NOTAT: REDEGØRELSE OMKRING NORDFYNS KOMMUNES FYNSKE ENTREPRENØRAFTALER FOR 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT: REDEGØRELSE OMKRING NORDFYNS KOMMUNES FYNSKE ENTREPRENØRAFTALER FOR 2010"

Transkript

1 NOTAT: REDEGØRELSE OMKRING NORDFYNS KOMMUNES FYNSKE ENTREPRENØRAFTALER FOR 2010 Dato Med kommunalreformens ikrafttrædelse er hele myndighedsansvaret, herunder visitationsretten, og finansieringen indenfor det sociale område, socialpsykiatriske område & specialundervisningsområdet overgået til kommunerne. I bestræbelserne på at løfte en række specialiserede opgaver så effektiv og faglig kompetent så mulig har Nordfyns Kommunes i lighed med de øvrige fynske kommuner - som supplement til den overordnede rammeaftale med Region Syddanmark - etableret entreprenøraftaler med Odense og Faaborg-Midtfyn kommuner. Indenfor voksenområdet er der tale om følgende 6 områder: Specialtandplejen(Odense Kommune) Stofmisbrug(Odense Kommune) Behandling af alkoholmisbrug(odense Kommune) Specialundervisning for voksne(odense Kommune) Hjerneskaderådgivningen(Odense Kommune) Godkendelse af private opholdssteder(faaborg-midtfyn Kommune) Udgangspunktet for redegørelsen er de aktuelle entreprenøraftalerne for I de nugældende aftaler er det præciseret, at såfremt en kommune enten ønsker at udtræde af en aftale eller ønsker den ændret, skal der gives meddeles herom senest den 30. juni Overordnet set bør alle entreprenøraftaler udformes som ydelsesbaserede aftaler. Det vil sige, at aftalerne udformes med mulighed for graduering frem for en pakkeløsning/totalabonnement. Entreprenøraftaler udformet som tilkøbsmuligheder frem for én samlet pakke sikrer en meget mere fleksibel og justerbar kommunal indsats indenfor det enkelte specialområder. Totalabonnementer kan være rimelig omkostningstunge. Med forventning om at flere af de fynske kommuner i de kommende år vil trække sig helt eller delvist fra enkelte af entreprenøraftalerne, er det af afgørende betydning, at de fremtidige entreprenøraftaler indeholder regler for og priser på banke-på-ydelser. Der bør i situationer, hvor en køberkommune vælger at forlade en entreprenøraftale og efterfølgende ønsker enten at genindtræde eller købe enkelte ydelser i aftaleperioden, opstilles et regel- og prissæt. Entreprenøraftalerne bør til stadighed udbygges med mere specifikke krav om løbende at orientere køberkommunerne om fakta/statistiske udviklingstendenser, succesprocenter m.m. Der bør med andre ord i endnu højere grad end hidtil stilles krav om eks. kvartalsvis opfølgning på hver entreprenøraftale, indeholdende få væsentlige nøgletal på individniveau. Entreprenøraftalerne skal ligeledes løbende sikre, at leverandørkommunen - i takt med Udarbejdet af: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Side 1 af 19

2 øgede lovmæssige krav til dokumentation af effekten vedr. det enkelte tilbud - er opdateret til at imødekomme disse lovkrav på vegne af køberkommunerne. I gennemgangen af de respektive entreprenøraftaler på voksenområdet er der især rettet fokus på stofmisbrugsområdet, alkoholmisbrugsområdet samt specialundervisning for voksne inklusiv den særlige 3-årige ungdomsuddannelse(stu). 1. Aftale om drift af specialiseret tandplejetilbud. Jævnfør Sundhedslovens 133 samt Bekendtgørelse om tandpleje skal kommunen tilbyde et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., som ikke kan udnytte de almindelig tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller i omsorgstandplejen. Selve behandlingen foregår på klinikkerne ved Specialtandplejen, Heden 7, Odense eller på Strandvænget, Nyborg. Specialtandpleje er en del af rammeaftalerne med Region Syddanmark, hvor Nordfyns Kommune samt de øvrige fynske kommuner har indgået entreprenøraftale med Odense kommune, som varetager driften af ordningen omkring specialtandpleje. Afregning sker derfor direkte mellem Odense og Nordfyns Kommune. Visitation til ordningen sker via henvisning fra den kommunale tandpleje samt forstandere/ledere af institutioner for borgere omfattet af specialtandpleje(eks. Bognæs og øvrige bosteder for udviklingshæmmede). Aftalen omfatter tre typer af ydelser: Ydelse A : Diagnostisk udredning og behandling Ydelse B : Narkosebehandling Ydelse C : Forebyggende og opsøgende tandpleje Når en patient udredes/behandles i henhold til Ydelse A, vil bopælskommunen dog blive faktureret for både ydelse A og B. Derudover beregnes en abonnementsandel på baggrund af kommunens befolkningsandel pr. 1.januar det foregående år. Denne abonnementsandel opkræves med 1/12 hver måned og dækker forebyggende og opsøgende tandpleje. Pr. 29/ var der tilmeldt 90 personer fra Nordfyns kommune til Specialtandplejeordningen, heraf 13 unge under 18 år. I 2008 har 72 personer decideret benyttet sig af ordningen, heraf 12 børn under 18 år. Nordfyns kommunes udgifter til ordningen i 2008 : Dokumentnavn: Forarbejdeog godkendelseaf de Side 2 af 19

3 Abonnementsbetaling (Ydelse C) : kr ,00(kr. 1,07 pr. indb.) Kommuneregning (Ydelse A+B) : kr ,56 I alt udgifter : kr ,56 Kommunen kan jævnfør Bekendtgørelse om Tandpleje 15 samt Sundhedslovens 134 beslutte, at personer der modtager et specialtandplejetilbud selv skal betale en del af udgiften. Den maksimale egenbetaling for deltagere i specialtandplejen var i 2008 kr ,- pr. deltager - jævnfør Cirkulæreskrivelse nr. 76 af 9. oktober 2006 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Børn og unge under 18 år kan dog ikke opkræves betaling for behandlingen. Nordfyns kommune har således opkrævet egenbetaling i 2008 med i alt kr ,00. Specialtandplejeordningen har derfor udgjort en netto udgift for Nordfyns kommune i 2008 på kr ,56. Det er administrationens opfattelse, at entreprenøraftalen med Odense Kommune indenfor den specialiserede tandpleje fortsat er en tilfredsstillende løsningsmodel på en meget kompleks & specialiseret kommunal opgaveforpligtigelse. Forventet budget 2010(2009-priser): Ydelse A Diagnostisk udredning og behandling...kr ,- Ydelse B Narkosebehandling...kr ,- Ydelse C Forebyggende og opsøgende tandpleje...kr ,-(kr. 1,12 pr. indb.) Forventet egenbetaling...kr ,- Kommunal nettoudgift i alt...kr ,- Afsættet for budgetoplægget er uændret aktiv anvendelse af ordningen. Med andre ord anslås personer decideret at benyttet sig af ordningen, heraf 12 børn under 18 år. 2. Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere. Behandling for stofmisbrug er en kommunal forpligtigelse. Jævnfør servicelovens 101 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde social behandling for stofmisbrug. I henhold til sundhedslovens 142, skal Kommunalbestyrelsen tilbyde vederlagsfri lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler til stofmisbrugere. Kommunens opgave på dette indsatsområde er således både en lægelig og en social behandlingsforpligtigelse. Nugældende entreprenøraftale med Odense Kommune omfatter ikke døgnbehandling, men Side 3 af 19

4 dækker alene ambulant behandling. Ordningen er ydelsesbaseret. Det vil sige betalingen sker via takstafregning 1 x månedlig. Der er i aftalen oplistet takster for 7 ydelseskategorier. I 2008 var de samlede udgifter til Rusmiddelcenter Odense kr ,-. For Nordfyns Kommune har antallet af brugere fordelt sig som anført i det opstillede diagram. Det vil sige, at der i gennemsnit har været godt 31 brugere fra Nordfyns Kommune pr. måned i behandling. Heraf udgør unge under 18 år i gennemsnit 3 og unge i alderen år i gennemsnit 7 brugere. Antal brugere af Rusmiddelcenter Odense i 2008 fordelt på behandlingstilbud, ydelsespris & måneder. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Dagstakst Satellit Ambulant behandling, ungeafd., under 18-0 årige kr Ambulant behandling, ungeafd., årige kr B1, Udredning voksne - 9 uger kr B2, Borgerens arbejde med stofproblematikken - 26 uger kr B3, Udslusningsfasen - 26 uger kr C, Harm reduction(skadesreduktion/ omsorgsbehandling) kr D, Medicinudlevering via udleveringsenheden kr E, Medicinudlevering via eksternt vagtselskab eller andet kr Antal brugere i alt Indsatsen i forhold til stofmisbrugere efter servicelovens 101 retter sig som udgangspunkt mod den nedsatte fysiske og især psykiske funktionsevne samt de sociale problemer, som følger af misbruget Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Atk. 3. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. Side 4 af 19

5 Efter bestemmelsen i 101, stk. 2, er kommunalbestyrelsen forpligtet til at tilbyde behandling af stofmisbrugere. Tilbuddet skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen med anmodning om at komme i behandling. Garantien indebærer en ret for stofmisbrugeren til at modtage og en pligt for kommunalbestyrelsen til at tilbyde social behandling inden for fristen. Samtidig har stofmisbrugeren en ret til at vælge mellem offentlige og private godkendte behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, kommunen har visiteret til. Social behandling for stofmisbrug efter 101 hviler på en beslutning om et individuelt forløb, hvor stofmisbrugeren på baggrund af en faglig vurdering visiteres til et konkret behandlingstilbud. Det forudsættes, at stofmisbrugerens egne ønsker til behandlingsforløbet tillægges stor betydning, og at der udarbejdes en behandlingsplan over behandlingsforløbet. Efter servicelovens 141, skal den kommunale handleplan og behandlingsindsatsen koordineres med henblik på at tilvejebringe en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Udarbejdelse af en handleplan skal ske i en kontinuerlig proces, hvor mål og indsats løbende følges og justeres efter behov. Uden at slippe hovedmålsætningen om stoffrihed for den sociale indsats på stofmisbrugsområdet har der gennem en årrække været arbejdet ud fra målsætningen om skadesreduktion eller skadesminimering for de grupper af stofmisbrugere, hvor stoffrihed ikke er et realistisk mål på kortere eller længere sigt. Skadesreduktion vil sige formindskelse af de skader, som livet som stofmisbruger påfører vedkommende selv, nærtstående og samfundet samt forbedring af funktionsevne og udviklingsmuligheder. Indsatser af skadesreducerende karakter kan f.eks. være sådanne tilbud som substitutionsbehandling, opsøgende gadeplansarbejde, væresteder for aktuelle misbrugere (lavtærskeltilbud), sprøjtebytteprogrammer og social støtte i hjemmet. Mens målet må være stoffrihed og social integration for hovedparten af stofmisbrugere, vil det for nogle af de tungere misbrugere således være et mål i sig selv at stabilisere stofindtagelsen og sikre en omsorgsindsats og en højnelse af livskvaliteten gennem en bevidst skadesreduktionsstrategi. Det bør med andre ord være en kommunal målsætning at kunne opstille behandlingstilbud til alle typer af stofmisbrugere ved en tilstrækkelig mangfoldighed af tilbud med særlig hensyntagen til følgende målgrupper: - Unge stofmisbrugere (under 18 år) - Yngre stofmisbrugere (18-24 år) - Gravide stofmisbrugere - Stofmisbrugere med børn - Stofmisbrugere over 24 år - Psykisk syge stofmisbrugere - Stofmisbrugere med HIV/AIDS - Etniske minoritetsgrupper Side 5 af 19

6 Den sociale behandling, der ofte vil foregå parallelt med eller i forlængelse af en lægelig behandling, f.eks. psykiatrisk eller medicinsk, vil, afhængig af årsagen til funktionsnedsættelsen og det metodiske udgangspunkt, have store variationer og forskellige grader af intensitet. Hovedsigtet med en sådan behandling er ud fra brugerens egne ressourcer at hindre en yderligere funktionsnedsættelse og bibringe vedkommende en bedre social og personlig funktion med henblik på højnelse af livskvaliteten. Den egentlige behandling må i givet fald følges op af efterbehandling, hvor der ved siden af en mindre intensiv behandling rettes andre tilbud til brugeren, som f.eks. bolig, personlig støtte, aktivitets- og samværstilbud samt aktivering og revalidering. Man kan opdele behandlingsindsatsen i a) døgnbehandling, som igen kan opdeles i den stoffri døgnbehandling og metadon stabilisering, b) den ambulante stoffri behandling, c) ambulant substitutionsbehandling, som helt overvejende består af metadonbehandling og behandling med buprenorphin, d) den ambulante psykosociale indsats og endelig e) den mere omsorgs- og fællesskabsorienterede indsats, der i stigende grad finder sted gennem væresteder. Den omsorgsrelaterede indsats retter sig især mod de mest belastede stofmisbrugere, som for langt de flestes vedkommende er eller har været opioid/heroin misbrugere. Ambulant behandling er i modsætning til døgnbehandling karakteriseret ved, at behandlingen finder sted i tilknytning til personens sædvanlige miljø. Den ambulante behandling kan være mere eller mindre intensiv afhængig af behov, og den kan være understøttet af substitutionsbehandling i form af f.eks. metadonbehandling. Et ambulant behandlingstilbud tilpasses den enkelte brugers situation og behov, og kan derfor effektueres som et meget tæt forløb eller som et forløb med varierede intervaller for kontakten til behandlingsstedet. Dagbehandling er mere gruppeorienteret end den ambulante behandling. I denne behandlingsform støttes brugerens individuelle mål via en kombination af aktiviteter, projektforløb, individuelle samtaler og gruppesamtaler. Til løsning af behandlingsforpligtelsen bør der være knyttet en række ydelser, f.eks.: - Systematisk udredning. - Substitutionsbehandling. - Afgiftninger/nedtrapninger, eventuel længerevarende stoffri behandling. - Aktivitetstilbud, både med revalideringsmæssigt sigte (daghøjskole, arbejde, uddannelse m.v.) og mere kreativt og/eller omsorgsmæssigt sigte - med henblik på at udvikle social kompetence. - Par- og familieterapi. - Individuel rådgivning ved socialfaglige personer, læge, psykolog. - Gruppebehandling, selvhjælps- (AA og NA-grupper), aktivitets-, undervisnings-, emne- og behandlingsorienterede. - Etablering af en støtte/kontaktpersonordning, jf. Vejledning nr. 5 til serviceloven. - Case management til sikring af kontinuitet og helhed i de individuelle behandlingsforløb. - Gradvis udslusning, efterbehandling og recidivopsamling. Side 6 af 19

7 - Samarbejde med og støtte til pårørende. Behandlingen bør være helhedspræget og tage hensyn til hver enkelt stofmisbrugers specielle forhold, således at stofmisbrugerens ressourcer styrkes og belastningerne ved stofmisbruget reduceres eller fjernes. Behandlingen bør være baseret på stofmisbrugerens frivillige medvirken, herunder vedkommendes udtrykte tilsagn ved anvendelse af tilbageholdelse efter den særlige lovgivning herom. Behandlingen skal foregå på en respektfuld måde og må ikke udsætte stofmisbrugeren for umyndiggørelse eller nedværdigende behandling. Behandlingen bør indbefatte: - Hjælp til løsning af afhængighedsproblemet. - Hjælp til løsning af psykiske og følelsesmæssige problemer. - Hjælp til diverse konkrete ydelser og støttemuligheder, såsom uddannelse, økonomi, bolig og lign. - Hjælp til samværet med andre mennesker. - Hjælp til bedring af helbredstilstanden. Der bør i behandlingsarbejdet sigtes mod f.eks. følgende individuelt differentierede mål: - Stoffrihed. - Stabilisering af stofindtagelsen. - Ophør eller begrænsning af intravenøst brug. - Behandling af somatiske og psykiske lidelser. - Løsning af ægteskabelige og familiære problemer. - Revalidering, uddannelse og jobplacering. - Løsning af boligproblemer, evt. hjælp til at bruge en bolig. - Forhindre/begrænse tilbagefald. - Ophør eller begrænsning af misbrugsrelateret kriminalitet. Alt sammen med det overordnede formål at hjælpe klienten til et bedre funktionsniveau, øge livskvaliteten og begrænse komplikationerne til misbruget. Der skal være en tæt sammenhæng mellem den sociale og den medicinske indsats. Servicelovens indsats kan således ikke stå alene. Grundlaget for den medicinske behandling og dermed også for substitutionsbehandling af stofmisbrugere er bestemmelserne i sundhedslovens 142, 41 i lov nr. 451 af den 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven), samt Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 12. af 13. januar 2003 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler (metadoncirkulæret) med tilhørende vejledning. Side 7 af 19

8 142. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med euforiserende stoffer til stofmisbrugere. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om lægelig behandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Stk. 3. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. 41. Ordination af afhængighedsskabende lægemidler som led i behandling af personer for stofmisbrug foretages af læger ansat i kommunale eller regionale lægestillinger. Dog kan enkeltstående ordinationer som led i abstinensbehandling af kort varighed foretages af andre læger. Stk. 2. Ordinationsretten efter stk. 1, 1. pkt., kan efter aftale i nærmere bestemte tilfælde overlades til en anden læge, herunder en alment praktiserende læge eller en praktiserende speciallæge. Stk. 3. Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere regler for ordinationen og for den hertil knyttede udlevering og kontrol, herunder om adgangen til at lade udlevering og kontrolforanstaltninger finde sted lokalt. Stk. 4. Denne bestemmelse gælder ikke for behandling i Kriminalforsorgens institutioner. Justitsministeren fastsætter efter drøftelse med Sundhedsstyrelsen regler for samarbejdet mellem Kriminalforsorgens læger og de læger, der kan ordinere afhængighedsskabende lægemidler i medfør af stk. 1. Det fremgår af sundhedslovens 142, at kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler til stofmisbrugere. Efter stk. 2 kan kommunalbestyrelsen tilvejebringe tilbuddet om lægelig behandling i henhold til stk. 1 ved at etablere egne behandlingstilbud, ved indgåelse af aftale med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller ved indgåelse af driftsoverenskomst med private institutioner. Af autorisationslovens 41 fremgår bl.a., hvilke læger der må tage stofmisbrugere i substitutionsbehandling. Substitutionsbehandlingen forudsættes at være en integreret del af den enkelte kommunes samlede behandlings- og omsorgstilbud til stofmisbrugere. Det fremgår af afsnit 6a og b i Sundhedsstyrelsens vejledning til metadoncirkulæret, at der for hvert behandlingsforløb skal udarbejdes en til den enkelte stofmisbruger tilpasset sundhedsfaglig behandlingsplan, som bygger på en forudgående udredning. Substitutionsbehandlingen skal indgå som en del af den sociale handleplan. Det overordnede formål med bestemmelserne er at sikre stofmisbrugere den mest hensigtsmæssige behandling ved at fastlægge et entydigt ansvar for sammenhængen mellem de sociale og de sundhedsfaglige behandlingstiltag. Det er kommunalbestyrelserne, der har ansvaret for den samlede behandling af den enkelte stofmisbruger. Målsætningen er, at der skabes mulighed for at tilvejebringe den nødvendige helhed i substitutionsbehandlingen ved at knytte den lægelige del af behandlingen til det kommunale behandlingssystem. Efterbehandlingsfasen er en anden meget central del af opgaveløsningen og kan være afgørende for tilbagefald eller bibeholdelse af en stoffrihed eller et stabiliseret forbrug af stoffer. At handleplanen også rækker ind i denne fase kan påvirke brugerens motivation for ikke at falde tilbage i det gamle misbrugsmønster. Redskaberne kan være væresteder(sel. 104), støtte- & kontaktordning(sel. 99) m.m. For dels en mere præcis beskrivelse af den lægelige opgaveforpligtigelse og dels en oplistning af de tilhørende lovmæssige rammer henvises til lægekonsulentens vedlagte notat. Side 8 af 19

9 Også i 2008 har Rusmiddelcenter Odense placeret en satellitvirksomhed decentralt på Nordfyn. Nærmere bestemt har Rusmiddelcentret udstationeret en medarbejder på alle tirsdage og torsdage i Nordfyns Aktiveringscenter, Søndersø. Som det fremgår af ovenstående tabel havde 11 Nordfynsborgere deres ambulante gang i satellitten i Ingen af disse borgere var dog under 25 år. Ved eventuel fortsat samarbejde med Rusmiddelcenter Odense anbefales det, for at sikre større fokus på de unge stofmisbrugere i kommunen, at der også etableres en satellit i Otterup i samarbejde med Børn/Unge-afdelingen. Der er som anskueliggjort tale om en meget kompleks & specialiseret kommunal opgaveforpligtigelse. Middelfart Kommune hjemtog med start 1/ såvel stofmisbrugs- som alkoholbehandlingen. Med afsæt i de spæde erfaringer fra Middelfart Kommunes Rusmiddelcenter, hvor Nordfyns Kommunes lægekonsulent sideløbende har det lægefaglige ansvar for indsatsen, anbefales en eventuel hjemtagelse af stofmisbrugsbehandlingen at blive koordineret med en tilsvarende hjemtagelse af alkoholbehandlingen. Dette for at sikre en optimal udnyttelse af de økonomiske, organisatoriske & personalemæssige ressourcer. En sammenblanding af de to misbrugsgrupper er dog også forbundet med en række problemfelter. Her tænkes på, at stofmisbrugsgruppen ofte er markant mere marginaliseret end alkoholmisbrugsgruppen(bedre netværk, større tilknytning til arbejdsmarkedet o.lign.). Desuden kan anonymiseringsaspektet i alkoholbehandlingen også komme under pres. Endelig vil kommunen uanset hjemtagelse af opgaven eller ej fortsat skulle håndtere borgerens behandlingsmæssige valgfrihed indenfor begge indsatsområder. Nedenfor er i punktform oplistet Middelfart Rusmiddelcenters aktuelle normering: 1 Leder 5 ugentlige lægefaglige timer 1 psygeplejerske 5 erfarende behandlere 2 værkstedspædagoger Modsat Odense har Middelfart Rusmiddelcenter ikke på nuværende tidspunkt psykiatere og/eller psykologer tilknyttet centret. Forventet budget 2010(2009-priser): Med uændret forbrug, det vil sige i gennemsnit mellem borgere i løbende behandling for stofmisbrug, anslås en årlig udgift på kr ,-. Side 9 af 19

10 3. Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug. Behandling for alkoholmisbrug er en kommunal forpligtigelse, jfr. sundhedslovens 141. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug senest 14 efter at borgeren har henvendt sig til kommunen med et ønske om behandling Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. 141 a. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt kommunen vil tilbyde kontrakter om behandling for alkoholmisbrug med mulighed for tilbageholdelse efter 141 b- 141 f. Modsat stofmisbrugsbehandlingen er alkoholbehandlingen alene forankret i sundhedslovgivningen. Det vil sige, at den kommunale forpligtigelse på dette område som udgangspunkt ikke har noget afsæt i serviceloven. Nugældende entreprenøraftale med Odense Kommune omfatter ikke døgnbehandling, men dækker udelukkende alle driftsopgaver i forbindelse med ambulant behandling. Et centralt element i behandlingen af alkoholmisbrug er anonymiseringen. Med andre ord tilbydes enhver, der henvender sig, rådgivning og behandling. Ordningen er kun abonnementbaseret. Det vil sige, at de samlede udgifter fordeles forholdsmæssigt efter indbyggertallet pr. 1.januar. I 2009 betaler Nordfyns Kommune kr ,- i årligt abonnement. Side 10 af 19

11 Oplysninger om patienter i Alkoholbehandling stammende fra Nordfyns Kommune. Antal pers. i 2007: Antal pers. i 2008: Antal patient-forløb (indskrevne) Heraf antal kvinder (indskrevne) Heraf patienter med 1 eller flere børn Alder Gennemsnitsalder Erhvervstilknytning Uoplyst 3 15 Andet 1 3 Aktivering Arbejdsløshedsdagpenge 2 2 Efterløn Førtidspension /pension Kontanthjælp Tilknyttet arbejdsmarkedet (lønindkomst) Revalideringsydelse 1 1 Selvstændige 1 - Sygedagpenge 12 4 SU 1 - Civilstand Uoplyst 1 11 Aldrig gift/samlevende Enke/enkemand Enlig Fraskilt Fraskilt og ikke samlevende Gift Samlevende 9 7 Separeret 4 - Skilt fra samlever Henvendelsesform På eget initiativ Henvist fra socialforvaltning Henvist af andre Visiteret til i perioden Side 11 af 19

12 1/ / Behandlingsomfang/samtaler i Alkoholbehandlingen: Antal behandl. i 2007: Antal behandl. i 2008: Afrusning Afklarende samtaler Motiverende samtaler Kognitiv samtaler Støttende samtaler Kontraktbehandling 27 8 Familieterapi 6 5 Lægesamtaler - 5 Telebehandling Pårørendesamtaler Telefonsamtaler Andet 86 - Brug af børnekonsulent 5 2 Boostersamtaler Samarbejdssamtaler Intens(tungere klienter) Udeblevet Udskrivningssamtaler Antal behandlingsdage i alt Gennemsnitlige behandlingsdage pr. indskrevne Som det fremgår af ovenstående tabel fra Odense Kommunes alkoholbehandlingscenter, var der i løbet af 2008 indskrevet 89 borgere i behandling mod 73 i Der var 40 kvinder i 2008 mod 31 i I 2008 har alkoholbehandlingscentret registreret, at hele 38%(34 pers.) er borgere med 1 eller flere børn under 18 år. Både i 2007 og 2008 udgjorde antallet af indskrevne i beskæftigelse ca. 1/3 nemlig 27. 1/3 er tillige for begge års vedkommende enten gift eller samlevende. Borgere i alkohol- Side 12 af 19

13 behandling er således omstændighederne taget i betragtning karakteriseret ved et forholdsvist velbevaret socialt netværk i form af arbejdskollegaer og familie. I både 2007 og 2008 er langt den overvejende del af alle henvendelser til alkoholbehandlingscentret(ca. 80%) foretaget på eget initiativ eller via andre(sygehus, arbejdsplads m.fl.). Kun ca. 20% af henvendelserne går gennem de sociale myndigheder. De anførte nøgletal kan antyde, at anonymiseringsprincippet fortsat spiller en central rolle i at nå så mange potentielle borgere så mulig. Netop anonymiseringsprincippet understreger også borgerens valgfrihed på området. Det vil sige, at enhver har ret til vederlagsfri og anonym alkoholbehandling i bopælskommunen eller i en hvilken som helst anden kommune i landet. Tabellen afspejler endvidere Alkoholbehandlingscenter Odenses meget helhedsorienterede og nuancerede tilgang til alkoholbehandling. Med andre ord er omdrejningspunktet for behandlingen i langt mindre grad antabusbehandling. Centret arbejder ud fra en model, hvor alle problemer kortlægges og behandles på samme tid. Odense Alkoholbehandlingscenter har fortsat meget fine resultater. Således er succesraten stadig, at 7 ud af 10 alkoholikere, som behandles ambulant i Alkoholbehandlingscenter Odense, slipper ud af deres misbrug 1 år efter, at behandlingen er afsluttet. Nordfyns Kommune havde også i 2008 en satellitvirksomhed decentralt på Nordfyn. Nærmere bestemt udstationerer Alkoholcentret efter behov en medarbejder i Nordfyns Aktiveringscenter, Søndersø. Det er afgørende, at denne satellitvirksomhed udbygges og eventuel struktureres med en fast ugedag såvel i Søndersø som Otterup. Med mellem årligt indskrevne borgere fra Nordfyn og et samlet antal behandlingsdage på i 2007/9.968 i 2008, svarende til henholdsvis 107/112 behandlingsdage pr. indskrevne, må det konstateres, at Nordfyns Kommune har et ikke ubetydeligt træk på denne entreprenøraftale. Der er som anskueliggjort tale om en meget kompleks & specialiseret kommunal opgaveforpligtigelse. For at sikre en optimal udnyttelse af de økonomiske, organisatoriske & personalemæssige ressourcer ved eventuel hjemtagning af denne opgave fordres som minimum en sammenlægning af ambulant behandling af både alkohol og stofmisbrug(se afsnittet om vederlagsfri behandling af stofmisbrug). Forventet budget 2010(2009-priser): Anslået årlig abonnementafgift til Odense Kommune...kr ,-. Side 13 af 19

14 4. Aftale om drift af tilbud efter lov om specialundervisning af voksne. Det er kommunens forpligtigelse jævnfør 1 i lov omspecialundervisning for voksne, at der tilbydes personer med fysiske og psykiske handicap med bopæl i kommunen specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Undervisningstilbuddet tilbydes efter undervisningspligtens ophør. Henvisningen til de enkelte specialundervisningsforløb sker typisk gennem sygehus, hjerneskaderådgivningen, Nordfyns Kommunes myndighedssagsbehandlere samt andre relevante aktører. Selve visitationsretten er via entreprenøraftalen uddelegeret til CSV. 1. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap, der bor eller længerevarende opholder sig i kommunen, efter undervisningspligtens ophør kan få specialundervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap (kompenserende specialundervisning). I tilknytning hertil kan der etableres undervisning, som er tilrettelagt under hensyntagen til deltagernes handicap. Undervisningen kan indrettes i kostskoleform. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om placeringen af kommunalbestyrelsens undervisningsforpligtelse over for personer med fysiske eller psykiske handicap, der bor eller opholder sig i boformer efter 107 og 108 i lov om social service. Jævnfør 2-3 i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov har udviklingshæmmede og andre særlig udsatte unge et retskrav på en ungdomsuddannelse. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde disse unge bosat i kommunen en 3-årig ungdomsuddannelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning(UUO) giver den unge vejledning og afgiver efter drøftelse med den unge og dennes forældre indstilling om uddannelsestilbud til det af kommunen nedsatte visitationsudvalg. Indstillingen skal indeholde en individuel uddannelsesplan, som indeholder en oversigt over de aktiviteter, den unge skal tilbydes(vejledning, praktik m.v.). 2. Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov har et retskrav på en ungdomsuddannelse. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde unge omfattet af 1. pkt., der er tilmeldt kommunens folkeregister, en 3-årig ungdomsuddannelse efter denne lov. Stk. 2. Tilbuddet gives i forbindelse med undervisningspligtens ophør. Hvis den unge fortsætter undervisningen i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole m.v. efter undervisningspligtens ophør, gives tilbuddet dog først i forbindelse med denne undervisnings ophør. Stk. 3. Den unge kan modtage kommunalbestyrelsens tilbud indtil det fyldte 25. år. Stk. 4. Den unge skal færdiggøre ungdomsuddannelsen senest 5 år efter, at den er påbegyndt. 3. Kommunalbestyrelsen træffer efter indstilling, jf. stk. 2, afgørelse om, hvorvidt den unge er omfattet af 1. Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning indstiller efter samråd med den unge og forældrene til kommunalbestyrelsen, om den unge kan optages på ungdomsuddannelsen. Indstillingen kan i fornødent omfang suppleres med udtalelser fra andre sagkyndige i kommunen eller i andre kommuner, herunder udtalelser fra pædagogisk-psykologisk rådgivning og skoler, hvor den unge har været optaget. Indstillingen skal indeholde et udkast til en individuel uddannelsesplan, jf. 4, stk. 2. Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden ved fremsættelse af tilbud om ungdomsuddannelsen, herunder om inddragelse af den unge og forældrene, skriftlighed ved fremsættelsen af tilbuddet og tidsforløbet for fremsættelsen af tilbuddet. Side 14 af 19

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Bilag 1. Slagelse Kommunens Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Ambulant psykosocial behandling...2 Dagbehandling...3 Kursusforløb Krop og Læring :...3 Forbehandlingsgruppen:...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere