DOMSTOLSUDVALGETS BETÆNKNING BETÆNKNING NR. 1319

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOMSTOLSUDVALGETS BETÆNKNING BETÆNKNING NR. 1319"

Transkript

1 DOMSTOLSUDVALGETS BETÆNKNING BETÆNKNING NR. 1319

2 DOMSTOLSUDVALGETS BETÆNKNING ISBN ISBN ISBN betænkning bilag büag + betænkning

3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Domstolsudvalgets nedsættelse, kommissorium, sammensætning og arbejde. Side 1.1. Domstolsudvalgets kommissorium Udvalgets sammensætning Udvalgets arbejde 18 Kapitel 2. En kort oversigt over domstolenes struktur, organisation og opgaver m.v Retterne Højesteret Landsretterne Sø- og Handelsretten i København Byretterne Den Særlige Klageret Domstolenes opgaver Dommerne Udnævnelse Uafhængighed Konstitution Rekruttering Uddannelse Lønninger Dommeres adgang til bibeskæftigelse Domstolenes bevillingsmæssige forhold og administration 30 Kapitel 3. Sammenfatning af udvalgets forslag og synspunkter Domstolenes bevillingsmæssige forhold og administrationen af domstolene. (Kapitel 4) 33

4 Rekrutteringen af dommere og deres uddannelse. (Kapitel 5) Fremgangsmåden ved udnævnelse af dommere. (Kapitel 6) Konstitution af dommere. (Kapitel 7) Dommeres lønmæssige forhold. (Kapitel 8) Dommeres adgang til bibeskæftigelse. (Kapitel 9) 46 Kapitel 4. Domstolenes bevillingsmæssige forhold og administrationen af domstolene Indledning Generelt om finanslovens system Tilblivelsen af finanslovforslag inden for Justitsministeriets område Budgetlægningen på domstolsområdet Ændringer i eksisterende bevillinger Ændringer på foranledning af Justitsministeriet Ændringer på foranledning af Finansministeriet Omfordeling af bevillinger til de enkelte budgetområder under Justitsministeriet Størrelsen af bevillingerne til domstolsvæsenet Administrationen af bevillingerne til retterne Anvendelsen af bevillingen til løn m.v Anvendelsen af bevillingen til den øvrige drift Budgetmæssig styring af bevillingerne Forsøgsprojekt med uddelegering af bevillinger til embederne Domstolenes indflydelse på tildelingen og anvendelsen af bevillingerne til retsvæsenet Budgetudvalget Domstolenes Teknologiråd Domstolenes Teknologiudvalg Administrationsområder under Justitsministeriet Debatten om domstolenes bevillingsmæssige forhold og domstolenes administration Internationale principper for administration af domstolene Udenlandske ordninger Sverige Norge 76

5 Island Tyskland Holland Frankrig England m.v USA Udvalgets overvejelser Indledning Domstolene som en selvfinansierende og selvadministrerende enhed Dom stolenes bevillinger og administration direkte under Folketinget? Styrkelse af domstolenes stilling inden for rammerne af ministerialsystemet Bestyrelsesmodeller inden for andre områder Rådsmodeller inden for andre områder Organisationsmodeller i relation til dom stolsadministrationen Udformningen af en bestyrelsesmodel i relation til domstolsadministrationen Udformningen af en rådsmodel i relation til domstolsadministrationen Udvalgets forslag til organisationsmodel for Domstolsstyrelsen Opgaverne for Domstolsstyrelsens bestyrelse Tildelingen af bevillinger til domstolene og til Domstolsstyrelsen Sammensætningen af Domstolsstyrelsens bestyrelse Bestyrelsesmedlemmernes funktionstid lll Reaktionsmuligheder over for bestyrelsen Sagsbehandlingsregler for Domstolsstyrelsen Domstolenes ressortmæssige placering Uddelegering af ansvaret for bevillinger til de enkelte dommerembeder Terminologi 120 Kapitel 5. Rekrutteringen af dommere og deres uddannelse Indledning Den juridiske kandidateksamen 121

6 Fremgangsmåden ved ansættelse af jurister som fuldmægtige inden for justitsvæsenet Uddannelsen af dommerfuldmægtige Den historiske baggrund for den nuværende uddannelse af dommerfuldmægtige Grunduddannelsen for dommerfuldmægtige Den fortsatte uddannelse af dommerfuldmægtige Karrieren efter dommerfuldmægtiguddannelsens afslutning Bedømmelsen af dommerfuldmægtiges og retsassessorers kvalifikationer i forbindelse med ansøgninger om forfremmelse Afgangen af dommerfuldmægtige og retsassessorer til anden beskæftigelse Efteruddannelse for domstolsjurister Uddannelsen af jurister i Justitsministeriets departement Tjenesten i Justitsministeriets departement Sideløbende tjenesteordninger og udstationering Personalebedømmelse af fuldmægtige i Justitsministeriet Karrieren efter fuldmægtiguddannelsens afslutning Uddannelsen af advokatfuldmægtige og advokater Uddannelse på advokatkontoret Advokatfuldmægtiguddannelsen Indholdet af advokatfuldmægtiguddannelsen Behandlingen af ansøgninger om advokatbeskikkelse Reglerne om advokaters møderet for domstolene Efteruddannelse af advokater Uddannelsen af jurister ved politiet og anklagemyndigheden Dommerkorpsets sammensætning Retsplejelovens betingelser for udnævnelse til dommer Hvor kommer dommerne fra? Debatten om dommerrekruttering Internationale principper for dommerudnævnelser Dommeruddannelse og dommerrekruttering i andre lande Lande, hvor rekrutteringen sker efter dommerkarrieremodellen Lande, hvor rekrutteringen helt eller delvis sker på andet grundlag end dommerkarrieremodelien Udvalgets overvejelser Indledning Opgaver og kvalifikationer 171

7 Målsætninger for den fremtidige dommerrekruttering Lovfæstelse af målsætningen for den fremtidige dommerrekruttering Blandt hvilke jurister vil dommere kunne rekrutteres? Udnævnelsesalder og kønsfordeling Hvorledes opnås en bredere rekruttering? Udveksling af yngre advokater og advokatfuldmægtige med dommerfuldmægtige Advokater som konstituerede dommere Uddannelse og bedømmelse af dommeraspiranter i landsretterne Særligt om ansættelse og uddannelse af dommerfuldmægtige Bør den nuværende dommerfuldmægtigordning opretholdes? Ansættelsesproceduren for dommerfuldmægtige Bedømmelse af dommerfuldmægtiges og retsassessorers kvalifikationer Den praktiske uddannelse af dommerfuldmægtige og retsassessorer Teoretisk efteruddannelse af domstolsjurister 215 Kapitel 6. Fremgangsmåden ved udnævnelse af dommere Den gældende ordning og dens baggrund Grundlaget for landsretternes indstilling ved en ledig byretsdommerstilling Grundlaget for landsretternes indstilling ved besættelse af stillinger som landsdommer Højesteret Offentlighed og partshøring ved stillingsbesættelse Den offentlige debat Internationale principper og udenlandske ordninger Norge Stillinger i byretterne og landsretterne Stillinger i Højesteret Sverige De højeste dommerstillinger De øvrige dommerstillinger Finland Island 236

8 Holland Tyskland Dommere i delstaterne Dommere i forbundsstaten Betydningen af dommeres politiske tilhørsforhold England og Wales Frankrig USA Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol EF-domstolen Udvalgets overvejelser Indledning Dommerudnævnelsesrådets kompetence Dommerudnævnelsesrådets sammensætning Hvem skal være medlemmer af rådet? Funktionstid Rådets sekretariat Dommerudnævnelsesrådets arbejdsgrundlag/arbejdsform Oplysninger om de enkelte stillinger Oplysninger om den enkelte ansøger Udtalelser fra domstolene Indhentelse af supplerende oplysninger Ansøgerlister Rådets indstillinger til ressortministeren Redegørelser for rådets virksomhed Annoncering af ledige dommerstillinger 262 Kapitel 7. Konstitution af dommere Indledning Den grundlovssikrede beskyttelse af dommere Menneskerettighedskonventionens krav om uafhængighed og upartiskhed Højesterets kendelser af 18. april 1994 og af 8. marts 1995 om konstituerede dommere De gældende regler og deres baggrund Gældenderet Retsplejelovens 17 a, stk Retsplejelovens

9 Udviklingen i omfanget af konstitutioner Debatten om konstitutioner Den politiske debat siden 1849-grundloven Debatten om retskredsændringerne fra midten af 1950'erne til Den juridiske debat Den gældende ordning med hensyn til afskedigelse og fastsættelse af ændret tjenestested for retsassessorer og dommerfuldmægtige Generelt om uansøgt afskedigelse af retsassessorer og dommerfuldmægtige Generelt om uansøgte ændringer af tjenestested for retsassessorer og dommerfuldmægtige Særligt om uansøgt afskedigelse og ændring af tjenestested for retsassessorer Afskedigelse Ændring af tjenestested Særligt om uansøgt afskedigelse og ændringer af tjenstested for dommerfuldmægtige Afskedigelse Ændring af tjenestested Konstituerede dommere Gældende konstitutionspraksis Bemyndigelser til dommerfuldmægtige og retsassessorer til behandling af foged-, skifte- og notarialforretninger Faste konstitutioner til dommerfuldmægtige og retsassessorer til at behandle civile retssager og straffesager Retningslinier Fast konstitution til grundlovsforhør Omfanget af faste konstitutioner Uddannelseskonstitutioner i landsretterne Universitetskonstitutioner i landsretterne Konstitutioner ved den faste dommers forfald eller embedsledighed Rejsedommere Udenlandske ordninger Udvalgets overvejelser Indledning 296

10 Ikke-udnævnte dommeres beskyttelse mod afskedigelse og forflyttelse (Ansættelsesværn) Ansættelsesområde og ansættelsesmyndighed Beskyttelse mod afskedigelse og ændring af tjenestested Beskyttelse mod afskedigelse Beskyttelse mod uansøgt ændring af tjenestested Disciplinærforfølgning Forholdet mellem udnævnte og konstituerede dommere i byretterne Sagsfordelingen mellem dommere og andre jurister i byretterne Kompetencen til at bestemme rammerne for sagsfordelingen Ophævelse afsondringen mellem skiftesager, fogedsager m.v. og "egentlige" retssager (straffesager og civile sager) Retningslinier Konstitutioner i landsretterne Konstitutioner ved dommerens forfald eller ved embedsledighed 313 Kapitel 8. Dommeres lønmæssige forhold 8.1. Indledning Statens aftaleforhandlinger Hovedaftalen for tjenestemænd Generelt om løn til tjenestemænd Individuelle lønelementer Aftaler om løn til dommere Dommerlønningernes størrelse Advokaters indtægts- og pensionsforhold Debat Udland Udvalgets overvejelser Bør aftalesystemet erstattes af en dommerlønningslov? De individuelle lønelementers betydning ved løndannelsen Etablering af et dommerlønudvalg Lønnens størrelse og betydning for rekrutteringen til domstolene Lønniveauet for dommere i Højesteret, landsretterne og byretterne 339

11 11 Kapitel 9. Dommeres adgang til bibeskæftigelse Indledning Forskellige typer af bierhverv Offentlig bibeskæftigelse Særlige domstole Administrative råd og nævn Lovforberedende råd m.v Privat bibeskæftigelse Voldgiftssager Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed Faglig voldgift Private voldgiftssager Private klagenævn Regler om bibeskæftigelse Omfanget af dommeres bibeskæftigelse Offentlige nævn og råd Voldgiftssager undersøgelsen Udviklingen Honorering af bibeskæftigelse Regler om honorering for offentlig bibeskæftigelse Størrelsen af honorarer ved offentlig bibeskæftigelse Regler om honorering af privat bibeskæftigelse Størrelsen af honorarer ved privat bibeskæftigelse Dommernes samlede indtægter ved offentlig og privat bibeskæftigelse Beretningen fra 1991 om dommeres bibeskæftigelse bl.a. som formænd for voldgiftsretter Debatten om dommeres bibeskæftigelse Udenlandske ordninger Udvalgets overvejelser Baggrunden for dommernes bibeskæftigelse og omfanget heraf Arbejdstilrettelæggelsen ved landsretterne, Søog Handelsretten og Højesteret Er der behov for ændringer i det nuværende system? Forskellige former for bibeskæftigelse 382

12 Dommeres deltagelse i nævn og råd, hvis afgørelser kan indbringes for domstolene Arbejdsretten og Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed Private voldgifter Udformningen af en tilladelses - og indberetningsordning Tilladelsesordning m.v Indberetningsordning Fastsættelse af en maksimumsgrænse for indtægter ved bibeskæftigelse 398 Kapitel 10. Økonomiske og administrative konsekvenser. 401 Kapitel 11. Udvalgets lovudkast med bemærkninger Udkast til lov om en domstolsstyrelse Bemærkninger til udkast til lov om en dom sto Is sty reise Udkast til lov om ændring af retsplejeloven og tjenestemandsloven Bemærkninger til udkast til lov om ændring af retsplejeloven og tjenestemandsloven 424

13 13 Kapitel 1. Domstolsudvalgets nedsættelse, kommissorium, sammensætning og arbejde Domstolsudvalgets kommissorium. Domstolsudvalget blev nedsat den 11. marts Udvalgets opgave er beskrevet således i kommissoriet af samme dato: "Regeringen har besluttet at nedsætte et bredt sammensat udvalg med den opgave at gennemgå og vurdere en række spørgsmål vedrørende retsvæsenets forhold. Udvalget skal tilrettelægge sit arbejde, således at det kan være afsluttet ved udgangen af september Rekruttering, uddannelse og udnævnelse af dommere. Udvalgets hovedopgave angår rekruttering, uddannelse og udnævnelse af dommere. Udvalget skal på dette område navnlig overveje, hvilke krav der bør stilles til dommere med hensyn til uddannelse, erfaringsbaggrund, faglige kvalifikationer m.v. og på baggrund heraf vurdere, om der er behov for ændringer i den gældende lovregulering og praksis med henblik på at sikre en tilstrækkelig tilgang af bredt kvalificerede jurister til dommerhvervet. I givet fald anmodes udvalget om at fremlægge de forslag til ændringer, som findes hensigtsmæssige med det angivne sigte. Udvalget bør bl.a. vurdere de nedenfor angivne spørgsmål: 1.1. Fremgangsmåden ved besættelser af dommerstillinger. Efter den eksisterende ordning opslås ledige dommerstillinger af Justitsministeriet, og ansøgningerne sendes til Justitsministeriet. De indkomne ansøgninger sendes af Justitsministeriet til udtalelse hos vedkommende landsretspræsident eller i Københavns Byret byrettens præsident samt til Højesterets præsident, hvorefter Justitsministeriet nedlægger forestilling over for Dronningen om, hvem der bør udnævnes i stillingen. Udvalget anmodes om at vurdere, om der er behov for en ændret fremgangsmåde ved besættelsen af dommerstillinger. Udvalget bør i den forbindelse overveje, om der ved en større gennemsigtighed i beslutningsproceduren og ved en højere grad af klarlæggelse af kvalifikationskravene kan sikres en bredere tilgang af kvalificerede jurister til domstolene. Udvalget kan i den forbindelse også vurdere hensigtsmæssigheden af og eventuelt fremkomme med forslag til ændring af den nuværende ordning, hvorefter selve kompetencen til at udnævne dommere og det parlamentariske ansvar herfor påhviler justitsministeren Dommeres baggrund. De fleste dommere er enten uddannet som dommerfuldmægtig ved domstolene eller som fuld-

14 14 mægtig i Justitsministeriets departement. Et fåtal af dommere har en anden baggrund, f.eks. som advokat eller universitetslærer. Reglerne om, hvilke egenskaber og krav en person skal besidde og opfylde for at kunne udnævnes som dommer, findes i retsplejelovens 42, stk. 3, og 43. Udvalget bør i forbindelse med en gennemgang af de nævnte bestemmelser i retsplejeloven vurdere, om de giver mulighed for at rekruttere dommere på et tilstrækkeligt bredt grundlag Dommeres uddannelse. Udvalget bør overveje, hvorledes det sikres, at jurister får den bedst mulige uddannelse og baggrund med henblik på at tilvejebringe de fornødne kvalifikationer for senere udnævnelse af dommere. I den forbindelse bør det vurderes, om der er behov for at kunne foretage konstitution som dommer i større omfang end fastsat i retsplejelovens 1043, stk Dommeres lønmæssige forhold og adgang til bierhverv. Udvalget bør endvidere overveje dommeres lønmæssige forhold og adgang til bibeskæftigelse ved siden af dommerstillingen. Spørgsmålet om dommeres lønforhold kan bl.a. vurderes i tilknytning til de ovennævnte spørgsmål vedrørende rekruttering af bredt kvalificerede jurister til dommerhvervet. Herudover kan der i forbindelse med dommeres lønforhold være grund til at være opmærksom på de principielle spørgsmål, der kan opstå, såfremt løndannelsen fortsat præges af mere individuelle lønelementer, der i sagens natur ikke kan tillægges de enkelte dommere. Debatten om domstolenes forhold har også omfattet dommeres adgang til bibeskæftigelse. Regeringen finder det på den baggrund rigtigst, at dette spørgsmål nu tages op til en mere samlet vurdering, og at spørgsmålet belyses og vurderes såvel ud fra principielle synspunkter som ud fra praktiske behov. Gennemgangen og vurderingen bør omfatte bibeskæftigelse af såvel offentlig som privat karakter. Udvalget bør samtidig være opmærksom på de undersøgelser, som Rigsrevisionen og Justitsministeriet har gennemført i 1990 og 1991 om dommeres bibeskæftigelse. 3. Domstolenes bevillingsmæssige forhold. Udvalget bør endelig overveje domstolenes bevillingsmæssige forhold. Bevillingerne til at dække domstolenes driftsudgifter gives på de årlige bevillingslove. Ca. 80 % af driftsudgifterne vedrører løn. Af den resterende bevilling anvendes knap 1/3 til betaling af udgifter, hvis størrelse mere eller mindre afhænger af, hvor mange sager domstolene behandler. Det kan derfor være nødvendigt løbende at ændre allerede tildelte bevillinger. Også generelle statslige besparelseskrav kan føre til sådanne ændringer. Udvalget bør bl.a. overveje, om der er behov for at gennemføre en særlig bevillingsordning for domstolene, herunder en ordning der begrænser eller ophæver muligheden for at ændre allerede tildelte bevillinger uden Folketingets medvirken. Udvalget bør ligeledes vurdere, om der er behov for at sikre domstolene en mere samlet og di-

15 15 rekte indflydelse på anvendelsen af retsvæsenets bevillinger, herunder om der er behov for i videre omfang at uddelegere ansvaret for bevillinger til de enkelte dommerembeder. Udvalget kan yderligere overveje, om der er anledning til at ændre den gældende ordning, hvorefter ansvaret for overholdelse af bevillingsmæssige regler og anvendelse af tildelte bevillinger påhviler justitsministeren." Udvalget blev ved skrivelse af 20. april 1994 fra Justitsministeriet anmodet om at udskille emnet konstituerede dommere til særskilt behandling med henblik på at afgive en delbetænkning. I skrivelsen anførtes: "Ved kendelse af 18. april 1994 har Højesteret blandt andet udtalt, at anvendelsen af konstituerede dommere generelt bør afklares gennem lovgivning. Justitsministeriet er indstillet på i den kommende folketingssamling at fremsætte forslag til de nødvendige lovændringer med henblik på at fjerne den tvivl, der er rejst, om den bestående konstitutionspraksis er forenelig med Menneskerettighedskonventionen. Justitsministeriet er bekendt med, at spørgsmålet om fuldmægtiges og assessorers bemyndigelse til at behandle retssager har været drøftet i Domstolsudvalget. Justitsministeriet skal derfor anmode udvalget om at færdiggøre sine overvejelser vedrørende dette spørgsmål inden for en sådan tidsramme, at de vil kunne danne grundlag for lovgivningsinitiativer i efteråret. Såfremt udvalget ikke kan afslutte sit arbejde inden for denne tidsramme, skal Justitsministeriet i stedet anmode om, at der afgives en delbetænkning vedrørende de lovgivningsspørgsmål, der rejses i kendelsen." Udvalget drøftede herefter på 3 møder anvendelsen af konstituerede dommere. Drøftelserne mundede ud i, at udvalgets formand i et brev af 1. september 1994 skrev følgende til justitsministeren: "Ved skrivelse af 20. april 1994 anmodede Justitsministeriet Domstolsudvalget om at afgive en delbetænkning vedrørende anvendelse af konstituerede dommere med henblik på iværksættelse af lovgivningsinitiativer i efteråret Baggrunden herfor var den tvivl, som ved Højesterets kendelse af 18. april 1994 er rejst om, hvorvidt den bestående konstitutionsordning er forenelig med Den europæiske Menneskerettighedskonvention. I kendelsen giver Højesteret udtryk for, at en generel afklaring af dette spørgsmål bør ske gennem lovgivning. Udvalget har herefter på 3 møder drøftet den nævnte problemstilling. Drøftelserne har vist, at en særskilt løsning vel ikke er udelukket, men at der er en sådan sammenhæng mellem spørgsmålet om tilvejebringelse af en ordning, som må antages at opfylde konventionens krav, og de øvrige emner, som udvalget ifølge sit kommissorium skal behandle, at det vil være rigtigst, at udvalgets overvejelser og forslag om det nævnte spørgsmål fremlægges samtidig med, at udvalget afgiver en samlet betænkning, der dækker hele kommissoriet. Dette havde jeg lejlighed til at redegøre for under vores møde den 30. august 1994, og jeg bekræfter hermed, at De på mødet erklærede Dem indforstået med, at udvalget under disse omstændigheder ikke afgiver delbetænkning om konstitutionsproblematikken, men medtager denne problematik i den samlede betænkning, som forventes afgivet senest i efteråret 1995."

16 Udvalgets sammensætning. Om udvalgets sammensætning er i kommissoriet anført følgende: "Udvalget vil bestå af følgende: Højesteretspræsident (formand) Præsidenten for Østre Landsret Præsidenten for Vestre Landsret Præsidenten for Københavns Byret 2 medlemmer efter indstilling fra det juridiske fakultet ved Københavns Universitet 2 medlemmer efter indstilling fra det samfundsvidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet 2 advokater efter indstilling fra Advokatrådet 1 dommer efter indstilling fra Den Danske Dommerforening 1 dommerfuldmægtig efter indstilling fra Dommerfuldmægtigforeningen Retspræsident Ole Due, EF-Domstolen Præsident for Den europæiske Menneskerettighedskommission, professor, dr. jur. Carl Aage Nørgaard 2 repræsentanter for Justitsministeriet" Udvalgets sammensætning har ved betænkningens afgivelse været følgende: Formand: Højesteretspræsident Niels Pontoppidan. Medlemmer: Professor, dr. jur. Ellen Margrethe Basse, Aarhus Universitet Dommerfuldmægtig Mette Bøcher, Dommerfuldmægtigforeningen Landsretspræsident Bjarne Christensen, Vestre Landsret Fhv. præsident for De Europæiske Fællesskabers Domstol Ole Due Advokat Niels Fisch-Thomsen, Advokatrådet Professor, dr. jur. Halfdan Krag Jespersen, Aarhus Universitet Byretspræsident Claus Larsen, Københavns Byret Departementschef Michael Lunn, Justitsministeriet Afdelingschef Dorrit Sylvest Nielsen, Justitsministeriet Fhv. præsident for Den Europæiske Menneskerettighedskommission, professor, dr. jur. Carl Aage Nørgaard, Dommer Lars Ryhave, Den Danske Dommerforening Professor, dr. jur. Eva Smith, Københavns Universitet Advokat Jon Stokholm, Advokatrådet Professor, dr. jur. Henrik Zahle, Københavns Universitet Landsretspræsident Sven Ziegler, Østre Landsret Daværende administrerende dommer Claus Larsen udtrådte den 1. september 1993 af udvalget

17 17 som repræsentant for Den Danske Dommerforening, men indtrådte samtidig som nyudnævnt præsident for Københavns Byret. Samtidig udtrådte forhenværende præsident for Københavns Byret N. C. Bitsch af udvalget. Som ny repræsentant for Dommerforeningen indtrådte dommer Lars Ry have, Retten i Nyborg. Efter at daværende landsretspræsident Peer Lorenzen den 1. marts 1994 tiltrådte en stilling som højesteretsdommer, blev han pr. samme dato afløst som medlem af udvalget af Bjarne Christensen i egenskab af ny præsident for Vestre Landsret. Den 1. oktober 1994 indtrådte landsdommer Sven Ziegler, der med virkning fra den 1. januar 1995 udnævntes til præsident for Østre Landsret, som medlem af udvalget i stedet for landsretspræsident Kurt Haulrig. Efter at advokat Dorthe Horstmann efter ansøgning var udtrådt af udvalget, blev hun den 1. marts 1996 afløst af advokat Jon Stokholm som den ene af Advokatrådets repræsentanter i udvalget. Finansministeriet har været repræsenteret på flere af udvalgets møder. I møderne har deltaget forhandlingsdirektør Finn Hoffmann, budgetchef Mogens Pedersen, kontorchef Carl Erik Johansen eller chefkonsulent H. Reinholdt Pedersen. Udvalgets sekretariat har ved betænkningens afgivelse bestået af fuldmægtig Marie Louise Klenow, Justitsministeriet, dommer Birgitte Holmberg Pedersen, Københavns Byret, og sekretariatsleder Gitte Rubæk Pedersen, Justitsministeriet. Indtil den 1. februar 1995 fungerede sekretariatsleder Marianne Samuelsson som sekretær for udvalget. Marianne Samuelsson blev den 1. februar 1995 udnævnt til kontorchef, på hvilket tidspunkt sekretariatsleder Gitte Rubæk Pedersen tiltrådte som sekretær for udvalget. Indtil den 1. marts 1995 fungerede dommer Henrik Rothe som sekretær for udvalget. Henrik Rothe blev den 1. februar 1995 ansat som generalsekretær i Advokatsamfundet, på hvilket tidspunkt dommer Birgitte Holmberg Pedersen tiltrådte som sekretær. Den 1. december 1995 tiltrådte fuldmægtig Marie Louise Klenow som sekretær for udvalget i stedet for fuldmægtig Ole Dybdahl, Justitsministeriet, der den 1. januar 1996 tiltrådte en stilling som sekretariatschef for Procesbevillingsnævnet. Tekstbehandlingsopgaverne ved betænkningens udarbejdelse er varetaget af overassistent Jane

18 18 Frisk. EDBsystemkonsulent Leif E. Nielsen, Østre Landsret, har varetaget udarbejdelsen af statistik og grafer på baggrund af Domstolsudvalgets spørgeskemaundersøgelse vedrørende dommerkarrierer Udvalgets arbejde. Overvejelser om ændringer inden for domstolsvæsenet pågår i en række lande. Således har såvel Norge som Sverige nedsat kommissioner, der blandt andet skal overveje domstolenes administration og struktur. Også i de nye demokratier mod øst vurderes, hvilke krav der må stilles til et velfungerende domstolssystem. Danmark er således ikke det eneste land, der har taget en række centrale spørgsmål om retsvæsenets forhold op til behandling. Udvalget har som led i sit arbejde foretaget undersøgelser af ordningerne i en række andre lande for så vidt angår de spørgsmål, som er omfattet af udvalgets kommissorium. Udvalgets formand eller afdelingschef Dorrit Sylvest Nielsen har i den forbindelse med sekretariatet foretaget studierejser til Holland, Tyskland, Sverige, Norge og Frankrig i perioden september januar Der ud over har udvalget ved skriftlige og telefoniske forespørgsler indhentet en række oplysninger om ordningerne i andre lande. Den 6. januar 1994 orienterede den britiske advokat John Toulmin, Q.C., der indtil årsskiftet 1993/1994 var formand for the Council of the Bars and Law Societies of the European Community, ved et besøg i Danmark udvalget om det britiske retsvæsen. På et udvalgsmøde den 25. januar 1996 redegjorde generaldirektør Bertil Hübinette og nogle medarbejdere fra det svenske Domstolsverk endvidere for administrationen af de svenske domstole. De tilvejebragte oplysninger om ordningerne og retstilstanden i andre lande indgår i den beskrivende del i de forskellige kapitler i betænkningen. Udvalget har endvidere gennemført to spørgeskemaundersøgelser. Med henblik på at klarlægge den uddannelsesmæssige baggrund for landets dommere udsendte Domstolsudvalget i sommeren 1993 spørgeskemaer til samtlige landets dommere, der blev anmodet om at indsende oplysninger om deres forskellige hovedstillinger og bibeskæftigelser inden udnævnelsen til dommer. Besvarelserne af spørgeskemaerne indgår i kapitel 5 om re-

19 19 krutteringen af dommere og deres uddannelse. Der henvises endvidere til bilagshæftet til betænkningen, hvor spørgeskemaet og de statistikker, der er udarbejdet på grundlag af besvarelserne af spørgeskemaet, er optaget som bilag. Til belysning af omfanget af ikke-udnævnte dommeres udøvelse af retsarbejde udsendte Dom-. stolsudvalget i februar 1995 et skema til samtlige retter, hvorpå retterne blev anmodet om at registrere, hvorledes retsarbejdet var fordelt mellem udnævnte og ikke-udnævnte dommere i perioden 1. marts juni Resultatet af denne undersøgelse fremgår af kapitel 7 om konstitution af dommere og af bilag 6. Udvalget har afholdt 34 møder. En udgave af kapitlerne 1, 2 og 3 oversat til engelsk vil blive udarbejdet. København, den 19. juni 1996

20 20 Niels Pontoppidan Ellen Margrethe Basse (formand) Mette Bøcher Bjarne Christensen Ole Due Niels Fisch-Thomsen Halfdan Krag Jespersen Claus Larsen Michael Lunn Dorrit Sylvest Nielsen Carl Aage Nørgaard Lars Ryhave Eva Smith Jon Stokholm Henrik Zahle Sven Ziegler Marie Louise Klenow Birgitte Holmberg Pedersen Gitte Rubæk Pedersen

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse.

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. 19. februar 2003 Notat I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. Dommeres bibeskæftigelse foregår i overensstemmelse med den lovregulering, der trådte i kraft den 1. juli 1999. Retspræsidenterne

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Oprettelse af et procesbevillingsnævn m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

STATSMINISTERIET Dato:

STATSMINISTERIET Dato: Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) L 169 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt STATSMINISTERIET Dato: Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål nr. 1 5 af 19. maj 2005 stillet af Det Politisk-Økonomiske

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. MAT 27. juni 2006 Nedsættelse

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund.

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund. 121 Kapitel 5. Rekrutteringen af dommere og deres uddannelse. 5.1. Indledning. Udvalgets hovedopgave er ifølge kommissoriet rekruttering, uddannelse og udnævnelse af dommere. Udvalget skal på dette område

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje Bekendtgørelse af lov om rettens pleje Herved bekendtgøres lov om rettens pleje, jf. Lovbekendtgørelse nr. 1139 af 24. september 2013, med de ændringer, der følger af 5 I lov nr. 1313 af 27. november 2013,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser AFSNIT I DOMSMAGTEN MV. KAPITEL 1 DOMSMAGTENS ORGANISATION MV. Organisation. Retterne.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser AFSNIT I DOMSMAGTEN MV. KAPITEL 1 DOMSMAGTENS ORGANISATION MV. Organisation. Retterne. 27. august 2007 EM 2007/51 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser AFSNIT I DOMSMAGTEN MV. KAPITEL 1 DOMSMAGTENS ORGANISATION MV. Organisation Retterne Til 1 Efter bestemmelsen foreslås det,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. november 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Retsmægling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget har med en lovændring fra februar 2008 vedtaget en landsdækkende ordning om retsmægling ved domstolene. Der er næppe tvivl om,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1001 af 05/10/2006 (Retsplejeloven) Offentliggørelsesdato: 17-10-2006 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 526 af 07/06/2006 LOV nr 539 af 08/06/2006 LOV nr 1563 af 20/12/2006

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

5) sager efter 54 a om afsked og ændring af tjenestested og 6) sager om afsættelse af medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse, jf. 6, stk.

5) sager efter 54 a om afsked og ændring af tjenestested og 6) sager om afsættelse af medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse, jf. 6, stk. LBK nr 910 af 27/09/2005 (Indholdsfortegnelse i dokumentets bund) Bekendtgørelse af lov om rettens pleje Herved bekendtgøres lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 21. september 2004, med

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Dommerudnævnelsesrådet. Enkeltelementer i Dommerudnævnelsesrådets praksis. Årsberetning 2005

Dommerudnævnelsesrådet. Enkeltelementer i Dommerudnævnelsesrådets praksis. Årsberetning 2005 Dommerudnævnelsesrådet Enkeltelementer i Dommerudnævnelsesrådets praksis Årsberetning 00 Udgivet af: Dommerudnævnelsesrådet Store Kongensgade - København K Telefon 0 Telefax 0 www.dommerudnaevnelsesraadet.dk

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2014-12-09 nr. 1308 Retsplejeloven

Lovbekendtgørelse 2014-12-09 nr. 1308 Retsplejeloven Lovbekendtgørelse 2014-12-09 nr. 1308 Retsplejeloven (*) som ændret ved L 2015-02-24 nr. 176 Fremtidige lovændringer: L 2004-06-09 nr. 447, L 2006-06-08 nr. 538, L 2008-06-17 nr. 479, L 2009-06-12 nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje Retsudvalget REU alm. del - Bilag 117 Offentligt Bekendtgørelse af lov om rettens pleje Herved bekendtgøres lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 910 af 27. september 2005, med de ændringer,

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K. Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007

Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K. Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007 Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007 Kapitel 1: Indledning 1.1. Baggrund for udarbejdelse af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje LBK nr 1069 af 06/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-740-0267 Senere ændringer til forskriften LOV nr 539 af 08/06/2006

Læs mere

Enkeltelementer i Dommerudnævnelsesrådets praksis

Enkeltelementer i Dommerudnævnelsesrådets praksis Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 0 0 Enkeltelementer i Dommerudnævnelsesrådets praksis Udgivet af: Dommerudnævnelsesrådet Store Kongensgade - København K Telefon 0 Telefax 0 www.domstol.dk/dommerudnaevnelsesraadet

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

"Henvisning til landsret"

Henvisning til landsret Danmarks Skatteadvokater Grundloven 61. Den dømmende magts udøvelse kan kun ordnes ved lov. Særdomstole med dømmende myndighed kan ikke nedsættes. 62. Retsplejen skal stedse holdes adskilt fra forvaltningen.

Læs mere

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet:

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet: Tilsynet i henhold til grundlovens 71 71-tilsynet alm. del - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: Kontor: 3.s.kt. J.nr.: 2005-12140-173 Sagsbeh.: LCH Fil-navn: Dokument

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSF 163 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-730-0606 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 8. december 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Dommerudnæ vnelsesrå det. Enkeltelementer i Dommerudnæ vnelsesrå dets praksis. Å rsberetning 1999 og 2000

Dommerudnæ vnelsesrå det. Enkeltelementer i Dommerudnæ vnelsesrå dets praksis. Å rsberetning 1999 og 2000 Dommerudnæ vnelsesrå det Enkeltelementer i Dommerudnæ vnelsesrå dets praksis Å rsberetning og 000 Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning og 000 Udgivet af: Dommerudnævnelsesrådet Store Kongensgade - København

Læs mere

Introduktion til advokatbranchen i Grønland

Introduktion til advokatbranchen i Grønland Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 425 Offentligt Introduktion til advokatbranchen i Grønland Møde med Folketingets Retsudvalg den 10. september 2016 Advokatfuldmægtig Stine Dahl, advokat Rebekka Bisgaard

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje LBK nr 1308 af 09/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-4000-0134 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Notat om. 4. september 2003. rapport om tolkebistand i retssager:

Domstolsstyrelsen. Notat om. 4. september 2003. rapport om tolkebistand i retssager: Domstolsstyrelsen Administrationskontoret CER10667/Sagsbeh. CER J.nr. 02.01.01.2001-7.246 rapport om tolkebistand i retssager: Notat om 4. september 2003 Nedenfor redegøres for hovedindholdet af de forslag

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Kapitel 7. Konstitution af dommere. 7.1. Indledning.

Kapitel 7. Konstitution af dommere. 7.1. Indledning. 263 Kapitel 7. Konstitution af dommere. "Det er ikke nok, at Dommerne personligt hver for sig er uafhængige og upartiske Mænd; det er af højeste Vigtighed, at de også synes at være det, at deres Stilling

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 17. maj 2016 Kontor: Nordatlantenheden

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner 28 Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner Ved Partner, Claus Berg 29 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne får

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje LBK nr 1008 af 24/10/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-4000-0021 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1998 INDHOLD Side Cirkulære om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse...1 Protokollat

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet Bekendtgørelse nr. 192 af 15. marts 2006 Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet I medfør af 56, stk. 9, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, og efter drøftelse

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager)

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 14. august 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2017-731-0089 Dok.: 2391677 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 213/2011 Lars-Emil Johansen (advokat Ole Spiermann, beskikket) for Puisi A/S under konkurs Sag 216/2011 Nikolaj Ludvigsen (advokat Claus V. Seidelin-Prip,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

Enkeltelementer i Dommerudnævnelsesrådets praksis

Enkeltelementer i Dommerudnævnelsesrådets praksis Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 0 0 Enkeltelementer i Dommerudnævnelsesrådets praksis Udgivet af: Dommerudnævnelsesrådet Store Kongensgade - København K Telefon 0 Telefax 0 www.domstol.dk/dommerudnaevnelsesraadet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

Kap. 1. Retterne... 1-21 a. Kap. 1 a. Procesbevillingsnævnet... 22-27. Kap. 2. Retsmøder... 28-32. Kap. 3. Retsbøger... 33-41 a

Kap. 1. Retterne... 1-21 a. Kap. 1 a. Procesbevillingsnævnet... 22-27. Kap. 2. Retsmøder... 28-32. Kap. 3. Retsbøger... 33-41 a BEKENDTGØRELSE AF LOV OM RETTENS PLEJE Herved bekendtgøres lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 10. november 1992, med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 469 af 30. juni 1993, 29

Læs mere

BETÆNKNING FRA UDVALGET OM DOMMERES BIBESKÆFTIGELSE

BETÆNKNING FRA UDVALGET OM DOMMERES BIBESKÆFTIGELSE BETÆNKNING FRA UDVALGET OM DOMMERES BIBESKÆFTIGELSE Betænkning nr. 1465 København 2005 JUSTITSMINISTERIET Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2004 1436 Betænkning om reform af den civile retspleje

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2017/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0009 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

HR-staben har behandlet begæringen efter offentlighedslovens 4, stk. 1 og stk. 3 samt 2, stk. 2 og stk. 3, 1. punktum.

HR-staben har behandlet begæringen efter offentlighedslovens 4, stk. 1 og stk. 3 samt 2, stk. 2 og stk. 3, 1. punktum. Sønderborg Kommune aktindsigt i personalesag 0 3-0 7-2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 14. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i personalesag. Statsforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. BEK nr 20 af 17/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0160 Senere ændringer til forskriften BEK nr 748 af 11/06/2010

Læs mere

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2014

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Indhold 03 > 05 > 07 > 07 > Retsplejelovens 43 a, 44 b og 44 c 07 > Tekstanmærkninger på finansloven 09 09 > Stillinger som udnævnt dommer 10 > Stillinger som byretspræsident 11 13 13

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 145/2015 Dong Energy Thermal Power A/S (tidligere Energi E2 A/S) (advokat Erik Bertelsen) mod 50Hertz Transmission GmbH (tidligere Vattenfall

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje LBK nr 1001 af 05/10/2006

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje LBK nr 1001 af 05/10/2006 Bekendtgørelse af lov om rettens pleje LBK nr 1001 af 05/10/2006 Første bog. Domsmagten m.m. INDHOLDSFORTEGNELSE Første afsnit. Domstolenes ordning Kap. 1. Retterne..... 1-20 b Kap. 1 a. Procesbevillingsnævnet.....

Læs mere

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2012

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Indhold 03 > 05 > 07 > 07 > Retsplejelovens 43 a, 44 b og 44 c 07 > Tekstanmærkninger på finansloven 09 09 > Stillinger som udnævnt dommer 10 > Stillinger som byretspræsident 11 13 13

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 210/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Henriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. september

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester LOV nr 1242 af 18/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-740-0092 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1028 af 22/08/2013

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 Sag 62/2016 T (advokat Stine Gry Johannessen, beskikket) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere