3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene"

Transkript

1 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

2 Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab har 3F nedsat en arbejdsgruppe bestående af faglige repræsentanter og professionelle brandfolk. Arbejdsgruppens kommissorium var, med udgangspunkt i revisionsfirmaet Deloittes Budgetanalyse af redningsberedskabet, at komme med en række praksisnære og ikke teoretiske anbefalinger, til fremlæggelse gennem den nedsatte referencegruppe under strukturkommissionen. 3F har valgt at anbefale en række ændringer, som vil styrke det danske redningsberedskab, og samtidigt muliggør at opnå en besparelse på det ønskede 3 cifrede millionbeløb. 3F er enig i, at der er et besparelsespotentiale men pointerer samtidigt, at det også er vigtigt at styrke og fremtidssikre beredskabet. 3F har ikke konsekvensberegnet i forhold til økonomi. Med Venlig Hilsen Palle Thirstrup Forhandlingssekretær 3F / Transportgruppen Sammenfatning: Det danske redningsberedskab er det absolut billigste set i forhold til sammenlignelige lande. Redningsberedskabet skal bygge på beredskabstanken, og det er essistentielt og vigtigt, at der er en borgernærhed i enhver strukturændring. 3F anbefaler, at der arbejdes videre ud fra Deloittes model 2, som følger politikredsene, dog med en række modifikationer og forbedringer. 3F mener, at det er af stor vigtighed, at der bevares en stor udstrækning af kommunal medbestemmelse. Førnævnte model 2, er i stor udstrækning sammenligneligt med den finske model, hvor der laves en Risiko Baseret Dimensionering, på områder svarende cirka til de danske politikredse ud fra demografi, struktur og population. De nye beredskabsområder udbydes i offentlig licitation, hvor den Risiko Baserede Dimensionering beskriver hvilke køretøjstyper, specialkøretøjer, stationsplaceringer og ansættelsesformer (fuld tid / deltid), der kræves. 3F mener, at det er hensigtsmæssigt at bevare den kommunale medbestemmelse. Det skal være muligt at de enkelte kommuner kan tilkøbe ekstra ydelser fra beredskabet. Der er flere eksempler på kommuner, der allerede i dag indgår samarbejde omkring både brandslukning, indsatsledelse, Risiko Baseret Dimensionering og forebyggende indsats. Der er samarbejde omkring indsatsledelse og Risiko Baseret Dimensionering ved Vestegnens Brandvæsen, som er et kommunalt 60 selskab der dækker 5 kommuner, og ved det fælles Falck entreprise brandvæsen, mellem Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. I Sverige dækker Stockholms Brandforsvar 10 kommuner og Redningstjenesten StorGöteborg dækker over 6 kommuner.

3 3F Anbefaler Vagtcentral sammenlægninger: ¾ 3F anbefaler en sammenlægning af vagtcentraler, da dette potentielt vil give massive besparelser, og samtidigt kunne give et samlet overblik over redningsberedskabet, såvel i dagligdagen som i krise og katastrofesituationer. 12 Beredskabsområder: ¾ 3F anbefaler, at man bruger Deloittes model 2, som følger de eksisterende politikredse, således at den risikobaserede dimensionering laves ud fra større områder. Samtidigt vil der skabes mulighed for en samlet stabsfunktion for politi og Brandvæsen. ¾ 3F anbefaler, at indsatsledelsen på mindre opgaver(brand eftersyn, containerbrand, færdsel, etc.), uddelegeres til varetagelse af holdleder som teknisk leder. Kommunal indsatsleder medsendes kun på opgaver hvor der skønnes at være brug for højere brandfaglig kompetence end holdleder som teknisk leder kan håndtere. Beredskabscentre og internationalt arbejde: ¾ 3F anbefaler, at værnepligten i sin nuværende form nedlægges, og at resurserne bruges i det daglige stående beredskab. ¾ 3F anbefaler, at Beredskabsstyrelsens centre nedlægges med undtagelse af et. Dette center skal primært varetage Danmarks forpligtigelser i forbindelse med internationalt arbejde, udvikling samt uddannelse. ¾ 3F anbefaler, at stabsfunktionen omkring Kemisk, Biologisk, Radiologisk og Nuklear (CBRN) forbliver i Beredskabsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. ¾ 3F anbefaler at den operative/manuelle del af CBRN beredskabet flyttes til udvalgte brandstationer, med fastansat personale som vil kunne varetage dette speciale. Todelt uddannelsesniveau for brandfolk: ¾ 3F anbefaler, at der differentieres i uddannelsesniveauet for brandfolk. Brandfolk på fuldtid skal i højere grad indtænkes i mere komplicerede opgaveløsninger. ¾ 3F anbefaler, at der indføres en Faguddannelse for brandfolk. ¾ 3F anbefaler, at man implementerer Hurtig Sluknings Enhed (HSE) som supplement for deltidsbrandvæsner. HSE konceptet vil tilsikre, at man har brandmænd på vagt, som hurtigt kan rykke ud (1 minut), og samtidigt vil kunne varetage andre opgaver i nærområdet. ¾ 3F anbefaler, at HSE bruges til First Responder/I Ventetiden På Ambulancen (IVPA) kørsel, forebyggende opgaver, samt at kommunerne vil kunne tilkøbe opgaveløsninger, så som tunge løft og undervisning af skolebørn i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp. Cancer risiko: ¾ 3F anbefaler, at man har fokus på ny forskning omkring cancer risiko i forbindelse med brandslukning, og derfor indtænker fuldtids resurser til rengøring og vedligeholdelse af udstyr på deltidsbrandstationer.

4 Sammenlægning af vagtcentraler: Der er i Danmark et større antal vagtcentraler, herunder Københavns Brandvæsen, 5 Falck vagtcentraler samt et stort antal mindre kommunale vagtcentraler, der blandt andet disponerer Brandvæsner. Endvidere findes der 5 vagtcentraler, der disponerer ambulancer. Der er i Danmark 3 Alarmcentraler. Danmark har en geografi, som gør, at alarmcentral delen og brand vagtcentralen ville kunne styres fra en enkelt central. 3F anbefaler en reduktion til 12 fælles vagtcentraler, svarende til politikredsene, hvor politi og redningsberedskab styres fra samme lokalitet. Disse bør sammentænkes med en ambulancevagtcentral pr. region og 2 til 3 Alarmcentraler. Udenlandske erfaringer fra både Sverige og Holland viser, at der er både synergi og økonomi forbundet med fælles Alarm- og vagtcentraler. En reduktion til 12 vagtcentraler vil give et stort besparelsespotentiale. Beredskabsledelse fra fælles vagtcentraler vil gøre, at der kan afsendes de nødvendige og hensigtsmæssige resurser, således at der tages højde for kørevej og kompetanceniveau i forhold til opgaven. Der er mulighed for at tænke en række funktioner ind i en fælles vagtcentral. Hvis man ønsker at udnytte det fulde økonomiske potentiale, vil det være en mulighed at sammenlægge til 2-3 store Alarm- og vagtcentraler, der vil give større samdriftsfordele i forhold til stabsfunktioner, personale og driftsomkostninger. Alarmcentralen, Politiet, samt det øvrige redningsberedskab vil kunne disponeres ud fra fælles vagtcentraler. Samtidigt vil det være muligt at facilitere områder som nødkald for hjemmeplejen, ABA alarmer, Trafik Informations Center (TIC). Endvidere vil der være mulighed for at overvåge f.eks. tryghedskameraer i nattelivet. En sammenlægning af vagtcentraler for samfundsvigtige opgaver vil samtidigt være værdifuldt i forhold til resourseoverblik og samspil i krise og katastrofesituationer. Potentialet i forhold til økonomi ved en sammenlægning af vagtcentraldele må alt efter niveau vurderes til at være af væsentlig værdi. Den økonomiske gevinst er naturligvis afhængigt af omfanget af reduktionen. Vagtcentralerne kan med fordel drives som OPP, således at alle operatører kan være repræsenteret. 12 Beredskabsområder: Samlet stab med politi og Brandvæsen. 3F finder anbefalingen i model 2 om at lave beredskabsområder svarende til de 12 politikredse som den mest velegnede. Der kan dog overvejes en sammenlægning af beredskabsområder omkring København. En sammenlægning i større enheder som foretager Risiko Baseret Dimensionering, vil kunne give synergi i forhold til materielindkøb og indkøb af special udstyr. Der bør dog indtænkes, at de enkelte kommuner kan tilkøbe yderligere serviceydelser hos beredskabet.

5 Sammenlægning af beredskabsområder vil give mulighed for en bedre koordinering af materiel og samtidigt give mulighed for at lægge en overordnet beredskabsledelse, som modsvarer politiets struktur. En samlet stab vil endvidere give et bedre overblik over beredskaberne. 3F vurderer, at der er et massivt besparelsespotentiale ved at samordne indsatsledelsen, uden at dette svækker det operative beredskab. Indsatsledelsens ansvar bør placeres hos en Område beredskabschef. Ved samtidigt at benytte holdlederen på førsteudrykningen som teknisk leder, vil en stor del af brandudrykningerne i et område kunne køres uden, at indsatslederen kommer fysisk til skadestedet. Elektroniske hjælpemidler som f.eks. hjelmkamera, droner og lign. vil kunne gøre, at indsatsledelsen vil kunne vurdere situationen uden selv at være til stede. Naturligvis skal indsatslederen frem på komplicerede opgaver, hvor der er flere enheder involveret og til opgaver, hvor der er behov for teknisk fagviden, som er en del af indsatslederens uddannelse. I forbindelse med større hændelser, terror og naturkatastrofer vil det også være en fordel at politi og redningsberedskab arbejder i samme område, og derved kan samordne indsatsen. Samarbejde omkring kommunale opgavefunktioner: Det er i dag den respektive kommunalbestyrelse, der bærer ansvaret for at kommunens redningsberedskab indfrier kravene i beredskabslovgivningen. Ved at samle opgaveløsning og Risiko Baseret Dimensionering hos en overordnet myndighed (beredskabsområdet) skal der etableres et tværkommunalt forum, som på de enkelte kommunalbestyrelsers vegne godkender dette. Kommunerne bevarer ansvaret og betalingsforpligtigelsen. Betalingsforpligtelsen vil kunne fordeles efter en afmåling af indbyggerantal, areal samt særlige risiko områder herunder industri med særlige udfordringer. Byggesagsbehandling og brandteknisk byggesagsbehandling bør forblive et kommunalt anliggende. Centralisering af kompleks brandteknisk byggesagsbehandling, vil give store og uhensigtsmæssige udfordringer i forhold til byggesagsbehandling. Det er ikke formålstjenligt at skille almindelig byggesagsbehandling og brandteknisk byggesagsbehandling. Det er en fordel, at de to sagsbehandlinger finder sted samme sted. Det giver mulighed for en mere smidig sagsbehandling. En adskillelse vil betyde, at bygherrer kan få ja af en myndighed og nej af en anden, hvorefter man må tilrette projektet og vende tilbage til begge myndigheder. Der vil samtidigt åbnes mulighed for, at kommunerne under et beredskabsområde indgår samarbejde omkring løsning af andre opgaver, som kan falde i forlængelse af beredskabet, dog skal hvervets kerneydelse bevares. Opgaver som naturligt vil kunne indtænkes i beredskabet er forebyggende arbejde, mindre brandsyn, eftersyn og vedligeholdelse af mindre slukningsmidler i kommunale bygninger, undervisning af skolebørn, SSP samarbejde, samt opgaver i forbindelse med klimaudfordringer. Forebyggende indsats kan sammentænkes med fuldtidsansatte brandmænd, således at mindre forebyggende eftersyn samt evt. eftersyn af mindre slukningsmidler kan foretages af vagtgørende mandskab. I områder hvor der nu er deltidsudrykning, vil disse opgaver kunne foretages af HSEére (Se afsnit om HSE)

6 Fælles materiel og opgave glidning fra det statslige beredskab. Opgaver som hidtil har ligget i det statslige beredskab med materiel og mandskab, kan med fordel tilføres fuldtidsansatte brandvæsner i de 12 beredskabsområder. Dette vil betyde, at disse umiddelbart vil kunne bringes i indsats, og vil indgå i beredskabsområdernes samlede beredskab. Beredskabsområderne vil endvidere kunne samordne indsats i forhold til kemikalie indsats, båd- og dykker beredskab og andre specialopgaver, hvor udvalgte fuldtids slukningsenheder vil kunne være trænet og rutineret til at varetage opgaverne. I hvert beredskabsområde bør der være mindst et fuldtids brandvæsen, som er specialiseret i avanceret opgaveløsning. Brandfolkenes rutine og kompetencer vil øges, og det tilførte materiel fra beredskabsstyrelsen vil indgå i det daglige øjeblikkelige beredskab. I forbindelse med overordnet materiel strategi vil det være muligt at opstille standarter for materiellet, som gør at afløsning og samarbejde på skadesteder vil gøres lettere. Der er besparelsesmuligheder i centrale indkøbsudbud, og standardisering af køretøjer og materiel. Klimaudfordringer: Beredskabet vil med tilførelse af det nødvendige materiel, kunne indgå i den endelige opgaveløsning i forbindelse med klimaudfordringer i samarbejde med frivilligecentrene. Meget af dette materiel forefindes i de statslige beredskabscentre. Beredskabscentre og internationalt arbejde: 3F anbefaler, at værnepligten i sin nuværende form nedlægges. Dette vil give en massiv økonomisk gevinst. En del af de frigivende resurserne skal bruges til at øge det daglige stående beredskab, samt til at hæve uddannelsesniveauet for fuldtids brandfolk. 3F anbefaler, at Beredskabsstyrelsens centre nedlægges med undtagelse af et. Dette center skal primært varetage Danmarks forpligtigelser i forbindelse med internationalt arbejde samt uddannelse. Mandskab fra dette center vil naturligt også indgå i et nationalt krise- og katastrofeberedskab. Der vil på dette center kunne uddannes et begrænset antal værnepligtige, som efter indsatsuddannelse vil kunne overflyttes til de større brandstationer med fast personale, med henblik på videre uddannelsesforløb og gavntjeneste. Uddannelsen skal foregå på de brandstationer hvor der er tilgået speciel resurser til f.eks. miljø og klima udfordringer. 3F anbefaler, at stabsfunktionen omkring CBRN beredskabet forbliver i beredskabsstyrelsen, sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Den operative / manuelle del af beredskabet flyttes til udvalgte brandstationer, som med fastansat personale vil kunne varetage dette speciale. 3F anbefaler, at der afsættes midler til at opføre eller opgradere et antal øvelsesområder hvor der er lagt vægt på minimal miljøbelastning, samtidigt med at der er mulighed for at lave realistiske øvelser med varmebelastning. Et øvelses område på hver side af Storebælt burde være tilstrækkeligt. Frivillige: Der bør minimum oprettes et frivilligecenter pr. beredskabsområde, som vil kunne indgå i beredskabet som et supplement i forbindelse med mandskabskrævende opgaver. Frivilligecentrene vil skabe

7 tryghed og være en tilgængelig mandskabs resurse, dog ud fra forudsætningen om at der ikke er leveringssikkerhed. Frivilligecentre bør være på en Brandstation som varetager specielmateriel til f.eks. klimaudfordringer. Frivilligecentre i kombination med fuldtidsansatte brandmænd vil endvidere kunne varetage opgaver som Ungdomsbrandkorps og lignende. To-delt uddannelsesniveau for brandfolk: I Danmark modtager en brandmand fuldtid som deltid ca. 250 timers uddannelse, samt 24 timers årlig vedligeholdelses uddannelse. Hvis man tager brandfolkenes samfundsvigtige opgave, samt den forøgede opgave portefølje i betragtning, bør det overvejes, om fuldtids brandfolk bør hæves til et uddannelsesniveau svarende til svensk eller finsk model. Fremtidens beredskab bør differentieres i forhold til uddannelse. For Deltidsbrandfolk bør der være den almindeligt kendte uddannelse. (250 timer) For fuldtidsbrandfolk bør der suppleres med en faguddannelse/brand. FAGUDDANNELSE BRAND: Ambulance /sundhed: I beredskabsloven har redningsberedskabet til opgave at redde mennesker, dyr og værdier i nævnte rækkefølge. Derfor vil implementering af nødbehandler falde naturligt ind i kædens første led. Uddannelsen skal derfor omfatte nødbehandler med medicinske kompetencer, som beskrevet i forhold til IVPA kørsel, herunder stabilisering med halskrave/spineboard, HLR med ventilationsudstyr og AED samt at kunne behandle tilskadekomne på ikke sikre skadesteder. Voksenpædagogik og undervisning. At være i stand til, at undervise i elementær brandbekæmpelse samt førstehjælp. Masse skade Særlig uddannelse i naturkatastrofer som storm og ekstrem regn motorsavskursus med henblik på eks. stormfald samt brug af pumper etc. i forbindelse med oversvømmelser Miljø og terror: Overbygningsuddannelse i forbindelse med kemikalie udslip samt biologisk og bakteriologisk terror. Avanceret redning: Overbygningsuddannelse til Kæderedning, højderedning samt kyst- båd og isredning Holdleder og elementær forbyggelsesindsats: Uddannelse som holdleder således at køretøjer kan afgå og løse opgaver selvstændigt og uafhængigt. Samt en uddannelse i mindre opgaver inden for forebyggelsesindsatsen i kommunen, herunder opfølgende brandsyn.

8 Implementering af HSE som supplement for deltidsbrandvæsner: I beredskabsområder, hvor der i dag udelukkende er deltids bemandede brandvæsener, bør der indtænkes et supplement af HSE med fuldtids brandfolk. Anvendelse en HSE enhed giver en fordel ved at kunne påbegynde en effektiv indsats hurtigst muligt. Det er vores vurdering, at den bedste udnyttelse af en HSE opnås ved, at HSE en ved en række mindre hændelser er det eneste køretøj, der deltager i førsteudrykningen, og at HSE en udstyres med skæreslukker. HSE konceptet kan med fordel indsættes i slukningsområder med relativt lavt antal årlige udrykninger som supplement til en deltidsudrykning. HSE konceptet bør ikke anvendes til at reducere en allerede eksisterende førsteudrykning med faste brandmænd, fordi en fuldt bemandet førsteudrykning altid vil kunne løse flere og mere komplicerede opgaver. I Sverige har man i flere år udviklet på HSE konceptet, således at der i kommunerne udføres andre opgaver end de opgaver, som typisk udføres af redningsberedskabet. Typen af enheder bygger på HSE konceptet, men det svenske BAS 5A /Offensiv Enhet er indtænkt i flere kommunale opgaver. Det er vigtigt, at kommuner kan tilkøbe opgaver fra redningsberedskabet og, at Regionerne i områder hvor der kan være lang kørevej / responcetid kan tilkøbes ydelser fra Redningsberedskabet. Typisk vil det kunne kombineres med fuldtids brandfolk både i almindelige udrykningssammensætninger, og der hvor deltidsansatte brandmænd suppleres med HSE på fuldtid. Sundhedsopgaverne bør læne sig op ad det svenske IVPA (I Vente På Ambulanse), hvor brandkøretøjer disponeres til hjertestop, akut sygdom og ulykker. Samtidigt er det muligt at bruge redningsberedskabet til support opgaver for ambulancetjenesten herunder assistance til flytning af patienter, hvor det er nødvendigt med mere end de to mand, der typisk er på ambulancen. ANVENDELSE AF HSE KONCEPTET Trafikulykke: Stabiliser hals og holde frie luftvejene Stabilisere bilen Sikring af skadestedet mod brand Afspærring Forberedelse til friklipning. Brand: Slukke mindre brande Køling af røggasser Ventilation Udlægning af slanger. Sundhed: Akut indsats ved sygdom herunder administrere O2 Akut indsats ved ulykker / tilskadekomst herunder blødningsstandsning og stabilisering. HLR (Hjertestopbehandling med AED)

9 EN BAS 5A - OFFENSIV ENHED - (FIRST RESPONSE UNIT ), ER ET LET KØ- RETØJ MINDRE END EN TRADITIONEL BRANDBIL. En BAS 5A er bemandet oftest med to brandmænd. Primært i dagtiden er brandmændene ude på forskellige opgaver. Det kan være alt fra at undervise skolebørn, kommunens ansatte, samt virksomheder i nærområdet i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp. Samtidigt kan BAS 5A enheden udføre mindre opgaver i forhold til forebyggelsesindsatsen i kommunen herunder opfølgende brandsyn, eftersyn og vedligeholdelse af håndslukningsmidler samt opsætning af røgalarmer i ældreboliger mv. Enheden udfører kun opgaver som umiddelbart kan forlades, og indgå i brandudrykninger i slukningsområdet enden som HSE eller som en del af en 1+5 (1+7) udrykning. Hvis BAS 5 enheden kører som HSE sammen med en deltidsudrykning, bør den være bestykket med en skæreslukker. Ud over brandsluknings udstyr bør køretøjet opbygges omkring dagligdags opgaver og kommunale risici. Den kan udstyres med røgventilator, frigørings værktøj, førstehjælpsudstyr inkl. halskraver og spineboard, afspærringsmateriel osv. Enheden er kun beregnet til at håndtere mindre opgaver på egen hånd. I de fleste tilfælde forventes således yderligere rednings ressourcer. Cancer risiko: De sidste års erfaringer har vist, at det er nødvendigt med en lang række tiltag for at minimere den forøgede Cancer risiko for brandfolk. Indsatser og efterfølgende klargøring af materiel kommer til at tage længere tid og kræver et højere niveau af viden. Derfor er det vigtigt, at der i hvert område er fuldtids ansatte brandfolk, som både har tiden og kan opnå den fornødne viden omkring beskyttelse imod cancer. Hvert område bør have en brandstation, der varetager opgaven med forsvarlig og rigtig rengøring af indsatsdragter, rygskjold m.m. samt pakning og distribution af rene sæt til områdets indsatskøretøjer. Således kan cancer risikoen minimeres med en fast procedure og et effektivt rengørings system.

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet 30. oktober 2012 Baggrund I Aftale om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen, V, DF og

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet

Budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Afrapportering fra Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 1 Titel: Budgetanalyse af redningsberedskabet

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 12. november 2012 Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil sikre, at Danmark har et robust og omkostningseffektivt

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver

Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver HH August 2009 Titel: Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver Opdragsgiver: FOA Fag og Arbejde

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Bilag 2 Den 21. juni 2002 Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Der er mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti,

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne

Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne Juni 2014 Indholdsfortegnelse 0. Indledning 4 1. Model 1: Samordnet redningsberedskab med fælles beredskabskommission efter

Læs mere

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Beredskabschefens beretning 2011 var et rigtig godt år for Tønder Brandvæsen. Godt bl.a. fordi mange af de tiltag vi har gjort vil være med til at sikre brandvæsenets

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Formål: Dette notat er udarbejdet for at give et samlet overblik over muligheder og udfordringer forbundet

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Brand & Førstehjælp. Unikt supplement til din sikkerhedsløsning

Brand & Førstehjælp. Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Brand & Førstehjælp Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Brand & Førstehjælp Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Er du i tvivl, om hvordan og hvor meget brandfarligt væske du må opbevare i

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig

Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Administration og ledelse x x x x x Skal Operative opgaver, jf. beredskabslovgivning x x x x x Skal Myndighedsopgaver, jf. beredskabslovgivning x x x x x Skal Beredskabsplanlægning, jf. beredskabslovgivning

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_01 Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet i samarbejde med Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Fuldtidsbrandvæsenet i Danmark med Københavns Brandvæsen som eksempel

Fuldtidsbrandvæsenet i Danmark med Københavns Brandvæsen som eksempel Fuldtidsbrandvæsenet i Danmark med Københavns Brandvæsen som eksempel Af: Overingeniør Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF og Kulturchef Frederik Madsen, Falck 5. juni 2012 Introduktion til brandvæsnet i Danmark

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Velkomst og godkendelse af dagsorden:

Velkomst og godkendelse af dagsorden: REFERAT Kreds 4, Region Sjælland Kredsmøde 14. november 2013 10.00 15.00 Mødested: Ca. tider Sorø Brandvæsen Kongebrovej 7 4180 Sorø 09.00 10.00 Generalforsamling for A-medlemmer, S-medlemmer og Æresmedlemmer

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Indhold 1. Formål med notatet... 3 1.2 Resumé... 3 2. Myndighedsområdet: Det operative beredskab... 4 2.1 De primære udgifter på det operative beredskab

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Beredskabsfaglige opgaver

Beredskabsfaglige opgaver Bilag 6 Beredskabsfaglige opgaver Udarbejdet af: Operationelt beredskab Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S.

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2010) Tryk: Rosendahls-Schultz

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Deltidsberedskabet i en brydningstid

Deltidsberedskabet i en brydningstid Deltidsberedskabet i en brydningstid En undersøgelse af barrierer og muligheder Samarbejdsprojektet såvel som dette sammendrag er tilrettelagt og udarbejdet af Mikkel Bøhm for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

fastholdelse af deltidsansatte og frivillige brandfolk

fastholdelse af deltidsansatte og frivillige brandfolk fastholdelse af deltidsansatte og frivillige brandfolk Indholdsfortegnelse forord: Bliv brandmand nu 4 Indledning 5 fratrædelsesgrunde 6 Løn- og ansættelsesvilkår 7 LEDIGHED OG DAGPENGEREGLER 9 brandmænd

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 26. august 2014 kl. 14.00 Afbud: ingen Mødested: Femern A/S Rødbyhavn Infocenter Vestre Kaj 50 C DK-4970 Rødby 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gennemgang

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014 TØNDER BRANDVÆSEN Årsberetning 2014 Beredskabschefens beretning Indsatser 2014 har været et godt år for Tønder Brandvæsen. Vi kan se tilbage på, at vi - ansatte såvel som frivillige - har leveret tryghed

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet. Udrykningsstatistik 2010

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet. Udrykningsstatistik 2010 FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet Udrykningsstatistik 2010 2 Udrykningsstatistik 2010 Tale ved nytårsparolen 2010, den 8. januar 2011. Velkommen til alle såvel medarbejdere som gæster, vores samarbejdspartnere,

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Katalog over godkendte uddannelsesaktiviteter for børn og unge, der er medlemmer af et ungdomsbrandkorps

Katalog over godkendte uddannelsesaktiviteter for børn og unge, der er medlemmer af et ungdomsbrandkorps Katalog over godkendte uddannelsesaktiviteter for børn og unge, der er medlemmer af et ungdomsbrandkorps Beredskabsstyrelsen, december 01 1 Overordnede bestemmelser Som et led i den politiske aftale om

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

) ) ) )! "# $ % & #' ( #

) ) ) )! # $ % & #' ( # !"# $% &#' (# ! " #$ % $# & '& ) '&#' ()*+),-./ # ' *'+ 0%!% 0 $% %1 0%1 2% 2%&0 % 3% %% 0$4 % 0 '#' %0,'' ' %0 -'.' '#'++' ' %0 / ' #$ %%1 % ' 0 % 1 '2" *5,-./ # ' " #$ *'+ #$ % 5 = + 6 % 2 7 % 8 9222:;'&

Læs mere

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 1.1 Om rapporten...2 2 Sammenfatning og konklusion... 4 3 Risikoanalyse... 7 3.1

Læs mere

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 114 december 2014. Ny tankvogn

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 114 december 2014. Ny tankvogn BEREDSKABSNYT Nr. 114 december 2014 Ny tankvogn Nyt fra brandmænd og frivillige ved Herning Indhold mm. Indbydelse til nytårsparole for frivillige.... 3 3 Nyt fra ledelsen..................... 4 Indbydelse

Læs mere

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Version af 10. november 2014 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning og kommissorium... 5 3. Præsentation af de

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

skal førsteindsatsen være? Foto: Colourbox

skal førsteindsatsen være? Foto: Colourbox NR. 2 Marts 2014 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Hvor stor og hvor hurtig skal førsteindsatsen være? Foto: Colourbox Side 16-20 BRANDVÆSEN NR. 2 Marts 2014 12. ÅRGANG ISSN

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune Vordingborg Brandvæsen Haminavej 4 DK-4760 Vordingborg T. 55 37 27 40 brandstationen@vordin gborg.dk www.vordingborg.dk Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 09-04-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge førstehjælp? Altid Vi skræddersyr kurserne

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab

Plan for risikobaseret redningsberedskab Plan for risikobaseret redningsberedskab i Kolding Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. DISPOSITION... 3 4. KOLDING KOMMUNES RISIKOPROFIL... 4 4.1 RISIKOOBJEKTER...

Læs mere

BRANDVÆSEN. Holder beredskabet balancen? Vi sætter fokus på kvalitet, økonomi og opgaver. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Holder beredskabet balancen? Vi sætter fokus på kvalitet, økonomi og opgaver. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 6 August 2012 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Holder beredskabet balancen? Vi sætter fokus på kvalitet, økonomi og opgaver BRANDVÆSEN NR. 6 August 2012 10. ÅRGANG ISSN1603-0362

Læs mere

Udvalg vedrørende fælles indkøb Analyse af muligheder for fælles indkøb af materiel mv. til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen

Udvalg vedrørende fælles indkøb Analyse af muligheder for fælles indkøb af materiel mv. til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen UDKAST Udvalg vedrørende fælles indkøb Analyse af muligheder for fælles indkøb af materiel mv. til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kommissorium...

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet BRANDPUNKT Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Nr. 3/2010 Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet DEN FUTURISTISKE SPEJDER BEVÆGELSE Viser potentialet i, at formalisere uddannelsen

Læs mere

aarsberetning2005.qxd 16-09-2006 00:51 Side 1 Tårnby Brandvæsen årsberetning 2005 Redningsberedskabet Tårnby Kommune

aarsberetning2005.qxd 16-09-2006 00:51 Side 1 Tårnby Brandvæsen årsberetning 2005 Redningsberedskabet Tårnby Kommune aarsberetning2005.qxd 16-09-2006 00:51 Side 1 Tårnby Brandvæsen årsberetning 2005 Redningsberedskabet Tårnby Kommune aarsberetning2005.qxd 16-09-2006 00:52 Side 2 Indholdsfortegnelse: Forord Nyt i året

Læs mere

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Beredskabsplan 2014 Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Dokumentet indeholder de retningslinjer der skal følges, i forbindelse med opstående ulykker, tilskadekomst, kriser eller under kriselignende

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.2 Vagtcentraler i Midtjylland...2 Bilag 1: Notat - Vagtcentraler i Midtjylland - august 2015...2 3.3 Socialtilsyn Midtjylland...28 Bilag 1:

Læs mere

Først skal vi mindes de af vore kolleger, der afgået ved døden i beretningsåret.

Først skal vi mindes de af vore kolleger, der afgået ved døden i beretningsåret. FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Beretning om foreningens virksomhed i beretningsåret. I overensstemmelse med foreningens vedtægter skal jeg herved aflægge beretning om foreningens virksomhed siden

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev Nr. 5. 2010 Ambulancetjenesten Vi har nu afholdt det første møde med Regionen. Med til mødet tog vi mange af de ting, som I har sendt til os i løbet af de sidste måneder. Vi fik diskuteret tingene

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere