VEDTÆGTER PARKERINGSLAUGET ADMIRALENS GÅRD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER PARKERINGSLAUGET ADMIRALENS GÅRD"

Transkript

1 PLESNER SVANE GRØN BORG ADVOKATFIRMA Afgift kr Matr.nr.: 605 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejl.nr.: Beliggende: 1 Weidekampsgade 33, kld København S Anmelder: Advokat Leif Djurhuus Amerika Plads København ø Telefon: VEDTÆGTER FOR PARKERINGSLAUGET ADMIRALENS GÅRD 1 Navn 1.1 Parkeringslaugets navn er "Parkeringslauget Admiralens Gård" (herefter kaldet "Parkeri ngs lauget"). 2 Baggrund, formål og hjemsted 2.1 Baggrunden og formålet med Parkeringslauget er at der til Ejerlejlighedsbebyggelsen på matr.nr. 605 Amagerbros Kvarter, København skal etableres et vist antal p-pladser - forventeligt 108 p-pladser - hvilke p-pladser skal tilhøre nærværende Parkeringslaug, som disponerer over disse p-pladser gennem salg af ejerandele (herefter kaldet "Pejerandele"), som oprindeligt er knyttet til salget af ejerlejligheder på matr.nr. 605 Amagerbros Kvarter, København, at førnævnte p-pladser etableres dels derved at Parkeringslauget erhverver, ejer og administrerer ejerlejlighed nr. laf matr.nr. 605 Amagerbros Kvarter, København, beliggende Weidekampsgade 33, kid., 2300 København S og

2 dels erhverver en tinglyst servitutsikret brugsret til 24 p-pladser i naboejendommen matr.nr. 604 Amagerbros Kvarter, København, at Parkeringslauget herefter disponerer over samtlige disse p-pladser - forventeligt 108 i alt - gennem salg af ejerandele, at der til p-pladserne nr og alle inklusive er knyttet et depotrum. P-plads og depotrum betragtes under et som en P-ejerandel,.at disse p-ejerandele, administrationen og håndteringen, herunder disponeringen og vedligeholdelsen m.m. af hele Parkeringslauget sker i overensstemmelse med nærværende vedtægter. 2.2 Parkeringslaugets hjemsted er Københavns Kommune. 3 Medlemskab 3.1 Som medlem af Parkeringslauget kan optages enhver, som samtidig med optagelsen har erhvervet en P-ejerandel af den Parkeringslauget tilhørende ejerlejlighed og tinglyste brugsret med den dertil tilknyttede ret til en eller flere parkeringspladser samt erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg. 3.2 Den af Parkeringslauget ejede ejerlejlighed er en del af en fælles p-kælder, der tillige er etableret på matr.nr. 603 og 604 Amagerbros Kvarter, København. Medlemmerne skal derfor respektere den på ejerlejligheden tinglyste deklaration af 15. juni 2005 vedrørende fælles benyttelse og vedligeholdelse m.v., vedlagt nærværende vedtægter som bilag 1. Ejerforeningen Admiralens Gård har i ejerforeningens vedtægter overdraget retten til at deltage i den i deklarationen nedsatte p-kælderbestyrelse, retten til at disponere over de 24 p-pladser på matr. nr. 604 samt påtaleretten til Parkeringslauget. 4 Indskud 4.1 Indskuddet udgør kr ,- pr. P-ejerandel. Til andelen hører retten til en parkeringsplads. 2

3 4.2 Indskuddet betales kontant. 4.3 Medlemmerne har andel foreningens formue og stemmeret forhold til deres indskud. 4.4 Andelen i Parkeringslaugets formue kan ikke gøres til genstand for arrest eller eksekution. P-ejerandel kan ikke belånes og der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. 5 Hæftelse 5.1 Medlemmerne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser vedrørende Parkeringslauget. 5.2 Et udtrædende medlem eller medlemmets bo hæfter for forpligtelsen efter stk. 1 indtil et nyt godkendt medlem har overtaget andelen i Parkeringslauget. 5.3 Såfremt et medlem ikke betaler sin andel af driftsudgifterne jf. punkt 6, eller andre ydelser til Parkeringslauget, kan bestyrelsen efter at have fremsat skriftligt påkrav, ekskludere medlemmet og sælge P-ejerandelen i Parkeringslauget. 6 Driftsudgifter 6.1 I forbindelse med Parkeringslaugets generalforsamling vedtages et driftsbudget for Parkeringslauget, som skal dække de til enhver tid værende driftsudgifter i forbindelse med Parkeringsanlægget, herunder: a. Ejendomsskatter b. El c. Ejerforeningsbidrag til Ejerforeningen Admiralens Gård d. Bidrag til p-kælderbestyrelse, jf. punkt 3.2 e. Bidrag til vedligeholdelse m.v., jf. bilag l, punkt 2.6 f. Vedligeholdelse og fornyelse g. Renholdelse h. Administration i. Diverse m.m. 3

4 6.2 Parkeringslaugets driftsudgifter fordeles efter ejerandele, idet der forventes at være 108 P-ejerandele, svarende til de forventede 108 p-pladser. 7 Fremleje 7.1 Et medlem er berettiget til at fremleje eller fremlåne sin parkeringsplads med bestyrelsens forudgående og skriftlige tilladelse, som kun kan nægtes, såfremt bestyrelsen har vægtige grunde hertil. 8 Overdragelse 8.1 Ønsker et medlem at overdrage sin P-ejerandel, skal følgende bestemmelser vedrørende fortrinsret respekteres: a. Et medlem af Parkeringslauget har altid ret til at overdrage sin P-ejerandel sammen med sin ejerlejlighed i Ejerforeningen Admiralens Gård. b. Såfremt P-ejerandelen ønskes overdraget uden samtidig overdragelse af ejerlejligheden, skal P-ejerandelen tilbydes medlemmerne af Ejerforeningen Admiralens Gård. c. Ønsker ingen af medlemmerne i Ejerforeningen Admiralens Gård at erhverve P-ejerandelen på de tilbudte Vilkår, kan P-ejerandelen overdrages til tredjemand på vilkår svarende til de, hvorpå medlemmerne fik tilbudt P- ejerandelen. Såfremt overdragelsesvilkårene ændres, skal P-ejerandelen på ny tilbydes medlemmerne i Ejerforeningen Admiralens Gård i overensstemmelse med de nu ændrede vilkår. 8.2 Vilkår i øvrigt ved overdragelsen af P-ejerandelen er ikke underlagt andre begrænsninger end dem, der fremgår af denne vedtægt. Dog fastsætter bestyrelsen for Parkeringslauget ensartede regler for udnyttelsen af fortrinsretten, jf. punkt 8.1 ovenfor, herunder frister inden for hvilke fortrinsretten skal være udøvet, og frister inden for hvilke medlemmet skal have videresolgt sin P- ejerandel, uden på ny at skulle tilbyde den til medlemmerne i Ejerforeningen Admiralens Gård. 9 Generalforsamling 9.1 Generalforsamlingen er Parkeringslaugets øverste myndighed. 4

5 9.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år på samme dag som Ejerforeningen Admiralens Gård afholder ordinær generalforsamling og har følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens årsberetning. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab med p~tegning af revisor. 4. Forelæggelse og godkendelse af driftsbudget. 5. Forslag. 6. Valg af bestyrelsesformand, -medlemmer og suppleant. 7. Valg af revisor. 8. Valg af administrator. 9. Eventuelt. 9.3 Hver P-ejerandel giver en stemme. 9.4 Alle beslutninger på generalforsamlingen, bortset fra de punkt 9.5 nævnte, træffes af de fremmødte med simpel stemmeflerhed. 9.5 Til beslutninger om væsentlige forbedringer, væsentlig forandring eller salg af hele eller en del af den Parkeringslauget tilhørende ejendom eller om ændring i disse vedtægter kræves, at 2/3 af de stemmeberettigede stemmer herfor. såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, afholdes ny generalforsamling inden fire uger, og på denne kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. 9.6 Stemmeretten på en generalforsamling kan udøves af et medlems ægtefælle eiler af en myndig person, som medlemmet skriftligt har meddelt fuldmagt dertil. 10 Indkaldelse til generalforsamling 10.1 En generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der er fremsat i 5

6 overensstemmelse hermed, udsendes med tilhørende materiale til Parkeringslaugets medlemmer senest en uge før generalforsamlingen. 11 Bestyrelsen 11.1 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 2-4 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt af generalforsamlingen. Desuden vælges en suppleant. Valgbar som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun Parkeringslaugets medlemmer samt disses ægtefæller eller ansatte. Et medlem, ægtefælle eller ansat hos medlemmet kan dog ikke være samtidige medlemmer af bestyrelsen Bestyrelsens formand, medlemmer og suppleanter vælges for to år. Genvalg kan finde sted. Ved afgang mellem de ordinære generalforsamlinger indtræder den valgte suppleant i bestyrelsen. Er der ikke tilstrækkelige suppleanter, eksempelvis som følge af afgang, indkaldes ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Såfremt formanden fratræder sit hverv i en valgperiode, vælger den øvrige bestyrelse en ny formand, der fungerer indtil næste generalforsamling Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 12 Bestyrelsens opgave 12.1 Bestyrelsen har den daglige ledelse af Parkeringslaugets anliggender, som bestyrelsen i sædvanligt omfang kan delegere til en af generalforsamlingen valgt administrator. Ethvert bestyrelsesmedlem er endvidere forpligtet til at deltage som bestyrelsesmedlem i den jf. punkt 3.2 nedsatte fælles p-kælderbestyrelse. 13 Tegningsret 13.1 Parkeringslauget forpligtes ved underskrift af et flertal af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura til administrator. 6

7 14 Revision 14.1 Parkeringslaugets regnskab revideres af en generalforsamlingsvalgt statsautoriseret eller registreret revisor Parkeringslaugets regnskabsår er kalenderåret. 1. regnskabsår løber fra stiftelsen til og med 31. december i stiftelsesåret Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. 15 Opløsning 15.1 Opløsning af Parkeringslauget ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen Efter realisation af Parkeringslaugets aktiver og betaling af gælden deles den resterende formue mellem de til enhver tid værende medlemmer i forhold til deres indskud. 16 Tredjemandsrettigheder 16.1 Parkeringslaugets medlemmer er pligtige til at respektere, at medlemmer af Ejerforeningen Admiralens Gård, har ret til at anvende Parkeringslaugets ejendom som adgangsvej til depot- og pulterrum, til cykelkælder og -parkering samt som adgangsvej til og fra den øvrige del af den samlet etablerede p-kælder jf. bilag 1. Med hensyn til de øvrige p-kældre på matr.nr. 603 og 604 Amagerbros Kvarter, København samt disses samspil og fællesskab med Parkeringslaugets ejendom, henvises til bilag Tinglysning 17.1 Denne vedtægt begæres tinglyst servitutstiftende på ejerlejlighed nr. laf matr.nr. 605 Amagerbros Kvarter, København Med hensyn til de på ejendommen og ejerlejlighederne hvilende servitutter og byrder henvises til ejendommens og ejerlejlighedernes blade i tingbogen Påtaleberettiget er Parkeringslauget ved dennes bestyrelse og ethvert medlem. 7

8 _o.._-""1, _._( 17.4 Påtaleberettiget for så vidt angår punkt 16.1 er Ejerforeningen Admiralens Gård samt Ejerforeningerne/andelsboligforeningerne på ejendommene matr.nr. 604 og 603 Amagerbros Kvarter, København. BILAG 1: Deklaration af 15. juni 2005 vedrørende p-pladser og friareal pulje. Således vedtaget på Parkeringslaugets stiftende generalforsamling den 5. december 2006 København, den II. iø-.y'ch ~1- f. Bestyrelsen for Parkeringslauget Admiralens Gård: ~eter Steen Hansen ~ formand, Peter Steen Hansen Sz.r4 h R~OI.u rr~t:u~ ~~~~~~=-- sse-, Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens myndighed: a~ ~VOI(ArFIRMA "0RV.. l "l1o'li'lui"" Stilling: CAI/n "'T.,. lf'..!"'i ~L HI!. NIELSEN /J. HI- Bopæl: "'or&.skow'e~ ID ~/. Navn: 'tf.l +<1570~el~tit!/HXl /(abenhavn K Navn: Per Co """O "" Voicl~~ rc2. ' t1!!lt: IB 07 '. Q Stilling: Bopæl: s-rr=>: undersk~ &-~~~ undersk~i~::~::_"'~: ~~H"-'''~'''''-' (Vitterlighedsvidnerne bedes anføre navn, stilling og bopæl med tydelig og let læselig skrift) S Tinglysning af nærværende vedtægt tiltrædes af Sjælsø Entreprise A/S som adkomsthaver: københavn, den l For Sjælsø Entretrise l! I' t r il" l. 2'1/, 01- A/S: Flemmj~osef Jrnsen /Oirektør / 8

9 Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens myndighed: Lotte Larsen Navn: Sekretær Navn: Stilling: :::~:Skrift.~~~::_1}~~_~_ Slotsdalen 65 Stilling: Bopæl: I'J.~ Underskrift: (Vitterlighedsvidnerne bedes anføre navn, stilling og bopæl med ty Hanne R illi0uervsng S.-:;Kn7-tæl Grø yssevej 13 Vejby I henhold til bestemmelserne i 42, stk. 1, i Lovendtgøre se nr. 763 af 11. september 2002 om planlægning, meddeles hermed samt Samtidig erklæres det, at tilvejebringelse af o Iplan ikke er påkrævet. I henhold til bestemmelserne I 42, stk. 1, i lov om planlægning meddel;-):: nerveo sarnlyi;~:e l.1ltincly~ning af nærværende dokument. Silmtidig orldæres det, at tilvejebringelse af en Ickalplan il<ke er påkrævet. Københavns Kom ns /. ektur, den :2 2 FEB,

10 {. Bilag.=1=----- Afgift kr ,- Sag nr. Plesner SV~:'i1eGrønborg Amerika Plads 3/, 2100 København ø Ejerlav: Matr.nr.: Amagerbros 603 Kvarter, København Ejerlav: Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed: 1 ORIGINAl GOOO, ,.2(105 r: \ '5,60(1,00 K Matr.nr.: 604 AnmeldeJ:'; Advokat Ole Bernt Hasling Algade 1, 4000 Roskilde Ejerlav: Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed: 2-23 Matr.nr.: 604 Tlf. 48:}35l~4m~17 J.nr Ejerlav: Amagerbros Kvarter, København Matr.nr.: 605 Beliggende: ~. D E K L A RATIO N vedrørende p-pladser og friarealpulje Baggrund. Baggrunden for nærværende deklaration er at p-kældrene i matrikelnumrene 603, 604 og 605 vil blive fysisk forbundne. Ved nærværende deklarations oprettelse er p-kælder på matr nr. 603 etableret, p-kælder på matr nr 604 er under etablering og p-kælder på matr nr 605 vil blive etableret; dog er det endelige antal p-pladser p t ukendt Side 1 af 6

11 at til- og afkørsel finder sted via 4 ramper, 2 til tilkørsel og 2 til afkørsel placeret med en rampe på matr.nr. 603, 2 ramper på matr.nr. 604 og en rampe på rnatr.nr Ved nærværende deklarations oprettelse er 1 rampe etableret, 2 er under udførelse og 1 udføres i forbindelse med bebyggelse på rnatr.nr. 605 at der er indrettes følgende antal p-pladser på de tre matrikelnumre: matr. nr. 603: 105 matr.nr. 604: 116 rnatr.nr 605: 95, idet antallet kan afvige i endeligt projekt at der ikke er overensstemmelse mellem antallet af boliger og antallet af p-pladser indenfor hvert enkelt matrikelnummer for så vidt angår matr.nr. 604 og 605, at der følgelig skal ske regulering af benyttelse og vedligeholdelse og at friarealerne for de tre ejendomme anses som en helhed i relation til bebyggelse. 2, P-kældre. 2.1 Administration, De til enhver tid værende ejere af de tre matrikelnumre, ved opdeling i ejerlejligheder dog ejerforeningen, skal etablere en p-kælderbestyrelse til varetagelse af de af nærværende deklaration omfattede fælles opgaver. Bestyrelsen består af 2 medlemmer fra hvert matrikelnummer, i alt 6 medlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. P- kælderbestyrelsen kan efter fælles beslutning fra dem, der udpeger bestyrelsen, tillægges andre opgaver af fælles karakter for de tre matrikelnumre, 2 3 Adgangsveje. De til enhver tid værende brugere af p-kælderens 316 p-pladser har ret til at benytte de 4 ti/- og frakørselsramper uden andre hindringer end det til enhver tid etablerede fælles adgangskontrolsystem Det påhviler matr nr. 605 at etablere et adgangskontrolsystem, der svarer til det system, der er etablereuunder etablering på matr nr 603 og matr nr 604, senest når p- kælder på matr nr 605 overgår til drift sammen med resten af p-kælderen Side 2 af 6

12 2..4 Nummerering af p-pladser, P-pladser nummereres som følger: Matr. n r, 603: Matr.nr. 604: Matrnr. 605: (105 pladser) (92 pladser) (24 pladser) (baseret på 95 pladser) 2.4 Brugsret til p-pladser på matr.nr. 604, Brugsretten tif de 116 p-pladser i p-kælder på matr.nr 604 fordeles som følger: Den til enhver tid værende ejer af matr 605 har brugsretten til 24 p-pladser, nr 301 til 324. De til enhver tid værende ejere af ejerlejlighederne nr 2-22 har brugsret til 21 p-pladser, nr, 201 til 211 og , med en p-plads til hver lejlighed. Den til enhver tid værende ejer af ejerlejlighed nr 1 har brugsret til 70 pladser, nr. 212 til 220 og , Den overskydende p-plads, 292, disponerer Ejerforeningen Ny Tøjhus 2 over. 2.5 Drift og vedligeholdelse af ramper Vedligeholdelse af ramper med tilhørende adgangskontrolsystem påhviler de tre matrikelnumre i fællesskab, jfr dog nedenfor, Omkostningerne til vedligeholdelse fordeles iforhold til antallet af p-pladser, jf. pkt 4, som følger: Matr.nr 603: Matrnr 604: Matr nr. 605: 105 pladser (105/316) 92 pladser (92/316) 119 pladser (119/316) r- Såfremt der etableres en p-kælder med plads til mindre end 95 p-pladser i matr.nr 605 reguleres forholdstallet tilsvarende Side 3 af 6

13 : Weio Deklaration vedrørende p-pladser og friareajpulje på meir.nr. 603 og 604 Amagerbros Kvarter, København Stadskonduktørembedet, 12 maj 2005 Målforhold $lar K

14 ~;'psgade ml- oeae Fotokopiens rigtighed bekræf~s~ skilde, den,'l/f.:; 2005 JP'.ADVOKATERNE o AL,GAD~ ~""'.- I I! I ~ i I! I -t

15 .. *** * * 1<1< Side: 9 >I * * * * *** l< * * Retten i København Akt.zrz.: * *** 'k** Tinglysningsafdelingen F 588 Påtegning på byrde Vedrørende matz,nr, 603, Amagerbros Kvarter, København Ejendomsejer: Andelsboligforeningen Ny Tøjnus I Lyst føiste gang den: 15, unde:!:m:, Senest ændret den 15, under nr, Lyst på matl':.m:'..603, 604, ejl 1-23 og 605 Amagerbros Kva:z:ter, Legi timatton forevi.sc Retten i København den ( Puk Willumsen

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kirkevangen I. 1 Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Ledøje-Smørum Kommune. 2

Læs mere

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund Matr.nr.: 11 h Vridsløselille By, Anmelder: Advokat Jesper Bach Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 11 63 64 TELEFAX +45 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 2501709207 Giro reg. nr.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III 28102003 BILAG 4 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III ØSTBANEGADE 55.2100 KØBENHAVN ø. TLF +4535447000. FAX +45 35 44 70 Ol. GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK' WWW.NTADVOKATER.DK 2/14

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere