Dok. nr Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dok. nr. 306-2010-143947. Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013"

Transkript

1 Dok. nr Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt

2 Indhold Kvalitetskontrakt... 3 Udfordringer... 3 Odsherred Kommune - en udviklingskommune... 4 Udviklingsmål i kvalitetskontakten... 4 Generelt om kommunens brug af instrumenter til kvalitets- og effektivitetsudvikling

3 Kvalitetskontrakt I år 2009 blev der vedtaget en ændring til den kommunale styrelseslov som indebærer, at byrådet senest den 1. juli 2010 skal vedtage og offentliggøre en såkaldt kvalitetskontrakt. Det er det enkelte byråd selv der fastlægger kvalitetskontrakten, og det er ikke muligt at uddelegere til f.eks. økonomiudvalg eller administration. Det er frit for den enkelte kommune, hvor tit der ønskes udarbejdet en ny kvalitetskontrakt. Det er muligt at udarbejde en kvalitetskontrakt på tværs af valgperioder, men til gengæld er det lovbunden, at der udarbejdes en opfølgningsredegørelse mindst en gang årligt, senest samtidig med vedtagelsen af næste års budget. Opfølgningsredegørelsen foretages første gang i Både kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse skal offentliggøres på og Målet med kvalitetskontrakten er, at give kommunens borgere et kortfattet, enkelt og overskueligt indblik i Byrådets konkrete og målbare udviklingsmål for den kommunale service, samt i kommunens arbejde med kvalitetsudvikling. Udfordringer Odsherred Kommune oplever i disse år ligesom mange andre kommuner stadig større økonomiske udfordringer. Det kan være vanskeligt at få enderne i budgetterne til at mødes. I de kommende år bliver der stadig flere ældre borgere i kommunen. Samtidig stiger behovet for en særlig indsats. De økonomiske og demografiske udfordringer betyder, at vi fortsat kommer til at arbejde med en stram økonomisk styring i de kommende år. Vi skal arbejde endnu mere offensivt med digitalisering. Vi skal udnytte de mange digitale og teknologiske muligheder ved at digitalisere arbejdsgange og give bedre og flere selvbetjeningsmuligheder. Vi vil ligeledes rette fokus mod vores ressourceanvendelse og måden vi løser opgaverne på. Vi skal arbejde smartere og lettere, vi skal målrettet øge både effektiviteten og kvaliteten i opgaveløsningen. Med stigende forventninger til bedre service og et større ønske om konkrete og individuelt tilpassede ydelser, står vi i de kommende år overfor en betydelig opgave. Den handler både om at afdække og afstemme forventninger med borgerne, om at udvikle ydelserne og om at frigøre ressourcer til den borgernære service. Vi arbejder allerede i dag med at afstemme forventninger. Men vi kan blive endnu bedre, både til at anvende den elektroniske kommunikation og til i direkte, løbende dialog med borgerne, at afstemme gensidige forventninger. Udfordringerne skærper behovet for, at vi i de kommende år: Anvender de mange digitale muligheder og omsætter dem til konkrete handlinger. Systematisk arbejder med optimering og effektivisering. Bliver bedre til at tilpasse vores ydelser til borgernes forventninger og behov. 3

