Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet"

Transkript

1 Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet

2 11. Justitsministeriet Tekst

3

4 3 Indholdsfortegnelse 11. Justitsministeriet... 4

5 4 11. Justitsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter , ,4 769,7 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ,8 425,8 80,0 Indtægtsbudget ,9 620, ,9 Fællesudgifter ,5 5, Centralstyrelsen ,5 5,5 Politivæsenet , , Fællesudgifter ,9 438, Politi , ,5 Kriminalforsorg ,5 193, Kriminalforsorg ,5 193,7 Retsvæsenet ,1 490, Fællesudgifter ,6 5, Sagsudgifter , Sagsindtægter ,0 Udlændinge ,3 7, Udgifter vedrørende udlændinge ,3 7,9 Artsoversigt: Driftsposter ,0 641,0 Interne statslige overførsler ,5 114,4 Øvrige overførsler , ,9 Finansielle poster ,5 13,3 Aktivitet i alt , ,6 Forbrug af videreførsel Årets resultat ,6 - Nettostyrede aktiviteter ,4-330,4 Bevilling i alt , ,2

6 11. 5 B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr Centralstyrelsen 01. Departementet (Driftsbev.) ,7-05. Retshjælpsinstitutioner mv ,2 0,7 11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) (Driftsbev.) ,1-12. Opsøgende retshjælp (Reservationsbev.)... 2,6-31. Retslægerådet (Driftsbev.)... 7,2-51. Politiklagemyndigheden (Driftsbev.)... 19,8-52. Flygtningenævnet (Driftsbev.)... 50,0-53. Udlændingenævnet (Driftsbev.)... 12,4-61. Datatilsynet (Driftsbev.)... 22,2-62. Tilsyn med efterretningstjenesterne (Driftsbev.)... 5,0-63. Offerfonden (Reservationsbev.)... 28,0-71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger (Reservationsbev.)... 0,6-79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)... 18,3 - Politivæsenet Fællesudgifter 21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1) ,9 438, Politi 01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm og 115) (Driftsbev.) ,8-02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv , ,0 03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. (Driftsbev.) ,8-04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm og 115) (Driftsbev.) ,7-05. Politiklagenævn (Driftsbev.) Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning (Lovbunden)... 27,3-07. Kommunal parkeringskontrol (Lovbunden) ,9 11. Erstatning til ofre for forbrydelser (Lovbunden) ,7 80,0 13. Det Kriminalpræventive Råd... 9,2-14. Rådet for Sikker Trafik... 16,4-15. Udlændingesager (Reservationsbev.)... 30,2-16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm og 115) (Driftsbev.) ,9 - Kriminalforsorg Kriminalforsorg 01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112) (Driftsbev.) ,3 -

7 Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm ) (Driftsbev.) ,1-04. Det fælles europæiske visuminformationssystem (Driftsbev.) 10,4 - Retsvæsenet Fællesudgifter 01. Domstolsstyrelsen (Driftsbev.)... 71,0-02. Retterne (tekstanm. 101A, 102 og 102C) (Driftsbev.) ,0-04. Procesbevillingsnævnet (Driftsbev.)... 17,3-05. Tinglysning (Driftsbev.) , Sagsudgifter 01. Sagsgodtgørelser mv ,4-02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (tekstanm. 101) (Lovbunden) ,3-03. Erstatninger... 2, Sagsindtægter 01. Retsafgifter mv ,0 02. Indtægter ved EDB i tinglysningen Udlændinge Udgifter vedrørende udlændinge 01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.) ,5-20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 3) (Driftsbev.) ,4-21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 114) (Lovbunden) ,1-22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 4) ,8-23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og 113) (Reservationsbev.)... 16,8-24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark (Reservationsbev.)... 16,6-25. Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden til hjemlandet (Lovbunden) Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. (Reservationsbev.) ,0-27. Støtteordning for asylansøgere (Reservationsbev.) Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere (Reservationsbev.)... 5,2 -

8 11. 7 C. Tekstanmærkninger. Dispositionsrammer mv. Nr. 1. ad Merudgifter i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser, undersøgelseskommissioner samt retssager af principiel betydning for regeringen kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. Nr. 2. ad Justitsministeren bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud. Nr. 3. ad Indtægter fra salg af flygtningelandsbyer og andre ejendomme, som anvendes til asylindkvartering o.l., kan genanvendes til ejendomserhvervelser, byggearbejder samt flytning af flygtningelandsbyer og reetablering af arealer i tilknytning til disse. Nr. 4. ad Udlændingestyrelsen har adgang til at bestille kaution for en eventuel kassekredit, som Røde Kors måtte have behov for at oprette til sikring af løbende likviditet. Endvidere har Udlændingestyrelsen adgang til at påtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der måtte opstå hos Røde Kors. Nr. 6. ad Justitsministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Materielle bestemmelser. Nr ad Justitsministeriet bemyndiges til at bestemme, at kapitaler på indtil kr. indbetales i statskassen i tilfælde, hvor kapitalen i henhold til 24 i LBK nr. 587 af 1986 om borteblevne, som senest ændret ved lov nr. 451 af 13. juni 2005 om ændring af lov om borteblevne, har været bestyret for en bortebleven i mindst 20 år, og om hvilken der ikke er anlagt sag til dødsformodningsdom. Hvis det senere godtgøres, at nogen var berettiget til kapitalen, kan Justitsministeriet udbetale denne. Nr ad I forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Farumkommis- sionen kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer i den pågældende landsret. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Blekingegadekommissionen. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Un- dersøgelseskommissionen i sagen om indfødsret til statsløse personer. Tilsvarende kan der ud- nævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Skattesagskommissionen. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere vicepræsident ved Sø- og Handelsretten i forbindelse med en vicepræsidents varetagelse af hvervet som formand for en undersøgelseskommission om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats. Tilsva- rende kan der udnævnes 1 yderligere dommer ved Retten i Næstved i forbindelse med en dom- mers varetagelse af hvervet som sekretær for en undersøgelseskommission om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats. Stillingerne bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at de pågældende landsdommere, vicepræsident og dommer ved Retten i Næstved er vendt til- bage.

9 8 11. Stk. 2. I forbindelse med varetagelse af opgaver i Flygtningenævnet samt kommunale børnog ungeudvalg kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer ved Vestre Landsret, 1 landsdommer ved Østre Landsret og 1 dommer ved Københavns Byret, således at disse stillinger i givet fald bortfalder ved første ledighed i en fast stilling. Stk. 3. I forbindelse med en højesteretsdommers varetagelse af hvervet som dommer ved EF-Domstolen kan der udnævnes yderligere 1 højesteretsdommer. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende højesteretsdommer er vendt tilbage. Stk. 4. I forbindelse med varigheden af tjenestefrihed meddelt til en dommer i medfør af 1 i BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål samlet overstiger 4 år, kan der udnævnes yderligere en dommer ved den ret, hvor dommeren, der er meddelt tjenestefrihed, er udnævnt. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling ved retten efter, at den pågældende dommer er vendt tilbage efter endt tjenestefrihed. Nr. 101A. ad Justitsministeren kan efter reglerne i retsplejelovens 44 b og 44 c efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens 43 a, meddele midlertidig beskikkelse af yderligere indtil 6 advokater, byretsdommere mv. som landsdommer. Nr ad Ved retterne kan der for indtil 1 år ad gangen beskikkes indtil 10 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner. Stk. 2. Sker beskikkelse som nævnt i stk. 1 ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første ledighed i en fast stilling som højesteretsdommer. Nr. 102C. ad Konstituerede dommere, jf. retsplejelovens 44 b og 44 c, der ikke forud for konstitutionsperioden er ansat ved domstolene, kan under konstitutionsperioden ydes godtgørelse efter de gældende regler i Aftale om tjenesterejser. Nr ad , og Der kan indtil videre af statskassen afholdes udgifter som nævnt i stk. 2-5, der indtil den 1. oktober 1963 er afholdt af de ved lov nr. 242 af 1963 ophævede politikasser. Stk. 2. Til polititjenestemænd, som i henhold til bestemmelser truffet før den 1. oktober 1963 har erhvervet ret til af politikasserne at oppebære regnskabsfrie tilskud til dækning af repræsentationsudgifter, kan der af statskassen udbetales tilsvarende tilskud på de før den nævnte dato fastsatte vilkår. Stk. 3. Til medlemmerne af personaleforeninger under justits- og politivæsenet kan der i samme omfang som før den 1. oktober 1963 ydes tilskud til rejser i anledning af foreningsmøder i overensstemmelse med reglerne om time- og dagpenge og rejsegodtgørelse under tjenesterejser. Stk. 4. Der kan til polititjenestemænd udbetales gratialer som anerkendelse for særlig god tjeneste. Stk. 5. Der kan ydes polititjenestemænd vederlag for foredrag i forbindelse med brandpræventiv oplysningsvirksomhed i skoler, foreninger mv. og for færdselsforedrag, holdt uden for tjenestetiden. Nr ad , og Polititjenestemænd, der afskediges med pension efter det fyldte 60. år, og hvis helbredstilstand er tilfredsstillende, kan af Rigspolitichefen ansættes i politiets reserve.

10 11. 9 Nr ad , og Der kan ydes tjenestemænd, der er lærere ved politiskolen eller anvendes ved politiskolens eksaminer, særlig betaling for dette arbejde. Der kan dog ikke ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført som led i tjenesten. Nr ad , og Tjenestemænd m.fl., der af Rigspolitichefen udsendes til tjeneste i udlandet, vil i forbindelse med nævnte tjeneste kunne oppebære et passende tillæg til deres løn efter nærmere forhandling med det i klassificeringslovens (lov nr. 5 af 1958) 9 omhandlede nævn. Nr ad , og Rigspolitichefen bemyndiges til at yde godtgørelse til polititjenestemænd under tjeneste i udlandet for tab og beskadigelse af personlige ejendele som følge af tilstedeværelsen i krigs- og krigslignende områder. Nr ad , og Hvis en ansat i politiet invalideres eller omkommer under behandlingen af sager vedrørende fund mv. af ammunition, sprængstoffer og lignende eller under udførelse af sikkerhedstjeneste til personlig beskyttelse af særlige, højtstående personer (VIP) eller under indsats for at befri personer, der er taget til fange eller på lignende måde holdes tilbage som gidsler, ydes der den pågældende, respektive dennes enke og/eller uforsørgede børn en erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr Forsvarsministeriet. Ved delvis invaliditet fastsættes erstatningen i forhold til méngraden. Stk. 2. Endvidere kan der til ansatte i politiet, der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet, udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på 12. Forsvarsministeriet. Stk. 3. Endvidere kan der til ansatte i politiet, der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de i stk. 2 nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på 12. Forsvarsministeriet. Nr ad Der kan ydes tjenestemænd mv., der deltager i undervisning af indsatte eller virker som lærere eller censorer ved kriminalforsorgens uddannelsescenter, særlig betaling for dette arbejde. Der kan dog ikke ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført som led i tjenesten. Stk. 2. Der kan til fængselstjenestemænd udbetales gratialer som anerkendelse for særlig god tjeneste. Nr ad og Af kriminalforsorgens driftsbevilling kan der foretages udlæg for klientel til nødvendige udgifter, som de sociale myndigheder eller kriminalforsorgen ikke er forpligtede til at afholde, men hvor særlige behandlingsmæssige eller pædagogiske grunde taler for behandlingens eller foranstaltningens iværksættelse, herunder særligt ikke-akut tandlægebehandling og anskaffelse af briller. Nr ad og Kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste. Til sådanne personer kan endvidere ydes erstatning i overensstemmelse med de regler, der i medfør af 6 i lov nr. 432 af 31. maj 2000 om fuldbyrdelse af straf mv. fastsættes for indsatte.

11 Nr ad Justitsministeren kan træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol. Nr ad Til udlændinge, der er omfattet af underholdsforpligtigelsen efter udlændingelovens 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, udleveres naturalieydelser enten i stedet for eller som supplement til udbetalingen af kontante ydelser såfremt bestemte kriterier er opfyldt. Stk. 2. For udlændinge, der er omfattet af Udlændingestyrelsen underholdsforpligtelse, jf. udlændingelovens 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk.3, og som er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. udlændingelovens 42, stk. 5, med vederlagsfri bespisningsordning, modtager operatøren af indkvarteringsstedet 51,78 kr. pr. person pr. dag til kostindkøb. Nr ad , og Justitsministeren bemyndiges til at bestemme, at tjenestemandsansatte ledere, der i forbindelse med den kommende ledelsesmæssige omstrukturering i politiet og anklagemyndigheden, overgår til en anden, ikke-passende stilling med en lavere pensionsgivende lønindtægt, kan bevare ret til at få pensionen beregnet efter den hidtidige, højere pensionsgivende løn. Der vil samlet set ikke være merudgifter forbundet med ordningen.

12 11. Justitsministeriet Anmærkninger

13

14 3 Indholdsfortegnelse 11. Justitsministeriet... 4 Fællesudgifter... 8 Politivæsenet Kriminalforsorg Retsvæsenet Udlændinge Anmærkninger til tekstanmærkninger... 98

15 4 11. Justitsministeriet Ministeriet varetager navnlig opgaverne vedrørende det samlede justitsvæsen, herunder politiog anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg. Under ministeriet hører endvidere blandt andet lovgivningen på det personretlige område, strafferets- og retsplejeområdet, formueretsområdet og det stats- og forvaltningsretlige område, fondslovgivningen, persondatalovgivningen, færdselssikkerhed, udlændingelovgivning, herunder behandling af ansøgninger om opholdstilladelser samt indfødsretslovgivning. Flerårsbudget: Mio. kr F Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal , , , , , , ,5 Udgift , , , , , , ,5 Indtægt ,7 854,4 743,9 769,7 765,1 764,6 763,0 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter ,9 472,2 557,0 569,0 747,0 967, , Centralstyrelsen ,9 472,2 557,0 569,0 747,0 967, ,1 Politivæsenet , , , , , , , Fællesudgifter ,8 914,9 473,1 477,3 477,3 477,3 477, Politi , , , , , , ,7 Kriminalforsorg , , , , , , , Kriminalforsorg , , , , , , ,1 Retsvæsenet , , , , , , , Fællesudgifter , , , , , , , Sagsudgifter ,1 529,6 556,6 566,5 562,3 559,9 559,9 Udlændinge , , , , , , , Udgifter vedrørende udlændinge , , , , , , ,3 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler: Nettotal ,5 316,2 326,7 345,8 345,0 345,3 345,0 Udgift ,3 399,7 392,7 425,8 425,0 425,3 425,0 Indtægt... 62,8 83,5 66,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Specifikation af nettotal: Politivæsenet ,3 185,8 162,5 190,7 190,7 190,7 190, Politi ,3 185,8 162,5 190,7 190,7 190,7 190,7 Udlændinge ,2 130,4 164,2 155,1 154,3 154,6 154, Udgifter vedrørende udlændinge ,2 130,4 164,2 155,1 154,3 154,6 154,3 Indtægtsbudget: Nettotal , , , , , , ,9

16 11. 5 Udgift ,3 749,6 640,0 620,0 705,0 705,0 705,0 Indtægt , , , , , , ,9 Specifikation af nettotal: Politivæsenet , , , , , , , Politi , , , , , , ,9 Retsvæsenet ,3 711,8 735,0 485,0 485,0 485,0 485, Sagsindtægter ,3 711,8 735,0 485,0 485,0 485,0 485,0 Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft: Udgifter under delloft for driftsudgifter: Departementet (Driftsbev.) Retshjælpsinstitutioner mv Civilstyrelsen (tekstanm. 100) (Driftsbev.) Opsøgende retshjælp (Reservationsbev.) Retslægerådet (Driftsbev.) Politiklagemyndigheden (Driftsbev.) Flygtningenævnet (Driftsbev.) Udlændingenævnet (Driftsbev.) Datatilsynet (Driftsbev.) Tilsyn med efterretningstjenesterne (Driftsbev.) Offerfonden (Reservationsbev.) Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger (Reservationsbev.) Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1) Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm og 115) (Driftsbev.) Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. (Driftsbev.) Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm og 115) (Driftsbev.) Politiklagenævn (Driftsbev.) Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning (Lovbunden) Det Kriminalpræventive Råd Rådet for Sikker Trafik Udlændingesager (Reservationsbev.) Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm og 115) (Driftsbev.) Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112) (Driftsbev.) Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm ) (Driftsbev.) Det fælles europæiske visuminformationssystem (Driftsbev.) Domstolsstyrelsen (Driftsbev.) Retterne (tekstanm. 101A, 102 og 102C)

17 6 11. (Driftsbev.) Procesbevillingsnævnet (Driftsbev.) Tinglysning (Driftsbev.) Sagsgodtgørelser mv Fri proces og udgifter til advokathjælp (tekstanm. 101) (Lovbunden) Erstatninger Udlændingestyrelsen (Driftsbev.) Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 3) (Driftsbev.) Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 4) Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og 113) (Reservationsbev.) Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark (Reservationsbev.) Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden til hjemlandet (Lovbunden) Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. (Reservationsbev.) Støtteordning for asylansøgere (Reservationsbev.) Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere (Reservationsbev.) Udgifter under delloft for indk.overførsler: Erstatning til ofre for forbrydelser (Lovbunden) Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 114) (Lovbunden) Indtægtsbudget: Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv Kommunal parkeringskontrol (Lovbunden) Retsafgifter mv Indtægter ved EDB i tinglysningen Artsoversigt: Mio. kr F Bevilling i alt , , , , , , ,6 Årets resultat ,2 30,2 16,5 21, Forbrug af videreførsel... 25,6 14,4 19,0 21, Aktivitet i alt , , , , , , ,6 Udgift , , , , , , ,5 Indtægt , , , , , , ,9 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift , , , , , , ,7 Indtægt ,8 652,7 212,3 641,0 641,1 641,1 641,0 Interne statslige overførsler: Udgift ,8 160,0 85,9 113,5 108,6 107,6 106,1 Indtægt ,7 157,3 84,6 114,4 109,7 109,2 107,7

18 11. 7 Øvrige overførsler: Udgift , , , , , , ,3 Indtægt , , , , , , ,9 Finansielle poster: Udgift ,1 198,0 159,6 162,5 156,6 153,0 136,4 Indtægt... 27,7 15,1 13,5 13,3 13,3 13,3 13,3 Standardkontooversigt: Mio. kr F Driftsposter , , , , , , ,7 11. Salg af varer ,3 118,2 155,8 153,6 153,6 153,6 153,6 13. Kontrolafgifter og gebyrer... 70,4 19,8 23,4 23,6 23,8 23,8 23,7 15. Vareforbrug af lagre... 33,6 37, Husleje, leje af arealer, leasing ,0 821,3 824,7 888,8 903,3 902,0 893,7 18. Lønninger / personaleomkostninger , , , , , , ,8 19. Fradrag for anlægsløn... -0,7-2, Af- og nedskrivninger ,3 735,0 350,9 350,6 343,7 348,0 329,8 21. Andre driftsindtægter... 81,5 514,0 33,1 463,8 463,7 463,7 463,7 22. Andre ordinære driftsomkostninger , , , , , , ,4 28. Ekstraordinære indtægter... 0,6 0, Ekstraordinære omkostninger... 0,2 0, Interne statslige overførsler... -8,0 2,7 1,3-0,9-1,1-1,6-1,6 33. Interne statslige overførselsindtægter ,7 157,3 84,6 114,4 109,7 109,2 107,7 43. Interne statslige overførselsudgifter ,8 160,0 85,9 113,5 108,6 107,6 106,1 Øvrige overførsler , , ,0-983, , ,1-637,6 30. Skatter og afgifter , , , , , , ,0 31. Overførselsindtægter fra EU... 8,0 5,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ,1 108,2 105,0 107,9 107,9 107,9 107,9 34. Øvrige overførselsindtægter ,2 93,4 499,2 80,7 80,7 80,7 80,7 35. Forbrug af videreførsel , Overførselsudgifter til EU og øvrige udland... 4,2 6,1 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 44. Tilskud til personer ,2 961,4 232,1 854,3 938,5 938,8 938,5 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ,4 776,9 780,3 835,6 837,2 832,6 829,1 49. Reserver og budgetregulering ,8 44,0 206,1 431,1 855,4 Finansielle poster ,4 182,9 146,1 149,2 143,3 139,7 123,1 25. Finansielle indtægter... 27,7 15,1 13,5 13,3 13,3 13,3 13,3 26. Finansielle omkostninger ,1 198,0 159,6 162,5 156,6 153,0 136,4 Kapitalposter ,6-44,6-35,5-21, Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat) ,2 30,2 16,5 21, Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)... 25,6 14,4 19, I alt , , , , , , ,6 Videreførselsoversigt: Reserva- Driftsbevillinsomhebevilling Statsvirk- Anlægstionsbevilling Mio. kr. Beholdning primo , ,4

19 Fællesudgifter Centralstyrelsen Herunder hører Departementet, Civilstyrelsen, Retslægerådet, Politiklagemyndigheden, Flygtningenævnet, Udlændingenævnet, Datatilsynet, Tilsynet med efterretningstjenesterne, samt hovedkontiene Retshjælpsinstitutioner mv., Opsøgende retshjælp, Offerfonden, Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger og Reserver og budgetregulering. Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges Beskrivelse eller suppleres BV Der er adgang til overførsel mellem alle driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet. BV Overførsel af driftsbevillinger kan ske mellem Departementet og øvrige aktivitetsområder under 11. Justitsministeriet, dog ikke fra hovedområde Retsvæsenet til departementet. BV Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under 11. Justitsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti samt Strafferetspleje mv. og Sagsgodtgørelser mv Departementet (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt Mio. kr Nettoudgiftsbevilling ,9 263,6 248,6 260,7 260,4 259,1 253,1 Forbrug af reserveret bevilling... 4,2 2, Indtægt... 19,1 5,1 3,8 3,8 4,1 4,1 4,1 Udgift ,5 286,0 252,4 264,5 264,5 263,2 257,2 Årets resultat... 7,6-14, Almindelig virksomhed Udgift ,3 266,5 233,3 245,4 245,4 244,1 239,1 Indtægt... 14,0 4,3 3,7 3,7 4,0 4,0 4,0 20. Internationale organisationer Udgift... 1,1 1,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 30. Midlertidige kommissioner og udvalg Udgift... 1,1 0,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 40. Støtte til foreninger mv. Udgift... 6,6 6,6 7,0 6,9 6,9 6,9 5,9 70. Behandling af seksualforbrydere Udgift... 9,4 9,6 9,8 9,9 9,9 9,9 9,9 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Udgift... 5,0 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Indtægt... 5,0 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

20 Hovedformål og lovgrundlag Departementet varetager den overordnede planlægning og styring inden for ministerområdet samt administration af lovgivningen vedrørende følgende områder: politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg. Under ministerområdet hører endvidere fondslovgivning, registerlovgivning og udlændingeområdet. Endvidere henhører almindelige lovgivningsspørgsmål under Departementet. Yderligere oplysninger om Departementet kan findes på Virksomhedsstruktur Departementet, CVR-nr Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance. 5. Opgaver og mål Opgaver Justitsministeriet forestår vurdering af væsentlige eller principielle retsspørgsmål og varetager retssektorens anliggender. Mål Justitsministeriet skal stå til rådighed for den demokratiske proces i alle dens faser. Det bør sikres, at der skabes et præcist og overskueligt beslutningsgrundlag for ministeren, regering og Folketing, og at der så vidt muligt gives et overblik over den politiske handlefrihed i forhold til de retlige grænser samt over konsekvenserne af forskellige beslutninger. Der skal være høj grad af troværdighed og saglig kvalitet i alle ministeriets aktiviteter, og ministeriet skal herunder, ved at yde bistand og rådgivning til andre ministerier, arbejde for generelt at styrke kvaliteten af lovgivningen. Justitsministeriet skal endvidere gennem rettidig igangsættelse af udvalgs-, udrednings- og lovforberedende arbejde skabe grundlaget for, at ministeriet på sine lovområder til stadighed er med til at præge udviklingen såvel nationalt som internationalt. 6. Specifikation af udgifter pr. opgave Mio. kr. (2014-pl) Udgift i alt ,6 289,5 253,6 264,5 264,5 263,2 257,2 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration... 87,9 116,4 81,5 91,8 91,8 91,5 91,5 1. Juridisk bistand... 64,7 80,6 67,2 75,1 75,1 74,1 69,1 2. Gennemgang af andre ministeriers lovforslag... 4,2 6,0 4,7 5,9 5,9 5,9 5,9 3. Udlændinge ,4 56,1 82,1 60,4 60,4 60,4 60,4 4. Råd, udvalg mv ,5 12,1 11,6 12,0 12,0 12,0 12,0 5. Tilskud til organisationer mv... 24,9 18,3 6,5 19,3 19,3 19,3 18,3

21 Specifikation af indtægter Mio. kr Indtægter i alt... 19,1 5,1 3,8 3,8 4,1 4,1 4,1 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter... 5,0 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4. Afgifter og gebyrer... 3,0 3,0 3,4 3,4 3,7 3,7 3,7 6. Øvrige indtægter... 11,0 1,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Bemærkning: Afgifter og gebyrer omfatter afgifter vedrørende Statens Våbenkontrol samt refusion af udgifter vedrørende Pressenævnet. 8. Personale Personale i alt (årsværk) Lønninger i alt (mio. kr.) ,1 175,4 175,2 183,0 181,9 180,3 178,6 Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)... 1,7 0, Lønsumsloft (mio. kr.) ,4 174,8 175,2 183,0 181,9 180,3 178,6 Bemærkninger: Lønudgifterne omfatter blandt andet særskilt vederlæggelse til formand og medlemmer af en række udvalg og nævn henhørende under Justitsministeriets område. Efter tekstanmærkning nr. 101 til 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelser indbetales til statskassen. Arbejdet med bestyrelser må derfor vederlægges efter reglerne om merarbejde. Tilsvarende gælder for arbejdet for varelotteriet og landbrugslotteriet. 9. Finansieringsoversigt Mio. kr Reguleret egenkapital , Overført overskud , Egenkapital i alt , Langfristet gæld primo... 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 + anskaffelser ,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - afhændelse af aktiver , afskrivninger... 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Samlet gæld ultimo... 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Låneramme ,4 3,5 3,5 3,5 3,5 Udnyttelsesgrad (i pct.) ,8 8,6 8,6 8,6 8,6 Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R Almindelig virksomhed Kontoen er forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i perioden til statistik over foranstaltningsdømte, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for Som følge af asylaftalen af 19. september 2012 mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance er kontoen forhøjet med 3,5 mio. kr. i 2013 og 3,6 mio. kr. årligt fra og med 2014 i relation til klagesagsadgang i forhold til afgørelser om udflytning og beskæftigelse. Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i perioden til evaluering af initiativerne netværkssamråd og "Aftale om god opførsel", jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 11. Justitsministeriet

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 11. Justitsministeriet Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 11. Justitsministeriet 11. Justitsministeriet Tekst 3 11. Justitsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 11. Justitsministeriet 11. Justitsministeriet Tekst 3 11. Justitsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 11. Justitsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 11. Justitsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 11. Justitsministeriet 11. Justitsministeriet Tekst 3 11. Justitsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2018

Forslag til finanslov for finansåret 2018 Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger Tekst XX. og Transport-, anmærkninger Bygnings- 11. Justitsministeriet og Boligministeriet 11. Justitsministeriet Tekst 3 11. Justitsministeriet

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 5. Statsministeriet... 4 4 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2018

Forslag til finanslov for finansåret 2018 Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger XX. 14. Udlændinge- Transport-, og Bygnings- Integrationsministeriet og Boligministeriet 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet Tekst

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

Mål- og resultatplan. for Civilstyrelsen

Mål- og resultatplan. for Civilstyrelsen 20 16 Mål- og resultatplan for Civilstyrelsen Indhold Mission og vision 2 Om Civilstyrelsen 2 Civilstyrelsens primære arbejdsområder 2 Centralt uddannelsesforløb på Justitsministeriets område 3 Korrekt

Læs mere

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr.

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr. Aktstykke nr. 150 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 150 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. København, den 15. juni 2010. a. Integrationsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Tekst 3 14. Udlændinge-, Integrations-,

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 17. maj 2016 Kontor: Nordatlantenheden

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet Bekendtgørelse nr. 192 af 15. marts 2006 Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet I medfør af 56, stk. 9, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, og efter drøftelse

Læs mere

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017.

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. Aktstykke nr. 57 Folketinget 2016-17 Afgjort den 23. februar 2017 57 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 3. Folketinget

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 3. Folketinget Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 3. Folketinget 3. Folketinget Tekst 3 3. Folketinget Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2015 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2015 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2011 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2011 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 3. Folketinget 3. Folketinget Tekst 3 3. Folketinget Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter uden

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2012 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2012 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 17. Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Realøkonomisk oversigt: 17. Beskæftigelsesministeriet A. Oversigter.

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2009 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2009 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016 L 1 Bilag 10 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016 2 3 Indholdsfortegnelse Oversigtstabeller... 5 8. Erhvervs- og Vækstministeriet...

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Tekst 3 Indholdsfortegnelse 22. Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Oprettelse af et procesbevillingsnævn m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Herved bekendtgøres lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og innovation, med de ændringer, der følger af 39 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, 48 i lov nr.

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2016 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2016 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret:

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret: Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2 FFL 10 - Tekst Følgende dokumenter er rekvireret: 17 179999 Følgende sider har fejl-markering: 1 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. ANG nr 1083 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

5. 29, stk. 1, affattes således:

5. 29, stk. 1, affattes således: Lov om ændring af udlændingeloven og lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. LOV nr 140 af 17/03/1999 (Gældende) LBK Nr. 73 af 02/02/1999 LBK Nr. 539

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet:

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet: Tilsynet i henhold til grundlovens 71 71-tilsynet alm. del - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: Kontor: 3.s.kt. J.nr.: 2005-12140-173 Sagsbeh.: LCH Fil-navn: Dokument

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008 Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008 Finansmin. j.nr.: 09-203 2 3 Indholdsfortegnelse Oversigtstabeller... 5 15. Velfærdsministeriet...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse LBK nr 1022 af 23/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-9547

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 9 Skatteministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 9 Skatteministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 9 Skatteministeriet 9. Skatteministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 9. Skatteministeriet... 4 4 9. Skatteministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation LBK nr 366 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA-2010-520-0017 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2010 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Udlændingenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Udlændingenævnet BEK nr 123 af 12/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 16-851-00004

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015 Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

Forslag. Finanslov for finansåret 2011

Forslag. Finanslov for finansåret 2011 Lovforslag nr. L 225 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. august 2010 af finansministeren (Claus Hjorth Frederiksen) Forslag til Finanslov for finansåret 2011 Finansmin. j.nr.: 10/00252 AE001648 2 Forslag

Læs mere

Justitsministeriet. Hvilke overvejelser giver redegørelsen ministeren anledning. L (Alm. del) i Retsudvalget den 10. juni

Justitsministeriet. Hvilke overvejelser giver redegørelsen ministeren anledning. L (Alm. del) i Retsudvalget den 10. juni Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 170 Offentligt 27-06-05 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 8. juni 2005 Dok.: MCC40088 Politikontoret Udkast til tale til ministeren

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Social- og Indenrigsministeriet. Teknisk gennemgang. Den 1. sep. 2016

Forslag til finanslov for finansåret Social- og Indenrigsministeriet. Teknisk gennemgang. Den 1. sep. 2016 Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 380 Offentligt Forslag til finanslov for finansåret 2017 15. Social- og Indenrigsministeriet Teknisk gennemgang Den 1. sep. 2016 Indhold Kort om finansloven

Læs mere

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2013-3122 Beb 6. januar 2014 Udkast Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet BEK nr 1651 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Flygtningenævnet, j.nr. 13/141037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juni 2011 147 Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at disponere

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2017/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0009 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark LBK nr 1506 af 06/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16730

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Administrationsafdelingen Dato: 11. oktober 2007 Kontor: Budget- og Planlægningskontoret

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2015

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2015 DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2015 Offentliggørelse af regnskaber over politiske partiers landsorganisations indtægter og udgifter i henhold til om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010 Sag 23/2009 (1. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Tandlægeforeningen (tidligere Dansk Tandlægeforening) som

Læs mere

artikel 96 eller artikel 97.

artikel 96 eller artikel 97. xxx xxx xxx 24. september 2001 Vedrørende Deres klage over Rigspolitiets afslag på indsigt i Schengen- Informationssystemet Datatilsynet Christians Brygge 28, 4. 1559 København V CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 Indholdsfortegnelse 14. Ministeriet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 88 Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0995

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

ANALYSE AF MULIGHEDER FOR AT STYRKE UAFHÆNGIGHEDEN I BEHANDLINGEN AF MI- LITÆRE STRAFFESAGER VED FORSVARETS AUDITØRKORPS

ANALYSE AF MULIGHEDER FOR AT STYRKE UAFHÆNGIGHEDEN I BEHANDLINGEN AF MI- LITÆRE STRAFFESAGER VED FORSVARETS AUDITØRKORPS ANALYSE AF MULIGHEDER FOR AT STYRKE UAFHÆNGIGHEDEN I BEHANDLINGEN AF MI- LITÆRE STRAFFESAGER VED FORSVARETS AUDITØRKORPS 1. Baggrund 1.1 Aftale om organiseringen af ledelsen af Forsvaret Der blev den 10.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

HVOR GÅR DET GALT MED SIKKERHEDEN I KOMMUNER OG REGIONER? Lena Andersen, kontorchef i Datatilsynet

HVOR GÅR DET GALT MED SIKKERHEDEN I KOMMUNER OG REGIONER? Lena Andersen, kontorchef i Datatilsynet HVOR GÅR DET GALT MED SIKKERHEDEN I KOMMUNER OG REGIONER? Lena Andersen, kontorchef i Datatilsynet Om Datatilsynet Datatilsynet er den statslige myndighed, der fører tilsyn med lov om behandling af personoplysninger

Læs mere