Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet"

Transkript

1 Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet

2 11. Justitsministeriet Tekst

3

4 3 Indholdsfortegnelse 11. Justitsministeriet... 4

5 4 11. Justitsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter , ,4 769,7 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ,8 425,8 80,0 Indtægtsbudget ,9 620, ,9 Fællesudgifter ,5 5, Centralstyrelsen ,5 5,5 Politivæsenet , , Fællesudgifter ,9 438, Politi , ,5 Kriminalforsorg ,5 193, Kriminalforsorg ,5 193,7 Retsvæsenet ,1 490, Fællesudgifter ,6 5, Sagsudgifter , Sagsindtægter ,0 Udlændinge ,3 7, Udgifter vedrørende udlændinge ,3 7,9 Artsoversigt: Driftsposter ,0 641,0 Interne statslige overførsler ,5 114,4 Øvrige overførsler , ,9 Finansielle poster ,5 13,3 Aktivitet i alt , ,6 Forbrug af videreførsel Årets resultat ,6 - Nettostyrede aktiviteter ,4-330,4 Bevilling i alt , ,2

6 11. 5 B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr Centralstyrelsen 01. Departementet (Driftsbev.) ,7-05. Retshjælpsinstitutioner mv ,2 0,7 11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) (Driftsbev.) ,1-12. Opsøgende retshjælp (Reservationsbev.)... 2,6-31. Retslægerådet (Driftsbev.)... 7,2-51. Politiklagemyndigheden (Driftsbev.)... 19,8-52. Flygtningenævnet (Driftsbev.)... 50,0-53. Udlændingenævnet (Driftsbev.)... 12,4-61. Datatilsynet (Driftsbev.)... 22,2-62. Tilsyn med efterretningstjenesterne (Driftsbev.)... 5,0-63. Offerfonden (Reservationsbev.)... 28,0-71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger (Reservationsbev.)... 0,6-79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)... 18,3 - Politivæsenet Fællesudgifter 21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1) ,9 438, Politi 01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm og 115) (Driftsbev.) ,8-02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv , ,0 03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. (Driftsbev.) ,8-04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm og 115) (Driftsbev.) ,7-05. Politiklagenævn (Driftsbev.) Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning (Lovbunden)... 27,3-07. Kommunal parkeringskontrol (Lovbunden) ,9 11. Erstatning til ofre for forbrydelser (Lovbunden) ,7 80,0 13. Det Kriminalpræventive Råd... 9,2-14. Rådet for Sikker Trafik... 16,4-15. Udlændingesager (Reservationsbev.)... 30,2-16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm og 115) (Driftsbev.) ,9 - Kriminalforsorg Kriminalforsorg 01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112) (Driftsbev.) ,3 -

7 Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm ) (Driftsbev.) ,1-04. Det fælles europæiske visuminformationssystem (Driftsbev.) 10,4 - Retsvæsenet Fællesudgifter 01. Domstolsstyrelsen (Driftsbev.)... 71,0-02. Retterne (tekstanm. 101A, 102 og 102C) (Driftsbev.) ,0-04. Procesbevillingsnævnet (Driftsbev.)... 17,3-05. Tinglysning (Driftsbev.) , Sagsudgifter 01. Sagsgodtgørelser mv ,4-02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (tekstanm. 101) (Lovbunden) ,3-03. Erstatninger... 2, Sagsindtægter 01. Retsafgifter mv ,0 02. Indtægter ved EDB i tinglysningen Udlændinge Udgifter vedrørende udlændinge 01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.) ,5-20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 3) (Driftsbev.) ,4-21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 114) (Lovbunden) ,1-22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 4) ,8-23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og 113) (Reservationsbev.)... 16,8-24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark (Reservationsbev.)... 16,6-25. Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden til hjemlandet (Lovbunden) Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. (Reservationsbev.) ,0-27. Støtteordning for asylansøgere (Reservationsbev.) Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere (Reservationsbev.)... 5,2 -

8 11. 7 C. Tekstanmærkninger. Dispositionsrammer mv. Nr. 1. ad Merudgifter i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser, undersøgelseskommissioner samt retssager af principiel betydning for regeringen kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. Nr. 2. ad Justitsministeren bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud. Nr. 3. ad Indtægter fra salg af flygtningelandsbyer og andre ejendomme, som anvendes til asylindkvartering o.l., kan genanvendes til ejendomserhvervelser, byggearbejder samt flytning af flygtningelandsbyer og reetablering af arealer i tilknytning til disse. Nr. 4. ad Udlændingestyrelsen har adgang til at bestille kaution for en eventuel kassekredit, som Røde Kors måtte have behov for at oprette til sikring af løbende likviditet. Endvidere har Udlændingestyrelsen adgang til at påtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der måtte opstå hos Røde Kors. Nr. 6. ad Justitsministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Materielle bestemmelser. Nr ad Justitsministeriet bemyndiges til at bestemme, at kapitaler på indtil kr. indbetales i statskassen i tilfælde, hvor kapitalen i henhold til 24 i LBK nr. 587 af 1986 om borteblevne, som senest ændret ved lov nr. 451 af 13. juni 2005 om ændring af lov om borteblevne, har været bestyret for en bortebleven i mindst 20 år, og om hvilken der ikke er anlagt sag til dødsformodningsdom. Hvis det senere godtgøres, at nogen var berettiget til kapitalen, kan Justitsministeriet udbetale denne. Nr ad I forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Farumkommis- sionen kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer i den pågældende landsret. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Blekingegadekommissionen. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Un- dersøgelseskommissionen i sagen om indfødsret til statsløse personer. Tilsvarende kan der ud- nævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Skattesagskommissionen. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere vicepræsident ved Sø- og Handelsretten i forbindelse med en vicepræsidents varetagelse af hvervet som formand for en undersøgelseskommission om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats. Tilsva- rende kan der udnævnes 1 yderligere dommer ved Retten i Næstved i forbindelse med en dom- mers varetagelse af hvervet som sekretær for en undersøgelseskommission om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats. Stillingerne bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at de pågældende landsdommere, vicepræsident og dommer ved Retten i Næstved er vendt til- bage.

9 8 11. Stk. 2. I forbindelse med varetagelse af opgaver i Flygtningenævnet samt kommunale børnog ungeudvalg kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer ved Vestre Landsret, 1 landsdommer ved Østre Landsret og 1 dommer ved Københavns Byret, således at disse stillinger i givet fald bortfalder ved første ledighed i en fast stilling. Stk. 3. I forbindelse med en højesteretsdommers varetagelse af hvervet som dommer ved EF-Domstolen kan der udnævnes yderligere 1 højesteretsdommer. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende højesteretsdommer er vendt tilbage. Stk. 4. I forbindelse med varigheden af tjenestefrihed meddelt til en dommer i medfør af 1 i BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål samlet overstiger 4 år, kan der udnævnes yderligere en dommer ved den ret, hvor dommeren, der er meddelt tjenestefrihed, er udnævnt. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling ved retten efter, at den pågældende dommer er vendt tilbage efter endt tjenestefrihed. Nr. 101A. ad Justitsministeren kan efter reglerne i retsplejelovens 44 b og 44 c efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens 43 a, meddele midlertidig beskikkelse af yderligere indtil 6 advokater, byretsdommere mv. som landsdommer. Nr ad Ved retterne kan der for indtil 1 år ad gangen beskikkes indtil 10 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner. Stk. 2. Sker beskikkelse som nævnt i stk. 1 ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første ledighed i en fast stilling som højesteretsdommer. Nr. 102C. ad Konstituerede dommere, jf. retsplejelovens 44 b og 44 c, der ikke forud for konstitutionsperioden er ansat ved domstolene, kan under konstitutionsperioden ydes godtgørelse efter de gældende regler i Aftale om tjenesterejser. Nr ad , og Der kan indtil videre af statskassen afholdes udgifter som nævnt i stk. 2-5, der indtil den 1. oktober 1963 er afholdt af de ved lov nr. 242 af 1963 ophævede politikasser. Stk. 2. Til polititjenestemænd, som i henhold til bestemmelser truffet før den 1. oktober 1963 har erhvervet ret til af politikasserne at oppebære regnskabsfrie tilskud til dækning af repræsentationsudgifter, kan der af statskassen udbetales tilsvarende tilskud på de før den nævnte dato fastsatte vilkår. Stk. 3. Til medlemmerne af personaleforeninger under justits- og politivæsenet kan der i samme omfang som før den 1. oktober 1963 ydes tilskud til rejser i anledning af foreningsmøder i overensstemmelse med reglerne om time- og dagpenge og rejsegodtgørelse under tjenesterejser. Stk. 4. Der kan til polititjenestemænd udbetales gratialer som anerkendelse for særlig god tjeneste. Stk. 5. Der kan ydes polititjenestemænd vederlag for foredrag i forbindelse med brandpræventiv oplysningsvirksomhed i skoler, foreninger mv. og for færdselsforedrag, holdt uden for tjenestetiden. Nr ad , og Polititjenestemænd, der afskediges med pension efter det fyldte 60. år, og hvis helbredstilstand er tilfredsstillende, kan af Rigspolitichefen ansættes i politiets reserve.

10 11. 9 Nr ad , og Der kan ydes tjenestemænd, der er lærere ved politiskolen eller anvendes ved politiskolens eksaminer, særlig betaling for dette arbejde. Der kan dog ikke ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført som led i tjenesten. Nr ad , og Tjenestemænd m.fl., der af Rigspolitichefen udsendes til tjeneste i udlandet, vil i forbindelse med nævnte tjeneste kunne oppebære et passende tillæg til deres løn efter nærmere forhandling med det i klassificeringslovens (lov nr. 5 af 1958) 9 omhandlede nævn. Nr ad , og Rigspolitichefen bemyndiges til at yde godtgørelse til polititjenestemænd under tjeneste i udlandet for tab og beskadigelse af personlige ejendele som følge af tilstedeværelsen i krigs- og krigslignende områder. Nr ad , og Hvis en ansat i politiet invalideres eller omkommer under behandlingen af sager vedrørende fund mv. af ammunition, sprængstoffer og lignende eller under udførelse af sikkerhedstjeneste til personlig beskyttelse af særlige, højtstående personer (VIP) eller under indsats for at befri personer, der er taget til fange eller på lignende måde holdes tilbage som gidsler, ydes der den pågældende, respektive dennes enke og/eller uforsørgede børn en erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr Forsvarsministeriet. Ved delvis invaliditet fastsættes erstatningen i forhold til méngraden. Stk. 2. Endvidere kan der til ansatte i politiet, der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet, udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på 12. Forsvarsministeriet. Stk. 3. Endvidere kan der til ansatte i politiet, der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de i stk. 2 nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på 12. Forsvarsministeriet. Nr ad Der kan ydes tjenestemænd mv., der deltager i undervisning af indsatte eller virker som lærere eller censorer ved kriminalforsorgens uddannelsescenter, særlig betaling for dette arbejde. Der kan dog ikke ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført som led i tjenesten. Stk. 2. Der kan til fængselstjenestemænd udbetales gratialer som anerkendelse for særlig god tjeneste. Nr ad og Af kriminalforsorgens driftsbevilling kan der foretages udlæg for klientel til nødvendige udgifter, som de sociale myndigheder eller kriminalforsorgen ikke er forpligtede til at afholde, men hvor særlige behandlingsmæssige eller pædagogiske grunde taler for behandlingens eller foranstaltningens iværksættelse, herunder særligt ikke-akut tandlægebehandling og anskaffelse af briller. Nr ad og Kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste. Til sådanne personer kan endvidere ydes erstatning i overensstemmelse med de regler, der i medfør af 6 i lov nr. 432 af 31. maj 2000 om fuldbyrdelse af straf mv. fastsættes for indsatte.

11 Nr ad Justitsministeren kan træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol. Nr ad Til udlændinge, der er omfattet af underholdsforpligtigelsen efter udlændingelovens 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, udleveres naturalieydelser enten i stedet for eller som supplement til udbetalingen af kontante ydelser såfremt bestemte kriterier er opfyldt. Stk. 2. For udlændinge, der er omfattet af Udlændingestyrelsen underholdsforpligtelse, jf. udlændingelovens 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk.3, og som er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. udlændingelovens 42, stk. 5, med vederlagsfri bespisningsordning, modtager operatøren af indkvarteringsstedet 51,78 kr. pr. person pr. dag til kostindkøb. Nr ad , og Justitsministeren bemyndiges til at bestemme, at tjenestemandsansatte ledere, der i forbindelse med den kommende ledelsesmæssige omstrukturering i politiet og anklagemyndigheden, overgår til en anden, ikke-passende stilling med en lavere pensionsgivende lønindtægt, kan bevare ret til at få pensionen beregnet efter den hidtidige, højere pensionsgivende løn. Der vil samlet set ikke være merudgifter forbundet med ordningen.

12 11. Justitsministeriet Anmærkninger

13

14 3 Indholdsfortegnelse 11. Justitsministeriet... 4 Fællesudgifter... 8 Politivæsenet Kriminalforsorg Retsvæsenet Udlændinge Anmærkninger til tekstanmærkninger... 98

15 4 11. Justitsministeriet Ministeriet varetager navnlig opgaverne vedrørende det samlede justitsvæsen, herunder politiog anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg. Under ministeriet hører endvidere blandt andet lovgivningen på det personretlige område, strafferets- og retsplejeområdet, formueretsområdet og det stats- og forvaltningsretlige område, fondslovgivningen, persondatalovgivningen, færdselssikkerhed, udlændingelovgivning, herunder behandling af ansøgninger om opholdstilladelser samt indfødsretslovgivning. Flerårsbudget: Mio. kr F Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal , , , , , , ,5 Udgift , , , , , , ,5 Indtægt ,7 854,4 743,9 769,7 765,1 764,6 763,0 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter ,9 472,2 557,0 569,0 747,0 967, , Centralstyrelsen ,9 472,2 557,0 569,0 747,0 967, ,1 Politivæsenet , , , , , , , Fællesudgifter ,8 914,9 473,1 477,3 477,3 477,3 477, Politi , , , , , , ,7 Kriminalforsorg , , , , , , , Kriminalforsorg , , , , , , ,1 Retsvæsenet , , , , , , , Fællesudgifter , , , , , , , Sagsudgifter ,1 529,6 556,6 566,5 562,3 559,9 559,9 Udlændinge , , , , , , , Udgifter vedrørende udlændinge , , , , , , ,3 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler: Nettotal ,5 316,2 326,7 345,8 345,0 345,3 345,0 Udgift ,3 399,7 392,7 425,8 425,0 425,3 425,0 Indtægt... 62,8 83,5 66,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Specifikation af nettotal: Politivæsenet ,3 185,8 162,5 190,7 190,7 190,7 190, Politi ,3 185,8 162,5 190,7 190,7 190,7 190,7 Udlændinge ,2 130,4 164,2 155,1 154,3 154,6 154, Udgifter vedrørende udlændinge ,2 130,4 164,2 155,1 154,3 154,6 154,3 Indtægtsbudget: Nettotal , , , , , , ,9

16 11. 5 Udgift ,3 749,6 640,0 620,0 705,0 705,0 705,0 Indtægt , , , , , , ,9 Specifikation af nettotal: Politivæsenet , , , , , , , Politi , , , , , , ,9 Retsvæsenet ,3 711,8 735,0 485,0 485,0 485,0 485, Sagsindtægter ,3 711,8 735,0 485,0 485,0 485,0 485,0 Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft: Udgifter under delloft for driftsudgifter: Departementet (Driftsbev.) Retshjælpsinstitutioner mv Civilstyrelsen (tekstanm. 100) (Driftsbev.) Opsøgende retshjælp (Reservationsbev.) Retslægerådet (Driftsbev.) Politiklagemyndigheden (Driftsbev.) Flygtningenævnet (Driftsbev.) Udlændingenævnet (Driftsbev.) Datatilsynet (Driftsbev.) Tilsyn med efterretningstjenesterne (Driftsbev.) Offerfonden (Reservationsbev.) Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger (Reservationsbev.) Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1) Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm og 115) (Driftsbev.) Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. (Driftsbev.) Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm og 115) (Driftsbev.) Politiklagenævn (Driftsbev.) Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning (Lovbunden) Det Kriminalpræventive Råd Rådet for Sikker Trafik Udlændingesager (Reservationsbev.) Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm og 115) (Driftsbev.) Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112) (Driftsbev.) Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm ) (Driftsbev.) Det fælles europæiske visuminformationssystem (Driftsbev.) Domstolsstyrelsen (Driftsbev.) Retterne (tekstanm. 101A, 102 og 102C)

17 6 11. (Driftsbev.) Procesbevillingsnævnet (Driftsbev.) Tinglysning (Driftsbev.) Sagsgodtgørelser mv Fri proces og udgifter til advokathjælp (tekstanm. 101) (Lovbunden) Erstatninger Udlændingestyrelsen (Driftsbev.) Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 3) (Driftsbev.) Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 4) Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og 113) (Reservationsbev.) Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark (Reservationsbev.) Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden til hjemlandet (Lovbunden) Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. (Reservationsbev.) Støtteordning for asylansøgere (Reservationsbev.) Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere (Reservationsbev.) Udgifter under delloft for indk.overførsler: Erstatning til ofre for forbrydelser (Lovbunden) Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 114) (Lovbunden) Indtægtsbudget: Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv Kommunal parkeringskontrol (Lovbunden) Retsafgifter mv Indtægter ved EDB i tinglysningen Artsoversigt: Mio. kr F Bevilling i alt , , , , , , ,6 Årets resultat ,2 30,2 16,5 21, Forbrug af videreførsel... 25,6 14,4 19,0 21, Aktivitet i alt , , , , , , ,6 Udgift , , , , , , ,5 Indtægt , , , , , , ,9 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift , , , , , , ,7 Indtægt ,8 652,7 212,3 641,0 641,1 641,1 641,0 Interne statslige overførsler: Udgift ,8 160,0 85,9 113,5 108,6 107,6 106,1 Indtægt ,7 157,3 84,6 114,4 109,7 109,2 107,7

18 11. 7 Øvrige overførsler: Udgift , , , , , , ,3 Indtægt , , , , , , ,9 Finansielle poster: Udgift ,1 198,0 159,6 162,5 156,6 153,0 136,4 Indtægt... 27,7 15,1 13,5 13,3 13,3 13,3 13,3 Standardkontooversigt: Mio. kr F Driftsposter , , , , , , ,7 11. Salg af varer ,3 118,2 155,8 153,6 153,6 153,6 153,6 13. Kontrolafgifter og gebyrer... 70,4 19,8 23,4 23,6 23,8 23,8 23,7 15. Vareforbrug af lagre... 33,6 37, Husleje, leje af arealer, leasing ,0 821,3 824,7 888,8 903,3 902,0 893,7 18. Lønninger / personaleomkostninger , , , , , , ,8 19. Fradrag for anlægsløn... -0,7-2, Af- og nedskrivninger ,3 735,0 350,9 350,6 343,7 348,0 329,8 21. Andre driftsindtægter... 81,5 514,0 33,1 463,8 463,7 463,7 463,7 22. Andre ordinære driftsomkostninger , , , , , , ,4 28. Ekstraordinære indtægter... 0,6 0, Ekstraordinære omkostninger... 0,2 0, Interne statslige overførsler... -8,0 2,7 1,3-0,9-1,1-1,6-1,6 33. Interne statslige overførselsindtægter ,7 157,3 84,6 114,4 109,7 109,2 107,7 43. Interne statslige overførselsudgifter ,8 160,0 85,9 113,5 108,6 107,6 106,1 Øvrige overførsler , , ,0-983, , ,1-637,6 30. Skatter og afgifter , , , , , , ,0 31. Overførselsindtægter fra EU... 8,0 5,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ,1 108,2 105,0 107,9 107,9 107,9 107,9 34. Øvrige overførselsindtægter ,2 93,4 499,2 80,7 80,7 80,7 80,7 35. Forbrug af videreførsel , Overførselsudgifter til EU og øvrige udland... 4,2 6,1 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 44. Tilskud til personer ,2 961,4 232,1 854,3 938,5 938,8 938,5 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ,4 776,9 780,3 835,6 837,2 832,6 829,1 49. Reserver og budgetregulering ,8 44,0 206,1 431,1 855,4 Finansielle poster ,4 182,9 146,1 149,2 143,3 139,7 123,1 25. Finansielle indtægter... 27,7 15,1 13,5 13,3 13,3 13,3 13,3 26. Finansielle omkostninger ,1 198,0 159,6 162,5 156,6 153,0 136,4 Kapitalposter ,6-44,6-35,5-21, Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat) ,2 30,2 16,5 21, Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)... 25,6 14,4 19, I alt , , , , , , ,6 Videreførselsoversigt: Reserva- Driftsbevillinsomhebevilling Statsvirk- Anlægstionsbevilling Mio. kr. Beholdning primo , ,4

19 Fællesudgifter Centralstyrelsen Herunder hører Departementet, Civilstyrelsen, Retslægerådet, Politiklagemyndigheden, Flygtningenævnet, Udlændingenævnet, Datatilsynet, Tilsynet med efterretningstjenesterne, samt hovedkontiene Retshjælpsinstitutioner mv., Opsøgende retshjælp, Offerfonden, Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger og Reserver og budgetregulering. Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges Beskrivelse eller suppleres BV Der er adgang til overførsel mellem alle driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet. BV Overførsel af driftsbevillinger kan ske mellem Departementet og øvrige aktivitetsområder under 11. Justitsministeriet, dog ikke fra hovedområde Retsvæsenet til departementet. BV Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under 11. Justitsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti samt Strafferetspleje mv. og Sagsgodtgørelser mv Departementet (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt Mio. kr Nettoudgiftsbevilling ,9 263,6 248,6 260,7 260,4 259,1 253,1 Forbrug af reserveret bevilling... 4,2 2, Indtægt... 19,1 5,1 3,8 3,8 4,1 4,1 4,1 Udgift ,5 286,0 252,4 264,5 264,5 263,2 257,2 Årets resultat... 7,6-14, Almindelig virksomhed Udgift ,3 266,5 233,3 245,4 245,4 244,1 239,1 Indtægt... 14,0 4,3 3,7 3,7 4,0 4,0 4,0 20. Internationale organisationer Udgift... 1,1 1,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 30. Midlertidige kommissioner og udvalg Udgift... 1,1 0,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 40. Støtte til foreninger mv. Udgift... 6,6 6,6 7,0 6,9 6,9 6,9 5,9 70. Behandling af seksualforbrydere Udgift... 9,4 9,6 9,8 9,9 9,9 9,9 9,9 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Udgift... 5,0 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Indtægt... 5,0 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

20 Hovedformål og lovgrundlag Departementet varetager den overordnede planlægning og styring inden for ministerområdet samt administration af lovgivningen vedrørende følgende områder: politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg. Under ministerområdet hører endvidere fondslovgivning, registerlovgivning og udlændingeområdet. Endvidere henhører almindelige lovgivningsspørgsmål under Departementet. Yderligere oplysninger om Departementet kan findes på Virksomhedsstruktur Departementet, CVR-nr Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance. 5. Opgaver og mål Opgaver Justitsministeriet forestår vurdering af væsentlige eller principielle retsspørgsmål og varetager retssektorens anliggender. Mål Justitsministeriet skal stå til rådighed for den demokratiske proces i alle dens faser. Det bør sikres, at der skabes et præcist og overskueligt beslutningsgrundlag for ministeren, regering og Folketing, og at der så vidt muligt gives et overblik over den politiske handlefrihed i forhold til de retlige grænser samt over konsekvenserne af forskellige beslutninger. Der skal være høj grad af troværdighed og saglig kvalitet i alle ministeriets aktiviteter, og ministeriet skal herunder, ved at yde bistand og rådgivning til andre ministerier, arbejde for generelt at styrke kvaliteten af lovgivningen. Justitsministeriet skal endvidere gennem rettidig igangsættelse af udvalgs-, udrednings- og lovforberedende arbejde skabe grundlaget for, at ministeriet på sine lovområder til stadighed er med til at præge udviklingen såvel nationalt som internationalt. 6. Specifikation af udgifter pr. opgave Mio. kr. (2014-pl) Udgift i alt ,6 289,5 253,6 264,5 264,5 263,2 257,2 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration... 87,9 116,4 81,5 91,8 91,8 91,5 91,5 1. Juridisk bistand... 64,7 80,6 67,2 75,1 75,1 74,1 69,1 2. Gennemgang af andre ministeriers lovforslag... 4,2 6,0 4,7 5,9 5,9 5,9 5,9 3. Udlændinge ,4 56,1 82,1 60,4 60,4 60,4 60,4 4. Råd, udvalg mv ,5 12,1 11,6 12,0 12,0 12,0 12,0 5. Tilskud til organisationer mv... 24,9 18,3 6,5 19,3 19,3 19,3 18,3

21 Specifikation af indtægter Mio. kr Indtægter i alt... 19,1 5,1 3,8 3,8 4,1 4,1 4,1 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter... 5,0 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4. Afgifter og gebyrer... 3,0 3,0 3,4 3,4 3,7 3,7 3,7 6. Øvrige indtægter... 11,0 1,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Bemærkning: Afgifter og gebyrer omfatter afgifter vedrørende Statens Våbenkontrol samt refusion af udgifter vedrørende Pressenævnet. 8. Personale Personale i alt (årsværk) Lønninger i alt (mio. kr.) ,1 175,4 175,2 183,0 181,9 180,3 178,6 Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)... 1,7 0, Lønsumsloft (mio. kr.) ,4 174,8 175,2 183,0 181,9 180,3 178,6 Bemærkninger: Lønudgifterne omfatter blandt andet særskilt vederlæggelse til formand og medlemmer af en række udvalg og nævn henhørende under Justitsministeriets område. Efter tekstanmærkning nr. 101 til 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelser indbetales til statskassen. Arbejdet med bestyrelser må derfor vederlægges efter reglerne om merarbejde. Tilsvarende gælder for arbejdet for varelotteriet og landbrugslotteriet. 9. Finansieringsoversigt Mio. kr Reguleret egenkapital , Overført overskud , Egenkapital i alt , Langfristet gæld primo... 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 + anskaffelser ,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - afhændelse af aktiver , afskrivninger... 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Samlet gæld ultimo... 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Låneramme ,4 3,5 3,5 3,5 3,5 Udnyttelsesgrad (i pct.) ,8 8,6 8,6 8,6 8,6 Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R Almindelig virksomhed Kontoen er forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i perioden til statistik over foranstaltningsdømte, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for Som følge af asylaftalen af 19. september 2012 mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance er kontoen forhøjet med 3,5 mio. kr. i 2013 og 3,6 mio. kr. årligt fra og med 2014 i relation til klagesagsadgang i forhold til afgørelser om udflytning og beskæftigelse. Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i perioden til evaluering af initiativerne netværkssamråd og "Aftale om god opførsel", jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 5. Statsministeriet... 4 4 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Tekst 3 Indholdsfortegnelse 22. Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

Forslag. Finanslov for finansåret 2011

Forslag. Finanslov for finansåret 2011 Lovforslag nr. L 225 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. august 2010 af finansministeren (Claus Hjorth Frederiksen) Forslag til Finanslov for finansåret 2011 Finansmin. j.nr.: 10/00252 AE001648 2 Forslag

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 Indholdsfortegnelse 14. Ministeriet

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet 7. Finansministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 7. Finansministeriet... 4 4 7. Finansministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268 FINANSLOV for finansåret 2012 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 12/00268 Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519 FINANSLOV for finansåret 2013 Tekst 22 Finansmin. j.nr.: 12/03519 Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209 FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09-209 Finanslov for finansåret 2009 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet 12. Forsvarsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 12. Forsvarsministeriet... 4 4 12. Forsvarsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 15. Social-, Børne-

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 17. Beskæftigelsesministeriet... 4 4 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Domstolsstyrelsen Administrationskontoret KFJ12188/Sagsbeh. KFJ J.nr. 2205-2006-1.2 11. januar 2006 Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

1) fondens navn, 2) den kommune her i landet, hvor fonden skal have sit hjemsted (hovedkontor),(19)

1) fondens navn, 2) den kommune her i landet, hvor fonden skal have sit hjemsted (hovedkontor),(19) Lovbekendtgørelse 1992-08-11 nr. 698 om fonde og visse foreninger, som ændret ved L 1994-06-01 nr. 442, L 1995-06-14 nr. 389, L 1997-12-17 nr. 980 og L 1999-03-24 nr. 166(*) Kap. 1. Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love Adoptionslov: Lov nr. 279 af 7/6 1972, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7/10 2014 ændret ved lov

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Tekst 3 Indholdsfortegnelse 16. Ministeriet for Sundhed

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2010. Finansmin. j.nr.: 09/04174

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2010. Finansmin. j.nr.: 09/04174 FINANSLOV for finansåret 2010 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09/04174 Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Lov om Dansk Eksportkreditfond BEKENDTGØRELSE AF LOV OM DANSK EKSPORTKREDITFOND M.V. LBK nr 913 af 09/12/1999 (Gældende)

Lov om Dansk Eksportkreditfond BEKENDTGØRELSE AF LOV OM DANSK EKSPORTKREDITFOND M.V. LBK nr 913 af 09/12/1999 (Gældende) Lov om Dansk Eksportkreditfond BEKENDTGØRELSE AF LOV OM DANSK EKSPORTKREDITFOND M.V. LBK nr 913 af 09/12/1999 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LOV Nr. 409 af 31/05/2000 2 LOV Nr. 430 af 06/06/2005

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt:

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt: www.per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog En ærlig Grundlov Per-Olof Johansson [Læserbrev trykt i Jyllands-Posten 19.9.1969], på Internet her: En ærlig Grundlov Hjulpet af nutidens teknik har jeg

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet 23. Miljøministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 23. Miljøministeriet... 4 4 23. Miljøministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere