Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte"

Transkript

1 Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose sygeplejerske Nete Wrona Olsen Læge, Klinisk assistent Sidse Graff Jensen Overlæge Niels Seersholm Overlæge Torgny Wilcke Oversygeplejerske Kirsten Eskebjerg Projektledere: Nete Wrona Olsen og Sidse Graff Jensen

2 1) Baggrund: I Danmark har vi ca. 380 tuberkulosetilfælde årligt, ca. 160 af disse patienter behandles på Lungemedicinsk Afdeling på Gentofte Hospital. I modsætning til de øvrige nordiske lande er tuberkulose forekomsten i Danmark ikke faldende og har de seneste 10 år ligget på omk. 7/ indbyggere. Antallet i København er 18/ ifølge tal fra Statens Serum Institut. Infektionssygdommen kan ramme alle, men blandt etniske danskere og grønlændere er det specielt socialt udsatte borgere hjemløse, kroniske alkoholikere og stofmisbrugere - der får sygdommen. I denne gruppe er der en tendens til stigende forekomst af tuberkulose og DNAsubtypning af tuberkulosebakterien, der gør det muligt at identificere smittekæder, viser betydelig vedvarende smittespredning i gruppen. På denne baggrund skrev nogle af landets førende tuberkulosespecialister en statusartikel i Ugeskrift for Læger i oktober 2012, hvor de argumenterede for at vi i Danmark har behov for en forbedret indsats på området. -screening af socialt udsatte med spytprøveundersøgelse for tuberkulose: En tidlig diagnose af tuberkulose er vigtig, dels for at optimere behandlingen, men også for at bryde smittekæden jo før du behandles, jo mindre smittefarlig er du og jo færre kan du potentielt nå at smitte. Socialt udsatte er antageligt længere om at søge læge, kommer senere i behandling, har kontakt til en stor og skiftende gruppe personer og når derfor at smitte mange med mindre der gøres en ekstra indsats. Derfor er der iværksat forskellige smitteopsporingstiltag, hvor vi aktivt går ud og opsøger og undersøger potentielt smittede personer for tuberkulose. Lungemedicinsk Afdeling på Gentofte Hospital varetager smitteopsporing i Region Hovedstaden, med særlig fokus på de miljøer i københavnsområdet hvor der findes mange udsatte personer eller hvor der har været større udbrud af tuberkulose. En norsk røntgenbus, har siden 2000 årligt holdt udvalgte steder (Christiania, herberger mv.) og tilbudt tuberkulosescreening med røntgenbillede af lungerne til interesserende. I 2012 blev den norske bus pensioneret. På baggrund af det og det faktum at man faktisk så en stigning i antallet af syge i miljøet, var der derfor behov for nytænkning. Tuberkulosediagnosen kan hos nogle patienter stilles ud fra en spytprøve (ekspektorat) og i nogle tilfælde endda før patienten kan smitte andre. På initiativ fra tuberkulosesygeplejerske Nete Wrona Olsen, tog vi derfor ud i samme miljøer som vi havde besøgt med røntgenbussen og samlede ophost/spytprøver til undersøgelse for tuberkulose og med overraskende godt resultat. Der blev samlet spytprøver fra 335 personer i efteråret 2012 og fra 234 i januar 2013 og af disse havde henholdsvis 10 (3 %) og 7 (3 %) tuberkulose og kunne sættes i behandling. Der er bevilliget penge til en ny røntgenbus, men da spytprøveprojektet var så udbytterigt ønsker vi også at fortsætte dette projekt, for at optimere indsatsen imod tuberkulose blandt de socialt udsatte borgere. -støtte af socialt udsatte til at gennemføre tuberkulosebehandling. Begrebet compliance indenfor sundhedsvæsnet dækker over i hvor høj grad patienter følger den behandling der er ordineret af deres læge. Høj compliance betyder at de tager medicin som ordineret, lav compliance at de af forskellige årsager ikke tager medicinen som ordineret at lægen.

3 Standart behandlingen for tuberkulose er antibiotika i 6 måneder (10 tabletter dagligt de første 2 måneder og 3 tabletter dagligt de næste 4 måneder) og behandlingen kan have bivirkninger, bla. kvalme. Mange har svært ved at huske at tage behandlingen, ikke mindst dem der lever på kanten af samfundet eller på gaden. Tager man ikke sin medicin som man skal, er der risiko for at sygdommen blusser op. Dette er ikke kun et problem for patienten, der igen bliver syg, men også for patientens omgangskreds, der er i fare for at blive smittet, ligesom det vil øge risikoen for resistensudvikling. En opgørelse over tuberkuloseforekomsten i Danmark i 2011 fra Statens Serum Institut har vist at 8 % får tilbagefald (recidiv) af tuberkulose. Bedre compliance kan reducere recidivraten. På Gentofte Hospital behandler vi ca. 160 tuberkulosepatienter årligt fra københavnsområdet, herunder en del socialt udsatte borgere, hjemløse, alkoholikere mv. Patienter, der kan have svært ved at følge behandlingen indlægges på afdelingen i opstartsfasen, men har også behov for støtte til at gennemføre den 6 måneder lange behandling efter udskrivelse. Ligesom i forbindelse med smitteopsporingen samarbejder vi her med en række af aktørerne indenfor det sociale område i København. En del af disse tiltag har sundhedspersonale tilknyttet (Sundholm, Mændenes Hjem, Herberget i Hillerødgade, Sundhedsteam København mv.) og støtte op om behandlingen af ambulante og udskrevne tuberkulosepatienter. En række tilbud til hjemløse og socialt udsatte har ikke sundhedspersonale tilknyttet, men vil i et tættere samarbejde med os kunne varetage en lignende støttefunktion. Vi ansøger om midler til en sygeplejerske, der kan oparbejde og varetage denne funktion. Målet er at hjælpe flere patienter med at gennemføre behandlingen for at undgå længere sygdomsvarighed, senfølger efter sygdommen, resistensudvikling og smitte af andre. 2) Projektets formål og mål: Formål: Ultimativt er projektets formål at forebygge tuberkulose smitte, recidiv, resistens, sygelighed, død og følger efter tuberkulose blandt socialt udsatte i Københavnsområdet. Dette gøres ved i, samarbejde med lokale sociale aktører, at styrke indsatsen for aktivt at undersøge personer i miljøet for tuberkulose. Samt ved at styrke samarbejdet mellem Lungemedicinsk Afdeling på Gentofte Hospital og de lokale sociale aktører omkring støtte til gennemførsel af tuberkulosebehandling til socialt udsatte tuberkulosepatienter. Mål: I Københavnsområdet til udgangen af 2015: - at reducere tuberkulose forekomsten i København. - at reducere antallet af DNA-subtypen cluster 2, som er et mål for aktiv smitte i gruppen af socialt udsatte. - at øge antallet af tuberkulosepatienter som helbredes og gennemfører fuld tuberkulosekur. - at vurdere effekten af projektets tiltag og hvorvidt disse tiltag er relevante for andre områder i Danmark med høj tuberkulose forekomst i visse grupper

