Budgetanalyse af redningsberedskabet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetanalyse af redningsberedskabet"

Transkript

1 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Afrapportering fra Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012

2 1 Titel: Budgetanalyse af redningsberedskabet Afrapportering fra Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Dato: 30. oktober 2012 Udgiver: Forsvarsministeriet Publikationen kan hentes på Forsvarsministeriets hjemmeside

3 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Delanalyser... 3 Kortlægning af det kommunale og statslige beredskab... 4 Analyser af effektiviseringsmulighederne inden for beredskabets nuværende niveaudelte struktur... 5 Udvalgets vurdering af effektiviseringsforslagene... 6 Forslag i kategori Forslag i kategori Analyse af fire forskellige scenarier for en reform af redningsberedskabet Bilag Oversigt over Deloittes provenuer i effektiviseringsanalyserne og strukturanalysen Effektiviseringsanalyser Strukturanalyse... 24

4 3 Baggrund I Aftale om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen, V, DF og K fremgår det, at der i aftaleperioden gennemføres en analyse, af det der i dag er det samlede redningsberedskab, med det formål at belyse mulighederne for generelle effektiviseringer og tilpasninger, en mere effektiv opgaveløsning samt en optimal udnyttelse af redningsberedskabets samlede ressourcer. Det fremgår endvidere af aftalen, at analysen gennemføres med henblik på - i lyset af de økonomiske udfordringer samfundet står overfor at sikre fastholdelsen af et tidssvarende og forsvarligt redningsberedskab. Dermed har analysen ikke alene til formål at identificere effektiviseringspotentialer, men skal også medvirke til at sikre, at redningsberedskabet samlet set er dimensioneret på den mest hensigtsmæssige måde. Regeringen besluttede på den baggrund i januar 2012 at igangsætte et omfattende analysearbejde af det samlede redningsberedskab. Analysearbejdet er gennemført i regi af Udvalget for Budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 med deltagelse af Forsvarsministeriet, KL, Beredskabsstyrelsen og Finansministeriet. Udvalget har haft til opgave at: Analysere det nuværende niveaudelte redningsberedskab med henblik på at identificere det størst mulige realiserbare provenu, der som minimum skal udgøre 50 mio. kr. ved fuld indfasning. 50 mio. kr. svarer til 2,6 pct. af redningsberedskabets samlede nettodriftsomkostninger i Vurdere, om der vil kunne opnås endnu større fordele økonomisk og beredskabsfagligt ved at ændre redningsberedskabets struktur og/eller ved at ændre opgavefordelingen mellem stat og kommuner. Analysearbejdet er gennemført med bistand fra konsulentfirmaet Deloitte. Delanalyser Den samlede budgetanalyse af redningsberedskabet består af: En kortlægning af både det kommunale og statslige beredskabs rammer, ressourceforbrug, planlægning, produktion, indsættelse samt internationale tendenser på beredskabsområdet. Analyser af effektiviseringsmulighederne inden for beredskabets nuværende niveaudelte struktur, herunder: Analyse 1: Dimensionering, arbejdstid og kapacitet i kommunerne Analyse 2: Det statslige regionale beredskab Analyse 3: Opgaver vedr. brandforebyggelse, planlægning og statslig administration Analyse 4: Beredskabsindsættelsen i kommunerne Analyse 5: Indkøb i både stat og kommuner En analyse af de økonomiske og beredskabsfaglige konsekvenser af fire forskellige scenarier for en reform af redningsberedskabet.

5 4 Kortlægning af det kommunale og statslige beredskab Udvalget har som led i analysearbejdet bedt Deloitte om at foretage en kortlægning af de områder i hhv. det statslige og kommunale beredskab, hvor Deloitte indledningsvist har vurderet, at der er de største effektiviseringspotentialer. Det skal bl.a. ses i sammenhæng med, at det samlede beredskab er et stort og komplekst område. 1 Deloitte har på den baggrund udarbejdet en kortlægning af både det kommunale og statslige beredskabs rammer, ressourceforbrug, planlægning, produktion, indsættelse samt internationale tendenser på beredskabsområdet. Kortlægningen er baseret på data fra en lang række datakilder, herunder bl.a. ODIN data (redningsberedskabets dataregistrerings- og indberetningssystem), Beredskabsstyrelsens årsrapporter og regnskaber mv., en spørgeskemaundersøgelse i 87 operative kommunale beredskaber 2 samt uddybende interview og kortlægninger i 16 kommunale beredskaber, kommunale regnskaber, statslige og kommunale overenskomster, kommunale beredskabsplaner og dimensioneringsplaner, internationale analyser og vurderinger mv. Det fremgår bl.a. af kortlægningen, at det statslige og de kommunale beredskab(er) i 2011 samlet anvendte mandetimer på håndtering af i alt hændelser. Det fremgår endvidere, at nettodriftsomkostningerne til det samlede beredskab i en årrække har ligget på et stabilt niveau og i 2011 udgjorde ca. 1,9 mia. kr., hvoraf ca. 0,5 mia. kr. vedrører det statslige beredskab og ca. 1,4 mia. kr. de kommunale beredskaber, jf. tabel 1. Tabel 1 Udvikling i nettodriftsomkostninger Mio. kr., 2011-priser Kommunale beredskaber 1.329, , , , ,7 Statslige beredskab 521,1 529,6 561,3 533,8 527,8 I alt 1.850, , , , ,5 Kilde: Deloitte (2012): Budgetanalyse af redningsberedskabet Der er i udvalget enighed om, at Deloittes kortlægning giver et overblik over både det kommunale og statslige beredskabs rammer, ressourceforbrug, planlægning, produktion, indsættelse samt internationale tendenser på beredskabsområdet. 1 Analysen er som følge heraf afgrænset fra en uddybende vurdering af de økonomiske tendenser på beredskabsområdet i de nordiske lande, en analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af marginale ændringer i kommunernes serviceniveau, herunder responstid, bemanding mv., en kortlægning af specialkapaciteter i de kommunale beredskaber, herunder specialmateriel og særlige personalekompetencer, samt en detaljeret kortlægning af uddannelses- og øvelsesaktiviteter i de kommunale beredskaber. En nærmere analyse af disse områder vil bl.a. kunne udgøre grundlag for udarbejdelse af yderligere effektiviseringsforslag. 2 Idet 11 kommuner har indgået aftale med en nabokommune om levering af beredskabsydelser, dækker spørgeskemaundersøgelsen samtlige kommuner.

6 5 Udvalget vurderer på den baggrund, at kortlægningen kan fungere som grundlag for: Udarbejdelse af forslag til effektivisering af beredskabet samt vurdering af forslagenes økonomiske og beredskabsfaglige konsekvenser. Foreløbige vurderinger af de økonomiske og beredskabsfaglige konsekvenser af ændringer i beredskabets struktur, herunder forskellige modeller for etablering af en ny struktur. Analyser af effektiviseringsmulighederne inden for beredskabets nuværende niveaudelte struktur Udvalget har endvidere bedt Deloitte om at udarbejde 5 delanalyser af effektiviseringsmulighederne inden for beredskabets nuværende niveaudelte struktur, herunder: Analyse 1: Dimensionering, arbejdstid og kapacitet i kommunerne Analyse 2: Det statslige regionale beredskab Analyse 3: Brandforebyggelse, planlægning og statslige administration Analyse 4: Beredskabsindsættelsen i kommunerne Analyse 5: Indkøb i både stat og kommuner Deloittes analyser indeholder effektiviseringsforslag for i alt 211,5-299,3 mio. kr. 3 årligt ved fuld indfasning efter 4 år, jf. tabel 2, svarende til ca pct. af redningsberedskabets samlede nettodriftsomkostninger i Tabel 2 Effektiviseringsanalyser med tilhørende provenuer Nettoprovenu Mio. kr., 2011-priser Analyse 1: Dimensionering, arbejdstid og kapacitet i kommunerne 77,3-137,3 Analyse 2: Det statslige regionale beredskab 55,2-83,0 Analyse 3: Brandforebyggelse, planlægning og statslig administration 25,3 Analyse 4: Beredskabsindsættelsen i kommunerne 46,1 Analyse 5: Indkøb i både stat og kommuner 7,6 I alt 211,5-299,3 Anm.: For analyserne er angivet det forventede provenu ved implementering af samtlige forslag. Der er taget højde for forslagenes indbyrdes indvirkning på hinanden. I analysen af det statslige redningsberedskab er ikke indregnet konsekvenserne af reduktionen i antallet af værnepligtige fra , som indgår i aftalen om redningsberedskabet i 2012, idet alle analyser tager udgangspunkt i udgiftsniveauet i Kilde: Deloitte og egne beregninger. 3 Det gælder generelt for alle Deloittes effektiviseringsforslag, at der i provenuerne er indregnet evt. implementerings- og transitionsomkostninger.

7 6 Oversigt over effektiviseringsforslag i de enkelte delanalyser fremgår af bilag 1. Udvalgets vurdering af effektiviseringsforslagene Udvalget har foretaget en overordnet vurdering af forslagene i de enkelte delanalyser. Udvalgets vurdering af forslagene i de enkelte delanalyser kan grundlæggende opsummeres i to kategorier: 1. Forslag, hvor der i udvalget er enighed om, at disse indebærer et realiserbart provenuskøn, der efter igangsættelse kan implementeres umiddelbart og uden nævneværdige konsekvenser for serviceniveauet. Der kan dog i forbindelse med den konkrete implementering være behov for mindre justeringer og uddybning af forslagene, der dog ikke forventes at påvirke provenuet. 2. Forslag, hvor udvalget i forbindelse med vurderingen ikke er nået til enighed, herunder i forhold til fx forslagets realiserbarhed, provenu og konsekvenser for serviceniveauet. Der er typisk tale om, at der i vurderingen af de enkelte forslag er medlemmer af udvalget, der har en anden vurdering end resten af udvalget, jf. nedenstående bemærkninger til forslagene i kategori 2. Forslag i kategori 1 Udvalget vurderer, at tre forslag fra analysen af de statslige beredskabscentre (Analyse 2), ét forslag fra analyse af brandforebyggelse, planlægning og statslig administration (Analyse 3), to forslag fra analysen af beredskabsindsættelsen i kommunerne (Analyse 4) samt forslaget om fælles indkøb på beredskabsområdet i stat og kommuner (Analyse 5) hører til kategori 1, jf. tabel 3. Forslagene i kategori 1 indebærer samlet set et provenu på ca. 67 mio. kr. ved fuld indfasning efter fire år, jf. tabel 3, svarende til ca. 3,5 pct. af redningsberedskabets samlede nettodriftsomkostninger i 2011.

8 7 Tabel 3 Forslag i kategori 1 og Deloittes provenuskøn Initiativ År 1 År 2 År 3 År 4 Mio. kr., 2011-priser Forslag fra Analyse 2 Forlængelse af værnepligten 0,0 14,2 14,2 14,2 Sammenlægning af det statslige beredskab på Sjælland 1,3 2,8 7,4 7,4 Etablering af ø-beredskab på Bornholm 0,0 2,5 13,7 13,7 Forslag fra Analyse 3 Reduceret administration i Beredskabsstyrelsen 1,2 2,3 2,3 2,3 Forslag fra Analyse 4 Højere gebyrtakst for blinde alarmer 3,7 5,5 7,4 7,4 Udskiftning af ikke-driftssikre ABA-anlæg 7,4 11,0 14,7 14,7 Forslag fra Analyse 5 Fælles indkøb og indkøbsfunktion 3,0 3,7 6,6 7,6 I alt 16,6 42,0 66,3 67,3 Anm.: Der er taget højde for forslagenes indbyrdes indvirkning på hinanden. I analysen af det statslige redningsberedskab er ikke indregnet konsekvenserne af reduktionen i antallet af værnepligtige fra , som indgår i aftalen om redningsberedskabet i 2012, idet alle analyser tager udgangspunkt i udgiftsniveauet i Kilde: Deloitte (2012): Budgetanalyse af redningsberedskabet Forlængelse af værnepligten, jf. analyse 2 Der er i dag 6 måneders værnepligt i Beredskabsstyrelsen. Deloitte fremhæver i analysen af det statslige regionale beredskab, at en forlængelse af værnepligten til 9 måneder giver mulighed for bedre nyttiggørelse af værnepligtige i det statslige redningsberedskab. Således vil en forlængelse af værnepligten ifølge Deloitte muliggøre, at det statslige regionale beredskab kan reducere antallet af årligt indkaldte værnepligtige fra 690 i 2012 til 440 fremadrettet og opnå samme beredskab, robusthed mv. som i dag. Endvidere vil en reduktion i antallet af indkaldte værnepligtige indebære en effektiviseringsgevinst. Der er i udvalget enighed om, at forslaget vil kunne implementeres, idet det bl.a. åbner mulighed for en yderligere styrkelse af det statslige beredskabs kompetencer. En forlængelse af værnepligten skal imidlertid ses i sammenhæng med strukturanalysen, hvor det fremgår, at en evt. grundlæggende strukturændring kan ledsages af en suspension af værnepligten.

9 8 Sammenlægning af det statslige beredskab på Sjælland, jf. analyse 2 Deloitte fremhæver i analysen af det statslige regionale beredskab, at en sammenlægning af beredskabscentret i Næstved med beredskabscentret i Hedehusene vil optimere det statslige beredskabs opgaveløsning inden for dækningsområdet, herunder særligt i forhold til hovedstadsområdet. Endvidere vil en sammenlægning ifølge Deloitte indebære, at der kan opnås beredskabsmæssige synergieffekter samt effektiviseringsgevinster som følge af bl.a. stordriftsfordele. Der er i udvalget enighed om, at forslaget bl.a. vil kunne bidrage til at optimere det statslige regionale beredskabs opgaveløsning i hovedstadsområdet. Forslaget indebærer en strukturændring og skal ligeledes ses i sammenhæng med strukturanalysen, hvor forskellige modeller for en fremtidig struktur er analyseret. Endvidere indebærer forslaget en væsentlig investering. Etablering af ø-beredskab på Bornholm, jf. analyse 2 Det fremgår af Deloittes analyse af det statslige regionale beredskab, at beredskabscentrene er dimensioneret ens. Bornholms beredskabscenter dækker imidlertid et langt mindre område end de øvrige beredskabscentre. I 2011 havde Beredskabscentret på Bornholm ca. halvt så mange indsatser som de øvrige beredskabscentre. På grund af centrets geografiske placering har det imidlertid en række særlige opgaver. Deloitte foreslår på den baggrund, at der etableres et særligt ø-beredskab på Bornholm, der muliggør en bedre tværgående koordinering og nyttiggørelse af både de statslige og kommunale kapaciteter. Etablering af et ø-beredskab på Bornholm vil ifølge Deloitte medføre en række synergieffekter, herunder muliggøre en reduktion i antallet af værnepligtige og befalingsmænd på beredskabscentret. Forslaget indebærer en reduktion på 58 værnepligtige. Der er i udvalget enighed om, at der er en overkapacitet på Bornholm, herunder at det statslige og kommunale beredskab på Bornholm vil kunne konsolideres. I givet fald vil det være Beredskabsstyrelsens og evt. Bornholms Regionskommunes opgave at udarbejde konkret model herfor. En reduktion i det statslige redningsberedskab på Bornholm indebærer en reduktion i det samlede statslige regionale redningsberedskabs kapacitet. Med reduktionen vurderes der fortsat at være et forsvarligt redningsberedskab på Bornholm. Reduceret administration i Beredskabsstyrelsen, jf. analyse 3 Det fremgår af Deloittes analyse af brandforebyggelse, dimensioneringsplanlægning og statslig administration, at enkelte af Beredskabsstyrelsens administrative opgaver vil kunne tilrettelægges mere hensigtsmæssigt og optimeres. Der er i udvalget enighed om, at forslaget vil kunne implementeres. I givet fald vil det være Beredskabsstyrelsens opgave at udarbejde konkret model herfor.

10 9 Højere gebyrtakst for blinde alarmer fra ABA-anlæg, jf. analyse 4 Redningsberedskabet anvendte ifølge Deloitte i mandetimer på udrykning til blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg (ABAanlæg) svarende til ca. 18 pct. af det samlede antal timer anvendt på udrykning. Hertil kommer, at det kun er ca. hver 10. alarm fra et ABA-anlæg, der er reel. Deloitte vurderer, at ressourceforbruget vil kunne reduceres ved at hæve gebyret for blinde alarmer fra ABA-anlæg, bl.a. med henblik på at styrke ordningens præventive effekt. Der er i udvalget enighed om, at en højere gebyrtakst for udrykning til blinde alarmer kan bidrage til at nedbringe antallet af udrykninger, idet det vil styrke ordningens præventive effekt, herunder at Deloittes provenuskøn er realiserbart. Udskiftning af ikke-driftssikre ABA-anlæg, jf. analyse 4 Deloitte vurderer endvidere, at strengere krav til ABA-anlæg vil kunne bidrage til at forbedre anlæggene og dermed reducere antallet af blinde alarmer fra ABA-anlæg. Som følge heraf vil der også ske en reduktion i antallet af udrykninger til blinde alarmer. Der er i udvalget enighed om, at strengere krav til ABA-anlæg vil kunne bidrage til en betydelig reduktion i antallet af blinde alarmer. Udvalget finder endvidere, at Deloittes provenuskøn er realiserbart og kan implementeres uden nævneværdige konsekvenser for serviceniveauet, såfremt gældende forskrifter og standarder for godkendelse af ABA-anlæg tilpasses. Fælles indkøb og indkøbsfunktion, jf. analyse 5 Deloitte har foretaget en analyse af indkøb i det statslige og de kommunale beredskab(er), herunder af en indkøbsvolumen svarende til 288 mio. kr. 4 Deloitte vurderer, at potentialet for at effektivisere indkøb i redningsberedskabet udgør knap 8 mio. kr. årligt, idet det forudsættes, at der etableres en central indkøbsfunktion, der varetager det strategiske indkøbsansvar. Der er i udvalget enighed om, at Deloittes provenuskøn er realiserbart og vil kunne implementeres med en justering af den konkrete model for etablering af en fælles indkøbsfunktion i forhold til Deloittes forslag. Det vil i givet fald være Beredskabsstyrelsens og KLs opgave i samarbejde at udarbejde konkret model herfor, enten ved en samling af indkøbsopgaven i en fælles indkøbsfunktion i statsligt regi, eller ved at de kommunale indkøb varetages af en fælleskommunal organisation eller en kombination heraf. 4 Deloittes analyse af indkøb er bl.a. afgrænset fra køb af tjenesteydelser, herunder særligt køb af beredskabsydelser hos tredjepartsleverandører. Deloittes vurdering af potentialet fordeler sig med op til 1,1 mio. kr. i det statslige redningsberedskab og 8,5 mio. kr. i det kommunale redningsberedskab ved fuld indfasning. De årlige implementeringsomkostninger er beregnet til 2,0 mio. kr.

11 10 Forslag i kategori 2 Udvalget vurderer, at de øvrige forslag i effektiviseringsanalyserne hører til i kategori 2, jf. tabel 4. Forslagene i kategori 2 indebærer ifølge Deloitte samlet set et provenu på ca mio. kr. ved fuld indfasning efter 4 år, jf. tabel 4, svarende til ca pct. af redningsberedskabets samlede nettodriftsomkostninger i Tabel 4 Forslag i kategori 2 og Deloittes provenuskøn Initiativ År 1 År 2 År 3 År 4 Mio. kr., 2011-priser Forslag fra Analyse 1 Omlægning af døgnvagter 5,8-6,6 11,9-13,6 24,7-28,2 24,7-28,2 Færre fuldtidsansatte om natten 1) 28,8 28,8 28,8 28,8 Fra fuldtid til deltid om natten 1) 92,3 92,3 92,3 92,3 Nedlæggelse af kommunale brandstationer 5,1 10,1 15,2 20,3 Forslag fra Analyse 2 Nedlæggelse af kommunale støttepunkter 0,0 6,0 6,0 6,0 Tilpasning af kapacitet i det statslige beredskab 2) 0,0 4,2-12,5 13,9-41,7 13,9-41,7 Forslag fra Analyse 3 Indførelse af niveaudelte brandsyn 5,8 8,7 11,5 11,5 Digitalisering af registrering og rapportering i forbindelse med brandtilsyn Centralisering af kompleks brandteknisk byggesagsbehandling 4,5 8,0 7,8 7, Standardiseret metode, fremrykket statslig rådgivning og bedre brug af statistiske data ifm. dimensioneringsplanlægning 3,4 3,7 3,7 3,7 3) Forslag fra Analyse 4 Reduceret udrykningssammensætning ifm. en række hverdagshændelser Reduceret udrykningssammensætning ifm. alarmer fra ABA-anlæg Øget brug af forvarsel i forbindelse med alarmer fra ABA-anlæg 9,4 14,0 18,7 18,7 9,3 13,9 18,5 18,5 7,4 11,0 14,7 14,7 I alt 66,3-132,0 101,3-171,3 138,8-226,9 144,2-232,0 Anm.: Der er taget højde for forslagenes indbyrdes indvirkning på hinanden. I analysen af det statslige redningsberedskab er ikke indregnet konsekvenserne af reduktionen i antallet af værnepligtige fra , som indgår i aftalen om redningsberedskabet i 2012, idet alle analyser tager udgangspunkt i udgiftsniveauet i ) Det er i Deloittes analyse forudsat, at forslagene Færre fuldtidsansatte om natten og Fra fuldtid til deltid om natten ikke kan implementeres samtidigt. 2) Spændet angiver provenuet ved hhv. halvering eller nedlæggelse af et beredskabscenter. 3) I tabellen er angivet det samlede provenu for initiativerne Standardiseret metode vedrørende dimensioneringsplanlægning, Fremrykket statslig rådgivning i forbindelse med dimensioneringsplanlægning og Bedre udnyttelse af statistiske data i dimensioneringsplanlægning, da de alle vedrører optimering af ressourceforbruget forbundet med dimensioneringsplanlægning. Kilde: Deloitte (2012): Budgetanalyse af redningsberedskabet

12 11 Omlægning af døgnvagter, jf. analyse 1 Det fremgår af Deloittes analyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet i kommunerne, at det fuldtidsansatte beredskabspersonel på de nuværende 32 døgnbemandede beredskabsstationer typisk er ansat i døgnvagter. En døgnvagt omfatter i dag 8 timers effektiv arbejdstid, mens resten er beredskabstid. Deloitte foreslår i analysen, at arbejdstidsreglerne tilpasses, så fuldtidsansatte brandmænd overgår fra døgnvagter til 12-timers vagter. Det vil ifølge Deloitte muliggøre en bedre udnyttelse af arbejdstiden, idet fuldtidsbrandmænd i længere perioder vil kunne stå til rådighed for kommunerne til løsning af andre opgaver, når de ikke er indsat. Kommunerne vil hermed ifølge Deloitte kunne realisere effektiviseringsgevinster. Udvalget finder, at en barriere for bedre udnyttelse af fuldtidsansatte brandmænds arbejdstid er de gældende arbejdstidsregler. Det er i Deloittes analyse fremhævet, at en omlægning af fuldtidsbrandmænds vagter til 12-timers vagter med 12-timers effektiv arbejdstid indebærer et potentiale på 24,7-28,2 mio. kr. ved fuld indfasning. Omlægningen kan ifølge Deloitte gennemføres uden nævneværdige konsekvenser for kommunernes nuværende serviceniveau på beredskabsområdet. En forudsætning for indfrielse af potentialet er, at kommunerne med fuldtidsberedskaber opnår tilslutning til en overgang til 12- timers vagter i forbindelse med genforhandling af gældende overenskomster, og at beredskabet kan fastholde tilstrækkelig robusthed ved implementering. Udvalgets repræsentanter fra KL finder, at de fleste kommuner i dag har fundet frem til den optimale organisering af beredskabsområdet mv. og skønner på den baggrund, at det maksimale provenu ved fuld indfasning udgør 5 mio. kr. Færre fuldtidsansatte om natten, jf. analyse 1 En række beredskaber med fuldtidsbemanding anvender samme bemanding i både dag- og nattetimerne. Der er ifølge Deloitte imidlertid ca. 75 pct. flere hændelser om dagen i forhold til om natten. Endvidere håndterer døgnberedskaberne ifølge Deloitte systematisk et lavere antal hændelser om natten, som har en uforudsigelig karakter og/eller er kritiske for menneskeliv. Deloitte foreslår på den baggrund, at antallet af brandmænd med døgnvagt reduceres, og at der om natten i stedet gøres øget brug af deltidsbrandmænd. Der vil hermed i højere grad ske en risikobaseret dimensionering i forhold til hændelsesmønstret hen over døgnet, hvilket ifølge Deloitte vil indebære effektiviseringsgevinster uden væsentlige ændringer i serviceniveauet. Udvalget finder, at der kan opnås en mere effektiv kapacitetsudnyttelse ved at reducere antallet af fuldtidsbrandmænd i nattevagt og i stedet øge brugen af deltidsbrandmænd. En forudsætning for indfrielse af provenuet i tabel 4 er, at kommuner med fuldtidsberedskaber opnår tilslutning til brug af 12-timers vagter i forbindelse med genforhandling af gældende overenskomster, og at beredskabet kan fastholde tilstrækkelig robusthed ved implementering.

13 12 Udvalgets repræsentanter fra KL finder, at Deloittes forslag kan få betydning for serviceniveauet, herunder at der bør laves en samfundsøkonomisk analyse af forslagets konsekvenser. Udvalgets repræsentanter fra KL finder endvidere, at der ligger velbegrundede overvejelser bag risikodimensioneringen i de kommuner, der anvender døgnvagt. Anvendelsen af døgnvagt skal ses i sammenhæng med mulighederne og behov for hurtig indsættelse om natten, hvor borgerne sover, og brandene efter KLs vurdering derfor kan have en mere uforudsigelig karakter, herunder være mere kritiske for menneskeliv. Fra fuldtid til deltid om natten, jf. analyse 1 Forslaget er baseret på samme observationer som forslaget om færre fuldtidsansatte om natten, men er mere vidtgående, idet Deloitte som alternativ foreslår, at alle døgnberedskaber overgår til bemanding med deltidsbrandmænd om natten. Forslaget indebærer ifølge Deloitte større effektiviseringsgevinster end det forrige, men samtidigt også en forøgelse af responstiden for de omfattede stationer. Udvalgets repræsentanter fra Beredskabsstyrelsen finder, at forslaget indebærer en markant ændring i det kommunale serviceniveau, herunder forlængede responstider. Udvalgets repræsentanter fra KL finder, at Deloittes forslag kan få betydning for serviceniveauet, herunder at forslaget vil få samfundsøkonomiske konsekvenser. Der bør på den baggrund laves en samfundsøkonomisk analyse af forslagets konsekvenser. Udvalgets repræsentanter fra KL finder endvidere, at der ligger velbegrundede overvejelser bag risikodimensioneringen i de kommuner, der anvender døgnvagt. Anvendelsen af døgnvagt skal ses i sammenhæng med mulighederne og behov for hurtig indsættelse om natten. Hertil kommer, at udvalgets repræsentanter fra KL ikke finder, at forslaget tager højde for, at der kan være udfordringer forbundet med rekruttering og fastholdelse af et deltidsberedskab. Udvalgets repræsentanter fra Finansministeriet finder, at det i Deloittes analyse er godtgjort, at provenuet kan realiseres, såfremt justeringer af serviceniveauet accepteres. Nedlæggelse af kommunale brandstationer, jf. analyse 1 Deloitte har i analysen af dimensionering, arbejdstid og kapacitet i kommunerne analyseret de eksisterende stationers indbyrdes geografiske nærhed og ifølge Deloitte ligeledes kritisk infrastruktur mv. Analyserne er foretaget med henblik på at vurdere, i hvilket omfang antallet af stationer kan reduceres uden nævneværdige konsekvenser for serviceniveauet. Analysen er foretaget med udgangspunkt i den nuværende beredskabsstruktur. Deloitte foreslår på baggrund af analysen, at 6 stationer nedlægges.

14 13 Udvalget finder, at den nuværende stationsstruktur i det kommunale beredskab kan optimeres. Således vil 4-6 af de nuværende brandstationer med brug af fuldstids- og/eller deltidsbrandmænd kunne nedlægges, uden at det vil have nævneværdige konsekvenser for responstiden. Hertil kommer, at der er en overkapacitet af stationer bemandet med frivillige. Realisering af potentialet i tabel 4 forudsætter en nærmere dialog med kommunerne om konkrete stationslukninger. Udvalgets repræsentanter fra KL finder, at forslaget bør justeres, således at stationer bemandet af de Sønderjyske Frivillige Brandværnsforbund indgår i analysen, idet det af kortlægningen fremgår, at de gennemsnitlige årlige omkostninger til bygningsdrift for en brandstation udgør ca. 0,37 mio. kr. Dertil kommer efter KLs opfattelse omkostninger til køretøjer, materiel, mundering og uddannelse på ca. 0,4 mio. kr. Endvidere vurderer udvalgets repræsentanter fra KL, at nedlæggelse af enkelte af de foreslåede stationer vil få stor betydning for serviceniveauet og responstiden i de berørte kommuner, således at Beredskabsstyrelsens anbefalinger vedrørende serviceniveau og responstid ikke kan overholdes. Udvalgets repræsentanter fra KL skønner på det foreliggende grundlag, at forslaget ikke indebærer et provenu svarende til det angivne i tabel 4. Udvalgets repræsentanter fra KL finder endeligt, at forslaget vil få samfundsøkonomiske konsekvenser, der overstiger Deloitte s provenuskøn, og at der derfor bør laves en analyse af forslagets samfundsøkonomiske konsekvenser. Nedlæggelse af kommunale støttepunkter, jf. analyse 2 Der er i dag ni kommunale støttepunkter placeret i Esbjerg, Fredensborg, Fredericia, Greve, Kalundborg, Nykøbing Falster, Odense, Ålborg og Århus. Set i forhold til aktiviteten i det samlede statslige og kommunale reningsberedskab var støttepunkterne ifølge Deloittes analyse indsat i forbindelse med knap 0,3 pct. af de i alt hændelser i 2011 og leverede 0,5 pct. af de ca anvendte mandetimer. De kommunale støttepunkters indsatser og aktivitet har således et begrænset omfang. Deloitte vurderer endvidere, at beredskabscentrene vil kunne overtage støttepunkternes indsatser. Deloitte foreslår på den baggrund, at støttepunkterne nedlægges. Udvalgets repræsentanter fra Forsvarsministeriet, Beredskabsstyrelsen og Finansministeriet finder, at de kommunale støttepunkter vil kunne nedlægges, uden at det vil have nævneværdige konsekvenser for serviceniveauet, idet kommuner med behov for yderligere materiel ifm. en hændelse kan tilkalde hjælp fra det statslige redningsberedskab. Udvalgets repræsentanter fra KL finder imidlertid, at de kommunale støttepunkter er et godt og billigt specialberedskab. Udvalgets repræsentanter fra KL finder endvidere, at støttepunkterne ikke vil kunne nedlægges, uden at det vil have konsekvenser for det nuværende serviceniveau og responstiden for frembringelse af specialmateriel og mandskab til betjening heraf.

15 14 Tilpasning af kapacitet i det statslige beredskab, jf. analyse 2 Det statslige beredskab er dimensioneret, så det tilføjer robusthed til det samlede beredskab ved at opstille kapaciteter til håndtering af sjældent forekommende store ulykker og katastrofer. På baggrund af en analyse af kapacitetsudnyttelsen har Deloitte i analysen af det statslige regionale beredskab opstillet modeller for tilpasning af kapaciteten, der indebærer hhv. halvering og lukning af et beredskabscenter. Udvalget finder, at forslaget vil kunne implementeres umiddelbart, såfremt der ønskes en reduktion i det statslige beredskabs kapaciteter. Beredskabsstyrelsen finder, at implementering af et eller flere elementer i forslaget vil få væsentlige konsekvenser for det statslige regionale beredskabs samlede robusthed. Indførelse af niveaudelte brandsyn, jf. analyse 3 Der blev ifølge Deloitte i 2011 anvendt ca. 37 mio. kr. på gennemførelse af ca brandsyn. Deloitte vurderer imidlertid, at der gennemføres en lang række overflødige brandsyn af objekter med lav brandrisiko. Deloitte foreslår på den baggrund, at der indføres en større grad af niveaudeling af brandsyn, end det er tilfældet i dag, med henblik på at nedbringe antallet af brandsyn og ressourceforbruget forbundet hermed. Det kan bl.a. ske ved ændring i terminerne for brandsyn af visse objekter samt smidigere regler for udsættelse af brandsyn. Udvalgets repræsentanter fra Forsvarsministeriet og Finansministeriet finder, at årlige brandsyn på institutioner, virksomheder mv., hvor der hersker en hensigtsmæssig forebyggelseskultur, ikke isoleret set har stor effekt. Større frihed til at prioritere brandsyn i forhold til behov og større egenkontrol vil reducere antallet af gennemførte brandsyn. Implementering af mere fleksible regler for brandsyn kan indebære et provenu svarende til det angivne i tabel 4. Udvalgets repræsentanter fra KL finder, at en forudsætning for opgørelse af effektiviseringspotentialet er en uddybende afdækning af, hvor mange objekter der på nuværende tidspunkt kvalificerer til at opnå udsættelse. Udvalgets repræsentanter fra KL skønner, at forslaget indebærer et provenu på 2,5 mio. kr. årligt svarende til 10 mio. kr. over en fireårig periode. Digitalisering af registrering og rapportering i forbindelse med brandsyn, jf. analyse 3 Deloitte vurderer endvidere, at en digitalisering af planlægning, dokumentation og rapportering af brandsyn kan bidrage til at nedbringe det administrative ressourceforbrug forbundet med brandsyn. Fx vil øget brug af tablets muliggøre, at rapportering sker direkte på stedet, hvilket vil nedbringe tidsforbruget forbundet hermed. Udvalgets repræsentanter fra Forsvarsministeriet og Finansministeriet finder,

16 15 at digitalisering af registrering og rapportering i forbindelse med brandsyn vil bidrage til at smidiggøre og effektivisere arbejdsgangene, herunder at forslaget kan indebære et provenu svarende til det angivne i tabel 4. Udvalgets repræsentanter fra KL vurderer, at kommunerne allerede har høstet gevinsterne ved digitalisering én gang. Samtidigt har en del kommuner allerede digitaliseret brandsynsprocessen. Udvalgets repræsentanter fra KL skønner på den baggrund, at forslaget indebærer et maksimalt provenu på 1,35 mio. kr. årligt svarende til 5,4 mio. kr. over en fireårig periode. Centralisering af kompleks brandteknisk byggesagsbehandling, jf. analyse 3 Der blev ifølge Deloitte i 2011 anvendt ca. 63 mio. kr. på brandteknisk byggesagsbehandling. Deloitte vurderer, at der er effektiviseringsgevinster ved at centralisere sagsbehandlingen af en større andel af de komplekse byggesager i Beredskabsstyrelsen. Dette vil ifølge Deloitte sikre ensartethed i den brandtekniske byggesagsbehandling samt højne det faglige niveau og ressourceudnyttelsen. Udvalgets repræsentanter fra Beredskabsstyrelsen finder, at centralisering af sagsbehandlingen for en række komplicerede sagstyper vil kunne skabe faglige synergieffekter. Forslaget bør imidlertid konkretiseres yderligere, idet det er afgørende, at en evt. centralisering af opgaver beror på en faglig vurdering i samarbejde med kommunerne. Udvalgets repræsentanter fra KL finder, at der i Deloittes forslag ikke skelnes mellem komplekse byggesager, der behandles efter byggeloven, og sager, der behandles efter beredskabsloven. Udvalgets repræsentanter fra KL finder endvidere, at en overflytning af de mere komplekse opgaver til staten vil medføre en dårligere rådgivning af bygherrer og rådgivere. Det skyldes, at der i dag i de fleste kommuner er en dialogbaseret arbejdsform, som sikrer en god og direkte rådgivning af bygherrer og rådgivere i samarbejde med de kommunale byggesagsbehandlere. Standardiseret metode mv. vedrørende dimensioneringsplanlægning, jf. analyse 3 Omkostningerne forbundet med gennemførelse af den risikobaserede dimensionering i kommunerne udgjorde ifølge Deloitte i alt mio. kr. i 2011 for stat og kommuner. Mangel på en standardiseret metode og en fælles referenceramme for risikokortlægning og dimensioneringsplanlægning indebærer, efter Deloittes vurdering, en række udfordringer for kvalitet og anvendelighed af de færdige planer samt et højt ressourceforbrug. Deloitte vurderer på den baggrund, at der vil kunne opnås væsentlige effektiviseringer ved at afskaffe metodefrihed i forbindelse med kommunernes dimensioneringsplanlægning og indføre en standardiseret metode til udarbejdelse af både risikovurdering og rapportstruktur. Der er i udvalget enighed om, at de administrative arbejdsgange vedrørende

17 16 dimensioneringsplanlægning kan optimeres og effektiviseres, samt at der vil være et effektiviseringspotentiale forbundet hermed. Udvalget bemærker, at der allerede er udarbejdet en standardiseret metode og værktøjer til brug for kommunerne i forbindelse med dimensioneringsprocessen. Udvalgets repræsentanter fra Beredskabsstyrelsen og KL finder, at kommunal metodefrihed i forhold til dimensioneringsplanlægning bør fastholdes, således at dimensioneringsplanlægningen kan tage højde for lokale udfordringer og behov. Der kan imidlertid gøres mere for at smidiggøre processen omkring den risikobaserede dimensionering. Endvidere skønner udvalgets repræsentanter fra KL, at forslaget kun indebærer et beskedent provenu på 0,25 mio. kr. årligt svarende til 1 mio. kr. over en fireårig periode, idet der allerede eksisterer en standardiseret metode. Fremrykket statslig rådgivning i forbindelse med dimensioneringsplanlægning, jf. analyse 3 Deloitte vurderer endvidere, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis Beredskabsstyrelsens rådgivningsindsats i forbindelse med dimensioneringsplanlægningen i kommunerne tilrettelægges anderledes, så den dels målrettes den enkelte kommune og dels falder tidligere. En intelligent omlægning vil efter Deloittes vurdering kunne reducere ressourceforbruget i kommunerne samt give højere kvalitet i de kommunale planer. Der er i udvalget enighed om, at de administrative arbejdsgange i staten og kommunerne vedrørende dimensioneringsplanlægning kan optimeres og effektiviseres, samt at der vil være et effektiviseringspotentiale forbundet hermed i kommunerne. Udvalgets repræsentanter fra Beredskabsstyrelsen finder, at forslaget om fremrykning af styrelsens rådgivning, herunder ændring i styrelsens udtaleret, skal ses i sammenhæng med forslaget om bedre udnyttelse af statistiske data, idet det bør ledsages af et forstærket fokus på valide statistiske data om de kommunale beredskabers udrykninger og kapaciteter. Endvidere kan statslig rådgivningskapacitet organiseres mere hensigtsmæssigt end den foreslåede model gennem fx en til flere - og en til mange -rådgivning. Endelig skal en statslig rådgivning ikke kunne fritage kommunerne for ansvaret for selv at gennemføre dimensioneringsprocessen. Udvalgets repræsentanter fra KL finder, at realisering af effektiviseringspotentialet forudsætter justeringer af Deloittes forslag, idet KL vurderer, at Beredskabsstyrelsen ikke uden videre kan gå ind og virke som konsulent inden for risikobaseret dimensionering på niveau med kommunale og private konsulenter. Endvidere vurderes det uhensigtsmæssigt, at Beredskabsstyrelsen både skal virke som konsulenter samtidig med, at de som myndighed giver bemærknin-

18 17 ger til dimensioneringsplanerne. Det kan give Beredskabsstyrelsen en dobbeltrolle. Udvalgets repræsentanter fra KL skønner på det foreliggende grundlag, at forslaget ikke indebærer et provenu svarende til det angivne i tabel 4. Bedre udnyttelse af statistiske data i dimensioneringsplanlægningen, jf. analyse 3 De fleste kommuner anvender statistiske hændelsesdata mv. i udarbejdelsen af dimensioneringsplanerne. Deloitte vurderer imidlertid, at ressourceforbruget forbundet med dimensioneringsplanlægningen mv. kan nedbringes ved bedre udnyttelse af tilgængelige data på området, herunder ved bedre fremstilling og vejledning i brugen af data. Der er i udvalget enighed om, at de administrative arbejdsgange vedrørende dimensioneringsplanlægning kan optimeres og effektiviseres, samt at der vil være et effektiviseringspotentiale forbundet hermed. Udvalgets repræsentanter fra Beredskabsstyrelsen finder, at forslaget skal ses i sammenhæng med forslagene om standardiseret metode mv. vedrørende dimensioneringsplanlægning og om fremrykket statslig rådgivning, der bør ledsages af et forstærket fokus på valide statistiske data om de kommunale beredskabers udrykninger og kapaciteter. Det bemærkes endvidere, at forslagene bl.a. forudsætter ændringer i opgavetilrettelæggelsen i Beredskabsstyrelsen med henblik på at understøtte effektiviseringer i kommunerne, mens der ikke med forslagene er påvist et provenu i styrelsen. Udvalgets repræsentanter fra KL skønner, at forslaget alene indebærer et provenu på 0,25 mio. kr. årligt svarende til 1 mio. kr. over en fireårig periode. Kommunerne anvender allerede i dag i vid udstrækning kommunale statistikker til den risikobaserede dimensionering, hvor redningsberedskabernes udrykninger og kapaciteter ikke kan stå alene, fx statistikker og kort med miljøvirksomheder, landbrug, bygninger med mere end tre etager etc. Reduceret udrykningssammensætning ved en række hverdagshændelser, jf. analyse 4 Deloitte har foretaget en kortlægning af 20 kommunale beredskabers udrykningssammensætning for en række mindre risikofyldte hverdagshændelser. Det fremgår af kortlægningen, at der på tværs af beredskaberne er forskel i dimensioneringen af førsteudrykningen til en række ensartede hændelser. Deloitte foreslår på den baggrund, at udrykningssammensætningen ved en række udvalgte standardhændelser harmoniseres. Det vil ifølge Deloitte reducere kapacitetsbindingen forbundet med udrykninger til en række standardhændelser, herunder både af personel og køretøjer. Udvalgets repræsentanter fra KL finder, at forslagene går på kompromis med anerkendte danske og europæiske sikkerhedsmæssige regler og procedurer samt Retningslinjerne for Indsatsledelse (REFIL). Hertil kommer, at en stor del af de kommunale beredskaber er baseret på deltidsansatte brandfolk, der enten indgår i en vagtordning, eller en ordning, hvor alle mand tilkaldes. End-

19 18 videre finder udvalgets repræsentanter fra KL, at Deloittes beregning af effektiviseringspotentialet ikke tager højde for, at det generelt er nødvendigt at indkalde flere deltidsbrandmænd end nødvendigt i forbindelse med udrykning, samt at alle indkaldte får betaling for fremmøde. Udvalgets repræsentanter fra KL finder endeligt, at forslaget vil få samfundsøkonomiske konsekvenser, og at der derfor bør laves en analyse af forslagets samfundsøkonomiske konsekvenser. Udvalgets repræsentanter fra Finansministeriet finder, at Deloittes analyse peger på, at der kan realiseres et potentiale ved at harmonisere kommunernes udrykningssammensætning. Realisering af potentialerne forudsætter yderligere kvalificering og analyse af forskellige modeller for harmonisering af udrykningssammensætningerne i kommunerne. Reduceret udrykningssammensætning i forbindelse med alarmer fra ABAanlæg, jf. analyse 4 Redningsberedskabet anvendte ifølge Deloitte i mandetimer på udrykning til blinde alarmer fra ABA-anlæg svarende til ca. 18 pct. af det samlede antal timer anvendt på udrykning. Hertil kommer, at det kun er ca. hver 10. alarm fra et ABA-anlæg, der er reel. Det er Deloittes vurdering, at der i højere grad kan dimensioneres herefter i førsteudrykningen til alarmer fra ABAanlæg, herunder at standardbemandingen på førsteudrykningen kan reduceres. Dette vil, som også det forrige forslag, reducere kapacitetsbindingen. Udvalgets repræsentanter fra KL finder, at der kan fastsættes differentierede udrykningssammensætninger alt efter risikobilledet for den enkelte institution eller virksomhed, der er sikret gennem et automatisk brandalarmeringsanlæg. Fastsættelse af udrykningssammensætninger skal dog fortsat være en del af den lokale dimensionering, idet der kun lokalt er kendskab til risikobilledet. Endvidere finder udvalgets repræsentanter fra KL, at Deloittes beregning af effektiviseringspotentialet ikke tager højde for, at det generelt er nødvendigt at indkalde flere deltidsbrandmænd end nødvendig i forbindelse med udrykning, samt at alle indkaldte får betaling for fremmøde. Udvalgets repræsentanter fra KL finder endeligt, at forslaget vil få samfundsøkonomiske konsekvenser, og at der derfor bør laves en analyse af forslagets samfundsøkonomiske konsekvenser. Udvalgets repræsentanter fra Finansministeriet finder, at Deloittes analyse peger på, at der kan realiseres et potentiale ved at harmonisere kommunernes udrykningssammensætning. Realisering af potentialerne forudsætter yderligere kvalificering og analyse af forskellige modeller for harmonisering af udrykningssammensætningerne i kommunerne. Øget brug af forvarsel i forbindelse med alarmer fra ABA-anlæg, jf. analyse 4 Deloitte vurderer endeligt, at øget brug af forvarsel på alarmer fra ABA-anlæg før alarmafgivelse til beredskabet, vil kunne medføre færre udrykninger til blinde alarmer.

20 19 Udvalgets repræsentanter fra KL finder, at der ikke vil være et effektiviseringspotentiale forbundet med realisering af forslaget. Forslaget vil givetvis medføre færre kørsler til blinde alarmer. Udvalgets repræsentanter fra KL finder imidlertid, at forslaget også vil betyde en senere alarmering af brandvæsnet ved reelle alarmer, hvilket kan få personlige og samfundsøkonomiske konsekvenser, herunder at der bør laves en analyse af forslagets samfundsøkonomiske konsekvenser. Udvalgets repræsentanter fra Finansministeriet finder, at det i Deloittes analyse er godtgjort, at provenuet kan realiseres, uden nævneværdige konsekvenser for serviceniveauet. Analyse af fire forskellige scenarier for en reform af redningsberedskabet Endelig har udvalget som led i analysearbejdet bedt Deloitte om at analysere og beskrive fire forskellige overordnede scenarier for en ny struktur for redningsberedskabet. De fire scenarier forudsætter etablering af et beredskab bestående af større enheder forankret i enten kommunalt eller statsligt regi. Fælles for scenarierne er, at ansvaret for regulering og tilsyn samt ekspertberedskabet og det internationale beredskab forankres hos Beredskabsstyrelsen. Det operative ansvar for basisberedskabet, assistanceberedskabet og specialberedskabet samt katastrofeberedskabet forankres imidlertid alt afhængigt af model mere entydigt i enten kommunerne eller Beredskabsstyrelsen. Scenarierne er: Model A: Flere tværkommunale samarbejder I dette scenarie overgår de statslige beredskabscentre og støttepunkterne til 24 frivillige kommunale samarbejder. Kommunerne opfordres således til at udvide og udvikle formelle samarbejder især i forhold til dimensionering, beredskabsplanlægning, disponering, indsættelse, assistance og leverandørstyring. I dette scenarie vurderes det ikke hensigtsmæssigt med værnepligt. Katastrofeberedskabet mobiliseres med udgangspunkt i mandskab fra basisberedskabet og kan ledes af kommunerne og evt. Beredskabsstyrelsen. Model B: Tolv tværkommunale beredskabskredse I dette scenarie samles de kommunale redningsberedskaber i tolv forpligtende samarbejder forankret i beredskabsselskaber. Beredskabsselskaberne har samme geografiske afgræsning som politikredsene. De kapaciteter, som de eksisterende statslige beredskabscentre og støttepunkterne råder over, overgår efter nærmere vurdering til beredskabsselskaberne. Beredskabsselskaberne udarbejder risikovurdering og oplæg til serviceniveau, herunder dimensionering, beredskabsplanlægning, disponering mv., med henblik på godkendelse fra de omfattede kommunalbestyrelser. I dette scenarie vurderes det ikke hensigtsmæssigt med værnepligt. Katastrofeberedskabet mobiliseres med udgangs-

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet 30. oktober 2012 Baggrund I Aftale om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen, V, DF og

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 12. november 2012 Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil sikre, at Danmark har et robust og omkostningseffektivt

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Bilag 2 Den 21. juni 2002 Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Der er mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti,

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen

7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen REFERAT Deltagere Se vedhæftede deltagerliste 7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen 1. Velkomst Elsebeth Grinvalds bød velkommen

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Formål: Dette notat er udarbejdet for at give et samlet overblik over muligheder og udfordringer forbundet

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 1.1 Om rapporten...2 2 Sammenfatning og konklusion... 4 3 Risikoanalyse... 7 3.1

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

BRANDVÆSEN. Brandbilers blå blink: Hvor mange? Hvor? Hvem? Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 10 December 2012.

BRANDVÆSEN. Brandbilers blå blink: Hvor mange? Hvor? Hvem? Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 10 December 2012. NR. 10 December 2012 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Brandbilers blå blink: Hvor mange? Hvor? Hvem? Side 4-27 BRANDVÆSEN NR. 10 December 2012 10. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2010) Tryk: Rosendahls-Schultz

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Gert Jürgensen orienterer om Kalundborg Brand & Redning

Gert Jürgensen orienterer om Kalundborg Brand & Redning Referat Kreds 4, Region Sjælland Kredsmøde 15. november 2012 for alle medlemmer Mødested: Kalundborg Brand & Redning Rynkevangen 12 4400 Kalundborg 10.00 11.15 Velkomst og godkendelse af dagsorden Flemming

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_01 Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet i samarbejde med Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Beredskabssamarbejde Sønderjylland

Beredskabssamarbejde Sønderjylland Beredskabssamarbejde Sønderjylland Rapport om muligheder og udfordringer Acadre sagsident: Haderslev 14/26125 26. oktober 2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 EMNE OG FORMÅL... 2 AFGRÆNSNING... 2 MODELARBEJDET...

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne

Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne Juni 2014 Indholdsfortegnelse 0. Indledning 4 1. Model 1: Samordnet redningsberedskab med fælles beredskabskommission efter

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Deltidsberedskabet i en brydningstid

Deltidsberedskabet i en brydningstid Deltidsberedskabet i en brydningstid En undersøgelse af barrierer og muligheder Samarbejdsprojektet såvel som dette sammendrag er tilrettelagt og udarbejdet af Mikkel Bøhm for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Læs mere

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB ET KOMMUNALT POLITISK ANSVAR Det Kommunale Redningsberedskabs opbygning. Redningsberedskabet blev til i 1992 som følge af en sammenlægning af brandvæsnet og civilforsvaret.

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder.

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Driftsoptimering Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Fremtidig struktur for statsforvaltningerne

Fremtidig struktur for statsforvaltningerne Dato 25/10-2012 Fremtidig struktur for statsforvaltningerne Statsforvaltningerne frem til i dag Statsforvaltningerne blev som en del af kommunalreformen i 2007 1 etableret som afløser for de tidligere

Læs mere

Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012. Budgetanalyse af redningsberedskabet Kortlægningens metodiske grundlag

Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012. Budgetanalyse af redningsberedskabet Kortlægningens metodiske grundlag Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Kortlægningens metodiske grundlag Kontakt Spørgsmål til denne evaluering indhold kan stilles til partner Gustav

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beredskabskommissionen, 08-12-2014 Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Velkomst og godkendelse af dagsorden:

Velkomst og godkendelse af dagsorden: REFERAT Kreds 4, Region Sjælland Kredsmøde 14. november 2013 10.00 15.00 Mødested: Ca. tider Sorø Brandvæsen Kongebrovej 7 4180 Sorø 09.00 10.00 Generalforsamling for A-medlemmer, S-medlemmer og Æresmedlemmer

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

BAC Nyt. Velkommen til nye kunder og medarbejdere. Resultatkontrakten for 2007. December 2006. Resultatkontrakten

BAC Nyt. Velkommen til nye kunder og medarbejdere. Resultatkontrakten for 2007. December 2006. Resultatkontrakten BAC Nyt December 2006 Velkommen til nye kunder og medarbejdere Resultatkontrakten for 2007 Orientering om BAC i forhold til det nye beskæftigelsessystem Navision Stat salg BM s rejsehåndbog Koncernledelsesinformation

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre - Benchmarkinging og beregning af potentialer Formål og afgrænsning Antallet af 70+-årige forventes at stige med 37 % over de næste ti år. Dette er en

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning Job- og personprofil Administrerende direktør KLAR Forsyning munikationen med forbrugerne, f.eks. ved at have velfungerende hjemmesider og tage nye medier i brug. Klimaændringerne udfordrer byerne, infrastrukturen

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren KOMMISSORIUM Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Hvordan ser virkeligheden ud i den kommunale byggesagsbehandling?

Hvordan ser virkeligheden ud i den kommunale byggesagsbehandling? v/ Åse Nielsen Formand for DABYFO Forum for danske bygningsmyndigheder Formand for Kommunal Teknisk Chefforenings faggruppe for Byggelov Hvor er den kommunale byggesagsbehandling på vej hen? Faglige/byggetekniske

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere