Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer: Fraværende: Formand: Henning Due Lorentzen (Socialdemokratiet (A)) Næstformand: Bente Ankersen (Socialdemokatiet (A)) Cecilie R. Schultz (Enhedslisten - De Rød-Grønne (Ø)) Frances O Donovan (Venstre (V)) Susanne Eilersen (Dansk Folkeparti (O)) Susanne Eilersen Side 1

2 Indholdsfortegnelse 28 Godkendelse af dagsorden Budgetopfølgning 2015, Social og Omsorgsudvalget Ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp m.v.) Udpegning af medlem til bestyrelsen for Den selvejende institution Ulleruphus Ansøgning om støtte til afholdelse af kursus for frivillige Støtte efter Servicelovens uddeling vedrørende Kvalitetsstandarder udgave Ansøgning om tilskud til afholdelse af Specialskolernes LandsIdrætsStævne Tandlæge for udsatte - tandfyldninger Høring fra KKR-Syddanmark om eventuel kommunal overtagelse af regionale tilbud Forslag til politiske temaer ved formulering af mål for Voksenservice Mulig etablering af samlingspunkt for alkoholikere Orienteringssag. Anvendelse af Servicelovens Plejen Orienteringssag - oversigt vedr. de frivillige sociale foreninger - budget og anvendelse Tilskud til opstart af Seniorhuset IP Schmidt - drift af cafe Lukket - Orientering...34 Side 2

3 28 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Dagsorden med tillægsdagsorden godkendt. Fraværende: Susanne Eilersen Side 3

4 29 1. Budgetopfølgning 2015, Social og Omsorgsudvalget Sagsnr.:15/3696 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i vedlagte tabel for 1. budgetopfølgning 2015 se bilaget Tabel - 1. budgetopfølgning Tallene dækker perioden til og med marts måned. I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner i oversigten kort beskrevet: Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret Budget dækker over dels vedtaget budget, Spar/lån 2015<>2016 samt evt. meddelte tillægsbevillinger til budgetopfølgning Kolonnen 1. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. De ordinære budgetopfølgningssager omfatter: Omplaceringer Der er foretaget omplaceringer i disse sager Pleje: Besparelse på konsulentydelse på -0,185 mio. kr. Voksenservice: Midler modtaget fra Sundhed til Alkohol, omhandlende projektet Mere sundhed - midlerne beløber sig til at være 0,070 mio. kr. Se bilaget Tabel - 1. budgetopfølgning 2015 samt for en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget Specifikation 1.- Budgetopfølgning 2015 på sagen. Side 4

5 Der ansøges om en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 0,788 mio. kr. vedr. projekt Jupitervej, hvorved det akkumulerede rådighedsbeløb samtidig frigives se bilag Ansøgning om anlægsbevilling 1 Budgetopfølgning Forventning til årets resultat (spar/lån): Forventning Spar/lån dækker over den nuværende vurdering af, hvorvidt områderne forventer at komme ud af 2015 med et mer- eller mindreforbrug. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. Pleje: Foreløbig spar serviceudgifter 5,700 mio. kr. og anlæg 1,300 mio. kr. Voksenservice: Foreløbig spar serviceudgifter 12,851 mio. kr. og anlæg 3,002 mio. kr. Se bilaget Tabel - 1. budgetopfølgning 2015 samt for en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget Specifikation 1.- Budgetopfølgning 2015 på sagen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Pleje: Den økonomiske udvikling følges nøje. Der er fokus på følgende udgiftsområder: Udviklingen i efterspørgselsbehovet for ydelser på frit valgs området og sygeplejeområdet. Udviklingen i udgifterne til Borger Personlig Assistance ordninger dvs. BPA - ordningerne Udgifter til kørsel af dagcenterbrugerne følges, og holdes op mod et årsbudget på 0,871 mio. kr. Til 2. budgetopfølgning vil der være en opfølgning på forventet forbrug for året i forhold til budgettet. Der er i år indhentet indtægter på aftaler med regioner. Disse aftaler har tilbagevirkende kraft og vedrører særlig plejekrævende borgere, hvor regioner er medfinansierende af udgifterne. Indtægterne er for tidligere år. Side 5

6 For borgere med en BPA ordning er der udfærdiget regnskabsopgørelser for 2014 som har betydet, at der er betalt for meget tilskud til borgerne, der tilbagebetaler det for meget udbetalte i Voksenservice: Voksenservice forventer ved 1. budgetopfølgning 2015 et mindreforbrug på 12,851 mio. kr. på driften. Dette mindreforbrug er lig med spar/lån fra 2014 til 2015, hvilket svarer til, at Voksenservice forventer at gå i 0. Der vil være fokus på befordring under Proaktiv. Udgifterne til befordring under Proaktiv var i regnskabsåret 2014 på 2,979 mio. kr. Der er foretaget tiltag på befordringsområdet, hvorfor Voksenservice forventer at årsudgiften i 2015 vil være på et lidt lavere niveau sammenlignet med På anlæg forventes et mindreforbrug på 3,002 mio. kr. Dette er en del af de midler som er overført i spar/lån fra 2014 til Se bilaget Tabel - 1. budgetopfølgning Indstillinger: Pleje- og Omsorgsafdelingen indstiller: 1. at budgettet tilrettes med de i sagsbeskrivelsen anførte ændringer 2. at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Voksenservice indstiller: 1. at budgettet tilrettes med de i sagsbeskrivelsen anførte ændringer 2. at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag: Åben - Tabel - 1. budgetopfølgning 2015.pdf Åben - Specifikation 1. BO Voksenservice.pdf Åben - Ansøgning om anlægsbevilling - 1-Budgetopfølgning 2015 Åben - Specifikation 1. BO, Pleje Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Anbefales. Fraværende: Susanne Eilersen Side 6

7 30 Ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp m.v.) Sagsnr.:15/2524 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Den 1. januar 2015 trådte en ny bestemmelse i servicelovens 83a om korterevarende og tidsafgrænsede rehabiliteringsforløb i kraft. Servicelovens 83a har følgende ordlyd:» 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter 83, stk. 1. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov. Stk. 2. Rehabiliteringsforløbet, jf. stk. 1, skal tilrettelægges og udføres helhedsorienteret og tværfagligt. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for rehabiliteringsforløbet i samarbejde med den enkelte modtager af forløbet. Stk. 3. De fastsatte mål og tidsrammen for rehabiliteringsforløbet skal indgå i en samlet beskrivelse af forløbet. Er der under rehabiliteringsforløbet behov for at ændre i målene, skal dette ske i samarbejde med modtageren. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde modtageren af et rehabiliteringsforløb den nødvendige hjælp og støtte under forløbet med henblik på at nå de fastsatte mål, jf. stk. 2. Hjælpen og støtten skal løbende tilpasses udviklingen i modtagerens funktionsevne. Kommunalbestyrelsen kan ikke give afslag på hjælp efter 83 alene med henvisning til, at modtageren ikke magter at gennemføre rehabiliteringsforløbet.«den nye bestemmelse lovfæster den praksis, Fredericia Kommune allerede har på rehabiliteringsområdet (Hverdagsrehabilitering), og den giver derfor ikke anledning til, at der ændres indholdsmæssigt i de tilbud, der allerede eksisterer. I Fredericia Kommune har vi indtil nu administreret rehabiliteringsforløbene i Hverdagsrehabiliteringen efter servicelovens 86, som før lovændringen var den bestemmelse, der lå tættest på de faktiske indsatser. Med lovændringen overgår administrationen af hverdagsrehabilitering til 83a. Indsatser omfattet af Servicelovens 86 skal ikke udbydes i frit valg, og i Fredericia har Hverdagsrehabiliteringen indtil nu alene været varetaget i kommunalt regi. Med den nye 83a kan den enkelte kommune beslutte om og i givet fald, i hvilket omfang Hverdagsrehabiliteringen skal ud i frit valg, og dermed åbne op for at private leverandører kan varetage opgaven. Side 7

8 Hverdagsrehabiliteringen var første skud på stammen i etableringen af den rehabiliterende tænkning i Fredericia modellen Længst muligt i eget liv. Praksis har siden efteråret 2008 været, at ca. 1/3 af alle nye borgere blev visiteret til Hverdagsrehabilitering, idet de af Visitationen blev vurderet til at kunne profitere af et rehabiliteringsforløb. Resultaterne for borgere, der har haft et forløb tilknyttet Hverdagsrehabiliteringsteamet har ved måling over år været: Ca. 46 % er afsluttet som helt selvhjulpne. Ca. 39 % modtager fortsat hjælp, men i mindre omfang end det, der blev efterspurgt fra starten. Ca. 15 % afsluttes uden målbar effekt. Økonomiske konsekvenser: Hverdagsrehabiliteringsteamet er allerede i drift, og det forventes ikke, at der vil være yderligere økonomiske konsekvenser af den nye lovgivning. Vurdering: På baggrund af resultaterne i Hverdagsrehabiliteringen anbefaler Pleje og Omsorg at fastholde nuværende praksis, hvor nye borgere, der ved visitationen vurderes til at have et rehabiliteringspotentiale, tilknyttes det eksisterende Hverdagsrehabiliteringsteam. Hverdagsrehabiliteringsteamet er specialuddannet til opgaven. Teamet har fokus på at få borgeren trænet frem mod at blive så uafhængig af hjælp, som det er muligt. Rehabiliteringsteamet er tilkoblet 111 terapeuttimer om ugen, for at kunne sikre optimal intensiv træning med nye borgere. Med nye borgere menes borgere, der ikke er kendt i Plejen i forvejen på det tidspunkt, hvor behovet for genoptræning og hverdagsrehabilitering opstår. Cirka 46 procent af de borgere, der er gennem hverdagsrehabiliteringen, afsluttes som selvhjulpne. I det omfang borgerne må afsluttes fra Hverdagsrehabiliteringsteamet med et behov for fortsat hjælp og/eller træning (trænende hjemmehjælp), vil der være frit valg af leverandør til denne hjælp, således som der også er i dag. Indstillinger: Pleje og Omsorg indstiller, 1. at nye borgere, der ved visitationen til pleje og praktisk hjælp vurderes at have et rehabiliteringspotentiale, fortsat tilknyttes det eksisterende Hverdagsrehabiliteringsteam og 2. at ydelserne ikke omfattes af frit valg. Side 8

9 Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Susanne Eilersen Side 9

10 31 Udpegning af medlem til bestyrelsen for Den selvejende institution Ulleruphus Sagsnr.:15/3207 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Frances O donovan ønsker at udtræde af bestyrelsen for Den selvejende institution Ulleruphus, og der skal derfor udpeges et nyt medlem. Den selvejende institution Ulleruphus har til formål at eje og administrere en ejendom med boliger for døve og hørehæmmede, herunder plejeafdeling og kollektive lokaler. Den selvejende institution Ulleruphus ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, hvoraf to medlemmer udpeges af Fredericia Byråd. I henhold til vedtægten skal de udpegede medlemmer sidde i Fredericia Kommunes Social- og Omsorgsudvalg. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller til, at Social- og Omsorgsudvalget udpeger et medlem fra Social- og Omsorgsudvalget til bestyrelsen for Den selvejende institution Ulleruphus. Bilag: Ingen. Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Udvalget udpeger Bente Ankersen. Fraværende: Susanne Eilersen Side 10

11 32 Ansøgning om støtte til afholdelse af kursus for frivillige Sagsnr.:15/2495 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Krisecenter har fremsendt en ansøgning om støtte til afholdelse af kursus for de frivillige vagter i krisecenteret. Kurset har overskriften kommunikation og samtaleteknik med undertitlen, hvordan bliver jeg en bedre lytter. Kurset behandler fx emner som: At kunne stille gode spørgsmål At turde kommunikation, også selvom det forårsager afvisning og At aflæse kropssprog og være bevidst om sit eget. Kurset skal styrke vagternes redskaber til at gå i dialog med alle typer kvinder fra mange kulturer. Kurset finder sted ultimo oktober Der søges om kr. til betaling af underviseren, idet udgifter til forplejning og kursusmaterialer afholdes af Krisecenteret. Økonomiske konsekvenser: Der kan ydes støtte fra kontoen tilknyttet servicelovens 79. Vurdering: I følge retningslinjerne for tildeling af støtte efter 79 kan der søges tilskud til aktiviteter, der fremmer mulighederne for forebyggelse af forringelse af den fysiske funktionsevne eller til forebyggelse af social isolation. Som eksempel på aktiviteter kan nævnes kurser, netværksmøder, foredrag og studiekredsarbejde af generel værdi for løsning af den frivillige indsats og til opkvalificering af de frivillige aktører. Pleje og Omsorg vurderer, at ansøgningen ligger indenfor formålet med 79-puljen. Indstillinger: Pleje og Omsorg indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget tager stilling til, om Krisecenteret for kvinder skal tildeles støtte og i givet fald med hvilket beløb. Bilag: Åben - ansøgning frivilligkursus 2015 Åben - budget krisecenteret Åben Årsregnskab 2013 Åben - underskriftsblad regnskab 2013 Åben - Vedtægter for Fredericia Krisecenter 2012 Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Der tildeles støtte fra 79-puljen med kr Side 11

12 Fraværende: Susanne Eilersen Side 12

13 33 Støtte efter Servicelovens uddeling vedrørende 2015 Sagsnr.:15/83 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til Lov om Social Service og i overensstemmelse med Fredericia Kommunes Frivillighedspolitik, skal der uddeles tilskud til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune. Der har været annonceret i Elbobladet i februar, med ansøgningsfrist d. 1. marts Der er indkommet 14 ansøgninger. Den samlede ansøgningssum udgør kr. Der er i budgettet for 2015 afsat kr. Der er ikke overført nævneværdigt via spar/lån fra tidligere år. I forbindelse med 1. uddeling vedrørende 2015 er anvendt kr. Restbeløbet i forbindelse med 2. runde for 2015 er kr. fordelt på følgende 4 puljer, hvor de 14 ansøgninger er rettet mod pulje 2 og 3: Pulje 1: kr. til den årlige frivilligfest/frivillig fredag eller andre fælles formål, samt til dialogmøde med de frivillige sociale foreninger. Pulje 2 og 3: kr. til driftstilskud til bestående frivilligt socialt arbejde og til fordeling til igangsættelse af nye projekter eller tiltag. Pulje 4: kr. til akutte ansøgninger i løbet af året. Økonomiske konsekvenser: Beløbene til udbetaling af støtte trækkes fra 18-kontoen. Øvrige økonomiske betragtninger fremgår af ovenstående. Vurdering: Der er vedhæftet bilag til sagen med skema over samtlige ansøgninger. Indstillinger: Pleje og Omsorg indstiller: 1. at Social- og Omsorgsudvalget beslutter, hvilke ansøgninger, der skal imødekommes og med hvilket beløb og 2. at der fastsættes en dato for overrækkelse af den uddelte støtte. Bilag: Åben - Ansøgning, KFUMs Soldaterhjem (driftstilskud 2015).pdf Åben - Ansøgning, KFUMs Soldaterhjem (tilskud til tidsbegrænset frivilligprojekt).pdf Side 13

14 Åben - Ansøgningsskema - Ekstrahjælp.pdf Åben - ansøgning - foreningen Danske Døv-Blinde.pdf Åben - Ansøgning, "Vejen til Frihed" Solstrålen, Jyllandsgade 10C Åben - ansøgning - ULF Fredericia Kreds.pdf Åben - ansøgning - astma og allergi foreningen.pdf Åben - Ansøgning, Sct. Georgs Gilderne i Fredericia - Hjælpefonden Åben - ansøgning - de frivilliges hjælpecentral.pdf Åben - Ansøgning, Fredericia Krisecenters Støtteforening Åben - Ansøgning, Bruger-Centerråd for Erritsø/Snoghøj området Åben - Ansøgning, Bruger-Centerråd for Erritsø/Snoghøj området Åben - 18 ansøgning - Red Barnet Åben - ansøgning - frivillige mentorer Fredericia.pdf Åben - Retningslinjer for tildeling af støtte efter 18 - PDF.pdf Åben - Skema over ansøgere - 2 runde 2015.pdf Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Ansøger Tildelt støtte 1. KFUM Soldaterhjem kr. 2. KFUM Soldaterhjem kr. 3. Extrahjælp 0 kr 4. ForeningenDanske Døv kr. Blinde 5. Solstrålen kr. 6. ULF Fredericia Kreds kr. 7. Astma og Allergi kr. foreningen 8. Sct. Georgsgilderne i kr. Fredericia 9. De frivilliges kr. Hjælpecentral 10. Fredericia Krisecenters kr. støtteforening 11. Bruger-Centerråd for kr. Erritsø/Snoghøj Bruger-Centerråd for kr. Erritsø/Snoghøj Red Barnet kr. 14. Frivillige Mentorer Fredericia Yderligere oplysninger skal indhentes inden endelig afgørelse. Solstrålen er desuden tildelt kr. fra 79-puljen til gennemførelse af kursus. ULF Fredericia Kredsen er desuden tildelt kr. fra 79-puljen til gennemførelse af kurser for frivillige. Side 14

15 Fraværende: Susanne Eilersen Side 15

16 34 Kvalitetsstandarder udgave Sagsnr.:15/3352 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Kvalitetsstandarder jf. Lov om Social Service 139, skal årligt justeres og godkendes politisk. Visitationsafdelingen i Pleje og Omsorg har ajourført informationsfolderen med kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. Folderen udkommer i nuværende form som 6. udgave i 2015, og den beskriver det politisk vedtagne serviceniveau for området. Folderen beskriver de ydelser, borgerne kan bevilges efter en konkret og individuel vurdering foretaget af visitator i Pleje og Omsorg. I folderen kan borgeren ligeledes finde oplysninger relateret til andre kommunale afdelinger, tidsfrister for sagsbehandling samt lovhenvisninger til de ydelser, der bevilges af visitator. Informationsfolderen udleveres til nye ansøgere ved visitationsbesøg og eventuelt ved et revurderingsbesøg. Borgere kan henvende sig i Visitationsafdelingen og få udleveret en informationsfolder. Kvalitetsstandarderne (folderen) er offentliggjort på kommunens hjemmeside. I denne 6. udgave er der følgende ændringer: 1. Pleje og Sundhed er ændret til Pleje og Omsorg. 2. I Indledningen er der tilføjet information omkring Straksservice på hjælpemiddelområdet, samt et nyt afsnit omkring den rehabiliterende tilgang baseret på den nye 83a. i Lov om Social Service. 3. Under Personlig hjælp og pleje er afsnittet om bytte mellem plejeog praktiske opgaver slettet, da borgere nu udelukkende har én leverandør. 4. I afsnittet Sygepleje er der tilføjet et afsnit, der fortæller, at der kan være sygeplejeydelse, som kan være uddelegeret til den private leverandør. 5. Under individuelle transportordninger er taksten ændret til 35 kr. pr. tur i 2015 niveau. 6. Taksten er ligeledes rettet til i afsnittet omsorgstandpleje og tandproteser til 2015 niveau. 7. Under afsnittet pasning af nærtstående er teksten ligeledes tilrettet, og under omfang af pasningen er der tilføjet et nyt afsnit Side 16

17 omkring etablering af ordningen, hvor det sker ud fra en konkret individuel vurdering og i samråd med borger og pårørende. Under afsnittet Lovtekster og paragraffer: er der under 83 tilføjet et 3 pkt. madservice lovteksten if. 83a er tilføjet under 94 er stk. 1 fjernet, og der er kommet ny tekst ind ny lovtekst if Stk. 3 er fjernet, da det er vejledningstekst. Udover overnævnte ændringer er der mindre redaktionelle rettelser, så som ændring af overskrift, tilretning af teksten omkring køb af mad i aktivitetscentret samt ordstillinger, der ikke var mundrette. Økonomiske konsekvenser: Der laves nye foldere hvert år i forbindelse med den politiske godkendelse. Der trykkes et antal på ca. 300 stk. pr. år. I 2014 har det været nødvendigt med et ekstra optryk på 50 stk. Prisen i 2015 er ca. 20 kr. pr. stk. Udgiften finansieres af frit valgs rammen. Vurdering: Visitationsafdelingen vurderer, at informationsfolderen dækker lovkravet om offentliggørelse af kvalitetsstandarder/serviceinformationer. Indstillinger: Pleje og Omsorg indstiller: At informationsfolderen med kvalitetsstandarder for 2015, den 6. udgave godkendes. Bilag: Åben - Kvalitetsstandard_15.pdf Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Godkendt. Fraværende: Susanne Eilersen Side 17

18 35 Ansøgning om tilskud til afholdelse af Specialskolernes LandsIdrætsStævne Sagsnr.:15/3794 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Dansk Skoleidræt har siden 1983 årligt afholdt Specialskolernes LandsIdrætsStævne (SLIS). Arrangementet afholdes på skift i de forskellige kommuner, og i 2016 ønsker Den Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) i Fredericia at byde ind på afholdelse af stævnet. Aktiviteterne er mange, og omfatter blandt andet løb, hockey, svømning, ligesom de forskellige aktiviteter afvikles på forskellige niveauer, således alle har mulighed for at være med om medaljerne. Stævnet forventes at have omkring 700 deltagere fra hele landet, og afholdes over tre dage, typisk fredag til søndag, beliggende i april/maj måned. Deltagerantallet faldt sidste år fra omkring 1000 deltagere til de 700 på grund af lærernes ændrede arbejdstidsregler, der i endnu højere grad stiller krav om, at lærernes deltagelse i sådanne arrangementer, skal være lagt ind i planlægningen af det kommende skoleår. Økonomiske konsekvenser: Deltagere og personaler betaler cirka 800 kr. for at deltage. Dette beløb går til forplejning og overnatning (brandvagter, rengøring), præmier, underholdning, t-shirts, transport med mere. Som værtkommune vil der være udgifter forbundet med at stille idrætsfaciliteter til rådighed for stævnet. Jævnfør Fredericia Idrætscenter beløber det sig til kr. Der vil ikke pågå værtskommunen yderligere udgifter eller økonomiske risici. Derudover stiller STU i Fredericia medarbejderressourcer til rådighed, ligesom arrangementet er baseret på frivillige hjælpere (Viborg Idrætshøjskole) og personale fra de deltagende skoler landet over. Vurdering: På denne baggrund ansøges Social- og Omsorgsudvalget om tilskud til dækning af udgifterne til idrætsfaciliteter på i alt kr. De resterende kr. findes i driften i Voksenservice. Skoleåret bliver planlagt i maj/juni 2015, hvorfor der allerede nu søges om tilskud, således et eventuelt tilsagn om afholdelse af landsindrætsstævnet i 2016 kan afgives hurtigst muligt. Side 18

19 Indstillinger: Voksenservice indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget bevilliger tilskud til dækning af udgifter til idrætsfaciliteter på i alt kr. Tilskuddet finansieres via 18-midler i Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Godkendt. Fraværende: Susanne Eilersen Side 19

20 36 Tandlæge for udsatte - tandfyldninger Sagsnr.:14/4181 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: På udvalgsmøderne i marts i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Social- og Omsorgsudvalget samt i Børne- og Uddannelsesudvalget blev der givet en status på projektet om tandlæge til udsatte borgere. I forbindelse med denne status har Dansk Folkeparti stillet forslag om, at der bliver lavet en beregning af udgifter til tandfyldninger hos patienter, der benytter klinikken pr. år. Nedenfor er der lavet en beregning på, hvad tandfyldninger vil koste for de udsatte, der benytter klinikken. Beregningen er foretaget på et skøn fra de frivillige tandlæger over, hvor mange, der har behov for permanente fyldninger. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Beregning på udgifter til tandfyldninger Antal borgere på klinikken pr. år (skøn) Antal der vurderes at have behov for en fyldning (skøn) Antal der har behov for mere end en fyldning her regnes med 2 fyldninger (skøn) Ca. gennemsnitlig pris for fyldninger i kr. (priserne ligger et sted mellem 1000 kr. og 1900 kr. afhængig af fyldningens størrelse) Udregning (Antal fyldninger gange pris) x I alt Det vurderes, at det vil koste omkring kr. årligt, hvis der skal betales for permanente fyldninger hos de udsatte borgere, der benytter klinikken. Ifølge den kommunale cheftandlæge, så er der tale om normal procedure, når man laver en midlertidig fyldning. Alle borgere, der går til egen tandlæge med et lignende tandproblem, vil ligeledes få boret i tanden, renset tanden og få en midlertidig fyldning med en besked om at få en ny tid, hvor der bliver foretaget en rodbehandling og en efterfølgende permanent fyldning. Side 20

21 Vurderingen er, at en udsat borger, der har fået en midlertidig fyldning på klinikken, ikke blot skal have lavet en permanent fyldning hos egen tandlæge men også har behov for en rodbehandling, inden den permanente fyldning. Dette vil medføre yderligere udgifter til tandbehandling for den, der skal have lavet en fyldning og en rodbehandling. Der er rettet henvendelse til de frivillige tandlæger for at få lavet dette skøn over behovet for fyldninger. I den forbindelse er de også blevet spurgt til muligheden for at lave fyldninger på klinikken. Der er ingen af tandlægerne, der ønsker at foretage fyldninger som led i det frivillige arbejde og der er dermed ikke mulighed for at tilbyde fyldninger på klinikken De Skæve Tænder. Mulighed for tilskud til tandlæge i dag For nogle af de udsatte, der kommer hos De Skæve Tænder, er der i dag mulighed for tilskud ved henvendelse i Borgerservice og/eller Ydelsescentret afhængigt af tandlægeregningens størrelse og afhængig af vedkommendes indkomst og ydelsesgruppe. I vedhæftede bilag findes en kort beskrivelse af proceduren, samt hvem, der har ret til tilskud og hvor meget der kan dækkes. Evaluering Projektet De Skæve Tænder følges tæt og bliver evalueret i slutningen af I evalueringen vil der blandt andet være fokus på behovet for tilbuddet hos De Skæve Tænder, tandsundheden hos målgruppen, tilfredsheden hos målgruppen samt behovet og mulighederne for øvrige tandbehandlinger. Evalueringen vil danne baggrund for videre anbefalinger vedr. tandhjælp for udsatte borgere. Evalueringen vil fx afdække evt. behov for: At støttepersoner følger de udsatte til tandlæge Hjælp til ansøgning om enkeltydelser Økonomisk rådgivning eller lignende. Indstillinger: Sundhed indstiller, 1. at sagen om tandlæge for udsatte drøftes i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget 2. at orienteringen om tandlæge for udsatte tages til efterretning i Børne- og Uddannelsesudvalget og i Social- og Omsorgsudvalget. Side 21

22 Bilag: Åben - Tilskud til tandlæge.pdf Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Orientering taget til efterretning. Fraværende: Bente Gertz Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Taget til efterretning. Fraværende: Susanne Eilersen Side 22

23 37 Høring fra KKR-Syddanmark om eventuel kommunal overtagelse af regionale tilbud Sagsnr.:15/3293 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Med baggrund i en lovændring som betyder, at kommunerne fremover kun kan overtage sociale tilbud fra regionen en gang midt i hver valgperiode, besluttede KKR Syddanmark i marts 2014, at der er behov for en strategisk drøftelse mellem kommuner af samspil og typer af tilbud, som Region Syddanmark fremadrettet skal drive. KKR Syddanmark drøftede sagen ultimo 2014 og besluttede, at kommunerne skal samarbejde for at finde de rigtige løsninger, der giver højest mulig kvalitet til de lavest mulige omkostninger. Derudover blev det besluttet, at der er behov for viden om den enkelte kommunes overvejelser om eventuel overtagelse af konkrete tilbud. I Fredericia Kommune er der placeret to regionale tilbud: Flydedokken og Center for Høretab. Flydedokken er et botilbud til borgere, som har en invaliderende psykisk lidelse og et erkendt misbrug. Center for Høretab er et tilbud til børn og unge med høretab. Tilbuddene omfatter en netværksbørnehave og et skoletilbud, hvor der er mulighed for tilhørende botilbud. Voksenservice har foretaget en vurdering af grundlag for overtagelse af regionale tilbud på baggrund af oplysninger indhentet hos Region Syddanmark om de to tilbud. Økonomiske konsekvenser: Flydedokken Ejendommen på Vester Voldgade 19 vurderes til at have en ejendomsværdi på 7,4 mio. kr. Hertil kommer restafskrivning på 2, 4 mio. kr. Total anskaffelsessum på 9, 8 mio. kr. Budget 2015 er på i alt 8,5 mio. kr. netto for Flydedokken. Det vurderes at være en ulempe, at der er tale om en relativt lille økonomi. På grund af tilbuddets geografiske placering kan der ikke påregnes stordriftsfordele med andre tilbud i Fredericia Kommune. Fredericia Kommunes botilbud til borgere med sindslidelser ligger langt fra Flydedokken. Overtagelse af Flydedokken ligger ikke i tråd med Voksenservices handle- og udviklingsplan En ny vej 2.0 i forhold til målene om at skabe botilbud med større faglig kompetence og fleksibilitet, samt at få institutioner som har en volumen, der gør det muligt at drive dem med et udgiftsniveau, som ligger inden for budgetrammen. Side 23

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) »ZLLOZ610 L099091 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Omsorg Rådhuset,

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødested: Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde 3 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer:

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11.

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. november 2014 Indkøbskonsulent Pia Rossen byder velkommen. Dagsordenen

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere