DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014"

Transkript

1 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014

2 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning Præsentation afvirksomheden Virksomhedens omfang Arets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Skematisk oversigt Uddybende oplysninger Målrapportering Skematiskoversigt Redegørelse for reservation Forventninger til det kommende år Regnskab Konto I I.1 i.51. Den Uafhængige Politiklagemyndighed Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse m.v Resultatopgørelse Resultatdisponering Balance Egenkapitalforklaring Likviditet og åneramme Opfølgning på tønsumsloft Bevillingsregnskabog bevillingsafregning 15

3 DEN POUTIKLAGEMYNDIGHED 1. Påtegning Årsrapporten omfatter den hovedkonto på finansloven, som Politiklagemyndigheden, CVRnr , er ansvarlig for: i i.1 i 51. Polltiklagemyndtgheden, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevulingskontrollen for Det tilkendegives hermed:. at årsrapporten er rigtig, det vil sige, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlin formationer eller udeladelser, herunder at målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgø rende,. at de dispositioner, som er omfattet at regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvalt ning at de midler og ved driften af den virksomhed, der er omfattet af årsrapporten. Arhus,den 4(rskrb O15 København,den Ç4 y \ 1LL L : (/ F[rsten Dyrnan Barbara Bertelsen Direktør Departementschef i

4 DEN POLTI KLAGEMYN DIGH ED 2. Beretning 2.1. Præsentation af virksomheden Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hører organisatorisk under Justitsministeriet. Oprettelsen af Politiklagemyndigheden blev vedtaget ved lov nr. 404 af 21. april Politiklagemyndighedens opgaver er, i fuld uafhængighed af politi og anklagemyndighed efter reglerne i retsplejelovens kap. 93 b og c,. at behandle og træffe afgørelse i sager, hvor der er klaget over politipersonalets adfærd. at efterforske strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten. at efterforske sager om personer, der er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Opgaverne blev indtil den I. januar varetaget af statsadvokaterne. Politiklagemyndigheden ledes af Politiklagerådet og en direktør. Politiklagerådet består af en formand, som skal være landsdommer, I advokat, I universitetslærer i retsvidenskab og 2 repræsen tanter for offentligheden. Politiklagerådet er myndighedens øverste ledelse og har det overordnede ansvar for myndighedens virksomhed. Direktøren varetager den daglige ledelse i myndigheden. Udover direktøren bestod Politiklagemyndighedens personale pr efterforskere, 7 administrative medarbejdere og i student. december af I 0 jurister, Politiklagemyndigheden er fysisk placeret i Aarhus. Det er Politiklagemyndighedens vision gennem opgavevaretagelsen og som uafhængig myndighed. at medvirke til at sikre retssikkerheden for alle implicerede i politiklagesagerne.. at skabe størst mulig tillid både hos offentligheden og politiet til, at sager vedrørende politiets personale behandles korrekt, objektivt og retssikkerhedsmæssigt forsvarligt. 2

5 DEN POLTI KLAG EMYN DIGH ED. at sikre en korrekt og hurtig gennemførelse af sagernes behandling, herunder træffe afgø relser på et objektivt grundlag, der afspejler myndighedens uafhængighed.. at varetage sine opgaver med den højeste kvalitet, service og effektivitet.. at sikre en meget høj grad af borgertilgængelighed og informationsformidling og derigen nem medvirke til at give befolkningen indsigt i behandlingen af politiklagesager.. at etablere og udbygge et stærkt internationalt samarbejde med tilsvarende myndigheder i andre europæiske lande. Årsrapporten aflægges for hovedkonto I I.1 I.51. udgør den samlede virksomhed. Politiklagemyndigheden (driftsbevilling), der 2.2. Virksomhedens omfang Tabel I : Virksomhedens samlede aktivitet (mio. kr.) Hovedkonto Navn Bevillingstype Bevilling Regnskab Politiklagemyndigheden Driftsbevilling Udgifter 19,8 20,9 Indtægter 0, Årets faglige resultater Politiklagemyndigheden har 2014 oplevet, at den stigning i sagsantallet, som myndigheden har kunnet konstatere siden myndighedens start 1. januar 2012, er fortsat i Navnlig på efterfor skersiden har det stigende sagsantal og myndighedens behandling af flere store og komplekse sager i 2014 betydet, at antallet af verserende sager hos den enkelte medarbejder er steget mærkbart. Derfor har Potitiklagemyndigheden I. marts ansat yderligere to efterforskere, således at der i alt i Politiklagemyndigheden er ansat 10 efterforskere, inkl. efterforskningschefen. Udviklingen i antallet af indkomne sager har således også været fulgt nøje i 2014, og der har fortsat været stor fokus på myndighedens sagsbehandlingstider og tiltag til nedbringelse af disse. I 2014 har Politiklagemyndigheden oplevet en vis ophobning af ikke afgjorte sager. Baggrunden herfor er, at myndigheden i en række sager over for retten har protesteret over, at flere indklagede eller anmeldte polititjenestemænd i samme sag, kan have beskikket den samme advokat eller advokater fra samme advokatkontor. Byretten i Aarhus og Vestre Landsret har i en række sager taget Politiklagemyndighedens protest til følge. Tre af disse sager er med Procesbevillingsnævnets tilla delse af de involverede polititjenestemænd indbragt for Højesteret, der endnu ikke har taget stiling. Problemstillingen har medført en mærkbar forlængelse af sagsbehandlingstiden i disse sager. 31

6 DEN POLTI KLAGEMYNDIGHED I 2012 besluttede Polïtiklagemyndigheden at iværksætte en brugertilfredshedsundersøgelse. Rammerne for undersøgelsen er løbet af 2014 lagt fast, og selve undersøgelsen varetages af en lektor fra Københavns Universitet. Dataindsamling til brug for undersøgelsen, der er tiltænkt at skulle indgå i den evaluering af politiklageordningen, som justitsministeren ved ordningens start, stillede Folketingets retsudvalg i udsigt, starter I januar I efteråret 2014 har Politiklagemyndigheden, med henblik på yderligere at sikre borgernes tillid til klagesystemet, indført en ordning, hvor en borger, der indgiver en klage til myndigheden, umiddel bart efter klagens modtagelse bliver ringet op af en af myndighedens jurister med henblik på en kort indføring i, hvordan klagesagen vil forløbe, og således at klageren får mulighed for at få be svaret indledende spørgsmål af opklarende karakter. 4

7 Heraf Heraf Heraf Herafløn Herafafskrivninger Heraf DEN POLiTI KLAGEMYN DIGH ED. 2A. Årets økonomiske resultat Arsrapporten aflægges for hovedkonto I I I I.51. Politiklagemyndigheden. Hovedtallene for 2014 er følgende: Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved og nøgletal Hovedtal Mio. kr Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter 20,6 20,7 19,8 indtægtsført bevilling 20,6 20,7 19,8 eksterne indtægter øvrige indtægter Ordinære driftsomkostninger 17,4 18,3 20,6 12,4 14,5 15,4 0,1 0,1 0,1 øvrige omkostninger 4,9 3,7 5,1 Resultatafordinæredrift 3,2 2,4 0,8 Resultat før finansielle poster 3,2 2,4 1,1 Årets resultat 3,2 2,4 1,1 Balance 5,3 8,3 7,7 Anlægsaktiver 0,7 0,9 0,7 Omsætningsaktiver 4,6 7,3 6,9 Egenkapital 3,6 6,0 4,9 Langfristet gæld 0,3 0,2 0,3 Kortfristetgæld 1,4 2,1 2,4 Lånerammen 1,0 1,0 1,0 Træk på lånerammen 0,2 0,5 0,3 Finansielle nøgletat Udnyttelsesgrad aflånerammen 24,5% 50,1% 32,5% Negativ udsvingsrate 7,8 13,5 10,9 Overskudsgrad 15,6% 11,4% 5,4% Bevillingsandel I 00,0% I 00,0% I 00,0% Personaleoptysninger Antalårsværk 17,0 22,8 25,6 Årsværkspris (1.000 kr.) 728,4 636,3 600,2 Lønomkostningsandel 60,2% 70,1% 77,6% Lønsumsloft (mio. kr.) 17,7 17,7 17,4 Lønforbrug (mio. kr.) 12,4 14,5 15,4 5

8 DEN POLTI KLAGEMYN DIGHED I Det fremgår af tabellen, at de ordinære driftsindtægter 2014 ikke har været tilstrækkelige til at dække Politiklagemyndighedens ordinære driftsomkostninger. Arets resultat er således som forventet ved årets start et underskud på I, I mio. kr. Underskuddet finansieres af overførte overskud fra tidligere år. Politiklagemyndighedens ledelse valgte i 2013 på grund af den fortsatte stigning i sagsantallet at ansætte yderligere personale i form af 2 jurister, 2 efterforskere og I administrativ medarbejder. Ansættelsen af yderligere personale har betydet en stigning i myndighedens lønomkostninger fra 14,5 mio. kr. i 2013 til 15,4 mio. kr. i Der ses endvidere en stigning i virksomhedens øvrige omkostninger på 1,4 mio. kr. fra 3,7 mio. kr. i 2013 til 5,1 mio. kr. i Stigningen i omkostnin gerne skyldes primært udgifter til den igangværende brugertilfredshedsundersøgelse. Herudover en stigning i Politiklagemyndighedens udgifter til medarbejderudvikling, Itjenesteydelser mv. ses Politiklagemyndighedens forventninger til årets resultat er stort set indfriet. Årets resultat i forhold til de samlede indtægter medfører en overskudsgrad på 5,4 %. Politiklagemyndigheden besidder ikke fast ejendom eller immaterielle aktiver. ITaktiver henhører under Justitsministeriets ITfællesskab (J I F). Politiklagemyndigheden besidder materielle aktiver i form af to tjenestebiler. For så vidt angår de bevillingsmæssige rammer for 2015 forventer Politiklagemyndigheden at anvende i størrelsesordenen 2 mio. kr. af det overførte overskud fra tidligere år. Anvendelsen skyldes blandt andet ansættelse af yderligere personale, lokaleudvidelse, øgede omkostninger til IT samt fortsættelse af et projekt vedr. en forsøgsordning med mægling politiklagesager. 6

9 DEN POLTIKLAGEMYNDIGHED Opgaver og ressourcer Skematisk oversigt Tabel 3 Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver Opgave Indtægtsført be Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets villing overskud 0. Hjælpefunktioner 2,7 mio. kr. 2,9 mio. kr. 0,2 mio. kr. samt generel lede! se og administrati on 1. Håndtering af 17,1 mio. kr. 18,0 mio. kr. 0,9 mio. kr. politiklager I alt 19,8 mio. kr. 20,9 mio kr. 1,1 mio. kr. Den skematiske oversigt er opgjort på baggrund af finanslovens specifikation af udgifter på ver. Omkostningerne er fordelt ud fra en skønsmæssig vurdering foretaget af myndighedens se. opga edel Uddybende oplysninger Den Uafhængige Politiklagemyndighed har i 2014 modtaget sager, hvoraf sager er behandlet efter reglerne i retsplejelovens kapitel 93 b og c. 634 sager vedrørte andre ger/henvendelser, hvoraf størstedelen af sagerne er videresendt til de enkelte politikredse til handling som dispositionsklager. kla be Antal sager modtaget i Politiklagemyndigheden Straffesager 435 (37) Færdseissager 430 (29) Undersøgelser 1020 a, stk (3) 16 II Adfærdsklager 726 (71) Andre klager/henvendelser Nye sager alt 1919 (140) Politiklagemyndigheden modtog primo januar sager, der var indgået ved de regionale statsadvokater i perioden fra den 1. november 201 I til den 31 december Sagerne er angivet i parentes i ovenstående tabel. Sagerne er ikke medregnet i forbindelse med vurderingen af udviklingen i antallet af registrerede klager og anmeldelser 7

10 DEN POLTI KLAGEMYNDIGHED PoIitikagemynUigheden har 2014 registreret 496 straffesager mod politipersonale mod 433 sager i 2013, svarende til en stigning på 14,5 %. Niveauet for indkomne klager over politipersonalets adfærd svarer til niveauet i 2013, idet der i 2014 er registreret 651 sager mod 652 sager i året før. Der ses en stigning i antallet af anmeldelser om færdselslovsovertrædelser på 2,2 ¾, idet der i 2014 er registreret 456 sager mod 446 sager i Der er i 2014 registreret I 1 sager omhandlende undersøgelser efter retsplejelovens 1020 a, stk. 2, hvilket er det laveste niveau i en årrække. Politiklagemyndigheden registrerede i 2012 og 2013 henholdsvis 18 og 16 sager. Detfremgår af Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011 om behand lingen af klager over politiet, at der er i perioden 2006 til 201 I blev registreret henholdsvis 20, 21, 14, 12, 12 og 14 sager årligt. Rigsadvokatens beretning for 2010 og 2011 om behandlingen af klager over politiet kan i øvrigt anvendes som sammenligningsgrundlag for en vurdering af udviklingen i antallet af adfærdsklager og straffesager mod politipersonale. Det fremgår af beretningen, at der i 201 I blev registreret 271 straffesager mod politipersonale og 415 klager over politipersonalets adfærd. Politiklagemyndigheden har i 2014 registreret 496 straffesager mod politipersonale. Der er således sket en stigning i antallet af straffesager på 83 % fra 271 sager i 201 i til 496 sager i Politiklagemyndigheden har i 2014 registreret 651 klager over politipersonalets adfærd. Det svarer til en stigning på 57 % fra 41 5 klager i 201 I til 651 klager i Der er i 2014 afgjort I.584 sager efter reglerne i retsplejelovens kap. 93 b og c. Hertil kommer 450 sager, der er videresendt til politikredsene eller anklagemyndigheden til afgørelse som en klage over dispositioner. Endelig er der i 2014 truffet afgørelse i 184 sager om aktindsigt eller sket anden vejledning af borgeren. Antal sager afgjort efter reglerne i retsplejelovens kapitel 93 b og c: Straffesager Færdseissager Færdseissager oriente Undersøgelser i 020 a, stk I 0 Adfærdssager Politiklagesagerialt

11 DEN POLTI KLAGEMYNDIGHED Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de 468 straffesager, der er afgjort 2014 er 186 dage. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstïd for de 408 færdseissager, som er afgjort af Politiktage myndigheden, er 96 dage. 55 færdseissager er afgjort af politèdirektørerne og er derfor ikke medregnet i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de 10 sager behandlet efter reglerne i I 020 a, stk. 2 er 257 dage. retsplejelovens Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de 643 afgjorte adfærdsklagesager er 88 dage Målrapportering Politiklagemyndigheden er en relativ ny myndighed, der blev oprettet med virkning fra 1. januar Politiklagemyndigheden har i sine tre første år ikke fastsat interne målsætninger. Politikla gemyndighedens fokus har været at få etableret de rammer, som skal være grundlaget for, at sagsbehandlingen kan ske på et højt fagligt niveau og at sagerne bliver behandlet sagligt, korrekt og inden for rimelig tid. Politiklagemyndigheden har i 2014 ikke været omfattet af mål og resultatkrav fastsat af anden part. Det fremgår dog af retsplejelovens 1019 n, at afgørelsen af en klage over politipersonalets adfærd skal træffes, inden rimelig tid efter, at Politiklagemyndigheden har modtaget klagen. Det fremgår videre, at Potitiklagemyndigheden skal underrette klageren og indkiagede om, hvorpå gen beror, såfremt afgørelsen ikke er truffet inden 6 måneder efter modtagelsen af klagen. sa Politiklagemyndigheden har 595 af de 643 afgjorte klager over politipersonales adfærd truffet af gørelse inden 180 dage fra klagens modtagelse myndigheden svarende til 93 %. Det fremgår endvidere af retsplejelovens I 020 f, at der i en straffesag eller en færdselssag omfattet af retsplejelovens kap. 93 c, skal træffes afgørelse om afvisning af anmeldelsen, indstilling af efterforskningen, påtaleopgivelse, tiltalefrafald eller tiltalerejsning inden I år fra modtagelsen af en anmeldelse om strafbart forhold. Såfremt der ikke er truffet afgørelse inden I år efter, at Politikla gemyndigheden har indledt efterforskning, skal sagens parter orienteres om, hvorpå sagen beror. I relation til behandlingen af straffesager og færdselssager bemærkes det, at Politiklagemyndighe den alene træffer afgørelse om afvisning af anmeldelsen efter retsplejelovens 749, stk. I. Øvrige sager, hvor der er indledt efterforskning, forelægges vedkommende regionale statsadvokat, som 9

12 DEN POLTI KLAGEMYN DIGH ED herefter afgør tiltalespørgsmålet. Statsadvokaternes sagsbehandlingstid indgår retsplejelovens I 020 f. fristen nævnt i For så vidt angår anmeldelser mod politipersonale om strafbart forhold er der i 408 af de 468 afgjorte straffesager truffet afgørelse inden 360 dage fra Politiklagemyndigheden har indledt efterforskning svarende til 87 %. I færdselssagerne er der i 398 af de 408 afgjorte sager truffet afgørel se inden 360 dage fra Politiklagemyndighedens indledning af efterforskningen svarende til 98 ¾ Skematisk oversigt Opgave Krav til sagsbehand Antal afgjorte sager Antal afgjorte sager lingstid i dage inden for frist Målopfyldelse Afgørelse af straffesager % Afgørelse affærdselssagør % Afgørelse af undersøgelser 1020a, stk % Afgørelse af adfærdsklagesager % Resultaterne vurderes som værende meget tilfredsstillende. 27. Redegørelse for reservation Politiklagemyndigheden havde primo 2014 ingen reservationer. Der er i vation af bevillingen til gennemførelse af opgaver ikke foretaget reser 2.8. Forventninger til det kommende år Det er Politiklagemyndighedens forventninger, at niveauet for sagstilgangen i 2014 fortsætter i Det forventes med personaleudvidelsen på efterforskersiden pr. I marts 201 5, at sagsophobningen, nævnt overfor under punkt 23, vil blive afviklet, og at der dermed vil blive skabt et mere jævnt sagsflow. Politiklagemyndigheden vil i 2015 fortsat have fokus på at udvikle og forenkle de interne arbejds gange, ligesom der løbende vil blive taget initiativer til at forbedre kontakten til myndighedens eks terne samarbejdspartnere. Politiklagerådet har som led Politiklagemyndighedens strategiske arbejde besluttet at se nærmere på 2 fokuspunkter i 2015, polititjenestemænd under anklage og rekruttering af personale til myn 10

13 DEN POLTI KLAG EMYN DIGH ED Uigheden. Herunder er det besluttet, at der skal udarbejdes en egentlig rekrutterings og ansættel sespolitik. 11

14 DEN UAEHÆNGGE POUTI KLAGEMYN DIGH ED 3 Regnskab Konto Den Uafhængige Politiklagemyndighed 3.1. Anvendt regnskabspraksis Politiklagemyndighedens regnskabspraksis følget tetningslinjetne Finansministetiets økonomisk Administtative Vejledning. Statens Koncern System (SKS) og Navision et anvendt som ptimæte kildet. Statens Budgetsystem et anvendt som kilde til tabelletne vedtøtende tesultatdisponeting og egenkapitalfotklati ng Resultatopgørelse m.v Resultatopgørelse Tabel 7: Resultatopgørelse (mio. kr.) Regnskab 2013 Regnskab 2014 Bevilling 2015 Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevifling Bevilling 20,7 19,8 20,0 Reserveret af indeværende års bevilliinger Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger Indtægtsført bevilling i alt 20,7 19,8 20,0 Salg af varer og tjenesteydelser Tilskud til egen drift Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt 20,7 19,8 20,0 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje 1,0 1,1 1,2 Forbrugsomkostninger Ï alt 1,0 1,1 1,2 Personaleomkostninger Lønninger 12,8 13,5 Pension 1,8 1,9 Lønrefusion 0,1 0,0 Andre personaleomkostninger Personaleomkostninger i alt 14,5 15,4 17,6 Andre ordinære driftsomkostninger 2,7 4,1 1,2 Af og nedskrivninger 0,1 0,1 Ordinære driftsomkostninger i alt 18,3 20,6 20,0 Resultat af ordinær drift 2,4 0,8 Andre driftsposter Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger 0,0 0,3 Resultatførfinansielleposter 2,4 1,1 Finansielle poster 12

15 DEN POLTI KLAG EMYN DIGH ED Finansielle indtægter 0,0 Finansielle omkostninger OO 0,0 Resultat før ekstraordinære poster 2,4 1,1 Ekstraordinære poster Ekstraordinæte indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat Resultatdisponering Tabel 8: Resultatdisponering (mio. krj Disponerettil bortfald Disponerettil reserveret egenkapital (bndiagt) Disponeret til udbytte til statskassen Disponeret til overført overskud 2,4 1 j 3_3_ Balance Tabel 9: Balance N!:! Aktiver (mio. kr.) Note Passiver (mio. kr.) Anlægsaktiver Egenkapital Immaterielle anlæsaktiver Startkapital 0,4 0,4 Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patentet mv. Udviklingsptojektet undet opføtelse Immaterielle anlægsaktiver alt Materielle anlægsaktiver Opsktivninget Reserveret egenkapital Bortfald af tets resultat Udbytte til staten Overført overskud 5,6 4,5 Gtunde, arealet og bygninger Inftasttuktut Egenkapital i alt 6,0 4,9 Hensafte forpligtelser 0,1 0,1 Produktionsanlæg og maskinet Ttanspottmatetiel 0,5 0,3 Langfristede gældsposter FF4 Langftistet gæld 0,2 0,3 Inventat og ITudstyt igangvætende arbejdet tot egen tegning Donationer Materielle anlægsaktiver i alt 0,5 0,3 Finansielle anlægsaktiver Statsfotsktivning 0,4 0,4 Ptioritetsgæld Anden langfiistet gæld Øvilge finansielle anlægsaktivet Finansielle anlægsaktiver i alt 0,4 0,4 Anlægsaktiver i alt 0,9 0,7 Omsætningsaktiver Langfristede gæld i alt 0,2 0,3 Vatebeholdning Tilgodehavendet 0,4 0,0 Vætdipapitet Likvide beholdninger Kortfristede gældsposter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden kortfristet gæld Skyldige feriepenge 0,4 0,4 0,2 0,1 1,8 1,9 FF5 Ufottentet konto FF7 Finansietingskonto 1,4 1,7 5,6 5,2 Reserveret bevilling Igangværende arbejder for fremmed regning 13

16 5,6 PenodeafarænsninasDoster I DEN UAEHÆNGIGE POLTI KLAGEMYNDIGHED I Andre likvider Likvide beholdnincier i alt 7,0 6,9 Omsætningsaktiver i alt 7,3 6,9 Aktiver alt 8,3 7,7 Bemærk anden kortfristet gæld 0,1 mio.kr. skal ï princippet stå i omsætnngsakuver med 0,1 mio.kr. 0,0 0.0 Kortfristet gæld alt 2,0 2,3 Gæld alt 2,2 2,6 Passiver i alt 8,3 7, Egenkapitalforklaring Tabel 10: Egenkapitalforklaring (mio. kr.) Egenkapital Reguleret egenkapital primo 0,4 0,4 + Ændring i reguleret egenkapital Reguleret egenkapital ultimo 0,4 0,4 Overført overskud primo 3,2 5,6 +Qverførfraåretsresultat 2,4 1,1 Overført overskud ultimo 4,5 Egenkapital ultimo året 6,0 4, Likviditet og låneramme Tabel 11: Udnyttelse aflåneramme : 2014 mio. kr. Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver 0,3 Låneramme på EL 14 1,0 Udnyttelsesgrad i pct. 32,5% 3.6. Opfølgning på lønsumsloft Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft Hovedkonto I mio. kr. Lønsumsloft EL 17,4 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykkerforbrug 17,4 Lønforbrug under lønsumsloft 15,4 Difference (mindreforbrug) 2,0 Akk. Opsparing ult ,5 Akk. Opsparing ult ,5 Det fremgår af tabel 12, at Politiklagemyndigheden har haft et mindreforbrug af Iønsumsmidler i 2014 i forhold til lønsumsloftet. 14

17 0,0 1,1 DEN POLTI KLAGEMYNDIGHED 3.5. Bevillingsregnskab og bevillingsafregning Tabel 13: Bevillingsregnskab Regnskab 2014 Bevilling Mio. kr Budget Regnskab Difference ,0 Nettoudgiftsbevilling ,8 19,8 Nettoforbrug af reservation Indtægter 0,0 Udgifter 18,3 19,8 20,9 1,1 20,0 Aretsresultat 2,4 1,1 Bemærkning: Politiklagemyndighedens hovedkonto på finansloven for 2014 er budgetteret med en nettoudgifts bevilling på 19,8 mio. kr. Regnskabet udvïser et merforbrug på, I mio. kr. 15

18 0,6 0,2 0,1 0,3 0,1 DEN POLITI KLAG EMYN DIGH ED Noter og bilag til Den Uafhængige Politiklagemyndigheds årsrapport Note 1: Materielle anlægsaktiver Grunde, Produktions Inventararealer og anlæg og ma Transport og Mio. kr. bygninger lnfrastruktur skiner materiel ITudstyr I alt Kostpris Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskred se Tilgang Afgang 0,6 0,2 Kostpris pr ,4 0,4 Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi pr ,1 0,1 0,1 0,3 Arets afskrivninger Arets nedskrivninger 0,1 Årets af og nedskrivninger 0,1 0,1 Mio. kr. Igangværende arbejder for egen regning Primosaldo pr. 1. januar 2014 Tilgang Nedskrivninger Overført til færdige materielle anlægsaktiver Kostpris pt Den Uafhængige Politiklagemyndighed har 2014 solgt en tjenestebil. Som følge af salget er årets afskrivninger i noten korrigeret med 62. I 98,43 kr. i forhold til SKS regnskabstal, således at årets afskrivninger stemmer med resultatopgørelsen. f16

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Justitsministeriet. Hvilke overvejelser giver redegørelsen ministeren anledning. L (Alm. del) i Retsudvalget den 10. juni

Justitsministeriet. Hvilke overvejelser giver redegørelsen ministeren anledning. L (Alm. del) i Retsudvalget den 10. juni Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 170 Offentligt 27-06-05 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 8. juni 2005 Dok.: MCC40088 Politikontoret Udkast til tale til ministeren

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 88 Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0995

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Årsrapport 2010 for Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Beretning 3 2.1 Årets økonomiske resultat 3 2.2 Opgaver og ressourcer 5 2.2.1 Skematisk oversigt

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen ADV 5701-26 Indledning Ved lov nr. 393 af 14. juni 1995 om ændring af retspleje-loven er der indført et regelsæt om behandling af klager m.v.

Læs mere

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14 Årsrapport 2007 Studenterrådgivningen årsrapport 2007 Indhold 1. Beretning 1.1 Mission og hovedformål 1 1.2 Mål og visioner 1 1.3 Organisation 1.4 Studenterrådgivningens ydelser 1 1.5 Årets faglige resultat

Læs mere

Nota Årsrapport 2010

Nota Årsrapport 2010 2010 Nota Årsrapport 2010 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2.1 Årets faglige resultater 5 1.2.2. Årets økonomiske resultat 8 1.4. Opgaver

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Kravspecifikation til nøgletal i forlængelse af vejledningen Knæk en statslig årsrapport, baseret på 2007 kontoplanen Økonomistyrelsen 3. marts 2008 Anvendelsen

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21 Årsrapport 2010 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 7 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2016 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 21. december 2016 - Version 1.02 den 1. februar

Læs mere

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA Thygesensvej 9, 5450 Otterup CVR nr. 1299 5717 Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamlingen den 13.

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere