Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer: Fraværende: Formand: Henning Due Lorentzen (Socialdemokratiet (A)) Næstformand: Bente Ankersen (Socialdemokatiet (A)) Cecilie R. Schultz (Enhedslisten - De Rød-Grønne (Ø)) Frances O Donovan (Venstre (V)) Susanne Eilersen (Dansk Folkeparti (O)) Susanne Eilersen Side 1

2 Indholdsfortegnelse 28 Godkendelse af dagsorden Budgetopfølgning 2015, Social og Omsorgsudvalget Ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp m.v.) Udpegning af medlem til bestyrelsen for Den selvejende institution Ulleruphus Ansøgning om støtte til afholdelse af kursus for frivillige Støtte efter Servicelovens uddeling vedrørende Kvalitetsstandarder udgave Ansøgning om tilskud til afholdelse af Specialskolernes LandsIdrætsStævne Tandlæge for udsatte - tandfyldninger Høring fra KKR-Syddanmark om eventuel kommunal overtagelse af regionale tilbud Forslag til politiske temaer ved formulering af mål for Voksenservice Mulig etablering af samlingspunkt for alkoholikere Orienteringssag. Anvendelse af Servicelovens Plejen Orienteringssag - oversigt vedr. de frivillige sociale foreninger - budget og anvendelse Tilskud til opstart af Seniorhuset IP Schmidt - drift af cafe Lukket - Orientering...34 Side 2

3 28 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Dagsorden med tillægsdagsorden godkendt. Fraværende: Susanne Eilersen Side 3

4 29 1. Budgetopfølgning 2015, Social og Omsorgsudvalget Sagsnr.:15/3696 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i vedlagte tabel for 1. budgetopfølgning 2015 se bilaget Tabel - 1. budgetopfølgning Tallene dækker perioden til og med marts måned. I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner i oversigten kort beskrevet: Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret Budget dækker over dels vedtaget budget, Spar/lån 2015<>2016 samt evt. meddelte tillægsbevillinger til budgetopfølgning Kolonnen 1. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. De ordinære budgetopfølgningssager omfatter: Omplaceringer Der er foretaget omplaceringer i disse sager Pleje: Besparelse på konsulentydelse på -0,185 mio. kr. Voksenservice: Midler modtaget fra Sundhed til Alkohol, omhandlende projektet Mere sundhed - midlerne beløber sig til at være 0,070 mio. kr. Se bilaget Tabel - 1. budgetopfølgning 2015 samt for en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget Specifikation 1.- Budgetopfølgning 2015 på sagen. Side 4

5 Der ansøges om en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 0,788 mio. kr. vedr. projekt Jupitervej, hvorved det akkumulerede rådighedsbeløb samtidig frigives se bilag Ansøgning om anlægsbevilling 1 Budgetopfølgning Forventning til årets resultat (spar/lån): Forventning Spar/lån dækker over den nuværende vurdering af, hvorvidt områderne forventer at komme ud af 2015 med et mer- eller mindreforbrug. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. Pleje: Foreløbig spar serviceudgifter 5,700 mio. kr. og anlæg 1,300 mio. kr. Voksenservice: Foreløbig spar serviceudgifter 12,851 mio. kr. og anlæg 3,002 mio. kr. Se bilaget Tabel - 1. budgetopfølgning 2015 samt for en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget Specifikation 1.- Budgetopfølgning 2015 på sagen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Pleje: Den økonomiske udvikling følges nøje. Der er fokus på følgende udgiftsområder: Udviklingen i efterspørgselsbehovet for ydelser på frit valgs området og sygeplejeområdet. Udviklingen i udgifterne til Borger Personlig Assistance ordninger dvs. BPA - ordningerne Udgifter til kørsel af dagcenterbrugerne følges, og holdes op mod et årsbudget på 0,871 mio. kr. Til 2. budgetopfølgning vil der være en opfølgning på forventet forbrug for året i forhold til budgettet. Der er i år indhentet indtægter på aftaler med regioner. Disse aftaler har tilbagevirkende kraft og vedrører særlig plejekrævende borgere, hvor regioner er medfinansierende af udgifterne. Indtægterne er for tidligere år. Side 5

6 For borgere med en BPA ordning er der udfærdiget regnskabsopgørelser for 2014 som har betydet, at der er betalt for meget tilskud til borgerne, der tilbagebetaler det for meget udbetalte i Voksenservice: Voksenservice forventer ved 1. budgetopfølgning 2015 et mindreforbrug på 12,851 mio. kr. på driften. Dette mindreforbrug er lig med spar/lån fra 2014 til 2015, hvilket svarer til, at Voksenservice forventer at gå i 0. Der vil være fokus på befordring under Proaktiv. Udgifterne til befordring under Proaktiv var i regnskabsåret 2014 på 2,979 mio. kr. Der er foretaget tiltag på befordringsområdet, hvorfor Voksenservice forventer at årsudgiften i 2015 vil være på et lidt lavere niveau sammenlignet med På anlæg forventes et mindreforbrug på 3,002 mio. kr. Dette er en del af de midler som er overført i spar/lån fra 2014 til Se bilaget Tabel - 1. budgetopfølgning Indstillinger: Pleje- og Omsorgsafdelingen indstiller: 1. at budgettet tilrettes med de i sagsbeskrivelsen anførte ændringer 2. at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Voksenservice indstiller: 1. at budgettet tilrettes med de i sagsbeskrivelsen anførte ændringer 2. at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag: Åben - Tabel - 1. budgetopfølgning 2015.pdf Åben - Specifikation 1. BO Voksenservice.pdf Åben - Ansøgning om anlægsbevilling - 1-Budgetopfølgning 2015 Åben - Specifikation 1. BO, Pleje Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Anbefales. Fraværende: Susanne Eilersen Side 6

7 30 Ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp m.v.) Sagsnr.:15/2524 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Den 1. januar 2015 trådte en ny bestemmelse i servicelovens 83a om korterevarende og tidsafgrænsede rehabiliteringsforløb i kraft. Servicelovens 83a har følgende ordlyd:» 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter 83, stk. 1. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov. Stk. 2. Rehabiliteringsforløbet, jf. stk. 1, skal tilrettelægges og udføres helhedsorienteret og tværfagligt. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for rehabiliteringsforløbet i samarbejde med den enkelte modtager af forløbet. Stk. 3. De fastsatte mål og tidsrammen for rehabiliteringsforløbet skal indgå i en samlet beskrivelse af forløbet. Er der under rehabiliteringsforløbet behov for at ændre i målene, skal dette ske i samarbejde med modtageren. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde modtageren af et rehabiliteringsforløb den nødvendige hjælp og støtte under forløbet med henblik på at nå de fastsatte mål, jf. stk. 2. Hjælpen og støtten skal løbende tilpasses udviklingen i modtagerens funktionsevne. Kommunalbestyrelsen kan ikke give afslag på hjælp efter 83 alene med henvisning til, at modtageren ikke magter at gennemføre rehabiliteringsforløbet.«den nye bestemmelse lovfæster den praksis, Fredericia Kommune allerede har på rehabiliteringsområdet (Hverdagsrehabilitering), og den giver derfor ikke anledning til, at der ændres indholdsmæssigt i de tilbud, der allerede eksisterer. I Fredericia Kommune har vi indtil nu administreret rehabiliteringsforløbene i Hverdagsrehabiliteringen efter servicelovens 86, som før lovændringen var den bestemmelse, der lå tættest på de faktiske indsatser. Med lovændringen overgår administrationen af hverdagsrehabilitering til 83a. Indsatser omfattet af Servicelovens 86 skal ikke udbydes i frit valg, og i Fredericia har Hverdagsrehabiliteringen indtil nu alene været varetaget i kommunalt regi. Med den nye 83a kan den enkelte kommune beslutte om og i givet fald, i hvilket omfang Hverdagsrehabiliteringen skal ud i frit valg, og dermed åbne op for at private leverandører kan varetage opgaven. Side 7

8 Hverdagsrehabiliteringen var første skud på stammen i etableringen af den rehabiliterende tænkning i Fredericia modellen Længst muligt i eget liv. Praksis har siden efteråret 2008 været, at ca. 1/3 af alle nye borgere blev visiteret til Hverdagsrehabilitering, idet de af Visitationen blev vurderet til at kunne profitere af et rehabiliteringsforløb. Resultaterne for borgere, der har haft et forløb tilknyttet Hverdagsrehabiliteringsteamet har ved måling over år været: Ca. 46 % er afsluttet som helt selvhjulpne. Ca. 39 % modtager fortsat hjælp, men i mindre omfang end det, der blev efterspurgt fra starten. Ca. 15 % afsluttes uden målbar effekt. Økonomiske konsekvenser: Hverdagsrehabiliteringsteamet er allerede i drift, og det forventes ikke, at der vil være yderligere økonomiske konsekvenser af den nye lovgivning. Vurdering: På baggrund af resultaterne i Hverdagsrehabiliteringen anbefaler Pleje og Omsorg at fastholde nuværende praksis, hvor nye borgere, der ved visitationen vurderes til at have et rehabiliteringspotentiale, tilknyttes det eksisterende Hverdagsrehabiliteringsteam. Hverdagsrehabiliteringsteamet er specialuddannet til opgaven. Teamet har fokus på at få borgeren trænet frem mod at blive så uafhængig af hjælp, som det er muligt. Rehabiliteringsteamet er tilkoblet 111 terapeuttimer om ugen, for at kunne sikre optimal intensiv træning med nye borgere. Med nye borgere menes borgere, der ikke er kendt i Plejen i forvejen på det tidspunkt, hvor behovet for genoptræning og hverdagsrehabilitering opstår. Cirka 46 procent af de borgere, der er gennem hverdagsrehabiliteringen, afsluttes som selvhjulpne. I det omfang borgerne må afsluttes fra Hverdagsrehabiliteringsteamet med et behov for fortsat hjælp og/eller træning (trænende hjemmehjælp), vil der være frit valg af leverandør til denne hjælp, således som der også er i dag. Indstillinger: Pleje og Omsorg indstiller, 1. at nye borgere, der ved visitationen til pleje og praktisk hjælp vurderes at have et rehabiliteringspotentiale, fortsat tilknyttes det eksisterende Hverdagsrehabiliteringsteam og 2. at ydelserne ikke omfattes af frit valg. Side 8

9 Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Susanne Eilersen Side 9

10 31 Udpegning af medlem til bestyrelsen for Den selvejende institution Ulleruphus Sagsnr.:15/3207 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Frances O donovan ønsker at udtræde af bestyrelsen for Den selvejende institution Ulleruphus, og der skal derfor udpeges et nyt medlem. Den selvejende institution Ulleruphus har til formål at eje og administrere en ejendom med boliger for døve og hørehæmmede, herunder plejeafdeling og kollektive lokaler. Den selvejende institution Ulleruphus ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, hvoraf to medlemmer udpeges af Fredericia Byråd. I henhold til vedtægten skal de udpegede medlemmer sidde i Fredericia Kommunes Social- og Omsorgsudvalg. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller til, at Social- og Omsorgsudvalget udpeger et medlem fra Social- og Omsorgsudvalget til bestyrelsen for Den selvejende institution Ulleruphus. Bilag: Ingen. Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Udvalget udpeger Bente Ankersen. Fraværende: Susanne Eilersen Side 10

11 32 Ansøgning om støtte til afholdelse af kursus for frivillige Sagsnr.:15/2495 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Krisecenter har fremsendt en ansøgning om støtte til afholdelse af kursus for de frivillige vagter i krisecenteret. Kurset har overskriften kommunikation og samtaleteknik med undertitlen, hvordan bliver jeg en bedre lytter. Kurset behandler fx emner som: At kunne stille gode spørgsmål At turde kommunikation, også selvom det forårsager afvisning og At aflæse kropssprog og være bevidst om sit eget. Kurset skal styrke vagternes redskaber til at gå i dialog med alle typer kvinder fra mange kulturer. Kurset finder sted ultimo oktober Der søges om kr. til betaling af underviseren, idet udgifter til forplejning og kursusmaterialer afholdes af Krisecenteret. Økonomiske konsekvenser: Der kan ydes støtte fra kontoen tilknyttet servicelovens 79. Vurdering: I følge retningslinjerne for tildeling af støtte efter 79 kan der søges tilskud til aktiviteter, der fremmer mulighederne for forebyggelse af forringelse af den fysiske funktionsevne eller til forebyggelse af social isolation. Som eksempel på aktiviteter kan nævnes kurser, netværksmøder, foredrag og studiekredsarbejde af generel værdi for løsning af den frivillige indsats og til opkvalificering af de frivillige aktører. Pleje og Omsorg vurderer, at ansøgningen ligger indenfor formålet med 79-puljen. Indstillinger: Pleje og Omsorg indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget tager stilling til, om Krisecenteret for kvinder skal tildeles støtte og i givet fald med hvilket beløb. Bilag: Åben - ansøgning frivilligkursus 2015 Åben - budget krisecenteret Åben Årsregnskab 2013 Åben - underskriftsblad regnskab 2013 Åben - Vedtægter for Fredericia Krisecenter 2012 Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Der tildeles støtte fra 79-puljen med kr Side 11

12 Fraværende: Susanne Eilersen Side 12

13 33 Støtte efter Servicelovens uddeling vedrørende 2015 Sagsnr.:15/83 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til Lov om Social Service og i overensstemmelse med Fredericia Kommunes Frivillighedspolitik, skal der uddeles tilskud til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune. Der har været annonceret i Elbobladet i februar, med ansøgningsfrist d. 1. marts Der er indkommet 14 ansøgninger. Den samlede ansøgningssum udgør kr. Der er i budgettet for 2015 afsat kr. Der er ikke overført nævneværdigt via spar/lån fra tidligere år. I forbindelse med 1. uddeling vedrørende 2015 er anvendt kr. Restbeløbet i forbindelse med 2. runde for 2015 er kr. fordelt på følgende 4 puljer, hvor de 14 ansøgninger er rettet mod pulje 2 og 3: Pulje 1: kr. til den årlige frivilligfest/frivillig fredag eller andre fælles formål, samt til dialogmøde med de frivillige sociale foreninger. Pulje 2 og 3: kr. til driftstilskud til bestående frivilligt socialt arbejde og til fordeling til igangsættelse af nye projekter eller tiltag. Pulje 4: kr. til akutte ansøgninger i løbet af året. Økonomiske konsekvenser: Beløbene til udbetaling af støtte trækkes fra 18-kontoen. Øvrige økonomiske betragtninger fremgår af ovenstående. Vurdering: Der er vedhæftet bilag til sagen med skema over samtlige ansøgninger. Indstillinger: Pleje og Omsorg indstiller: 1. at Social- og Omsorgsudvalget beslutter, hvilke ansøgninger, der skal imødekommes og med hvilket beløb og 2. at der fastsættes en dato for overrækkelse af den uddelte støtte. Bilag: Åben - Ansøgning, KFUMs Soldaterhjem (driftstilskud 2015).pdf Åben - Ansøgning, KFUMs Soldaterhjem (tilskud til tidsbegrænset frivilligprojekt).pdf Side 13

14 Åben - Ansøgningsskema - Ekstrahjælp.pdf Åben - ansøgning - foreningen Danske Døv-Blinde.pdf Åben - Ansøgning, "Vejen til Frihed" Solstrålen, Jyllandsgade 10C Åben - ansøgning - ULF Fredericia Kreds.pdf Åben - ansøgning - astma og allergi foreningen.pdf Åben - Ansøgning, Sct. Georgs Gilderne i Fredericia - Hjælpefonden Åben - ansøgning - de frivilliges hjælpecentral.pdf Åben - Ansøgning, Fredericia Krisecenters Støtteforening Åben - Ansøgning, Bruger-Centerråd for Erritsø/Snoghøj området Åben - Ansøgning, Bruger-Centerråd for Erritsø/Snoghøj området Åben - 18 ansøgning - Red Barnet Åben - ansøgning - frivillige mentorer Fredericia.pdf Åben - Retningslinjer for tildeling af støtte efter 18 - PDF.pdf Åben - Skema over ansøgere - 2 runde 2015.pdf Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Ansøger Tildelt støtte 1. KFUM Soldaterhjem kr. 2. KFUM Soldaterhjem kr. 3. Extrahjælp 0 kr 4. ForeningenDanske Døv kr. Blinde 5. Solstrålen kr. 6. ULF Fredericia Kreds kr. 7. Astma og Allergi kr. foreningen 8. Sct. Georgsgilderne i kr. Fredericia 9. De frivilliges kr. Hjælpecentral 10. Fredericia Krisecenters kr. støtteforening 11. Bruger-Centerråd for kr. Erritsø/Snoghøj Bruger-Centerråd for kr. Erritsø/Snoghøj Red Barnet kr. 14. Frivillige Mentorer Fredericia Yderligere oplysninger skal indhentes inden endelig afgørelse. Solstrålen er desuden tildelt kr. fra 79-puljen til gennemførelse af kursus. ULF Fredericia Kredsen er desuden tildelt kr. fra 79-puljen til gennemførelse af kurser for frivillige. Side 14

15 Fraværende: Susanne Eilersen Side 15

16 34 Kvalitetsstandarder udgave Sagsnr.:15/3352 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Kvalitetsstandarder jf. Lov om Social Service 139, skal årligt justeres og godkendes politisk. Visitationsafdelingen i Pleje og Omsorg har ajourført informationsfolderen med kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. Folderen udkommer i nuværende form som 6. udgave i 2015, og den beskriver det politisk vedtagne serviceniveau for området. Folderen beskriver de ydelser, borgerne kan bevilges efter en konkret og individuel vurdering foretaget af visitator i Pleje og Omsorg. I folderen kan borgeren ligeledes finde oplysninger relateret til andre kommunale afdelinger, tidsfrister for sagsbehandling samt lovhenvisninger til de ydelser, der bevilges af visitator. Informationsfolderen udleveres til nye ansøgere ved visitationsbesøg og eventuelt ved et revurderingsbesøg. Borgere kan henvende sig i Visitationsafdelingen og få udleveret en informationsfolder. Kvalitetsstandarderne (folderen) er offentliggjort på kommunens hjemmeside. I denne 6. udgave er der følgende ændringer: 1. Pleje og Sundhed er ændret til Pleje og Omsorg. 2. I Indledningen er der tilføjet information omkring Straksservice på hjælpemiddelområdet, samt et nyt afsnit omkring den rehabiliterende tilgang baseret på den nye 83a. i Lov om Social Service. 3. Under Personlig hjælp og pleje er afsnittet om bytte mellem plejeog praktiske opgaver slettet, da borgere nu udelukkende har én leverandør. 4. I afsnittet Sygepleje er der tilføjet et afsnit, der fortæller, at der kan være sygeplejeydelse, som kan være uddelegeret til den private leverandør. 5. Under individuelle transportordninger er taksten ændret til 35 kr. pr. tur i 2015 niveau. 6. Taksten er ligeledes rettet til i afsnittet omsorgstandpleje og tandproteser til 2015 niveau. 7. Under afsnittet pasning af nærtstående er teksten ligeledes tilrettet, og under omfang af pasningen er der tilføjet et nyt afsnit Side 16

17 omkring etablering af ordningen, hvor det sker ud fra en konkret individuel vurdering og i samråd med borger og pårørende. Under afsnittet Lovtekster og paragraffer: er der under 83 tilføjet et 3 pkt. madservice lovteksten if. 83a er tilføjet under 94 er stk. 1 fjernet, og der er kommet ny tekst ind ny lovtekst if Stk. 3 er fjernet, da det er vejledningstekst. Udover overnævnte ændringer er der mindre redaktionelle rettelser, så som ændring af overskrift, tilretning af teksten omkring køb af mad i aktivitetscentret samt ordstillinger, der ikke var mundrette. Økonomiske konsekvenser: Der laves nye foldere hvert år i forbindelse med den politiske godkendelse. Der trykkes et antal på ca. 300 stk. pr. år. I 2014 har det været nødvendigt med et ekstra optryk på 50 stk. Prisen i 2015 er ca. 20 kr. pr. stk. Udgiften finansieres af frit valgs rammen. Vurdering: Visitationsafdelingen vurderer, at informationsfolderen dækker lovkravet om offentliggørelse af kvalitetsstandarder/serviceinformationer. Indstillinger: Pleje og Omsorg indstiller: At informationsfolderen med kvalitetsstandarder for 2015, den 6. udgave godkendes. Bilag: Åben - Kvalitetsstandard_15.pdf Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Godkendt. Fraværende: Susanne Eilersen Side 17

18 35 Ansøgning om tilskud til afholdelse af Specialskolernes LandsIdrætsStævne Sagsnr.:15/3794 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Dansk Skoleidræt har siden 1983 årligt afholdt Specialskolernes LandsIdrætsStævne (SLIS). Arrangementet afholdes på skift i de forskellige kommuner, og i 2016 ønsker Den Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) i Fredericia at byde ind på afholdelse af stævnet. Aktiviteterne er mange, og omfatter blandt andet løb, hockey, svømning, ligesom de forskellige aktiviteter afvikles på forskellige niveauer, således alle har mulighed for at være med om medaljerne. Stævnet forventes at have omkring 700 deltagere fra hele landet, og afholdes over tre dage, typisk fredag til søndag, beliggende i april/maj måned. Deltagerantallet faldt sidste år fra omkring 1000 deltagere til de 700 på grund af lærernes ændrede arbejdstidsregler, der i endnu højere grad stiller krav om, at lærernes deltagelse i sådanne arrangementer, skal være lagt ind i planlægningen af det kommende skoleår. Økonomiske konsekvenser: Deltagere og personaler betaler cirka 800 kr. for at deltage. Dette beløb går til forplejning og overnatning (brandvagter, rengøring), præmier, underholdning, t-shirts, transport med mere. Som værtkommune vil der være udgifter forbundet med at stille idrætsfaciliteter til rådighed for stævnet. Jævnfør Fredericia Idrætscenter beløber det sig til kr. Der vil ikke pågå værtskommunen yderligere udgifter eller økonomiske risici. Derudover stiller STU i Fredericia medarbejderressourcer til rådighed, ligesom arrangementet er baseret på frivillige hjælpere (Viborg Idrætshøjskole) og personale fra de deltagende skoler landet over. Vurdering: På denne baggrund ansøges Social- og Omsorgsudvalget om tilskud til dækning af udgifterne til idrætsfaciliteter på i alt kr. De resterende kr. findes i driften i Voksenservice. Skoleåret bliver planlagt i maj/juni 2015, hvorfor der allerede nu søges om tilskud, således et eventuelt tilsagn om afholdelse af landsindrætsstævnet i 2016 kan afgives hurtigst muligt. Side 18

19 Indstillinger: Voksenservice indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget bevilliger tilskud til dækning af udgifter til idrætsfaciliteter på i alt kr. Tilskuddet finansieres via 18-midler i Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Godkendt. Fraværende: Susanne Eilersen Side 19

20 36 Tandlæge for udsatte - tandfyldninger Sagsnr.:14/4181 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: På udvalgsmøderne i marts i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Social- og Omsorgsudvalget samt i Børne- og Uddannelsesudvalget blev der givet en status på projektet om tandlæge til udsatte borgere. I forbindelse med denne status har Dansk Folkeparti stillet forslag om, at der bliver lavet en beregning af udgifter til tandfyldninger hos patienter, der benytter klinikken pr. år. Nedenfor er der lavet en beregning på, hvad tandfyldninger vil koste for de udsatte, der benytter klinikken. Beregningen er foretaget på et skøn fra de frivillige tandlæger over, hvor mange, der har behov for permanente fyldninger. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Beregning på udgifter til tandfyldninger Antal borgere på klinikken pr. år (skøn) Antal der vurderes at have behov for en fyldning (skøn) Antal der har behov for mere end en fyldning her regnes med 2 fyldninger (skøn) Ca. gennemsnitlig pris for fyldninger i kr. (priserne ligger et sted mellem 1000 kr. og 1900 kr. afhængig af fyldningens størrelse) Udregning (Antal fyldninger gange pris) x I alt Det vurderes, at det vil koste omkring kr. årligt, hvis der skal betales for permanente fyldninger hos de udsatte borgere, der benytter klinikken. Ifølge den kommunale cheftandlæge, så er der tale om normal procedure, når man laver en midlertidig fyldning. Alle borgere, der går til egen tandlæge med et lignende tandproblem, vil ligeledes få boret i tanden, renset tanden og få en midlertidig fyldning med en besked om at få en ny tid, hvor der bliver foretaget en rodbehandling og en efterfølgende permanent fyldning. Side 20

21 Vurderingen er, at en udsat borger, der har fået en midlertidig fyldning på klinikken, ikke blot skal have lavet en permanent fyldning hos egen tandlæge men også har behov for en rodbehandling, inden den permanente fyldning. Dette vil medføre yderligere udgifter til tandbehandling for den, der skal have lavet en fyldning og en rodbehandling. Der er rettet henvendelse til de frivillige tandlæger for at få lavet dette skøn over behovet for fyldninger. I den forbindelse er de også blevet spurgt til muligheden for at lave fyldninger på klinikken. Der er ingen af tandlægerne, der ønsker at foretage fyldninger som led i det frivillige arbejde og der er dermed ikke mulighed for at tilbyde fyldninger på klinikken De Skæve Tænder. Mulighed for tilskud til tandlæge i dag For nogle af de udsatte, der kommer hos De Skæve Tænder, er der i dag mulighed for tilskud ved henvendelse i Borgerservice og/eller Ydelsescentret afhængigt af tandlægeregningens størrelse og afhængig af vedkommendes indkomst og ydelsesgruppe. I vedhæftede bilag findes en kort beskrivelse af proceduren, samt hvem, der har ret til tilskud og hvor meget der kan dækkes. Evaluering Projektet De Skæve Tænder følges tæt og bliver evalueret i slutningen af I evalueringen vil der blandt andet være fokus på behovet for tilbuddet hos De Skæve Tænder, tandsundheden hos målgruppen, tilfredsheden hos målgruppen samt behovet og mulighederne for øvrige tandbehandlinger. Evalueringen vil danne baggrund for videre anbefalinger vedr. tandhjælp for udsatte borgere. Evalueringen vil fx afdække evt. behov for: At støttepersoner følger de udsatte til tandlæge Hjælp til ansøgning om enkeltydelser Økonomisk rådgivning eller lignende. Indstillinger: Sundhed indstiller, 1. at sagen om tandlæge for udsatte drøftes i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget 2. at orienteringen om tandlæge for udsatte tages til efterretning i Børne- og Uddannelsesudvalget og i Social- og Omsorgsudvalget. Side 21

22 Bilag: Åben - Tilskud til tandlæge.pdf Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Orientering taget til efterretning. Fraværende: Bente Gertz Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Taget til efterretning. Fraværende: Susanne Eilersen Side 22

23 37 Høring fra KKR-Syddanmark om eventuel kommunal overtagelse af regionale tilbud Sagsnr.:15/3293 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Med baggrund i en lovændring som betyder, at kommunerne fremover kun kan overtage sociale tilbud fra regionen en gang midt i hver valgperiode, besluttede KKR Syddanmark i marts 2014, at der er behov for en strategisk drøftelse mellem kommuner af samspil og typer af tilbud, som Region Syddanmark fremadrettet skal drive. KKR Syddanmark drøftede sagen ultimo 2014 og besluttede, at kommunerne skal samarbejde for at finde de rigtige løsninger, der giver højest mulig kvalitet til de lavest mulige omkostninger. Derudover blev det besluttet, at der er behov for viden om den enkelte kommunes overvejelser om eventuel overtagelse af konkrete tilbud. I Fredericia Kommune er der placeret to regionale tilbud: Flydedokken og Center for Høretab. Flydedokken er et botilbud til borgere, som har en invaliderende psykisk lidelse og et erkendt misbrug. Center for Høretab er et tilbud til børn og unge med høretab. Tilbuddene omfatter en netværksbørnehave og et skoletilbud, hvor der er mulighed for tilhørende botilbud. Voksenservice har foretaget en vurdering af grundlag for overtagelse af regionale tilbud på baggrund af oplysninger indhentet hos Region Syddanmark om de to tilbud. Økonomiske konsekvenser: Flydedokken Ejendommen på Vester Voldgade 19 vurderes til at have en ejendomsværdi på 7,4 mio. kr. Hertil kommer restafskrivning på 2, 4 mio. kr. Total anskaffelsessum på 9, 8 mio. kr. Budget 2015 er på i alt 8,5 mio. kr. netto for Flydedokken. Det vurderes at være en ulempe, at der er tale om en relativt lille økonomi. På grund af tilbuddets geografiske placering kan der ikke påregnes stordriftsfordele med andre tilbud i Fredericia Kommune. Fredericia Kommunes botilbud til borgere med sindslidelser ligger langt fra Flydedokken. Overtagelse af Flydedokken ligger ikke i tråd med Voksenservices handle- og udviklingsplan En ny vej 2.0 i forhold til målene om at skabe botilbud med større faglig kompetence og fleksibilitet, samt at få institutioner som har en volumen, der gør det muligt at drive dem med et udgiftsniveau, som ligger inden for budgetrammen. Side 23

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 16. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:30-21:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 28. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 13:30-18:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003 Mødedato: 16-09-2003 Mødetidspunkt: 15.00-17.30 Mødested: Udvalgslokalet Fasanvej Fraværende: #326954/17-09-2003 16-09-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Sorø Kommune Kvalitetsstandard Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3 Sorø

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie- og Børnesundhed Gothersgade 20 B 1. sal

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie- og Børnesundhed Gothersgade 20 B 1. sal Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. august 2016 Mødested: Familie- og Børnesundhed Gothersgade 20 B 1. sal Mødetidspunkt: Kl. 8:00-12:00

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Misbrugscentret, Alkoholbehandlingen, Fynsgade 10B

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Misbrugscentret, Alkoholbehandlingen, Fynsgade 10B Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødested: Misbrugscentret, Alkoholbehandlingen, Fynsgade 10B Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Udvikling af den politiske struktur, 16-03-2015 Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice Dagsorden Udvalget for Voksenservice Møde nr.: 11. Mødedato: 07.10.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 VOK Genoptagelse - Konkurrenceudsættelse af hjælpemiddelområdet

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 11. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 13. april 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:30-19:00 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. september 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand)

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 30. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 11:30-13:30

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 28. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 13:30-18:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

I RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr.

I RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. N O T A T Til Social- og Sundhedsudvalget Kopi Fra Marie Christiansen Emne Visitation til friplejebolig 2015 Afdeling Sundhed og Omsorg Administrationen Telefon 9974 1013 E-post marie.christiansen@rksk.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. marts Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. marts Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 39 Referat Mødedato: 10. marts 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Godkendt i Byrådet den 24. januar 2017. 1 Indledning. Kvalitetsstandarder præsenteres hermed og synliggør det politisk godkendte serviceniveau i Horsens

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 14. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 9:00-13:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere