1. INDLEDNING Rapportens kapitler... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3"

Transkript

1

2 Københavns Kommune Side i 1. INDLEDNING Rapportens kapitler TRIVSEL I TINGBJERG Beboernes baggrund for at flytte til området Generel trivsel i boligområdet Beboernes oplevelse af boligområdets omdømme Sociale relationer i boligområdet Beboernes oplevelse af tryghed Beboernes oplevelse af deres indflydelse og den boligsociale indsats Områdespecifikke spørgsmål SAMMENFATNING OG KONKLUSION METODEBESKRIVELSE Undersøgelsens repræsentativitet Uroligheder i området under dataindsamlingen Observerede forskelle mellem forskellige beboergrupper BILAG... 29

3 Københavns Kommune Side 1 1. INDLEDNING Københavns Kommune har bedt om at gennemføre en trivselsundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af beboerne i boligområdet Tingbjerg. Trivselsundersøgelsen i Tingbjerg er en del af en større trivselsundersøgelse, som er iværksat i forbindelse med Københavns Kommunes evaluering af kommunens boligsociale indsats i perioden Ud over Tingbjerg indgår 12 andre boligområder, som alle havde beboerrådgiverfunktioner ved opstarten af den boligsociale indsats i 2004, i undersøgelsen. Tingbjerg ligger i bydelen Brønshøj-Husum. Tingbjerg og Utterslevhuse ligger ikke i direkte kontakt til anden bymæssig bebyggelse, idet boligområdet er afgrænset af grønne arealer langs Hareskovvej mod nord, Gyngemosen mod vest, vestvolden mod syd og Utterslev Mose med øst. Boligområdet består af 2357 husstande med i alt 5925 beboere. Baggrunden for, at Tingbjerg indgår i den boligsociale indsats er, at området, set i forhold til beboersammensætningen i danske boligområder i øvrigt, målt på socioøkonomiske indikatorer er kendetegnet ved at have en ensidig beboersammensætning. I Tabel 1-1 herunder er beboersammensætningen i Tingbjerg angivet for udvalgte indikatorer. Tabel 1-1: Beboersammensætning i Tingbjerg. Udvalgte socioøkonomiske indikatorer 1 Beboergruppe Tingbjerg Københavns kommune Indvandrere/efterkommere* 78 % 20 % Personer på 17 år og derover, der modtager indkomsterstattende ydelser** 71 % 46 % Gennemsnitlig indkomst*** kr kr. Husstande med enlig forsørger* 19 % 7 % * Opgjort 1/ Tallene baserer sig på Danmarks Statistik, samt KÅS nøgletal 2007.

4 Københavns Kommune Side 2 ** Opgjort 1/ Indkomsterstattende ydelser dækker midlertidige ydelser i form af arbejdsløshedsdagpenge, øvrige dagpenge, kontanthjælp samt revaliderings- og aktivitetsydelser og varige ydelser i form af pension, førtidspension og efterløn. ***Opgjort 1/ Trivselsundersøgelsen har til formål at give et aktuelt billede af, hvordan beboerne trives i deres boligområde. Derudover skal undersøgelsen dokumentere udviklingen i beboernes trivsel over en toårig periode fra 2006, hvor en tilsvarende trivselsundersøgelse blev gennemført i Tingbjerg og de øvrige 12 boligområder, og frem til i dag. I undersøgelsen indgår en grundstamme bestående af 28 spørgsmål, som er fælles for de 13 udvalgte boligområder. Herudover er der for hvert af de 13 områder stillet et antal spørgsmål, som er udvalgt med henblik på at afdække forhold, som er særligt relevante i det pågældende område. I Tingbjerg er udvalgt 5 områdespecifikke spørgsmål. Der indgår således 33 spørgsmål i alt i trivselsundersøgelsen i Tingbjerg. Spørgsmålene giver samlet set et statusbillede på: Beboernes samlede trivsel, herunder deres tilfredshed med at bo i boligområdet Beboernes oplevelse af områdets omdømme Beboernes oplevelse af de sociale relationer i boligområdet Beboernes følelse af tryghed/utryghed i boligområdet Beboernes kendskab til og deltagelse i aktiviteterne omkring den boligsociale indsats i Tingbjerg Beboernes besvarelse af de udvalgte, områdespecifikke spørgsmål for Tingbjerg Dataindsamlingen er gennemført som telefoniske interview med et repræsentativt udsnit af beboerne i boligområdet mellem 4. februar og 19. marts Der er i alt gennemført 232 interviews 2. Tingbjerg var, i lighed med en række områder i København og resten af Danmark, i perioden for dataindsamlingen udsat for uroligheder og ildspåsættelser af varierende omfang og karakter. I henhold til hovedrapporten afsnit viser en nærmere analyse dog, at der intet umiddelbart belæg er for, at urolighederne skulle have påvirket det samlede billede af beboernes trivsel i de 13 boligområder. 2 Der henvises til kapitel 4 for en nærmere beskrivelse af undersøgelsens metode.

