnte opgave denne fortælling, skrevet 2007 af Niels Nørgaard Nielsen, handler om. Sognerådet holdt sine møder på skolen. Til højre den gamle skole fra 1879, til venstre den ny, der blev bygget 1901 I vores tid har vi folkepension, diverse pensionsordninger og sygesikring til almindelig betryggelse, når vi bliver gamle eller syge. Vi har mulighed for arbejdsløshedsforsikring, hvis vi mister vores arbejde og bistandsloven med alle dens forskellige tilbud og muligheder for hjælp, hvis vi af den ene eller den anden årsag kommer i en situation, hvor vi ikke kan klare os selv. Før i tiden var der også muligheder for at få hjælp, men mulighederne var af en væsentlig anden karakter. Systemet byggede først og fremmest på, at man klarede sig selv eller at ens nærmeste familie tog sig af én, specielt når man kom op i årene. Det var fx almindeligt, at man på landet ved generationsskifter på gårdene og på husmandsstederne tegnede aftægtskontrakter, der gik ud på, at man som en del af overdragelsen af bedriften til den yngre generation betingede sig husly, mad og pleje livet ud. Havde man ikke familie, der kunne eller ville hjælpe, var man dog ikke henvist til den rene nød og elendighed, for der var et vist socialt beredskab, som sognet, via love vedtaget af Rigsdagen, stillede til rådighed. Den hjælpeform, der går længst tilbage i tiden er fattighjælpen, som kunne ydes i naturalier såsom kartofler, brød, brændsel, husly i kommunens fattighus eller i kontanter. Denne hjælp ydedes uanset om der var tale om uarbejdsdygtighed pga. alder, sygdom, alkoholisme eller hvad årsagen nu kunne være til at man ikke kunne klare sig selv. Prisen for fattighjælpsmodtageren var at vedkommende mistede dele af sine borgerrettigheder, hvilket først og fremmest gjaldt stemmeretten og retten til at gifte sig. Sådan var lovgivningen i Lad os se på, hvordan den blev udmøntet af Øster Hornum sogneråd. Socialsager i 1883 Den døvstummes vask overlades Peter Fr. Larsens kone for 8 kr. årligt. En kvinde, bosiddende i Silkeborg, men hjemmehørende i Øster Hornum, bevilges 5 kr. i månedlig understøttelse, hvis det ikke varer for længe. Hvis hun ikke i nær fremtid kan forsørge sig selv, tages spørgsmålet om hjemsendelse op til overvejelse. 1

2 En kvinde bosiddende i Skibsted, men hjemmehørende i Øster Hornum, belaster kommunen med udgifter til understøttelse. Sognerådet spørger utålmodigt om hun snart kan forsørge sine børn selv. Samme kvinde, der i øvrigt over en årrække er gennemgående figur på sognerådets dagsorden, tildeles en understøttelse på 1 kr. om ugen og i øvrigt vil sognerådet gerne vide, hvordan det forholder sig med barnefaderens forhold, og hvor han befinder sig. En dreng bevilges 10 kr. til konfirmationsudstyr. En mand tildeles en understøttelse på 10 kr. i kvartalet foruden det tidligere udlagte. Kvinden, der var bosiddende i Silkeborg, tildeles månedlig 5 kr., men fra april mener man, hun kan forsørge sig selv. En kvindes ophold i seks uger på et sygehus refunderes. Fattighuset tildeles hedetørv, mens skolen tildeles skudtørv (bedre kvalitet). Der bevilges 100 kr. til tøj til plejebørn antallet af børn er ukendt. En mand tildeles en understøttelse på 7 kr. om måneden frem til foråret. Sognerådet søger stiftsamtet om tilladelse til at bevilge en understøttelse på 50 kr. til en mand, der har fået benet amputeret vel at mærke så det ikke betragtes som fattighjælp med deraf følgende bortfald af dele af de borgerlige rettigheder. Ovenstående var hvad der blev behandlet af sociale sager af sognerådet i Der blev afholdt 8 møder i løbet af året med i alt 70 punkter. Heraf var altså de 12 sociale sager, svarende til 17 % af sagsmængden. Samfundsudvikling fra 1883 til 1908 Samfundet udviklede sig med stor hast i perioden fra 1883 til Perioden var først og fremmest præget af andelsbevægelsen, som med stor kraft slog igennem også i Øster Hornum, hvor der blev oprettet mejeri, brugs, sparekasse og forsamlingshus på andelsbasis. Samtidig blev der dannet ungdomsforening og afholdsforening. I Molbjerg havde Indre Mission et så stærkt tag i dele af befolkningen, at der kunne bygges et missionshus. En ny, moderne fireklasset skole var blevet bygget og de første telefoner var kommet til byen. Fattighuset i Øster Hornum. Det blev bygget af mådelige materialer 1900 efter at det gamle var brændt Alt dette, sammen med en tilsvarende udvikling alle andre steder i landet, systemskiftet i 1901 og tendens til at folk i langt højere grad flyttede fra egn til egn, førte til at også på det socialpolitiske område skete der ændringer. Man gik fra et system, hvor der kun fra det offentlige blev ydet fattighjælp, hvis man kom i en situation, hvor man ikke længere kunne klare sig selv, til et system, der på flere området udviklede sig til at 2

3 man kunne få hjælp i en mere værdig form, hvor man ikke mistede dele af de borgerlige rettigheder. Men stadig var det sognerådet, der bestemte hjælpens omfang, altså et skønsprincip. Vi skal helt frem til 1933, hvor hele systemet ved Kanslergadeforliget indeholdende Steinckes socialreform blev gennemgribende forandret og nytænkt og kom herefter til at bygge på et retsprincip. Sociallovgivning 1908 På venstre side af vejen i Øster Hornum mod Nibe ses brugsen og forsamlingshuset. Til højre ses fattighuset og mejeriet Inspireret blandt andet af Bismarcks sociallovgivning i Tyskland og en tiltagende kritik af det uværdige i de gældende love gennemførte Højre-regeringen under Estrup i 1891 en lov om alderdomsunderstøttelse. Loven gav mulighed for, at beboere over 60 år i sognene kunne få en mere værdig understøttelse, der ikke indebar de begrænsninger i deres borgerlige rettigheder, som fattighjælpen gjorde. Men det var op til sognerådet at fastsætte beløbets størrelse. Allerede året efter fulgte en lov om sygekasser. Loven skulle gøre det muligt for mindrebemidlede, som blev ramt af sygdom, at få en mere værdig hjælp end den offentlige fattighjælp. Havde den syge ikke egen vogn eller hest, skulle kommunekassen desuden betale befordring til læge, jordemoder og sygehus, hvis afstanden var mere end halvanden mil, altså lidt længere end der var fra Øster Hornum til Nibe sygehus. Det lokale folketingsmedlem Laurs Kvist fra Estrup var med til at udforme sociallovgivningen I 1907 blev der i Rigsdagen, nu med I. C. Christensens Venstreregering i spidsen, vedtaget en lov om kommunale hjælpekasser, der skulle yde værdigt trængende hjælp uden fattighjælpens indskrænkning af modtagerens borgerlige rettigheder. Det var mest midlertidigt arbejdsløse, der fik hjælp af hjælpekasserne. Sognerådet havde ingen direkte mulighed for at gribe ind i kassernes bestyrelse, men kunne indbetale penge til dem, og af disse blev 1/3 refunderet af statskassen. Hjælpekasserne havde en bestyrelse på fem medlemmer udpegede af de kommunale vælgere. Hvordan hjælpekassen fungerede i Øster Hornum i 1908 er det ikke muligt at finde svar på i dag, da der tilsyneladende ikke findes bevaret materiale herom. De, der faldt uden for nogle af de nævnte grupper, måtte stadig ty til fattighjælpen, hvis de kom i nød. Forældreløse børn og børn født uden for ægteskab var meget omstridte i fattigforsorgen. Fattige børn blev sædvanligvis forsørget ved at komme i pleje hos lavestbydende. I 1888 blev der lavet en række børnelove, der skulle styrke tilsynet med plejebørn og sikre ugifte mødre et passende underholdsbidrag. Specielle tilsynsførende, valgt af sognerådet, skulle varetage tilsynet med plejebørn, og kunne der ikke skaffes tilsynsførende var det kommunalbestyrelsen, der skulle foretage tilsynet med pligt til at afgive beretning om det. I Øster Hornum sogn ses, at her kom kvinderne for første gang ind i det valgte, politiske 3

4 arbejde, idet der blandt disse tilsynsførende på denne tid også dukkede kvinder op. Ugifte mødre blev sikret underholdsbidrag, idet den kommune, de boede i, nu skulle betale bidraget, hvorefter beløbet blev indkrævet fra faderen. I tiden efter 1888 blev reglerne på disse områder yderligere strammet ved forskellige love. Administrationen af sociallovgivningen betød stigende korrespondance for sognerådsformanden med andre sogneråd. Det skyldtes bl.a., at flere og flere søgte arbejde uden for deres hjemkommune, og den kommune, hvor de opholdt sig, måtte så i givet fald betale fattighjælp til dem. Derefter kunne den så få beløbet refunderet hos hjemkommunen, som dog ofte forsøgte at slippe for at betale. Megen tid og mødeaktivitet blev brugt på den konto. Socialpolitikken som den blev ført i Øster Hornum 1908 For at få et billede af, hvor meget socialpolitikken nu fyldte i sognerådets arbejde kan man se, at i 1908 afholdt sognerådet i Øster Hornum 17 møder og af den samlede mængde af dagsordenspunkter ses at 48 af de i alt 130 punkter handlede om socialpolitik på den ene eller den anden måde, altså 37 % af sagsmængden. Det var nok også den del, der var den mest bekostelige. Fødestedsretten Et fast punkt på månedens første møde i sognerådet var en gennemgang af sognets nyfødte. Denne gennemgang og registrering spillede en helt central rolle i byrdefordelingen sognene imellem. Var barnet født i ægteskab af sognets egne beboere var der ingen problemer: Barnet var naturligt forsørgelsesberettiget i sognet. Hvis det derimod handlede om børn født uden for ægteskab, var man meget påpasselige med at få klargjort hvor moderen befandt sig timånedersdagen før nedkomsten, for det var i pågældende sogn barnet havde fødestedsretten. Til eksempel kan anføres, at på sognerådets møde 13. januar 1908 kunne man læse under pkt. 2: Fødselsanmeldelser for december 1907 fremlagdes, hvorefter der kun er født et barn af ugifte Anna B. i huset hos smed Thomas C. i Godthåb. Af vedlagte fødselsattest fremgår det at moderen ti-måneders-dagen for nedkomsten opholdt sig i Gudumlund, Gudum sogn, hvorefter anmeldte fødsel vil være at notere i Gudum sogns ministerialbog. Når det var sket, var det herefter Gudum sogneråd, der hang på eventuelle udgifter i forbindelse med det nyfødte barn, som herefter blev betragtet som hjemmehørende her, og altså var forsørgelsesberettiget i Gudum sogn. På samme møde noteredes med tilfredshed, at en anden fødsel, fra efteråret 1907, nu var noteret i Ellidshøj-Svenstrups ministerialbog. Knap så sjovt var det nok, da sognerådet måtte notere, at der fra Buderup-Gravlev sogneråd: forelå begæring om notering i herværende kirkebog af et af ugifte Jensine K. H. den 18. oktober forrige år fødte pigebarn. Da der foreligger gyldige beviser for at moderen timånedersdagen før nedkomsten opholdt sig i Hæsum, Ø. Hornum sogn, bliver anmeldte fødsel at notere i Øster Hornum sogns kirkebog. Sådanne sager gav som nævnt anledning til mange tvister sognerådene imellem. De udgifter man kunne tørre af på andre, slap man jo selv for. På samme måde kunne det give kamp til stregen, når det skulle fastslås, hvilken kommune, der skulle lægge ud for alimentationsbidrag (børnepenge) indtil barnefaderen selv kunne betale eller indsættes til afsoning af beløbet i fx Nibe arrest, hvilket skete i en del tilfælde, hvis man altså fandt frem til vedkommende. En del sager ses gennem årene afsluttet på den måde, at barnefaderen sandsynligvis var stukket af til Amerika og derfor hang kommunen på regningen. 4

5 Plejebørn Hvis en enlig mor ikke magtede at tage vare på sit barn, kunne barnet komme i pleje hos en plejefamilie. For at kunne blive anerkendt som plejefamilie skulle man godkendes af det stedlige plejetilsyn. I løbet af 1908 blev fire familier godkendt og en femte fik godkendelsen forlænget. Aldrende par med plejebarn Samtidig ses, at lønnen for at have et plejebarn var 20 kr. for et år. Institutionsanbringelser Var det gået helt galt for et barn under opvæksten, kunne vedkommende sendes på en opdragelsesanstalt, fx Flakkebjerg og Sandrupgård. Var der derimod tale om åndssvage blev de anbragt på Den Kellerske Anstalt i Brejning på sydsiden af Vejle Fjord. Fra Øster Hornum sogn ses at to personer i 1908 var anbragt her. Disse udgifter deltes mellem kommunen og amtet, der refunderede en fjerdedel af beløbet, nemlig 258,06 kr. dækkende et års udgifter. Én af de to døde i årets løb og en regning på 82,60 kr. for kiste og hjemsendelse betaltes af sognerådet uden bemærkninger. Alderdomsunderstøttelse For at få et indtryk af omfanget af alderdomsunderstøttelsen opregnes her de noterede sager: Niels P. fra Volstrup fik sin alderdomsunderstøttelse fordoblet fra 4 kr. til 8 kr. om måneden. I en refusionssag får en kvinde forhøjet sin alderdomsunderstøttelse til 7 kr. om måneden. Husmand Oluf. P. fra Guldbæk fremsendte en begæring om alderdomsunderstøttelse og begrundede ansøgningen med svækket arbejdsevne og mindre godt helbred. Han bevilgedes 6. kr. om måneden. Arbejdsmand Thomsen fik af Aalborg byråd bevilget 12 kr. om måneden og et beløb på 25 kr. som en begyndelse. Da han hørte til i Øster Hornum sogn, måtte sognerådet betale uden at kny. Det samme var tilfældet da Aalborg byråd forhøjede Niels Christensens alderdomsunderstøttelse til samme beløb. Om Aalborg byråd i det hele taget bevilgede højere alderdomsunderstøttelse end sognerådet i Øster Hornum er ikke til at sige generelt, men noget kunne tyde på det, da også S. Attrup herfra fik en forhøjelse fra 15 kr. til 18 kr. om måneden og arbejdsmand S. Nielsen fik en forhøjelse fra 14 kr. til 18 kr. om måneden. Den lokale A. Andersen fra Volstrup fik en forhøjelse fra 10 kr. til 14 kr. om måneden og en enke, ligeledes fra Volstrup, fik bevilget 5 kr. om måneden. De højere understøttelsesbeløb i Aalborg kan enten ses som tilfældigheder, som udtryk for højere leveomkostninger i byen end på landet eller som en bevidst politisk handling. At der også blev bevilget betaling for sygehusophold ses af en beslutning sognerådet tog 14. november 1908: Husmand Jens Jensen Aalborg, søn af alderdomsunderstøttede Søren Jensen Aalborg af Volstup meddeler at hans gamle fader er meget syg og mener at et ophold på et sygehus vil være ønskeligt, også efter lægens udsagn, da sygdommen er af den art at lægehjælp er nødvendig daglig. Det vedtoget at betale et eventuelt sygehusophold for Søren Aalborg. 5

6 Sygekasser På samme måde som der bevilgedes penge til sygehusindlæggelse af alderdomsunderstøttede, blev også medlemmer af sygekasserne hospitalsindlagt på sygehuse eller sanatorier på det offentliges regning, men også det kunne få en ende. Det ses fx af en sag, hvor M. O. Jensen er indlagt på sanatorium på sygekassens regning, men sygekassens forpligtelse er til ende og kommunen har fortsat betalingen. Også andre nød godt af sygekasseordningen. Det ses således, at en husmand bevilgedes dagpenge i 16 uger så vidt hans tilstand forbliver uændret. Foruden medlemskontingent ydede sognerådet også et tilskud til sygekassen. For regnskabsåret 1908/09 beløb det sig til 125 kr. Der var med andre ord tale om en ordning der både indeholdt et forsikringselement, men også indebar offentlige ydelser uden tab af dele af de borgerlige rettigheder. Fattighjælp Faldt en person udenfor reglerne om alderdomsunderstøttelsen eller sygekasser, var der kun fattighjælpen tilbage med alt hvad det indebar. Hjælp kunne ydes som kontanthjælp, hjælp i form af naturalier eller som beboer af sognets fattighus. J. Christensen fik således en hjælp i form af en halv tønde kul og ny forsyninger med passende mellemrum så længe vinteren varer. Andre blev tildelt et par træsko i ny og næ, mens andre igen fik et mindre pengebeløb stillet til rådighed. Ikke så sjældent blev ansøgninger om hjælp afslået og i mange tilfælde af den kategori var der tale om refusion sognerådene imellem, hvilket ind i mellem voldte adskillige kvaler og mange møder, inden sagerne var afgjort. Et tilskud til en enkes søns lærlingeuddannelse blev der også råd til. Fra samme kasse ydedes i enkelte tilfælde begravelseshjælp, men her havde fortabelsen af dele af de borgerlige rettigheder vel ikke den store betydning. Fattighuset Var problemerne vokset en person helt over hovedet, var der snart kun fattighuset tilbage. Fattighuset var et ikke særligt stort hus, inddelt i små lejligheder. I perioder boede der temmelig mange mennesker i alle aldersklasser i huset. Husets oprindelse fortaber sig tilbage i de lokalhistoriske tåger, men det må formodes, at det første af slagsen blev bygget midt i tallet. Det oprindelige hus brændte i efteråret 1899 og der blev opført et nyt i løbet af sommeren 1900, beliggende på samme adresse, nemlig lige nord for Bydammen. Huset blev bygget 21 alen langt og 12 alen bredt og stod frem til slutningen af 1960 erne, hvor det gik under navnet Kommunehuset og fungerede som udlejningsbolig. Sammenfatning Generelt ses at sagsmængden for det sociale område steg markant fra 1883 til Samtidig ses, at hjælpen nu stort set udbetaltes i kontanter, og at mængden af sager hvor folk fik tildelt decideret fattighjælp var vigende til fordel for de mere værdige former, nemlig alderdomsunderstøttelse og hjælp fra sygekassen. 6

7 Marie Kristensen et socialt tilfælde Sagen om Marie Kristensen kendes kun fra de korte referater, der er tilgængelige fra Øster Hornums sogneråds mødeprotokol. Det kunne have været interessant at have haft den samlede korrespondance fra de forskellige offentlige instanser bevaret, men det er sandsynligvis ikke tilfældet. Alligevel kan man af sagens akter udlede meget om den tids syn på de lidt skæve eksistenser. Navnene på de implicerede parter er ændret af hensyn til evt. nulevende slægtninge. Nedskrevet efter protokollen 2007 af Niels Nørgaard Nielsen. Sognerådsmøde 15. december 1882 Skibsted-Lyngbys sogneråds skrivelse om Marie Kristensen fremlagdes. Vedtages at refundere hvad der er udlagt efter seks ugers kuren og at forespørge om hun i en nærmere fremtid vil kunne sørge for sig selv, ellers ønskes hjemsendelse. Sognerådsmøde 12. marts 1883 Marie Kristensen tilstodes en understøttelse, foreløbig af 1 kr. daglig. Man udbeder sig af Skibsted-Lyngbys sogneråd oplysning om pigens og barnefaderens forhold og hvor han opholder sig. Sognerådsmøde 5. februar 1885 Angående Marie Kristensens børn: Skibsted-Lyngby kommune vedtages for 1885 at udrede 90 kr. til begge børn tilsammen ifølge skrivelse fra Skibsted-Lyngby sogneråd samt at yde garanti for de øvrige plejepenge. Sognerådsmøde 17. december 1885 Skrivelse fra Skibsted-Lyngbys sogneråd om at Marie Kristensen ventes at nedkomme med et tredje barn i løbet af januar måned. Vedtages at svare at man mener det ærede sogneråd bør anbringe hende på bedste måde indtil barselen er overstået og man er da villig til at refundere hvad man efter loven er pligtig til. Sognerådsmøde 28. marts 1886 Angående Marie Kristensen, Skibsted-Lyngby, vedtages at betale: For barnet nr. 1 efter regningen 60 kr. For barnet nr. 2 i plejepenge Ligtøj Ligsyn Ligkiste Samme pige under svangerskab med barnet nr. 3 fra 11. december 1885 til 31. december 1885, 20 dage á 33 øre I alt 60,00 kr. 5,59 kr. 1,75 kr. 2,00 kr. 5,00 kr. 6,60 kr. 80,94 kr. Sognerådsmøde 11. maj 1886 Fremlagdes skrivelse fra Skibsted-Lyngbys sogneråd ledsaget af regning over kommunens udlæg i 1885 til Marie Kristensen. Man vedtog at svare at man henholder sig til sin tidligere erklæring jf. forhandlingen pkt. 2 i mødet 28. marts. Kommunens udlæg vil man refundere med et lignende dagligt beløb for For barnet nr. 3 er man villig til at refundere den akkorderede plejeløn (100 kr.) imod moderen betaler de 30 kr. hun før var indgået på at betale til barnet nr. 2. 7

8 Sognerådsmøde 24. juni 1886 Der fremlagdes skrivelse fra stiftsamtet angående pigen Marie Kristensen i Skibsted-Lyngby til erklæring. Det vedtoges at erklære følgende: 1. Da Marie Kristensen ifølge Skibsted-Lyngby sogneråds skrivelse (Bilag B) har betalt sin andel af plejepengene for barnet nr. 2 så henstiller man amtet at bedømme hvorvidt det kan betragtes for sikkert at faderen ikke har betalt sin andet. 2. Skibsted-Lyngby sogneråd har aldrig meddelt hertil at barnet nr. 2 er død. Det opdagedes på den af fremsendte regning. 3. Hvorledes det kan forstås at den akkorderede plejeløn for barnet nr. 2 på den fremsendte regning er opført til 60 kr. hvorimod den i indstillingen til amtet er opført til 100 kr. kan man ikke forstå. 4. Man har aldrig forlangt at Skibsted-Lyngby kommune skulle afholde 6 ugers kuren; i vor opgørelse er ikke indbefattet januar måned. 5. Regning for udlagt understøttelse til barnet nr. 2 og dets moder i januar 1886 er fremsendt henholdsvis 10 måneder og 10 uger efter at understøttelsen var ophørt. Sognerådsmøde 8. august 1886 Fremlagde skrivelse fra stiftsamtet angående Marie Kristensen til erklæring. Man vedtog at svare: Man beder undskylde om man ikke besvarer de stillede spørgsmål fyldestgørende, eftersom man ikke er sikker på om man har fattet den rigtige mening i det høje stiftsamts skrivelse, da man ikke godt kan læse den. Med hensyn til Skibsted-Lyngby sogneråd om at moderen ikke har lovet at betale plejepenge for barnet nr. 2 er man nu så heldig at kunne fremlægge en skrivelse hvori dette udtrykkeligt er anført og man kan derfor ikke på nogen måde gå ind på at betale samme. Grunden til at man har henvist til barn af var at man ikke kan forstå om sognerådet først var kommet til kundskab om, at hun var indsat hos forældrene den 2. december; det er ikke omtalt i skrivelsen af 11. samme måned at understøttelsen var begyndt på tidligere tidspunkt. Som følge af foranstående kan man ikke gå ind på det høje stiftsamts opgørelse. Sognerådsmøde 28. oktober 1886 Der fremlagdes skrivelse fra stiftsamtet angående Marie Kristensen og hendes 3 børn til erklæring. Man må fastholde, at underretningen om hendes ophold fra hos hendes forældre først var anmeldt den og man er nu ikke uvillig til at refundere den nu ændrede regning, da man formener at det mulig er en fejl af Skibsted sogneråd og at beløbet virkelig er udbetalt. Sognerådsmøde 25. november 1886 Det vedtoges at refundere den nu af Skibsted-Lyngby sogneråd fremsendte regning over udlægget til Marie Kristensen i 1885 til beløb 108,50 kr. Sognerådsmøde 10. februar 1887 Der fremlagdes skrivelse fra Skibsted-Lyngby sogneråd angående Marie Kristensen, hvori meddeles at hun ikke kan betale noget til det sidste barn. Man vedtog at hun må yde sin andel til barnets underhold og såfremt hun ikke vil indgå herpå ønsker man denne sag afgjort ved retten. Sognerådsmøde 10. marts 1887 Der fremlagdes skrivelse fra stiftsamtet angående Marie Kristensen. Man vedtog at erklære at man kun har undladt at refundere på grund af at Skibsted-Lyngby sogneråd har opholdt sagen i 7 måneder og at man ikke har forstået Skibsted-Lyngby sogneråd anderledes end at pigen 8

9 slet ikke vil indlade sig på at bidrage noget til barn nr. 2, men efter de nu fremkomne tilbud er man nu villig til at refundere. Sognerådsmøde 9. februar 1888 Der fremlagdes skrivelse hvori Skibsted-Lyngby sogneråd udbeder tilladelse til at Marie Kristensens børn må blive ved de samme plejeforældre. Herimod har man intet at erindre når det kan ske på samme vilkår 90 kr. for hvert barn og moderen betaler 60 kr. årlig. Sognerådsmøde 12. februar 1889 Der fremlagdes skrivelse fra Skibsted-Lyngby sogneråd, hvori meddeles at Marie Kristensen for året 1888 ikke har betalt noget til sine børns underhold og det antages at hun ikke vil betale mere dertil. Ledsaget af regning over kommunens udlæg for børnene til beløb 183,49 kr. (Plejeløn 90 kr. for hvert barn og apotekerregning 3,49 kr.). Det vedtoges at forsøge plejelønnen nedsat til 75 kr. for det ældste barn samt at søge moderen tilpligtet til at betale et årligt bidrag til børnenes underhold. Da man savner oplysning om hvorvidt hun fremdeles er ugift vedtages ikke at udbetale regningen på lydende beløb før der foreligger bevis herfor. Sognerådsmøde 22. april 1889 Vedtoges at lade Marie Kristensens ældste barn blive hos Frederik Hansen i Skibsted-Lyngby kommune for 80 kr. i Der fremlagdes skrivelse med afhøring fra Skibsted-Lyngby sogneråd hvorefter Marie Kristensen atter er frugtsommelig. Det vedtoges at begære hende hjemsendt. Sognerådsmøde 20. maj 1889 Vedtoges at yde Marie Kristensen af fattighuset i Øster Hornum 2 kr. ugentlig. Sognerådsmøde 11. juli 1889 Der fremlagdes resolution fra stiftsamtet af 21. maj 1889 hvorefter Marie Kristensen er tilpligtet til at udrede et bidrag af 20 kr. årlig til hvert af sine børn (født 1882, 1886 og 1889) første gang den 1. november Sognerådsmøde 22. oktober 1889 Der fremlagdes skrivelse fra herredskontoret i Terndrup om at den af sognerådet mod Bengt Janson angående underholdningsbidrag til de af Marie Kristensen d. 5. juli 1889 fødte tvende uægte børn begærede anlagt sag vil blive foretaget der på kontoret torsdagen den 5. juli dette år med begæring om at sende en udvalgt mand med fuldmagt til at forlige sagen og med anmodning om at Marie Kristensen giver møde samme tid og sted da indklagede ikke vil anerkende paterniteten. Til at give møde på sognerådets vegne valgtes Laurs Kvist og meddeltes fuldmagt. Sognerådsmøde 26. februar 1890 Det vedtages at besørge det nødvendige ved Marie Kristensens børns dåb. Sognerådsmøde 10. juli 1890 Vedtoges at yde Marie Kristensen af fattighuset 3 kr. ugentlig fra den 1. denne måned. Sognerådsmøde 2. oktober 1890 Da tjenestekarl Bengt Janson, der er udlagt som barnefader til de af Marie Kristensen den 5. juli 1889 uden for ægteskab fødte 2 pigebørn og ved dom kendt pligtig til at udrede et årligt bidrag til disse børns underhold og opdragelse, endnu ikke har været at finde, så har man ikke 9

10 kunne få dommen forkyndt for ham. Vedtoges at lade ham efterlyse ved politiets foranstaltning. Sognerådsmøde 7. marts 1892 Nødvendige træsko til Marie Kristensens børn i fattighuset overdroges til Jørgen Kristensen at anskaffe. Sognerådsmøde 18. maj 1893 Det bestemtes at Laurs Kvist skulle overbringe de 2 tvillingepigebørn af Marie Kristensen i fattighuset til Kong Frederik den syvendes Stiftelse, så snart meddelelse om modtagelsen modtages fra stiftelsen. Sognerådsmøde 15. juni 1893 Regnskab opgjordes over udgifter til Marie Kristensens børns beklædning, deres, moderens og sognerådsmedlem Laurs Kvists rejse til Kong Frederik den syvendes Stiftelse. Sognerådsmedlem Jørgen Christensen skal meddele Marie Kristensen i fattighuset at den ugentlige understøttelse ophører St. Hansdag dette år. 10

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden Danmark for 125 a r siden Danmark var for 125 år siden et lille land med 2,5 millioner indbyggere. Langt de fleste boede på landet, men mange var begyndt at flytte til de store byer som København og Århus

Læs mere

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 1873-17 Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 Efterat have modtaget den med det ærede Udvalgs behagelige Skrivelse af 17de April d.a. fulgte Farsøes Udskrift undlader man ikke herved at anerkjende

Læs mere

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888.

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Familieretlige sager Michael Dupont Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Hvad skal vi nå? Faderskabssager Skilsmissesager Adoptionssager Hvordan udfyldes en ansøgning Den korte version

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1815 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Dagligvarer udbringning uden betaling

Dagligvarer udbringning uden betaling Dagligvarer udbringning uden betaling Lov om social service 83 Praktiske opgaver i hjemmet. 1. Indledning 2. Kvalitetsstandard 3. Lovgrundlag og ankeafgørelse. 02 Den 1. august 2007 1 1. Indledning Indledning:

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Landstingsforordning nr. 2 af 12. juni 1995 om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Forordningen regulerer kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser for hjælp

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø VEDTÆGTER For Særslev Forsamlingshus Vestergade 22 Særslev 5471 Søndersø Foreningens navn er Særslev Forsamlingshus, og dens hjemsted er Særslev sogn i Nordfyns Kommune. 1. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Kurt Strøm ApS Søndergade 8D 9300 Sæby Nævnet har modtaget klagen den 23. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel...

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel... Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 28-11-2013 02-12-2013 125-13 2013-2911-18125 Status: Gældende Principafgørelse om: børnetilskud - enlig-erklæring - e-boks -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S (afviklingskasse) april 2015 (side 1 til 8) Navn og hjemsted

Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S (afviklingskasse) april 2015 (side 1 til 8) Navn og hjemsted Navn og hjemsted 1 Kassens navn er Begravelseskassen for Funktionærer I Privatbanken A/S (afviklingskasse), og dens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 Stk. 1 Kassens formål er umiddelbart efter et

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

No. 27 Else Dahl Knudsen

No. 27 Else Dahl Knudsen Else Dahl Knudsen Forældre: nr. 54 Thyge Hansen og nr. 55 Ane Hansen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen, Niels Dahl Knudsen, Thyge Hansen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Flyttehjælp efter bistandslovens 47

Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Udtalt, at en kommunes anmodning om samtykke fra en anden kommune til flytning efter bistandslovens 47 var udtryk for, at den anmodende kommune var indstillet på at

Læs mere

Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom

Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom Udtalt overfor Familieretsdirektoratet, at det forhold, at en faderskabssag uden pågældendes egen skyld er trukket ekstraordinært længe

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M :

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M : c: c R E T T E N I Å R H U S U D S K R F T af dombogen for borgerlige sager D O M : afsagt den 13. januar 1993 af Retten i Århus, 4. afdeling, i sag BS 92 02413-4 Galten Vandværk v/f mod S Under denne

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910 Af Bent Hartvig Petersen Den 18. februar kan Solrød sogn fejre et 100 års jubilæum for den over 800 år gamle Solrød Landsbykirke. Det er på denne dag 100 år siden, at kirken overgik til selveje og blev

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER.

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. Stiftet 14. februar 1979. ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. ANTENNEFORENINGEN HOLUF PILE. STIFTET. 14 FEBRUAR 1979. 1. NAVN. 1. Foreningens navn er ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. Forkortet: AFHP.

Læs mere

Alm. Brand Pantebreve A/S

Alm. Brand Pantebreve A/S Til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S København, den 3. marts 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Alm. Brand Pantebreve A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag, den 25. marts 2010,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge FINANSMINISTERIET Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge 2000 X.X.X 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Vi ønsker med denne pjece at give dig et kort overblik over forskellige sociale og økonomiske støttemuligheder, der kan være relevante i forbindelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRMOSEGÅRD

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRMOSEGÅRD VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRMOSEGÅRD Grundejerforeningens navn er Rørmosegård Grundejerforening, og dens hjemsted er Allerød Kommune. 1 2 Grundejerforeningen er stiftet i henhold til bestemmelserne

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0200): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket, René Bay Lodahl, Frank Lindholm og Per René Nielsen, på byggepladsen Vitus Bering i Horsens (Opmåler Jens A. Knudsen)

Læs mere