DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014"

Transkript

1 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014

2 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning Præsentation afvirksomheden Virksomhedens omfang Arets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Skematisk oversigt Uddybende oplysninger Målrapportering Skematiskoversigt Redegørelse for reservation Forventninger til det kommende år Regnskab Konto I I.1 i.51. Den Uafhængige Politiklagemyndighed Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse m.v Resultatopgørelse Resultatdisponering Balance Egenkapitalforklaring Likviditet og åneramme Opfølgning på tønsumsloft Bevillingsregnskabog bevillingsafregning 15

3 DEN POUTIKLAGEMYNDIGHED 1. Påtegning Årsrapporten omfatter den hovedkonto på finansloven, som Politiklagemyndigheden, CVRnr , er ansvarlig for: i i.1 i 51. Polltiklagemyndtgheden, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevulingskontrollen for Det tilkendegives hermed:. at årsrapporten er rigtig, det vil sige, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlin formationer eller udeladelser, herunder at målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgø rende,. at de dispositioner, som er omfattet at regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvalt ning at de midler og ved driften af den virksomhed, der er omfattet af årsrapporten. Arhus,den 4(rskrb O15 København,den Ç4 y \ 1LL L : (/ F[rsten Dyrnan Barbara Bertelsen Direktør Departementschef i

4 DEN POLTI KLAGEMYN DIGH ED 2. Beretning 2.1. Præsentation af virksomheden Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hører organisatorisk under Justitsministeriet. Oprettelsen af Politiklagemyndigheden blev vedtaget ved lov nr. 404 af 21. april Politiklagemyndighedens opgaver er, i fuld uafhængighed af politi og anklagemyndighed efter reglerne i retsplejelovens kap. 93 b og c,. at behandle og træffe afgørelse i sager, hvor der er klaget over politipersonalets adfærd. at efterforske strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten. at efterforske sager om personer, der er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Opgaverne blev indtil den I. januar varetaget af statsadvokaterne. Politiklagemyndigheden ledes af Politiklagerådet og en direktør. Politiklagerådet består af en formand, som skal være landsdommer, I advokat, I universitetslærer i retsvidenskab og 2 repræsen tanter for offentligheden. Politiklagerådet er myndighedens øverste ledelse og har det overordnede ansvar for myndighedens virksomhed. Direktøren varetager den daglige ledelse i myndigheden. Udover direktøren bestod Politiklagemyndighedens personale pr efterforskere, 7 administrative medarbejdere og i student. december af I 0 jurister, Politiklagemyndigheden er fysisk placeret i Aarhus. Det er Politiklagemyndighedens vision gennem opgavevaretagelsen og som uafhængig myndighed. at medvirke til at sikre retssikkerheden for alle implicerede i politiklagesagerne.. at skabe størst mulig tillid både hos offentligheden og politiet til, at sager vedrørende politiets personale behandles korrekt, objektivt og retssikkerhedsmæssigt forsvarligt. 2

5 DEN POLTI KLAG EMYN DIGH ED. at sikre en korrekt og hurtig gennemførelse af sagernes behandling, herunder træffe afgø relser på et objektivt grundlag, der afspejler myndighedens uafhængighed.. at varetage sine opgaver med den højeste kvalitet, service og effektivitet.. at sikre en meget høj grad af borgertilgængelighed og informationsformidling og derigen nem medvirke til at give befolkningen indsigt i behandlingen af politiklagesager.. at etablere og udbygge et stærkt internationalt samarbejde med tilsvarende myndigheder i andre europæiske lande. Årsrapporten aflægges for hovedkonto I I.1 I.51. udgør den samlede virksomhed. Politiklagemyndigheden (driftsbevilling), der 2.2. Virksomhedens omfang Tabel I : Virksomhedens samlede aktivitet (mio. kr.) Hovedkonto Navn Bevillingstype Bevilling Regnskab Politiklagemyndigheden Driftsbevilling Udgifter 19,8 20,9 Indtægter 0, Årets faglige resultater Politiklagemyndigheden har 2014 oplevet, at den stigning i sagsantallet, som myndigheden har kunnet konstatere siden myndighedens start 1. januar 2012, er fortsat i Navnlig på efterfor skersiden har det stigende sagsantal og myndighedens behandling af flere store og komplekse sager i 2014 betydet, at antallet af verserende sager hos den enkelte medarbejder er steget mærkbart. Derfor har Potitiklagemyndigheden I. marts ansat yderligere to efterforskere, således at der i alt i Politiklagemyndigheden er ansat 10 efterforskere, inkl. efterforskningschefen. Udviklingen i antallet af indkomne sager har således også været fulgt nøje i 2014, og der har fortsat været stor fokus på myndighedens sagsbehandlingstider og tiltag til nedbringelse af disse. I 2014 har Politiklagemyndigheden oplevet en vis ophobning af ikke afgjorte sager. Baggrunden herfor er, at myndigheden i en række sager over for retten har protesteret over, at flere indklagede eller anmeldte polititjenestemænd i samme sag, kan have beskikket den samme advokat eller advokater fra samme advokatkontor. Byretten i Aarhus og Vestre Landsret har i en række sager taget Politiklagemyndighedens protest til følge. Tre af disse sager er med Procesbevillingsnævnets tilla delse af de involverede polititjenestemænd indbragt for Højesteret, der endnu ikke har taget stiling. Problemstillingen har medført en mærkbar forlængelse af sagsbehandlingstiden i disse sager. 31

6 DEN POLTI KLAGEMYNDIGHED I 2012 besluttede Polïtiklagemyndigheden at iværksætte en brugertilfredshedsundersøgelse. Rammerne for undersøgelsen er løbet af 2014 lagt fast, og selve undersøgelsen varetages af en lektor fra Københavns Universitet. Dataindsamling til brug for undersøgelsen, der er tiltænkt at skulle indgå i den evaluering af politiklageordningen, som justitsministeren ved ordningens start, stillede Folketingets retsudvalg i udsigt, starter I januar I efteråret 2014 har Politiklagemyndigheden, med henblik på yderligere at sikre borgernes tillid til klagesystemet, indført en ordning, hvor en borger, der indgiver en klage til myndigheden, umiddel bart efter klagens modtagelse bliver ringet op af en af myndighedens jurister med henblik på en kort indføring i, hvordan klagesagen vil forløbe, og således at klageren får mulighed for at få be svaret indledende spørgsmål af opklarende karakter. 4

7 Heraf Heraf Heraf Herafløn Herafafskrivninger Heraf DEN POLiTI KLAGEMYN DIGH ED. 2A. Årets økonomiske resultat Arsrapporten aflægges for hovedkonto I I I I.51. Politiklagemyndigheden. Hovedtallene for 2014 er følgende: Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved og nøgletal Hovedtal Mio. kr Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter 20,6 20,7 19,8 indtægtsført bevilling 20,6 20,7 19,8 eksterne indtægter øvrige indtægter Ordinære driftsomkostninger 17,4 18,3 20,6 12,4 14,5 15,4 0,1 0,1 0,1 øvrige omkostninger 4,9 3,7 5,1 Resultatafordinæredrift 3,2 2,4 0,8 Resultat før finansielle poster 3,2 2,4 1,1 Årets resultat 3,2 2,4 1,1 Balance 5,3 8,3 7,7 Anlægsaktiver 0,7 0,9 0,7 Omsætningsaktiver 4,6 7,3 6,9 Egenkapital 3,6 6,0 4,9 Langfristet gæld 0,3 0,2 0,3 Kortfristetgæld 1,4 2,1 2,4 Lånerammen 1,0 1,0 1,0 Træk på lånerammen 0,2 0,5 0,3 Finansielle nøgletat Udnyttelsesgrad aflånerammen 24,5% 50,1% 32,5% Negativ udsvingsrate 7,8 13,5 10,9 Overskudsgrad 15,6% 11,4% 5,4% Bevillingsandel I 00,0% I 00,0% I 00,0% Personaleoptysninger Antalårsværk 17,0 22,8 25,6 Årsværkspris (1.000 kr.) 728,4 636,3 600,2 Lønomkostningsandel 60,2% 70,1% 77,6% Lønsumsloft (mio. kr.) 17,7 17,7 17,4 Lønforbrug (mio. kr.) 12,4 14,5 15,4 5

8 DEN POLTI KLAGEMYN DIGHED I Det fremgår af tabellen, at de ordinære driftsindtægter 2014 ikke har været tilstrækkelige til at dække Politiklagemyndighedens ordinære driftsomkostninger. Arets resultat er således som forventet ved årets start et underskud på I, I mio. kr. Underskuddet finansieres af overførte overskud fra tidligere år. Politiklagemyndighedens ledelse valgte i 2013 på grund af den fortsatte stigning i sagsantallet at ansætte yderligere personale i form af 2 jurister, 2 efterforskere og I administrativ medarbejder. Ansættelsen af yderligere personale har betydet en stigning i myndighedens lønomkostninger fra 14,5 mio. kr. i 2013 til 15,4 mio. kr. i Der ses endvidere en stigning i virksomhedens øvrige omkostninger på 1,4 mio. kr. fra 3,7 mio. kr. i 2013 til 5,1 mio. kr. i Stigningen i omkostnin gerne skyldes primært udgifter til den igangværende brugertilfredshedsundersøgelse. Herudover en stigning i Politiklagemyndighedens udgifter til medarbejderudvikling, Itjenesteydelser mv. ses Politiklagemyndighedens forventninger til årets resultat er stort set indfriet. Årets resultat i forhold til de samlede indtægter medfører en overskudsgrad på 5,4 %. Politiklagemyndigheden besidder ikke fast ejendom eller immaterielle aktiver. ITaktiver henhører under Justitsministeriets ITfællesskab (J I F). Politiklagemyndigheden besidder materielle aktiver i form af to tjenestebiler. For så vidt angår de bevillingsmæssige rammer for 2015 forventer Politiklagemyndigheden at anvende i størrelsesordenen 2 mio. kr. af det overførte overskud fra tidligere år. Anvendelsen skyldes blandt andet ansættelse af yderligere personale, lokaleudvidelse, øgede omkostninger til IT samt fortsættelse af et projekt vedr. en forsøgsordning med mægling politiklagesager. 6

9 DEN POLTIKLAGEMYNDIGHED Opgaver og ressourcer Skematisk oversigt Tabel 3 Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver Opgave Indtægtsført be Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets villing overskud 0. Hjælpefunktioner 2,7 mio. kr. 2,9 mio. kr. 0,2 mio. kr. samt generel lede! se og administrati on 1. Håndtering af 17,1 mio. kr. 18,0 mio. kr. 0,9 mio. kr. politiklager I alt 19,8 mio. kr. 20,9 mio kr. 1,1 mio. kr. Den skematiske oversigt er opgjort på baggrund af finanslovens specifikation af udgifter på ver. Omkostningerne er fordelt ud fra en skønsmæssig vurdering foretaget af myndighedens se. opga edel Uddybende oplysninger Den Uafhængige Politiklagemyndighed har i 2014 modtaget sager, hvoraf sager er behandlet efter reglerne i retsplejelovens kapitel 93 b og c. 634 sager vedrørte andre ger/henvendelser, hvoraf størstedelen af sagerne er videresendt til de enkelte politikredse til handling som dispositionsklager. kla be Antal sager modtaget i Politiklagemyndigheden Straffesager 435 (37) Færdseissager 430 (29) Undersøgelser 1020 a, stk (3) 16 II Adfærdsklager 726 (71) Andre klager/henvendelser Nye sager alt 1919 (140) Politiklagemyndigheden modtog primo januar sager, der var indgået ved de regionale statsadvokater i perioden fra den 1. november 201 I til den 31 december Sagerne er angivet i parentes i ovenstående tabel. Sagerne er ikke medregnet i forbindelse med vurderingen af udviklingen i antallet af registrerede klager og anmeldelser 7

10 DEN POLTI KLAGEMYNDIGHED PoIitikagemynUigheden har 2014 registreret 496 straffesager mod politipersonale mod 433 sager i 2013, svarende til en stigning på 14,5 %. Niveauet for indkomne klager over politipersonalets adfærd svarer til niveauet i 2013, idet der i 2014 er registreret 651 sager mod 652 sager i året før. Der ses en stigning i antallet af anmeldelser om færdselslovsovertrædelser på 2,2 ¾, idet der i 2014 er registreret 456 sager mod 446 sager i Der er i 2014 registreret I 1 sager omhandlende undersøgelser efter retsplejelovens 1020 a, stk. 2, hvilket er det laveste niveau i en årrække. Politiklagemyndigheden registrerede i 2012 og 2013 henholdsvis 18 og 16 sager. Detfremgår af Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011 om behand lingen af klager over politiet, at der er i perioden 2006 til 201 I blev registreret henholdsvis 20, 21, 14, 12, 12 og 14 sager årligt. Rigsadvokatens beretning for 2010 og 2011 om behandlingen af klager over politiet kan i øvrigt anvendes som sammenligningsgrundlag for en vurdering af udviklingen i antallet af adfærdsklager og straffesager mod politipersonale. Det fremgår af beretningen, at der i 201 I blev registreret 271 straffesager mod politipersonale og 415 klager over politipersonalets adfærd. Politiklagemyndigheden har i 2014 registreret 496 straffesager mod politipersonale. Der er således sket en stigning i antallet af straffesager på 83 % fra 271 sager i 201 i til 496 sager i Politiklagemyndigheden har i 2014 registreret 651 klager over politipersonalets adfærd. Det svarer til en stigning på 57 % fra 41 5 klager i 201 I til 651 klager i Der er i 2014 afgjort I.584 sager efter reglerne i retsplejelovens kap. 93 b og c. Hertil kommer 450 sager, der er videresendt til politikredsene eller anklagemyndigheden til afgørelse som en klage over dispositioner. Endelig er der i 2014 truffet afgørelse i 184 sager om aktindsigt eller sket anden vejledning af borgeren. Antal sager afgjort efter reglerne i retsplejelovens kapitel 93 b og c: Straffesager Færdseissager Færdseissager oriente Undersøgelser i 020 a, stk I 0 Adfærdssager Politiklagesagerialt

11 DEN POLTI KLAGEMYNDIGHED Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de 468 straffesager, der er afgjort 2014 er 186 dage. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstïd for de 408 færdseissager, som er afgjort af Politiktage myndigheden, er 96 dage. 55 færdseissager er afgjort af politèdirektørerne og er derfor ikke medregnet i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de 10 sager behandlet efter reglerne i I 020 a, stk. 2 er 257 dage. retsplejelovens Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de 643 afgjorte adfærdsklagesager er 88 dage Målrapportering Politiklagemyndigheden er en relativ ny myndighed, der blev oprettet med virkning fra 1. januar Politiklagemyndigheden har i sine tre første år ikke fastsat interne målsætninger. Politikla gemyndighedens fokus har været at få etableret de rammer, som skal være grundlaget for, at sagsbehandlingen kan ske på et højt fagligt niveau og at sagerne bliver behandlet sagligt, korrekt og inden for rimelig tid. Politiklagemyndigheden har i 2014 ikke været omfattet af mål og resultatkrav fastsat af anden part. Det fremgår dog af retsplejelovens 1019 n, at afgørelsen af en klage over politipersonalets adfærd skal træffes, inden rimelig tid efter, at Politiklagemyndigheden har modtaget klagen. Det fremgår videre, at Potitiklagemyndigheden skal underrette klageren og indkiagede om, hvorpå gen beror, såfremt afgørelsen ikke er truffet inden 6 måneder efter modtagelsen af klagen. sa Politiklagemyndigheden har 595 af de 643 afgjorte klager over politipersonales adfærd truffet af gørelse inden 180 dage fra klagens modtagelse myndigheden svarende til 93 %. Det fremgår endvidere af retsplejelovens I 020 f, at der i en straffesag eller en færdselssag omfattet af retsplejelovens kap. 93 c, skal træffes afgørelse om afvisning af anmeldelsen, indstilling af efterforskningen, påtaleopgivelse, tiltalefrafald eller tiltalerejsning inden I år fra modtagelsen af en anmeldelse om strafbart forhold. Såfremt der ikke er truffet afgørelse inden I år efter, at Politikla gemyndigheden har indledt efterforskning, skal sagens parter orienteres om, hvorpå sagen beror. I relation til behandlingen af straffesager og færdselssager bemærkes det, at Politiklagemyndighe den alene træffer afgørelse om afvisning af anmeldelsen efter retsplejelovens 749, stk. I. Øvrige sager, hvor der er indledt efterforskning, forelægges vedkommende regionale statsadvokat, som 9

12 DEN POLTI KLAGEMYN DIGH ED herefter afgør tiltalespørgsmålet. Statsadvokaternes sagsbehandlingstid indgår retsplejelovens I 020 f. fristen nævnt i For så vidt angår anmeldelser mod politipersonale om strafbart forhold er der i 408 af de 468 afgjorte straffesager truffet afgørelse inden 360 dage fra Politiklagemyndigheden har indledt efterforskning svarende til 87 %. I færdselssagerne er der i 398 af de 408 afgjorte sager truffet afgørel se inden 360 dage fra Politiklagemyndighedens indledning af efterforskningen svarende til 98 ¾ Skematisk oversigt Opgave Krav til sagsbehand Antal afgjorte sager Antal afgjorte sager lingstid i dage inden for frist Målopfyldelse Afgørelse af straffesager % Afgørelse affærdselssagør % Afgørelse af undersøgelser 1020a, stk % Afgørelse af adfærdsklagesager % Resultaterne vurderes som værende meget tilfredsstillende. 27. Redegørelse for reservation Politiklagemyndigheden havde primo 2014 ingen reservationer. Der er i vation af bevillingen til gennemførelse af opgaver ikke foretaget reser 2.8. Forventninger til det kommende år Det er Politiklagemyndighedens forventninger, at niveauet for sagstilgangen i 2014 fortsætter i Det forventes med personaleudvidelsen på efterforskersiden pr. I marts 201 5, at sagsophobningen, nævnt overfor under punkt 23, vil blive afviklet, og at der dermed vil blive skabt et mere jævnt sagsflow. Politiklagemyndigheden vil i 2015 fortsat have fokus på at udvikle og forenkle de interne arbejds gange, ligesom der løbende vil blive taget initiativer til at forbedre kontakten til myndighedens eks terne samarbejdspartnere. Politiklagerådet har som led Politiklagemyndighedens strategiske arbejde besluttet at se nærmere på 2 fokuspunkter i 2015, polititjenestemænd under anklage og rekruttering af personale til myn 10

13 DEN POLTI KLAG EMYN DIGH ED Uigheden. Herunder er det besluttet, at der skal udarbejdes en egentlig rekrutterings og ansættel sespolitik. 11

14 DEN UAEHÆNGGE POUTI KLAGEMYN DIGH ED 3 Regnskab Konto Den Uafhængige Politiklagemyndighed 3.1. Anvendt regnskabspraksis Politiklagemyndighedens regnskabspraksis følget tetningslinjetne Finansministetiets økonomisk Administtative Vejledning. Statens Koncern System (SKS) og Navision et anvendt som ptimæte kildet. Statens Budgetsystem et anvendt som kilde til tabelletne vedtøtende tesultatdisponeting og egenkapitalfotklati ng Resultatopgørelse m.v Resultatopgørelse Tabel 7: Resultatopgørelse (mio. kr.) Regnskab 2013 Regnskab 2014 Bevilling 2015 Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevifling Bevilling 20,7 19,8 20,0 Reserveret af indeværende års bevilliinger Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger Indtægtsført bevilling i alt 20,7 19,8 20,0 Salg af varer og tjenesteydelser Tilskud til egen drift Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt 20,7 19,8 20,0 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje 1,0 1,1 1,2 Forbrugsomkostninger Ï alt 1,0 1,1 1,2 Personaleomkostninger Lønninger 12,8 13,5 Pension 1,8 1,9 Lønrefusion 0,1 0,0 Andre personaleomkostninger Personaleomkostninger i alt 14,5 15,4 17,6 Andre ordinære driftsomkostninger 2,7 4,1 1,2 Af og nedskrivninger 0,1 0,1 Ordinære driftsomkostninger i alt 18,3 20,6 20,0 Resultat af ordinær drift 2,4 0,8 Andre driftsposter Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger 0,0 0,3 Resultatførfinansielleposter 2,4 1,1 Finansielle poster 12

15 DEN POLTI KLAG EMYN DIGH ED Finansielle indtægter 0,0 Finansielle omkostninger OO 0,0 Resultat før ekstraordinære poster 2,4 1,1 Ekstraordinære poster Ekstraordinæte indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat Resultatdisponering Tabel 8: Resultatdisponering (mio. krj Disponerettil bortfald Disponerettil reserveret egenkapital (bndiagt) Disponeret til udbytte til statskassen Disponeret til overført overskud 2,4 1 j 3_3_ Balance Tabel 9: Balance N!:! Aktiver (mio. kr.) Note Passiver (mio. kr.) Anlægsaktiver Egenkapital Immaterielle anlæsaktiver Startkapital 0,4 0,4 Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patentet mv. Udviklingsptojektet undet opføtelse Immaterielle anlægsaktiver alt Materielle anlægsaktiver Opsktivninget Reserveret egenkapital Bortfald af tets resultat Udbytte til staten Overført overskud 5,6 4,5 Gtunde, arealet og bygninger Inftasttuktut Egenkapital i alt 6,0 4,9 Hensafte forpligtelser 0,1 0,1 Produktionsanlæg og maskinet Ttanspottmatetiel 0,5 0,3 Langfristede gældsposter FF4 Langftistet gæld 0,2 0,3 Inventat og ITudstyt igangvætende arbejdet tot egen tegning Donationer Materielle anlægsaktiver i alt 0,5 0,3 Finansielle anlægsaktiver Statsfotsktivning 0,4 0,4 Ptioritetsgæld Anden langfiistet gæld Øvilge finansielle anlægsaktivet Finansielle anlægsaktiver i alt 0,4 0,4 Anlægsaktiver i alt 0,9 0,7 Omsætningsaktiver Langfristede gæld i alt 0,2 0,3 Vatebeholdning Tilgodehavendet 0,4 0,0 Vætdipapitet Likvide beholdninger Kortfristede gældsposter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden kortfristet gæld Skyldige feriepenge 0,4 0,4 0,2 0,1 1,8 1,9 FF5 Ufottentet konto FF7 Finansietingskonto 1,4 1,7 5,6 5,2 Reserveret bevilling Igangværende arbejder for fremmed regning 13

16 5,6 PenodeafarænsninasDoster I DEN UAEHÆNGIGE POLTI KLAGEMYNDIGHED I Andre likvider Likvide beholdnincier i alt 7,0 6,9 Omsætningsaktiver i alt 7,3 6,9 Aktiver alt 8,3 7,7 Bemærk anden kortfristet gæld 0,1 mio.kr. skal ï princippet stå i omsætnngsakuver med 0,1 mio.kr. 0,0 0.0 Kortfristet gæld alt 2,0 2,3 Gæld alt 2,2 2,6 Passiver i alt 8,3 7, Egenkapitalforklaring Tabel 10: Egenkapitalforklaring (mio. kr.) Egenkapital Reguleret egenkapital primo 0,4 0,4 + Ændring i reguleret egenkapital Reguleret egenkapital ultimo 0,4 0,4 Overført overskud primo 3,2 5,6 +Qverførfraåretsresultat 2,4 1,1 Overført overskud ultimo 4,5 Egenkapital ultimo året 6,0 4, Likviditet og låneramme Tabel 11: Udnyttelse aflåneramme : 2014 mio. kr. Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver 0,3 Låneramme på EL 14 1,0 Udnyttelsesgrad i pct. 32,5% 3.6. Opfølgning på lønsumsloft Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft Hovedkonto I mio. kr. Lønsumsloft EL 17,4 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykkerforbrug 17,4 Lønforbrug under lønsumsloft 15,4 Difference (mindreforbrug) 2,0 Akk. Opsparing ult ,5 Akk. Opsparing ult ,5 Det fremgår af tabel 12, at Politiklagemyndigheden har haft et mindreforbrug af Iønsumsmidler i 2014 i forhold til lønsumsloftet. 14

17 0,0 1,1 DEN POLTI KLAGEMYNDIGHED 3.5. Bevillingsregnskab og bevillingsafregning Tabel 13: Bevillingsregnskab Regnskab 2014 Bevilling Mio. kr Budget Regnskab Difference ,0 Nettoudgiftsbevilling ,8 19,8 Nettoforbrug af reservation Indtægter 0,0 Udgifter 18,3 19,8 20,9 1,1 20,0 Aretsresultat 2,4 1,1 Bemærkning: Politiklagemyndighedens hovedkonto på finansloven for 2014 er budgetteret med en nettoudgifts bevilling på 19,8 mio. kr. Regnskabet udvïser et merforbrug på, I mio. kr. 15

18 0,6 0,2 0,1 0,3 0,1 DEN POLITI KLAG EMYN DIGH ED Noter og bilag til Den Uafhængige Politiklagemyndigheds årsrapport Note 1: Materielle anlægsaktiver Grunde, Produktions Inventararealer og anlæg og ma Transport og Mio. kr. bygninger lnfrastruktur skiner materiel ITudstyr I alt Kostpris Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskred se Tilgang Afgang 0,6 0,2 Kostpris pr ,4 0,4 Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi pr ,1 0,1 0,1 0,3 Arets afskrivninger Arets nedskrivninger 0,1 Årets af og nedskrivninger 0,1 0,1 Mio. kr. Igangværende arbejder for egen regning Primosaldo pr. 1. januar 2014 Tilgang Nedskrivninger Overført til færdige materielle anlægsaktiver Kostpris pt Den Uafhængige Politiklagemyndighed har 2014 solgt en tjenestebil. Som følge af salget er årets afskrivninger i noten korrigeret med 62. I 98,43 kr. i forhold til SKS regnskabstal, således at årets afskrivninger stemmer med resultatopgørelsen. f16

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 DATATI LSYN ET i DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 321$ dt@datatilsynet.dk WWW.DATATILSYNET.DK 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB.

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 for Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K CVR 31 41 21 96 EAN nummer: 5798000020023 København 19. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014

UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014 UDLÆNDiNGE Udlændingestyrelsen Årsrapport 2014 København, marts 2015 2BERETNING 4 1.2. Ledelsens påtegning 3 1.1. Årsrapportens omfang 3 L PÅTEGNING 3 Side2af33 4.1. Bilag i 4.2. Bilag 2 Gebyrfinansieret

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Årsrapport 2012. Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Årsrapport 2012. Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Årsrapport 2012 og Den Nationale Videnskabsetiske Komité J.nr.: 1300389 Dok. nr.: 1192580 PSE/SH Årsrapport 2012 og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Som følge af udmøntningen af handlingsplanen om

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 03

1. Påtegning af det samlede regnskab 03 Årsrapport 2013 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 03 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden: mission, vision og hovedopgaver 04 2.2 Virksomhedens omfang (drift, anlæg

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29 Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Indhold 1. Påtegning... 5 2. Beretning... 6 2.1 Præsentation af Miljøstyrelsen... 6 2.2 Miljøstyrelsens økonomiske omfang... 7 2.3 Årets faglige resultater... 8 2.3.1

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere

Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 DK 1220 København K CVR 29-63-47-50 www.ktst.dk 2 Indholdsfortegnelse Påtegning af det samlede

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Årsrapport 2014 Marts 2015

Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels DMI Årsrapport 2014 Forside er under udarbejdels DMI årsrapport 2014 Danmarks Meteorologiske Institut Lyngbyvej 100 2100 København Ø www.dmi.dk Klima-, Energi og Bygningsministeriet Forsidefoto: Hans Thoft,

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2014 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 6 2.3.1.

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2009 Energistyrelsen

Årsrapport 2009 Energistyrelsen Årsrapport 2009 Energistyrelsen Årsrapport 2009 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K CVR 59 77 87 14 EAN Nummer: 5798000020009 ISBN: 978-87-7844-851-4 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...

Læs mere