Reinkarnation. & Kristendom. Annie Besant.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reinkarnation. & Kristendom. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk"

Transkript

1 1

2 Reinkarnation & Kristendom Annie Besant 2

3 Reinkarnation & Kristendom Af Annie Besant (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Livets gåder Esoterisk og metafysisk forskning kan give gådefulde erfaringer og overraskende svar, og mange svar afslører nye spørgsmål. Derfor er det vigtigt at bevare et åbent sind og undgå forudfattede meninger, for det giver mulighed for at modtage lys fra alle kilder. Der er stadig behov for at løse mange af livets gåder som f.eks.: o Hvorfor lever nogle mennesker til de bliver gamle, mens andre kun åbner øjnene for hurtigt at lukke dem igen? o Hvorfor fødes nogle mennesker rige og andre fattige? o Hvorfor ophober nogle mennesker rigdom for at udnytte og undertrykke andre ved hjælp af pengenes magt, mens andre, der lever i fattigdom, ofte kæmper for at hjælpe andre mennesker? o Hvorfor er nogle mennesker åndeligt begavede, mens andre er helt uden åndelige evner? o Hvorfor fødes nogle mennesker med etisk og moralsk sans, mens andre får brutale og endda forbryderiske tendenser i vuggegave? Arveanlæg, der kan overføres til børn i 3-4 generationer, kan forklare meget, men det er en gåde, at gode, intelligente og moralske forældre nogle gange får et ubegavet og adfærdsvanskeligt barn og det modsatte, at et genialt barn af og til fødes af mindre intelligente forældre og i et miljø, hvor man mindst ventede det. 3

4 Gustave Doré: Jeremias Kirkefædrene og reinkarnationsidéen Hvis man studerer Bibelen og de tidlige kirkefædres tekster, kan man finde steder, som tilsyneladende er overleveringer af den gamle reinkarnationsidé: Før jeg danned dig i moderskød, kendte jeg dig, og før du kom ud af moderliv, helligede jeg dig, til profet for folkene satte jeg dig. Jeremias Bog, 1,5 Betyder det, at Gud på grundlag af forudviden valgte, hvad Jeremias skulle blive, før sjælen fik sin klædning af kød og blev født som menneske? Og vil det sige, at Gud instruerede Jeremias i den rolle, han skulle spille i den fysiske verden som profet i overensstemmelse med Guds vilje? Til den syge ved Bethesda dam, som havde lidt i 38 år, sagde Jesus: Se, nu er du blevet rask synd ikke mere, for at ikke noget værre skal ramme dig! 4 Johannesevangeliet, 5,14

5 Elias og Johannes Døberen Betyder det (forudsat at straffen afpasses efter forbrydelsen), at en eller anden forfærdelig synd, som han havde begået dengang han var ung og uerfaren, var årsag til den lange fysiske lidelse i dette liv? Og hvis synden blev gentaget, hvilken synd ville så resultere i en endnu værre sygdom end den næsten 40 års forfærdelige lidelse? Og hvem var synderen, som blev årsag til, at han blev født blind ham selv eller hans forældre, for det var det, disciplene spurgte Jesus om. 1 Og man kan tilføje spørgsmålet: Havde han syndet, før han blev født og derfor fortjente straffen at fødes blind? Var Johannes Døberen en reinkarnation af profeten Elias, som skal komme? Jesus sagde selv, at han var Elias, som faktisk var kommet. Se, jeg sender eder profeten Elias, før Herrens store og frygtelige dag kommer. Malakias Bog, 4,5 I Cruden s Concordance og flere referencebibler smelter Elias og Johannes Døberen tilsyneladende sammen i én skikkelse. I de otte vers i 1. kapitel i Anden Kongebog og i Matthæusevangeliet, 3,4 omtales bestemte ligheder og fælles karaktertræk ved deres klædedragt. Elias var en mand i en lodden kappe med et læderbælte om lænderne, mens Johannes Døberen havde klæder af kamelhår og et læderbælte om livet. Begge boede i ørkenen. Elias rejste 40 dage og 40 nætter til Horeb Guds bjerg i Sinai-ørkenen (Første Kongebog, 19,8). Johannes Døberen befandt sig i Judæa-ørkenen ved Jordanfloden (Markusevangeliet, 1,4). Deres frivillige liv i ensomhed var muligt, fordi fugle bragte dem føde. Gud sagde: Ravnene har jeg pålagt at sørge for føde til dig der. Første Kongebog, 17,4 Og Johannes Døberen levede på samme måde: El Greco: Johannes Døberen Hans føde var græshopper og vilde biers honning. Matthæusevangeliet, 3,4 1 Johannesevangeliet, 9, 2 5

6 Og frem for alt oplysningen til disciplene: Og om I vil tage imod det han er Elias, som skal komme. Matthæusevangeliet, 11,14 Origenes Kirkefaderen Origenes Origenes 2 var en af de mest oplyste af de første kirkefædre. Han sagde, at det er en udtalelse om Johannes Døberens tidligere liv som Elias før hans forudbestemte senere inkarnation som Kristi frontløber. Origenes siger desuden i Malakias Bog, 1,3 og i Paulus Brev til Romerne, 9,13: Jakob elskede jeg, men Esau hadede jeg. Hvis et menneskes livsløb ikke er bestemt af de handlinger, det foretager før det nuværende liv, ville Gud være uretfærdig, for det vil være uretfærdigt, hvis den ældre broder skal tjene den yngre og være hadet af Gud, før Esau havde gjort noget, som kunne give anledning til Guds had. 2 Origenes ( e.kr.) var kirkefader, teolog, bibelfortolker og filosof fra det græsktalende Alexandria. Hans skrifter bl.a. en tekstkritisk udgave af Det Gamle Testamente (Hexapla), 10 bøger med kommentarer til Bibelen (Stromateis), to bøger om opstandelsen, og meget mere er blandt de første intellektuelle forsøg på at beskrive kristendommen. Oplæringen i kristendom og i græsk litteratur fik han bl.a. af sin far Leonides og af Clemens af Alexandria. Origenes var en omstridt person og måtte i 231 flytte til Cæsarea i Palæstina efter anklager om kætteri. De synspunkter, der mødte modstand, var især hans tro på apokatastase (alle menneskers frelse), hans syn på treenigheden og hans stærkt platoniske holdning. 6

7 Origenes siger videre: Før verdens grundvold blev lagt, har han udvalgt os i ham til at være hellige og uden dadel for hans åsyn. Paulus Brev til Efeserne, 1,4 og det forudsætter et tidligere liv, før verden var til. Hieronymus, der er enig med Origenes, taler om menneskets hvile der, hvor fornuftige skabninger bor, før de stiger ned til den lavere verden, og før de overføres fra den åndelige dimensions usynlige liv til det synlige liv i den fysiske verden. Han fortæller, at det er nødvendigt for mennesket igen og igen at få fysiske legemer, før de engang bliver fuldkommengjorte mennesker: Så vær da I fuldkomne, som jeres himmelske Fader er fuldkommen. Matthæusevangeliet 5,48 Justinus Martyr 3 (billedet tv.) taler også mere end én gang om sjælen, som bor i det fysiske legeme. Han mener, at Johannes Døberen havde glemt, at han havde været Elias, og det er et eksempel på, at det ikke er muligt at huske erfaringer fra det aktuelle liv, når mennesket næste gang forlader sit himmelske hjem for at inkarnere i et nyt fysisk legeme. Clemens Romanus 4 og andre kirkefædre omtaler reinkarnation (eller transmigration eller metempsychosis, som reinkarnation blev kaldt dengang, og som i nutiden kaldes genfødsel) for at minde om den sandhed, der udtrykkes med ordene: I må fødes på ny. Johannesevangeliet, 3,7 Tiden før reinkarnationsdogmet Her er det kun muligt at præsentere dele af det bevismateriale, der stammer fra den ældste kristendom fra tiden før reinkarnationsdogmet, sådan som det engang blev opfattet. Det er ikke muligt at tage alt med, men der er gjort forsøg på at være nøjagtig i det, der siges, så man selv kan afprøve beviserne, og evt. ved egne studier at undersøge, om beviserne er valide. Emnet er ofte til debat i den filosofiske verden, og der er stor uenighed og mange indvendinger, som ofte viser sig at være baseret på uvidenhed og dogmatisme i stedet for studier. 3 Justinus Martyr (ca ) var forfatter, martyr og helgen. Han var en af de vigtigste apologeter, trosforsvarere (af kristendommen) i det 2. årh. 4 Clemens Romanus er også kendt som Sankt Clemens. Clemens var pave e.kr., og dermed Roms 4. pave. Som forfatter til 1. Clemensbrev betragtes han som De apostolske Fædre. Han blev kastet i havet bundet til et anker, der derfor er hans symbol. 7

8 Det siges, at oprindeligt blev en bestemt viden givet til disciplene. Spørgsmålet er, om reinkarnationslæren var en del af denne viden, som pga. uvidenhed er forsvundet, og dermed har nutidens kristne mistet en del af sin arv og betragter reinkarnation som en fremmed lære, selvom den engang blev betroet disciplene. Ånd og sjæl I den første kristne litteratur og den jødiske, der gik forud for den kristne, delte læren om reinkarnation sig i to linjer. Nogle gange understreges det faktum, at sjælen ikke blev skabt samtidig med det fysiske legeme, men at sjælens natur er evig. Eller mere præcis at ånden (monaden) er evig. Hvorfor der skelnes mellem ånd og sjæl, vil man se, når reinkarnationslæren senere behandles mere indgående, sådan som den blev opfattet af de første kirkefædre. Oprindeligt talte man i almindelighed om sjælens tidligere liv, og man pointerede, at ånden (monaden) er evig, og at den kommer fra Gud. Gud skabte utallige ånder (monader), som ikke havde menneskeskikkelse, og de passerede gennem forskellige udviklingstrin og gennem forskellige verdener, indtil nogle af dem manifesterede sig i den fysiske verden. Her gennemgik de en træning, som forberedte dem til en højere udvikling, for i kraft af de erfaringer, de havde samlet, kæmpede de sig tilbage til den oprindelige renhed og enhed. 8

9 Den oprindelige lære, som her kun er periferisk beskrevet, var almindelig både hos jøderne og de første kristne. Den mere præcise og videnskabelige form, der omtales som reinkarnation dvs. gentagne fødsler i fysiske menneskeform i den fysiske verden finder man i nogle få af den første kirkes skrifter, men ikke i alle. I nogen tales der overfladisk om tidligere liv. I andre tales der utvetydig om gentagne fødsler i den fysiske verden. Princippet er det samme hos dem begge, nemlig at ånden, som kommer fra Gud, ikke er i besiddelse af hellighed i den forstand, at den ikke kan miste den, men at den kun er hellig på grund af sin afstamning fra Gud. Åndens oprindelige hellige natur, som skyldes dens guddommelige afstamning, kan til en vis grad og for en tid tabes. Når ånden har tabt sin oprindelige uskyld (dvs. er sænket ned på et lavere eksistensplan kausalplanet), omtales den som sjæl for sjælen er et midlertidigt stadie, der befinder sig mellem ånd og legemer. Det er sjælen, der samler erfaring. Det er sjælen, der passerer gennem Universets forskellige verdener og til sidst vender tilbage med den opsamlede erfaring til sit oprindelige guddommelige udgangspunkt. Misforståelse af reinkarnationslæren Når man studerer kirkefædrene, kan man se, at de meget aktivt angreb den form for reinkarnationslære, der var almindelig hos grækerne og romerne i datidens litteratur, for grækerne og romerne mente, at menneskets sjæl kan inkarnere i en dyreform, og det var den misforståelse af reinkarnationslæren, de forsøgte at bekæmpe. Men selve det faktum, at det udelukkende var den form for reinkarnationslære, de bekæmpede, styrker beviset for, at de gik ind for reinkarnationslæren i en anden form. Den opfattelse, man finder hos Platon, Pythagoras og andre, at når sjælen har nået menneskestadiet, kan den gå fra en bevidsthedstilstand som tænkende menneske til en instinktiv dyretilstand, har intet at gøre med kirkens reinkarnationsidé og opfattelse af tidligere liv. Spørgsmålet er, om Platons eller Pythagoras lære blev korrekt gengivet, men det er et andet emne. Her er det kun tanken at betone, at den eneste form for reinkarnation, som kirkefædrene kæmpede imod, var den, der påstod, at menneskets sjæl kan gå over i det lavere dyreriges former. 9

10 For at forstå den kristne kirkes situation dengang, er det nødvendigt at kaste et hurtigt blik på datidens jødiske miljø, og på trosforestillinger og holdninger hos det jødiske folk, for apostlene og de første disciple var naturligvis af jødisk afstamning, og det samme gælder Jesus. Jeremias oplysning i Det Gamle Testamente (Jeremias Bog, 1,5): Før jeg danned dig i moderskød, kendte jeg dig, og før du kom ud af moderliv, helligede jeg dig, til profet for folkene satte jeg dig. omtales af adskillige kirkefædre i relation til sjælens tidligere liv. Hvis det ikke var tilfælde, ville det ikke blive omtalt her, for det kan også forklares på andre måder. Men både Origenes og Hieronymus omtaler dette vers, der handler om, at Jeremias var helliget som profet, før han blev født, som et af Bibelens beviser på sjælens tidligere liv. Origenes understreger, at guddommelig retfærdighed er umulig, medmindre en profet, der får en stor opgave i verden, har gjort sig fortjent til opgaven i kraft af sine handlinger i tidligere liv. Der er ikke grund til at spekulere mere over det, for som nævnt er det tydeligere i forbindelse med Jakob og Esau. Desuden er der den meget direkte udtalelse i Malakias Bog om, at Elias vil vende tilbage. 5 Visdommens Bog Et meget interessant sted i den apokryfiske 6 Visdommens Bog, som måske ikke er så kendt som de skrifter, der kaldes de kanoniske. Her taler Salomon, og han siger: Jeg var en dreng af god natur og modtog en god sjæl, eller rettere, fordi jeg var god, kom jeg i et ubesmittet legeme. Visdommens Bog, 8,19-20 Gustave Doré: Salomon Han siger dermed, at sjælen eksisterer, før mennesket bliver til. Han siger også, at det var, fordi han allerede var god, at han fik et rent legeme. Når man studerer den kendte jødiske forfatter Josephus, vil man se, at han beskriver jødernes tro på den tid. Om farisæerne siger han: De siger, at alle sjæle er ubesmittede, og at gode menneskers sjæle kun flyttes over i andre legemer men at slette menneskers sjæle er underkastet evig straf. 10 De bello Judaico: 2,8 5 Se, jeg sender eder profeten Elias, før Herrens store og frygtelige dag kommer. 6 Apokryf stammer fra græsk og betyder hemmelig eller skjult. Apokryfisk er betegnelsen på de skrifter, der er blevet fjernet fra Det Gamle og Det Nye Testamente som uheldige eller i hvert fald ligegyldige i teologisk forstand. Nogle apokryfe bøger har dog fået deres plads i nyere bibeludgaver, selvom de ikke sidestilles med de kanoniske skrifter de hellige bøger til brug under gudstjenesten mens de fleste er fjernet fra Bibelen.

11 Men det er ikke den eneste bemærkning Josephus kommer med om troen på sjælens reinkarnation, som var almindelig på hans tid. Et iøjnefaldende eksempel er hans tale til soldaterne, dengang de overvejede at dræbe hinanden. Efter forsvaret af fæstningen Jotapata tog Josephus tilflugt i en hule sammen med ca. 40 af sine mænd. De ønskede at dræbe hinanden for at undgå at falde i romernes hænder. Josephus sagde til dem: Husker I ikke, at alle rene ånder, som er i overensstemmelse med den guddommelige vilje og befaling, fortsætter livet på de smukkeste af de himmelske stjerner og med tiden igen sendes ned for at tage bolig i rene legemer men de sjæle, der har begået selvmord, dømmes til et sted i underverdenens mørke? Josephus brugte argumentet overfor barske soldater for at forhindre dem i at begå selvmord, og det viser den store udbredelse af troen på reinkarnation havde i den almindelige befolkning på den tid. 7 Reinkarnation var ikke kun et spørgsmål for filosoffer. Fra filosoffernes publikationer ved man, at de både accepterede reinkarnation og underviste i emnet. Det viser, at læren dengang var almindelig udbredt blandt jøderne. I Filons 8 skrifter ser man reinkarnationslæren som en af grundpillerne for den højt respekterede jødisk-aleksandrinske skole. Man kan derfor konkludere, at reinkarnation var almindelig vedtaget hos jøderne. Det Nye Testamente Efter denne korte oversigt vil det være interessant at se nærmere på Det Nye Testamente. Først skal der fokuseres på opfyldelsen af Malakias profeti om profeten Elias tilbagevenden. Det er rigtigt, at dengang Johannes Døberen fik spørgsmålet: Er du Elias? svarede han nej. Men Jesus selv sagde præcis det modsatte, for han sagde: Han er Elias, som skal komme. 9 At Johannes Døberen svarede nej, interesserer naturligvis de mennesker, der studerer reinkarnation. De ved, at erindringen om tidligere liv kun i meget sjældne tilfælde bevares fra dødsprocessen og frem til den nye fødsel, hvor mennesket får et nyt legeme med en ny fysisk hjerne. 7 Viktor Rydberg: Forudtilværelsen 8 Filon (Philon, Filo, Philo Alexandrinus, Philo Judæus) af Alexandria, (ca. 10 f.kr.-ca. 40 e.kr.) var græsk-jødisk filosof. Filon forsøgte at skabe en syntese af græsk og jødisk filosofi uden at sætte den jødiske arv over styr. 9 Matthæusevangeliet, 11,14 11

12 At Johannes Døberen var uvidende om sit tidligere liv, er derfor ikke et bevis mod reinkarnation. Jesus pointerede flere gange, at Johannes Døberen var Elias, 10 og det opvejer Johannes Døberens benægtelse på et tidspunkt, hvor man ikke kan forvente, at han skulle vide det. Jesus talte derimod med fuldt overblik over fortiden. Det er også interessant at se, hvordan karakteren gentager sig, for det må man naturligvis forvente. Begge forkyndte retfærdighed. Begge var målrettede og modige i kampen mod præsteskabets lovbrud. Profeten Elias stærke og viljesfaste karakter ser man igen i Johannes Døberens store styrke og åndskraft. Lighederne i deres karakter skal kombineres med ydre lighedstegn, som også er vigtige. Og når man tilføjer de gentagne udtalelser fra Jesus selv, er det vanskelig ikke at komme til den konklusion, at Johannes Døberen var en reinkarnation af Elias for ellers må man betragte Det Nye Testamente som upålideligt. Carl Bloch: Jesus helbreder den blinde ved Bethesda dam Den genfødte, der omtales i Johannesevangeliet, behøver ikke en dybere forklaring, for spørgsmålet fra disciplene er tydeligt: Hvem har syndet, ham selv eller hans forældre, siden han er født blind? Jesus svarer: Johannesevangeliet 9,2 Hverken han eller hans forældre har syndet, men det er sket, for at Guds gerninger skal åbenbares for ham. Johannesevangeliet 9,3 Hvis man hører svaret og ikke tror på reinkarnationslæren, er man nødt til at indtage det bizarre standpunkt, at mandens forældre var fri for synd, for begge parter sidestilles: Hverken han eller hans forældre. 10 Matthæusevangeliet 11,14 og 17,

13 Men, hvis man ikke er interesseret i at fordreje teksten for at støtte en forudfattet mening, vil man naturlig se, at det er et svar, der er givet af en jøde til jøder, som kendte og accepterede reinkarnationslæren, for der er tale om en naturlig bekræftelse af, at den blindes blindhed hverken skyldtes synd før fødslen eller forældrenes synder. Der er en anden tekst i Johannes Åbenbaring, som nogle gange tages til indtægt for reinkarnation. Indiciet er ikke et særlig stærkt, men det hører til de tekster, der ofte bruges som bevis. Det er det vers, hvor Jesus siger: Den, der sejrer, ham vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal aldrig mere komme bort derfra. 13 Johannes Åbenbaring, 3,12 Mange mener, at komme bort derfra, som er afslutningen og den endelige sejr, refererer til sjælens cykliske gåen ud fra de højere sfærer, som slutter, når sjælen er blevet fuldkommen og derfor bliver en søjle i min Guds tempel. Origenes skrifter I Origenes skrifter får man et udmærket indtryk af, hvad de første kristne lærte. Origenes havde en dyb forståelse af evolutionsprocessen. Her er det kun muligt at give et overblik. Man kan læse Origenes beskrivelse med dens omhyggelige argumentation, hvis man har tålmodighed til selv at studere hans afhandling. Han var indforstået med evolutionssystemet. Han lærte, at alle ånder (monader) kom fra Gud, og at alle var udstyret med fri vilje. Nogle ånder blev på lysets vej, og som belønning fik de en position, der omtales som devaernes. Andre monader, som brugte den frie vilje til at afvige fra lysets og pligtens vej, gik over i menneskeriget for i livets skole at lære at leve et retfærdigt og moralsk liv i overensstemmelse med de universelle love. Målet i menneskeriget er at genvinde den ophøjede tilstand, som monaderne ikke havde været i stand til at bevare. Atter andre brugte den frie vilje til at stige endnu længere ned for at leve et liv i ondskab som en modstandskraft. Alle monader var oprindeligt gode og ophøjede, men de var gode, fordi de var uvidende og uerfarne ikke i kraft af erfaringens kundskaber, viden og indsigt. Origenes gør opmærksom på, at devaer kan blive mennesker, og mennesker kan blive devaer. Og selv de onde kan igen klatre opad og blive mennesker og devaer. En af Origenes læresætninger, som senere blev forkastet i tider med stor uvidenhed, var læren om, at selv de værste mennesker har mulighed for udvikling og genrejsning. Origenes taler ikke om et Helvede et univers med evig ondskab hvor

14 Gud opbevarer mennesker, han ikke synes om. Og det er i store træk Origenes lære. Her er den beskrevet i korthed og uden detaljer, for at man senere kan se, hvordan de mere detaljerede argumenter passer trin for trin. Slutningen er altid den samme som begyndelsen Origenes store afhandling, De Principiis, er et fantastisk stykke filosofi, der er præcis i sine ræsonnementer og logisk fra begyndelse til slutning. Det er i denne afhandling, man finder de klareste udtalelser om hans opfattelse af ånd og sjæl. Han siger, at til sidst vil alle fjender blive underkastet Kristus. Og han tilføjer: Betragt slutningen som tingenes begyndelse. For slutningen er altid den samme som begyndelsen. Fordi der er en slutning på alt, så skal man forstå, at der også var en begyndelse. Derefter taler han om, at kun Gud selv er grundlæggende god. Det eneste gode det fuldkomne gode er Gud. Når man træder et trin ned til de skabninger, der er skabt af Gud, er godheden kommet på et sidespor, for den er ikke længere oprindelig, naturlig og fundamental. Derefter siger han, at Gud har givet alle monader fri vilje. Hvis de er overfladiske og undervurderer hellighed og visdom, falder monaden en hurtigere, en anden langsommere, en i større grad, en anden i mindre, men enhver er selv årsag til sit fald. Herefter går han over til en detaljeret beskrivelse af de forskellige devaordener og deres forhold til menneskeheden efter menneskehedens delvise fald. Han omtaler Johannes Døberen som et menneske, der var fyldt med Helligånden allerede i moderens liv, og han siger, at nogen måske tror, at Gud fylder enkeltpersoner med sin Helligånd og udstyrer dem med hellighed ikke på grund af retfærdighed og efter fortjeneste, men ufortjent. Derfor er det naturligt at stille spørgsmålet: Findes der mon uretfærdighed hos Gud? Nej, langtfra! 11 Devaer og menneskehed Når Johannes Døberen blev fyldt med Helligånden allerede i moderens liv, skyldes det udelukkende, at han tidligere havde levet et retfærdigt og moralsk liv, og derfor havde han gjort sig fortjent til denne velsignelse. Det er udgangspunktet for Origenes argumentation, og derefter taler han mere detaljeret om sjælens vækst, og de afsnit i skriften, der hentyder til den. Han gør opmærksom på, at Gud fordeler alle ting efter det enkelte menneskes moralske fremskridt og fortjeneste, og at det er nødvendigt for at vise Guds upartiskhed og retfærdighed. Og som apostelen Paulus siger: Der ikke er nogen personsanseelse hos Gud. 11 Paulus Brev til Romerne, 9,14 14

15 Origenes fortæller mere om devaerne og menneskeheden: Den tredje orden af de fornuftige skabninger er den, der er kvalificeret af Gud til at realisere menneskeheden, dvs. de menneskesjæle, der pga. deres moralske fremskridt er optaget i deva-ordenen. Det er de sjæle, der er skabt som Guds sønner eller opstandelsens børn og de sejrer i enhver kamp. Han tilføjer, at når alle er udstyret med fri vilje og af sin egen vilje kan tillade godt eller ondt, vil de, der er dovne, befinde sig i en værre tilstand end den, de befinder sig i i øjeblikket, mens de flittige vil opnå en bedre tilstand. Menneskets frie vilje Efter en lang bevisførelse, kommer han ind på de samme vanskeligheder, som kendes i nutiden. Han siger: Nogle mennesker er barbarer, mens andre er oplyste. Nogle af barbarerne er primitive og grusomme, mens andre har en mildere natur. Nogle af dem lever under vedtagne love, andre lever under love af en lavere og strengere art, mens nogle igen har umenneskelige og primitive skikke i stedet for love. Og nogle er straks fra fødselsøjeblikket underkastet ydmygelse og overgreb, hvor de opdrages som slaver og er underlagt herrer, herskere eller tyranner. Nogle har sunde legemer, mens andre har syge legemer fra de første år. Nogle har svagt syn, mens andre har svag hørelse og tale. Nogle fødes i den tilstand, mens andre mister sanser på et senere tidspunkt. Origenes spørger: Men hvorfor skal jeg gentage og opremse alle den menneskelige elendigheds rædsler? Hvorfor er det sådan? 15

16 Og han fortsætter med at forklare, at årsagen til forskellighederne hos fornuftige skabninger er personlighedens frie vilje. Forskelligheder i menneskers skæbner betragter kættere som udtryk for forskelle i sjælenes natur, hvorimod han selv påstår, at alle sjæle har samme natur under henvisning til den guddommelige retfærdighed. Deres argument er, at når der er store forskelle i de ydre forhold, og forskellen eksisterer allerede fra fødslen, kan den frie vilje ikke være forklaringen, (for ingen vælger hverken hvor, sammen med hvem eller i hvilken tilstand man fødes). Og når forklaringen ikke skyldes forskelle i sjælenes natur, sådan at en ond sjæl inkarnerer i en ond nation og en god sjæl i en retfærdig nation, er der ikke andre forklaringer, end at valgene skyldes tilfældigheder. Og hvis man erkender det, kan man ikke længer tro, at verden blev skabt af Gud eller styret af Ham. Guddommelig retfærdighed Ud af denne vanskelighed ser Origenes kun én vej, der er i overensstemmelse med guddommelig retfærdighed: Gud betragtede det som retfærdigt at organisere sine skabninger efter fortjeneste. Derfor blev de forskellige intelligenser bragt til verden, for ved hjælp af de forskellige kar eller sjæle eller intelligenser kunne Han smykke sin bolig, hvor der ikke kun skulle være kar af guld og sølv, men også af træ og ler nogen til ære og andre til vanære. Derfor vil Skaberen aldrig handle uretfærdig i sin fordeling til hver enkelt, fordi det sker efter fortjeneste. Derfor kan lykke eller ulykke ved fødslen, eller hvad skæbnen bringer, opfattes som tilfældighed. Han siger videre, at de livsforhold, et menneske befinder sig i, er Guds dom over det enkelte menneskes handlinger. Han dokumenterer sin påstand med henvisning til det kendte tilfælde med Jakob og Esau. 12 Determinisme? Den calvinistiske skole har brugt det som bevis på determinisme 13 dvs. Guds direkte forudbestemmelse af mennesket til enten evig lykke eller evig ulykke. Iflg. Origenes lære fødes mennesket frit, og det kan ikke være forudbestemt af en andens vilje hverken til lykke eller ulykke. 12 Hentyder til i Paulus Brev til Romerne, 9,11-13 og i Malakias Bog, 1,1-3. For at Guds beslutning, der hviler på hans udvælgelse, skulle stå fast, ikke i kraft af gerninger, men i kraft af den, der kalder, blev der, før de var født, og før de havde gjort noget godt eller ondt, sagt til hende: 'Den ældste skal trælle for den yngste', som der står skrevet: 'Jakob elskede jeg, men Esau hadede jeg'. Og i Malakias Bog: Er Esau ikke Jakobs broder, lyder det fra Herren, og dog elsker jeg Jakob. 13 Opfattelsen af, at alt er forudbestemt. 16

17 Som følge af Guds retfærdighed er lykke og ulykke menneskets egen fortjeneste. Det ville være uretfærdigt, hvis Gud elskede Jakob og hadede Esau, før børnene var født. Udtalelsen kan kun sættes i forhold til Guds retfærdighed, hvis Esau høster frugterne af tidligere ondskab, mens Jakob høster frugterne af tidligere gode gerninger. Både Origenes og Hieronymus havde denne opfattelse. I Brev til Avitus siger Hieronymus: Hieronymus Hvis man undersøger tilfældet med Esau, vil man se, at på grund af sine gamle synder var han dømt til et hårdt liv. Og Origenes siger: Det er ikke udtryk for uretfærdighed, at Jakob fortrængte sin broder allerede i moderlivet, for hvis han var værdig til at blive elsket af Gud på grund af handlinger i et tidligere liv, så fortjente han at blive foretrukket frem for sin broder. Retfærdighed og uretfærdighed Han tænker på apostelens opfattelse, hvor han taler om Esaus og Jakobs fødsel: Findes der mon uretfærdighed hos Gud? 14 og svaret er: Nej, langtfra! Derfor siger Origenes, at: Princippet kan anvendes på alle andre tilfælde, fordi skaberens retfærdighed viser sig i alle ting. 14 Paulus Brev til Romerne, 9,14 17

18 Ulighed i livsforhold skaber retfærdighed ved fordeling efter fortjeneste. Det samme gælder ære og vanære. Alle fornuftige sjæles natur er den samme, og kan sammenlignes med en klump ler. Gud former, i overensstemmelse med handlingerne i tidligere liv, en form til ære eller vanære. Uanset om de er formet til ære eller vanære, er de formet af samme lerklump med en natur, som enten skal frelses eller tilintetgøres. Hvis man erkender, at formen skabes af den samme pottemager 15 for det skabte forudsætter en skaber så er der mulighed for at vælge, om man mener en god skaber, der skaber dårlige og umoralske mennesker, eller om man mener en god skaber, der skaber gode og moralske mennesker. Svaret kræver, at man vælger mellem de to alternativer. Men hvis man siger, at Gud skaber former, der enten er til ære eller vanære, på grund af tidligere årsager, går der ikke skår i Guds retfærdighed. Og Origenes tilføjer: Hvis et menneske på grund af tidligere årsager blev formet til et kar til vanære i det nuværende liv og forbedrer sine veje og renser sig fra al ondskab, kan det formes til et kar til ære, som er parat til at udføre godt arbejde. Der er tydeligt, at reinkarnationslæren bruges som forsvar for Guds retfærdighed. Hvis en sjæl kan gøres god, er det umulig for en retfærdig og kærlig Gud at skabe en ond sjæl. Men hvis man mener, at mennesker fødes som umoralske forbrydere, som findes overalt på Jorden, er man enten tvunget til at acceptere, at en fuldkommen og alkærlig Gud skaber en fordærvet sjæl og derefter straffer den, fordi den er det, han selv har gjort den til. Eller at der er tale om mennesker under udvikling, som opdrages til fuldkommenhed? Hvis et menneske i et liv fødes med en brutal og ond karakter, skyldes det, at det selv har begået fejl og derfor høster resultaterne af sin egen ondskab, for på den måde lærer det godhed og visdom. 15 Paulus Brev til Romerne, 9,21: Har pottemageren ikke rådighed over sit ler, så han af den samme masse kan danne et kar til ære, et andet til vanære? 18

19 Bibelens egyptiske farao Origenes omtaler et tilfælde med en farao. Tilfældet har skabt stor diskussion, for teksten siger, at faraos hjerte blev forhærdet af Gud. Origenes pointerer, at det ikke altid er den hurtige kur, der virker bedst: Nogle gange resulterer det ikke i gode resultater for et menneske, hvis det helbredes alt for hurtig, specielt hvis sygdommen lukkes inde i de indre dele af legemet, for der raser den med større styrke. Når Gud forhærdede faraos hjerte, var hensigten at få farao til at forstå, hvor ondt han havde handlet, så han i en kommende inkarnation kan forsøge at leve et godt og retfærdigt liv. En god sjælelæge docerer midlet efter den sygdom, patienten er angrebet af. Og han tilføjer: Resultatet skal ses som noget, der ikke skabes pludselig, men langsomt og gradvist, for i de individuelle tilfælde sker forbedringsprocessen umærkeligt i løbet af uendelige tidsaldre. Nogle mennesker går hurtigere end andre mod fuldkommenheden, nogle følger tæt efter, mens andre går et langt stykke efter. Af Origenes fremstilling kan man se, hvor målrettet han fokuserer på læren om sjælens tidligere liv. 19

20 Reinkarnation er en kristen lære Der er ikke grund til at komme med flere citater af Origenes. Der er citeret nok til, at man kan se, at det er korrekt, når det påstås, at reinkarnationslæren er en kristen lære. Man behøver derfor ikke antage reinkarnationslæren som en fremmed lære fra hinduerne, buddhisterne, egypterne, grækerne eller romernes religioner. Reinkarnationslæren er en oprindelig del af kristendommen, og desuden en vigtigt del af den lære, der engang blev givet til disciplene. Men hvorfor er reinkarnationslæren forsvundet fra kristendommen? Dogmet blev fjernet i 2. kirkemøde i Konstantinopel i det 6. årh. (553 e.kr.). Derfor forsvandt læren fra den officielle kristendom, der var repræsenteret af den romersk-katolske kirke. Men den forsvandt ikke fra den kristne tro, bare fordi den forsvandt fra kirkens Lux Orientalis officielle kristendom. Den blev bevaret i mange såkaldt kætterske sekter f.eks. hos albigenserne. Mange fra albigenser-skolen blev martyrer, fordi de holdt fast ved evangeliets oprindelige sandhed og dermed reinkarnation. Reinkarnationslæren dukkede af og til op i kirken på mærkelige måder. I det 17. årh. var præsten Mr. Glanville kapellan under Charles II. I sin bog Lux Orientalis beskriver han trin for trin nøjagtig den reinkarnationslære, som fandtes hos de første kirkefædre, og som i nutiden dukker op i de såkaldte alternative eller esoteriske kredse. Gemt men ikke glemt I det 18. årh. dukkede reinkarnationslæren op på mange måder eksempelvis i en bog, der er trykt i 1766 og skrevet af præsten Capel Berrows. Han var sognepræst i Rossingham i Nottingham Shire. Bogens titel var A Lapse of Human Souls in a State of Pre-existence, the only Original Sin. Forfatteren præsenterer alle de argumenter for reinkarnation, som man nu hører i esoteriske kredse, og han beskriver dem ud fra den kristne opfattelse. Han siger, at Mr. Brocklesby et menneske med omfattende kundskab havde udgivet en bog i 1706, der beviser, at reinkarnationslæren er en vigtig del af kristendommen. Han nævner en række af tidens store navne, Dr. Butler, biskoppen af Durham, Dr. Henry Moore, Dr. Cheyne og Ramsay, som alle var overbevist om, at læren var del af kristendommen. Læren forsvandt derfor kun i en periode, hvor uvidenheden skyllede over Europa efter det romerske verdensriges opløsning. 20

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014.

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Stine Munch. I år har været året, hvor vi har forkastet selvudviklings og selvhjælpsbøgerne. Eller det er måske at overdrive, men i hvert

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Åndsvidenskab for advokater

Åndsvidenskab for advokater 1 Åndsvidenskab for advokater Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Åndsvidenskab for advokater Af Geoffrey Hodson Fra The Theosophist (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Alt er underlagt

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Irettesættelse og straf

Irettesættelse og straf 4 TIL SABBATTEN 24. OKTOBER 2015 Irettesættelse og straf Ugens vers Introduktion Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang (Jer 17,14). Det, der

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

den. Det er dem, jeg længes hjem til, når jeg er ude at rejse. Det er dem, der får mig til at holde

den. Det er dem, jeg længes hjem til, når jeg er ude at rejse. Det er dem, der får mig til at holde Anden søndag efter trinitatis, 17.juni 2012. Domkirken 10.00. Salmer: 745 Vågn op, 292 Kærligheds og sandheds ånd, 163 Fuglen har rede, 140 I Nazareth, 391 Dit ord, oh Gud. Nadver: 492 Guds igenfødte,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

TIL SØRGENDE MENNESKER

TIL SØRGENDE MENNESKER 1 TIL SØRGENDE MENNESKER C.W. Leadbeater Oversættelse: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Sorgen Et menneske, du holdt meget af, er afgået ved døden. Et menneske, der måske var hele din verden. Og nu

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere