Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade"

Transkript

1 Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Lokalplan 591

2 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Statslige interesser 10 Kommuneplan Anden planlægning 12 Tilladelser fra andre myndigheder 15 Kulturhistorie 15 Miljø 16 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 17 Dispensation fra lokalplanen (planlovens 19 og 20) 17 1 Formål 18 2 Område og zonestatus 18 3 Anvendelse 18 4 Udstykning 19 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 19 6 Bebyggelsens omfang og placering 19 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 20 8 Ubebyggede arealer og terræn 21 9 Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse Aflysning af byplanvedtægt/lokalplan Lokalplanens retsvirkninger 24 Vedtagelsespåtegning 24 Kortbilag 1. Eksisterende forhold 28 Kortbilag 2. Matikelkort 30 Kortbilag 3. Lokalplankort 32

3 3 Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget 1. behandling, Byråd Offentlig høring Borgermøde Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget 2. behandling, Byråd 16. august august august sept nov oktober december december december 2012

4 Forord HVAD ER EN LOKALPLAN? I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse. En lokalplan skal dels indeholde en redegørelse for planens intentioner og forhold til anden planlægning, dels en række bestemmelser, som angiver de præcise retningslinjer for området. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang. Hensigten er, at Byrådet hermed har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre borgernes mening. HVEM UDARBEJDER LOKALPLANER? Lokalplanerne i Roskilde Kommune udarbejdes i Plan og Udvikling. Du kan kontakte Plan og Udvikling på Rådhuset, Rådhusbuen 1 i Roskilde, på tlf eller via til LOKALPLANFORSLAG Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der behandles af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og vedtages af Byrådet. Herefter fremlægges forslaget til offentlig høring. Når lokalplanforslaget er vedtaget, gælder midlertidige retsvirkninger for det område, som er omfattet af forslaget. Offentlig høring af et lokalplanforslag annonceres i den lokale presse og på kommunens hjemmeside. Det vil være muligt af finde lokalplanforslaget digitalt på hjemmesiden, men du kan også få en trykt udgave i Teknik og Miljø, på biblioteket og borgerservicecentrene i Jyllinge, Roskilde og Viby.

5 5 Den offentlige høring varer mindst 8 uger. I løbet af denne periode kan alle komme med indsigelser, bemærkninger eller ideer til ændringer af lokalplanforslaget. De skal sendes skriftligt til Plan og Udvikling, Postboks 100, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde eller med til roskilde.dk. I forbindelse med vedtagelsen af det enkelte lokalplanforslag beslutter Byrådet, om der skal holdes borgermøde eller anden inddragelse af interessenter. ENDELIG LOKALPLAN Når den offentlige høring er ovre, kan Byrådet efter Teknikog Miljøudvalget og Økonomiudvalgets behandling vedtage lokalplanforslaget endeligt, eventuelt med ændringer på baggrund af de indsigelser, bemærkninger og ideer, som er kommet i løbet af offentlighedsperioden. Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt efter den offentlige høring, er planen retligt bindende for det pågældende lokalplanområde. KLAGEMULIGHED Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage skal sendes til Roskilde Kommune senest 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Roskilde Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan.

6 Redegørelse Lokalplanområdets beliggenhed Krak BAGGRUND I den nordlige del af Himmelev/Veddelev er der er grundlag for at udvide den lokale dagligvarehandel, og efter en nærmere vurdering af mulighederne har byrådet besluttet at udarbejde lokalplan og tillæg til kommuneplanen for dagligvarebutik på op til m² med en placering på hjørnet af Himmelev Bygade og vejen Terrasserne. Beslutningen om butikkens placering er truffet, efter det har vist sig ikke at være muligt at udvide Himmelevcentret.

7 7 LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdet er ca m 2 og ligger i den nordligste del af Himmelev i et blandet erhvervsområde med gennemgående mindre virksomheder. Himmelev Bygade danner lokalplanområdets østgrænse. Mod vest støder området op til en offentlig sti, et planlagt kirkegårdsareal og rækkehusområdet Terrasserne. Mod nord afgrænses området af vejen Terrasserne og det nydannede skovområde, Himmelev Skov, syd for Østre Ringvej. Områdets bygninger rummer i dag aktiviteter inden for lager og service. Det forudsættes, at den nordligste del af den eksisterende bebyggelse skal nedrives for at give plads til den nye butik med tilhørende parkeringsfaciliteter. I skel mod nord og vest findes et plantehegn af blandet kvalitet. FORMÅL OG INDHOLD Lokalplanens primære formål er at skabe rammerne for at opføre en ny dagligvarebutik i Himmelevområdets nordlige del og sikre en markant beplantning mod omgivelserne. Desuden skal lokalplanen regulere den fremtidige anvendelse og udnyttelse af de eksisterende bygninger. Ny butik Som grundlag for lokalplanen foreligger et skitseprojekt til en dagligvarebutik med et bruttoetageareal til salg og lager på m². Butikken med tilhørende anlæg skal placeres på den nordlige del af grunden med kundeindgangen orienteret mod parkeringsarealet.

8 Eksempel på hvordan facade og indgangsoparti kan komme til se ud. Redegørelse Bygningen er planlagt opført i mursten i en gul eller gulrød farve. Indgangspartiet kan udformes i stål og glas. Der stilles krav om, at lange facader skal opdeles visuelt fx med farve- eller materialeskift, indsnit eller udkragninger, så facderne ikke kommer til at virke monotone. Taget tænkes udført som helvalm. For at undgå, at tagfladerne kommer til at syne meget voldsomme, skal hældningen være lav (omkring grader), og farven skal være sort eller grå. I tilknytning til butikken kan opføres overdækninger til udendørs varer og kundevogne. Ved indkørslen til lokalplan området kan der opsættes en skiltepylon med firmanavn og logoer for alle virksomhederne i området. Øvrige skilte skal opsættes på facaderne og tilpasses bygningens karakter. Der tillades ikke banner og flag. Illustrationer fra andre lignende og realiserede projekter ses ovenfor. Varegård med afsætningslager placeres mod vest for at give de bedste tilkørselsforhold og den bedste indretning af butikken. Ind mod bebyggelsen Terrasserne etableres et ca. 2,5 meter højt støjhegn, der skal afskærme bebyggelsen mod støj fra vareindlevering og -håndtering. Støjhegnet vil set fra bebyggelsen og stien blive dækket af klatreplanter og et nyt plantebælte. Desuden sænkes tilkørselsvejen ca. 1,20 m i forhold til det omgivende terræn. Eksisterende bygninger Den nordligste del af de eksisterende bygninger nedrives for at give plads til butik og parkeringspladser. De resteren-

9 Eksempel på hvordan facade og indgangsoparti kan komme til se ud. 9 de bygninger vil i fremtiden kunne anvendes til forskellige former for kontor og liberale erhverv, værksteder, lettere industri og lager. Kontorer og liberale erhverv kan fx være advokatkontor, revisorkontor, dyreklinik, læge- eller tandlægeklinik, solcenter, køreskole og vaskeri/renseri. Værksteder og mindre industri kan fx være snedker, VVS, elinstallatør, trykkeri, elektronikværksted og maskinværksted, men der kan også tænkes andre former for produktion, som ikke eller kun i ubetydeligt omfang giver anledning til påvirkning af omgivelserne. Bygningerne renoveres, i takt med at nye anvendelser rykker ind i bygningerne. Ved nybyggeri skal anvendes de samme materialer og farver som til dagligvarebutikken. Tagene kan være flade eller være saddeltage eller valmtage med en hældning på max. 25 o. Færdselsarealer Adgangen til butiksområdet sker fra Himmelev Bygade. Adgangen flyttes længere mod syd end i dag, hvilket medfører, at busholdeplads og venteskur skal flyttes. Desuden kan der eventuelt åbnes mulighed for, at der kan anlægges en stiforbindelse til området for gående fra den offentlige sti vest for lokalplanområdet. Mellem butiksbygningen og den eksisterende bygning placeres parkeringspladser i et omfang mindst svarende til kommunens normer for udlæg af parkeringspladser. To af pladserne tæt ved butikkens indgangsparti skal indrettes som handicapparkering med ekstra bredde. Desuden skal der etableres cykelparkering tæt på indgangene. Parkerings- og kørearealet anlægges med belægningssten i hver sin grå farvenuance. Der skal etableres beplantning

10 Redegørelse af buske, stauder eller bunddække mellem de to midterste rækker parkering. Det grønne I områdets grænser mod omgivelserne eksisterer en del træer, og de bevaringsværdige bibeholdes. Anden beplantning ryddes og fornyes med nye træer og buske. Langs områdets vest- og sydgrænse skal der etableres en tæt beplantning af blandede buskarter i en bredde af mindst 2,5 meter. Mod Terrasserne skal der fortsat være et bredt bælte med træer og buske. Ud mod vejen Terrasserne og Himme lev Bygade skal der etableres store, enkeltstående træer i en underplantning af buske, stauder eller bunddække. Udstykning Lokalplanen rummer mulighed for, at dagligvarebutikken med tilhørende anlæg og parkeringspladser kan udstykkes som en selvstændig matrikel. STATSLIGE INTERESSER Miljøministeriet har indsigelsesret over for kommunernes planlægning, hvis planlægningen er i strid med overordnede planlægningsinteresser. De statslige interesser, der er aktuelle i forhold til denne lokalplan, er sammenfattet nedenfor. Kystnærhedszonen Lokalplanområdet ligger ca. 1 km fra Roskilde Fjord og dermed inden for de kystnære dele af byzonen. I henhold til Planlovens kapitel 5 om lokalplanlægning, skal der i redegørelsen for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonen gøres rede for den visuelle påvirkning af kystland-

11 11 skabet, og der skal ved bygningshøjder over 8,5 m anføres en begrundelse for den større højde. Lokalplanen giver ikke mulighed for byggeri, der er højere end 8,5 meter. Topografien og byområdet mellem fjorden og lokalplanområdet bevirker, at byggeriet ikke vil medføre en visuel påvirkning af kystlandskabet. Internationale naturbeskyttelse Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Roskilde Fjord. Der er ikke registreret beskyttede arter i lokalplanområdet. Roskilde Kommune vurderer derfor, at planen ikke kan skade de internationale naturbeskyttelsesinteresser. Naturbeskyttelsesloven Lokalplanområdet berører ikke beskyttede naturtyper eller bygge- og beskyttelseslinjer. Grundvandsbeskyttelse Lokalplanområdet er udpeget som et område med drikkevandsinteresser, hvor der i videst muligt omfang skal sikres en tilstrækkelig uforurenet og velbeskyttet grundvandsressource. Lokalplanens bestemmelser for områdets anvendelse vil ikke have betydning for grundvandsbeskyttelsen i området. Fingerplan 2007 Fingerplan 2007 skal sikre, at byudviklingen i hovedstadsområdet især understøtter den kollektive trafikbetjening, og at byspredning i det åbne land begrænses. Bebyggelse skal derfor fortrinsvis samles i Fingerbyen (håndfladen og byfingrene) langs med trafikårerne mellem København og købstæderne og yderligere intensiveres/ koncentreres i nærhed til stationerne.

12 Redegørelse Lokalplanområdet ligger inden for Roskilde-byfingeren uden for de stationsnære områder. KOMMUNEPLAN 2009 I Roskilde Kommuneplan 2009 ligger lokalplanområdet inden for rammeområde 2.E.2. Område 2.E.2 er udlagt til erhvervsformål, lokale kontorerhverv og liberale erhverv, mindre industri - og værkstedsvirksomhed samt lager, forretningsvirksomhed og evt. enkelte boliger med tilknytning til den pågældende virksomhed. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager, og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. Rammeområde 2.E.2. Lokalplanområdet ligger i de nordvestlige hjørne af rammeområdet. Kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer giver ikke mulighed for at placere en dagligvarebutik i området. Derfor er forslag til kommuneplantillæg nr. 22 fremlagt til offentlig høring sammen med forslaget til lokalplan 591. ANDEN PLANLÆGNING Gældende byplanvedtægt eller lokalplan Den nordlige del af lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægt 44, der udlægger delområdet til mindre industriog værkstedsvirksomhed og lagervirksomhed samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende virksomheder. Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves byplanvedtægt nr. 44 for det areal, som er omfattet af denne lokalplan. En række tilstandsservitutter for matrikler inden for lokalplanområdet er uforenelige med lokalplanens formål. De aflyses derfor, når lokalplanen er vedtaget. Det gælder en servitut fra 1937 om vedligeholdelse af ejendommen,

13 13 en servitut fra 1969 om, at grunden alene må anvendes til værksted og lettere industri, samt en servitut fra 1974 om byggelinier på 5 meter fra vejskel. Planlægning i forhold til nabokommuner Det er Roskilde Kommunes vurdering, at det planlagte byggeri, som er omfattet af denne lokalplan, ikke vil have en påvirkning på vores nabokommuner. Kollektiv trafikplanlægning Der kører bus på Himmelev Bygade. Busserne dækker Himmelev og oplandet nord herfor og har timedrift i dagtimerne og 2 timers drift aftener og weekender. Vej- og stiplanlægning Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Himmelev Bygade, som i den overordnede vejplan har status som vejklasse 2. Der er tilladelse til 2 indkørsler til lokalplanområdet. I forbindelse med opførelse af dagligvarebutik skal den nordligste indkørsel flyttes mod syd for at sikre tilstrækkelig oversigt. Vest for lokalplanområdet er der cykelsti til de nærliggende boligområder. Kollektiv varmeforsyning Lokalplanområdet ligger i fjernvarmeområde, så ny bebyggelse skal tilslutttes fjernvarme. Der kan suppleres med alternativ opvarmning f. eks solvarme efter regler fastsat af Roskilde Kommune. Kloakering Området er fælleskloakeret opland, og der er i spildevandsplanen forudsat en afledning svarende til en befæstelsesgrad på 0,4.

14 Redegørelse Af ressourcemæssige hensyn er det ønskeligt at nedsive regnvand. Miljømyndigheden kan, på nærmere angivne vilkår, give tilladelse til nedsivning af regnvand fra tag. Overfladevand fra befæstede arealer, herunder parkeringsarealer, kan ikke nedsives uden forudgående rensning. Vandforsyning Lokalplanområdet ligger i et område, der forsynes med vand fra Gl. Himmelev Vandværk I/S, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra ovennævnte vandværk. Elforsyning Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af DongEnergy. Renovation Virksomheder inden for lokalplanområdet er omfattet af Regulativ for erhvervsaffald i Roskilde Kommune. Støjforhold Ved indpasning af en dagligvarebutik i området skal det sikres, at driften af denne ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der er til væsentlig gene. Miljømyndigheden vil i tilfælde hvor f.eks. naboer føler sig generet, håndhæve grænseværdier for støj med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder. Grænseværdierne varierer afhængig af naboområdets anvendelse. Værdierne i vejledningen angiver det maksimale støjniveau, som dagligvarebutikken bør overholde i en virksomheds eller nabos skel. Området vest for lokalplanområdet anvendes til bolig og til (planlagt) kirkegård, mens der øst for området primært er erhverv.

15 15 De støjmæssige bidrag i relation til områdets anvendelse til butiksformål vil primært stamme fra varetilkørsel og kundetrafik. For at forebygge eventuelle støjgener i forhold til naboerne mod vest opsættes et støjhegn i en højde på min. 2,5 meter ud for varetilkørselen. Forurening Der er ikke kortlagte forureninger inden for lokalplanområdet. Men området ligger i byzone, hvorfor det kan forventes, at der træffes mindre overskridelser af jordkvalitetskriteriet. Ved flytning af jord bort fra området, skal man derfor være opmærksom på jordflytningsreglerne jf. bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Generelt bør man være opmærksom på jordforureningslovens bestemmelser om, at enhver ejer eller bruger af en ejendom, der opdager en forurening af jorden, skal standse arbejdet og underrette kommunen. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Lokalplanens realisering forudsætter ikke tilladelser fra andre myndigheder. KULTURHISTORIE Roskilde Museum har i medfør af museumslovens 23 foretaget en arkivalisk kontrol af lokalplanområdet, og det oplyses at der ikke på nuværende tidspunkt kendskab til jordfaste fortidsminder inden for lokalplanområdet. Dette udelukker dog ikke at der kan findes væsentlige fortidsminder uden jordarbejdet.

16 Redegørelse Bygherren, eller den for hvis regning et jordarbejde skal udføres, kan i henhold til museumslovens 25 anmode Roskilde Museum om at tage stilling til, hvorvidt jordarbejdet vil berøre væsentlige fortidsminder. Museet skal inden for en frist på seks uger komme med en udtalelse, der kan være baseret på en arkæologisk forundersøgelse. Udgiften til en forundersøgelse skal afholdes af bygherren, eller den for hvis regning jordarbejdet skal udføres, jf.museumslovens 26, stk. 2. MILJØ I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, som trådte i kraft den 21. juli 2004, skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor»screenes«, dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra screeningen besluttes det, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Det er Roskilde Kommunes vurdering, at der på baggrund af screeningen af forslag til lokalplan 591 ikke er behov for at foretage en samlet miljøvurdering af planforslaget, da planen alene omfatter mindre ændringer i anvendelsen inden for et begrænset, lokalt område, og ændringerne ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens 3 stk. 2.

17 17 INDSIGELSER I forbindelse med offentliggørelse af lokalplanforslaget kom der en række bemærkninger fra naboer til lokalplanområdet. Indsigelser vedrører butikkens placering og for hold til omgivelserne. Naboerne er imod krav om etablering af stiadgang mod vest og ønsker støjhegn i hele skellet mod vest. For at imødekomme disse indsigelser er kravet om stiadgang mod vest taget ud ved planens endelige vedtagelse. Desuden er der indarbejdet bestemmelser om, at vareindlevering skal sænkes i forhold til det omgivende terræn. I den sydlige del af området ændrer lokalplanen ikke arealanvendelsen, og krav om støjhegn vurderes derfor ikke at være tilstrækkeligt begrundet. DISPENSATION FRA LOKALPLANEN (PLANLOVENS 19 OG 20) Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

18 Bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 937 af 24. september 2009 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Roskilde Kommune 1 FORMÅL Lokalplanen har til formål at - fastlægge anvendelsen af lokalplanområdet dels til dagligvarebutik, dels til let erhvervsvirksomhed, og - sikre at der etableres afskærmende beplantning mod vest og syd, og at der plantes markante enkelttræer mod offentlig vej. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanens afgrænses som vist på kortbilag 2 og omfatter følgende matr.nr. 8l af Himmelev By, Himmelev samt alle parceller, der efter den 1. maj 2012 udstykkes fra ejendommen. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone. 3 ANVENDELSE 3.1 Området må anvendes til detailhandel og lettere erhverv. 3.2 I byggefelt A og a må opføres bebyggelse til detailhandel til lokalområdets daglige forsyning med et samlet bruttoetageareal (butik og lager) på m 2 ekskl. personalefaciliteter. I byggefelt B må eksisterende og eventuel ny bebyg-

19 19 gelse anvendes til kontorer, liberale erhverv, værksteder og lettere industri, der ikke eller kun i ubetydelig grad giver anledning til påvirkning af omgivelserne, samt lager og tekniske forsyningsanlæg. 4 UDSTYKNING 4.1 Området må udstykkes i mindre parceller. 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 5.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Himmelev Bygade - i princippet som angivet på kort Såfremt der etableres en stiadgang til butiksområdet fra den offentlige sti vest for lokalplanområdet skal der opsættes bom, trin eller lignende, der kan hindre, at cyklister bruger parkeringspladsen som smutvej. 5.3 Der skal udlægges areal til parkering svarende til 1 p-plads pr. 25 m² salgsareal pr. m² bruttoetageareal for dagligvarebutik, 1 p-plads pr. 50 m²for kontor-, fabriks- og værkstedsbygninger og 1 p-plads pr. 100 m² for lagerbygninger. 5.3 Tæt ved indgangen til butiksindgangen skal der indrettes mindst to parkeringspladser for handicapkøretøjer og indrettes plads til cykelparkering. Note: Kontorer og liberale erhverv kan fx være advokatkontor, revisorkontor, dyreklinik,. læge- eller tandlægeklinik, solcenter, køreskole og vaskeri/renseri. Værksteder og mindre industri kan fx være snedker, VVS, elinstallatør, trykkeri, elektronikværksted og maskinværksted, men der kan også tænkes andre former for produktion, som ikke eller kun i ubetydeligt omfang giver anledning til påvirkning af omgivelserne. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1 Bebyggelsesprocent må ikke overstige 50%. Bebyggelse må opføres med højst en etage og med en største højde på 8,5 m.

20 Bestemmelser Note: Byggefeltet er angivet med udgangspunkt i et skitseprojekt, som ved endelig projektudarbejdelse kan forskydes, dog således at ingen del af bygningen kommer nærmere naboskel end 2,5 meter. 6.2 Bygninger skal placeres inden for de på kort 3 angivne byggefelter. 6.3 Uden for byggefelterne kan opføres en skiltepylon med en omtrentlig placering som angivet på kort 3, samt halvtage over indkøbsvogne og cykelparkering. 6.4 Vareindlevering skal sænkes ca. 1,20 m i forhold til det omgivende terræn. 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7.1 Facader skal opdeles vertikalt, fx gennem materialeeller farveskift, indsnit eller udkragninger. 7.2 Facader skal udføres i teglsten i gule eller røde nuancer. Indgangspartier og andre mindre facadepartier kan udføres i glas. Eventuelle vinduer må ikke fuldt tilklistres. 7.3 Tage kan opføres som flade tage eller med en hældning på max. 25 o og skal beklædes med uglaserede tagsten, bølgeplader eller tagpap i sort eller grå farve. 7.4 Facader på mindre bygninger som varegård, teknikskur o.l. må også fremstå med bræddebeklædning eller begrønnes. 7.5 Der må ikke opsættes udvendige antenner på områdets bygninger. Eventuelle paraboler må kun placeres på terræn eller facader, der vender væk fra offentlig vej. 7.6 Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende skal de dele af anlægget som anbringes udvendigt på bygningen tilpasses tagfladen eller

21 21 bygningens ydervægge, så de ikke fremstår som selvstændige elementer. Skiltning 7.7 På bebyggelsens facade kan der opsættes skilt med butikkens eller virksomedens navn og eventuelt logo. 7.8 Facadeskilte må ikke være større end 0,8 x 5,5 meter (højde x bredde) og skal udføres som løse bogstaver. Herudover skal skilte tilpasses bygningens karakter. Facadeskilte må også udformes kvadratiske med en størrelse på maks. 1,3 x 1,3 meter. Der kan højst opsættes ét skilt pr. facade. 7.9 Der kan opsættes én skiltepylon. Pylonen må gives en højde og bredde på maks. 6,65 x 1,80 m. Pylonen må ikke være bevægelig. Pylonen opsættes med en principiel placering som vist på kort Projektører, spots og lignende lysarmaturer må ikke anvendes til belysning af skilte og facader i lokalplanområdet. Dog tillades indirekte belysning ved skiltning med løse bogstaver eller skiltepylon, som kontur eller udført fx som spinkle formede neonrør Der må ikke opsættes reklameflag og banner inden for lokalplanområdet ligesom der ikke må opsættes plakatreklamer på parkeringsarealer Belysning af parkerings- og adgangsarealer skal ske med pullertlamper eller ikke-blændende lampearmaturer med en lyspunkthøjde på max. 4 m Der må kun skiltes for egen virksomhed i lokalplanområdet.

22 Bestemmelser 8 UBEBYGGEDE AREALER OG TERRÆN 8.1 Ubebyggede arealer ud mod offentlig vej skal udlægges med store, enkeltstående træer såsom lind eller platan med en omtrentlig placering som vist på kort 3. Der kan underplantes med grupper af buske, stauder eller bunddække. Stammehøjde mindst 4,50 m fritvoksende, løftet trækrone En måde at sikre lysindfald og gode rumdannelser er ved løbende at opstamme træer, så trækronerne på sigt er løftet minimum 4,50 m over jorden. De enkeltstående træer skal sikres optimale vækstforhold i form af plantehuller med en størrelse på min m². Beskæring af træer må kun ske som opstamning for lysindfald. Der må på intet tidspunkt udføres kronenedskæringer (topkapning og lignende). 8.2 I naboskel mod vest og syd etableres et mindst 2,5 meter bredt hegn bestående af buske af blandede arter såsom almindelig eller canadisk syren, spiraea cinerea, kalkved, paradisæble o.lign. Placeringen er vist på kort 3. Eventuelle bevaringsværdige, enkeltstående træer i det eksisterende hegn skal bevares efter aftale med kommunen. 8.3 På parkeringsarealet skal etableres en skillerabat med en lav hækbeplantning, stauder eller bunddække. 8.4 Vest for varegården skal der opstilles et 2,50 meter højt støjhegn ind mod boligbebyggelsen som vist på kort 3. Hegnet skal beplantes med efeu eller lignende klatreplanter mod vest. 8.5 Der kan i området etableres fornødne teknikanlæg som teknik- og måleskabe mm. til brug for områdets forsyning.

23 Ved byggefelt A og B skal der anlægges et udendørs opholdsareal til ansatte på minimum 10 m 2. Arealerne skal placeres i forbindelse med bebyggelsens personalefaciliterne og afskærmes fra p-arealet. 8.7 Terrænforskelle mod nord skal optages i bygningernes sokkel eller gennem etablering af støttemur. Støttemure med en højde over 90 cm skal forsynes med værn. 9 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF BEBYG- GELSE 9.1 Inden ibrugtagning af bebyggelsen skal parkeringsarealer, udendørs opholdsarealer og støjskærm være anlagt. 9.2 Beplantninger som beskrevet i 8.1, 8.2 og 8.3 skal etableres senest førstkommende plantesæson efter byggeriets opførelse. 9.3 Bebyggelsen skal være tilsluttet kollektiv varmeforsyning og offentligt spildevandsanlæg. 10 AFLYSNING AF BYPLANVEDTÆGT/LOKALPLAN 10.1 Byplanvedtægt nr. 44 aflyses for så vidt angår denne lokalplans område, som nævnt i Følgende tilstandsservitutter, der er tinglyst på lokalplanområdet aflyses: 1. Dato/løbenummer: : Dok om grundforbedring. 2. Dato/løbenummer: : Dok om bebyggelse, benyttelse mv. Note: Selvom der er tilslutningspligt til fjernvarme, kan bygninger opføres som lavenergibyggeri. Lavenergibyggeri har krav på dispensation fra tilslutningspligten, og bygherren kan derfor vælge, om bygningen ønskes tilsluttet fjernvarmen, eller der ønskes en anden opvarmningskilde

24 Bestemmelser 3. Dato/løbenummer: : Dok om bebyggelse, benyttelse mv. 11 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil og at lokalplanen ikke medfører krav om etablering af de bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen. Lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag udgør planens juridiske grundlag og indberettes i plansystem. dk. VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget til offentlig fremlæggelse Roskilde Byråd den 29. august 2012 Joy Mogensen Borgmester Henrik Kolind Kommunaldirektør

25 25 I henhold til 27 i Lov om Planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Roskilde Byråd den 19. december 2012 Joy Mogensen Borgmester Henrik Kolind Kommunaldirektør

26 Kortbilag 1 Eksisterende forhold Lokalplangrænse

27 Himmelev Bygade Politisk behandling 27 Terrasserne Nord Himmelev Bygade 50 m

28 Kortbilag 2 Matrikelkort Matrikelgrænsegrænse

29 29 7ly 7kq 8ar 8a Terrasserne Nord 7kr 7ks 9aa 7kt 7lu 9am 8l 7000h 8an Himmelev Bygade 9ap 8m 8ay 8as 100 m

30 Kortbilag 3 Lokalplankort Lokalplanområde Byggefelt A Byggefelt a Byggefelt B Vejadgang Parkeringspladser Beplantning Enkeltstående træ Plantebælte Støjbegrænsende hegn Nedrevet bygning A a B

31 Vogne Politisk behandling 31 Terrasserne Skur Gård Himmelev Bygade a A Varelevering a Halvtag a Indgang Sti Cykler Pylon Ny indgang B 0 m 50 m

32 Plan og Udvikling Postboks 100 Rådhusbuen Roskilde Jyllinge Gundsømagle Herringløse Ågerup/Store Valby Veddelev Lokalplan 591 Svogerslev Roskilde Vindinge Vor Frue Gadstrup Snoldelev Viby/Dåstrup

Politisk behandling. Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Politisk behandling. Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Lokalplan 591 / Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Statslige interesser 10 Kommuneplan 2009 12 Anden planlægning 12 Tilladelser

Læs mere

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag Lokalplan Vigen Strandpark og Roskilde Camping Lokalplan 548, tillæg 1/ Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Lokalplantillæggets formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Miljøscreening 8 Lokalplanets

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Tillæg 22 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen. Lokalplan 132, tillæg 1 /forslag

Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen. Lokalplan 132, tillæg 1 /forslag Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen Lokalplan 132, tillæg 1 / Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Kommuneplan 7 Byplanvedtægt

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 2.EK.1 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Ændring af rammeområde ved Astersvej

Ændring af rammeområde ved Astersvej rint Preview Ændring af rammeområde ved Astersvej Tillæg 28 til Roskilde Kommuneplan 2009 100 m 1 : 2001 Dette kort er kun til oversigtsformål. Fremstillet af 10.20.3.170 13/03/2013 16:39:32 Forord HVAD

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009 Haraldskær Himmelev Sognevej Langagervej Herregårdsvej 2.D.8 100 m Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej

Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej Tillæg 13 til Kommuneplan 2009 /Forslag til høring 3.B.4 4.B S.3 4.B P.1 3.B E.6 3.D.9 3.B S.7 3.F.10 P.5 3.D.10 3.B E.7 3 3.B E.8 3.E P.1 3.C B.1 3.B E.9 3.E

Læs mere

Ny bydelscenter på Københavnsvej

Ny bydelscenter på Københavnsvej Forslag Politisk behandling Ny bydelscenter på Københavnsvej Tillæg 17 til Roskilde Kommuneplan 2009 Dagligvarebutik på Københavnsvej 85 Lokalplan 585 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Rughaven og Sankt Hans Gade. Tillæg 13 til Roskilde Kommuneplan 2013

Rughaven og Sankt Hans Gade. Tillæg 13 til Roskilde Kommuneplan 2013 Rughaven og Sankt Hans Gade Tillæg 13 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Ændring af rammeområde i Vindinge. Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag

Ændring af rammeområde i Vindinge. Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag Ændring af rammeområde i Vindinge Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag Forord Forslag til høring HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forslag 2.EK.1 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Erhvervsområde. Gl. Marbjergvej, Københavnsvej samt Langebjergvænget. Tillæg 18 til Roskilde Kommuneplan 2013

Erhvervsområde. Gl. Marbjergvej, Københavnsvej samt Langebjergvænget. Tillæg 18 til Roskilde Kommuneplan 2013 Erhvervsområde Gl. Marbjergvej, Københavnsvej samt Langebjergvænget Tillæg 18 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Ændring af rammeområde vedkøgevej

Ændring af rammeområde vedkøgevej Politisk behandling Ændring af rammeområde vedkøgevej Tillæg 19 til Kommuneplan 2009 3.CL.4 E.8 3.BE.4 3.BP.6 3.F.5 3.CL.3 3.BE.9 3.D.7 3.F.6 3.BE.5 Område, hvor der kan etableres restaurant 3.BS.8 3.E.3

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Ændring af rammeområde 3.BS.7 Ved Ringen. Tillæg 3 til Roskilde Kommuneplan 2016

Ændring af rammeområde 3.BS.7 Ved Ringen. Tillæg 3 til Roskilde Kommuneplan 2016 Ændring af rammeområde 3.BS.7 Ved Ringen Tillæg 3 til Roskilde Kommuneplan 2016 Mindretalsudtalelse MIDRETALSUDTALELSE Byrådet den 26. oktober 2017 Enhedslisten kan ikke tiltræde kommuneplantillægget og

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Ændring af retningslinje og generel ramme

Ændring af retningslinje og generel ramme Ændring af retningslinje og generel ramme Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2009 Jyllinge Gundsømagle Herringløse Ågerup/Store Valby Veddelev Svogerslev Roskilde Vindinge Vor Frue Gadstrup Snoldelev Viby/Dåstrup

Læs mere

Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde

Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde Tillæg 6 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Ændring af rammeområde ved Domsognets plejehjem. Tillæg 32 til Roskilde Kommuneplan 2009

Ændring af rammeområde ved Domsognets plejehjem. Tillæg 32 til Roskilde Kommuneplan 2009 Ændring af rammeområde ved Domsognets plejehjem Tillæg 32 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus. Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan

Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus. Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Håndværkervænget Gundsømagle

Håndværkervænget Gundsømagle Politisk behandling Håndværkervænget Gundsømagle Tillæg 14 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium. Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag

Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium. Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Lokalplan for Smedegade 25. Lokalplan 597

Lokalplan for Smedegade 25. Lokalplan 597 Lokalplan for Smedegade 25 Lokalplan 597 Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 8 Lokalplan 8 Kommuneplan 8 Drikkevandsinteresser 8 Den kystnære del af

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /politisk behandling Margrethehåbsvej 2.EK.1 Holbækvej Forord Politisk HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Ændring af det stationsnære område ved Trekroner og rammeområde 3.EP.3. Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2016/forslag

Ændring af det stationsnære område ved Trekroner og rammeområde 3.EP.3. Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2016/forslag Ændring af det stationsnære område ved Trekroner og rammeområde 3.EP.3 Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2016/forslag Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a.

Læs mere

Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen. Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 forslag

Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen. Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 forslag Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan 601 for mobilantennemast ved Astersvej

Lokalplan 601 for mobilantennemast ved Astersvej Lokalplan 601 for mobilantennemast ved Astersvej Lokalplan 601 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 9 Kystnærhedszonen 9 Kommuneplan 9 Byplanvedtægt

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Håndværkervænget Gundsømagle

Håndværkervænget Gundsømagle Politisk behandling Håndværkervænget Gundsømagle Tillæg 14 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Ændring af anvendelsesbestemmelser. Tillæg 19 til Roskilde Kommuneplan 2013

Ændring af anvendelsesbestemmelser. Tillæg 19 til Roskilde Kommuneplan 2013 Ændring af anvendelsesbestemmelser Tillæg 19 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Greve Kommune Lokalplan nr.14.42 FORSLAG Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den 26. juni 2012

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til kommuneplantillæg Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt fra den

Læs mere

Seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes

Seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Målestoksforhold: 1:1000 Lokalplan afgrænsning: Byggefelter: Renovationsopsamling: Indkørsel: Ind- og udkørsel: Huse Lokalplan 609 / Delområde afgrænsning:

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TL OFFENTLGT FORMÅL (KRKE OG KRKEGÅRD) HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE SKANDERBORG KOMMUNE 1985 NDHOLDSFORTEGNELSE SDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Justering af udvalgte rammer

Justering af udvalgte rammer Justering af udvalgte rammer Tillæg 9 til Roskilde Kommuneplan 2016 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Geodatastyrelsen, Erhvervsstyrelsen Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske

Læs mere

Trekroner Kirke. Lokalplan 550

Trekroner Kirke. Lokalplan 550 Trekroner Kirke Lokalplan 550 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 8 Kommuneplan 9 Gældende lokalplan 9 Vej- og stiplanlægning 9 Skoledistrikt

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Et erhvervs-område ved Balling

Et erhvervs-område ved Balling 256 Et erhvervs-område ved Balling Indholdsfortegnelse Planloven 1 Planloven - side 2 2 Planloven - side 3 3 Redegørelse 4 Indledning 5 Lokalplanens område 6 Lokalplanens formål og indhold 7 Tekniske Forhold

Læs mere