4 Odsherred Kommune - en udviklingskommune Odsherred Kommune er en udviklingskommune med fokus på kvalitet og det vil vi arbejde for at fastholde. Der er mange veje til at arbejde med vedligeholdelse og udvikling af kvalitet, og Odsherred Kommune bestræber sig på at levere mest mulig kvalitet for pengene. Det er vigtigt, at hele tiden at vide, hvor godt vi gør det, og derfor er et centralt element i arbejdet med kvalitet også at dokumentere de resultater, vi når. Denne første udgave af kvalitetskontrakten indeholder information om Byrådets mål for udvikling af kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse. Kvalitetskontrakten er et udtryk for aktuelle indsatsområder, som har særlig politisk prioritet og den retning, som Odsherred Kommune arbejder i for at nå en høj grad af kvalitet. Byrådet har for perioden udvalgt følgende overordnede indsatsområder: Lokaldemokrati Unge Rute 21 bosætning Kvalitet i velfærdsydelser Klima Decentralisering og frisættelse af medarbejdere Derudover findes en række gældende politikker for kommunens serviceområder, der ligeledes angiver mål om indsats og kvalitet. Disse fremgår af Odsherred Kommunes hjemmeside - Med baggrund i de overordnede indsatsområder samt vedtagne politikker, planer, strategier m.v. har Byrådet i denne første udgave af kvalitetskontrakten valgt at fokusere på en række tværgående mål samt en række fagspecifikke mål. I takt med at Byrådet reviderer sine politikker, planer og strategier kan der blive tale om, at mål i kvalitetskontrakten ændres eller udskiftes. Udviklingsmål i kvalitetskontakten De særligt udvalgte udviklingsmål, som indgår i kommunens første udgave af kvalitetskontrakten er: Område/Tema Mål Opfølgning Børn og Uddannelse Tilfredshed med dagtilbuddene Målinger af forældrenes oplevelse og vurdering af dagtilbuddene giver mulighed for at arbejde målrettet med relevante problemstillinger og udviklingstiltag. Målet er en tilfredshed på 80 % blandt forældrene, som grundlag for et godt samarbejde forældre og dagtilbud imellem. Brugertilfredsundersøgelse foretages minimum hvert 2. år. Første gang i år

5 Trivsel En vigtig opgave for dagtilbuddene er at sikre, at børn i dagtilbud trives og udvikler kompetencer til at indgå i konfliktløsning. Målet er at samtlige forældrebestyrelser tilkendegiver tilfredshed med dagtilbuddets pædagogiske arbejde med trivsel og inklusion. Brugertilfredsundersøgelse. Foretages første gang i år Faglige resultater Daginstitutionen skal dokumentere, hvilke resultater, der er opnået med læreplansarbejdet og forelægge deres resultater for byrådet. Resultaterne forelægges hvert andet år. Første gange i år Trivsel og sundhed i folkeskolen Børn og unge trives, er glade, sunde og har selvværd. De har en god opvækst og udnytter egne potentialer. Derfor skal andelen af børn i 1., 6. og 9. klasse, der udtrykker trivsel, være over 85 pct., og andelen, der ikke har været udsat for mobning, skal være over 95 pct. Brugertilfredshedsundersøgelse n skal samtidig vise, at forældrenes tilfredshed med skolerne og dag- og SFOtilbuddenes evne til at skabe trivsel for børnene og de unge. Brugertilfredsundersøgelse foretages minimum hvert 2. år. Første gang i år Læseindsats Styrke læsefærdigheder i folkeskolen. Årlig opfølgning på resultaterne med læsetestene. Elevernes læsestandpunkt skal matche landsgennemsnittet i standardiserede tests. Karakterniveau Odsherred Kommune skal have en folkeskole, der sikrer, at eleverne fagligt er rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Årlig opfølgning. Start år Det kommunale gennemsnit set i forhold til landsgennemsnittet, dvs. forskellen, skal fastholdes eller øges i forhold til året før. 5

6 Stigende antal unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse. Målet er at opfylde regeringens målsætning om at 95 pct. af en ungdomsårgang skal opnå mindst en ungdomsuddannelse inden år Gennemførelsesprocenten opgøres hvert år i forbindelse med Kvalitetsrapporten for skoleområdet. Ligeledes beskrives de konkrete indsatser for at nå regeringens mål på området. Gennemførelse af planlagte undervisningstimer Odsherred Kommune skal have en folkeskole, der sikrer, at eleverne modtager den planlagte undervisning. Andel af aflyste timer i procent må maksimalt være 1 %. Elevfravær Odsherred Kommune skal have en folkeskole, der sikrer, at elevfraværet ikke få afgørende indflydelse på elevernes faglige og sociale udvikling. Årlig opgørelse af fraværsprocent samt beskrivelse af indsatser til afhjælpning af fraværet. Kultur og Folkeoplysning Udnyttelsesgrad Det ses som en indikator for kvalitet, at når de kommunale idrætslokaler i stigende grad udnyttes af fritids- /foreningsbrugere. Udnyttelsesprocenten opgøres første gang pr. år Besøgstal Det er vigtigt, at kvaliteten af de kulturelle tilbud i Odsherred generelt set er god. Er kvaliteten god, antages det, at der vil være en stabil og høj publikumssøgning over tid. Registrering af antal besøgende pr. år Biblioteker Bibliotekernes åbningstider og materialevalg er indikatorer, der siger noget om det faglige indhold i bibliotekstilbuddet samt dets tilgængelighed. Alt sammen forhold der er centrale i forhold til bibliotekernes opgave og funktion. Brugertilfredsheden hermed er derfor relevant at følge tæt. Brugerundersøgelse. Første gang i år Årlig registrering af antal udlån. 6

7 Mindst 75 pct. af biblioteksbrugerne skal være tilfredse med bibliotekernes åbningstider og materialeudvalg. Social og Sundhed Tilgængelig information til brugere og pårørende om tilbuddene til ældre med behov for hjælp. Der udarbejdes velkomst foldere for alle plejecentre og pjecer, der beskriver hvilke ydelser, der kan visiteres til i hjemmeplejen samt en pixiudgave af kvalitetsstandarder. Informationsmaterialet skal være tilgængeligt i pjeceform og i udskriftsvenlig form på hjemmesiden senest 2. kvartal Inddragelse af borgere og brugere i udviklingen af tilbud fra Pleje og Omsorg bl.a. ved iværksættelse af tilfredshedsundersøgelser på et eller flere områder inden for Pleje og Omsorg årligt. Borgerne skal være tilfredse med den hjælp, de modtager. Ligeledes skal der være tilfredshed med maden, de ældre får via den kommunale ordning, idet ældres sundhed og livskvalitet har nøje sammenhæng med den kost, der indtages. Målet er, at 80 pct. af borgerne er enten tilfredse eller meget tilfredse med den hjælp, de modtager og den mad, de får via den kommunale ordning. Pleje og Omsorg udarbejder kommissorium for en fokusgruppe til at forestå brugertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet. Fokusgruppen nedsættes inden udgangen af Herefter igangsættes brugerundersøgelserne og årlige resultatopfølgninger. I samarbejde med kommunens madleverandører iværksættes tilfredshedsundersøgelser minimum hvert andet år. Første undersøgelse foretages i Borgerne skal have indflydelse på den måde, hjælpen udføres på. Målet er, at 85 pct. af borgerne er enten tilfredse eller meget tilfredse med hjælperens imødekommenhed over for individuelle behov og ønsker. Vi holder borgerne væk Vi skal skabe de bedst mulige betingelser for sundhedsfremme og forebyggelse. Opgørelserne over middellevetiden laves dog ikke systematisk. Derfor bruges gennemsnitsalder ved død som indikator for, om 7

8 Dette skal blandt andet ske via Odsherred Kommunes Sundhedspolitik. Her vil vi give overblik over sundhedstilbud og udvikle sundhedstilbud for forskellige målgrupper med særlig fokus på: Kost Fysisk aktivitet Socialt udsatte Styrelse af netværksdannelse/social kapital Sundhed på arbejdspladsen der er skabt de bedst mulige betingelser for sundhedsfremme og forebyggelse i kommunen. Årlig status på arbejdet med udmøntningen af Odsherred Kommunes Sundhedspolitik. Første gang i år Vi vil medvirke til udvikling af kompetencer for at fremme sundhed i hverdagen for borgere og ansatte. En indikator på effekten af indsatsen er middellevetiden (dvs. hvor gammel) forventes en nyfødt i dag at blive). Regeringens målsætning er, at middellevetiden skal øges med 3 år i løbet af de næste 10 år. Dette mål vil Odsherred Kommune forsøge at leve op til. Overgang fra barn til voksen Unge med funktionsnedsættelser skal sikres en glidende overgang fra børneområdet til voksenområdet Der etableres et samarbejde for at sikre overgangen. I år 2010 laves en beskrivelse af samarbejdet samt en opfølgning på hvordan sagsbehandlerne og brugerne oplever indsatsen. Tilsyn med dag- og døgntilbud for voksne i Odsherred Kommune Borgerne skal sikres gode og trygge forhold i dag- og døgntilbuddene for voksne i Odsherred Kommune. 95 % af tilsynene skal ligge uden for kategorien flere væsentlige bemærkninger. Miljø og Klima Byggesagsbehandling 85 pct. af modtagerne af en byggetilladelse skal være tilfredse eller meget tilfredse med den behandling de har modtaget. Der gennemføres en brugerundersøgelse hvert år. 1. gang i efteråret

9 Sagsbehandlingen i Natur og Miljø Forsat udvikling af den gode, effektive, kompetente og korrekte sagsbehandling ved brug af kvalitetsstyring, udvikling af tilsynsrollen og brugertilfredshedsundersøgelser. I 2010 laves en brugertilfredshedsundersøgelse på affaldsområdet. Der gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser minimum hvert andet år, for til stadighed at sikre en god og tilfredsstillende sagsbehandling. I brugertilfredshedsundersøgelsen for affaldsområdet skal minimum 80 % af de adspurgte være tilfredse med kommunens service. Klimakommune Odsherred Kommune er klimakommune. Det betyder en CO2-reducering på minimum 2 procent om året. Årlig opfølgning på arbejdet med CO2-reduceringen. Beredskabets udrykningstider At borgerne i Odsherred Kommune sikres hurtig responstid ved tilkaldelse af beredskabet. Årlig opgørelse over de gennemsnitlige responstider. I bymæssig bebyggelse er responstiden 10 minutter til at nå frem til skadestedet, og på landet er den 15 minutter. Disse tider er alle fra alarmen modtages på personalarmer. Trafiksikkerhed I Odsherred Kommunes Trafiksikkerhedsplan er følgende målsætning inden udgangen af 2012: Der foretages en årlig status. Antallet af trafikdræbte samt tilskadekomne på kommunevejnettet skal i 2012 være reduceret med 40 % med udgangspunkt i gennemsnittet fra Det betyder, at antallet af uheld på kommunevejene i 2012 maksimalt må være: 1 trafikdræbte 26 tilskadekomne 9

10 Beskæftigelse Ledige unge Målsætningen er, at alle unge ledige under 30 år kommer enten i uddannelse eller beskæftigelse. Den stigende ungeledighed i Odsherred Kommune skaber behov for at sikre, at flere unge påbegynder og fastholdes i uddannelse. Det gælder ikke mindst i en periode med lavkonjunkturer, hvor jobmulighederne er ringere, og hvor jobcentret har kontakt med en større gruppe af unge, som endnu ikke har fået en uddannelse. Årlig opgørelse af antal ledige unge samt beskrivelse af indsatserne for at begrænse antallet. Odsherred Kommune skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses mest muligt. Sygedagpenge Andelen af sygedagpenge over 52 uger skal være under 15 % af det samlede antal sager. Årlig opgørelse samt beskrivelse af indsatserne for at nedbringe antallet af sager. Tværgående indsatser Afbureaukratisering Inddragelse af borgere, brugere og medarbejdere til forenkling af regler, arbejdsgange m.v. På kommunens hjemmeside samt Intranet iværksættes minimum 3 gange årligt en mulighed for at komme med idéer til regelforenkling. Idéerne samles og de konkrete forslag, der iværksættes vil blive offentliggjort på hjemmeside/intranet. Bekæmpe socialt bedrageri Nedsættelse af projektgruppe til bekæmpelse af socialt bedrageri. Gruppen nedsættes i år Årlig status på gruppens arbejde. Første gang i Digitalisering Flytte borgerhenvendelser fra dyre løsninger over på billigere kommunikationslinjer ved at øge borgernes brug af selvbetjeningsløsninger. Årlig status på iværksatte aktiviteter og resultater. Der vil løbende blive udarbejdet statistikker i det omfang det rent teknisk kan lade sig gøre. Målsætning er, at der skal være en stigning på 15 % fra 2009 til 2010 på brug af digitale løsninger. 10

11 Dette sker ved, at der dagligt er fokus på området og der i forbindelse med borgerhenvendelser altid bliver gjort opmærksom på, hvilke muligheder der er på nettet i forhold til det borgeren henvender sig om. Der skal samtidig være opsøgende aktiviteter i forskellige fora, hvor temaet er udbredelse af viden om digitale løsninger herunder den nye digitale signatur (Nem-Login) Attraktive arbejdspladser Mødet mellem medarbejder og borger har stor betydning for kvaliteten af den service, som Odsherred Kommune leverer. Odsherred Kommune arbejder derfor aktivt på fortsat at sikre attraktive arbejdspladser for at fastholde de mange dygtige ledere og medarbejdere. Attraktive arbejdspladser er en afgørende forudsætning for, at kommunen også i fremtiden kan rekruttere kompetente ledere og medarbejdere. Projektgruppe nedsættes i år Årlig status på gruppens arbejde. Trivselsundersøgelser foretages hvert andet år. Første gang i år Lederevaluering med samlet rapport i år Hjemmeside Kommunens hjemmeside er brugervenlig og er dermed placeret blandt de 15 bedste i den årlige måling Bedst på Nettet. Registrering af resultatet fra Bedst på Nettet. Generelt om kommunens brug af instrumenter til kvalitets- og effektivitetsudvikling I Byrådet arbejdes der løbende med kvalitetsudvikling og effektivisering af kommunens fagområder. Dette kommer til udtryk i visioner, strategier, politikker, mål, effektmål, planer m.v. For Odsherred Kommune er det vigtig at være i front, ikke mindst når det gælder den kommunale service overfor borgerne, og det er Byrådets klare målsætning, at serviceniveauet pr. skattekrone skal være så højt som muligt. Det er derfor vigtigt, at kvaliteten og effektiviteten i ydelserne løbende videreudvikles, så borgerne får så meget service for pengene som muligt. Hertil vil Odsherred Kommune bl.a. benytte sig af følgende instrumenter: Sammenligning med andre kommuner (benchmarking) Borgerinddragelse, herunder brugerundersøgelser på de enkelte ydelser Projektarbejde Målstyring Udbud af opgaver 11

12 Sammenligning med andre kommuner (benchmarking) Odsherred Kommune vil løbende sammenligne sig med andre kommuner for at vurdere, om opgaverne kan løses bedre og/eller billigere på en anden måde. Ved at sammenligne med andre kommuner fås et fingerpeg om, hvorvidt der anvendes flere eller færre penge på en given opgave. På den måde fås et indtryk af, hvorvidt ressourcerne udnyttes godt nok. Odsherred Kommune vil i de tilfælde, hvor det er en fordel lægge op til samarbejde med andre kommuner om en fælles løsning af opgaverne. Borgerinddragelse, herunder brugerundersøgelser på de enkelte ydelser Odsherred Kommune har fokus på tilfredse borgere. Vi skal i fremtiden arbejde mere direkte med den brugeroplevede kvalitet i ydelserne og målrettet anvende den som afsæt for det løbende forbedringsarbejde overalt i kommunen, både i centre og i de enkelte institutioner. Dette skal bl.a. ske via brug af brugertilfredshedsundersøgelser samt direkte inddragelse af borgere og medarbejdere. Borgernes stigende forventninger om mere, bedre og fleksibel velfærdsservice giver anledning til at overveje, hvorvidt og hvordan vi kan indfri ønskerne. Særligt i lyset af den økonomiske situation og den demografiske udvikling. Vi kan ikke løse det med flere penge eller flere hænder. Derfor er det nødvendigt at tænke nyt. Nytænkning og forbedringer handler om at få fanget, videreudviklet og udført idéerne i hverdagen. Generelt skal vi blive bedre til at hente inspiration udefra inddrage borgere og brugere som inspiration og nye vinkler til forbedring og innovation. Skal vi løbende tilpasse og udvikle de kommunale ydelser, er der behov for, at vi skaber plads til afprøvning både små og større idéer og forsøg i hverdagen. Projektarbejde Der arbejdes med at udbrede projektsarbejdsformen i kommunen. Målet med dette er, at øge tværfagligheden og skabe sammenhængskraft i organisationen for dermed at udnytte de tilstedeværende ressourcer endnu mere optimalt. I løbet af 2010 igangsættes der bl.a. 6 tværgående projekter med baggrund i Byrådets overordnede indsatsområder. Det drejer sig om følgende projekter: Unge og Uddannelse Odsherred Kommune som attraktiv arbejdsplads Bekæmpelse af socialt bedrageri Effektivisering Ny budgetstyringsmodel i Odsherred Kommune Geopark (naturpark) Målstyring Internt i kommunen arbejdes der med strategiplaner, herunder effektmål, for at sikre, at hvert enkelt center/afdeling/institution tilbagevendende og systematisk foretager kritisk analyse af egen praksis og dermed har fokus på de vigtigste forbedringsområder. Målstyringen er et dialog- og udviklingsværktøj. Formålet med dette er at styrke Odsherred Kommunes evne til: at tænke strategisk at prioritere strategisk udvikling at gennemføre og dokumentere effekten af strategiske indsatsområder Målstyringen i Odsherred Kommune indebærer en høj grad af frihed til de enkelte fag- og fællescentre samt institutioner og afdelinger til at tilrettelægge indsatsen, så målene nås. 12

13 Udbud af opgaver Der er i Odsherred Kommune fokus på, hvordan pengene bruges, og på hvilken service kommunen kan tilbyde, blandt andet via de mål og effektmål, der opstillet for de forskellige områder. For nogen opgavetyper kan der med et udbud af opgaven sættes øget fokus på service og kvalitet. Odsherred Kommune vil løbende vurdere, hvilke opgaver der kan udføres bedre og billigere, og hvilke opgaver som udføres bedst og billigst i kommunalt regi. Byrådet ser i den forbindelse udfordringsretten som en ekstra mulighed til at afprøve sammenhængen mellem pris og kvalitet, og dermed som et element der kan være med til at højne det generelle serviceniveau i kommunen. 13

Kvalitetskontrakten skal give borgerne et overblik på det overordnede plan over hvilke mål, Faaborg- Midtfyn Kommune arbejder efter.

Kvalitetskontrakten skal give borgerne et overblik på det overordnede plan over hvilke mål, Faaborg- Midtfyn Kommune arbejder efter. Kvalitetskontrakt for Faaborg-Midtfyn Kommune 2010 Kommunerne er ansvarlige over for hovedparten af velfærdssamfundets kerneydelser. Det betyder, at mange af Faaborg-Midtfyn Kommunes borgere er i kontakt

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Brugerundersøgelser med lokal forankring

Brugerundersøgelser med lokal forankring Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne - sådan gør kommunerne Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Godkendt i Byrådet 29. oktober 2012 Side 2 Indholdsfortegnelse Fredensborg Frikommune... 3 Frihed under ansvar... 3 4. runde af forsøgsansøgninger... 4 Innovation

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation April 2007 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 19. april 2007 1 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Høj kvalitet i den offentlige

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere