3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene"

Transkript

1 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

2 Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab har 3F nedsat en arbejdsgruppe bestående af faglige repræsentanter og professionelle brandfolk. Arbejdsgruppens kommissorium var, med udgangspunkt i revisionsfirmaet Deloittes Budgetanalyse af redningsberedskabet, at komme med en række praksisnære og ikke teoretiske anbefalinger, til fremlæggelse gennem den nedsatte referencegruppe under strukturkommissionen. 3F har valgt at anbefale en række ændringer, som vil styrke det danske redningsberedskab, og samtidigt muliggør at opnå en besparelse på det ønskede 3 cifrede millionbeløb. 3F er enig i, at der er et besparelsespotentiale men pointerer samtidigt, at det også er vigtigt at styrke og fremtidssikre beredskabet. 3F har ikke konsekvensberegnet i forhold til økonomi. Med Venlig Hilsen Palle Thirstrup Forhandlingssekretær 3F / Transportgruppen Sammenfatning: Det danske redningsberedskab er det absolut billigste set i forhold til sammenlignelige lande. Redningsberedskabet skal bygge på beredskabstanken, og det er essistentielt og vigtigt, at der er en borgernærhed i enhver strukturændring. 3F anbefaler, at der arbejdes videre ud fra Deloittes model 2, som følger politikredsene, dog med en række modifikationer og forbedringer. 3F mener, at det er af stor vigtighed, at der bevares en stor udstrækning af kommunal medbestemmelse. Førnævnte model 2, er i stor udstrækning sammenligneligt med den finske model, hvor der laves en Risiko Baseret Dimensionering, på områder svarende cirka til de danske politikredse ud fra demografi, struktur og population. De nye beredskabsområder udbydes i offentlig licitation, hvor den Risiko Baserede Dimensionering beskriver hvilke køretøjstyper, specialkøretøjer, stationsplaceringer og ansættelsesformer (fuld tid / deltid), der kræves. 3F mener, at det er hensigtsmæssigt at bevare den kommunale medbestemmelse. Det skal være muligt at de enkelte kommuner kan tilkøbe ekstra ydelser fra beredskabet. Der er flere eksempler på kommuner, der allerede i dag indgår samarbejde omkring både brandslukning, indsatsledelse, Risiko Baseret Dimensionering og forebyggende indsats. Der er samarbejde omkring indsatsledelse og Risiko Baseret Dimensionering ved Vestegnens Brandvæsen, som er et kommunalt 60 selskab der dækker 5 kommuner, og ved det fælles Falck entreprise brandvæsen, mellem Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. I Sverige dækker Stockholms Brandforsvar 10 kommuner og Redningstjenesten StorGöteborg dækker over 6 kommuner.

3 3F Anbefaler Vagtcentral sammenlægninger: ¾ 3F anbefaler en sammenlægning af vagtcentraler, da dette potentielt vil give massive besparelser, og samtidigt kunne give et samlet overblik over redningsberedskabet, såvel i dagligdagen som i krise og katastrofesituationer. 12 Beredskabsområder: ¾ 3F anbefaler, at man bruger Deloittes model 2, som følger de eksisterende politikredse, således at den risikobaserede dimensionering laves ud fra større områder. Samtidigt vil der skabes mulighed for en samlet stabsfunktion for politi og Brandvæsen. ¾ 3F anbefaler, at indsatsledelsen på mindre opgaver(brand eftersyn, containerbrand, færdsel, etc.), uddelegeres til varetagelse af holdleder som teknisk leder. Kommunal indsatsleder medsendes kun på opgaver hvor der skønnes at være brug for højere brandfaglig kompetence end holdleder som teknisk leder kan håndtere. Beredskabscentre og internationalt arbejde: ¾ 3F anbefaler, at værnepligten i sin nuværende form nedlægges, og at resurserne bruges i det daglige stående beredskab. ¾ 3F anbefaler, at Beredskabsstyrelsens centre nedlægges med undtagelse af et. Dette center skal primært varetage Danmarks forpligtigelser i forbindelse med internationalt arbejde, udvikling samt uddannelse. ¾ 3F anbefaler, at stabsfunktionen omkring Kemisk, Biologisk, Radiologisk og Nuklear (CBRN) forbliver i Beredskabsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. ¾ 3F anbefaler at den operative/manuelle del af CBRN beredskabet flyttes til udvalgte brandstationer, med fastansat personale som vil kunne varetage dette speciale. Todelt uddannelsesniveau for brandfolk: ¾ 3F anbefaler, at der differentieres i uddannelsesniveauet for brandfolk. Brandfolk på fuldtid skal i højere grad indtænkes i mere komplicerede opgaveløsninger. ¾ 3F anbefaler, at der indføres en Faguddannelse for brandfolk. ¾ 3F anbefaler, at man implementerer Hurtig Sluknings Enhed (HSE) som supplement for deltidsbrandvæsner. HSE konceptet vil tilsikre, at man har brandmænd på vagt, som hurtigt kan rykke ud (1 minut), og samtidigt vil kunne varetage andre opgaver i nærområdet. ¾ 3F anbefaler, at HSE bruges til First Responder/I Ventetiden På Ambulancen (IVPA) kørsel, forebyggende opgaver, samt at kommunerne vil kunne tilkøbe opgaveløsninger, så som tunge løft og undervisning af skolebørn i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp. Cancer risiko: ¾ 3F anbefaler, at man har fokus på ny forskning omkring cancer risiko i forbindelse med brandslukning, og derfor indtænker fuldtids resurser til rengøring og vedligeholdelse af udstyr på deltidsbrandstationer.

4 Sammenlægning af vagtcentraler: Der er i Danmark et større antal vagtcentraler, herunder Københavns Brandvæsen, 5 Falck vagtcentraler samt et stort antal mindre kommunale vagtcentraler, der blandt andet disponerer Brandvæsner. Endvidere findes der 5 vagtcentraler, der disponerer ambulancer. Der er i Danmark 3 Alarmcentraler. Danmark har en geografi, som gør, at alarmcentral delen og brand vagtcentralen ville kunne styres fra en enkelt central. 3F anbefaler en reduktion til 12 fælles vagtcentraler, svarende til politikredsene, hvor politi og redningsberedskab styres fra samme lokalitet. Disse bør sammentænkes med en ambulancevagtcentral pr. region og 2 til 3 Alarmcentraler. Udenlandske erfaringer fra både Sverige og Holland viser, at der er både synergi og økonomi forbundet med fælles Alarm- og vagtcentraler. En reduktion til 12 vagtcentraler vil give et stort besparelsespotentiale. Beredskabsledelse fra fælles vagtcentraler vil gøre, at der kan afsendes de nødvendige og hensigtsmæssige resurser, således at der tages højde for kørevej og kompetanceniveau i forhold til opgaven. Der er mulighed for at tænke en række funktioner ind i en fælles vagtcentral. Hvis man ønsker at udnytte det fulde økonomiske potentiale, vil det være en mulighed at sammenlægge til 2-3 store Alarm- og vagtcentraler, der vil give større samdriftsfordele i forhold til stabsfunktioner, personale og driftsomkostninger. Alarmcentralen, Politiet, samt det øvrige redningsberedskab vil kunne disponeres ud fra fælles vagtcentraler. Samtidigt vil det være muligt at facilitere områder som nødkald for hjemmeplejen, ABA alarmer, Trafik Informations Center (TIC). Endvidere vil der være mulighed for at overvåge f.eks. tryghedskameraer i nattelivet. En sammenlægning af vagtcentraler for samfundsvigtige opgaver vil samtidigt være værdifuldt i forhold til resourseoverblik og samspil i krise og katastrofesituationer. Potentialet i forhold til økonomi ved en sammenlægning af vagtcentraldele må alt efter niveau vurderes til at være af væsentlig værdi. Den økonomiske gevinst er naturligvis afhængigt af omfanget af reduktionen. Vagtcentralerne kan med fordel drives som OPP, således at alle operatører kan være repræsenteret. 12 Beredskabsområder: Samlet stab med politi og Brandvæsen. 3F finder anbefalingen i model 2 om at lave beredskabsområder svarende til de 12 politikredse som den mest velegnede. Der kan dog overvejes en sammenlægning af beredskabsområder omkring København. En sammenlægning i større enheder som foretager Risiko Baseret Dimensionering, vil kunne give synergi i forhold til materielindkøb og indkøb af special udstyr. Der bør dog indtænkes, at de enkelte kommuner kan tilkøbe yderligere serviceydelser hos beredskabet.

5 Sammenlægning af beredskabsområder vil give mulighed for en bedre koordinering af materiel og samtidigt give mulighed for at lægge en overordnet beredskabsledelse, som modsvarer politiets struktur. En samlet stab vil endvidere give et bedre overblik over beredskaberne. 3F vurderer, at der er et massivt besparelsespotentiale ved at samordne indsatsledelsen, uden at dette svækker det operative beredskab. Indsatsledelsens ansvar bør placeres hos en Område beredskabschef. Ved samtidigt at benytte holdlederen på førsteudrykningen som teknisk leder, vil en stor del af brandudrykningerne i et område kunne køres uden, at indsatslederen kommer fysisk til skadestedet. Elektroniske hjælpemidler som f.eks. hjelmkamera, droner og lign. vil kunne gøre, at indsatsledelsen vil kunne vurdere situationen uden selv at være til stede. Naturligvis skal indsatslederen frem på komplicerede opgaver, hvor der er flere enheder involveret og til opgaver, hvor der er behov for teknisk fagviden, som er en del af indsatslederens uddannelse. I forbindelse med større hændelser, terror og naturkatastrofer vil det også være en fordel at politi og redningsberedskab arbejder i samme område, og derved kan samordne indsatsen. Samarbejde omkring kommunale opgavefunktioner: Det er i dag den respektive kommunalbestyrelse, der bærer ansvaret for at kommunens redningsberedskab indfrier kravene i beredskabslovgivningen. Ved at samle opgaveløsning og Risiko Baseret Dimensionering hos en overordnet myndighed (beredskabsområdet) skal der etableres et tværkommunalt forum, som på de enkelte kommunalbestyrelsers vegne godkender dette. Kommunerne bevarer ansvaret og betalingsforpligtigelsen. Betalingsforpligtelsen vil kunne fordeles efter en afmåling af indbyggerantal, areal samt særlige risiko områder herunder industri med særlige udfordringer. Byggesagsbehandling og brandteknisk byggesagsbehandling bør forblive et kommunalt anliggende. Centralisering af kompleks brandteknisk byggesagsbehandling, vil give store og uhensigtsmæssige udfordringer i forhold til byggesagsbehandling. Det er ikke formålstjenligt at skille almindelig byggesagsbehandling og brandteknisk byggesagsbehandling. Det er en fordel, at de to sagsbehandlinger finder sted samme sted. Det giver mulighed for en mere smidig sagsbehandling. En adskillelse vil betyde, at bygherrer kan få ja af en myndighed og nej af en anden, hvorefter man må tilrette projektet og vende tilbage til begge myndigheder. Der vil samtidigt åbnes mulighed for, at kommunerne under et beredskabsområde indgår samarbejde omkring løsning af andre opgaver, som kan falde i forlængelse af beredskabet, dog skal hvervets kerneydelse bevares. Opgaver som naturligt vil kunne indtænkes i beredskabet er forebyggende arbejde, mindre brandsyn, eftersyn og vedligeholdelse af mindre slukningsmidler i kommunale bygninger, undervisning af skolebørn, SSP samarbejde, samt opgaver i forbindelse med klimaudfordringer. Forebyggende indsats kan sammentænkes med fuldtidsansatte brandmænd, således at mindre forebyggende eftersyn samt evt. eftersyn af mindre slukningsmidler kan foretages af vagtgørende mandskab. I områder hvor der nu er deltidsudrykning, vil disse opgaver kunne foretages af HSEére (Se afsnit om HSE)

6 Fælles materiel og opgave glidning fra det statslige beredskab. Opgaver som hidtil har ligget i det statslige beredskab med materiel og mandskab, kan med fordel tilføres fuldtidsansatte brandvæsner i de 12 beredskabsområder. Dette vil betyde, at disse umiddelbart vil kunne bringes i indsats, og vil indgå i beredskabsområdernes samlede beredskab. Beredskabsområderne vil endvidere kunne samordne indsats i forhold til kemikalie indsats, båd- og dykker beredskab og andre specialopgaver, hvor udvalgte fuldtids slukningsenheder vil kunne være trænet og rutineret til at varetage opgaverne. I hvert beredskabsområde bør der være mindst et fuldtids brandvæsen, som er specialiseret i avanceret opgaveløsning. Brandfolkenes rutine og kompetencer vil øges, og det tilførte materiel fra beredskabsstyrelsen vil indgå i det daglige øjeblikkelige beredskab. I forbindelse med overordnet materiel strategi vil det være muligt at opstille standarter for materiellet, som gør at afløsning og samarbejde på skadesteder vil gøres lettere. Der er besparelsesmuligheder i centrale indkøbsudbud, og standardisering af køretøjer og materiel. Klimaudfordringer: Beredskabet vil med tilførelse af det nødvendige materiel, kunne indgå i den endelige opgaveløsning i forbindelse med klimaudfordringer i samarbejde med frivilligecentrene. Meget af dette materiel forefindes i de statslige beredskabscentre. Beredskabscentre og internationalt arbejde: 3F anbefaler, at værnepligten i sin nuværende form nedlægges. Dette vil give en massiv økonomisk gevinst. En del af de frigivende resurserne skal bruges til at øge det daglige stående beredskab, samt til at hæve uddannelsesniveauet for fuldtids brandfolk. 3F anbefaler, at Beredskabsstyrelsens centre nedlægges med undtagelse af et. Dette center skal primært varetage Danmarks forpligtigelser i forbindelse med internationalt arbejde samt uddannelse. Mandskab fra dette center vil naturligt også indgå i et nationalt krise- og katastrofeberedskab. Der vil på dette center kunne uddannes et begrænset antal værnepligtige, som efter indsatsuddannelse vil kunne overflyttes til de større brandstationer med fast personale, med henblik på videre uddannelsesforløb og gavntjeneste. Uddannelsen skal foregå på de brandstationer hvor der er tilgået speciel resurser til f.eks. miljø og klima udfordringer. 3F anbefaler, at stabsfunktionen omkring CBRN beredskabet forbliver i beredskabsstyrelsen, sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Den operative / manuelle del af beredskabet flyttes til udvalgte brandstationer, som med fastansat personale vil kunne varetage dette speciale. 3F anbefaler, at der afsættes midler til at opføre eller opgradere et antal øvelsesområder hvor der er lagt vægt på minimal miljøbelastning, samtidigt med at der er mulighed for at lave realistiske øvelser med varmebelastning. Et øvelses område på hver side af Storebælt burde være tilstrækkeligt. Frivillige: Der bør minimum oprettes et frivilligecenter pr. beredskabsområde, som vil kunne indgå i beredskabet som et supplement i forbindelse med mandskabskrævende opgaver. Frivilligecentrene vil skabe

7 tryghed og være en tilgængelig mandskabs resurse, dog ud fra forudsætningen om at der ikke er leveringssikkerhed. Frivilligecentre bør være på en Brandstation som varetager specielmateriel til f.eks. klimaudfordringer. Frivilligecentre i kombination med fuldtidsansatte brandmænd vil endvidere kunne varetage opgaver som Ungdomsbrandkorps og lignende. To-delt uddannelsesniveau for brandfolk: I Danmark modtager en brandmand fuldtid som deltid ca. 250 timers uddannelse, samt 24 timers årlig vedligeholdelses uddannelse. Hvis man tager brandfolkenes samfundsvigtige opgave, samt den forøgede opgave portefølje i betragtning, bør det overvejes, om fuldtids brandfolk bør hæves til et uddannelsesniveau svarende til svensk eller finsk model. Fremtidens beredskab bør differentieres i forhold til uddannelse. For Deltidsbrandfolk bør der være den almindeligt kendte uddannelse. (250 timer) For fuldtidsbrandfolk bør der suppleres med en faguddannelse/brand. FAGUDDANNELSE BRAND: Ambulance /sundhed: I beredskabsloven har redningsberedskabet til opgave at redde mennesker, dyr og værdier i nævnte rækkefølge. Derfor vil implementering af nødbehandler falde naturligt ind i kædens første led. Uddannelsen skal derfor omfatte nødbehandler med medicinske kompetencer, som beskrevet i forhold til IVPA kørsel, herunder stabilisering med halskrave/spineboard, HLR med ventilationsudstyr og AED samt at kunne behandle tilskadekomne på ikke sikre skadesteder. Voksenpædagogik og undervisning. At være i stand til, at undervise i elementær brandbekæmpelse samt førstehjælp. Masse skade Særlig uddannelse i naturkatastrofer som storm og ekstrem regn motorsavskursus med henblik på eks. stormfald samt brug af pumper etc. i forbindelse med oversvømmelser Miljø og terror: Overbygningsuddannelse i forbindelse med kemikalie udslip samt biologisk og bakteriologisk terror. Avanceret redning: Overbygningsuddannelse til Kæderedning, højderedning samt kyst- båd og isredning Holdleder og elementær forbyggelsesindsats: Uddannelse som holdleder således at køretøjer kan afgå og løse opgaver selvstændigt og uafhængigt. Samt en uddannelse i mindre opgaver inden for forebyggelsesindsatsen i kommunen, herunder opfølgende brandsyn.

8 Implementering af HSE som supplement for deltidsbrandvæsner: I beredskabsområder, hvor der i dag udelukkende er deltids bemandede brandvæsener, bør der indtænkes et supplement af HSE med fuldtids brandfolk. Anvendelse en HSE enhed giver en fordel ved at kunne påbegynde en effektiv indsats hurtigst muligt. Det er vores vurdering, at den bedste udnyttelse af en HSE opnås ved, at HSE en ved en række mindre hændelser er det eneste køretøj, der deltager i førsteudrykningen, og at HSE en udstyres med skæreslukker. HSE konceptet kan med fordel indsættes i slukningsområder med relativt lavt antal årlige udrykninger som supplement til en deltidsudrykning. HSE konceptet bør ikke anvendes til at reducere en allerede eksisterende førsteudrykning med faste brandmænd, fordi en fuldt bemandet førsteudrykning altid vil kunne løse flere og mere komplicerede opgaver. I Sverige har man i flere år udviklet på HSE konceptet, således at der i kommunerne udføres andre opgaver end de opgaver, som typisk udføres af redningsberedskabet. Typen af enheder bygger på HSE konceptet, men det svenske BAS 5A /Offensiv Enhet er indtænkt i flere kommunale opgaver. Det er vigtigt, at kommuner kan tilkøbe opgaver fra redningsberedskabet og, at Regionerne i områder hvor der kan være lang kørevej / responcetid kan tilkøbes ydelser fra Redningsberedskabet. Typisk vil det kunne kombineres med fuldtids brandfolk både i almindelige udrykningssammensætninger, og der hvor deltidsansatte brandmænd suppleres med HSE på fuldtid. Sundhedsopgaverne bør læne sig op ad det svenske IVPA (I Vente På Ambulanse), hvor brandkøretøjer disponeres til hjertestop, akut sygdom og ulykker. Samtidigt er det muligt at bruge redningsberedskabet til support opgaver for ambulancetjenesten herunder assistance til flytning af patienter, hvor det er nødvendigt med mere end de to mand, der typisk er på ambulancen. ANVENDELSE AF HSE KONCEPTET Trafikulykke: Stabiliser hals og holde frie luftvejene Stabilisere bilen Sikring af skadestedet mod brand Afspærring Forberedelse til friklipning. Brand: Slukke mindre brande Køling af røggasser Ventilation Udlægning af slanger. Sundhed: Akut indsats ved sygdom herunder administrere O2 Akut indsats ved ulykker / tilskadekomst herunder blødningsstandsning og stabilisering. HLR (Hjertestopbehandling med AED)

9 EN BAS 5A - OFFENSIV ENHED - (FIRST RESPONSE UNIT ), ER ET LET KØ- RETØJ MINDRE END EN TRADITIONEL BRANDBIL. En BAS 5A er bemandet oftest med to brandmænd. Primært i dagtiden er brandmændene ude på forskellige opgaver. Det kan være alt fra at undervise skolebørn, kommunens ansatte, samt virksomheder i nærområdet i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp. Samtidigt kan BAS 5A enheden udføre mindre opgaver i forhold til forebyggelsesindsatsen i kommunen herunder opfølgende brandsyn, eftersyn og vedligeholdelse af håndslukningsmidler samt opsætning af røgalarmer i ældreboliger mv. Enheden udfører kun opgaver som umiddelbart kan forlades, og indgå i brandudrykninger i slukningsområdet enden som HSE eller som en del af en 1+5 (1+7) udrykning. Hvis BAS 5 enheden kører som HSE sammen med en deltidsudrykning, bør den være bestykket med en skæreslukker. Ud over brandsluknings udstyr bør køretøjet opbygges omkring dagligdags opgaver og kommunale risici. Den kan udstyres med røgventilator, frigørings værktøj, førstehjælpsudstyr inkl. halskraver og spineboard, afspærringsmateriel osv. Enheden er kun beregnet til at håndtere mindre opgaver på egen hånd. I de fleste tilfælde forventes således yderligere rednings ressourcer. Cancer risiko: De sidste års erfaringer har vist, at det er nødvendigt med en lang række tiltag for at minimere den forøgede Cancer risiko for brandfolk. Indsatser og efterfølgende klargøring af materiel kommer til at tage længere tid og kræver et højere niveau af viden. Derfor er det vigtigt, at der i hvert område er fuldtids ansatte brandfolk, som både har tiden og kan opnå den fornødne viden omkring beskyttelse imod cancer. Hvert område bør have en brandstation, der varetager opgaven med forsvarlig og rigtig rengøring af indsatsdragter, rygskjold m.m. samt pakning og distribution af rene sæt til områdets indsatskøretøjer. Således kan cancer risikoen minimeres med en fast procedure og et effektivt rengørings system.

Din brandmand vores tryghed!

Din brandmand vores tryghed! TEKNIK-SERVICE Brand og Redning Din brandmand vores tryghed! Rammerne for fremtidens nye redningsberedskaber Indhold Danmarks redningsberedskab det handler om vores tryghed! 3 FOAs 10 anbefalinger 4 Besparelser

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V.

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V. NOTAT Vedr. spørgsmål fra Socialborgmester Mikkel Warming om de beredskabsmæssige konsekvenser er afdækkede i forbindelse med godkendelse af indstilling vedr. Tilpasningsplan Københavns Brandvæsen (Dok.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

S i d e 1. Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011

S i d e 1. Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011 S i d e 1 Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011 I denne redegørelse er de rejste kritikpunkter kommenteret af Brandvæsenets ledelse. RBD 2011 lægger op til at den operative styrke

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab.

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. 18. januar 2017 Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. Nordjyllands Beredskabs bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse.

Læs mere

FOA Brand og Redning. FOAs bud på fremtidens redningsberedskab. FOA Fag og Arbejde 1

FOA Brand og Redning. FOAs bud på fremtidens redningsberedskab. FOA Fag og Arbejde 1 A R B E J D E O G F A G F O A FOA Brand og Redning FOAs bud på fremtidens redningsberedskab FOA Fag og Arbejde 1 FOA Brand og Redning En professionel arbejdsplads i et trygt samfund FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Primo seminar d. 8. oktober 2014 Redningsberedskabets Strukturudvalg

Primo seminar d. 8. oktober 2014 Redningsberedskabets Strukturudvalg REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG Primo seminar d. 8. oktober 2014 Redningsberedskabets Strukturudvalg Baggrund Deloittes budgetanalyse af redningsberedskabet fra 2012 Aftalen om redningsberedskabet

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Hoved overskrift Beløb Konsekvens 1. Nedlæggelse af hjælpebrandstation i Feldborg Stationen har ca. 8-13 udrykninger om året 6. Længere kørervej til Haderup

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at hver af de 5 kommuner har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. I Ryslinge kommune

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammerne for etableringen og udvikling af "Brand og Redning Vestsjælland". Ejerstrategi

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Notat om operativt beredskab.

Notat om operativt beredskab. Notat om operativt beredskab. Resume Regeringen og KL indgik i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 en aftale om, at de kommunale beredskaber skulle samordnes, således at der pr. 1.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindre sektoranalyse af Rednings- og ambulanceberedskabet

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindre sektoranalyse af Rednings- og ambulanceberedskabet STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindre sektoranalyse af Rednings- og ambulanceberedskabet Indenrigs- og Sundhedsministeriet April 2003 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 PRÆSENTATION ÅRSMØDE 2014 / FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER 1

Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 PRÆSENTATION ÅRSMØDE 2014 / FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER 1 Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 1 Her er Niels 2 Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Processen Udfordringen Mulighederne Hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015 Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 9. september 2015 1. Indkomne høringssvar I forbindelse med vedtagelse af oplæg til serviceniveau i Beredskabskommissionen,

Læs mere

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag.

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag. Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse af 4. november 2013 over Esbjerg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Esbjerg Kommune indsendte den

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

Notat om indsatsledelse

Notat om indsatsledelse Vestsjællands Brandvæsen Notat om indsatsledelse Indsatslederes opgaver - og indsatsledelsens organisering i de 6 kommuner der indgår i Vestsjællands Brandvæsen, herunder oplæg til proces for at finde

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan DONG RÅOLIETERMINAL Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab. Borgermøde 24. Februar 2014. Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab. Borgermøde 24. Februar 2014. Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Borgermøde 24. Februar 2014 Redningsberedskabet i Danmark Det kommunale Redningsberedskab Kommunalbestyrelsen 241 brandstationer + 54 hjælpebrandstationer

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Hvidovre Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 9. juli 2012 Hvidovre Kommune indsendte

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Brand og Redning Sønderjylland Dato: 18-09-2016 Sagsnr.: 16/2569 Sagsbehandler: Jarl Vagn Hansen Direkte tlf.: 7376 6666 E-mail: jvh@brsj.dk Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Baggrund Efter

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

af Østsjællands Beredskab. 11. december 2017

af Østsjællands Beredskab. 11. december 2017 Østsjællands Beredskab 11. december 2017 Beredskabsstyrelsen KOB Datavej 16 3460 Birkerød Tlf. 45 90 60 00 brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2016/050389 Sagsbehandler: JP I dette dokument fremlægger Østsjællands

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. Den operative

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet 30. oktober 2012 Baggrund I Aftale om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen, V, DF og

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet

Budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Afrapportering fra Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 1 Titel: Budgetanalyse af redningsberedskabet

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Vedtægter. For Brand & Redning MidtVest. CVR-nr

Vedtægter. For Brand & Redning MidtVest. CVR-nr Vedtægter For Brand & Redning MidtVest CVR-nr. 37207969 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Interessentkommuner... 3 3. Formål og opgaver... 3 4. Økonomi... 3 5. Hæftelse... 4 6. Beredskabskommission...

Læs mere

Minikonference. 5. februar 2015 for økonomiudvalgs- og beredskabskommissionsmedlemmer

Minikonference. 5. februar 2015 for økonomiudvalgs- og beredskabskommissionsmedlemmer Minikonference 5. februar 2015 for økonomiudvalgs- og beredskabskommissionsmedlemmer 1. Velkomst v/ borgmester Søren Kjærsgaard, Holbæk Minikonferencens formål indblik i nuværende beredskaber fælles viden

Læs mere

Budget Specielle bemærkninger

Budget Specielle bemærkninger 2015 2014 Specielle bemærkninger 2015 2018 Beredskabet Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 311 Generelt... 312 Beredskab... 312 Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet...

Læs mere

Bilag 4: Aftaler. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Bilag 4: Aftaler. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Bilag 4: Aftaler Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 2013 1. Aftaler om vederlagsfri assistance 1.1 Sorø Kommune 1.2 Kalundborg Kommune 1.3 Odsherred Kommune 1.4 Ringsted Kommune 1.5 Lejre Kommune

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering Notat Haderslev Kommune Brand og Redning Solsikkevej 2 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 brand@haderslev.dk www.haderslev.dk/brand 18. august 2013 Sagsident: 13/12920 Dir. tlf. 74 34 24 01 esge@haderslev.dk

Læs mere

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 12. november 2012 Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil sikre, at Danmark har et robust og omkostningseffektivt

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

Det var arbejdsgruppens formål at evaluere skæreslukkeren, nærmere at undersøge om skæreslukkeren:

Det var arbejdsgruppens formål at evaluere skæreslukkeren, nærmere at undersøge om skæreslukkeren: FORSØG MED SKÆRESLUKKER I PERIODEN APRIL - JUNI 2007 RAPPORT V. 1.3 TIL OFFENTLIGGØRELSE KØBENHAVNS BRANDVÆSEN BRAND- & REDNINGSAFDELINGEN H. C. ANDERSENS BOULEVARD 23 1553 KØBENHAVN V Side 1 af 9 /HET

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN 34 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Analyse af operativt serviceniveau

Analyse af operativt serviceniveau af operativt serviceniveau Københavns Brandvæsen Maj 2011 Risikobaseret dimensionering Bilag 2 1 Indhold Indhold... 2 Dimensionering af redningsberedskabet oplæg til operativt serviceniveau... 2 Beskrivelse

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen 09-01-2015 Dato 9. januar 2015 Tid 16:00 Sted Beredskabscenter Frederikshavn NB. Bemærk kommissionsmøde kl. 16.00 og nytårsparade kl. 17.00 Fraværende Ingen Stedfortræder

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere