fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 7. 2012."

Transkript

1 Nr fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere It-rygsæk skal hjælpe ordblinde elever Ordblinde elever i ungdomsuddannelserne skal have en itrygsæk ved studiestart, så de kan få hjælp til at gennemføre uddannelsen. Børne- og undervisningsminister Christine Antorini vil sikre indkøb af ekstra it-rygsække, som stilles på skolerne, så elever fra nytår hurtigt kan få udleveret en it-rygsæk. En it-rygsæk kan hjælpe ordblinde elever med at gennemføre en ungdomsuddannelse. Desværre har mange ordblinde ventet alt for længe på at få en it-rygsæk. Men nu sætter børne- og undervisningsminister Christine Antorini en stopper for ventetiden. Fra nytår vil alle ungdomsuddannelser have it-rygsække stående klar, som med det samme kan gives til en elev, inden den formelle godkendelse er på plads. Elever med ordblindhed kan med hjælp fra en it-rygsæk gennemføre en ungdomsuddannelse på lige fod med andre elever. Derfor skal det være nemmere for ordblinde at få en it-rygsæk på landets ungdomsuddannelser, for ordblindhed skal ikke være en forhindring for at få en uddannelse, siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini. It-rygsækken består af en computer med læse- og skrivestøttende software, der skal gøre det lettere for den enkelte elev at læse og skrive og dermed møde de faglige udfordringer. Elever med ordblindhed har vanskeligere ved at omsætte bogstaver til lyd og omvendt, og it-rygsækken kan kompensere for disse vanskeligheder. Til it-rygsækken hører også en scanner, så tekster kan indscannes og omsættes til lyd. Med initiativet kommer der fokus på, at elever med ordblindhed får støtte fra starten af deres uddannelse. Ministeriet for Børn og Undervisning vurderer på den baggrund, at flere elever med ordblindhed vil kunne gennemføre en uddannelse, når reglerne bliver gjort enklere efter nytår med virkning fra den 1. januar Der indkøbes for 2,5 millioner kroner udstyr til projektet, der vil sikre et beredskab på cirka 400 it-rygsække på ungdomsuddannelsesinstitutionerne. Udgifterne til en it-rygsæk er cirka kroner. En it-rygsæk består af en bærbar computer med et ordforslagsprogram, der kan støtte skrivningen, en talesyntese, der kan støtte læsningen, et ocr-program til at foretage ordgenkendelse af scannede tekster samt en scannepen, der kan bruges til oplæsning af enkeltord. Itrygsækken kan eventuelt kombineres med en rammebevilling til produktion af studiematerialer og studiestøttetimer. Der var cirka elever i ungdomsuddannelserne, som i 2011 modtog en eller anden form for ordblindestøtte, herunder itrygsække. (MBU) -0-1

2 Vejledning til medlemmerne Nedenfor bringes Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledning omkring løn, ansættelse og afskedigelse på produktionsskoler. Mange gode oplysninger til det daglige arbejde for en produktionsskoleleder. Råd og vink om løn, ansættelse og afskedigelse på produktionsskoler Indledning Hermed følger en kort gennemgang af de regler og principper, som institutionerne bør være særligt opmærksomme på i forbindelse med behandlingen af ansættelses- og afskedigelsessager. Reglerne er kun overfladisk berørt, og vi opfordrer derfor institutionerne til at søge yderligere information i Finansministeriets Personaleadministrative vejledning (PAV) samt i gældende aftaler, overenskomster, love, bekendtgørelser m.v., herunder organisationsaftale af 19. maj 2008 for ledere og lærere ved produktionsskoler. Institutionerne bør desuden afklare alle rimelige tvivlsspørgsmål, inden en afskedigelsesprocedure indledes, jf. nedenfor. Ministeriet står endvidere til rådighed for nærmere vejledning, hvis der er regler, der ikke er tilstrækkeligt belyst, eller hvis der i øvrigt er spørgsmål i forbindelse med ansættelse og afskedigelse. Der henvises tillige til Personalestyrelsens hjemmeside hvor der bl.a. findes aftaler, cirkulærer m.v. om løn- og ansættelsesforhold, samt til Personalestyrelsens Personaleadministrative Vejledning (PAV) Love, bekendtgørelser og cirkulærer findes i Retsinformation på internetadressen 1. Ansættelsesbreve Ministeriet for Børn og Undervisning er blevet bekendt med, at ikke alle skoler efterlever reglerne om, at arbejdsgiveren har pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. Reglerne fremgår af Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr af 15. august 2007 af lov om 2 arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, jf. Finansministeriets cirkulære nr af 14. juni 2002 herom, samt af Finansministeriets cirkulære nr af 22. august 2002 om ansættelsesbreve for overenskomstansatte. De vigtigste bestemmelser er følgende: - Ansættelsesbrev (ansættelsesbevis) skal udfærdiges, hvis lønmodtagerens ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer, og ansættelsesforholdets varighed overstiger 1 måned. - Ansættelsesbrevet skal være udfærdiget senest 1 måned efter, at ansættelsesforholdet er begyndt. Ændringer i ansættelsesforholdet skal oplyses senes 1 måned efter, at ændringen er trådt i kraft. - Følgende oplysninger skal som minimum angives i ansættelsesbrevet: *ansættelsesmyndigheds og medarbejderens navn og adresse samt arbejdstagers personnummer *ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt *ansættelsesforholdets forventede varighed (ved tidsbegrænset ansættelse) *stillingsbetegnelse og/eller jobbeskrivelse *henvisning til relevant fællesoverenskomst, overenskomst/ organisationsaftale *beskæftigelsens omfang (evt. deltid) *arbejdsstedets beliggenhed *løn-, tillægs- og pensionsvilkår samt lønnens betalingstermin *ferierettigheder *opsigelsesregler 2. Konsekvens af manglende ansættelsesbreve Det følger af aftalen om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, jf. Finansministeriets cirkulære nr af 14. juni 2002, at der skal oplyses om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, herunder mindst de i aftalen opregnede. Såfremt ansættelsesbrev (ansættelsesbevis) ikke udfærdiges eller udfærdiges mangelfuldt, har arbejdsgiveren ikke overholdt oplysningspligten, og lønmodtageren kan

3 tilkendes en godtgørelse efter gældende lovgivning. Det følger dog af aftalens 6, at der kun kan rejses sag herom, hvis arbejdstageren efter udløbet af de fastsatte frister skriftligt har anmodet arbejdsgiveren om de manglende oplysninger, og arbejdsgiveren herefter ikke giver oplysningerne inden for en frist af 15 dage fra modtagelsen af anmodningen. Aftalen knytter sig til lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, jf. lovbekendtgørelse nr af 15. august Ved lov nr. 174 af 27. februar 2007 er godtgørelsesniveauet blevet reguleret ved lov. Det følger nu af lovens 6, at hvis arbejdsgiveren ikke har overholdt sin oplysningspligt, kan lønmodtageren tilkendes en godtgørelse ved domstolene. Godtgørelsen kan for den enkelte lønmodtager ikke overstige 13 ugers løn og skal fastsættes under hensyn til sagens omstændigheder, herunder om mangelen har haft konkret betydning for lønmodtageren. Hvis der foreligger skærpende omstændigheder, kan godtgørelsen forhøjes op til 20 ugers løn. Hvis mangelen er undskyldelig og i øvrigt ikke har haft konkret betydning for ansættelsesforholdet, kan godtgørelsen dog højst udgøre kr. Lovbemærkningerne forudsætter, at godtgørelser herefter i højere grad retter sig efter overtrædelsens grovhed og betydning. Lovændringen trådte i kraft den 1. marts 2007 og har virkning for krav på godtgørelse, der rejses efter denne dato. Ministeriet for Børn og Undervisning skal derfor opfordre alle institutioner til at være omhyggelige ved udfærdigelsen af ansættelsesbreve, ligesom vi skal opfordre til, at institutionerne ved indførelse af faste procedurer sikrer sig, at medarbejderen returnerer det fremsendte ansættelsesbrev til institutionen i underskrevet stand. Begge parter skal have et eksemplar af det underskrevne ansættelsesbrev. 3. Oprettelse af personalesag Vi er af Rigsrevisionen blevet gjort opmærksom på, at flere institutioner ikke opretter personalesager for alle ansatte. 3 Ved ansættelsesforholdets begyndelse skal der for alle ansatte oprettes en personalesag. Personalesagen skal som minimum omfatte følgende: 1. Kopi af vedkommendes ansøgning. 2. Relevant dokumentation for uddannelse (eksamensbevis men ikke eksamenskarakterer vedlægges). 3. Dokumentation for tidligere lønanciennitetsgivende beskæftigelse. 4. Dokumentation for hvorledes lønnen er beregnet herunder oplysninger om pensionsbidrag. Bemærk i den forbindelse, at bilag vedrørende lønberegning bør være underskrevet af såvel den medarbejder, der har foretaget beregningen, som af den medarbejder, der har kontrolleret beregningen. 5. Institutionens eksemplar af ansættelsesbrevet og senere skrivelser om ændringer af ansættelsesforholdet. 6. Oplysninger om orlov. 7. Kopi af øvrige breve m.m. til den ansatte om dennes ansættelsesforhold herunder eventuelle referater af tjenstlige samtaler. 8. Alle øvrige relevante oplysninger. Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på, at den ansatte har ret til aktindsigt i sin personalemappe. Det samme gælder for den ansattes faglige organisation med den ansattes skriftlige samtykke. 4. Ansættelse på deltid Ansættelse på deltid kan finde sted, hvor overenskomsten eller organisationsaftalen indeholder mulighed herfor. Ifølge deltidsloven, jf. LBK nr. 815 af 26. september 2002 har en lønmodtager og en arbejdsgiver under ansættelsen ret til at aftale, at lønmodtageren arbejder på deltid, uanset direkte eller indirekte hindringer eller begrænsninger i denne ret, fx i medfør af kollektiv overenskomst, sædvane eller praksis. Krav om en timegrænse på ikke over 15 timer ugentlig kan dog opretholdes. Overenskomster inden for centralorganisationernes forhandlingsområde er endvidere omfattet af aftalen om implementering af deltidsdirektivet, jf. cirkulære af 2. september 1999 (Fmst. nr ). Formålet med direktivet er at fjerne

4 forskelsbehandling af deltidsansatte og at lette adgangen til deltidsarbejde. 5. Tidsbegrænset ansættelse Folketinget vedtog i 2003 en lov om tidsbegrænset ansættelse, jf. lov nr. 370 af 28. maj 2003, som ændret ved 3 i lov nr af 19. december Loven gennemfører et EU-direktiv, der har til formål at forbedre kvaliteten af tidsbegrænset ansættelse ved at anvende princippet om ikke-forskelsbehandling og at fastsætte rammer, der skal forhindre misbrug hidrørende fra flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold. Det følger af loven, at fornyelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold kun kan ske, hvis fornyelsen er begrundet i objektive forhold, jf. lovens 5, stk. 1. I bestemmelsen er angivet flere eksempler på, hvornår sådanne objektive forhold foreligger. For ansatte, der er beskæftiget med undervisnings- og forskningsvirksomhed ved statslige institutioner samt selvejende institutioner, der overvejende er finansieret af tilskud fra staten, og hvor staten fastsætter eller aftaler løn- og ansættelsesvilkår, gælder, at fornyelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold højst kan ske to gange, jf. lovens 5, stk. 2. Da fortolkningen af 5 har givet anledning til tvivl, skal Ministeriet for Børn og Undervisning vejledende meddele følgende: Personkredsen i 5, stk. 2 Bestemmelsen omfatter kun undervisere - men ikke andet personale som fx TAPpersonale. Disse er omfattet af hovedreglen i lovens 5, stk. 1. Ikrafttrædelse i forhold til 5, stk. 2 Det følger af lovens ikrafttrædelsesbestemmelse med tilhørende bemærkninger, at loven finder anvendelse på løbende ansættelsesforhold og derfor også gælder for ansættelsesforhold, der er indgået inden lovens ikrafttræden. Det betyder, at en tidsbegrænset ansættelse, der er løbende ved lovens ikrafttræden den 1. juni 2003, tæller som den første tidsbegrænsede ansættelse. Det vil sige, at man efter 5, 4 stk. 2, vil kunne forny denne ansættelse to gange. Fornyelse af ansættelsesforhold eller nyt ansættelsesforhold Det fremgår af bemærkningerne til lovens 5, at der skal være en vis tidsmæssig sammenhæng mellem de tidsbegrænsede ansættelser, for at der kan være tale om flere på hinanden følgende ansættelser. Ansættelserne skal dog ikke nødvendigvis være i umiddelbar tilknytning til hinanden. Som det ligeledes fremgår af bemærkningerne, ændrer loven ikke på den praksis, der allerede måtte findes på forskellige områder mht. den tidsmæssige sammenhæng, og hvornår der ikke længere er tale om fornyelse, men om flere adskilte ansættelser. Det vil afhænge af en konkret vurdering af det enkelte ansættelsesforhold, om der er en sådan tidsmæssig sammenhæng, at der er tale om en fornyelse frem for to selvstændige tidsbegrænsede ansættelsesforhold. I en sådan vurdering vil indgå en række forhold. Det vil være relevant at se på baggrunden for formålet med direktivet om tidsbegrænset ansættelse. Som det fremgår af direktivet, er et af formålene at forhindre misbrug, der følger af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelser. Desuden har udgangspunktet for de europæiske parter ved indgåelsen af rammeaftalen været, at tidsubegrænsede ansættelser er - og fortsat vil være - den ansættelsesform, der sædvanligvis anvendes mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, men at tidsbegrænsede ansættelser i visse tilfælde opfylder såvel arbejdsgivernes som arbejdstagernes behov. Desuden vil længden af perioden mellem to tidsbegrænsede ansættelser have betydning. Jo længere tid, der er mellem to tidsbegrænsede ansættelser, jo mindre tilbøjelig vil man være til at vurdere ansættelserne som fornyelser. Beskæftigelsesministeriet har udtalt, at hvis den arbejdsfri periode mellem to tidsbegrænsede ansættelser er begrundet i, at der ikke udbydes arbejde inden for det pågældende område i perioden, således at arbejdsgiveren de facto får dækket behovet for arbejdskraft, vil dette efter

5 Beskæftigelsesministeriets opfattelse tale for, at ansættelserne ikke anses for at være to selvstændige tidsbegrænsede ansættelser, men at den anden ansættelse er en fornyelse af et tidsbegrænset ansættelsesforhold. Hvis en lønmodtager er ansat i to på hinanden følgende semestre, hvor alene en ferieperiode eller en udvidet ferieperiode adskiller de to tidsbegrænsede ansættelser, vil den anden tidsbegrænsede ansættelse således efter Beskæftigelsesministeriets opfattelse være en fornyelse af en tidligere tidsbegrænset ansættelse. Hvis en lønmodtager er ansat for forårssemesteret og senere ansættes for det følgende forårssemester, vil der efter Beskæftigelsesministeriets opfattelse derimod være tale om to selvstændige tidsbegrænsede ansættelser, jf. også bemærkningerne til lovens 5, hvoraf det fremgår, at sæsonansættelser sædvanligvis ikke vil have en sådan tidsmæssig sammenhæng, at man kan tale om en fornyelse af en tidsbegrænset ansættelse, men snarere om flere adskilte ansættelser. Beskæftigelsesministeriet finder umiddelbart, at hvis en lønmodtager er tidsbegrænset ansat for fx tre år med varierende timetal hvert semester, vil der først være tale om fornyelse af et tidsbegrænset ansættelsesforhold, hvis lønmodtageren efter de tre år forlænges i ansættelsen med en ny tidsbegrænset ansættelse. (MBU) (Sidste del af vejledningen bringes i næste nr. af Medlemsinfo) -0- HVOR ER GRÆNSERNE FOR MEDARBEJDERNES UDTALELSER PÅ DE SOCIALE MEDIER? af advokat (L) Søren Ole Nielsen Facebook og andre sociale medier som fx Twitter, Linkedin mv. påvirker medarbejdernes dagligdag på arbejdspladsen. Mange danske virksomheder har it-politikker, men der er ikke mange virksomheder som har retningslinjer for, hvordan medarbejderne skal gebærde sig på de sociale medier, herunder Facebook. Det er nødvendigt for virksomhederne at tage stilling til medarbejdernes brug af sociale medier særligt for at imødegå nogle af de konflikter der ellers ville kunne opstå. Udtalelser på de sociale medier Hvad kan man sige på Facebook? Kan man blive fyret for at kritisere sin chef på Facebook? Må man oprette en Facebookgruppe i virksomhedens navn? Må man kritisere en kollega eller forretningsforbindelse på sin væg? Må man diskutere virksomhedens interne forhold med kolleger? Tavshedspligt/loyalitetspligt Anvendelsen af sociale medier stiller store krav til medarbejderne i relation til både loyalitetspligt, ytringsfrihed og tavshedspligt men også for virksomhederne er det væsentligt at tage stilling og udfærdige en politik for sociale medier, som sætter grænserne for det tilladelige for medarbejdernes brug af disse på arbejdspladsen. 5

6 Udgangspunktet er, at det ikke er et arbejdsgiveranliggende eller at det ikke kommer arbejdsgiver ved, hvad medarbejderne laver i fritiden. Fritiden er medarbejdernes egen. Men skejer medarbejderne ud på Facebook, kan det se anderledes ud - for så kan virksomhedens renommé være på spil. Grænserne for, hvad medarbejderne har lyst til at dele med andre er forskellige. Og ikke alle medarbejdere er opmærksomme på, at det ikke kun er vennerne, der læser med på Facebook. Skaden er ofte sket, når udtalelserne er sluppet løs for kolleger, kunder og leverandører er også online. Og det kan arbejdsgiveren også være. Fadæser på nettet kan få alvorlige ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderne. Eksempler fra praksis: Medarbejderne kan gå galt i byen med deres udtalelser på fx facebook. Nedenfor gives nogle eksempler fra praksis: En lærer på en skole skrev følgende efter kontrovers med elev: Trist dag i dag, elever opfører sig som vi var deres forældre (snakker til os som LORT) og det som det være. En ledelse som lytter og der sker ikke en ski SQ, SQ, SQ Tja det kan koste mig min stilling at skrive det her men kan ikke lade være! I denne sag besluttede skolen alene at opsige læreren, men overvejede en bortvisning. I relation til loyalitetspligten har virksomhederne krav på, at medarbejdernes utilfredshed med fx ledeselsesstilen rettes direkte til ledelsen og ikke formidles til andre end ledelsen på en sådan måde, at et fortsat samarbejdet mellem parterne vil være umuliggjort. Et andet eksempel er en sag fra 2009, hvor en politibetjent blev afskediget, efter at politibetjenten kom på kant med diskreminationslovgivningen og blev idømt en bøde for racisme, fordi politibetjenten 6 havde skrevet dumme perkere på sin væg, da politibetjentens fri weekend blev inddraget. Af væggen fremgik bl.a. hvilken station politibetjenten arbejdede på. Politibetjenten forklarede i retten, at hun var frustreret pga. oplevelser på arbejdet, da hun skrev indlægget, og at hun ikke havde regnet med, at andre end 5-6 kolleger læste indlægget. Indlægget kom til at koste politibetjenten jobbet. Sagen er et eksempel på, at en medarbejders opslag på et socialt medie, som var tiltænkt en begrænset privat kreds, hurtigt kan nå ud til en bredere ubestemt kreds af personer. Et tredje eksempel er en faglig voldgiftkendelse fra 2010, hvor det blev vurderet, om en medarbejders negative tilkendegivelser kunne berettige til en bortvisning. Sagen vedrørte en sikkerhedsvagt, der gennem det meste af sit ansættelsesforhold hos et vagtfirma havde haft nogle uoverensstemmelser med ledelsen. Sikkerhedsvagten lod nogle af sine frustrationer komme til udtryk på sin Facebook-side. Sikkerhedsvagten skrev bl.a. Overvejer at sige fuck det hele og lade dem vinde deres hetz i første omgang!. Et par uger senere skrev hun: Det er slut, grænsen er nået, og der er erklæret krig. Game over, ( ),.Nu kan det langt om længe være, at man får lidt for alle de penge, man har pumpet i fagforeningen. Du kan dælme tro, at den får gas. Virksomheden fandt at disse ytringer var illoyale, fordi det stillede virksomheden i et dårligt lys. Nogle af sikkerhedsvagtens venner på facebook var ansatte hos kunder og samarbejdspartnere. Virksomheden reagerede med at bortvise sikkerhedsvagten. Opmanden nåede frem til, at udtalelserne ikke var tilstrækkelig grove til at berettige til en bortvisning, og sikkerhedsvagten fik derfor erstatning for løn i opsigelsesperioden. Opmanden fandt, at en opsigelse havde været den passende ansættelsesretlige sanktion. Som ansat i en virksomhed har man en loyalitetspligt og overtræder man den, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser i

7 form af en advarsel, opsigelse eller bortvisning. Det gælder også, når man er på de sociale medier. Retspraksis er fortsat sparsom, hvorfor det kan være vanskeligt at vurdere, hvor grænserne går for udtalelser på de sociale medier i forhold til de ansættelsesretlige konsekvenser. Retstillingen er ikke sort/hvid, men afhænger i høj grad af de konkrete omstændigheder og det er fortsat vanskeligt generelt at afgøre, hvor grænsen går. Der kan dog hentes vejledning i retspraksis omkring ansattes illoyale ytringer via e- mails. Her lægger retspraksis vægt på om det var påregneligt, at udefrakommende ville få kendskab til det skrevne. Afgørende er, om det er et offentligt tilgængeligt medie eller lukket medie, og hvem der deltager i netværket. Er deltagerne alene tilhørende privatsfæren eller involverer netværket virksomhedens kunder, leverandører eller andre forretningsforbindelser? -0- Rådgivning som arbejdsgiver. På LP`s hjemmeside kan du finde følgende under Rådgivning. Det er en ny tekst, og der er en ny samarbejdspartner. Faglig hjælp Medlemmer der har brug for hjælp i deres egenskab af arbejdsgiver, yder foreningen også en vis grad af service. Vi har i bestyrelsen besluttet at arbejde ud fra følgende procedure: 1. Henvendelse til foreningen, gerne i god tid, for at få de første råd. Henvendelsen skal ske til formand eller kasserer. 2. Henvendelse til Børne- og Undervisningsministeriet Koncernjuridisk Kontor. Her vil man ligeledes kunne få råd og vejledning. 3. Henvendelse til advokatkontor, anbefalet af LP. 7 LP har udvalgt 3 advokatkontorer, som vi kan anbefale skolerne at bruge, hvis sagen går i hårdknude. Følgende procedure er aftalt: Kort telefonisk rådgivning og vejledning er uden beregning. Efterfølgende ydelser aftales fra sag til sag. Der gives rabat på mindst 10% i forhold til normalpriserne. Fast pris kan evt. aftales på forhånd. Pernille Dalmar, lovkonsulent Mangler I viden om kommunernes forpligtelser på beskæftigelsesområdet eller det sociale område kan I gøre brug af min assistance. Jeg er uddannet jurist med speciale i arbejdsmarked og sociallovgivning. Herudover har jeg flere års erfaring som leder i kommuner, og som underviser. Desuden har jeg ydet juridisk assistance til Sønderborg Produktionsskole, der udover at drive produktionsskole også er leverandør af vejledning og afklaringsforløb til Sønderborg Jobcenter. Honorering aftales fra sag til sag, og er yderst rimelig. Med venlig hilsen Lektor, Cand.Jur. Pernille Lykke Dalmar UC Syddanmark, Socialrådgiveruddannelsen Degnevej Esbjerg telefon Advokatfirmaet Hovmøller & Thorup, Aalborg Vi har stor erfaring med rådgivning inden for ansættelsesretlige spørgsmål. Kontorets advokater har desuden et bredt kendskab til forvaltningsretlige og foreningsretlige emner, ligesom Hovmøller & Thorup i øvrigt rådgiver såvel erhvervslivet og private som offentlige klienter omkring erhvervsretlige problemstillinger. Advokatfirmaet Hovmøller & Thorup tilstræber en pragmatisk indgangsvinkel til løsning af sager, ligesom kontorets erfarne advokater har en god evne til at tilpasse salæret til sagens værdi, således at klientens økonomiske resultat ved sagen altid haves in mente. Der vil være mulighed for at aftale et fast salær for hver enkelt sag.

8 Adresse: Strandvejen 4, 1. sal 9000 Aalborg Tlf Fax DAHL, advokatfirma, Herning, København DAHL, Advokatfirma har kontorer i Esbjerg, Herning, København og Viborg. Kontoret yder såvel erhvervsretlig som privatretlig rådgivning. Den arbejdsretlige rådgivning forestås af kontorets arbejdsretsafdeling bestående af advokaterne Jens Paulsen (Herning og København), Søren Ole Nielsen (Herning), direkte tlf.: , mobil: , advokatfuldmægtig Maria Kiesbye Damborg (Herning), direkte tlf.: , mobil: Træffes ingen af juristerne, kan der opnås kontakt til afdelingens jurister via advokatsekretær Lone Falkenberg, direkte tlf.: , eller Annette Hestbech, direkte tlf.: Alle jurister har betydelig praktisk erfaring og afvikler løbende kurser i ansættelsesretlige emner, som foreningens medlemmer bliver inviteret til at deltage i. Adresse: Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, tlf Dronningens Tværgade 9, 1., 1302 København K., tlf (Vælg direkte telefonnumre og spar tid) -0- (MBU) 8

9 LP s bestyrelse: Aage Langeland, formand Gravlevvej 16 B, 9520 Skørping Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: Arne Pallisborg, kasserer Odense Produktionshøjskole Elsesminde Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: H.C. Mouritsen, næstformand Horsens Udviklings og Produktionshøjskole Tlf. direkte: (mobil) Mailadresse: Susanne Talbot Lille Vildmose Produktionsskole Tlf Mailadresse: Jesper Lübbert, sekretær Produktionsskole Nordsjællands Uddannelsescenter Tlf: Mailadresse: Tupaarnaq Lennert, suppleant Kalundborgegnens Produktionsskole Tlf.: Niels Brøgger Jensen, suppleant Solrød Produktionsskole Tlf. skole Mailadresse: Sundhedsforsikring LP har aftalt en billig sundhedsforsikring med Tryg Forsikring for foreningens medlemmer og deres familier. Al materiale herunder tilmeldelsesskemaer kan findes på LP`s hjemmeside: Løntjek. Tilbuddet om et løn tjek står stadig ved magt. Ring til formanden for at lave en aftale om et besøg. Møder: 13/12-12 Bestyrelsesmøde Odense Faglig hjælp Medlemmer der har brug for hjælp i deres egenskab af arbejdsgiver, yder foreningen også en vis grad at service. Vi har i bestyrelsen besluttet at arbejde ud fra følgende procedure: 1. Henvendelse til foreningen, gerne i god tid, for at få de første råd. Henvendelsen skal ske til formand eller kasserer. 2. Henvendelse til Undervisningsministeriets Kontor for koncernjura. Her vil man ligeledes kunne få råd og vejledning 3. Henvendelse til advokatkontor, anbefalet af LP. LP har udvalgt 3 advokatkontorer, som vi kan anbefale skolerne at bruge, hvis sagen går i hårdknude. Se i øvrigt foreningens hjemmeside Administrativt Lederkursus Nyt forløb starter den 28/8-12 Også mulighed for at tilmelde sig enkeltmoduler. Tilmelding på hjemmesiden Det får du som medlem i LP. Hjælp, råd og vejledning i forbindelse med dine løn- og ansættelsesforhold Vejledning og hjælp i lønforhandlinger Råd og vejledning i jobbet som arbejdsgiver(arbejdsgiverservicering) Kurser sammen med andre ledere Fællesskab med ca. 700 andre ledere på undervisningsområdet Administrativt fællesskab i Undervisningsledernes Hus Politisk indflydelse i samarbejde med andre undervisningsledere En organisation uden lærerindflydelse Adgang til en billig sundhedsforsikring Medlem af LP Ønsker du at blive medlem af LP, kan det ske ved at henvende sig til formanden eller ved at gå ind på foreningens hjemmeside, og der udfylde indmeldelsesblanketten. 9

10 Udklip. MF'er besøger produktionsskole Jydske Vestkysten Folketingsmedlem Karina Lorentzen, Kolding, har mange kasketter på Christiansborg.... Endelig er hun formand for Folketingets retsudvalg. Men når hun den 28. september kommer til Haderslev, skal hun snakke om noget helt tredje. Karina Lorentzen besøger produktionsskolen på Norgesvej, hvor hun vil fortælle eleverne om, hvordan 264 millioner kroner skal bruges til at hjælpe de unge, der ingen uddannelse har. mimo. Lokalplan skal give mere kultur Frederiksborg Amts Avis FREDERIKSSUND: I et indlæg her i avisen den 13. september giver Hanne Kyvsgaard udtryk for, at hun er imod at der laves en ny lokalplan til Produktionsskolen i Skibby.... Formålet med produktionsskolens ansøgning om at få udarbejdet en ny, og mere rummelig, lokalplan, er at den eksisterende ikke giver mulighed for at udnytte skolens faciliteter til andre aktiviteter end skolens egne.... Jeg hilser derfor den nye lokalplan, som et enigt plan-og udviklingsudvalg har valgt at lade udarbejde, velkommen, og glæder mig over, at produktionsskolen kan medvirke til at skabe nye muligheder og bedre forhold for kultur-og fritidslivet i Skibby i årene fremover. Kenneth Jensen Byrådsmedlem ( S) i Frederikssund og medlem af Produktionsskolens bestyrelse. Nu skal de unge sælge varerne Fyens Stiftstidende Middelfart: Mads Larsen og Mike Rasmussen er ikke sådan at slippe forbi.... De står inde for kvaliteten og er glade for, at det, de laver, nu kan blive solgt fra produktionsskolens egen butik.... Det giver også nye muligheder for de unge, som er på produktionsskolen for at få hjælp til at finde ud af, hvor fremtiden på arbejdsmarkedet skal være.... Tidligere har Middelfart Produktionsskole været på torvemarked i Middelfart om onsdagen, hvor de har solgt deres varer fra en campingvogn. Minister til frokostmøde om fremtiden Nordjyske Stiftstidende ELLING: Torsdag var Frederikshavn Produktionsskole vært ved et arrangement, i anledning af beskæftigelsesminister, Mette Frederiksens, besøg. Eleverne på produktionsskolen havde knoklet det meste af dagen med at forberede frokosten, som bestod af lokaltfangede fisk og skaldyr grillet over åben ild.... Ministeren var i Frederikshavn for at høre et oplæg fra kommunens side om, hvordan man i kommunen kan sikre uddannelse og fremtidige job.... -Det er tydeligt, at der er blevet tænkt længe over mange af tingene, og der er også mange gode ideer til hvordan man fremover kan håndtere for eksempel det uddannelsesmæssige, sagde ministeren. SF'er besøger produktionsskole Jydske Vestkysten HADERSLEV: SF's Karina Lorentzen besøger i dag Haderslev Produktionsskole. Under besøget vil folketingsmedlemmet høre om de udfordringer, skolen står over for, lige som hun vil tage en snak med de unge om deres fremtid. - Jeg kan godt forstå, man bliver optaget af, hvilke muligheder, regeringen stiller unge i udsigt, når krisen i den grad kradser på arbejdsmarkedet. Og det er faktisk noget af det, som vi i svære tider prioriterer med mulighed for jobrotation, praktikpladser og hjælp til faglærte unge, siger Karina Lorentzen. mir. Elever bakker op om motionsprojekt Extra Posten Det var ganske vist ikke alle elever, der var mødt op i idrætstøj, men der var alligevel begejstring at spore hos både elever og lærere fra Lolland Produktionsskole fredag den 21. september. Her var omkring 35 elever og lærere fra produktionsskolen i Nakskov godt i gang med deres nye motionsprojekt på atletikstadionet i Nakskov.... Ifølge underviser på Lolland Produktionsskole Jakob Olsen har langt de fleste elever taget godt imod projektet, og motivationen klarer de indbyrdes. Produktionsskolen i Maribo er nemlig også i gang med motionsprojektet, så nu er der gået konkurrence i, hvilken skole der kan få rekorderne i for eksempel kuglestød og 100 meter løb. 90 græskarmænd kommer til Algade Sjællandske Efterårsferien handler tit om hygge, og efter Halloweens indtog også lidt om uhygge.... Travlhed på produktionsskolen Blandt de øvrige er Produktionsskolen Strømmen.... -Det er jo oplagt at vi laver noget kreativt på vores linjer, som sigter på, at vi skal ud og arbejde med børn, siger Claus Jensen, som er faglærer på den pædagogiske linje på produktionsskolen.... -Det handler om at gøre det til en sjov og spændende handelsby, og hvis vi skal det, så må vi stå sammen, siger farmor, alias Annette Andersen, som derfor glæder sig over, at både handelsforeningen, Røde Kors og Produktionsskolen var med på idéen. Klokken vil ikke ringe ind til sidste time Sønderborg Ugeavis SØNDERBORG: For de fleste af Ruth Klinge Thomsens og Karsten Dykærs jævnaldrende kolleger ringede klokken ind til sidste time for 5 til 10 år siden.... Ruth Klinge Thomsen og Karsten Dykær er tilknyttede Sønderborg Produktionsskoles Klinkehuset-projekt samt produktionsskolens undervisning på Alsgade og er med i kommunens pilotprojekt, der har til formål at få udsatte unge i gang med en uddannelse.... Det ønsker Ruth Klinge Thomsen ikke uddybe. Men hun understreger, at der er mange eksempler på, at undervisningen på Egen Mark og Alsgade får de unge videre. 10

11 Teenagere puster liv i fortiden Frederiksborg Amts Avis HALSNÆS: Det er næsten som at træde et skridt tilbage i tiden, når man entrerer Nordsjællands Produktionsskoles nye uddannelsestilbud: Pædagogik, Sundhed og Kreativitet, også kaldet PSK.... Hun tøvede ikke længe, da faglærer Pierre Richardy fra Produktionsskolen kontaktede hende med det noget utraditionelle tilbud.... Eleverne er alle teenagere, og bare det at være i nærkontakt med de noget ældre beboere var en oplevelse, de sent glemmer.... Produktionsskolen er et tilbud til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse eller har afbrudt en ungdomsuddannelse... Produktionsskolen lægger vægt på praktisk arbejde på skolens værksteder... Linjen Pædagogik, Sundhed & Kreativitet er et værksted, hvor de unge kan få afklaret, om de har lyst og evner til at arbejde med mennesker... undervisningen lægges der vægt på, at man, for at kunne arbejde med mennesker, skal arbejde med sig selv... Man får på denne måde både kendskab til de faglige og de personlige krav, som stilles i arbejdet med mennesker... Et produktionsskoleophold er ikke et formelt kompetencegivende undervisningstilbud, men er tilrettelagt med særligt henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse. VIP-fest for Elvis og Ella Fyens Stiftstidende Middelfart: Den røde løber var rullet ud, da der i går var reception på Middelfart Produktionsskole for to VIP's i den helt store liga.... Det er planen på produktionsskolen, at el-cyklerne skal erstatte bilen til indkøb af dagligvarer, og de skal bruges i værkstedsundervisningen. Middelfart Produktionsskole, som er et tilbud til unge mellem 16 og 25 år, der ikke har forudsætninger for at begynde på en ungdomsuddannelse, arbejder målrettet med KRAMS i hverdagen -blandt andet fordi der er flere rygere på skolen end gennemsnittet. Udover at fungere som sunde transportmidler, vil cyklerne også blive brugt værkstedsrelateret -i forhold til service. 90 græskarfigurer indtager Algade Ugebladet Sydsjælland & Møn Efterårsferie // Uge 42 er skolernes efterårsferie, og så må der gerne ske lidt ekstra.... Travlhed på produktionsskolen Blandt de deltagende er Produktionsskolen Strømmen.... -Det er jo oplagt, at vi laver noget kreativt på vores linjer, som sigter på, at vi skal ud og arbejde med børn, siger Claus Jensen, som er faglærer på den pædagogiske linje på produktionsskolen.... -De er blevet rigtigt flotte, siger hun grinende, da hun ser den færdige flok græskarfigurer. Klædt på til heksetur Socialpædagogen Stop!... Og så går det ellers af sted på listefødder med tavse munde - forbi en hule af gran, som produktionsskoleeleverne byggede sidste vinter For på den ene side gælder det om at holde sig i baggrunden og ikke ubevidst komme til at tage styringen - og på den anden side om at være opmærksom, så jeg er klar til alligevel at bryde ind, hvis jeg - som her - anser det for at være nødvendigt.... Produktionsskole og NaturskoleOddsherred Naturskole drives af Nordvestsjællands Produktionsskole og har et dobbelt formål: På den ene side at tilbyde naturvejledning til kommunens børnehaver og folkeskoler samt en mængde andre aktiviteter i naturen - og på den anden side være en integreret del af undervisningen på produktionskolens linje pæd og natur.... Nordvestsjællands Produktionsskole er ' en produktionsskole for dig, som ikke helt ved, hvad du vil', og der er også plads til unge som fx har en diagnose som ADHD. Læs mere på og på Nordvestsjællands Produktionsskoles hjemmeside, Læs mere på bdc3. Nyt spor på produktionsskolen Jydske Vestkysten Det nuværende navn har givet anledning til misforståelser.... Produktionsskolens elever er således ofte unge, som enten dropper ud fra erhvervsskolerne eller unge, som efter folkeskolen ikke lige fandt den rette hylde i forhold til job eller uddannelse.... For produktionsskolens vedkommende er det målet at gøre de unge uddannelsesparate, så de bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.... Skolen har lige nu 61 elever på produktionsskolen og 56 elever, som er på den to årige EGU-uddannelse, som er en grunduddannelse, hvorfra hovedparten af eleverne går videre ud i en egentlig ungdomsuddannelse. Nye værksteder indviet Frederiksborg Amts Avis FREDERIKSSUND: Tirsdag klokken 11 blev Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenters to nye værksteder på Vølundsvej i Frederikssund indviet.... Eleverne serverede for gæsterne iført kostumer fra tallet, og der mødte cirka 100 personer op, oplyser produktionsskolen. Borgmesteren nævnte nødvendigheden i at få unge i uddannelse og skabe de rette rammer og faciliteter til det, og bestyrelsesformand Niels Elberling udtrykte sin glæder over at værkstederne lå så centralt i forhold til byens andre uddannelsesinstitutioner. Også forstander Jørgen Nielsen talte, og han roste elever og ansatte for arbejdet med at få lokalerne gjort klar. mped. 11

12 Elever i arbejdspraktik i Spanien Ugeavisen Varde Søndag aften den 20. oktober lander fem unge elever og en lærer fra Produktionsskolen Hammeren i lufthavnen i Alicante.... Kun på den måde får man et godt kendskab til hinanden, fortæller den hovedansvarlige lærer, Bent Gårdholt, der for et par år siden tilbød produktionsskolen muligheden for arbejdspraktik i blandt andet dyreparker, vin-cooperativer og private småvirksomheder i Spanien kroner til althver elev modtager 1050 euro, som skal dække alt lige fra flybillet til forsikringer, ophold, mad og alle andre fornødenheder.... Da Europaparlamentsmedlem Christel Schaldemose ( A) forleden var på besøg på produktionsskolen, roste hun blandt andet skolen for dens ihærdige indsats for at integrere unge europæere.... Produktionsskolen har fået bevilget penge til og med '' For de fleste er det virkelig en øjenåbner. Modeshow på produktionsskolen Lokalavisen Lemvig MODE: Produktionsskolen Nordvestjylland på havnen i Lemvig har i samarbejde med Frost Briller, Iintersport, Frk....» Vi afholder modeshowet den 24. oktober i produktionsskolens ny-istandsatte lokaler på Havnen 72 i Lemvig, «fortæller eleverne Mikkel Nibe og Mathias Jensen-Olsen, som sammen med elev-kolleger fra værkstedet» Pædagogik og Sundhed «skal gå på catwalken og vise de forskellige ting frem.... Billetterne kan i øvrigt købes på produktionsskolen eller i de butikker i Lemvig og Thyborøn, som skolen arbejder sammen med om showet. Produktionsskolen Nordvestjylland er en af de uddannelsesinstitutioner i området, som arbejder med at give unge mennesker en ungdomsuddannelse. Unge får et talent-skub Lokalavisen Aarhus Syd KULTUR I slutningen af oktober slippes 20 unge løs på Teater Katapult, når projektet " Care for You" skydes i gang. De unge er elever fra Aarhus Produktionsskole, og de skal i løbet af en todages workshop inspireres og sættes i gang med at fortælle historier fra deres hverdag.... " Jeg er ekspert i co-creation.... To-dages workshop på Teater Katapult. 20 elever deltager fra Aarhus Produktionsskoles teaterhold. Unge sætter selv deres mål Ugeavisen Vestfyn Lige som starten på et smil er et smil, er begyndelsen på en sund livsstil, at man kan se, andre gå foran med et godt eksempel. Det kan de unge på Middelfart Produktionsskole, hvor både elever og ansatte følger de samme regler om nultolerance overfor rygning, at man skal behandle hinanden ordentligt, og at man spiser frisk frugt og mad fremstillet i skolens køkken.... -Hvis man siger ja til at gå på produktionsskolen, siger man også ja 12 til de regler, vi har.... Der er da også flere elever, som bruger Produktionsskolen efter de er kommet videre i livet. Unge får et talentskub JP Aarhus I slutningen af oktober slippes 20 unge løs på Teater Katapult, når projektet "Care about you" skydes i gang. De unge er elever fra Aarhus Produktionsskole, og de skal i løbet af to dages workshop inspireres og sættes i gang med at fortælle historier fra deres hverdag.... Vi aner jo ikke, hvordan det er at være ung i »Det er en smuk vision, og jeg kan ikke forestille mig andet end, at den vil sprede sig til resten af Europa,«siger projektlederen, der samarbejder med Potemkin filmskole, Svalholm Dans og Teater Katapult. Fakta: UNGE-PROJEKT "Care about you"to-dages workshop på Teater Katapult den oktober. 20 elever fra Aarhus Produktionsskoles teaterhold deltager. Klædt på til heksetur Socialpædagogen Stop!... Og så går det ellers af sted på listefødder med tavse munde - forbi en hule af gran, som produktionsskoleeleverne byggede sidste vinter For på den ene side gælder det om at holde sig i baggrunden og ikke ubevidst komme til at tage styringen - og på den anden side om at være opmærksom, så jeg er klar til alligevel at bryde ind, hvis jeg - som her - anser det for at være nødvendigt.... Produktionsskole og NaturskoleOddsherred Naturskole drives af Nordvestsjællands Produktionsskole og har et dobbelt formål: På den ene side at tilbyde naturvejledning til kommunens børnehaver og folkeskoler samt en mængde andre aktiviteter i naturen - og på den anden side være en integreret del af undervisningen på produktionskolens linje pæd og natur.... Nordvestsjællands Produktionsskole er ' en produktionsskole for dig, som ikke helt ved, hvad du vil', og der er også plads til unge som fx har en diagnose som ADHD. Læs mere på og på Nordvestsjællands Produktionsskoles hjemmeside, Læs mere på bdc3. Erhvervsforum hos NV-Pro Nordvestnyt SVINNINGE: Medlemmer af Holbæk Erhvervsforum kan tirsdag den 23. oktober komme på besøg hos Nordvestsjællands Produktionsskole i Svinninge. Her bliver unge fra Holbæk og Odsherred Kommuner, som ikke er parate til at påbegynde en uddannelse, rustet til at gå i gang med uddannelse eller arbejde. Der er oplæg og rundvisning på skolen på Hovedgaden 7, og efter en fællesfrokost med eleverne er der orientering om praktikophold og drøftelse ved bordene med eleverne. Arrangementet kræver tilmelding senest torsdag den 18. oktober.

13 Et gult stykke med Nørrebro Nørrebro Nordvest Bladet METROUDSMYKNING: Der er ikke meget grønt tilbage på metrohegnet, der vender ud mod cykelstien gennem Nørrebroparken. 25 meter af hegnet er nemlig blevet dekoreret af et kæmpemæssigt portræt af Nørrebro på en bund af gul. 5A'eren kører på hegnet» Vi har fået inspiration fra Nørrebro. Blandt andet har eleverne været ude og tage billeder af kirker og alle mulige forskellige ting i bydelen, som alle kan perspektiveres til Nørrebro, «fortæller elev på Den Økologiske Produktionsskole, Alf Kure og veninden Olivia Willman supplerer:» Selv nørrebrobussen 5A er kommet med på væggen. «Det hele begyndte med en ansøgning til Metroselskabet, som sagde ja til, at Den Økologiske Produktionsskole kunne få lov til at male på det grønne hegn.... FaktaNYT OM BYGGERIETIfølge Metroselskabet er den mest støjende fase af byggeriet, når man skal lave væggene rundt om metrostationerne. På byggepladserne ved Nørrebros Runddel og i Nørrebroparken er den mest støjende fase af byggeriet overstået. Det har været sjovt at bygge, og jeg har været med til at skære træ ud til tag og bindingsværk, sagde Markus Klink Pehrson, der fik æren af at klippe den røde snor. Han stoppede på produktionsskolen for få dage side, fordi han fik et job, men var blevet bedt om at møde op for at klippe snoren. Internationalt fokus Lolland-Falsters Folketidende NYKØBING Når det kommer til internationale projekter på uddannelsesstederne i Region Sjælland følger produktionsskolen Multicenter Syd ganske godt med de store uddannelsessteder.... For selvom produktionsskolen er en af de mindste skoler i Zealand Danmarks opgørelse, havde Multicenter Syd næsten lige så mange internationale projekter i perioden 2008 til 2011, som for eksempel University College Sjælland.... Det glæder naturligvis ledelsen bag Multicenter Syd, der dog understreger, at det internationale fokus i lang tid har været prioriteret hos produktionsskolen.... Jamie Braesch fra Lübeck og Tommy McIntyre fra Darmstadt er begge glade for, at de fik muligheden for at tage på udveksling i Nykøbing. Strømmen gik æble-amok Sydsjællands Tidende VORDINGBORG I flere år, har det været en fast tradition på Produktionsskolen Strømmen at gå efteråret i møde, med en god gang æblepresning. Det galt også i årets efterårsferie, hvor der var en del kø, for at få eleverne til at kværne friske æbler om til most -og der var ikke meget tid til at holde fri fra kværnen for de flittige elever. -På hele ugen, har vi kun hafttre pauser, så der har været meget travlt, lyder det fra Claus Jensen fra skolen, der gratis satte kværnen til rådighed og kløede på med stor iver. Vores fotograf Klaus Lohmann var forbi Strømmen og fangede lidt af stemingen her ved siden af. Det der virker Lemvig Folkeblad LÆRLINGE: Ministeriet for Børn og Undervisning har fået øje på Produktionsskolen Nordvestjylland.... Produktionsskolen Nordvestjylland bor i Holstebro til leje i Uddannelsescenter Holstebros bygninger på Skivevej - den tidligere landbrugsskole. Produktionsskolens afdeling i Lemvig bor i egne lokaler på havnen. Eleverne på produktionsskolen tager jævnligt ind på værkstederne på Uddannelsescenter Holstebro. Af Niels Stoktoft Overgaard, Produktionsskolen Nordvestjylland Busventebygning indviet Lolland-Falsters Folketidende BIRKET Der er ikke meget grin ved at vente på bussen, heller ikke selv om det sker i et busskur.... Der er nemlig opført en busventebygning, der er bygget af elever fra Lolland Produktionsskole Skuespillere producerer vinderelever Nordvestnyt NORDVESTSJÆLLAND: Produktionsskolen NV Pro i Svinninge står midt i en proces, hvor Odsherred Teater giver elevernes selvtillid og målrettethed et ordentligt los i bagdelen. Formålet med det nye projekt er at uddanne i alt 36 ambassadører blandt skolens elever, som sammen skal forvandle produktionsskolen til en» vinderskole «.... For fire år siden, var det kun otte ud af 10, så indsatsen for at få alle unge gennem en uddannelse bevæger sig langsomt i rigtig retning -i hvert fald i Holbæk. Alexander på 17 år var med på det første ambassadør-kursus med Odsherred Teater: -I løbet af bare tre dage så jeg os rykke fra generte unge mennesker til at overskride sine grænser, og for nogles vedkommende glide ind i lederroller, som man aldrig havde tiltænkt dem. Sorø Friskole lukker Dagbladet SUSERUP: Der er stadig noget, der hedder Sorø Friskole, men der er ingen elever på skolen længere.... Endelig er Bent A. Jespersens egen søn nu begyndt på Pedersborg Skole, og skulle Sorø Friskole genåbne bliver det uden ham som elev.... Han fortæller, at han allerede nu har skrevet til Sorø Kommune med forslag om, at den påtænkte produktionsskole bliver placeret i friskolens lokaler i stedet for på den nedlagte Slaglille-Bjernede Skole, som ellers planlagt. -Vi kan jo påtage os at lave en produktionsskole med dags varsel.

14 "Fit4life" og for fremtiden Focus Ikast-Brande PROMIDT Produktionsskolen ProMidt i Ikast giver de 15 til 25-årige en hjælpende hånd til at opdage, at de har lyst til et arbejde.... En af pigerne betegner i øvrigt Produktionsskolen som " et venteværelse til jeg bliver 18".... -Jeg kom tilfældigt til at snakke med Cathrina Juel, linjeleder på Produktionsskolen og jeg foreslog et samarbejde, hvor de unge kunne prøve noget praktisk.... Hun oplyser, at det er første gang Produktionsskolen indgår et samarbejde med en privat virksomhed. Produktionsskolen hjælper Landsstævnet Ugeavisen Esbjerg SAMARBEJDE: Landsstævnet skal bruge mange borde/ bænke til de grønne områder i stævnecentrum, derfor har man nu indgået et samarbejde med Produktionsskolen i Esbjerg, som vil levere mellem borde/ bænkesæt.... De første borde er lavetder er allerede gang i tømreværkstedet på Produktionsskolen i Esbjerg.... Derfor er det en god opgave for skolen, siger leder af produktionsskolen Henry Albæk. Bordene kommer til at koste 600 kroner stykket, og kan bestilles igennem produktionsskolen på deres hjemmeside www. esbjergproduktionsskole. Unges erfaringer bruges aktivt i nyt projekt Århus Stiftstidende AARHUS: En gruppe unge, fra blandt andet Aarhus Produktionsskole, deltager i disse dage i en workshop på Teater Katapult på Godsbanen.... Care About You bygger videre på erfaringer fra»the Butterfly Projekt«, som han og Rachel Rouchenfield søsatte i byen Petersborough nord for London, hvor 1000 unge var involveret. Den todages workshop på Godsbanen er startskuddet på projektet i Danmark. Vil være med i kulturby 2017 Der er lagt op at Care About You skal sprede sig ud i Europa. Afgræsningsforening Ugeavisen Ansager-Helle De fleste ferske enge i de danske å-dale blev indtil for år siden afgræsset med hovedsageligt kvæg.... Grønt Partnerskab Arbejdsgruppen har også indgået et såkaldt Grønt Partnerskab med henholdsvis Varde Kommune og Produktionsskolen i Varde, hvor fx. produktionssskolen indgår i projektet med udførelse af forskellige praktiske opgaver, såsom fremstilling og opsætning af publikumsfaciliteterne.... Forening etableres Vi er nu kommet så langt, at den længe planlagte afgræsningsforening skal etableres. Det er tanken, at foreningen fremover skal stå for driften af projektet, herunder indgå aftaler med kvægholdere, tilsyn og pasning af hegn og formidling af Holme Å- dalens kød til foreningens medlemmer. De sætter ansigt på livet Budstikken " Det bliver da spændende sådan at skulle udstille sit værk - men jeg er ikke nervøs for, hvad folk siger.... Men lidt spændt er man vel, indrømmer 20- årige Chanette Sørensen, der er elev på produktionsskolen Datariet.... Med denne udstilling håber vi både at kunne give eleverne en oplevelse af, hvad det vil sige at fremstille og udstille sine egne værker - samtidig med at udstillingen forhåbentligt vil give mange vejlensere et indblik i, hvad det er, vores elever kan," fortsætter Signe- Maria Hausgaard, Datariet er et tilbud til unge under 25 år, der endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Undervisningen foregår som værkstedsundervisning i en anderledes skoleform, der forener personlig udvikling, praktisk arbejde og teoretisk undervisning med udgangspunkt i den enkelte elev. Satspuljepenge til babysimulator Jydske Vestkysten VEJEN: ULF, Udviklingshæmmedes Landsforbund har over fire år fået 3,8 millioner kroner i satspuljemidler til projekter med babysimulator for elever på STU-skoler og produktionsskoler.... Man skal koncentrere sig om barnet, formaner Joan Riis. De unge nikker.... Og fredag er det slut. Vinderslev-børn hyggede sig Midtjyllands Avis VINDERSLEV. Tirsdag d. 23.oktober fik dagplejen i Vinderslev besøg af en lærer og otte elever fra produktionsskole i Silkeborg fra den grønne pædagog linje.... Til slut havde de en stor faldskærm med, hvor børnene kunne løbe ind under og føle vinden når den løftes. Der blev sunget nogle sange der passede til faldskærmen og de sluttede af med en karruseltur, hvor børnene sad på faldskærmen, mens den blev trukket rundt af de voksne. Aage Langeland

Råd og vink om løn, ansættelse og afskedigelse på produktionsskoler

Råd og vink om løn, ansættelse og afskedigelse på produktionsskoler Råd og vink om løn, ansættelse og afskedigelse på produktionsskoler Ministeriet for Børn og Undervisning Indledning Ansættelsesbreve Konsekvens af manglende ansættelsesbreve Oprettelse af personalesag

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Notat om tidsbegrænset ansættelse på erhvervsskoler

Notat om tidsbegrænset ansættelse på erhvervsskoler Dato 24.07.2009 / j Notat om tidsbegrænset ansættelse på erhvervsskoler Dato 07.12.2009 Det er et tilbagevende spørgsmål, hvilke vilkår en timelærer skal ansættes på, samt hvor mange gange en medarbejder

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Side 1 Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Aftalens anvendelsesområde...

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Forhandlingsfællesskabet 0.4.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 0.4.11 Side

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.2. 2009. Ny publikation om seniorbonus og seniorsamtale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.2. 2009. Ny publikation om seniorbonus og seniorsamtale. Nr.2. 2009. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Fokus på sygefraværssamtaler Undersøgelser og erfaringer i både Danmark og andre lande viser, at en tæt kontakt med arbejdspladsen under sygdom

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Hos formanden Gravlevvej 16B Gravlev 98 39 30 00 Tidspunkt: Mandag den 25. juni 2012, kl. 10.00 til 14.00 Til stede: Aage Langeland (AL) H.C. Mouritsen (HC) Jesper Lübbert

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Nr. 9. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Lockouten er ophørt Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Side 1 Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale

Læs mere

Arbejdsgivers ansættelse af medarbejder i flere tidsbegrænsede stillinger var ikke ulovlig. Implementering af EU-direktiv. 18.

Arbejdsgivers ansættelse af medarbejder i flere tidsbegrænsede stillinger var ikke ulovlig. Implementering af EU-direktiv. 18. 2012-22 Arbejdsgivers ansættelse af medarbejder i flere tidsbegrænsede stillinger var ikke ulovlig. Implementering af EU-direktiv En advokat klagede over, at en kvinde efter flere tidsbegrænsede ansættelsesforhold

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at alle unge får en ungdoms uddannelse Et netop fremsat lovforslag vil indføre en ny vej

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole Når du starter på en ny skole eller på et nyt arbejde, er der altid nogle ting, som er godt at vide og som skal ordnes, inden du starter. Sådan er det også her

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 4. 2013. Lockout fortsat. Hermed en kort opdatering med et par gode råd fra LP!

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 4. 2013. Lockout fortsat. Hermed en kort opdatering med et par gode råd fra LP! Nr. 4. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere eller finde en løsning hvis de ikke kan blive enige. Husk at I skal samarbejde ude på skolerne efter konflikten. Tilsyn med eleverne: Det er meget

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR Maj 2004 Fra 1. maj 2004 udvides EU til også at omfatte borgere fra Øst- og Centraleuropa. I forhold

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Odense Produktions-Højskole Tidspunkt: Den 14. december 2011, kl. 10.00 til 15.00 Til stede: Aage Langeland (AL) Arne Pallisborg (AP) Niels Brøgger (NB) H.C. Mouritsen

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1998 INDHOLD Side Cirkulære om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse...1 Protokollat

Læs mere

En julegave til arbejdsgiverne - eller?

En julegave til arbejdsgiverne - eller? En julegave til arbejdsgiverne - eller? Aarhus, marts 2011 3 helt nye afgørelser truffet af Højesteret den 17. december 2010 fastlægger principperne for udmåling af godtgørelser, når arbejdsgiverne har

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Odense ProduktionsHøjskole Tidspunkt: Tirsdag den 5. maj 2015, kl. 10.00 til 15.00 Til stede: Aage Langeland (AL) Niels Brøgger (NB) H.C. Mouritsen (HC) Jesper Lübbert

Læs mere

En tjenstlig samtale handler om, at du har udført dit arbejde utilfredsstillende. Du bør forberede dig godt inden.

En tjenstlig samtale handler om, at du har udført dit arbejde utilfredsstillende. Du bør forberede dig godt inden. Ergoterapeutforeningen Tjenstlig samtale En tjenstlig samtale handler om, at du har udført dit arbejde utilfredsstillende. Du bør forberede dig godt inden. Hvad er formålet med en tjenstlig samtale? Formålet

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet Fremsat den x. november 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER 2016 DINE RETTIGHEDER OPSIGELSESVARSLER I FUNKTIONÆRLOVEN HAR DU VÆRET ANSAT: ER DER ET VARSEL PÅ: OPSIGELSE SKAL SENEST GIVES VED: Under 6 måneder 1 måned

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS

Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS Morgensang en god måde at starte dagen på Folkemødet i Allinge er Danmarks politiske festival, hvor hr og fru Danmark kan møde landets politikere og civilsamfundets organisationer

Læs mere

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten Cirkulære om Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten 2016 Cirkulære af 12. februar 2016 Modst. nr. 004-16 J.nr. 2016-1715-0003 2 Cirkulære om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2011.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2011. Nr. 9. 2011. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Husk årsmøde og generalforsamling 2012. Tidspunktet er fastsat til den 19. og 20. april 2012. Som oplægsholdere er der pt. aftaler med: Morten

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 14. september 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV 2012.0041. BUPL som mandatar for A (advokat Maria Auken) mod Kalundborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes Jørgensen)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark Tvisten Sagen angår, om det var berettiget, at Banedanmark bortviste jernbanearbejder

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

SOCIALE MEDIER. Eksempler på adfærd, som kan udgøre brud på medarbejderens forpligtelser i ansættelsesforholdet:

SOCIALE MEDIER. Eksempler på adfærd, som kan udgøre brud på medarbejderens forpligtelser i ansættelsesforholdet: SOCIALE MEDIER Loyalitetspligten og sociale medier I et ansættelsesforhold er medarbejderen underlagt en loyalitetsforpligtelse, som indebærer, at medarbejderen skal optræde loyalt og ikke udvise en adfærd,

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 2. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 2. 2014. Nr. 2. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Fælles forståelse af ledernes lønsystem. LP har gennem tiderne fået mange henvendelser fra medlemmer ang. løn til ledere. Foreningen har selvfølgelig

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.5. 2010.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.5. 2010. Nr.5. 2010. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Bestyrelsesformænd jages af Sven-Erik Hørmann I det seneste år har produktionsskolerne oplevet en stadig stigende tendens til, at Uddannelsesforbundet

Læs mere

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Denne undersøgelse for 3F Byggegruppen bygger på en rundspørge til kommunerne, der har svaret på, om de anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere

11.28.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN RAMMEAFTALE OM DELTIDSARBEJDE

11.28.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN RAMMEAFTALE OM DELTIDSARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE OM DELTIDSARBEJDE 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 3. DEFINITIONER...

Læs mere

Vejledning i ansættelsesretlige sager -

Vejledning i ansættelsesretlige sager - Vejledning i ansættelsesretlige sager - godt at holde sig for øje, når man arbejder med disse sager: Djævlen sidder i detaljen Revideret maj 2010 Indhold Personaleafdelingens rolle 2 Juridiske begreber

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

Rammeaftale om deltidsarbejde. 04.83 42/2014 Side 1

Rammeaftale om deltidsarbejde. 04.83 42/2014 Side 1 Rammeaftale om deltidsarbejde KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.83 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger til aftalen... 3 1 Formål... 3 2 Anvendelsesområde... 3 3 Definitioner...

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling.

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling. Kendelse af 20. september 2002. 01-234.862 Klageren, der ikke havde nogen forsikringsteoretisk uddannelse, skulle gennemføre den teoretisk uddannelse til forsikringsmægler for at kunne drive forsikringsmæglervirksomhed

Læs mere

Retningslinier for tidsbegrænset 1 ansættelse af TAP- og AC-TAP 2 -medarbejdere ved AAU

Retningslinier for tidsbegrænset 1 ansættelse af TAP- og AC-TAP 2 -medarbejdere ved AAU HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Retningslinier for tidsbegrænset 1 ansættelse af TAP- og AC-TAP 2 -medarbejdere ved AAU 1. Indledende bemærkninger Nedenstående

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøveansatte lærere, vejledning og bedømmelsesskemaer. Dansk Teknisk Lærerforening og Teknisk Skoleforening har i 1987 - på baggrund af et udvalgsarbejde

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden.

Bestyrelsesmøde. Dagsorden. Bestyrelsesmøde. Sted: Odense ProduktionsHøjskole Tidspunkt: Tirsdag den 10. marts 2015, kl. 10.00 til 15.00 Fraværende: Dagsorden. Susanne Talbot Jesper Lübbert Leif Jeppesen 1. Orientering og meddelelser.

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste?

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? DM Dansk Magisterforening Et værktøj til DM Offentligs tillidsrepræsentanter til medlemsdiskussion og til forhandling med ledelsen 1 Materialet søger

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte I medfør af Tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Læs mere

Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Regionernes Lønnings- og Takstnævn Side 1 Regionernes Lønnings- og Takstnævn Januar 2009 AFTALE OM ARBEJDSGIVERENS PLIGT TIL AT UNDERRETTE ARBEJDS- TAGEREN OM VILKÅRENE FOR ANSÆTTELSESFORHOLDET (ANSÆTTEL- SESBREVE) EF s ministerråd vedtog

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten Cirkulære om aftale om Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten 2001 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 2 Til 1. Målgruppen...

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) 2005 Cirkulære af 8. november 2007 Perst.

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6 Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer m.v. omfattet af organisationsaftale for visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere