R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G. Referat af Generalforsamlingen lørdag d. 5. april 2014 Mariakirken, Istedgade 20, København V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G. Referat af Generalforsamlingen lørdag d. 5. april 2014 Mariakirken, Istedgade 20, København V"

Transkript

1 ! R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G Referat af Generalforsamlingen lørdag d. 5. april 2014 Mariakirken, Istedgade 20, København V 1. Valg af dirigent Kirsten Christensen 2. Beretning fra bestyrelsen og temagrupper om foreningens virksomhed Beretningen dækker perioden fra generalforsamlingen d. 20. april 2013 og frem til generalforsamlingen d. 5. april 2014, svarende til bestyrelsens valgperiode. Beretning fra formand Bjørn Elmquist: Beretning og regnskabsåret - retspolitiske spørgsmål i året der gik Set fra et retspolitiske synspunkt har det forgangne år været problematisk for regeringen: Både chefen for PET og senere Justitsminister Morten Bødskov måtte gå af på grund af sagen om Retsudvalgets besøg på Christiania, hvor PET skaffede sig ulovlig adgang til politikeres kalendre. Frasalget af dele af Dong medførte, at SF forlod regeringen. I løbet af året har Retspolitisk Forening forholdt sig de retspolitiske spørgsmål som blandt andet de to situationer rejser; dels kontrollen med efterretningstjenesterne, dels om ekspertrådgivning af folketinget er uvildig og upartisk. Fra året der er gået, skal også nævnes midtvejsrapporteringen til FN's menneskerettighedsråd om situationen i Danmark på menneskerettighedsområdet. Hvert fjerde år undersøger rådet medlemsstaternes overholdelse af menneskerettigheder og udarbejder en UPR rapport (Universal Periodic Review). Dette skete for Danamrk i 2011, hvor der blev givet 133 anbefalinger til forbedringer på menneskerettighedsområde, og efter to år skal regeringen give en tilbagemelding. Da dette stadigvæk ikke var sket ved udløbet af år 2013, udarbejdede Retspolitisk Forening sammen med en række andre NGO'er forslag til, hvordan Danmark kan rette op på de pågældende områder. Vi har dog for nylig fået at vide, at udenrigsministeriet vil rykke ressortministerierne og så fremkomme med kommentarer i begyndelsen af maj måned. Bestyrelsen Bestyrelsen har bestået af: - Bjørn Elmquist, formand - Tage Andersen, kasser - Lesley Christensen - Brian Durant, webmaster - Emil Jelstrup - Noe Munch

2 - Leif Hermann - Peter Arnborg - Merete Kampmann, medlemsplejerske - Tahira Hinah Sheikh, Københavns Universitet - Christina Cederfeld, AArhus Universitet, sekretær - Tine Attrup, Aarhus Universitet, sekretær Sekretariat og mødested har været formandens advokatkontor: H.C. Andersens boulevard 11, København. Bestyrelsen har afholdt fem bestyrelsesmøder i løbet af året. Det meste af kommunikationen sker elektronisk via s og Skype. Medlemmer Der er ca. 100 betalende medlemmer. Foreningen har fået ca. 23 nye indmeldinger siden sidste generalforsamling. Der er ikke mange medlemmer, som aktivt melder sig ud, men mange glemmer at betale kontingent. Der er altså en forskel på medlemstallet og betalende medlemmer. Den nye bestyrelse kan eventuelt diskutere, hvordan man hverver nye medlemmer. Vi må klø på med at fastholde de fysiske møder. Merete Kampmann sender velkomsthilsen til nye medlemmer, der melder sig ind og skriver, hvordan de kan være aktive i foreningen. Sidste års generalforsamlingen 20. april 2013 Kafkat gik sidste år til Kompasset, et tilbud under Kirkens Korshær, der yder rådgivning til hjemløse migranter i København. Medlemsmøder m.v. Efterfølgende var der debat om udlændinges pligter og rettigheder i Danmark. Den 27. februar 2014 var Retspolitisk Forening medarrangør ved et arrangement om Offentlighedsloven, som blev afholdt på Aarhus Universitet. Der var fint fremmøde ved dette arrangement. Leif Hermann fra bestyrelsen var ordstyrer, mens de øvrige deltagere var mediejurist Oluf Jørgensen og Dr. Jur. Eva Smith. Bjørn Elmquist har som formand deltaget i mange møder og debatter rundt om i landet om retspolitiske emner, hvor han således har orienteret om Retspolitisk Forening. Brian Durant og Leif Hermann har været repræsentanter i Rådet for Institut for Menneskerettigheder. Retspolitisk Forenings tilkendegivelser Høringer Vi modtager i foreningen mange udkast til lovforslag og betænkninger fra folketinget, hvor vi så kan komme med vores bemærkninger hertil. Der er ofte korte frister, så det kan være svært at nå at afgive svar på alle høringerne. Bestyrelsen kritiserer ofte denne korte svarfrist, da det i sidste ende er et retssikkerhedsspørgsmål, hvis foreninger, interesseorganisationer m.v. ikke har mulighed for at komme med inputs til lovforslagene. De høringssvar foreningen afgiver lægges på hjemmesiden under punktet "Hvad vi gør".

3 Det er vigtigt, at vi forholder os til aktuelle politiske emner og kommenterer på lovforslagene, så vi har en mening, og på den kan deltage i debatten. Det fylder derfor meget i vores arbejde at svare på høringerne. Alle i foreningen skal og kan være med til at skrive høringssvar. Man kan eventuelt lave et register, hvor alle medlemmer kan byde ind og være med til at lave høringssvar. Dette kan den nye bestyrelse tænke videre i. Andre tilkendegivelser Bestyrelsen får efterhånden mange forespørgsler fra pressen. Ofte kan det ses, at vores høringssvar inddrages i aktuelle debatter. En del af opmærksomheden er internettets fortjeneste; hvis man søger på google efter et givent emne eller lovforslag, så dukker vores høringssvar op, hvis vi har kommenteret på lovforslaget. Andre gange laves interviews eller mediedebatte på baggrund af offentlige arrangementer eller aktuelle begivenheder. Det er fortsat et spørgsmål om Retspolitisk Forening skal være på de sociale medier. Vi er ikke på facebook etc. Men dette kan tænkes ind i den nye bestyrelses strategi. Arbejdsgrupper De forskellige arbejdsgrupper beretter selv, hvis de har noget at berette. Alle kan være med i arbejdsgrupper og ofte er et bestyrelsesmedlem også med i gruppen. Dette kan være et link mellem gruppen og bestyrelsen. Beretningen er godkendt af generalforsamlingen. Beretning fra temagrupperne/arbejdsgrupperne Ingen af grupperne havde noget at berette. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne foreningsår Fremlæggelse af regnskabet ved kasserer Tage Andersen. Foreningen har overskud. Regnskabet er blevet godkendt af revisor Jens Lyhne Generalforsamlingen godkendte regnskabet 4. Fastsættelse af hovedretningslinier for foreningens virksomhed, herunder angivelse af væsentlige og kommende arbejdsopgaver og eventuelle emner eller forslag fremsat af bestyrelsen eller medlemmer Der var ikke fremsat foreslag fra hverken bestyrelse eller medlemmer inden generalforsamlingen. På generalforsamlingen opfordrede formand Bjørn Elmquist til, at man kunne komme med forslag til arrangementer og lignede. Fra forsamlingen blev der foreslået følgende: Retssikkerheden i forhold til syge og handicappedes mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet, samt andre socialretlige problemstillinger. Flere fra forsamlingen udtrykte et ønske om, at sætte fokus på nogle socialretlige problemstillinger. Der blev udtrykt bekymring for den måde syge og handicappede behandles på i forhold til muligheden for at komme ind på arbejdsmarkedet, da alle skal "igennem alle behandlings-

4 muligheder" i deres arbejdsprøvning. Er der nogen retssikkerhed for denne persongruppe? Retspolitisk Forening samarbejder med Socialpolitisk Forening, der har emner som dette som kerneområde. Hos Retspolitisk Forening varetager vi blandt andet interessen for svagere borgeres retssikkerhed. Der er for tiden meget fokus på sociale rettigheder på grund af kontanthjælpsreformen, nye regler om førtidspension og fleksjob m.v. Også begrebet "enlige forsørgere" kan diskuteres. Vi har drøftet emnerne i bestyrelsen, men ikke eksplicit skrevet høringssvar herom. Vi bør måske engagere os mere på dette område. Et andet problem på det sociale område er, at ankesystemet er blevet revurderet og de sociale nævn nedlagt, således der nu kun er Ankestyrelsen tilbage på området, som kan have en sagsbehandlingstid på 9-13 måneder. Den nye bestyrelse bør lade sig inspirer af forslagene og tage dem til efterretning. Situationen på det kurdiske område Der blev spurgt til, hvordan situationen på det kurdiske område er. Bl.a. med baggrund i straffesagerne mod først ROJ TV og nu senere en halv snes herboende kurdere, som er anklaget for terror fandt Bjørn Elmquist, at Danmark ikke levede op til de stolte traditioner med hensyn til beskyttelse af og respekt for mindretal (dansk/tyske mindretal og hjemmestyre for Færøerne og Grønland). Dertil kommer, at vi har en folkeretlig pligt til at behandle mindretal rundt om i verden, så deres krav tilgodeses. Det seneste eksempel er dansk deltagelse i EU s beslutninger om Ukraine, hvor man på ingen måde har taget behørigt hensyn til det russiske mindretals rettigheder. Europæisk retspolitik Der blev spurgt til, i hvilket omfang foreningen har diskuteret europæisk retspolitik? Vi er i foreningen opmærksom på EU aspekterne. Ind imellem får vi høringsanmodninger ang. lovforslag fra EU kommissionen e.l. Det er ofte Danmark står udenfor området på grund af Retsforbeholdet. Vi kan opfordre regeringen til at følge forslagene, så Danmark ikke sakker bagud på retlige områder. 5. Valg af bestyrelse Fra den gamle bestyrelse stillede Tine Attrup og Lesley Christensen ikke op igen, mens resten af bestyrelsen genopstillede. Desuden blev Anna Kuur valgt som nyt studentermedlem fra Aarhus Universitet. Christina Cederfeld og Anna Kuur er således indbyrdes alternerende med hensyn til sekretærposten. Bestyrelsen er bemyndiget til at supplere sig med et studentermedlem fra KU eller et andet universitet øst for Storebælt Bestyrelsen består således af: Bjørn Elmquist, formand Tage Andersen, kasserer Christina Cederfeld, sekretær Anna Kuur, sekretær Peter Arnborg, medlem

5 Brian Durant, medlem Leif Hermann, medlem Emil M. Jelstrup, medlem Merete Kampmann, medlem Noe Munck, medlem Tahira Hinah Sheikh, medlem 6. Valg af revisor Jens Lyhne blev genvalgt som revisor 7. Fastsættelse af kontingent 400 kr. om året for almindeligt betalende medlemmer 140 kr. om året for studerende 150 kr. om året for pensionister 8. Eventuelt Ingen bemærkninger Efter Generalforsamlingen var der overrækkelse af Retspolitisk Forenings pris Kafkatten. I år gik prisen til Hans Bøgesvang Riis, tidl. fuldmægtig i Arbejdsskadestyrelsen. Hans Bøgesvang Riis har blandt andet sat fokus på manglende ansvarsfølelse blandt jurister samt ytret kritik af en sagsbehandling, hvor kvantitet vægtes højere end kvalitet. Hans Bøgesvang Riis fik prisen fordi det kræver meget at bryde ud og stå frem med en sådan kritik. I forbindelse med uddelingen var der debat om emnet "Savner den danske embedsmand personlig ansvarsfølelse og etik?".

Nyhedsbrev. Retspolitisk Forening - Januar 2015

Nyhedsbrev. Retspolitisk Forening - Januar 2015 Nyhedsbrev Retspolitisk Forening - Januar 2015 I denne udgave af Retspolitisk Forening nyhedsbrev sætter vi fokus på årets generalforsamling med efterfølgende uddelingen af Kafkatten, politikeres forhold

Læs mere

Nyhedsbrev. Retspolitisk Forening - Maj 2015

Nyhedsbrev. Retspolitisk Forening - Maj 2015 Nyhedsbrev Retspolitisk Forening - Maj 2015 Retspolitisk Forening sætter i dette nyhedsbrev fokus på uddelingen af året Kafkat. Generalforsamlingen betød nye medlemmer af bestyrelsen, læs om de nye medlemmer.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København.

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010 Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: Marts 2010 Året 2009 har været præget af en historisk tilbagegang i vores branche, med det resultat at hovedparten af branchens virksomheder

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

DFF REFERAT Generalforsamling 29. august 2009

DFF REFERAT Generalforsamling 29. august 2009 DFF REFERAT Generalforsamling 29. august 2009 DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING, GENERALFORSAMLING 2009, LØRDAG DEN 29. AUGUST 2009, KL. 10.00 Ferskvandscenteret, Silkeborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 41. møde Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Julie Skovsby

Læs mere

Straffens KOLOFON. Sekretariat c/o advokat Bjørn Elmquist, H.C. Andersens Boulevard 11, 1., 1553 Kbh. V. Om Rundetårn er højere end et tordenskrald,

Straffens KOLOFON. Sekretariat c/o advokat Bjørn Elmquist, H.C. Andersens Boulevard 11, 1., 1553 Kbh. V. Om Rundetårn er højere end et tordenskrald, Straffens KOLOFON Dansk Retspolitisk Forening blev stiftet i 1978 af jurister, jurastuderende og andre med interesse i den offentlige retspolitiske debat. Foreningen er politisk uafhængig og sikrer og

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund.

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Mandag den 7. marts 2011 klokken 17.30 i Berlingskes Konferencesal, Pilestræde 34, København. K. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere