BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade København K.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann."

Transkript

1 Advokatnævnet Kronprinsessegade København K CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade København Ø København 31. oktober 2014 Carsten Pedersen Partner T +q Sagsm cpe/cpe/hdb D o k. n r Advokatnævnets sagsm Lars Sebbelov klager over Carsten Ceutz - adfærd 1. Indledning ovennævnte sag henviser jeg til Advokatnævnets kendelse af 25. september 2014, hvorved Advokatnævnet besluttede at genoptage sagen, under henvisning til, at Højesterets kendelse af 24. juni 2014 (U H) ikke indgik i Advokatnævnets behandling af sagen forud for afsigelse af kendelsen dateret og udsendt 27. juni 2014, hvorved advokat Carsten Ceutz blev frifundet. Under genoptagelsen nedlægger jeg på vegne af advokat Carsten Ceutz på ny påstand om frifindelse. Ydermere henvises til mine tidligere indlæg af 30. oktober 2013 og 6, december 2013, begge forud for Advokatnævnets frifindende kendelse samt mine indlæg efter kendelsens afsigelse, herunder breve af 26. august 2014, 8., 11, og 18. september Indholdet af disse breve fastholdes i det hele. Nedenfor sammenfatter jeg hovedsynspunkterne til støtte for frifindelsespåstanden. 2. Drøftelsen i skifteretten 4. september 2012 og forløbet umiddelbart herefter Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs har ingen aktiver ud over den pantsatte ejendom og forventes ikke at give dividende til usikrede kreditorer. Advokat Carsten Ceutz repræsenterer som partsadvokat Nordeg Kredit realkreditaktieselskab ("Nordeg") i forbindelse med konkursbehandlingen. Kobenhavn Aarhus Shanghai Langelinie Alle 35 Værkmes[ergade 2 Suite 1818, 18/F T Advokatfirma 2100 København Ø 8000 Aarhus C No. 699 Nanjing West Road F +q CVR-nr Danmark Danmark ;Ing an District, Shznghai, E

2 2/6 Advokat Bo Lauritzen er kurator i konkursboet. Det bemærkes, at advokat Bo Lauritzen ikke blev udpeget som kurator efter ønske fra Nordea. En bemærkning i Højesterets kendelse af 24, juni 2014 kan give anledning til misforståelse herom, idet det her anføres, at udpegning af Bo Lauritzen skete efter ønske fra Nordea. Dette var imidlertid ikke tilfældet, jf, kendelse af 21. september 2011, der fremlægges som bilag E. Medio 2012 havde advokat Carsten Ceutz med Nordea drøftelser om muligheden for ophævelse af konkursen, jf. konkurslovens 144. Der var imidlertid på daværende tidspunkt (medio 2012) ikke ret meget viden eller erfaring om, hvorledes en eventuel anmodning om ophævelse i medfør af konkurslovens 144 skulle gribes an, rent processuelt, særligt henset til at konkursboet varen andelsboligforening. Dette er for nylig i den juridiske litteratur blevet behandlet af blandt andre Ulrik Rammeskove Bang-Pedersen, "Konkurs" (1. udgave 2014). Uddrag af denne bog fremlægges som bilag F, idetjeg henviser særligt til side 650. Advokat Carsten Ceutz havde med kurator, advokat Bo Lauritzen, ultimo august/primo september 2012 en drøftelse om, hvorledes en eventuel begæring om ophævelse efter konkurslovens 144 skulle tilrettelægges rent processuelt, henset netop til, at der var tale om en andelsboligforening. Det var åbenbart, at andelsboligforeningen som sådan ville blive partiforhold til en anmodning om ophævelse. Mere usikkert var det imidlertid, hvorvidt andelshaverne (herunder klager), også hver for sig, kunne anses for at have partsstatus i en sådan proces. Efter retspraksis var den enkelte andelshavers individuelle økonomiske interesse i ophævelsesspørgsmålet lkkeanset for retlig relevant (U Ø). Advokat Carsten Ceutz ønskede derfor sammen med kurator, advokat Bo Lauritzen, at være sikker på, at der ikke opstod formelle problemer i relation til en anmodning ihenhold til konkurslovens 144, herunder hvilken personkreds, der skulle have adgang til at udtale sig herom. For at tilrettelægge processen om eventuel indgivelse af en anmodning efter konkurslovens 144 korrekt, havde advokat Carsten Ceutz følgelig sammen med kurator, advokat Bo Lauritzen, den 4, september 2012 en kort drøftelse med dommer Torben Kuld Hansen. Henvendelsen skete netop i respekt af det kontradiktoriske princip,jf. de advokatetiske regler, punkt Som fremhævet i mine tidligere indlæg havde dommer Torben Kuld Hansen ikke været involveret i behandlingen af andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs. Imidlertid må det anses for ubestrideligt, at dommer Torben Kuld Hansen er en af de jurister i landet, der besidder den største praktiske erfaring med

3 BECH-BF~UUN 3/6 hensyn til konkursproces. Dette forhold var den eneste begrundelse for, at advokat Carsten Ceutz medvirkede i drøftelsen den 4. september Efter en kortvarig drøftelse om generelle spørgsmål omkring konkurslovens 144, hvor dommer Torben Kuld Hansen understregede, at han ikke kunne udtale sig om den konkrete anvendelighed af bestemmelsen i forhold til det pågældende konkursbo, har advokat Carsten Ceutz ikke haft drøftelser, korrespondance eller anden kontakt med dommer Torben Kuld Hansen angående andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs. Umiddelbart efter drøftelsen i skifteretten den 4. september 2012 indgav kurator, advokat Bo Lauritzen, anmodning til Sø- og Handelsrettens skifteafdeling om indkaldelse til en skiftesamling, jf. brev af 7. september 2012, der fremlægges som bilag G. Som det fremgår heraf, anmodede kurator skifteretten om at ophæve konkursen, jf. bl.a. konkurslovens ~ 144, stk. 1. Det anføres videre i brevet, side 1, næstsidste afsnit: 'Skiftesamling begøres afholdt med henblik på, at andelsboligforeningen kan høres, inden skifteretten traeffer afgørelse i sagen. Kurator har derfor sendt kopi af denne begaering til andelshaverne med opfordring til, at de lader andelsboligforeningen reprøsentere under sagen om tilbagelevering af ejendommen, jf. bilag 7." Løsningen på de processuelle overvejelser i henseende til andelsboligforeningens medlemmer var derfor blevet, at samtlige modtog kopi af begæringen i henhold til konkurslovens 144, stk. 1. Det blev derfor overladt til medlemmerne at lade andelsboligforeningen repræsentere på skiftesamlingen. Det bemærkes i den forbindelse, at kurator herved (med advokat Carsten Ceutz' indforståelse) havde valgt den bredest mulige forståelse af, hvilke interesser, der skulle have mulighed for at lade sig repræsentere underen kommende skiftesamling. Herefter blev der udvekslet en række processkrifter, hvorefter skifteretten den 23. oktober 2012 afholdt skiftesamling. Advokat Carsten Ceutz procederede ikke spørgsmålet om genoptagelse. Synspunkterne herom blev fremsat af henholdsvis advokat Bo Lauritzen som kurator, og de forskellige grupperinger af andelshaveres advokater, herunder advokat Kasper Westberg på vegne af klager. Den 31. oktober 2012 afsagde skifteretten kendelse, hvorefter blandt andet kurators begæring af 7. september 2012 om ophævelse af konkursen ikke blev taget til følge, jf, kendelse af 31. oktober 2012, der fremlægges som bilag A. Kendelsen er, for så vidt angår spørgsmålet om anvendeligheden af konkurslovens 144, ikke påkæret.

4 4/6 Sammenfattende bemærkes, at forløbet i forbindelse med den kortvarige drøftelse den 4. september 2012 mellem advokat Bo Lauritzen og advokat Carsten Ceutz og dommer Torben Kuld Hansen alene angik de særlige problemstillinger, der gør sig gældende når en andelsboligforening er under konkurs. Drøftelsen resulterede i, at kurator, jf. bilag G, anmodede om, at der blev indkaldt til en skiftesamling. Andelshaverne, herunder Lars Erik Sebbelov og dennes advokat, fik samtidig kopi af anmodningen om ophævelse af konkursen og afholdelse af skiftesamling, og fik rig lejlighed til at kommentere herpå. Endelig fremgår det af kendelsen af 31. oktober 2012, at anmodning om ophævelse af konkursen i medfør af konkurslovens 144 ikke blev imødekommet. Det bemærkes, at det må anses for tvivlsomt, om bestemmelsen i de advokatetiske reglers punkt 18.2 overhovedet kan finde anvendelse på en situation, hvor en kreditoradvokat deltager i et møde mellem et konkursbos kurator og en medarbejder iskifteretten, der ikke er eller har været involveret i behandlingen af det pågældende konkursbo. For det første var det usikkert, hvorvidt klager overhovedet havde retlig interesse i en eventuel anmodning efter konkurslovens 144, stk. 1, og derfor kunne betragtes som "modparten", jf. de advokatetiske reglers punkt Selvom der bestod modsatrettede interesser mellem Nordeg og andelshaverne, så varde processuelt ikke automatisk at betragte som "modparter" i relation til begæring om ophævelse af konkursen, jf. U Ø. øvrigt bemærkes, at dommer Torben Kuld Hansen ikke kan betragtes som 'dommeren'; jf. de advokatetiske reglers punkt 18.2, idet han netop ikke havde behandlet det pågældende konkursbo. Kendelsen af 31. oktober 2012 blev afsagt af dommerfuldmægtig Kamilla Bøgebjerg Nørlem, der i øvrigt efterfølgende skriftligt til klager har oplyst, at hun på daværende tidspunkt ikke var bekendt med drøftelsen mellem advokaterne og dommer Torben Kuld Hansen, der fandt sted den 4. september Forløbet angående de gentagne skiftesamlinger i andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs i perioden oktober 2012 til oktober 2014 er gengivet i skifterettens kendelse af 7. oktober 2014 (bilag H), der er kæret af klager.

5 5/6 3. Højesterets kendelse af 24. juni 2014 (U U) Indledningsvis skal det fastslås, at Højesterets kendelse angår spørgsmålet om en dommers habilitet, og dermed reglerne i retsplejelovens 61. Spørgsmålet om, hvorvidt en advokat har handlet i strid med god advokatskik, jf. retsplejelovens 126, stk. 1 samt de advokatetiske regler, er som bekendt et derfra forskelligt retsgrundlag. Reglerne varetager helt forskellige hensyn. Såfremt en dommer og/eller dennes underordnede medarbejder, jf, eksempelvis Højesterets kendelse af 24. juni 2014, på grund af appearance-hensyn, anses for at være inhabil i forbindelse med behandling af en konkret sag, indebærer dette blot, at retten til afgørelse af det pågældende spørgsmål skal beklædes af en anden dommer. Der er i øvrigt ingen sanktioner eller personalemæssige konsekvenser for den pågældende dommer, som konkret måtte blive anset for inhabil. Anderledes forholder det sig som bekendt med en overtrædelse af de advokatetiske regler, hvor en disciplinærsanktion over for den pågældende advokat er en væsentlig straffesanktion. Hvis det samme faktum i denne sag -den kortvarige generelle drøftelse den 4. september 2012 mellem advokat Bo Lauritzen og advokat Carsten Ceutz og dommer Torben Kuld Hansen -skal vurderes ud fra de regler, der gælder for henholdsvis advokater og dommere er det derfor på ingen måde givet, at inhabilitet for dommeren indebærer, at de to advokater kan siges at have handlet daddelværdigt. forhold til Højesterets kendelse af 24. juni 2014 skal jeg endvidere fremhæve, at Højesteret i forhold til dommer Torben Kuld Hansen lægger vægt på en lang række forhold, der tidsmæssigt ligger efter drøftelsen den 4. september Jeg henviser her til min omtale af Højesterets kendelse i brev af 26. august 2014 til Advokatnævnet, og fremhæver, at Højesterets bemærkninger angående drøftelsen 4. september 2012 mellem dommer Torben Kuld Hansen og advokaterne må anses som et absolut marginalt og subsidiært forhold i relation til dommer Torben Kuld Hansens habilitet. For det første fremgår det af Højesterets kendelse, at dommer Torben Kuld Hansen efter drøftelsen med advokaterne gentagne gange, herunder i dagspressen og under et møde i Folketingets retsudvalg 4. december 2012, fremkom med en række udtalelser, som Højesteret har lagt vægt på ved afgørelsen af spørgsmålet om habilitet. For det andet fremgår det af Højesterets kendelse i sagen vedrørende Bangsbohus (U H), at dommer Torben Kuld Hansen ligeledes blev

6 BECH-BF~UUN 6/6 anset for inhabil i relation til andelsboligforeningen Bangsbohus i likvidation, uden at der i Bangsbohus-sagen havde fundet nogen drøftelse sted med dommer Torben Kuld Hansen og de involverede advokater Jeg fastholder derfor, at drøftelsen den 4. september 2012 på baggrund af Højesterets kendelse i sagen angående andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs ikke i sig selv ville have medført inhabilitet for dommer Torben Kuld Hansen. øvrigt harjeg noteret mig, at advokat Kasper Westberg i sit indlæg af 5. september 2014 argumenterer for, at Højesteret skulle have fastslået, at der var sket et brud på det kontradiktoriske princip i forbindelse med drøftelsen den 4, september 2012 mellem dommer Torben Kuld Hansen, advokat Bo Lauritzen og advokat Carsten Ceutz. Dette bestrides og kan heller ikke læses ud af Højesterets kendelse. Der er ikke grundlag i sagen for at tilsidesætte de redegørelser, som er fremkommet fra de tre deltagere i drøftelsen den 4. september 2012, hvorefter der var tale om en generel drøftelse om den processuelle tilrettelæggelse af en eventuel anmodning i medfør af konkurslovens 144, stk. 1 om ophævelse af konkursen. øvrigt bemærkes, at de involverede i drøftelsen den 4. september 2012 har afgivet redegørelser herom, bl.a. til brug for Højesterets og Advokatnævnet. Yderligere belysning heraf kan alene ske under eventuelle vidneforklaringer. Selvom jeg har forståelse for, at Advokatnævnet måtte anse det for uheldigt, at Advokatnævnet ikke fik lejlighed til at forholde sig til Højesterets kendelse af 24. juni 2014 forud for frifindelsen, fastholder jeg, at der ikke er fremkommet noget nyt faktuelt eller juridisk for den sags skyld, der måtte være relevant ved afgørelsen af spørgsmålet om, hvorvidt advokat Carsten Ceutz har handlet i strid med god advokatskik. deg gør derfor gældende, at Advokatnævnet i forbindelse med genoptagelsen af sagen fortsat bør frifinde advokat Carsten Ceutz. Me nl~ ilsen Car en edersen

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING Uddrag af GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING til Juridisk Forening KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD 1 Udgivet januar 2015 til brug for Juridisk Forenings kursus: Interessekonflikter ved identifikation: Hvornår

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK. DOMSSAMLING med visse kommentarer. Jakob S. Arrevad

GOD ADVOKATSKIK. DOMSSAMLING med visse kommentarer. Jakob S. Arrevad 1. GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING med visse kommentarer 2010 Jakob S. Arrevad 2. 1. Advokatsamfundets disciplinærsystem - reaktions- og sanktionsmuligheder...8 1.1. Behandlingen af klager over advokaters

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Voldgiftsinstituttets inhabilitetspraksis

Voldgiftsinstituttets inhabilitetspraksis Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2011.71 Voldgiftsinstituttets inhabilitetspraksis Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) Voldgiftsinstituttet udpeger efter forslag fra parterne voldgiftsdommere

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK. 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser. Jakob S. Arrevad

GOD ADVOKATSKIK. 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser. Jakob S. Arrevad GOD ADVOKATSKIK 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser 2011 Jakob S. Arrevad 1 1. Advokatsamfundets disciplinærsystem - reaktions- og sanktionsmuligheder...

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 9. september 2013 blev der i sag 176-2012 Ejendomsmægler Mette Bakkekilde Lykken Vejlesøvej 96A 2840 Holte v/ advokat C. A. Fabritius Tengnagel og Tony Genschow Mortensen Vejlesøvej 96A 2840 Holte

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

ADVOKATPARTNERSELSKAB KÆRESKRIFT. til Østre Landsret. Nykredit Realkredit A/S

ADVOKATPARTNERSELSKAB KÆRESKRIFT. til Østre Landsret. Nykredit Realkredit A/S ADVOKATPARTNERSELSKAB 4. juni 2013 48985-001 KWE/LCH Kæreskrift 040613 KÆRESKRIFT til Østre Landsret Som advokat for A/B Duegården v/ Formand Lasse Larsen (advokat Finn L. Jepsen) mod Nykredit Realkredit

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede.

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Begrundelse En socialrådgiver blev efter en ansættelsessamtale indstillet til

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. juni 2014 (J.nr. 2013-0036082) Ulovlig selvfinansiering

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

Revision af dødsboskifteloven

Revision af dødsboskifteloven Revision af dødsboskifteloven Betænkning nr. 1519 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere