Indhold. Forord...3. Politiske sigtelinjer for en voksenvejledningsreform...4. Fagbevægelsens rolle og ansvar...8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Forord...3. Politiske sigtelinjer for en voksenvejledningsreform...4. Fagbevægelsens rolle og ansvar...8"

Transkript

1 Indhold Forord Politiske sigtelinjer for en voksenvejledningsreform Fagbevægelsens rolle og ansvar SiD i Danmarks største vejledningsprojekt Staten satser individuelt KAD i vejledningshjørnet HKs store spring fremad El-Forbundet vejleder på nettet Metal vejleder i afdelingerne FOA-medlemmer bliver kompetente Redaktør: Lars Bøgeskov, Citat Layout: Rikke Skovgaard, Citat Tryk: Phønix-Trykkeriet A/S 2

2 Forord Voksenvejledningen Arbejdsmarkedet ændrer sig drastisk i disse år, hvilket har store konsekvenser for de erhvervsrettede uddannelser på grund-, efter- og videreuddannelsesniveauerne. Det slår igennem både på det private og det offentlige arbejdsmarked, og det slår igennem i alle brancher. Stadig flere lønmodtagere er nødt til løbende at orientere sig i forhold til de ændringer, der sker på arbejdspladsen og på arbejdsmarkedet. Og man må hele tiden vurdere, hvordan ens kvalifikationer passer til dagens og morgendagens arbejde. Derfor bliver voksenvejledning i bredeste forstand stadig mere central som et af elementerne til at sætte den enkelte i stand til at håndtere disse udfordringer. Fagbevægelsen har gennem årtier beskæftiget sig med voksenvejledning. I forbindelse med ledighedsperioder, kriser i virksomheder og brancher, og omkring personlige forhold, har medlemmerne henvendt sig i deres fagforening og hørt om kursusmuligheder, og om mulighederne på arbejdsmarkedet i det hele taget. Fagbevægelsens arbejde med bl.a. efter- og videreuddannelse har også ofte inddraget spørgsmålet om, hvordan vi sikrer, at de rette mennesker finder de rette udbud. Derfor er fagbevægelsen stærkt optaget af det lovgivningsinitiativ, som Undervisningsministeriet har lovet her i Vi har i denne pjece sammenfattet LO-fagbevægelsens principielle holdning til voksenvejledningen, og samlet et bredt udsnit af de erfaringer fagbevægelsen aktuelt gør med voksenvejledning i praksis. Fagbevægelsen har en dobbeltinteresse dels at sikre et fornuftigt offentligt system, dels at betingelserne for vores egen indsats bliver så god som muligt. Det er med dette dobbelte formål, LO udsender denne publikation, som vi håber kan bidrage til den videre diskussion. Tine Aurvig-Huggenberger 3

3 Politiske sigtelinjer for en voksenvejledningsreform Hvad skal formålet være? Som nævnt i forordet er de stadige ændringer på arbejdsmarkedet blevet et vilkår for alle. Derfor vil alle danskere i deres erhvervskarriere have brug for at orientere sig om, hvilke muligheder de har i forhold til den udvikling, deres arbejdssituation er inde i. Det kan være spørgsmål om, hvordan man følger med udviklingen på den nuværende arbejdsplads, og om hvordan man sikrer sig at være i stand til at få ny beskæftigelse umiddelbart eller senere, hvis man skulle få behov for det. Derfor er voksenvejledning et meget bredt begreb, der dækker aktiviteter lige fra procesorienteret støtte til at orientere sig om, hvordan kravene i ens arbejde udvikler sig, til hvordan man konkret kan gennemføre en given voksenuddannelse. Derfor må formålet med at styrke voksenvejledningen være flerdelt. Vejledningen skal: - forbedre den enkeltes muligheder for at få kompetenceudvikling med udgangspunkt både i de beskæftigelsesmæssige og de personlige forudsætninger. - fremme indsatsen for at sikre fortsat beskæftigelse for voksne beskæftigede under fremtidige forandringer på arbejdsmarkedet. - styrke et fleksibelt arbejdsmarked, hvor den enkelte bedre kan orientere sig om fremtidige beskæftigelsesmuligheder og mulighederne for at erhverve sig de nødvendige kvalifikationer. Hvem er målgruppen? Vi har defineret begrebet voksenvejledning med en meget bred vifte af aktiviteter. Dermed er alle voksne med i målgruppen. Alle voksne vil ikke til stadighed efterspørge eller have behov for voksenvejledning men alle vil på givne tidspunkter i deres arbejdsliv få brug for støtte til at orientere sig i forhold til arbejdsmarkedskrav og muligheder for at dygtiggøre sig. Det betyder, at der er uendelig mange forskellige konkrete vejledningsbehov og situationer, hvor voksenvejledningen bør indgå som støtte for den enkeltes afklaring. Man kan opstille en række meget forskellige typer af vejledningsbehov. Nogle af disse behov kan skitseres således: Voksne, der ønsker at videreuddanne sig - af egen motivation og typisk for at skifte arbejde. Denne målgruppe har et erkendt behov og vil selv være motiveret for at søge vejledning. Vejledningsbehovet er typisk at finde det rigtige udbud og finde ud af hvilke vilkår, der er for deltagelse. Voksne, der har behov for vejledning om eftereller videreuddannelse i forhold til et bestemt kompetence/jobkrav i virksomheden - i forståelse med virksomheden og med et fortsat arbejde i virksomheden for øje. Denne målgruppe vil i en række tilfælde også være motiveret for at søge den vejledning, som nogen gange kan søges i samarbejde med virksomheden. Voksne, der ikke umiddelbart søger uddannelse - enten fordi arbejdspladsen ikke efterspørger det, eller fordi de ikke personligt er motiveret. Her er der ofte lige så meget tale om en motiveringsopgave som en vejledningsopgave. I forhold til at nå målgrupperne er det tydeligt, at der vil være meget forskellige forudsætninger, der skal tages hensyn til. I den første gruppe vil en stor del af vejledningen kunne foregå net-baseret via en portal eller via en telefon-service, men mange i denne gruppe vil også have brug for en egentlig vejledningssamtale med henblik på støtte til jobudvikling og efter/videreuddannelse etc. I den sidste gruppe vil personlig kontakt - og dermed den opsøgende vejledning - være helt afgørende. Hvem giver vejledning i dag? Det meget brede voksenvejledningsbegreb betyder, at der gives voksenvejledning mange forskellige steder. Nogle af hovedaktørerne er: Arbejdsformidlingen (AF) skal ifølge den eksisterende lov yde vejledning om erhverv og uddannelse (lov 416 og 419 om aktiv beskæftigelsespolitik). Denne forpligtelse gælder både i forhold til enkelt personer og virksomheder. 4

4 Hvordan AF løfter opgaven er meget afhængigt af de regionale forhold. F.eks. har AF-København et selvstændigt karrierecenter. De regionale arbejdsmarkedsråd har ofte været den formelle ramme om lokale og regionale vejledningssamarbejder der så oftest har bestået af samarbejde mellem de regionale/ lokale uddannelsesinstitutioner. Uddannelsesinstitutionerne yder vejledning typisk til enkeltpersoner, der henvender sig om de uddannelser, der er på den enkelte skole. I forbindelse med f.eks. AMU er der flere steder en del opsøgende arbejde, hvor der hjælpes med uddannelsesplanlægning etc. Det ligger også som en del af aktiviteten eksempelvis af Individuel Kompetenceafklaring at der er en høj grad af vejledning i voksenuddannelsesudbuddet Kommunerne har et ansvar for vejledning og rådgivning i forbindelse med aktiv socialpolitik, dagpenge ved sygdom, sociale pensioner, mv. Kommunerne har i mange tilfælde et ret stort antal medarbejdere, der arbejder på dette felt. Arbejdsdelingen med AF er uafklaret fremover jf. diskussionerne om det enstrengede system i forbindelse med Strukturkommissionens arbejde. Private konsulentfirmaer, der yder rådgivning til firmaer om bl.a. medarbejderuddannelse og kompetenceudvikling. F.eks. i forbindelse med konkrete udviklingsprojekter på virksomheder og i forbindelse med nye opgaver indenfor beskæftigelsesindsatsen er der en række konsulentvirksomheder, der har opbyg get erfaring og viden på voksenvejledningsfeltet. Forbund, a-kasser og lokale fagforeninger har mange aktiviteter på området. Mængden af aktiviteter afhænger meget af såvel forbund som lokalområde. I den sidste del af dette hæfte viser vi eksempler på det meget omfattende arbejde, de forskellige forbund har iværksat på voksenvejledningsfeltet. Hvad er problemet i dag og hvad ønsker fagbevægelsen? Set fra fagbevægelsens synspunkt må det konstateres, at der er mange gode initiativer, der har som mål at understøtte den enkeltes kompetenceudvikling. Det må også konstateres, at voksenvejledning er så bred en størrelse, at den nødvendigvis må have meget forskellig karakter og gives af forskellige instanser afhængig af konkrete behov, person og situation. Derfor er hovedopgaven ikke at investere mange ressourcer i et nyt, samlet system, der med helt andre mål og midler overtager de eksisterende aktiviteter. For fagbevægelsen er hovedmålsætningen for en reform af voksenvejledningen: - at få skabt sammenhæng og overblik over de nuværende aktiviteter med henblik på at styrke kvalitet, synlighed og brugbarhed for den enkelte. - at få styrket tilbuddene, således at den enkelte lønmodtager oplever, at uanset hvilken indfaldsvinkel, der er til overvejelserne om fremtidig arbejdsmarkedstilknytning og/eller kompetenceudvikling, oplever han eller hun et godt voksenvejledningstilbud. - at få brugt voksenvejledningen aktivt, så den bliver et centralt element i en bred kompetenceudviklingsstrategi på det danske arbejdsmarked. Med disse tre hovedmålsætninger kan man opstille følgende seks krav, som fagbevægelsen vil fremsætte i den kommende debat om voksenvejledningen: 1. Bedre vejledning Den meget spredte og til dels ukoordinerede vejledning, der i dag foregår i de enkelte systemer, betyder, at vejledningen ikke hænger sammen, og at kvaliteten af vejledningen er meget uensartet. Der er behov for en bedre vejledning i de enkelte delsystemer og for en bedre sammenhæng på tværs. Det bør bl.a. dreje sig om, at: - der skal arbejdes på at sikre den tværgående sammenhæng i vejledningen (så der f.eks. ikke sker, uhensigtsmæssig snæver sektorafgrænset vejledning). - der skal udvikles fælles forståelse af, hvad kvalitet i vejledning er, og hvordan den udvikles. - der skal skabes et fælles rum for opbygning af viden om voksenvejledning som professionelt område. 5

5 Politiske sigtelinjer for en voksenvejledningsreform 2. En mere målrettet og opsøgende indsats Den nævnte meget brede definition af voksenvejledning og den omfattende målgruppe betyder, at det umiddelbart kan være svært at målrette indsatsen. Men det er ikke desto mindre nødvendigt at identificere nogle kerneproblemstillinger og at målrette indsatsen i forhold til disse. I særlig grad bør der gøres en indsats i forhold til de grupper på arbejdsmarkedet, der ikke af sig selv eller via deres arbejdsplads bliver motiveret til at gøre sig overvejelser om fremtiden på arbejdsmarkedet og de dermed forbundne udviklingsbehov. Det drejer sig især om de kortuddannede, men derudover også om en meget bred gruppe af lønmodtagere f.eks. beskæftiget på områder, der i sig selv har meget lille udviklingsorientering, men som kan blive udsat for store strukturelle ændringer. Dette vil typisk kræve opsøgende virksomhed. Der bør også udvikles et mere sammenhængende tilbud til øvrige målgrupper - f.eks. gennem etablering af et bedre overblik over de eksisterende videreuddannelsesmuligheder på diplom- og masterniveau, hvor den enkelte kan orientere sig. Det kan eksempelvis ske gennem udvikling af net-portaler, gennem tilbud om telefonisk rådgivning og gennem sikring af muligheder for en vejledningssamtale. 3. Voksenvejledning er knyttet til beskæftigelsesindsatsen men er meget mere end det. Voksenvejledning sker ikke i et vakuum. For langt de fleste vil deres nuværende situation på arbejdsmarkedet i høj grad være med til at bestemme mulighederne og ønskerne til deres fremtidige placering og være med til at bestemme deres behov for og formål med kompetenceudviklingen. Samtidig har voksenvejledningen generelt det formål at styrke et fleksibelt arbejdsmarked, hvor den enkelte til stadighed kan være sikker på god beskæftigelse. Derfor er det nødvendigt med en stærk forankring i arbejdsmarkedet. Det betyder, at arbejdsmarkedets parter skal spille en central rolle, og det betyder, at voksenvejledningen skal have en tæt forbindelse til beskæftigelsespolitikken. Den meget store del af arbejdsstyrken, der i dag i kortere eller længere perioder kommer i kontakt med arbejdsløshedssystemet, er en væsentlig målgruppe for voksenvejledningsindsatsen uanset den enkeltes uddannelsesbaggrund i øvrigt. Det betyder ikke, at vejledningsindsatsen entydigt skal være knyttet til det helt umiddelbare beskæftigelsesperspektiv. Der skal tværtimod i høj grad satses på at motivere og stimulere til kompetenceudvikling også ud fra personlige og sociale behov og ønsker. 4. En samlet struktur med flere, gode muligheder I dag er der som nævnt mange aktører. Helt fra ministerieniveau er der i princippet et delt ansvar, hvor noget af vejledningen som anført har påhvilet Beskæftigelsesministeriet (fordi vejledning handler meget om mulighederne på arbejdsmarkedet), mens det meste vejledning faktisk er foregået på institutioner knyttet til Undervisningsministeriet. Vi skal som nævnt sikre, at vejledningen ikke kommer til alene at tilgodese snævre skoleinteresser (med f.eks. at få fyldt egne hold), snævre virksomhedsinteresser eller kortsigtede arbejdsmarkedsbehov for her og nu - jobåbninger. Der skal sikres en styringsstruktur, hvor den nødvendige viden fra såvel arbejdsmarkedet som uddannelsessystemet tilvejebringes, samles og anvendes. Den konkrete udformning af denne styringsstruktur vil blive påvirket af den fremtidige regionale struktur. Det bør ske efter resultaterne af strukturkommissionens udspil er på plads. Fagbevægelsen vil i den diskussion have som udgangspunkt, at der under alle omstændigheder vil være mange aktører, og at voksenvejledningen ikke udelukkende kan ligge et sted. Det er f.eks. oplagt, at erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner stadig vil have kontakt med virksomhederne, at de faglige organisationer og tillidsrepræsentanter vil skulle vejlede medlemmer, og at AF har en vejledningsrolle i forhold til de ledige. Alle skal de ind i en samlet struktur for voksenvejledningen. 6

6 5. Flere rettigheder til den enkelte må være udgangspunktet Mange LO-medlemmer ikke mindst blandt dem, der ikke i dag deltager i uddannelse er i arbejdssituationer, hvor uddannelse ikke understøttes af ledelsen. Derfor er en af nøglerne til øget motivation og deltagelse i efteruddannelse at sikre rettigheder til den enkelte. Rettigheder gør det naturligvis ikke alene. Og fagbevægelsen er, som det fremgår af eksemplerne i dette hæfte, meget engageret i at motivere og tilskynde medlemmerne til at gå ind i kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling foregår generelt set bedst, når den er baseret på egen lyst og motivation og ikke på tvang eller frygt. Det er derfor vigtigt, at voksenvejledningen kan være med til at understøtte en mere udviklingsbaseret kultur på arbejdsmarkedet, hvor løbende overvejelser om kompetenceudvikling indgår som en naturlig del af arbejdslivet, og hvor dygtiggørelse af forskellig art falder naturligt for arbejdstagerne. Der skal være en gensidig, positiv vekselvirkning mellem rettigheder, der skal være med til at sikre den brede forankring af vejledningen, og omvendt en vejledning, der skal være med til at sikre, at opnåede rettigheder understøttes og bruges. Derfor skal den enkelte have ret til at modtage uafhængig vejledning og til eventuelt efterfølgende at deltage i uddannelse. For at understøtte dette, skal voksenvejledningen sikres udbredelse og en bred forankring. stærkt advare mod, at man med den ene hånd udbygger og styrker voksenvejledningen, mens man med den anden hånd fjerner de faktiske muligheder for voksenuddannelse. Voksenvejledningen skal ses som et hjælpemiddel til at styrke den livslange læring. Det kræver en indsats fra alle - fra den enkelte, der skal være kernen i denne udvikling, fra virksomhederne, der har et stort ansvar med at støtte den enkeltes kompetenceudvikling, fra parterne, der skal skabe rammer og understøtte processen, og ikke mindst fra det offentlige, hvor der bør satses på netop at understøtte dem, der bliver motiveret for en udviklingsindsats. Voksenvejledningen må ikke blive et element i en faktisk nedprioritering af det offentliges rolle i forbindelse med de voksnes kompetenceløft for herefter at overlade ansvaret til den enkelte. Voksenvejledningen skal ses som en del af en større satsning på voksen- og efteruddannelse med henblik på at sikre den enkelte beskæftigelse og at sikre arbejdsmarkedet de nødvendige kompetencer ikke mindst i et internationaliseringsperspektiv. 6. Vejledningen må ikke stå alene livslang læring som reel mulighed Voksenvejledningen handler om at støtte kompetenceudvikling i bred forstand. For de fleste vil det på givne tidspunkter også handle om formaliserede uddannelsesforløb, og derfor er en styrket voksenvejledning kun interessant, hvis der er et uddannelsestilbud til alle. Det nytter derfor ikke, at uddannelsesaktiviteterne drosles ned, så folk ikke kan finde tilbud, når de bl.a. på basis af vejledning bliver motiveret til uddannelse. Derfor må fagbevægelsen 7

7 8

8 Fagbevægelsens særlige rolle og ansvar Vi har i det foregående beskæftiget os med nogle pejlemærker for den samlede udvikling af voksenvejledningsindsatsen. Som det har fremgået, ser vi det som en indsats, der varetages af mange forskellige aktører, herunder også fagbevægelsen. Det er derfor vor opfattelse, at vi også bør klargøre, hvad der er fagbevægelsens ansvar og opgaver i forhold til voksenvejledningen. Fagbevægelsens mest betydningsfulde opgaver i forbindelse med voksenvejledning knytter sig til en række af de forskellige opgaver, fagbevægelsen i øvrigt har. Det gælder: Kompetenceudvikling som grundlæggende strategi for en god løn og sikkerhed på arbejdsmarkedet. Fagbevægelsen har en central opgave med at sikre medlemmernes beskæftigelse og med at skabe så gode jobs som muligt. Derfor er både grundlæggende uddannelse og efter- og videreuddannelse et af de vigtige arbejdsfelter for fagbevægelsen. Herunder naturligvis også at hjælpe de enkelte medlemmer konkret, når det handler om medlemmernes ønsker til videreuddannelse. Blandt andet derfor har fagbevægelsen også, som det ses i de efterfølgende eksempler, gennem FKC (Fagbevægelsens Kompetence Center) arbejdet med vejlederuddannelse Overenskomsternes bestemmelser om efteruddannelse. Konkret er opgaven med kompetenceudvikling også en del af overenskomsterne og dermed er dette felt også formelt et samarbejdsfelt mellem fagbevægelsen og arbejdsgiverne (såvel den enkelte som arbejdsgivernesorganisationer). Uddannelsesplanlægning indgår i mange af aftalerne ud over de konkrete aftaler om kursusdeltagelse, elevlønninger, mv. Kassernes og afdelingernes rådgivning til ledige. I forbindelse med medlemmernes ledighedsperioder yder a-kasser og fagforeninger en stor rådgivning om uddannelse. Det gælder både rådgivning til enkeltmedlemmer og i forbindelse med f.eks. større virksomhedslukninger, hvor der i mange tilfælde etableres store uddannelsesprojekter med fagforeningen som central aktør. Konkrete udviklingsprojekter sammen med arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner. Fagbevægelsen har presset på for at få etableret branche- eller virksomhedsspecifikke udviklingsprojekter, hvor medlemmernes kompetenceudvikling og motivation har været centrale elementer. Det har drejet sig om både private og offentlige virksomheder. Det lokale/regionale arbejde i RAR, uddannelsesinstitutioner, mv. På lokalt og regionalt niveau samarbejder fagbevægelsen med arbejdsgiverne og de offentlige systemer om at sikre velfungerende arbejdsmarkeder og uddannelsessystemer. Der har i forskelligt omfang været inddraget voksenvejledning som et element i dette arbejde, og det er et af de punkter, hvor samarbejdet kan styrkes og udbygges. Eksempler på voksenvejledning i fagbevægelsen. Vi har samlet en række konkrete eksempler på den brede vifte af aktiviteter med voksenvejledningsindhold, der i dag foregår i fagbevægelsens regi. SID s Med på holdet STK og kompetencepakkens vejledningselementer KAD s vejledningshjørner HK s karrierecentre El-Forbundets IKA portal DM s uddannelsesvejledning i afdelingerne FOA kompetenceudviklingsprojekter 9

9 SiD i Danmarks største vejledningsprojekt SiDs vejledningsprojekt, Med På Holdet, har på tre år skaffet arbejde eller uddannelse til 840 af 1600 arbejdsløse deltagere, der ellers var på vej ud i langtidsledighed. En succes, som SiD ikke vil tabe på gulvet, når projektet slutter til marts Tyge Groes, SiD Ikke blot danske fagforeninger, kommuner, virksomheder, arbejdsformidlinger, arbejdsministeren og uddannelser reagerede positivt. Da SiD for tre år siden foreslog et tæt samarbejde for at vejlede og efteruddanne de mest udsatte på arbejdsmarkedet fik en international konference også EU til at støtte initiativet. Og EU endte med at blive hovedinvestor i SiDs forsøg på få nogle af arbejdsmarkedets svageste ufaglærte med på holdet igen. I projekt Med På Holdet har vi fat i den gruppe, som både er sværest at nå og har mest brug for vejledning. Uden personlig, social og faglig udvikling risikerer de langtidsledighed, siger Tyge Groes, som er projektleder på Med På Holdet. Tyge Groes sidder midt i landet, i Odense, hvor han prøver at koordinere de 25 styregrupper for ledige og 11 lokale virksomhedsnetværk for ansatte, som gennemfører lokale projektaktiviteter i tolv amter. Med På Holdet består af to projekter. Et for ledige, som kommer på et 20 ugers vejledningskursus med indlagt praktik. Og et andet for ansatte, som på deres virksomheder får tilbud om personlig vejledning og udarbejdelse af individuel handlingsplan ledige og foreløbig 1550 ansatte har deltaget i Med På Holdet. Tillidspagt Basis for forløbene og deres succes er et godt samarbejde mellem fagforeninger, kommuner, a-kasser, uddannelsesinstitutioner og virksomhederne i hvert projektområde. Et netværk, der ikke er let, men nødvendigt at etablere for ikke at tabe især gruppen af ledige på gulvet. Vi har med nogle af de mest sårbare mennesker på arbejdsmarkedet at gøre, og det er nødvendigt, at vi kommer ud til dem. Det kan SiD aldrig klare alene. Desuden viste et af vores tidligere forløb, kaldet I Arbejde, at der ligger enorme ressourcer i at samle alle de kræfter, som har med ledige at gøre, fortæller Tyge Groes. De 36 lokale netværk og styregrupper bag projekterne måtte finde frem til fælles lokale mål med udgangspunkt i hvert enkelt menneske. Og så skulle virksomhederne knyttes tæt til projektet, som bygger på stor tillid og troværdig- hed mellem alle parter. På den internationale konference om Med På Holdet kaldte daværende formand for EU-kommissionen, Jacques Santer, projektet for en tillidspagt. Lidt højstemt, men et godt udtryk for, at alle parter måtte tage ejerskab for projektet, for at det kunne lykkes. Hvis blot en enkelt i netværket sprang fra, så kunne alt falde på gulvet, siger Tyge Groes. Afklaring før kursus Det er indtil nu blevet til 81 forløb for ledige. Kurset begynder med en personlig samtale, som klarlægger, hvad vil jeg, og hvor står jeg. Hvis vedkommende stadig efter samtalen satser på at komme med på holdet, så fortsætter kurset med otte ugers forberedelse til praktiktiden. Otte uger hvor de ledige bliver menneskeligt opbygget og fagligt afklaret. Typisk er SID-medlemmerne ikke bevidste om de personlige kvalifikationer, som de har fået gennem både arbejde og fritidsliv. Derfor bruger vi vejledning til at afdække såvel deres formelle som deres uformelle ressourcer, hvorefter vi analyserer de konkrete muligheder i lokalområdet for sluttelig at opfordre den enkelte til selv at handle. Denne proces bruger vi meget tid og mange ressourcer på i de første otte uger, siger Tyge Groes. 10

10 Med På Holdet: Projektet består af to dele. Ufaglærte ledige på randen af langtidsledighed får et 20 ugers kursus med indlagt praktik og faglig og personlig afklaring og udvikling som mål. De ansatte deltagere får en individuel handlingsplan med efteruddannelse som mål. Efter praktiktiden på fire uger fortsætter afklaringsfasen, og til sidst får hver enkelt lagt sin handlingsplan. I hele processen er netværket af fagforeningen, arbejdsformidlingen, kommunen og uddannelsesinstitutioner velvillige medspillere, der bøjer sig for, at hver enkelt kan få opfyldt sine planer. Og til sidst komme i arbejde eller på den uddannelse, som den ledige er nået frem til i den personlige handlingsplan. Deltagerne er mennesker, som er vant til at møde lukkede døre nu møder de kun åbne døre, siger Tyge Groes. Effekten af kurset er god. Ved at bruge den nyvundne uddannelse, selvtillid og netværket med de andre ledige stiger job-effekten i året efter det afsluttende forløb. Dem, som begynder på et kursus for ledige, er meget forskellige. Men oftest ensomme. Netværket har på den baggrund fået meget ud af at dele de ledige op i rene mande- og kvindegrupper og en enkelt gang i en ren indvandrergruppe. Især har de rene mandegrupper, som eksempelvis Ribe Amt har prøvet, giver meget positive resultater. Den direkte og hjertevarme tone mellem mændene har skabt et godt netværk, og faktisk har indvandrermænd haft stor glæde af rene mandegrupper, siger Tyge Groes. De ansatte Med På Holdet-projektet for de ansatte SiDere foregår mest på små og mellemstore virksomheder, som generelt har budt hjælp til kompetenceløft velkommen. Nye arbejdsmetoder i teams og netværk samt ny teknologi og udflytning af det ensidige gentagne arbejde til østen skaber behov for opkvalificering. Vejledningen foregår på virksomhederne. Men af de 1550 ansatte i projektet har for få hidtil fået den nødvendige efteruddannelse. Det er nemlig i for høj grad de store virksomheder, som kan samle medarbejdere nok til at etablere et hold på eksempelvis en erhvervsskole. Men nu er små og mellemstore virksomheder heldigvis begyndt at Som en del af deres handlingsplan fra Med På Holdet-projektet kom Mogens Videbæk Nielsensamle fælles hold, så de kan få flere og Lars Ulrich på kloakkursus på AMU-Center København. til at sætte et kursus i gang. Det er en af de store gevinster ved projektet, siger Tyge Groes. Fra 2004 er EU-pengene væk. Men Med På Holdet er et stort anlagt projekt, hvor erfaringsopsamlingen har været seriøs og omfattende, og derfor vil Tyge Groes og de hårdtarbejdende projektledere være meget kede af det, hvis det hele falder sammen nu. Derfor kommer der, ud over en samlende rapport, en række konferencer, som skal ruste netværksaktørerne til at samarbejde endnu bedre fremover. I foreløbig seks amter er fagforeningsfolk fra Med På Holdet i gang med at samle penge ind til at fortsætte det netværksarbejde, som er bygget op gennem tre år. Ildsjæle er jo ikke til at stoppe, siger Tyge Groes. 11

11 Staten satser individuelt Statsansattes Kartel arbejder på at udvikle arbejdspladsernes årlige udviklingssamtale, så alle medlemmer får en nedskrevet personlig kompetenceudviklingsplan. Målet er faglig og social udvikling til alle. Karin Bäck og Jens Henning Ravnsmed, StK Nye arbejdsmetoder, udvidelse af arbejdsområderne og en rivende teknologisk udvikling gør efteruddannelse og medarbejderudvikling nødvendig for alle statsansatte. Reaktionen fra Statsansattes Kartel, StK, er en strategi, der skal sikre tre ting. At alle får den årlige medarbejder udviklings-samtale, MUS, at alle får lagt en individuel plan for egen kompetenceudvikling og sidst, men ikke mindst, at planen bliver overholdt. Som første mål skal vi nå frem til, at alle medlemmer får en udviklingssamtale. Samtalen skal ikke blot være for dem, som er tæt på ledelsen, men for alle medarbejdere. Man har glæde af en samtale, uanset, om man er ældre eller yngre, frontpersonale eller ej. Dernæst er målet, at der i udviklingssamtalerne for alle medarbejdere bliver lagt en konkret plan for, hvordan de vil udvikle sig både fagligt og personligt, siger souschef i StK, Jens Henning Ravnsmed. StKs arbejde er en udmøntning af overenskomstaftalerne fra 1999 og 2002 mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg. Her fik medlemmerne blandt andet gennemført, at de årlige udviklingssamtaler mellem medarbejderen og lederen skulle ende i en skriftlig kompetenceudviklingsplan. Det betyder, at udviklingssamtalerne ikke længere er noget, som arbejdspladserne kan gennemføre for sjov. Medlemmerne har nu både ret og pligt til en årlig samtale og en kompetenceudviklingsplan, siger Jens Henning Ravnsmed. Kompetencepakken Vi forhold til overenskomsten fra 1999 tog partierne ved overenskomsten i 2002 det næste skridt i retning af bedre kompetenceudvikling med Kompetencepakken. Den indeholder seks punkter, som sætter medlemmernes kompetenceudvikling i system. Blandt andet er Kompetencefonden, der uddeler de 40 millioner kroner, som før blev brugt på den nu forsvundne uddannelsesorlov, en del af Kompetencepakken. Fonden blev evalueret i 2003 med gode resultater. Evalueringen viser klart, at det er lykkedes fonden at sætte fokus på kompetenceudvikling ude på arbejdspladserne. Arbejdspladserne skal jo opfylde forudsætningerne for at få penge fra fonden, siger konsulent i StK, Karin Bäck, som især beskæftiger sig med arbejdsmarkedsspørgsmål. Også Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling, SCKK, er et resultat af arbejdet efter overenskomstaftalerne. SCKKs konsulenter giver gratis råd og skubber blidt på processen mod mere kompetenceudvikling på statslige arbejdspladser. I samarbejde med SCKK har Kriminalforsorgen blandt andet for ledere og medarbejdere udviklet MUS-seminarer, som fokuserer på strategiske kompetenceudviklingsplaner for institutionerne og individuelle udviklingsplaner for den enkelte medarbejder. Endvidere har Kriminalforsorgen med konsulentbistand fra SCKK brugt målinger fra et såkaldt kompetencebarometer til at udarbejde udviklingsønsker for hver enkelt enhed med ønsker om, hvordan medarbejderne skal løfte sig kompetencemæssigt. Manglende opfølgning Problemet er, at der for ofte ikke bliver fulgt op på udviklingssamtalernes planer for hver enkelt medarbejders udvikling. I 2004 vil vi sammen med Finansministeriet evaluere Kompetencepakken og herunder undersøge, om der bliver fulgt godt nok op på MUS-aftalerne. Hvis ikke, så vil vi 12

Den Europæiske Socialfond Mål 3. _ Viden til vækst

Den Europæiske Socialfond Mål 3. _ Viden til vækst Den Europæiske Socialfond Mål 3 _ Viden til vækst _ Viden til vækst Hvis Den Europæiske Socialfond var en dansk opfindelse, ville den have heddet Beskæftigelsesfonden. Fonden er nemlig med til at sikre,

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Fremtidens kontorarbejde

Fremtidens kontorarbejde Fremtidens kontorarbejde Analyse af udviklingstendenser i jobindhold og kvalifikationskrav August 2003 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

JUBILÆUM 1960 2010. AMU 50 år

JUBILÆUM 1960 2010. AMU 50 år Jubilæumsavis AMU 1 AMU 50 år JUBILÆUM 1960 2010 Tillykke Jubilaren skal selvfølgelig fejres i denne jubilæumsavis. Undervisningsminister Tina Nedergaard, Axel Neubert, tidligere formand i forskellige

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Parterne på nye eventyr

Parterne på nye eventyr KvaliNord Parterne på nye eventyr Analyse af udviklingsprojekter, overenskomstbestemmelser og planlægningsværktøjer til efteruddannelse i perioden 1978-2007 Axel Neubert Kompetence Kompagniet 2007 Kvalinord-projektet

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

VEU-centrenes vejledningsstrategier

VEU-centrenes vejledningsstrategier VEU-centrenes vejledningsstrategier Kristina Mariager-Anderson & Bjarne Wahlgren Oktober 2012 1 INDLEDNING 1 BAGGRUND 1 HISTORIK 1 METODEBESKRIVELSE 2 VOKSENVEJLEDNINGSSTRATEGIER 3 FORSKELLIGE VEJLEDNINGSSTRATEGIER

Læs mere

Inspirationskatalog. til AMU-uddannelsen Den personlige uddannelses- og jobplan

Inspirationskatalog. til AMU-uddannelsen Den personlige uddannelses- og jobplan Inspirationskatalog til AMU-uddannelsen Den personlige uddannelses- og jobplan Udarbejdet for Industriens Uddannelser af FLORIS Consult 11-04-2013 FLORIS Consult Kålagervej 28 2300 København S 32 97 97

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Word Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Læs mere

Kompetenceudvikling - hvordan?

Kompetenceudvikling - hvordan? Kompetenceudvikling - hvordan? T e m a h æ f t e Oversigt over metoder og redskaber til kompetenceudvikling K ø b e n h a v n 2 0 0 9 Nationalt Center for Kompetenceudvikling drives af et konsortium under

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

En lærende sikkerhedsorganisation

En lærende sikkerhedsorganisation En lærende sikkerhedsorganisation Oktober 2002 Pernille Bottrup Peter Hasle Per Langaa Jensen Ole Broberg Hans Hvenegaard Christian Biel Knudsen CASA IPL-DTU Kubix Aps. Center for Alternativ Institut for

Læs mere

Johnny Skovengaards mundtlige beretning

Johnny Skovengaards mundtlige beretning Johnny Skovengaards mundtlige beretning TIBs 3. ordinære kongres Det talte ord gælder. Ålborg den 28. september 2008. Kære venner NÆSTFORMAND JOHNNY SKOVENGAARD MUNDTLIGE BERETNING TIBs 3. ORDINÆRE KONGRES

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere