Dok. nr Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dok. nr. 306-2010-143947. Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013"

Transkript

1 Dok. nr Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt

2 Indhold Kvalitetskontrakt... 3 Udfordringer... 3 Odsherred Kommune - en udviklingskommune... 4 Udviklingsmål i kvalitetskontakten... 4 Generelt om kommunens brug af instrumenter til kvalitets- og effektivitetsudvikling

3 Kvalitetskontrakt I år 2009 blev der vedtaget en ændring til den kommunale styrelseslov som indebærer, at byrådet senest den 1. juli 2010 skal vedtage og offentliggøre en såkaldt kvalitetskontrakt. Det er det enkelte byråd selv der fastlægger kvalitetskontrakten, og det er ikke muligt at uddelegere til f.eks. økonomiudvalg eller administration. Det er frit for den enkelte kommune, hvor tit der ønskes udarbejdet en ny kvalitetskontrakt. Det er muligt at udarbejde en kvalitetskontrakt på tværs af valgperioder, men til gengæld er det lovbunden, at der udarbejdes en opfølgningsredegørelse mindst en gang årligt, senest samtidig med vedtagelsen af næste års budget. Opfølgningsredegørelsen foretages første gang i Både kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse skal offentliggøres på og Målet med kvalitetskontrakten er, at give kommunens borgere et kortfattet, enkelt og overskueligt indblik i Byrådets konkrete og målbare udviklingsmål for den kommunale service, samt i kommunens arbejde med kvalitetsudvikling. Udfordringer Odsherred Kommune oplever i disse år ligesom mange andre kommuner stadig større økonomiske udfordringer. Det kan være vanskeligt at få enderne i budgetterne til at mødes. I de kommende år bliver der stadig flere ældre borgere i kommunen. Samtidig stiger behovet for en særlig indsats. De økonomiske og demografiske udfordringer betyder, at vi fortsat kommer til at arbejde med en stram økonomisk styring i de kommende år. Vi skal arbejde endnu mere offensivt med digitalisering. Vi skal udnytte de mange digitale og teknologiske muligheder ved at digitalisere arbejdsgange og give bedre og flere selvbetjeningsmuligheder. Vi vil ligeledes rette fokus mod vores ressourceanvendelse og måden vi løser opgaverne på. Vi skal arbejde smartere og lettere, vi skal målrettet øge både effektiviteten og kvaliteten i opgaveløsningen. Med stigende forventninger til bedre service og et større ønske om konkrete og individuelt tilpassede ydelser, står vi i de kommende år overfor en betydelig opgave. Den handler både om at afdække og afstemme forventninger med borgerne, om at udvikle ydelserne og om at frigøre ressourcer til den borgernære service. Vi arbejder allerede i dag med at afstemme forventninger. Men vi kan blive endnu bedre, både til at anvende den elektroniske kommunikation og til i direkte, løbende dialog med borgerne, at afstemme gensidige forventninger. Udfordringerne skærper behovet for, at vi i de kommende år: Anvender de mange digitale muligheder og omsætter dem til konkrete handlinger. Systematisk arbejder med optimering og effektivisering. Bliver bedre til at tilpasse vores ydelser til borgernes forventninger og behov. 3

4 Odsherred Kommune - en udviklingskommune Odsherred Kommune er en udviklingskommune med fokus på kvalitet og det vil vi arbejde for at fastholde. Der er mange veje til at arbejde med vedligeholdelse og udvikling af kvalitet, og Odsherred Kommune bestræber sig på at levere mest mulig kvalitet for pengene. Det er vigtigt, at hele tiden at vide, hvor godt vi gør det, og derfor er et centralt element i arbejdet med kvalitet også at dokumentere de resultater, vi når. Denne første udgave af kvalitetskontrakten indeholder information om Byrådets mål for udvikling af kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse. Kvalitetskontrakten er et udtryk for aktuelle indsatsområder, som har særlig politisk prioritet og den retning, som Odsherred Kommune arbejder i for at nå en høj grad af kvalitet. Byrådet har for perioden udvalgt følgende overordnede indsatsområder: Lokaldemokrati Unge Rute 21 bosætning Kvalitet i velfærdsydelser Klima Decentralisering og frisættelse af medarbejdere Derudover findes en række gældende politikker for kommunens serviceområder, der ligeledes angiver mål om indsats og kvalitet. Disse fremgår af Odsherred Kommunes hjemmeside - Med baggrund i de overordnede indsatsområder samt vedtagne politikker, planer, strategier m.v. har Byrådet i denne første udgave af kvalitetskontrakten valgt at fokusere på en række tværgående mål samt en række fagspecifikke mål. I takt med at Byrådet reviderer sine politikker, planer og strategier kan der blive tale om, at mål i kvalitetskontrakten ændres eller udskiftes. Udviklingsmål i kvalitetskontakten De særligt udvalgte udviklingsmål, som indgår i kommunens første udgave af kvalitetskontrakten er: Område/Tema Mål Opfølgning Børn og Uddannelse Tilfredshed med dagtilbuddene Målinger af forældrenes oplevelse og vurdering af dagtilbuddene giver mulighed for at arbejde målrettet med relevante problemstillinger og udviklingstiltag. Målet er en tilfredshed på 80 % blandt forældrene, som grundlag for et godt samarbejde forældre og dagtilbud imellem. Brugertilfredsundersøgelse foretages minimum hvert 2. år. Første gang i år

5 Trivsel En vigtig opgave for dagtilbuddene er at sikre, at børn i dagtilbud trives og udvikler kompetencer til at indgå i konfliktløsning. Målet er at samtlige forældrebestyrelser tilkendegiver tilfredshed med dagtilbuddets pædagogiske arbejde med trivsel og inklusion. Brugertilfredsundersøgelse. Foretages første gang i år Faglige resultater Daginstitutionen skal dokumentere, hvilke resultater, der er opnået med læreplansarbejdet og forelægge deres resultater for byrådet. Resultaterne forelægges hvert andet år. Første gange i år Trivsel og sundhed i folkeskolen Børn og unge trives, er glade, sunde og har selvværd. De har en god opvækst og udnytter egne potentialer. Derfor skal andelen af børn i 1., 6. og 9. klasse, der udtrykker trivsel, være over 85 pct., og andelen, der ikke har været udsat for mobning, skal være over 95 pct. Brugertilfredshedsundersøgelse n skal samtidig vise, at forældrenes tilfredshed med skolerne og dag- og SFOtilbuddenes evne til at skabe trivsel for børnene og de unge. Brugertilfredsundersøgelse foretages minimum hvert 2. år. Første gang i år Læseindsats Styrke læsefærdigheder i folkeskolen. Årlig opfølgning på resultaterne med læsetestene. Elevernes læsestandpunkt skal matche landsgennemsnittet i standardiserede tests. Karakterniveau Odsherred Kommune skal have en folkeskole, der sikrer, at eleverne fagligt er rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Årlig opfølgning. Start år Det kommunale gennemsnit set i forhold til landsgennemsnittet, dvs. forskellen, skal fastholdes eller øges i forhold til året før. 5

6 Stigende antal unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse. Målet er at opfylde regeringens målsætning om at 95 pct. af en ungdomsårgang skal opnå mindst en ungdomsuddannelse inden år Gennemførelsesprocenten opgøres hvert år i forbindelse med Kvalitetsrapporten for skoleområdet. Ligeledes beskrives de konkrete indsatser for at nå regeringens mål på området. Gennemførelse af planlagte undervisningstimer Odsherred Kommune skal have en folkeskole, der sikrer, at eleverne modtager den planlagte undervisning. Andel af aflyste timer i procent må maksimalt være 1 %. Elevfravær Odsherred Kommune skal have en folkeskole, der sikrer, at elevfraværet ikke få afgørende indflydelse på elevernes faglige og sociale udvikling. Årlig opgørelse af fraværsprocent samt beskrivelse af indsatser til afhjælpning af fraværet. Kultur og Folkeoplysning Udnyttelsesgrad Det ses som en indikator for kvalitet, at når de kommunale idrætslokaler i stigende grad udnyttes af fritids- /foreningsbrugere. Udnyttelsesprocenten opgøres første gang pr. år Besøgstal Det er vigtigt, at kvaliteten af de kulturelle tilbud i Odsherred generelt set er god. Er kvaliteten god, antages det, at der vil være en stabil og høj publikumssøgning over tid. Registrering af antal besøgende pr. år Biblioteker Bibliotekernes åbningstider og materialevalg er indikatorer, der siger noget om det faglige indhold i bibliotekstilbuddet samt dets tilgængelighed. Alt sammen forhold der er centrale i forhold til bibliotekernes opgave og funktion. Brugertilfredsheden hermed er derfor relevant at følge tæt. Brugerundersøgelse. Første gang i år Årlig registrering af antal udlån. 6

7 Mindst 75 pct. af biblioteksbrugerne skal være tilfredse med bibliotekernes åbningstider og materialeudvalg. Social og Sundhed Tilgængelig information til brugere og pårørende om tilbuddene til ældre med behov for hjælp. Der udarbejdes velkomst foldere for alle plejecentre og pjecer, der beskriver hvilke ydelser, der kan visiteres til i hjemmeplejen samt en pixiudgave af kvalitetsstandarder. Informationsmaterialet skal være tilgængeligt i pjeceform og i udskriftsvenlig form på hjemmesiden senest 2. kvartal Inddragelse af borgere og brugere i udviklingen af tilbud fra Pleje og Omsorg bl.a. ved iværksættelse af tilfredshedsundersøgelser på et eller flere områder inden for Pleje og Omsorg årligt. Borgerne skal være tilfredse med den hjælp, de modtager. Ligeledes skal der være tilfredshed med maden, de ældre får via den kommunale ordning, idet ældres sundhed og livskvalitet har nøje sammenhæng med den kost, der indtages. Målet er, at 80 pct. af borgerne er enten tilfredse eller meget tilfredse med den hjælp, de modtager og den mad, de får via den kommunale ordning. Pleje og Omsorg udarbejder kommissorium for en fokusgruppe til at forestå brugertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet. Fokusgruppen nedsættes inden udgangen af Herefter igangsættes brugerundersøgelserne og årlige resultatopfølgninger. I samarbejde med kommunens madleverandører iværksættes tilfredshedsundersøgelser minimum hvert andet år. Første undersøgelse foretages i Borgerne skal have indflydelse på den måde, hjælpen udføres på. Målet er, at 85 pct. af borgerne er enten tilfredse eller meget tilfredse med hjælperens imødekommenhed over for individuelle behov og ønsker. Vi holder borgerne væk Vi skal skabe de bedst mulige betingelser for sundhedsfremme og forebyggelse. Opgørelserne over middellevetiden laves dog ikke systematisk. Derfor bruges gennemsnitsalder ved død som indikator for, om 7

8 Dette skal blandt andet ske via Odsherred Kommunes Sundhedspolitik. Her vil vi give overblik over sundhedstilbud og udvikle sundhedstilbud for forskellige målgrupper med særlig fokus på: Kost Fysisk aktivitet Socialt udsatte Styrelse af netværksdannelse/social kapital Sundhed på arbejdspladsen der er skabt de bedst mulige betingelser for sundhedsfremme og forebyggelse i kommunen. Årlig status på arbejdet med udmøntningen af Odsherred Kommunes Sundhedspolitik. Første gang i år Vi vil medvirke til udvikling af kompetencer for at fremme sundhed i hverdagen for borgere og ansatte. En indikator på effekten af indsatsen er middellevetiden (dvs. hvor gammel) forventes en nyfødt i dag at blive). Regeringens målsætning er, at middellevetiden skal øges med 3 år i løbet af de næste 10 år. Dette mål vil Odsherred Kommune forsøge at leve op til. Overgang fra barn til voksen Unge med funktionsnedsættelser skal sikres en glidende overgang fra børneområdet til voksenområdet Der etableres et samarbejde for at sikre overgangen. I år 2010 laves en beskrivelse af samarbejdet samt en opfølgning på hvordan sagsbehandlerne og brugerne oplever indsatsen. Tilsyn med dag- og døgntilbud for voksne i Odsherred Kommune Borgerne skal sikres gode og trygge forhold i dag- og døgntilbuddene for voksne i Odsherred Kommune. 95 % af tilsynene skal ligge uden for kategorien flere væsentlige bemærkninger. Miljø og Klima Byggesagsbehandling 85 pct. af modtagerne af en byggetilladelse skal være tilfredse eller meget tilfredse med den behandling de har modtaget. Der gennemføres en brugerundersøgelse hvert år. 1. gang i efteråret

9 Sagsbehandlingen i Natur og Miljø Forsat udvikling af den gode, effektive, kompetente og korrekte sagsbehandling ved brug af kvalitetsstyring, udvikling af tilsynsrollen og brugertilfredshedsundersøgelser. I 2010 laves en brugertilfredshedsundersøgelse på affaldsområdet. Der gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser minimum hvert andet år, for til stadighed at sikre en god og tilfredsstillende sagsbehandling. I brugertilfredshedsundersøgelsen for affaldsområdet skal minimum 80 % af de adspurgte være tilfredse med kommunens service. Klimakommune Odsherred Kommune er klimakommune. Det betyder en CO2-reducering på minimum 2 procent om året. Årlig opfølgning på arbejdet med CO2-reduceringen. Beredskabets udrykningstider At borgerne i Odsherred Kommune sikres hurtig responstid ved tilkaldelse af beredskabet. Årlig opgørelse over de gennemsnitlige responstider. I bymæssig bebyggelse er responstiden 10 minutter til at nå frem til skadestedet, og på landet er den 15 minutter. Disse tider er alle fra alarmen modtages på personalarmer. Trafiksikkerhed I Odsherred Kommunes Trafiksikkerhedsplan er følgende målsætning inden udgangen af 2012: Der foretages en årlig status. Antallet af trafikdræbte samt tilskadekomne på kommunevejnettet skal i 2012 være reduceret med 40 % med udgangspunkt i gennemsnittet fra Det betyder, at antallet af uheld på kommunevejene i 2012 maksimalt må være: 1 trafikdræbte 26 tilskadekomne 9

10 Beskæftigelse Ledige unge Målsætningen er, at alle unge ledige under 30 år kommer enten i uddannelse eller beskæftigelse. Den stigende ungeledighed i Odsherred Kommune skaber behov for at sikre, at flere unge påbegynder og fastholdes i uddannelse. Det gælder ikke mindst i en periode med lavkonjunkturer, hvor jobmulighederne er ringere, og hvor jobcentret har kontakt med en større gruppe af unge, som endnu ikke har fået en uddannelse. Årlig opgørelse af antal ledige unge samt beskrivelse af indsatserne for at begrænse antallet. Odsherred Kommune skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses mest muligt. Sygedagpenge Andelen af sygedagpenge over 52 uger skal være under 15 % af det samlede antal sager. Årlig opgørelse samt beskrivelse af indsatserne for at nedbringe antallet af sager. Tværgående indsatser Afbureaukratisering Inddragelse af borgere, brugere og medarbejdere til forenkling af regler, arbejdsgange m.v. På kommunens hjemmeside samt Intranet iværksættes minimum 3 gange årligt en mulighed for at komme med idéer til regelforenkling. Idéerne samles og de konkrete forslag, der iværksættes vil blive offentliggjort på hjemmeside/intranet. Bekæmpe socialt bedrageri Nedsættelse af projektgruppe til bekæmpelse af socialt bedrageri. Gruppen nedsættes i år Årlig status på gruppens arbejde. Første gang i Digitalisering Flytte borgerhenvendelser fra dyre løsninger over på billigere kommunikationslinjer ved at øge borgernes brug af selvbetjeningsløsninger. Årlig status på iværksatte aktiviteter og resultater. Der vil løbende blive udarbejdet statistikker i det omfang det rent teknisk kan lade sig gøre. Målsætning er, at der skal være en stigning på 15 % fra 2009 til 2010 på brug af digitale løsninger. 10

11 Dette sker ved, at der dagligt er fokus på området og der i forbindelse med borgerhenvendelser altid bliver gjort opmærksom på, hvilke muligheder der er på nettet i forhold til det borgeren henvender sig om. Der skal samtidig være opsøgende aktiviteter i forskellige fora, hvor temaet er udbredelse af viden om digitale løsninger herunder den nye digitale signatur (Nem-Login) Attraktive arbejdspladser Mødet mellem medarbejder og borger har stor betydning for kvaliteten af den service, som Odsherred Kommune leverer. Odsherred Kommune arbejder derfor aktivt på fortsat at sikre attraktive arbejdspladser for at fastholde de mange dygtige ledere og medarbejdere. Attraktive arbejdspladser er en afgørende forudsætning for, at kommunen også i fremtiden kan rekruttere kompetente ledere og medarbejdere. Projektgruppe nedsættes i år Årlig status på gruppens arbejde. Trivselsundersøgelser foretages hvert andet år. Første gang i år Lederevaluering med samlet rapport i år Hjemmeside Kommunens hjemmeside er brugervenlig og er dermed placeret blandt de 15 bedste i den årlige måling Bedst på Nettet. Registrering af resultatet fra Bedst på Nettet. Generelt om kommunens brug af instrumenter til kvalitets- og effektivitetsudvikling I Byrådet arbejdes der løbende med kvalitetsudvikling og effektivisering af kommunens fagområder. Dette kommer til udtryk i visioner, strategier, politikker, mål, effektmål, planer m.v. For Odsherred Kommune er det vigtig at være i front, ikke mindst når det gælder den kommunale service overfor borgerne, og det er Byrådets klare målsætning, at serviceniveauet pr. skattekrone skal være så højt som muligt. Det er derfor vigtigt, at kvaliteten og effektiviteten i ydelserne løbende videreudvikles, så borgerne får så meget service for pengene som muligt. Hertil vil Odsherred Kommune bl.a. benytte sig af følgende instrumenter: Sammenligning med andre kommuner (benchmarking) Borgerinddragelse, herunder brugerundersøgelser på de enkelte ydelser Projektarbejde Målstyring Udbud af opgaver 11

12 Sammenligning med andre kommuner (benchmarking) Odsherred Kommune vil løbende sammenligne sig med andre kommuner for at vurdere, om opgaverne kan løses bedre og/eller billigere på en anden måde. Ved at sammenligne med andre kommuner fås et fingerpeg om, hvorvidt der anvendes flere eller færre penge på en given opgave. På den måde fås et indtryk af, hvorvidt ressourcerne udnyttes godt nok. Odsherred Kommune vil i de tilfælde, hvor det er en fordel lægge op til samarbejde med andre kommuner om en fælles løsning af opgaverne. Borgerinddragelse, herunder brugerundersøgelser på de enkelte ydelser Odsherred Kommune har fokus på tilfredse borgere. Vi skal i fremtiden arbejde mere direkte med den brugeroplevede kvalitet i ydelserne og målrettet anvende den som afsæt for det løbende forbedringsarbejde overalt i kommunen, både i centre og i de enkelte institutioner. Dette skal bl.a. ske via brug af brugertilfredshedsundersøgelser samt direkte inddragelse af borgere og medarbejdere. Borgernes stigende forventninger om mere, bedre og fleksibel velfærdsservice giver anledning til at overveje, hvorvidt og hvordan vi kan indfri ønskerne. Særligt i lyset af den økonomiske situation og den demografiske udvikling. Vi kan ikke løse det med flere penge eller flere hænder. Derfor er det nødvendigt at tænke nyt. Nytænkning og forbedringer handler om at få fanget, videreudviklet og udført idéerne i hverdagen. Generelt skal vi blive bedre til at hente inspiration udefra inddrage borgere og brugere som inspiration og nye vinkler til forbedring og innovation. Skal vi løbende tilpasse og udvikle de kommunale ydelser, er der behov for, at vi skaber plads til afprøvning både små og større idéer og forsøg i hverdagen. Projektarbejde Der arbejdes med at udbrede projektsarbejdsformen i kommunen. Målet med dette er, at øge tværfagligheden og skabe sammenhængskraft i organisationen for dermed at udnytte de tilstedeværende ressourcer endnu mere optimalt. I løbet af 2010 igangsættes der bl.a. 6 tværgående projekter med baggrund i Byrådets overordnede indsatsområder. Det drejer sig om følgende projekter: Unge og Uddannelse Odsherred Kommune som attraktiv arbejdsplads Bekæmpelse af socialt bedrageri Effektivisering Ny budgetstyringsmodel i Odsherred Kommune Geopark (naturpark) Målstyring Internt i kommunen arbejdes der med strategiplaner, herunder effektmål, for at sikre, at hvert enkelt center/afdeling/institution tilbagevendende og systematisk foretager kritisk analyse af egen praksis og dermed har fokus på de vigtigste forbedringsområder. Målstyringen er et dialog- og udviklingsværktøj. Formålet med dette er at styrke Odsherred Kommunes evne til: at tænke strategisk at prioritere strategisk udvikling at gennemføre og dokumentere effekten af strategiske indsatsområder Målstyringen i Odsherred Kommune indebærer en høj grad af frihed til de enkelte fag- og fællescentre samt institutioner og afdelinger til at tilrettelægge indsatsen, så målene nås. 12

13 Udbud af opgaver Der er i Odsherred Kommune fokus på, hvordan pengene bruges, og på hvilken service kommunen kan tilbyde, blandt andet via de mål og effektmål, der opstillet for de forskellige områder. For nogen opgavetyper kan der med et udbud af opgaven sættes øget fokus på service og kvalitet. Odsherred Kommune vil løbende vurdere, hvilke opgaver der kan udføres bedre og billigere, og hvilke opgaver som udføres bedst og billigst i kommunalt regi. Byrådet ser i den forbindelse udfordringsretten som en ekstra mulighed til at afprøve sammenhængen mellem pris og kvalitet, og dermed som et element der kan være med til at højne det generelle serviceniveau i kommunen. 13

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Maj 2010 Kommunalt forbrug, budget 2010 Fordeling af serviceudgifter på sektorområder Kilde: Danmarks Statistik og KL (egne tal),

Læs mere

Kvalitetskontrakt 2011 Favrskov Kommune

Kvalitetskontrakt 2011 Favrskov Kommune Kvalitetskontrakt 2011 Favrskov Kommune Forord Kvalitetskontrakten synliggør kommunens service Du sidder nu med Favrskov Kommunes første kvalitetskontrakt. Meningen med kvalitetskontrakten er at give borgerne

Læs mere

Kvalitetskontrakt Mariagerfjord Kommune

Kvalitetskontrakt Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune Serviceområde: Borgerservice Fokusområde: Ny forbedret hjemmeside Bedre hjemmeside bør give færre telefoniske henvendelser Mål Antallet af opkald til omstillingen skal falde 5 % pr.

Læs mere

Det er således ikke hensigten, at kvalitetskontrakten skal udgøre et katalog over samtlige politiske mål i kommunen.

Det er således ikke hensigten, at kvalitetskontrakten skal udgøre et katalog over samtlige politiske mål i kommunen. Kvalitetskontrakt Center for Plan, HR og Udvikling Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 00.22.10-P22-1-10 Ref.: Pernille Müller Direkte

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv.

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Aftale mellem Solbo og Afdelingschef for Handicap- og Psykiatriafdelingen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem sektionslederen og den budgetansvarlige

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Politiske effektmål

Politiske effektmål Byrådets Politiske effektmål 2016-2019 Holbæk Kommune Politiske effektmål Effektmål handler om at skabe synlighed for, at de aktiviteter, vi sætter i gang, gør en forskel for borgere og virksomheder. Byrådet

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Vejledning om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse

Vejledning om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse Vejledning om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse Forord Det er vigtigt konstant at have fokus på udvikling af service og kvalitet i den offentlige sektor. De nye kommunale kvalitetskontrakter

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012 Regnskab 2011 og Budget 2013 Udvalgsmøde 18. april 2012 Resume fra 21/3: Regnskab 2011 for effektmål Det overordnede billede Forældresamarbejde Tegn: Forældrenes tilfredshed med det generelle samarbejde

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Skabelon til virksomhedsaftale. Godkendt af: xxx Gældende fra den: xxx 200x

Skabelon til virksomhedsaftale. Godkendt af: xxx Gældende fra den: xxx 200x Skabelon til virksomhedsaftale Godkendt af: xxx Gældende fra den: xxx 200x Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 3 2.1 Navn og kontakt... 3 2.2 Institutionstype

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Kvalitetsrapport - dagtilbudsområdet i Gribskov Kommune.

Kvalitetsrapport - dagtilbudsområdet i Gribskov Kommune. Kvalitetsrapport - dagtilbudsområdet i Gribskov Kommune. 2014/2015 Kvalitetsrapport dagtilbud 2014/2015 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1. Indledning...4 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Odsherred Kommune. Opfølgningsredegørelse kvalitetskontrakt år 2010

Odsherred Kommune. Opfølgningsredegørelse kvalitetskontrakt år 2010 Odsherred Kommune Opfølgningsredegørelse kvalitetskontrakt år 2010 Indhold Opfølgningsredegørelse vedr. kvalitetskontrakt...3 Udfordringer...3 Odsherred Kommune fra udkant til udviklingskommune...4 Opfølgning

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Indhold Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 4 Læringsmiljøer 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud September 2014 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene

Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene Bilag 8.7.2010 Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene 1. Indledning Dagtilbuddene på 0 til 5 års området har gennem de senere år oplevet et

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013

Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013 Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013 Direktionen er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder og politiske

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående 1 of 8 Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående Mål: Vi vil i 2017 have et sygefravær i Syddjurs Kommune, der er blandt den laveste 1/3 blandt landets kommuner. Status: Der pågår fortsat datavalidering. Grafen

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Notat KOMMISSORIUM. Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for. /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til

Notat KOMMISSORIUM. Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for. /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til Notat Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til Sidst redigeret 24.06.2010/ 20.08.2010 KOMMISSORIUM 1. Baggrund Styregruppen tager

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Aftalestyring Dato 9. dec. 2011 Dokumentnr. 1057398 Sagsnr. 370527. Varde Kommunes overordnede vision. Teknik & Miljø s værdigrundlag

Aftalestyring Dato 9. dec. 2011 Dokumentnr. 1057398 Sagsnr. 370527. Varde Kommunes overordnede vision. Teknik & Miljø s værdigrundlag Aftalestyring Dato 9. dec. 2011 Dokumentnr. 1057398 Sagsnr. 370527 Reference nigr Aftale mellem Varde Byråd og Teknik og Miljø 2012 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale

Skoler Udvalgsaftale Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5 Områdespecifikke indsatsområder

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

Aftale mellem Skægkærskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Skægkærskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Skægkærskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

Kvalitetsrapport Børn og dagtilbud

Kvalitetsrapport Børn og dagtilbud FORSLAG til Kvalitetsrapport Børn og dagtilbud Allerød Kommunes dagtilbud skal give børnene omsorg og støtte, sådan at det enkelte barn kan tilegne sig sociale og almene færdigheder. I samarbejde med forældrene

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Acadre 07/ Svendborg Kommune Servicestrategi

Acadre 07/ Svendborg Kommune Servicestrategi Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Svendborg Kommunes servicestrategi 2007-09...3 1. Oversigt over indsatsområder...4 2. Hvilke områder kommunen påtænker at anvende udbud...4 3.

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Mål Opfølgning regnskab Tværgående Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende princip, at

Læs mere

Vestervangsskolen Aftalemål 2017

Vestervangsskolen Aftalemål 2017 Vestervangsskolen Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Er jeres borgere tilfredse? Spørg dem!

Er jeres borgere tilfredse? Spørg dem! Er jeres borgere tilfredse? Spørg dem! Nyt gratis værktøj til alle kommuner 3 Borgeren i centrum Indhold Forord Borgeren i centrum 3 Brugerundersøgelser er nødvendige i praktisk politik 4 Sammenligninger

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder 5 Social- og Sundhedsforvaltningens indsatsområder 6 2 FORORD Social- og Sundhedsområdets

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Center for Børn og Voksne Faglig udviklingsplan på området for voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne

Center for Børn og Voksne Faglig udviklingsplan på området for voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne Center for Børn og Voksne Faglig udviklingsplan på området for voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne FAGLIG UDVIKLINGSPLAN ENDELIGT UDKAST 1 Indhold Indledning... 3 Indsatsområde

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Børnehaverne Støvring Nord

Børnehaverne Støvring Nord Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Nord Bavnebakken, Bavnebakken 99, 9530 Støvring Skovhuset, Hermesvej 47, 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Sølyst dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Grenåvej

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

1 of 5. Tilsynspolitik

1 of 5. Tilsynspolitik 1 of 5 Tilsynspolitik Godkendt af Byrådet d. 16. december 2015 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En aktiv

Læs mere

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Udviklingsplan Har I på skolen en udviklingsplan fx som led i arbejdet med kommunens kvalitetsrapport - med konkrete mål for skolens

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Kærdalen-Lindecentret

Kærdalen-Lindecentret Kærdalen-Lindecentret Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Styringsudfordringer og -anbefalinger

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Styringsudfordringer og -anbefalinger Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Styringsudfordringer og -anbefalinger Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kommuneforlaget

Læs mere