VEDTÆGTER PARKERINGSLAUGET ADMIRALENS GÅRD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER PARKERINGSLAUGET ADMIRALENS GÅRD"

Transkript

1 PLESNER SVANE GRØN BORG ADVOKATFIRMA Afgift kr Matr.nr.: 605 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejl.nr.: Beliggende: 1 Weidekampsgade 33, kld København S Anmelder: Advokat Leif Djurhuus Amerika Plads København ø Telefon: VEDTÆGTER FOR PARKERINGSLAUGET ADMIRALENS GÅRD 1 Navn 1.1 Parkeringslaugets navn er "Parkeringslauget Admiralens Gård" (herefter kaldet "Parkeri ngs lauget"). 2 Baggrund, formål og hjemsted 2.1 Baggrunden og formålet med Parkeringslauget er at der til Ejerlejlighedsbebyggelsen på matr.nr. 605 Amagerbros Kvarter, København skal etableres et vist antal p-pladser - forventeligt 108 p-pladser - hvilke p-pladser skal tilhøre nærværende Parkeringslaug, som disponerer over disse p-pladser gennem salg af ejerandele (herefter kaldet "Pejerandele"), som oprindeligt er knyttet til salget af ejerlejligheder på matr.nr. 605 Amagerbros Kvarter, København, at førnævnte p-pladser etableres dels derved at Parkeringslauget erhverver, ejer og administrerer ejerlejlighed nr. laf matr.nr. 605 Amagerbros Kvarter, København, beliggende Weidekampsgade 33, kid., 2300 København S og

2 dels erhverver en tinglyst servitutsikret brugsret til 24 p-pladser i naboejendommen matr.nr. 604 Amagerbros Kvarter, København, at Parkeringslauget herefter disponerer over samtlige disse p-pladser - forventeligt 108 i alt - gennem salg af ejerandele, at der til p-pladserne nr og alle inklusive er knyttet et depotrum. P-plads og depotrum betragtes under et som en P-ejerandel,.at disse p-ejerandele, administrationen og håndteringen, herunder disponeringen og vedligeholdelsen m.m. af hele Parkeringslauget sker i overensstemmelse med nærværende vedtægter. 2.2 Parkeringslaugets hjemsted er Københavns Kommune. 3 Medlemskab 3.1 Som medlem af Parkeringslauget kan optages enhver, som samtidig med optagelsen har erhvervet en P-ejerandel af den Parkeringslauget tilhørende ejerlejlighed og tinglyste brugsret med den dertil tilknyttede ret til en eller flere parkeringspladser samt erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg. 3.2 Den af Parkeringslauget ejede ejerlejlighed er en del af en fælles p-kælder, der tillige er etableret på matr.nr. 603 og 604 Amagerbros Kvarter, København. Medlemmerne skal derfor respektere den på ejerlejligheden tinglyste deklaration af 15. juni 2005 vedrørende fælles benyttelse og vedligeholdelse m.v., vedlagt nærværende vedtægter som bilag 1. Ejerforeningen Admiralens Gård har i ejerforeningens vedtægter overdraget retten til at deltage i den i deklarationen nedsatte p-kælderbestyrelse, retten til at disponere over de 24 p-pladser på matr. nr. 604 samt påtaleretten til Parkeringslauget. 4 Indskud 4.1 Indskuddet udgør kr ,- pr. P-ejerandel. Til andelen hører retten til en parkeringsplads. 2

3 4.2 Indskuddet betales kontant. 4.3 Medlemmerne har andel foreningens formue og stemmeret forhold til deres indskud. 4.4 Andelen i Parkeringslaugets formue kan ikke gøres til genstand for arrest eller eksekution. P-ejerandel kan ikke belånes og der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. 5 Hæftelse 5.1 Medlemmerne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser vedrørende Parkeringslauget. 5.2 Et udtrædende medlem eller medlemmets bo hæfter for forpligtelsen efter stk. 1 indtil et nyt godkendt medlem har overtaget andelen i Parkeringslauget. 5.3 Såfremt et medlem ikke betaler sin andel af driftsudgifterne jf. punkt 6, eller andre ydelser til Parkeringslauget, kan bestyrelsen efter at have fremsat skriftligt påkrav, ekskludere medlemmet og sælge P-ejerandelen i Parkeringslauget. 6 Driftsudgifter 6.1 I forbindelse med Parkeringslaugets generalforsamling vedtages et driftsbudget for Parkeringslauget, som skal dække de til enhver tid værende driftsudgifter i forbindelse med Parkeringsanlægget, herunder: a. Ejendomsskatter b. El c. Ejerforeningsbidrag til Ejerforeningen Admiralens Gård d. Bidrag til p-kælderbestyrelse, jf. punkt 3.2 e. Bidrag til vedligeholdelse m.v., jf. bilag l, punkt 2.6 f. Vedligeholdelse og fornyelse g. Renholdelse h. Administration i. Diverse m.m. 3

4 6.2 Parkeringslaugets driftsudgifter fordeles efter ejerandele, idet der forventes at være 108 P-ejerandele, svarende til de forventede 108 p-pladser. 7 Fremleje 7.1 Et medlem er berettiget til at fremleje eller fremlåne sin parkeringsplads med bestyrelsens forudgående og skriftlige tilladelse, som kun kan nægtes, såfremt bestyrelsen har vægtige grunde hertil. 8 Overdragelse 8.1 Ønsker et medlem at overdrage sin P-ejerandel, skal følgende bestemmelser vedrørende fortrinsret respekteres: a. Et medlem af Parkeringslauget har altid ret til at overdrage sin P-ejerandel sammen med sin ejerlejlighed i Ejerforeningen Admiralens Gård. b. Såfremt P-ejerandelen ønskes overdraget uden samtidig overdragelse af ejerlejligheden, skal P-ejerandelen tilbydes medlemmerne af Ejerforeningen Admiralens Gård. c. Ønsker ingen af medlemmerne i Ejerforeningen Admiralens Gård at erhverve P-ejerandelen på de tilbudte Vilkår, kan P-ejerandelen overdrages til tredjemand på vilkår svarende til de, hvorpå medlemmerne fik tilbudt P- ejerandelen. Såfremt overdragelsesvilkårene ændres, skal P-ejerandelen på ny tilbydes medlemmerne i Ejerforeningen Admiralens Gård i overensstemmelse med de nu ændrede vilkår. 8.2 Vilkår i øvrigt ved overdragelsen af P-ejerandelen er ikke underlagt andre begrænsninger end dem, der fremgår af denne vedtægt. Dog fastsætter bestyrelsen for Parkeringslauget ensartede regler for udnyttelsen af fortrinsretten, jf. punkt 8.1 ovenfor, herunder frister inden for hvilke fortrinsretten skal være udøvet, og frister inden for hvilke medlemmet skal have videresolgt sin P- ejerandel, uden på ny at skulle tilbyde den til medlemmerne i Ejerforeningen Admiralens Gård. 9 Generalforsamling 9.1 Generalforsamlingen er Parkeringslaugets øverste myndighed. 4

5 9.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år på samme dag som Ejerforeningen Admiralens Gård afholder ordinær generalforsamling og har følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens årsberetning. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab med p~tegning af revisor. 4. Forelæggelse og godkendelse af driftsbudget. 5. Forslag. 6. Valg af bestyrelsesformand, -medlemmer og suppleant. 7. Valg af revisor. 8. Valg af administrator. 9. Eventuelt. 9.3 Hver P-ejerandel giver en stemme. 9.4 Alle beslutninger på generalforsamlingen, bortset fra de punkt 9.5 nævnte, træffes af de fremmødte med simpel stemmeflerhed. 9.5 Til beslutninger om væsentlige forbedringer, væsentlig forandring eller salg af hele eller en del af den Parkeringslauget tilhørende ejendom eller om ændring i disse vedtægter kræves, at 2/3 af de stemmeberettigede stemmer herfor. såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, afholdes ny generalforsamling inden fire uger, og på denne kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. 9.6 Stemmeretten på en generalforsamling kan udøves af et medlems ægtefælle eiler af en myndig person, som medlemmet skriftligt har meddelt fuldmagt dertil. 10 Indkaldelse til generalforsamling 10.1 En generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der er fremsat i 5

6 overensstemmelse hermed, udsendes med tilhørende materiale til Parkeringslaugets medlemmer senest en uge før generalforsamlingen. 11 Bestyrelsen 11.1 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 2-4 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt af generalforsamlingen. Desuden vælges en suppleant. Valgbar som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun Parkeringslaugets medlemmer samt disses ægtefæller eller ansatte. Et medlem, ægtefælle eller ansat hos medlemmet kan dog ikke være samtidige medlemmer af bestyrelsen Bestyrelsens formand, medlemmer og suppleanter vælges for to år. Genvalg kan finde sted. Ved afgang mellem de ordinære generalforsamlinger indtræder den valgte suppleant i bestyrelsen. Er der ikke tilstrækkelige suppleanter, eksempelvis som følge af afgang, indkaldes ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Såfremt formanden fratræder sit hverv i en valgperiode, vælger den øvrige bestyrelse en ny formand, der fungerer indtil næste generalforsamling Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 12 Bestyrelsens opgave 12.1 Bestyrelsen har den daglige ledelse af Parkeringslaugets anliggender, som bestyrelsen i sædvanligt omfang kan delegere til en af generalforsamlingen valgt administrator. Ethvert bestyrelsesmedlem er endvidere forpligtet til at deltage som bestyrelsesmedlem i den jf. punkt 3.2 nedsatte fælles p-kælderbestyrelse. 13 Tegningsret 13.1 Parkeringslauget forpligtes ved underskrift af et flertal af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura til administrator. 6

7 14 Revision 14.1 Parkeringslaugets regnskab revideres af en generalforsamlingsvalgt statsautoriseret eller registreret revisor Parkeringslaugets regnskabsår er kalenderåret. 1. regnskabsår løber fra stiftelsen til og med 31. december i stiftelsesåret Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. 15 Opløsning 15.1 Opløsning af Parkeringslauget ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen Efter realisation af Parkeringslaugets aktiver og betaling af gælden deles den resterende formue mellem de til enhver tid værende medlemmer i forhold til deres indskud. 16 Tredjemandsrettigheder 16.1 Parkeringslaugets medlemmer er pligtige til at respektere, at medlemmer af Ejerforeningen Admiralens Gård, har ret til at anvende Parkeringslaugets ejendom som adgangsvej til depot- og pulterrum, til cykelkælder og -parkering samt som adgangsvej til og fra den øvrige del af den samlet etablerede p-kælder jf. bilag 1. Med hensyn til de øvrige p-kældre på matr.nr. 603 og 604 Amagerbros Kvarter, København samt disses samspil og fællesskab med Parkeringslaugets ejendom, henvises til bilag Tinglysning 17.1 Denne vedtægt begæres tinglyst servitutstiftende på ejerlejlighed nr. laf matr.nr. 605 Amagerbros Kvarter, København Med hensyn til de på ejendommen og ejerlejlighederne hvilende servitutter og byrder henvises til ejendommens og ejerlejlighedernes blade i tingbogen Påtaleberettiget er Parkeringslauget ved dennes bestyrelse og ethvert medlem. 7

8 _o.._-""1, _._( 17.4 Påtaleberettiget for så vidt angår punkt 16.1 er Ejerforeningen Admiralens Gård samt Ejerforeningerne/andelsboligforeningerne på ejendommene matr.nr. 604 og 603 Amagerbros Kvarter, København. BILAG 1: Deklaration af 15. juni 2005 vedrørende p-pladser og friareal pulje. Således vedtaget på Parkeringslaugets stiftende generalforsamling den 5. december 2006 København, den II. iø-.y'ch ~1- f. Bestyrelsen for Parkeringslauget Admiralens Gård: ~eter Steen Hansen ~ formand, Peter Steen Hansen Sz.r4 h R~OI.u rr~t:u~ ~~~~~~=-- sse-, Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens myndighed: a~ ~VOI(ArFIRMA "0RV.. l "l1o'li'lui"" Stilling: CAI/n "'T.,. lf'..!"'i ~L HI!. NIELSEN /J. HI- Bopæl: "'or&.skow'e~ ID ~/. Navn: 'tf.l +<1570~el~tit!/HXl /(abenhavn K Navn: Per Co """O "" Voicl~~ rc2. ' t1!!lt: IB 07 '. Q Stilling: Bopæl: s-rr=>: undersk~ &-~~~ undersk~i~::~::_"'~: ~~H"-'''~'''''-' (Vitterlighedsvidnerne bedes anføre navn, stilling og bopæl med tydelig og let læselig skrift) S Tinglysning af nærværende vedtægt tiltrædes af Sjælsø Entreprise A/S som adkomsthaver: københavn, den l For Sjælsø Entretrise l! I' t r il" l. 2'1/, 01- A/S: Flemmj~osef Jrnsen /Oirektør / 8

9 Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens myndighed: Lotte Larsen Navn: Sekretær Navn: Stilling: :::~:Skrift.~~~::_1}~~_~_ Slotsdalen 65 Stilling: Bopæl: I'J.~ Underskrift: (Vitterlighedsvidnerne bedes anføre navn, stilling og bopæl med ty Hanne R illi0uervsng S.-:;Kn7-tæl Grø yssevej 13 Vejby I henhold til bestemmelserne i 42, stk. 1, i Lovendtgøre se nr. 763 af 11. september 2002 om planlægning, meddeles hermed samt Samtidig erklæres det, at tilvejebringelse af o Iplan ikke er påkrævet. I henhold til bestemmelserne I 42, stk. 1, i lov om planlægning meddel;-):: nerveo sarnlyi;~:e l.1ltincly~ning af nærværende dokument. Silmtidig orldæres det, at tilvejebringelse af en Ickalplan il<ke er påkrævet. Københavns Kom ns /. ektur, den :2 2 FEB,

10 {. Bilag.=1=----- Afgift kr ,- Sag nr. Plesner SV~:'i1eGrønborg Amerika Plads 3/, 2100 København ø Ejerlav: Matr.nr.: Amagerbros 603 Kvarter, København Ejerlav: Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed: 1 ORIGINAl GOOO, ,.2(105 r: \ '5,60(1,00 K Matr.nr.: 604 AnmeldeJ:'; Advokat Ole Bernt Hasling Algade 1, 4000 Roskilde Ejerlav: Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed: 2-23 Matr.nr.: 604 Tlf. 48:}35l~4m~17 J.nr Ejerlav: Amagerbros Kvarter, København Matr.nr.: 605 Beliggende: ~. D E K L A RATIO N vedrørende p-pladser og friarealpulje Baggrund. Baggrunden for nærværende deklaration er at p-kældrene i matrikelnumrene 603, 604 og 605 vil blive fysisk forbundne. Ved nærværende deklarations oprettelse er p-kælder på matr nr. 603 etableret, p-kælder på matr nr 604 er under etablering og p-kælder på matr nr 605 vil blive etableret; dog er det endelige antal p-pladser p t ukendt Side 1 af 6

11 at til- og afkørsel finder sted via 4 ramper, 2 til tilkørsel og 2 til afkørsel placeret med en rampe på matr.nr. 603, 2 ramper på matr.nr. 604 og en rampe på rnatr.nr Ved nærværende deklarations oprettelse er 1 rampe etableret, 2 er under udførelse og 1 udføres i forbindelse med bebyggelse på rnatr.nr. 605 at der er indrettes følgende antal p-pladser på de tre matrikelnumre: matr. nr. 603: 105 matr.nr. 604: 116 rnatr.nr 605: 95, idet antallet kan afvige i endeligt projekt at der ikke er overensstemmelse mellem antallet af boliger og antallet af p-pladser indenfor hvert enkelt matrikelnummer for så vidt angår matr.nr. 604 og 605, at der følgelig skal ske regulering af benyttelse og vedligeholdelse og at friarealerne for de tre ejendomme anses som en helhed i relation til bebyggelse. 2, P-kældre. 2.1 Administration, De til enhver tid værende ejere af de tre matrikelnumre, ved opdeling i ejerlejligheder dog ejerforeningen, skal etablere en p-kælderbestyrelse til varetagelse af de af nærværende deklaration omfattede fælles opgaver. Bestyrelsen består af 2 medlemmer fra hvert matrikelnummer, i alt 6 medlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. P- kælderbestyrelsen kan efter fælles beslutning fra dem, der udpeger bestyrelsen, tillægges andre opgaver af fælles karakter for de tre matrikelnumre, 2 3 Adgangsveje. De til enhver tid værende brugere af p-kælderens 316 p-pladser har ret til at benytte de 4 ti/- og frakørselsramper uden andre hindringer end det til enhver tid etablerede fælles adgangskontrolsystem Det påhviler matr nr. 605 at etablere et adgangskontrolsystem, der svarer til det system, der er etablereuunder etablering på matr nr 603 og matr nr 604, senest når p- kælder på matr nr 605 overgår til drift sammen med resten af p-kælderen Side 2 af 6

12 2..4 Nummerering af p-pladser, P-pladser nummereres som følger: Matr. n r, 603: Matr.nr. 604: Matrnr. 605: (105 pladser) (92 pladser) (24 pladser) (baseret på 95 pladser) 2.4 Brugsret til p-pladser på matr.nr. 604, Brugsretten tif de 116 p-pladser i p-kælder på matr.nr 604 fordeles som følger: Den til enhver tid værende ejer af matr 605 har brugsretten til 24 p-pladser, nr 301 til 324. De til enhver tid værende ejere af ejerlejlighederne nr 2-22 har brugsret til 21 p-pladser, nr, 201 til 211 og , med en p-plads til hver lejlighed. Den til enhver tid værende ejer af ejerlejlighed nr 1 har brugsret til 70 pladser, nr. 212 til 220 og , Den overskydende p-plads, 292, disponerer Ejerforeningen Ny Tøjhus 2 over. 2.5 Drift og vedligeholdelse af ramper Vedligeholdelse af ramper med tilhørende adgangskontrolsystem påhviler de tre matrikelnumre i fællesskab, jfr dog nedenfor, Omkostningerne til vedligeholdelse fordeles iforhold til antallet af p-pladser, jf. pkt 4, som følger: Matr.nr 603: Matrnr 604: Matr nr. 605: 105 pladser (105/316) 92 pladser (92/316) 119 pladser (119/316) r- Såfremt der etableres en p-kælder med plads til mindre end 95 p-pladser i matr.nr 605 reguleres forholdstallet tilsvarende Side 3 af 6

13 : Weio Deklaration vedrørende p-pladser og friareajpulje på meir.nr. 603 og 604 Amagerbros Kvarter, København Stadskonduktørembedet, 12 maj 2005 Målforhold $lar K

14 ~;'psgade ml- oeae Fotokopiens rigtighed bekræf~s~ skilde, den,'l/f.:; 2005 JP'.ADVOKATERNE o AL,GAD~ ~""'.- I I! I ~ i I! I -t

15 .. *** * * 1<1< Side: 9 >I * * * * *** l< * * Retten i København Akt.zrz.: * *** 'k** Tinglysningsafdelingen F 588 Påtegning på byrde Vedrørende matz,nr, 603, Amagerbros Kvarter, København Ejendomsejer: Andelsboligforeningen Ny Tøjnus I Lyst føiste gang den: 15, unde:!:m:, Senest ændret den 15, under nr, Lyst på matl':.m:'..603, 604, ejl 1-23 og 605 Amagerbros Kva:z:ter, Legi timatton forevi.sc Retten i København den ( Puk Willumsen

under Stævnen matr.nr. 537b og Broen matr.nr.537c.beliggende på matr.nr. 537 a Åløkkegård Hgd. Odense Jorder Laugets hjemsted er Odense Kommune.

under Stævnen matr.nr. 537b og Broen matr.nr.537c.beliggende på matr.nr. 537 a Åløkkegård Hgd. Odense Jorder Laugets hjemsted er Odense Kommune. VEDTÆGTER FOR PARKERINGSLAUGET PROMENADEN FOR PARKERINGSLAUGET [*] F Bilag 1: 1. NAVN Bilag 1: 1.1 Parkeringslaugets navn er Parkeringslauget Promenaden (i det følgende kaldet Lauget ). 2. FORMÅL OG HJEMSTED

Læs mere

a. Ejendomsskat b. Bidrag til Ejerforeningen Kaj Plads 24 c. Vedligeholdelse d. Administration e. Revision f. Diverse, møder m.m.

a. Ejendomsskat b. Bidrag til Ejerforeningen Kaj Plads 24 c. Vedligeholdelse d. Administration e. Revision f. Diverse, møder m.m. NTELsEN r$rrhomsen )w\q8 Matr.nr. 192 Eksercerpladsen, København Anmelder: Ejerlejlighederne t-59 Advokat Allan Thomsen Beliggende: Islands Brygge 34 A-D Østbanegade 55 2300 København S 2100 KøbenhavnØ

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å Vedtægter for Ejerforeningen Giber Å Rev. 2, 9. april 2013 I hht beslutning på ekstraordinær generalforsamling 21.03.2013 2 1 Formål, medlemmer: Ejerforeningen har til formål at eje og drive og vedligeholde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken Dato: 18042002 Matr. Nr. 75 a Ølstykke by, Ølstykke Lejlighedsnumre 1-28 Beliggende: Bryggerparken 1-28. 3650 Ølstykke Amnelder: Carsten Ringgård Advokat Østbanegade 55 2100 København ø 35 44 70 00 Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BJØRNEBAKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BJØRNEBAKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BJØRNEBAKKEN 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er grundejerforeningen Bjørnebakken. Foreningen har hjemsted i Halsnæs Kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål er at varetage

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Foreningen, DC grundens private spildevandslaug (Herefter benævnt spildevandslauget)

Vedtægter for Foreningen, DC grundens private spildevandslaug (Herefter benævnt spildevandslauget) H. P. Hanssens Gade 42 Postboks 239 6200 Aabenraa Tlf: (+45) 74 31 31 31 Fax: (+45) 74 31 31 47 www.dahlguldager.dk #SkjulVedPrint J.nr. 26094/PDA/dvp 27. marts 2012 Vedtægter for Foreningen, DC grundens

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 fast afgift: 1.400,00 Ejerlav: Egense By, Mou Sogn Anmelder: Matr.nr.: *, *, * ADVOKATFIRMAET Beliggenhed: Kystvej 10 B, Skovvej 2, Egense, ABEL OG SKOVGÅRD LARSEN 9280 Storvorde Sønder Allé 9 8000 Århus

Læs mere

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk Vedtægter for I/S Fyrrebakkens Vandværk Navn og hjemsted Selskabet, er et interessentskab, hvis navn er "I/S Fyrrebakkens Vandværk". Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 1. Formål 2. Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1. januar 2010, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Lindholm Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aalborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Jægerspris Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vrads Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dens hjemsted er: Randers Kommune. 2 Formål

Læs mere

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ...

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ... Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder Vedtægt for Ejerforeningen Langelandsgade 208......... 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. Dets navn er Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. oktober 2009 og har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRFABRIKKEN. Korrigerede vedtægter 14. august Gitte Nedergaard (H)

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRFABRIKKEN. Korrigerede vedtægter 14. august Gitte Nedergaard (H) Korrigerede vedtægter 14. august 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRFABRIKKEN Gitte Nedergaard (H) ADVOKATGRUPPEN ÅRHUS Åboulevarden 31 8000 Århus C Telefon 70 10 13 30 Telefax 70 21 13 30 E-mail

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 24. Marts 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Brædstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet, der er stiftet i 1903, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gundsømagle Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Roskilde Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hvalsø Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kyndeløse Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK Selskabet, der er stiftet i 1907, er et andelsselskab, hvis navn er Gyrstinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Ringsted Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Over-Jerstal Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Haderslev Kommune. FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Funder Kirkeby Vandværk I/S

Funder Kirkeby Vandværk I/S Funder Kirkeby Vandværk I/S Vedtægter for Funder Kirkeby Vandværk I/S. Navn og hjemsted Selskabet er et interessentskab, hvis fulde navn er Funder Kirkeby Vandværk I/S. 1 Selskabet har hjemme i Silkeborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TUNE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TUNE VANDVÆRK a.m.b.a. FORSLAG TIL VEDTÆGTER MED ÆNDRING AF 8 STK 3 TIL VEDTAGELSE PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSMALING DEN 17/6 2015 PÅ TUNE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR TUNE VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 5. november

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Lime Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TRANBJERGGÅRDENS VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR TRANBJERGGÅRDENS VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR TRANBJERGGÅRDENS VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet, stiftet den 9. maj 1962, er et andelsselskab, hvis navn er Tranbjerggårdens Vandværk. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bellinge Vest Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Odense Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKULDELEV VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR SKULDELEV VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR SKULDELEV VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Skuldelev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skibby Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 1 2 Selskabets formål

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

Vedtægter Hjallerup Vandforsyning

Vedtægter Hjallerup Vandforsyning Vedtægter Hjallerup Vandforsyning 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 10.10.1932 er et andelsselskab, hvis navn er Hjallerup Vandforsyning, har hjemsted i Brønderslev Kommune. 2 Formål Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK Februar 2014 VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 7. september 1963, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Jørlunde Østre Vandværk. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune.

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. RASK MØLLE VANDVÆRK VEDTÆGT 1 Navn og hjemsted Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Understed Vandværk I/S

Vedtægter for Understed Vandværk I/S Vedtægter for Understed Vandværk I/S Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Understed Vandværk. Selskabet har hjemsted Sæby Kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK Standardvedtægter for private almene vandforsyninger VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den er et interessentskab / andelsselskab / andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.A.),

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Gårdlaug. 1.1 Gårdlaugets navn er Løngangstræde 19-21 / Stormgade 8-12 (herefter kaldet Gårdlauget).

VEDTÆGTER FOR Gårdlaug. 1.1 Gårdlaugets navn er Løngangstræde 19-21 / Stormgade 8-12 (herefter kaldet Gårdlauget). Ejerlav: Vester Kvarter, København Anmelder: Matr.nr.: 172 Elmann Advokatpartnerselskab Beliggenhed: Løngangsstræde 19-21 Stockholmsgade 41 1468 København K 2100 København Ø J.nr. 18311-001 VEDTÆGTER FOR

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Vedtægter For Reerslev Vandværk a.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Reerslev Vandværk og er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 30. november 1964, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Grimstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted i Helle Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar)

Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar) Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar) Vedtægter for 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: Selskabet har hjemsted i Ringkøbing- Skjern_ Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BÆKMARKSBRO VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR BÆKMARKSBRO VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BÆKMARKSBRO VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bækmarksbro Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lemvig Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet. Marielyst Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet. Marielyst Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Marielyst Vandværk Gældende fra 28. juli 2012 Vedtægter for Marielyst Vandværk 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 20. april 1936, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Standardvedtægter andelsselskab

Standardvedtægter andelsselskab Standardvedtægter andelsselskab Vedtægter for 1 Selskabet, der er stiftet den, er et andelsselskab, hvis navn er Selskabet har hjemsted i Kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse med den

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VINDING VANDVÆRK A.m.b.a

VEDTÆGTER FOR VINDING VANDVÆRK A.m.b.a VEDTÆGTER FOR VINDING VANDVÆRK A.m.b.a navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet i 1934 er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinding Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet har hjemsted i Vejle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Viby Vandværk a.m.b.a. formål. medlemmer. medlemmernes rettigheder. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

Vedtægter for Viby Vandværk a.m.b.a. formål. medlemmer. medlemmernes rettigheder. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt Vedtægter for Viby Vandværk a.m.b.a Selskabet, der er stiftet i 1908, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Viby Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Roskilde Kommune. 1 formål Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk

Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Skrillinge-Russelbæk Vandværk. Selskabet har hjemsted i Middelfart Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK 2004 VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK Lillegade 11, 2670 Greve 1 1 navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet 19. februar 1937, er et andelsselskab, hvis navn er Greve Landsby Vandværk Selskabet har

Læs mere

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug)

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Matr.nr. :... Anmelder:... Ejerlav :... Tlf.... Kommune : Esbjerg Sagnr.... Afgift kr.... D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Underskrevne ejer / ejere af den / de på vedhæftede kortbilag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SAHL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SAHL VANDVÆRK a.m.b.a. Vejledning nr. 100 03/2012 Gammelt nr. 100 Emne: Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar) VEDTÆGTER FOR SAHL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KRUSÅ VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR KRUSÅ VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR KRUSÅ VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab hvis navn er Kruså Vandværk. Selskabet har hjemsted i Bov Kommune. (Aabenraa Kommune) formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) Forslag til VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Onsild Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRØBY EGEDE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR STRØBY EGEDE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet STRØBY EGEDE VANDVÆRK 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 24. marts 1949 er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Andelsselskabet Strøby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LOBBÆK VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR LOBBÆK VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR LOBBÆK VANDVÆRK 1. navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 19. marts 1950, er et andelsselskab, hvis navn er Lobbæk Vandværk. Selskabet har hjemsted i Bornholms Regionskommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET HAVNSØ VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET HAVNSØ VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET HAVNSØ VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR HAVNSØ VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Havnsø Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kalundborg Kommune.

Læs mere

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge J.nr. 955-2246 UT/LD VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge 1 Vedtægter for Grundejerforeningen Tejnvej?? Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1. navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Stavtrup Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Stavtrup 8260 Viby J. -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JANDERUP VANDVÆRK ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR (A.M.B.A.)

VEDTÆGTER FOR JANDERUP VANDVÆRK ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR (A.M.B.A.) VEDTÆGTER FOR JANDERUP VANDVÆRK ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR (A.M.B.A.) Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Janderup Vandværk A.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. for Hundslund Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter. for Hundslund Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Hundslund Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HUNDSLUND VANDVÆRK a.m.b.a. 4 medlemmernes rettigheder Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JELS VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR JELS VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR JELS VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Jels Vandværk. Selskabet har hjemsted i Vejen Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse med den

Læs mere