4 3) Metode: Med henblik på tidlig opsporing af tuberkulose patienter indsamles spytprøver (ekspektorater) 4 gange årligt fra socialt udsatte borgere i Region hovedstaden. Spytprøverne indsamles ude lokalt på et antal steder, der vil variere fra gang til gang afhængig af den aktuelle tuberkuloseforekomst. Da tuberkulose overvejende er et problem blandt hjemløse i København vil der hovedsagligt blive indsamlet prøver der. Vi arbejder dog på at få lavet et tilsvarende pilotprojekt i Helsingør og vil såfremt den almindelige tuberkuloseovervågning giver anledning til det også indsamle spytprøver andre steder i regionen. Alle tuberkulosepatienter henvist til Lungemedicinsk Afdeling Gentofte Hospital tilknyttes afdelingens tuberkuloseambulatorium hvor de ved første besøg opstarter behandling og derefter kommer til kontrol efter 1 uge, efter en måned og derefter hver måned indtil de er færdigbehandlet. Ved disse besøg udleveres medicin og ambulatoriepersonalet spørger til bivirkninger, compliance mv. Når projektet opstartes skal ambulatoriepersonalet henvise socialt udsatte tuberkulosepatienter til den opsøgende tuberkulosesygeplejerske, hvis de vurderer at patienten har eller vil få complienceproblemer. På baggrund af en samtale med patienten planlægger den opsøgende tuberkulosesygeplejerske sammen med patienten det videre forløb. Hun kontakter efter aftale med patienten, relevante aktører på det sociale område så som herberg, væresteder, hjemløsetilbud mv. for at sikre et godt samarbejde med dem om støtte til patienten. Der lægges vægt på at få et tæt samarbejde med en række af tilbud til hjemløse og socialt udsatte, uafhængigt af om der er sundhedspersonale tilknyttet. Endvidere afsættes der tid til information/undervisning/supervision af personale på herberger, væresteder og andre tilbud til socialt udsatte og hjemløse, således at de er bedst mulig klædt på til at støtte brugere med tuberkulose. Tuberkulose sygeplejerske Nete Wrona Olsen kan ved projektets antagelse frikøbes til projektet 18,5 timer per uge til at varetage de beskrevne funktioner. 4) Tidsplan og milepæle: Projektet opstartes 1. oktober 2013 og løber til og med december Der skal samles spytprøver ind 1 gang fra projektets start til udgangen af 2013, samt 4 gange årligt i 2014 og 4 gange i Andelen af personer med tuberkulose og andelen af personer smittet med tuberkulosestammen C2/ opgøres efter hver indsamling. Øvrige effektmål opgøres årligt som beskrevet under evaluering. Patienter inkluderes løbende fra projektets start. Effektmålene opgøres årligt som beskrevet under evaluering.

5 5) Evaluering: Ved udgangen af 2014 og 2015 opgøres følgende effektmål: - Er andelen af patienterne der er mikroskopi positive (som tegn på at de er smitsomme) mindre i gruppen af patienter fundet ved ekspektoratprojektet end i en sammenlignelig gruppe af patienter, der er selvhenvendere. - Er der over undersøgelsesperioden et fald i andelen af deltagere i undersøgelse der har tuberkulose? - Er der over undersøgelsesperioden et fald i andelen af tuberkulosetilfælde blandt deltagerne, der tilhører stammen C2/ eller andre kendte tuberkulosestammer såkaldte clusters - som tegn på at der pågår en smitte i miljøet? - Er der et fald i tuberkulose-incidensraten (årlige tilfælde pr indbyggere) i København og i Region Hovedstaden i perioden. - Er der et fald i antallet af tuberkulosetilfælde blandt etniske danskere og grønlændere i København og Region Hovedstaden i perioden. - Er der et fald i andelen af tuberkulosepatienter, der tilhører C2/ eller andre tuberkulosestammer i alt, blandt etniske danskere og blandt grønlændere i København og i Region Hovedstaden. - Er der en stigning i andelen af patienter der opnår behandlingssucces (dvs. anmeldes at være helbredt eller have gennemfører deres tuberkulosebehandling) i perioden blandt alle tuberkulosepatienter, blandt etnisk danske patienter og blandt grønlandske patienter i København. - Er der et fald i antallet af tuberkulosepatienter der får recidiv i København. For begge projekter: - Er der et fald i dødeligheden blandt tuberkulosepatienter (alle, etniske danskere og grønlændere) i København og i Region Hovedstaden. Ovenstående effektmål er for de flestes vedkommende resultater der i forvejen bliver registreret og indberettet til SSI og som vi har mulighed for at få oplyst. Vi har for en række af effektmålene valgt at opgøre tallene blandt befolkningen som helhed i Region Hovedstaden og i Købehavn, men også blandt etniske danskere og Grønlændere. Etniske danskere og grønlændere har vi valgt idet vi ved at en stor del af tuberkulosepatienterne i disse grupper er hjemløse eller socialt udsatte. Vi har valgt at evaluere projektet kvantitativt. Dette vil muliggøre sammenligning med andre studier vedrørende tuberkulose screening i risikogrupper i udlandet. Resultaterne forventes offentliggjort i internationale lægevidenskabelige tidsskrifter, hvilket vil sikre at resultaterne når bredt ud til andre der arbejder med tuberkulose i sammenlignelige lande. Der meldes i øvrigt tilbage til Region Hovedstadens Enhed for Tværsektorielt Samarbejde, styregruppen, ledelsen på Lungemedicinsk Afdeling Gentofte Hospital og interesserede samarbejdspartnere.

6 6) Opgave- og rollefordeling: Projektets styregruppe består af Overlæge Torgny Wilcke, Overlæge Niels Seersholm, sygeplejerske Nete Wrona Olsen, Læge Sidse Graff Jensen og oversygeplejerske Kirsten Eskebjerg. Projektledere er Nete Wrona Olsen og Sidse Graff Jensen, der har ansvar for projektbeskrivelsen, milepælsplan, opgørelse af effektmålene og evaluering. Der meldes tilbage til styregruppen og til ledelsen på Lungemedicinsk Afdeling på Gentofte Hospital. Projektet udføres af tuberkulosesygeplejerske Nete Wrona Olsen, der frikøbes 18,5 timer per uge fra sine vanlige opgaver på Lungemedicinsk Afdeling Gentofte Hospital. 7) Projektets organisering: Projektet er organiseret med en styregruppe og projektledere, der referer til styregruppen. Der vil endvidere oprettes en referencegruppe bestående af repræsentanter fra styregruppen, samt repræsentanter fra samarbejdspartnerne fra de forskellige aktører indenfor tilbud til de socialt udsatte og hjemløse i København. 8) Projektets budget: 2013: 2014/2015 pr år: Samlet projekt: Etableringsudgifter: Kr. 0 Sygeplejerskeløn inkl. Pension: Kr ( kr/måned) Kr ( kr/måned) Kr Spytprøveundersøgelse på Statens Serum Institut: Kr (300 prøver) Kr (300 prøver 4 gange årligt) Kr Udgifter i alt: Kr Kr /år Kr Projektet udgår fra Lungemedicinsk Afdeling på Gentofte Hospital, der stiller kontor mv. til rådighed for projektet.

SundhedsTeam Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer. i Københavns Kommune

SundhedsTeam Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer. i Københavns Kommune SundhedsTeam Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune Årsrapport 28 Indhold. Årsrapport 28 Forord s. 3 Daglige arbejdsforhold og logistik s. 4 Logistik s. 4

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ

EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Februar 2005 Forord Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

NOTAT OM SUNDHEDSTILSTANDEN I MANIITSOQ (ALCOA SMV)

NOTAT OM SUNDHEDSTILSTANDEN I MANIITSOQ (ALCOA SMV) NOTAT OM SUNDHEDSTILSTANDEN I MANIITSOQ (ALCOA SMV) 15. juli 2009 Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut Anders Koch, Malene Børresen, Nina Nielsen, Bolette Søborg og Mikael Andersson

Læs mere

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose - en patientvejledning Indhold: Overlæge Niels Seersholm Redaktør: Birgitte

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune.

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Bilag 1 Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Skrevet af speciallæge i almen medicin, leder af Sundhedsteam i København, Henrik Thiesen, oktober

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

HURTIGT I GANG 07:10 EVALUERING AF ET FORSØG MED EN TIDLIG OG INTENSIV BESKÆFTIGELSESINDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE

HURTIGT I GANG 07:10 EVALUERING AF ET FORSØG MED EN TIDLIG OG INTENSIV BESKÆFTIGELSESINDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE 07:10 Brian Krogh Graversen Bodil Damgaard Anders Rosdahl HURTIGT I GANG EVALUERING AF ET FORSØG MED EN TIDLIG OG INTENSIV BESKÆFTIGELSESINDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE 07:10 HURTIGT I GANG Evaluering af

Læs mere

SundhedsTeam. Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune

SundhedsTeam. Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune SundhedsTeam Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune Årsrapport 2006 Forord Med nogen forsinkelse præsenteres årsrapport for SundhedsTeam 2006. årsagen til

Læs mere

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 EXIT PROSTITUTION Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Evaluering af modelprojekter til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord, juni 2004

Evaluering af modelprojekter til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord, juni 2004 Evaluering af modelprojekter til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord, juni 2004 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet. Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Regeringen 23. oktober 2014 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Aftalen er ikke endelig,

Læs mere