fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 7. 2012."

Transkript

1 Nr fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere It-rygsæk skal hjælpe ordblinde elever Ordblinde elever i ungdomsuddannelserne skal have en itrygsæk ved studiestart, så de kan få hjælp til at gennemføre uddannelsen. Børne- og undervisningsminister Christine Antorini vil sikre indkøb af ekstra it-rygsække, som stilles på skolerne, så elever fra nytår hurtigt kan få udleveret en it-rygsæk. En it-rygsæk kan hjælpe ordblinde elever med at gennemføre en ungdomsuddannelse. Desværre har mange ordblinde ventet alt for længe på at få en it-rygsæk. Men nu sætter børne- og undervisningsminister Christine Antorini en stopper for ventetiden. Fra nytår vil alle ungdomsuddannelser have it-rygsække stående klar, som med det samme kan gives til en elev, inden den formelle godkendelse er på plads. Elever med ordblindhed kan med hjælp fra en it-rygsæk gennemføre en ungdomsuddannelse på lige fod med andre elever. Derfor skal det være nemmere for ordblinde at få en it-rygsæk på landets ungdomsuddannelser, for ordblindhed skal ikke være en forhindring for at få en uddannelse, siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini. It-rygsækken består af en computer med læse- og skrivestøttende software, der skal gøre det lettere for den enkelte elev at læse og skrive og dermed møde de faglige udfordringer. Elever med ordblindhed har vanskeligere ved at omsætte bogstaver til lyd og omvendt, og it-rygsækken kan kompensere for disse vanskeligheder. Til it-rygsækken hører også en scanner, så tekster kan indscannes og omsættes til lyd. Med initiativet kommer der fokus på, at elever med ordblindhed får støtte fra starten af deres uddannelse. Ministeriet for Børn og Undervisning vurderer på den baggrund, at flere elever med ordblindhed vil kunne gennemføre en uddannelse, når reglerne bliver gjort enklere efter nytår med virkning fra den 1. januar Der indkøbes for 2,5 millioner kroner udstyr til projektet, der vil sikre et beredskab på cirka 400 it-rygsække på ungdomsuddannelsesinstitutionerne. Udgifterne til en it-rygsæk er cirka kroner. En it-rygsæk består af en bærbar computer med et ordforslagsprogram, der kan støtte skrivningen, en talesyntese, der kan støtte læsningen, et ocr-program til at foretage ordgenkendelse af scannede tekster samt en scannepen, der kan bruges til oplæsning af enkeltord. Itrygsækken kan eventuelt kombineres med en rammebevilling til produktion af studiematerialer og studiestøttetimer. Der var cirka elever i ungdomsuddannelserne, som i 2011 modtog en eller anden form for ordblindestøtte, herunder itrygsække. (MBU) -0-1

2 Vejledning til medlemmerne Nedenfor bringes Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledning omkring løn, ansættelse og afskedigelse på produktionsskoler. Mange gode oplysninger til det daglige arbejde for en produktionsskoleleder. Råd og vink om løn, ansættelse og afskedigelse på produktionsskoler Indledning Hermed følger en kort gennemgang af de regler og principper, som institutionerne bør være særligt opmærksomme på i forbindelse med behandlingen af ansættelses- og afskedigelsessager. Reglerne er kun overfladisk berørt, og vi opfordrer derfor institutionerne til at søge yderligere information i Finansministeriets Personaleadministrative vejledning (PAV) samt i gældende aftaler, overenskomster, love, bekendtgørelser m.v., herunder organisationsaftale af 19. maj 2008 for ledere og lærere ved produktionsskoler. Institutionerne bør desuden afklare alle rimelige tvivlsspørgsmål, inden en afskedigelsesprocedure indledes, jf. nedenfor. Ministeriet står endvidere til rådighed for nærmere vejledning, hvis der er regler, der ikke er tilstrækkeligt belyst, eller hvis der i øvrigt er spørgsmål i forbindelse med ansættelse og afskedigelse. Der henvises tillige til Personalestyrelsens hjemmeside hvor der bl.a. findes aftaler, cirkulærer m.v. om løn- og ansættelsesforhold, samt til Personalestyrelsens Personaleadministrative Vejledning (PAV) Love, bekendtgørelser og cirkulærer findes i Retsinformation på internetadressen 1. Ansættelsesbreve Ministeriet for Børn og Undervisning er blevet bekendt med, at ikke alle skoler efterlever reglerne om, at arbejdsgiveren har pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. Reglerne fremgår af Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr af 15. august 2007 af lov om 2 arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, jf. Finansministeriets cirkulære nr af 14. juni 2002 herom, samt af Finansministeriets cirkulære nr af 22. august 2002 om ansættelsesbreve for overenskomstansatte. De vigtigste bestemmelser er følgende: - Ansættelsesbrev (ansættelsesbevis) skal udfærdiges, hvis lønmodtagerens ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer, og ansættelsesforholdets varighed overstiger 1 måned. - Ansættelsesbrevet skal være udfærdiget senest 1 måned efter, at ansættelsesforholdet er begyndt. Ændringer i ansættelsesforholdet skal oplyses senes 1 måned efter, at ændringen er trådt i kraft. - Følgende oplysninger skal som minimum angives i ansættelsesbrevet: *ansættelsesmyndigheds og medarbejderens navn og adresse samt arbejdstagers personnummer *ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt *ansættelsesforholdets forventede varighed (ved tidsbegrænset ansættelse) *stillingsbetegnelse og/eller jobbeskrivelse *henvisning til relevant fællesoverenskomst, overenskomst/ organisationsaftale *beskæftigelsens omfang (evt. deltid) *arbejdsstedets beliggenhed *løn-, tillægs- og pensionsvilkår samt lønnens betalingstermin *ferierettigheder *opsigelsesregler 2. Konsekvens af manglende ansættelsesbreve Det følger af aftalen om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, jf. Finansministeriets cirkulære nr af 14. juni 2002, at der skal oplyses om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, herunder mindst de i aftalen opregnede. Såfremt ansættelsesbrev (ansættelsesbevis) ikke udfærdiges eller udfærdiges mangelfuldt, har arbejdsgiveren ikke overholdt oplysningspligten, og lønmodtageren kan

3 tilkendes en godtgørelse efter gældende lovgivning. Det følger dog af aftalens 6, at der kun kan rejses sag herom, hvis arbejdstageren efter udløbet af de fastsatte frister skriftligt har anmodet arbejdsgiveren om de manglende oplysninger, og arbejdsgiveren herefter ikke giver oplysningerne inden for en frist af 15 dage fra modtagelsen af anmodningen. Aftalen knytter sig til lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, jf. lovbekendtgørelse nr af 15. august Ved lov nr. 174 af 27. februar 2007 er godtgørelsesniveauet blevet reguleret ved lov. Det følger nu af lovens 6, at hvis arbejdsgiveren ikke har overholdt sin oplysningspligt, kan lønmodtageren tilkendes en godtgørelse ved domstolene. Godtgørelsen kan for den enkelte lønmodtager ikke overstige 13 ugers løn og skal fastsættes under hensyn til sagens omstændigheder, herunder om mangelen har haft konkret betydning for lønmodtageren. Hvis der foreligger skærpende omstændigheder, kan godtgørelsen forhøjes op til 20 ugers løn. Hvis mangelen er undskyldelig og i øvrigt ikke har haft konkret betydning for ansættelsesforholdet, kan godtgørelsen dog højst udgøre kr. Lovbemærkningerne forudsætter, at godtgørelser herefter i højere grad retter sig efter overtrædelsens grovhed og betydning. Lovændringen trådte i kraft den 1. marts 2007 og har virkning for krav på godtgørelse, der rejses efter denne dato. Ministeriet for Børn og Undervisning skal derfor opfordre alle institutioner til at være omhyggelige ved udfærdigelsen af ansættelsesbreve, ligesom vi skal opfordre til, at institutionerne ved indførelse af faste procedurer sikrer sig, at medarbejderen returnerer det fremsendte ansættelsesbrev til institutionen i underskrevet stand. Begge parter skal have et eksemplar af det underskrevne ansættelsesbrev. 3. Oprettelse af personalesag Vi er af Rigsrevisionen blevet gjort opmærksom på, at flere institutioner ikke opretter personalesager for alle ansatte. 3 Ved ansættelsesforholdets begyndelse skal der for alle ansatte oprettes en personalesag. Personalesagen skal som minimum omfatte følgende: 1. Kopi af vedkommendes ansøgning. 2. Relevant dokumentation for uddannelse (eksamensbevis men ikke eksamenskarakterer vedlægges). 3. Dokumentation for tidligere lønanciennitetsgivende beskæftigelse. 4. Dokumentation for hvorledes lønnen er beregnet herunder oplysninger om pensionsbidrag. Bemærk i den forbindelse, at bilag vedrørende lønberegning bør være underskrevet af såvel den medarbejder, der har foretaget beregningen, som af den medarbejder, der har kontrolleret beregningen. 5. Institutionens eksemplar af ansættelsesbrevet og senere skrivelser om ændringer af ansættelsesforholdet. 6. Oplysninger om orlov. 7. Kopi af øvrige breve m.m. til den ansatte om dennes ansættelsesforhold herunder eventuelle referater af tjenstlige samtaler. 8. Alle øvrige relevante oplysninger. Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på, at den ansatte har ret til aktindsigt i sin personalemappe. Det samme gælder for den ansattes faglige organisation med den ansattes skriftlige samtykke. 4. Ansættelse på deltid Ansættelse på deltid kan finde sted, hvor overenskomsten eller organisationsaftalen indeholder mulighed herfor. Ifølge deltidsloven, jf. LBK nr. 815 af 26. september 2002 har en lønmodtager og en arbejdsgiver under ansættelsen ret til at aftale, at lønmodtageren arbejder på deltid, uanset direkte eller indirekte hindringer eller begrænsninger i denne ret, fx i medfør af kollektiv overenskomst, sædvane eller praksis. Krav om en timegrænse på ikke over 15 timer ugentlig kan dog opretholdes. Overenskomster inden for centralorganisationernes forhandlingsområde er endvidere omfattet af aftalen om implementering af deltidsdirektivet, jf. cirkulære af 2. september 1999 (Fmst. nr ). Formålet med direktivet er at fjerne

4 forskelsbehandling af deltidsansatte og at lette adgangen til deltidsarbejde. 5. Tidsbegrænset ansættelse Folketinget vedtog i 2003 en lov om tidsbegrænset ansættelse, jf. lov nr. 370 af 28. maj 2003, som ændret ved 3 i lov nr af 19. december Loven gennemfører et EU-direktiv, der har til formål at forbedre kvaliteten af tidsbegrænset ansættelse ved at anvende princippet om ikke-forskelsbehandling og at fastsætte rammer, der skal forhindre misbrug hidrørende fra flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold. Det følger af loven, at fornyelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold kun kan ske, hvis fornyelsen er begrundet i objektive forhold, jf. lovens 5, stk. 1. I bestemmelsen er angivet flere eksempler på, hvornår sådanne objektive forhold foreligger. For ansatte, der er beskæftiget med undervisnings- og forskningsvirksomhed ved statslige institutioner samt selvejende institutioner, der overvejende er finansieret af tilskud fra staten, og hvor staten fastsætter eller aftaler løn- og ansættelsesvilkår, gælder, at fornyelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold højst kan ske to gange, jf. lovens 5, stk. 2. Da fortolkningen af 5 har givet anledning til tvivl, skal Ministeriet for Børn og Undervisning vejledende meddele følgende: Personkredsen i 5, stk. 2 Bestemmelsen omfatter kun undervisere - men ikke andet personale som fx TAPpersonale. Disse er omfattet af hovedreglen i lovens 5, stk. 1. Ikrafttrædelse i forhold til 5, stk. 2 Det følger af lovens ikrafttrædelsesbestemmelse med tilhørende bemærkninger, at loven finder anvendelse på løbende ansættelsesforhold og derfor også gælder for ansættelsesforhold, der er indgået inden lovens ikrafttræden. Det betyder, at en tidsbegrænset ansættelse, der er løbende ved lovens ikrafttræden den 1. juni 2003, tæller som den første tidsbegrænsede ansættelse. Det vil sige, at man efter 5, 4 stk. 2, vil kunne forny denne ansættelse to gange. Fornyelse af ansættelsesforhold eller nyt ansættelsesforhold Det fremgår af bemærkningerne til lovens 5, at der skal være en vis tidsmæssig sammenhæng mellem de tidsbegrænsede ansættelser, for at der kan være tale om flere på hinanden følgende ansættelser. Ansættelserne skal dog ikke nødvendigvis være i umiddelbar tilknytning til hinanden. Som det ligeledes fremgår af bemærkningerne, ændrer loven ikke på den praksis, der allerede måtte findes på forskellige områder mht. den tidsmæssige sammenhæng, og hvornår der ikke længere er tale om fornyelse, men om flere adskilte ansættelser. Det vil afhænge af en konkret vurdering af det enkelte ansættelsesforhold, om der er en sådan tidsmæssig sammenhæng, at der er tale om en fornyelse frem for to selvstændige tidsbegrænsede ansættelsesforhold. I en sådan vurdering vil indgå en række forhold. Det vil være relevant at se på baggrunden for formålet med direktivet om tidsbegrænset ansættelse. Som det fremgår af direktivet, er et af formålene at forhindre misbrug, der følger af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelser. Desuden har udgangspunktet for de europæiske parter ved indgåelsen af rammeaftalen været, at tidsubegrænsede ansættelser er - og fortsat vil være - den ansættelsesform, der sædvanligvis anvendes mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, men at tidsbegrænsede ansættelser i visse tilfælde opfylder såvel arbejdsgivernes som arbejdstagernes behov. Desuden vil længden af perioden mellem to tidsbegrænsede ansættelser have betydning. Jo længere tid, der er mellem to tidsbegrænsede ansættelser, jo mindre tilbøjelig vil man være til at vurdere ansættelserne som fornyelser. Beskæftigelsesministeriet har udtalt, at hvis den arbejdsfri periode mellem to tidsbegrænsede ansættelser er begrundet i, at der ikke udbydes arbejde inden for det pågældende område i perioden, således at arbejdsgiveren de facto får dækket behovet for arbejdskraft, vil dette efter

5 Beskæftigelsesministeriets opfattelse tale for, at ansættelserne ikke anses for at være to selvstændige tidsbegrænsede ansættelser, men at den anden ansættelse er en fornyelse af et tidsbegrænset ansættelsesforhold. Hvis en lønmodtager er ansat i to på hinanden følgende semestre, hvor alene en ferieperiode eller en udvidet ferieperiode adskiller de to tidsbegrænsede ansættelser, vil den anden tidsbegrænsede ansættelse således efter Beskæftigelsesministeriets opfattelse være en fornyelse af en tidligere tidsbegrænset ansættelse. Hvis en lønmodtager er ansat for forårssemesteret og senere ansættes for det følgende forårssemester, vil der efter Beskæftigelsesministeriets opfattelse derimod være tale om to selvstændige tidsbegrænsede ansættelser, jf. også bemærkningerne til lovens 5, hvoraf det fremgår, at sæsonansættelser sædvanligvis ikke vil have en sådan tidsmæssig sammenhæng, at man kan tale om en fornyelse af en tidsbegrænset ansættelse, men snarere om flere adskilte ansættelser. Beskæftigelsesministeriet finder umiddelbart, at hvis en lønmodtager er tidsbegrænset ansat for fx tre år med varierende timetal hvert semester, vil der først være tale om fornyelse af et tidsbegrænset ansættelsesforhold, hvis lønmodtageren efter de tre år forlænges i ansættelsen med en ny tidsbegrænset ansættelse. (MBU) (Sidste del af vejledningen bringes i næste nr. af Medlemsinfo) -0- HVOR ER GRÆNSERNE FOR MEDARBEJDERNES UDTALELSER PÅ DE SOCIALE MEDIER? af advokat (L) Søren Ole Nielsen Facebook og andre sociale medier som fx Twitter, Linkedin mv. påvirker medarbejdernes dagligdag på arbejdspladsen. Mange danske virksomheder har it-politikker, men der er ikke mange virksomheder som har retningslinjer for, hvordan medarbejderne skal gebærde sig på de sociale medier, herunder Facebook. Det er nødvendigt for virksomhederne at tage stilling til medarbejdernes brug af sociale medier særligt for at imødegå nogle af de konflikter der ellers ville kunne opstå. Udtalelser på de sociale medier Hvad kan man sige på Facebook? Kan man blive fyret for at kritisere sin chef på Facebook? Må man oprette en Facebookgruppe i virksomhedens navn? Må man kritisere en kollega eller forretningsforbindelse på sin væg? Må man diskutere virksomhedens interne forhold med kolleger? Tavshedspligt/loyalitetspligt Anvendelsen af sociale medier stiller store krav til medarbejderne i relation til både loyalitetspligt, ytringsfrihed og tavshedspligt men også for virksomhederne er det væsentligt at tage stilling og udfærdige en politik for sociale medier, som sætter grænserne for det tilladelige for medarbejdernes brug af disse på arbejdspladsen. 5

6 Udgangspunktet er, at det ikke er et arbejdsgiveranliggende eller at det ikke kommer arbejdsgiver ved, hvad medarbejderne laver i fritiden. Fritiden er medarbejdernes egen. Men skejer medarbejderne ud på Facebook, kan det se anderledes ud - for så kan virksomhedens renommé være på spil. Grænserne for, hvad medarbejderne har lyst til at dele med andre er forskellige. Og ikke alle medarbejdere er opmærksomme på, at det ikke kun er vennerne, der læser med på Facebook. Skaden er ofte sket, når udtalelserne er sluppet løs for kolleger, kunder og leverandører er også online. Og det kan arbejdsgiveren også være. Fadæser på nettet kan få alvorlige ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderne. Eksempler fra praksis: Medarbejderne kan gå galt i byen med deres udtalelser på fx facebook. Nedenfor gives nogle eksempler fra praksis: En lærer på en skole skrev følgende efter kontrovers med elev: Trist dag i dag, elever opfører sig som vi var deres forældre (snakker til os som LORT) og det som det være. En ledelse som lytter og der sker ikke en ski SQ, SQ, SQ Tja det kan koste mig min stilling at skrive det her men kan ikke lade være! I denne sag besluttede skolen alene at opsige læreren, men overvejede en bortvisning. I relation til loyalitetspligten har virksomhederne krav på, at medarbejdernes utilfredshed med fx ledeselsesstilen rettes direkte til ledelsen og ikke formidles til andre end ledelsen på en sådan måde, at et fortsat samarbejdet mellem parterne vil være umuliggjort. Et andet eksempel er en sag fra 2009, hvor en politibetjent blev afskediget, efter at politibetjenten kom på kant med diskreminationslovgivningen og blev idømt en bøde for racisme, fordi politibetjenten 6 havde skrevet dumme perkere på sin væg, da politibetjentens fri weekend blev inddraget. Af væggen fremgik bl.a. hvilken station politibetjenten arbejdede på. Politibetjenten forklarede i retten, at hun var frustreret pga. oplevelser på arbejdet, da hun skrev indlægget, og at hun ikke havde regnet med, at andre end 5-6 kolleger læste indlægget. Indlægget kom til at koste politibetjenten jobbet. Sagen er et eksempel på, at en medarbejders opslag på et socialt medie, som var tiltænkt en begrænset privat kreds, hurtigt kan nå ud til en bredere ubestemt kreds af personer. Et tredje eksempel er en faglig voldgiftkendelse fra 2010, hvor det blev vurderet, om en medarbejders negative tilkendegivelser kunne berettige til en bortvisning. Sagen vedrørte en sikkerhedsvagt, der gennem det meste af sit ansættelsesforhold hos et vagtfirma havde haft nogle uoverensstemmelser med ledelsen. Sikkerhedsvagten lod nogle af sine frustrationer komme til udtryk på sin Facebook-side. Sikkerhedsvagten skrev bl.a. Overvejer at sige fuck det hele og lade dem vinde deres hetz i første omgang!. Et par uger senere skrev hun: Det er slut, grænsen er nået, og der er erklæret krig. Game over, ( ),.Nu kan det langt om længe være, at man får lidt for alle de penge, man har pumpet i fagforeningen. Du kan dælme tro, at den får gas. Virksomheden fandt at disse ytringer var illoyale, fordi det stillede virksomheden i et dårligt lys. Nogle af sikkerhedsvagtens venner på facebook var ansatte hos kunder og samarbejdspartnere. Virksomheden reagerede med at bortvise sikkerhedsvagten. Opmanden nåede frem til, at udtalelserne ikke var tilstrækkelig grove til at berettige til en bortvisning, og sikkerhedsvagten fik derfor erstatning for løn i opsigelsesperioden. Opmanden fandt, at en opsigelse havde været den passende ansættelsesretlige sanktion. Som ansat i en virksomhed har man en loyalitetspligt og overtræder man den, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser i

7 form af en advarsel, opsigelse eller bortvisning. Det gælder også, når man er på de sociale medier. Retspraksis er fortsat sparsom, hvorfor det kan være vanskeligt at vurdere, hvor grænserne går for udtalelser på de sociale medier i forhold til de ansættelsesretlige konsekvenser. Retstillingen er ikke sort/hvid, men afhænger i høj grad af de konkrete omstændigheder og det er fortsat vanskeligt generelt at afgøre, hvor grænsen går. Der kan dog hentes vejledning i retspraksis omkring ansattes illoyale ytringer via e- mails. Her lægger retspraksis vægt på om det var påregneligt, at udefrakommende ville få kendskab til det skrevne. Afgørende er, om det er et offentligt tilgængeligt medie eller lukket medie, og hvem der deltager i netværket. Er deltagerne alene tilhørende privatsfæren eller involverer netværket virksomhedens kunder, leverandører eller andre forretningsforbindelser? -0- Rådgivning som arbejdsgiver. På LP`s hjemmeside kan du finde følgende under Rådgivning. Det er en ny tekst, og der er en ny samarbejdspartner. Faglig hjælp Medlemmer der har brug for hjælp i deres egenskab af arbejdsgiver, yder foreningen også en vis grad af service. Vi har i bestyrelsen besluttet at arbejde ud fra følgende procedure: 1. Henvendelse til foreningen, gerne i god tid, for at få de første råd. Henvendelsen skal ske til formand eller kasserer. 2. Henvendelse til Børne- og Undervisningsministeriet Koncernjuridisk Kontor. Her vil man ligeledes kunne få råd og vejledning. 3. Henvendelse til advokatkontor, anbefalet af LP. 7 LP har udvalgt 3 advokatkontorer, som vi kan anbefale skolerne at bruge, hvis sagen går i hårdknude. Følgende procedure er aftalt: Kort telefonisk rådgivning og vejledning er uden beregning. Efterfølgende ydelser aftales fra sag til sag. Der gives rabat på mindst 10% i forhold til normalpriserne. Fast pris kan evt. aftales på forhånd. Pernille Dalmar, lovkonsulent Mangler I viden om kommunernes forpligtelser på beskæftigelsesområdet eller det sociale område kan I gøre brug af min assistance. Jeg er uddannet jurist med speciale i arbejdsmarked og sociallovgivning. Herudover har jeg flere års erfaring som leder i kommuner, og som underviser. Desuden har jeg ydet juridisk assistance til Sønderborg Produktionsskole, der udover at drive produktionsskole også er leverandør af vejledning og afklaringsforløb til Sønderborg Jobcenter. Honorering aftales fra sag til sag, og er yderst rimelig. Med venlig hilsen Lektor, Cand.Jur. Pernille Lykke Dalmar UC Syddanmark, Socialrådgiveruddannelsen Degnevej Esbjerg telefon Advokatfirmaet Hovmøller & Thorup, Aalborg Vi har stor erfaring med rådgivning inden for ansættelsesretlige spørgsmål. Kontorets advokater har desuden et bredt kendskab til forvaltningsretlige og foreningsretlige emner, ligesom Hovmøller & Thorup i øvrigt rådgiver såvel erhvervslivet og private som offentlige klienter omkring erhvervsretlige problemstillinger. Advokatfirmaet Hovmøller & Thorup tilstræber en pragmatisk indgangsvinkel til løsning af sager, ligesom kontorets erfarne advokater har en god evne til at tilpasse salæret til sagens værdi, således at klientens økonomiske resultat ved sagen altid haves in mente. Der vil være mulighed for at aftale et fast salær for hver enkelt sag.

8 Adresse: Strandvejen 4, 1. sal 9000 Aalborg Tlf Fax DAHL, advokatfirma, Herning, København DAHL, Advokatfirma har kontorer i Esbjerg, Herning, København og Viborg. Kontoret yder såvel erhvervsretlig som privatretlig rådgivning. Den arbejdsretlige rådgivning forestås af kontorets arbejdsretsafdeling bestående af advokaterne Jens Paulsen (Herning og København), Søren Ole Nielsen (Herning), direkte tlf.: , mobil: , advokatfuldmægtig Maria Kiesbye Damborg (Herning), direkte tlf.: , mobil: Træffes ingen af juristerne, kan der opnås kontakt til afdelingens jurister via advokatsekretær Lone Falkenberg, direkte tlf.: , eller Annette Hestbech, direkte tlf.: Alle jurister har betydelig praktisk erfaring og afvikler løbende kurser i ansættelsesretlige emner, som foreningens medlemmer bliver inviteret til at deltage i. Adresse: Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, tlf Dronningens Tværgade 9, 1., 1302 København K., tlf (Vælg direkte telefonnumre og spar tid) -0- (MBU) 8

9 LP s bestyrelse: Aage Langeland, formand Gravlevvej 16 B, 9520 Skørping Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: Arne Pallisborg, kasserer Odense Produktionshøjskole Elsesminde Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: H.C. Mouritsen, næstformand Horsens Udviklings og Produktionshøjskole Tlf. direkte: (mobil) Mailadresse: Susanne Talbot Lille Vildmose Produktionsskole Tlf Mailadresse: Jesper Lübbert, sekretær Produktionsskole Nordsjællands Uddannelsescenter Tlf: Mailadresse: Tupaarnaq Lennert, suppleant Kalundborgegnens Produktionsskole Tlf.: Niels Brøgger Jensen, suppleant Solrød Produktionsskole Tlf. skole Mailadresse: Sundhedsforsikring LP har aftalt en billig sundhedsforsikring med Tryg Forsikring for foreningens medlemmer og deres familier. Al materiale herunder tilmeldelsesskemaer kan findes på LP`s hjemmeside: Løntjek. Tilbuddet om et løn tjek står stadig ved magt. Ring til formanden for at lave en aftale om et besøg. Møder: 13/12-12 Bestyrelsesmøde Odense Faglig hjælp Medlemmer der har brug for hjælp i deres egenskab af arbejdsgiver, yder foreningen også en vis grad at service. Vi har i bestyrelsen besluttet at arbejde ud fra følgende procedure: 1. Henvendelse til foreningen, gerne i god tid, for at få de første råd. Henvendelsen skal ske til formand eller kasserer. 2. Henvendelse til Undervisningsministeriets Kontor for koncernjura. Her vil man ligeledes kunne få råd og vejledning 3. Henvendelse til advokatkontor, anbefalet af LP. LP har udvalgt 3 advokatkontorer, som vi kan anbefale skolerne at bruge, hvis sagen går i hårdknude. Se i øvrigt foreningens hjemmeside Administrativt Lederkursus Nyt forløb starter den 28/8-12 Også mulighed for at tilmelde sig enkeltmoduler. Tilmelding på hjemmesiden Det får du som medlem i LP. Hjælp, råd og vejledning i forbindelse med dine løn- og ansættelsesforhold Vejledning og hjælp i lønforhandlinger Råd og vejledning i jobbet som arbejdsgiver(arbejdsgiverservicering) Kurser sammen med andre ledere Fællesskab med ca. 700 andre ledere på undervisningsområdet Administrativt fællesskab i Undervisningsledernes Hus Politisk indflydelse i samarbejde med andre undervisningsledere En organisation uden lærerindflydelse Adgang til en billig sundhedsforsikring Medlem af LP Ønsker du at blive medlem af LP, kan det ske ved at henvende sig til formanden eller ved at gå ind på foreningens hjemmeside, og der udfylde indmeldelsesblanketten. 9

10 Udklip. MF'er besøger produktionsskole Jydske Vestkysten Folketingsmedlem Karina Lorentzen, Kolding, har mange kasketter på Christiansborg.... Endelig er hun formand for Folketingets retsudvalg. Men når hun den 28. september kommer til Haderslev, skal hun snakke om noget helt tredje. Karina Lorentzen besøger produktionsskolen på Norgesvej, hvor hun vil fortælle eleverne om, hvordan 264 millioner kroner skal bruges til at hjælpe de unge, der ingen uddannelse har. mimo. Lokalplan skal give mere kultur Frederiksborg Amts Avis FREDERIKSSUND: I et indlæg her i avisen den 13. september giver Hanne Kyvsgaard udtryk for, at hun er imod at der laves en ny lokalplan til Produktionsskolen i Skibby.... Formålet med produktionsskolens ansøgning om at få udarbejdet en ny, og mere rummelig, lokalplan, er at den eksisterende ikke giver mulighed for at udnytte skolens faciliteter til andre aktiviteter end skolens egne.... Jeg hilser derfor den nye lokalplan, som et enigt plan-og udviklingsudvalg har valgt at lade udarbejde, velkommen, og glæder mig over, at produktionsskolen kan medvirke til at skabe nye muligheder og bedre forhold for kultur-og fritidslivet i Skibby i årene fremover. Kenneth Jensen Byrådsmedlem ( S) i Frederikssund og medlem af Produktionsskolens bestyrelse. Nu skal de unge sælge varerne Fyens Stiftstidende Middelfart: Mads Larsen og Mike Rasmussen er ikke sådan at slippe forbi.... De står inde for kvaliteten og er glade for, at det, de laver, nu kan blive solgt fra produktionsskolens egen butik.... Det giver også nye muligheder for de unge, som er på produktionsskolen for at få hjælp til at finde ud af, hvor fremtiden på arbejdsmarkedet skal være.... Tidligere har Middelfart Produktionsskole været på torvemarked i Middelfart om onsdagen, hvor de har solgt deres varer fra en campingvogn. Minister til frokostmøde om fremtiden Nordjyske Stiftstidende ELLING: Torsdag var Frederikshavn Produktionsskole vært ved et arrangement, i anledning af beskæftigelsesminister, Mette Frederiksens, besøg. Eleverne på produktionsskolen havde knoklet det meste af dagen med at forberede frokosten, som bestod af lokaltfangede fisk og skaldyr grillet over åben ild.... Ministeren var i Frederikshavn for at høre et oplæg fra kommunens side om, hvordan man i kommunen kan sikre uddannelse og fremtidige job.... -Det er tydeligt, at der er blevet tænkt længe over mange af tingene, og der er også mange gode ideer til hvordan man fremover kan håndtere for eksempel det uddannelsesmæssige, sagde ministeren. SF'er besøger produktionsskole Jydske Vestkysten HADERSLEV: SF's Karina Lorentzen besøger i dag Haderslev Produktionsskole. Under besøget vil folketingsmedlemmet høre om de udfordringer, skolen står over for, lige som hun vil tage en snak med de unge om deres fremtid. - Jeg kan godt forstå, man bliver optaget af, hvilke muligheder, regeringen stiller unge i udsigt, når krisen i den grad kradser på arbejdsmarkedet. Og det er faktisk noget af det, som vi i svære tider prioriterer med mulighed for jobrotation, praktikpladser og hjælp til faglærte unge, siger Karina Lorentzen. mir. Elever bakker op om motionsprojekt Extra Posten Det var ganske vist ikke alle elever, der var mødt op i idrætstøj, men der var alligevel begejstring at spore hos både elever og lærere fra Lolland Produktionsskole fredag den 21. september. Her var omkring 35 elever og lærere fra produktionsskolen i Nakskov godt i gang med deres nye motionsprojekt på atletikstadionet i Nakskov.... Ifølge underviser på Lolland Produktionsskole Jakob Olsen har langt de fleste elever taget godt imod projektet, og motivationen klarer de indbyrdes. Produktionsskolen i Maribo er nemlig også i gang med motionsprojektet, så nu er der gået konkurrence i, hvilken skole der kan få rekorderne i for eksempel kuglestød og 100 meter løb. 90 græskarmænd kommer til Algade Sjællandske Efterårsferien handler tit om hygge, og efter Halloweens indtog også lidt om uhygge.... Travlhed på produktionsskolen Blandt de øvrige er Produktionsskolen Strømmen.... -Det er jo oplagt at vi laver noget kreativt på vores linjer, som sigter på, at vi skal ud og arbejde med børn, siger Claus Jensen, som er faglærer på den pædagogiske linje på produktionsskolen.... -Det handler om at gøre det til en sjov og spændende handelsby, og hvis vi skal det, så må vi stå sammen, siger farmor, alias Annette Andersen, som derfor glæder sig over, at både handelsforeningen, Røde Kors og Produktionsskolen var med på idéen. Klokken vil ikke ringe ind til sidste time Sønderborg Ugeavis SØNDERBORG: For de fleste af Ruth Klinge Thomsens og Karsten Dykærs jævnaldrende kolleger ringede klokken ind til sidste time for 5 til 10 år siden.... Ruth Klinge Thomsen og Karsten Dykær er tilknyttede Sønderborg Produktionsskoles Klinkehuset-projekt samt produktionsskolens undervisning på Alsgade og er med i kommunens pilotprojekt, der har til formål at få udsatte unge i gang med en uddannelse.... Det ønsker Ruth Klinge Thomsen ikke uddybe. Men hun understreger, at der er mange eksempler på, at undervisningen på Egen Mark og Alsgade får de unge videre. 10

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 10. 2013. Spørgsmål og svar om den nye arbejdstidsaftale pr. 0814. -0-

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 10. 2013. Spørgsmål og svar om den nye arbejdstidsaftale pr. 0814. -0- Nr. 10. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere handicapbegrebet. To danske sager for Sø- og Handelsretten har været forelagt EU-domstolen, der nu har afsagt dom i sagen. EU-Domstolen er blevet

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 8. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 8. 2014. Nr. 8. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Frie grundskoler, efterskoler og produktionsskoler Lærernes nye arbejdstidsregler på de frie grundskoler, efterskolerne, produktionsskolerne og

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 4. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 4. 2014. Nr. 4. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Landsforeningen af Produktionsskoleledere mandag den 5. maj 2014, kl. 13.00

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 7. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Bondo kan sende skolelederne i strejke Over 4.000 skoleledere er medlem af Danmarks Lærerforening og skoleledernes formand sidder i hovedbestyrelsen.

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

ISSN: 1903-7937. 59. årgang. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010. råstof. Danmarks. Tema om STU, arbejde og lidt KLAP

ISSN: 1903-7937. 59. årgang. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010. råstof. Danmarks. Tema om STU, arbejde og lidt KLAP ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010 59. årgang Danmarks råstof Tema om STU, arbejde og lidt KLAP Annonce 10 22 28 43 4 Kort nyt 5 Leder Besparelsen ingen tager 6 Danmarks

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for Udviklingshæmmede. Nr. 2 APril 2012. 61. årgang. bladet. STU er også for Sofie. - Tema om ungdomsuddannelse og KLAP II

ISSN: 1903-7937. Udvikling for Udviklingshæmmede. Nr. 2 APril 2012. 61. årgang. bladet. STU er også for Sofie. - Tema om ungdomsuddannelse og KLAP II ISSN: 1903-7937 Udvikling for Udviklingshæmmede. Nr. 2 APril 2012 61. årgang bladet STU er også for Sofie - Tema om ungdomsuddannelse og KLAP II 2 n lev april 2012 4 Kort nyt 5 Leder Selvforsørgelse i

Læs mere

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer Julesjov vi har lidt godter og gode råd side 16-17 Personlighed skaber karriere Specialist, leder, taksator, elev: Vi ser på job og karriere Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22 Glædelig

Læs mere

Nr. 1. Farvel til vennerne

Nr. 1. Farvel til vennerne Nr. 1 februar 2005 54. årgang Farvel til vennerne Om - fritidstilbud igen Næstved spares Kommune! væk Nedskæringer Side 6-7 underkendt Side 9-13 Uden viden intet job Misbrugsinfo i øjenhøjde Kurser i LEV

Læs mere

Århus Retshjælp 1935-2010

Århus Retshjælp 1935-2010 Århus Retshjælp 1935-2010 Redigeret af STEEN ELKJÆR JØRGENSEN SØREN KJEMS BETTINA LEMANN KRISTIANSEN DORTE Æ. KRISTIANSEN BIRTHE RISINGE HEIDI TOFT SIMONSEN JENS VEDSTED-HANSEN ÅRHUS RETSHJÆLP 2010 ÅRHUS

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juni 2009. 58. årgang. Sørens død var en procedurefejl. ... side 6

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juni 2009. 58. årgang. Sørens død var en procedurefejl. ... side 6 ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juni 2009 58. årgang Sørens død var en procedurefejl... side 6 Annonce 6 16 42 25 4 Kort nyt 5 Leder Flere penge til handicapboliger og bedre sagsbehandling

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Fængselsfunktionæren 3

Fængselsfunktionæren 3 Fængselsfunktionæren 3 Dansk Fængselsforbund Marts 2006 Nr. 3/2006 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Styr på arbejdspresset i Kriminalforsorgen 16 Dansk Fængselsforbund: For få påbud fra Arbejdstilsynet

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERNES FAGFORENING

PÆDAGOGMEDHJÆLPERNES FAGFORENING Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyn Nr. 2 marts 2011 P MF F n PÆDAGOGMEDHJÆLPERNES FAGFORENING PMF Fyn dækker følgende kommuner: Assens. Nordfyn. Fåborg-Midtfyn Middelfart. Odense. Kerteminde.

Læs mere

FRA USYNLIG TIL SOCIALRÅDGIVER ØKONOMI PRESSER BØRN ALARMERENDE TENDENS I BØRNESAGER 4 BLIVER BEDRE LEDERE DIPLOMUDDANNELSE RAMMER PLET 8

FRA USYNLIG TIL SOCIALRÅDGIVER ØKONOMI PRESSER BØRN ALARMERENDE TENDENS I BØRNESAGER 4 BLIVER BEDRE LEDERE DIPLOMUDDANNELSE RAMMER PLET 8 04 23. februar 2012 HULUBULU-LOTTE : FRA USYNLIG TIL SOCIALRÅDGIVER ØKONOMI PRESSER BØRN ALARMERENDE TENDENS I BØRNESAGER 4 BLIVER BEDRE LEDERE DIPLOMUDDANNELSE RAMMER PLET 8 KRISEN KRÆVER NYE STRATEGIER

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

4 SEPT 2008. Lægen spørger lægen. Aktive har det sjovere. Den nye arvelov giver mulighed for at disponere langt friere end tidligere

4 SEPT 2008. Lægen spørger lægen. Aktive har det sjovere. Den nye arvelov giver mulighed for at disponere langt friere end tidligere LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE 4 SEPT 2008 Lægen spørger lægen - Hvordan foregår den medicinske behandling af polio i Sverige? Aktive har det sjovere - Deltag i PTU s bestyrelsesarbejde

Læs mere

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste Ny næstformand opstillet i 11. time Girlz night - kvinder i it-branchen Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste PROSAbladet 37. årgang 2007 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012 FILIALLUKNINGER PRESSER SERVICERÅDGIVERE/2 AFSKEDIGELSER PÅVIRKER ALLE/5 INGEN REJSER UDEN LUFTHAVNSBANK/6 PANTERNE

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

Folkehjælp. Håb om en bedre dag i morgen. Udgives af Dansk Folkehjælp. December 2012 nr. 102

Folkehjælp. Håb om en bedre dag i morgen. Udgives af Dansk Folkehjælp. December 2012 nr. 102 Folkehjælp December 2012 nr. 102 Udgives af Håb om en bedre dag i morgen leder Indhold s formand Ib Jensen træder af efter mere end 20 år på posten 4-7 God jul og godt nytår 8-9 Skiftedag for afgående

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT SOCIALRÅDGIVEREN. job til udsatte unge. DS advarer mod at spare i psykiatrien. Kommunalt angreb på DS-overenskomst skudt ned

FRA UDSAT TIL ANSAT SOCIALRÅDGIVEREN. job til udsatte unge. DS advarer mod at spare i psykiatrien. Kommunalt angreb på DS-overenskomst skudt ned 11/14 SOCIALRÅDGIVEREN FRA UDSAT TIL ANSAT Virksomhedspraktik skaffer job til udsatte unge DS advarer mod at spare i psykiatrien Kommunalt angreb på DS-overenskomst skudt ned Beretning: Få indblik i din

Læs mere