Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte"

Transkript

1 Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010)

2 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen skal efter Lov om Social Service 85 tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidelse eller særlige sociale problemer. Socialpædagogisk bistand efter Lov om Social Service 85 kan gives til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidelse eller særlige sociale problemer har behov for hjælp til udvikling af færdigheder, behov for omsorg eller støtte samt optræning. Ved særlige sociale problemer forstås borgere der henvises til krisecentre, forsorgshjem eller har behov for massiv støtte grundet misbrug. 2. Hvad er socialpædagogisk bistand? Socialpædagogisk bistand ( 85) består af en lang række hjælpeforanstaltninger. Der kan blandt andet være tale om: Oplæring og genoplæring i daglige færdigheder Omsorg Støtte til udvikling af egne ressourcer, herunder muligheder for at kommunikere og indgå i samvær med andre Vejledning, rådgivning og hjælp til selvhjælp Optræning og rådgivning som forebyggende foranstaltning Rådgivning udgør en vigtig faktor i socialpædagogisk bistand. Formålet er at være forebyggende og støttende i forhold til både sociale, praktiske og personlige aspekter af den enkeltes liv. 3. Hvad er formålet med socialpædagogisk bistand? Formålet med indsatsen er at bidrage til at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser. Indsatsen tager blandt andet sigte på, at brugeren kan bevare eller forbedre sine psykiske eller sociale funktioner. Formålet med støtten kan endvidere være at udvikle og vedligeholde personlige færdigheder, blandt andet med henblik på at skabe eller opretholde sociale netværk eller struktur i dagligdagen, så personen bliver i bedre stand til at gøre brug af samfundets almindelige tilbud. 4. Hvornår kan man få socialpædagogisk bistand? Man har mulighed for at få socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85, når man har behov for omsorg, støtte og hjælp til udvikling af færdigheder, så man kan leve et liv på egne præmisser eller så selvstændigt som muligt. Det kan f.eks. være: 1

3 Træning i at klæde sig på Spisetræning Hjælp til indkøb Hjælp til at tilrettelægge og overskue egen økonomi Optræning til f.eks. lægebesøg eller fritidstilbud Rejser Læsning, f.eks. gennemgang af post Det kan også være hjælp i forbindelse med opretholdelse af sociale netværk samt hjælp i forbindelse med personlige forhold, konfliktløsning samt hjælp til økonomisk planlægning. 5. Hvem sørger for tilbudet (BUM-model)? Socialpædagogisk bistand ydes uanset boform. Tilbud om socialpædagogisk bistand efter servicelocens 85 vil altid bero på en konkret individuel vurdering. Både i relation til de opgaver, som pågældende ikke selv kan klare, og i relation til eventuelle andre ydelser pågældende modtager. I forhold til målgruppen af udviklingshæmmede ydes den socialpædagogiske bistand indenfor BOFAMIKO s ramme med udgangspunkt i kommunens bofællesskaber og støttecentre. I forhold til målgruppen af sindslidende, alkoholikere, misbrugere og socialt udsatte ydes den socialpædagogiske bistand med udgangspunkt af socialpsykiatrien i Faaborg-Midtfyn kommune. I forhold til målgruppen af senhjerneskadede ydes den socialpædagogiske støtte med udgangspunkt fra Solskrænten. Den resterende målgruppe som ikke falder indenfor de 3 andre kategorier bevilges støtte gennem individuelle aftaler med relevante leverandører private som offentlige. Den socialpædagogiske støtte efter Servicelovens 85 bevilges af sekretariatet for Sundhed og Handicap. Ansøgning om socialpædagogisk bistand sendes til Fagsekretariatet Sundhed og Handicap, Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge. 6. Kvalitetsmål og opfølgning Behandling af ansøgning om socialpædagogisk bistand skal være påbegyndt inden 1 måned. Ansøgningerne behandles på grundlag af dokumentation for en væsentligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Fra myndighedens bevilling til igangsættelse af handleplan (SEL 141) går der normalt ca. 2-3 uger. Dog skal der gøres opmærksom på, at der i særlige situationer kan være ventetid i op til 4 måneder fra udførerdelen. 2

4 Der udarbejdes en myndighedshandleplan for hver borger som bevilges socialpædagogisk bistand eller tilbud af mere behandlingsmæssig karakter denne handleplan suppleres med en pædagogisk handleplan. Begge handleplaner udarbejdes i samarbejde med borgeren. Handleplan indeholder periode for bevilling. Den bevilgende myndighed foretager opfølgning på ovennævnte handleplaner 1 gang årligt eller når bevillingsperioden ophører. 7. Kvalitetsstandardens opbygning Kvalitetsstandarden består af: - Ydelsesbeskrivelser, der beskriver ydelsens indhold og formål - Visitationskriterier, der bestemmer, hvilken grad af funktionsnedsættelse en borger skal have for at kunne blive visiteret til en ydelse samt omfanget af ydelsen. - Funktionsevnevurdering (ISU), der er en vurdering af borgerens funktionsniveau. Ydelser og visitationskriterier er beskrevet i skemaform. Funktionsevnevurdering er beskrevet nærmere nedenfor. Fælles for alle elementer i kvalitetsstandarden er, at udføreren er omfattet af arbejdsmiljøloven, som foreskriver, at arbejdet udføres sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 8. Funktionsevnevurdering (ISU-modellen) Visitationsgrundlaget til ydelser for voksne med særlige behov er dels funktionsevnevurdering p.t. foretaget efter ISU-modellen, dels borgerens egne ressourcer samt individuelle behov og forhold. Den socialfaglige sagsbehandler fastsætter funktionsevnen på baggrund af en dialog med borgeren samt evt. relevante udtalelser indhentet fra interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder andre afdelinger i forvaltningen, læger, hospitaler m.v. I funktionsevnevurderingen indgår 17 funktionsområder og fire funktionsniveauer. I de 17 funktionsområder beskrives på hvilken måde, og i hvilket omfang borgeren har svært ved at udføre aktiviteten. De 17 funktionsområder er: D. Adfærd 1. Struktureringsevne 2. Orienteringsevne 3. Opfattelse af egen situation 3

5 E. Relationer 4. Kontakt til og rolle i familien 5. Kontakt til og rolle i venneflokken 6. Kontakt til professionelle 7. Kontakt til ukendte F. Aktivitet og deltagelse 8. Personlig pleje 9. Måltider 10. Indkøb 11. Vedligehold af bolig 12. Økonomi 13. Mobilitet 14. Befordring 15. Kommunikativ forståelse 16. Kommunikative færdigheder 17. Omstillingsevne/arbejdskapacitet De 4 funktionsniveauer er: 0 Ingen problemer Klarer sig uden nogen indsats 1 Borgeren kan overkomme og overskue og tage initiativ til alle funktioner inden for vurderingsområdet med/uden hjælpemiddel. I toppen af 1 kan der være lidt småproblemer, men borger kan fortsat selv klare sig. Borgeren har ikke behov for hjælp på dette område. 2 Borgeren klarer stort set at overkomme/ overskue/tage initiativ til en eller flere funktioner inden for vurderingsområdet med/uden hjælpemiddel. Borgeren er den aktive part og kan med støtte eller hjælp varetage egne behov. Borgeren kan have et lille behov for støtte eller hjælp til at bevare og genvinde evnen. 3 Borgeren har vanskeligt ved at overkomme/ overskue og tage initiativ til de fleste funktioner inden for vurderings-området med/ uden hjælpemiddel. Borgeren kan med støtte og hjælp deltage aktivt i varetagelsen af egne behov. Borgeren kan have et stort behov for støtte og hjælp til at bevare eller genvinde evnen. 4 Borgeren er ude af stand til at overkomme/ overskue/tage initiativ til funktioner inden for vurderingsområdet på trods af hjælpemidler. Borgeren kan under forudsætning af fuldstændig hjælp og/eller guiding medvirke i varetagelsen af egne behov. Borgeren har behov for fuldstændig hjælp og/eller guiding. 4

6 På hvert af de 17 funktionsområder vurderes graden af borgerens funktionsnedsættelse med andre ord som borgerens funktionsniveau. Hvis en borger eksempelvis har lidt svært ved at planlægge indkøb, vurderes borgeren til at være begrænset indenfor funktionsområde F10. Det vil sige, at borgeren får funktionsevnevurdering F10.2. Borgeren kan derved visiteres til de ydelser, hvor visitationskriterierne omfatter funktionsniveau F10.2. En borger kan blive visiteret til ydelser inden for hvert funktionsområde. Hvis en borger har funktionsnedsættelse inden for flere funktionsområder, modtager borgeren altså flere ydelser. Har borgeren en funktionsnedsættelse svarende til niveau 1 ydes der ingen socialpædagogisk støtte. Har borgeren en funktionsnedsættelse svarende til niveau 4 bør det overvejes, om socialpædagogisk støtte efter SEL 85 er den rette foranstaltning. Som udgangspunkt ydes der ikke socialpædagogisk støtte til personer med funktionsniveau 4. Alle nævnte tider i dette katalog er ATA-tider (Ansigt Til Ansigt). 9. Dokumentationskrav Når der fra myndighedens side skal vurderes, hvorvidt en borger er berettiget til 85 skal myndigheden lave funktionsudredning. Funktionsevnen danner baggrund for om en borger kan få en bevilling eller ej. Hvis borgeren er omfattet laves der handleplan efter SEL 141 og en bestilling til udføreren. Herpå skal udføreren udarbejde en pædagogisk handleplan. Hvis der er behov for permanent ændring af timetallet, skal der fremsendes fornyet/opdateret pædagogisk handleplan, som danner grundlag for en fornyet myndighedsafgørelse. Den aftale der indgås mellem myndighed og udfører, skal præcisere støtte og dennes indhold i bevillingen og den pædagogiske handleplan. Timetal for støtte fremgår udelukkende i bestillingen til udføreren. 10. Klageadgang Klage vedrørende afgørelse efter den sociale lovgivning kan påklages til: Statsforvaltningen Syddanmark Det sociale Nævn Storetorv Aabenraa 5

7 Inden klagen sendes til Statsforvaltningen skal klagen være modtaget senest 4 uger efter afgørelsen i fagsekretariatet Sundhed Handicap, Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge. Klagen videresendes herefter med kommunens udtalelser til det sociale nævn. 6

8 D1, D2, F17: Strukturerings-/Orienterings-/Omstillingsevne Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter indgår i Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvem kan modtage Hvilke kriterier indgår for tildeling af (hyppighed/placering på dagen) Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på At modtageren har struktur og døgnrytme i hverdagen At modtageren kan fungere i hverdagen i egen bolig samt være en del af det omkringliggende samfund og udvikle egne ressourcer Motivere til deltagelse i det offentlige liv med henblik på at møde andre mennesker Fastlægge døgnrytme ved hjælp af f.eks. skemaer og tidsplaner Motivere til at deltage i aktiviteter i dagtimerne Opfølgning og fastholdelse af struktur (herunder også støtte til etablering i egen bolig) Døgnhjælp Ledsagelse efter Lov om social service 97 Funktionsniveau: D1.2, D1.3, D2.2, D2.3, F17.2 samt F17.3. Tilrettelægges efter det individuelle behov. Primært hverdage mellem (I særlige situationer i aftentimerne) ½ - 2 timer ugentlig Modtager betaler egne udgifter i forbindelse med ydelsen. Der kan være følgeudgifter, som modtager skal betale for udføreren, f.eks. transport, kost, billet til udflugter, aktiviteter m.m. Sagsbehandler i Sundhed og Handicap revisiterer ydelsen minimum 1 gang årligt. 7

9 D3: Opfattelse af egen situation Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter indgår i Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvem kan modtage Hvilke kriterier indgår for tildeling af (hyppighed/placering på dagen) Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på At støtte modtageren til at leve med sit handicap og/eller realitetskorrigering. At støtte modtageren til at forbedre sin funktionsevne ved at mestre sit handicap. Dialog omkring sociale relationer og adfærd. Jeg-støttende pædagogiske samtaler til f.eks. indsigt i egen situation Kontakt til andre foregår kun sammen med modtageren. Samtaler, behandling eller ydelser, der gives andet sted, f.eks. i distriktspsykiatrien. Funktionsniveau: D3.2, D3.3 Tilrettelægges efter det individuelle behov. Primært hverdage mellem kl Fra ¼ - ½ time ugentlig. Sagsbehandler i Sundhed og Handicap revisiterer ydelsen minimum 1 gang årligt. 8

10 E4, E5, E6, E7: Relationer og kontakt til andre Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter indgår i Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvem kan modtage Hvilke kriterier indgår for tildeling af (hyppighed/placering på dagen) At undgå isolation og give motivation til privat netværk og/eller dagtilbud At udvikle modtagerens egne ressourcer med henblik på at skabe og opretholde netværk og fastholde tilknytning til dagtilbud Genoprette/etablere og vedligeholde kontakt til familie og øvrigt netværk. Dialog omkring sociale relationer og adfærd. Vejledning omkring familierollen og parforhold, herunder prævention. Motivere til brug, opstart/at opretholde dagtilbud Jeg-støttende samtaler Kontakt til andre foregår kun sammen med modtageren. Samtaler, behandling eller ydelser, der gives andet sted. Ledsagelse efter lov om social service 97 Funktionsniveau: E4.2, E4.3, E5.2, E5.3, E6.2, E6.3, E7.2 samt E7.3. Tilrettelægges efter det individuelle behov. Kan også tildeles i grupper. Primært hverdage mellem kl Fra ¼ - 1 time ugentlig Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på Sagsbehandler i Sundhed og Handicap revisiterer ydelsen minimum 1 gang årligt. 9

11 F8: Personlig pleje Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter indgår i Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvem kan modtage Hvilke kriterier indgår for tildeling af (hyppighed/placering på dagen) Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på At modtageren klarer egen personlig hygiejne At modtageren optræner eller vedligeholder et funktionsniveau til at varetage egen hygiejne Motivering og vejledning til f.eks. at børste tænder, at vaske sig, at blive klippet, barbering og relevant påklædning Praktisk hjælp til personlig hygiejne. Ydelser der kan dækkes efter Lov om Social Service 83, 84 og 86 (hjemmehjælpsydelser) Funktionsniveau: F8.2 og F8.3 Tilrettelægges efter det individuelle behov Primært hverdage mellem kl Fra ¼ - 1 time ugentlig Modtageren betaler egne udgifter i forbindelse med ydelsen. Sagsbehandler i Sundhed og Handicap revisiterer ydelsen minimum 1 gang årligt. Hjælp til personlig pleje jf. SEL 85 er støtte, vejledning og motivation til egenhåndtering, hvor imod ydelser efter SEL 83, 84 og 86 er hvor modtageren er immobil i en sådan grad, at der skal være fysisk kontakt med borgeren. Det vil sige at anden person udfører den personlige pleje. 10

12 F9: Måltider Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter indgår i Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvem kan modtage Hvilke kriterier indgår for tildeling af (hyppighed/placering på dagen) Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på At hjælpe modtageren med at tilberede mad At hjælpe modtageren med at vedligeholde eller optræne et funktionsniveau til selv at tilberede mad. Det kan være en enkelt ret eller at træne/vejlede til at bestille mad, købe færdigretter der kan varmes eller til at huske nogle faste måltider hver dag. Planlægning, tilberedning og oprydning i en optræningsperiode Udføreren tilbereder ikke mad uden modtagerens deltagelse. Ydelser, der kan dækkes efter Lov om Social Service 83, 84 og 86, herunder madordning Funktionsniveau: F9.2 og F9.3 Tildeles individuelt eller i gruppe. Primært hverdage mellem kl Fra 1 2 timer ugentlig Modtageren betaler egne indkøb Sagsbehandler i Sundhed og Handicap revisiterer ydelsen minimum 1 gang årligt. 11

13 F10: Indkøb Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter indgår i Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvem kan modtage Hvilke kriterier indgår for tildeling af (hyppighed/placering på dagen) Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på At modtageren får købt ind At modtageren optræner eller vedligeholder et funktionsniveau til at klare egne indkøb Vejledning og planlægning af indkøb af dagligvarer. Vejledning og planlægning af større indkøb f.eks. tøj, indbo Ydelser, der kan dækkes efter Lov om Social Service 83, 84 og 86 (herunder indkøbsordning) Funktionsniveau: F10.2 og F10.3 Tilrettelægges efter det individuelle behov Primært hverdage mellem kl Fra ¼ - 2 time ugentlig Modtageren betaler egne indkøb Sagsbehandler i Sundhed og Handicap revisiterer minimum 1 gang årligt. Kun særlige geografiske forhold kan afstedkomme brug af den øvre grænse. Ved indkøb bruges/forstås nærmeste indkøbsmulighed. 12

14 F11: Vedligehold af bolig Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter indgår i Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvem kan modtage Hvilke kriterier indgår for tildeling af (hyppighed/placering på dagen) Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på At modtageren kan blive i egen bolig på egne præmisser. At modtageren optræner eller vedligeholder et funktionsniveau til at holde boligen med henblik på at bevare boligen. At give modtageren forståelse for vedligeholdelse af hjemmet. Motivering til oprydning og rengøring af hjemmet. Motivere til at klare tøjvask eller vaskeordning. Planlægning af oprydning og rengøring af hjemmet. Planlægning til at klare tøjvask. Ydelser der kan dækkes efter Lov om Social Service 83, 84 og 86 (hjemmehjælpsydelser). Hovedrengøring Funktionsniveau: F11.2 og F11.3 Tilrettelægges efter det individuelle behov Ydelsen gives primært hverdage mellem kl Fra ¼ - 2 timer ugentlig Modtageren afholder selv udgifter til rengøringsartikler og udgifter i forbindelse med vask. Sagsbehandler i Sundhed og Handicap revisiterer minimum 1 gang årligt. 13

15 F12, F15, F16: Økonomi samt kommunikativ forståelse og/eller færdigheder Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter indgår i Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvem kan modtage Hvilke kriterier indgår for tildeling af (hyppighed/placering på dagen) Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på At modtageren klarer egne økonomiske dispositioner og kontakt til offentlige myndigheder At give forståelse for økonomisk planlægning og forståelse for modtaget post. Budgetlægning og hjælp til administration, herunder betaling af regninger via PBS. Gennemgå post, formidle forståelse, besvare post og organisere post. Optræning til kontakt med f.eks. pengeinstitut og/eller offentlige myndigheder Optræning til selv at klare økonomi via PBS. Udføreren går ikke ærinder, ej heller i banken. Udføreren administrerer ikke borgerens penge. Funktionsniveau: F12.2, F12.3, F15.2, F15.3, F16.2, F16.3 Tilrettelægges efter det individuelle behov Ydelsen kan gives i netværkstilbud. Primært hverdage mellem kl Fra ¼ - ½ time ugentlig Sagsbehandler i Sundhed og Handicap revisiterer ydelsen minimum 1 gang årligt. Der skal være opmærksomhed på mulighederne for værgemål. 14

16 F13 og F14: Mobilitet og befordring Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter indgår i Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvem kan modtage Hvilke kriterier indgår for tildeling af (hyppighed/placering på dagen) Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på At skabe et netværk og undgå isolation. At hjælpe modtageren med at udvikle egne ressourcer med henblik på at skabe og opretholde netværk og kontakt til dagtilbud Trafiktræning til at opretholde netværk. Trafiktræning til dagtilbud. Optræning til kontakt/deltagelse i nærmiljø til privat netværk. Optræning til opstart af dagtilbud. Optræning i kontakt uden for rimelig afstand fra boligen. Ledsagelse efter Lov om Social Service 97. Funktionsniveau: F13.2, F13.3, F14.2, F14.3 Tilrettelægges efter det individuelle behov Tildeles individuelt eller i grupper. Primært hverdage mellem kl , og i særlige situationer i aftentimerne. 1 2 timer ugentlig. Dagligt i op til 3 måneder i forbindelse med opstart af dagtilbud. Modtageren betaler egne udgifter i forbindelse med ydelsen. Der kan være følgeudgifter, som modtageren skal betale for udføreren, f.eks. transport. Sagsbehandler i Sundhed og Handicap revisiterer ydelsen minimum 1 gang årligt. 15

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Godkendt Byrådet 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd Børn, Kultur & Velfærd Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014 fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund bkv@albertslund.dk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere