Dok. nr Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dok. nr. 306-2010-143947. Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013"

Transkript

1 Dok. nr Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt

2 Indhold Kvalitetskontrakt... 3 Udfordringer... 3 Odsherred Kommune - en udviklingskommune... 4 Udviklingsmål i kvalitetskontakten... 4 Generelt om kommunens brug af instrumenter til kvalitets- og effektivitetsudvikling

3 Kvalitetskontrakt I år 2009 blev der vedtaget en ændring til den kommunale styrelseslov som indebærer, at byrådet senest den 1. juli 2010 skal vedtage og offentliggøre en såkaldt kvalitetskontrakt. Det er det enkelte byråd selv der fastlægger kvalitetskontrakten, og det er ikke muligt at uddelegere til f.eks. økonomiudvalg eller administration. Det er frit for den enkelte kommune, hvor tit der ønskes udarbejdet en ny kvalitetskontrakt. Det er muligt at udarbejde en kvalitetskontrakt på tværs af valgperioder, men til gengæld er det lovbunden, at der udarbejdes en opfølgningsredegørelse mindst en gang årligt, senest samtidig med vedtagelsen af næste års budget. Opfølgningsredegørelsen foretages første gang i Både kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse skal offentliggøres på og Målet med kvalitetskontrakten er, at give kommunens borgere et kortfattet, enkelt og overskueligt indblik i Byrådets konkrete og målbare udviklingsmål for den kommunale service, samt i kommunens arbejde med kvalitetsudvikling. Udfordringer Odsherred Kommune oplever i disse år ligesom mange andre kommuner stadig større økonomiske udfordringer. Det kan være vanskeligt at få enderne i budgetterne til at mødes. I de kommende år bliver der stadig flere ældre borgere i kommunen. Samtidig stiger behovet for en særlig indsats. De økonomiske og demografiske udfordringer betyder, at vi fortsat kommer til at arbejde med en stram økonomisk styring i de kommende år. Vi skal arbejde endnu mere offensivt med digitalisering. Vi skal udnytte de mange digitale og teknologiske muligheder ved at digitalisere arbejdsgange og give bedre og flere selvbetjeningsmuligheder. Vi vil ligeledes rette fokus mod vores ressourceanvendelse og måden vi løser opgaverne på. Vi skal arbejde smartere og lettere, vi skal målrettet øge både effektiviteten og kvaliteten i opgaveløsningen. Med stigende forventninger til bedre service og et større ønske om konkrete og individuelt tilpassede ydelser, står vi i de kommende år overfor en betydelig opgave. Den handler både om at afdække og afstemme forventninger med borgerne, om at udvikle ydelserne og om at frigøre ressourcer til den borgernære service. Vi arbejder allerede i dag med at afstemme forventninger. Men vi kan blive endnu bedre, både til at anvende den elektroniske kommunikation og til i direkte, løbende dialog med borgerne, at afstemme gensidige forventninger. Udfordringerne skærper behovet for, at vi i de kommende år: Anvender de mange digitale muligheder og omsætter dem til konkrete handlinger. Systematisk arbejder med optimering og effektivisering. Bliver bedre til at tilpasse vores ydelser til borgernes forventninger og behov. 3

4 Odsherred Kommune - en udviklingskommune Odsherred Kommune er en udviklingskommune med fokus på kvalitet og det vil vi arbejde for at fastholde. Der er mange veje til at arbejde med vedligeholdelse og udvikling af kvalitet, og Odsherred Kommune bestræber sig på at levere mest mulig kvalitet for pengene. Det er vigtigt, at hele tiden at vide, hvor godt vi gør det, og derfor er et centralt element i arbejdet med kvalitet også at dokumentere de resultater, vi når. Denne første udgave af kvalitetskontrakten indeholder information om Byrådets mål for udvikling af kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse. Kvalitetskontrakten er et udtryk for aktuelle indsatsområder, som har særlig politisk prioritet og den retning, som Odsherred Kommune arbejder i for at nå en høj grad af kvalitet. Byrådet har for perioden udvalgt følgende overordnede indsatsområder: Lokaldemokrati Unge Rute 21 bosætning Kvalitet i velfærdsydelser Klima Decentralisering og frisættelse af medarbejdere Derudover findes en række gældende politikker for kommunens serviceområder, der ligeledes angiver mål om indsats og kvalitet. Disse fremgår af Odsherred Kommunes hjemmeside - Med baggrund i de overordnede indsatsområder samt vedtagne politikker, planer, strategier m.v. har Byrådet i denne første udgave af kvalitetskontrakten valgt at fokusere på en række tværgående mål samt en række fagspecifikke mål. I takt med at Byrådet reviderer sine politikker, planer og strategier kan der blive tale om, at mål i kvalitetskontrakten ændres eller udskiftes. Udviklingsmål i kvalitetskontakten De særligt udvalgte udviklingsmål, som indgår i kommunens første udgave af kvalitetskontrakten er: Område/Tema Mål Opfølgning Børn og Uddannelse Tilfredshed med dagtilbuddene Målinger af forældrenes oplevelse og vurdering af dagtilbuddene giver mulighed for at arbejde målrettet med relevante problemstillinger og udviklingstiltag. Målet er en tilfredshed på 80 % blandt forældrene, som grundlag for et godt samarbejde forældre og dagtilbud imellem. Brugertilfredsundersøgelse foretages minimum hvert 2. år. Første gang i år

5 Trivsel En vigtig opgave for dagtilbuddene er at sikre, at børn i dagtilbud trives og udvikler kompetencer til at indgå i konfliktløsning. Målet er at samtlige forældrebestyrelser tilkendegiver tilfredshed med dagtilbuddets pædagogiske arbejde med trivsel og inklusion. Brugertilfredsundersøgelse. Foretages første gang i år Faglige resultater Daginstitutionen skal dokumentere, hvilke resultater, der er opnået med læreplansarbejdet og forelægge deres resultater for byrådet. Resultaterne forelægges hvert andet år. Første gange i år Trivsel og sundhed i folkeskolen Børn og unge trives, er glade, sunde og har selvværd. De har en god opvækst og udnytter egne potentialer. Derfor skal andelen af børn i 1., 6. og 9. klasse, der udtrykker trivsel, være over 85 pct., og andelen, der ikke har været udsat for mobning, skal være over 95 pct. Brugertilfredshedsundersøgelse n skal samtidig vise, at forældrenes tilfredshed med skolerne og dag- og SFOtilbuddenes evne til at skabe trivsel for børnene og de unge. Brugertilfredsundersøgelse foretages minimum hvert 2. år. Første gang i år Læseindsats Styrke læsefærdigheder i folkeskolen. Årlig opfølgning på resultaterne med læsetestene. Elevernes læsestandpunkt skal matche landsgennemsnittet i standardiserede tests. Karakterniveau Odsherred Kommune skal have en folkeskole, der sikrer, at eleverne fagligt er rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Årlig opfølgning. Start år Det kommunale gennemsnit set i forhold til landsgennemsnittet, dvs. forskellen, skal fastholdes eller øges i forhold til året før. 5

6 Stigende antal unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse. Målet er at opfylde regeringens målsætning om at 95 pct. af en ungdomsårgang skal opnå mindst en ungdomsuddannelse inden år Gennemførelsesprocenten opgøres hvert år i forbindelse med Kvalitetsrapporten for skoleområdet. Ligeledes beskrives de konkrete indsatser for at nå regeringens mål på området. Gennemførelse af planlagte undervisningstimer Odsherred Kommune skal have en folkeskole, der sikrer, at eleverne modtager den planlagte undervisning. Andel af aflyste timer i procent må maksimalt være 1 %. Elevfravær Odsherred Kommune skal have en folkeskole, der sikrer, at elevfraværet ikke få afgørende indflydelse på elevernes faglige og sociale udvikling. Årlig opgørelse af fraværsprocent samt beskrivelse af indsatser til afhjælpning af fraværet. Kultur og Folkeoplysning Udnyttelsesgrad Det ses som en indikator for kvalitet, at når de kommunale idrætslokaler i stigende grad udnyttes af fritids- /foreningsbrugere. Udnyttelsesprocenten opgøres første gang pr. år Besøgstal Det er vigtigt, at kvaliteten af de kulturelle tilbud i Odsherred generelt set er god. Er kvaliteten god, antages det, at der vil være en stabil og høj publikumssøgning over tid. Registrering af antal besøgende pr. år Biblioteker Bibliotekernes åbningstider og materialevalg er indikatorer, der siger noget om det faglige indhold i bibliotekstilbuddet samt dets tilgængelighed. Alt sammen forhold der er centrale i forhold til bibliotekernes opgave og funktion. Brugertilfredsheden hermed er derfor relevant at følge tæt. Brugerundersøgelse. Første gang i år Årlig registrering af antal udlån. 6

7 Mindst 75 pct. af biblioteksbrugerne skal være tilfredse med bibliotekernes åbningstider og materialeudvalg. Social og Sundhed Tilgængelig information til brugere og pårørende om tilbuddene til ældre med behov for hjælp. Der udarbejdes velkomst foldere for alle plejecentre og pjecer, der beskriver hvilke ydelser, der kan visiteres til i hjemmeplejen samt en pixiudgave af kvalitetsstandarder. Informationsmaterialet skal være tilgængeligt i pjeceform og i udskriftsvenlig form på hjemmesiden senest 2. kvartal Inddragelse af borgere og brugere i udviklingen af tilbud fra Pleje og Omsorg bl.a. ved iværksættelse af tilfredshedsundersøgelser på et eller flere områder inden for Pleje og Omsorg årligt. Borgerne skal være tilfredse med den hjælp, de modtager. Ligeledes skal der være tilfredshed med maden, de ældre får via den kommunale ordning, idet ældres sundhed og livskvalitet har nøje sammenhæng med den kost, der indtages. Målet er, at 80 pct. af borgerne er enten tilfredse eller meget tilfredse med den hjælp, de modtager og den mad, de får via den kommunale ordning. Pleje og Omsorg udarbejder kommissorium for en fokusgruppe til at forestå brugertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet. Fokusgruppen nedsættes inden udgangen af Herefter igangsættes brugerundersøgelserne og årlige resultatopfølgninger. I samarbejde med kommunens madleverandører iværksættes tilfredshedsundersøgelser minimum hvert andet år. Første undersøgelse foretages i Borgerne skal have indflydelse på den måde, hjælpen udføres på. Målet er, at 85 pct. af borgerne er enten tilfredse eller meget tilfredse med hjælperens imødekommenhed over for individuelle behov og ønsker. Vi holder borgerne væk Vi skal skabe de bedst mulige betingelser for sundhedsfremme og forebyggelse. Opgørelserne over middellevetiden laves dog ikke systematisk. Derfor bruges gennemsnitsalder ved død som indikator for, om 7

8 Dette skal blandt andet ske via Odsherred Kommunes Sundhedspolitik. Her vil vi give overblik over sundhedstilbud og udvikle sundhedstilbud for forskellige målgrupper med særlig fokus på: Kost Fysisk aktivitet Socialt udsatte Styrelse af netværksdannelse/social kapital Sundhed på arbejdspladsen der er skabt de bedst mulige betingelser for sundhedsfremme og forebyggelse i kommunen. Årlig status på arbejdet med udmøntningen af Odsherred Kommunes Sundhedspolitik. Første gang i år Vi vil medvirke til udvikling af kompetencer for at fremme sundhed i hverdagen for borgere og ansatte. En indikator på effekten af indsatsen er middellevetiden (dvs. hvor gammel) forventes en nyfødt i dag at blive). Regeringens målsætning er, at middellevetiden skal øges med 3 år i løbet af de næste 10 år. Dette mål vil Odsherred Kommune forsøge at leve op til. Overgang fra barn til voksen Unge med funktionsnedsættelser skal sikres en glidende overgang fra børneområdet til voksenområdet Der etableres et samarbejde for at sikre overgangen. I år 2010 laves en beskrivelse af samarbejdet samt en opfølgning på hvordan sagsbehandlerne og brugerne oplever indsatsen. Tilsyn med dag- og døgntilbud for voksne i Odsherred Kommune Borgerne skal sikres gode og trygge forhold i dag- og døgntilbuddene for voksne i Odsherred Kommune. 95 % af tilsynene skal ligge uden for kategorien flere væsentlige bemærkninger. Miljø og Klima Byggesagsbehandling 85 pct. af modtagerne af en byggetilladelse skal være tilfredse eller meget tilfredse med den behandling de har modtaget. Der gennemføres en brugerundersøgelse hvert år. 1. gang i efteråret

9 Sagsbehandlingen i Natur og Miljø Forsat udvikling af den gode, effektive, kompetente og korrekte sagsbehandling ved brug af kvalitetsstyring, udvikling af tilsynsrollen og brugertilfredshedsundersøgelser. I 2010 laves en brugertilfredshedsundersøgelse på affaldsområdet. Der gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser minimum hvert andet år, for til stadighed at sikre en god og tilfredsstillende sagsbehandling. I brugertilfredshedsundersøgelsen for affaldsområdet skal minimum 80 % af de adspurgte være tilfredse med kommunens service. Klimakommune Odsherred Kommune er klimakommune. Det betyder en CO2-reducering på minimum 2 procent om året. Årlig opfølgning på arbejdet med CO2-reduceringen. Beredskabets udrykningstider At borgerne i Odsherred Kommune sikres hurtig responstid ved tilkaldelse af beredskabet. Årlig opgørelse over de gennemsnitlige responstider. I bymæssig bebyggelse er responstiden 10 minutter til at nå frem til skadestedet, og på landet er den 15 minutter. Disse tider er alle fra alarmen modtages på personalarmer. Trafiksikkerhed I Odsherred Kommunes Trafiksikkerhedsplan er følgende målsætning inden udgangen af 2012: Der foretages en årlig status. Antallet af trafikdræbte samt tilskadekomne på kommunevejnettet skal i 2012 være reduceret med 40 % med udgangspunkt i gennemsnittet fra Det betyder, at antallet af uheld på kommunevejene i 2012 maksimalt må være: 1 trafikdræbte 26 tilskadekomne 9

10 Beskæftigelse Ledige unge Målsætningen er, at alle unge ledige under 30 år kommer enten i uddannelse eller beskæftigelse. Den stigende ungeledighed i Odsherred Kommune skaber behov for at sikre, at flere unge påbegynder og fastholdes i uddannelse. Det gælder ikke mindst i en periode med lavkonjunkturer, hvor jobmulighederne er ringere, og hvor jobcentret har kontakt med en større gruppe af unge, som endnu ikke har fået en uddannelse. Årlig opgørelse af antal ledige unge samt beskrivelse af indsatserne for at begrænse antallet. Odsherred Kommune skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses mest muligt. Sygedagpenge Andelen af sygedagpenge over 52 uger skal være under 15 % af det samlede antal sager. Årlig opgørelse samt beskrivelse af indsatserne for at nedbringe antallet af sager. Tværgående indsatser Afbureaukratisering Inddragelse af borgere, brugere og medarbejdere til forenkling af regler, arbejdsgange m.v. På kommunens hjemmeside samt Intranet iværksættes minimum 3 gange årligt en mulighed for at komme med idéer til regelforenkling. Idéerne samles og de konkrete forslag, der iværksættes vil blive offentliggjort på hjemmeside/intranet. Bekæmpe socialt bedrageri Nedsættelse af projektgruppe til bekæmpelse af socialt bedrageri. Gruppen nedsættes i år Årlig status på gruppens arbejde. Første gang i Digitalisering Flytte borgerhenvendelser fra dyre løsninger over på billigere kommunikationslinjer ved at øge borgernes brug af selvbetjeningsløsninger. Årlig status på iværksatte aktiviteter og resultater. Der vil løbende blive udarbejdet statistikker i det omfang det rent teknisk kan lade sig gøre. Målsætning er, at der skal være en stigning på 15 % fra 2009 til 2010 på brug af digitale løsninger. 10

11 Dette sker ved, at der dagligt er fokus på området og der i forbindelse med borgerhenvendelser altid bliver gjort opmærksom på, hvilke muligheder der er på nettet i forhold til det borgeren henvender sig om. Der skal samtidig være opsøgende aktiviteter i forskellige fora, hvor temaet er udbredelse af viden om digitale løsninger herunder den nye digitale signatur (Nem-Login) Attraktive arbejdspladser Mødet mellem medarbejder og borger har stor betydning for kvaliteten af den service, som Odsherred Kommune leverer. Odsherred Kommune arbejder derfor aktivt på fortsat at sikre attraktive arbejdspladser for at fastholde de mange dygtige ledere og medarbejdere. Attraktive arbejdspladser er en afgørende forudsætning for, at kommunen også i fremtiden kan rekruttere kompetente ledere og medarbejdere. Projektgruppe nedsættes i år Årlig status på gruppens arbejde. Trivselsundersøgelser foretages hvert andet år. Første gang i år Lederevaluering med samlet rapport i år Hjemmeside Kommunens hjemmeside er brugervenlig og er dermed placeret blandt de 15 bedste i den årlige måling Bedst på Nettet. Registrering af resultatet fra Bedst på Nettet. Generelt om kommunens brug af instrumenter til kvalitets- og effektivitetsudvikling I Byrådet arbejdes der løbende med kvalitetsudvikling og effektivisering af kommunens fagområder. Dette kommer til udtryk i visioner, strategier, politikker, mål, effektmål, planer m.v. For Odsherred Kommune er det vigtig at være i front, ikke mindst når det gælder den kommunale service overfor borgerne, og det er Byrådets klare målsætning, at serviceniveauet pr. skattekrone skal være så højt som muligt. Det er derfor vigtigt, at kvaliteten og effektiviteten i ydelserne løbende videreudvikles, så borgerne får så meget service for pengene som muligt. Hertil vil Odsherred Kommune bl.a. benytte sig af følgende instrumenter: Sammenligning med andre kommuner (benchmarking) Borgerinddragelse, herunder brugerundersøgelser på de enkelte ydelser Projektarbejde Målstyring Udbud af opgaver 11

12 Sammenligning med andre kommuner (benchmarking) Odsherred Kommune vil løbende sammenligne sig med andre kommuner for at vurdere, om opgaverne kan løses bedre og/eller billigere på en anden måde. Ved at sammenligne med andre kommuner fås et fingerpeg om, hvorvidt der anvendes flere eller færre penge på en given opgave. På den måde fås et indtryk af, hvorvidt ressourcerne udnyttes godt nok. Odsherred Kommune vil i de tilfælde, hvor det er en fordel lægge op til samarbejde med andre kommuner om en fælles løsning af opgaverne. Borgerinddragelse, herunder brugerundersøgelser på de enkelte ydelser Odsherred Kommune har fokus på tilfredse borgere. Vi skal i fremtiden arbejde mere direkte med den brugeroplevede kvalitet i ydelserne og målrettet anvende den som afsæt for det løbende forbedringsarbejde overalt i kommunen, både i centre og i de enkelte institutioner. Dette skal bl.a. ske via brug af brugertilfredshedsundersøgelser samt direkte inddragelse af borgere og medarbejdere. Borgernes stigende forventninger om mere, bedre og fleksibel velfærdsservice giver anledning til at overveje, hvorvidt og hvordan vi kan indfri ønskerne. Særligt i lyset af den økonomiske situation og den demografiske udvikling. Vi kan ikke løse det med flere penge eller flere hænder. Derfor er det nødvendigt at tænke nyt. Nytænkning og forbedringer handler om at få fanget, videreudviklet og udført idéerne i hverdagen. Generelt skal vi blive bedre til at hente inspiration udefra inddrage borgere og brugere som inspiration og nye vinkler til forbedring og innovation. Skal vi løbende tilpasse og udvikle de kommunale ydelser, er der behov for, at vi skaber plads til afprøvning både små og større idéer og forsøg i hverdagen. Projektarbejde Der arbejdes med at udbrede projektsarbejdsformen i kommunen. Målet med dette er, at øge tværfagligheden og skabe sammenhængskraft i organisationen for dermed at udnytte de tilstedeværende ressourcer endnu mere optimalt. I løbet af 2010 igangsættes der bl.a. 6 tværgående projekter med baggrund i Byrådets overordnede indsatsområder. Det drejer sig om følgende projekter: Unge og Uddannelse Odsherred Kommune som attraktiv arbejdsplads Bekæmpelse af socialt bedrageri Effektivisering Ny budgetstyringsmodel i Odsherred Kommune Geopark (naturpark) Målstyring Internt i kommunen arbejdes der med strategiplaner, herunder effektmål, for at sikre, at hvert enkelt center/afdeling/institution tilbagevendende og systematisk foretager kritisk analyse af egen praksis og dermed har fokus på de vigtigste forbedringsområder. Målstyringen er et dialog- og udviklingsværktøj. Formålet med dette er at styrke Odsherred Kommunes evne til: at tænke strategisk at prioritere strategisk udvikling at gennemføre og dokumentere effekten af strategiske indsatsområder Målstyringen i Odsherred Kommune indebærer en høj grad af frihed til de enkelte fag- og fællescentre samt institutioner og afdelinger til at tilrettelægge indsatsen, så målene nås. 12

13 Udbud af opgaver Der er i Odsherred Kommune fokus på, hvordan pengene bruges, og på hvilken service kommunen kan tilbyde, blandt andet via de mål og effektmål, der opstillet for de forskellige områder. For nogen opgavetyper kan der med et udbud af opgaven sættes øget fokus på service og kvalitet. Odsherred Kommune vil løbende vurdere, hvilke opgaver der kan udføres bedre og billigere, og hvilke opgaver som udføres bedst og billigst i kommunalt regi. Byrådet ser i den forbindelse udfordringsretten som en ekstra mulighed til at afprøve sammenhængen mellem pris og kvalitet, og dermed som et element der kan være med til at højne det generelle serviceniveau i kommunen. 13

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Vejledning om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse

Vejledning om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse Vejledning om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse Forord Det er vigtigt konstant at have fokus på udvikling af service og kvalitet i den offentlige sektor. De nye kommunale kvalitetskontrakter

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: BF1 Bedre opsporing tidligere indsats i Det tværfaglige distriktsarbejde. Udvikling af en opsporingsmetode for aldersgrupperne 0-2 år, 3-6 år og 6-10 år i

Læs mere

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Oplæg den 19. marts 2009 Anders Brøndum, KL Dagsorden Regeringens kvalitetsreform Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Afbryd og stil spørgsmål!

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide Den Kommunale Kvalitetsmodel Spørgsmålsguide Indhold Forord 2 Selvevaluering af Indsatser 3 Tema 1: Ledelse 5 Tema 2: Ressourcer 7 Tema 3: Medarbejdere 9 Tema 4: Metoder og processer 11 Selvevaluering

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Kvalitetskonferencen Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Dødens gab i Århus Kommune i 2015: SOSU-hjælpere: 1093 Sygeplejersker:

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Kvalitet på børneområdet

Kvalitet på børneområdet Kvalitet på børneområdet Oplæg af Per B. Christensen Børne- og Kulturdirektør i Næstved (formand for BKF ), for embedsmandsgruppe om kvalitetsreformen i Statsministeriet d. 3. oktober 2006 Hvad er kvalitet?

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Sagsnr 14-9734 Doknr 136620-14 Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag.

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers.

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers. Udover denne folder står Sundhedsstyrelsen også bag inspirations materialet Sundhed på tværs. Begge publikationer tager udgangspunkt i undersøgelsen Gør det sunde valg let, som er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010 Strategi for Danmarks Domstole 2010 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Ledelsesaftale for Hou Skole for perioden 2013-2015

Ledelsesaftale for Hou Skole for perioden 2013-2015 Ledelsesaftale for Hou Skole for perioden 2013-2015 Aftaleparter Gerda Pedersen og Janni Thorstensen Dato for aftale Oversigt: Tema 1: Ledelse og organisering Tema 2: Ressourcer Tema 3: Medarbejdere Tema

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år Kort sammenfatning og konklusioner med henvisning til bilag vedr. hvert effektmål. Byrådssekretariat

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere