Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon maj 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon 22664220. 18. maj 2010"

Transkript

1 Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon maj 2010 KONKURRENCESTYRELSENS KONTROLUNDERSØGELSER KRÆNKER VIRKSOMHEDERNES RETSSIKKERHED OG REJSER ALVORLIGE SPØRGSMÅL I FORHOLD TIL RETSSIKKERHEDSLOVEN OG DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION Konkurrencestyrelsens kontrolundersøgelser af danske virksomheder foregår på et grundlag, der rejser berettiget tvivl om, hvorvidt kontrolundersøgelserne overholder den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK s) krav om, at retskendelser skal være præcise og ransagninger proportionale. Folketinget behandler i øjeblikket et lovforslag om reform af konkurrenceloven, som i væsentlig grad vil lempe betingelserne for kontrolundersøgelser og dermed forstærke problemerne i forhold til efterlevelsen af EMRK, hvis lovforslaget vedtages i sin nuværende form. Indledning Når konkurrencestyrelsen iværksætter en kontrolundersøgelse hos danske virksomheder, er beslutningen herom ofte formuleret så bredt, at domstolene hindres i at foretage den foreskrevne proportionalitetsprøvelse. Endvidere afskæres virksomhederne fra at varetage deres rettigheder og interesser ved ikke at kunne opnå kendskab til grundlaget for anklagerne samtidig med at der åbnes for rene fiskeekspeditioner. Udover at være i strid med den danske retssikkerhedslov og andre forvaltningsretlige grundprincipper rejser denne praksis problemer i henhold til den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) artikel 8. Artikel 8 forudsætter således, at retskendelser, der åbner for kontrolundersøgelser, er afgrænsede og præcise således, at de sikrer mod misbrug. Problemerne forstærkes, såfremt det reformforslag, som Folketinget behandler i øjeblikket, vedtages i uændret form, idet kravene for at iværksætte kontrolundersøgelser elser foreslås lempet væsentligt. Konkurrencelovens tvangsindgreb og deres forhold til EMRK I henhold til konkurrencelovens 17 og 18 kan Konkurrencestyrelsen pålægge virksomheder oplysningspligt, at udlevere dokumenter og/eller at lade sig underkaste en fysisk inspektion. Konkurrencestyrelsen kan endvidere beslaglægge dokumenter og oplysninger, som måtte blive tilvejebragt under en fysisk inspektion. Kataloget af tvangsinstrumenter bringes i anvendelse når Konkurrencestyrelsen har mistanke om uregelmæssigheder i en branche, samt en begrundet forventning om at en eller flere virksomheder kan bidrage til afdækningen heraf f.eks. fordi de måtte ligge inde med belastende dokumenter eller informationer. Kun såfremt virksomheden således vurderes at kunne yde et bidrag til opklaringen af mulige lovovertrædelser, vil det være proportionalt at iværksætte et tvangsindgreb overfor denne, jf. retssikkerhedslovens 2. 1 Der skal altså foreligge en grad af mistanke om overtrædelser af konkurrenceloven, der dog ikke behøver være rettet mod den konkrete virksomhed. Omvendt må mistanken, hverken generelt 1 Lov nr. 442 af 9. juni 2004, om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligt med forudgående betænkning nr Retssikkerhedskommissionens betænkning. CEPOS Landgreven 3, København K

2 eller mod den specifikke virksomhed, have en sådan fasthed, at sagen rettelig burde være oversendt til politiet til videre efterforskning, jf. retssikkerhedslovens 9. Konkurrencestyrelsens anvendelse af såvel 17 og 18 forudsætter således en delikat balancegang mellem en mistanke, der hverken må være for løs eller for stærk, og alene indenfor dette rum kan bestemmelserne bringes i anvendelse. Jf. nedenfor er der væsentlige retssikkerhedsmæssige problemer ved denne balancering, grundet Konkurrencestyrelsens konkrete forvaltning af mulighederne for tvangsindgreb. På trods af de eksisterende betænkeligheder har Økonomi- og Erhvervsministeren for nylig fremsat et lovforslag, der udvider adgangen til at bringe tvangsinstrumenterne i anvendelse 2, og derved forstærker de allerede eksisterende problemer. Fremover påtænkes kataloget af tvangsinstrumenter tillige anvendt i tilknytning til generelle brancheanalyser, såkaldte sektorundersøgelser. D.v.s. i situationer hvor der ikke er mistanke om konkurrenceovertrædelser, og over for virksomheder, der på ingen måde anses for involveret i sådanne. I modsætning til under det eksisterende regelsæt påtænkes tvangsinstrumenterne fremover anvendt i situationen, hvor der end ikke er identificeret reelle konkurrenceproblemer indenfor en sektor, og hvor ingen form for mistanke eksisterer. Det eneste, som danner grundlag for Konkurrencestyrelsens ønske om at åbne en undersøgelse, er en grad af uigennemsigtighed, som forventes elimineret via en sektorundersøgelse. Simplificeret set påtænkes den nedre grænse for mistankekravet altså ophævet og erstattet af en diskretionær adgang for Konkurrencestyrelsen til at anvende kontrolundersøgelser. Selvom det følger af Konkurrencelovens 18, stk. 3, at Konkurrencestyrelsens kontrolundersøgelser alene kan ske efter indhentet retskendelse, er dette i sig selv utilstrækkeligt til at imødegå de retssikkerhedsmæssige problemer. Jf. nærmere nedenfor følger det af EMRK, at der skal ske en proportionalitetsprøvelse samt opstilles værn imod misbrug fra myndighedernes side i tilknytning til kontrolundersøgelser, herunder særligt i forbindelse med udformningen af retskendelser. Begge krav forudsætter ultimativt en vurdering af de foreliggende beviser for, og karakteren, af mistanken samt hvordan virksomhedens konkrete forhold relaterer sig hertil. Et krav, der igen forudsætter, at Konkurrencestyrelsen for retten fremlægger den foreliggende dokumentation, der støtter anmodningen om retskendelse. Retten kan herefter tage stilling til begrundelsen og proportionaliteten af anmodningen og tillade det påtænkte tvangsskridt, under den forudsætning at tvangsindgrebet respekterer de materielle begrænsninger opstillet i retskendelsen. Hvor det i sagens natur er umuligt at fremlægge nogen form for dokumentation i tilknytning til en sektorundersøgelse, har der i forhold til egentlige konkurrencesager udviklet sig en praksis, hvor Konkurrencestyrelsen kun oversender få og sparsomme oplysninger til retterne, f.eks. at Konkurrencestyrelsen har formodning om overtrædelser, der dog ikke begrundes endsige uddybes nærmere. Konkurrencestyrelsen forsyner altså ikke retterne med de oplysninger, der skal muliggør den foreskrevne prøvelse, og det er her konflikten med bl.a. EMRK for alvor opstår. Ovenstående retsstilling sætter særligt i lyset af de påtænkte udvidelser af retshåndhævelsen spørgsmålstegn ved, hvorvidt Konkurrencestyrelsens kontrolundersøgelser lever op til EMRK s beskyttelse. Navnlig fremstår retsstillingen som uforenelig med retten til respekt for privatliv og hjemmet jf. artikel 8, der også gælder for virksomheder. EMRK og kontrolundersøgelser Udover grundlovens 72 finder EMRK også anvendelse for så vidt angår tvangsindgreb. EMRK artikel 8 sikrer enhver retten til respekt for privatliv og familieliv, sit hjem og sin 2 L 109 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven og lov om ændring af lov om benzinforhandlerkontrakter. Lovforslaget blev førstebehandlet 11. februar

3 korrespondance. Indgreb i denne rettighed kan kun finde sted for så vidt det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres ret og frihed." Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) har slået fast, at EMRK artikel 8 også gælder for private virksomheder 3. EMRK s beskyttelsesområde er således bredere end grundlovens, idet ethvert indgreb i hjemmet ikke blot kræver lovhjemmel, men også at loven forfølger et legitimt mål, og at indgrebet er proportionelt. EMRK artikel 8 EMD har i en række sager fundet, at tvangsindgreb i form af ransagelser og beslaglæggelse af virksomheders dokumenter var i strid med artikel 8. EMD har tillige slået fast, at undtagelser til hovedreglen om, at tvangsindgreb er tilladt, skal fortolkes indskrænkende 4. Endvidere skal EMRK s rettigheder være praktiske og effektive, således at deres beskyttelse ikke bliver illusorisk 5. I vurderingen af om et indgreb er nødvendigt i et demokratisk samfund, har EMD endvidere klargjort, at den relevante lov skal indeholde tilstrækkelige og effektive retssikkerhedsgarantier mod misbrug og vilkårlighed 6. EMD vil i sin vurdering af tvangsindgreb lægge betydelig vægt på, hvorvidt indgreb er baseret på retskendelser og kendelsens udformning, særligt i sager, hvor tvangsindgreb kan resultere i alvorlige sanktioner, hvilket er tilfældet på konkurrencerettens område 7. Det skal i den forbindelse nævnes, at daværende Økonomi- og Erhvervsminister Lene Espersen i 2009 nedsatte et udvalg, der bl.a. skal se på muligheden for at idømme fængselsstraf for overtrædelse af konkurrenceretten 8. Hvor national ret stiller krav om retskendelser, vil en retskendelse, der er udformet på en bred og upræcis måde, kunne udgøre en selvstændig krænkelse af EMRK artikel 8 9. I Van Rossem-sagen fandt EMD således, at fem retskendelser, der tillod politiet at gennemsøge og beslaglægge alle genstande og dokumenter der kan være behjælpelig for undersøgelsen, var for bredt formuleret, uanset at den belgiske lovgivning indeholdt en række proceduremæssige retsgarantier. Da retskendelsen ikke indeholdt nogen begrænsninger, gav den for vidtgående beføjelser til myndighederne. EMD fastslog, at kendelsen som minimum skulle indeholde tilstrækkelig information til at fastslå, hvorvidt politiets ransagning og beslaglæggelse rent faktisk levede op til retskendelsens bemyndigelse 10. Det forhold, at de personer der udførte ransagningen vidste hvad de skulle lede efter, var ikke et tilstrækkeligt værn, da det er afgørende, at den der udsættes for en ransagning samt uafhængige tredjeparter har tilstrækkelig information til at kunne identificere, forhindre og imødegå misbrug. I afgørelsen Tamosius mod Storbritannien afviste EMD at realitetsbehandle en klage over skattemyndighedernes ransagning af et advokatkontor. Klager gjorde bl.a. gældende, at to 3 Société Colas Est and others v. France, (16. juli 2007), para.41 og Buck v. Germany (28. April 2005) para Société Colas Est and others v. France (16. Juli 2007) para Louizidou v. Turkey (23. Marts 1995), para. 72 og Jon Fredrik Kjølbro Den Europæiske Menneskerettighedskonvention for Praktikere (2005) p Ibid para 48, Wieser and Bicos Beteiligungen GMBH v. Austria (16. oktober 2007) par. 57, Buck v. Germany (28. April 2005) para. 46 og 50, og Van Rossem c. Belgique, (9. december 2004) para. 45. Se også Jon Fredrik Kjølbro Den Europæiske Menneskerettighedskonvention for Praktikere (2005) p Bicos Beteiligungen GMBH v. Austria (16. oktober 2007) par Van Rossem c. Belgique, (9. december 2004) para Ibid. 3

4 retskendelser var udformet for bredt og upræcist og ikke indeholdt detaljer om relevante genstande og personer. EMD konkluderede, at: the first warrant related to any items relating to serious tax fraud. However, a second warrant was issued, which included a schedule of 35 companies and individuals listed as being under investigation. It was this warrant that was executed, although the domestic courts gave the opinion that both were equally lawful. The Court is not persuaded that in these circumstances the applicant was denied sufficient indication of the purpose of the search to enable him to assess whether the investigation team acted unlawfully or exceeded their powers. 11 EMD lagde således afgørende vægt på, at den tilsyneladende mangelfulde oprindelige kendelse blev fulgt op af en kendelse, der identificerede relevante selskaber og personer, som havde relevans for den mistanke, som ransagningen knyttede sig til. I Iliya Stefanov v. Bulgaria fandt EMD, at artikel 8 var krænket i forbindelse med en ransagning af et advokatkontor. EMD lagde vægt på, at neither the application for its issue nor the warrant itself specified what items and documents were expected to be found in the applicant s office, or how they would be relevant to the investigation[ ]According to the Court s case-law, search warrants have to be drafted, as far as practicable, in a manner calculated to keep their impact within reasonable bounds[ ]The Court therefore finds that, in the circumstances, the warrant was drawn in overly broad terms and was thus not capable of minimising the interference with the applicant s Article 8 rights 12 I Aleksanyan mod Rusland der også handlede om ransagning af et advokatkontor - fortsatte EMD linjen fra Van Rossem og Iliya Stefanov og fandt artikel 8 krænket da: the search warrants at issue were formulated in excessively broad terms. They allowed the prosecution authorities to search for documents and objects important for the investigation. Such wording gave the prosecution unrestricted discretion in determining which documents were of interest for the criminal investigation. The Court recalls that in the case of Smirnov v. Russia, cited above, the vagueness of the search warrant was the key element which led the Court to conclude that the search in the lawyer s flat had been incompatible with Article 8 of the Convention. På den baggrund fandt EMD at de mangelfulde retskendelser i sig selv var tilstrækkelige til, at artikel 8 var overtrådt. Det forhold, at der foreligger en retskendelse vil således ikke automatisk medføre, at et givet tvangsindgreb lever op til kravene i EMRK artikel 8. Det vil også have væsentlig betydning, hvorvidt myndighedernes adgang til tvangsindgreb indeholder materielle og tidsmæssige begrænsninger, eller om den er ubegrænset og dermed indeholder en høj grad af diskretion for myndighederne til at udføre indgrebet Afgørelse af 19. september 2002 Application no / Dom af 22 May Bicos Beteiligungen GMBH v. Austria (16. oktober 2007) par. 57 og Van Rossem c. Belgique, (9. december 2004) para

5 Uanset om den relevante lovgivning og eventuelle retskendelse lever op til legalitetsprincippet i artikel 8s forstand skal den konkrete ransagning og beslaglæggelse også være proportional. I denne vurdering vil EMD lægge vægt på karakteren og alvoren af den lovovertrædelse, der begrunder indgrebet, den måde og de omstændigheder under hvilke beslutningen blev truffet, indholdet og omfanget af beslutningen om ransagning, karakteren af de ransagede lokaler og omfanget af mulige følger for den berørte persons omdømme 14. Muligheden for at påklage tvangsindgreb kan ligeledes indgå i vurderingen 15. Det skal bemærkes, at de ovennævnte afgørelser med undtagelse af Société Colas Est vedrører tvangsindgreb indenfor strafferetsplejen. Tvangsindgreb her i landet skal gennemføres efter reglerne i retsplejeloven om strafferetsplejen, i tilfælde, hvor adressaten med rimelig grund mistænkes for at have begået en lovovertrædelse, jf. retssikkerhedslovens 9. I Société Colas Est lagde EMD dog udtrykkeligt til grund, at der var tale om a large-scale administrative investigation og ransagningen blev da også forestået af de franske konkurrencemyndigheder. På denne baggrund må ovennævnte principper antages også at finde anvendelse, for så vidt angår andre administrative tvangsindgreb og ikke være forbeholdt tvangsindgreb indenfor strafferetsplejen. Retssikkerhedskommissionens betragtning om, at Société Colas sagen involverede efterforskningsskridt indenfor strafferetsplejen, da den franske konkurrencelov indeholdt strafsanktioner, kan således ikke uden videre føre til den konklusion, at EMD s ovennævnte praksis ingen relevans har for tvangsindgreb uden for strafferetsplejen 16. Særligt ikke hvor loven indeholder indgribende sanktioner, der ikke udgør straf i lovens forstand. EMRK s krav til anvendelsen af kontrolundersøgelser Samlet må det antages, at EMRK herunder navnlig artikel 8 finder anvendelse i forhold til Konkurrencestyrelsens kontrolundersøgelser. Endvidere opstiller disse bestemmelser en retslig ramme indenfor hvilken bl.a. Konkurrencelovens 18 skal anvendes. Den præcise karakter af rammen lader sig vanskeligt fastlægge. Det må dog være klart, at der kan opstilles et krav om, at indgreb er konkret begrundet, dvs. tilstrækkeligt sandsynliggjort og proportionalt i forhold til de beviser, som ønskes tilvejebragt samt grovheden af den mulige overtrædelse. Reelt skal indgrebet altså vejes op mod graden af mistanken. Desto mere konkret denne mistanke er, desto mere rimeligt vil en beslutning om kontrolundersøgelse fremstå. Dette stiller krav til detaljeringsgraden og begrundelsen i anmodninger om retskendelser og udformningen af selve retskendelsen. Denne skal være tilstrækkelig præcis og afgrænset og relatere sig til den konkrete mistanke, som anmodningen om retskendelse er baseret på. Det betyder bl.a., at det må anses for problematisk, at man reelt fjerne bunden i mistankekravet, jf. det fremlagte lovforslag om sektorundersøgelser. Implicit i det nye lovforslag ligger nemlig muligheden for at anvende kontrolundersøgelser i tilknytning til sektorundersøgelser, hvor der netop ingen form for mistanke eksisterer. Et forhold, der eksplicit fremhæves i lovbemærkningerne. Allerede det eksisterende regelsæt er dog problematisk, såfremt der ikke i tilknytning til hver kontrolundersøgelse sker en forudgående afgrænsning af formålet hermed i både anmodning og retskendelse. Brede og meget generelle beslutninger må således anses for uforenelige med EMRK. Det må også være klart, at rammen forudsætter instrumenter egnet til at foregribe misbrug. Hvad der nærmere kan udgøre et misbrug kan heller ikke udtømmende afgrænses. Et oplagt eksempel på misbrug er dog iværksættelsen af såkaldte fisketure, dvs. kontrolundersøgelser, 14 Jon Fredrik Kjølbro Den Europæiske Menneskerettighedskonvention for Praktikere (2007) p. 582 med henvisning til Buck v. Germany. 15 Buck v. Germany (28. april 2005) para Betænkning 1428/2003 kapitel

6 hvor Konkurrencestyrelsen reelt ikke fra starten har nogen form for mistanke, men håber på at fremfinde belastende dokumenter undervejs. Eventuelt at Konkurrencestyrelsen nok har mistanke om visse mindre overtrædelser, men reelt håber på at finde dokumenter, der understøtter eksistensen af grovere overtrædelser. Allerede i det eksisterende regelsæt er der risiko for fisketure og misbrug. En ophævelse af mistankekravet, når kontrolundersøgelser bruges i tilknytning til en sektorundersøgelse, som foreslået i det fremlagte lovforslag, vil alt andet lige øge risikoen herfor. Ved at åbne en egentlig konkurrencesag som en sektorundersøgelse gøres det muligt at påbegynde sager på et langt mere løst grundlag og herefter løbende lade disse udvikles sig afhængigt af de fremskaffede midler. Selv hvor der ikke sker et egentlig misbrug, øger lovforslaget væsentligt risikoen for en række vanskelige grænsedragninger, mellem lejlighedsfund, dvs. beviser der dukker op under i øvrigt legal sektorundersøgelse, og yderst belejlige fund, dvs. egentlig misbrug af regelsættet. Det må dog også antages, at medlemsstaterne nyder en vis diskretion i, hvordan ovenstående ramme sikres, idet det primært er reglernes praktiske anvendelse som kan danne grundlag for konflikter. Et probat og alment accepteret instrument er dog opstillingen af et krav om ekstern legalitetsprøvelse forud for iværksættelsen af kontrolundersøgelser, f.eks. via krav om retskendelse. En sådan ordning er der da også, jf. nærmere nedenfor, formelt etableret i Danmark. Konkurrencestyrelsens forvaltning af konkurrencelovens 18 Mens konkurrencelovens 17 og 18 jf. ovenfor opstiller et katalog af tvangsinstrumenter, der kan bringes i anvendelse overfor virksomhederne, opstiller konkurrencelovens 18, stk. 3 en væsentlig retssikkerhedsmæssige garanti i forhold til fysiske inspektioner. Disse kan således alene iværksættes efter indhentet retskendelse. Konkurrenceloven giver ikke nærmere retningslinjer for domstolenes prøvelse af en fremsat anmodning. Det må dog følge af såvel retssikkerhedsloven som EMRK, at der skal ske en proportionalitetsprøvelse, der igen forudsætter et katalog af oplysninger. Endvidere skal risikoen for misbrug imødegås, hvilket ligeledes kan tilsikres igennem opstillingen af et dokumentationskrav. Konkurrencestyrelsen skal altså i tilknytning til sin oversendelse af en anmodning om afsigelse af retskendelse dels opliste, hvilke konkrete lovovertrædelser der efterforskes og dels de forhold, der gør det plausibelt, at virksomheden enten selv er involveret heri og/eller er i besiddelse af belastende dokumenter. På baggrund heraf efterprøver domstolene boniteten af Konkurrencestyrelsens mistanke og afsiger, i bekræftende fald, retskendelse om at kontrolundersøgelsen kan iværksættes. Den præcise karakter og omfang af de påkrævede oplysninger er vanskelig hvis ikke umuligt at fastlægge på udtømmende vis. Det må dog være evident, at en anmodning, der alene støttes på en formodning om overtrædelser af konkurrenceloven er utilstrækkelig. Den konkrete bestemmelse, som formodes overtrådt bør angives, formentlig sammen med en angivelse af, om der f.eks. er tale om adfærd og aftaler indgået i forhold til kunder og eller konkurrenter. Konkurrenceretligt er der således signifikant forskel på en overtrædelse vedr. et vertikalt forhold (kunder og leverandører) eller et horisontalt forhold (konkurrenter). Endvidere bør det angives, hvilke faktuelle forhold, der begrunder formodningen, f.eks. indgivelsen af en anmeldelse, en tilståelse eller en mistænkelig paralleladfærd. Udover at muliggøre en proportionalitetsvurdering, samt opstille et værn mod misbrug, giver en korrekt og fyldig beskrivelse af mistanken og forholdene, der støtter denne, virksomhederne mulighed for at varetage deres berettigede interesser. Simplificeret set gøres virksomhederne via retskendelsen bekendt med karakteren og grundlaget af anklagerne rettede mod denne. Derved kan virksomheden både planlægge sit forsvar, hvis relevant, og medvirke til at mistanken 6

7 fjernes igennem en proaktiv udlevering af dokumenter og informationer. Retskendelsen er således nøglen til at imødegå konflikter med både retssikkerhedsloven og EMRK. I forbindelse hermed er det problematisk, at Konkurrencestyrelsen almindeligvis kun oversender sparsomme oplysninger til retterne i tilknytning til fremsendelsen af en anmodning om retskendelse. Navnlig i sager, hvor der faktuelt eksisterer andre og mere detaljerede beviser internt hos Konkurrencestyrelsen. De sparsomme oplysninger kan belyses med en række eksempler, taget fra konkrete (anonymiserede) beslutninger fra Konkurrencestyrelsen, som har resulteret i, at domstolene har udstedt retskendelser hjemlende kontrolundersøgelser. I en anmodning om kontrolundersøgelser skriver Konkurrencestyrelsen, at Konkurrencestyrelsen har en formodning om, at der på markedet for [udeladt] kan foregå konkurrencebegrænsende aktiviteter. Konkurrencestyrelsen har en formodning om, at [udeladt] er involveret i de nævnte aktiviteter. Konkurrencestyrelsens formodning er begrundet i flere henvendelser til styrelsen over, at [Udeladt] anvender urimelige pris- og rabatvilkår og andre konkurrencebegrænsende vilkår på markedet for [udeladt]. En sådan adfærd kan både indebære en overtrædelse af [...] konkurrencelovens 6, stk. 1[ ] og 11, stk. 1. Konkurrencestyrelsens beslutning om kontrolundersøgelse baserer sig således alene på en ikke specificeret formodning, der ikke er dokumenteret eller uddybet. Beslutningen kunne således styrkes, såfremt Konkurrencestyrelsen medsendte og uddybede de henvendelser, som beslutningen er baseret på. Henvisningen til både 6 og 11, to markant forskellige bestemmelser og forbrydelser, indikerer også et meget tyndt grundlag for beslutningen. Konkurrencestyrelsen kan således end ikke bestemme sig for hvilken af konkurrencelovens to forbudsbestemmelser, som eventuelt er overtrådt. I en anden anmodning hedder det i begrundelsen: Konkurrencestyrelsen har en formodning om, at der på markedet for [udeladt] kan foregå konkurrencebegrænsende aktiviteter i form af aktiviteter i form af aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller følge at begrænse konkurrencen. Konkurrencestyrelsens formodning er begrundet i en henvendelse, der indikerer, at der på markedet for [udeladt] foregår konkurrencebegrænsende aktiviteter i form af aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller følge at begrænse konkurrencen. [Udeladt] er en forhandler af varer på dette marked, og Konkurrencestyrelsen har en formodning om, at virksomheden kan være involveret i disse aktiviteter. Der synes således ikke at være nogen konkrete holdepunkter for, at netop den udvalgte virksomhed er involveret i konkurrencebegrænsende aktiviteter udover, at den forhandler varer på det marked, hvor Konkurrencestyrelsen har en generel formodning om at der foregår 7

8 konkurrencebegrænsende aktiviteter, hvorfor virksomheden kan være involveret heri. Beslutningen savner begrundelse og dokumentation, samt fornøden afgrænsning og præcisering. I en tredje anmodning hedder det, at Konkurrencestyrelsen har en formodning om, at der på markedet for [udeladt] kan foregå konkurrencebegrænsende aktiviteter i form af aktiviteter i form af aftaler om anvendelse af faste/ensartede priser eller andre vilkår. Enhver form for horisontal og/eller vertikal prisaftale eller samordnet praksis, hvor parterne fastsætter faste/ensartede priser, er omfattet af forbuddet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. 6, stk. 3 og 3. Som følge heraf har Konkurrencestyrelsen [ ] besluttet at foretage en kontrolundersøgelse hos [udeladt]. Kontrolundersøgelsen[ ] har til formål via indhentning af den fornødne dokumentation - at få be- eller afkræftet den opståede formodning om en mulig overtrædelse af konkurrenceloven. Denne anmodning indeholder ingen information om eller dokumentation for, hvad Konkurrencestyrelsens formodning bygger på, eller hvorfor den pågældende virksomhed specifikt skulle være involveret i konkurrencebegrænsende adfærd. Endvidere medfører henvisningen til, at Konkurrencestyrelsen ønsker at få be- eller afkræftet formodningen via indhentning af fornøden dokumentation, risiko for en fiskeekspedition, hvor Konkurrencestyrelsen kan indhente og gennemgå store mængder af virksomhedens fortrolige dokumenter på mere eller mindre vilkårlig vis. Ingen af de nævnte ikke udtømmende eksempler på Konkurrencestyrelsens beslutninger om kontrolundersøgelser kan siges at leve op til de krav, der følger af EMD s praksis for retskendelser til brug for ransagninger. Beslutningerne må således betegnes som utilstrækkeligt begrundede, udokumenterede og formuleret i et generelt, bredt og upræcist sprog, hvilket giver konkurrencemyndighederne vid diskretion, uden mulighed for at virksomhederne effektivt kan forsvare sig mod misbrug i form af eksempelvis fiskeekspeditioner. Samlet set må det således antages at de ovennævnte beslutninger ikke burde nyde fremme ved danske domstole, der er forpligtede til at anvende EMRK. Til sammenligning opfattes EU Kommissionen, hvis beføjelser i dag danner grundlag for formuleringen og anvendelsen af Konkurrencelovens 18, langt mere villig til at begrunde sine anmodninger. Dette kan illustreres med Højesterets kendelse af 28. marts , der implicit rummer gengivelse af en EU anmodning. Af domsresumeet fremgår det således, at Kommissionen fremsætter anmodningen om retskendelse under henvisning til, at: Kommissionen har modtaget information om at de førende producenter af plastik film for industriel og/eller landbrugsmæssig brug i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, inklusive den virksomhed til hvem denne beslutning er rettet, deltager eller har deltaget i aftaler og/eller samordnet praksis involverende (i) fastsættelse af priser for relevante produkter især gennem udveksling af prislister og/eller fastsættelse af prisstigninger eller maksimumrabatter som kan tildeles kunder og (ii) fordeling af markedsandele. Hvis der fastslås at foreligge en sådan adfærd og/eller sådanne aftaler eller praksis, vil der være tale om overtrædelse af EF-Traktatens artikel Højesterets kendelse af 28. marts i sag 156/2002, gengivet i UfR H. 8

9 Ifølge Kommissionens information opererer de mistænkelige aftaler/samordnede praksis under strengt hemmelige forhold. Viden om deres eksistens og aktiviteter er begrænset til topledere og et begrænset antal betroede medarbejdere i hver virksomhed. Den eksisterende dokumentation vedrørende de mistænkelige aftaler/samordnede praksis forventes at være begrænset til det absolutte minimum, og opbevaret og vedligeholdt i en form som vil gøre det lettere at gemme, tilbageholde eller ødelægge materialet i tilfælde af en undersøgelse. For at Kommissionen kan få kendskab til alle de faktiske omstændigheder ved de eventuelle aftaler/samordnede praksis og den sammenhæng, hvori disse indgår, er det nødvendigt at foretage kontrolundersøgelser i henhold til artikel 14 i forordning nr. 17. Af hensyn til kontrolundersøgelsens effektivitet er det nødvendigt at virksomheden ikke gives forhåndsunderretning herom. Det er derfor nødvendigt ved en beslutning at påbyde virksomheden at underkaste sig en kontrolundersøgelse efter artikel 14, stk. 3, i forordning nr. 17. Udover nærmere at begrunde karakteren af overtrædelsen, et horisontalt priskartel uforeneligt med hvad der svarer til konkurrencelovens 6, angives det specifikt hvorfor virksomheden mistænkes involveret heri samt eksistensen. Virksomheden er således dels blandt kredsen af virksomheder, der anses for involveret i priskartellet og dels specifikt nævnt i indleverede dokumenter. Endeligt leder man specifikt efter dokumentation for ledelsens deltagelse i hemmelige møder og forskellige former for informationsudveksling, idet kredsen af personer med kendskab til kartellet internt i virksomheden vurderes som begrænset, hvilket afskærer konkurrencemyndighederne fra at foretage en fiskeekspedition i dokumenter og filer, der ikke relaterer sig til mistanken. Konklusion og anbefaling Konkurrencestyrelsens beslutninger om at indlede kontrolundersøgelser af danske virksomheder er ofte udformet i et vagt, upræcist og generelt sprog, der åbner op for misbrug og fiskeekspeditioner. Det må antages, at Konkurrencestyrelsens praksis ikke lever op til de retssikkerhedsmæssige krav om fornøden begrundelse og præcision, som følger af EMRK artikel 8, jf. EMD s retspraksis. Det anbefales, at det i konkurrenceloven præciseres, at Konkurrencestyrelsens beslutninger om kontrolundersøgelser skal leve op til de krav om tilstrækkelig begrundelse og præcision, som følger af EMD s praksis, og at begæring om kontrolundersøgelser ikke kan nyde fremme ved danske domstole, såfremt disse krav ikke er opfyldt. Endvidere anbefales det, at forslaget om indførelse af mulighed for sektorundersøgelser udgår af regeringens lovforslag til ændret konkurrencelov og at princippet om, at der skal foreligge en mistanke før der kan iværksættes tvangsindgreb bibeholdes. 9

LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK

LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon 22664220 11. oktober 2010 LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK Ifølge et nyt lovforslag vil SKAT få hjemmel til

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R. 5 4 0. 1 0 / 3 1 801/

Læs mere

LØMMELPAKKEN REJSER SPØRGSMÅL I FORHOLD OLD TIL DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION

LØMMELPAKKEN REJSER SPØRGSMÅL I FORHOLD OLD TIL DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon 24664220 13. november 2009 LØMMELPAKKEN REJSER SPØRGSMÅL I FORHOLD OLD TIL DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION Justitsministeren har fremsat et lovforslag,

Læs mere

Kontrolundersøgelser i Danmark

Kontrolundersøgelser i Danmark 12. december 2013 Kontorchef Peter Langkjær Kontrolundersøgelser i Danmark Dansk Forening for Konkurrenceret NÅR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN KOMMER PÅ BESØG 1 Anslag Agenda 1. Efterforskning før

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Barrierer for advokaters anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager undersøges, og det konkluderes, at disse

Læs mere

HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL?

HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL? HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL? 1. Executive Summary Analysen indeholder en kort og overordnet redegørelse af retsgrundlaget for og anvendelsen af hemmelige ransagninger,

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

lov om Forsvarets Efterretningstjeneste

lov om Forsvarets Efterretningstjeneste 1. Indledning Den 19. februar 2015 fremlagde regeringen sin seneste terrorpakke Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror. Denne plan indeholdt bl.a. et tiltag, der skulle give Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer.

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. - 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. I retsplejelovens kapitel 18 findes en række regler om vidneudelukkelse og vidnefritagelse. I 170, stk. l f om præster, læger og advokater,

Læs mere

Tilgængelig på: /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf.

Tilgængelig på:  /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Niels Dam Dengsøe Petersen ndp@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K

Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K Sagsnr. MLK/rmu Vores ref. 60.03-02-473 Deres ref. Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K Den 4. september 2003 5HWVVLNNHUKHGVNRPPLVVLRQHQV EHW QNQLQJQU

Læs mere

JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET

JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET UDEN RETSKENDELSE Executive summary Analysen indeholder en kort og overordnet diskussion af regeringens forslag om at give Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien 2015-51 Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

SAMMENFATNING Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således:

SAMMENFATNING Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således: Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sendes til: sum@sum.dk og med kopi til msb@sum.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 32698869 HSC@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR.

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del, endeligt svar på spørgsmål 190 Offentligt Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12.

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 3. maj 2012 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse 23. januar 2007 Aftale mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en styrkelse af konkurrencen Effektiv konkurrence er en

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R

H Ø R I N G S S V A R V E D R Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 53 Offentligt Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Møde 25. oktober 2012 Retssikkerhed Rum til forbedring Retssikkerhed er mere end en programerklæring

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 1 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Foreningen af Udlændingeretsadvokater

Foreningen af Udlændingeretsadvokater Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 Den 4. december 2015 1216 København K. JL/NEH Sendt til jm@jm.dk. Høring vedrørende lovforslag om ændring af lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK

Læs mere

Vejledning om ytringsfrihed

Vejledning om ytringsfrihed Inspirationsnotat nr. 22 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 23. oktober 2013 Vejledning om ytringsfrihed Anbefalinger Hovedudvalget bør drøfte, hvordan kommunen eller regionen får tilvejebragt en grundlæggende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

til at tro, at den sigtede i praksis i langt de fleste tilfælde vil medvirke til gennemførelsen af en konfrontationsparade,

til at tro, at den sigtede i praksis i langt de fleste tilfælde vil medvirke til gennemførelsen af en konfrontationsparade, - 57 - til at tro, at den sigtede i praksis i langt de fleste tilfælde vil medvirke til gennemførelsen af en konfrontationsparade, hvis politiet - som under den gældende retstilstand - kan meddele, at

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Pejling bør reguleres

Pejling bør reguleres Artiklen blev offentliggjort i Lov & Ret nr. 8, december 2004. Se endvidere omtalen i blandt andet: http://politiken.dk/visartikel.iasp?pageid=349243 og http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=516042/,

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Vejledning om straflempelse for karteller

Vejledning om straflempelse for karteller Vejledning om straflempelse for karteller Denne vejledning forklarer, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler en ansøgning om straflempelse for deltagelse i karteller. Det er afgørende, at

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2004-730-0999 Dok.: BBB20651 Besvarelse af spørgsmål nr. 2 af 25. oktober 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne FÆRDSELSAFDELINGEN 22. februar 2007 Sagsbehandler: Kirsten Søndergaard Munck j.nr. 2006-9080-33 Sekretariatet Ellebjergvej 52, 2. 2450 København SV Telefon: 3314 8888 Lokal: 7464 Telefax: 3343 0004 E-mail:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af

Læs mere

Borgernes retssikkerhed. beskyttelse af den private ejendomsret i forbindelse med transportkorridorer

Borgernes retssikkerhed. beskyttelse af den private ejendomsret i forbindelse med transportkorridorer Borgernes retssikkerhed beskyttelse af den private ejendomsret i forbindelse med transportkorridorer Oplæg om det offentliges forpligtelser i forhold til borgernes retssikkerhed og ejendomsret for medlemmer

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. september 2008 EU s ombudsmand og EU s datatilsynsmyndigheden kritiserer

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Forsvarsudvalget 2015-16 L 9 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Maj 2015 Et udkast til lovforslag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2013/0185(COD) 3.10.2013 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse bestemmelser om søgsmål i henhold

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 141 Offentligt (01) Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0113 Dok.: 1043439 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende Kommissionens

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: js@skat.dk 4. oktober 2010 Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Datatilsynet Borgergade 28, 5.

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 12.02.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0596/2006 af Odysseas Poimenidis, græsk statsborger, om de græske myndigheders beslaglæggelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2016-38082 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Du har den 9. maj 2016 klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 2. maj

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser

EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser Europaudvalget EU-note - E 71 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Retsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 19. juli 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Forenede sager T-49/02 T-51/02

Forenede sager T-49/02 T-51/02 Forenede sager T-49/02 T-51/02 Brasserie nationale SA (tidligere Brasseries Funck-Bricher og Bofferding) m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Aftaler det luxembourgske marked for øl bøder«rettens

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET?

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? 16.1.2014 Arbejdstilsynet afslører dårligt arbejdsmiljø som aldrig før, viser de senest offentliggjorte tal. For virksomheder kan overtrædelser

Læs mere

Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG. Christian Ejlers Forlag

Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG. Christian Ejlers Forlag Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Christian Ejlers Forlag København 2007 STRAFFESAGENS GANG 4. udgave, 1. oplag Omslag: Mette og Eric Mourier Sats: Morten Lehmkuhl, Christian Ejlers Forlag Tryk

Læs mere

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR - 1 Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 10/9 2013 stadfæstede

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Notat med vurdering af lovligheden af fritagelse for betaling af bådfortøjningsafgift i Hvidovre Havn. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Stabsforvaltningen Juridisk Afdeling Sagsbehandler: Jakob Tønners

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt De har ved brev af 9. april 2004 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Adgangsforbud i X Kommune

Adgangsforbud i X Kommune 01-06- 2011 T I L S Y N E T Adgangsforbud i X Kommune Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjy l- land, som fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midtjylland. Henvendelserne vedrører

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 319/2010 A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere