Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag Hvad kan borgeren forvente?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?"

Transkript

1 Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, Lov om social service i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. I forbindelse med kommunalbestyrelsens indgåelse af leverandøraftaler inddrages repræsentanter for brugerne ved udarbejdelse af kravspecifikationerne. Stk. 3. Ansøgeren kan vælge leverandør af hjælpemidler, jf. dog stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen har indgået en leverandøraftale og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale med, indkøber ansøgeren selv hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Stk. 4. Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler efter stk. 3 gælder ikke, hvis kommunalbestyrelsen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør. Stk.5. Social- og integrationsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om 1) afgrænsningen af de hjælpemidler, hvortil der kan ydes støtte, og adgangen til genanskaffelse, 2) i hvilket omfang modtageren selv betaler en del af udgiften til anskaffelse, reparation og drift af et hjælpemiddel, 3) hvornår støtte til et hjælpemiddel kan ydes som udlån eller udleveres som naturalydelse, 4) hvorvidt der skal gælde særlige betingelser for støtte til visse hjælpemidler, herunder muligheden for udlevering af visse hjælpemidler fra en offentlig institution, og 5) hvorvidt visse hjælpemidler kan stilles til rådighed som led i et botilbud. Hvem kan komme i betragtning? Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der medfører indgribende konsekvenser for den daglige tilværelse. Det er en forudsætning, at et hjælpemiddel vil give borgeren mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. Hvad består ydelsen af? Råd og vejledning samt udlån af det billigste af de hjælpemidler, der er bedst egnet til at kompensere for borgerens funktionsnedsættelse. s Hjælpemiddelenhed kan udlåne mange forskellige typer hjælpemidler afhængig af borgerens behov. De mest gængse hjælpemidler er: rollator kørestol og el-kørestol badebænke toiletforhøjer kommunikationshjælpemidler glidestykker Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag Hvad kan borgeren forvente?

2 Borgeren kan forvente at s Hjælpemiddelenhed behandler ansøgninger ud fra en fagligt og individuel vurdering. Sagsbehandlingen vil foregå grundigt og så hurtigt og smidigt som muligt. Hjælpemiddelenheden vil i samarbejde med borgeren sørge for, at alle relevante oplysninger er til stede, og der kan blive behov for et besøg i hjemmet, for at kunne danne et indtryk af hjemmets indretning og borgerens funktionsniveau. Hvis der er brug for det, vil andre afdelinger i kommunen skulle bidrage med oplysninger, ligesom læge, sygehus eller andre, der har relevant information, også leverer oplysninger til behandlingen af sagen. Hjælpemiddelenheden vil træffe afgørelse hurtigst muligt indenfor sagsbehandlingsfristen på 12 uger. Når der er truffet afgørelse om bevilling af et hjælpemiddel, vil Hjælpemiddelenheden give borgeren råd og vejledning om den bedst egnede og billigste type og model. En terapeut fra Hjælpemiddelenheden vil også hjælpe borgeren med at indstille hjælpemidlet og vejlede i, hvordan det bruges. Hjælpemidler leveres af Hjælpemiddeldepotet på faste ugentlige køredage. Der er også mulighed for, at borger eller pårørende selv kan afhente hjælpemidlet efter aftale med terapeut i Hjælpemiddelenheden. Hvad forventer s Hjælpemiddelenhed af borgeren? s Hjælpemiddelenhed forventer, at borgeren samarbejder aktivt og positivt, så alle relevante oplysninger er med i sagsbehandlingen. Vi forventer, at borgeren passer på hjælpemidlet og varetager det almindelige vedligehold, så hjælpemidlet kan lånes ud igen, hvis borgeren ikke længere har brug for det. Bemærk, at borgeren har pligt til at meddele ændringer i funktionsniveau eller livssituation, hvis det kan have betydning for behovet for hjælpemidlet. Hvis borgeren er i tvivl om en ændring har betydning, skal borgeren kontakte Hjælpemiddelenheden. Hvis Hjælpemiddelenheden vurderer, at borgeren ikke længere har brug for hjælpemidlet, vil det blive afhentet af Hjælpemiddeldepotet. Borgeren har også mulighed for selv at returnere hjælpemidlerne til Hjælpemiddeldepotet efter aftale med sagsbehandler fra Hjælpemiddelenheden. Frit valg Kommunen udlåner det billigste af de hjælpemidler, der er bedst egnet til at kompensere for borgerens funktionsnedsættelse. Borgeren kan dog frit vælge et andet og dyrere hjælpemiddel eventuelt fra en anden leverandør. Hvis borgeren selv vil vælge produkt og leverandør, skal borgeren selv anskaffe hjælpemidlet. Det er vigtigt, at sagsbehandleren forinden vurderer, om hjælpemidlet opfylder de faglige specifikationer og krav, så det er egnet til borgeren. Kommunen refunderer efter anskaffelsen et beløb svarende til prisen på det hjælpemiddel, som kommunen ville have leveret. Sagsbehandleren skal have givet en bevilling, før borgeren kan anskaffe et hjælpemiddel. Hvis borgeren anskaffer et hjælpemiddel før bevillingen er givet, betaler kommunen ikke for hjælpemidlet.

3 Hvis det hjælpemiddel, som borgeren har valgt, kræver hyppigere eller dyrere reparationer, end det hjælpemiddel, som kommunen ville have leveret, skal borgeren selv betale for reparationerne. Vær opmærksom på, at borgeren skal returnere hjælpemidlet til n efter endt brug, selvom der har været en evt. merudgift for borgeren. Det er vigtigt, at borgeren så tidligt som muligt giver udtryk for ønsket om at benytte frit valg. Kvalitetsopfølgning Nogle hjælpemidler vil være indstillet til borgeren, når det leveres. Efterfølgende tager den bevilgende terapeut kontakt til borgeren for at sikre sig, at indstillingen er korrekt, og at hjælpemidlet fungerer, som det skal. Hvis dette ikke er tilfældet, afprøver og indstiller borgeren og terapeuten i fællesskab hjælpemidlet. Andre hjælpemidler er ikke indstillet til borgeren, når de leveres. Disse hjælpemidler indstilles og afprøves som udgangspunktet i samarbejde mellem borgeren og den bevilgende terapeut. Betaling Borgeren skal ikke betale for de hjælpemidler, som Hjælpemiddelenheden tilbyder. Hvis borgeren anvender muligheden for frit at vælge produkt og leverandør, skal borgeren selv betale den eventuelle merudgift. Ferieophold Borgeren skal selv medbringe mindre hjælpemidler, som f.eks. rollator, kørestol o. lign., som kan transporteres i et almindeligt køretøj. Er der brug for at medbringe større hjælpemidler, skal borgeren kontakte s Hjælpemiddelenhed. Sagsbehandleren sørger herefter for at træffe aftale med den kommune, som borgeren afholder ferie i. Flytning indenfor og udenfor kommunegrænsen Ved permanent eller midlertidigt flytning til en anden adresse, skal borgeren selv sørge for at tage hjælpemidlerne med til den nye adresse. Ved flytning til en anden kommune skal borgeren give Hjælpemiddelenheden i besked om dette, da den nye kommune skal orienteres om, hvilke hjælpemidler borgeren har med fra. Klagemuligheder Borgeren har mulighed for at klage over afgørelsen indenfor 4 uger fra borgeren har fået afgørelsen fra kommunen. Klagen skal i første omgang rettes til Hjælpemiddelenheden i Center for Social- og Sundhedsmyndighed. Hjælpemiddelenheden vil revurdere ansøgningen. Hvis Hjælpemiddelenheden fastholder afgørelsen, sender Hjælpemiddelenheden klagen videre til Ankestyrelsen. Hvis borgeren vil klage over sagsbehandlingen, skal borgeren rette henvendelse til Hjælpemiddelenhedens leder. Hvis borgeren vil klage over kommunens serviceniveau, skal borgeren rette henvendelse til Frederikshavn Byråd gennem Ledelsessekretariatet på adressen Ledelsessekretariatet

4 Rådhus Allé Hvem skal borgeren kontakte? Hjælpemiddelenheden Center for Social- og Sundhedsmyndighed Rådhus Allé 100 Personligt fremmøde kan ske i åbningstiden på adressen Arenfeldtsgade 20 Åbningstid: Mandag-onsdag 08:00-15:20 Torsdag 08:00-17:00 Fredag 08:00-14:00 Telefontid: Alle hverdage 08:00-09:30

5 Høretekniske hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 4. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, Lov om social service i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 6. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. I forbindelse med kommunalbestyrelsens indgåelse af leverandøraftaler inddrages repræsentanter for brugerne ved udarbejdelse af kravspecifikationerne. Stk. 3. Ansøgeren kan vælge leverandør af hjælpemidler, jf. dog stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen har indgået en leverandøraftale og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale med, indkøber ansøgeren selv hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Stk. 4. Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler efter stk. 3 gælder ikke, hvis kommunalbestyrelsen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør. Stk.5. Social- og integrationsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om 1) afgrænsningen af de hjælpemidler, hvortil der kan ydes støtte, og adgangen til genanskaffelse, 2) i hvilket omfang modtageren selv betaler en del af udgiften til anskaffelse, reparation og drift af et hjælpemiddel, 3) hvornår støtte til et hjælpemiddel kan ydes som udlån eller udleveres som naturalydelse, 4) hvorvidt der skal gælde særlige betingelser for støtte til visse hjælpemidler, herunder muligheden for udlevering af visse hjælpemidler fra en offentlig institution, og 5) hvorvidt visse hjælpemidler kan stilles til rådighed som led i et botilbud. Hvem kan komme i betragtning? Borgere med middelsvært til svært varigt nedsat hørelse. Hvad består ydelsen af? s Hjælpemiddelenhed giver råd og vejledning om anskaffelse af det rette produkt. Hjælpen ydes til at det billigste af de hjælpemidler, der er bedst egnet til at kompensere for borgerens funktionsnedsættelse. Hjælpemidlet tildeles som et udlån. Borgere med varigt nedsat hørelse kan låne mange forskellige typer af høretekniske hjælpemidler afhængig af borgerens behov. De mest gængse hjælpemidler er: Teleslynger til brug af radio og tv Alarmer til dør, telefon mv. Forstærkertelefoner Kommunikationshjælpemidler som f.eks. høresystemer til høreapparatsbrugere Du kan se de særlige forhold for de gængse typer af hjælpemidler i bilag Særligt om høreapparater:

6 Regionerne varetager sagsbehandlingen af ansøgninger om høreapparater. For at ansøge om høreapparat skal borgeren henvende sig til: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Tlf.: Borgeren skal bruge samme adresse, hvis det vedrører genbevilling eller fornyelse af et høreapparat. Hvad kan borgeren forvente? I forhold til andre høretekniske hjælpemidler end høreapparater, vil kommunens hørevejleder foretage en individuel faglig vurdering på baggrund af udredningen fra Regionens Institut for Syn og Hørelse. Vurderingen vil ske hurtigst muligt inden for sagsbehandlingsfristen på 10 uger. Når der er truffet afgørelse, og såfremt afgørelsen er en bevilling, skal borgeren i samarbejde med hørevejlederen finde ud af, hvilken type og model, der er det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. s hørevejleder vejleder og viser borgeren, hvordan det eller de høretekniske hjælpemidler skal bruges. Kommunen sørger også for opsætning af de høretekniske hjælpemidler. Borgeren kan få gratis hørevejledning 9 forskellige steder i kommunen: Strandby Sundhedsklinikken Strandgården, Strandvej 65: Onsdag i lige uger kl Frederikshavn Sundhedsklinikken i Dagcentret, Ingeborgvej 4: Tirsdag i ulige uger kl Rådhuscentret, Parallelvej 6: Onsdag i lige uger kl Sundhedshjørnet i Sydbycentret, L. P. Houmøllersvej 8: Torsdag i ulige uger kl Skagen Ankermedet Ældrecenter, Skagavej 132: Mandag i ulige uger kl Ålbæk Ålbæk Bibliotek, Gårdbovej 65: Tirsdag i lige uger kl

7 Sæby Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24: Torsdag i lige uger kl Østervrå Østervrå Ældrecenter, Vrængmosevej 2A: Onsdag i ulige uger kl Dybvad Dybvad Ældrecenter, Aalborgvej 430A Tirsdag i ulige uger kl Alle borgere med et hørehandicap har her mulighed for gratis at få råd og vejledning i brug af høretekniske hjælpemidler af kommunens hørevejledere. Hvad forventer s Hjælpemiddelenhed af borgeren? Vi forventer, at borgeren samarbejder aktivt og positivt, så vi har alle relevante oplysninger. Bemærk, at borgeren er forpligtet til at meddele, hvis der er ændringer i funktionsniveau eller livssituation, når det kan have betydning for behovet for de høretekniske hjælpemidler. Hvis borgeren er i tvivl om en ændring har betydning, skal borgeren kontakte Hjælpemiddelenheden. Vi forventer, at borgeren passer på hjælpemidlet og sørger for den almindelige vedligeholdelse, så hjælpemidlet kan lånes ud igen, hvis borgeren ikke længere har brug for det. Hvis borgeren ikke længere har brug for hjælpemidlet, vil Hjælpemiddeldepotet afhente det på borgerens bopæl, eller borger eller pårørende kan selv returnere det til hørevejlederen eller Hjælpemiddeldepotet i Sæby. Frit valg af høretekniske hjælpemidler Hjælpemiddelenheden udlåner det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Borgeren kan dog frit vælge et andet og dyrere hjælpemiddel og en anden leverandør. Hvis borgeren selv vil vælge hjælpemidlet og leverandøren skal borgeren selv anskaffe hjælpemidlet. Det er vigtigt, at sagsbehandleren forinden vurderer, om hjælpemidlet opfylder de faglige specifikationer og krav, der fremgår af afgørelsen. Sagsbehandleren skal have givet en bevilling, før borgeren kan anskaffe et hjælpemiddel. Hvis borgeren anskaffer et hjælpemiddel før bevillingen er givet, betaler kommunen ikke for hjælpemidlet. Hvis sagsbehandleren vurderer, at hjælpemidlet lever op til kravene, kan borgeren anskaffe hjælpemidlet, og kommunen refunderer et beløb svarende til prisen på det hjælpemiddel, som kommunen ville have leveret. Vær opmærksom på, at borgeren skal returnere hjælpemidlet til n efter endt brug, selvom der har været en evt. merudgift for borgeren. Betaling

8 Bevilling af høretekniske hjælpemidler er uafhængig af borgerens økonomi. Borgeren skal ikke betale for de hjælpemidler, som kommunen tilbyder. Hvis borgeren frit vil vælge hjælpemiddel, skal borgeren betale den eventuelle merudgift. Ferieophold Borgeren skal selv medbringe mindre, ikke nagelfaste hjælpemidler. Flytning indenfor og udenfor kommunegrænsen Hvis borgeren flytter permanent eller midlertidigt til en anden adresse, skal borgeren kontakte s hørevejleder. nedtager hjælpemidlet, og sørger for at det bliver sat op på borgerens nye adresse. Klagemuligheder Borgeren har mulighed for at klage over afgørelsen indenfor 4 uger fra borgeren har fået afgørelsen fra kommunen. Klagen skal i første omgang rettes til Hjælpemiddelenheden i Center for Social- og Sundhedsmyndighed. Hjælpemiddelenheden vil revurdere ansøgningen. Hvis Hjælpemiddelenheden fastholder afgørelsen, sender Hjælpemiddelenheden klagen videre til Ankestyrelsen. Hvis borgeren vil klage over sagsbehandlingen, skal borgeren rette henvendelse til Hjælpemiddelenhedens leder. Hvis borgeren vil klage over kommunens serviceniveau, skal borgeren rette henvendelse til Frederikshavn Byråd gennem Ledelsessekretariatet på adressen Ledelsessekretariatet Rådhus Allé Hvem skal borgeren kontakte? Hjælpemiddelenheden Center for Social- og Sundhedsmyndighed Rådhus Allé 100 Personligt fremmøde kan ske i åbningstiden på adressen: Arenfeldtsgade 20 Åbningstid: Mandag-onsdag 08:00-15:20 Torsdag 08:00-17:00 Fredag 08:00-14:00 Telefontid: Alle hverdage 08:00-09:30

9 Kropsbårne hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 7. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, Lov om social service i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 9. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. I forbindelse med kommunalbestyrelsens indgåelse af leverandøraftaler inddrages repræsentanter for brugerne ved udarbejdelse af kravspecifikationerne. Stk. 3. Ansøgeren kan vælge leverandør af hjælpemidler, jf. dog stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen har indgået en leverandøraftale og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale med, indkøber ansøgeren selv hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Stk. 4. Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler efter stk. 3 gælder ikke, hvis kommunalbestyrelsen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør. Stk.5. Social- og integrationsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om 1) afgrænsningen af de hjælpemidler, hvortil der kan ydes støtte, og adgangen til genanskaffelse, 2) i hvilket omfang modtageren selv betaler en del af udgiften til anskaffelse, reparation og drift af et hjælpemiddel, 3) hvornår støtte til et hjælpemiddel kan ydes som udlån eller udleveres som naturalydelse, 4) hvorvidt der skal gælde særlige betingelser for støtte til visse hjælpemidler, herunder muligheden for udlevering af visse hjælpemidler fra en offentlig institution, og 5) hvorvidt visse hjælpemidler kan stilles til rådighed som led i et botilbud. Hvem kan komme i betragtning? Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der medfører indgribende konsekvenser for den daglige tilværelse. Det er en forudsætning, at et hjælpemiddel vil give borgeren mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. Hvad består ydelsen af? s Hjælpemiddelenhed rådgiver og bevilger økonomisk tilskud til kropsbårne hjælpemidler som f.eks.: sprøjter, kanyler og teststrimler til diabetes kompressionsstrømper til arme og ben proteser stomibandager og -poser ortopædisk fodtøj, indlæg mv. parykker Kommunen yder økonomisk tilskud til det billigste af de hjælpemidler, der er bedst egnet til at kompensere for borgerens funktionsnedsættelse. Du kan se de gængse typer af kropsbårne hjælpemidler i bilag Hvad kan borgeren forvente?

10 Borgeren kan forvente, at s Hjælpemiddelenhed behandler ansøgningen ud fra en faglig og individuel vurdering. Sagsbehandlingen vil foregå grundigt og så hurtigt og smidigt som muligt. Hjælpemiddelenheden vil i samarbejde med borgeren sørge for, at alle relevante oplysninger er til stede. Hvis der er brug for det, vil andre afdelinger i kommunen bidrage med oplysninger, ligesom læge, sygehus eller andre, der har information, også leverer relevante oplysninger til sagsbehandlingen. Borgeren kan forvente, at ansøgningen bliver behandlet hurtigst muligt indenfor sagsbehandlingsfristen på 8 uger. Hvad forventer s Hjælpemiddelenhed af borgeren? Vi forventer, at borgeren samarbejder aktivt og positivt, så alle relevante oplysninger er med i sagsbehandlingen. Bemærk, at borgeren har pligt til at meddele ændringer i eget funktionsniveau eller livssituation, hvis det kan have betydning for behovet for et kropsbåret hjælpemiddel. Hvis Hjælpemiddelenheden bevilger hjælpemidlet, skal borgeren selv kontakte og købe hjælpemidlet hos en leverandør. Kvalitetsopfølgning Når borgeren får udleveret et kropsbåret hjælpemiddel, skal borgeren underskrive en blanket, hvor der kvitteres for modtagelsen, og at hjælpemidlet umiddelbart fungerer. Hvis borgeren oplever, at hjælpemidlet ikke fungerer, skal borgeren kontakte leverandøren. Frit valg Kommunen yder tilskud til det billigste af de hjælpemidler, der er bedst egnet til at kompensere for borgerens funktionsnedsættelse. Borgeren kan dog frit vælge et andet og dyrere hjælpemiddel. Det er vigtigt, at sagsbehandleren forinden vurderer, at hjælpemidlet opfylder de faglige specifikationer, og er egnet til borgeren. Afgørelsen skal være truffet, før borgeren kan anskaffe hjælpemidlet. Hvis borgeren anskaffer et hjælpemiddel før bevillingen er givet, betaler kommunen ikke for hjælpemidlet. refunderer et beløb svarende til tilskuddet på det hjælpemiddel, som kommunen ville have bevilget. Betaling Bevillingen af tilskud til et hjælpemiddel er uafhængig af borgerens økonomi, og tilskuddet er skattefrit. Der er dog visse kropsbårne hjælpemidler, borgeren selv skal betale en andel af. Hvis borgeren selv vil vælge et hjælpemiddel, skal borgeren selv betale den eventuelle merudgift. Klagemuligheder Borgeren har mulighed for at klage over afgørelsen indenfor 4 uger fra borgeren har fået afgørelsen fra kommunen. Klagen skal i første omgang rettes til Hjælpemiddelenheden i Center for Social- og Sundhedsmyndighed. Hjælpemiddelenheden vil revurdere ansøgningen. Hvis Hjælpemiddelenheden fastholder afgørelsen, sender Hjælpemiddelenheden klagen videre til Ankestyrelsen. Hvis borgeren vil klage over sagsbehandlingen, skal borgeren rette henvendelse til Hjælpemiddelenhedens leder. Hvis borgeren vil klage over kommunens serviceniveau, skal borgeren rette henvendelse til Frederikshavn Byråd gennem Ledelsessekretariatet på adressen

11 Ledelsessekretariatet Rådhus Allé Hvem skal borgeren kontakte? Hjælpemiddelenheden Center for Social- og Sundhedsmyndighed Rådhus Allé 100 Personligt fremmøde kan ske i åbningstiden på adressen Arenfeldtsgade 20 Åbningstid: Mandag-onsdag 08:00-15:20 Torsdag 08:00-17:00 Fredag 08:00-14:00 Telefontid: Alle hverdage 08:00-09:30

12 Forbrugsgoder 113. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i 112, stk. 1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Stk. 2. Der kan kun ydes hjælp, når udgiften er over 500 kr. Stk. 3. Hjælpen udgør 50 pct. af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art. Stk. 4. Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er nødvendigt med et forbrugsgode, der er dyrere end et almindeligt standardprodukt, eller hvis den nedsatte funktionsevne nødvendiggør særlig indretning af forbrugsgodet, betaler kommunen, jf. stk. 1, de nødvendige merudgifter. Lov om social service 113 Stk. 5. Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne, betaler kommunen, jf. stk. 1, de fulde anskaffelsesudgifter. Hjælpen kan ydes som udlån. Stk. 6. Social- og integrationsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om 1) afgrænsningen af de forbrugsgoder, der kan ydes hjælp til, og adgangen til genanskaffelse, og 2) i hvilket omfang modtageren selv skal betale en del af udgiften til reparation og drift af et forbrugsgode. Hvem kan komme i betragtning? Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der medfører indgribende konsekvenser for den daglige tilværelse. Det er en forudsætning, at et forbrugsgode vil give borgeren mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. Hvad består ydelsen af? s Hjælpemiddelenhed rådgiver, vejleder og giver tilskud til anskaffelse af det billigste af de hjælpemidler, der er bedst egnet til at kompensere for borgerens funktionsnedsættelse. Forbrugsgoder er produkter, som ikke fremstilles specielt til personer med nedsat funktionsevne, men til den almindelige befolkning som målgruppe. Det bevilges af kommunen, hvis borgeren har behov for det pga. varigt nedsat funktionsevne. Hjælpen ydes som kontantydelse eller udlån. Et forbrugsgode kan fx være El-køretøj To-hjulet elcykel Særlige/specielle kontorstole/hvilestole Hjælpemiddelenheden kan ikke yde hjælp til forbrugsgoder, der normalt findes i et hvert hjem, som fx Hvile- og kontorstole Senge Telefoner Vaskemaskine Tørretumbler Opvaskemaskine Computere ipads Smartphones

13 Hjælpemiddelenheden giver ikke hjælp til anskaffelse af forbrugsgoder, der koster under 500 kr. Hvis borgeren har brug for flere mindre forbrugsgoder til en samlet værdi af mere end 500 kr., kan kommunen give støtte til anskaffelsen af disse. Hvad kan borgeren forvente? Borgeren kan forvente, at s Hjælpemiddelenhed behandler sagen ud fra en faglig og individuel vurdering. Sagsbehandlingen vil ske grundigt og så hurtigt og smidigt som muligt. Hjælpemiddelenheden vil i samarbejde med borgeren sørge for, at alle relevante oplysninger er til stede, når afgørelsen træffes. Hvis der er brug for det, vil andre afdelinger i kommunen skulle bidrage med oplysninger, ligesom læge, sygehus eller andre, der har relevant information også leverer information til behandlingen af sagen. Sagen behandles hurtigst muligt indenfor 12 uger. Hvad forventer s Hjælpemiddelenhed af borgeren? Vi forventer, at borgeren samarbejder aktivt og positivt, så alle relevante oplysninger er med i sagsbehandlingen. Bemærk, at borgeren har pligt til at meddele ændringer i sit funktionsniveau eller livssituation, hvis det kan have betydning for behovet for bevilgede forbrugsgoder. Borgeren skal selv reparere og vedligeholde forbrugsgodet. Når forbrugsgodet skal udskiftes, skal borgeren selv afholde hele udgiften, da kun giver tilskud til anskaffelse af forbrugsgodet én gang. Kvalitetsopfølgning Hjælpemiddelenheden foretager individuel opfølgning efter behov. Betaling Tilskuddet er uafhængigt af borgerens økonomi, og tilskuddet er skattefrit. Borgeren skal som udgangspunkt betale 50% af prisen på et almindeligt standardprodukt. Hvis Hjælpemiddelenheden i særlige tilfælde vurderer, at forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel, giver Hjælpemiddelenheden tilskud til den fulde anskaffelsespris. Forbrugsgoder, der udelukkende fungerer som hjælpemiddel gives som et udlån og skal derfor returneres efter endt brug. Klagemuligheder Borgeren har mulighed for at klage over afgørelsen indenfor 4 uger fra borgeren har fået afgørelsen fra kommunen. Klagen skal i første omgang rettes til Hjælpemiddelenheden i. Hjælpemiddelenheden vil revurdere ansøgningen. Hvis Hjælpemiddelenheden fastholder afgørelsen, sender Hjælpemiddelenheden klagen videre til Ankestyrelsen. Hvis borgeren vil klage over sagsbehandlingen, skal borgeren rette henvendelse til Hjælpemiddelenhedens leder. Hvis borgeren vil klage over kommunens serviceniveau, skal borgeren rette henvendelse til Frederikshavn Byråd gennem Ledelsessekretariatet på adressen Ledelsessekretariatet Rådhus Allé

14 Hvem skal borgeren kontakte? Hjælpemiddelenheden i Center for Social- og Sundhedsmyndighed Rådhus Allé 100 Personligt fremmøde kan ske i åbningstiden på adressen Arenfeldtsgade 20 Åbningstid: Mandag-onsdag 08:00-15:20 Torsdag 08:00-17:00 Fredag 08:00-14:00 Telefontid: Alle hverdage 08:00-09:30

15 Støtte til køb af bil 114. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad 1) vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil, 2) vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil eller 3) forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil. Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr.* Stk. 3. Foreligger der ganske særlige forhold i forbindelse med den nedsatte funktionsevne, kan der ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem støtte efter stk. 1 og anskaffelsesprisen. Lov om social service 114 Stk. 4. Social- og integrationsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om 1) betingelserne for at opnå støtte efter stk. 1 og 3 og om vilkårene for støtte, herunder regler om personkredsen, som er berettiget til at opnå støtte, 2) fremgangsmåden i forbindelse med afprøvning og valg af bil, herunder om private aktørers deltagelse heri, 3) tilbagebetaling af lån og indkomstgrundlaget for tilbagebetalingen og om henstand med tilbagebetaling og eftergivelse af lån til bil som følge af manglende betalingsevne og som følge af frakendelse i forbindelse med ændringer i den fysiske eller psykiske funktionsevne eller forhold, der knytter sig dertil, 4) adgangen til at modtage støtte til udskiftning af en bil, hvortil der er ydet støtte, jf. stk. 1-3, herunder regler om fremgangsmåden i forbindelse med genbevilling af støtte til køb af bil og om anvendelse af provenu ved afhændelse af en bil, der tidligere er ydet støtte til, herunder i forbindelse med genbevilling af støtte til køb af en bil, 5) støtte til nødvendig indretning m.v., herunder i hvilket omfang ansøgeren selv skal betale en del af udgiften til indretningen, 6) i hvilket omfang der kan ydes tilskud til betaling af køreundervisning m.v., 7) støtte til personer, der ved indrejse her i landet medbringer en bil, og 8) i hvilket omfang et barn eller en ung under 18 år, som er omfattet af personkredsen, jf. stk. 1, og som anbringes uden for hjemmet efter 52, stk. 3, nr. 7, kan bevare støtte til køb af bil eller få bevilget støtte til køb af bil. *) 2011-niveau, der reguleres årligt med satsreguleringsprocenten, der fastsættes af Finansministeriet. Hvem kan komme i betragtning? Borgere, som på grund af en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan fungere i den daglige tilværelse uden brug af bil. Borgere, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kun med væsentlig vanskelighed kan fungere i den daglige tilværelse uden brug af bil. Hvad består ydelsen af? Råd og vejledning samt Lån til køb af billigst egnet bil Hel eller delvis fritagelse for betaling af afgift efter brændstofforbrug Særlig indretning af bil Tilskud til kørekort Du kan se de præcise betingelser for støtte til køb af bil i bilag Hvad kan borgeren forvente? Borgeren kan forvente at Frederikshavns Kommunes Hjælpemiddelenhed behandler ansøgningen ud fra en faglig og individuel vurdering. Sagsbehandlingen vil foregå grundigt og så hurtigt og smidigt som muligt indenfor følgende sagsbehandlingsfrister: lån til køb af bil indenfor 8 måneder særlig indretning af bil indenfor 3 måneder

16 Hjælpemiddelenheden vil i samarbejde med borgeren sørge for, at alle relevante oplysninger er til stede. Hvis der er brug for det, vil andre afdelinger i kommunen skulle bidrage med oplysninger, ligesom læge, sygehus eller andre, der har relevant information, også giver relevante oplysninger til behandlingen af sagen. Når Hjælpemiddelenheden har truffet afgørelse og bevilget støtte til køb af bil, påbegyndes anskaffelse og eventuel særlig indretning af bilen. Hvad forventer s Hjælpemiddelenhed af borgeren? Vi forventer, at borgeren samarbejder aktivt og positivt, så alle relevante oplysninger er med i sagsbehandlingen. Bemærk, at borgeren har pligt til at meddele ændringer i sit funktionsniveau eller sin livssituation, hvis det kan have betydning for behovet for bilen. Betaling Lån til køb af bil skal delvis tilbagebetales. Som udgangspunkt skal borgeren betale halvdelen af lånet tilbage. Borgere med indkomst på mere end kr.(2013) skal betale en større andel Borgeren skal selv betale ansvars- og kaskoforsikring samt drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på bilen Særlig indretning af bil ydes som tilskud. Borgeren betaler selv for almindelig vedligeholdelse af den særlige indretning. Reparation af den særlige indretning betales af kommunen Frit valg Borgeren kan vælge en anden og dyrere bil. Bilens funktionalitet skal dog godkendes af kommunen, og borgeren skal selv betale forskellen i prisen på den valgte bil, og den bil, som kommunen ville bevilge. Borgeren kan frit vælge bilforhandler. Flytning indenfor og udenfor kommunegrænsen Hvis borgeren flytter, skal sagsbehandleren i Hjælpemiddelenheden have besked. Årsagen er, at flytningen kan have indflydelse på dit behov for bil og dermed berettigelsen til støtte til køb af bil. Klagemuligheder Borgeren har mulighed for at klage over afgørelsen indenfor 4 uger fra borgeren har fået afgørelsen fra kommunen. Klagen skal i første omgang rettes til Hjælpemiddelenheden i. Hjælpemiddelenheden vil revurdere ansøgningen. Hvis Hjælpemiddelenheden fastholder afgørelsen, sender Hjælpemiddelenheden klagen videre til Ankestyrelsen. Hvis borgeren vil klage over sagsbehandlingen, skal borgeren rette henvendelse til Hjælpemiddelenhedens leder. Hvis borgeren vil klage over kommunens serviceniveau, skal borgeren rette henvendelse til Frederikshavn Byråd gennem Ledelsessekretariatet på adressen Ledelsessekretariatet Rådhus Allé Hvem skal borgeren kontakte?

17 Hjælpemiddelenheden Center for Social- og Sundhedsmyndighed Rådhus Allé 100 Personligt fremmøde kan ske i åbningstiden på adressen Arenfeldtsgade 20 Åbningstid: Mandag-onsdag 08:00-15:20 Torsdag 08:00-17:00 Fredag 08:00-14:00 Telefontid: Alle hverdage 08:00-09:30

18 Boligindretning 116. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Stk. 2. En person, der er tilkendt hjælp efter stk. 1, kan, hvis den pågældende ønsker at benytte en anden håndværker end den, som kommunalbestyrelsen har valgt, vælge selv at lade boligindretningen udføre og få udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have fået udført boligindretningen for hos den håndværker, som kommunen har valgt. På samme måde kan ansøgeren vælge andre materialer end dem, som kommunalbestyrelsen har anvist. Lov om social service 116 Stk. 3. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om adgangen efter stk. 2 til at vælge håndværker og materialer i forbindelse med tilkendelse af hjælp til boligindretning, herunder om krav til håndværker samt om muligheden for at indgå aftale om tilbagelevering efter endt brug og aftale om reetablering og betingelserne herfor. Stk. 4. I de ganske særlige tilfælde, hvor hjælp efter stk. 1 ikke er tilstrækkelig til at gøre boligen egnet som opholdssted, kan kommunalbestyrelsen yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, som dækker den pågældendes behov. Stk. 5. Personer, der modtager social pension, kan ikke få hjælp efter stk. 4, medmindre det drejer sig om personer, der har en hjælpeordning efter 96. Stk. 6. Social- og integrationsministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om, i hvilket omfang hjælp efter stk. 1, 2 og 4 skal tilbagebetales, herunder i hvilket omfang det tilbagebetalingspligtige beløb kan sikres ved pant i ejendommen. Hvem kan komme i betragtning? Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er ikke funktionsnedsættelsens art eller omfang, der er det afgørende, men i hvilken udstrækning indretningen af boligen hindrer, at borgeren kan fungere i eget hjem med sin funktionsnedsættelse. Dette vil bero på en samlet vurdering, som inkluderer alle væsentlige forhold af betydning for sagen, herunder blandt andet borgerens sociale og helbredsmæssige forhold. Hvad består ydelsen af? s Hjælpemiddelenhed rådgiver og vejleder og udarbejder løsningsforslag til: Mindre boligindretninger som f.eks. fjernelse af dørtrin, udvidelse af dør, opsætning af greb, ramper, gelænder Mellemstore boligindretninger som f.eks. boligindretninger i badeværelse, køkken, adgangsforhold til boligen Store boligindretninger som f.eks. tilbygning eller ombygning Boligskift, der kan bevilges i de ganske særlige tilfælde, hvor boligindretninger ikke kan kompensere for borgerens funktionsnedsættelse Udgiften til boligindretninger og boligskift betales af. Hvad kan borgeren forvente: Borgeren kan forvente, at s Hjælpemiddelenhed behandler ansøgningen ud fra en faglig og individuel vurdering. Sagsbehandlingen vil foregå grundigt og så hurtigt og smidigt som muligt. Hjælpemiddelenheden vil i samarbejde med borgeren sørge for, at alle relevante oplysninger er til stede. Hvis der er brug for det, vil andre afdelinger i kommune bidrage med oplysninger, ligesom læge, sygehus eller andre, der har relevant information, også leverer oplysninger til sagsbehandlingen.

19 En terapeut fra Hjælpemiddelenheden vil efter aftale komme på besøg hjemme hos borgeren, for at klarlægge boligens indretning i forhold til borgerens funktionsevne. Terapeuten vil efterfølgende træffe en afgørelse, og borgeren blive informeret mundtligt eller skriftligt. Du kan forvente, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt indenfor sagsbehandlingsfristen: Mindre boligindretninger: 4 uger Mellemstore boligindretninger: 12 uger Store boligindretninger: 8 måneder Boligskift: 12 måneder Når der er truffet afgørelse i din sag, og såfremt det er en bevilling, kan boligindretningen påbegyndes. Du kan se de gængse former for boligindretninger i bilag Vi forventer, at borgeren selv sørger for rengøring efter boligindretningen. Hvad forventer s Hjælpemiddelenhed af borgeren? Vi forventer, at borgeren samarbejder aktivt og positivt, så alle relevante oplysninger er med i sagsbehandlingen. Bemærk, at borgeren har pligt til at meddele ændringer i sit funktionsniveau eller sin livssituation, hvis det kan have betydning for behovet for boligindretningen. Kvalitetsopfølgning: Hjælpemiddelenheden følger op efter behov. Frit valg Du har mulighed for at vælge andre materialer og håndværkere, når der er givet en skriftlig bevilling. Borgeren skal dog selv betale en eventuel prisforskel. Du har mulighed for at være bygherre på din egen boligsag og få udgifterne refunderet efter byggeriet. Kommunen refunderer dog kun udgifter svarende til den pris, som kommunen kunne have fået udført arbejdet til. Det er borgerens eget ansvar, at håndværkerne er faglærte og momsregistrerede. Det er også borgerens ansvar, at den færdige boligindretning svarer til de krav, som er beskrevet i Hjælpemiddelenhedens bevilling. Vi anbefaler, at borgeren kontakter en sagsbehandler for at få yderligere råd og vejledning. Betaling Bevillingen til boligændringer er uafhængig af borgerens økonomi og er skattefri. Der er som udgangspunkt ingen egenbetaling. Når en boligindretning er bevilget, skal borgeren selv sørge for at vedligeholde og servicere den pågældende boligindretning, medmindre andet er aftalt skriftligt. Hvis borgeren selv har valgt materialer og håndværkere, skal borgeren dog selv betale prisforskellen i forhold til det, som kommunen ville have leveret. Boligindretninger reetableres som udgangspunkt ikke efter endt brug. Der kan dog være visse boligindretninger, som kan genbruges af kommunen, der tages ned. I disse tilfælde sørger kommunen for, i det omfang det er muligt, at bringe denne del af boligen tilbage til udgangspunktet. Der gælder særlige regler for tilbygning, som du kan se i bilag Der gælder ligeledes særlige regler for boligskift, som du kan se i bilag Flytning indenfor og udenfor kommunegrænsen

20 Nagelfaste boligindretninger er bevilget som personlig ejendom, og borgeren kan tage dem med ved flytning. Udgifterne til flytning og ny opsætning skal borgeren selv afholde. Klagemuligheder Borgeren har mulighed for at klage over afgørelsen indenfor 4 uger fra borgeren har fået afgørelsen fra kommunen. Klagen skal i første omgang rettes til Hjælpemiddelenheden i. Hjælpemiddelenheden vil revurdere din ansøgning. Hvis Hjælpemiddelenheden fastholder afgørelsen, sender Hjælpemiddelenheden din klage videre til Ankestyrelsen. Hvis borgeren vil klage over sagsbehandlingen, skal borgeren rette henvendelse til Hjælpemiddelenhedens leder. Hvis borgeren vil klage over kommunens serviceniveau, skal borgeren rette henvendelse til Frederikshavn Byråd gennem Ledelsessekretariatet på adressen Ledelsessekretariatet Rådhus Allé Hvem skal borgeren kontakte? Hjælpemiddelenheden Center for Social- og Sundhedsmyndighed Rådhus Allé 100 Personligt fremmøde kan ske i åbningstiden på adressen Arenfeldtsgade 20 Åbningstid: Mandag-onsdag 08:00-15:20 Torsdag 08:00-17:00 Fredag 08:00-14:00 Telefontid: Alle hverdage 08:00-09:30

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

- Individuel befordring

- Individuel befordring Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Hjælpemiddelafdelingen Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 4368 6868 Mail: socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på bilområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 1043 af 7. september 2010 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning 1. I denne vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 er Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 Indhold 2-hjulet cykel med hjælpemotor... 3 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 4 Aflastningsophold... 5 Albuestok... 6 Alkoholbehandling... 7 Arm- og benproteser...

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Sendes til kommunen Holbæk kommune, hjælpemiddelsafdelingen Kanalstræde 2 4300 Holbæk Tlf: 72363636 Fax: 72360001 E-mail: sikkerpost@holb.dk Web: www.holbaek.dk Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE 27.60.00G01

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf: 99889988 E-mail: sikkerpost@rebild.dk Web: www.rebild.dk Sendes til kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE 27.60.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse.

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse. 1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje 112 i Lov om Social Service At kompensere for fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. At borgeren kan forblive selvhjulpen i forhold til bad,

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN 1 Visitation Visitation til boligændringer efter 116 i Lov om social service. Når kommunen

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 er 2014 Ringkøbing-Skjern Kommune Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 Indholdsfortegnelse 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 2 Aflastningsophold... 4 Alkoholbehandling... 5 Arm- og benproteser...

Læs mere

Åben Dagsorden. til. Ældrerådet

Åben Dagsorden. til. Ældrerådet Åben Dagsorden til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 27. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 10, BCV Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Anette

Læs mere