LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ"

Transkript

1 É LL ETS A VÆLD KILDE EJ ESTV SYDV LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ JUNI 2013

2

3 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmesiden Lokalplan GL90.1 for et område til liberale erhverv og boliger på Sydvestvej samt Tillæg nr. 10 til Kommuneplan Glostrup Kommunalbestyrelse har den 12. juni 2013 endeligt vedtaget Lokalplan GL90.1 for et område til liberale erhverv og boliger på Sydvestvej samt Tillæg nr. 10 til Kommuneplan Lokalplan GL90.1 for et område til liberale erhverv og boliger på Sydvestvej Lokalplanen udgør den detaljerede planlægning af de muligheder der gives med Kommuneplantillæg nr. 10. Lokalplanen giver mulighed for at anvende ejendommene indenfor lokalplanens område til enten boligformål i form af tæt parcelhusbebyggelse eller liberale erhverv i form af klinikker, lægehus, sundhedstilbud og andre mindre liberale erhverv som arkitekttegnestuer, advokatkontor og lign samt etagebebyggelse. Lokalplanen fastlægger byggezoner, der placerer ny tættere bebyggelse som en karrébebyggelse i områdets østlige del og muliggør etapeopdeling af nyt byggeri så det med hensyn til omfang og placering tilpasses eksisterende villabebyggelse indenfor lokalplanområdet. Herud over sikrer lokalplanen at områdets karakteristiske træbeplantning fastholdes og at der skabes en god sammenhæng med det nærliggende bycenter omkring Glostrup Station og Bymidten. I høringsperioden er der modtaget 2 indsigelser. For at imødekomme de modtagne indsigelser har Kommunalbestyrelsen vedtaget lokalplanen med 4 ændringer fordelt på bygningsregulerende samt bestemmelser om adgangsarealer og klimasikring. 1

4 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan Tillægget udskiller et nyt rammeområde nr. GC25 i kommuneplanen. Anvendelsen af det nye rammeområde fastlægges til boligformål i form af tæt parcelhusbebyggelse (byvillaer) samt etageboligbebyggelse og liberale erhverv i form af lægepraksis, klinikker og sundhedsrelaterede liberale erhverv, rådgivende virksomhed og lignende. Kommuneplantillægget forøger den mulige bebyggelseshøjde med 1 meter og forøger tilsvarende den maksimal etagehøjde med en halv etage til 3 etager fulde etager. Bebyggelsesprocenten fastlægges i rammeområde GC25 til 100 for området som helhed dog med den begrænsning, at planlægning for tæt parcelhusbebyggelse (byvillaer) ikke kan ske med bebyggelsesprocent over 45. Der er ikke modtaget indsigelser til indholdet af Kommuneplantillæg nr. 10 i den offentlige høring. Lokalplanen og kommuneplantillægget kan fra den 26. juni 2013 ses på Glostrup Kommunes hjemmeside i Borgerkontakt - Rådhusparken 2 i åbningstiden eller på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Alle 5. I henhold til Planlovens 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre kommunalbestyrelsen har givet dispensation hertil. I henhold til planloven ( 58, stk. 1 nr. 4), kan kun retlige spørgsmål påklages. Der kan klages, hvis De mener at kommunalbestyrelsen ikke havde hjemmel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke klages over at kommunalbestyrelsen - efter Deres opfattelse - burde have truffet en anden afgørelse. Enhver med retlig interesse i sagens udfald er berettiget til at klage ( 59, stk. 1) og visse landsdækkende foreninger ( 59, stk. 2). Klage over retlige spørgsmål skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt ( 60, stk. 1), dvs. onsdag den 24. juli Klagen skal sendes til Glostrup Kommune, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup eller Glostrup Kommune sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Indgivelse af klage har ikke opsættende virkning. Der er et klagegebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis afgørelsen indbringes for domstolene skal det ske inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt ( 62, stk. 1). Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til Rasmus Hansen, Center for It og Udvikling, på tlf. nr

5 Lokalplan GL90.1 for et område til liberale erhverv og boliger på Sydvestvej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 5 Lokalplanens indhold side 6 Lokalplanens miljømæssige konsekvenser side 8 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 11 Miljøscreening side 14 Byøkologi og ressourcer side 14 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Lokalplanens formål side Lokalplanens område side Områdets anvendelse side Udstykninger side Vej-, sti- parkerings- og adgangsforhold side Bebyggelsens omfang og placering side Bebyggelsens ydre fremtræden side Ubebyggede arealer og miljøforhold side Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse side Ophævelse af ældre lokalplaner side Lokalplanens retsvirkninger side 22 Vedtagelsespåtegning side 23 Kortbilag 1: Lokalplanens område Kortbilag 2: Udstykningsprincip Kortbilag 3: Placering af etagebebyggelse Kortbilag 4: Belægning og beplantning Kortbilag 5: Illustrationsplan Hvor der ikke på kortbilag eller i lokalplanteksten er angivet faste tal (afstande, vinkler, etc.) tages der forbehold for kortbilags nøjagtighed, ligesom der tages forbehold for, at de indtegnede bygninger, veje m.v. er i overensstemmelse med de faktiske og fysiske forhold. 1

6 2

7 PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund Baggrunden for denne lokalplan er et ønske fra ejer af ejendommen matr.nr. 8ck om at etablere etagebebyggelse med liberale erhverv primært sundhedserhverv samt boliger på ejendommen Sydvestvej 25. Den ændrede anvendelse af ejendommen har været i forudgående offentlig høring idet den udgør en ændring af hovedstrukturen i Kommuneplan For at give de bedste udviklingsmuligheder i området har den forudgående høring omfattet ændret anvendelse af såvel matr.nr. 8ck (Sydvestvej 25) som naboejendommen matr.nr. 8kp (Sydvestvej 27). I forbindelse med den forudgående høring er der fremkommet et ønske fra ejer af matr.nr. 8kb (Sydvestvej 31) om at blive omfattet af den planlagte ændrede anvendelse. Ved en fornyet forudgående høring er det blevet debatteret hvorvidt de udvidede anvendelsesmuligheder skulle omfatte yderligere tre ejendomme på sydsiden af Sydvestvej. Dette afstedkom omfattende indsigelser. Luftfoto af lokalplanområdet og de nærmeste omgivelser. DSB s langtidsparkering ses i billedets nederste del og Sydvestvej i den øverste. Lokalplanens område Lokalplanområdet har et samlet areal på ca m² og består af de tre ejendomme der ligger umiddelbart vest for indkørslen til DSB s langtidsparkering samt en mindre del af det grønne areal ved langtidsparkeringen (hæk, støjskærm og grøn rabat) og en mindre del af Sydvestvej. 3

8 Lokalplanens område rummer tre villaer, der alle tre er udbygget i tidens løb med talrige tilbygninger. Villaerne er opført i perioden og har tidligere været en del en hel stribe af villaer mellem Ringvejen og Glostrup Station. Af de oprindelige 22 villaer er nu kun halvdelen tilbage. Historisk matrikelkort fra 1954, der viser de oprindelige villaer langs Sydvestvej. I den eksisterende lokalplan GL59 er flere af villaerne langs Sydvestvej udpeget som bevaringsværdige. De tre villaer i denne lokalplans område er ikke udpeget som bevaringsværdige i lokalplan GL59. Den eksisterende villabebyggelse i den østlige ende af Sydvestvej er en meget ekstensiv arealanvendelse når den meget korte afstand til Banegårdspladsen tages i betragtning. En fremtidig udbygning og fortætning af området er i tråd med områdets meget centrale beliggenhed i forhold til Glostrup Station. Sydvestvej er en allé med karaktergivende platantræer. I lokalplanområdets østlige grænse mod indkørslen til DSB s langtidsparkering står en række mellemstore træer, der giver god sammenhæng med træerne på Sydvestvej. Langs langtidsparkeringen er ligeledes plantet træer i de grønne rabatter. Foto af det grønne vejbillede set mod vest langs Sydvestvej De nuværende villaer gemmer sig bag trækronerne. Gennem tiden er Sydvestvej udvidet og har optaget en stor del af de oprindelige forhavearealer. Dette betyder, at der nu er meget lidt plads til fortov samt at flere af villaerne samt garager og skure foran villaer ligger helt frem til fortovsflisen. Vejskellet ligger ifølge tilgængelige skeloplysninger 1,3 m 4

9 ude i fortovet, der således hovedsageligt ligger på privat grund. Fortovet drives dog uanset dette som offentlig vej. Skellet er ikke eftervist af landinspektør. Lokalplanens formål Formålet med denne lokalplan er at give mulighed for en fortætning af lokalplanområdet enten ved etablering af etagebebyggelse på områdets tre ejendomme eller ved etablering af en tættere form for parcelhusbebyggelse (byvillabebyggelse). Etagebebyggelse vil give den tætteste bebyggelse og vil bebyggelsesmæssigt udgøre en god overgang til de store bygningsvoluminer langs Sydvestvej (Ældrecenter Sydvestvej og Motorola). Byvillabebyggelse vil give en større tæthed end den nuværende bebyggelse og vil bebyggelsesmæssigt svare til de lidt større villaer på sydsiden af Sydvestvej omkring Bryggergårdsvej. Tæt bebyggelse i form af byvillabebyggelse udgør en fastholdelse af byggemulighederne i den eksisterende lokalplan GL59. Denne lokalplan giver mulighed for at lokalplanområdets tre ejendomme kan anvendes til liberale erhverv og etageboliger med bebyggelse i et omfang svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 100 på de eksisterende tre villagrunde. Som nævnt ovenfor er det samtidig lokalplanens formål at sikre en to-sporet anvendelsesmulighed sådan, at parcelgrundene ligeledes fortsat vil kunne anvendes og bebygges som forholdsvis tæt parcelbebyggelse (byvillabebyggelse) med en bebyggelsesprocent på maksimalt 45. Lokalplanen har til formål at sikre, at ny tættere bebyggelse etableres sådan at den bestående parcelbebyggelse ikke skæmmes eller domineres af det nye byggeri. Af den grund fastlægges byggezoner der sikrer, at ny bebyggelse placeres med tilstrækkelig afstand til eksisterende parcelbebyggelse. Mulighederne for etablering af ny bebyggelse er i denne lokalplan gjort afhængig af eventuelle sammenlægninger af de eksisterende ejendomme. Dette er gjort for at sikre, at der ikke opstår tre adskilte bebyggelser på hver sin lille grund og for at den ny bebyggelse kan etableres i opbrudte etaper med hver sin maksimale udstrækning så eksisterende parcelbebyggelse indenfor lokalplanens område ikke presses af det nye byggeri. Lokalplanen har også til formål at fastholde områdets mange træer og sikre, at områdets grønne præg ikke går tabt når der etableres ny bebyggelse. Lokalplanen sikrer ligeledes tilstrækkelig plads til offentlige fortove og stiforbindelser i en belægningsmæssig kvalitet, der giver sammenhæng med de øvrige belægninger i områderne omkring Banegårdpladsen. Endelig har lokalplanen til formål at sikre udlæg af tilstrækkelig parkering i forbindelse med udbygning af ejendommene samt at sikre, at afledt nedbør fra området forsinkes mest muligt inden det afledes til offentlig kloak. Derved skånes lavtliggende bebyggelse i lokalplanområdet og omgivende naboområder bedst muligt mod ekstreme nedbørsmængder, der kan være et resultat af klimaændringer. 5

10 Lokalplanens indhold Lokalplanen indeholder bestemmelser, der muliggør etablering af ny bebyggelse som en karrébebyggelse i op til 3 etager langs områdets østlige og sydlige rand. Ny etagebebyggelse må anvendes til såvel boliger som liberale erhverv i form af klinikker, lægehus, sundhedstilbud og andre mindre liberale erhverv som arkitekttegnestuer, advokatkontor og tilsvarende. Ny tættere etagebebyggelse må etableres med et omfang svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 100 på ejendommene i området. Lokalplanen indeholder samtidig bestemmelser, der muliggør etablering af tæt parcelhusbebyggelse (byvillabebyggelse) i 2 etager med udnyttelig tagetage og en bebyggelsesprocent på maksimalt 45. Dette er svarende til de nuværende anvendelsesmuligheder i den eksisterende Lokalplan GL59 for området. Lokalplanen fastlægger, at ændret anvendelse fra parcelhusbebyggelse til den tættere etagebebyggelse ikke må finde sted på de to ejendomme matr.nr. 8kb og 8kp før matrikulær sammenlægning med matr.nr. 8ck har fundet sted. I lokalplanen udlægges tre byggezoner, der tilsammen udgør en randbebyggelse i den østlige del af området. Byggezone A kan umiddelbart anvendes til tæt etagebebyggelse. Illustration A herunder viser en situation, hvor alene Byggezone A er bebygget med etagebebyggelse. Illustration A, der viser ny tættere bebyggelse hvor alene matr.nr 8ck er bebygget tæt. Byggezone B må først anvendes til etagebebyggelse, når matr.nr. 8kp og 8ck er samlet til en ejendom. Dette er vist på Illustration B på næste side 6

11 Illustration B, der viser ny tættere bebyggelse hvor såvel både matr.nr 8ck og 8kp er bebygget tæt. Byggezone C må først anvendes til etagebebyggelse, når alle tre ejendomme matr.nr. 8kb, 8kp og 8ck er samlet til en ejendom som vist på Illustration C herunder. Illustration C, der viser ny tættere bebyggelse hvor alle tre ejendomme er bebygget tæt. På denne måde sikres, at ny bebyggelse placeres fornuftigt i forhold til eksisterende nabobebyggelse og samtidig forhindres en usammenhængende tæt bebyggelse fordelt på områdets små ejendomme. Lokalplanen fastlægger et omfang af ny bebyggelse i hver byggezone svarende til en bebyggelsespro- 7

12 cent på ca. 100 på hver af de tre eksisterende ejendomme matr.nr. 8kb, 8kp og 8ck (8ck dog inklusive del af vejareal, der arealoverføres til ejendommen forud for etablering af ny bebyggelse). Lokalplanen fastlægger en gennemsnitlig størrelse af nye etageboliger på 85 m² bruttoetageareal (inklusive trapperum/vægtykkelser etc.). Den gennemsnitlige størrelse er fastlagt for at sikre et tilstrækkeligt udbud af 3 og 4- rums boliger samlet set i Glostrup Kommune. Lokalplanen fastlægger den maksimale bygningshøjde for nyt byggeri til 11 m uanset anvendelsen. Lokalplanen fastlægger byggelinjer mod DSB s langtidsparkering, mod indkørslen til langtidsparkeringen og mod Sydvestvej. Byggelinjen mod Sydvestvej er svarende til den eksisterende byggelinje i Lokalplan GL59. De øvrige byggelinjer er fastlagt for at sikre tilstrækkelige adgangsforhold samt plads til træer. For hver byggezone er der herudover fastlagt en byggelinje for penthousebebyggelse (tagetage). I hver byggezone er det på den måde sikret at bebyggelsens øverste etage udføres tilbagetrukket for at facadehøjden ikke skal virke dominerende i forhold til naboer. Penthousebyggelinjen gælder alene for den byggezone, der udgør bebyggelsens kant mod naboer. Hvis der er etableret bebyggelse i Byggezone B gælder penthousebyggelinjen i Byggezone A således ikke længere. Tilsvarende gælder penthousebyggelinjen i Byggezone B ikke længere, når der etableres bebyggelse i Byggezone C. Vejadgang til lokalplanområdet sker i princippet som i dag, idet vejadgang til byggezone A sker fra indkørslen til DSB s langtidsparkering mens vejadgang til byggezone B og C sker fra Sydvestvej. I lokalplanen udlægges parkering svarende til 1 p-plads pr. 50 m² etageareal dog min 1,5 p-plads pr. bolig. Parkeringsudlægget er fastsat ud fra erfaringstal for parkeringsbehov til liberale erhverv. Særligt sundhedsrelaterede erhverv som lægepraksis, sundhedshus og tilsvarende vil skabe et stort parkeringsbehov. Det er ikke muligt indenfor lokalplanens område at etablere tilstrækkelig parkering på terræn hvorfor fuld udnyttelse af lokalplanens byggemuligheder vil kræve etablering af parkeringskælder under dele af bebyggelsen. Parkeringskælder vil med fordel kunne etableres under Byggezone A og B og skønnes at kunne rumme ca. 18 pladser. Lokalplanen udlægger areal til nedkørsel og rampeanlæg langs skellet mod DSB s langtidsparkering. Etablering af nedkørslen forudsætter en mindre skelregulering omkring fortovsarealet ved DSB s langtidsparkering. Det pågældende areal er pt. ejet af DSB. Parkering på terræn er i forbindelse med byggezone A udlagt som vinkelret parkering på egen grund med manøvreareal beliggende delvis på det offentlige vejareal, der udgør indkørslen til DSB s langtidsparkering. Dette er gjort af pladshensyn og det skønnes uproblematisk at anvende det offentlige vejareal til manøvreareal grundet den lave hastighed af trafikken på strækningen. Parkering i forbindelse med al anden bebyggelse i lokalplanområdet skal udføres med alle dertilhørende manøvrearealer på egen grund og etableret bag ved den generelle byggelinje, der er udlagt på Kortbilag 3. Dette er fastlagt for at sikre plads til beplantning langs Sydvestvej. 8

13 De store platantræer langs Sydvestvej er bevaringsværdige og må ikke fældes med mindre træerne er til akut fare for naboer og færdsel. Træerne langs indkørslen til DSB s langtidsparkering er ikke i sig selv bevaringsværdige, men lokalplanen fastlægger, at der skal bevares/genplantes minimum 4 træer i den nuværende plantelinje. Såfremt de skitserede planer om etablering af ny Letbaneforbindelse på det areal, der pt. anvendes til langtidsparkering realiseres, vil arealet op til en ny letbane skulle anlægges i sammenhæng med denne herunder naturligvis ligeledes beplantning og belægning. Lokalplanen fastlægger at der visse steder skal etableres fortovsbelægninger i samme materiale som fortovs- og gangarealerne omkring Banegårdspladsen (sorte klinker Bretagne ). Dette er gjort for at understrege dette lokalplanområdes sammenhæng med den øvrige bymidte. Lokalplanen fastlægger ligeledes krav til forsinkelse af regnvand afledt fra lokalplanområdet for derved at reducere det generelle pres på kloaksystemet i Glostrup Kommune. Lokalplanens miljømæssige konsekvenser Afstande til nabobebyggelse Lokalplanens byggezoner sikrer, at der uanset realiseringsgraden af områdets etagebebyggelse opretholdes en rimelig afstand fra ny bebyggelse til nabobebyggelse. Med den eksisterende lokalplan er der mulighed for at bygge forholdsvis høje byvillaer, der erfaringsmæssigt vil ligge tættere på naboer end det byggeri, der muliggøres med Lokalplan GL90.1 Skyggeforhold Skyggefølsom nabobebyggelse er placeret umiddelbart vest og nordvest for lokalplanens byggezoner. Dette medfører, at der vil kunne forekomme skygge fra ny bebyggelse på naboejendomme i morgentimerne mellem 5.00 og Skyggen vil være mest udtalt i vinterhalvåret, hvor solen står lavest. Det vurderes dog at genevirkningerne vil være meget begrænsede og at der ikke vil være mulighed for skyggeindfald på tidspunkter hvor have og udearealer anvendes. Trafikforhold Lokalplanområdet vejbetjenes af Sydvestvej. Sydvestvej er moderat trafikeret, men er på ingen måde i nærheden af sin maksimale kapacitet. Det vurderes, at den trafik der skabes fra en ny tættere anvendelse vil udgøre nye bilture om dagen og at denne nye trafikmængde ikke vil være problematisk. Parkeringsforhold Inden for lokalplanens område skal der ved nyt etagebyggeri anlægges parkering i følgende omfang: 1 p-plads pr. 50 m 2 etageareal 1,5 p-plads pr bolig 9

14 1 cykelparkering pr. 100 m² Der skal etableres mindst 2 pladser som handicapplads. Der er ikke krav om reservation af areal til yderligere parkeringspladser. Til tæt parcelhusbebyggelse skal der etableres mindst 2 p-pladser pr. bolig. Varmeforsyning Lokalplanområdet forsynes pt. med naturgas, men skal fremtidigt (for ny bebyggelse) overgå til fjernvarme. Vandforsyning Lokalplanområdet fornyes pt. med vand fra Glostrup Forsyning A/S. Afvandingsforhold Områdets spildevand og regnvand afledes til fælleskloak under Sydvestvej. Støj Lokalplanområdet er først og fremmest belastet af støj fra jernbanen. Jernbanestrækningen gennem Glostrup er voldsomt trafikeret. Ifølge DSB s oplysninger (1997) passerer der dagligt udover S-togene, 418 tunge passagereller godstog på strækningen. Dette svarer til en samlet toglængde på 98 km togstamme. Der er en togpassage i gennemsnit hvert fjerde minut på strækningen. Alle disse tog støjer og beregninger fra Miljøstyrelsen angiver, at støjbelastningen i en afstand af 10 meter fra nærmeste spormidte (Stogsporet) er 78 db(a) beregnet som døgnvægtet middelværdi. Ligeledes angiver beregninger fra Miljøstyrelsen, at det mest støjende tog på strækningen giver anledning til et støjniveau på 101 db(a) i en afstand af 10 meter fra midten af nærmeste fjerntogsspor. Endelig er jernbanens nærmeste omgivelser udsat for talrige vibrationer fra de passerende tog. Vibrationernes udbredelse er afhængig af jordbundens beskaffenhed og det kan ved etablering af nye boliger i lokalplanområdet anbefales at foretage undersøgelser i den forbindelse. Lokalplanen indeholder krav om maksimal vibrationsbelastning af nyetablerede boliger. Banestrækningen vil dog forventeligt blive væsentligt mindre belastet når den ny jernbanestrækning mellem København og Ringsted åbner i På dette tidspunkt vil hovedparten af godstogene og de interregionale tog ikke længere passere Glostrup Station. Samtidig har DSB overfor Glostrup Kommune meddelt, at der vil blive retableret fjerntogsstop på Glostrup Station hvilket vil medføre stor reduktion i hastigheden af de tog, der passerer lokalplanområdet. Dette vil alt sammen medvirke til reduktion af støjbelastningen fra jernbanen. Lokalplanen fastlægger krav til maksimal støjbelastning af facader mod beboelsesrum samt af primære opholdsarealer. Det kan være nødvendigt, at støjsikre ny bebyggelse enten ved opsætning af en støjskærm foran bebyggelsen eller ved direkte støjsikring af facaderne (skærmfacader eller tilsvarende). 10

15 Jordforurening Hovedparten af lokalplanområdet er områdeklassificeret, hvilket betyder at området forventes at være lettere forurenet med tidligere tiders luftbårne udledninger (tungmetaller primært cadmium og bly). Herud over er hele DSB s areal noteret som V1-forurenet hvilket betyder, at der på grund af jernbanedriften må formodes at være forurening til stede på grunden. Forureningen er dog ikke endnu præcis kortlagt. Jord, der flyttes fra lokalplanområdet skal anmeldes til Glostrup Kommune og der skal tages prøver af al jord, der flyttes. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder konstateres yderligere tegn på jordforurening skal Glostrup Kommune kontaktes. Lokalplanens forhold til anden planlægning Fingerplan 2007 Fingerplan 2007 er et landsplandirektiv for Hovedstadsområdet. Kommunens planlægning må ikke stride i mod bestemmelserne i Fingerplan Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Fingerplan 2007, idet der planlægges for yderligere fortætning af stationsnære arealer. Kommuneplan for Glostrup Kommune Lokalplanens område indgår i kommuneplanens rammeområder GC 5 - Centerområde ved stationen og GB38 - Boligområde på den sydlige del af Sydvestvej øst for Søndre Ringvej. Rammenr.: GC 5 Områdenavn: Centerområde ved stationen Zonestatus: Byzone Generel anvendelse: Centerformål Offentlige formål Specifik anvendelse: Centerformål: kontor, liberalt erhverv, kundeorienteret serviceerhverv såsom hotel, restaurant o.l. Offentlige formål: institutioner, undervisning, bibliotek, cykelparkering, offentlig service som posthus, busterminal, station, o.l. samt parkeringsanlæg og grønt område langs med baneterrænet Anden anvendelse Der kan nyopføres eller nyindrettes m² detailhandel Bebyggelsesprocent 200 Højde: Antal etager: 17 m 4 etager (enkelte bygninger kan opføres i 6 etager, hvis det efter en samlet arkitektonisk vurdering kan indpasses) Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne for rammeområde GB38 - Boligområde på den sydlige del af Sydvestvej øst for Søndre Ringvej i Kommuneplan Af den grund er der udarbejdet et 11

16 tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillæg nr. 10 for et nyt rammeområde GC25 er udarbejdet sideløbende med denne lokalplan. Anvendelsen fastlægges som såvel boligformål (tæt parcelhusbebyggelse og etageboliger) som liberale erhverv (lægepraksis, klinikker og sundhedsrelaterede liberale erhverv, tegnestue, reklamebureau, it-virksomhed, advokatkontor og lignende). Tillægget fastlægger at åben lav boligbebyggelse maksimalt kan planlægges til en bebyggelsesprocent på 45. Kommuneplantillægget fastsætter endvidere en max. højde på 12 meter, samt fastlægger at områdets karakteristiske træer skal bevares. For rammeområde GC25 gælder således følgende: Rammenr. Områdenavn Zonestatus Generel anvendelse Specifik anvendelse Bebyg % Antal etager Højde Landskabelige forhold Andet Generelle rammer GC25 Liberale erhverv og boliger ved Sydvestvej Byzone Boligformål Liberale erhverv Boligformål: tæt parcelhusbebyggelse (byvillaer) samt etageboligbebyggelse. Liberale erhverv: lægepraksis, klinikker og sundhedsrelaterede liberale erhverv, rådgivende virksomhed, konsulentvirksomhed, tegnestue, reklamebureau, it-virksomhed, advokatkontor og lignende. 100 for området som helhed - ved tæt parcelhusbebyggelse dog max. 45 pr. grund. 3 etager. 3. etage skal planlægges tilbagetrukket langs facader mod nærliggende boligbebyggelse 12 m Områdets karakteristiske træer skal bevares Al anden bebyggelse end tæt parcelhusbebyggelse skal fastlægges i en samlet bebyggelsesplan for området. Generelle rammer Lokalplaner Området er delvis omfattet af følgende lokalplaner: Lokalplan GL59 for den sydlige del af Sydvestvej øst for Ringvejen vedtaget af Glostrup Kommune d. 9. februar 2005 samt Lokalplan GL90 for center- og erhvervsområde ved Banegårdspladsen vedtaget 14. juni Lokalplan FL3 for Facader og skilte i Områdecenter Glostrup og langs Hovedvejen, vedtaget 9. oktober Lokalplanerne GL59 og GL90 ophæves indenfor denne lokalplans område ved den endelige vedtagelse af lokalplanen. 12

17 Området er delvis omfattet af følgende byplanvedtægter: Byplanvedtægt G1 Byplanvedtægt for Ejerlavet Glostrup By og Sogn fra 1944 Byplanvedtægt G15 Industriområde ved Herstedøstervej, Sydvestvej og Godsbanevej m.fl. fra 1965 Byplanvedtægt G26 Glostrup Center Vest fra 1968 Byplanvedtægt G26.1 Glostrup Center Vest fra 1971 Byplanvedtægterne ophæves for den del, der er omfattet af denne lokalplans område. Servitutter og deklarationer I forbindelse med udarbejdelsen af denne lokalplan er deklarationerne for ejendommene i lokalplanområdet blevet gennemgået. Deklarationer gennemgås i høringsperioden Ledninger En kloakledning skærer desuden det nordøstlige hjørne af matr.nr. 8ck. Omkring ledningerne er der tinglyst deklarationer, som angiver begrænsninger for bygge- og anlægsarbejder i forhold til ledningerne. DSB har endvidere ret til at føre gas og vandledninger over ejendommen matr.nr. 8kp. Museumsloven Hvis der under jordarbejder findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses og anmeldes til Museum for Astronomi, Nyere tid, Arkæologi, Antikvarisk enhed, Kroppedals Allé, 2630 Tåstrup (Bekendtgørelse af museumsloven lovbekendtgørelse nr af 14. december stk. 2). Oplysninger kan evt. indhentes på Museet inden arbejdet påbegyndes. 13

18 Miljøscreening I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 316 af ) har myndigheder pligt til at miljøvurdere planer og programmer, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have væsentlig indvirkning på miljøet. Med henblik på at afklare, om det er nødvendigt at foretage en miljøvurdering, har Glostrup Kommune udarbejdet en indledende miljøscreening. På grundlag af denne screening har kommunen vurderet, at det byggeri, som lokalplanen giver mulighed for, ikke vil bevirke en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Byøkologi og ressourcer I Glostrup Kommunes Agenda 21 plan , indgår en målsætning om, at der i forbindelse med nybyggeri og byfornyelse skal overvejes, hvorvidt økologiske holdninger om vandbesparelse, energibesparende klimazoner, kompostering m.m. skal indarbejdes. Det er kommunalbestyrelsens hensigt i videst muligt omfang at søge genbrug af materialer og øvrige byøkologiske tiltag indarbejdet ved nybyggeri og ved anlæg af nye veje, pladser, torve m.v. Med hensyn til varme, el, affald, vandforsyning og spildevandsrensning er det kommunalbestyrelsens hensigt så vidt muligt at søge tekniske og organisatoriske foranstaltninger til nedbringelse af ressourceforbruget indarbejdet ved nybyggeri. Der bør i den anledning ikke alene tages udgangspunkt i den nuværende situation, men også tages hensyn til fremtiden. Det henstilles derfor, at der ved nybyggeri og anlægsarbejder sker en konkret vurdering af mulighederne for at indarbejde økologiske løsninger. 14

19 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplan GL90.1 for et område til liberale erhverv og boliger på Sydvestvej I henhold til Planloven (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område. Til lokalplanen er knyttet kortbilagene 1, 2, 3, 4 og 5 (bag i hæftet). 1. Lokalplanens formål 1.1 Det er lokalplanens formål: at fastlægge anvendelsen af ejendommene indenfor lokalplanens område til enten boligformål i form af tæt parcelhusbebyggelse eller liberale erhverv i form af klinikker, lægehus, sundhedstilbud og andre mindre liberale erhverv som arkitekttegnestuer, advokatkontor og lign samt etagebebyggelse. at udlægge byggezoner, der placerer ny tættere bebyggelse som en karrébebyggelse i områdets østlige del og muliggør etapeopdeling af nyt byggeri så det med hensyn til omfang og placering tilpasses eksisterende villabebyggelse indenfor lokalplanområdet, at bevare den eksisterende allébeplantning langs Sydvestvej samt fastholde placering af træer langs områdets østlige og sydlige rand. at sikre tilstrækkelig parkeringskapacitet for områdets bebyggelse, at sikre tilstrækkelige arealer til offentligt tilgængelige fortovs- og stiarealer samt at disse belægges med sorte klinker så der opnås belægningsmæssig sammenhæng med arealerne omkring Banegårdspladsen og frem til lokalplanområdet, at sikre, at lokalplanområdet klimasikres bedst muligt ved at tagvand fra områdets ejendomme samt afledt nedbør fra belagte arealer forsinkes mest muligt inden det afledes til offentlig kloak. 2. Lokalplanens område 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter ejendommene matr.nr. 8ck, 8kb, 8kp, del af matr.nr. 77g samt del af vejarealet matr. nr. 7000br, alle af Glostrup By, Glostrup, samt alle parceller, der efter den 2. juli 2012 udstykkes fra de nævnte ejendomme og vejarealer. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone. 15

20 3. Områdets anvendelse 3.1 Ejendomme indenfor lokalplanområdet må kun anvendes til enten tæt parcelhusbebyggelse eller til liberale erhverv i form af klinikker, lægehus, sundhedstilbud, rådgivende virksomhed/konsulentvirksomhed, advokatkontor og lign samt etageboligbebyggelse. 3.2 Anvendelse til liberale erhverv/etageboliger må finde sted umiddelbart på matr.nr 8ck. På de to andre ejendomme matr.nr. 8kb og 8kp må anvendelsen først ændres fra åben lav boligbebyggelse til liberale erhverv/ etageboligbebyggelse efter ejendommene er matrikulært sammenlagt med matr.nr. 8kc. Anvendelse til liberale erhverv/etageboliger af ejendomme indenfor lokalplanområdet må endvidere først finde sted når skelregulering langs Sydvestvej har fundet sted som vist på Kortbilag Boliger må kun etableres i form af helårsboliger. 3.4 Parkering etableret i kælder indenfor lokalplanens område skal være til disposition for ejendommens brugere og beboere og må ikke gøres til genstand for erhvervsmæssig udleje. 3.5 Der må ikke etableres spillehaller eller anden form for gevinstgivende virksomhed med udbetaling af kontante præmier indenfor lokalplanens område. 3.6 Inden for området kan der efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse opføres de tekniske anlæg (energi, vand, tele, netværk, signalstyring og lignende), der måtte være nødvendige for at sikre områdets forsyning under forudsætning af, at disse bygningers ydre harmonerer med omgivelserne. Note: Der henvises i øvrigt til Glostrup Kommunes retningslinjer for placering af mindre tekniske anlæg til et områdes forsyning (energi, vand, tele, netværk, signalstyring og lignende). 4. Udstykninger 4.1 Indenfor lokalplanens område må ejendomme sammenlægges ligesom der må udføres matrikulære ændringer som vist på Kortbilag Der må ikke udstykkes indenfor lokalplanområdet. Dog må der udføres mindre arealoverførsler. 5. Vej-, sti, parkerings, og adgangsforhold Etagebebyggelse 5.1 Vejadgange til området skal etableres i princippet som vist på Kortbilag 4. 16

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE LOKALPLAN GL68 FORSLAG TIL GODSBANEVEJ GLOSEMOSEVEJ INDUSTRIVEJ

GLOSTRUP KOMMUNE LOKALPLAN GL68 FORSLAG TIL GODSBANEVEJ GLOSEMOSEVEJ INDUSTRIVEJ GLOSTRUP KOMMUNE GODSBANEVEJ GLOSEMOSEVEJ INDUSTRIVEJ FORSLAG TIL LOKALPLAN GL68 FOR ET OMRÅDE PÅ GLOSEMOSEVEJ SEPTEMBER 2012 GLOSTRUP KOMMUNE Center for It og Udvikling By, Plan og Erhverv Til Deres orienterings

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE Brøndbyvester 206 B FORSLAG Lokalplan 206 B Idrætsefterskole i Gildhøjcentret B RØNDBY KOMMUNE BRØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING Teknisk Forvaltning September 2008 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Værebro Erhvervsområde

Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Attraktivt beliggende grundarealer i erhvervsområde tæt på hovedvej 6 og den fremtidige Frederikssundsmotorvej. Centralt beliggende i aksen mellem Hillerød

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

At sikre bebyggelsens bevaringsværdier, herunder væsentlige arkitektoniske Specifikt for vores område

At sikre bebyggelsens bevaringsværdier, herunder væsentlige arkitektoniske Specifikt for vores område Lokalplan / Byplanvedtægt nr. 4. / 1 Lokalplanens formål Ny/eksisterende Lov-regel Ejerlaugets kommentarer Kommunens svar 1.1 Det er lokalplanens formål: At sikre kvarterets helhedsindtryk, som det fremstår

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 143 for et område til etageboligbebyggelse i Mølleparken i Skanderborg

LOKALPLAN NR. 143 for et område til etageboligbebyggelse i Mølleparken i Skanderborg LOKALPLAN NR. 143 for et område til etageboligbebyggelse i Mølleparken i Skanderborg Skanderborg Kommune 2006 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere