Sognerådet holdt sine møder på skolen. Til højre den gamle skole fra 1879, til venstre den ny, der blev bygget 1901

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sognerådet holdt sine møder på skolen. Til højre den gamle skole fra 1879, til venstre den ny, der blev bygget 1901"

Transkript

1 Fra fattighjælp til spirende socialpolitik Dette er en undersøgelse af hvilken hjælp der i Øster Hornum sogn blev givet til fattige, syge og gamle i henholdsvis 1883 og Undersøgelsen bygger på de oplysninger, der kan findes i sognerådets beslutningsprotokoller og kan, da andre kilder tilsyneladende ikke findes, derfor være ufuldstændig. Det kommunale styre, dengang kaldet sognerådet, havde tre områder at tage vare på. Det første var vejvæsenet, det andet børnenes skolegang og det tredje var at afhjælpe den værste nød blandt sognets fattige, syge og gamle. Det er sidstnævnte opgave denne fortælling, skrevet 2007 af Niels Nørgaard Nielsen, handler om. Sognerådet holdt sine møder på skolen. Til højre den gamle skole fra 1879, til venstre den ny, der blev bygget 1901 I vores tid har vi folkepension, diverse pensionsordninger og sygesikring til almindelig betryggelse, når vi bliver gamle eller syge. Vi har mulighed for arbejdsløshedsforsikring, hvis vi mister vores arbejde og bistandsloven med alle dens forskellige tilbud og muligheder for hjælp, hvis vi af den ene eller den anden årsag kommer i en situation, hvor vi ikke kan klare os selv. Før i tiden var der også muligheder for at få hjælp, men mulighederne var af en væsentlig anden karakter. Systemet byggede først og fremmest på, at man klarede sig selv eller at ens nærmeste familie tog sig af én, specielt når man kom op i årene. Det var fx almindeligt, at man på landet ved generationsskifter på gårdene og på husmandsstederne tegnede aftægtskontrakter, der gik ud på, at man som en del af overdragelsen af bedriften til den yngre generation betingede sig husly, mad og pleje livet ud. Havde man ikke familie, der kunne eller ville hjælpe, var man dog ikke henvist til den rene nød og elendighed, for der var et vist socialt beredskab, som sognet, via love vedtaget af Rigsdagen, stillede til rådighed. Den hjælpeform, der går længst tilbage i tiden er fattighjælpen, som kunne ydes i naturalier såsom kartofler, brød, brændsel, husly i kommunens fattighus eller i kontanter. Denne hjælp ydedes uanset om der var tale om uarbejdsdygtighed pga. alder, sygdom, alkoholisme eller hvad årsagen nu kunne være til at man ikke kunne klare sig selv. Prisen for fattighjælpsmodtageren var at vedkommende mistede dele af sine borgerrettigheder, hvilket først og fremmest gjaldt stemmeretten og retten til at gifte sig. Sådan var lovgivningen i Lad os se på, hvordan den blev udmøntet af Øster Hornum sogneråd. Socialsager i 1883 Den døvstummes vask overlades Peter Fr. Larsens kone for 8 kr. årligt. En kvinde, bosiddende i Silkeborg, men hjemmehørende i Øster Hornum, bevilges 5 kr. i månedlig understøttelse, hvis det ikke varer for længe. Hvis hun ikke i nær fremtid kan forsørge sig selv, tages spørgsmålet om hjemsendelse op til overvejelse. 1

2 En kvinde bosiddende i Skibsted, men hjemmehørende i Øster Hornum, belaster kommunen med udgifter til understøttelse. Sognerådet spørger utålmodigt om hun snart kan forsørge sine børn selv. Samme kvinde, der i øvrigt over en årrække er gennemgående figur på sognerådets dagsorden, tildeles en understøttelse på 1 kr. om ugen og i øvrigt vil sognerådet gerne vide, hvordan det forholder sig med barnefaderens forhold, og hvor han befinder sig. En dreng bevilges 10 kr. til konfirmationsudstyr. En mand tildeles en understøttelse på 10 kr. i kvartalet foruden det tidligere udlagte. Kvinden, der var bosiddende i Silkeborg, tildeles månedlig 5 kr., men fra april mener man, hun kan forsørge sig selv. En kvindes ophold i seks uger på et sygehus refunderes. Fattighuset tildeles hedetørv, mens skolen tildeles skudtørv (bedre kvalitet). Der bevilges 100 kr. til tøj til plejebørn antallet af børn er ukendt. En mand tildeles en understøttelse på 7 kr. om måneden frem til foråret. Sognerådet søger stiftsamtet om tilladelse til at bevilge en understøttelse på 50 kr. til en mand, der har fået benet amputeret vel at mærke så det ikke betragtes som fattighjælp med deraf følgende bortfald af dele af de borgerlige rettigheder. Ovenstående var hvad der blev behandlet af sociale sager af sognerådet i Der blev afholdt 8 møder i løbet af året med i alt 70 punkter. Heraf var altså de 12 sociale sager, svarende til 17 % af sagsmængden. Samfundsudvikling fra 1883 til 1908 Samfundet udviklede sig med stor hast i perioden fra 1883 til Perioden var først og fremmest præget af andelsbevægelsen, som med stor kraft slog igennem også i Øster Hornum, hvor der blev oprettet mejeri, brugs, sparekasse og forsamlingshus på andelsbasis. Samtidig blev der dannet ungdomsforening og afholdsforening. I Molbjerg havde Indre Mission et så stærkt tag i dele af befolkningen, at der kunne bygges et missionshus. En ny, moderne fireklasset skole var blevet bygget og de første telefoner var kommet til byen. Fattighuset i Øster Hornum. Det blev bygget af mådelige materialer 1900 efter at det gamle var brændt Alt dette, sammen med en tilsvarende udvikling alle andre steder i landet, systemskiftet i 1901 og tendens til at folk i langt højere grad flyttede fra egn til egn, førte til at også på det socialpolitiske område skete der ændringer. Man gik fra et system, hvor der kun fra det offentlige blev ydet fattighjælp, hvis man kom i en situation, hvor man ikke længere kunne klare sig selv, til et system, der på flere området udviklede sig til at 2

3 man kunne få hjælp i en mere værdig form, hvor man ikke mistede dele af de borgerlige rettigheder. Men stadig var det sognerådet, der bestemte hjælpens omfang, altså et skønsprincip. Vi skal helt frem til 1933, hvor hele systemet ved Kanslergadeforliget indeholdende Steinckes socialreform blev gennemgribende forandret og nytænkt og kom herefter til at bygge på et retsprincip. Sociallovgivning 1908 På venstre side af vejen i Øster Hornum mod Nibe ses brugsen og forsamlingshuset. Til højre ses fattighuset og mejeriet Inspireret blandt andet af Bismarcks sociallovgivning i Tyskland og en tiltagende kritik af det uværdige i de gældende love gennemførte Højre-regeringen under Estrup i 1891 en lov om alderdomsunderstøttelse. Loven gav mulighed for, at beboere over 60 år i sognene kunne få en mere værdig understøttelse, der ikke indebar de begrænsninger i deres borgerlige rettigheder, som fattighjælpen gjorde. Men det var op til sognerådet at fastsætte beløbets størrelse. Allerede året efter fulgte en lov om sygekasser. Loven skulle gøre det muligt for mindrebemidlede, som blev ramt af sygdom, at få en mere værdig hjælp end den offentlige fattighjælp. Havde den syge ikke egen vogn eller hest, skulle kommunekassen desuden betale befordring til læge, jordemoder og sygehus, hvis afstanden var mere end halvanden mil, altså lidt længere end der var fra Øster Hornum til Nibe sygehus. Det lokale folketingsmedlem Laurs Kvist fra Estrup var med til at udforme sociallovgivningen I 1907 blev der i Rigsdagen, nu med I. C. Christensens Venstreregering i spidsen, vedtaget en lov om kommunale hjælpekasser, der skulle yde værdigt trængende hjælp uden fattighjælpens indskrænkning af modtagerens borgerlige rettigheder. Det var mest midlertidigt arbejdsløse, der fik hjælp af hjælpekasserne. Sognerådet havde ingen direkte mulighed for at gribe ind i kassernes bestyrelse, men kunne indbetale penge til dem, og af disse blev 1/3 refunderet af statskassen. Hjælpekasserne havde en bestyrelse på fem medlemmer udpegede af de kommunale vælgere. Hvordan hjælpekassen fungerede i Øster Hornum i 1908 er det ikke muligt at finde svar på i dag, da der tilsyneladende ikke findes bevaret materiale herom. De, der faldt uden for nogle af de nævnte grupper, måtte stadig ty til fattighjælpen, hvis de kom i nød. Forældreløse børn og børn født uden for ægteskab var meget omstridte i fattigforsorgen. Fattige børn blev sædvanligvis forsørget ved at komme i pleje hos lavestbydende. I 1888 blev der lavet en række børnelove, der skulle styrke tilsynet med plejebørn og sikre ugifte mødre et passende underholdsbidrag. Specielle tilsynsførende, valgt af sognerådet, skulle varetage tilsynet med plejebørn, og kunne der ikke skaffes tilsynsførende var det kommunalbestyrelsen, der skulle foretage tilsynet med pligt til at afgive beretning om det. I Øster Hornum sogn ses, at her kom kvinderne for første gang ind i det valgte, politiske 3

4 arbejde, idet der blandt disse tilsynsførende på denne tid også dukkede kvinder op. Ugifte mødre blev sikret underholdsbidrag, idet den kommune, de boede i, nu skulle betale bidraget, hvorefter beløbet blev indkrævet fra faderen. I tiden efter 1888 blev reglerne på disse områder yderligere strammet ved forskellige love. Administrationen af sociallovgivningen betød stigende korrespondance for sognerådsformanden med andre sogneråd. Det skyldtes bl.a., at flere og flere søgte arbejde uden for deres hjemkommune, og den kommune, hvor de opholdt sig, måtte så i givet fald betale fattighjælp til dem. Derefter kunne den så få beløbet refunderet hos hjemkommunen, som dog ofte forsøgte at slippe for at betale. Megen tid og mødeaktivitet blev brugt på den konto. Socialpolitikken som den blev ført i Øster Hornum 1908 For at få et billede af, hvor meget socialpolitikken nu fyldte i sognerådets arbejde kan man se, at i 1908 afholdt sognerådet i Øster Hornum 17 møder og af den samlede mængde af dagsordenspunkter ses at 48 af de i alt 130 punkter handlede om socialpolitik på den ene eller den anden måde, altså 37 % af sagsmængden. Det var nok også den del, der var den mest bekostelige. Fødestedsretten Et fast punkt på månedens første møde i sognerådet var en gennemgang af sognets nyfødte. Denne gennemgang og registrering spillede en helt central rolle i byrdefordelingen sognene imellem. Var barnet født i ægteskab af sognets egne beboere var der ingen problemer: Barnet var naturligt forsørgelsesberettiget i sognet. Hvis det derimod handlede om børn født uden for ægteskab, var man meget påpasselige med at få klargjort hvor moderen befandt sig timånedersdagen før nedkomsten, for det var i pågældende sogn barnet havde fødestedsretten. Til eksempel kan anføres, at på sognerådets møde 13. januar 1908 kunne man læse under pkt. 2: Fødselsanmeldelser for december 1907 fremlagdes, hvorefter der kun er født et barn af ugifte Anna B. i huset hos smed Thomas C. i Godthåb. Af vedlagte fødselsattest fremgår det at moderen ti-måneders-dagen for nedkomsten opholdt sig i Gudumlund, Gudum sogn, hvorefter anmeldte fødsel vil være at notere i Gudum sogns ministerialbog. Når det var sket, var det herefter Gudum sogneråd, der hang på eventuelle udgifter i forbindelse med det nyfødte barn, som herefter blev betragtet som hjemmehørende her, og altså var forsørgelsesberettiget i Gudum sogn. På samme møde noteredes med tilfredshed, at en anden fødsel, fra efteråret 1907, nu var noteret i Ellidshøj-Svenstrups ministerialbog. Knap så sjovt var det nok, da sognerådet måtte notere, at der fra Buderup-Gravlev sogneråd: forelå begæring om notering i herværende kirkebog af et af ugifte Jensine K. H. den 18. oktober forrige år fødte pigebarn. Da der foreligger gyldige beviser for at moderen timånedersdagen før nedkomsten opholdt sig i Hæsum, Ø. Hornum sogn, bliver anmeldte fødsel at notere i Øster Hornum sogns kirkebog. Sådanne sager gav som nævnt anledning til mange tvister sognerådene imellem. De udgifter man kunne tørre af på andre, slap man jo selv for. På samme måde kunne det give kamp til stregen, når det skulle fastslås, hvilken kommune, der skulle lægge ud for alimentationsbidrag (børnepenge) indtil barnefaderen selv kunne betale eller indsættes til afsoning af beløbet i fx Nibe arrest, hvilket skete i en del tilfælde, hvis man altså fandt frem til vedkommende. En del sager ses gennem årene afsluttet på den måde, at barnefaderen sandsynligvis var stukket af til Amerika og derfor hang kommunen på regningen. 4

5 Plejebørn Hvis en enlig mor ikke magtede at tage vare på sit barn, kunne barnet komme i pleje hos en plejefamilie. For at kunne blive anerkendt som plejefamilie skulle man godkendes af det stedlige plejetilsyn. I løbet af 1908 blev fire familier godkendt og en femte fik godkendelsen forlænget. Aldrende par med plejebarn Samtidig ses, at lønnen for at have et plejebarn var 20 kr. for et år. Institutionsanbringelser Var det gået helt galt for et barn under opvæksten, kunne vedkommende sendes på en opdragelsesanstalt, fx Flakkebjerg og Sandrupgård. Var der derimod tale om åndssvage blev de anbragt på Den Kellerske Anstalt i Brejning på sydsiden af Vejle Fjord. Fra Øster Hornum sogn ses at to personer i 1908 var anbragt her. Disse udgifter deltes mellem kommunen og amtet, der refunderede en fjerdedel af beløbet, nemlig 258,06 kr. dækkende et års udgifter. Én af de to døde i årets løb og en regning på 82,60 kr. for kiste og hjemsendelse betaltes af sognerådet uden bemærkninger. Alderdomsunderstøttelse For at få et indtryk af omfanget af alderdomsunderstøttelsen opregnes her de noterede sager: Niels P. fra Volstrup fik sin alderdomsunderstøttelse fordoblet fra 4 kr. til 8 kr. om måneden. I en refusionssag får en kvinde forhøjet sin alderdomsunderstøttelse til 7 kr. om måneden. Husmand Oluf. P. fra Guldbæk fremsendte en begæring om alderdomsunderstøttelse og begrundede ansøgningen med svækket arbejdsevne og mindre godt helbred. Han bevilgedes 6. kr. om måneden. Arbejdsmand Thomsen fik af Aalborg byråd bevilget 12 kr. om måneden og et beløb på 25 kr. som en begyndelse. Da han hørte til i Øster Hornum sogn, måtte sognerådet betale uden at kny. Det samme var tilfældet da Aalborg byråd forhøjede Niels Christensens alderdomsunderstøttelse til samme beløb. Om Aalborg byråd i det hele taget bevilgede højere alderdomsunderstøttelse end sognerådet i Øster Hornum er ikke til at sige generelt, men noget kunne tyde på det, da også S. Attrup herfra fik en forhøjelse fra 15 kr. til 18 kr. om måneden og arbejdsmand S. Nielsen fik en forhøjelse fra 14 kr. til 18 kr. om måneden. Den lokale A. Andersen fra Volstrup fik en forhøjelse fra 10 kr. til 14 kr. om måneden og en enke, ligeledes fra Volstrup, fik bevilget 5 kr. om måneden. De højere understøttelsesbeløb i Aalborg kan enten ses som tilfældigheder, som udtryk for højere leveomkostninger i byen end på landet eller som en bevidst politisk handling. At der også blev bevilget betaling for sygehusophold ses af en beslutning sognerådet tog 14. november 1908: Husmand Jens Jensen Aalborg, søn af alderdomsunderstøttede Søren Jensen Aalborg af Volstup meddeler at hans gamle fader er meget syg og mener at et ophold på et sygehus vil være ønskeligt, også efter lægens udsagn, da sygdommen er af den art at lægehjælp er nødvendig daglig. Det vedtoget at betale et eventuelt sygehusophold for Søren Aalborg. 5

6 Sygekasser På samme måde som der bevilgedes penge til sygehusindlæggelse af alderdomsunderstøttede, blev også medlemmer af sygekasserne hospitalsindlagt på sygehuse eller sanatorier på det offentliges regning, men også det kunne få en ende. Det ses fx af en sag, hvor M. O. Jensen er indlagt på sanatorium på sygekassens regning, men sygekassens forpligtelse er til ende og kommunen har fortsat betalingen. Også andre nød godt af sygekasseordningen. Det ses således, at en husmand bevilgedes dagpenge i 16 uger så vidt hans tilstand forbliver uændret. Foruden medlemskontingent ydede sognerådet også et tilskud til sygekassen. For regnskabsåret 1908/09 beløb det sig til 125 kr. Der var med andre ord tale om en ordning der både indeholdt et forsikringselement, men også indebar offentlige ydelser uden tab af dele af de borgerlige rettigheder. Fattighjælp Faldt en person udenfor reglerne om alderdomsunderstøttelsen eller sygekasser, var der kun fattighjælpen tilbage med alt hvad det indebar. Hjælp kunne ydes som kontanthjælp, hjælp i form af naturalier eller som beboer af sognets fattighus. J. Christensen fik således en hjælp i form af en halv tønde kul og ny forsyninger med passende mellemrum så længe vinteren varer. Andre blev tildelt et par træsko i ny og næ, mens andre igen fik et mindre pengebeløb stillet til rådighed. Ikke så sjældent blev ansøgninger om hjælp afslået og i mange tilfælde af den kategori var der tale om refusion sognerådene imellem, hvilket ind i mellem voldte adskillige kvaler og mange møder, inden sagerne var afgjort. Et tilskud til en enkes søns lærlingeuddannelse blev der også råd til. Fra samme kasse ydedes i enkelte tilfælde begravelseshjælp, men her havde fortabelsen af dele af de borgerlige rettigheder vel ikke den store betydning. Fattighuset Var problemerne vokset en person helt over hovedet, var der snart kun fattighuset tilbage. Fattighuset var et ikke særligt stort hus, inddelt i små lejligheder. I perioder boede der temmelig mange mennesker i alle aldersklasser i huset. Husets oprindelse fortaber sig tilbage i de lokalhistoriske tåger, men det må formodes, at det første af slagsen blev bygget midt i tallet. Det oprindelige hus brændte i efteråret 1899 og der blev opført et nyt i løbet af sommeren 1900, beliggende på samme adresse, nemlig lige nord for Bydammen. Huset blev bygget 21 alen langt og 12 alen bredt og stod frem til slutningen af 1960 erne, hvor det gik under navnet Kommunehuset og fungerede som udlejningsbolig. Sammenfatning Generelt ses at sagsmængden for det sociale område steg markant fra 1883 til Samtidig ses, at hjælpen nu stort set udbetaltes i kontanter, og at mængden af sager hvor folk fik tildelt decideret fattighjælp var vigende til fordel for de mere værdige former, nemlig alderdomsunderstøttelse og hjælp fra sygekassen. 6

7 Marie Kristensen et socialt tilfælde Sagen om Marie Kristensen kendes kun fra de korte referater, der er tilgængelige fra Øster Hornums sogneråds mødeprotokol. Det kunne have været interessant at have haft den samlede korrespondance fra de forskellige offentlige instanser bevaret, men det er sandsynligvis ikke tilfældet. Alligevel kan man af sagens akter udlede meget om den tids syn på de lidt skæve eksistenser. Navnene på de implicerede parter er ændret af hensyn til evt. nulevende slægtninge. Nedskrevet efter protokollen 2007 af Niels Nørgaard Nielsen. Sognerådsmøde 15. december 1882 Skibsted-Lyngbys sogneråds skrivelse om Marie Kristensen fremlagdes. Vedtages at refundere hvad der er udlagt efter seks ugers kuren og at forespørge om hun i en nærmere fremtid vil kunne sørge for sig selv, ellers ønskes hjemsendelse. Sognerådsmøde 12. marts 1883 Marie Kristensen tilstodes en understøttelse, foreløbig af 1 kr. daglig. Man udbeder sig af Skibsted-Lyngbys sogneråd oplysning om pigens og barnefaderens forhold og hvor han opholder sig. Sognerådsmøde 5. februar 1885 Angående Marie Kristensens børn: Skibsted-Lyngby kommune vedtages for 1885 at udrede 90 kr. til begge børn tilsammen ifølge skrivelse fra Skibsted-Lyngby sogneråd samt at yde garanti for de øvrige plejepenge. Sognerådsmøde 17. december 1885 Skrivelse fra Skibsted-Lyngbys sogneråd om at Marie Kristensen ventes at nedkomme med et tredje barn i løbet af januar måned. Vedtages at svare at man mener det ærede sogneråd bør anbringe hende på bedste måde indtil barselen er overstået og man er da villig til at refundere hvad man efter loven er pligtig til. Sognerådsmøde 28. marts 1886 Angående Marie Kristensen, Skibsted-Lyngby, vedtages at betale: For barnet nr. 1 efter regningen 60 kr. For barnet nr. 2 i plejepenge Ligtøj Ligsyn Ligkiste Samme pige under svangerskab med barnet nr. 3 fra 11. december 1885 til 31. december 1885, 20 dage á 33 øre I alt 60,00 kr. 5,59 kr. 1,75 kr. 2,00 kr. 5,00 kr. 6,60 kr. 80,94 kr. Sognerådsmøde 11. maj 1886 Fremlagdes skrivelse fra Skibsted-Lyngbys sogneråd ledsaget af regning over kommunens udlæg i 1885 til Marie Kristensen. Man vedtog at svare at man henholder sig til sin tidligere erklæring jf. forhandlingen pkt. 2 i mødet 28. marts. Kommunens udlæg vil man refundere med et lignende dagligt beløb for For barnet nr. 3 er man villig til at refundere den akkorderede plejeløn (100 kr.) imod moderen betaler de 30 kr. hun før var indgået på at betale til barnet nr. 2. 7

8 Sognerådsmøde 24. juni 1886 Der fremlagdes skrivelse fra stiftsamtet angående pigen Marie Kristensen i Skibsted-Lyngby til erklæring. Det vedtoges at erklære følgende: 1. Da Marie Kristensen ifølge Skibsted-Lyngby sogneråds skrivelse (Bilag B) har betalt sin andel af plejepengene for barnet nr. 2 så henstiller man amtet at bedømme hvorvidt det kan betragtes for sikkert at faderen ikke har betalt sin andet. 2. Skibsted-Lyngby sogneråd har aldrig meddelt hertil at barnet nr. 2 er død. Det opdagedes på den af fremsendte regning. 3. Hvorledes det kan forstås at den akkorderede plejeløn for barnet nr. 2 på den fremsendte regning er opført til 60 kr. hvorimod den i indstillingen til amtet er opført til 100 kr. kan man ikke forstå. 4. Man har aldrig forlangt at Skibsted-Lyngby kommune skulle afholde 6 ugers kuren; i vor opgørelse er ikke indbefattet januar måned. 5. Regning for udlagt understøttelse til barnet nr. 2 og dets moder i januar 1886 er fremsendt henholdsvis 10 måneder og 10 uger efter at understøttelsen var ophørt. Sognerådsmøde 8. august 1886 Fremlagde skrivelse fra stiftsamtet angående Marie Kristensen til erklæring. Man vedtog at svare: Man beder undskylde om man ikke besvarer de stillede spørgsmål fyldestgørende, eftersom man ikke er sikker på om man har fattet den rigtige mening i det høje stiftsamts skrivelse, da man ikke godt kan læse den. Med hensyn til Skibsted-Lyngby sogneråd om at moderen ikke har lovet at betale plejepenge for barnet nr. 2 er man nu så heldig at kunne fremlægge en skrivelse hvori dette udtrykkeligt er anført og man kan derfor ikke på nogen måde gå ind på at betale samme. Grunden til at man har henvist til barn af var at man ikke kan forstå om sognerådet først var kommet til kundskab om, at hun var indsat hos forældrene den 2. december; det er ikke omtalt i skrivelsen af 11. samme måned at understøttelsen var begyndt på tidligere tidspunkt. Som følge af foranstående kan man ikke gå ind på det høje stiftsamts opgørelse. Sognerådsmøde 28. oktober 1886 Der fremlagdes skrivelse fra stiftsamtet angående Marie Kristensen og hendes 3 børn til erklæring. Man må fastholde, at underretningen om hendes ophold fra hos hendes forældre først var anmeldt den og man er nu ikke uvillig til at refundere den nu ændrede regning, da man formener at det mulig er en fejl af Skibsted sogneråd og at beløbet virkelig er udbetalt. Sognerådsmøde 25. november 1886 Det vedtoges at refundere den nu af Skibsted-Lyngby sogneråd fremsendte regning over udlægget til Marie Kristensen i 1885 til beløb 108,50 kr. Sognerådsmøde 10. februar 1887 Der fremlagdes skrivelse fra Skibsted-Lyngby sogneråd angående Marie Kristensen, hvori meddeles at hun ikke kan betale noget til det sidste barn. Man vedtog at hun må yde sin andel til barnets underhold og såfremt hun ikke vil indgå herpå ønsker man denne sag afgjort ved retten. Sognerådsmøde 10. marts 1887 Der fremlagdes skrivelse fra stiftsamtet angående Marie Kristensen. Man vedtog at erklære at man kun har undladt at refundere på grund af at Skibsted-Lyngby sogneråd har opholdt sagen i 7 måneder og at man ikke har forstået Skibsted-Lyngby sogneråd anderledes end at pigen 8

9 slet ikke vil indlade sig på at bidrage noget til barn nr. 2, men efter de nu fremkomne tilbud er man nu villig til at refundere. Sognerådsmøde 9. februar 1888 Der fremlagdes skrivelse hvori Skibsted-Lyngby sogneråd udbeder tilladelse til at Marie Kristensens børn må blive ved de samme plejeforældre. Herimod har man intet at erindre når det kan ske på samme vilkår 90 kr. for hvert barn og moderen betaler 60 kr. årlig. Sognerådsmøde 12. februar 1889 Der fremlagdes skrivelse fra Skibsted-Lyngby sogneråd, hvori meddeles at Marie Kristensen for året 1888 ikke har betalt noget til sine børns underhold og det antages at hun ikke vil betale mere dertil. Ledsaget af regning over kommunens udlæg for børnene til beløb 183,49 kr. (Plejeløn 90 kr. for hvert barn og apotekerregning 3,49 kr.). Det vedtoges at forsøge plejelønnen nedsat til 75 kr. for det ældste barn samt at søge moderen tilpligtet til at betale et årligt bidrag til børnenes underhold. Da man savner oplysning om hvorvidt hun fremdeles er ugift vedtages ikke at udbetale regningen på lydende beløb før der foreligger bevis herfor. Sognerådsmøde 22. april 1889 Vedtoges at lade Marie Kristensens ældste barn blive hos Frederik Hansen i Skibsted-Lyngby kommune for 80 kr. i Der fremlagdes skrivelse med afhøring fra Skibsted-Lyngby sogneråd hvorefter Marie Kristensen atter er frugtsommelig. Det vedtoges at begære hende hjemsendt. Sognerådsmøde 20. maj 1889 Vedtoges at yde Marie Kristensen af fattighuset i Øster Hornum 2 kr. ugentlig. Sognerådsmøde 11. juli 1889 Der fremlagdes resolution fra stiftsamtet af 21. maj 1889 hvorefter Marie Kristensen er tilpligtet til at udrede et bidrag af 20 kr. årlig til hvert af sine børn (født 1882, 1886 og 1889) første gang den 1. november Sognerådsmøde 22. oktober 1889 Der fremlagdes skrivelse fra herredskontoret i Terndrup om at den af sognerådet mod Bengt Janson angående underholdningsbidrag til de af Marie Kristensen d. 5. juli 1889 fødte tvende uægte børn begærede anlagt sag vil blive foretaget der på kontoret torsdagen den 5. juli dette år med begæring om at sende en udvalgt mand med fuldmagt til at forlige sagen og med anmodning om at Marie Kristensen giver møde samme tid og sted da indklagede ikke vil anerkende paterniteten. Til at give møde på sognerådets vegne valgtes Laurs Kvist og meddeltes fuldmagt. Sognerådsmøde 26. februar 1890 Det vedtages at besørge det nødvendige ved Marie Kristensens børns dåb. Sognerådsmøde 10. juli 1890 Vedtoges at yde Marie Kristensen af fattighuset 3 kr. ugentlig fra den 1. denne måned. Sognerådsmøde 2. oktober 1890 Da tjenestekarl Bengt Janson, der er udlagt som barnefader til de af Marie Kristensen den 5. juli 1889 uden for ægteskab fødte 2 pigebørn og ved dom kendt pligtig til at udrede et årligt bidrag til disse børns underhold og opdragelse, endnu ikke har været at finde, så har man ikke 9

10 kunne få dommen forkyndt for ham. Vedtoges at lade ham efterlyse ved politiets foranstaltning. Sognerådsmøde 7. marts 1892 Nødvendige træsko til Marie Kristensens børn i fattighuset overdroges til Jørgen Kristensen at anskaffe. Sognerådsmøde 18. maj 1893 Det bestemtes at Laurs Kvist skulle overbringe de 2 tvillingepigebørn af Marie Kristensen i fattighuset til Kong Frederik den syvendes Stiftelse, så snart meddelelse om modtagelsen modtages fra stiftelsen. Sognerådsmøde 15. juni 1893 Regnskab opgjordes over udgifter til Marie Kristensens børns beklædning, deres, moderens og sognerådsmedlem Laurs Kvists rejse til Kong Frederik den syvendes Stiftelse. Sognerådsmedlem Jørgen Christensen skal meddele Marie Kristensen i fattighuset at den ugentlige understøttelse ophører St. Hansdag dette år. 10

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888.

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Familieretlige sager Michael Dupont Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Hvad skal vi nå? Faderskabssager Skilsmissesager Adoptionssager Hvordan udfyldes en ansøgning Den korte version

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE AF SYGDOMSRAMTE ERHVERVSAKTIVE BORGERE. Vedtægter. for. Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere.

FORENINGEN TIL STØTTE AF SYGDOMSRAMTE ERHVERVSAKTIVE BORGERE. Vedtægter. for. Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. Vedtægter for Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14)

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) 1 Foreningens navn og adresse Stk. 1 Foreningens navn er: Avalak Aarhus. Stk. 2 Foreningens adresse er: Dalgas Avenue 52, 8000 Aarhus

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag 1. Kystsikringslagets dannelse. Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12. juni 1922 (ændret ved lov nr. 108 af 5. marts 1988 og senere ændringer)

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Kystsikringslaget - Ålsgårde Boderne Ellekilde (Vedtaget 14-08-2000, godkendt 14.08.2001). 1. Kystsikringslagets dannelse Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere