Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade"

Transkript

1 Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Lokalplan 591

2 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Statslige interesser 10 Kommuneplan Anden planlægning 12 Tilladelser fra andre myndigheder 15 Kulturhistorie 15 Miljø 16 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 17 Dispensation fra lokalplanen (planlovens 19 og 20) 17 1 Formål 18 2 Område og zonestatus 18 3 Anvendelse 18 4 Udstykning 19 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 19 6 Bebyggelsens omfang og placering 19 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 20 8 Ubebyggede arealer og terræn 21 9 Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse Aflysning af byplanvedtægt/lokalplan Lokalplanens retsvirkninger 24 Vedtagelsespåtegning 24 Kortbilag 1. Eksisterende forhold 28 Kortbilag 2. Matikelkort 30 Kortbilag 3. Lokalplankort 32

3 3 Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget 1. behandling, Byråd Offentlig høring Borgermøde Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget 2. behandling, Byråd 16. august august august sept nov oktober december december december 2012

4 Forord HVAD ER EN LOKALPLAN? I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse. En lokalplan skal dels indeholde en redegørelse for planens intentioner og forhold til anden planlægning, dels en række bestemmelser, som angiver de præcise retningslinjer for området. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang. Hensigten er, at Byrådet hermed har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre borgernes mening. HVEM UDARBEJDER LOKALPLANER? Lokalplanerne i Roskilde Kommune udarbejdes i Plan og Udvikling. Du kan kontakte Plan og Udvikling på Rådhuset, Rådhusbuen 1 i Roskilde, på tlf eller via til LOKALPLANFORSLAG Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der behandles af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og vedtages af Byrådet. Herefter fremlægges forslaget til offentlig høring. Når lokalplanforslaget er vedtaget, gælder midlertidige retsvirkninger for det område, som er omfattet af forslaget. Offentlig høring af et lokalplanforslag annonceres i den lokale presse og på kommunens hjemmeside. Det vil være muligt af finde lokalplanforslaget digitalt på hjemmesiden, men du kan også få en trykt udgave i Teknik og Miljø, på biblioteket og borgerservicecentrene i Jyllinge, Roskilde og Viby.

5 5 Den offentlige høring varer mindst 8 uger. I løbet af denne periode kan alle komme med indsigelser, bemærkninger eller ideer til ændringer af lokalplanforslaget. De skal sendes skriftligt til Plan og Udvikling, Postboks 100, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde eller med til roskilde.dk. I forbindelse med vedtagelsen af det enkelte lokalplanforslag beslutter Byrådet, om der skal holdes borgermøde eller anden inddragelse af interessenter. ENDELIG LOKALPLAN Når den offentlige høring er ovre, kan Byrådet efter Teknikog Miljøudvalget og Økonomiudvalgets behandling vedtage lokalplanforslaget endeligt, eventuelt med ændringer på baggrund af de indsigelser, bemærkninger og ideer, som er kommet i løbet af offentlighedsperioden. Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt efter den offentlige høring, er planen retligt bindende for det pågældende lokalplanområde. KLAGEMULIGHED Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage skal sendes til Roskilde Kommune senest 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Roskilde Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan.

6 Redegørelse Lokalplanområdets beliggenhed Krak BAGGRUND I den nordlige del af Himmelev/Veddelev er der er grundlag for at udvide den lokale dagligvarehandel, og efter en nærmere vurdering af mulighederne har byrådet besluttet at udarbejde lokalplan og tillæg til kommuneplanen for dagligvarebutik på op til m² med en placering på hjørnet af Himmelev Bygade og vejen Terrasserne. Beslutningen om butikkens placering er truffet, efter det har vist sig ikke at være muligt at udvide Himmelevcentret.

7 7 LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdet er ca m 2 og ligger i den nordligste del af Himmelev i et blandet erhvervsområde med gennemgående mindre virksomheder. Himmelev Bygade danner lokalplanområdets østgrænse. Mod vest støder området op til en offentlig sti, et planlagt kirkegårdsareal og rækkehusområdet Terrasserne. Mod nord afgrænses området af vejen Terrasserne og det nydannede skovområde, Himmelev Skov, syd for Østre Ringvej. Områdets bygninger rummer i dag aktiviteter inden for lager og service. Det forudsættes, at den nordligste del af den eksisterende bebyggelse skal nedrives for at give plads til den nye butik med tilhørende parkeringsfaciliteter. I skel mod nord og vest findes et plantehegn af blandet kvalitet. FORMÅL OG INDHOLD Lokalplanens primære formål er at skabe rammerne for at opføre en ny dagligvarebutik i Himmelevområdets nordlige del og sikre en markant beplantning mod omgivelserne. Desuden skal lokalplanen regulere den fremtidige anvendelse og udnyttelse af de eksisterende bygninger. Ny butik Som grundlag for lokalplanen foreligger et skitseprojekt til en dagligvarebutik med et bruttoetageareal til salg og lager på m². Butikken med tilhørende anlæg skal placeres på den nordlige del af grunden med kundeindgangen orienteret mod parkeringsarealet.

8 Eksempel på hvordan facade og indgangsoparti kan komme til se ud. Redegørelse Bygningen er planlagt opført i mursten i en gul eller gulrød farve. Indgangspartiet kan udformes i stål og glas. Der stilles krav om, at lange facader skal opdeles visuelt fx med farve- eller materialeskift, indsnit eller udkragninger, så facderne ikke kommer til at virke monotone. Taget tænkes udført som helvalm. For at undgå, at tagfladerne kommer til at syne meget voldsomme, skal hældningen være lav (omkring grader), og farven skal være sort eller grå. I tilknytning til butikken kan opføres overdækninger til udendørs varer og kundevogne. Ved indkørslen til lokalplan området kan der opsættes en skiltepylon med firmanavn og logoer for alle virksomhederne i området. Øvrige skilte skal opsættes på facaderne og tilpasses bygningens karakter. Der tillades ikke banner og flag. Illustrationer fra andre lignende og realiserede projekter ses ovenfor. Varegård med afsætningslager placeres mod vest for at give de bedste tilkørselsforhold og den bedste indretning af butikken. Ind mod bebyggelsen Terrasserne etableres et ca. 2,5 meter højt støjhegn, der skal afskærme bebyggelsen mod støj fra vareindlevering og -håndtering. Støjhegnet vil set fra bebyggelsen og stien blive dækket af klatreplanter og et nyt plantebælte. Desuden sænkes tilkørselsvejen ca. 1,20 m i forhold til det omgivende terræn. Eksisterende bygninger Den nordligste del af de eksisterende bygninger nedrives for at give plads til butik og parkeringspladser. De resteren-

9 Eksempel på hvordan facade og indgangsoparti kan komme til se ud. 9 de bygninger vil i fremtiden kunne anvendes til forskellige former for kontor og liberale erhverv, værksteder, lettere industri og lager. Kontorer og liberale erhverv kan fx være advokatkontor, revisorkontor, dyreklinik, læge- eller tandlægeklinik, solcenter, køreskole og vaskeri/renseri. Værksteder og mindre industri kan fx være snedker, VVS, elinstallatør, trykkeri, elektronikværksted og maskinværksted, men der kan også tænkes andre former for produktion, som ikke eller kun i ubetydeligt omfang giver anledning til påvirkning af omgivelserne. Bygningerne renoveres, i takt med at nye anvendelser rykker ind i bygningerne. Ved nybyggeri skal anvendes de samme materialer og farver som til dagligvarebutikken. Tagene kan være flade eller være saddeltage eller valmtage med en hældning på max. 25 o. Færdselsarealer Adgangen til butiksområdet sker fra Himmelev Bygade. Adgangen flyttes længere mod syd end i dag, hvilket medfører, at busholdeplads og venteskur skal flyttes. Desuden kan der eventuelt åbnes mulighed for, at der kan anlægges en stiforbindelse til området for gående fra den offentlige sti vest for lokalplanområdet. Mellem butiksbygningen og den eksisterende bygning placeres parkeringspladser i et omfang mindst svarende til kommunens normer for udlæg af parkeringspladser. To af pladserne tæt ved butikkens indgangsparti skal indrettes som handicapparkering med ekstra bredde. Desuden skal der etableres cykelparkering tæt på indgangene. Parkerings- og kørearealet anlægges med belægningssten i hver sin grå farvenuance. Der skal etableres beplantning

10 Redegørelse af buske, stauder eller bunddække mellem de to midterste rækker parkering. Det grønne I områdets grænser mod omgivelserne eksisterer en del træer, og de bevaringsværdige bibeholdes. Anden beplantning ryddes og fornyes med nye træer og buske. Langs områdets vest- og sydgrænse skal der etableres en tæt beplantning af blandede buskarter i en bredde af mindst 2,5 meter. Mod Terrasserne skal der fortsat være et bredt bælte med træer og buske. Ud mod vejen Terrasserne og Himme lev Bygade skal der etableres store, enkeltstående træer i en underplantning af buske, stauder eller bunddække. Udstykning Lokalplanen rummer mulighed for, at dagligvarebutikken med tilhørende anlæg og parkeringspladser kan udstykkes som en selvstændig matrikel. STATSLIGE INTERESSER Miljøministeriet har indsigelsesret over for kommunernes planlægning, hvis planlægningen er i strid med overordnede planlægningsinteresser. De statslige interesser, der er aktuelle i forhold til denne lokalplan, er sammenfattet nedenfor. Kystnærhedszonen Lokalplanområdet ligger ca. 1 km fra Roskilde Fjord og dermed inden for de kystnære dele af byzonen. I henhold til Planlovens kapitel 5 om lokalplanlægning, skal der i redegørelsen for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonen gøres rede for den visuelle påvirkning af kystland-

11 11 skabet, og der skal ved bygningshøjder over 8,5 m anføres en begrundelse for den større højde. Lokalplanen giver ikke mulighed for byggeri, der er højere end 8,5 meter. Topografien og byområdet mellem fjorden og lokalplanområdet bevirker, at byggeriet ikke vil medføre en visuel påvirkning af kystlandskabet. Internationale naturbeskyttelse Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Roskilde Fjord. Der er ikke registreret beskyttede arter i lokalplanområdet. Roskilde Kommune vurderer derfor, at planen ikke kan skade de internationale naturbeskyttelsesinteresser. Naturbeskyttelsesloven Lokalplanområdet berører ikke beskyttede naturtyper eller bygge- og beskyttelseslinjer. Grundvandsbeskyttelse Lokalplanområdet er udpeget som et område med drikkevandsinteresser, hvor der i videst muligt omfang skal sikres en tilstrækkelig uforurenet og velbeskyttet grundvandsressource. Lokalplanens bestemmelser for områdets anvendelse vil ikke have betydning for grundvandsbeskyttelsen i området. Fingerplan 2007 Fingerplan 2007 skal sikre, at byudviklingen i hovedstadsområdet især understøtter den kollektive trafikbetjening, og at byspredning i det åbne land begrænses. Bebyggelse skal derfor fortrinsvis samles i Fingerbyen (håndfladen og byfingrene) langs med trafikårerne mellem København og købstæderne og yderligere intensiveres/ koncentreres i nærhed til stationerne.

12 Redegørelse Lokalplanområdet ligger inden for Roskilde-byfingeren uden for de stationsnære områder. KOMMUNEPLAN 2009 I Roskilde Kommuneplan 2009 ligger lokalplanområdet inden for rammeområde 2.E.2. Område 2.E.2 er udlagt til erhvervsformål, lokale kontorerhverv og liberale erhverv, mindre industri - og værkstedsvirksomhed samt lager, forretningsvirksomhed og evt. enkelte boliger med tilknytning til den pågældende virksomhed. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager, og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. Rammeområde 2.E.2. Lokalplanområdet ligger i de nordvestlige hjørne af rammeområdet. Kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer giver ikke mulighed for at placere en dagligvarebutik i området. Derfor er forslag til kommuneplantillæg nr. 22 fremlagt til offentlig høring sammen med forslaget til lokalplan 591. ANDEN PLANLÆGNING Gældende byplanvedtægt eller lokalplan Den nordlige del af lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægt 44, der udlægger delområdet til mindre industriog værkstedsvirksomhed og lagervirksomhed samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende virksomheder. Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves byplanvedtægt nr. 44 for det areal, som er omfattet af denne lokalplan. En række tilstandsservitutter for matrikler inden for lokalplanområdet er uforenelige med lokalplanens formål. De aflyses derfor, når lokalplanen er vedtaget. Det gælder en servitut fra 1937 om vedligeholdelse af ejendommen,

13 13 en servitut fra 1969 om, at grunden alene må anvendes til værksted og lettere industri, samt en servitut fra 1974 om byggelinier på 5 meter fra vejskel. Planlægning i forhold til nabokommuner Det er Roskilde Kommunes vurdering, at det planlagte byggeri, som er omfattet af denne lokalplan, ikke vil have en påvirkning på vores nabokommuner. Kollektiv trafikplanlægning Der kører bus på Himmelev Bygade. Busserne dækker Himmelev og oplandet nord herfor og har timedrift i dagtimerne og 2 timers drift aftener og weekender. Vej- og stiplanlægning Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Himmelev Bygade, som i den overordnede vejplan har status som vejklasse 2. Der er tilladelse til 2 indkørsler til lokalplanområdet. I forbindelse med opførelse af dagligvarebutik skal den nordligste indkørsel flyttes mod syd for at sikre tilstrækkelig oversigt. Vest for lokalplanområdet er der cykelsti til de nærliggende boligområder. Kollektiv varmeforsyning Lokalplanområdet ligger i fjernvarmeområde, så ny bebyggelse skal tilslutttes fjernvarme. Der kan suppleres med alternativ opvarmning f. eks solvarme efter regler fastsat af Roskilde Kommune. Kloakering Området er fælleskloakeret opland, og der er i spildevandsplanen forudsat en afledning svarende til en befæstelsesgrad på 0,4.

14 Redegørelse Af ressourcemæssige hensyn er det ønskeligt at nedsive regnvand. Miljømyndigheden kan, på nærmere angivne vilkår, give tilladelse til nedsivning af regnvand fra tag. Overfladevand fra befæstede arealer, herunder parkeringsarealer, kan ikke nedsives uden forudgående rensning. Vandforsyning Lokalplanområdet ligger i et område, der forsynes med vand fra Gl. Himmelev Vandværk I/S, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra ovennævnte vandværk. Elforsyning Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af DongEnergy. Renovation Virksomheder inden for lokalplanområdet er omfattet af Regulativ for erhvervsaffald i Roskilde Kommune. Støjforhold Ved indpasning af en dagligvarebutik i området skal det sikres, at driften af denne ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der er til væsentlig gene. Miljømyndigheden vil i tilfælde hvor f.eks. naboer føler sig generet, håndhæve grænseværdier for støj med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder. Grænseværdierne varierer afhængig af naboområdets anvendelse. Værdierne i vejledningen angiver det maksimale støjniveau, som dagligvarebutikken bør overholde i en virksomheds eller nabos skel. Området vest for lokalplanområdet anvendes til bolig og til (planlagt) kirkegård, mens der øst for området primært er erhverv.

15 15 De støjmæssige bidrag i relation til områdets anvendelse til butiksformål vil primært stamme fra varetilkørsel og kundetrafik. For at forebygge eventuelle støjgener i forhold til naboerne mod vest opsættes et støjhegn i en højde på min. 2,5 meter ud for varetilkørselen. Forurening Der er ikke kortlagte forureninger inden for lokalplanområdet. Men området ligger i byzone, hvorfor det kan forventes, at der træffes mindre overskridelser af jordkvalitetskriteriet. Ved flytning af jord bort fra området, skal man derfor være opmærksom på jordflytningsreglerne jf. bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Generelt bør man være opmærksom på jordforureningslovens bestemmelser om, at enhver ejer eller bruger af en ejendom, der opdager en forurening af jorden, skal standse arbejdet og underrette kommunen. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Lokalplanens realisering forudsætter ikke tilladelser fra andre myndigheder. KULTURHISTORIE Roskilde Museum har i medfør af museumslovens 23 foretaget en arkivalisk kontrol af lokalplanområdet, og det oplyses at der ikke på nuværende tidspunkt kendskab til jordfaste fortidsminder inden for lokalplanområdet. Dette udelukker dog ikke at der kan findes væsentlige fortidsminder uden jordarbejdet.

16 Redegørelse Bygherren, eller den for hvis regning et jordarbejde skal udføres, kan i henhold til museumslovens 25 anmode Roskilde Museum om at tage stilling til, hvorvidt jordarbejdet vil berøre væsentlige fortidsminder. Museet skal inden for en frist på seks uger komme med en udtalelse, der kan være baseret på en arkæologisk forundersøgelse. Udgiften til en forundersøgelse skal afholdes af bygherren, eller den for hvis regning jordarbejdet skal udføres, jf.museumslovens 26, stk. 2. MILJØ I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, som trådte i kraft den 21. juli 2004, skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor»screenes«, dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra screeningen besluttes det, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Det er Roskilde Kommunes vurdering, at der på baggrund af screeningen af forslag til lokalplan 591 ikke er behov for at foretage en samlet miljøvurdering af planforslaget, da planen alene omfatter mindre ændringer i anvendelsen inden for et begrænset, lokalt område, og ændringerne ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens 3 stk. 2.

17 17 INDSIGELSER I forbindelse med offentliggørelse af lokalplanforslaget kom der en række bemærkninger fra naboer til lokalplanområdet. Indsigelser vedrører butikkens placering og for hold til omgivelserne. Naboerne er imod krav om etablering af stiadgang mod vest og ønsker støjhegn i hele skellet mod vest. For at imødekomme disse indsigelser er kravet om stiadgang mod vest taget ud ved planens endelige vedtagelse. Desuden er der indarbejdet bestemmelser om, at vareindlevering skal sænkes i forhold til det omgivende terræn. I den sydlige del af området ændrer lokalplanen ikke arealanvendelsen, og krav om støjhegn vurderes derfor ikke at være tilstrækkeligt begrundet. DISPENSATION FRA LOKALPLANEN (PLANLOVENS 19 OG 20) Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

18 Bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 937 af 24. september 2009 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Roskilde Kommune 1 FORMÅL Lokalplanen har til formål at - fastlægge anvendelsen af lokalplanområdet dels til dagligvarebutik, dels til let erhvervsvirksomhed, og - sikre at der etableres afskærmende beplantning mod vest og syd, og at der plantes markante enkelttræer mod offentlig vej. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanens afgrænses som vist på kortbilag 2 og omfatter følgende matr.nr. 8l af Himmelev By, Himmelev samt alle parceller, der efter den 1. maj 2012 udstykkes fra ejendommen. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone. 3 ANVENDELSE 3.1 Området må anvendes til detailhandel og lettere erhverv. 3.2 I byggefelt A og a må opføres bebyggelse til detailhandel til lokalområdets daglige forsyning med et samlet bruttoetageareal (butik og lager) på m 2 ekskl. personalefaciliteter. I byggefelt B må eksisterende og eventuel ny bebyg-

19 19 gelse anvendes til kontorer, liberale erhverv, værksteder og lettere industri, der ikke eller kun i ubetydelig grad giver anledning til påvirkning af omgivelserne, samt lager og tekniske forsyningsanlæg. 4 UDSTYKNING 4.1 Området må udstykkes i mindre parceller. 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 5.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Himmelev Bygade - i princippet som angivet på kort Såfremt der etableres en stiadgang til butiksområdet fra den offentlige sti vest for lokalplanområdet skal der opsættes bom, trin eller lignende, der kan hindre, at cyklister bruger parkeringspladsen som smutvej. 5.3 Der skal udlægges areal til parkering svarende til 1 p-plads pr. 25 m² salgsareal pr. m² bruttoetageareal for dagligvarebutik, 1 p-plads pr. 50 m²for kontor-, fabriks- og værkstedsbygninger og 1 p-plads pr. 100 m² for lagerbygninger. 5.3 Tæt ved indgangen til butiksindgangen skal der indrettes mindst to parkeringspladser for handicapkøretøjer og indrettes plads til cykelparkering. Note: Kontorer og liberale erhverv kan fx være advokatkontor, revisorkontor, dyreklinik,. læge- eller tandlægeklinik, solcenter, køreskole og vaskeri/renseri. Værksteder og mindre industri kan fx være snedker, VVS, elinstallatør, trykkeri, elektronikværksted og maskinværksted, men der kan også tænkes andre former for produktion, som ikke eller kun i ubetydeligt omfang giver anledning til påvirkning af omgivelserne. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1 Bebyggelsesprocent må ikke overstige 50%. Bebyggelse må opføres med højst en etage og med en største højde på 8,5 m.

20 Bestemmelser Note: Byggefeltet er angivet med udgangspunkt i et skitseprojekt, som ved endelig projektudarbejdelse kan forskydes, dog således at ingen del af bygningen kommer nærmere naboskel end 2,5 meter. 6.2 Bygninger skal placeres inden for de på kort 3 angivne byggefelter. 6.3 Uden for byggefelterne kan opføres en skiltepylon med en omtrentlig placering som angivet på kort 3, samt halvtage over indkøbsvogne og cykelparkering. 6.4 Vareindlevering skal sænkes ca. 1,20 m i forhold til det omgivende terræn. 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7.1 Facader skal opdeles vertikalt, fx gennem materialeeller farveskift, indsnit eller udkragninger. 7.2 Facader skal udføres i teglsten i gule eller røde nuancer. Indgangspartier og andre mindre facadepartier kan udføres i glas. Eventuelle vinduer må ikke fuldt tilklistres. 7.3 Tage kan opføres som flade tage eller med en hældning på max. 25 o og skal beklædes med uglaserede tagsten, bølgeplader eller tagpap i sort eller grå farve. 7.4 Facader på mindre bygninger som varegård, teknikskur o.l. må også fremstå med bræddebeklædning eller begrønnes. 7.5 Der må ikke opsættes udvendige antenner på områdets bygninger. Eventuelle paraboler må kun placeres på terræn eller facader, der vender væk fra offentlig vej. 7.6 Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende skal de dele af anlægget som anbringes udvendigt på bygningen tilpasses tagfladen eller

21 21 bygningens ydervægge, så de ikke fremstår som selvstændige elementer. Skiltning 7.7 På bebyggelsens facade kan der opsættes skilt med butikkens eller virksomedens navn og eventuelt logo. 7.8 Facadeskilte må ikke være større end 0,8 x 5,5 meter (højde x bredde) og skal udføres som løse bogstaver. Herudover skal skilte tilpasses bygningens karakter. Facadeskilte må også udformes kvadratiske med en størrelse på maks. 1,3 x 1,3 meter. Der kan højst opsættes ét skilt pr. facade. 7.9 Der kan opsættes én skiltepylon. Pylonen må gives en højde og bredde på maks. 6,65 x 1,80 m. Pylonen må ikke være bevægelig. Pylonen opsættes med en principiel placering som vist på kort Projektører, spots og lignende lysarmaturer må ikke anvendes til belysning af skilte og facader i lokalplanområdet. Dog tillades indirekte belysning ved skiltning med løse bogstaver eller skiltepylon, som kontur eller udført fx som spinkle formede neonrør Der må ikke opsættes reklameflag og banner inden for lokalplanområdet ligesom der ikke må opsættes plakatreklamer på parkeringsarealer Belysning af parkerings- og adgangsarealer skal ske med pullertlamper eller ikke-blændende lampearmaturer med en lyspunkthøjde på max. 4 m Der må kun skiltes for egen virksomhed i lokalplanområdet.

22 Bestemmelser 8 UBEBYGGEDE AREALER OG TERRÆN 8.1 Ubebyggede arealer ud mod offentlig vej skal udlægges med store, enkeltstående træer såsom lind eller platan med en omtrentlig placering som vist på kort 3. Der kan underplantes med grupper af buske, stauder eller bunddække. Stammehøjde mindst 4,50 m fritvoksende, løftet trækrone En måde at sikre lysindfald og gode rumdannelser er ved løbende at opstamme træer, så trækronerne på sigt er løftet minimum 4,50 m over jorden. De enkeltstående træer skal sikres optimale vækstforhold i form af plantehuller med en størrelse på min m². Beskæring af træer må kun ske som opstamning for lysindfald. Der må på intet tidspunkt udføres kronenedskæringer (topkapning og lignende). 8.2 I naboskel mod vest og syd etableres et mindst 2,5 meter bredt hegn bestående af buske af blandede arter såsom almindelig eller canadisk syren, spiraea cinerea, kalkved, paradisæble o.lign. Placeringen er vist på kort 3. Eventuelle bevaringsværdige, enkeltstående træer i det eksisterende hegn skal bevares efter aftale med kommunen. 8.3 På parkeringsarealet skal etableres en skillerabat med en lav hækbeplantning, stauder eller bunddække. 8.4 Vest for varegården skal der opstilles et 2,50 meter højt støjhegn ind mod boligbebyggelsen som vist på kort 3. Hegnet skal beplantes med efeu eller lignende klatreplanter mod vest. 8.5 Der kan i området etableres fornødne teknikanlæg som teknik- og måleskabe mm. til brug for områdets forsyning.

23 Ved byggefelt A og B skal der anlægges et udendørs opholdsareal til ansatte på minimum 10 m 2. Arealerne skal placeres i forbindelse med bebyggelsens personalefaciliterne og afskærmes fra p-arealet. 8.7 Terrænforskelle mod nord skal optages i bygningernes sokkel eller gennem etablering af støttemur. Støttemure med en højde over 90 cm skal forsynes med værn. 9 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF BEBYG- GELSE 9.1 Inden ibrugtagning af bebyggelsen skal parkeringsarealer, udendørs opholdsarealer og støjskærm være anlagt. 9.2 Beplantninger som beskrevet i 8.1, 8.2 og 8.3 skal etableres senest førstkommende plantesæson efter byggeriets opførelse. 9.3 Bebyggelsen skal være tilsluttet kollektiv varmeforsyning og offentligt spildevandsanlæg. 10 AFLYSNING AF BYPLANVEDTÆGT/LOKALPLAN 10.1 Byplanvedtægt nr. 44 aflyses for så vidt angår denne lokalplans område, som nævnt i Følgende tilstandsservitutter, der er tinglyst på lokalplanområdet aflyses: 1. Dato/løbenummer: : Dok om grundforbedring. 2. Dato/løbenummer: : Dok om bebyggelse, benyttelse mv. Note: Selvom der er tilslutningspligt til fjernvarme, kan bygninger opføres som lavenergibyggeri. Lavenergibyggeri har krav på dispensation fra tilslutningspligten, og bygherren kan derfor vælge, om bygningen ønskes tilsluttet fjernvarmen, eller der ønskes en anden opvarmningskilde

24 Bestemmelser 3. Dato/løbenummer: : Dok om bebyggelse, benyttelse mv. 11 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil og at lokalplanen ikke medfører krav om etablering af de bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen. Lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag udgør planens juridiske grundlag og indberettes i plansystem. dk. VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget til offentlig fremlæggelse Roskilde Byråd den 29. august 2012 Joy Mogensen Borgmester Henrik Kolind Kommunaldirektør

25 25 I henhold til 27 i Lov om Planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Roskilde Byråd den 19. december 2012 Joy Mogensen Borgmester Henrik Kolind Kommunaldirektør

26 Kortbilag 1 Eksisterende forhold Lokalplangrænse

27 Himmelev Bygade Politisk behandling 27 Terrasserne Nord Himmelev Bygade 50 m

28 Kortbilag 2 Matrikelkort Matrikelgrænsegrænse

29 29 7ly 7kq 8ar 8a Terrasserne Nord 7kr 7ks 9aa 7kt 7lu 9am 8l 7000h 8an Himmelev Bygade 9ap 8m 8ay 8as 100 m

30 Kortbilag 3 Lokalplankort Lokalplanområde Byggefelt A Byggefelt a Byggefelt B Vejadgang Parkeringspladser Beplantning Enkeltstående træ Plantebælte Støjbegrænsende hegn Nedrevet bygning A a B

31 Vogne Politisk behandling 31 Terrasserne Skur Gård Himmelev Bygade a A Varelevering a Halvtag a Indgang Sti Cykler Pylon Ny indgang B 0 m 50 m

32 Plan og Udvikling Postboks 100 Rådhusbuen Roskilde Jyllinge Gundsømagle Herringløse Ågerup/Store Valby Veddelev Lokalplan 591 Svogerslev Roskilde Vindinge Vor Frue Gadstrup Snoldelev Viby/Dåstrup

Politisk behandling. Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Politisk behandling. Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Lokalplan 591 / Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Statslige interesser 10 Kommuneplan 2009 12 Anden planlægning 12 Tilladelser

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes

Seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Målestoksforhold: 1:1000 Lokalplan afgrænsning: Byggefelter: Renovationsopsamling: Indkørsel: Ind- og udkørsel: Huse Lokalplan 609 / Delområde afgrænsning:

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

Moské og boliger i Allehelgensgade, Roskilde. Lokalplan 567/Forslag

Moské og boliger i Allehelgensgade, Roskilde. Lokalplan 567/Forslag Moské og boliger i Allehelgensgade, Roskilde Lokalplan 567/Forslag Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 9 Statslig planlægning 9 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2 Lokalplan nr. 32 Kraftvarmeværk i Gørløse Kommuneplantillæg nr. 2 29.10.1997 SKÆVINGE KOMMUNE STEMPELMÆRKE RETTEN I HILLERØD N487186 21.01.98 10:50 OOO12OO.OO 718403 SK 01 LOKALPLAN NR. 32 FOR KRAFTVARMEVÆRK

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG

LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG Offentligt fremlagt i perioden xxx Stevns Kommune Lokalplan XXX Butiksområde ved Rengevej. Loklaplan XXX omhandler etablering af et planmæssigt grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Roskilde Sygehus Ny tilbygning. Lokalplan 539

Roskilde Sygehus Ny tilbygning. Lokalplan 539 Roskilde Sygehus Ny tilbygning Lokalplan 539 Indhold REDEGØRELSE Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 9 Miljøvurdering af Planer og Programmer 13 Lokalplanforslagets

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Boliger ved Ringstedvej 29-31

Boliger ved Ringstedvej 29-31 Boliger ved Ringstedvej 29-31 Lokalplan 578 Store Møllevej Ringstedvej Store Møllevænge jernbane 50 meter Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning

Læs mere