LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ"

Transkript

1 É LL ETS A VÆLD KILDE EJ ESTV SYDV LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ JUNI 2013

2

3 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmesiden Lokalplan GL90.1 for et område til liberale erhverv og boliger på Sydvestvej samt Tillæg nr. 10 til Kommuneplan Glostrup Kommunalbestyrelse har den 12. juni 2013 endeligt vedtaget Lokalplan GL90.1 for et område til liberale erhverv og boliger på Sydvestvej samt Tillæg nr. 10 til Kommuneplan Lokalplan GL90.1 for et område til liberale erhverv og boliger på Sydvestvej Lokalplanen udgør den detaljerede planlægning af de muligheder der gives med Kommuneplantillæg nr. 10. Lokalplanen giver mulighed for at anvende ejendommene indenfor lokalplanens område til enten boligformål i form af tæt parcelhusbebyggelse eller liberale erhverv i form af klinikker, lægehus, sundhedstilbud og andre mindre liberale erhverv som arkitekttegnestuer, advokatkontor og lign samt etagebebyggelse. Lokalplanen fastlægger byggezoner, der placerer ny tættere bebyggelse som en karrébebyggelse i områdets østlige del og muliggør etapeopdeling af nyt byggeri så det med hensyn til omfang og placering tilpasses eksisterende villabebyggelse indenfor lokalplanområdet. Herud over sikrer lokalplanen at områdets karakteristiske træbeplantning fastholdes og at der skabes en god sammenhæng med det nærliggende bycenter omkring Glostrup Station og Bymidten. I høringsperioden er der modtaget 2 indsigelser. For at imødekomme de modtagne indsigelser har Kommunalbestyrelsen vedtaget lokalplanen med 4 ændringer fordelt på bygningsregulerende samt bestemmelser om adgangsarealer og klimasikring. 1

4 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan Tillægget udskiller et nyt rammeområde nr. GC25 i kommuneplanen. Anvendelsen af det nye rammeområde fastlægges til boligformål i form af tæt parcelhusbebyggelse (byvillaer) samt etageboligbebyggelse og liberale erhverv i form af lægepraksis, klinikker og sundhedsrelaterede liberale erhverv, rådgivende virksomhed og lignende. Kommuneplantillægget forøger den mulige bebyggelseshøjde med 1 meter og forøger tilsvarende den maksimal etagehøjde med en halv etage til 3 etager fulde etager. Bebyggelsesprocenten fastlægges i rammeområde GC25 til 100 for området som helhed dog med den begrænsning, at planlægning for tæt parcelhusbebyggelse (byvillaer) ikke kan ske med bebyggelsesprocent over 45. Der er ikke modtaget indsigelser til indholdet af Kommuneplantillæg nr. 10 i den offentlige høring. Lokalplanen og kommuneplantillægget kan fra den 26. juni 2013 ses på Glostrup Kommunes hjemmeside i Borgerkontakt - Rådhusparken 2 i åbningstiden eller på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Alle 5. I henhold til Planlovens 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre kommunalbestyrelsen har givet dispensation hertil. I henhold til planloven ( 58, stk. 1 nr. 4), kan kun retlige spørgsmål påklages. Der kan klages, hvis De mener at kommunalbestyrelsen ikke havde hjemmel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke klages over at kommunalbestyrelsen - efter Deres opfattelse - burde have truffet en anden afgørelse. Enhver med retlig interesse i sagens udfald er berettiget til at klage ( 59, stk. 1) og visse landsdækkende foreninger ( 59, stk. 2). Klage over retlige spørgsmål skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt ( 60, stk. 1), dvs. onsdag den 24. juli Klagen skal sendes til Glostrup Kommune, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup eller Glostrup Kommune sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Indgivelse af klage har ikke opsættende virkning. Der er et klagegebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis afgørelsen indbringes for domstolene skal det ske inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt ( 62, stk. 1). Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til Rasmus Hansen, Center for It og Udvikling, på tlf. nr

5 Lokalplan GL90.1 for et område til liberale erhverv og boliger på Sydvestvej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 5 Lokalplanens indhold side 6 Lokalplanens miljømæssige konsekvenser side 8 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 11 Miljøscreening side 14 Byøkologi og ressourcer side 14 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Lokalplanens formål side Lokalplanens område side Områdets anvendelse side Udstykninger side Vej-, sti- parkerings- og adgangsforhold side Bebyggelsens omfang og placering side Bebyggelsens ydre fremtræden side Ubebyggede arealer og miljøforhold side Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse side Ophævelse af ældre lokalplaner side Lokalplanens retsvirkninger side 22 Vedtagelsespåtegning side 23 Kortbilag 1: Lokalplanens område Kortbilag 2: Udstykningsprincip Kortbilag 3: Placering af etagebebyggelse Kortbilag 4: Belægning og beplantning Kortbilag 5: Illustrationsplan Hvor der ikke på kortbilag eller i lokalplanteksten er angivet faste tal (afstande, vinkler, etc.) tages der forbehold for kortbilags nøjagtighed, ligesom der tages forbehold for, at de indtegnede bygninger, veje m.v. er i overensstemmelse med de faktiske og fysiske forhold. 1

6 2

7 PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund Baggrunden for denne lokalplan er et ønske fra ejer af ejendommen matr.nr. 8ck om at etablere etagebebyggelse med liberale erhverv primært sundhedserhverv samt boliger på ejendommen Sydvestvej 25. Den ændrede anvendelse af ejendommen har været i forudgående offentlig høring idet den udgør en ændring af hovedstrukturen i Kommuneplan For at give de bedste udviklingsmuligheder i området har den forudgående høring omfattet ændret anvendelse af såvel matr.nr. 8ck (Sydvestvej 25) som naboejendommen matr.nr. 8kp (Sydvestvej 27). I forbindelse med den forudgående høring er der fremkommet et ønske fra ejer af matr.nr. 8kb (Sydvestvej 31) om at blive omfattet af den planlagte ændrede anvendelse. Ved en fornyet forudgående høring er det blevet debatteret hvorvidt de udvidede anvendelsesmuligheder skulle omfatte yderligere tre ejendomme på sydsiden af Sydvestvej. Dette afstedkom omfattende indsigelser. Luftfoto af lokalplanområdet og de nærmeste omgivelser. DSB s langtidsparkering ses i billedets nederste del og Sydvestvej i den øverste. Lokalplanens område Lokalplanområdet har et samlet areal på ca m² og består af de tre ejendomme der ligger umiddelbart vest for indkørslen til DSB s langtidsparkering samt en mindre del af det grønne areal ved langtidsparkeringen (hæk, støjskærm og grøn rabat) og en mindre del af Sydvestvej. 3

8 Lokalplanens område rummer tre villaer, der alle tre er udbygget i tidens løb med talrige tilbygninger. Villaerne er opført i perioden og har tidligere været en del en hel stribe af villaer mellem Ringvejen og Glostrup Station. Af de oprindelige 22 villaer er nu kun halvdelen tilbage. Historisk matrikelkort fra 1954, der viser de oprindelige villaer langs Sydvestvej. I den eksisterende lokalplan GL59 er flere af villaerne langs Sydvestvej udpeget som bevaringsværdige. De tre villaer i denne lokalplans område er ikke udpeget som bevaringsværdige i lokalplan GL59. Den eksisterende villabebyggelse i den østlige ende af Sydvestvej er en meget ekstensiv arealanvendelse når den meget korte afstand til Banegårdspladsen tages i betragtning. En fremtidig udbygning og fortætning af området er i tråd med områdets meget centrale beliggenhed i forhold til Glostrup Station. Sydvestvej er en allé med karaktergivende platantræer. I lokalplanområdets østlige grænse mod indkørslen til DSB s langtidsparkering står en række mellemstore træer, der giver god sammenhæng med træerne på Sydvestvej. Langs langtidsparkeringen er ligeledes plantet træer i de grønne rabatter. Foto af det grønne vejbillede set mod vest langs Sydvestvej De nuværende villaer gemmer sig bag trækronerne. Gennem tiden er Sydvestvej udvidet og har optaget en stor del af de oprindelige forhavearealer. Dette betyder, at der nu er meget lidt plads til fortov samt at flere af villaerne samt garager og skure foran villaer ligger helt frem til fortovsflisen. Vejskellet ligger ifølge tilgængelige skeloplysninger 1,3 m 4

9 ude i fortovet, der således hovedsageligt ligger på privat grund. Fortovet drives dog uanset dette som offentlig vej. Skellet er ikke eftervist af landinspektør. Lokalplanens formål Formålet med denne lokalplan er at give mulighed for en fortætning af lokalplanområdet enten ved etablering af etagebebyggelse på områdets tre ejendomme eller ved etablering af en tættere form for parcelhusbebyggelse (byvillabebyggelse). Etagebebyggelse vil give den tætteste bebyggelse og vil bebyggelsesmæssigt udgøre en god overgang til de store bygningsvoluminer langs Sydvestvej (Ældrecenter Sydvestvej og Motorola). Byvillabebyggelse vil give en større tæthed end den nuværende bebyggelse og vil bebyggelsesmæssigt svare til de lidt større villaer på sydsiden af Sydvestvej omkring Bryggergårdsvej. Tæt bebyggelse i form af byvillabebyggelse udgør en fastholdelse af byggemulighederne i den eksisterende lokalplan GL59. Denne lokalplan giver mulighed for at lokalplanområdets tre ejendomme kan anvendes til liberale erhverv og etageboliger med bebyggelse i et omfang svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 100 på de eksisterende tre villagrunde. Som nævnt ovenfor er det samtidig lokalplanens formål at sikre en to-sporet anvendelsesmulighed sådan, at parcelgrundene ligeledes fortsat vil kunne anvendes og bebygges som forholdsvis tæt parcelbebyggelse (byvillabebyggelse) med en bebyggelsesprocent på maksimalt 45. Lokalplanen har til formål at sikre, at ny tættere bebyggelse etableres sådan at den bestående parcelbebyggelse ikke skæmmes eller domineres af det nye byggeri. Af den grund fastlægges byggezoner der sikrer, at ny bebyggelse placeres med tilstrækkelig afstand til eksisterende parcelbebyggelse. Mulighederne for etablering af ny bebyggelse er i denne lokalplan gjort afhængig af eventuelle sammenlægninger af de eksisterende ejendomme. Dette er gjort for at sikre, at der ikke opstår tre adskilte bebyggelser på hver sin lille grund og for at den ny bebyggelse kan etableres i opbrudte etaper med hver sin maksimale udstrækning så eksisterende parcelbebyggelse indenfor lokalplanens område ikke presses af det nye byggeri. Lokalplanen har også til formål at fastholde områdets mange træer og sikre, at områdets grønne præg ikke går tabt når der etableres ny bebyggelse. Lokalplanen sikrer ligeledes tilstrækkelig plads til offentlige fortove og stiforbindelser i en belægningsmæssig kvalitet, der giver sammenhæng med de øvrige belægninger i områderne omkring Banegårdpladsen. Endelig har lokalplanen til formål at sikre udlæg af tilstrækkelig parkering i forbindelse med udbygning af ejendommene samt at sikre, at afledt nedbør fra området forsinkes mest muligt inden det afledes til offentlig kloak. Derved skånes lavtliggende bebyggelse i lokalplanområdet og omgivende naboområder bedst muligt mod ekstreme nedbørsmængder, der kan være et resultat af klimaændringer. 5

10 Lokalplanens indhold Lokalplanen indeholder bestemmelser, der muliggør etablering af ny bebyggelse som en karrébebyggelse i op til 3 etager langs områdets østlige og sydlige rand. Ny etagebebyggelse må anvendes til såvel boliger som liberale erhverv i form af klinikker, lægehus, sundhedstilbud og andre mindre liberale erhverv som arkitekttegnestuer, advokatkontor og tilsvarende. Ny tættere etagebebyggelse må etableres med et omfang svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 100 på ejendommene i området. Lokalplanen indeholder samtidig bestemmelser, der muliggør etablering af tæt parcelhusbebyggelse (byvillabebyggelse) i 2 etager med udnyttelig tagetage og en bebyggelsesprocent på maksimalt 45. Dette er svarende til de nuværende anvendelsesmuligheder i den eksisterende Lokalplan GL59 for området. Lokalplanen fastlægger, at ændret anvendelse fra parcelhusbebyggelse til den tættere etagebebyggelse ikke må finde sted på de to ejendomme matr.nr. 8kb og 8kp før matrikulær sammenlægning med matr.nr. 8ck har fundet sted. I lokalplanen udlægges tre byggezoner, der tilsammen udgør en randbebyggelse i den østlige del af området. Byggezone A kan umiddelbart anvendes til tæt etagebebyggelse. Illustration A herunder viser en situation, hvor alene Byggezone A er bebygget med etagebebyggelse. Illustration A, der viser ny tættere bebyggelse hvor alene matr.nr 8ck er bebygget tæt. Byggezone B må først anvendes til etagebebyggelse, når matr.nr. 8kp og 8ck er samlet til en ejendom. Dette er vist på Illustration B på næste side 6

11 Illustration B, der viser ny tættere bebyggelse hvor såvel både matr.nr 8ck og 8kp er bebygget tæt. Byggezone C må først anvendes til etagebebyggelse, når alle tre ejendomme matr.nr. 8kb, 8kp og 8ck er samlet til en ejendom som vist på Illustration C herunder. Illustration C, der viser ny tættere bebyggelse hvor alle tre ejendomme er bebygget tæt. På denne måde sikres, at ny bebyggelse placeres fornuftigt i forhold til eksisterende nabobebyggelse og samtidig forhindres en usammenhængende tæt bebyggelse fordelt på områdets små ejendomme. Lokalplanen fastlægger et omfang af ny bebyggelse i hver byggezone svarende til en bebyggelsespro- 7

12 cent på ca. 100 på hver af de tre eksisterende ejendomme matr.nr. 8kb, 8kp og 8ck (8ck dog inklusive del af vejareal, der arealoverføres til ejendommen forud for etablering af ny bebyggelse). Lokalplanen fastlægger en gennemsnitlig størrelse af nye etageboliger på 85 m² bruttoetageareal (inklusive trapperum/vægtykkelser etc.). Den gennemsnitlige størrelse er fastlagt for at sikre et tilstrækkeligt udbud af 3 og 4- rums boliger samlet set i Glostrup Kommune. Lokalplanen fastlægger den maksimale bygningshøjde for nyt byggeri til 11 m uanset anvendelsen. Lokalplanen fastlægger byggelinjer mod DSB s langtidsparkering, mod indkørslen til langtidsparkeringen og mod Sydvestvej. Byggelinjen mod Sydvestvej er svarende til den eksisterende byggelinje i Lokalplan GL59. De øvrige byggelinjer er fastlagt for at sikre tilstrækkelige adgangsforhold samt plads til træer. For hver byggezone er der herudover fastlagt en byggelinje for penthousebebyggelse (tagetage). I hver byggezone er det på den måde sikret at bebyggelsens øverste etage udføres tilbagetrukket for at facadehøjden ikke skal virke dominerende i forhold til naboer. Penthousebyggelinjen gælder alene for den byggezone, der udgør bebyggelsens kant mod naboer. Hvis der er etableret bebyggelse i Byggezone B gælder penthousebyggelinjen i Byggezone A således ikke længere. Tilsvarende gælder penthousebyggelinjen i Byggezone B ikke længere, når der etableres bebyggelse i Byggezone C. Vejadgang til lokalplanområdet sker i princippet som i dag, idet vejadgang til byggezone A sker fra indkørslen til DSB s langtidsparkering mens vejadgang til byggezone B og C sker fra Sydvestvej. I lokalplanen udlægges parkering svarende til 1 p-plads pr. 50 m² etageareal dog min 1,5 p-plads pr. bolig. Parkeringsudlægget er fastsat ud fra erfaringstal for parkeringsbehov til liberale erhverv. Særligt sundhedsrelaterede erhverv som lægepraksis, sundhedshus og tilsvarende vil skabe et stort parkeringsbehov. Det er ikke muligt indenfor lokalplanens område at etablere tilstrækkelig parkering på terræn hvorfor fuld udnyttelse af lokalplanens byggemuligheder vil kræve etablering af parkeringskælder under dele af bebyggelsen. Parkeringskælder vil med fordel kunne etableres under Byggezone A og B og skønnes at kunne rumme ca. 18 pladser. Lokalplanen udlægger areal til nedkørsel og rampeanlæg langs skellet mod DSB s langtidsparkering. Etablering af nedkørslen forudsætter en mindre skelregulering omkring fortovsarealet ved DSB s langtidsparkering. Det pågældende areal er pt. ejet af DSB. Parkering på terræn er i forbindelse med byggezone A udlagt som vinkelret parkering på egen grund med manøvreareal beliggende delvis på det offentlige vejareal, der udgør indkørslen til DSB s langtidsparkering. Dette er gjort af pladshensyn og det skønnes uproblematisk at anvende det offentlige vejareal til manøvreareal grundet den lave hastighed af trafikken på strækningen. Parkering i forbindelse med al anden bebyggelse i lokalplanområdet skal udføres med alle dertilhørende manøvrearealer på egen grund og etableret bag ved den generelle byggelinje, der er udlagt på Kortbilag 3. Dette er fastlagt for at sikre plads til beplantning langs Sydvestvej. 8

13 De store platantræer langs Sydvestvej er bevaringsværdige og må ikke fældes med mindre træerne er til akut fare for naboer og færdsel. Træerne langs indkørslen til DSB s langtidsparkering er ikke i sig selv bevaringsværdige, men lokalplanen fastlægger, at der skal bevares/genplantes minimum 4 træer i den nuværende plantelinje. Såfremt de skitserede planer om etablering af ny Letbaneforbindelse på det areal, der pt. anvendes til langtidsparkering realiseres, vil arealet op til en ny letbane skulle anlægges i sammenhæng med denne herunder naturligvis ligeledes beplantning og belægning. Lokalplanen fastlægger at der visse steder skal etableres fortovsbelægninger i samme materiale som fortovs- og gangarealerne omkring Banegårdspladsen (sorte klinker Bretagne ). Dette er gjort for at understrege dette lokalplanområdes sammenhæng med den øvrige bymidte. Lokalplanen fastlægger ligeledes krav til forsinkelse af regnvand afledt fra lokalplanområdet for derved at reducere det generelle pres på kloaksystemet i Glostrup Kommune. Lokalplanens miljømæssige konsekvenser Afstande til nabobebyggelse Lokalplanens byggezoner sikrer, at der uanset realiseringsgraden af områdets etagebebyggelse opretholdes en rimelig afstand fra ny bebyggelse til nabobebyggelse. Med den eksisterende lokalplan er der mulighed for at bygge forholdsvis høje byvillaer, der erfaringsmæssigt vil ligge tættere på naboer end det byggeri, der muliggøres med Lokalplan GL90.1 Skyggeforhold Skyggefølsom nabobebyggelse er placeret umiddelbart vest og nordvest for lokalplanens byggezoner. Dette medfører, at der vil kunne forekomme skygge fra ny bebyggelse på naboejendomme i morgentimerne mellem 5.00 og Skyggen vil være mest udtalt i vinterhalvåret, hvor solen står lavest. Det vurderes dog at genevirkningerne vil være meget begrænsede og at der ikke vil være mulighed for skyggeindfald på tidspunkter hvor have og udearealer anvendes. Trafikforhold Lokalplanområdet vejbetjenes af Sydvestvej. Sydvestvej er moderat trafikeret, men er på ingen måde i nærheden af sin maksimale kapacitet. Det vurderes, at den trafik der skabes fra en ny tættere anvendelse vil udgøre nye bilture om dagen og at denne nye trafikmængde ikke vil være problematisk. Parkeringsforhold Inden for lokalplanens område skal der ved nyt etagebyggeri anlægges parkering i følgende omfang: 1 p-plads pr. 50 m 2 etageareal 1,5 p-plads pr bolig 9

14 1 cykelparkering pr. 100 m² Der skal etableres mindst 2 pladser som handicapplads. Der er ikke krav om reservation af areal til yderligere parkeringspladser. Til tæt parcelhusbebyggelse skal der etableres mindst 2 p-pladser pr. bolig. Varmeforsyning Lokalplanområdet forsynes pt. med naturgas, men skal fremtidigt (for ny bebyggelse) overgå til fjernvarme. Vandforsyning Lokalplanområdet fornyes pt. med vand fra Glostrup Forsyning A/S. Afvandingsforhold Områdets spildevand og regnvand afledes til fælleskloak under Sydvestvej. Støj Lokalplanområdet er først og fremmest belastet af støj fra jernbanen. Jernbanestrækningen gennem Glostrup er voldsomt trafikeret. Ifølge DSB s oplysninger (1997) passerer der dagligt udover S-togene, 418 tunge passagereller godstog på strækningen. Dette svarer til en samlet toglængde på 98 km togstamme. Der er en togpassage i gennemsnit hvert fjerde minut på strækningen. Alle disse tog støjer og beregninger fra Miljøstyrelsen angiver, at støjbelastningen i en afstand af 10 meter fra nærmeste spormidte (Stogsporet) er 78 db(a) beregnet som døgnvægtet middelværdi. Ligeledes angiver beregninger fra Miljøstyrelsen, at det mest støjende tog på strækningen giver anledning til et støjniveau på 101 db(a) i en afstand af 10 meter fra midten af nærmeste fjerntogsspor. Endelig er jernbanens nærmeste omgivelser udsat for talrige vibrationer fra de passerende tog. Vibrationernes udbredelse er afhængig af jordbundens beskaffenhed og det kan ved etablering af nye boliger i lokalplanområdet anbefales at foretage undersøgelser i den forbindelse. Lokalplanen indeholder krav om maksimal vibrationsbelastning af nyetablerede boliger. Banestrækningen vil dog forventeligt blive væsentligt mindre belastet når den ny jernbanestrækning mellem København og Ringsted åbner i På dette tidspunkt vil hovedparten af godstogene og de interregionale tog ikke længere passere Glostrup Station. Samtidig har DSB overfor Glostrup Kommune meddelt, at der vil blive retableret fjerntogsstop på Glostrup Station hvilket vil medføre stor reduktion i hastigheden af de tog, der passerer lokalplanområdet. Dette vil alt sammen medvirke til reduktion af støjbelastningen fra jernbanen. Lokalplanen fastlægger krav til maksimal støjbelastning af facader mod beboelsesrum samt af primære opholdsarealer. Det kan være nødvendigt, at støjsikre ny bebyggelse enten ved opsætning af en støjskærm foran bebyggelsen eller ved direkte støjsikring af facaderne (skærmfacader eller tilsvarende). 10

15 Jordforurening Hovedparten af lokalplanområdet er områdeklassificeret, hvilket betyder at området forventes at være lettere forurenet med tidligere tiders luftbårne udledninger (tungmetaller primært cadmium og bly). Herud over er hele DSB s areal noteret som V1-forurenet hvilket betyder, at der på grund af jernbanedriften må formodes at være forurening til stede på grunden. Forureningen er dog ikke endnu præcis kortlagt. Jord, der flyttes fra lokalplanområdet skal anmeldes til Glostrup Kommune og der skal tages prøver af al jord, der flyttes. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder konstateres yderligere tegn på jordforurening skal Glostrup Kommune kontaktes. Lokalplanens forhold til anden planlægning Fingerplan 2007 Fingerplan 2007 er et landsplandirektiv for Hovedstadsområdet. Kommunens planlægning må ikke stride i mod bestemmelserne i Fingerplan Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Fingerplan 2007, idet der planlægges for yderligere fortætning af stationsnære arealer. Kommuneplan for Glostrup Kommune Lokalplanens område indgår i kommuneplanens rammeområder GC 5 - Centerområde ved stationen og GB38 - Boligområde på den sydlige del af Sydvestvej øst for Søndre Ringvej. Rammenr.: GC 5 Områdenavn: Centerområde ved stationen Zonestatus: Byzone Generel anvendelse: Centerformål Offentlige formål Specifik anvendelse: Centerformål: kontor, liberalt erhverv, kundeorienteret serviceerhverv såsom hotel, restaurant o.l. Offentlige formål: institutioner, undervisning, bibliotek, cykelparkering, offentlig service som posthus, busterminal, station, o.l. samt parkeringsanlæg og grønt område langs med baneterrænet Anden anvendelse Der kan nyopføres eller nyindrettes m² detailhandel Bebyggelsesprocent 200 Højde: Antal etager: 17 m 4 etager (enkelte bygninger kan opføres i 6 etager, hvis det efter en samlet arkitektonisk vurdering kan indpasses) Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne for rammeområde GB38 - Boligområde på den sydlige del af Sydvestvej øst for Søndre Ringvej i Kommuneplan Af den grund er der udarbejdet et 11

16 tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillæg nr. 10 for et nyt rammeområde GC25 er udarbejdet sideløbende med denne lokalplan. Anvendelsen fastlægges som såvel boligformål (tæt parcelhusbebyggelse og etageboliger) som liberale erhverv (lægepraksis, klinikker og sundhedsrelaterede liberale erhverv, tegnestue, reklamebureau, it-virksomhed, advokatkontor og lignende). Tillægget fastlægger at åben lav boligbebyggelse maksimalt kan planlægges til en bebyggelsesprocent på 45. Kommuneplantillægget fastsætter endvidere en max. højde på 12 meter, samt fastlægger at områdets karakteristiske træer skal bevares. For rammeområde GC25 gælder således følgende: Rammenr. Områdenavn Zonestatus Generel anvendelse Specifik anvendelse Bebyg % Antal etager Højde Landskabelige forhold Andet Generelle rammer GC25 Liberale erhverv og boliger ved Sydvestvej Byzone Boligformål Liberale erhverv Boligformål: tæt parcelhusbebyggelse (byvillaer) samt etageboligbebyggelse. Liberale erhverv: lægepraksis, klinikker og sundhedsrelaterede liberale erhverv, rådgivende virksomhed, konsulentvirksomhed, tegnestue, reklamebureau, it-virksomhed, advokatkontor og lignende. 100 for området som helhed - ved tæt parcelhusbebyggelse dog max. 45 pr. grund. 3 etager. 3. etage skal planlægges tilbagetrukket langs facader mod nærliggende boligbebyggelse 12 m Områdets karakteristiske træer skal bevares Al anden bebyggelse end tæt parcelhusbebyggelse skal fastlægges i en samlet bebyggelsesplan for området. Generelle rammer Lokalplaner Området er delvis omfattet af følgende lokalplaner: Lokalplan GL59 for den sydlige del af Sydvestvej øst for Ringvejen vedtaget af Glostrup Kommune d. 9. februar 2005 samt Lokalplan GL90 for center- og erhvervsområde ved Banegårdspladsen vedtaget 14. juni Lokalplan FL3 for Facader og skilte i Områdecenter Glostrup og langs Hovedvejen, vedtaget 9. oktober Lokalplanerne GL59 og GL90 ophæves indenfor denne lokalplans område ved den endelige vedtagelse af lokalplanen. 12

17 Området er delvis omfattet af følgende byplanvedtægter: Byplanvedtægt G1 Byplanvedtægt for Ejerlavet Glostrup By og Sogn fra 1944 Byplanvedtægt G15 Industriområde ved Herstedøstervej, Sydvestvej og Godsbanevej m.fl. fra 1965 Byplanvedtægt G26 Glostrup Center Vest fra 1968 Byplanvedtægt G26.1 Glostrup Center Vest fra 1971 Byplanvedtægterne ophæves for den del, der er omfattet af denne lokalplans område. Servitutter og deklarationer I forbindelse med udarbejdelsen af denne lokalplan er deklarationerne for ejendommene i lokalplanområdet blevet gennemgået. Deklarationer gennemgås i høringsperioden Ledninger En kloakledning skærer desuden det nordøstlige hjørne af matr.nr. 8ck. Omkring ledningerne er der tinglyst deklarationer, som angiver begrænsninger for bygge- og anlægsarbejder i forhold til ledningerne. DSB har endvidere ret til at føre gas og vandledninger over ejendommen matr.nr. 8kp. Museumsloven Hvis der under jordarbejder findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses og anmeldes til Museum for Astronomi, Nyere tid, Arkæologi, Antikvarisk enhed, Kroppedals Allé, 2630 Tåstrup (Bekendtgørelse af museumsloven lovbekendtgørelse nr af 14. december stk. 2). Oplysninger kan evt. indhentes på Museet inden arbejdet påbegyndes. 13

18 Miljøscreening I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 316 af ) har myndigheder pligt til at miljøvurdere planer og programmer, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have væsentlig indvirkning på miljøet. Med henblik på at afklare, om det er nødvendigt at foretage en miljøvurdering, har Glostrup Kommune udarbejdet en indledende miljøscreening. På grundlag af denne screening har kommunen vurderet, at det byggeri, som lokalplanen giver mulighed for, ikke vil bevirke en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Byøkologi og ressourcer I Glostrup Kommunes Agenda 21 plan , indgår en målsætning om, at der i forbindelse med nybyggeri og byfornyelse skal overvejes, hvorvidt økologiske holdninger om vandbesparelse, energibesparende klimazoner, kompostering m.m. skal indarbejdes. Det er kommunalbestyrelsens hensigt i videst muligt omfang at søge genbrug af materialer og øvrige byøkologiske tiltag indarbejdet ved nybyggeri og ved anlæg af nye veje, pladser, torve m.v. Med hensyn til varme, el, affald, vandforsyning og spildevandsrensning er det kommunalbestyrelsens hensigt så vidt muligt at søge tekniske og organisatoriske foranstaltninger til nedbringelse af ressourceforbruget indarbejdet ved nybyggeri. Der bør i den anledning ikke alene tages udgangspunkt i den nuværende situation, men også tages hensyn til fremtiden. Det henstilles derfor, at der ved nybyggeri og anlægsarbejder sker en konkret vurdering af mulighederne for at indarbejde økologiske løsninger. 14

19 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplan GL90.1 for et område til liberale erhverv og boliger på Sydvestvej I henhold til Planloven (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område. Til lokalplanen er knyttet kortbilagene 1, 2, 3, 4 og 5 (bag i hæftet). 1. Lokalplanens formål 1.1 Det er lokalplanens formål: at fastlægge anvendelsen af ejendommene indenfor lokalplanens område til enten boligformål i form af tæt parcelhusbebyggelse eller liberale erhverv i form af klinikker, lægehus, sundhedstilbud og andre mindre liberale erhverv som arkitekttegnestuer, advokatkontor og lign samt etagebebyggelse. at udlægge byggezoner, der placerer ny tættere bebyggelse som en karrébebyggelse i områdets østlige del og muliggør etapeopdeling af nyt byggeri så det med hensyn til omfang og placering tilpasses eksisterende villabebyggelse indenfor lokalplanområdet, at bevare den eksisterende allébeplantning langs Sydvestvej samt fastholde placering af træer langs områdets østlige og sydlige rand. at sikre tilstrækkelig parkeringskapacitet for områdets bebyggelse, at sikre tilstrækkelige arealer til offentligt tilgængelige fortovs- og stiarealer samt at disse belægges med sorte klinker så der opnås belægningsmæssig sammenhæng med arealerne omkring Banegårdspladsen og frem til lokalplanområdet, at sikre, at lokalplanområdet klimasikres bedst muligt ved at tagvand fra områdets ejendomme samt afledt nedbør fra belagte arealer forsinkes mest muligt inden det afledes til offentlig kloak. 2. Lokalplanens område 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter ejendommene matr.nr. 8ck, 8kb, 8kp, del af matr.nr. 77g samt del af vejarealet matr. nr. 7000br, alle af Glostrup By, Glostrup, samt alle parceller, der efter den 2. juli 2012 udstykkes fra de nævnte ejendomme og vejarealer. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone. 15

20 3. Områdets anvendelse 3.1 Ejendomme indenfor lokalplanområdet må kun anvendes til enten tæt parcelhusbebyggelse eller til liberale erhverv i form af klinikker, lægehus, sundhedstilbud, rådgivende virksomhed/konsulentvirksomhed, advokatkontor og lign samt etageboligbebyggelse. 3.2 Anvendelse til liberale erhverv/etageboliger må finde sted umiddelbart på matr.nr 8ck. På de to andre ejendomme matr.nr. 8kb og 8kp må anvendelsen først ændres fra åben lav boligbebyggelse til liberale erhverv/ etageboligbebyggelse efter ejendommene er matrikulært sammenlagt med matr.nr. 8kc. Anvendelse til liberale erhverv/etageboliger af ejendomme indenfor lokalplanområdet må endvidere først finde sted når skelregulering langs Sydvestvej har fundet sted som vist på Kortbilag Boliger må kun etableres i form af helårsboliger. 3.4 Parkering etableret i kælder indenfor lokalplanens område skal være til disposition for ejendommens brugere og beboere og må ikke gøres til genstand for erhvervsmæssig udleje. 3.5 Der må ikke etableres spillehaller eller anden form for gevinstgivende virksomhed med udbetaling af kontante præmier indenfor lokalplanens område. 3.6 Inden for området kan der efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse opføres de tekniske anlæg (energi, vand, tele, netværk, signalstyring og lignende), der måtte være nødvendige for at sikre områdets forsyning under forudsætning af, at disse bygningers ydre harmonerer med omgivelserne. Note: Der henvises i øvrigt til Glostrup Kommunes retningslinjer for placering af mindre tekniske anlæg til et områdes forsyning (energi, vand, tele, netværk, signalstyring og lignende). 4. Udstykninger 4.1 Indenfor lokalplanens område må ejendomme sammenlægges ligesom der må udføres matrikulære ændringer som vist på Kortbilag Der må ikke udstykkes indenfor lokalplanområdet. Dog må der udføres mindre arealoverførsler. 5. Vej-, sti, parkerings, og adgangsforhold Etagebebyggelse 5.1 Vejadgange til området skal etableres i princippet som vist på Kortbilag 4. 16

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 JUNI 2013 TILLÆG NR.10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FOR GLOSTRUP KOMMUNE Tillæg

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE LOKALPLAN GL68 FOR ET OMRÅDE PÅ GLOSEMOSEVEJ GODSBANEVEJ GLOSEMOSEVEJ INDUSTRIVEJ

GLOSTRUP KOMMUNE LOKALPLAN GL68 FOR ET OMRÅDE PÅ GLOSEMOSEVEJ GODSBANEVEJ GLOSEMOSEVEJ INDUSTRIVEJ GLOSTRUP KOMMUNE GODSBANEVEJ GLOSEMOSEVEJ INDUSTRIVEJ LOKALPLAN GL68 FOR ET OMRÅDE PÅ GLOSEMOSEVEJ APRIL 2013 Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Udarbejdelse Offentliggørelse Indhold Lokalplan GL 68 for

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE LOKALPLAN GL 18.3 FOR PARKERINGSHUS PÅ GLOSTRUP HOSPITAL KINDEBJERGVEJ BAKKEN NORDRE RINGVEJ

GLOSTRUP KOMMUNE LOKALPLAN GL 18.3 FOR PARKERINGSHUS PÅ GLOSTRUP HOSPITAL KINDEBJERGVEJ BAKKEN NORDRE RINGVEJ GLOSTRUP KOMMUNE KINDEBJERGVEJ BAKKEN NORDRE RINGVEJ LOKALPLAN GL 18.3 FOR PARKERINGSHUS PÅ GLOSTRUP HOSPITAL OKTOBER 2012 Lokalplan GL 18.3 for Parkeringshus på Glostrup hospital Indholdsfortegnelse:

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE LOKALPLAN GL41.1 LOKALCENTER PÅ BRØNDBYVESTERVEJ MAGNOLIAVEJ ØSTBROVEJ ENIGHEDSVEJ BRØNDBYVESTERVEJ

GLOSTRUP KOMMUNE LOKALPLAN GL41.1 LOKALCENTER PÅ BRØNDBYVESTERVEJ MAGNOLIAVEJ ØSTBROVEJ ENIGHEDSVEJ BRØNDBYVESTERVEJ ØSTBROVEJ GLOSTRUP KOMMUNE MAGNOLIAVEJ ENIGHEDSVEJ BRØNDBYVESTERVEJ LOKALPLAN GL41.1 LOKALCENTER PÅ BRØNDBYVESTERVEJ NOVEMBER 2013 Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Udarbejdelse Offentliggørelse Indhold

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan GL 82 for området ved Ndr. Ringvej - Vestervej og Toftevej.

Lokalplan GL 82 for området ved Ndr. Ringvej - Vestervej og Toftevej. Lokalplan GL 82 for området ved Ndr. Ringvej - Vestervej og Toftevej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område Lokalplanens formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN GL 92 FOR EN GRUND PÅ HJØRNET AF KIRKEBJERG ALLÉ OG LINDE ALLÉ SEPTEMBER 2007. Kampsax - COWI DDO STATIONSPARKEN ØSTBROVEJ LINDE ALLÉ

LOKALPLAN GL 92 FOR EN GRUND PÅ HJØRNET AF KIRKEBJERG ALLÉ OG LINDE ALLÉ SEPTEMBER 2007. Kampsax - COWI DDO STATIONSPARKEN ØSTBROVEJ LINDE ALLÉ STATIONSPARKEN ØSTBROVEJ LINDE ALLÉ KIRKEBJERG ALLÉ DDO c Kampsax - COWI LOKALPLAN GL 92 FOR EN GRUND PÅ HJØRNET AF KIRKEBJERG ALLÉ OG LINDE ALLÉ SEPTEMBER 2007 Lokalplan GL 92 for en grund på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE LOKALPLAN GL68 FORSLAG TIL GODSBANEVEJ GLOSEMOSEVEJ INDUSTRIVEJ

GLOSTRUP KOMMUNE LOKALPLAN GL68 FORSLAG TIL GODSBANEVEJ GLOSEMOSEVEJ INDUSTRIVEJ GLOSTRUP KOMMUNE GODSBANEVEJ GLOSEMOSEVEJ INDUSTRIVEJ FORSLAG TIL LOKALPLAN GL68 FOR ET OMRÅDE PÅ GLOSEMOSEVEJ SEPTEMBER 2012 GLOSTRUP KOMMUNE Center for It og Udvikling By, Plan og Erhverv Til Deres orienterings

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 0.04c Lokalplan

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 0.04c Lokalplan Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 0.04c Lokalplan Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Stenhusstræde,

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANGL 33.1 FOR ET OMRÅDE VED TUNNELVEJ, ELERMINDEVEJ OG (OSTBROVEJ

LOKALPLANGL 33.1 FOR ET OMRÅDE VED TUNNELVEJ, ELERMINDEVEJ OG (OSTBROVEJ LOKALPLANGL 33.1 FOR ET OMRÅDE VED TUNNELVEJ, ELERMINDEVEJ OG (OSTBROVEJ TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 1997-2009 SEPTEMBER 2000 Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til kommuneplantillæg Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt fra den

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Vedtaget Silkeborg Byråd 22. oktober 2012 TILLÆG 23

Vedtaget Silkeborg Byråd 22. oktober 2012 TILLÆG 23 Vedtaget Silkeborg Byråd 22. oktober 2012 TILLÆG 23 Endelig vedtagelse af Tillæg 23 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 22. oktober 2012 vedtaget ovenstående kommuneplantillæg. Planerne

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

DDO c Kampsax - COWI DIGET N OR STADIONVEJ LOKALPLAN GL75.1 FOR ET OMRÅDE VED GLOSTRUP BUTIKSTORV, DIGET

DDO c Kampsax - COWI DIGET N OR STADIONVEJ LOKALPLAN GL75.1 FOR ET OMRÅDE VED GLOSTRUP BUTIKSTORV, DIGET EJ RIN GV N OR DRE DIGET STADIONVEJ DDO c Kampsax - COWI LOKALPLAN GL75.1 FOR ET OMRÅDE VED GLOSTRUP BUTIKSTORV, DIGET MARTS 2013 Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr Boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro. Lille Struevej. Bisgårdtoft HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro. Lille Struevej. Bisgårdtoft HOLSTEBRO KOMMUNE Lille Struevej Bisgårdtoft Boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Byrådet har udarbejdet en lokalplan nr. 1018 for boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro.

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan Naboer og andre interessenter Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025 Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 10. marts 2015 endeligt vedtaget

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere