DOMSTOLSUDVALGETS BETÆNKNING BETÆNKNING NR. 1319

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOMSTOLSUDVALGETS BETÆNKNING BETÆNKNING NR. 1319"

Transkript

1 DOMSTOLSUDVALGETS BETÆNKNING BETÆNKNING NR. 1319

2 DOMSTOLSUDVALGETS BETÆNKNING ISBN ISBN ISBN betænkning bilag büag + betænkning

3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Domstolsudvalgets nedsættelse, kommissorium, sammensætning og arbejde. Side 1.1. Domstolsudvalgets kommissorium Udvalgets sammensætning Udvalgets arbejde 18 Kapitel 2. En kort oversigt over domstolenes struktur, organisation og opgaver m.v Retterne Højesteret Landsretterne Sø- og Handelsretten i København Byretterne Den Særlige Klageret Domstolenes opgaver Dommerne Udnævnelse Uafhængighed Konstitution Rekruttering Uddannelse Lønninger Dommeres adgang til bibeskæftigelse Domstolenes bevillingsmæssige forhold og administration 30 Kapitel 3. Sammenfatning af udvalgets forslag og synspunkter Domstolenes bevillingsmæssige forhold og administrationen af domstolene. (Kapitel 4) 33

4 Rekrutteringen af dommere og deres uddannelse. (Kapitel 5) Fremgangsmåden ved udnævnelse af dommere. (Kapitel 6) Konstitution af dommere. (Kapitel 7) Dommeres lønmæssige forhold. (Kapitel 8) Dommeres adgang til bibeskæftigelse. (Kapitel 9) 46 Kapitel 4. Domstolenes bevillingsmæssige forhold og administrationen af domstolene Indledning Generelt om finanslovens system Tilblivelsen af finanslovforslag inden for Justitsministeriets område Budgetlægningen på domstolsområdet Ændringer i eksisterende bevillinger Ændringer på foranledning af Justitsministeriet Ændringer på foranledning af Finansministeriet Omfordeling af bevillinger til de enkelte budgetområder under Justitsministeriet Størrelsen af bevillingerne til domstolsvæsenet Administrationen af bevillingerne til retterne Anvendelsen af bevillingen til løn m.v Anvendelsen af bevillingen til den øvrige drift Budgetmæssig styring af bevillingerne Forsøgsprojekt med uddelegering af bevillinger til embederne Domstolenes indflydelse på tildelingen og anvendelsen af bevillingerne til retsvæsenet Budgetudvalget Domstolenes Teknologiråd Domstolenes Teknologiudvalg Administrationsområder under Justitsministeriet Debatten om domstolenes bevillingsmæssige forhold og domstolenes administration Internationale principper for administration af domstolene Udenlandske ordninger Sverige Norge 76

5 Island Tyskland Holland Frankrig England m.v USA Udvalgets overvejelser Indledning Domstolene som en selvfinansierende og selvadministrerende enhed Dom stolenes bevillinger og administration direkte under Folketinget? Styrkelse af domstolenes stilling inden for rammerne af ministerialsystemet Bestyrelsesmodeller inden for andre områder Rådsmodeller inden for andre områder Organisationsmodeller i relation til dom stolsadministrationen Udformningen af en bestyrelsesmodel i relation til domstolsadministrationen Udformningen af en rådsmodel i relation til domstolsadministrationen Udvalgets forslag til organisationsmodel for Domstolsstyrelsen Opgaverne for Domstolsstyrelsens bestyrelse Tildelingen af bevillinger til domstolene og til Domstolsstyrelsen Sammensætningen af Domstolsstyrelsens bestyrelse Bestyrelsesmedlemmernes funktionstid lll Reaktionsmuligheder over for bestyrelsen Sagsbehandlingsregler for Domstolsstyrelsen Domstolenes ressortmæssige placering Uddelegering af ansvaret for bevillinger til de enkelte dommerembeder Terminologi 120 Kapitel 5. Rekrutteringen af dommere og deres uddannelse Indledning Den juridiske kandidateksamen 121

6 Fremgangsmåden ved ansættelse af jurister som fuldmægtige inden for justitsvæsenet Uddannelsen af dommerfuldmægtige Den historiske baggrund for den nuværende uddannelse af dommerfuldmægtige Grunduddannelsen for dommerfuldmægtige Den fortsatte uddannelse af dommerfuldmægtige Karrieren efter dommerfuldmægtiguddannelsens afslutning Bedømmelsen af dommerfuldmægtiges og retsassessorers kvalifikationer i forbindelse med ansøgninger om forfremmelse Afgangen af dommerfuldmægtige og retsassessorer til anden beskæftigelse Efteruddannelse for domstolsjurister Uddannelsen af jurister i Justitsministeriets departement Tjenesten i Justitsministeriets departement Sideløbende tjenesteordninger og udstationering Personalebedømmelse af fuldmægtige i Justitsministeriet Karrieren efter fuldmægtiguddannelsens afslutning Uddannelsen af advokatfuldmægtige og advokater Uddannelse på advokatkontoret Advokatfuldmægtiguddannelsen Indholdet af advokatfuldmægtiguddannelsen Behandlingen af ansøgninger om advokatbeskikkelse Reglerne om advokaters møderet for domstolene Efteruddannelse af advokater Uddannelsen af jurister ved politiet og anklagemyndigheden Dommerkorpsets sammensætning Retsplejelovens betingelser for udnævnelse til dommer Hvor kommer dommerne fra? Debatten om dommerrekruttering Internationale principper for dommerudnævnelser Dommeruddannelse og dommerrekruttering i andre lande Lande, hvor rekrutteringen sker efter dommerkarrieremodellen Lande, hvor rekrutteringen helt eller delvis sker på andet grundlag end dommerkarrieremodelien Udvalgets overvejelser Indledning Opgaver og kvalifikationer 171

7 Målsætninger for den fremtidige dommerrekruttering Lovfæstelse af målsætningen for den fremtidige dommerrekruttering Blandt hvilke jurister vil dommere kunne rekrutteres? Udnævnelsesalder og kønsfordeling Hvorledes opnås en bredere rekruttering? Udveksling af yngre advokater og advokatfuldmægtige med dommerfuldmægtige Advokater som konstituerede dommere Uddannelse og bedømmelse af dommeraspiranter i landsretterne Særligt om ansættelse og uddannelse af dommerfuldmægtige Bør den nuværende dommerfuldmægtigordning opretholdes? Ansættelsesproceduren for dommerfuldmægtige Bedømmelse af dommerfuldmægtiges og retsassessorers kvalifikationer Den praktiske uddannelse af dommerfuldmægtige og retsassessorer Teoretisk efteruddannelse af domstolsjurister 215 Kapitel 6. Fremgangsmåden ved udnævnelse af dommere Den gældende ordning og dens baggrund Grundlaget for landsretternes indstilling ved en ledig byretsdommerstilling Grundlaget for landsretternes indstilling ved besættelse af stillinger som landsdommer Højesteret Offentlighed og partshøring ved stillingsbesættelse Den offentlige debat Internationale principper og udenlandske ordninger Norge Stillinger i byretterne og landsretterne Stillinger i Højesteret Sverige De højeste dommerstillinger De øvrige dommerstillinger Finland Island 236

8 Holland Tyskland Dommere i delstaterne Dommere i forbundsstaten Betydningen af dommeres politiske tilhørsforhold England og Wales Frankrig USA Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol EF-domstolen Udvalgets overvejelser Indledning Dommerudnævnelsesrådets kompetence Dommerudnævnelsesrådets sammensætning Hvem skal være medlemmer af rådet? Funktionstid Rådets sekretariat Dommerudnævnelsesrådets arbejdsgrundlag/arbejdsform Oplysninger om de enkelte stillinger Oplysninger om den enkelte ansøger Udtalelser fra domstolene Indhentelse af supplerende oplysninger Ansøgerlister Rådets indstillinger til ressortministeren Redegørelser for rådets virksomhed Annoncering af ledige dommerstillinger 262 Kapitel 7. Konstitution af dommere Indledning Den grundlovssikrede beskyttelse af dommere Menneskerettighedskonventionens krav om uafhængighed og upartiskhed Højesterets kendelser af 18. april 1994 og af 8. marts 1995 om konstituerede dommere De gældende regler og deres baggrund Gældenderet Retsplejelovens 17 a, stk Retsplejelovens

9 Udviklingen i omfanget af konstitutioner Debatten om konstitutioner Den politiske debat siden 1849-grundloven Debatten om retskredsændringerne fra midten af 1950'erne til Den juridiske debat Den gældende ordning med hensyn til afskedigelse og fastsættelse af ændret tjenestested for retsassessorer og dommerfuldmægtige Generelt om uansøgt afskedigelse af retsassessorer og dommerfuldmægtige Generelt om uansøgte ændringer af tjenestested for retsassessorer og dommerfuldmægtige Særligt om uansøgt afskedigelse og ændring af tjenestested for retsassessorer Afskedigelse Ændring af tjenestested Særligt om uansøgt afskedigelse og ændringer af tjenstested for dommerfuldmægtige Afskedigelse Ændring af tjenestested Konstituerede dommere Gældende konstitutionspraksis Bemyndigelser til dommerfuldmægtige og retsassessorer til behandling af foged-, skifte- og notarialforretninger Faste konstitutioner til dommerfuldmægtige og retsassessorer til at behandle civile retssager og straffesager Retningslinier Fast konstitution til grundlovsforhør Omfanget af faste konstitutioner Uddannelseskonstitutioner i landsretterne Universitetskonstitutioner i landsretterne Konstitutioner ved den faste dommers forfald eller embedsledighed Rejsedommere Udenlandske ordninger Udvalgets overvejelser Indledning 296

10 Ikke-udnævnte dommeres beskyttelse mod afskedigelse og forflyttelse (Ansættelsesværn) Ansættelsesområde og ansættelsesmyndighed Beskyttelse mod afskedigelse og ændring af tjenestested Beskyttelse mod afskedigelse Beskyttelse mod uansøgt ændring af tjenestested Disciplinærforfølgning Forholdet mellem udnævnte og konstituerede dommere i byretterne Sagsfordelingen mellem dommere og andre jurister i byretterne Kompetencen til at bestemme rammerne for sagsfordelingen Ophævelse afsondringen mellem skiftesager, fogedsager m.v. og "egentlige" retssager (straffesager og civile sager) Retningslinier Konstitutioner i landsretterne Konstitutioner ved dommerens forfald eller ved embedsledighed 313 Kapitel 8. Dommeres lønmæssige forhold 8.1. Indledning Statens aftaleforhandlinger Hovedaftalen for tjenestemænd Generelt om løn til tjenestemænd Individuelle lønelementer Aftaler om løn til dommere Dommerlønningernes størrelse Advokaters indtægts- og pensionsforhold Debat Udland Udvalgets overvejelser Bør aftalesystemet erstattes af en dommerlønningslov? De individuelle lønelementers betydning ved løndannelsen Etablering af et dommerlønudvalg Lønnens størrelse og betydning for rekrutteringen til domstolene Lønniveauet for dommere i Højesteret, landsretterne og byretterne 339

11 11 Kapitel 9. Dommeres adgang til bibeskæftigelse Indledning Forskellige typer af bierhverv Offentlig bibeskæftigelse Særlige domstole Administrative råd og nævn Lovforberedende råd m.v Privat bibeskæftigelse Voldgiftssager Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed Faglig voldgift Private voldgiftssager Private klagenævn Regler om bibeskæftigelse Omfanget af dommeres bibeskæftigelse Offentlige nævn og råd Voldgiftssager undersøgelsen Udviklingen Honorering af bibeskæftigelse Regler om honorering for offentlig bibeskæftigelse Størrelsen af honorarer ved offentlig bibeskæftigelse Regler om honorering af privat bibeskæftigelse Størrelsen af honorarer ved privat bibeskæftigelse Dommernes samlede indtægter ved offentlig og privat bibeskæftigelse Beretningen fra 1991 om dommeres bibeskæftigelse bl.a. som formænd for voldgiftsretter Debatten om dommeres bibeskæftigelse Udenlandske ordninger Udvalgets overvejelser Baggrunden for dommernes bibeskæftigelse og omfanget heraf Arbejdstilrettelæggelsen ved landsretterne, Søog Handelsretten og Højesteret Er der behov for ændringer i det nuværende system? Forskellige former for bibeskæftigelse 382

12 Dommeres deltagelse i nævn og råd, hvis afgørelser kan indbringes for domstolene Arbejdsretten og Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed Private voldgifter Udformningen af en tilladelses - og indberetningsordning Tilladelsesordning m.v Indberetningsordning Fastsættelse af en maksimumsgrænse for indtægter ved bibeskæftigelse 398 Kapitel 10. Økonomiske og administrative konsekvenser. 401 Kapitel 11. Udvalgets lovudkast med bemærkninger Udkast til lov om en domstolsstyrelse Bemærkninger til udkast til lov om en dom sto Is sty reise Udkast til lov om ændring af retsplejeloven og tjenestemandsloven Bemærkninger til udkast til lov om ændring af retsplejeloven og tjenestemandsloven 424

13 13 Kapitel 1. Domstolsudvalgets nedsættelse, kommissorium, sammensætning og arbejde Domstolsudvalgets kommissorium. Domstolsudvalget blev nedsat den 11. marts Udvalgets opgave er beskrevet således i kommissoriet af samme dato: "Regeringen har besluttet at nedsætte et bredt sammensat udvalg med den opgave at gennemgå og vurdere en række spørgsmål vedrørende retsvæsenets forhold. Udvalget skal tilrettelægge sit arbejde, således at det kan være afsluttet ved udgangen af september Rekruttering, uddannelse og udnævnelse af dommere. Udvalgets hovedopgave angår rekruttering, uddannelse og udnævnelse af dommere. Udvalget skal på dette område navnlig overveje, hvilke krav der bør stilles til dommere med hensyn til uddannelse, erfaringsbaggrund, faglige kvalifikationer m.v. og på baggrund heraf vurdere, om der er behov for ændringer i den gældende lovregulering og praksis med henblik på at sikre en tilstrækkelig tilgang af bredt kvalificerede jurister til dommerhvervet. I givet fald anmodes udvalget om at fremlægge de forslag til ændringer, som findes hensigtsmæssige med det angivne sigte. Udvalget bør bl.a. vurdere de nedenfor angivne spørgsmål: 1.1. Fremgangsmåden ved besættelser af dommerstillinger. Efter den eksisterende ordning opslås ledige dommerstillinger af Justitsministeriet, og ansøgningerne sendes til Justitsministeriet. De indkomne ansøgninger sendes af Justitsministeriet til udtalelse hos vedkommende landsretspræsident eller i Københavns Byret byrettens præsident samt til Højesterets præsident, hvorefter Justitsministeriet nedlægger forestilling over for Dronningen om, hvem der bør udnævnes i stillingen. Udvalget anmodes om at vurdere, om der er behov for en ændret fremgangsmåde ved besættelsen af dommerstillinger. Udvalget bør i den forbindelse overveje, om der ved en større gennemsigtighed i beslutningsproceduren og ved en højere grad af klarlæggelse af kvalifikationskravene kan sikres en bredere tilgang af kvalificerede jurister til domstolene. Udvalget kan i den forbindelse også vurdere hensigtsmæssigheden af og eventuelt fremkomme med forslag til ændring af den nuværende ordning, hvorefter selve kompetencen til at udnævne dommere og det parlamentariske ansvar herfor påhviler justitsministeren Dommeres baggrund. De fleste dommere er enten uddannet som dommerfuldmægtig ved domstolene eller som fuld-

14 14 mægtig i Justitsministeriets departement. Et fåtal af dommere har en anden baggrund, f.eks. som advokat eller universitetslærer. Reglerne om, hvilke egenskaber og krav en person skal besidde og opfylde for at kunne udnævnes som dommer, findes i retsplejelovens 42, stk. 3, og 43. Udvalget bør i forbindelse med en gennemgang af de nævnte bestemmelser i retsplejeloven vurdere, om de giver mulighed for at rekruttere dommere på et tilstrækkeligt bredt grundlag Dommeres uddannelse. Udvalget bør overveje, hvorledes det sikres, at jurister får den bedst mulige uddannelse og baggrund med henblik på at tilvejebringe de fornødne kvalifikationer for senere udnævnelse af dommere. I den forbindelse bør det vurderes, om der er behov for at kunne foretage konstitution som dommer i større omfang end fastsat i retsplejelovens 1043, stk Dommeres lønmæssige forhold og adgang til bierhverv. Udvalget bør endvidere overveje dommeres lønmæssige forhold og adgang til bibeskæftigelse ved siden af dommerstillingen. Spørgsmålet om dommeres lønforhold kan bl.a. vurderes i tilknytning til de ovennævnte spørgsmål vedrørende rekruttering af bredt kvalificerede jurister til dommerhvervet. Herudover kan der i forbindelse med dommeres lønforhold være grund til at være opmærksom på de principielle spørgsmål, der kan opstå, såfremt løndannelsen fortsat præges af mere individuelle lønelementer, der i sagens natur ikke kan tillægges de enkelte dommere. Debatten om domstolenes forhold har også omfattet dommeres adgang til bibeskæftigelse. Regeringen finder det på den baggrund rigtigst, at dette spørgsmål nu tages op til en mere samlet vurdering, og at spørgsmålet belyses og vurderes såvel ud fra principielle synspunkter som ud fra praktiske behov. Gennemgangen og vurderingen bør omfatte bibeskæftigelse af såvel offentlig som privat karakter. Udvalget bør samtidig være opmærksom på de undersøgelser, som Rigsrevisionen og Justitsministeriet har gennemført i 1990 og 1991 om dommeres bibeskæftigelse. 3. Domstolenes bevillingsmæssige forhold. Udvalget bør endelig overveje domstolenes bevillingsmæssige forhold. Bevillingerne til at dække domstolenes driftsudgifter gives på de årlige bevillingslove. Ca. 80 % af driftsudgifterne vedrører løn. Af den resterende bevilling anvendes knap 1/3 til betaling af udgifter, hvis størrelse mere eller mindre afhænger af, hvor mange sager domstolene behandler. Det kan derfor være nødvendigt løbende at ændre allerede tildelte bevillinger. Også generelle statslige besparelseskrav kan føre til sådanne ændringer. Udvalget bør bl.a. overveje, om der er behov for at gennemføre en særlig bevillingsordning for domstolene, herunder en ordning der begrænser eller ophæver muligheden for at ændre allerede tildelte bevillinger uden Folketingets medvirken. Udvalget bør ligeledes vurdere, om der er behov for at sikre domstolene en mere samlet og di-

15 15 rekte indflydelse på anvendelsen af retsvæsenets bevillinger, herunder om der er behov for i videre omfang at uddelegere ansvaret for bevillinger til de enkelte dommerembeder. Udvalget kan yderligere overveje, om der er anledning til at ændre den gældende ordning, hvorefter ansvaret for overholdelse af bevillingsmæssige regler og anvendelse af tildelte bevillinger påhviler justitsministeren." Udvalget blev ved skrivelse af 20. april 1994 fra Justitsministeriet anmodet om at udskille emnet konstituerede dommere til særskilt behandling med henblik på at afgive en delbetænkning. I skrivelsen anførtes: "Ved kendelse af 18. april 1994 har Højesteret blandt andet udtalt, at anvendelsen af konstituerede dommere generelt bør afklares gennem lovgivning. Justitsministeriet er indstillet på i den kommende folketingssamling at fremsætte forslag til de nødvendige lovændringer med henblik på at fjerne den tvivl, der er rejst, om den bestående konstitutionspraksis er forenelig med Menneskerettighedskonventionen. Justitsministeriet er bekendt med, at spørgsmålet om fuldmægtiges og assessorers bemyndigelse til at behandle retssager har været drøftet i Domstolsudvalget. Justitsministeriet skal derfor anmode udvalget om at færdiggøre sine overvejelser vedrørende dette spørgsmål inden for en sådan tidsramme, at de vil kunne danne grundlag for lovgivningsinitiativer i efteråret. Såfremt udvalget ikke kan afslutte sit arbejde inden for denne tidsramme, skal Justitsministeriet i stedet anmode om, at der afgives en delbetænkning vedrørende de lovgivningsspørgsmål, der rejses i kendelsen." Udvalget drøftede herefter på 3 møder anvendelsen af konstituerede dommere. Drøftelserne mundede ud i, at udvalgets formand i et brev af 1. september 1994 skrev følgende til justitsministeren: "Ved skrivelse af 20. april 1994 anmodede Justitsministeriet Domstolsudvalget om at afgive en delbetænkning vedrørende anvendelse af konstituerede dommere med henblik på iværksættelse af lovgivningsinitiativer i efteråret Baggrunden herfor var den tvivl, som ved Højesterets kendelse af 18. april 1994 er rejst om, hvorvidt den bestående konstitutionsordning er forenelig med Den europæiske Menneskerettighedskonvention. I kendelsen giver Højesteret udtryk for, at en generel afklaring af dette spørgsmål bør ske gennem lovgivning. Udvalget har herefter på 3 møder drøftet den nævnte problemstilling. Drøftelserne har vist, at en særskilt løsning vel ikke er udelukket, men at der er en sådan sammenhæng mellem spørgsmålet om tilvejebringelse af en ordning, som må antages at opfylde konventionens krav, og de øvrige emner, som udvalget ifølge sit kommissorium skal behandle, at det vil være rigtigst, at udvalgets overvejelser og forslag om det nævnte spørgsmål fremlægges samtidig med, at udvalget afgiver en samlet betænkning, der dækker hele kommissoriet. Dette havde jeg lejlighed til at redegøre for under vores møde den 30. august 1994, og jeg bekræfter hermed, at De på mødet erklærede Dem indforstået med, at udvalget under disse omstændigheder ikke afgiver delbetænkning om konstitutionsproblematikken, men medtager denne problematik i den samlede betænkning, som forventes afgivet senest i efteråret 1995."

16 Udvalgets sammensætning. Om udvalgets sammensætning er i kommissoriet anført følgende: "Udvalget vil bestå af følgende: Højesteretspræsident (formand) Præsidenten for Østre Landsret Præsidenten for Vestre Landsret Præsidenten for Københavns Byret 2 medlemmer efter indstilling fra det juridiske fakultet ved Københavns Universitet 2 medlemmer efter indstilling fra det samfundsvidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet 2 advokater efter indstilling fra Advokatrådet 1 dommer efter indstilling fra Den Danske Dommerforening 1 dommerfuldmægtig efter indstilling fra Dommerfuldmægtigforeningen Retspræsident Ole Due, EF-Domstolen Præsident for Den europæiske Menneskerettighedskommission, professor, dr. jur. Carl Aage Nørgaard 2 repræsentanter for Justitsministeriet" Udvalgets sammensætning har ved betænkningens afgivelse været følgende: Formand: Højesteretspræsident Niels Pontoppidan. Medlemmer: Professor, dr. jur. Ellen Margrethe Basse, Aarhus Universitet Dommerfuldmægtig Mette Bøcher, Dommerfuldmægtigforeningen Landsretspræsident Bjarne Christensen, Vestre Landsret Fhv. præsident for De Europæiske Fællesskabers Domstol Ole Due Advokat Niels Fisch-Thomsen, Advokatrådet Professor, dr. jur. Halfdan Krag Jespersen, Aarhus Universitet Byretspræsident Claus Larsen, Københavns Byret Departementschef Michael Lunn, Justitsministeriet Afdelingschef Dorrit Sylvest Nielsen, Justitsministeriet Fhv. præsident for Den Europæiske Menneskerettighedskommission, professor, dr. jur. Carl Aage Nørgaard, Dommer Lars Ryhave, Den Danske Dommerforening Professor, dr. jur. Eva Smith, Københavns Universitet Advokat Jon Stokholm, Advokatrådet Professor, dr. jur. Henrik Zahle, Københavns Universitet Landsretspræsident Sven Ziegler, Østre Landsret Daværende administrerende dommer Claus Larsen udtrådte den 1. september 1993 af udvalget

17 17 som repræsentant for Den Danske Dommerforening, men indtrådte samtidig som nyudnævnt præsident for Københavns Byret. Samtidig udtrådte forhenværende præsident for Københavns Byret N. C. Bitsch af udvalget. Som ny repræsentant for Dommerforeningen indtrådte dommer Lars Ry have, Retten i Nyborg. Efter at daværende landsretspræsident Peer Lorenzen den 1. marts 1994 tiltrådte en stilling som højesteretsdommer, blev han pr. samme dato afløst som medlem af udvalget af Bjarne Christensen i egenskab af ny præsident for Vestre Landsret. Den 1. oktober 1994 indtrådte landsdommer Sven Ziegler, der med virkning fra den 1. januar 1995 udnævntes til præsident for Østre Landsret, som medlem af udvalget i stedet for landsretspræsident Kurt Haulrig. Efter at advokat Dorthe Horstmann efter ansøgning var udtrådt af udvalget, blev hun den 1. marts 1996 afløst af advokat Jon Stokholm som den ene af Advokatrådets repræsentanter i udvalget. Finansministeriet har været repræsenteret på flere af udvalgets møder. I møderne har deltaget forhandlingsdirektør Finn Hoffmann, budgetchef Mogens Pedersen, kontorchef Carl Erik Johansen eller chefkonsulent H. Reinholdt Pedersen. Udvalgets sekretariat har ved betænkningens afgivelse bestået af fuldmægtig Marie Louise Klenow, Justitsministeriet, dommer Birgitte Holmberg Pedersen, Københavns Byret, og sekretariatsleder Gitte Rubæk Pedersen, Justitsministeriet. Indtil den 1. februar 1995 fungerede sekretariatsleder Marianne Samuelsson som sekretær for udvalget. Marianne Samuelsson blev den 1. februar 1995 udnævnt til kontorchef, på hvilket tidspunkt sekretariatsleder Gitte Rubæk Pedersen tiltrådte som sekretær for udvalget. Indtil den 1. marts 1995 fungerede dommer Henrik Rothe som sekretær for udvalget. Henrik Rothe blev den 1. februar 1995 ansat som generalsekretær i Advokatsamfundet, på hvilket tidspunkt dommer Birgitte Holmberg Pedersen tiltrådte som sekretær. Den 1. december 1995 tiltrådte fuldmægtig Marie Louise Klenow som sekretær for udvalget i stedet for fuldmægtig Ole Dybdahl, Justitsministeriet, der den 1. januar 1996 tiltrådte en stilling som sekretariatschef for Procesbevillingsnævnet. Tekstbehandlingsopgaverne ved betænkningens udarbejdelse er varetaget af overassistent Jane

18 18 Frisk. EDBsystemkonsulent Leif E. Nielsen, Østre Landsret, har varetaget udarbejdelsen af statistik og grafer på baggrund af Domstolsudvalgets spørgeskemaundersøgelse vedrørende dommerkarrierer Udvalgets arbejde. Overvejelser om ændringer inden for domstolsvæsenet pågår i en række lande. Således har såvel Norge som Sverige nedsat kommissioner, der blandt andet skal overveje domstolenes administration og struktur. Også i de nye demokratier mod øst vurderes, hvilke krav der må stilles til et velfungerende domstolssystem. Danmark er således ikke det eneste land, der har taget en række centrale spørgsmål om retsvæsenets forhold op til behandling. Udvalget har som led i sit arbejde foretaget undersøgelser af ordningerne i en række andre lande for så vidt angår de spørgsmål, som er omfattet af udvalgets kommissorium. Udvalgets formand eller afdelingschef Dorrit Sylvest Nielsen har i den forbindelse med sekretariatet foretaget studierejser til Holland, Tyskland, Sverige, Norge og Frankrig i perioden september januar Der ud over har udvalget ved skriftlige og telefoniske forespørgsler indhentet en række oplysninger om ordningerne i andre lande. Den 6. januar 1994 orienterede den britiske advokat John Toulmin, Q.C., der indtil årsskiftet 1993/1994 var formand for the Council of the Bars and Law Societies of the European Community, ved et besøg i Danmark udvalget om det britiske retsvæsen. På et udvalgsmøde den 25. januar 1996 redegjorde generaldirektør Bertil Hübinette og nogle medarbejdere fra det svenske Domstolsverk endvidere for administrationen af de svenske domstole. De tilvejebragte oplysninger om ordningerne og retstilstanden i andre lande indgår i den beskrivende del i de forskellige kapitler i betænkningen. Udvalget har endvidere gennemført to spørgeskemaundersøgelser. Med henblik på at klarlægge den uddannelsesmæssige baggrund for landets dommere udsendte Domstolsudvalget i sommeren 1993 spørgeskemaer til samtlige landets dommere, der blev anmodet om at indsende oplysninger om deres forskellige hovedstillinger og bibeskæftigelser inden udnævnelsen til dommer. Besvarelserne af spørgeskemaerne indgår i kapitel 5 om re-

19 19 krutteringen af dommere og deres uddannelse. Der henvises endvidere til bilagshæftet til betænkningen, hvor spørgeskemaet og de statistikker, der er udarbejdet på grundlag af besvarelserne af spørgeskemaet, er optaget som bilag. Til belysning af omfanget af ikke-udnævnte dommeres udøvelse af retsarbejde udsendte Dom-. stolsudvalget i februar 1995 et skema til samtlige retter, hvorpå retterne blev anmodet om at registrere, hvorledes retsarbejdet var fordelt mellem udnævnte og ikke-udnævnte dommere i perioden 1. marts juni Resultatet af denne undersøgelse fremgår af kapitel 7 om konstitution af dommere og af bilag 6. Udvalget har afholdt 34 møder. En udgave af kapitlerne 1, 2 og 3 oversat til engelsk vil blive udarbejdet. København, den 19. juni 1996

20 20 Niels Pontoppidan Ellen Margrethe Basse (formand) Mette Bøcher Bjarne Christensen Ole Due Niels Fisch-Thomsen Halfdan Krag Jespersen Claus Larsen Michael Lunn Dorrit Sylvest Nielsen Carl Aage Nørgaard Lars Ryhave Eva Smith Jon Stokholm Henrik Zahle Sven Ziegler Marie Louise Klenow Birgitte Holmberg Pedersen Gitte Rubæk Pedersen

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse.

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. 19. februar 2003 Notat I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. Dommeres bibeskæftigelse foregår i overensstemmelse med den lovregulering, der trådte i kraft den 1. juli 1999. Retspræsidenterne

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund.

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund. 121 Kapitel 5. Rekrutteringen af dommere og deres uddannelse. 5.1. Indledning. Udvalgets hovedopgave er ifølge kommissoriet rekruttering, uddannelse og udnævnelse af dommere. Udvalget skal på dette område

Læs mere

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. MAT 27. juni 2006 Nedsættelse

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser AFSNIT I DOMSMAGTEN MV. KAPITEL 1 DOMSMAGTENS ORGANISATION MV. Organisation. Retterne.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser AFSNIT I DOMSMAGTEN MV. KAPITEL 1 DOMSMAGTENS ORGANISATION MV. Organisation. Retterne. 27. august 2007 EM 2007/51 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser AFSNIT I DOMSMAGTEN MV. KAPITEL 1 DOMSMAGTENS ORGANISATION MV. Organisation Retterne Til 1 Efter bestemmelsen foreslås det,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

5) sager efter 54 a om afsked og ændring af tjenestested og 6) sager om afsættelse af medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse, jf. 6, stk.

5) sager efter 54 a om afsked og ændring af tjenestested og 6) sager om afsættelse af medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse, jf. 6, stk. LBK nr 910 af 27/09/2005 (Indholdsfortegnelse i dokumentets bund) Bekendtgørelse af lov om rettens pleje Herved bekendtgøres lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 21. september 2004, med

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1001 af 05/10/2006 (Retsplejeloven) Offentliggørelsesdato: 17-10-2006 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 526 af 07/06/2006 LOV nr 539 af 08/06/2006 LOV nr 1563 af 20/12/2006

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje LBK nr 1069 af 06/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-740-0267 Senere ændringer til forskriften LOV nr 539 af 08/06/2006

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje LBK nr 1308 af 09/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-4000-0134 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012

Læs mere

Kap. 1. Retterne... 1-21 a. Kap. 1 a. Procesbevillingsnævnet... 22-27. Kap. 2. Retsmøder... 28-32. Kap. 3. Retsbøger... 33-41 a

Kap. 1. Retterne... 1-21 a. Kap. 1 a. Procesbevillingsnævnet... 22-27. Kap. 2. Retsmøder... 28-32. Kap. 3. Retsbøger... 33-41 a BEKENDTGØRELSE AF LOV OM RETTENS PLEJE Herved bekendtgøres lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 10. november 1992, med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 469 af 30. juni 1993, 29

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2013

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Indhold 03 > 05 > 07 > 07 > Retsplejelovens 43 a, 44 b og 44 c 07 > Tekstanmærkninger på finansloven 09 09 > Stillinger som udnævnt dommer 10 > Stillinger som byretspræsident 11 13 13

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 11. juni 2004 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2003-440-0147 Dok.: TJE20454 Kommissorium for udvalget vedrørende advokater 1. Den seneste samlede revision

Læs mere

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2012

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Indhold 03 > 05 > 07 > 07 > Retsplejelovens 43 a, 44 b og 44 c 07 > Tekstanmærkninger på finansloven 09 09 > Stillinger som udnævnt dommer 10 > Stillinger som byretspræsident 11 13 13

Læs mere

I reform til fremtiden

I reform til fremtiden I reform til fremtiden 63 Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 29. juni 2006 1. Lokalisering af de kommende byretter 2. Bemærkninger i forbindelse med ønskerunden 3. Dommernes ønskerunde og lederstillinger

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 173 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 173 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 173 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og forskellige andre love (Behandling

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1139 af 24/09/2013 Gældende (Retsplejeloven) Offentliggørelsesdato: 01-10-2013 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012 1 LOV nr 1313 af 27/11/2013 5 LOV nr

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Bekendtgørelse af LOV OM RETTENS PLEJE

Bekendtgørelse af LOV OM RETTENS PLEJE Bekendtgørelse af LOV OM RETTENS PLEJE (Retsplejeloven) Herved bekendtgøres lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 1. december 1989, med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 396 af 13.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Kapitel 9. Dommeres adgang til bibeskæftigelse. 9.1. Indledning.

Kapitel 9. Dommeres adgang til bibeskæftigelse. 9.1. Indledning. 343 Kapitel 9. Dommeres adgang til bibeskæftigelse. 9.1. Indledning. Det er i lovgivningen forudsat, at dommere kan have beskæftigelse ved siden af domstolsarbejdet. I en række love er det således foreskrevet,

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Tæt på Danmarks Domstole

Tæt på Danmarks Domstole Tæt på Danmarks Domstole Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Fotograf:

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. maj 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. maj 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. maj 2008 30. april 2008. Nr. 305. Retsplejelov for Grønland VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 178 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Revision af reglerne om

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

... a special independent and competent body to give the government advice which it follows in practice;..."

... a special independent and competent body to give the government advice which it follows in practice;... 217 Kapitel 6. Fremgangsmåden ved udnævnelse af dommere. "... The authority taking the decision on the selection and career of judges should be independent of the Government and the administration. In

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg 1. Udvalgets mandat... 1 2. Grundlaget for certificeringen... 1 3. Ansøgninger... 2 4. Sagsbehandling og stikprøvekontrol... 2 5. Udvalgets

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

K A P I T E L 1... 7 Indledning... 7 1. Arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium... 7 2. Arbejdsgruppens sammensætning... 8 3. Arbejdsgruppens arbejde... 9 4. Rapportens opbygning... 10 K A P I T E

Læs mere

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 8. maj 2006 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold 1. Ønskerunden

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Lokalebehovet ved fremtidens byret

Lokalebehovet ved fremtidens byret Lokalebehovet ved fremtidens byret Redegørelse afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Domstolsstyrelsen København, april 2005 1 Indledning...4 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...4 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...5

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

I reform til fremtiden

I reform til fremtiden I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 28. september 2006 1. Den første lejekontrakt er nu på plads 2. Rundtur til retterne 3. Selvforvaltningsordningen for øvrig drift 4. Flytning af

Læs mere

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

RETSPLEJELOV. Bruxelles I-forordning

RETSPLEJELOV. Bruxelles I-forordning BIND I RETSPLEJELOV Bruxelles I-forordning KOMMENTERET RETSPLEJELOV Bruxelles I-forordning Lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1008 af 24. oktober 2012 REDIGERET AF BERNHARD GOMARD, JENS MØLLER,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aalborg, der

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Domstolsstyrelsen Administrationskontoret KFJ12188/Sagsbeh. KFJ J.nr. 2205-2006-1.2 11. januar 2006 Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s.

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere