3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene"

Transkript

1 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

2 Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab har 3F nedsat en arbejdsgruppe bestående af faglige repræsentanter og professionelle brandfolk. Arbejdsgruppens kommissorium var, med udgangspunkt i revisionsfirmaet Deloittes Budgetanalyse af redningsberedskabet, at komme med en række praksisnære og ikke teoretiske anbefalinger, til fremlæggelse gennem den nedsatte referencegruppe under strukturkommissionen. 3F har valgt at anbefale en række ændringer, som vil styrke det danske redningsberedskab, og samtidigt muliggør at opnå en besparelse på det ønskede 3 cifrede millionbeløb. 3F er enig i, at der er et besparelsespotentiale men pointerer samtidigt, at det også er vigtigt at styrke og fremtidssikre beredskabet. 3F har ikke konsekvensberegnet i forhold til økonomi. Med Venlig Hilsen Palle Thirstrup Forhandlingssekretær 3F / Transportgruppen Sammenfatning: Det danske redningsberedskab er det absolut billigste set i forhold til sammenlignelige lande. Redningsberedskabet skal bygge på beredskabstanken, og det er essistentielt og vigtigt, at der er en borgernærhed i enhver strukturændring. 3F anbefaler, at der arbejdes videre ud fra Deloittes model 2, som følger politikredsene, dog med en række modifikationer og forbedringer. 3F mener, at det er af stor vigtighed, at der bevares en stor udstrækning af kommunal medbestemmelse. Førnævnte model 2, er i stor udstrækning sammenligneligt med den finske model, hvor der laves en Risiko Baseret Dimensionering, på områder svarende cirka til de danske politikredse ud fra demografi, struktur og population. De nye beredskabsområder udbydes i offentlig licitation, hvor den Risiko Baserede Dimensionering beskriver hvilke køretøjstyper, specialkøretøjer, stationsplaceringer og ansættelsesformer (fuld tid / deltid), der kræves. 3F mener, at det er hensigtsmæssigt at bevare den kommunale medbestemmelse. Det skal være muligt at de enkelte kommuner kan tilkøbe ekstra ydelser fra beredskabet. Der er flere eksempler på kommuner, der allerede i dag indgår samarbejde omkring både brandslukning, indsatsledelse, Risiko Baseret Dimensionering og forebyggende indsats. Der er samarbejde omkring indsatsledelse og Risiko Baseret Dimensionering ved Vestegnens Brandvæsen, som er et kommunalt 60 selskab der dækker 5 kommuner, og ved det fælles Falck entreprise brandvæsen, mellem Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. I Sverige dækker Stockholms Brandforsvar 10 kommuner og Redningstjenesten StorGöteborg dækker over 6 kommuner.

3 3F Anbefaler Vagtcentral sammenlægninger: ¾ 3F anbefaler en sammenlægning af vagtcentraler, da dette potentielt vil give massive besparelser, og samtidigt kunne give et samlet overblik over redningsberedskabet, såvel i dagligdagen som i krise og katastrofesituationer. 12 Beredskabsområder: ¾ 3F anbefaler, at man bruger Deloittes model 2, som følger de eksisterende politikredse, således at den risikobaserede dimensionering laves ud fra større områder. Samtidigt vil der skabes mulighed for en samlet stabsfunktion for politi og Brandvæsen. ¾ 3F anbefaler, at indsatsledelsen på mindre opgaver(brand eftersyn, containerbrand, færdsel, etc.), uddelegeres til varetagelse af holdleder som teknisk leder. Kommunal indsatsleder medsendes kun på opgaver hvor der skønnes at være brug for højere brandfaglig kompetence end holdleder som teknisk leder kan håndtere. Beredskabscentre og internationalt arbejde: ¾ 3F anbefaler, at værnepligten i sin nuværende form nedlægges, og at resurserne bruges i det daglige stående beredskab. ¾ 3F anbefaler, at Beredskabsstyrelsens centre nedlægges med undtagelse af et. Dette center skal primært varetage Danmarks forpligtigelser i forbindelse med internationalt arbejde, udvikling samt uddannelse. ¾ 3F anbefaler, at stabsfunktionen omkring Kemisk, Biologisk, Radiologisk og Nuklear (CBRN) forbliver i Beredskabsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. ¾ 3F anbefaler at den operative/manuelle del af CBRN beredskabet flyttes til udvalgte brandstationer, med fastansat personale som vil kunne varetage dette speciale. Todelt uddannelsesniveau for brandfolk: ¾ 3F anbefaler, at der differentieres i uddannelsesniveauet for brandfolk. Brandfolk på fuldtid skal i højere grad indtænkes i mere komplicerede opgaveløsninger. ¾ 3F anbefaler, at der indføres en Faguddannelse for brandfolk. ¾ 3F anbefaler, at man implementerer Hurtig Sluknings Enhed (HSE) som supplement for deltidsbrandvæsner. HSE konceptet vil tilsikre, at man har brandmænd på vagt, som hurtigt kan rykke ud (1 minut), og samtidigt vil kunne varetage andre opgaver i nærområdet. ¾ 3F anbefaler, at HSE bruges til First Responder/I Ventetiden På Ambulancen (IVPA) kørsel, forebyggende opgaver, samt at kommunerne vil kunne tilkøbe opgaveløsninger, så som tunge løft og undervisning af skolebørn i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp. Cancer risiko: ¾ 3F anbefaler, at man har fokus på ny forskning omkring cancer risiko i forbindelse med brandslukning, og derfor indtænker fuldtids resurser til rengøring og vedligeholdelse af udstyr på deltidsbrandstationer.

4 Sammenlægning af vagtcentraler: Der er i Danmark et større antal vagtcentraler, herunder Københavns Brandvæsen, 5 Falck vagtcentraler samt et stort antal mindre kommunale vagtcentraler, der blandt andet disponerer Brandvæsner. Endvidere findes der 5 vagtcentraler, der disponerer ambulancer. Der er i Danmark 3 Alarmcentraler. Danmark har en geografi, som gør, at alarmcentral delen og brand vagtcentralen ville kunne styres fra en enkelt central. 3F anbefaler en reduktion til 12 fælles vagtcentraler, svarende til politikredsene, hvor politi og redningsberedskab styres fra samme lokalitet. Disse bør sammentænkes med en ambulancevagtcentral pr. region og 2 til 3 Alarmcentraler. Udenlandske erfaringer fra både Sverige og Holland viser, at der er både synergi og økonomi forbundet med fælles Alarm- og vagtcentraler. En reduktion til 12 vagtcentraler vil give et stort besparelsespotentiale. Beredskabsledelse fra fælles vagtcentraler vil gøre, at der kan afsendes de nødvendige og hensigtsmæssige resurser, således at der tages højde for kørevej og kompetanceniveau i forhold til opgaven. Der er mulighed for at tænke en række funktioner ind i en fælles vagtcentral. Hvis man ønsker at udnytte det fulde økonomiske potentiale, vil det være en mulighed at sammenlægge til 2-3 store Alarm- og vagtcentraler, der vil give større samdriftsfordele i forhold til stabsfunktioner, personale og driftsomkostninger. Alarmcentralen, Politiet, samt det øvrige redningsberedskab vil kunne disponeres ud fra fælles vagtcentraler. Samtidigt vil det være muligt at facilitere områder som nødkald for hjemmeplejen, ABA alarmer, Trafik Informations Center (TIC). Endvidere vil der være mulighed for at overvåge f.eks. tryghedskameraer i nattelivet. En sammenlægning af vagtcentraler for samfundsvigtige opgaver vil samtidigt være værdifuldt i forhold til resourseoverblik og samspil i krise og katastrofesituationer. Potentialet i forhold til økonomi ved en sammenlægning af vagtcentraldele må alt efter niveau vurderes til at være af væsentlig værdi. Den økonomiske gevinst er naturligvis afhængigt af omfanget af reduktionen. Vagtcentralerne kan med fordel drives som OPP, således at alle operatører kan være repræsenteret. 12 Beredskabsområder: Samlet stab med politi og Brandvæsen. 3F finder anbefalingen i model 2 om at lave beredskabsområder svarende til de 12 politikredse som den mest velegnede. Der kan dog overvejes en sammenlægning af beredskabsområder omkring København. En sammenlægning i større enheder som foretager Risiko Baseret Dimensionering, vil kunne give synergi i forhold til materielindkøb og indkøb af special udstyr. Der bør dog indtænkes, at de enkelte kommuner kan tilkøbe yderligere serviceydelser hos beredskabet.

5 Sammenlægning af beredskabsområder vil give mulighed for en bedre koordinering af materiel og samtidigt give mulighed for at lægge en overordnet beredskabsledelse, som modsvarer politiets struktur. En samlet stab vil endvidere give et bedre overblik over beredskaberne. 3F vurderer, at der er et massivt besparelsespotentiale ved at samordne indsatsledelsen, uden at dette svækker det operative beredskab. Indsatsledelsens ansvar bør placeres hos en Område beredskabschef. Ved samtidigt at benytte holdlederen på førsteudrykningen som teknisk leder, vil en stor del af brandudrykningerne i et område kunne køres uden, at indsatslederen kommer fysisk til skadestedet. Elektroniske hjælpemidler som f.eks. hjelmkamera, droner og lign. vil kunne gøre, at indsatsledelsen vil kunne vurdere situationen uden selv at være til stede. Naturligvis skal indsatslederen frem på komplicerede opgaver, hvor der er flere enheder involveret og til opgaver, hvor der er behov for teknisk fagviden, som er en del af indsatslederens uddannelse. I forbindelse med større hændelser, terror og naturkatastrofer vil det også være en fordel at politi og redningsberedskab arbejder i samme område, og derved kan samordne indsatsen. Samarbejde omkring kommunale opgavefunktioner: Det er i dag den respektive kommunalbestyrelse, der bærer ansvaret for at kommunens redningsberedskab indfrier kravene i beredskabslovgivningen. Ved at samle opgaveløsning og Risiko Baseret Dimensionering hos en overordnet myndighed (beredskabsområdet) skal der etableres et tværkommunalt forum, som på de enkelte kommunalbestyrelsers vegne godkender dette. Kommunerne bevarer ansvaret og betalingsforpligtigelsen. Betalingsforpligtelsen vil kunne fordeles efter en afmåling af indbyggerantal, areal samt særlige risiko områder herunder industri med særlige udfordringer. Byggesagsbehandling og brandteknisk byggesagsbehandling bør forblive et kommunalt anliggende. Centralisering af kompleks brandteknisk byggesagsbehandling, vil give store og uhensigtsmæssige udfordringer i forhold til byggesagsbehandling. Det er ikke formålstjenligt at skille almindelig byggesagsbehandling og brandteknisk byggesagsbehandling. Det er en fordel, at de to sagsbehandlinger finder sted samme sted. Det giver mulighed for en mere smidig sagsbehandling. En adskillelse vil betyde, at bygherrer kan få ja af en myndighed og nej af en anden, hvorefter man må tilrette projektet og vende tilbage til begge myndigheder. Der vil samtidigt åbnes mulighed for, at kommunerne under et beredskabsområde indgår samarbejde omkring løsning af andre opgaver, som kan falde i forlængelse af beredskabet, dog skal hvervets kerneydelse bevares. Opgaver som naturligt vil kunne indtænkes i beredskabet er forebyggende arbejde, mindre brandsyn, eftersyn og vedligeholdelse af mindre slukningsmidler i kommunale bygninger, undervisning af skolebørn, SSP samarbejde, samt opgaver i forbindelse med klimaudfordringer. Forebyggende indsats kan sammentænkes med fuldtidsansatte brandmænd, således at mindre forebyggende eftersyn samt evt. eftersyn af mindre slukningsmidler kan foretages af vagtgørende mandskab. I områder hvor der nu er deltidsudrykning, vil disse opgaver kunne foretages af HSEére (Se afsnit om HSE)

6 Fælles materiel og opgave glidning fra det statslige beredskab. Opgaver som hidtil har ligget i det statslige beredskab med materiel og mandskab, kan med fordel tilføres fuldtidsansatte brandvæsner i de 12 beredskabsområder. Dette vil betyde, at disse umiddelbart vil kunne bringes i indsats, og vil indgå i beredskabsområdernes samlede beredskab. Beredskabsområderne vil endvidere kunne samordne indsats i forhold til kemikalie indsats, båd- og dykker beredskab og andre specialopgaver, hvor udvalgte fuldtids slukningsenheder vil kunne være trænet og rutineret til at varetage opgaverne. I hvert beredskabsområde bør der være mindst et fuldtids brandvæsen, som er specialiseret i avanceret opgaveløsning. Brandfolkenes rutine og kompetencer vil øges, og det tilførte materiel fra beredskabsstyrelsen vil indgå i det daglige øjeblikkelige beredskab. I forbindelse med overordnet materiel strategi vil det være muligt at opstille standarter for materiellet, som gør at afløsning og samarbejde på skadesteder vil gøres lettere. Der er besparelsesmuligheder i centrale indkøbsudbud, og standardisering af køretøjer og materiel. Klimaudfordringer: Beredskabet vil med tilførelse af det nødvendige materiel, kunne indgå i den endelige opgaveløsning i forbindelse med klimaudfordringer i samarbejde med frivilligecentrene. Meget af dette materiel forefindes i de statslige beredskabscentre. Beredskabscentre og internationalt arbejde: 3F anbefaler, at værnepligten i sin nuværende form nedlægges. Dette vil give en massiv økonomisk gevinst. En del af de frigivende resurserne skal bruges til at øge det daglige stående beredskab, samt til at hæve uddannelsesniveauet for fuldtids brandfolk. 3F anbefaler, at Beredskabsstyrelsens centre nedlægges med undtagelse af et. Dette center skal primært varetage Danmarks forpligtigelser i forbindelse med internationalt arbejde samt uddannelse. Mandskab fra dette center vil naturligt også indgå i et nationalt krise- og katastrofeberedskab. Der vil på dette center kunne uddannes et begrænset antal værnepligtige, som efter indsatsuddannelse vil kunne overflyttes til de større brandstationer med fast personale, med henblik på videre uddannelsesforløb og gavntjeneste. Uddannelsen skal foregå på de brandstationer hvor der er tilgået speciel resurser til f.eks. miljø og klima udfordringer. 3F anbefaler, at stabsfunktionen omkring CBRN beredskabet forbliver i beredskabsstyrelsen, sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Den operative / manuelle del af beredskabet flyttes til udvalgte brandstationer, som med fastansat personale vil kunne varetage dette speciale. 3F anbefaler, at der afsættes midler til at opføre eller opgradere et antal øvelsesområder hvor der er lagt vægt på minimal miljøbelastning, samtidigt med at der er mulighed for at lave realistiske øvelser med varmebelastning. Et øvelses område på hver side af Storebælt burde være tilstrækkeligt. Frivillige: Der bør minimum oprettes et frivilligecenter pr. beredskabsområde, som vil kunne indgå i beredskabet som et supplement i forbindelse med mandskabskrævende opgaver. Frivilligecentrene vil skabe

7 tryghed og være en tilgængelig mandskabs resurse, dog ud fra forudsætningen om at der ikke er leveringssikkerhed. Frivilligecentre bør være på en Brandstation som varetager specielmateriel til f.eks. klimaudfordringer. Frivilligecentre i kombination med fuldtidsansatte brandmænd vil endvidere kunne varetage opgaver som Ungdomsbrandkorps og lignende. To-delt uddannelsesniveau for brandfolk: I Danmark modtager en brandmand fuldtid som deltid ca. 250 timers uddannelse, samt 24 timers årlig vedligeholdelses uddannelse. Hvis man tager brandfolkenes samfundsvigtige opgave, samt den forøgede opgave portefølje i betragtning, bør det overvejes, om fuldtids brandfolk bør hæves til et uddannelsesniveau svarende til svensk eller finsk model. Fremtidens beredskab bør differentieres i forhold til uddannelse. For Deltidsbrandfolk bør der være den almindeligt kendte uddannelse. (250 timer) For fuldtidsbrandfolk bør der suppleres med en faguddannelse/brand. FAGUDDANNELSE BRAND: Ambulance /sundhed: I beredskabsloven har redningsberedskabet til opgave at redde mennesker, dyr og værdier i nævnte rækkefølge. Derfor vil implementering af nødbehandler falde naturligt ind i kædens første led. Uddannelsen skal derfor omfatte nødbehandler med medicinske kompetencer, som beskrevet i forhold til IVPA kørsel, herunder stabilisering med halskrave/spineboard, HLR med ventilationsudstyr og AED samt at kunne behandle tilskadekomne på ikke sikre skadesteder. Voksenpædagogik og undervisning. At være i stand til, at undervise i elementær brandbekæmpelse samt førstehjælp. Masse skade Særlig uddannelse i naturkatastrofer som storm og ekstrem regn motorsavskursus med henblik på eks. stormfald samt brug af pumper etc. i forbindelse med oversvømmelser Miljø og terror: Overbygningsuddannelse i forbindelse med kemikalie udslip samt biologisk og bakteriologisk terror. Avanceret redning: Overbygningsuddannelse til Kæderedning, højderedning samt kyst- båd og isredning Holdleder og elementær forbyggelsesindsats: Uddannelse som holdleder således at køretøjer kan afgå og løse opgaver selvstændigt og uafhængigt. Samt en uddannelse i mindre opgaver inden for forebyggelsesindsatsen i kommunen, herunder opfølgende brandsyn.

8 Implementering af HSE som supplement for deltidsbrandvæsner: I beredskabsområder, hvor der i dag udelukkende er deltids bemandede brandvæsener, bør der indtænkes et supplement af HSE med fuldtids brandfolk. Anvendelse en HSE enhed giver en fordel ved at kunne påbegynde en effektiv indsats hurtigst muligt. Det er vores vurdering, at den bedste udnyttelse af en HSE opnås ved, at HSE en ved en række mindre hændelser er det eneste køretøj, der deltager i førsteudrykningen, og at HSE en udstyres med skæreslukker. HSE konceptet kan med fordel indsættes i slukningsområder med relativt lavt antal årlige udrykninger som supplement til en deltidsudrykning. HSE konceptet bør ikke anvendes til at reducere en allerede eksisterende førsteudrykning med faste brandmænd, fordi en fuldt bemandet førsteudrykning altid vil kunne løse flere og mere komplicerede opgaver. I Sverige har man i flere år udviklet på HSE konceptet, således at der i kommunerne udføres andre opgaver end de opgaver, som typisk udføres af redningsberedskabet. Typen af enheder bygger på HSE konceptet, men det svenske BAS 5A /Offensiv Enhet er indtænkt i flere kommunale opgaver. Det er vigtigt, at kommuner kan tilkøbe opgaver fra redningsberedskabet og, at Regionerne i områder hvor der kan være lang kørevej / responcetid kan tilkøbes ydelser fra Redningsberedskabet. Typisk vil det kunne kombineres med fuldtids brandfolk både i almindelige udrykningssammensætninger, og der hvor deltidsansatte brandmænd suppleres med HSE på fuldtid. Sundhedsopgaverne bør læne sig op ad det svenske IVPA (I Vente På Ambulanse), hvor brandkøretøjer disponeres til hjertestop, akut sygdom og ulykker. Samtidigt er det muligt at bruge redningsberedskabet til support opgaver for ambulancetjenesten herunder assistance til flytning af patienter, hvor det er nødvendigt med mere end de to mand, der typisk er på ambulancen. ANVENDELSE AF HSE KONCEPTET Trafikulykke: Stabiliser hals og holde frie luftvejene Stabilisere bilen Sikring af skadestedet mod brand Afspærring Forberedelse til friklipning. Brand: Slukke mindre brande Køling af røggasser Ventilation Udlægning af slanger. Sundhed: Akut indsats ved sygdom herunder administrere O2 Akut indsats ved ulykker / tilskadekomst herunder blødningsstandsning og stabilisering. HLR (Hjertestopbehandling med AED)

9 EN BAS 5A - OFFENSIV ENHED - (FIRST RESPONSE UNIT ), ER ET LET KØ- RETØJ MINDRE END EN TRADITIONEL BRANDBIL. En BAS 5A er bemandet oftest med to brandmænd. Primært i dagtiden er brandmændene ude på forskellige opgaver. Det kan være alt fra at undervise skolebørn, kommunens ansatte, samt virksomheder i nærområdet i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp. Samtidigt kan BAS 5A enheden udføre mindre opgaver i forhold til forebyggelsesindsatsen i kommunen herunder opfølgende brandsyn, eftersyn og vedligeholdelse af håndslukningsmidler samt opsætning af røgalarmer i ældreboliger mv. Enheden udfører kun opgaver som umiddelbart kan forlades, og indgå i brandudrykninger i slukningsområdet enden som HSE eller som en del af en 1+5 (1+7) udrykning. Hvis BAS 5 enheden kører som HSE sammen med en deltidsudrykning, bør den være bestykket med en skæreslukker. Ud over brandsluknings udstyr bør køretøjet opbygges omkring dagligdags opgaver og kommunale risici. Den kan udstyres med røgventilator, frigørings værktøj, førstehjælpsudstyr inkl. halskraver og spineboard, afspærringsmateriel osv. Enheden er kun beregnet til at håndtere mindre opgaver på egen hånd. I de fleste tilfælde forventes således yderligere rednings ressourcer. Cancer risiko: De sidste års erfaringer har vist, at det er nødvendigt med en lang række tiltag for at minimere den forøgede Cancer risiko for brandfolk. Indsatser og efterfølgende klargøring af materiel kommer til at tage længere tid og kræver et højere niveau af viden. Derfor er det vigtigt, at der i hvert område er fuldtids ansatte brandfolk, som både har tiden og kan opnå den fornødne viden omkring beskyttelse imod cancer. Hvert område bør have en brandstation, der varetager opgaven med forsvarlig og rigtig rengøring af indsatsdragter, rygskjold m.m. samt pakning og distribution af rene sæt til områdets indsatskøretøjer. Således kan cancer risikoen minimeres med en fast procedure og et effektivt rengørings system.

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet BRANDPUNKT Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Nr. 3/2010 Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet DEN FUTURISTISKE SPEJDER BEVÆGELSE Viser potentialet i, at formalisere uddannelsen

Læs mere

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Formål: Dette notat er udarbejdet for at give et samlet overblik over muligheder og udfordringer forbundet

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab En Rapport til SINE-sekretariatet Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab 22. oktober 2008 Engagement: 222433461 SINE-sekretariatet 22. oktober 2008 Side i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...6 2.

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Beredskabssamarbejde Sønderjylland

Beredskabssamarbejde Sønderjylland Beredskabssamarbejde Sønderjylland Rapport om muligheder og udfordringer Acadre sagsident: Haderslev 14/26125 26. oktober 2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 EMNE OG FORMÅL... 2 AFGRÆNSNING... 2 MODELARBEJDET...

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om.

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om. Forslag til besparelser og refleksioner, som de er indsendt til beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl efter de tre informationsmøder, der blev afholdt i juni måned 2015 for medarbejdere og frivillige i

Læs mere

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab.... 5 Silkeborg Kommune beskrivelse... 11 Risikoidentifikation... 14

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Undersøgelse af frivilligområdet

Undersøgelse af frivilligområdet Undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk September 2008 Arbejdsgruppen vedrørende

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_01 Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet i samarbejde med Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

BRANDVÆSEN. Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring. Fokus på skæreslukkere side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring. Fokus på skæreslukkere side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 3 April 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring Fokus på skæreslukkere side 16-21 Foto: Mads Binger BRANDVÆSEN NR. 3 April

Læs mere

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse VURDERING AF DEN AKUT MEDICINSKE INDSATS I DANMARK 2005 2005 Vurdering af den akut medicinske indsats i Danmark 2005 Vurdering af den akut medicinske indsats i Danmark 2005 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet Capacent Indhold Summary 1 1. Indledning 7 1.1 Baggrund 7 1.2 Analysens formål 7 1.3 Metode 10 1.4 Frivilligbegrebet i redningsberedskabet 10 2. Baggrund 12 3. Beredskabsstyrelsens frivilligområde 15 3.1

Læs mere

udgivet af foreningen af kommunale beredskabschefer foretræde for forsvarsudvalget

udgivet af foreningen af kommunale beredskabschefer foretræde for forsvarsudvalget nr. 3 marts 2007 udgivet af foreningen af kommunale beredskabschefer foretræde for forsvarsudvalget fkb har haft foretræde for forsvarsudvalget på Christiansborg, hvor de afsatte 15 minutter blev forlænget

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad BRANDVÆSEN NR. 8 OKTOBER 2006 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Redningsberedskaber får frigørelsen Alt tyder på, at ansvaret for svær frigørelse ved færdselsuheld pålægges de kommunale

Læs mere

Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig

Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Administration og ledelse x x x x x Skal Operative opgaver, jf. beredskabslovgivning x x x x x Skal Myndighedsopgaver, jf. beredskabslovgivning x x x x x Skal Beredskabsplanlægning, jf. beredskabslovgivning

Læs mere

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR.

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR. NR. 1 februar 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen Side 10-11 og 16-17 BRANDVÆSEN NR. 1 februar 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilddåb for tværgående SINE-snak. 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund

BRANDVÆSEN. Ilddåb for tværgående SINE-snak. 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund NR. 5 juni 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilddåb for tværgående SINE-snak 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund Foto: Rene Gammelmark Side 18-21

Læs mere

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Juni 2004 Udvikling af stabsledelse 2. udgave Januar 2005 Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød ISBN: 87-91133-96-3 Rapporten kan hentes på

Læs mere

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang!

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang! Samarbejde på indsatssteder sporbevaring Indhold Forord 2 Indledning 2 De enkelte parters opgaver Politi Redningsberedskab Følgeskadeentreprenør Forsikringsselskab 3 3 4 4 5 Find sporet og bevar det! 6

Læs mere