S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende."

Transkript

1 S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer kan også gå ud over evnen til at få børn eller være årsag til alvorlig allergi. I Dansk Metal arbejder en stor del af medlemmerne med farlige kemikalier, og det går ud over arbejdsmiljøet. En undersøgelse, som forbundet har gennemført sammen med sikkerhedsrepræsentanterne, viser, at der er tale om et af de absolut alvorligste arbejdsmiljøproblemer for en stor del af medlemmerne. De farlige kemikalier går under fællesbetegnelsen KRAN-stofferne. KRAN står for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. Et godt arbejdsmiljø kræver, at vi får nedbragt brugen af farlige kemikalier mest muligt, og at vi er effektivt beskyttet, hvis vi skal arbejde med dem. I dette nr. af Sikkert Nyt gennemgår vi, hvad arbejdspladserne selv kan gøre ved problemet. Det handler om forebyggelse, om BST, om sikkerhedsrepræsentanternes indflydelse, og om de krav, som Arbejdsmiljøloven stiller. INDHOLD Undgå de farlige kemikalier Side 2-3 Forebyg kemikalieskader Side 4-5 R98 fjernede overflødige kemikalier Side 6-7 Vidste du? Side 8

2 Undgå de farlige Farlige kemikalier bør aldrig benyttes på en arbejdsplads, hvis de på nogen måde kan undgås. Det fremgår af loven om arbejdsmiljø. Det er også i virksomhedernes interesse, hvis de farlige stoffer helt kan undværes. Derved sparer man nemlig penge til en række sikkerhedsforanstaltninger. Det kan f.eks. dreje sig om: Investeringer i ventilationsanlæg med ud- og indsugning. Indkøb af beskyttelsesdragter med masker og handsker og udstyr til førstehjælp. Udgifter til medarbejdere, som må på sikkerhedskursus. Der kan også blive tale om, at arbejdet med kemikalier gør det nødvendigt at lægge hele arbejdsgangen om, at indkapsle produktionen eller anskaffe særlige beholdere til at håndtere det giftige affald. Kan kemikalier ikke undværes, skal virksomhederne sikre sig, at man altid benytter de stoffer, som er mindst farlige. Herudover stilles en række andre krav, før arbejdet kan begynde. Der skal udarbejdes en særlig Arbejdspladsvurdering (APV). Der skal udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger. Personalet skal sikres instruktion og oplæring. Det skal oplyses, hvordan arbejdet med særligt farlige kemikalier skal udføres. Myndighedernes godkendelser skal indhentes. Der skal udarbejdes beredskabsplaner. Sikkerhedsorganisationen skal inddrages i alle beslutninger. I praksis har det vist sig, at det er billigt at benytte de mindst farlige produkter, fordi der spares på udgifter til sikkerhedsforanstaltninger. Der er altså penge i et grundigt forarbejde. Før der købes ind Brug produkter med lave MAL-koder. De mindst farlige produkter har MAL-kode Det kan betale sig at gå grundigt til værks, når der skal indføres nye maskiner eller kemikalier på virksomheden. Forandringerne må ikke skade medarbejderne. Her giver en arbejdspladsvurdering et solidt grundlag for at undgå sundhedsskader og dyre løsninger. Reglerne på området er ganske klare: Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet skal sikre, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt (Bkg. Om arbejdets udførelse 4 og 5) Arbejdsgiveren skal inddrage medarbejderne og sikkerhedsorganisationen i virksomhedens planlægning og valg af maskiner og kemikalier (Bkg. Om arbejdets udførelse 6). 2

3 kemikalier Tynd ud i kemikalierne Udskift produkter der er faremærkede Der er alt for mange overflødige kemikalier på de fleste virksomheder. Derfor er det en god idé at få et samlet overblik over, hvad virksomheden ligger inde med af kemiske produkter. Ofte vil det vise sig, at mange stoffer helt kan undværes. Det skyldes, at virksomhederne ligger inde med mange forskellige produkter, som kan nøjagtigt det samme. Når man har et overblik over virksomhedens beholdning af kemikalier, kan man starte med at fjerne de farligste produkter. Kemikalierne kan sorteres efter Miljøstyrelsens klassificering. Hvis de har MAL-kode, kan det også bruges til at finde de farligste. Erstat de farlige kemikalier Efter loven skal arbejdsgiveren sørge for, at farlige stoffer fjernes eller begrænses mest muligt på arbejdspladsen. Arbejdsgiveren skal sørge for, at farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen fjernes, erstattes eller begrænses til et minimum. Bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer 11. Hvis leverandøren af et kemikalie ikke har har et mindre farligt produkt, kan det være, at varen kan købes et andet sted. BST er dygtige til at hjælpe med at få udskiftet farlige produkter med mindre farlige det kaldes substitution. Oplysninger om kemikaliernes farlighed kan fås hos leverandørerne. De har pligt til at levere en brugsanvisning, der fortæller, hvilke farlige egenskaber kemikalierne har. Her finder du gode hjemmesider om substitution og forskellige kemikalier: værktøj til arbejdspladsbrugsanvisninger og kemidatabase leverandørbrugsanvisninger på mange kemiske produkter KEMI-guiden fra Green Network i Vejle Beredskabsstyrelsens database om kemikalieuheld Keminøglen om kemiske produkter i autobranchen 3

4 Undgå skader fra kemikalier For at få styr på de kemikalier, der ikke kan undværes, må arbejdsgiver og medarbejdere sætte sig ind i kemikaliernes skadelige virkninger og i, hvad man kan gøre for at beskytte sig. Oplysningerne fås hos leverandøren. Arbejdsgiveren skal sikre sig, at leverandørens anvisninger følges, og at de ansatte oplyses om kemikaliernes farlige egenskaber og om de sikkerhedsforanstaltninger, der skal anvendes under arbejdet. APV for kemikalierne Arbejdsgiveren skal også vurdere, om forholdene er i orden, når der arbejdes med farlige kemikalier, eller om der er behov for yderligere foranstaltninger for at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø. Det skal ske i Arbejdspladsvurderingen, APV. Arbejdspladsvurderingen skal også oplyse om: 1. De enkelte stoffers og materialers farlige egenskaber. 2. Hvordan stofferne påvirker mennesket, f.eks. ved indånding eller gennem hud eller mund. 3. Hvordan arbejdet foregår, herunder mængden. 4. Virkningen af de forebyggende foranstaltninger. 5. De konklusioner, der fremgår af arbejdsmedicinske undersøgelser. 6. Grænseværdier fastsat af Arbejdstilsynet. 7. Oplysninger fra leverandørerne om sikkerhed og sundhed. Forebyggelse i praksis Hvis en virksomhed arbejder med farlige stoffer og materialer, skal den sikre sig, at de ansatte ikke udsættes for skadelige påvirkninger. Det kan f.eks. ske ved at: Ændre indretningen af arbejdsstedet. Indkapsle det farlige stof i et lukket system. Bruge en sikker arbejdsmetode. Begrænse mængden af de farlige stoffer til et minimum. Etablere udsugning, hvis der afgives luftforurening (gasser, dampe, røg eller støv). Begrænse antallet af personer, der arbejder med kemikalierne, og begrænse arbejdet mest muligt. Bruge personlige værnemidler. Som regel er de praktiske løsninger en kombination af flere foranstaltninger. Personlige værnemidler Der skal bruges personlige værnemidler, når arbejdet ikke kan ske forsvarligt på anden måde. Personlige værnemidler kan f.eks. være: Beskyttelseshandsker. Forklæde. Beskyttelsesdragt. Øjenværn (briller eller ansigtsskærm). Åndedrætsværn. Personlige værnemidler skal være egnede til den konkrete arbejdsopgave og tilpasset den enkelte bruger. Samtidig skal der gives omhyggelig instruks om den korrekte anvendelse. Målinger Målinger af luftforureningen skaber ikke i sig selv et bedre arbejdsmiljø, så der er ikke behov for målinger, medmindre man er i tvivl om, hvorvidt grænseværdierne overholdes eller om sikkerhedsforanstaltningerne giver tilstrækkelig beskyttelse. Brug hellere ressourcerne på at begrænse luftforureningen: 4

5 APV en skal også indeholde en fortegnelse over de farlige stoffer og materialer, der bruges på arbejdspladsen, med henvisning til de relevante brugsanvisninger. Hvis der arbejdes med flere farlige stoffer eller materialer, skal der foretages en samlet vurdering af risikoen. Brugsanvisningerne på de enkelte farlige kemikalier kan med fordel indgå i APV en. Det giver et bedre grundlag for at vurdere, om der er behov for yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Arbejdspladsbrugsanvisningens vigtigste punkter Arbejdsgiveren skal udlevere en arbejdspladsbrugsanvisning, der oplyser om hvordan arbejdet udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Oplysningerne fremgår af leverandørens brugsanvisning, der modtages sammen med produkterne. Arbejdspladsbrugsanvisningen indeholder ialt 16 punkter, men skal bl.a. give oplysninger om: Hvilke stoffer de enkelte produkter indeholder. Håndtering og opbevaring af stofferne på virksomheden. Personlige værnemidler såsom masker, dragter og handsker og eventuelt forbud mod at arbejde alene. Brugsanvisningen skal være tilgængelig for alle på virksomheden, og de ansatte, der arbejder med stoffet, skal have brugsanvisningen udleveret og have grundig instruktion om korrekt anvendelse og sikkerhedsforanstaltningerne. Læs mere om brugsanvisninger i Arbejdstilsynets vejledning nr. C.O 11. Procesventilation På faste arbejdssteder er der krav om ventilation, når der udvikles luftarter, støv og lignende, der er sundhedsskadelige eller eksplosive. Det gælder også, hvis der udvikles røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening. Den ventilation, der skal benyttes, er en såkaldt procesventilation, der både består af udsugning og tilførsel af frisk luft af passende temperatur. Den luft, der blæses ind, må ikke give træk. Luft, der suges ud ved procesventilation, må ikke føres tilbage til arbejdsrummet eller til andre lokaler. Det betyder, at luften ikke må recirkuleres, men skal føres ud i det fri. Rumventilation Selv om punktudsugningen er så effektiv som mulig, kan forureningen måske alligevel spredes til rummet. Det kan f.eks. være tilfældet ved svejsning. Der kan også forekomme små, spredte kilder til forurening, hvor det ikke vil være muligt at etablere punktudsugning ved hver enkelt arbejdsproces. Det gælder f.eks. på autoværksteder. I de tilfælde vil der normalt være behov for at etablere rumventilation som supplement til punktudsugningen. Kontrol af ventilationens effektivitet Procesventilationen skal være forsynet med en kontrolanordning, der slår alarm, hvis mængden af udsuget luft falder til et niveau, der ikke er nok til at fjerne luftforureningen effektivt. Spjældet til den enkelte udsugning kan forsynes med en kontakt, så det sikres, at Spjældet er åbent, når der arbejdes Maskinen kun kan startes, når spjældet er åbent Kontrolanordningen skal udløse en alarm i form af et lys- og/eller lydsignal. Alarmen skal placeres i arbejdslokalet på et sted, hvor den tydeligt kan ses eller høres af de ansatte. 5

6 R98: Væk med overflødige Efter oprydningen er der så få kemiske produkter tilbage, at de kan placeres på et lille lager. Ved alle smedenes arbejdspladser er der punktudsugning. Sikkerhedsrepræsentant Claus Ynddal viser fortegnelsen over alle de produkter, som R98 har kasseret. Der er blevet færre spraydåser. Den næste opgave er at bruge dem rigtigt. Danske virksomheder bruger en hel del farlige kemiske produkter, som er inderligt overflødige. Det er erfaringen hos R98, der for snart ti år siden indførte en egentlig kemikalie-politik. Virksomheden skulle miljøcertificeres, og derfor var det nødvendigt at få styr på kemien. Sikkerhedsrepræsentant Claus Ynddal fortæller, at den første opgave bestod i at få et samlet overblik over, hvad virksomheden lå inde med af kemiske produkter. - Det var der nemlig ingen, der rigtigt vidste, men det viste sig at være ret betydelige mængder. Da vi havde været det hele igennem, fyldte det seks A4- sider blot at skrive navnene på de forskellige produkter ned, siger Claus Ynddal. Det var ikke mindst på autoværkstedet, at der var problemer med de farlige kemikalier. Her har R98 ansat 14 mekanikere og 6 smede til at vedligeholde vognparken. Med registreringen i hånden kunne den egentlige oprydning begynde. Først besluttede R98, at alle kemiske produkter uden brugsanvisninger skulle ud af virksomheden. Så vurderede vi, hvor farlige de øvrige 6

7 kemikalier Det kemiske affald sorteres i beholdere for henholdsvis oliefiltre og spraydåser. Beslutningen om at indkøbe nye kemikalier træffes i samarbejde mellem Claus Ynddal, farmaceut Lisbeth Steen og sektionsleder Poul Johansen. produkter var. Vi valgte det mindste farlige, hvis der var flere produkter til samme opgave, siger farmaceut Lisbeth Steen. Vi begyndte også at vurdere sundhedsfaren ved alle nye produkter, før vi besluttede om vi ville købe dem. Det har nu været rutine i mange år. Hvis et nyt produkt er mere farligt end det vi allerede har, vil vi ikke købe det. Indsatsen mod de sundhedsskadelige stoffer har også konsekvenser, når der skal udføres svejse- og skærearbejde på autoværkstedet. De flader, der skal behandles, bliver først sandblæst. Åndedrætsværn er påbudt under svejseog skærearbejde. Det skyldes, at varmen fra skærearbejdet kan bevirke, at de kemiske forbindelser i malingen opløses og derved kommer ud i luften. Lisbeth Steen siger, at udover at få styr på kemikalierne er det afgørende, at der indføres faste rutiner, som sikrer, at alle arbejdsopgaver udføres sundhedsmæssigt forsvarligt. 7

8 VIDSTE DU? Brugsanvisninger for farlige kemikalier Sikkert Nyt på nettet Du kan finde tidligere numre af Sikkert Nyt på Metals hjemmeside: FORKORTELSER: AT = Arbejdstilsynet APV = Arbejdspladsvurdering I-BAR = Industriens Branchearbejdsmiljøråd AMI = Arbejdsmiljøinstituttet AMK = Arbejdsmiljøklagenævnet BST = Bedriftssundhedstjeneste Udgiver: Dansk Metal. Ansvarhavende redaktør: Jens Holmsgaard. Redaktion: Jørgen Bernbom, Jan Toft Rasmussen, Arne Jensen, Jørgen Moltzen, Peter Poulsen og Rose Zeimer. Layout: Kontrast design. Tryk: Hafnia Tryk A/S. ISSN Arbejdstilsynets vejledning C.0.11 gennemgår de oplysninger om farlige kemikalier, som arbejdsgiveren skal give i Arbejdspladsbrugsanvisningerne. De kaldes også 16 punkt brugsanvisninger, og de indeholder f.eks. oplysninger om kemikaliernes farlige egenskaber og de sikkerhedsforanstaltninger og personlige værnemidler, som skal anvendes under arbejdet. Hvis der arbejdes med epoxy eller isocyanater, organiske opløsningsmidler, kræftfremkaldende stoffer eller bly, skal der gives yderligere oplysninger om farer og foranstaltninger i brugsanvisningerne. Vejledningen gennemgår også, hvordan Arbejdspladsbrugsanvisninger udarbejdes på baggrund af den brugsanvisning, som man skal modtage fra leverandøren af det kemiske produkt. Ny bekendtgørelse om arbejde i eget hjem Bekendtgørelsen (nr. 247 af den 2. april 2003) gennemgår de regler om arbejdsstedets indretning, som gælder for arbejde i eget hjem. Det er en betingelse at arbejdet foregår hjemme regelmæssigt og mindst svarer til 1 arbejdsdag pr. uge. Der stilles krav til stole, arbejdsbord, belysning og særlige foranstaltninger, hvis der arbejdes med farlige kemikalier o.lign. Hvis man arbejder med IT-udstyr, gælder bekendtgørelsen om skærmarbejde (nr af den 15. december 1992). Den stiller krav til det udstyr, der anvendes. EU og arbejdsmiljøet LO har udgivet en håndbog om EU s arbejde med arbejdsmiljøet. Den gennemgår de forskellige arbejdsmiljødirektiver og hvordan de er omsat til danske regler. Den fortæller, hvordan et direktiv bliver til, og hvilken indflydelse den europæiske fagbevægelse har på reglerne. Man kan også læse om, hvilke planer EU-Kommissionen har på arbejdsmiljøområdet, og ikke mindst hvor man kan finde flere brugbare oplysninger om EU og arbejdsmiljøet. Bogen kan bestilles på Deltagelse i praktisk erhvervsorientering erstatning ved tilskadekomst Elever, som deltager i praktisk erhvervsorientering, er nu blevet dækket af arbejdsskadeforsikringsloven. Det betyder, at de kan få erstatning ved skader, som opstår i praktikforløb i op til 13 uger inden for 12 måneder. Reglerne trådte i kraft den 1. maj 2003 og findes i Bekendtgørelse nr. 271 af 11. april 2003 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. Skaden skal anmeldes til Undervisningsministeriet af den institution, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering. Der findes et særligt skema, som skal anvendes ved anmeldelsen. Det hedder statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering og findes på Undervisningsministeriets hjemmeside: 8

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 At-VEJLEDNING A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

Stoffer og materialer

Stoffer og materialer Stoffer og materialer Gode råd og værktøjer, som kan anvendes i forbindelse med omgangen med kemiske produkter og stoffer Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere,

Læs mere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Fællessekretariatet Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk E-mail: ibar@ibar.dk Telefon: 70 23 15 43 Introduktion til støberibranchen - en vejledning om introduktion

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

Guld, sølv og. arbejdsmiljøet

Guld, sølv og. arbejdsmiljøet Guld, sølv og arbejdsmiljøet Denne pjece er et bidrag til debatten om arbejdsmiljøet i guld- og sølvbranchen. Vi har udvalgt de mest omtalte emner og sat fokus på de hovedregler og principper, der gælder

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Arbejdsmiljø i værksteder

Arbejdsmiljø i værksteder Arbejdsmiljø i værksteder Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om Arbejdsmiljø i værksteder med konkrete anvisninger, der gælder ved indretning af serviceværksteder

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Få et godt arbejdsmiljø... 3 Det psykiske arbejdsmiljø... 6 Samarbejde, tillid og retfærdighed... 6 Seks

Læs mere

Kontormaskiner og arbejdsmiljø

Kontormaskiner og arbejdsmiljø EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM Kontormaskiner og arbejdsmiljø HVORDAN I VÆLGER OG PLACERER KONTORMASKINER, SÅ I SKABER ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ! INDHOLD 5 INDLEDNING 6 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Ofte stillede spørgsma l (FAQ) og svar omkring undervisning i kurset personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater

Ofte stillede spørgsma l (FAQ) og svar omkring undervisning i kurset personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater Ofte stillede spørgsma l (FAQ) og svar omkring undervisning i kurset personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater Nedenfor ses de stillede spørgsmål og tilhørende svar fra Arbejdstilsynet:

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Formelle forhold. Problemer / Anbefalinger. Den Grønne Sikkerhedsbus Side 2. Udarbejdelse af ArbejdsPladsVurdering

Formelle forhold. Problemer / Anbefalinger. Den Grønne Sikkerhedsbus Side 2. Udarbejdelse af ArbejdsPladsVurdering Gartneri og planteskole Den Grønne Sikkerhedsbus Dato: Virksomhed: Adresse: Postnr./by: Kontaktperson: E-mail: Telefon: Fuldtidsansatte: Deltidsansatte: Under 18 år: Fremmedsprogede: Branche: Skovbrug

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere