Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura"

Transkript

1 Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura Med en uddannelse i erhvervsjura får du en alsidig viden om erhvervsjura og erhvervsøkonomi. Du får en indføring i de dele af juraen og økonomien, der er nødvendige i erhvervs virksomheder, offentlige institutioner og andre organisationer. Derfor navnet Erhvervsjura. Du opnår en særlig forretningsmæssig forståelse og indsigt, hvor du eksempelvis lærer at identificere, analysere og behandle de konkrete erhvervsjuridiske og erhvervsøkonomiske problemstillinger, som forekommer, når der skal træffes beslutninger på ledelsesniveau. Hvor den klassiske juridiske uddannelse i højere grad fokuserer på domstolssystemet og konfliktløsning i retssalen, fokuserer den erhvervsjuridiske uddannelse på erhvervsvirksomheders og organisationers drift, tvistforebyggelse og fremadrettet problemløsning. Ved at inddrage de juridiske perspektiver allerede i planlægningsfasen kan der spares mange ressourcer, da erhvervsjuristen opnår evnen til at forudse konsekvenserne af virksomhedens beslutninger. Erhvervsjuristen er således en specialiseret jurist med særlige kompetencer indenfor erhvervslivets forhold nationalt såvel som internationalt. Uddannelsen er sammensat, så du opnår en grundig indføring i samfundsforhold, retsprincipper og lovgivning, økonomiske forhold og virksomhedens styringsredskaber. Derved kvalificeres du til at træffe fornuftige og holdbare beslutninger ud fra såvel en økonomisk som en juridisk synsvinkel på ledelsesniveau. Erhvervsjuristens kompetencer kan eksempelvis udnyttes inden for følgende opgaver: Udarbejdelse af kontrakter og kontraktforhandling Vurdere skattemæssige forhold og konsekvenser ved forskellige aftaler Vurdere selskabsretlige, skatteretlige og økonomiske konsekvenser ved etablering i udlandet Beskyttelse af varemærker og patenter Føre virksomhedens retssager inden for erhvervsretlige forhold, da erhvervsjuristen gerne må møde i retten for den virksomhed, hvor den pågældende er ansat, eller samarbejde kvalificeret med virksomhedens advokater og revisorer Sagsbehandling ved administrative myndigheder Hvorfor skal jeg vælge Aalborg Universitet? Når du læser Erhvervsjura på Aalborg Universitet, vil du møde en uddannelse, der har fokus på, hvad der sker i samfundet lige nu. Dette gælder også det grønlandske samfund. Når undervisningen og studieforløbet tilrettelægges, lægges der vægt på hvilke kompetencer, som efterspørges i erhvervslivet, i 1

2 det offentlige, og ved domstolene, således at du er forberedt og kompetent til at tage imod de udfordringer, der venter efter endt studietid. For at sikre dette er uddannelsen blandt andet i løbende dialog med aftagerne af sine jurister. Uddannelsens aftagere har påpeget, at der er behov for jurister med indblik i de regler, der knytter sig til det grønlandske samfund. Aalborg Universitet kan derfor tilbyde dig en moderne jurauddannelse af høj faglig kvalitet, hvor du ikke blot har mulighed for at specialisere dig i fag, der retter sig mod det danske samfund og det internationale samfund, men også fag som retter sig mod det grønlandske samfund. Aalborg Universitet har endvidere indgået en samarbejdsaftale med Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet om etableringen af et uddannelsesforløb, der er målrettet Grønland. Samarbejdsaftalen indebærer blandt andet, at vi allerede nu tilbyder de grønlandske erhvervsjurastuderende, at læse det første semester på jurauddannelsen på Ilisimatusarfik i Nuuk, og senere på uddannelsen, hvor undervisningen udbydes i Aalborg, at tage eksaminerne i Nuuk. Det betyder konkret, at du som grønlandsk studerende kan rejse til Grønland omkring maj, når undervisningen afsluttes forud for sommereksamen, og tage dine eksaminer i Nuuk, og herefter holde sommerferie indtil efterårssemesteret begynder igen til september i Aalborg. Der gælder forsøgsvis en tilsvarende eksamensordningen for færøske studerende i forhold til vintereksaminerne (men ikke sommereksaminerne), som gør det muligt, at tage eksaminer på det Færøske Universitet, Fróðskaparsetur Føroya, i december og januar. Hvad kan jeg blive? Erhvervsjuristen er eftertragtet på arbejdsmarkedet. Eksempelvis havde 41,6 % af kandidaterne fra erhvervsjurauddannelsen i Aalborg job, før de var færdige med deres uddannelse (jvf. kandidat og aftagerundersøgelsen Uddannelsen målretter de studerende til administrative, rådgivende og ledende stillinger indenfor særligt skat, HR og personalejura og finansielle forhold, hvor der er behov for både økonomisk og juridisk forståelse. I det private er det særligt forsikringsvirksomheder, pengeinstitutter, revisionsvirksomheder og virksomheder indenfor ejendomsbranchen, der aftager kandidaterne. I det offentlige er det særligt kommunerne, herunder især Told og Skat, og regionerne, der aftager kandidaterne. Derudover anvendes uddannelsens kandidater indenfor alle brancher som hus og koncernjurister og på mellemlederniveau eller højere ledelsesniveau til personaleforhold, virksomhedsledelse og udvikling. Struktur og indhold De erhvervsjuridiske uddannelser ved Aalborg Universitet består af en 3 årig bacheloruddannelse i Erhvervsjura (HA jur.), og af en 2 årig kandidatuddannelse i Erhvervsjura (cand.merc.jur.). 2

3 I løbet af uddannelsen er der mulighed for en generel specialisering i erhvervsjuridiske og økonomiske fag, men du har også i forbindelse med din prioritering af valgfag mulighed for en mere målrettet juridisk og økonomisk specialisering indenfor uddannelsens tre satsningslinjer: HR og personalejura Fast Ejendom Skat Bacheloruddannelsen i Erhvervsjura Bacheloruddannelsen i Erhvervsjura tager 3 år, der hvert består af 2 semestre. 1. semester udbydes i samarbejde med jurauddannelsen både på Grønlands og Aalborg Universitet og giver dig en grundig indføring i samfundet og dets opbygning navnlig med henblik på retsordenen og de retlige organer. Desuden lærer du at arbejde med projektarbejde efter den problembaserede læringsmodel, der kendetegner Aalborg Universitet. I løbet af 2., 3., 4. og 5. semester forsættes den juridiske uddannelse, men nu sideløbende med økonomiske fag. På bacheloruddannelsen vægter de juridiske fag lidt mere end halvdelen i det samlede fagudbud. På 6. semester kan du begynde selv at præge din uddannelsesprofil, idet du kan vælge et af flere økonomisk fag. Dette giver dig mulighed for at målrette dine kvalifikationer i forhold til de arbejdsopgaver og jobmuligheder, du ønsker dig efter endt uddannelse. Dette semester skal du også skrive dit bachelorprojekt om et selvvalgt emne dog indenfor de fagområder, der indgår i uddannelsen. Du har således mulighed for at skrive et projekt i enten økonomi eller jura. BACHELORUDDANNELSEN 1. år 2. år 1. semester Dette semester kan læses på Grønlands Universitet Introduktion til retsorden, herunder udarbejdelse af projekt. Erstatningsret Aftaleret De retlige organer 2. semester Statistik med projekt Statsforfatningsret/Grundrettigheder 3. semester Forvaltningsret (almindelig forvaltningsret og kommunalret) Retsvidenskabsteori Økonomistyring I Erhvervsøkonomisk metode 4. semester EU ret med projekt Købsret Obligationsret I International privatret Økonomistyring II Eksternt regnskab 3. år 5. semester Civilproces 3

4 Obligationsret II Selskabsret Grundlæggende skatteret 6. semester Realisationsbeskatning Tingsret og insolvensret Økonomisk valgfag Bachelorprojekt Med forbehold for ændringer Juridiske fag De juridiske fag behandler virksomhedens rettigheder og forpligtelser overfor kunder, leverandører, kreditgivere, ansatte og offentlige myndigheder. Eksempler på juridiske problemstillinger kan være: Hvornår er en aftale juridisk bindende? Hvordan er samspillet mellem EU og den danske lovgivning? Hvordan skal det offentlige træffe afgørelser, der berører borgeren eller en virksomhed? Hvordan beskattes virksomheder? Hvilke selskabsformer kan en virksomhed drives i, og hvad er fordele og ulemper ved valget? Hvordan ophører en aftale? Kan jeg få erstatning? Hvad må en bestyrelse, og hvad må en direktør? Udover at du som studerende bliver i stand til at benytte juraen til at imødegå juridiske problemer i erhvervslivet, får du ligeledes undervisning i en række af de mere almene juridiske fag så som retsorden, civilproces og erhvervsstrafferet, for at opnå en forståelse for juraen som en helhed. Økonomiske fag De økonomiske fag behandler en række grundlæggende erhvervsøkonomiske sammenhænge. Her er hovedvægten lagt på regnskab og økonomistyring, men også andre økonomiske områder blive behandlet så som finansiering og erhvervsøkonomi. Du vil som studerende eksempelvis blive konfronteret med økonomiske problemstillinger, som kan opstå i en virksomhed, og du vil blive sat ind i, hvordan disse håndteres såvel internt som eksternt i virksomheden. Eksempler på økonomiske problemstillinger kan være: Hvordan fastsættes en vares pris? Hvordan påvirkes virksomhedens beslutninger af markedets struktur? Hvordan er virksomhedens regnskab udarbejdet, og hvilke bagvedliggende principper er anvendt? Hvordan forstås og sammenlignes regnskabet med andre regnskaber og budgetter? Hvordan besluttes om en virksomhed skal købe, leje, låne eller lease? Hvordan sammenlignes forskellige finansieringsmuligheder og låntyper? Bachelor hva så? Efter bacheloruddannelsen i Erhvervsjura vælger langt størstedelen at fortsætte på kandidatuddannelsen i Erhvervsjura, således det samlet bliver til et 5 årigt forløb. Det er dog muligt at afslutte erhvervsjurauddannelsen med bachelorgraden efter tre års studier og søge ud i erhvervslivet. Ud over kandidatuddannelsen i Erhvervsjura giver bacheloruddannelsen i Erhvervsjura også adgang til to andre 4

5 kandidatuddannelser på Aalborg Universitet: Økonomistyringslinjen på cand.merc. og revisoruddannelsen cand.merc.aud. Kandidatuddannelsen i Erhvervsjura Kandidatuddannelsen er en 2 årig overbygningsuddannelse, der udbygger din faglige viden indenfor de fagområder, du allerede har stiftet bekendtskab med på bacheloruddannelsen, og som giver dig mulighed for at specialisere dig yderligere. KANDIDATUDDANNELSEN 1. år 2. år 1. semester (7. semester) 2. semester (8. semester) 3. semester (9. semester) 4. semester (10. semester) Dansk og international selskabsskatteret Finansieringsteori I Erhvervsstrafferet Strategisk styring Finansieringsret Dansk og europæisk markedsret Finansieringsteori II Valgfag 2 x juridisk valgfag 1 x økonomisk valgfag Kandidatspeciale Kandidatuddannelsen indeholder en obligatorisk fordeling mellem juridiske og økonomiske fag, hvor den juridiske del vægter en lille smule tungere end den økonomiske. Uddannelsens vægtning af økonomiske og juridiske fag kan du påvirke i løbet af uddannelsen ved din prioritering af selvvalgte fag, idet du på kandidatuddannelsens 2. semester (8. semester) selv kan vælge, om dit valgfag skal være økonomisk eller juridisk. På 3. semester (9. semester) vælger du endvidere selv tre fag, hvor det ene fag skal være økonomisk og de to andre fag juridiske. Dette gør, at du i særlig grad har mulighed for at sammensætte en profil, der retter sig mod den jobfunktion, du ønsker som færdiguddannet. Udbuddet af valgfag varierer, men der er altid fag indenfor Erhvervsjuras tre satsningslinjer HR og personalejura: Personaleadministration, Personalejura, HR ledelse af menneskelige ressourcer og Arbejds og ansættelsesret Fast Ejendom: Lejeret, Administration af udlejningsejendomme, ejendomsregnskab og skat, overdragelse af fast ejendom, Finansielle virksomheder 5

6 Skat: International skatteret, Selskabsskatteret, International selskabsret, Skatteproces og skattestrafferet, Moms, Afgifter, Told, Skatteregnskab I valgfagskataloget finder du også allerede nu de første fag, der er målrettet det grønlandske samfund: Grønlandsk erhvervsret (på dansk) Mineral Resources Law in Greenland (på engelsk) International Law and North Atlantic Issues (på engelsk) Derudover finder du også andre valgfag, der udbydes på engelsk, og som også tilbydes til internationale studerende, der tager et eller flere semestre på jurauddannelsen på Aalborg Universitet. Eksempelvis kan nævnes: International Sale of Goods Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (Vis Moot) Comparative Contract Law Drafting of International Contracts Internet Law in the EU European Human Rights Law International Human Rights Law EU Media Communications Law Public International Law International Refugee Law Der er endvidere mulighed for studie og praktikophold på kandidatuddannelsen. Studieopholdet er normalt mest oplagt på 2., 3. og/eller 4. semester (8., 9. eller 10. semester). Du kan læse en uddybende beskrivelse af erhvervsjurauddannelsen på Den Juridiske Skoles hjemmeside: På hjemmesiden kan du blandt andet finde: Uddannelsens studieordning Fagbeskrivelserne for de obligatoriske fag Fagbeskrivelserne for de valgfag der udbydes på henholdsvis 6. semester, 8. semester og 9. semester. Semesterbeskrivelserne, der indeholder mere praktiske informationer om afviklingen af de enkelte semestre. 6

7 Kandidatuddannelsen afsluttes med kandidatspecialet, hvor du et helt semester skal arbejde med et selvvalgt juridisk emne og på den måde demonstrere, at du har opnået de ønskede erhvervsjuridiske kompetencer. Ved valget af emne for kandidatspecialet kan du igen målrette dine kompetencer til den ønskede jobfunktion. Undervisningsform Størstedelen af undervisningen foregår som forelæsninger kombineret med holdundervisning og studenterinstruktioner. Forelæsningsformen er forskellig fra den undervisning, der modtages på de gymnasiale uddannelser, da forelæseren ikke i samme omfang guider dig igennem studiet. Dette skyldes blandt andet det lidt større antal studerende, der er til stede ved en forelæsning. Eksempelvis er en del af undervisningen i de juridiske fag samlæst med jurauddannelsen, og en del af de økonomiske fag er samlæst med HA uddannelsen. Der er således ofte to uddannelser repræsenteret ved en forelæsning. Forelæseren er typisk en person, der forsker eller på anden måde har opnået en særlig stor viden indenfor faget. Derfor forventes det, at du udviser selvstændighed og selvdisciplin og selv tager ansvar for egen læring. På den måde er det op til dig selv at få så stort et udbytte af undervisningen som muligt i kraft af din forberedelse og din aktive deltagelse. Forelæsningerne suppleres af holdundervisning, hvor de erhvervsjurastuderende har deres eget hold. Holdundervisningen gennemføres i samarbejde med erhvervslivet, og det er typisk en praktiker, som står for undervisningen, og derved supplere teorien med en praktisk vinkel. Forelæsningerne og holdundervisningen suppleres endvidere af øvelsestimer med studenterinstruktioner, hvor der er fokus på forståelse og mundtlig fremstilling under mere uformelle forhold. Endvidere suppleres undervisningen i fag, der afsluttes med en skriftlig eksamen, med afleveringsopgaver, hvor du trænes i dine skriftlige formuleringsevner samt i at anvende teori og metode på konkrete problemstillinger. Som erhvervsjurastuderende ved Aalborg Universitet vil du ligeledes tilegne dig en del af dine færdigheder gennem problemorienteret projektarbejde, hvor du i samarbejde med andre studerende, udarbejder projekter indenfor det erhvervsjuridiske og/eller erhvervsøkonomiske område. Arbejdsbyrde Erhvervsjurauddannelsen byder på en forholdsvis stor arbejdsbyrde, hvor der er en del, der skal læses, øves og på anden måde forberedes hjemmefra til hver undervisningsgang. Der er også en stor ugentlig undervisningsbelastning. Arbejdsbyrden øges op mod eksaminer og projektafleveringer. Heidi Lomholt Jakobsen Studerende, kandidatuddannelsen i Erhvervsjura Da jeg i sin tid startede på Erhvervsjura studiet på Aalborg Universitet, havde jeg ingen ide om, hvad jeg 7

8 gik ind til. Jeg var optaget af tanken om, hvilke rettigheder mennesker og virksomheder har i forhold til hinanden. Interessen stammede ikke fra et kendskab til juraens verden og en viden om, hvilken betydning jura har for vores hverdag. Den stammede nærmere fra sager i medierne eller historier fra venner og bekendte, som var spændende, og som vakte en lyst til fordybning indenfor området. Jeg startede med oprejst pande på studiet, og fik så et kæmpe chok, da vi nåede forløbet omkring jura og økonomi på 2. semester. Der var så mange nye ord, som jeg ikke anede, hvad betød, og det tog en krig at læse ti siders pensum. Det gik pludselig op for mig, at jeg aldrig tidligere i mit uddannelsesforløb havde beskæftiget mig grundlæggende med hverken jura eller økonomi. Det tætteste, jeg havde været herpå, var samfundsfag på højt niveau i gymnasiet. Alting skulle nu læres forfra. Det var en kamp, der tog ca. 1½ år, men det var dét værd! For da tankegangen først var rigtigt indarbejdet og de grundlæggende juridiske og økonomiske termer og metoder var på plads, var 5. og 6. semester én stor AHA! oplevelse, som også fortsatte på overbygningen. Fagene byggede naturligt ovenpå hinanden, og meningen med økonomi og jura i sammenhæng var (og er) helt klar. Når du uddanner dig som erhvervsjurist, får du det bedste fra to verdener og er derved meget anvendelig i erhvervslivet. Du kan arbejde selvstændigt med problemstillinger, som der ellers burde være to forskellige fagkyndige om. Hermed giver jeg studiet mine bedste anbefalinger og ønsker dig held og lykke med det trods alt hårde arbejde og din kommende uddannelse! Du får ikke lektier for på samme måde som på de gymnasiale uddannelser, og der er heller ikke mødepligt til undervisningen. Det er op til dig selv at afgøre, hvorledes forberedelse og forelæsninger prioriteres for at få det optimale ud af uddannelsen. På uddannelsens interne netværk Moodle kan du søge information om indholdet af dit semester og hvilket stof, der knytter sig til de enkelte undervisningsgange. Eksaminer Det problemorienterede projektarbejde i grupper er en del af hverdagen på Aalborg Universitet. Dette gælder også for Erhvervsjura. Der udarbejdes derfor med jævne mellemrum projekter indenfor både økonomi og jura. Disse projekter eksamineres ved mundtlige evalueringer. Det vil sige, at du efter hver projektperiode skal op til eksamen og forsvare projektet mundtligt. Der er også skriftlige og mundtlige eksaminer i en række juridiske og økonomiske fag. De skriftlige eksaminer indeholder typisk en eller flere problemstillinger, hvor du skal komme med din vurdering samt give relevante forslag til juridisk eller økonomisk løsning. Ved de mundtlige eksaminer skal du demonstrere dine evner til at formidle faget og anvende den hertil knyttede metode mundtligt. Både bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen afsluttes hver med en større skriftlig opgave henholdsvis bachelorprojektet og kandidatspecialet. Som nævnt er der mulighed for at tage sine eksaminer i både Aalborg og Grønland. 8

9 Studiemiljøet Erhvervsjura ved Aalborg Universitet er et forholdsvist lille studium. Dette er blandt andet medvirkende til, at der eksisterer et godt socialt miljø både mellem de studerende på tværs af semestrene og mellem de studerende og de ansatte på Erhvervsjura. Der er et tæt samarbejde mellem Erhvervsjura og Jura, både på undervisersiden og på studiesiden. Studierne holder således til i de samme lokaler på Niels Jernes Vej i en bygning, der kaldes Juraens Hus. Erhvervsjura samarbejder endvidere med HA uddannelsen om Erhvervsjuras økonomiske fag. Du lærer således også nogle økonomistuderende at kende gennem dit studieforløb. Dette er en medvirkende årsag til, at vores studerende generelt har et godt og udbytterigt netværk efter endt uddannelse. En anden faktor, der er med til at skabe det gode studiemiljø, er FEJ (Foreningen af Erhvervsjurister og Jurister), som er de studerendes egen forening. FEJ arrangerer faglige og sociale arrangementer, hvor du som studerende får mulighed for at højne fagligheden og samtidig får kontakt til de øvrige studerende på uddannelsen. Derudover arrangerer FEJ fredagscafe og andre festlige arrangementer såsom julefrokost, forårsfest og game night. FEJ arrangerer også årligt en studietur, eksempelvis til København, Bruxelles, Luxembourg eller London. Kristian Mathiasen Studerende, kandidatuddannelsen i Erhvervsjura Med en uddannelse i erhvervsjura, opnår du kendskab til både jura og økonomi. Dette medfører, at du som erhvervsjurist bliver specialist indenfor to af de vigtigste områder i vores samfund, og at du bliver en stærk medspiller i erhvervslivet. Dette skyldes, at du som erhvervsjurist lærer at se problemstillingerne fra både en økonomisk og juridisk vinkel. Denne sammenblanding af økonomi og jura er en stor fordel i erhvervslivet, da dette giver virksomheder bedre forudsætninger for at træffe de beslutninger, som giver virksomheden det størst mulige udbytte på sigt. En ting som gør Erhvervsjura på Aalborg Universitet speciel er, at du arbejder med problemorienteret undervisning. Derfor er der i løbet af uddannelsen miniprojekter ved siden af selve undervisningen. Disse projekter styrker dine evner til at samarbejde og giver mulighed for at udforske områder, som du selv finder interessante. Derudover er årgangene på Erhvervsjura forholdsvis små (50 60 personer), hvilket giver et rigtig godt sammenhold blandt de studerende på studiet, både på ens eget semester, men også med studerende fra de øvrige semestre, hvilket giver mange fordele både socialt og fagligt. At årgangene er små, medfører ligeledes, at du som studerende har mere dialog med underviseren. Dette giver en langt mere udbytterig undervisning, hvor det er naturligt at deltage aktivt i undervisningen og stille spørgsmål. For mig betyder det sociale miljø på studiet alt. Både studiet og de studerende gør meget for at skabe et godt miljø mellem de studerende. Blandt andet har de studerende deres egen cafe, hvor der altid er masser af liv, og man kan have det hyggeligt sammen med andre studerende. Derudover bliver der løbede 9

10 holdt mange arrangementer, fester og fredagscaféer, hvilket gør, at der er rig mulighed for at lære dem, man læser sammen med, godt at kende. For dem, der står med valget, om de skal læse Jura eller Erhvervsjura, vil jeg klart anbefale Erhvervsjura. Jeg stod selv i den situation for 4 år siden og er sidenhen kun blevet bekræftet i, at det var det rigtige valg, jeg tog. Jeg vil uden tvivl ikke have været den økonomiske vinkel foruden og er helt sikker på, at mange af mine medstuderende er af samme holdning. Som noget helt særligt har FEJ deres egen cafe (Café FEJ), der fungerer som de studerendes fristed i Juraens Hus. Her er der oplagte muligheder for at pleje de sociale forhold de studerende imellem. Her er forskellige automater, masser af borde, stole og sofaer samt tv, bordfodbold og meget mere. I Juraens Hus er der desuden meget flotte fællesarealer for studerende og ansatte, et juridisk bibliotek, kontorer, læsesale, computerlokaler, undervisningslokaler og to store auditorier. Tina T. Tjørná Cand. merc. jur. Det, som fik mig, efter en del år på arbejdsmarked, til at søge ind på erhvervsjura på Aalborg Universitet, var før det første interessen for erhvervslivet samt de faktorer, som gør sig gældende indenfor erhvervslivet, nemlig jura og økonomi. Igennem min uddannelse og erhvervserfaring som socialrådgiver, har jeg fået et kendskab til juraens verden og en praktisk erfaring på området. Efter skiftet fra socialrådgiver til forsikringsassistent, gik det op for mig, at jeg havde en stor nysgerrighed omkring erhvervslivet, og alt for mange ubesvarede spørgsmål, som jeg skulle have afdækket. Tanken om at dedikere mig til erhvervsjura studiet i 5 år (hvis det gik godt) sammen med mine 2 børn, var ikke lige noget, jeg bare gjorde. Jeg overvejede det godt og grundigt i to år, inden jeg tog beslutningen om at gøre det. Jeg valgte at svømme mod strømmen og flyttede fra de naturskønne Færøerne og bosætte mig i Aalborg, 1,5 km fra universitetet. Studiestarten var temmelig hård og overvæltende både iht. faglige indhold og dagligdagen med 2 børn og deres verden. Jeg synes, at de første 4 semestre var en indkøring i selve studiet med de juridiske og økonomiske termer. Da jeg havde fået overstået min bachelor, var kandidaten en ren fornøjelse. På kandidaten havde jeg den grundlæggende viden og termer på plads, og jeg havde de bedste forudsætninger for at arbejde mere konstruktivt med studiet. Min viden gav mig et kick, når jeg f.eks. i medierne hørte om en juridisk problemstilling. Jeg kunne mærke, at jeg, med mine erfaringer fra AAU, med det samme havde en del parat viden om emnet og kunne diskutere det med andre. Om Aalborg Universitet kan jeg sige, at jeg fra 1. dag kunne mærke, at universitetet virkelig vil være en det bedste. Både forelæsningsholderne og sekretærene er utrolige professionelle, imødekommende og menneskelige. Det er ikke svært at trives på studiet. De fysiske rammer er helt i top, og der er dannet et godt socialt miljø, og FEJ Caféen har været meget aktiv i min studie tid. Derudover er holdene på kandidaten ikke særlig store. Der er ca. omkring studerende, hvilket giver en rig mulighed at lære sine medstuderende at kende og skabe relationer. 10

11 Til sidst vil jeg runde af med at sige, at et jura studie uden en økonomisk vinkel vil efter min holdning ikke give den optimale helhedsforståelsen af erhvervslivet. Beskæftigelsesmuligheder Erhvervsjurister fra Aalborg Universitet er velrenommerede for deres målrettede juridiske og økonomiske kompetencer og for deres evne til at samarbejde med andre faggrupper. Kandidaterne er meget eftertragtede i erhvervslivet, og der er gode beskæftigelsesmuligheder. Som erhvervsjurist får du mulighed for at varetage jobs i mange forskellige brancher. Med stor faglig ballast og med personlige kompetencer så som selvstændighed, fleksibilitet, samarbejdsevne samt evne til at arbejde på tværs af juridiske og økonomiske faggrupper bliver du i stand til at varetage styringen af alle slags virksomheder med afsæt i din juridiske og økonomiske ekspertise. Du kan ligeledes deltage i virksomhedens styring af forhold mellem virksomheden og dennes omverden for eksempel ved indgåelse af aftaler og forhandlinger med andre virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder også selvom dette sker på tværs af landegrænser. Den specialviden, du opnår gennem Erhvervsjura, gør dig til en værdigfuld medarbejder for virksomheder indenfor handel og produktion, koncerner, banker, forsikringsselskaber, kreditforeninger, revisionsfirmaer, brancheorganisationer, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer. Også den offentlige sektor, herunder ministerier, styrelser, nævnssekretariater, regioner, kommuner og EU er store aftagere af erhvervsjurister. Optagelseskrav For at blive optaget på bacheloruddannelsen i Erhvervsjura på Aalborg Universitet er det et krav, at du har bestået en gymnasial uddannelse (stx, hf, hhx, htx eller tilsvarende). Du skal desuden have bestået følgende fag: Dansk A matematik B Engelsk B enten Samfundsfag B, samtidshistorie B, historie B eller idehistorie B Opfylder du ikke disse adgangskrav, kan du tage supplerende fag som gymnasiale enkeltfag. 11

12 Der er fri adgang for kvalificerede ansøgere til bacheloruddannelsen i Erhvervsjura, hvilket betyder, at alle, der opfylder adgangskravene, vil blive optaget. Optagelse til bacheloruddannelsen foregår via Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan læse mere om optagelse via KOT på: Ansøgningsfrist Kvote 1: 5. juli Kvote 2: 15. marts For grønlandske ansøgere er der indgået en særlig uddannelsesaftale, der sikrer, at alle grønlandske ansøgere, der i deres adgangsgivende eksamen har en kvotient på mindst 6,0, og som opfylder de specifikke adgangskrav, er garanteret optagelse på en videregående uddannelse i Danmark. Optagelsesgarantien gælder også jurauddannelsen, selvom der er adgangsbegrænsning. Grønlandske ansøgere, der ikke kan komme under den særlige Grønlands aftale på grund af for lav kvotient, kan søge om optagelse på lige fod med alle ansøgere via KOT. OBS: I henhold til finanslov for 2013 der blev vedtaget i Inatsisartut (Grønlands Landsting) den 15. november 2012, overgår grønlandske uddannelsessøgende på SU berettigede uddannelser i Danmark til dansk SU den 1. januar Efter 1. januar 2013 vil alle fortsat have mulighed for at få særydelser, herunder frirejser, fra Grønlands Selvstyre, hvis de opfylder de grønlandske uddannelsesstøtteregler herom. Det er De Grønlandske Huse i Danmark, der administrerer den særlige Grønlands aftale, herunder også tildelingen af grønlandsk uddannelsesstøtte i form af særlige ydelser. Spørgsmål vedrørende denne ordning skal derfor rettes til uddannelsesvejlederne i Det Grønlandske Hus i Aalborg eller til Aalborg Universitets Studiekontor, der administrerer ansøgninger under KOT. Det Grønlandske Hus i Aalborg Umanakvej Aalborg SØ Telefon: dk aalborg.dk Starttidspunkt Alle nye erhvervsjurastuderende starter officielt den 1. september hvert år. Du skal dog være opmærksom på, at den første mødedag kan variere. Når du er blevet optaget på erhvervsjurastudiet, får du automatisk besked om, hvor og hvornår du skal møde første dag. 12

13 Yderligere information Er du interesseret i at vide endnu mere om Erhvervsjura på Aalborg Universitet, er du velkommen til at henvende dig til: Den Centrale Studievejledning (om AAU, optagelse og KOT) Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5, rum Aalborg Øst Telefon: Åben mandag fredag kl Studievejledningen i Juraens Hus (om Erhvervsjurauddannelsen) Niels Jernes Vej 6A, lok Aalborg Ø Telefon: jura Såfremt du ønsker nærmere informationer om jurauddannelsens 1. semester, der udbydes på Ilisimatusarfik, kan du kontakte: Studiechef: Hanne Søgaard Telefon: Senita Vaizovic Cand.merc.jur., Forsvarets Bygnings og Etablissementstjeneste (FBE) Jeg er uddannet cand.merc.jur. fra Aalborg Universitet i Efter et halvt år som erhvervsjurist på et advokatkontor blev jeg i 2007 ansat som udbudsjurist i Forsvarets Bygnings og Etablissementstjeneste (FBE). FBE står blandt andet for alt byggeri og bygningsvedligehold i forsvaret samt driften af alle forsvarets kaserner, flyvestationer og flådestationer inden for eksempelvis rengøring, kantine og arealpleje. Fra studiet har jeg i mit arbejde primært kunne anvende kompetencer inden for EU ret og kontraktsret, men også den økonomisk faglige viden, idet jeg skal forholde mig til virksomhedsregnskabets informationsværdi som input for videre vurderinger og beslutninger ved valg af virksom heders tilbud. Som jurist i FBE har jeg også gennemført en lang række udbud af diverse varer og tjenesteydelser og dermed opnået en betydelig indsigt i udbudsretlige problemstillinger, som jeg ikke havde beskæftiget mig med på studiet. Jeg har således tidligt skulle sætte mig ind i et nyt juridisk område, som jeg ikke havde specialiseret mig i på studiet, da jeg valgte fag. I kraft 13

14 af min uddannelse har jeg imidlertid opnået kompetencerne til også selv at sætte mig ind i nye områder. Efter halvandet års ansættelse fik jeg internationale kontrakter som ansvarsområde, og jeg er Contract Manager for drift og vedligehold af lejre i forbindelse med forsvarets internationale operationer. Dette blev på ingen måde mindre udfordrende både personligt og fagligt, fordi der skal tages træffes mange beslutninger på kort tid, når en hel militærgarnison udsendes til verdens brændepunkter i eksempelvis Afghanistan og Kosovo. Her fik jeg videreudbygget mine juridiske kompetencer, idet fokus blev rettet på grænseoverskridende aktiviteter og internationale regler. Derved kunne jeg igen drage fordel af at integrere mine juridiske og økonomiske færdigheder til forhandling og løsning af de problemstillinger, jeg stødte på hen ad vejen. Jeg er utrolig glad for at have valgt at læse til cand.merc.jur. på Aalborg Universitet. Studiet er sammensat på en måde, så man erhverver sig alsidig viden om erhvervsjura, erhvervsøkonomi og kompetencer til at arbejde både struktureret og selvstændigt. Samtidig lærer man at arbejde sammen med og løse opgaver i fællesskab med andre, hvilket er utroligt vigtigt senere i arbejdslivet. Jeg har mange gange i mit samarbejde med andre jurister desuden haft stor fordel af min indsigt i økonomi. Når jeg tænker tilbage og husker min studietid med glæde, skyldes det ikke mindst det gode sociale miljø og cafe FEJ, hvor mange gode venskaber blev knyttet. 14

Bacheloruddannelser 2012. Bachelor Programmes 2012

Bacheloruddannelser 2012. Bachelor Programmes 2012 Bacheloruddannelser 2012 Bachelor Programmes 2012 Where University Means Business Her i brochuren kan du læse om alle CBS bacheloruddannelser. Vi tilbyder en bred vifte af erhvervsrettede universitetsstudier

Læs mere

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2013 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse En seriøs HD fra CBS Indhold Uddannelsesstrukturen på HD side 3 Velkommen til HD på CBS side 5 HD-studiets opbygning side 7 Adgangskrav og Optagelse side 8 Tilmelding

Læs mere

BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY Finansøkonom Finansøkonom er en to-årig videregående uddannelse på IBA The International Business Academy i Kolding. Finansøkonomer er efterspurgte

Læs mere

STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED

STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUS ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET

Læs mere

AARHUS HERNING KØBENHAVN

AARHUS HERNING KØBENHAVN AARHUS HERNING KØBENHAVN e bach l or bachelor studieguide 91 måder at starte på På Aarhus Universitet vil du blive inspireret, glemme tid og sted, blive fanget og drevet til den fordybelse, som gør studielivet

Læs mere

Bachelorog kandidatuddannelser. på School of Business and Social Sciences

Bachelorog kandidatuddannelser. på School of Business and Social Sciences Bachelorog kandidatuddannelser på School of Business and Social Sciences 2014 2 Bachelor- og kandidatuddannelser Bachelor Kandidat Aarhus Erhvervsøkonomi med tilvalg, BA soc. Economics and Business Administration,

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelser i erhvervsøkonomi-erhvervsret og erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

Hvad er økonomi? Det sociale liv Les lanciers og skitur til Alperne. UDVEKSLING I USA Akademiske udfordringer og den danske jantelov STUDIEJOBS

Hvad er økonomi? Det sociale liv Les lanciers og skitur til Alperne. UDVEKSLING I USA Akademiske udfordringer og den danske jantelov STUDIEJOBS POLIT EN Information om Økonomistudiet på Københavns Universitet UDVEKSLING I USA Akademiske udfordringer og den danske jantelov STUDIEJOBS Bliv student i Nationalbanken eller Økonomiministeriet Hvad er

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS

institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS Kære nye studerende! Velkommen til Institut for Tværkulturelle

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger

Læs mere

FEDT. Super. Studiemiljø. Studieophold i udlandet Oplev verden mens du tager en uddannelse STUDIEGUIDE 2013

FEDT. Super. Studiemiljø. Studieophold i udlandet Oplev verden mens du tager en uddannelse STUDIEGUIDE 2013 STUDIEGUIDE 2013 Super FEDT Studiemiljø Alt lige fra fredagsbar, fester og foredrag til engagerede undervisere og det nyeste grej Sådan kommer du ind Har du det, der skal til? Tjek vores adgangskrav og

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi HD Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi 2010 HD - Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Indhold Med en HD fra Aalborg Universitet får du en uddannelse, der er tilpasset samfundets udvikling og erhvervslivets

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

DØK Intro 92. Intro håndbog

DØK Intro 92. Intro håndbog DØK Intro 92 Intro håndbog Forord Denne første udgave af DØK INTRO HÅNDBOGEN er udarbejdet undervejs af vejledergruppen i forbindelse med Intro 92 arbejdet. Den har derfor endnu ikke været brugt som grundlag

Læs mere

2009 eren -arets beretninger

2009 eren -arets beretninger 2009 eren -arets beretninger Indhold 4 Handelsgymnasiet - HHX 8 Erhvervsuddannelserne - HG 12 Kursusafdelingen 18 Tæt samarbejde med erhvervslivet 22 Iværksætteri & innovation 24 Internationalitet 26 Drømme

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker)

Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker) Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker) Logistikøkonom er en af de 13 korte videregående uddannelser, som er et resultat af en splinterny reform, som Undervisningsministeriet har

Læs mere