Københavns Energi A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Energi A/S"

Transkript

1 Københavns Energi A/S Ansøgning om godkendelse af renovering af Sundholm Varmecentral 6. juli 2011

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning Side 1.1 Indledning Beliggenhed og lokalplaner Beskrivelse af varmebehov og kapacitet Etablering af Sundholm Varmecentral Forsyningsområder og forsyningssikkerhed Varmecentralens indretning og drift 2.1 Varmecentralens opbygning og indretning Kedler og oliefyr Kedel og bygasfyr Economiser til gaskedel Ny stålskorsten til gasfyret kedel samt fundament Olieoplag og oliesystem Gasforsyning til gaskedel Lyddæmpersystemer Spildevand, affald og andet oplag Anlæggets driftsform og driftsstrategier 3.1 Driftstimer og energiforbrug Tidsplan for renoveringen af centralen

3 2 4.1 Myndighedsbehandling og udbudstidsplan Tidsplan for arbejdernes udførelse Anlæggets emissioner samt støjniveau 5.1 Luftforurening Støj Kontroludstyr Plan for arbejder og miljø Økonomi 6.1 Overslagspriser på komponenter 26 Overslagspriser på installationsarbejder Overslagspriser på bygningsarbejder Samlet pris for investeringen 6.2 Økonomiske konsekvenser for forbrugerne Samfundsøkonomisk beregning Oplysning om egenkontrol 29 Bilag : OML-beregning

4 3 Ansøgning om godkendelse af renoveringsprojekt: Københavns Energi A/S sender hermed ansøgning om godkendelse af renovering af Sundholm Varmecentral, jævnfør bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Sundholm Varmecentral er beliggende Brydes Alle 2, 2300 København S og på matrikel nr. 140, Eksercerpladsen, Københavns Kommune. 1.0 Indledning. 1.1 Københavns Energi A/S ansøger herved i henhold til Bekendtgørelse nr af 13. december 2005.om godkendelse af en renovering af Sundholm Varmecentral Sundholm Varmecentral er et spids- og reservelastanlæg, der forsyner København med fjernvarme i kolde perioder, hvor Københavns varmeforsyning ikke kan levere den nødvendige varmemængde. Til spids- og reservelast samt supplerende varmeproduktion anvendes ovennævnte varmecentrals kedelanlæg. De oliefyrede kedler med tilhørende installationer står derfor stand-by, såfremt Københavns Varmeforsynings varmeleverance svigter. Sundholm Varmecentral er etableret i 1966 med kedler, oliefyr, skorsten og tilhørende installationer. Københavns Energi A/S har i kraft af de ældre og utidssvarende installationer besluttet, at man vil renovere Sundholm Varmecentral, således at man får optimeret varmecentralen med nye højeffektive kedler samt moderne Low-NOx oliefyr og gasbrænder. Sundholm Varmecentral ejes og drives af Københavns Energi A/S: Kontaktoplysninger er: Københavns Energi A/S Ørestads Boulevard København S Telefonnummer: CVR nr.: P-nr.: Denne ansøgning beskriver de nye og kommende installationer ved renoveringen af Sundholm Varmecentral.

5 4 1.2 Beliggenhed og lokalplan Sundholm Varmecentral er beliggende på matrikel nr. 140, Eksercerpladsen, Københavns Kommune. Området, hvor Sundholm Varmecentral er placeret, er i kommuneplanen 2009 udlagt til offentlige tekniske anlæg. De tilstødende naboejendomme mod sydvest, vest og nordvest er i kommuneplanen, bydel Sundby Nord udlagt til offentlige institutioner (O3-område) og benyttes af Sønderbro Hospital og Hørgården plejehjem. De øvrige tilstødende områder er udlagt til boligformål (B4-område) og benyttes til etageboliger, samt enkelte erhvervsvirksomheder og detailhandel. Den nærmeste boligbebyggelse ligger i en afstand på 20 m regnet fra virksomhedens skel og knap 40 m fra kedelbygningen. Der er d. 2. december 2010 af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, vedtaget en ny lokalplan, nr. 453, Sundholm Syd. Lokalplanen for Sundholm Syd, beliggende i område B3*, er et boligprojekt ved navn Pixihavebyen, med boliger i varierende højder fra 3 til 8 etager. Område B3* grænser op til Sundholm Varmecentrals skel. I lokalplanen er der på tegning nr. 3 vist placeringen af de kommende bygninger, samt i hvilken antal etager, de enkelte bygninger er udlagt til. Den nye lokalplans bebyggelsesplan og bygningshøjder er indarbejdet i vedlagte OML-beregning af emissionerne fra Sundholm Varmecentrals kedler og skorstene. Varmecentralen er beliggende i forhold til omgivelserne, som vist på fig. 1 nedenfor. Figur 1. Sundholm Varmecentral og de nærmeste omgivelser. Foto taget før opførelsen af distriktsbygning

6 5 1.3 Beskrivelse af varmebehov og kapacitet. Sundholm Varmecentral har gennem de seneste år haft en varmeleverance an net til forbrugerne på mellem MWh/år og MWh/år. I nedenstående tabel er vist antal driftstimer, gasolieforbruget og vandforbruget i perioden Driftstimer Gasolieforbruget i m Varmeleverance ab værk MW Tabel 1 Varmecentralen vil efter renoveringen bestå af 5 nye højeffektive røgrørskedler med en indfyret effekt på hver 19,7 MW. Varmecentralens samlede kapacitet vil derfor være 98,5 MW. 1.4 Etablering af Sundholm Varmecentral. Sundholm Varmecentral blev etableret i 1966 og består af 6 stk. ens gasoliefyrede kedler af fabrikat DSV. Kedel 1-2 og 3 blev idriftsat i 1966, og kedel 4 og 5 i Kedlerne har hver en maksimal indfyret effekt på 18 MW. Til varmecentralens installationer hører cirkulationspumper og kedelshuntpumper samt følgende: 2 stk. Olietanke med et rumfang på 930 m 3 pr. tank. 1 stk. Olieringledningssystem med olietransportpumper 1 stk. Oliepumperum til hver tank bestykket med hver 3 stk. olietransportpumper og tilhørende oliefiltre. 1 stk. Påfyldningsplads for påfyldning af begge olietanke. Påfyldningspladsen er befæstiget med beton samt 2 afløbsbrønde, der er ført til sandfang og olieudskiller, inden overfladevandet føres videre til det offentlige kloaksystem. 1 stk. 80 meter høj enkeltløbet skorsten. Røggasserne fra de 6 kedler føres gennem en fælles røgkanal ud i skorstenen. 1.5 Forsyningsområder og forsyningssikkerhed. Sundholm Varmecentral blev etableret i 1966 som en grundlastcentral til forsyning af København med fjernvarme.

7 6 Da Amagerværket blev bygget i , fik dette værk 1. prioritet med hensyn til levering af fjernvarmen til Københavns fjernvarmeforsyning. Sundholm Varmecentral har siden Amagerværkets etablering derfor fungeret som en spids- og reservelastcentral til fjernvarmeforsyningen i København. 2.0 Varmevcentralens indretning og drift 2.1 Varmecentralens opbygning og indretning Sundholm Varmecentral vil efter en renovering, der vil foregå i perioden fra april 2012 og til oktober 2012, blive ført op til de i dag mulige optimale driftsforhold. Dette gælder såvel de tekniske som miljømæssige forhold. De 6 stk. 18 MW DSV kedler, vil blive erstattet af 5 nye højeffektive 3-træks røgrørskedler med en indfyret effekt pr. kedel på 19,7 MW. Den ene kedel vil blive fyret med bygas og de 4 øvrige kedler vil blive fyret med fyringsgasolie, med et lavt svovlindhold. Til den gasfyrede kedel med economiser, vil blive opstillet en ny 45 m høj stålskorsten monteret med en syrefast rustfri kerne, beregnet for bygasfyring. Skorstenshøjden er fastlagt ud fra vor OML-beregning samt hensynet til de eksisterende og kommende nye bygninger jævnfør lokalplan nr. 453, Sundholm Syd. OML-beregningen dækkende alle kedler er vedlagt som bilag 1 Røggasserne fra de oliefyrede kedler bliver ført gennem den fælles røgkanal og ud til den eksisterende 80 meter høje enkeltløbede skorsten.

8 7 Figur 2 Situationsplan Sundholm Varmecentral Figur 3 Røggassystemet fra de oliefyrede kedler

9 8 2.2 Kedler og oliefyr Varmecentralen bestykkes med nedennævnte oliefyrede kedler, der er monteret med følgende komponenter og udstyr: 4 stk. 19,7 MW oliefyrede højeffektive røgrørskedler 4 stk. 19,7 MW Duo-blok oliefyr i Low NOx udførelse og monteret med en separat sekundærluftblæser indkapslet i et støjdæmpende bulderhus. Til hvert oliefyr monteres der en oliepumpestation med trykregulering, oliefilter og omløbspotte. Endvidere forsynes oliefyrene med en støjkabine, der kan køres hen over oliefyret. Forbrændingsluften føres fra det fri gennem en lyddæmpet luftkanal ned til sekundærluftblæseren. Hvert oliefyr monteres med en oliemåler med pulsudgang for registrering af den forbrændte oliemængde. 4 stk. Centrifugalpumper, der fører varmen ud til fjernvarmenettet. Pumperne er regulerbare og hver yder 491 m 3 /h ved 50 m VS Motorstørrelse 110 kw Frekvensomformer 110 kw, IP55 4 stk. Kedelshuntpumper tilpasset en delta t over kedlen på 25 o C 4 stk. Energimålere for registrering af varmeproduktionen 4 stk. El-tavle arrangement med styringer, visende og registrerende instrumenter for optimering af driften samt styringen af brænderen 4 stk. Røggaslyddæmpere monteret i røggaskanalen mellem kedlen og den fælles røgkanal 4 stk. Stilstandsopvarmning af kedlerne styret af en temperatorventil endvidere er hver kedel monteret med en energimåler for registrering af varmeforbruget 8 stk. Sikkerhedsventiler udlagt for 6 bar og 19,7 MW 12 stk. Stålkuglehaner på frem- og returrør til kedlen incl. gear og aktuator 4 stk. Stålkuglehaner for aftap af kedel 4 stk. Kontraventiler monteret på anlægspumpens trykside 4 stk. Manometre med haner samt tryksvigtssikring 4 stk. Overkogssikringer 4 stk. Pt-100 følere for styring af afgangstemperatur fra kedlen

10 9 Figur 4 Principdiagram over produktionsprocessen ved oliefyring. 2.3 Kedel og bygasfyr Varmecentralen bestykkes endvidere med nedennævnte gasfyrede kedel, der er monteret med følgende komponenter og udstyr: 1 stk. 19,7 MW gasfyret røgrørskedel 1 stk. 19,7 MW Duo-blok gasbrænder i Low-NOx udførelse Brænderen er forsynet med: Gasrampe og sikkerhedsudstyr jævnfør gasreglement B-4 Gasmåler for registrering af gasforbrug samt afregning af gasforbrug Sekundærluftblæser indkapslet i et bulderhus Endvidere forsynes brænderen med en støjkabine, der kan køres hen over gasbrænderen Forbrændingsluften føres fra det fri gennem en lyddæmpet luftkanal ned til sekundærluftblæseren. 1 stk. Centrifugalpumpe, der fører varmen ud til fjernvarmenettet. Pumpen er regulerbar og yder 491 m 3 /h ved 50 m VS Motorstørrelse 110 kw Frekvensomformer 110 kw, IP55 1 stk. Kedelshuntpumper tilpasset en delta t over kedlen på 25 o C 1 stk. Energimålere for registrering af varmeproduktionen 1 stk. El-tavle arrangement med styringer, visende og registrerende instrumenter for optimering af driften samt styringen af brænderen 1 stk. Røggaslyddæmpere monteret i røggaskanalen mellem kedlen og den fælles røgkanal 1 stk. Stilstandsopvarmning af kedlerne styret af en temperatorventil endvidere er hver kedel monteret med en energimåler for registrering af varmeforbruget

11 10 2 stk. Sikkerhedsventiler udlagt for 6 bar og 20 MW 3 stk. Stålkuglehaner på frem- og returrør til kedlen incl. gear og aktuator 1 stk. Stålkuglehane for aftap af kedel 1 stk. Kontraventiler monteret på anlægspumpens trykside 1 stk. Manometre med haner samt tryksvigtssikring 1 stk. Overkogssikringer 1 stk. Pt-100 følere for styring af afgangstemperatur fra kedlen Alle registrerede data overføres til Københavns Energis eksisterende SRO-anlæg, der overvåger driftsprocessen for optimering og styring af kedelanlægget. Figur 5 Principdiagram over røggassystem og processen ved gasfyring

12 11 Figur 6 Placering af hovedkomponenter, 5 stk. 19,7 MW kedler 2.4 Economiser til gasfyret kedel 1 stk. Kondenserende economiser dimensioneret for en indfyret effekt på 19,7 MW. Returvandet fra fjernvarmenettet føres i modstrøm med den varme røggas, hvorved returvandet køler røggassen og overfører varmen til vandet. Det opvarmede returvand ledes herefter til kedlens returstuts. Economiseren er udstyret med følgende sikkerhedsudstyr: 1 stk. Overtemperatursikring 1 stk. Overtrykssikring på røggasside 1 stk. Sikkerhedsventil 2 stk. Termometre på vandside 2 stk. Termometre på røggasside 1 stk. Neutraliseringsanlæg for neutralisering af kondensatet fra røggasveksleren incl. styring af ph-værdien Neutraliseringen sker ved tilførsel af lud til kondensatet. Doseringspumpen styres af en ph-føler Kondensatet neutraliseres til en ph på ca. 7

13 Ny stålskorsten til den gasfyrede kedel. Røggassen fra gaskedlen og economiseren føres til en ny 45 m høj stålskorsten Der opstilles: 1 stk. Stålskorstenen udført med en udvendig bærende stålkappe og en indvendig skorstenskerne udført i syrefast rustfri stål, AISI 316TI. Skorstenskernen isoleres med 2 x 30 mm trådvævsmåtter med forskudte samlinger. Skorstenen forsynes med en udvendig lejder monteret med faldsikring. Skorstenens kappe overfladebehandles ved en sandblæsning til Sa 2,5 og påføres 2 x grundmaling og 2 x dækmaling. Samlet lagtykkelse 180 my tørfilm. Farven vælges ud fra et RAL farvekort. Røgkanalen mellem economiser og skorsten udføres ligeledes i syrefast rustfri stål, AISI 316TI. 1 stk. Skorstensfundament dimensioneret ud fra de af skorstenen tilførte kræfter samt jordens bæreevne på stedet for skorstenens placering. Betonfundamentet armeres med tentorstål ifølge de statiske beregninger. Skorstenen er udlagt efter en OML-beregning samt de omgivende bebyggelser. OML-beregningen er vedlagt som Bilag 1.

14 13 Figur 7 Situationsplan med omliggende bygninger samt placering af ny stålskorsten 2.6 Olieoplag og oliesystem. Sundholm Varmecentral er forsynet med 2 ens olietanke. Olietankene har hver et volumen på 930 m 3. Tankene indeholder fyringsgasolie. Tanksiderne er cylindriske med en højde på 4,6 m og en indvendig diameter på 16,2 m. Tankene er bygget af 6 mm sammensvejste stålplader, og tankbunden har et fald på 8 cm mod centrum. Der er ikke sump i tankbunden. Tankene er indstøbt i 10 cm jernbeton. Tankenes bundkoter er i centrum 0,08 og ved tankvæggen 0,0 Terrænkoten er 2,6 (kedelbygningens stueplan) Tanktoppene er kuppelformede og er monteret med filter indeholdende aktivt kul. Tankene er jorddækket og beplantet. Der er etableret et omfangsdræn om hver olietank i kote -0,85. Omfangsdrænene er tilsluttet pumpebrønde der pumper drænvandet til sandfang og olieudskiller. Der er fyldt op med nøddesten rundt om drænene og langs tankens sider. I jordoverfladen er nøddestenslaget tildækket med svær asfaltpap. Nøddestenslaget er ca. 50 cm. bredt. Begge olietanke er korrosionsbeskyttet indvendigt med tærezink. Den seneste tilstandsrapport blev udført af FORCE Technology i 2009 for tank 1 og i 2006 for tank 2 og nu igen i 2011 for tank 2

15 14 FORCE Technology anbefaler, at der udføres tilstandskontrol af tankene hver 10. år Ved hver olietank, er der bygget et oliepumperum med gulv i kote 0,0 Der er i pumperummene etableret afløb til olieudskiller. I hvert af oliepumperummene er der installeret 3 stk. olietransportpumper, der forsyner oliefyrenes ringledningssystem. Olietransportpumperne har hver en kapacitet på 10,7 m 3 /h Fra oliepumperne føres olien igennem nedgravede stålrør til olieringledningen i kælderen under varmecentralen. Alle oliefyr forsynes med olie fra denne ringledning. Overskydende olie føres via et returløbsrør tilbage til olietankene. Den eksisterende olieringledning der er nedgravet fra pumperummene til kælderen vil blive udskiftet med et nyt PUFO godkendt rørsystem. Den gamle olieringledning i kælderen vil blive saneret og udskiftet med en ny olieringledning der svejses sammen. Olietransportpumperne vil blive frekvensreguleret, således at pumpen vil holde et konstant olietryk på ringledningen på ca. 2 bar. Pumperne styres af en tryktransmitter der er monteret på ringledningen. Ved en eventuel fejl på tryktransmitteren, vil en mekanisk trykholdeventil overtage styringen af indstillingstrykket. Begge olietanke påfyldes olie fra en fælles tankvognsholdeplads, der er udført af oliebestandigt beton. Tankvognsholdepladsen er forsynet med 2 vejbrønde, der er ført til sandfang og olieudskiller. Placeringen af olietanke samt oliesystemet er vist på nedenstående figur nr. 7.

16 15 Figur 8 Placering af olietanke og tilhørende oliesystem 2.7 Gasforsyning til gaskedlen Bygassen leveres af Københavns Energi A/S gennem en stikledning, der indføres i varmecentralen. Gassen leveres med det normale bygastryk på mbar. Fra gasindføringen der begynder med en gaskuglehane, etableres der en afregningsmåler. Fra målerarrangementet føres bygasledningen frem til gasbrænderens gasrampe, bestående af: Gaskuglehane Gasfilter Gastryksregulator Gasmagnetventiler SAV og SBV ventiler Manometre på høj- og lavtrykssiden incl. trykknaphaner Gas installationen udføres jævnfør gasreglement B Lyddæmpersystemer.

17 16 Københavns Energi A/S har som mål, at reducere støjniveauet mest muligt, i forbindelse med renoveringen af varmecentralens installationer. Støjen dæmpes derfor ved kilden, hvor dette er muligt. Følgende støjdæmpende foranstaltninger til hver kedelenhed vil indgå i projektet: 1 stk. Bulderhus opstillet i kælderen Bulderhuset indeholder brænderens sekundærluftblæser. Frisklufttilførslen til forbrændingen føres gennem en kanal ned til bulderhuset. 1 stk. Lyddæmpet luftindtag til forbrændingsluften Forbrændingsluften tages fra det fri, og føres i en lyddæmpende luftkanal ned til bulderhus og sekundærluftblæser. 1 stk. Røggaslyddæmper udført som absorptionslyddæmper. Lyddæmperen monteres i røggaskanalen mellem kedlen og den fælles røgkanal. 1 stk. Flytbar lyddæmper, tilpasset den enkelte brænder. Lyddæmperen der kører på hjul, kan trækkes tilbage ved servicering af brænderen. 1 stk. Lyddæmpende kabinet, for indkapsling af oliefyrets oliepumpestation. 1 stk. Lyddæmpet rumventilationsarrangement for ventilering af kedelhallen i forbindelse med gasinstallationen. Gasreglement B4 er gældende for projektet, hvilket medfører konstant rumventilation. Der henvises i øvrigt til afsnit 5.2 støj. 2.9 Spildevand, affald og andet oplag. Regnvand overfladevand: Overfladevand fra tagflader føres til den offentlige kloak. Overfladevand fra oliepåfyldningspladsen og fra parkeringsarealer ved driftsbygningen ledes gennem sandfang og olieudskillere til den offentlige kloak. Nedsivet regnvand ved olietankenes omfangsdræn føres gennem sandfangsbrønd og olieudskiller til den offentlige kloak. Sanitært spildevand: Sanitært spildevand vil forekomme fra toiletter med håndvaske samt køkkenvaske. Rengøring af kedelhal og kælder. Afløbssystemet er forsynet med olieudskiller.

18 17 Der vil ikke under normale driftsforhold være vandtab fra anlægget, der kører, som et lukket anlæg. Afløbssystemet vil forblive uændret og der vil ikke forekomme ændringer i spildevandsmængder og dets kvalitet. Figur 9 Situationsplan og afløbsplan Affald.: Københavns Energi har opstillet containere til opsamling af de forskellige affaldsfraktioner til følgende behandlingsformer. Behandlingsform Affaldsfraktion Indhold Genanvendelse Kasserede elektriske og Kasserede maskiner elektroniske produkter Genanvendelse Papir Papir Forbrænding Forbrændingsegnet affald Affald fra rengøring, oprydning, tømning af papirkurve m.v. Restaffald til bortskaffelse Ikke forbrændingsegnet affald Uforurenet bygningsaffald Specialbehandling Genanvendeligt og ikke genanvendeligt farligt affald Malingrester, oliespild, smørefedt og olierester Specialbehandling Kviksølvholdige lyskilder Lysstofrør m.v. Afhentede affaldsmængder og affaldstyper samt modtageanlæg registreres af Sundholm Varmecentral.

19 18 Ved kedelrensning af kedlernes røggasberørte hedeflader, vil der være ca. 30 kg sod pr. år, der lægges i container til forbrændingsegnet affald. Affaldet emballeres, så det ikke skaber unødig forurening. Det påtænkes at udvide antallet af affaldscontainere med nye affaldsfraktioner på Sundholm Varmecentral, idet der ønskes mulighed for at samle affald fra de øvrige 2 spidslastværker (Østre Varmecentral og Lygten Varmeværk) på Sundholm Varmecentral. De nye affaldscontainere vil omfatte følgende affaldsfraktioner og behandlingsformer: Affald til genanvendelse Pap Jern og metal Affald til losseplads Forurenet ikke forbrændingsegnet affald Oliespild fra olieudskiller, dræn- og pumpebrønde oppumpes af et af Københavns Kommune godkendt kloakservice firma, der sørger for bortskaffelse til godkendt modtagested. Opsamlet olie fra olieudskillere bortskaffes med slamsuger til godkendt modtagestation. Kemiske produkter og andet oplag.: Til regulering af ph i kondensatet fra den nye gasfyrede kedels economiser, vil der blive anvendt lud Produkt Anvendelse Max. oplag Forbrug kg kg/år Lud ph regulering af kondensat Anlæggets driftsform og energiforbrug 3.1 Driftstimer og energiforbrug. Sundholm Varmecentral er normalt i drift i fyringssæsonen september til maj måned. Kedelanlæggets drift reguleres efter fjernvarmens varmebehov i København.

20 19 Drift af varmecentralen kan forekomme 24 timer i døgnet og alle ugens dage, hvis behovet er til stede. Antallet af årlige driftstimer kan variere meget og har i perioden ligget mellem 185 og kedeldriftstimer/år. Gasolieforbruget på Sundholm Varmecentral har i perioden været mellem 280 og m 3 /år. Det registrerede el-forbrug har i perioden været mellem kwh og kwh. Driftsstrategi: 1. Som spidslastenhed står Sundholm Varmecentral som sidste enhed ved svigt af varmeleverance fra Københavns kraftvarmeværker. 2. I tilfælde af drift vil Sundholm Varmecentrals gasfyrede kedel med economiser have første prioritet. Herefter indsættes de oliefyrede kedler. Anlægget udlægges med en automatiseringsgrad, der via SRO-anlægget tillader ubemandet drift under normale forhold. Kedlerne på Sundholm Varmecentral skal kunne fjernstartes og fjernstyres af driftspersonalet i Varme Drift. Københavns Energi ønsker derfor at udnytte muligheden for at kedlerne på værket kan startes, overvåges og standses, uden der er driftspersonale til stede. Under drift med kedlerne såvel som i stilstandsperioder vil der blive inspiceret for utætheder ved olierør, olieunitter og brændere minimum 1 gang om ugen. Værkets alarmer overvåges fra centralt kontrolrum hos CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg, uden for almindelig arbejdstid og under kedeldrift, når driftspersonalet, ikke er til stede. Der gives alarm fra olieudskillere ved overfyldning, og automatisk flydelukke aktiveres. Der ønskes derfor godkendelse til, at driftspersonalet kan fjernstarte og fjernstyre kedlerne. Der er d. 4. februar 2010 fremsendt notat til Center for Miljø vedrørende Tiltag på Sundholm Varmecentral til sikring mod olieudslip og konsekvenser heraf i forbindelse med ubemandet drift. Det vil være muligt, at forudvælge blandt et antal driftsstrategier, som er tilpasset årstiden, og det forventede varmebehov på fjernvarmenettet. Der bliver jævnligt foretaget inspektion samt vedligehold af installationerne.

21 Tidsplan for renovering af centralen. 4.1 Myndighedsbehandling og udbudstidsplan. Året 2011 april maj juni juli aug. sept. Udarbejdelse af ansøgning om miljøgodkendelse Udarbejdelse af ansøgning om renovering af central Udarbejdelse af budget for renoveringen af centralen Udarbejdelse af udbudsmateriale Udsendelse af licitationsmateriale Afholdelse af licitation okt. nov. dec. Evaluering af indkomne tilbud Kontraktforhandlinger med tilbudsgivere Indgåelse af kontrakter 4.2 Tidsplan for arbejdernes udførelse. Året 2012 april maj juni juli aug. sept okt. Demontering af kedler og oliefyr Demontering af rør og kanaler Støbning af dæk og søjler for kedler Støbning af skorstensfundament Levering af kedler Levering af brændere og el-tavler Levering af pumper og ventiler Levering af skorsten og opstilling Levering af economiser Levering af røggaslyddæmpere Levering af øvrige komponenter Montagearbejder smede Montagearbejder el-installationer Isoleringsarbejder Finish arbejder Opstart og indkøring af kedler og brændere Aflevering af udførte arbejder

22 Anlæggets emissioner samt støjniveau 5.1 Luftforurening. Ud af varmecentralens 5 kedler fyres de 4 kedler med fyringsgasolie og 1 kedel med bygas. Røggasserne fra de 4 oliefyrede kedler føres gennem en fælles røgkanal til varmecentralens 80 m høje enkeltløbede skorsten. Røggassen fra den bygasfyrede kedel føres til en ny 45 m høj stålskorsten med udvendig bærende kappe. Den indvendige skorstenskerne udføres i syrefast rustfri stål AISI 316TI. Som bilag 1, er der vedlagt en OML-beregning, der er foretaget på Miljøstyrelsens Windows udgave af OML-punktkildemodel, version /2.10 Ved beregningen af spredningsfaktoren S, (side 6 i OML-beregningen) viser denne, at spredningsfaktoren for NOx er større end for SO 2. Da spredningsfaktoren for NOx er størst, er denne dimensionsgivende for fastlæggelsen af skorstenshøjden, og er derfor anvendt i beregningen. Der er i beregningen anvendt en generel receptorhøjde på 20 m, svarende til øverste etage i en 5 til 6 etages bygning, hvilket er den dominerende bebyggelse i området. Inden for en radius af 2500m fra varmecentralen skorstene ligger der flere væsentlige højere bygninger. Receptorhøjderne for disse bygninger og beliggenhed er vist i nedenstående Skema: Navn Afstand m Retning grader Bygningshøjde m SAS Radison Hotel Dan Hostel ved Langebro Tower på Havreholmen Marriott Hotel, Kalvebods Brygge Nykredit, Bernsdorffsgade Boliger, Islands Brygge 30 B+C Boliger, Islands Brygge. Gl. siloer Tivoli Hotel. Arni Magnussons Gade DR Byen Sundholm Syd, 8 etagers bygning Sundholm Syd, 8 etagers bygning Sundholm Syd, 8 etagers bygning Sundholm Syd, 8 etagers bygning

23 22 Den nye lokalplan nr. 453 Sundholm Syd med Pixhavebyen med kommende 8 etagers bygninger er ligeledes indlagt i beregningen jævnfør ovenstående skema. OML-beregningen viser, at man med en ny 45 m høj stålskorsten til gaskedlen og den eksisterende 80 m høje stålskorsten til de oliefyrede kedler vil få følgende emissionsværdier for følgende anlægsstørrelser: Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 808 af angiver emissionsgrænseværdierne for NOx gældende fra 1. januar Disse er nævnt nedenfor. For anlægsstørelser mellem 50 og 100 MW er emissionsgrænserne for NOx: Gasformigt brændsel / bygas 150 mg/nm 3 Flydende brændsel / Fyringsgasolie 400 mg/nm 3 Beregningerne viser, at den maksimale 99 % fraktil er 47 µg /m 3 Den er fundet i februar i afstanden 1000 m og 310 grader. B-værdien for NOx er 125 µg / m 3 og man overholder således B-værdien. De fremtidige krav ifølge IE-direktivet af 17. december 2010 kan også overholdes jævnfør ovennævnte beregninger. Miljøstyrelsens Vejledning Nr. 2 af 2001 angiver NOx emissionsværdierne for anlægsstørrelser mellem 5 og 50 MW. Værdierne er som nedenfor nævnt. For anlægsstørrelser mellem 5 og 50 MW er emissionsgrænserne for NOx: Gasformigt brændsel / bygas 106,4 mg/nm 3 ved 3 % O 2 Flydende brændsel / Fyringsgasolie 180 mg/nm 3 ved 3 % O 2 Beregningerne viser, at den maksimale 99 % fraktil er 24 µg /m 3 Den er fundet i april i afstanden 1000 m og 310 grader. B-værdien for NOx er 125 µg / m 3 og man overholder således B-værdien. OML- beregningen er vedlagt som bilag 1. Der vil blive etableret målestutse på røgrørene fra kedlerne. 5.2 Støj. Ved renoveringen af Sundholm Varmecentral med nye kedler og brændere, vil man anvende den bedst mulige støjdæmpning, af komponenter og støjkilder.

24 23 Ekstern støj fra Sundholm Varmecentral til omgivelserne kan ved kedeldrift fremkomme ved udmundingen af de to skorstene samt fra kedler med tilhørende sekundærluftblæsere. De ovennævnte støjbidrag kan forekomme hver dag og på alle tider af døgnet. Vinduer holdes lukkede under kedeldrift. Til de ovennævnte støjkilder kommer tillige i dagtimerne (7-15) støjbidrag fra trafik til og fra Sundholm Varmecentral ved olieleverancer med tankvogn samt servicevogne. Endvidere fra renovationsbiler 5-6 gange/måned. Slamsugere efter behov. Øvrig affaldstransport 5-6 gange/år Olieleverance finder normalt sted i dagtimerne (7-15), men undtagelsesvis kan der i tilfælde af fuld last på kedlerne, være behov for olieleverancer på alle tider af døgnet, alle ugens dage. For at reducere støjbidraget mest muligt, vil anlægget blive støjdæmpet således, at anlæggets bidrag til det energiækvivalente korrigerede A-vægtede lydtryksniveau ikke overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Centralen opbygges således, at friskluft til forbrændingen tages fra det fri i kanal. Der vil således kun optræde støj ved kanalindgang (denne støjdæmpes bedst muligt) og eventuelt ved skorstenstop. Her ud over sker der kun en begrænset luftforsyning til kedelhuset til brug for lovpligtig ventilation af kedelhuset på grund af gasinstallationerne. De mindre ind- og dløbsarealer til dette brug støjdæmpes tilsvarende. Der vil blive monteret følgende støjreducerende komponenter: Friskluftindtag til forbrændingsluften, der føres til sekundærluftblæseren vil blive støjdæmpet. Der monteres et bulderhus om sekundærluftblæserne. Der opsættes flytbare lyddæmpere, tilpasset den enkelte brænder. Lyddæmperne der kører på hjul, kan trækkes tilbage ved servicering af brænderen. Hertil kommer lyddæmpet kabinet, for indkapsling af oliefyrets oliepumpestation. Der monteres en røggaslyddæmper i hver røgkanal mellem kedlen og den fælles røgkanal.

25 24 Rumventilationen til bygasinstallationen støjdæmpes med en lydsluse. Gasreglement B4 er gældende for projektet, hvilket medfører konstant rumventilation. Fjernvarmepumperne placeres i kælderen. Ifølge Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder, må virksomhedens samlede støjbidrag målt udendørs/beregnet til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) i intet punkt udenfor ejendommen, matrikel nr. 140 Eksercerpladsen, Københavns Kommune, i skel til de ejendomme, som anvendes til beboelse og institutioner, overstige følgende grænseværdier. Støjkrav for etageboligområder i henhold til Miljøstyrelsen vejledning nr. 5/1984 Mandag fredag kl. 07:00-18:00 og lørdag kl. 07:00-14:00 50 db(a) 8 timer Mandag fredag kl. 18:00-22:00 Lørdag kl. 14:00-22:00 og søn- og helligdage kl. 07:00 22:00 45 db(a) 1 time Alle dage kl. 22:00 07:00 40 db(a) ½ time Støjbidrag midles over mest støjbelastede tidsrum på Maksimalværdien af støjniveauet må om natten (kl. 22:00 07:00) ikke overstige 55 db(a). 5.3 Kontroludstyr. For kontrol af den daglige drift, er der på kedelanlægget installeret visende og registrerende instrumenter for: Olieforbrug pr. kedel Gasforbrug på kedel Fremløbstemperatur (75-90 o C) Returtemperatur (45 55 o C) Røggastemperatur Arbejdstryk på kedelanlægget Energimåler pr. kedel for registrering af varmeproduktionen Driftstimetæller på hver brænder Energimåling af stilstandsvarmen til kedlerne Anlægget overvåges endvidere af et centralt SRO-anlæg, der i tilfælde af driftsforstyrrelser tilkalder servicemandskabet

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Kedelanlægget installeres på Den Lille Maskinstation, der bygges en ny lade til

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Vestforbrænding Ansøgning om miljøgodkendelse af Måløv spids- og reservelastcentral

Vestforbrænding Ansøgning om miljøgodkendelse af Måløv spids- og reservelastcentral Oplysninger om ansøger og ejerforhold Ansøger og listevirksomhedens ejer: Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Kontaktperson: Bjørn Bruus Rasmussen Telefon: 44 85 72 72 Mail: bbr@vestfor.dk Listevirksomhedes

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Egedal Fjernvarme A/S Annekset Stenløse Rådhus Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Ansøgning om miljøtilladelse til etablering af nyt 2,2 MW træpille fyret kedelanlæg ved Egedal Varmeværk, Dam Holme 4B, 3660

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Resultaterne fra skorstensprojektet

Resultaterne fra skorstensprojektet I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y Resultaterne fra skorstensprojektet Skorstene til store gasfyrede anlæg Lars Jørgensen ljo@dgc.dk Resultaterne fra skorstensprojektet Projektdeltagere FAU

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark Beskrivelse Sol og flis i Varmeværk med solfangere og flisfyr. Fjernvarmeværket i får varmen fra 2.500 m2 solfangere og en 900 kw kedel, der fyres med træflis. Ideen til værket kom i 1998. En gruppe borgere

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Tårnby Kommune Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer 1. Formål 1.2 Formålet

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur.

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret kedel.

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken Til dækning af det mere konstante varmebehov, er der på værket bygget to store isolerede vandbeholdere (Termokander). De tilføres varmt vand, når motoren kører,

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

Velkommen til Silkeborg Kraftvarmeværk

Velkommen til Silkeborg Kraftvarmeværk Velkommen til Silkeborg 1992 September Oktober 1993 April Oktober 1994 April Oktober 1995 Juli-november December 2011 Januar Opførelsen af et Pilot projektet færdigt Silkeborg A/S etableres Tilladelse

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme

Lavtemperaturfjernvarme Lavtemperaturfjernvarme Om Lavtemperaturfjernvarme Hvorfor Lavtemperaturfjernvarme før klimaskærm Løsningen Resultater Målinger og test Kontakter Et forsøg i SFO Højkær i Brøndby Kommune har vist, hvordan

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Nybygskema over 0,25 MW

Nybygskema over 0,25 MW Skema 1 Nybygskema over 0,25 MW Ejendommen og dens beliggenhed Ejendommen er beliggende: Gade og nr. Postnr. Matrikelnr. Ejendommens ejer - inkl. kontaktperson og tlf. nr.: Betalingsadresse: Evt. CVR-

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

SKIBBY KINO 1 51 551 05402C70496 04.06.2015. Skibby, den 3. juni 2015

SKIBBY KINO 1 51 551 05402C70496 04.06.2015. Skibby, den 3. juni 2015 1 51 551 05402C70496 Frederikssund Kommune Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Torvet 2, 3600 Frederikssund. SKIBBY KINO Skibby, den 3. juni 2015 04.06.2015 Ansøgning om tilskud til nyt fyr og installering

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Restaurationsforskriften

Restaurationsforskriften Restaurationsforskriften Juni 2010 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Denne forskrift er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Ressourcer Ren forbrænding Recycling

Ressourcer Ren forbrænding Recycling Ressourcer Ren forbrænding Recycling 3R NÆRVARME LOKALT FRA LOKALE ENERGIKILDER 3R Bæredygtig kollektiv varmeforsyning lokalt fra lokale energikilder 3R varmeservice er den eneste varmeforsyning som sikrer

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum TEKNIK OG MILJØ Dato: 16. marts 2015 Sagsnummer: 08.26-P19-1-15 19 tilladelse Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE Denne forskrift er vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 23. maj 2000, i henhold

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Centrale støvsugeranlæg

Centrale støvsugeranlæg CENTRUM TECHNIKI WENTYLA CYJ Centrale støvsugeranlæg www.flexair.dk Centrale støvsugeranlæg Vakuumpumper Alle anlæg dimensioneres til den enkelte opgave og der vælges den type vakuumpumpe der er bedst

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Notat. : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster,

Notat. : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster, Notat Til Kopi til : Garry Keyes, Ørslev Kloster : Karl Krogshede, Skive Kommune Dato : 26. marts 2013 Udarbejdet af : Finn Yde Vedrørende : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster,

Læs mere

Få din olietank miljøtjekket. Læs om de nye krav til olietanke

Få din olietank miljøtjekket. Læs om de nye krav til olietanke Få din olietank miljøtjekket Læs om de nye krav til olietanke Kontakt oliefyrsmontøren og få tanken miljøtjekket Enstrenget rørføring skal forhindre olieforurening Er du ejer af en olietank på under 6000

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere