Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura"

Transkript

1 Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura Med en uddannelse i erhvervsjura får du en alsidig viden om erhvervsjura og erhvervsøkonomi. Du får en indføring i de dele af juraen og økonomien, der er nødvendige i erhvervs virksomheder, offentlige institutioner og andre organisationer. Derfor navnet Erhvervsjura. Du opnår en særlig forretningsmæssig forståelse og indsigt, hvor du eksempelvis lærer at identificere, analysere og behandle de konkrete erhvervsjuridiske og erhvervsøkonomiske problemstillinger, som forekommer, når der skal træffes beslutninger på ledelsesniveau. Hvor den klassiske juridiske uddannelse i højere grad fokuserer på domstolssystemet og konfliktløsning i retssalen, fokuserer den erhvervsjuridiske uddannelse på erhvervsvirksomheders og organisationers drift, tvistforebyggelse og fremadrettet problemløsning. Ved at inddrage de juridiske perspektiver allerede i planlægningsfasen kan der spares mange ressourcer, da erhvervsjuristen opnår evnen til at forudse konsekvenserne af virksomhedens beslutninger. Erhvervsjuristen er således en specialiseret jurist med særlige kompetencer indenfor erhvervslivets forhold nationalt såvel som internationalt. Uddannelsen er sammensat, så du opnår en grundig indføring i samfundsforhold, retsprincipper og lovgivning, økonomiske forhold og virksomhedens styringsredskaber. Derved kvalificeres du til at træffe fornuftige og holdbare beslutninger ud fra såvel en økonomisk som en juridisk synsvinkel på ledelsesniveau. Erhvervsjuristens kompetencer kan eksempelvis udnyttes inden for følgende opgaver: Udarbejdelse af kontrakter og kontraktforhandling Vurdere skattemæssige forhold og konsekvenser ved forskellige aftaler Vurdere selskabsretlige, skatteretlige og økonomiske konsekvenser ved etablering i udlandet Beskyttelse af varemærker og patenter Føre virksomhedens retssager inden for erhvervsretlige forhold, da erhvervsjuristen gerne må møde i retten for den virksomhed, hvor den pågældende er ansat, eller samarbejde kvalificeret med virksomhedens advokater og revisorer Sagsbehandling ved administrative myndigheder Hvorfor skal jeg vælge Aalborg Universitet? Når du læser Erhvervsjura på Aalborg Universitet, vil du møde en uddannelse, der har fokus på, hvad der sker i samfundet lige nu. Dette gælder også det grønlandske samfund. Når undervisningen og studieforløbet tilrettelægges, lægges der vægt på hvilke kompetencer, som efterspørges i erhvervslivet, i 1

2 det offentlige, og ved domstolene, således at du er forberedt og kompetent til at tage imod de udfordringer, der venter efter endt studietid. For at sikre dette er uddannelsen blandt andet i løbende dialog med aftagerne af sine jurister. Uddannelsens aftagere har påpeget, at der er behov for jurister med indblik i de regler, der knytter sig til det grønlandske samfund. Aalborg Universitet kan derfor tilbyde dig en moderne jurauddannelse af høj faglig kvalitet, hvor du ikke blot har mulighed for at specialisere dig i fag, der retter sig mod det danske samfund og det internationale samfund, men også fag som retter sig mod det grønlandske samfund. Aalborg Universitet har endvidere indgået en samarbejdsaftale med Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet om etableringen af et uddannelsesforløb, der er målrettet Grønland. Samarbejdsaftalen indebærer blandt andet, at vi allerede nu tilbyder de grønlandske erhvervsjurastuderende, at læse det første semester på jurauddannelsen på Ilisimatusarfik i Nuuk, og senere på uddannelsen, hvor undervisningen udbydes i Aalborg, at tage eksaminerne i Nuuk. Det betyder konkret, at du som grønlandsk studerende kan rejse til Grønland omkring maj, når undervisningen afsluttes forud for sommereksamen, og tage dine eksaminer i Nuuk, og herefter holde sommerferie indtil efterårssemesteret begynder igen til september i Aalborg. Der gælder forsøgsvis en tilsvarende eksamensordningen for færøske studerende i forhold til vintereksaminerne (men ikke sommereksaminerne), som gør det muligt, at tage eksaminer på det Færøske Universitet, Fróðskaparsetur Føroya, i december og januar. Hvad kan jeg blive? Erhvervsjuristen er eftertragtet på arbejdsmarkedet. Eksempelvis havde 41,6 % af kandidaterne fra erhvervsjurauddannelsen i Aalborg job, før de var færdige med deres uddannelse (jvf. kandidat og aftagerundersøgelsen Uddannelsen målretter de studerende til administrative, rådgivende og ledende stillinger indenfor særligt skat, HR og personalejura og finansielle forhold, hvor der er behov for både økonomisk og juridisk forståelse. I det private er det særligt forsikringsvirksomheder, pengeinstitutter, revisionsvirksomheder og virksomheder indenfor ejendomsbranchen, der aftager kandidaterne. I det offentlige er det særligt kommunerne, herunder især Told og Skat, og regionerne, der aftager kandidaterne. Derudover anvendes uddannelsens kandidater indenfor alle brancher som hus og koncernjurister og på mellemlederniveau eller højere ledelsesniveau til personaleforhold, virksomhedsledelse og udvikling. Struktur og indhold De erhvervsjuridiske uddannelser ved Aalborg Universitet består af en 3 årig bacheloruddannelse i Erhvervsjura (HA jur.), og af en 2 årig kandidatuddannelse i Erhvervsjura (cand.merc.jur.). 2

3 I løbet af uddannelsen er der mulighed for en generel specialisering i erhvervsjuridiske og økonomiske fag, men du har også i forbindelse med din prioritering af valgfag mulighed for en mere målrettet juridisk og økonomisk specialisering indenfor uddannelsens tre satsningslinjer: HR og personalejura Fast Ejendom Skat Bacheloruddannelsen i Erhvervsjura Bacheloruddannelsen i Erhvervsjura tager 3 år, der hvert består af 2 semestre. 1. semester udbydes i samarbejde med jurauddannelsen både på Grønlands og Aalborg Universitet og giver dig en grundig indføring i samfundet og dets opbygning navnlig med henblik på retsordenen og de retlige organer. Desuden lærer du at arbejde med projektarbejde efter den problembaserede læringsmodel, der kendetegner Aalborg Universitet. I løbet af 2., 3., 4. og 5. semester forsættes den juridiske uddannelse, men nu sideløbende med økonomiske fag. På bacheloruddannelsen vægter de juridiske fag lidt mere end halvdelen i det samlede fagudbud. På 6. semester kan du begynde selv at præge din uddannelsesprofil, idet du kan vælge et af flere økonomisk fag. Dette giver dig mulighed for at målrette dine kvalifikationer i forhold til de arbejdsopgaver og jobmuligheder, du ønsker dig efter endt uddannelse. Dette semester skal du også skrive dit bachelorprojekt om et selvvalgt emne dog indenfor de fagområder, der indgår i uddannelsen. Du har således mulighed for at skrive et projekt i enten økonomi eller jura. BACHELORUDDANNELSEN 1. år 2. år 1. semester Dette semester kan læses på Grønlands Universitet Introduktion til retsorden, herunder udarbejdelse af projekt. Erstatningsret Aftaleret De retlige organer 2. semester Statistik med projekt Statsforfatningsret/Grundrettigheder 3. semester Forvaltningsret (almindelig forvaltningsret og kommunalret) Retsvidenskabsteori Økonomistyring I Erhvervsøkonomisk metode 4. semester EU ret med projekt Købsret Obligationsret I International privatret Økonomistyring II Eksternt regnskab 3. år 5. semester Civilproces 3

4 Obligationsret II Selskabsret Grundlæggende skatteret 6. semester Realisationsbeskatning Tingsret og insolvensret Økonomisk valgfag Bachelorprojekt Med forbehold for ændringer Juridiske fag De juridiske fag behandler virksomhedens rettigheder og forpligtelser overfor kunder, leverandører, kreditgivere, ansatte og offentlige myndigheder. Eksempler på juridiske problemstillinger kan være: Hvornår er en aftale juridisk bindende? Hvordan er samspillet mellem EU og den danske lovgivning? Hvordan skal det offentlige træffe afgørelser, der berører borgeren eller en virksomhed? Hvordan beskattes virksomheder? Hvilke selskabsformer kan en virksomhed drives i, og hvad er fordele og ulemper ved valget? Hvordan ophører en aftale? Kan jeg få erstatning? Hvad må en bestyrelse, og hvad må en direktør? Udover at du som studerende bliver i stand til at benytte juraen til at imødegå juridiske problemer i erhvervslivet, får du ligeledes undervisning i en række af de mere almene juridiske fag så som retsorden, civilproces og erhvervsstrafferet, for at opnå en forståelse for juraen som en helhed. Økonomiske fag De økonomiske fag behandler en række grundlæggende erhvervsøkonomiske sammenhænge. Her er hovedvægten lagt på regnskab og økonomistyring, men også andre økonomiske områder blive behandlet så som finansiering og erhvervsøkonomi. Du vil som studerende eksempelvis blive konfronteret med økonomiske problemstillinger, som kan opstå i en virksomhed, og du vil blive sat ind i, hvordan disse håndteres såvel internt som eksternt i virksomheden. Eksempler på økonomiske problemstillinger kan være: Hvordan fastsættes en vares pris? Hvordan påvirkes virksomhedens beslutninger af markedets struktur? Hvordan er virksomhedens regnskab udarbejdet, og hvilke bagvedliggende principper er anvendt? Hvordan forstås og sammenlignes regnskabet med andre regnskaber og budgetter? Hvordan besluttes om en virksomhed skal købe, leje, låne eller lease? Hvordan sammenlignes forskellige finansieringsmuligheder og låntyper? Bachelor hva så? Efter bacheloruddannelsen i Erhvervsjura vælger langt størstedelen at fortsætte på kandidatuddannelsen i Erhvervsjura, således det samlet bliver til et 5 årigt forløb. Det er dog muligt at afslutte erhvervsjurauddannelsen med bachelorgraden efter tre års studier og søge ud i erhvervslivet. Ud over kandidatuddannelsen i Erhvervsjura giver bacheloruddannelsen i Erhvervsjura også adgang til to andre 4

5 kandidatuddannelser på Aalborg Universitet: Økonomistyringslinjen på cand.merc. og revisoruddannelsen cand.merc.aud. Kandidatuddannelsen i Erhvervsjura Kandidatuddannelsen er en 2 årig overbygningsuddannelse, der udbygger din faglige viden indenfor de fagområder, du allerede har stiftet bekendtskab med på bacheloruddannelsen, og som giver dig mulighed for at specialisere dig yderligere. KANDIDATUDDANNELSEN 1. år 2. år 1. semester (7. semester) 2. semester (8. semester) 3. semester (9. semester) 4. semester (10. semester) Dansk og international selskabsskatteret Finansieringsteori I Erhvervsstrafferet Strategisk styring Finansieringsret Dansk og europæisk markedsret Finansieringsteori II Valgfag 2 x juridisk valgfag 1 x økonomisk valgfag Kandidatspeciale Kandidatuddannelsen indeholder en obligatorisk fordeling mellem juridiske og økonomiske fag, hvor den juridiske del vægter en lille smule tungere end den økonomiske. Uddannelsens vægtning af økonomiske og juridiske fag kan du påvirke i løbet af uddannelsen ved din prioritering af selvvalgte fag, idet du på kandidatuddannelsens 2. semester (8. semester) selv kan vælge, om dit valgfag skal være økonomisk eller juridisk. På 3. semester (9. semester) vælger du endvidere selv tre fag, hvor det ene fag skal være økonomisk og de to andre fag juridiske. Dette gør, at du i særlig grad har mulighed for at sammensætte en profil, der retter sig mod den jobfunktion, du ønsker som færdiguddannet. Udbuddet af valgfag varierer, men der er altid fag indenfor Erhvervsjuras tre satsningslinjer HR og personalejura: Personaleadministration, Personalejura, HR ledelse af menneskelige ressourcer og Arbejds og ansættelsesret Fast Ejendom: Lejeret, Administration af udlejningsejendomme, ejendomsregnskab og skat, overdragelse af fast ejendom, Finansielle virksomheder 5

6 Skat: International skatteret, Selskabsskatteret, International selskabsret, Skatteproces og skattestrafferet, Moms, Afgifter, Told, Skatteregnskab I valgfagskataloget finder du også allerede nu de første fag, der er målrettet det grønlandske samfund: Grønlandsk erhvervsret (på dansk) Mineral Resources Law in Greenland (på engelsk) International Law and North Atlantic Issues (på engelsk) Derudover finder du også andre valgfag, der udbydes på engelsk, og som også tilbydes til internationale studerende, der tager et eller flere semestre på jurauddannelsen på Aalborg Universitet. Eksempelvis kan nævnes: International Sale of Goods Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (Vis Moot) Comparative Contract Law Drafting of International Contracts Internet Law in the EU European Human Rights Law International Human Rights Law EU Media Communications Law Public International Law International Refugee Law Der er endvidere mulighed for studie og praktikophold på kandidatuddannelsen. Studieopholdet er normalt mest oplagt på 2., 3. og/eller 4. semester (8., 9. eller 10. semester). Du kan læse en uddybende beskrivelse af erhvervsjurauddannelsen på Den Juridiske Skoles hjemmeside: På hjemmesiden kan du blandt andet finde: Uddannelsens studieordning Fagbeskrivelserne for de obligatoriske fag Fagbeskrivelserne for de valgfag der udbydes på henholdsvis 6. semester, 8. semester og 9. semester. Semesterbeskrivelserne, der indeholder mere praktiske informationer om afviklingen af de enkelte semestre. 6

7 Kandidatuddannelsen afsluttes med kandidatspecialet, hvor du et helt semester skal arbejde med et selvvalgt juridisk emne og på den måde demonstrere, at du har opnået de ønskede erhvervsjuridiske kompetencer. Ved valget af emne for kandidatspecialet kan du igen målrette dine kompetencer til den ønskede jobfunktion. Undervisningsform Størstedelen af undervisningen foregår som forelæsninger kombineret med holdundervisning og studenterinstruktioner. Forelæsningsformen er forskellig fra den undervisning, der modtages på de gymnasiale uddannelser, da forelæseren ikke i samme omfang guider dig igennem studiet. Dette skyldes blandt andet det lidt større antal studerende, der er til stede ved en forelæsning. Eksempelvis er en del af undervisningen i de juridiske fag samlæst med jurauddannelsen, og en del af de økonomiske fag er samlæst med HA uddannelsen. Der er således ofte to uddannelser repræsenteret ved en forelæsning. Forelæseren er typisk en person, der forsker eller på anden måde har opnået en særlig stor viden indenfor faget. Derfor forventes det, at du udviser selvstændighed og selvdisciplin og selv tager ansvar for egen læring. På den måde er det op til dig selv at få så stort et udbytte af undervisningen som muligt i kraft af din forberedelse og din aktive deltagelse. Forelæsningerne suppleres af holdundervisning, hvor de erhvervsjurastuderende har deres eget hold. Holdundervisningen gennemføres i samarbejde med erhvervslivet, og det er typisk en praktiker, som står for undervisningen, og derved supplere teorien med en praktisk vinkel. Forelæsningerne og holdundervisningen suppleres endvidere af øvelsestimer med studenterinstruktioner, hvor der er fokus på forståelse og mundtlig fremstilling under mere uformelle forhold. Endvidere suppleres undervisningen i fag, der afsluttes med en skriftlig eksamen, med afleveringsopgaver, hvor du trænes i dine skriftlige formuleringsevner samt i at anvende teori og metode på konkrete problemstillinger. Som erhvervsjurastuderende ved Aalborg Universitet vil du ligeledes tilegne dig en del af dine færdigheder gennem problemorienteret projektarbejde, hvor du i samarbejde med andre studerende, udarbejder projekter indenfor det erhvervsjuridiske og/eller erhvervsøkonomiske område. Arbejdsbyrde Erhvervsjurauddannelsen byder på en forholdsvis stor arbejdsbyrde, hvor der er en del, der skal læses, øves og på anden måde forberedes hjemmefra til hver undervisningsgang. Der er også en stor ugentlig undervisningsbelastning. Arbejdsbyrden øges op mod eksaminer og projektafleveringer. Heidi Lomholt Jakobsen Studerende, kandidatuddannelsen i Erhvervsjura Da jeg i sin tid startede på Erhvervsjura studiet på Aalborg Universitet, havde jeg ingen ide om, hvad jeg 7

8 gik ind til. Jeg var optaget af tanken om, hvilke rettigheder mennesker og virksomheder har i forhold til hinanden. Interessen stammede ikke fra et kendskab til juraens verden og en viden om, hvilken betydning jura har for vores hverdag. Den stammede nærmere fra sager i medierne eller historier fra venner og bekendte, som var spændende, og som vakte en lyst til fordybning indenfor området. Jeg startede med oprejst pande på studiet, og fik så et kæmpe chok, da vi nåede forløbet omkring jura og økonomi på 2. semester. Der var så mange nye ord, som jeg ikke anede, hvad betød, og det tog en krig at læse ti siders pensum. Det gik pludselig op for mig, at jeg aldrig tidligere i mit uddannelsesforløb havde beskæftiget mig grundlæggende med hverken jura eller økonomi. Det tætteste, jeg havde været herpå, var samfundsfag på højt niveau i gymnasiet. Alting skulle nu læres forfra. Det var en kamp, der tog ca. 1½ år, men det var dét værd! For da tankegangen først var rigtigt indarbejdet og de grundlæggende juridiske og økonomiske termer og metoder var på plads, var 5. og 6. semester én stor AHA! oplevelse, som også fortsatte på overbygningen. Fagene byggede naturligt ovenpå hinanden, og meningen med økonomi og jura i sammenhæng var (og er) helt klar. Når du uddanner dig som erhvervsjurist, får du det bedste fra to verdener og er derved meget anvendelig i erhvervslivet. Du kan arbejde selvstændigt med problemstillinger, som der ellers burde være to forskellige fagkyndige om. Hermed giver jeg studiet mine bedste anbefalinger og ønsker dig held og lykke med det trods alt hårde arbejde og din kommende uddannelse! Du får ikke lektier for på samme måde som på de gymnasiale uddannelser, og der er heller ikke mødepligt til undervisningen. Det er op til dig selv at afgøre, hvorledes forberedelse og forelæsninger prioriteres for at få det optimale ud af uddannelsen. På uddannelsens interne netværk Moodle kan du søge information om indholdet af dit semester og hvilket stof, der knytter sig til de enkelte undervisningsgange. Eksaminer Det problemorienterede projektarbejde i grupper er en del af hverdagen på Aalborg Universitet. Dette gælder også for Erhvervsjura. Der udarbejdes derfor med jævne mellemrum projekter indenfor både økonomi og jura. Disse projekter eksamineres ved mundtlige evalueringer. Det vil sige, at du efter hver projektperiode skal op til eksamen og forsvare projektet mundtligt. Der er også skriftlige og mundtlige eksaminer i en række juridiske og økonomiske fag. De skriftlige eksaminer indeholder typisk en eller flere problemstillinger, hvor du skal komme med din vurdering samt give relevante forslag til juridisk eller økonomisk løsning. Ved de mundtlige eksaminer skal du demonstrere dine evner til at formidle faget og anvende den hertil knyttede metode mundtligt. Både bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen afsluttes hver med en større skriftlig opgave henholdsvis bachelorprojektet og kandidatspecialet. Som nævnt er der mulighed for at tage sine eksaminer i både Aalborg og Grønland. 8

9 Studiemiljøet Erhvervsjura ved Aalborg Universitet er et forholdsvist lille studium. Dette er blandt andet medvirkende til, at der eksisterer et godt socialt miljø både mellem de studerende på tværs af semestrene og mellem de studerende og de ansatte på Erhvervsjura. Der er et tæt samarbejde mellem Erhvervsjura og Jura, både på undervisersiden og på studiesiden. Studierne holder således til i de samme lokaler på Niels Jernes Vej i en bygning, der kaldes Juraens Hus. Erhvervsjura samarbejder endvidere med HA uddannelsen om Erhvervsjuras økonomiske fag. Du lærer således også nogle økonomistuderende at kende gennem dit studieforløb. Dette er en medvirkende årsag til, at vores studerende generelt har et godt og udbytterigt netværk efter endt uddannelse. En anden faktor, der er med til at skabe det gode studiemiljø, er FEJ (Foreningen af Erhvervsjurister og Jurister), som er de studerendes egen forening. FEJ arrangerer faglige og sociale arrangementer, hvor du som studerende får mulighed for at højne fagligheden og samtidig får kontakt til de øvrige studerende på uddannelsen. Derudover arrangerer FEJ fredagscafe og andre festlige arrangementer såsom julefrokost, forårsfest og game night. FEJ arrangerer også årligt en studietur, eksempelvis til København, Bruxelles, Luxembourg eller London. Kristian Mathiasen Studerende, kandidatuddannelsen i Erhvervsjura Med en uddannelse i erhvervsjura, opnår du kendskab til både jura og økonomi. Dette medfører, at du som erhvervsjurist bliver specialist indenfor to af de vigtigste områder i vores samfund, og at du bliver en stærk medspiller i erhvervslivet. Dette skyldes, at du som erhvervsjurist lærer at se problemstillingerne fra både en økonomisk og juridisk vinkel. Denne sammenblanding af økonomi og jura er en stor fordel i erhvervslivet, da dette giver virksomheder bedre forudsætninger for at træffe de beslutninger, som giver virksomheden det størst mulige udbytte på sigt. En ting som gør Erhvervsjura på Aalborg Universitet speciel er, at du arbejder med problemorienteret undervisning. Derfor er der i løbet af uddannelsen miniprojekter ved siden af selve undervisningen. Disse projekter styrker dine evner til at samarbejde og giver mulighed for at udforske områder, som du selv finder interessante. Derudover er årgangene på Erhvervsjura forholdsvis små (50 60 personer), hvilket giver et rigtig godt sammenhold blandt de studerende på studiet, både på ens eget semester, men også med studerende fra de øvrige semestre, hvilket giver mange fordele både socialt og fagligt. At årgangene er små, medfører ligeledes, at du som studerende har mere dialog med underviseren. Dette giver en langt mere udbytterig undervisning, hvor det er naturligt at deltage aktivt i undervisningen og stille spørgsmål. For mig betyder det sociale miljø på studiet alt. Både studiet og de studerende gør meget for at skabe et godt miljø mellem de studerende. Blandt andet har de studerende deres egen cafe, hvor der altid er masser af liv, og man kan have det hyggeligt sammen med andre studerende. Derudover bliver der løbede 9

10 holdt mange arrangementer, fester og fredagscaféer, hvilket gør, at der er rig mulighed for at lære dem, man læser sammen med, godt at kende. For dem, der står med valget, om de skal læse Jura eller Erhvervsjura, vil jeg klart anbefale Erhvervsjura. Jeg stod selv i den situation for 4 år siden og er sidenhen kun blevet bekræftet i, at det var det rigtige valg, jeg tog. Jeg vil uden tvivl ikke have været den økonomiske vinkel foruden og er helt sikker på, at mange af mine medstuderende er af samme holdning. Som noget helt særligt har FEJ deres egen cafe (Café FEJ), der fungerer som de studerendes fristed i Juraens Hus. Her er der oplagte muligheder for at pleje de sociale forhold de studerende imellem. Her er forskellige automater, masser af borde, stole og sofaer samt tv, bordfodbold og meget mere. I Juraens Hus er der desuden meget flotte fællesarealer for studerende og ansatte, et juridisk bibliotek, kontorer, læsesale, computerlokaler, undervisningslokaler og to store auditorier. Tina T. Tjørná Cand. merc. jur. Det, som fik mig, efter en del år på arbejdsmarked, til at søge ind på erhvervsjura på Aalborg Universitet, var før det første interessen for erhvervslivet samt de faktorer, som gør sig gældende indenfor erhvervslivet, nemlig jura og økonomi. Igennem min uddannelse og erhvervserfaring som socialrådgiver, har jeg fået et kendskab til juraens verden og en praktisk erfaring på området. Efter skiftet fra socialrådgiver til forsikringsassistent, gik det op for mig, at jeg havde en stor nysgerrighed omkring erhvervslivet, og alt for mange ubesvarede spørgsmål, som jeg skulle have afdækket. Tanken om at dedikere mig til erhvervsjura studiet i 5 år (hvis det gik godt) sammen med mine 2 børn, var ikke lige noget, jeg bare gjorde. Jeg overvejede det godt og grundigt i to år, inden jeg tog beslutningen om at gøre det. Jeg valgte at svømme mod strømmen og flyttede fra de naturskønne Færøerne og bosætte mig i Aalborg, 1,5 km fra universitetet. Studiestarten var temmelig hård og overvæltende både iht. faglige indhold og dagligdagen med 2 børn og deres verden. Jeg synes, at de første 4 semestre var en indkøring i selve studiet med de juridiske og økonomiske termer. Da jeg havde fået overstået min bachelor, var kandidaten en ren fornøjelse. På kandidaten havde jeg den grundlæggende viden og termer på plads, og jeg havde de bedste forudsætninger for at arbejde mere konstruktivt med studiet. Min viden gav mig et kick, når jeg f.eks. i medierne hørte om en juridisk problemstilling. Jeg kunne mærke, at jeg, med mine erfaringer fra AAU, med det samme havde en del parat viden om emnet og kunne diskutere det med andre. Om Aalborg Universitet kan jeg sige, at jeg fra 1. dag kunne mærke, at universitetet virkelig vil være en det bedste. Både forelæsningsholderne og sekretærene er utrolige professionelle, imødekommende og menneskelige. Det er ikke svært at trives på studiet. De fysiske rammer er helt i top, og der er dannet et godt socialt miljø, og FEJ Caféen har været meget aktiv i min studie tid. Derudover er holdene på kandidaten ikke særlig store. Der er ca. omkring studerende, hvilket giver en rig mulighed at lære sine medstuderende at kende og skabe relationer. 10

11 Til sidst vil jeg runde af med at sige, at et jura studie uden en økonomisk vinkel vil efter min holdning ikke give den optimale helhedsforståelsen af erhvervslivet. Beskæftigelsesmuligheder Erhvervsjurister fra Aalborg Universitet er velrenommerede for deres målrettede juridiske og økonomiske kompetencer og for deres evne til at samarbejde med andre faggrupper. Kandidaterne er meget eftertragtede i erhvervslivet, og der er gode beskæftigelsesmuligheder. Som erhvervsjurist får du mulighed for at varetage jobs i mange forskellige brancher. Med stor faglig ballast og med personlige kompetencer så som selvstændighed, fleksibilitet, samarbejdsevne samt evne til at arbejde på tværs af juridiske og økonomiske faggrupper bliver du i stand til at varetage styringen af alle slags virksomheder med afsæt i din juridiske og økonomiske ekspertise. Du kan ligeledes deltage i virksomhedens styring af forhold mellem virksomheden og dennes omverden for eksempel ved indgåelse af aftaler og forhandlinger med andre virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder også selvom dette sker på tværs af landegrænser. Den specialviden, du opnår gennem Erhvervsjura, gør dig til en værdigfuld medarbejder for virksomheder indenfor handel og produktion, koncerner, banker, forsikringsselskaber, kreditforeninger, revisionsfirmaer, brancheorganisationer, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer. Også den offentlige sektor, herunder ministerier, styrelser, nævnssekretariater, regioner, kommuner og EU er store aftagere af erhvervsjurister. Optagelseskrav For at blive optaget på bacheloruddannelsen i Erhvervsjura på Aalborg Universitet er det et krav, at du har bestået en gymnasial uddannelse (stx, hf, hhx, htx eller tilsvarende). Du skal desuden have bestået følgende fag: Dansk A matematik B Engelsk B enten Samfundsfag B, samtidshistorie B, historie B eller idehistorie B Opfylder du ikke disse adgangskrav, kan du tage supplerende fag som gymnasiale enkeltfag. 11

12 Der er fri adgang for kvalificerede ansøgere til bacheloruddannelsen i Erhvervsjura, hvilket betyder, at alle, der opfylder adgangskravene, vil blive optaget. Optagelse til bacheloruddannelsen foregår via Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan læse mere om optagelse via KOT på: Ansøgningsfrist Kvote 1: 5. juli Kvote 2: 15. marts For grønlandske ansøgere er der indgået en særlig uddannelsesaftale, der sikrer, at alle grønlandske ansøgere, der i deres adgangsgivende eksamen har en kvotient på mindst 6,0, og som opfylder de specifikke adgangskrav, er garanteret optagelse på en videregående uddannelse i Danmark. Optagelsesgarantien gælder også jurauddannelsen, selvom der er adgangsbegrænsning. Grønlandske ansøgere, der ikke kan komme under den særlige Grønlands aftale på grund af for lav kvotient, kan søge om optagelse på lige fod med alle ansøgere via KOT. OBS: I henhold til finanslov for 2013 der blev vedtaget i Inatsisartut (Grønlands Landsting) den 15. november 2012, overgår grønlandske uddannelsessøgende på SU berettigede uddannelser i Danmark til dansk SU den 1. januar Efter 1. januar 2013 vil alle fortsat have mulighed for at få særydelser, herunder frirejser, fra Grønlands Selvstyre, hvis de opfylder de grønlandske uddannelsesstøtteregler herom. Det er De Grønlandske Huse i Danmark, der administrerer den særlige Grønlands aftale, herunder også tildelingen af grønlandsk uddannelsesstøtte i form af særlige ydelser. Spørgsmål vedrørende denne ordning skal derfor rettes til uddannelsesvejlederne i Det Grønlandske Hus i Aalborg eller til Aalborg Universitets Studiekontor, der administrerer ansøgninger under KOT. Det Grønlandske Hus i Aalborg Umanakvej Aalborg SØ Telefon: dk aalborg.dk Starttidspunkt Alle nye erhvervsjurastuderende starter officielt den 1. september hvert år. Du skal dog være opmærksom på, at den første mødedag kan variere. Når du er blevet optaget på erhvervsjurastudiet, får du automatisk besked om, hvor og hvornår du skal møde første dag. 12

13 Yderligere information Er du interesseret i at vide endnu mere om Erhvervsjura på Aalborg Universitet, er du velkommen til at henvende dig til: Den Centrale Studievejledning (om AAU, optagelse og KOT) Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5, rum Aalborg Øst Telefon: Åben mandag fredag kl Studievejledningen i Juraens Hus (om Erhvervsjurauddannelsen) Niels Jernes Vej 6A, lok Aalborg Ø Telefon: jura Såfremt du ønsker nærmere informationer om jurauddannelsens 1. semester, der udbydes på Ilisimatusarfik, kan du kontakte: Studiechef: Hanne Søgaard Telefon: Senita Vaizovic Cand.merc.jur., Forsvarets Bygnings og Etablissementstjeneste (FBE) Jeg er uddannet cand.merc.jur. fra Aalborg Universitet i Efter et halvt år som erhvervsjurist på et advokatkontor blev jeg i 2007 ansat som udbudsjurist i Forsvarets Bygnings og Etablissementstjeneste (FBE). FBE står blandt andet for alt byggeri og bygningsvedligehold i forsvaret samt driften af alle forsvarets kaserner, flyvestationer og flådestationer inden for eksempelvis rengøring, kantine og arealpleje. Fra studiet har jeg i mit arbejde primært kunne anvende kompetencer inden for EU ret og kontraktsret, men også den økonomisk faglige viden, idet jeg skal forholde mig til virksomhedsregnskabets informationsværdi som input for videre vurderinger og beslutninger ved valg af virksom heders tilbud. Som jurist i FBE har jeg også gennemført en lang række udbud af diverse varer og tjenesteydelser og dermed opnået en betydelig indsigt i udbudsretlige problemstillinger, som jeg ikke havde beskæftiget mig med på studiet. Jeg har således tidligt skulle sætte mig ind i et nyt juridisk område, som jeg ikke havde specialiseret mig i på studiet, da jeg valgte fag. I kraft 13

14 af min uddannelse har jeg imidlertid opnået kompetencerne til også selv at sætte mig ind i nye områder. Efter halvandet års ansættelse fik jeg internationale kontrakter som ansvarsområde, og jeg er Contract Manager for drift og vedligehold af lejre i forbindelse med forsvarets internationale operationer. Dette blev på ingen måde mindre udfordrende både personligt og fagligt, fordi der skal tages træffes mange beslutninger på kort tid, når en hel militærgarnison udsendes til verdens brændepunkter i eksempelvis Afghanistan og Kosovo. Her fik jeg videreudbygget mine juridiske kompetencer, idet fokus blev rettet på grænseoverskridende aktiviteter og internationale regler. Derved kunne jeg igen drage fordel af at integrere mine juridiske og økonomiske færdigheder til forhandling og løsning af de problemstillinger, jeg stødte på hen ad vejen. Jeg er utrolig glad for at have valgt at læse til cand.merc.jur. på Aalborg Universitet. Studiet er sammensat på en måde, så man erhverver sig alsidig viden om erhvervsjura, erhvervsøkonomi og kompetencer til at arbejde både struktureret og selvstændigt. Samtidig lærer man at arbejde sammen med og løse opgaver i fællesskab med andre, hvilket er utroligt vigtigt senere i arbejdslivet. Jeg har mange gange i mit samarbejde med andre jurister desuden haft stor fordel af min indsigt i økonomi. Når jeg tænker tilbage og husker min studietid med glæde, skyldes det ikke mindst det gode sociale miljø og cafe FEJ, hvor mange gode venskaber blev knyttet. 14

Jura Ba.jur. & cand.jur. Introduktion til Jura

Jura Ba.jur. & cand.jur. Introduktion til Jura Jura Ba.jur. & cand.jur. Introduktion til Jura Der er jura i næsten alt, hvad du foretager dig. Når du f.eks. køber et par nye bukser i en tøjbutik, er der en masse bagvedliggende regler, der bestemmer,

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Revisorkandidat. Cand.merc.aud. ETISKE REGNSKABER SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER ØKONOMISTYRING LEDELSESRÅDGIVNING ÅRSREGNSKABER ASSURANCE-SERVICE

Revisorkandidat. Cand.merc.aud. ETISKE REGNSKABER SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER ØKONOMISTYRING LEDELSESRÅDGIVNING ÅRSREGNSKABER ASSURANCE-SERVICE ETISKE REGNSKABER ØKONOMISTYRING ÅRSREGNSKABER REVISION SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER LEDELSESRÅDGIVNING ASSURANCE-SERVICE Revisorkandidat Uddannelsen på Aalborg Universitet 1 Cand.merc.aud. Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Implementering af lovgivning og egne regelsæt.

Implementering af lovgivning og egne regelsæt. Peter Frederiksen Blomstermarken 83 9000 Aalborg Tlf.: +45 41 62 46 41 E-mail: pef@pefco.dk Web: http://cv.pefco.dk/ Født 13. marts 1972 CV Profil: Fra mine stillinger har jeg især erfaring med styrelsesforhold,

Læs mere

HA i Entreprenørskab & Innovation

HA i Entreprenørskab & Innovation Studieinformation 2004 HA i Entreprenørskab & Innovation Indhold HA i Entreprenørskab & Innovation i Kolding... 2 Optagelseskrav... 2 Ansøgning... 2 HA i Entreprenørskab & Innovation - indhold og opbygning...

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Matematik-økonomi. 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg

Matematik-økonomi. 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg Matematik-økonomi 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg Hvorfor skal jeg vælge Matematik-økonomi? 4 gode grunde ligger lige for: 1. Du bliver

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER AALBORG UNIVERSITET

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER AALBORG UNIVERSITET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER 1 DENNE BROCHURE OMFATTER KUN AALBORG UNIVERSITETS TILBUD INDENFOR PSYKOLOGI EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE. UDBYDER OGSÅ EN BACHELOR-

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Bilag 2. Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Odense

Bilag 2. Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Odense Bilag 2 Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Odense Fra og med 1 af 6 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I ODENSE... 3 2. OVERSIGT

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen 6 ugers selvvalg - Akademiuddannelsen Brug din ret til uddannelse, mens du er ledig! Vi har udvalgt nogle fag fra Akademiuddannelserne og tilrettelagt dem, så du kan deltage i din første ledighedsperiode

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

MASTER i. evaluering

MASTER i. evaluering E f t e r u d d a n n e l s e MASTER i evaluering f or sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse Grib kvalificeret ind 2 Vi lever i et samfund, hvor evaluering får stigende betydning. På masteruddannelsen

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Kommunikation Skat IT Samfundsøkonomi Arbejdskulturforståelse Projektarbejde Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Deltag i Jobbankens undervisning Forløbet

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. februar 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. februar 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. februar 2013 Tilstedeværende: Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Camilla Hørby Jensen, Bugge T. Daniel, Gry Friis Vinterlie Møller Hansen, Anders Daniel

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Jordbrugsøkonomi. En økonomisk uddannelse med fokus på fødevarer, miljø og global udvikling. Jordbrugsøkonomi

Jordbrugsøkonomi. En økonomisk uddannelse med fokus på fødevarer, miljø og global udvikling. Jordbrugsøkonomi d e t n at u r - o g b i o v i d e n s k a b e l i g e fa k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Jordbrugsøkonomi En økonomisk uddannelse med fokus på fødevarer, miljø og global udvikling Jordbrugsøkonomi

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Serviceøkonom. uddannelsen

Serviceøkonom. uddannelsen Serviceøkonom uddannelsen Adgangskrav Adgang via gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx og hf): Specifikke adgangskrav: Matematik på C niveau eller Virksomhedsøkonomi på C niveau Adgangskrav Adgang via erhvervsuddannelse:

Læs mere

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK PISORTATUT ILISIMATUSARFIK LEDELSESAKADEMIET & kursusafdelingen Kurser og uddannelser efteråret 2011 Uddannelse og udvikling for alle... Uddannelser og kompetencer er i disse år på dagsordenen, når der

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

ErgotErapEut optagelse 2010

ErgotErapEut optagelse 2010 Ergoterapeut Optagelse 2010 Velkommen Er du interesseret i en uddannelse, som gør en forskel og bringer mennesker fremad? Som har fokus på krop og psyke? Og som sætter din personlighed og kreativitet i

Læs mere

Har du interesse for det sunde liv?

Har du interesse for det sunde liv? Har du interesse for det sunde liv? Farmakonom betyder lægemiddelkyndig Farmakonomer er apotekets største personalegruppe Tre-årig sundhedsuddannelse med løn Farmakonomuddannelsen Har du interesse for

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS HVEM STUDERER GLOBAL BUSINESS INFORMATICS? Uddannelsen tager udgangspunkt i, hvordan organisationer

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Videregående visioner - Politikpapir godkendt oktober 2007

Videregående visioner - Politikpapir godkendt oktober 2007 Videregående visioner - Politikpapir godkendt oktober 2007 - de studerendes bud på fremtidens uddannelser Vi er som studerende på vej mod en ny verden. En verden, hvor information, viden og uddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet Husdyrvidenskab 1 2 PRODUKTIONSDYR

Læs mere

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25.

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25. Merkantil EUX JOBSØGNINGSCAFE R AG R E på ge er ej n e ng HVER TORSDAG EFTER SKOLE Vi byder på te og kage og hjælper dig på vej med den perfekte ansøgning HUSK PRAKTIK I Hold dine muligheder UDLANDET?

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt d e t n at u rv i d e n s k a b e l i g e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Idræt en tværvidenskabelig uddannelse Idræt 1 2 KATAPULT Idræt Bidrag til en sundere og mere fysisk aktiv

Læs mere

Din karriere i centrum

Din karriere i centrum ? Din karriere i centrum Din karriere i centrum Trives du i selskab med dygtige og ambitiøse mennesker? Med komplekse og krævende opgaver? Og i et miljø, hvor kvalitetskravene er høje? Hos Bruun & Hjejle

Læs mere

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned - med praktik i udlandet og fokus på innovation i landbruget For dig, der ønsker international erfaring og evnen til at tænke innovativt...

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Dimittend- undersøgelse 2011 Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Indhold Om undersøgelsen side 3 Samlede resultater side 7 Opsummering side 16 Data side

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 1 VELKOMMEN Er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere

Tag en uddannelse som serviceøkonom

Tag en uddannelse som serviceøkonom Tag en uddannelse som serviceøkonom Velkommen til Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen er en erhvervsskole med speciale inden for hotel-, restaurant- og køkkenområdet. Herudover består

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere