INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1. INDLEDNING OG BAGGRUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1. INDLEDNING OG BAGGRUND"

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1. INDLEDNING OG BAGGRUND 2. PROJEKTET Lovgivningsmæssige rammer De økonomiske rammer Overordnede mål Målgruppe Målgruppens historie Hjemmestøtteordningen i Bruunsgade Visitation til hjemmestøtteordningen Dokumentation 3. PÆDAGOGISK METODEUDVIKLING Relationsarbejde og de 5 faser Arbejdet med misbrug/alkohol Et eksempel Netværksarbejde Supervision og praksislæring 4. RESULTATER OG PROBLEMFELTER Den lukkede dør Personlig hygiejne Økonomi Ernæring/sundhed Kontinuiteten i arbejdet Dilemmaer i arbejdet Alene i brugernes hjem Uanmodet omsorg-omsorgssvigt 5. FOKUSFELTER OG INDSATSOMRADER 6. KONKLUSION 2

3 Forord Denne rapport omhandler et projekt, der blev iværksat i perioden den 15. august august 2000 i Århus kommune for en gruppe personer, der er udviklingshæmmede, har en psykiatrisk lidelse og eventuelt et misbrug. Det er hensigten med rapporten, at den kan benyttes som inspiration for andre, der arbejder med målgruppen inden for hjemmevejlederarbejde og hjemmestøtte, samt på det administrative plan. Vi siger tak til alle, der har hjulpet os på den vanskelige vej med at udføre dette udviklingsarbejde inden for Århus Kommunes Bofællesskabsteam. Først og fremmest de medarbejdere, der har deltaget i hele eller dele af projektet, og som har gennemført projektet og arbejdet i praksis: hjemmevejlederne Michael Andersen, Jytte Madsen, Lene Thorsen og Niels B. Sørensen. De har forholdt sig til opgaven med stort engagement og energi. De har været nøglepersoner og har bidraget betydeligt til den metodeudvikling, der er et væsentligt resultat af projektet. Hjemmevejleder Michael Andersen har herudover bidraget med udkast til afsnittene omkring misbrug/alkohol samt med et konkret brugereksempel. Organisationens leder Margit Gissel har bakket projektet op og har i samarbejde med Socialafdelingen sikret den økonomiske gennemførelse af projektet. Endvidere tak til ledende teammedarbejder Bent Hansen, Psykiatriafdelingen i Århus Kommunes Bofællesskabsteam, som har fulgt projektet og bidraget med faglig inspiration. Internt i Bofællesskabsteamet har der været et godt samarbejde imellem Psykiatriafdelingen og Voksenhandicapafdelingen i forhold til det at løse opgaver. Herunder har hjemmevejleder Hannah Christiansen ydet støtte til sagssupervision. I forhold til udarbejdelsen af rapporten vil vi også fremhæve organisationens psykolog Lissi Mai Ørvad, som udover at have givet supervision og undervisning i projektperioden, også har været medvirkende til udfærdigelse og redigering af rapporten, og har lagt et stort arbejde heri. Herunder har Lissi Mai Ørvad været den primære i udarbejdelsen af afsnittene om supervision og medarbejderdilemmaer. Ledende teammedarbejder Lone Lomholt og gruppeleder Tove B Nielsen Århus Kommunes Bofællesskabsteam

4 1: Indledning og baggrund: Ledende teammedarbejdere i henholdsvis Voksen handicap afdelingen (VHA) og Psykiatriafdelingen (PA) i Århus Kommunes Bofællesskabsteam oplevede gentagne gange vanskeligheder i forhold til at "få anbragt" personer fra persongruppen. Deraf opstod ideen om at etablere et forsøgsprojekt med hjemmestøtte til de personer, der bor i egen bolig, samt ideen om at etablere et bofællesskab for denne personkreds. PA oprettede et bofællesskab for 6 personer: "Hestehaven" i Højbjerg, og VHA oprettede et hjemmestøttetilbud med udgangspunkt i Bruunsgade. Projektet skulle beskrives og evalueres efter 3 år. Endvidere var der behov for at få udfærdiget en ny og anden pædagogisk arbejdsmetode som indgangsvinkel til at arbejde med målgruppen. Baggrunden for projektet var således, at man i Århus Kommune stod med en målgruppe, hvoraf flere personer - af forskellige og til dels uafklarede årsager - ikke modtog noget andet tilbud idet eksisterende system. Flere var truet med hensyn til at blive sagt op fra deres lejligheder, eksempelvis på grund af lugt/støjgener i forhold til naboer. Nogle personer passede ikke ind i de eksisterende tilbud, hverken i Psykiatrien eller Voksenhandicapområdet, idet deres handicap var særdeles komplekse. De havde ofte sociale, kognitive, adfærdsmæssige og psykiske problemer på samme tid. Projektet er støttet af SATS-midler; Socialministeriets puljemidler, der gjorde det muligt at etablere et projekt med 6 brugere i helt nyetablerede rammer i Bruunsgade. Det er efterfølgende besluttet at permanentgøre og udvide hjemmestøtteindsatsen, således at der i dag er 40 brugere indenfor målgruppen i Bruunsgade, hvilket er et udtryk for, at behovet for hjemmestøtte er stort. Initiativtagerne bestod oprindeligt af ledende teammedarbejder Lone Lomholt, VHA og ledende teammedarbejder Bente Weis Fogh, PA. Ledende teammedarbejder Bent Hansen, PA har under forløbet erstattet Bente Weis Fogh. 2

5 2. PROJEKTET: De lovgivningsmæssige rammer: Århus Kommune har en overordnet målsætning for "tilbud for personer med betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne": Arbejdet tager udgangspunkt i Servicelovens 73, principper og målsætninger, suppleret med Århus Kommunes instruktion SA VI -15-4: vejledning om bofællesskaber, der kan samles i overskrifter som: Hjælp til selvhjælp Indflydelse på eget liv Afhængighedsminimering Netværk/social kontakt Pædagogisk arbejde De økonomiske rammer: Projektet er gennemført med økonomisk støtte fra Socialministeriets pulje til etablering af botilbud. Projektilskuddet er fordelt med et mindre etableringsbeløb samt et årligt tilskud til driften af 6 hjemmestøttepladser på kr i en treårig periode fra den til den Herudover har Århus Kommune sikret den nødvendige egenfinansiering på 50 % af driftsudgifterne i projektperioden. Overordnede mål, som formuleret ved projektets start: Der tages udgangspunkt i den enkelte person, og dennes behov. Indsatsen skal bygge på respekten for den enkelte, og indsatsen skal være sammenhængende, helhedsorienteret og understøtte muligheden for, at den handicappede kan leve en aktiv og selvstændig tilværelse. Dette indebærer, at støtten blandt andet har til formål at medvirke til, at personen forbliver i eget hjem, og kan deltage mest muligt i tilværelsen med ligestillede og andre i samfundet. For de personer, der ikke magter at bo i eget hjem, skal Bofællesskabsteamet i samarbejde med vedkommendes sagsbehandler pege på andre, egnede støttemuligheder. Det overordnede mål kunne konkretiseres i følgende delformål delmål: At etablere et nyt tilbud til målgruppen. At undersøge om målgruppen profiterer af tilbuddet. At udvikle en metode i forhold til den pædagogiske støtte. 3

6 Det pædagogiske arbejde skal tage udgangspunkt i den enkelte brugers liv med henblik på at højne vedkommendes trivsel og livskvalitet, etablere og/eller genetablere netværk, forebygge ny kriminalitet og mindske et eventuelt misbrug. Det pædagogiske arbejde har også som mål at sørge for, at personen bliver udredt psykiatrisk (dvs. bliver undersøgt og evt. diagnosticeret). Støtten skal rettes mod at fastholde og underbygge brugerens aktuelle funktionsniveau, samtidig med at udviklingspotentialer afdækkes, og brugeren gradvist motiveres for forandring. Arbejdet retter sig først og fremmest mod at få skabt basal tillid, tryghed, nærhed og åbenhed i relationen til brugeren, som forudsætning for forandring. Et yderligere væsentligt mål i projektperioden var arbejdet med at udvikle, beskrive og implementere arbejdsmetoder, specielt egnede til målgruppen. Personerne, der alle bor i egne boliger, tilbydes hjemmestøtte fra hjemmevejledere ansat i Hjemmestøtteordningen, der udgår fra Bruunsgade 26B i Århus. Målgruppe: Visiterede personer, der er udviklingshæmmede og har en psykiatrisk lidelse, en særegen personlighed og et eventuelt misbrug, komplicerer deres levevilkår, så de er/bliver "udstødte". Alle personer er myndige, og den overvejende del er pensionister. Personkredsen karakteriseres ved: at være kontaktsvag eller sky at besidde lav selvværdsfølelse at være mistænksomme/nære mistillid til systemet at være præget af isolationsproblemer at have intet eller meget lille netværk at have svært ved at opfylde egne basale og almene behov at have nedsat intelligens og psykisk sårbarhed/sindssygdom at have psykosociale problematikker.at have evt. misbrugsproblematikker (alkohol) at have udadreagerende/voldelig adfærd at have begået kriminalitet/dom at besidde et begrænset sprog/være uklar i kommunikation. 4

7 Målgruppens historie: Flere af personerne i projektet har tidligere boet på/været tilknyttet institutioner, hvor de blandt andet giver udtryk for at have haft dårlige oplevelser, f.eks. i form af at have været udsat for overgreb/tvang. De giver også udtryk for at have sagt fra/være udeblevet fra diverse støtteforanstaltninger, såsom hjemmestøtte fra institutioner, hjemmehjælp, beskyttet arbejde m.m., ofte med den begrundelse, at de ønsker at "være i fred". Generelt er personerne vanskeligt tilgængelige, og svære at fastholde. Projektets brugere rekrutteres blandt mennesker med meget komplekse problemer/handicaps. De fleste har få kognitive, sociale og person lighedsmæssige ressourcer. Ud over at være dårligt udrustet intelligensmæssigt lider mange af personlighedsmæssige forstyrrelser, angst, uro og depressive tendenser. De fleste har et ringe netværk. Målgruppen mangler en grundsocialisering i, hvordan man bor, klæder sig, og generelt tilpasser sig andre mennesker i samfundet. Ofte har brugeren ud over sine andre problemer et større eller mindre misbrug (alkohol). Hygiejnen er ringe. Evnen til at indgå og overholde aftaler er ligeledes ringe. Dvs. målgruppen har en for andre besværlig, ureguleret og ofte uforståelig og uacceptabel adfærd. Af førnævnte grunde "passer" brugerne kun dårligt til f.eks. døgnbehandlingstilbud, idet de pågældende personers adfærd vil gøre, at de har vanskeligt ved at følge selv disse opholdssteders mindste krav til almindelig social regulering. Bl.a. derfor ønsker de at bo i egen lejlighed uden indblanding. Tilsyneladende falder brugerne ofte udenfor psykiatriens tilbud. Afvisningen af dem begrundes med henvisning til deres intelligensmæssige handicap. De vurderes ofte som ikke modtagelige for psykologisk eller psykiatrisk støtte -og dermed ubehandlelige. Desuden har vi mødt det argument, at "personlighedsforstyrrelser" ikke kan diagnosticeres som en psykiatrisk behandlelig lidelse. Brugerne selv har heller ikke været i stand til at opsøge eller fastholde psykiatrisk hjælp. Vi møder derfor ofte i vort system brugere med både kognitive, sociale og personlighedsmæssige forstyrrelser, uden at disse brugere har en diagnose, og/eller modtager støtte fra det psykiatriske behandlersystem. Også Voksenhandicapafdelingen har vanskeligt ved at afgøre, om disse brugere er en del af deres målgruppe. Her falder de "udenfor", ofte med henvisning til deres intelligensniveau, deres asociale og ikke regulerbare adfærd, deres "personlighedsmæssige forstyrrelser "og/eller deres misbrug. Hjemmestøtteordningen i Bruunsgade: Hjemmestøtteordningen har til huse i Bruunsgade 26 B, 8000 Århus C. Projektet startede med at have tilknyttet 6 brugere. I løbet af kort tid blev brugergruppen udvidet til 9 brugere. Der har deltaget i alt 12 brugere i projektet i de 3 år. 5

8 Derudover startede der i Bruunsgade en anden gruppe med 5 udviklingshæmmede personer, der ikke havde en psykiatrisk lidelse. Efterfølgende oplevede organisationen et stort pres på pladser til målgruppen i projektet. Århus Kommune oprettede ekstra pladser i foråret 1998, og i 1999 startede yderligere en gruppe på ca. 20 brugere, og 6 medarbejdere. I dag er der således ansat 12 hjemmevejledere og 1 gruppeleder til at varetage hjemmestøtte til 45 brugere. (de i alt 12 brugere i hele projektperioden er en del af de 45 brugere). Heraf er de 5 pladser til udviklingshæmmede personer, der ikke har en psykiatrisk overbygning. Hjemmestøtteordningen yder sædvanligvis 2 ugentlige besøg af 2-3 timers varighed. Antallet af besøg og besøgenes længde varierer efter behov og skøn. Derudover kan der efter behov ydes ad hoc besøg/ møder. I Bruunsgade arrangeres også aktiviteter i et mindre omfang. Alle medarbejdere har en uddannelse som socialpædagog eller socialrådgiver. Den daglige ledelse er uddelegeret til gruppeleder Tove B. Nielsen, der har arbejdssted i Bruunsgade. Ledende teammedarbejder l Århus Kommunes Bofællesskabsteam, Lone Lomholt, har den overordnede ledelse af Hjemmestøtteordningen og har arbejdssted i Mejlgade 8, 8000 Århus C. Visitation til Hjemmestøtteordningen: Den fælles visitation afholdes 4 gange årligt med deltagelse af repræsentanter fra Amt og Kommune. Visitationen foregår efter en indstilling fra den kommunale sagsbehandler på Socialcentrets visitationsmøde, hvor Amtet v/socialcenter Århus og kommunen v/bofællesskabsteamets Voksenhandicapafdeling samarbejder. I særligt vanskelige afgrænsningssager kan visitationen også foregå via "Fælles Forum", der repræsenterer et samarbejde mellem Socialcenter Århus, Amtets psykiatrikonsulent og Bofællesskabsteamets Psykiatri og Voksenhandicapafdeling. Dokumentation: I slutningen af projektperioden har vi - udfra observationer, mål- og statusbeskrivelser fra projektets start - vurderet, hvilke forandringer indsatsen har medført for den enkelte bruger. Statusbeskrivelserne er udfærdiget af relevante kontaktpersoner. Data på brugerne er nedfældet løbende i dagbogsform efter hvert brugerbesøg. Der har løbende været skriftlige eller mundtlige samarbejdsaftaler med brugerne. Støtten er frivillig. Medarbejderne har måttet udvise stor rummelighed i arbejdet med brugerne for at fastholde kontakten. En gang halvårligt er observationerne blevet samlet til en helhedstatus for hver bruger i et samarbejde mellem kontaktpersoner, gruppeleder og ledende teammedarbejder. Statusbeskrivelsen har dannet baggrund for afsnittet "indsatsen generelt" i konklusionen. 6

9 En mere omfattende helhedsvurdering af brugerens status før og efter projektet vil kunne opnås ved at medinddrage andre relevante samarbejdspartnere, såsom sagsbehandlere, beskyttet beskæftigelsestilbud, lokalcentre, Psykiatrisk hospital m. m. Dette har dog ikke været opgaven for dette projekt. 3. PÆDAGOGISK METODE UDVIKLING Med udgangspunkt i personens ressourcer arbejdes der på at få etableret et tydeligt samarbejdsgrundlag sammen med, og for den enkelte bruger, således at kvaliteten af indsatsen bliver målbar. Hvordan arbejder man med den konkrete hjemmestøtteopgave? Der arbejdes med: dialog/samtale/relationer korrektion af uhensigtsmæssig adfærd råd og hjælp i forhold til f.eks. egen hygiejne ledsagelse til eksempelvis aktiviteter/offentlige instanser netværksarbejde beskyttet beskæftigelse/dagskæftigelse praktisk bistand og vejledning økonomi socialisering Hjemmevejlederen bruger også sig selv i arbejdet med brugeren som en slags rollemodel for, hvad der betragtes som "normal" adfærd. Relationsarbejde: Indsatsen bygger på tillid og tryghed i relationen, samt kendskab til den \ enkeltes situation. Mange af de kommende brugere udviste på forhånd stor mistillid over for systemet. Flere havde fuldstændig sagt fra, og havde isoleret sig. Vi måtte finde en anden tilgang til brugerne for at bryde dette mønster. Et halvt år inde i projektet udfærdigede vi en brugerstatus på hver enkelt bruger med fokus på den metode, vi i praksis havde anvendt. Vi havde fokuseret på etablering af kontakt, fysisk og psykisk 7

10 trivsel, beskyttet beskæftigelse og netværksforhold. Ved en gennemgang af disse fokuspunkter viste der sig en flerfaset struktur i metodeudviklingen. De første tre faser: 1.Den betingelsesløse relation 2. Den uformelle kontakt, stabilisering 3. Den flytbare fase Dette tretrins-system gav en skematisk forståelse for, hvad der er afgørende for, om det er muligt at flytte et menneske fra et sted til et andet. Den betingelsesløse relation. Relation betyder indbyrdes forhold: det at få opbygget et fundament bestående af en bæredygtig kontakt. Dette gøres ved ikke at stille krav (fx. i forhold til antabus, hygiejne, arbejde) eller forvente noget bestemt. Medarbejderne er tilstede og viser omsorg og er vedholdende i kontakten - bekymrer sig om disse mennesker. Det er vigtigt at være opmærksom på brugerens integritet. Integritet og værdighed er knyttet til det at kunne bestemme og træffe beslutninger i eget liv. Den uformelle kontakt. Gennem den uformelle kontakt bliver tillidsforholdet opbygget og stabiliseret. Den uformelle kontakt er et forsøg på at skabe en åbning til forandring. Medarbejderne signalerer, at de er til rådighed for kontakt i nuet. En kontakt som baserer sig på lydhørhed og rummelighed. Måske øges hjemmebesøgene. Medarbejderne kan tilbyde en hånd med det praktiske og kan være bindeled til det etablerede system. Være koordinerende i forhold til læge, sagsbehandler eller andre offentlige myndigheder. For en bruger, der færdes i tvivlsomme eller belastende miljøer, kan medarbejderen være den trygge og stabiliserende modvægt. For at bryde brugerens isolation kan medarbejderen opfordre/invitere vedkommende til oplevelser og aktiviteter udenfor hans/hendes egen bolig. Brugeren kan spejle sig i medarbejderens handlemåder, se på hvordan "man gør", og derigennem opleve større tryghed. Den flytbare fase. Fundamentet i kontakten er etableret. Et fundament, der handler om at få skabt rammer for, at brugeren kan formulere visioner for sin egen tilværelse. Medarbejderne opfatter sig som reelle dialogpartnere, der kan vejlede og give gode råd. Disse råd kan spænde fra råd om hverdagens små praktiske ting til spørgsmål om tilværelsens mere eksistentielle 8

11 valg. Dvs. at samtalen kan indeholde et erkendelsespotentiale og dermed et forandrings- og udviklingspotentiale. Brugerens oplevelser og indtryk bliver bearbejdet. Samtalen er målrettet og der interveneres, hvor brugeren er bedst fungerende, og hvor motivationen er størst. Dette betyder at udgangspunktet for arbejdet tages i brugerens ressourcer. Medarbejderen tydeliggør sin rolle, og udarbejder samarbejdsaftaler skriftligt eller mundtligt i samspil med brugeren. En forandring i relationen er, at medarbejderen begynder at stille krav om gensidighed og ærlighed. Brugeren kan forvente en reaktion, hvis en aftale ikke overholdes. Medarbejderen kan både være strukturerende og bestemmende, og dvs optræde både omsorgsfuldt og til tider mere autoritært. I arbejdet med brugeren tilstræbes en relation præget af åbenhed, indlevelse og respekt for brugeren som et unikt individ. Dette medfører en synlig forøgelse af brugerens livskvalitet. Der sker ændringer i livsstilen, som også øger muligheden for reintegration idet etablerede samfund. Efter to år af projektperioden besluttede vi at justere og videreudvikle metoden. Yderligere 2 faser blev synlige i arbejdet: 4. Den helhedsorienterende fase 5. Den selvbærende fase Den helhedsorienterende fase. I fase 4 begynder netværket igen at fungere, og brugerne bliver en del af det etablerede system. Brugeren bliver for eksempel i stand til at opretholde en plads på en beskyttet arbejdsplads. Brugerne har fået kontakt til det offentlige netværk og kan for eksempel nu ved egen hjælp henvende sig til læge, sagsbehandler m.fl. Medarbejderne er netværksorienterede i indsatsen. Brugerne støttes i at etablere og opretholde kontakt til andre mennesker. Specielt benyttes subkulturen i målgruppen som et pædagogisk redskab. Dvs. medarbejderne arbejder på at etablere og støtte kontakt på tværs i gruppen. Selvstændighed er et nøgleord i denne fase. Udvikling af selvstændighed bygger på respekten for brugerens egne værdier, normer og særegenheder. Brugeren oplever tryghed via respekt - en følelse af at være god nok, at kunne træffe beslutninger og selv at kunne prioritere i sit liv. Den selvbærende fase. De "indlagte" rutiner/leveregler skal stå deres prøve. Der reduceres i kontaktens omfang. Medarbejderen trækker sig gradvist tilbage for herefter kun at være på sidelinien (opfølgning på indsatsen). Denne 5. og sidste fase ser vi i realiteten mest som en visionær fase. Den har et langsigtet perspektiv. På grund af brugernes udviklingshæmning vil kun meget få komme i denne fase. 9

12 Faserne generelt. Opdelingen mellem de forskellige faser er generel og skematisk. Faserne skal ses som forskellige trin i en fortløbende proces. Metodisk bevæger medarbejderen sig imellem de 5 faser, afhængigt af, hvilke problemstillinger, der aktuelt er i fokus for den enkelte bruger. Faserne, som beskrives, analyseres og fortolkes får deres betydning i den sammenhæng, de optræder i (dvs. i det konkrete samarbejde med brugeren). De forskellige faser kan med andre ord ikke transformeres til generelle eller universelle sandheder. De kan kun angive nogle teoretiske retningslinier, der kan anvendes til at pejle sig ind på den konkrete pædagogiske virkelighed. Begrebet om "de 5 faser" er udviklet i en dynamisk proces imellem praksis og teori. I metodeudviklingen har vi efterfølgende kunnet finde paralleller i relationsteorierne. Ifølge Bent Madsen betyder relation: Samspil (jfr. "Tæt på relationen" Socialpædagogisk bibliotek/1998). Hjemmevejlederen indgår i et samspil med brugeren. I det umiddelbare møde interagerer medarbejderne ved hjælp af en forestilling hentet fra "det generaliserede billede" (af brugeren). Der er først tale om en relation, når hjemmevejlederen "får øje" på brugeren som en person, der er forskellig fra det generaliserede billede. Brugeren bliver f for en "social konstruktion"(= den professionelle relation). Kvaliteten i relationsarbejdet udgøres af de forandringer, som finder sted igennem processen over tid. Arbejde med misbrug/alkohol Blandt Bruunsgades målgruppe (projekt) er der ca % alkoholikere. Der findes ifølge vores oplysninger ikke noget egentligt alkoholbehandlingstilbud rettet mod psykisk udviklingshæmmede misbrugere. Vi har oparbejdet en del erfaring omkring udviklingshæmmede personer, der har et alkoholmisbrug. Vi har i arbejdet hermed taget udgangspunkt i vores viden omkring udviklingshæmmede og relationsarbejde. Vi har også taget udgangspunkt i udvalgte principper fra Minnesotabehandlingen. Det skal fremhæves, at personens handicapgrad og relationen til hjemmevejlederen har været meget afgørende for, hvordan indsatsen er blevet tilrettelagt. Beskrivende fællestræk i metoden: Meget konkret og konfronterende dialog om konsekvenser af alkoholisme. Meget konkret og konfronterende dialog om perspektiver i at stoppe alkoholmisbrug. Tydeliggørelse af symptomer på misbrug eksempelvis efter et tilbagefald, hvor alkoholikerens "erkendelse" og motivation er størst på grund af abstinenser. 10

13 Metoder, der har været gennemgående i de forskellige individuelle forløb: - "gør tingene enkelt" - "en ting af gangen - den vigtigste først" - "en dag af gangen" - "gentagelser" Der lægges "provokerende" op til et valg: "Fortsæt med misbruget og ta' konsekvenserne, eller stop misbruget og se perspektiverne". Brugeren motiveres til at tage en pause med alkoholforbruget eller til at tage antabus. Abstinenser ved ophør af misbruget forebygges ved medicin, ordineret gennem lægen. Alkoholbehandling af almindelige alkoholikere og udviklingshæmmede alkoholikere er på mange måder beslægtet. Også adfærdsmønstre og symptomer kan være sammenfaldende. De psykisk udviklingshæmmede er dog ikke "så gode " til at manipulere og skjule symptomer på misbruget (jf. deres intelligensretardering). Dette forhold gør det lettere for hjemmevejlederen at konfrontere brugeren med diverse symptomer, og relatere dem til misbruget. Med hensyn til erkendelse af alkoholproblematikken er udviklingshæmmede mere end dobbeltramte, da de i forvejen har problemer med erkendelse generelt. Dette nødvendiggør i nogle tilfælde, at metoden til at stoppe misbrug må være yderst konkret, tydelig og konfronterende. Desuden er det nødvendigt med kontinuerlige gentagelser, eftersom udviklingshæmmede ikke i samme omfang som "normale alkoholikere" kan omsætte påvirkninger. Det er meget nødvendigt kontinuerligt at konfrontere brugeren med eventuelle tilbagefaldstendenser, og ligeså afgørende kontinuerligt at synliggøre de fremskridt, der naturligvis forekommer i de alkoholfrie perioder, eksempelvis i forhold til helbred, økonomi, arbejde, trivsel, kost, hygiejne, m.v. Sammenfattende har erfaringerne vist, at følgende elementer er bærende og meget afgørende i arbejdet: Relationen (pædagogiske metode). Alkoholmisbruget minimeres eller evt. ophører. Der skabes motivation til vedblivende forandringer. Et eksempel på hvordan metoden bruges En hjemmevejleder fortæller: Opgaven lød egentlig ganske enkel. XL skal så vidt muligt bevare muligheden for at blive boende i egen lejlighed. Nu er XL ikke som folk er flest. XL havde opgivet næsten alt og sansede knap nok hjemmevejlederens tilstedeværelse. Det eneste, der holdt XL i gang, var udsigten til den næste øl. 11

14 Citat XL: "Det vigtigste for mig om morgenen var at komme over på tanken efter nogle øl for at stoppe det forbandede rysteri." XL's udseende og lugten i lejligheden talte sit eget tydelige sprog - "forfald". Sådan havde det set ud i flere år, og XL var på dette tidspunkt tæt på at miste livet på grund af misbrug. XL havde ikke tillid/tiltro til noget eller nogen, og havde måske heller ikke nogen grund til at have det. Citat XL: "Jeg gik rundt i byen og sov tilfældige steder. Jeg var en bums dengang. En temmelig uoverkommelig opgave at stå alene med for en hjemmevejleder. Det gjorde hjemmevejlederen naturligvis heller ikke. Gennem sparring med kolleger, der gav gode input og energi, fortsatte hjemmevejlederen stædigt og vedholdende sine hjemmebesøg hos XL. XL undrede sig tydeligvis over, at hjemmevejlederen blev ved med at komme. Oven i købet uden at stille krav eller kommentere hans særprægede eller selvdestruktive livsstil. Den første og vigtigste opgave var at få kontakt og senere måske opnå tillid fra denne "ener" (fase 1). Efter ca. 1/2 års kontinuerlige besøg med lettere rengøring, - (særdeles tiltrængt) og small talk havde XL efterhånden accepteret hjemmevejlederen som en "anderledes" hjælpeperson end den, XL tidligere havde smidt ud, eller var opgivet af. XL indså gradvist fordelen i at have besøg og samtalerne fik efterhånden også lidt indhold, udover "priserne på X-mas i Føtex". XL kunne godt ane et behov for forandringer, hvis han skulle overleve eller realisere nogle af de drømme, som han stadig havde, på trods af al elendigheden (fase 2). Efter længere tids intensiv motivation indvilligede XL i at droppe alkoholen i en periode. Det lykkedes, og XL fik set sig selv i et spritfrit lys. Det må have været en temmelig chokerende oplevelse, men XL havde mod, stædighed og stolthed til nye udfordringer. Det viste sig, at XL kunne krejle, læse, skrive, lave mad, sætte sig mål, blive inspireret, have tillid, blive provokeret uden at "flygte", sætte ord på konkrete ønsker, etc. Citat XL: Jeg kunne godt tænke mig at arbejde på en gård. Jeg kan godt lide dyr." Nedturen var vendt, og en positiv proces var begyndt med Bruunsgade-medarbejderne som accepterende og ligeværdige sparringspartnere (fase 3). Ting tager tid hos XL. Fra tanke til handling kan der godt gå en rum tid. Men er ideen først forankret og accepteret hos XL, bliver den også realiseret. Efter tre års tilknytning til Bruunsgade med ca. 4-5 timers ugentlig kontakt med Bruunsgades hjemmevejledere ser mange ting anderledes ud. I modsætning til tidligere er der kommet indhold og perspektiv i XL 's dagligdag. Et indhold og perspektiv, der er tilpasset XL's ønsker, behov og - ressourcer. XL har fået kombineret sine ressourcer og interesser med en ydre struktur gå dagligdagen (antabus i Bruunsgade, arbejde, skrothandel, madlavning og afslapning.) For XL betyder disse forhold blandt andet livskvalitet, tryghed, overskuelighed, sundere helbred, øget selvværd, solidt netværk, bedre økonomi, stabilitet, etc. (fase 4). 12

15 Det ser jo ganske fornuftigt ud alt sammen, men XL er jo stadig XL, og efter et par måneder med fast arbejde, struktur, indbringende skrothandler bliver XL tørstig. XL "forhandler sig" til en weekend uden antabus (XL er jo krejler). XL tager på valsen i 3-4 dage. XL er hurtigt tilbage i sin destruktive adfærd. Men med udgangspunkt i hjemmevejlederrelationen som omfatter kontakt, tillid, accept og respekt kan det lade sig gøre at motivere og provokere XL til at vende tilbage til en verden med perspektiv i. Denne omvending tager i dag 1-2 dage. l starten af forløbet tog det 1-2 uger. Et skridt tilbage og to velovervejede skridt frem. Citat XL: "Det var godt, at jeg besluttede at jeg ville på antabus dengang ellers var det gået galt. Ovenstående eksempel illustrerer, hvordan metoden implementeres i pædagogisk praksis. Netværksarbejde: Netværksarbejdet kan opdeles i: - Det offentlige netværk (sagsbehandler, læge, lokalpsykiatri, hjemmestøtteordning, foreninger, beskæftigelse etc.). - Brugerens private netværk (pårørende, venner). Hjemmevejlederens opgaver i forhold til netværksarbejde: at skabe større viden og forståelse for personen at være koordinerende led i forhold til brugeren at være opmærksom på, at der kan være andre faglige synsvinkler og vurderinger/støttemuligheder at tydeliggøre og afgrænse hjemmevejlederens opgave, ansvar og kompetenceområde Flere af brugerne har ikke forud for hjemmestøtten haft kontakt med det offentlige netværk i form af "beskyttet dagsbeskæftigelse". Beskyttet dagbeskæftigelse som for eksempel kan foregå på: Aktivitetscentret Havkær (beskyttet værksted og daghjem for udviklingshæmmede), Det grønne værksted v. Mariendal (beskyttet beskæftigelse i Århus Kommune), AAS (specialskole for "sent udviklede"). I de tilfælde, hvor brugerne ikke har haft noget netværk, eller nogen form for dagsbeskæftigelse, er der arbejdet målrettet på at etablere og/eller reetablere kontakt til ovenstående. Medarbejderne forsøger på forskellig vis at (re)etablere kontakten med familie og pårørende. Fællesaktiviteter og arrangementer med brugerne: I hjemmestøttearbejdet sker interaktionen som oftest kun mellem hjemmevejleder og den enkelte bruger med fokus på dennes behov. I forhold til (re)socialiserings- og netværksmuligheder har hjemmestøtten begrænsninger. 13

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde U D V I K L I N G S H Æ M M E D E O G M I S B R U G Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde Et hæfte for behandlere, konsulenter og andre ansatte i alkoholbehandlings- og forebyggelsestilbud.

Læs mere

At bryde ensomheden ved at tale med andre

At bryde ensomheden ved at tale med andre At bryde ensomheden ved at tale med andre Samtalegruppe for unge med selvskadende adfærd med en narrativ og kognitiv tilgang Evalueringsrapport 2010 Birgitte Schjær Jensen CAFA Rapporten er udgivet i 2010

Læs mere

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Mentorprojekt - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Evalueringsrapport Forskningsafdelingen, februar 2010 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING... 3

Læs mere

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder FORORD.................................................................................................

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Kriterium 1: Forandringsmodel....3 1.1 Introduktion:...3

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

Kvalitet I Anbringelsen (KIA)

Kvalitet I Anbringelsen (KIA) Kvalitet I Anbringelsen (KIA) - Glostrup Observations- og behandlingshjem Revideret udgave, sept. 2014 BARNETS HUS Indholdsfortegnelse Forord s. 4 Anbringelsen - planlagt eller akut s. 5 Glostrup Observations-

Læs mere

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Undersøgelse af tilsynsvirksomheden 2 Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Undersøgelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

En vej til et bedre liv. fra et projekt i. Rosenhuset, Odder Kommune 2004-2008

En vej til et bedre liv. fra et projekt i. Rosenhuset, Odder Kommune 2004-2008 En vej til et bedre liv - evalueringsrapport fra et projekt i Rosenhuset, Odder Kommune 2004-2008 Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital Risskov, ved: Jørgen Pallesen, psykolog & Søren

Læs mere

Et alternativ til at lægge sig ned og græde!

Et alternativ til at lægge sig ned og græde! Et alternativ til at lægge sig ned og græde! Evaluering af Projektet På Vej et metodeudviklingsprojekt til støtte for unge med psykisk sygdom i uddannelse og arbejde. På Vej projektet løb i 2 år (2012-14)

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Signe Barild, Susanne Bülow og Arne Fribo NUBU april 2013 Hvordan skriver de om mig? - Om skriftlig dokumentation i anbringelser Skrevet

Læs mere

Ungdomsliv med behandling Unge med sindslidelse

Ungdomsliv med behandling Unge med sindslidelse 4 4 Unge med sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS Unge med sindslidelse 2 Unge med sindslidelse oplysning og samarbejde Socialt Udviklingscenter SUS, Videnscenter for Socialpsykiatri, PsykiatriFonden

Læs mere

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet September 2012 EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Kort præsentation af projekter og evalueringsspørgsmål... 3 Evalueringsmetode... 4 2. Sammenfatning

Læs mere

Opbygningen af en helhedsorienteret indsats for sindslidende med misbrug

Opbygningen af en helhedsorienteret indsats for sindslidende med misbrug Opbygningen af en helhedsorienteret indsats for sindslidende med misbrug - evaluering af Vista Balboa 1. fase Maj 2003 Claus B. Olsen CASA Opbygningen af en helhedsorienteret indsats for sindslidende med

Læs mere

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2 Side 2 I JOB MED ADHD EVALUERINGSRAPPORT Side 3 Projektet er gennemført med støtte fra LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd for Aarhus og Samsø). Samarbejdspartnere har været Ungecentret, Jobcenter Aarhus

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede og misbrug

Domfældte udviklingshæmmede og misbrug Domfældte udviklingshæmmede og misbrug Rapport fra tre dialogmøder, april 2004 UFC Handicap September 2004 Domfældte udviklingshæmmede og misbrug Rapport fra tre dialogmøder, april 2004 ISBN: 87-90930-29-0

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Rum til at være Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Copyright: VFC Socialt Udsatte 2005 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Ditte Ehrenreich Rum til at være dilemmaer

Læs mere

Mælkebøtten Center for Socialt Udsatte Statsfængslet Midtjylland

Mælkebøtten Center for Socialt Udsatte Statsfængslet Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kriterium 1: Forandringsmodel... 5 1.1. Teoretisk fundament... 5 1.1.1. De små skridts tilgang... 6 1.1.2. Motivationsarbejde... 6 1.1.3 Motivational Interviewing.... 6

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Mariendals Haver. Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte. Arbejdsmarkedscenter Syd

Mariendals Haver. Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte. Arbejdsmarkedscenter Syd Mariendals Haver Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte Arbejdsmarkedscenter Syd MARIENDALS HAVER Projekt gennemført i samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik med støtte fra Forebyggelsesfonden.

Læs mere