5 Københavns Kommune Side 3 I det følgende præsenteres resultaterne af trivselsundersøgelsen blandt beboerne i Tingbjerg. Præsentationen har form af en kortfattet kommentering af resultaterne og af udviklingen i beboernes trivsel siden Det er endvidere kommenteret, hvor der er forskel på, hvordan forskellige beboergrupper har besvaret et konkret spørgsmål 3. De samlede resultater for de 13 boligområder i undersøgelsen er fremstillet i en særskilt hovedrapport. 1.1 Rapportens kapitler I kapitel 2 Trivsel i Tingbjerg præsenteres resultaterne af trivselsundersøgelsen. Kapitlet dokumenterer endvidere udviklingen i beboernes trivsel over de seneste to år, idet resultaterne af den aktuelle undersøgelse sammenholdes med resultaterne af trivselsundersøgelsen fra I kapitel 3 Sammenfatning opsummeres hovedresultaterne, og der gives en kort konklusion, hvor også beboertrivslen i Tingbjerg sammenlignes med resultaterne fra den fælles undersøgelse, ligesom de væsentligste udfordringer identificeres. Kapitel 4 Metodebeskrivelse indeholder en beskrivelse af dataindsamlingen, undersøgelsens repræsentativitet og den anvendte metode. I kapitel 5 indgår som bilag besvarelserne af de åbne spørgsmål i undersøgelsen. 3 Der henvises til kapitel 4 for en beskrivelse af de anvendte signifikanskriterier

6 Københavns Kommune Side 4 2. TRIVSEL I TINGBJERG I dette afsnit beskrives resultaterne for Tingbjerg. 2.1 Beboernes baggrund for at flytte til området Tabel 2-1 viser, hvordan beboerne i Tingbjerg fik deres nuværende bolig. Ca. hver femte beboer (18 %) har fået boligen anvist af kommunen, hvilket er det samme som gennemsnittet for de øvrige 12 områder, der indgår i trivselsundersøgelsen, jf. hovedrapporten. Syv ud af ti beboere (70 %) søgte selv boligen. De resterende beboere har bosat sig på anden hvis, f.eks. ved at flytte ind hos ægtefælle/samlever eller anden familie (8 %). Det fremgår ligeledes af tabellen, at bosætningsmønsteret ikke har ændret sig nævneværdigt siden undersøgelsen. Dette på trods af at man i Tingbjerg såvel som i tre af undersøgelsens øvrige boligområder fra januar 2007 har indført særlige udlejningsregler, der betyder at kommunen ikke længere må anvise borgere til disse områder via den boligsociale anvisning. Endvidere har der siden januar 2007 været reserveret 50 % af områdets ledige boliger til personer i beskæftigelse, under uddannelse eller lignende. Tabel 2-1: Hvordan fik du din nuværende bolig? (n=228) Fik boligen anvist af kommunen 21 % 18 % Søgte selv boligen / var skrevet op hos boligforeningen 73 % 70 % Flyttede ind hos samlever/familie 6 % 8 % Andet 4 % Total 100 % 100 % Beboerne er også blevet spurgt hvor lang tid, de har boet i boligområdet. I Tabel 2-2 herunder er svarene inddelt i intervaller, hvor det fremgår, at over halvdelen af beboerne i Tingbjerg (56 %) har boet mere end 10 år i området, mens kun 9 % har boet i området i mindre end et år. Beboernes anciennitet i området er faldet en smule siden 2006, hvilket også ses af, at det gennemsnitlige antal år en beboer har boet i området i 2008 er 17,0 år mod 21,5 år i Dermed er beboerancienniteten i Tingbjerg højere end gennemsnittet for de 13 boligområder i undersøgelsen.

7 Københavns Kommune Side 5 Tabel 2-2: Antal år bosat i området (n=232) Fra 0 til 1 år 6 % 9 % Mellem 1 og 5 år 11 % 20 % Mellem 5 og 10 år 18 % 15 % Mere end 10 år 65 % 56 % Total 100 % 100 % Gennemsnitligt antal år bosat i området: 17,0 2.2 Generel trivsel i boligområdet I dette afsnit beskrives beboernes generelle trivsel og tilfredshed med deres boligområde. Figur 2-1 viser, hvor tilfredse beboerne i Tingbjerg samlet set er med at bo i boligområdet. Det fremgår, at mere end tre ud af fire beboere enten er tilfredse (51 %) eller meget tilfredse (26 %) med at bo i området. Det er nogenlunde samme resultat som i 2006 og svarer til det samlede resultat for de 13 områder i undersøgelsen. Beboere med anden baggrund end dansk er samlet set mindre tilfredse med at bo i Tingbjerg end beboere med dansk baggrund. I de følgende afsnit vil der blive set nærmere på, hvad der gemmer sig bag dette generelle billede af beboernes trivsel. Figur 2-1: Samlet set er du så meget utilfreds, utilfreds, tilfreds eller meget tilfreds med at bo i boligområdet? (n=227) 60% 50% 52% 51% 40% 30% 20% 10% 8% 9% 18% 14% 21% 26% % Meget utilfreds Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds

8 Københavns Kommune Side 6 En anden måde at måle beboernes samlede trivsel på er ved at spørge til, om de ønsker at flytte. Som det fremgår af Figur 2-2, ønsker knap hver fjerde beboer (23 %) at flytte med det samme, hvis det var muligt, mens yderligere 18 % af beboerne ønsker at flytte på længere sigt. Andelen er beboere, som ønsker at flytte på kort sigt er nogenlunde identisk med andelen af beboere, som samlet set er utilfredse med at bo i boligområdet. Der er en stærk statistisk sammenhæng mellem beboernes samlede tilfredshed og deres flytteønsker. Derfor er det igen i højere grad beboere med anden baggrund end dansk end beboere med dansk baggrund, som ønsker at flytte. Samtidig er der en tendens til, at særligt børnefamilierne frem for andre husstandstyper ønsker at flytte. Figur 2-2: Har du planer om at flytte fra boligområdet? (n=229) 70% 60% 50% 56% 59% 40% 30% 20% 28% 23% 16% 18% % 0% Nej Ja, hvis det var muligt, ville jeg gerne flytte nu Ja, på længere sigt Der er ikke sket nogen større udvikling siden 2006 i andelen af beboere i Tingbjerg, som ønsker at flytte på kortere eller længere sigt, og Tingbjerg ligner også på dette spørgsmål de øvrige boligområder, som indgår i undersøgelsen. Ser man nærmere på hvilke årsager, der ligger bag ønsket om at flytte fra Tingbjerg, er de fem hyppigst nævnte årsager gengivet i Tabel 2-3. Det motiv, som flest beboere har til at ville flytte, er ønsket om, at ens børn skal vokse op et andet sted (19 %), hvilket harmonerer med, at det særligt var børnefamilierne, som ønskede at flytte. Flere beboere nævner også utryghed (15 %) og kriminalitet (9 %) som årsager til at ville flytte, mens andre peger på beboersammensætningen i form af koncentrationen af flygtninge og indvandrere i området (13 %), eller boligens størrelse (11 %). Derudover nævnes en række forskellige årsager, som er gengivet i rapportens bilag.

9 Københavns Kommune Side 7 Tabel 2-3: Hvad er den vigtigste årsag til, at du gerne vil flytte fra boligområdet? (n=53) Ønsker at mine børn skal vokse op et andet sted 19 % For lidt tryghed generelt 15 % For stor andel af flygtninge og indvandrere 13 % Boligens størrelse 11 % For megen kriminalitet (inkl. vold/trusler om vold) 9 % De fem oftest forekommende svar på spørgsmålet De beboere, som gav udtryk for at ville flytte på kortere sigt, blev desuden spurgt til, hvorfor de ikke er flyttet endnu. Som det ses af Tabel 2-4, skyldes det for en fjerdedels vedkommende (25 %), at man endnu ikke har råd til at flytte, mens hver femte af disse beboere henholdsvis ikke har fundet noget endnu (21 %) eller står langt nede på ventelisten til en ny bolig (21 %). Endnu andre giver udtryk for at ville flytte i den nærmeste fremtid (9 %), eller at der ikke er ledige boliger, der hvor de vil flytte hen (9 %). Øvrige årsager er gengivet i rapportens bilag. Tabel 2-4: Hvad er den vigtigste årsag til, at du endnu ikke er flyttet fra boligområdet? (n=53) Har ikke råd til noget andet (endnu) 25 % Har ikke fundet noget andet endnu 21 % Står langt nede på ventelisten 21 % Jeg flytter i den nærmeste fremtid 9 % Der er ingen ledige boliger (der hvor jeg gerne vil flytte hen) 9 % De fem oftest forekommende svar på spørgsmålet For at tegne et billede af, hvad der har betydning for beboernes trivsel i Tingbjerg, er de blevet spurgt til, hvad der er det bedste ved at bo i boligområdet, og hvad der skulle gøres, hvis boligområdet skulle blive et endnu bedre sted at bo. I Tabel 2-5 herunder er vist de seks forhold, som flest beboere har angivet som det bedste ved at bo i Tingbjerg. Næsten halvdelen af beboerne (45 %) fremhæver de grønne områder, mens yderligere en fjerdedel (23 %) nævner kvaliteten af deres bolig. Andre forhold, som fremhæves som noget positivt af beboerne i Tingbjerg, er beliggenheden (13 %) og i den forbindelse de gode indkøbsmuligheder (10 %), den gode kontakt mellem beboerne i området (11 %) samt udendørsarealerne (10 %).

10 Københavns Kommune Side 8 Tabel 2-5: Hvad er det bedste ved at bo i dit boligområde? (n=232) De grønne områder 45 % Boligens kvalitet 23 % Beliggenheden 13 % God kontakt mellem beboere generelt 11 % Udendørsarealerne 10 % Gode indkøbsmuligheder 10 % De seks oftest forekommende svar på spørgsmålet Ser man på beboernes forslag til, hvad der kan forbedre trivslen i Tingbjerg, nævnes en række forskellige forhold, hvoraf de fire med størst tilslutning er vist i Tabel 2-6. I forlængelse af, hvad flere beboere nævnte som motiver til at ville flytte fra området, er de forhold, som beboerne mest ønsker at gøre noget ved, beboersammensætningen (12 %) og mere specifikt koncentrationen af flygtninge og indvandrere (17 %), hvor flest beboere med dansk baggrund (26 %) ønsker en lavere koncentration af flygtninge og indvandrere og en noget mindre andel (9 %) af beboere med anden baggrund end dansk ønsker det samme. Kriminalitet og utryghed, her i form af hærværk (13 %) og manglende præventive tiltag over for unge (10 %) er andre forhold beboerne mener, der bør gøres noget ved for at forbedre trivslen i Tingbjerg. Tabel 2-6: Hvis boligområdet skulle blive et bedre sted at bo, hvad mener du så, der skal gøres? (n=232) Mindske andelen af flygtninge og indvandrere 17 % Mindre hærværk 13 % Generel ændring af beboersammensætningen 12 % Flere aktivitetstilbud til unge 10 % De fire oftest forekommende svar på spørgsmålet Endelig er beboerne blevet stillet en række indikatorspørgsmål, som giver et overblik over forskellige aspekter af beboernes trivsel i boligområdet. Resultaterne for disse spørgsmål er samlet i Tabel 2-7.

11 Københavns Kommune Side 9 Tabel 2-7: Hvordan har du det, der hvor du bor? Ja Nej Total Føler du dig godt tilpas blandt de andre, der hvor du bor? (n=225) 82 % (75 %) 18 % (25 %) 100 % (100 %) Følger du med i, hvad der sker i dit boligområde? (n=232) 78 % (74 %) 22 % (26 %) 100 % (100 %) Er du med til at tage initiativ til aktiviteter i dit boligområde? (n=231) 19 % (18 %) 81 % (82 %) 100 % (100 %) Føler du dig tryg, der hvor du bor? (n=225) 73 % (72 %) 27 % (28 %) 100 % (100 %) Har du den kontakt til andre mennesker, som du ønsker dig i det daglige? (n=229) 82 % (83 %) 18 % (17 %) 100 % (100 %) Det generelle billede er, at omkring otte ud af ti overordnet set trives på de udvalgte indikatorspørgsmål. De føler sig tilpas blandt de øvrige beboere (82 %), de følger med i, hvad der sker i området (78 %), de føler sig trygge (73 %), og de har den kontakt til andre mennesker, som de ønsker i det daglige (82 %). Undtagelsen fra det generelle billede er, at 19 % af beboerne mener, at de er med til at tage initiativ til aktiviteter i boligområdet. Der er ikke den store udvikling at spore mellem 2006 og 2008, når der måles på indikatorspørgsmålene dog med en lille, positiv tendens til en forbedret trivsel på et par af indikatorspørgsmålene. Sammenlignes der med de øvrige boligområder i undersøgelsen er beboertrivslen i Tingbjerg udtryk for et nogenlunde normalt niveau, dog med en lidt større interesse for boligområdet blandt beboerne i Tingbjerg, mens følelsen af tryghed er lidt mindre. Billedet af, at omkring otte ud af ti beboere overordnet set giver udtryk for at trives på de udvalgte indikatorspørgsmål, mens et mindretal på omkring 20 % udtrykker manglende trivsel, stemmer godt overens med beboernes egen vurdering af deres samlede tilfredshed, som blev omtalt i indledningen til dette kapitel. Det samme gør tendensen til, at beboere med anden baggrund end dansk trives mindre godt i Tingbjerg end beboere med dansk baggrund. De føler sig i mindre grad tilpas blandt de øvrige beboere; de følger mindre med i, hvad der sker i området; de føler sig mindre trygge, og de har ikke i samme omfang den kontakt til andre mennesker, som de ønsker sig i hverdagen. Der er også en tendens til, at enlige forsørgere i området trives mindre end de øvrige beboere, bl.a. er de generelt mere utrygge, ligesom de ikke føler sig nær så tilpas blandt de øvrige beboere, som andre beboere gør. Omvendt følger særligt de ældre beboe-

12 Københavns Kommune Side 10 re i Tingbjerg med i, hvad der sker i området, og de har i højere grad end de øvrige beboere den kontakt til andre mennesker, som de ønsker sig. 2.3 Beboernes oplevelse af boligområdets omdømme I dette afsnit beskrives det, hvordan beboerne oplever boligområdets omdømme udadtil. Beboerne i Tingbjerg er blevet bedt om at vurdere boligområdets omdømme blandt folk, som ikke bor i området. Som det fremgår af Figur 2-3, mener et meget stort flertal af beboerne, at Tingbjerg har et dårligt (44 %) eller meget dårligt (37 %) omdømme blandt folk, som ikke bor i området. Det er flere, end hvad man ser i de øvrige boligområder i undersøgelsen. Alligevel kan der spores en positiv udvikling siden 2006, idet hver femte beboer i 2008 har et mere positivt billede af områdets omsømme udadtil. Det er en fordobling på blot to år. Det er særligt en gruppe af beboere med anden baggrund end dansk, som vurderer områdets omdømme til at være positivt. Figur 2-3: Vil du sige, at boligområdet har et meget dårligt, dårligt, godt eller meget godt omdømme blandt folk, som ikke bor i området? (n=216) 60% 50% 40% 40% 37% 50% 44% 30% 20% 16% % 0% 10% 3% 0% Meget dårligt Dårligt Godt Meget godt Selvom oplevelsen er, at boligområdet ikke har et godt omdømme udadtil, behøver det ikke have en betydning for beboernes trivsel. Derfor er beboerne i den aktuelle undersøgelse blevet spurgt om, hvor vigtigt det er for dem, at boligområdet har et godt omdømme blandt folk, som ikke bor i området. Figur 2-4 viser, at to ud af tre beboere mener, at det er vigtigt (38 %) eller meget vigtigt (30 %) for dem, at området har et godt omdømme udadtil. Spørgsmålet blev ikke stillet i forbindelse med trivselsundersøgelsen i 2006.

13 Københavns Kommune Side 11 Figur 2-4: Hvor vigtigt er det for dig, at dit boligområde har et godt omdømme blandt folk, som ikke bor i området? (n=228) 40% % 35% 30% 30% 25% 20% 15% 10% 10% 22% % 0% Slet ikke vigtigt Ikke vigtigt Vigtigt Meget vigtigt Beboerne er også blevet spurgt til, hvad der efter deres opfattelse er årsagen til, at området har det omdømme, det har. I Tabel 2-8 herunder er de fem svar, som har størst opbakning blandt beboerne, angivet. De øvrige svar er gengivet i rapportens bilag. Tabel 2-8: Hvad er efter din opfattelse årsagen til, at boligområdet har det omdømme, det har(n=231) Mediernes beskrivelse af området / mediehistorier 27 % Omfanget af hærværk 26 % Andelen af beboere med anden etnisk baggrund 23 % Rygter / fordomme 19 % Omfanget af anden kriminalitet 18 % De fem oftest forekommende svar på spørgsmålet Flest beboere (27 %) mener, at områdets omdømme kan tilskrives mediernes beskrivelse af området, mens yderligere 19 % af beboerne mener, at det baserer sig på rygter og fordomme. Der er dog også en del beboere, som peger på hærværk (26 %) og omfanget af anden kriminalitet (18 %) som årsager til det dårlige omdømme. Og igen er der nogle beboere, særligt de med dansk baggrund (30 %), men også beboere med anden baggrund end dansk (17 %), som fremhæver koncentrationen af beboere med anden etnisk baggrund end dansk (23 %). 2.4 Sociale relationer i boligområdet I dette afsnit beskrives forholdet mellem beboerne i Tingbjerg.

14 Københavns Kommune Side 12 Beboerne i undersøgelsen er blevet stillet en række spørgsmål om de sociale relationer i boligområdet fra de mere flygtige relationer i form af hilsner, når man mødes, over snakken med og den gensidige interesse for hinanden, til de mere nære relationer i form af besøg. Tabel 2-9: Hvordan er forholdet mellem beboerne i dit boligområde? Ja Nej Total Hilser I på hinanden? (n=231) 95 % (93 %) 5 % (7 %) 100 % (100 %) Interesserer I jer for hinanden? (n=220) 59 % (57 %) 41 % (43 %) 100 % (100 %) Snakker I med hinanden? (n=230) 77 % (74 %) 23 % (26 %) 100 % (100 %) Besøger I hinanden? (n=231) 33 % (26 %) 67 % (74 %) 100 % (100 %) Resultaterne er fremstillet i Tabel 2-9. Det fremgår, at et meget stort flertal (95 %) af beboerne tilkendegiver, at beboerne i Tingbjerg hilser på hinanden. Mere end tre ud af fire beboere (77 %) mener også, at beboerne snakker med hinanden, mens 59 % oplever, at beboerne interesserer sig for hinanden. Hver tredje beboer (33 %) svarer, at beboerne besøger hinanden. Generelt er der en svag tendens til, at de sociale relationer i Tingbjerg er blevet bedre den mellem 2006 og 2006, særligt de nære relationer, således at Tingbjerg nu har en lidt højere beboertrivsel på dette tema, end hvad man samlet set ser for de 13 boligområder i undersøgelsen. Beboerne er blevet spurgt, om de har egentlige venskaber i boligområdet. Figur 2-5 viser, at et flertal af beboerne har en (9 %) eller flere (65 %) venner i området, som de taler med. Det er lidt flere end i de øvrige områder gennemsnitligt set.

15 Københavns Kommune Side 13 Figur 2-5: Har du én eller flere venner i dit boligområde, som du taler med? (n=232) 70% 60% 64% 65% 50% 40% 30% 20% 29% 26% % 6% 9% 0% Ja, én ven Ja, flere venner Nej Beboerne er på samme måde blevet spurgt, om de har familie i boligområdet, som de taler med. Figur 2-6 viser, at det er tilfældet for hver fjerde beboer (25 %), hvilket er en stigning på ti procentpoint i forhold til Det er særligt beboere med anden baggrund end dansk, som har familie i området. Figur 2-6: Har du familie ud over dem, du eventuelt bor sammen med i dit boligområde, som du taler med? (n=232) % 75% % 85% 0% Ja Nej 100% Endelig er beboerne blevet spurgt, om de har naboer eller bekendte i området, som de taler med dvs. mere flygtige sociale relationer end familie og venner. Otte ud af ti beboere i Tingbjerg (79 %) kan svare bekræftende på dette spørgsmål, hvilket er en lille tilbagegang siden Tingbjerg ligger dog stadig over gennemsnittet for de 13 områder i undersøgelsen, hvad denne type relationer angår.

16 Københavns Kommune Side 14 Figur 2-7: Har du naboer eller bekendte i dit boligområde, som du taler med? (n=232) % 21% % 16% 0% Ja Nej 100% For at undersøge de sociale relationer mellem beboere med forskellig etnisk og kulturel baggrund, er beboerne blevet spurgt, hvor ofte de taler med beboere i området, som har en anden etnisk baggrund end dem selv. Af Tabel 2-10 fremgår det, at der er stor forskel på, hvor meget beboerne omgås andre personer i området med en anden etnisk baggrund end dem selv. Knap en tredjedel af beboerne (31 %) svarer, at det sker engang imellem, mens endnu en tredjedel aldrig (11 %) eller kun sjældent (21 %) taler med personer med en anden etnisk baggrund end dem selv. Endelig siger lidt mere end hver tredje beboer, at det sker ofte (19 %) eller meget ofte (18 %). Der er samlet set sket en mindre udvikling, således at færre beboere i 2008 end i 2006 aldrig taler med andre personer i området, som har en anden etnisk baggrund end dem selv. Tabel 2-10: Hvor ofte taler du med beboere i området, som har en anden etnisk baggrund end dig? (n=231) Aldrig 19 % 11 % Sjældent 22 % 21 % En gang imellem 23 % 31 % Ofte 18 % 19 % Meget ofte 18 % 18 % Total 100 % 100 % På det mere generelle plan er beboerne i trivselsundersøgelsen blevet bedt om at vurdere forholdet mellem de forskellige etniske grupper i boligområdet. Som det ses af Figur 2-8, oplever beboerne i Tingbjerg i 2008 i noget højere grad end i 2006, at relationerne mellem de forskellige etniske grupper i området enten er neutrale (36 %) eller ligefrem gode (45 %). Hver femte beboer (20 %) vurderer relationerne til at være dårlige. Det er særligt beboere med anden baggrund end dansk, som oplever et positivt forhold mellem de forskellige etniske grupper i området.

17 Københavns Kommune Side 15 For begge spørgsmål om de interkulturelle relationer i området gælder, at Tingbjerg resultatmæssigt ligner de øvrige områder i undersøgelsen. Figur 2-8: Hvordan synes du, at forholdet er mellem de etniske grupper i boligområdet, fx danskere, tyrkere, somaliere mv.? (n=197) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 45% 36% 36% 33% 30% 20% Dårligt Hverken godt eller dårligt Godt Beboernes oplevelse af tryghed I dette afsnit beskrives beboerne i Tingbjergs følelse af tryghed og oplevelse af kriminalitet i området. Beboerne er blevet spurgt til deres følelse af tryghed, når de færdes henholdsvis udendørs om aftenen og i dagtimerne, og når de er i deres egen bolig. Som det ses af Figur 2-9 til Figur 2-11, er følelsen af utryghed ikke overraskende størst, når beboerne færdes i udendørsarealerne i boligområdet om aftenen, hvor mere end hver tredje beboer føler sig enten meget utryg (15 %) eller noget utryg (22 %), mens yderligere 20 % af beboerne slet ikke bevæger sig ud om aftenen. Det er et lavere tryghedsniveau end hvad man generelt ser i de øvrige områder i undersøgelsen. Det er i særlig høj grad de kvindelige beboere og beboere over 65 år, som føler sig utrygge eller slet ikke går ud om aftenen, mens det i mindre grad gælder for beboere med anden baggrund end dansk end for beboere med dansk baggrund. Det sidste er lidt overraskende i forhold til, at netop beboere med anden baggrund end dansk på indikatorspørgsmålet i afsnit 2.2 gav udtryk for at føle sig mere utrygge end de øvrige beboere. Det tyder på, at man må skelne mellem en generel følelse af tryghed og tilhørsforhold, hvor beboere med anden baggrund end dansk ligger lavt, og en følelse af fysisk og kropslig tryghed ved færden i boligområdet, hvor beboere med anden baggrund end dansk ligger højt, når man måler tryghedsaspektet af beboernes trivsel i Tingbjerg.

18 Københavns Kommune Side 16 Figur 2-9: Hvor tryg føler du dig, når du færdes i udendørsarealerne i boligområdet om aftenen? (n=232) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 43% 37% 29% 22% 19% 20% 15% 15% Tryg Noget utryg Meget utryg Går ikke ud Figur 2-10: Hvor tryg føler du dig, når du færdes i udendørsarealerne i boligområdet i dagtimerne? (n=231) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 89% 88% 9% 9% 2% 3% 1% 0% Tryg Noget utryg Meget utryg Går ikke ud Figur 2-11: Hvor tryg føler du dig tryg, når du er i din bolig? (n=232) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 93% 91% 8% 5% 2% 1% Tryg Noget utryg Meget utryg

19 Københavns Kommune Side 17 Langt de fleste beboere i Tingbjerg er trygge, når de færdes i udearealerne i dagtimerne, og når de befinder sig i egen bolig. Vender man blikket fra beboernes følelse af tryghed til deres konkrete erfaringer, har hver tredje beboer (33 %) inden for det seneste år oplevet hærværk på sine ejendele eller den bygning, de bor i, jf. Tabel Knap hver fjerde beboer (22 %) har været udsat for tyveri af udendørsgenstande, og 14 % har haft indbrud. Samme andel har været udsat for chikane (14 %) eller i mindre omfang vold eller trusler om vold (7 %). Der har været en lille stigning i perioden 2006 til 2008 i andelen af beboere, som har oplevet hærværk i området, mens beboernes oplevelse af indbrud, vold og chikane omvendt har været på retur. Det er særligt etnisk danske beboere, som mener at have været udsat for chikane og vold eller trusler om vold.. Tabel 2-11: Har du eller en anden i din husstand inden for det seneste år været udsat for Ja Nej Total hærværk på den bygning, du bor i, eller på dine ejendele? (n=230) 33 % (27 %) 67 % (73 %) 100 % (100 %) tyveri af cykel, bil eller andre udendørsgenstande? (n=232) 22 % (20 %) 78 % (80 %) 100 % (100 %) indbrud i bolig, garage, havehus eller lignende? (n=231) 14 % (26 %) 86 % (74 %) 100 % (100 %) vold eller trusler om vold? (n=231) 7 % (10 %) 93 % (90 %) 100 % (100 %) tilråb eller anden chikane? (n=232) 14 % (21 %) 86 % (79 %) 100 % (100 %) Generelt ligger Tingbjerg en anelse bedre (dvs. lavere) end det samlede resultatet for de 13 boligområder i undersøgelsen med hensyn til beboernes erfaringer med at være udsat for kriminalitet. Syv ud af ti beboere i Tingbjerg (70 %) oplever, at de har nogen at henvende sig til, hvis de har problemer i boligområdet, jf. Figur Det er samme niveau som i 2006 og ca. samme niveau som i de øvrige områder i undersøgelsen.

20 Københavns Kommune Side 18 Figur 2-12: Oplever du, at du har nogen at henvende dig til, hvis du oplever problemer i dit boligområde? (n=219) % 30% % 29% 0% Ja Nej 100% Beboere med anden baggrund end dansk oplever i mindre grad end de øvrige beboere at have nogen at henvende sig til i området. Samtidig stiger sandsynligheden for at have bogen at henvende sig til i området med alderen hvilket delvist dækker over, at antallet af år i boligområdet også spiller ind, idet beboernes alder og det antal år, de har boet i området, naturligvis hænger sammen. 2.6 Beboernes oplevelse af deres indflydelse og den boligsociale indsats I dette afsnit beskrives forskellige forhold omkring det boligsociale arbejde i Tingbjerg, herunder beboernes indflydelse i området, samt deres deltagelse i fælles aktiviteter i området. Af Figur 2-13 ses, at to ud af tre beboere kender beboerrådgiverne i Tingbjerg, heraf 62 % uden hjælp fra intervieweren, mens yderligere 5 % af beboerne kender beboerrådgiverne, hvis deres navne læses op for dem. Det er en større kendskabsgrad end i 2006, og resultatet ligger langt over gennemsnittet for de 13 boligområder samlet set. Og det endda selvom Tingbjerg er et relativt stort område, hvilket normalt medfører en lavere kendskabsgrad, jf. hovedrapporten.. Figur 2-13: Ved du, om der er en beboerrådgiver i dit boligområde? (n=228/138) % 5% 33% % 3% 43% 0% Uhjulpet Hjulpet Kender ikke 100% Den høje kendskabsgrad, hvad beboerrådgiverne angår, dækker dog over store udsving mellem forskellige beboergrupper. Således kender beboere med anden

Københavns Kommune. Trivselsundersøgelse i boligsociale projekter i Københavns kommune

Københavns Kommune. Trivselsundersøgelse i boligsociale projekter i Københavns kommune Københavns Kommune Trivselsundersøgelse i boligsociale projekter i Københavns kommune April 2006 Københavns Kommune TRIVSELSUNDERSØGELSE IBOLIGSOCIA- LE PROJEKTER IKØBENHAVNS KOMMUNE April 2006 Åboulevarden

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 DRONNINGBORG BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 BJELLERUPPARKEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Københavns Kommune. Trivselsundersøgelse i det boligsociale projekt Tingbjerg-Utterslevhuse

Københavns Kommune. Trivselsundersøgelse i det boligsociale projekt Tingbjerg-Utterslevhuse Københavns Kommune Trivselsundersøgelse i det boligsociale projekt Tingbjerg-Utterslevhuse April 2006 Københavns Kommune TRIVSELSUNDERSØGELSE I DET BOLIG- SOCIALE PROJEKT TINGBJERG- UTTERSLEVHUSE April

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 KRISTRUP BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 OMRÅDET OMKRING ENERGIVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 ROMALT OG HORNBÆK BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

2. HOVEDRESULTATER... 4

2. HOVEDRESULTATER... 4 Midtjysk Boligselskab og Skanderborg Andelsboligforening Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Undersøgelsens baggrund... 1 1.2 Undersøgelsens formål... 1 1.3 Kort om fremgangsmåden for undersøgelsen... 2 1.4

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT 2012 Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT FRA BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 AB GUDENAA

Læs mere

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder.

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. KOMPARATIV RAPPORT Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. Baseret på to uafhængige beboerundersøgelser, foretaget i Århus og Randers. BOLIGORGANISATIONERNE

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM Hvordan oplever du at bo i din boligafdeling? BOLIGER TIL ALLE Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene boligselskaber

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk)

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk) Spørgeskema Voksne 19-100 (Dansk) Kære beboer Eksempel: 15. Hvor stor en del af et bor du i dit boligområde? Hele et Over halvdelen af et Under halvdelen af et 1 måned eller mindre www.naboskabet.dk

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

En tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne i fsbs boliger

En tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne i fsbs boliger En tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne i fsbs boliger August 2011 Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen CASA En tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne i fsbs boliger August 2011 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Opfølgende undersøgelse i Korskærparken 2013

Opfølgende undersøgelse i Korskærparken 2013 Opfølgende undersøgelse i Fredericia Kommune Rapport Marts 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Læsevejledning 4 2. HOVEDRESULTATER 6 3. DATAINDSAMLING OG

Læs mere

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse -Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige Byggerier på forsiden: Billedet nederst til venstre:

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Hvissinge 2013

Naboskabsundersøgelse for Hvissinge 2013 Naboskabsundersøgelse for Hvissinge 2013 Afsluttet oktober 2013 Søgekriterier: Valgte undersøgelser: Hvissinge 2013 Delrapport - Voksne Indhold: Denne delrapport indeholder et deludtræk af naboskabsundersøgelsen

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE DANMARK DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK DECEMBER 16 INDHOLD 1.

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008 Beboerundersøgelse i Toften Udarbejdet af sbs v/benjamin Ekerot rapport, juni 2008 Indhold INDLEDNING... 2 SAMMENFATNING AF RESULTATER... 3 RESULTATER OG RESULTATBEHANDLING... 4 Stamdata og undersøgelsens

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR mellem mennesker opfattes normalt som et samfundsmæssigt gode. Den gensidige tillid er høj i Danmark, men ofte ses dette som truet af indvandringen.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32

Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32 Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32 Publiceret af Heidi Hvam Svar status Ikke svaret Afvist Ufuldstændig Gennemført 96 43,8% 0, 8,3% 47,9% Informationer (Sæt et X på hver linie) 19,1% 21,3% 10,6%

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

1. INDLEDNING. AAB Vejle Side 1 Trivselsundersøgelse November 2007. fastholde denne aldersgruppe i undersøgelsen. NIRAS Konsulenterne A/S

1. INDLEDNING. AAB Vejle Side 1 Trivselsundersøgelse November 2007. fastholde denne aldersgruppe i undersøgelsen. NIRAS Konsulenterne A/S AAB Vejle Side 1 1. INDLEDNING NIRAS Konsulenterne har for Boligforeningen AAB - Vejle gennemført en trivselsundersøgelse blandt beboerne i Finlandsparken. Resultaterne af undersøgelsen præsenteres i denne

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater.

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. 1 Sammenfatning Der er en statistisk signifikant positiv sammenhæng mellem opnåelse af et godt testresultat og elevernes oplevede

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

tryg heds indeks københavn 2014

tryg heds indeks københavn 2014 tryg heds indeks københavn 2014 Indhold Forord... 5 Sådan har vi målt... 6 Københavnerne fastholder tryghedsniveauet fra sidste år... 7 Amager Vest... 13 Amager Øst... 16 Bispebjerg... 19 Brønshøj-Husum...

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj Mødereferat Titel Byer for Alle Dato 2. juli 2003 Sted Deltagere Fokusgruppeinterview i Ishøj Ishøj Rådhus Referent HPD, 3. juli 2003 Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE,

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Del 6: Spørgeskemabaseret analyse

Del 6: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 6: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Oplandsområder Byggerier på forsiden: Billedet til venstre: Almene boliger Adresse:

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK MARTS 15 TAK Rigspolitiet takker Peter

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE JULI 2013 2 Indhold Resumé... 5 1 Indledning... 7 Rapportens opbygning... 7 2 Overblik over resultaterne... 9 3 Resultat af undersøgelse fordelt på områder...

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune Evaluering af Materielgården 2014 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Snerydning, saltning og asfalt 3. Fejning, bekæmpelse af ukrudt

Læs mere

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier... 4 Vurdering

Læs mere

Kursisttrivsels måling SKOLEÅR 2016/2017. VUC Djursland: Et trygt sted at være og lære

Kursisttrivsels måling SKOLEÅR 2016/2017. VUC Djursland: Et trygt sted at være og lære 20.01.2017 Kursisttrivsels måling SKOLEÅR 2016/2017 VUC Djursland: Et trygt sted at være og lære Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 1 Generelt 3 Social velbefindende 4 Kompetencer og udvikling

Læs mere