Årsberetning v/ Ebbe Dam Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2008. v/ Ebbe Dam Nielsen"

Transkript

1 Årsberetning 2008 Digitale læremidler Den digitale udvikling fortsætter med at sætte sit præg på de emner, som er blevet behandlet i SFUs forretningsudvalg i Skolebogsforlagene lancerede i januar itmaterialer til Folkeskolen, som havde fået støtte fra Undervisningsministeriet. Der er kommet nogle spændende materialer ud af projektet, som blev præsenteret for medlemmerne ved et velbesøgt medlemsmøde, og i september blev materialerne vist til de uddannelsespolitiske ordførere Malou Aamund og Charlotte Dyremose. Her havde SFU lejlighed til at gentage budskabet om, at det er branchens erfaring og understøttet af evalueringen af naturfagsmiddelstøtteordningen at støttemidler får den bedste effekt, hvis de gives til skolerne til indkøb, således at efterspørgsel og udbud bliver brugerdrevet. En stor gevinst ved digitale undervisningsmidler er mulighederne for at tilgodese de læsesvage elever ved bl.a. at muliggøre oplæsning ved syntetisk tale. Flere af de nye itundervisningsmidler tilgodeser de læsesvage elever. Det er lykkedes SFU at blive enige med de to forfatterforeninger om en checkliste, som kan bruges som rettesnor, når der skal laves aftaler om at benytte værker digitalt. Herved er en ikke uvæsentlig barriere for at tilgodese de læsesvage elever blevet fjernet. Der er fortsat fokus på, at de studerende på de videregående uddannelser skal have mulighed for at købe deres materialer digitalt. Belært af musikindustriens erfaring er det i kampen mod den ulovlige kopiering vigtigt, at branchen kan levere digitale produkter, når efterspørgslen er der. SFU følger udviklingen på Ebog.dk og i maj afholdt Ebog.dk en velbesøgt Ebogsdag for forlagene på Nationalmuseet. Også på CopyDan-området har der været fokus på digitalisering. På grundskoleområdet er det nu også blevet muligt at lave aftaler om indscanning af materialer, som må stilles til rådighed for eleverne via lukkede passwordbeskyttede intranets, og beskyttede materialer kan nu bruges i powerpointpræsentationer m.v. På universitetsområdet er der blevet indgået en forsøgsaftale med Københavns Universitet Jura. I en toårig forsøgsperiode vil de studerende få adgang til digitale kompendier, som kan købes på SFU vil følge forsøgsordningen tæt i den nedsatte følgegruppe.

2 Fortsat kamp mod ulovlig kopiering Der er desværre fortsat behov for at bruge ikke uvæsentlige ressourcer på at komme den ulovlige kopiering på kopicentre til livs. SFU foretager jævnligt kontrolbesøg og konstaterede i foråret, at der foregik ulovlig kopiering på Jysk Kopicenter i Århus. Det lykkedes at få politiet til at foretage en ransagning omkring studiestart i august, hvor politiet bl.a. beslaglagde 216 kopisæt af lærebøger til de videregående uddannelser. Ejeren af kopicentret er blevet sigtet efter straffeloven for ophavsretskrænkelse af særlig grov karakter, hvor strafferammen er fængsel. Sagen fik megen presseomtale, og SFU håber, at det kan afholde andre potentielle lovbrydere fra den ulovlige kopiering. På området for ulovlige materialer på internettet har Forlæggerforeningen et samarbejde med et advokatkontor om løbende overvågning. Hidtil har det primært været lydbøger og ordbøger, som har været ramt af piratkopiering, men der er begyndt at komme meldinger om, at undervisningsmaterialer også er genstand for den ulovlige kopiering. På det politiske plan er Forlæggerforeningen aktiv i samarbejde med musik- og filmbranchen, og Forlæggerforeningen har bl.a. fået plads i det Kulturministerielle udvalg, som ser på hvilken rolle teleselskaberne skal have i bekæmpelsen af den digitale piratkopiering. I Frankrig er teleselskaberne blevet pålagt at lukke for internetforbindelsen helt eller delvist, hvis der fortsat pågår krænkelser efter udsendelse af advarselsbreve til en krænker. I forhold til CopyDan aftalerne har der været fokus på at skabe større synlighed om begrænsningsreglerne over for underviserne. SFU bliver jævnligt kontaktet om ulovlig kopiering på skolerne og uddannelsesinstitutionerne, og senest sås det i grundskoleundersøgelsen, at den ulovlige kopiering af engangsmaterialer er omfattende. SFU har derfor bedt CopyDan om at opprioritere informationsområdet, og i skrivende stund er der blevet udarbejdet og udsendt en læselet udgave af grundskoleaftalen til underviserne. Nye CopyDan aftaler I 2008 lykkedes det efter lange og tunge forhandlinger at indgå aftaler med universiteter, gymnasier og erhvervsskoler. Baggrunden for det lange forhandlingsforløb var primært uenighed om vederlaget som følge af konstaterede væsentlige stigninger i kopiforbruget. Aftalen betyder, at vederlaget til Copydan trinvis stiger over de næste 4 år med hhv. 30, 40 og 50 %. I forhold til de tidligere aftaler får institutionerne med de nye aftaler mulighed for at printe samt benytte beskyttede værker i præsentationsværktøjer. Noget hurtigere gik det med grundskoleforhandlingerne, hvor man lagde sig fast på en tilsvarende trappetrinsmodel. I forhandlingerne har det været vigtigt for forlagene at understrege, at kopiering af engangsmaterialer fortsat er ulovligt. Dansksprogede lærebøger I foråret 2008 offentliggjorde Kulturministeriet rapport fra sprogudvalget Sprog til tiden. Rapporten indeholder bl.a. anbefalinger vedr. sprog på de videregående uddannel- 2

3 ser og i forskningen, og der er blevet lyttet til branchens synspunkter, som en delegation fra SFU havde fremlagt for udvalget. Kulturministeriet afholdt i oktober 2008 en velbesøgt konference om sprog, hvor SFU var repræsenteret af forlagschef Finn. V. Andersen. Finn Andersen fremførte bl.a. SFUs synspunkt om, at det er vigtigt med dansksprogede lærebøger i alle led af uddannelsessystemet. Uden dansksprogede lærebøger vil udviklingen af et dansk fagsprog stagnere, kvaliteten af undervisningen og indlæringen hos de studerende vil være dalende, og den efterfølgende kommunikation efter uddannelsen med almindelige mennesker i falige sammenhænge vil blive vanskeliggjort. SFU mener, at det er væsentligt, at der udvikles dansksprogede lærebøger, som er forankrede i den danske virkelighed, og som tager højde for danske pædagogiske indlæringsprincipper. Nordisk Skolebogkonference 2009 I SFU har der gennem året været arbejdet med planlægningen af Nordisk Skolebogkonference, som Danmark er vært for i Konferencen samler hvert andet år omkring 100 skolebogproducenter fra de nordiske lande. SFU glæder sig til at byde velkommen til et spændende program i Århus den 12. til den 15. august SFUs dialog med omverdenen Der er efterhånden blevet etableret en række velfungerende udvalg i Undervisningsministeriets regi. To gange årligt mødes repræsentanter fra branchen med repræsentanter fra Undervisningsministeriet for at udveksle information og drøfte tiltag af betydning for branchen, og herudover er der en række særudvalg, som beskæftiger sig med mere specifikke emner som f.eks. Materialeplatformen og EMUen. Særligt omkring spørgsmålet om statsligt producerede undervisningsmidler oplever SFU, at der bliver lyttet til branchens synspunkter om, at undervisningsmiddelproduktion bør overlades til forlagene. SFU deltager i planlægningsgruppen for skolebogmesserne, som i 2009 vil blive afholdt i Århus den 11. og 12. marts og i Roskilde den 1. og 2. april. SFU har løbende udsendt DEBATTEN om undervisningsmidler, som henvender sig til personer, beslutningstagere, organisationer m.v., som har interesse for og beskæftiger sig med at højne kvaliteten inden for uddannelsessektoren. DEBATTEN sætter på nuanceret vis fokus på de områder, som SFU mener, har betydning for kvaliteten af undervisning og læring. DEBATTEN nr. 1, november 2005: Kopier. Om de lovlige kopier cfr. den originale bog DEBATTEN nr. 2, april 2006: Nye måder. Om forlagenes rolle og lærebogens betydning for undervisningen DEBATTEN nr. 3, oktober 2006: Dansk eller engelsk. Om betydningen af danske lærebøger på de videregående uddannelser 3

4 DEBATTEN nr. 4, februar 2008: Digitalisering af lærebøger til videregående uddannelser 3. Rapporter fra udvalgsrepræsentanter Copy-Dan, Tekst & Node v/ Martin Dahl Pedersen, næstformand i Tekst & Node Suppleant: Michael Haase Copy-Dan Tekst & Node repræsenterer danske og udenlandske rettighedshavere til bøger, tidsskrifter, aviser og noder via 17 organisationer, der repræsenterer de respektive grupper af rettighedshavere. Tekst & Node indgår aftaler med aftalelicensvirkning med undervisningsinstitutioner, private samt offentlige virksomheder om kopiering af bl.a. bøger. Efter flere års svære forhandlinger kom der endelig et forlig om kopieringsaftaler med gymnasierne, handelsskolerne og universiteterne i hus. Disse forudgående forhandlinger banede samtidig vejen for en ny og væsentligt hurtigere indgået aftale på grundskoleområdet. De seneste kopieringsundersøgelser havde dokumenteret et kraftigt stigende kopiforbrug på disse institutioner. Aftalerne indebærer væsentlige stigninger i kopieringsvederlaget de kommende år. Senest er der endvidere indgået en forsøgsaftale med Juridisk Institut ved Københavns Universitet, der tillader produktion af digitale kompendier. Forsøgsaftalen indeholder en række begrænsninger i udnyttelsen af forlagsmateriale, herunder at der ikke må anvendes materiale i kompendierne, som udgives af forlagene i digital form. Ebog er teknisk partner og leverandør af kompendierne til universitetet. 3.1 UNDERVISNINGSMINISTERIET OG STYRELSER Dialogforum med Undervisningsministeriet Øvrige repræsentanter: Mathias Bruun og Lars Tindholdt På opfordring fra SFU er der nedsat et Dialogforum til udveksling af information om tiltag m.v. af betydning for undervisningsmiddelområdet. Der er planlagt minimum to årlige møder, hvor gensidig information og dialog er på dagsordenen. Målet er, at branchen bedst muligt kan implementere ministeriets politikker, og at ministeriet ved nye tiltag har mulighed for at tage højde for branchens input. Dialogforum vil beskæftige sig med grundskole-, erhvervsuddannelses- samt gymnasieområdet. Der har været afholdt møde den 17. januar og den 8. oktober

5 UNI-Cs styregruppe for Materialeplatformen Primo 2006 nedsatte UNI-C en styregruppe for Materialeplatformen. Materialeplatformen blev åbnet i april 2006 og er én samlet indgang (portal) til alle danske læringsressourcer/undervisningsmaterialer og har erstattet FUI-databasen. Alle organisationer, forlag og øvrige interessenter - herunder lærere - der producerer undervisningsmaterialer, sikres plads på portalen. Styregruppen træffer de overordnede beslutninger for Materialeplatformen. Styregruppen består af en repræsentant fra Undervisningsministeriet (formand), en fra Forlæggerforeningen, en fra BFU, to fra brugersiden samt en repræsentant fra UNI-C. Der har været afholdt møder den 5. februar, 9. april og 21. august. UNI-Cs brugergruppe for Materialeplatformen Gruppen er rådgivende for styregruppen for Materialeplatformen og UNI-C om emner af faglig og interessemæssig karakter. Den skal desuden være med til at gøre Materialeplatformen så god som mulig og informere flest mulige om den. Gruppen består af repræsentanter for interessenter for indholdsleverandører og de bruger, der anvender informationerne. Der har været afholdt møde den 15. maj Jørgen Schiermacher er i løbet af 2008 udtrådt som SFUs repræsentant og er blevet erstattet af Torben Piil, Gyldendal. UNI-C, EMU-dialogforum v/ Troels Rydahl EMU-dialogforum mellem Forlæggerforeningen, UNI-C og BFU afholder halvårlige møder. UNI-Cs repræsentanter har løbende orienteret om planerne for EMUs udvikling i 2008: - herunder oprydning og forenkling af eksisterende indhold, - forbedret samspil med Skoleintra m.m. - om resultaterne af en EMU brugerundersøgelse og de udviklingsmæssige konsekvenser. Grænseflader mellem EMU og de kommercielle forlag (og leverandører af it-baserede undervisningsmidler) diskuteres løbende både generelt og ud fra konkrete eksempler. Fx planlagte aktiviteter ifm. Klimatopmødet i København SKOLEBOGSMESSER Projektgruppe vedr. skolebogmesser i Århus og Roskilde. v/ Gorm Nielsen Der blev i 2006 nedsat en projektgruppe bag skolebogmesserne i Roskilde og Århus. Projektgruppen består af 12 personer. Der er repræsentanter fra CFU, SFU, BFU samt repræsentanter fra Alinea og Gyldendal. 5

6 I 2008 gennemførtes skolebogmesserne i Roskilde og Århus med god tilslutning. Udvalget har besluttet at der i 2009 også gennemføres to messer en i Århus den marts og i Roskilde den april. Der er afholdt to møder i projektgruppen: i maj og i august 2008 Skolebogmesserne 2009 forsøger ud over udstillingsaktiviteter at sætte fokus på ungdomsuddannelserne samt temaer som skønlitteratur, klima og blended learning. Projektgruppe vedr. uddannelsesforum i Odense. v/ Gorm Nielsen I tilknytning til UNI-Cs uddannelsesforum i Odense blev der i 2006 nedsat et uformelt udvalg med medlemmer fra såvel SFU og BFU. Fokus på uddannelsesforum er it i skolen, og messen afholdes samtidig med UNI-Cs konference it i skolen. Uddannelsesforum afholdes i Odense den november DIVERSE FUI v/ Lars Tindholdt, formand Øvrige repræsentanter: Gorm Nielsen FUIs formål er at udvikle, effektivisere, formidle og varetage informationer om undervisningsmidler mellem undervisningsforlagene og undervisningssektoren. Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Forlæggerforeningen udpeger 2 medlemmer, hvoraf den ene altid er bestyrelsesformand. BFU udpeger 1 medlem, og Foreningen af Centre for Undervisningsmidler udpeger 2 medlemmer. FUIs Sekretariat varetages af Center for undervisningsmidler i Aalborg. Ebog følgegruppe v/ Christine Bødtcher-Hansen Ebog har fået ny ejerstruktur, idet en række forlag er indtrådt i ejerkredsen. Som følge af den nye ejerstruktur, hvor Ebog får adgang til forlagsinput direkte fra Ebogs bestyrelse, er der blevet lavet en mere smidig procedure for samarbejdet med Forlæggerforeningen. Den nye følgegruppe bestående af forlagsrepræsentanter også uden for Forlæggerforeningen kontaktes af Ebog, når Ebog har behov for at drøfte nye tiltag m.m. med branchen. Syddansk Universitets Forskergruppe for læremidler v/ Marianne Alenius Syddansk Universitet har etableret en gruppe som skal forske i, hvordan læring foregår. Gruppen er sammensat af forskere i pædagogik og læring, en forfatter og en fra Forlæggerforeningen. Der har ikke været afholdt møder i

7 3.4 NEDLAGTE UDVALG Undervisningsministeriets referencegruppe for IT i folkeskolen Undervisningsministeriets referencegruppe som følge af regeringens handleplan for it i folkeskolen er nedlagt, idet midlerne er uddelt. 7

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur,

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur, Årsberetning Fra etablering til konsolidering. Beretning om det første år i Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidlers treårige bevillingsperiode fra september 2007 til september 2008. Etablering

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer Formandens skriftlige beretning 2013-2014 Erhvervsuddannelsesreform: Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer HL fik dog anerkendt, at HD-uddannede lærere skal kunne undervise på EUX Overenskomst

Læs mere

Skriftlig beretning 2013

Skriftlig beretning 2013 Skriftlig beretning 2013 Indhold Forord... 3 Foreningen og sekretariatet 2012-2013... 5 Beretning 2013...11 Strategi 2015... 15 Bilag - Oversigt over Rektorforeningens arbejds- og ressourcegrupper i 2013...

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 2004 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 København 2005 Biblioteksårbog 1999 1 Biblioteksårbog 2004 Redaktion: Anna Rasch, Annette Schneider, Lissa Shin

Læs mere

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Generalforsamling Iflg. foreningens vedtægter skal formanden, fagudvalgene, landskasserer, redaktør og forretningsfører aflægge deres beretninger/regnskaber og

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Strategi for Danske Erhvervsakademier... 6 Efter- og videreuddannelse... 8 Udvikling og forskning... 10 Dimensionering... 13 Udviklingskontrakter...

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

> Flere bestsellere men færre solgte bøger. > Digitale bøger i voksealderen. > Kloge kendte sælger flere fagbøger

> Flere bestsellere men færre solgte bøger. > Digitale bøger i voksealderen. > Kloge kendte sælger flere fagbøger > Flere bestsellere men færre solgte bøger > Digitale bøger i voksealderen > Kloge kendte sælger flere fagbøger 2012 Indhold > Leder 3 > Fakta om Forlæggerforeningens årsstatistik: Hvad dækker den? 4 >

Læs mere

Formandens skriftlige beretning 2013-14

Formandens skriftlige beretning 2013-14 FOLKESKOLESEKTIONEN Oktober 2014 Formandens skriftlige beretning 2013-14 Medlemsforhold Igennem de seneste år har vi, akkurat som de fleste andre faglige foreninger, haft stagnation eller nedgang i antallet

Læs mere

Kunst, Viden og Underholdning. Årsberetning : 2013. Copydan. Arkiv AVU-medier BilledKunst KulturPlus Verdens TV Tekst & Node Fællesforeningen

Kunst, Viden og Underholdning. Årsberetning : 2013. Copydan. Arkiv AVU-medier BilledKunst KulturPlus Verdens TV Tekst & Node Fællesforeningen Årsberetning : 2013 Arkiv AVU-medier BilledKunst KulturPlus Verdens TV Tekst & Node Fællesforeningen Indhold Indledning 3 AV-foreningerne Om AV-foreningerne 4 Betalings-tv og den nye medievirkelighed 5

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Undervisningsministeriet

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2003

Ordinær generalforsamling November 2003 Ordinær generalforsamling November 2003 Indhold Forord 4 Bestyrelsen 5 Endelig dagsorden 6 Sammenhæng i indsatsen 7 Opfølgning på Hvordan knækker vi kurven? 7 Vejledning om tavshedspligt 8 Reform af vejledningsindsatsen

Læs mere

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen En digital folkeskole - national strategi for it i folkeskolen Regeringen - august 2011 Indledning Det er regeringens mål, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i verden. Et

Læs mere

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Moderne dans i Danmark visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Indhold Indledning 03 Den moderne dans fødekæde 08 Den moderne dans økonomi 10 Uddannelse 16 Produktion 23 Formidling

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog Danmarks fjerde rapport i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog Marts 2014 1 Indledning Danmark ratificerede den 8. september 2000 den europæiske pagt om regionale sprog

Læs mere

Copydan er skabt og styret af kulturerhvervet og indholdsbranchen.

Copydan er skabt og styret af kulturerhvervet og indholdsbranchen. Copydan ÅRSberetning 2014 1 Forside: Billede 1: Olafur Eliasson. Fotograf: Thilo Frank. Billede 2 og 8: Ørestad Gymnasium. Fotograf: Jakob Boserup. Billede 3: Fotograf: Lars Jensen. Billede 4: Olafur Eliasson.

Læs mere

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen Center for Undervisningsmidler Rapport om Mål og resultatstyring Maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1. 1 Baggrund... 4 1. 2 Rapportens formål...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2006 Juli 2006 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Status for DEFF-sekretariatet... 4 Status for

Læs mere

KL og UVM. Fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet. (Udkast under udarbejdelse)

KL og UVM. Fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet. (Udkast under udarbejdelse) Bilag 3: Udkast til fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet, version 0.4 (Bilag til dagsordenspunkt 4: Fælles rammearkitektur på skoleområdet) KL og UVM Fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere