Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19"

Transkript

1 Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19 Torsdag den 18. april 2012 kl afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling i Vesterbro Ungdomsgård, Absalonsgade 8, 1658 København V. Fremmødte andelshavere var: Stephan Kretzschmer, Absalonsgade 19, st. tv. Louise Seloy, Absalonsgade 19, st. th. Stig Bruus, Absalonsgade 19, 1. tv. Anders Winther, Absalonsgade 19, 1. th. Julie Arnesen Gade, Absalonsgade 19, 2. tv. Anne Uhrskov, Absalonsgade 19, 2. th. Connie og Kristian Øllgaard Nyeboe, Absalonsgade 19, 3. tv. Mette Sofie Erichsen, Absalonsgade 19, 4. tv. Malin Waak, Absalonsgade 19, 4. th. Kaspar Pilmark Andersen, Absalonsgade 19, 5. tv. Rasmus Boesen, Absalonsgade 19, 5. th. Fremmødte v. fuldmagt: Ingen Fraværende andelshavere var: Linnea Voss, Absalonsgade 19, 3. th. Derudover var administrator Advokat C.C. Hansen ) til stede. Referent: Mette Sofie Erichsen, 4. tv. Dagsorden: 0. Valg af dirigent og referent 1. Bestyrelsens beretning 2. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab og værdiansættelsen. 3. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 4. Forslag Vinduer Fiberby 5. Valg til bestyrelsen Stephan Kretzschmer og Louise Seloy er ikke på valg Mette Sofie Erichsen og Anne Uhrskov er på genvalg. Modtager genvalg Connie Ølgaard Nyeboe er på valg. Modtager ikke genvalg 6. Valg af administrator 7. Eventuelt Ad punkt 0. Valg af dirigent og referent København, den 18. april 2012 Referent: Mette Sofie Erichsen Side 1 af 5

2 Administrator C. C. Hansen vælges som dirigent, og Mette Sofie Erichsen vælges som referent. Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt. Ad punkt 1. Bestyrelsen beretning. Bestyrelsens beretning blev forelagt af formanden, Connie Øllgaard Nyeboe. Salg. Vi har haft et salg (1. th.) i november Lejligheden er blevet solgt til prisen, hvilket fortsat er meget tilfredsstillende og medvirkende til, at vores valuar igen i år har øget sin vurdering af ejendommen. Udskiftning af termostater m.m. Gennemgang af radiatorer og samt udskiftning af enkeltdele på radiatorer blev udført i oktober Forbrug af varme holdes lavt. Københavns Energi har igen udskiftet vores målere (juli 2011). Samlet udgift til forbrug i 2009 var kr ,84, i 2010: kr ,28 og nu i 2011: kr ,09, trods den kolde vinter; december marts 10/ 11. Emhætte og udsugning. Bestyrelsen har undersøgt status på vores udsugning og har fået afklaret, at 3 lejligheder er koblet på maskinen på loftet i forbindelse med byfornyelsen. De resterende kan mod betaling blive koblet på denne også. Tørretumbler. Der har været relativ stor interesse for, at vi i andelsforeningen skulle have en fælles tørretumbler i et af kælderrummene, og bestyrelsen har derfor indhentet tilbud på, hvad en hhv. el- eller gastørretumbler med enten aftræk eller kondens vil koste at etablere. Idet maskinen kan forventes at være i brug flere gange samme dag, er det nødvendigt med en mindre industrimaskine, der kan tørre en 7-8 kg ad gangen. Det er svært på forhånd at beregne den nøjagtige pris for en tørretumbler inkl. installation, men vi ved allerede nu, at den billigste løsning med en el-tørretumbler vil ligge på ca kr. inkl. moms. Da tørretumbleren ville blive placeret i et kælderrum, hvor de færreste af os kan stå oprejste, da 2-3 andelshavere aldrig tror, de vil benytte sig af den, og da vi har brug for at udskifte vores vinduer, indstiller bestyrelsen derfor til, at vi pt. ikke går videre med projektet. Internettet. Tidligere løsning er opsagt. Vi har modtaget tilbud fra Fiberby, jf. oplæg. Det vil blive uddybet nærmere under punkt 4. Vinduer. Der er blevet arbejdet videre med detaljeringsgraden og diskuteret frem og tilbage, hvilke muligheder vi har for finansiering. Det vil blive uddybet nærmere under punkt 4. Tour de Chambre. Oktober 2011 fin afsked med Jonas og Lotte og god velkomst til Anders og Jannie. Håber på godt vejr til en god gårdfest efter den kommende arbejdsdag, og så må vi se, om der er et festudvalg, der måske vil stable en julefrokost på benene igen. Forkvinden takker for to spændende år. Trækker sig pga. flytteplaner, men skulle disse gå hen ikke at blive til noget kunne det være, hun laver comeback. Held og lykke til den nye bestyrelse og forkvinde eller -mand. Ad punkt 2. Årsregnskab og værdiansættelse. Regnskab v. C.C. Hansen: C.C. Hansen, forelagde andelsboligforeningens årsregnskab for perioden 1. januar 2011 til 31. december Administrator kommenterede kort de enkelte poster. Der var intet usædvanligt at bemærke. Indtægter: Regnskabet viste indtægter på kr København, den 18. april 2012 Referent: Mette Sofie Erichsen Side 2 af 5

3 Udgifter, uden finansielle poster: Regnskabet viste driftsudgifter på kr Finansielle poster: Samlet omkostning på kr Årets netto resultat: Vi har fået et overskud på kr Egenkapital: Foreningen har oparbejdet en egenkapital på kr Langfristet gæld: Foreningen har en langfristet gæld på ca. kr Andelsboligforeningens regnskab for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 blev enstemmigt vedtaget. Andelsværdi: Andelenes værdi kan opgøres efter tre værdiansættelsesprincipper: Litra a) På basis af anskaffelsessummen Litra b) På basis af handelsværdi som udlejningsejendom Litra c) På basis af seneste offentlige vurdering Følgende værdiansættelser for andelenes værdi er udregnet på basis af årsregnskabet: Litra a: Kr / 12 = ,00 kr./andel = 3,22 pr. 1 kr. andelskapital Litra b: kr / 12 = ,00 kr./andel = 55,24 pr. 1 kr. andelskapital Litra c: kr / 12 = ,00 kr./andel = 41,91 pr. 1 kr. andelskapital (Andelskapitalen er kr ) Det blev ved enstemmighed vedtaget at anvende værdiansættelsesprincip litra b. Andelsværdien fastsættes hermed til kr , 00 per andel Til sammenligning blev andelsværdien i 2011 fastsat til ,00 per andel. Se i øvrigt side 3 i budgettet vedrørende udviklingen i andelskronen. Anders spurgte til, hvorfor bestyrelsen ikke har taget stilling til evt. ændringer i lån, afdrag m.v. Stephan oplyste, at det ikke har været et tema for bestyrelsen i år. CC. Hansen oplyste, at andelsforeningen evt. i forbindelse med optag af lån til udskiftning af vinduer kan overveje ændrede låneforhold. Ad punkt 3. Budget C.C. Hansen forelagde bestyrelsens forslag til budget for Budgettet blev kort gennemgået i forhold til seneste regnskabsår. Der blev budgetteret med et likviditetsmæssigt overskud på kr Men så er der afdraget kr på prioritetsgælden. Forventede likvide beholdninger pr. 31. december 2012: kr.: København, den 18. april 2012 Referent: Mette Sofie Erichsen Side 3 af 5

4 Nye poster på vedligeholdelsesbudgettet: Pulverslukkere og serviceaftale er taget med på budgettet. Serviceaftale vedr. emhætteudsug koster ca om året. Vi betaler afgift for 4 skorstene, men bruger reelt kun 1. Afgiften hertil kører over skattebilletten. Det er kort før generalforsamlingen aftalt med skorstensfejeren, at de tre skorstene ikke længere skal efterses, indtil de evt. ønskes i brug igen. Afgiften for de 3 skorstene bortfalder således fremover. Stephan orienterede, at serviceaftale i gårdlauget inkluderer snerydning, gartnertjans, udskiftning af pærer i lamper, affaldssortering m.v. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. Ad punkt 4. Indkommende forslag Udskiftning af vinduer Bestyrelsen har indhentet to forskellige tilbud til udskiftning af vinduer. Vinduerne er fra ca og rigtig mange er punkterede og flere kommer til hele tide. Vinduerne er desuden utætte og har holdt deres levetid ud. Der er lavet beregninger, der viser, at der kan spares op mod 40 % på energien. Se også oplæg til generalforsamlingen om udskiftning af vinduer. Bestyrelsen indstiller til, at generalforsamlingen vælger i første omgang kun at udskifte vinduerne mod gaden, da de trænger mest til udskiftning. Det koster ca at udskifte vinduerne mod gaden. Financieringen kan ske billigst ved, at andelsboligforeningen bruger kr. af opsparingen og låner de resterende kr. Optagelse af lånet vil betyde en huslejestigning på 200 kr. om måneden. Bestyrelsen indstiller endvidere til, at vinduerne mod gården bliver udskiftet inden for ca. 5 år. Bestyrelsen vurderer, at den billigste finansieringsmodel er, hvor andelsboligforeningen sparer mest mulig op og optager lån for resten. I 2012 kroner andrager gårdsiden ca Som en konsekvens af opdelingen i to entrepriser indstiller bestyrelsen endelig til, at vinduerne primært i badeværelserne bliver gennemgået af Rasmus far, der er tømrer, da flere har oplyst om problemer med begyndende råd. Det kan blive nødvendigt at udskifte enkelte vinduer i primært badeværelserne, inden den samlede entreprise for udskiftning af vinduer mod gården kan finde sted. Financieringen af udskiftningen af enkelte vinduer vil blive taget fra opsparingen. Generalforsamlingen beslutter enstemmigt at følge bestyrelsens indstilling: Generalforsamlingen vedtager at opdele udskiftningen af vinduerne i to adskilte entrepriser, hvor enkelte vinduer i primært badeværelserne udskiftes hvis behov, inden anden entreprise med udskiftningen af vinduerne mod gården bliver sat i værk. Generalforsamlingen vedtager at gå videre med det bedst egnede tilbud med henblik på udskiftning af vinduerne mod gaden i første omgang, herunder at kvalificere beslutningsgrundlaget ved at lade Rasmus far, der er tømrer, gennemgå tilbuddene. Generalforsamlingen vedtager en stigning i boligafgiften per 1. juli 2012 på 200 kr. per lejlighed. Fiberby Se tilbuddet fra Fiberby for nærmere detaljer. København, den 18. april 2012 Referent: Mette Sofie Erichsen Side 4 af 5

5 Bestyrelsen har fået mandat til at gå videre med at finde det billigste og bedst egnede tilbud, idet 7 andelshavere stemmer for, at vi får en fælles internetløsningen. Tilbuddet skal ligge indenfor de samme økonomiske rammer, som tilbuddet fra Fiberby. Ad punkt 5. Valg af bestyrelsen Stephan Kretzschmer og Louise Seloy er ikke på valg, da de blev valgt ind i bestyrelsen i 2011 og er derfor først på valg i Mette Sofie Erichsen og Anne Uhrskov genopstiller og er begge valgt til bestyrelsen Nyt medlem af bestyrelsen: Kaspar Pilmark Andersen Ny suppleant til bestyrelsen: Julie Arnesen Gade Bestyrelsen består herefter af: Bestyrelsesmedlem Stephan Kretzschmer, st. tv:. Bestyrelsesmedlem Louise Seloy, st. th. Bestyrelsesmedlem Mette Sofie Erichsen, 4. tv. Bestyrelsessuppleant Anne Uhrskov, 2. th. Bestyrelsesmedlem Kaspar Pilmark Andersen, 5. tv. Suppleant Julie Arnesen Gade, 2. tv. Første mødedag for den nye bestyrelse er tirsdag den 15. maj 2012, kl. 20:00-22:00 hos Mette Sofie 4. tv. Mette Sofie vil sørge for indkaldelse. Ad punkt 6. Valg af administrator: Genvalg af Advokat C.C. Hansen. Ad punkt 7. Eventuelt A. Bagtrappe - der var en opfordring til at holde bagtrappen fri for bl.a kasser fra Årstiderne, sko m.v. B. Udekøkken der var forslag om etablering af et udekøkken med henblik på at tiltrække flere fra opgangen til spisning i gården. (ca kr.) der arbejdes videre med et forslag Stephan og Anders er tovholdere C. Cykler og barnevogne og generelt rod i kældergangene fjernes ved arbejdslørdag D. Forslag om fællesspisning en gang om måneden Louise er tovholder E. Administrator takker for godt og talrigt fremmøde København, den 18. april 2012 Referent: Mette Sofie Erichsen Side 5 af 5

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag:

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag: År 2005, mandag den 19. december kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Holtehus, i Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N. Dagsorden ifølge indkaldelsen var følgende:

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg

REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg Tid: Onsdag d. 6. marts 2013, kl. 19.00 Sted: Til stede: Holme Lokalcenter, Nygårdsvej 34, 8270 Højbjerg På generalforsamlingen

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården.

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Tirsdag den 22. april 2014 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbrohuset,

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration NS Store Kongensgade 24B 1264 København K 16042013 744/cl l Referat af ordinær generalforsamling 9. april 2013, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

AIB Korsika & Milanogården

AIB Korsika & Milanogården 2014-11-25 Til medlemmerne af AIB Korsika & Milanogården Referat af den 53. ordinær generalforsamling, afholdt Tirsdag den 28. oktober 2014, kl. 19:00 På 'Loftet' Amager Kulturpunkt, 0resundsvej 4, 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K 230408 450/RC Referat af ordinær generalforsamling År 2008, d. 23. april, kl. 18.30, på Langelinieskolen, Holsteinsgade

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Samarbejdende

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat

A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat År 2003, onsdag den 2. april fra kl. 18.15, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus. Dagsorden var som

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 9. juni 2009 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2009, den

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere