TEORI OG ANALYSE...46

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEORI OG ANALYSE...46"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMFELT OG -STILLING...2 Problemformulering...6 Afgrænsning...6 Arbejdsspørgsmål...8 VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER...10 PROJEKTETS VIDENSKABELIGE KONTEKST...15 KAPITELGENNEMGANG...20 METODE...22 METODOLOGI OG EMPIRI...22 INDLEDENDE KVANTITATIVE UNDERSØGELSE...23 Metodologi...23 Udformning...24 Gennemførelse og forbehold...25 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen...26 FOKUSGRUPPEINTERVIEWS...30 Metodologi...30 Fokusgruppeinterview som metode...31 Fokusgruppeinterviews i projektet...34 OBSERVATIONER...37 Metodologi...37 Observationer som metode...38 Observationer i projektet...40 Observationernes konkrete anvendelse...43 TEORI OG ANALYSE...46 OBSERVATIONER AF CYKLISTERNES SOCIALE INTERAKTION...47 SELVOPFATTELSE OG SELVISCENESÆTTELSE...51 Teoretisk inspiration...51 Signal gennem fremtoning...54 Kommunikation mellem cyklister...60 Sammenfatning...62 MORAL- OG RETSFORHOLD...64 Teoretisk inspiration...65 Opfattelser af færdselsloven...70 Uskrevne regler...78 Sammenfatning...80 MOBILITET I RELATION TIL TID OG RUM...83 Teoretisk inspiration...84 Tidsopfattelser og fremkommelighed...89 Byens rum og det personlige rum...98 Sammenfatning SAMMENFATNING SAMMENFATTENDE KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE BILAGSOVERSIGT

2 Indledning Problemfelt og -stilling København er cyklernes by. Det vil enhver turist, der besøger den danske hovedstad med det samme opdage, overalt ser man de tohjulede fare frem og tilbage; kontorfolk, hjemmehjælpere, småbørnsforældre, cykelbude og studerende. Alle sammen ser man cyklende i det københavnske gadebillede. København er en af de storbyer i verden, hvor flest mennesker kører på cykel og hvor den største procentdel af indbyggerne bruger cyklen til at opfylde deres daglige transportbehov (Københavns Kommune, 2002: 10). På et tidspunkt hvor man overalt på kloden, også i København, kæmper med den stigende bilisme og dens følgevirkninger, såsom forurening, støj og trafikpropper, er cyklen således blevet en vigtig del af kampen for at holde disse problemer fra døren. Problemer som ikke bliver mindre i takt med fortsatte velstandsstigninger i den vestlige verden, som gør flere og flere i stand til at anskaffe sig egen bil. Men trafiktæthed og forurening er ikke de eneste trusler mod storbyboernes velfærd. Omstillingen til stillesiddende arbejde og transport vil med stor sandsynlig resultere i alvorlige sundhedsmæssige problemer med uoverskuelige samfundsøkonomiske omkostninger til følge. Statistikker over udviklingen indenfor overvægt og relaterede livsstilssygdomme taler deres eget tydelige sprog (Sundhedsstyrelsen, 2003: 44). Også på dette område kan en øget anvendelse af cyklen som dagligt transportmiddel således have en forebyggende effekt. Disse kendsgerninger gør det klart, at tiltag, som tilstræber transportvane-ændringer til fordel for cyklismen, bør støttes. I København gør en sådan prioritering sig allerede gældende i dag, i hvert fald set i relation til situationen i lignende storbyer, og byen har da også gennem en længere årrække oplevet fremgang i antallet af cyklister. Således bruger 34% af københavnerne cyklen til arbejde, og transportvane- 2

3 undersøgelsen viser, at over halvdelen af husstandene i de større danske byer lever uden bilrådighed, og dermed er afhængige af cykel eller kollektiv transport i forbindelse med arbejde og øvrige aktiviteter (Københavns Kommune, 2002: 10; Transportrådet, 2000: 20). Ikke desto mindre er cyklisterne som gruppe, trods dens anselige størrelse, forholdsvis ubelyst i sociologiske og adfærdspsykologiske sammenhænge. Det kan skyldes flere forhold: For det første er Danmarks position som cykelland nærmest unik, hvorfor der stort set ikke findes brugbare udenlandske undersøgelser på området. For det andet er cyklister ikke skyld i nær så mange alvorlige ulykker som bilister, og påkalder sig derfor ikke umiddelbart samme opmærksomhed. For det tredje kan det forekomme vanskeligt at definere cyklisterne som gruppe. Mange danskere har en cykel, som de anvender mere eller mindre regelmæssigt, og uden at de af den grund opfatter sig selv som cyklister. Cyklen er på mange måder et mere uforpligtende og let tilgængeligt transportmiddel end eksempelvis bilen, hvorfor brugeren måske heller ikke er lige så passioneret i forhold til anvendelsen af den. Uanset, hvad årsagen måtte være, optræder cyklister primært som sekundær trafikantgruppe i forbindelse med undersøgelser af bilisme eller kollektiv trafik, og det eksisterende statistiske materiale begrænser sig i hovedsagen til transportvaneundersøgelser og opgørelser over trafikuheld med implicerede cyklister. Der er altså mange cyklister, hvilket på mange måder er rigtig godt, men de fleste, der bare ind imellem færdes på cykel i København vil dog være enige i, at der er problemer med de københavnske cyklisters opførsel i trafikken. Med udtrykket opførsel ønsker vi at understrege at det ikke kun er et spørgsmål om at en del cyklister i København ikke overholder diverse færdselsregler, som fx at holde for rødt lys, ikke køre på fortovet osv. Der handler i lige så høj grad om et mere svævende begreb om det at vise hensyn til andre trafikanter. Opfattelsen af visse cyklistgrupper som værende lov- og hensynsløse i trafikken bunder primært i vores 3

4 egne subjektive oplevelser som cyklister i København, og er således, udfra en videnskabelig betragtning, udokumenterede påstande og fordomme. Flere undersøgelser peger imidlertid i retning af, at der eksisterer et reelt problem med trafikkulturen hos de københavnske cyklister. I en pilotundersøgelse foretaget af Dansk Cyklist Forbund (DCF) viser det sig, at cyklister generelt opfattes som den mest irriterende trafikantgruppe, og at cyklisterne også selv føler sig generede af cyklister (Krag, 1995). Tendensen bekræftes af Københavns Kommunes cykelregnskab, På bare to år ( ) er opfattelsen steget fra at omfatte 11% til 20% af de adspurgte cyklister. Cykelregnskabet viser videre, at ca. trefjerdedele af bilister, fodgængere og brugere af kollektiv trafik mener, at cyklister sjældent overholder færdselsreglerne (Københavns kommune, 2001). En udvikling, hvor cyklister får et dårligt ry, som værende uberegnelige og dårlige til at overholde færdselsregler, og hvor det måske endda opfattes som farligt eller ubehageligt at cykle på cykelstierne, er selvfølgelig på ingen måde ønskværdig. En sådan udvikling skader udbredelsen af cyklen som transportmiddel og som kilde til fornøjelser for den enkelte. Derfor mener vi, at der er tale om et problem, som fortjener nærmere belysning. Det skorter for så vidt ikke på undersøgelser af transportvaner, trafiksammensætning osv., men for en stor del af rapporternes vedkommende er vi uenige i de metodiske tilgange til området. For det første er hovedparten af undersøgelserne baseret på meget omfattende, men også simplificerende, kvantitative undersøgelser, som kun i ringe grad tager hensyn til trafikanternes egne oplevelser. For det andet resulterer transportforskningens tilbøjelighed til kvantificering af problemerne ofte i en uhensigtsmæssig fokusering på målbare fysiske størrelser, f.eks. cyklisternes rent fysiske rammer (Zeitler, 1998: 10). 4

5 På trods af, eller måske netop på grund af, den manglende interesse for kvalitativ transportforskning, som yderligere forstærkes af den borgerlige regerings beslutning om at nedlægge Transportrådet, er det således helt nødvendigt at gennemføre en undersøgelse med fokus på cyklisternes egne oplevelser, erfaringer og fortolkninger. Til det formål synes den fænomenologisk tilgang oplagt. Fænomenologien skaber mulighed for at gennemføre en undersøgelse med omdrejningspunkt i cyklisternes hverdag for derigennem at forstå cyklisternes egne virkeligheder. Vi vender tilbage til fænomenologien i projektets videnskabsteoretiske afsnit. Her skal blot nævnes, at projektets fænomenologiske orientering betyder, at vi snarere end at udvikle makroorienterede forståelser omkring cyklens rolle i samfundet, koncentrerer os om cyklisternes selvopfattelser og interaktionen på mikroniveau. I den forbindelse tillægger vi færdselsloven, og ikke mindst bagvedliggende moralog retsopfattelser, central betydning. F.eks. vil det være relevant at undersøge, hvilke forhold der gør sig gældende når en person eller en gruppe overtræder færdselslovgivningen. I senmoderne 1 samfund, hvor stadigt flere fasttømrede principper dekonstrueres og gøres til genstand for forhandlinger er det måske ikke usandsynligt, at også færdselslovens moralske legitimitet undermineres. Det er derfor ikke på forhånd givet, at borgerne per definition vil overholde lovene, der måske snarere vil blive opfattet som oplæg til forhandlinger ud fra en vurdering af rimelighed og anvendelighed. I den forbindelse vil det være oplagt at undersøge spørgsmål om, hvorfor visse cyklister vælger at overtræde færdselslovgivningen, og hvilke aspekter af lovgivningen, eller af cyklisternes opfattelse af mål, middel og moral, der motiverer dette valg. Ændrede moral- og retsopfattelser er imidlertid kun den ene af to væsentlige faktorer, der kan påvirke cyklistadfærden. Den anden relaterer sig til de seneste årtiers 1 Når vi her introducerer begrebet senmoderne er vi bevidste om, at vi placerer os i en teoretisk kontekst mellem de moderne og post-moderne sociologiske traditioner. Det betyder, at vi er enige med flere post-moderne skoler i, at der ikke findes en absolut viden, men samtidig uenig med f.eks. 5

6 eksplosive teknologiske udvikling som fuldstændig har forandret vilkårene får fysisk og virtuel mobilitet. Der er måske ingen åbenlys forbindelse mellem den lokale cyklistadfærd og mulighederne for hurtigt og billigt at rejse og kommunikere på tværs af kloden. Men udviklingen har betydet, at mobilitet og fleksibilitet opfattes som væsentlige kvaliteter hos det senmoderne menneske, og det har utvivlsomt betydning for også den lokale transportanvendelse. Mobilitet er et bredt og diffust begreb, men vi opfatter særligt to aspekter som centrale for cyklistadfærden. Det drejer sig dels om tid forstået som cyklisternes opfattelse af transportiden, og om rum forstået både som det byrum de bevæger sig i, og som det mere personlig rum omkring transportmidlet. Opsummerende handler projektet således om, fra cyklisternes perspektiv, at undersøge de virkelighedsforståelser og selvopfattelser der motiverer den tilsyneladende hensynsløse adfærd på de københavnske veje. Konkret gøres dette ved at analysere disse virkelighedsforståelser og selvopfattelser udfra moral- og retsteoretiske begreber, og ud fra en forestilling om mobilitetens stigende betydning i senmoderne samfund. På denne baggrund er vi nået frem til følgende problemformulering: Problemformulering Hvilke holdninger og forestillinger om det at køre på cykel præger de københavnske cyklister? Og hvorledes relaterer cyklisternes moral- og mobilitetsopfattelser sig til egne og andre cyklisters trafikale adfærd? Afgrænsning Vi har, som vi senere skal diskutere, valgt en fænomenologisk tilgang til undersøgelsen, og vi har valgt at fokusere på problematikker omkring selvopfattelser, mobilitet og moralretslige forhold. Men det betyder samtidig, at vi har fravalgt en række dimensioner, som vi her skal forsøge at redegøre for. diskursteoretikerne, som hævder, at der ikke findes en virkelighed uden for sproget og begreberne 6

7 Først og fremmest har vi, som det allerede er fremgået, valgt at koncentrere analysen om København, og det er der flere grunde til. For det første er koncentrationen af cyklister i København, måske med undtagelse af visse hollandske byer, langt større end i nogen anden vestlig storby, hvorfor de problematikker vi her beskæftiger os med kun i begrænset omfang vil være relevante for andre geografiske lokaliteter. Dermed ikke sagt at undersøgelsen kun er interessant for københavnere, tværtimod kan den måske bidrage til en bedre trafikpolitisk planlægning i de storbyer, der i fremtiden måtte satse på cyklen som transportmiddel. For det andet er projektets problem netop udsprunget af vores egne oplevelser som cyklister i København. Og for det tredje inkluderer undersøgelsen omfattende empiriindsamling, hvorfor der er en række praktiske fordele forbundet med valget af København, hvor vi alle er bosiddende. Et andet væsentligt valg/fravalg knytter sig i højere grad til projektets videnskabsteoretiske position. I kraft af vores fænomenologiske tilgang til problemstillingen bliver brugernes, altså cyklisternes, oplevelser af de trafikale fænomener sat i centrum for analysen. Det betyder, at den politisk institutionelle håndtering af cyklismen kun sekundært tillægges betydning. Vi finder det ikke hensigtsmæssigt indgående at beskæftige os med nationale og kommunale trafikpolitiske handlingsplaner eller med forvaltningens håndtering af disse. Denne del af cyklismeproblematikken berøres kun i det omfang cyklisterne selv, f.eks. i forbindelse med fokusgruppeinterviews, giver udtryk for at deres oplevelser og holdninger er påvirket af det politisk institutionelle system. Et tredje fravalg knytter sig til cyklismens historiske udvikling. Som udgangspunkt baserer projektets problem sig på en implicit undren over ændringer i cyklisternes trafikale adfærd, og forandringer må nødvendigvis indebærer et tidsmæssigt forløb. Derfor kan den historiske udvikling ikke uden videre affejes som irrelevant. Det er derfor benytter vi begrebet senmoderne. 7

8 imidlertid problematisk, at der stort set ikke eksisterer ældre undersøgelser omkring cyklisme, hvorfor vi i realiteten kun har begrænset og fragmenteret statistisk materiale til vores rådighed. Statistisk materiale som kun i meget ringe grad kan kaste lys over opfattelsen af hensynsløshed, moral og mobilitet. Fravalget at historiske perspektiver i projektet kan således primært tilskrives praktiske problemer, som har medført, at vi har valgt at bruge projektgruppens ressourcer andetsteds. Samtidig bør det dog tilføjes, at det historiske perspektiv, i lighed med det politisk institutionelle system, tillægges betydning i det omfang cyklisterne selv gør sig overvejelser om den historiske udvikling. Det fjerde og sidste aspekt af problemstillingen, som vi bevidst har valgt ikke at inddrage i analysen, relaterer sig til færdselslovgivningen, og dermed til den del af analysen, der beskæftiger sig med moral- og retsforhold. Færdselsloven forekommer, i kraft af dens nærmest universelle gyldighed på tværs af tid og sted, som en slag naturlov, der ikke grundlæggende stilles spørgsmåltegn ved. Ikke desto mindre må den, som alle andre love, betragtes som en social konstruktion og en praktisk realisering af samfundets basale demokratiske værdier. Færdselsloven har ikke, til trods for voldsomme forøgelser af transportmængde og hastighed, undergået radikale forandringer i det forgangne århundrede. Derfor kunne det være i relevant, i forbindelse med moral- og retsdiskussionerne, at undersøge, hvordan denne historiske udvikling afspejles i forholdet mellem færdselsloven og begreber som tolerance, hensyn og sikkerhed. Vi har imidlertid valgt, i kraft af fravalget af den historiske dimension, ikke at gå ind i en sådan analyse. Ikke desto mindre tillægges færdselsloven væsentlig betydning i projektet, og vi opfatter den på sin vis som et udtryk for samfundets normative stillingtagen til trafikpolitisk spørgsmål. Arbejdsspørgsmål Med udgangspunkt i projektets problemstilling, problemformulering og afgrænsning har vi udarbejdet følgende arbejdsspørgsmål, som også afspejles i projektets metodeog analyseafsnit: 8

9 - Hvilke undersøgelser/videnskabeligt arbejde er tidligere foretaget på området, og hvorledes kan dette hjælpe med at definere problemfeltet nærmere? - Hvordan kan vi definere cyklistgruppen nærmere, og hvorledes kan vi sammensætte en passende fokusgruppe til belysning af problemstillingens forskellige aspekter? - Hvordan kan observationsstudier bidrage til at belyse problemstillingen? - Hvilken opfattelse af det at køre på cykel og være cyklist præger de københavnske cyklister? Hvilke centrale elementer bygger denne selvopfattelse på, og hvilke opfattelser og handlinger er dermed henholdsvis accepterede og ikke almindeligt accepterede? - I hvilket omfang bruges cykel, påklædning, kørestile, attitude osv. som middel til selviscenesættelse og positionering? - Hvordan forholder de københavnske cyklister sig til færdselsloven? Hvilke opfattelser har de af loven og den hensigt, der ligger bag? Hvordan kan man forstå disse opfattelser udfra retssociologiske teorier og teorier om moralsk handlen? - I hvor høj grad opfattes brud på færdselsreglerne som acceptable? Kan der udpeges en eller flere grupper, hvor dette fænomen er mere udtalt end andre? - Hvordan kan teorier om mobilitet og tid/rum hjælpe os med at forstå den kvalitative empiri om københavnske cyklister? 9

10 Videnskabsteoretiske overvejelser Det er projektets sigte at undersøge de holdninger og forestillinger, der motiverer cyklisternes trafikale adfærd, og vi har valgt at tage udgangspunkt i cyklisternes virkelighed og forståelse af denne. Det kan imidlertid være problematisk at tale om én virkelighed for en større sammensat gruppe af mennesker, som f.eks. de københavnske cyklister. Derfor må virkeligheden snarere forstås med udgangspunkt i det enkelte individ, og det er disse subjektive virkelighedsopfattelser, som bør undersøges. På baggrund af denne erkendelse har vi valgt videnskabsteoretisk at arbejde ud fra en fænomenologisk tilgang til problemstillingen. Fænomenologien er, som navnet antyder, en videnskab om fænomener, der sætter subjektet i centrum. Fænomener skal iagttages som de umiddelbart viser sig, og de skal forstås i relation til den kontekst de indgår i. (Zahavi, 2003: 13). Man kan derfor sige, at fænomenologien analyserer genstandens fremtrædelsesform. Fremtrædelsen er dog ikke en statisk størrelse, hvorfor man i sit analytiske arbejde må være bevidst om genstandens forskellige fremtrædelsesformer, som kan variere afhængig af dets karakter og de omgivelser det opstår i. F.eks. kan der være store forskelle på fremtrædelsesformen hos fysiske og sociale fænomener, ligesom oplevelsen af fænomenet kan variere afhængig af eksempelvis belysning og især af iagttagerens perspektiv, fantasier og erindringer (Zahavi, 2003: 17). Fænomenologien vil hævde, at den verden der fremtræder for os, i vores opfattelse og praktiske omgang med den, er den eneste virkelige verden. At påstå, at der derudover eksisterer en bagvedliggende verden, en verden som rækker udover vores oplevelser og erfaringer, er i den forstand absurd. Fænomenologien forkaster derfor, hvad man kan kalde en to-verdens lære, altså en skelnen mellem verden som den fremtræder for os og verden som den er i sig selv (Zahavi, 2003:14-15). Genstandens virkelige natur er ikke gemt bag fænomenet, men udfolder sig tværtimod i kraft af fænomenet. Dette 10

11 skal dog ikke forstås sådan, at det umiddelbart fremtrædende er lig det virkelige. En genstand som umiddelbart opfattes på én måde kan nemlig ændre fremtrædelsesform efter længere tids bekendtskab. Derfor er det vigtigt i videnskabelige undersøgelser, at give genstanden de bedst mulige betingelser for at fremtræde så nuanceret som muligt. (Zahavi, 2003: 17). Det er netop dette videnskabsideal vi forsøger at efterleve ved at inddrage forskellige former for empiri i projektet. Fænomenologiens opfattelse af, at mennesket ikke styres af anonyme kræfter (det være sig guddommelige, politiske mm.), der virker bag om ryggen, eller at der findes to verdener understreges også i, hvad der kaldes Thomas teorem. Denne siger, at hvis mennesker definerer situationer som virkelige, er de virkelige, hvad angår deres konsekvenser. Ud fra denne betragtning er det ikke vores opgave som forskere at vurdere sandhedsværdien af cyklisternes virkelighedsopfattelser, men i højere grad at forstå, hvorfor og hvordan disse opfattelser er blevet til (Kristiansen & Krogstrup, 2002: 14-15). Hvis Thomas teorem stilles til grund for tilgangen til genstandsfeltet bliver det altså forskerens opgave at forstå den virkelighedsopfattelse, der ligger til grund for fortolkningerne. Vejen til denne forståelse må gå gennem, hvad Max Weber har kaldt verstehen. Begrebet udtrykker nødvendigheden af at opnå indblik i de motiver, tanker og følelser, der ligger til grund for menneskelig adfærd (Kristiansen & Krogstrup, 2002:16). Den fænomenologiske undersøgelse skal derfor forsøge at forstå forståelsen, altså helt konkret, hvordan mennesker forstår verden og hvordan denne forståelse kommer til udtryk i deres handlinger. Kritikken af fænomenologien går ofte på, at et sådan udgangspunkt ikke kommer tættere på virkeligheden, og at forskeren ikke kan opleve verden på samme måde, som de mennesker hun prøver at forstå (Kristiansen & Krogstrup, 2002:175). Vi er enige i, at forskeren i kraft af sin særlige position som forsker og i kraft af teoretiske forforståelser, ikke kan opnå den fuldstændige indlevelse. På den anden side, mener 11

12 vi ikke, at disse forbehold berettiger en forkastelse af fænomenologiske tilgange til fordel for alternative idealer om kontekstuafhængig forskning, som er behæftede med andre og alvorligere problemer. Subjektets betydning Fænomenologien fremhæver vigtigheden af første-persons-perspektivet, som referer til subjektivitetens centrale betydning. Genstande og fænomener er ikke i sig selv de opstår først i mødet med det subjekt, der iagttager dem. Den måde, hvorpå vi opfatter dagligdagens fysiske genstande, det kunne i vores tilfælde være cyklen, kan bruges til at illustrere pointen. Cyklen vil uundgåeligt fremtræde forskelligt afhængig af personen, der ser, f.eks. kan man uanset placering aldrig se cyklen fra mere end en vinkel. Endvidere vil cyklen fremtræde i en bestemt belysning, på en bestemt baggrund og i en bestemt kontekst. Og oplevelsen af den vil desuden afhænge af iagttagerens tidligere erfaringer og forståelser. Fremtrædelsen opstår således i et samspil mellem genstand og subjekt, og dermed bevæger fænomenologien sig udover den klassiske dikotomi mellem subjekt og objekt (Zahavi, 2003: 16-17). Fænomenologiens opgave Fænomenologien vil udforske grundspørgsmålene vedrørende verden og virkelighedens beskaffenhed. Men dette kan ikke gøres, hvis man uden videre overtager og accepterer de traditionelle grundantagelser af metafysisk og erkendelsesteoretisk karakter. Første og fremmest kan man ikke, ud fra en fænomenologisk metode, uden videre godtage, at der findes en virkelighed som vi selv og andre er en del af, og at denne virkelighed har en selvstændig karakter og eksistens uafhængigt af os. Vi må derfor vende blikket mod opfattelserne af virkeligheden og undersøge disse. (Zahavi 2003: 20). Dette er dog lettere sagt end gjort, men først og fremmest må vi søge at undgå opfattelsen af verden, som et sted, der eksisterer uafhængigt af individerne. Eller rettere, vi må bibeholde opfattelsen, men sætte parentes om dens gyldighed, for at kunne undersøge den. Det betyder dog ikke, at vi tilsidesætter eller udelukker virkeligheden, men snarere at vi søger at 12

13 ophæve en til tider noget dogmatisk opfattelse af verden. Vi behandler ikke en anden verden end den vi lever i, men derimod den verden vi kender. Vi gør det blot ud fra en ny metode, som gør os i stand til at erhverve mere nuanceret viden. Eftersom alle projektgruppens medlemmer er cyklister i København, og således har forholdsvis faste forestillinger om, hvilke forhold, der gør sig gældende i den københavnske trafik, er denne problemstilling særlig relevant for os (Zahavi 2003: 20). Den sociologiske fænomenologi, som vi lader os inspirere af, påpeger, at man må tage udgangspunkt i livsverdenen. Livsverdenen skal forstås som den verden vi lever i den vi tager for givet og ikke stiller spørgsmålstegn ved. Den traditionelle eksakte videnskab har i en vis forstand fortrængt livsverden, fordi sidstnævntes sanselige og praktiske erfaringsgrundlag ikke harmonerer med de traditionelle videnskabelige idealer. I den forbindelse påpeger fænomenologien imidlertid, at de to verdner ikke er modsætninger, men derimod hinandens forudsætninger, fordi al videnskab er funderet på livsverdenen (Zahavi, 2003: 33). Når den sociologiske fænomenologi således tager udgangspunkt i livsverdenen skyldes det, at denne virkelighed udgør rammen for individernes handlinger og sociale relationer. Livsverdenens sociale aktører er involveret i et væld af sociale relationer, de har interesser og motiver, og de har en selvforståelse og en forståelse af den verden de lever i. Alle disse aspekter må man tage højde for i forsøget på at forstå individernes sociale virkeligheder (Zahavi 2003:81-83). Det er således dette begreb om livsverdenen vi refererer til når vi i projektet taler om cyklisternes verden, og det er også på den baggrund, vi gennem empiri- og metodevalg i vidt omfang lader cyklisterne komme til orde. (se næste kapitel om metodevalg). Etnometodologien Inden for den fænomenologiske sociologi optræder traditionelt to teoretiske retninger, nemlig videnssociologien og etnometodologien, hvor vi især er inspirerede af sidstnævnte. Kort fortalt er det etnometodologiens ambition at undersøge, hvordan sociale aktører strukturerer deres sociale verden på en meningsfyldt måde, altså 13

14 hvordan de finder mening i de situationer de befinder sig i. Det er på den baggrund vi har valgt at undersøge, hvordan de københavnske cyklister finder mening i f.eks. overtrædelser af færdselsloven og dannelsen af uskrevne regler. Etnometodologien interesserer sig endvidere for, hvordan livsformer skabes gennem individernes interaktion. Som hos den øvrige fænomenologi handler etnometodologien også om at forstå, hvordan individerne er kommet i besiddelse af de forståelser, der styrer deres handlinger (Zahavi 2003:86-87). I henhold til den etnometodologiske metode kan forskeren benytte sig af en række teknikker, som kan afsløre hverdagens rutiner, og derved tvinge individerne til at forholde sig til deres sociale virkelighed. Forskeren kan f.eks. vælge at gøre ting, som falder uden for normen, for at iagttage reaktionerne på den uventede adfærd. (Zahavi 2003:87). Som nævnt er vi inspirerede af netop denne fænomenologiske retning, og anvender således også denne etnometodologiske metode i forsøget på at afsløre de rutiner og vaner, der kendetegner cyklisternes adfærd i trafikken (se evt. afsnittet om Observationer i metodekapitlet). 14

15 Projektets videnskabelige kontekst Inden vi i næste kapitel bevæger os ind i vores egne empiriske undersøgelser må vi lige kaste et blik på relaterede videnskabelige undersøgelser om cyklistkulturen. Ved at inddrage relateret transportforskning kan vi nemlig bedre designe vores egen empiriindsamling og placere undersøgelsen i dens rette videnskabelige kontekst. Vi har tidligere nævnt, at København er en af få vestlige storbyer, som har oplevet fortsatte stigninger i antallet af cyklister gennem de seneste 20 år, og denne udvikling beror naturligvis ikke på rene tilfældigheder. Tværtimod, de mange cykler i gadebilledet er resultatet af årtiers trafikpolitiske prioriteringer, som igen baserer sig på omfattende videnskabelig dokumentation. Derfor kan det måske forekomme paradoksalt når vi samtidig hævder, at cykelkultur og cyklistadfærd er underbelyste områder i sociologisk henseende. Når vi holder fast i denne påstand skyldes det imidlertid, at langt de fleste undersøgelser arbejder udfra nogle præmisser og kategoriseringer, som gør dem uegnede i forhold til problemstillingen i dette projekt. Først og fremmest består problemet deri, at de fleste rapporter anlægger et planlægnings- eller regulationsteoretisk perspektiv, med den implicitte målsætning at få så mange som muligt til at vælge cyklen. Det betyder, at undersøgelserne ikke fokuserer på cyklisterne men i stedet koncentrerer analysen om de befolkningsgrupper, der ikke normalt cykler. Og det har den uheldige konsekvens, at selve cyklistoplevelsen og de positive aspekter ved det at cykle ofte reduceres til noget med motion, miljø, økonomi og fleksibilitet, uden at dette gøres til genstand for selvstændige analyser. For det andet har de humanistiske videnskaber haft svært ved, eller ikke forsøgt på, at trænge ind i transportforskningen og gøre sig gældende her. Det betyder, at store dele af transportforskningen stadigt bevæger sig indenfor de naturvidenskabelige og positivistiske traditioner, som inden for andre grene af samfundsvidenskaben for længst er blevet udfordret. Problemet med disse traditioner består primært i, at undersøgelserne ofte fokuserer på målelige og kvantificerbare størrelser, som cyklisterne ikke nødvendigvis selv tillægger stor betydning. For det 15

16 tredje bliver problematikken omkring hensynsfuldhed og tolerance ikke i nævneværdigt omfang behandlet som et selvstændigt problem i de eksisterende rapporter. Og i det omfang problematikken rent faktisk optræder, antydes det ofte, at der er tale om utryghed og irritation, der kan afhjælpes gennem vedligeholdelse og udbygning af cykelstierne eller lignende forbedringer af rent fysisk karakter. Disse forhold betyder naturligvis ikke, at vi med denne undersøgelse starter helt forfra. Vi indgår i en samfundsvidenskabelig forskningstradition på transportområdet, og afsnittet her tjener dels til at tydeliggøre, hvilken empirisk forskning vi lægger til grund for udformningen af vores egen undersøgelse, og dels som argumentation for, hvorfor vi ikke finder eksisterende undersøgelser tilstrækkelige. Helt overordnet kan de eksisterende undersøgelser om cyklisme og trafikale forhold inddeles i tre kategorier. Den første af disse kategorier indeholder det man kunne kalde de politisk strategiske rapporter, som udtrykker politiske strategier og handlingsplaner for cyklens fremtidige rolle. Her har vi beskæftiget os med rapporter fra trafikpolitiske organer på snart sagt alle institutionelle niveauer fra kommunale og bydelsbaserede udviklingsstrategier til nationalt komparative undersøgelser på EU-niveau. Disse undersøgelser giver et interessant blik på den institutionelle og politiske håndtering af cyklismeproblematikken, men rapporterne får kun perifer betydning for dette projekt. Det skyldes, at vi i kraft af projektets fænomenologiske tilgang har valgt ikke at inddrage den politisk institutionelle håndtering af cyklisterne for udelukkende at fokusere på brugerperspektivet. Den anden kategori indeholder undersøgelser, der ved hjælp af omfattende kvantitative undersøgelser prøver at levere et videnskabeligt statistisk overblik over danskernes transportvaner. Undersøgelserne er primært er udarbejdet af kommunale og statslige instanser eller af uafhængige råd og nævn. Jvf. afsnittet om metodologi og empiri vil vi imidlertid hævde, at når projektets udgangspunkt er oplevelser og 16

17 forestillinger om det at cykle, er det ikke afgørende, hvis overhovedet muligt, at klarlægge den faktiske cyklistsammensætning og adfærd. Af samme årsag har vi valgt kun i begrænset omfang at inddrage dette kvantitative materiale i undersøgelsen. At vi i det hele taget inddrager det skyldes, at cyklistgruppen er så stor og udefinerbar en størrelse, at statistiske oplysninger kan skabe det overblik, som er forudsætningen for at gå i dybden. Den tredje gruppe undersøgelser beskæftiger sig mere indgående og kvalitativt med cyklisternes holdninger til transport og til det at cykle. Vi er dels interesserede i indholdet af de kvalitative interviews, som rapporterne rummer, og dels er vi inspirerede af deres metodiske gennemførsel og teoretiske fundering. På trods af forskelle i problemstilling og teoretisk perspektiv, opfatter vi vores eget projekt som nært beslægtet med disse former for undersøgelser. Vi er her stødt på tre undersøgelser, som vi mener direkte eller indirekte at kunne anvende som baggrund for empiriindsamling og analyse. Det drejer sig om Billøs i Bilsamfundet fra Transportrådet, Livsstil og trafikale handlinger fra Danmarks Transportforskning og Hvad er en cykel? fra Danmarks Tekniske Universitet. Vi gennemgår ikke rapporternes indhold her, men diskuterer dem i det omfang de inddrages. Cyklistsammensætning og fysiske rammer Københavns Kommune Inden vi i næste kapitel går videre med projektets metodiske og empiriske dele vil vi i dette afsnit forsøge at skabe et overskueligt, om end forenklet, billede af cyklistsammensætningen og cyklisternes fysiske omgivelser. Det gøres primært ved hjælp af statistisk materiale om cykeltrafikken i Københavns kommune. Afsnittet skal først og fremmest opfattes som en indledende beskrivelse af feltet, og som udgangspunkt for den introduktion til projektets primære empiri, som følger i næste kapitel. På landsplan har cykeltrafikken gennem 20 år været støt faldende, men dette fald dækker over en skæv udvikling, da antallet af cyklister i en 6-årig periode i 17

18 København er steget med hele 31%, hvoraf 14% af stigningen er sket fra (Københavns Kommune, 2001:4). København har, i modsætning til mange andre europæiske storbyer, en meget lang cykeltradition og cyklisterne kommer fra alle befolkningsgrupper og fordeler sig jævnt på alle indkomstgrupper. Cyklister har oftere en længere uddannelse end bilister og kollektivt rejsende. De københavnske cyklister er forholdsvis unge, dog med en tendens til, at flere og flere ældre vælger at cykle. Det ses bl.a. ved, at andelen af cyklister over 40 år er steget fra 25% til 38% i perioden (Københavns Kommune, :9-10). Desuden er der en lidt flere kvinder end mænd på de københavnske cykelstier. Med hensyn til cykelturenes formål viser det sig, at 34% af cykelturene i København foregår mellem hjem og arbejde, men cyklen anvendes også hyppigt til indkøb og i forbindelse med fritidsaktiviteter. Omkring halvdelen vælger cyklen fordi den er hurtig og nem og næsten lige så mange siger, at de cykler pga. motionen. Desuden betyder økonomien, og det faktum at cyklen er bekvem, også meget for en stor del af cyklisterne (Københavns Kommune, 2001:14). At antallet af cyklister i København er fordoblet over de seneste 20 år, har naturligvis haft betydning for tætheden på cykelstierne, men det har også haft konsekvenser for byens fysiske udformning, primært i form af nye cykelstier. I januar 1997 vedtog Københavns kommune en plan for anlæg af cykelstier. Denne plan omfatter 54 km. cykelsti som skulle anlægges inden 15 år. Det blev dog klart, at det kunne knibe med at overholde planens tidsfrister. Dette førte til, at man i år 2000 valgte at gennemføre et forsøg med cykelbaner, hvor der i stedet for rigtige cykelstier med kantsten blev afstribet et areal til cyklister. Med denne modificering var en 1/3 af planen, altså etableringen af ca. 18 km. nye cykelstier, gennemført ved udgangen af (Københavns Kommune, 2001: 7). Cyklisterne cykler gennemsnitlig 5-7 km. hver vej mellem arbejde og hjem. Københavns kommune ønsker, at flere skal benytte cyklen og over længere afstande 18

19 og har derfor også planlagt at gennemføre, hvad de kalder, grønne cykelruter den samlede længde for disse ruter er ca. 100 km., hvoraf 62 km. skal ny-anlægges. Cyklisterne selv ønsker, når de spørges: flere, bedre og bredere cykelstier som skal være bedre vedligeholdt. Der er temmelig stor tilfredshed med antallet af cykelstier, men stor utilfredshed med vedligeholdelsen af dem. 13% af cyklisterne føler sig generede af ujævne cykelstier, og 44% er bare utilfredse (Københavns Kommune, 2001:10). Udviklingen i antallet af uheld med involverede cyklister har været negativ de seneste år. Det var målsætningen at nedbringe ulykkestallet med 40% fra , men i cykelregnskabet for år 2000 er denne ambition dog endnu ikke nået. Hertil skal dog bemærkes, at antallet af cyklister er steget tilsvarende i perioden. Bemærkelsesværdigt er det dog, at cyklisterne selv føler sig trygge i trafikken. Omkring en tre fjerdedele af cyklisterne føler sig trygge eller delvist trygge, mens det kun er ca. halvdelen af de øvrige trafikanter der føler sig trygge ved at cykle (Københavns Kommune, 2001:12). De vigtigste årsager til, at nogle cyklister føler sig utrygge, er bilerne. Flere fremhæver dog, også de andre cyklister (38%), busserne (36%) og forholdene i vejkryds (13%) (Københavns Kommune, 2001:16). Parkering er en anden fysisk faktor, som har betydning for de københavnske cyklister. Tilfredsheden med cykelparkering er dog ikke voldsom, kun 38% af cyklisterne var i 1998 tilfredse med mulighederne for at stille cyklen fra sig (Københavns Kommune, 2001:17). Det er imidlertid vanskeligt at vurdere, hvad denne utilfredshed dækker over, fordi antallet af, og forholdene omkring, cykelparkeringerne varierer. 19

20 Kapitelgennemgang I det følgende skitserer vi projektets opbygning for derved at skabe klarhed om kapitlernes indhold. På den måde håber vi at kunne hjælpe læseren til en bedre forståelse af relationen mellem projektets forskellige dele. Kapitel 2: Metode I metodekapitlet diskuterer vi først og fremmest en række metodiske og metodologiske overvejelser omkring valget af de empiriindsamlingsmetoder, som ligger til grund for projektets primære empiri. De tre metoder er henholdsvis kvantitative spørgeskemaundersøgelser, fokusgruppeinterviews og observationsstudier. Med undtagelse af spørgeskemaundersøgelsen, som anvendes i forbindelse med designet af de øvrige undersøgelser, præsenterer vi ingen empiriske resultater i kapitlet. Kapitler er af rent metodisk karakter og vil således primært beskæftige sig med metodiske overvejelser, konkrete anvendelsesmuligheder og problemer i forbindelse med den praktiske gennemførelse. Kapitel 3: Teori og analyse Vi har valgt ikke at foretage en skarp opdeling mellem teoripræsentation og analyse, som i stedet integreres i dette kapitel. På den baggrund kan vi nemlig undgå lange teoretisk redegørelser inden selve analysen påbegyndes. For at skabe et overblik over feltet har vi valgt, med inspiration fra Erving Goffmans observationsbeskrivelser, at indlede kapitlet med et afsnit, hvor vi på baggrund af observationsstudierne tegner et billede at forholdende på de københavnske cykelstier. Efter denne introduktion indleder vi projektets analyse, der falder i tre hoveddele. Disse tre dele beskæftiger sig med henholdsvis cyklisternes selvopfattelser og selviscenesættelse, moral- og retsforhold samt mobilitet i relation til tid og rum. Første delanalyse, om selvopfattelser og selviscenesættelse er primært inspireret af Goffmans dramaturgisk inspirerede begreber, hvor hverdagens rollespil betragtes som et middel til undgåelse af pinlige situationer. 20

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse UNGE TRAFIKANTER Delrapport 3 En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse Oktober 2002 Unge trafikanter - en sociologisk analyse af unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelser

Læs mere

Indhold Indledning... 3

Indhold Indledning... 3 Indhold Indledning... 3 Problemformulering... 4 Hvad er Tinder?... 6 Metode... 7 Fænomenologi... 7 Interview som kvalitativ forskningsmetode... 8 Hvorfor vælge interviews?... 9 Hvordan skal interviewer

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed...

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... 8 Afgrænsning... 8 Fokusgrupper som metode... 9 Informanter

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Skolereformen i Københavns Kommune

Skolereformen i Københavns Kommune Skolereformen i Københavns Kommune Roskilde Universitet Date: 26-05- 2014 Studerende: Nathali S. Lexner Byron Eriksen Jef Nymand Nielsen Vejleder: Kenneth Hansen Anslag: 137.240 Abstract Denne opgave tager

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber

Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber Henriette Holm Stabel cand.scient.san Regionshospitalet Hammel Neurocenter Forskningsenheden Må anvendes med

Læs mere

Sluseholmen et godt byrum?

Sluseholmen et godt byrum? Sluseholmen et godt byrum? En analyse af grænserne for byplanlægning Anne Sofie Fanøe Andersen, Louise Steiner Bruun, Lea Holstein Knudsen, Maria Flintholm Jørgensen og Signe Helledi Steensen, gruppe 4

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Organisering af frivillige i folkeskolen

Organisering af frivillige i folkeskolen Side 2 FORORD I denne rapport analyserer vi organiseringen af et frivilligprojekt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Frivilligprojektet handler kort fortalt om at inddrage seniorer i folkeskolen i forskellige sammenhænge

Læs mere

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27 0 1 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDENDE RESUME... 3 KAPITEL 1 INDLEDNING... 3 INDLEDNING... 3 DEFINITION AF SOCIALT PROBLEM... 5 REDEGØRELSE PÅ 4 NIVEAUER... 5 Mikroniveau:... 5 Mesoniveau:...

Læs mere

Ændrede vilkår for fagbevægelsen -

Ændrede vilkår for fagbevægelsen - Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 4. semester 2012 hus 19.2 Gruppe 21: Mads Hyldahl Fogh Birgitte Ebert Pedersen Stinus

Læs mere

Mobil kameraovervågning på Nørrebro

Mobil kameraovervågning på Nørrebro ROSKILDE UNIVERSITET Mobil kameraovervågning på Nørrebro Vejleder: Peter Høilund Skrevet af: Morten Truelsen Søndergaard, André Rostrup, Andreas Nielsen, Jim Jepsen, Christian Lyder og Hjalte Bie 2. Semester,

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

Børneperspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Børneperspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Børneperspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Børneperspektiver 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger,

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45 1. INDLEDNING... 3 1.1. PROBLEMFELT... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 6 1.3. UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING... 6 1.4. ARBEJDSSPØRGSMÅL... 7 1.5. AFGRÆNSNING... 7 1.5.1. ØKONOMI...8 1.5.2. BORGERINDDRAGELSE...8

Læs mere

PLANLÆGNING af PLANLÆGNING

PLANLÆGNING af PLANLÆGNING PLANLÆGNING af PLANLÆGNING - Et projekt om kommuners planlægning af trafik Udarbejdet af: Annika Agger Brian Kristensen Tina Roikjer RAPPORTSERIEN NR. 50 APRIL 1996 Institut for miljø, teknologi og samfund

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt Skrevet af Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod Vejleder Annette Bilfeldt De Samfundsvidenskabelige Basisstudier, RUC, 2. semester 2006 1 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

1.0 Projektrapportens rammer

1.0 Projektrapportens rammer 1.0 Projektrapportens rammer 1.1 Indledning Roskilde Festival (herefter kaldet RF) opstod i 1971, hvor to gymnasieelever startede festivalen, der dengang hed Sound Festival. Det første år varede festivalen

Læs mere

SUNDHED & SYGDOM. i madpraksis. en praksis teoretisk målgruppeanalyse af etniske minoritetsdanskere med pakistansk baggrund

SUNDHED & SYGDOM. i madpraksis. en praksis teoretisk målgruppeanalyse af etniske minoritetsdanskere med pakistansk baggrund SUNDHED & SYGDOM i madpraksis en praksis teoretisk målgruppeanalyse af etniske minoritetsdanskere med pakistansk baggrund Roskilde Universitetscenter Kommunikation modul 2, Juni 2007 Britta Toftlev Johansen

Læs mere

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1 Som smurt i olie? Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1 Udarbejdet af: Kim Rasmussen Phillip Sune Dam Morten Mommsen Nikolaj Hänselt

Læs mere

Aeromobilitet AAlborg Universitet - Pm5 - gruppe 2-2008

Aeromobilitet AAlborg Universitet - Pm5 - gruppe 2-2008 Aeromobilitet Aalborg Universitet - PM5 - Gruppe 2-2008 synopsis Rapportens problemstilling tager udgangspunkt i, hvilke mekanismer og rationaler der knytter sig til rejsendes transportmiddelvalg i forhold

Læs mere