Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i"

Transkript

1 Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand samt statsrevisorernes bemærkninger hertil. Udover bemærkninger til beretningens del om Finansministeriets ansvar i forhold til kammeradvokatordningen, har jeg også bemærkninger til beretningens del om institutionernes opgaver ved køb af juridisk bistand. Aftaleindgåelse Indgåelse af kammeradvokataftalen Som det fremhæves i beretningen, har Finansministeriet på statens vegne indgået en rammeaftale med Kammeradvokaten om køb af juridisk bistand til 2/3 af sædvanligt advokatsalær. Denne ordning har, som det også fremhæves, aldrig været i udbud. Jeg noterer mig i den forbindelse, at Rigsrevisionen, som det fremgår af beretningens konklusioner, er enig i Justitsministeriets konklusion om, at kammeradvokataftalen ikke er omfattet af EU s regler om udbudspligt. Rigsrevisionen er endvidere enig i Finansministeriets vurdering af, at kammeradvokataftalen ikke umiddelbart er udbudsegnet i forhold til de nationale udbudsregler. Rigsrevisionen fremhæver, at i forbindelse med ændringer eller fornyelse af aftalen kan det overvejes, hvorledes en afsøgning af markedet kunne tilrettelægges. Dette tager jeg til efterretning. Afgrænsning af hvilke statsinstitutioner, der kan benytte Kammeradvokaten, og hvilke typer af opgaver Kammeradvokaten kan benyttes til Det fremhæves endvidere i beretningen og i statsrevisorernes bemærkninger, at der bør skabes fuld klarhed over, hvilke statsinstitutioner der skal benytte kammeradvokaten. Dette er jeg enig i. Jeg skal hertil bemærke, at anvendelsesområdet for kammeradvokataftalen er samtlige statsinstitutioner, og at dette begreb fra tid til anden har givet anledning til tvivl i forhold til specielt selvejende institutioner under staten. Rigsrevisionens gennemgang har dog givet anledning til at fastslå, at begrebet statsinstitutioner i kammeradvokataftalen skal forstås som institutioner, der ikke har en fra statskassen adskilt formue. Aftalen omfatter således alle dele af den statslige forvaltning, hvad enten institutionen er undergivet en ministers instruktionsbeføjelse, eller institutionen ledes af et uafhængigt nævn, råd eller lignende. Herudover vil aftalen kunne benyttes af selvejende institutioner, foreninger og fonde mv., hvis udgifter dækkes ved statstilskud eller lignende eller som modtager kapitalindskud eller anden støtte fra staten, såfremt kapitalindskuddet mv. har væsentlig betydning for institutionen. De selvejende institutioner mv. er dog frit stillet, om de vil benytte aftalen eller ej. På samme måde kan aftalen med Finansministeriets godkendelse benyttes af institutioner, der på anden måde har nær tilknytning til staten, samt af aktie- og andre selskaber, hvori staten har en bestemmende indflydelse. Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

2 2 Rigsrevisionens vurdering af, at det også skal afklares, hvilke opgavetyper ordningen omfatter. Advokatopgaver omfatter alle opgaver, hvortil en statsinstitution ønsker at antage ekstern advokat, hvad enten det sker direkte eller gennem mellemled, f.eks. en konsulent. Endvidere omfattes opgaver, der traditionelt udføres af advokat, såsom retssager, udformning af kontrakter, udbud, responsa, køb og salg af fast ejendom, selskabsretlige dispositioner, repræsentation i insolvente boer og anden juridisk rådgivning. Advokatopgaver omfatter ikke indhentelse af juridiske responsa eller bistand til udarbejdelse af lovforslag hos andre end advokater samt bistand til udformning af tekniske og kommercielle vilkår i kontrakter. Aftalen begrænser ikke statsinstitutionernes adgang til at udføre juridiske opgaver ved egne ansatte, medmindre det får et omfang, der ændrer aftalens forudsætninger. Disse præciseringer vil blive indarbejdet i Økonomistyrelsens vejledning om anvendelse af Kammeradvokaten og offentliggjort på styrelsens hjemmeside samt i Økonomisk-administrativ Vejledning (ØAV). Om efterspørgslen og udbuddet af juridisk ekspertise I beretningen anføres det desuden i flere sammenhænge, at Finansministeriet skal tilegne sig større viden om, hvilken juridisk ekspertise staten har behov for, og hvilken juridisk ekspertise Kammeradvokaten kan tilbyde. Det er min opfattelse, at ministeriet har tilstrækkelig mulighed for at vurdere kammeradvokatordningens hensigtsmæssighed gennem administrationen af kammeradvokataftalen, herunder behandlingen af ønsker fra andre ministerier om anvendelse af anden advokatbistand end Kammeradvokaten, gennem foreliggende brugertilfredshedsundersøgelser og på baggrund af den formodning, at andre ministerier i øvrigt vil rette henvendelse til Finansministeriet, hvis kammeradvokataftalen ikke lever op til det, der forventes, og i øvrigt ikke er hensigtsmæssig. Det skal i den forbindelse bemærkes, at kammeradvokataftalen forudsætter, at Kammeradvokaten til stadighed opretholder en juridisk ekspertise inden for alle forekommende områder, og at Finansministeriets muligheder for selvstændigt at efterprøve dette er begrænsede. Noget sådant ville formentlig forudsætte en gennemgang af Kammeradvokatens sagsbehandling foretaget af en uafhængig instans, hvilket ikke forekommer realistisk. I den forbindelse noterer jeg mig, jf. næste afsnit, Rigsrevisionens fremhævning af, at Finansministeriet ikke nødvendigvis selvstændigt skal efterprøve Kammeradvokatens juridiske ekspertise, men sikre sig et grundlag for at kunne vurdere kvaliteten af Kammeradvokatens ydelser fx ved regelmæssige brugerundersøgelser. Kvaliteten af Kammeradvokatens ydelser I beretningen, såvel som i statsrevisorernes bemærkninger fremhæves det, at Finansministeriet på grund af Kammeradvokatens eneret systematisk bør vurdere kvaliteten af Kammeradvokatens ydelser. Det er i den anledning hensigten at indlede tilbagevendende kundeundersøgelser blandt statens institutioner med det formål at afdække institutionernes tilfredshed med kvaliteten af Kammeradvokatens ydelser, priser, sagsbehandlingstid etc. For så vidt har Rigsrevisionen i forbindelse med gennemgangen af området allerede gennemført en undersøgelse blandt udvalgte kunder i 2006, som viste generel tilfredshed med Kammeradvokatens ydelser. Finansministeriet ved Økonomistyrelsen agter herudover at foretage en kundeundersøgelse i samarbejde med Kammeradvo-

3 3 katen blandt de største brugere af Kammeradvokatordningen primo Kontrol med aftalen Af beretningens konklusioner om kontrol med aftalen, og af statsrevisorernes bemærkninger fremgår det, at Finansministeriet bør styrke kontrollen af, at Kammeradvokaten yder den aftalte 2/3-rabat på salærerne. For at styrke kontrollen vil Finansministeriet, som det også fremgår af beretningens konklusioner, fremover benytte sig af kammeradvokataftalens mulighed for at få grundlaget for beregningen af Kammeradvokatens gennemsnitssalær bekræftet af en statsautoriseret revisor. Som det fremgår af beretningens konklusioner, så fører Finansministeriet dog årligt kontrol med, at Kammeradvokatens salærer under ét ikke har oversteget 2/3 af sædvanligt advokatsalær. Finansministeriets kontrol med salærerne har vist, at staten i gennemsnit ikke betaler mere end 2/3 af sammenligneligt advokatsalær. Jeg er enig i Rigsrevisionens vurdering af, at kammeradvokataftalens 2/3-regel i praksis kan være vanskelig at kontrollere for den enkelte sag. Gennem årene har Økonomistyrelsen dog anvendt 2/3-dels reglen som et praktisk redskab til at konstatere, om ordningen fortsat må anses for fordelagtig for staten, og da det gennemsnitlige timevederlag stedse har holdt sig under 2/3-dels grænsen for sagerne set under et, har det også været formodningen, at grænsen så meget desto mere har været overholdt i de enkelte sager. Det vil imidlertid ikke kunne afvises, at Kammeradvokatens gennemsnitlige timevederlag - fx i et år med mange principielle sager - kan komme til at overskride 2/3-dels grænsen, men til trods herfor fortsat må anses for økonomisk fordelagtigt og i overensstemmelse med kammeradvokataftalen. Skulle et sådant tilfælde opstå ville Økonomistyrelsen dog indlede en nærmere undersøgelse. Rigsrevisionen bemærker, at Finansministeriets anvendelse af Skatteministeriets årlige redegørelse om det gennemsnitlige advokathonorar for skattesager giver Finansministeriet mulighed for at vurdere, om niveauet for Kammeradvokatens salærer lever op til 2/3-reglen. Herudover vurderer Rigsrevisionen, at Finansministeriet i højere grad end i dag bør supplere sin kontrol med 2/3-reglens overholdelse med analyse af Kammeradvokatens opgørelser over anvendt tid fordelt på medarbejdergrupper. Jeg er enig i at kontrollen med Kammeradvokatens salærer kan styrkes, og som beskrevet vil Finansministeriet fremover inddrage en statsautoriseret revisor i vurderingen af grundlaget for beregningen af Kammeradvokatens gennemsnitssalær. Det kan også, principielt set, være relevant at analysere tid fordelt på medarbejdergrupper. Sådanne analyser kan dog desværre vise sig ufrugtbare i relation til opgaven, der i praksis består i kontrol af overholdelsen af 2/3-dels reglen under sammenligning med salærkravene hos øvrige, sammenlignelige advokatkontorer. Den slags analyser ville forudsætte en viden om medarbejdersammensætningen og vægtningen mellem grupperne hos øvrige advokatkontorer, og denne viden har vi ikke p.t. Skatteministeriets årlige oversigter over godtgørelser i skattesager, som Rigsrevisionen i øvrigt anser for at udgøre det bedste sammenligningsgrundlag, indeholder fx ikke en opdeling af anvendt tid og salærer på de forskellige medarbejdergrupper. Finansministeriet ville derfor i givet fald ikke kunne sammenholde sådanne analyser med tilsvarende analyser af andre advokatkontorers praksis. Administration af aftalen Jeg har noteret mig beretningens påpegning af, at flere institutioner uden godkendelse har anvendt anden juridisk bistand end Kammeradvokatens. Det fremhæves, at årsagen til dette i de fleste tilfælde bunder i såvel tvivl, om den enkelte opgave er omfattet af ordningen, som i en manglende viden om, at Finansministeriets godkendelse er påkrævet. Hertil kommer tilfælde, hvor enkelte institutioner bevidst har undladt at leve

4 4 op til ordningens forpligtelser, hvilket Rigsrevisionen kritiserer. Jeg er meget enig i denne kritik. Finansministeriet har i juni 2006 udsendt en vejledning om kammeradvokataftalen, som bl.a. indskærper kravet om, at institutionerne skal søge Finansministeriet om godkendelse til at benytte anden juridisk bistand end Kammeradvokatens. Vejledningen er optaget i Økonomisk Administrativ Vejledning, den er placeret på Økonomistyrelsens hjemmeside og er desuden udsendt til alle ministerier, styrelser og direktorater. Det konkluderes endvidere, at Finansministeriets dokumentation af ansøgninger om køb af anden juridisk bistand har været mangelfuld. I den forbindelse kan jeg oplyse, at alt materiale, herunder begrundelser mv., fremover registreres ved henvendelser om køb af anden juridisk bistand end Kammeradvokatens. Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen finder dette tilfredsstillende. Det er i øvrigt Finansministeriets praksis, at ansøgninger om brug af anden juridisk bistand end Kammeradvokaten rutinemæssigt forelægges Kammeradvokaten til udtalelse, inden afgørelsen træffes. Rigsrevisionen påpeger hertil, at Finansministeriet bør foretage en selvstændig vurdering af, hvad der er statens interesse i den pågældende sag. Det er vigtigt at vurdere statens interesser, men en sådan vurdering begrænses dog af kammeradvokataftalens status som en gensidigt forpligtende aftale. Der er tale om en aftale som ikke åbner fri adgang for statsinstitutionerne til at antage anden advokatbistand, og som heller ikke giver Finansministeriet adgang til at betvivle Kammeradvokatens kvalifikationer inden for et konkret sagsområde mod Kammeradvokatens udsagn herom. I det tilfælde, at Finansministeriet kommer til at modtage flere ansøgninger om brug af anden juridisk bistand end Kammeradvokatens vil Finansministeriet dog holde øje med, hvis begrundelserne fx har at gøre med mistro til Kammeradvokatens ekspertise indenfor specifikke områder. Institutionernes opgaver ved køb af juridisk bistand Det er med tilfredshed, jeg læser beretningens konklusion om, at institutionernes køb af juridisk bistand for hovedpartens vedkommende er velfunderet, for så vidt angår at institutionerne har gjort sig fornuftige overvejelser om indkøbet såvel som processerne omkring købet af juridisk bistand. Jeg er enig i Rigsrevisionens vurdering af, at når institutionerne køber juridisk bistand fra Kammeradvokaten til økonomisk store sager og i sager af principiel karakter af hensyn til sikker forvaltning, bør institutionerne dokumentere beslutningsgrundlaget for at inddrage juridisk bistand, udarbejde en ydelsesbeskrivelse for indkøbet samt indhente et prisoverslag. Jeg noterer mig, at Rigsrevisionen finder det hensigtsmæssigt, at Finansministeriet i vejledning af 22. juni 2006 opfordrer institutioner til at indhente et prisoverslag fra Kammeradvokaten, når det er muligt. Finansministeriet har endvidere pr. 1. juli 2006 udstedt nye retningslinjer for afregning med Kammeradvokaten. Jeg noterer mig endvidere, at Rigsrevisionen finder retningslinjerne hensigtsmæssige. Jeg er også enig i, som Rigsrevisionen påpeger, at institutionerne ved køb af juridisk bistand fra andre end Kammeradvokaten, udover at indhente Finansministeriets godkendelse, altid bør udarbejde en kontrakt, en rammeaftale e.l. Med venlig hilsen

5 Thor Pedersen 5

Vejledning om kammeradvokatordningen Oktober 2008

Vejledning om kammeradvokatordningen Oktober 2008 Vejledning om kammeradvokatordningen Oktober 2008 Indhold Indledning 2 Hvilke statsinstitutioner er omfattet af aftalen? 2 Hvilke opgavetyper omfatter aftalen? 2 Anden advokatbistand end Kammeradvokaten

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis. Oktober 2006

Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis. Oktober 2006 Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis Oktober 2006 JURIDISK-KRITISK REVISION ANBEFALINGER TIL BEDSTE PRAKSIS i Indholdsfortegnelse I. Indledning... 1 II. ERFA-gruppens kommissorium

Læs mere

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 154 Bilag 1 Offentligt (01) 12. marts 2014 Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven 1. Indledning

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v.

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. LANDSBYGGEFONDEN Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. Januar 1999 LANDSBYGGEFONDEN Bilagsoversigt Bilag 1 Praktisk vejledning i forvaltningsrevision vedrørende o institutioner mv., Rigsrevisionen,

Læs mere

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 Autorisationsordningen for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 2012 Autorisationsordning for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranslyse 02 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

statens selvforsikringsordning

statens selvforsikringsordning Beretning til statsrevisorerne om statens selvforsikringsordning Januar 2004 RB B101/04 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 11 A. Indledning...

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter 15/2009 Beretning om statens anvendelse

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1)

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Lovforslag nr. L 29 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Kapitel 1 Erhvervet som

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere