NOTAT: REDEGØRELSE OMKRING NORDFYNS KOMMUNES FYNSKE ENTREPRENØRAFTALER FOR 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT: REDEGØRELSE OMKRING NORDFYNS KOMMUNES FYNSKE ENTREPRENØRAFTALER FOR 2010"

Transkript

1 NOTAT: REDEGØRELSE OMKRING NORDFYNS KOMMUNES FYNSKE ENTREPRENØRAFTALER FOR 2010 Dato Med kommunalreformens ikrafttrædelse er hele myndighedsansvaret, herunder visitationsretten, og finansieringen indenfor det sociale område, socialpsykiatriske område & specialundervisningsområdet overgået til kommunerne. I bestræbelserne på at løfte en række specialiserede opgaver så effektiv og faglig kompetent så mulig har Nordfyns Kommunes i lighed med de øvrige fynske kommuner - som supplement til den overordnede rammeaftale med Region Syddanmark - etableret entreprenøraftaler med Odense og Faaborg-Midtfyn kommuner. Indenfor voksenområdet er der tale om følgende 6 områder: Specialtandplejen(Odense Kommune) Stofmisbrug(Odense Kommune) Behandling af alkoholmisbrug(odense Kommune) Specialundervisning for voksne(odense Kommune) Hjerneskaderådgivningen(Odense Kommune) Godkendelse af private opholdssteder(faaborg-midtfyn Kommune) Udgangspunktet for redegørelsen er de aktuelle entreprenøraftalerne for I de nugældende aftaler er det præciseret, at såfremt en kommune enten ønsker at udtræde af en aftale eller ønsker den ændret, skal der gives meddeles herom senest den 30. juni Overordnet set bør alle entreprenøraftaler udformes som ydelsesbaserede aftaler. Det vil sige, at aftalerne udformes med mulighed for graduering frem for en pakkeløsning/totalabonnement. Entreprenøraftaler udformet som tilkøbsmuligheder frem for én samlet pakke sikrer en meget mere fleksibel og justerbar kommunal indsats indenfor det enkelte specialområder. Totalabonnementer kan være rimelig omkostningstunge. Med forventning om at flere af de fynske kommuner i de kommende år vil trække sig helt eller delvist fra enkelte af entreprenøraftalerne, er det af afgørende betydning, at de fremtidige entreprenøraftaler indeholder regler for og priser på banke-på-ydelser. Der bør i situationer, hvor en køberkommune vælger at forlade en entreprenøraftale og efterfølgende ønsker enten at genindtræde eller købe enkelte ydelser i aftaleperioden, opstilles et regel- og prissæt. Entreprenøraftalerne bør til stadighed udbygges med mere specifikke krav om løbende at orientere køberkommunerne om fakta/statistiske udviklingstendenser, succesprocenter m.m. Der bør med andre ord i endnu højere grad end hidtil stilles krav om eks. kvartalsvis opfølgning på hver entreprenøraftale, indeholdende få væsentlige nøgletal på individniveau. Entreprenøraftalerne skal ligeledes løbende sikre, at leverandørkommunen - i takt med Udarbejdet af: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Side 1 af 19

2 øgede lovmæssige krav til dokumentation af effekten vedr. det enkelte tilbud - er opdateret til at imødekomme disse lovkrav på vegne af køberkommunerne. I gennemgangen af de respektive entreprenøraftaler på voksenområdet er der især rettet fokus på stofmisbrugsområdet, alkoholmisbrugsområdet samt specialundervisning for voksne inklusiv den særlige 3-årige ungdomsuddannelse(stu). 1. Aftale om drift af specialiseret tandplejetilbud. Jævnfør Sundhedslovens 133 samt Bekendtgørelse om tandpleje skal kommunen tilbyde et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., som ikke kan udnytte de almindelig tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller i omsorgstandplejen. Selve behandlingen foregår på klinikkerne ved Specialtandplejen, Heden 7, Odense eller på Strandvænget, Nyborg. Specialtandpleje er en del af rammeaftalerne med Region Syddanmark, hvor Nordfyns Kommune samt de øvrige fynske kommuner har indgået entreprenøraftale med Odense kommune, som varetager driften af ordningen omkring specialtandpleje. Afregning sker derfor direkte mellem Odense og Nordfyns Kommune. Visitation til ordningen sker via henvisning fra den kommunale tandpleje samt forstandere/ledere af institutioner for borgere omfattet af specialtandpleje(eks. Bognæs og øvrige bosteder for udviklingshæmmede). Aftalen omfatter tre typer af ydelser: Ydelse A : Diagnostisk udredning og behandling Ydelse B : Narkosebehandling Ydelse C : Forebyggende og opsøgende tandpleje Når en patient udredes/behandles i henhold til Ydelse A, vil bopælskommunen dog blive faktureret for både ydelse A og B. Derudover beregnes en abonnementsandel på baggrund af kommunens befolkningsandel pr. 1.januar det foregående år. Denne abonnementsandel opkræves med 1/12 hver måned og dækker forebyggende og opsøgende tandpleje. Pr. 29/ var der tilmeldt 90 personer fra Nordfyns kommune til Specialtandplejeordningen, heraf 13 unge under 18 år. I 2008 har 72 personer decideret benyttet sig af ordningen, heraf 12 børn under 18 år. Nordfyns kommunes udgifter til ordningen i 2008 : Dokumentnavn: Forarbejdeog godkendelseaf de Side 2 af 19

3 Abonnementsbetaling (Ydelse C) : kr ,00(kr. 1,07 pr. indb.) Kommuneregning (Ydelse A+B) : kr ,56 I alt udgifter : kr ,56 Kommunen kan jævnfør Bekendtgørelse om Tandpleje 15 samt Sundhedslovens 134 beslutte, at personer der modtager et specialtandplejetilbud selv skal betale en del af udgiften. Den maksimale egenbetaling for deltagere i specialtandplejen var i 2008 kr ,- pr. deltager - jævnfør Cirkulæreskrivelse nr. 76 af 9. oktober 2006 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Børn og unge under 18 år kan dog ikke opkræves betaling for behandlingen. Nordfyns kommune har således opkrævet egenbetaling i 2008 med i alt kr ,00. Specialtandplejeordningen har derfor udgjort en netto udgift for Nordfyns kommune i 2008 på kr ,56. Det er administrationens opfattelse, at entreprenøraftalen med Odense Kommune indenfor den specialiserede tandpleje fortsat er en tilfredsstillende løsningsmodel på en meget kompleks & specialiseret kommunal opgaveforpligtigelse. Forventet budget 2010(2009-priser): Ydelse A Diagnostisk udredning og behandling...kr ,- Ydelse B Narkosebehandling...kr ,- Ydelse C Forebyggende og opsøgende tandpleje...kr ,-(kr. 1,12 pr. indb.) Forventet egenbetaling...kr ,- Kommunal nettoudgift i alt...kr ,- Afsættet for budgetoplægget er uændret aktiv anvendelse af ordningen. Med andre ord anslås personer decideret at benyttet sig af ordningen, heraf 12 børn under 18 år. 2. Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere. Behandling for stofmisbrug er en kommunal forpligtigelse. Jævnfør servicelovens 101 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde social behandling for stofmisbrug. I henhold til sundhedslovens 142, skal Kommunalbestyrelsen tilbyde vederlagsfri lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler til stofmisbrugere. Kommunens opgave på dette indsatsområde er således både en lægelig og en social behandlingsforpligtigelse. Nugældende entreprenøraftale med Odense Kommune omfatter ikke døgnbehandling, men Side 3 af 19

4 dækker alene ambulant behandling. Ordningen er ydelsesbaseret. Det vil sige betalingen sker via takstafregning 1 x månedlig. Der er i aftalen oplistet takster for 7 ydelseskategorier. I 2008 var de samlede udgifter til Rusmiddelcenter Odense kr ,-. For Nordfyns Kommune har antallet af brugere fordelt sig som anført i det opstillede diagram. Det vil sige, at der i gennemsnit har været godt 31 brugere fra Nordfyns Kommune pr. måned i behandling. Heraf udgør unge under 18 år i gennemsnit 3 og unge i alderen år i gennemsnit 7 brugere. Antal brugere af Rusmiddelcenter Odense i 2008 fordelt på behandlingstilbud, ydelsespris & måneder. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Dagstakst Satellit Ambulant behandling, ungeafd., under 18-0 årige kr Ambulant behandling, ungeafd., årige kr B1, Udredning voksne - 9 uger kr B2, Borgerens arbejde med stofproblematikken - 26 uger kr B3, Udslusningsfasen - 26 uger kr C, Harm reduction(skadesreduktion/ omsorgsbehandling) kr D, Medicinudlevering via udleveringsenheden kr E, Medicinudlevering via eksternt vagtselskab eller andet kr Antal brugere i alt Indsatsen i forhold til stofmisbrugere efter servicelovens 101 retter sig som udgangspunkt mod den nedsatte fysiske og især psykiske funktionsevne samt de sociale problemer, som følger af misbruget Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Atk. 3. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. Side 4 af 19

5 Efter bestemmelsen i 101, stk. 2, er kommunalbestyrelsen forpligtet til at tilbyde behandling af stofmisbrugere. Tilbuddet skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen med anmodning om at komme i behandling. Garantien indebærer en ret for stofmisbrugeren til at modtage og en pligt for kommunalbestyrelsen til at tilbyde social behandling inden for fristen. Samtidig har stofmisbrugeren en ret til at vælge mellem offentlige og private godkendte behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, kommunen har visiteret til. Social behandling for stofmisbrug efter 101 hviler på en beslutning om et individuelt forløb, hvor stofmisbrugeren på baggrund af en faglig vurdering visiteres til et konkret behandlingstilbud. Det forudsættes, at stofmisbrugerens egne ønsker til behandlingsforløbet tillægges stor betydning, og at der udarbejdes en behandlingsplan over behandlingsforløbet. Efter servicelovens 141, skal den kommunale handleplan og behandlingsindsatsen koordineres med henblik på at tilvejebringe en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Udarbejdelse af en handleplan skal ske i en kontinuerlig proces, hvor mål og indsats løbende følges og justeres efter behov. Uden at slippe hovedmålsætningen om stoffrihed for den sociale indsats på stofmisbrugsområdet har der gennem en årrække været arbejdet ud fra målsætningen om skadesreduktion eller skadesminimering for de grupper af stofmisbrugere, hvor stoffrihed ikke er et realistisk mål på kortere eller længere sigt. Skadesreduktion vil sige formindskelse af de skader, som livet som stofmisbruger påfører vedkommende selv, nærtstående og samfundet samt forbedring af funktionsevne og udviklingsmuligheder. Indsatser af skadesreducerende karakter kan f.eks. være sådanne tilbud som substitutionsbehandling, opsøgende gadeplansarbejde, væresteder for aktuelle misbrugere (lavtærskeltilbud), sprøjtebytteprogrammer og social støtte i hjemmet. Mens målet må være stoffrihed og social integration for hovedparten af stofmisbrugere, vil det for nogle af de tungere misbrugere således være et mål i sig selv at stabilisere stofindtagelsen og sikre en omsorgsindsats og en højnelse af livskvaliteten gennem en bevidst skadesreduktionsstrategi. Det bør med andre ord være en kommunal målsætning at kunne opstille behandlingstilbud til alle typer af stofmisbrugere ved en tilstrækkelig mangfoldighed af tilbud med særlig hensyntagen til følgende målgrupper: - Unge stofmisbrugere (under 18 år) - Yngre stofmisbrugere (18-24 år) - Gravide stofmisbrugere - Stofmisbrugere med børn - Stofmisbrugere over 24 år - Psykisk syge stofmisbrugere - Stofmisbrugere med HIV/AIDS - Etniske minoritetsgrupper Side 5 af 19

6 Den sociale behandling, der ofte vil foregå parallelt med eller i forlængelse af en lægelig behandling, f.eks. psykiatrisk eller medicinsk, vil, afhængig af årsagen til funktionsnedsættelsen og det metodiske udgangspunkt, have store variationer og forskellige grader af intensitet. Hovedsigtet med en sådan behandling er ud fra brugerens egne ressourcer at hindre en yderligere funktionsnedsættelse og bibringe vedkommende en bedre social og personlig funktion med henblik på højnelse af livskvaliteten. Den egentlige behandling må i givet fald følges op af efterbehandling, hvor der ved siden af en mindre intensiv behandling rettes andre tilbud til brugeren, som f.eks. bolig, personlig støtte, aktivitets- og samværstilbud samt aktivering og revalidering. Man kan opdele behandlingsindsatsen i a) døgnbehandling, som igen kan opdeles i den stoffri døgnbehandling og metadon stabilisering, b) den ambulante stoffri behandling, c) ambulant substitutionsbehandling, som helt overvejende består af metadonbehandling og behandling med buprenorphin, d) den ambulante psykosociale indsats og endelig e) den mere omsorgs- og fællesskabsorienterede indsats, der i stigende grad finder sted gennem væresteder. Den omsorgsrelaterede indsats retter sig især mod de mest belastede stofmisbrugere, som for langt de flestes vedkommende er eller har været opioid/heroin misbrugere. Ambulant behandling er i modsætning til døgnbehandling karakteriseret ved, at behandlingen finder sted i tilknytning til personens sædvanlige miljø. Den ambulante behandling kan være mere eller mindre intensiv afhængig af behov, og den kan være understøttet af substitutionsbehandling i form af f.eks. metadonbehandling. Et ambulant behandlingstilbud tilpasses den enkelte brugers situation og behov, og kan derfor effektueres som et meget tæt forløb eller som et forløb med varierede intervaller for kontakten til behandlingsstedet. Dagbehandling er mere gruppeorienteret end den ambulante behandling. I denne behandlingsform støttes brugerens individuelle mål via en kombination af aktiviteter, projektforløb, individuelle samtaler og gruppesamtaler. Til løsning af behandlingsforpligtelsen bør der være knyttet en række ydelser, f.eks.: - Systematisk udredning. - Substitutionsbehandling. - Afgiftninger/nedtrapninger, eventuel længerevarende stoffri behandling. - Aktivitetstilbud, både med revalideringsmæssigt sigte (daghøjskole, arbejde, uddannelse m.v.) og mere kreativt og/eller omsorgsmæssigt sigte - med henblik på at udvikle social kompetence. - Par- og familieterapi. - Individuel rådgivning ved socialfaglige personer, læge, psykolog. - Gruppebehandling, selvhjælps- (AA og NA-grupper), aktivitets-, undervisnings-, emne- og behandlingsorienterede. - Etablering af en støtte/kontaktpersonordning, jf. Vejledning nr. 5 til serviceloven. - Case management til sikring af kontinuitet og helhed i de individuelle behandlingsforløb. - Gradvis udslusning, efterbehandling og recidivopsamling. Side 6 af 19

7 - Samarbejde med og støtte til pårørende. Behandlingen bør være helhedspræget og tage hensyn til hver enkelt stofmisbrugers specielle forhold, således at stofmisbrugerens ressourcer styrkes og belastningerne ved stofmisbruget reduceres eller fjernes. Behandlingen bør være baseret på stofmisbrugerens frivillige medvirken, herunder vedkommendes udtrykte tilsagn ved anvendelse af tilbageholdelse efter den særlige lovgivning herom. Behandlingen skal foregå på en respektfuld måde og må ikke udsætte stofmisbrugeren for umyndiggørelse eller nedværdigende behandling. Behandlingen bør indbefatte: - Hjælp til løsning af afhængighedsproblemet. - Hjælp til løsning af psykiske og følelsesmæssige problemer. - Hjælp til diverse konkrete ydelser og støttemuligheder, såsom uddannelse, økonomi, bolig og lign. - Hjælp til samværet med andre mennesker. - Hjælp til bedring af helbredstilstanden. Der bør i behandlingsarbejdet sigtes mod f.eks. følgende individuelt differentierede mål: - Stoffrihed. - Stabilisering af stofindtagelsen. - Ophør eller begrænsning af intravenøst brug. - Behandling af somatiske og psykiske lidelser. - Løsning af ægteskabelige og familiære problemer. - Revalidering, uddannelse og jobplacering. - Løsning af boligproblemer, evt. hjælp til at bruge en bolig. - Forhindre/begrænse tilbagefald. - Ophør eller begrænsning af misbrugsrelateret kriminalitet. Alt sammen med det overordnede formål at hjælpe klienten til et bedre funktionsniveau, øge livskvaliteten og begrænse komplikationerne til misbruget. Der skal være en tæt sammenhæng mellem den sociale og den medicinske indsats. Servicelovens indsats kan således ikke stå alene. Grundlaget for den medicinske behandling og dermed også for substitutionsbehandling af stofmisbrugere er bestemmelserne i sundhedslovens 142, 41 i lov nr. 451 af den 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven), samt Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 12. af 13. januar 2003 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler (metadoncirkulæret) med tilhørende vejledning. Side 7 af 19

8 142. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med euforiserende stoffer til stofmisbrugere. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om lægelig behandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Stk. 3. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. 41. Ordination af afhængighedsskabende lægemidler som led i behandling af personer for stofmisbrug foretages af læger ansat i kommunale eller regionale lægestillinger. Dog kan enkeltstående ordinationer som led i abstinensbehandling af kort varighed foretages af andre læger. Stk. 2. Ordinationsretten efter stk. 1, 1. pkt., kan efter aftale i nærmere bestemte tilfælde overlades til en anden læge, herunder en alment praktiserende læge eller en praktiserende speciallæge. Stk. 3. Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere regler for ordinationen og for den hertil knyttede udlevering og kontrol, herunder om adgangen til at lade udlevering og kontrolforanstaltninger finde sted lokalt. Stk. 4. Denne bestemmelse gælder ikke for behandling i Kriminalforsorgens institutioner. Justitsministeren fastsætter efter drøftelse med Sundhedsstyrelsen regler for samarbejdet mellem Kriminalforsorgens læger og de læger, der kan ordinere afhængighedsskabende lægemidler i medfør af stk. 1. Det fremgår af sundhedslovens 142, at kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler til stofmisbrugere. Efter stk. 2 kan kommunalbestyrelsen tilvejebringe tilbuddet om lægelig behandling i henhold til stk. 1 ved at etablere egne behandlingstilbud, ved indgåelse af aftale med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller ved indgåelse af driftsoverenskomst med private institutioner. Af autorisationslovens 41 fremgår bl.a., hvilke læger der må tage stofmisbrugere i substitutionsbehandling. Substitutionsbehandlingen forudsættes at være en integreret del af den enkelte kommunes samlede behandlings- og omsorgstilbud til stofmisbrugere. Det fremgår af afsnit 6a og b i Sundhedsstyrelsens vejledning til metadoncirkulæret, at der for hvert behandlingsforløb skal udarbejdes en til den enkelte stofmisbruger tilpasset sundhedsfaglig behandlingsplan, som bygger på en forudgående udredning. Substitutionsbehandlingen skal indgå som en del af den sociale handleplan. Det overordnede formål med bestemmelserne er at sikre stofmisbrugere den mest hensigtsmæssige behandling ved at fastlægge et entydigt ansvar for sammenhængen mellem de sociale og de sundhedsfaglige behandlingstiltag. Det er kommunalbestyrelserne, der har ansvaret for den samlede behandling af den enkelte stofmisbruger. Målsætningen er, at der skabes mulighed for at tilvejebringe den nødvendige helhed i substitutionsbehandlingen ved at knytte den lægelige del af behandlingen til det kommunale behandlingssystem. Efterbehandlingsfasen er en anden meget central del af opgaveløsningen og kan være afgørende for tilbagefald eller bibeholdelse af en stoffrihed eller et stabiliseret forbrug af stoffer. At handleplanen også rækker ind i denne fase kan påvirke brugerens motivation for ikke at falde tilbage i det gamle misbrugsmønster. Redskaberne kan være væresteder(sel. 104), støtte- & kontaktordning(sel. 99) m.m. For dels en mere præcis beskrivelse af den lægelige opgaveforpligtigelse og dels en oplistning af de tilhørende lovmæssige rammer henvises til lægekonsulentens vedlagte notat. Side 8 af 19

9 Også i 2008 har Rusmiddelcenter Odense placeret en satellitvirksomhed decentralt på Nordfyn. Nærmere bestemt har Rusmiddelcentret udstationeret en medarbejder på alle tirsdage og torsdage i Nordfyns Aktiveringscenter, Søndersø. Som det fremgår af ovenstående tabel havde 11 Nordfynsborgere deres ambulante gang i satellitten i Ingen af disse borgere var dog under 25 år. Ved eventuel fortsat samarbejde med Rusmiddelcenter Odense anbefales det, for at sikre større fokus på de unge stofmisbrugere i kommunen, at der også etableres en satellit i Otterup i samarbejde med Børn/Unge-afdelingen. Der er som anskueliggjort tale om en meget kompleks & specialiseret kommunal opgaveforpligtigelse. Middelfart Kommune hjemtog med start 1/ såvel stofmisbrugs- som alkoholbehandlingen. Med afsæt i de spæde erfaringer fra Middelfart Kommunes Rusmiddelcenter, hvor Nordfyns Kommunes lægekonsulent sideløbende har det lægefaglige ansvar for indsatsen, anbefales en eventuel hjemtagelse af stofmisbrugsbehandlingen at blive koordineret med en tilsvarende hjemtagelse af alkoholbehandlingen. Dette for at sikre en optimal udnyttelse af de økonomiske, organisatoriske & personalemæssige ressourcer. En sammenblanding af de to misbrugsgrupper er dog også forbundet med en række problemfelter. Her tænkes på, at stofmisbrugsgruppen ofte er markant mere marginaliseret end alkoholmisbrugsgruppen(bedre netværk, større tilknytning til arbejdsmarkedet o.lign.). Desuden kan anonymiseringsaspektet i alkoholbehandlingen også komme under pres. Endelig vil kommunen uanset hjemtagelse af opgaven eller ej fortsat skulle håndtere borgerens behandlingsmæssige valgfrihed indenfor begge indsatsområder. Nedenfor er i punktform oplistet Middelfart Rusmiddelcenters aktuelle normering: 1 Leder 5 ugentlige lægefaglige timer 1 psygeplejerske 5 erfarende behandlere 2 værkstedspædagoger Modsat Odense har Middelfart Rusmiddelcenter ikke på nuværende tidspunkt psykiatere og/eller psykologer tilknyttet centret. Forventet budget 2010(2009-priser): Med uændret forbrug, det vil sige i gennemsnit mellem borgere i løbende behandling for stofmisbrug, anslås en årlig udgift på kr ,-. Side 9 af 19

10 3. Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug. Behandling for alkoholmisbrug er en kommunal forpligtigelse, jfr. sundhedslovens 141. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug senest 14 efter at borgeren har henvendt sig til kommunen med et ønske om behandling Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. 141 a. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt kommunen vil tilbyde kontrakter om behandling for alkoholmisbrug med mulighed for tilbageholdelse efter 141 b- 141 f. Modsat stofmisbrugsbehandlingen er alkoholbehandlingen alene forankret i sundhedslovgivningen. Det vil sige, at den kommunale forpligtigelse på dette område som udgangspunkt ikke har noget afsæt i serviceloven. Nugældende entreprenøraftale med Odense Kommune omfatter ikke døgnbehandling, men dækker udelukkende alle driftsopgaver i forbindelse med ambulant behandling. Et centralt element i behandlingen af alkoholmisbrug er anonymiseringen. Med andre ord tilbydes enhver, der henvender sig, rådgivning og behandling. Ordningen er kun abonnementbaseret. Det vil sige, at de samlede udgifter fordeles forholdsmæssigt efter indbyggertallet pr. 1.januar. I 2009 betaler Nordfyns Kommune kr ,- i årligt abonnement. Side 10 af 19

11 Oplysninger om patienter i Alkoholbehandling stammende fra Nordfyns Kommune. Antal pers. i 2007: Antal pers. i 2008: Antal patient-forløb (indskrevne) Heraf antal kvinder (indskrevne) Heraf patienter med 1 eller flere børn Alder Gennemsnitsalder Erhvervstilknytning Uoplyst 3 15 Andet 1 3 Aktivering Arbejdsløshedsdagpenge 2 2 Efterløn Førtidspension /pension Kontanthjælp Tilknyttet arbejdsmarkedet (lønindkomst) Revalideringsydelse 1 1 Selvstændige 1 - Sygedagpenge 12 4 SU 1 - Civilstand Uoplyst 1 11 Aldrig gift/samlevende Enke/enkemand Enlig Fraskilt Fraskilt og ikke samlevende Gift Samlevende 9 7 Separeret 4 - Skilt fra samlever Henvendelsesform På eget initiativ Henvist fra socialforvaltning Henvist af andre Visiteret til i perioden Side 11 af 19

12 1/ / Behandlingsomfang/samtaler i Alkoholbehandlingen: Antal behandl. i 2007: Antal behandl. i 2008: Afrusning Afklarende samtaler Motiverende samtaler Kognitiv samtaler Støttende samtaler Kontraktbehandling 27 8 Familieterapi 6 5 Lægesamtaler - 5 Telebehandling Pårørendesamtaler Telefonsamtaler Andet 86 - Brug af børnekonsulent 5 2 Boostersamtaler Samarbejdssamtaler Intens(tungere klienter) Udeblevet Udskrivningssamtaler Antal behandlingsdage i alt Gennemsnitlige behandlingsdage pr. indskrevne Som det fremgår af ovenstående tabel fra Odense Kommunes alkoholbehandlingscenter, var der i løbet af 2008 indskrevet 89 borgere i behandling mod 73 i Der var 40 kvinder i 2008 mod 31 i I 2008 har alkoholbehandlingscentret registreret, at hele 38%(34 pers.) er borgere med 1 eller flere børn under 18 år. Både i 2007 og 2008 udgjorde antallet af indskrevne i beskæftigelse ca. 1/3 nemlig 27. 1/3 er tillige for begge års vedkommende enten gift eller samlevende. Borgere i alkohol- Side 12 af 19

13 behandling er således omstændighederne taget i betragtning karakteriseret ved et forholdsvist velbevaret socialt netværk i form af arbejdskollegaer og familie. I både 2007 og 2008 er langt den overvejende del af alle henvendelser til alkoholbehandlingscentret(ca. 80%) foretaget på eget initiativ eller via andre(sygehus, arbejdsplads m.fl.). Kun ca. 20% af henvendelserne går gennem de sociale myndigheder. De anførte nøgletal kan antyde, at anonymiseringsprincippet fortsat spiller en central rolle i at nå så mange potentielle borgere så mulig. Netop anonymiseringsprincippet understreger også borgerens valgfrihed på området. Det vil sige, at enhver har ret til vederlagsfri og anonym alkoholbehandling i bopælskommunen eller i en hvilken som helst anden kommune i landet. Tabellen afspejler endvidere Alkoholbehandlingscenter Odenses meget helhedsorienterede og nuancerede tilgang til alkoholbehandling. Med andre ord er omdrejningspunktet for behandlingen i langt mindre grad antabusbehandling. Centret arbejder ud fra en model, hvor alle problemer kortlægges og behandles på samme tid. Odense Alkoholbehandlingscenter har fortsat meget fine resultater. Således er succesraten stadig, at 7 ud af 10 alkoholikere, som behandles ambulant i Alkoholbehandlingscenter Odense, slipper ud af deres misbrug 1 år efter, at behandlingen er afsluttet. Nordfyns Kommune havde også i 2008 en satellitvirksomhed decentralt på Nordfyn. Nærmere bestemt udstationerer Alkoholcentret efter behov en medarbejder i Nordfyns Aktiveringscenter, Søndersø. Det er afgørende, at denne satellitvirksomhed udbygges og eventuel struktureres med en fast ugedag såvel i Søndersø som Otterup. Med mellem årligt indskrevne borgere fra Nordfyn og et samlet antal behandlingsdage på i 2007/9.968 i 2008, svarende til henholdsvis 107/112 behandlingsdage pr. indskrevne, må det konstateres, at Nordfyns Kommune har et ikke ubetydeligt træk på denne entreprenøraftale. Der er som anskueliggjort tale om en meget kompleks & specialiseret kommunal opgaveforpligtigelse. For at sikre en optimal udnyttelse af de økonomiske, organisatoriske & personalemæssige ressourcer ved eventuel hjemtagning af denne opgave fordres som minimum en sammenlægning af ambulant behandling af både alkohol og stofmisbrug(se afsnittet om vederlagsfri behandling af stofmisbrug). Forventet budget 2010(2009-priser): Anslået årlig abonnementafgift til Odense Kommune...kr ,-. Side 13 af 19

14 4. Aftale om drift af tilbud efter lov om specialundervisning af voksne. Det er kommunens forpligtigelse jævnfør 1 i lov omspecialundervisning for voksne, at der tilbydes personer med fysiske og psykiske handicap med bopæl i kommunen specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Undervisningstilbuddet tilbydes efter undervisningspligtens ophør. Henvisningen til de enkelte specialundervisningsforløb sker typisk gennem sygehus, hjerneskaderådgivningen, Nordfyns Kommunes myndighedssagsbehandlere samt andre relevante aktører. Selve visitationsretten er via entreprenøraftalen uddelegeret til CSV. 1. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap, der bor eller længerevarende opholder sig i kommunen, efter undervisningspligtens ophør kan få specialundervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap (kompenserende specialundervisning). I tilknytning hertil kan der etableres undervisning, som er tilrettelagt under hensyntagen til deltagernes handicap. Undervisningen kan indrettes i kostskoleform. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om placeringen af kommunalbestyrelsens undervisningsforpligtelse over for personer med fysiske eller psykiske handicap, der bor eller opholder sig i boformer efter 107 og 108 i lov om social service. Jævnfør 2-3 i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov har udviklingshæmmede og andre særlig udsatte unge et retskrav på en ungdomsuddannelse. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde disse unge bosat i kommunen en 3-årig ungdomsuddannelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning(UUO) giver den unge vejledning og afgiver efter drøftelse med den unge og dennes forældre indstilling om uddannelsestilbud til det af kommunen nedsatte visitationsudvalg. Indstillingen skal indeholde en individuel uddannelsesplan, som indeholder en oversigt over de aktiviteter, den unge skal tilbydes(vejledning, praktik m.v.). 2. Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov har et retskrav på en ungdomsuddannelse. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde unge omfattet af 1. pkt., der er tilmeldt kommunens folkeregister, en 3-årig ungdomsuddannelse efter denne lov. Stk. 2. Tilbuddet gives i forbindelse med undervisningspligtens ophør. Hvis den unge fortsætter undervisningen i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole m.v. efter undervisningspligtens ophør, gives tilbuddet dog først i forbindelse med denne undervisnings ophør. Stk. 3. Den unge kan modtage kommunalbestyrelsens tilbud indtil det fyldte 25. år. Stk. 4. Den unge skal færdiggøre ungdomsuddannelsen senest 5 år efter, at den er påbegyndt. 3. Kommunalbestyrelsen træffer efter indstilling, jf. stk. 2, afgørelse om, hvorvidt den unge er omfattet af 1. Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning indstiller efter samråd med den unge og forældrene til kommunalbestyrelsen, om den unge kan optages på ungdomsuddannelsen. Indstillingen kan i fornødent omfang suppleres med udtalelser fra andre sagkyndige i kommunen eller i andre kommuner, herunder udtalelser fra pædagogisk-psykologisk rådgivning og skoler, hvor den unge har været optaget. Indstillingen skal indeholde et udkast til en individuel uddannelsesplan, jf. 4, stk. 2. Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden ved fremsættelse af tilbud om ungdomsuddannelsen, herunder om inddragelse af den unge og forældrene, skriftlighed ved fremsættelsen af tilbuddet og tidsforløbet for fremsættelsen af tilbuddet. Side 14 af 19

15 Nordfyns Kommune har aktuelt via entreprenøraftale dels overladt undervisningstilbud efter lov om specialundervisning til voksne og dels varetagelsen af den 3-årige ungdomsuddannelse til CSV(Center for Specialundervisning for Voksne) under Odense Kommune. Eneste undtagelse er specialundervisningstilbud til tale-, høre- eller synshandicappede. I 2009 er ordningen kun abonnementbaseret. Det vil sige, at CSV s ydelser leveres via et abonnement til de fynske borgere mod betaling af kr. 192(2009-priser) pr. indbygger samt justering for Ærøordningen. For Nordfyns Kommune er de samlede udgifter i 2009 således kr ,-. I aftalen er oplistet 4 ydelseskategorier For Nordfyns Kommune er antallet af elever fordelt på de 4 undervisningstilbud som følger: Antal Antal Specialundervisning m.v. for sindslidende Specialundervisning m.v. for personer med generelle vanskeligheder Specialundervisning m.v. for personer med sent erhvervet hjerneskade årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I alt (Se vedlagte opgørelser fra CSV samt notater fra nedsatte arbejdsgrupper) Der har både indenfor specialundervisningen for voksne og den 3-årige ungdomsuddannelse på fagchefniveau været nedsat arbejdsgrupper til analyse af områderne samt udarbejdelse af oplæg til fremtidige entreprenøraftaler(der henvises i øvrigt til de to arbejdsgruppenotater). Omkring specialundervisningen til voksne anbefaler arbejdsgruppen flerårige abonnementaftale med en pris pr. indbygger på kr. 63,-(2009-priser). Anbefalingen er begrundet i et årligt meget stort antal kursister(750), samt at undervisningstilbuddene er deltidstilbud af meget differentieret karakter. En takstafregning vil indebære uforholdsmæssig stor administration for alle parter. Grundprincipperne for den af arbejdsgruppen foreslåede ydelsesstruktur er mindst mulig administration, færrest mulige takster og færrest mulige tillægsydelser. Omkring den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov anbefaler arbejdsgruppen en solidarisk taksmodel. Arbejdsgruppen forventer en gennemsnitstaksen pr. elev på kr ,- ved holdstørrelser med 2-8 elever og kr ,- for særlig ressourcekrævende elever(eks. infantile autister & multihandicappede). Den gennemsnitlige solidariske takst pr. elev anslås i 2010 at blive kr ,-(forudsætningen er 10-15% særlig ressourcekrævende elever). Side 15 af 19

16 Arbejdsgruppen anbefaler tillige, at der etableres et tværgående visitationsudvalg, hvortil hjemkommunens visitationsudvalg kan videresende særlig vanskelige sager, der giver anledning til tvivlsspørgsmål. Det er administrationens opfattelse, at entreprenøraftalen med CSV - Odense fremadrettet bør opdeles som anbefalet af de to arbejdsgrupper. Det vil sige en abonnementordning for så vidt angår specialundervisningen for voksne og en ydelsesbaseret ordning i relation til den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Hermed sikres kommunens fleksibilitet i forhold til at anvende en bredere vifte af udbydere af den 3-årige ungdomsuddannelse. Forventet budget 2010(2009-priser): Tilbud om specialundervisning for voksne...kr ,-(63 kr. pr. indb.) Tilbud om 3-årig ungdomsuddannelse...kr ,-(18 elever) Kommunal nettoudgift i alt...kr ,- 5. Aftale om drift af tilbud om undervisning og rådgivning i tilknytning til personer i aldersgruppen 7-65 år med varig, akut pådraget hjerneskade. I medfør af servicelovens kapitel 3( 10, 11 & 12) skal kommunen sikre enhver borger gratis rådgivning og vejledning, herunder bl.a. personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Nordfyns Kommune har aktuelt overladt rådgivnings-/vejledningsforpligtigelsen overfor personer med varig, akut pådraget hjerneskade til Hjerneskaderådgivningen i Odense Kommune via en entreprenøraftale. 12. Kommunalbestyrelsen skal sørge for tilbud om gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte opsøgende arbejde. Stk. 2. Opgaverne efter stk. 1 kan varetages i samarbejde med andre kommuner. Ordningen er alene finansieret gennem en abonnementsordning, hvor de samlede udgifter fordeles forholdsmæssigt mellem de entrerende kommuner på baggrund af antal indbyggere pr Betalingen sker a konto 1 x månedlig. I 2009 er Nordfyns Kommunes abonnementsafgift for hele året kr ,-. Hjerneskaderådgivningens ydelser er som følger: Side 16 af 19

17 - Vejledning/rådgivning - Sagsudredning fra papir & personinterview - Sagsbehandling & sagssammenskrivning, herunder oplæg til handleplaner - Konsultationer gennemført for brugere og/eller samarbejdspartnere - Koordinerende indsats, herunder udslusningsmøde med eks. myndighedsinstans - Diverse undervisningstiltag Opgørelse over verserende og nye sager i Hjerneskaderådgivningen i 2008 for borgere fra Nordfyns Kommune: Denne opgørelse viser hvilke arbejdsopgaver HSR har haft i sagerne i Der har været 8 nye henvisninger, men det samlede antal sager, som har verseret i 2008 er 21. Heraf er 4 blevet afsluttet i løbet af Arbejdsopgaver: 1. Oprettelse 5. Sagspræsentation 2. Administration 6. Rådgivning/koordinering 3. Sagsudredning 7. Faglig beskrivelse/indstilling 4. Tværfaglig udredning 8. Afsluttende status Arbejdsopgaver Modt. i HSR/fordelt X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Side 17 af 19

18 X X X X X X X X X X X X X X X Det er administrationens opfattelse, at entreprenøraftalen med Odense kommune indenfor ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen fortsat er en tilfredsstillende løsningsmodel på en meget kompleks & specialiseret kommunal opgaveforpligtigelse. Dog bør entreprenøraftalen udformes som en ydelsesbaseret aftale. Det vil sige, at aftalen bør åbne mulighed for en graduering frem for et totalabonnement. Herved har de enkelte kommuner handlefrihed til eventuelt at hjemtage dele af rådgivnings- & vejledningsforpligtigelsen inden for dette område. Forventet budget 2010(2009-priser): Abonnementordning efter indbyggertal kr ,-. 6. Aftale om udarbejdelse af indstillinger vedrørende godkendelse af opholdssteder for børn & unge samt botilbud for voksne og tilsyn med disse efter serviceloven. Jævnfør servicelovens 144 & 148a og 143, stk.1 skal Kommunen godkende og føre tilsyn med private botilbud for personer med betydelige fysisk og psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer. Forpligtigelsen gælder overfor alle private botilbud placeret i den stedlige kommune Private botilbud efter 107 skal være godkendt som generelt egnede af kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune. Godkendelsen skal også omfatte den hjælp efter loven, der ydes af det private botilbud under opholdet. Dette gælder dog ikke for tilbud, hvor en kommunalbestyrelse eller et regionsråd har indgået en generel aftale om anvendelse af et botilbud, herunder om tilsyn. Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 3. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om godkendelse af og tilsyn med botilbud til voksne. Nordfyns Kommune har aktuelt via entreprenøraftale overladt denne godkendelses- og tilsynsforpligtigelse til Faaborg-Midtfyn Kommune. Området er takstfinansieret og betalingsstrømmen er jfr. Servicelovens 149, med virkning fra 1.juli 2008 ændret således, at taksten for tilsyn indregnes i tilbuddenes opholdsbetaling (anbringelseskommunen betaler). Takstafregning for godkendelse og ændring af godkendelse opkræves dog fortsat hos beliggenhedskommunen. Det vil sige, at betaling for tilsyn ikke udgiftsføres under entreprenørordningen men indirekte gennem opholdsbetalingen. Godkendelsesydelser derimod vil fortsat blive afregnet via entreprenøraftalen. I aftalen er oplistet takster for 6 ydelseskategorier, der er som følger i 2009-priser: Side 18 af 19

19 Tilsyn, kost- og efterskoler: Tilsyn, opholdssteder, 0-6 pladser: Tilsyn, opholdssteder, 7-12 pladser: Tilsyn, opholdssteder, 13 eller flere pladser: Godkendelse af nyt opholdssted: Godkendelse af ændring, der kræver beslutning fra beliggenhedskommunen kr./årligt pr opholdssted kr./årligt pr. opholdssted kr./årligt pr. opholdssted kr./årligt pr. opholdssted kr./årligt pr. godkendelse kr./årligt pr. godkendelse På voksenområdet er eneste botilbud på Nordfyn omfattet af aftalen Nordfyns Ungdomscenter. Et socialpædagogisk opholdssted for unge med særlige behov(16-29 årige). Det er administrationens opfattelse, at aftalen for så vidt angår voksenområdet kunne opsiges, og eventuelle fremtidige behov søgt dækket gennem det frie marked(andre aktører). Forventet budget 2010(2009-priser): Én godkendelse af nyt opholdssted anslås til kr ,-. Afslutningsvist opstilles de forventelige budgetmæssige konsekvenser for 2010 ved en videreførelse af entreprenøraftalerne på voksenområdet. Entreprenøraftaler: Regnskab 2008: Budget 2010: Specialtandplejen Kr ,- Kr ,-(72-75 pers.) Stofmisbrug Kr ,- Kr ,-(31-34 brugere) Alkoholmisbrug Kr ,- Kr ,- Specialundervisning for voksne Kr ,- Kr ,-(18 elever på Hjerneskaderådgivningen Kr ,- Kr ,- STU) God./tilsyn af private opholds. Kr. 0,- Kr ,-(1 godkendelse) Total Kr ,- Kr ,- 24/02 09/Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Side 19 af 19

NOTAT: REDEGØRELSE OMKRING NORDFYNS KOMMUNES FYNSKE ENTREPRENØRAFTALER FOR 2010

NOTAT: REDEGØRELSE OMKRING NORDFYNS KOMMUNES FYNSKE ENTREPRENØRAFTALER FOR 2010 NOTAT: REDEGØRELSE OMKRING NORDFYNS KOMMUNES FYNSKE ENTREPRENØRAFTALER FOR 2010 Dato 24.02.09 Med kommunalreformens ikrafttrædelse er hele myndighedsansvaret, herunder visitationsretten, og finansieringen

Læs mere

NOTAT: FORARBEJDE OG GODKENDELSE AF DE FYNSKE ENTREPRENØRAFTALER 2009

NOTAT: FORARBEJDE OG GODKENDELSE AF DE FYNSKE ENTREPRENØRAFTALER 2009 NOTAT: FORARBEJDE OG GODKENDELSE AF DE FYNSKE ENTREPRENØRAFTALER 2009 Dato 11.04.2008 Med kommunalreformens ikrafttrædelse er hele myndighedsansvaret, herunder visitationsretten, og finansieringen indenfor

Læs mere

Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl.

Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast til aftale om

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Udfyldt af Assens Kommune Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder for børn og unge og botilbud for

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 2014/1 LSF 34 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling December 2015 Udarbejdet af: Tone Dato: Nov. 2015 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 16 TORSDAG DEN 24. APRIL 2008, KL. 14.00 Social- og Sundhedsudvalget 24. april 2008 Side: 2 PÅ ØSTRUPLUND, ØSTRUP KLINTEBJERGVEJ 75,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 1031 af 23/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling September 2017 Udarbejdet af: Susanne Buch Dato: September 2017 Sagsid.: Version nr.: 1 Side 2 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag

Læs mere

13. marts 2009. Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

13. marts 2009. Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 13. marts 2009 www.svendborg.dk bu@svendborg.dk Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. den 3-årige ungdomsuddannelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Opdateret d. 19. maj 2011 Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet

Opdateret d. 19. maj 2011 Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet Opdateret d. 19. maj 2011 Udfyldt af Assens Kommune Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder for børn

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning og specialundervisning af børn med erhvervet hjerneskade

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning og specialundervisning af børn med erhvervet hjerneskade Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning og specialundervisning af børn med erhvervet hjerneskade Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Serviceinformation. Indsats til borgere med skizofreni. jf. Lov om social service 119

Serviceinformation. Indsats til borgere med skizofreni. jf. Lov om social service 119 Serviceinformation Indsats til borgere med skizofreni jf. Lov om social service 119 Hvad er Indsats til borgere med skizofreni? Er du diagnosticeret med skizofreni, kan du få hjælp af Lolland Kommune.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 skatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Lov om specialundervisning

Lov om specialundervisning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål At afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes handicap (kompenserende specialundervisning).

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol skatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Godkendt i Byrådet d. 29. august 2013 Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet,

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142.

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune 2017-2018 Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Side 1 af 11 Introduktion Det følger af sundhedsloven 141

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere