Københavns Energi A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Energi A/S"

Transkript

1 Københavns Energi A/S Ansøgning om godkendelse af renovering af Sundholm Varmecentral 6. juli 2011

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning Side 1.1 Indledning Beliggenhed og lokalplaner Beskrivelse af varmebehov og kapacitet Etablering af Sundholm Varmecentral Forsyningsområder og forsyningssikkerhed Varmecentralens indretning og drift 2.1 Varmecentralens opbygning og indretning Kedler og oliefyr Kedel og bygasfyr Economiser til gaskedel Ny stålskorsten til gasfyret kedel samt fundament Olieoplag og oliesystem Gasforsyning til gaskedel Lyddæmpersystemer Spildevand, affald og andet oplag Anlæggets driftsform og driftsstrategier 3.1 Driftstimer og energiforbrug Tidsplan for renoveringen af centralen

3 2 4.1 Myndighedsbehandling og udbudstidsplan Tidsplan for arbejdernes udførelse Anlæggets emissioner samt støjniveau 5.1 Luftforurening Støj Kontroludstyr Plan for arbejder og miljø Økonomi 6.1 Overslagspriser på komponenter 26 Overslagspriser på installationsarbejder Overslagspriser på bygningsarbejder Samlet pris for investeringen 6.2 Økonomiske konsekvenser for forbrugerne Samfundsøkonomisk beregning Oplysning om egenkontrol 29 Bilag : OML-beregning

4 3 Ansøgning om godkendelse af renoveringsprojekt: Københavns Energi A/S sender hermed ansøgning om godkendelse af renovering af Sundholm Varmecentral, jævnfør bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Sundholm Varmecentral er beliggende Brydes Alle 2, 2300 København S og på matrikel nr. 140, Eksercerpladsen, Københavns Kommune. 1.0 Indledning. 1.1 Københavns Energi A/S ansøger herved i henhold til Bekendtgørelse nr af 13. december 2005.om godkendelse af en renovering af Sundholm Varmecentral Sundholm Varmecentral er et spids- og reservelastanlæg, der forsyner København med fjernvarme i kolde perioder, hvor Københavns varmeforsyning ikke kan levere den nødvendige varmemængde. Til spids- og reservelast samt supplerende varmeproduktion anvendes ovennævnte varmecentrals kedelanlæg. De oliefyrede kedler med tilhørende installationer står derfor stand-by, såfremt Københavns Varmeforsynings varmeleverance svigter. Sundholm Varmecentral er etableret i 1966 med kedler, oliefyr, skorsten og tilhørende installationer. Københavns Energi A/S har i kraft af de ældre og utidssvarende installationer besluttet, at man vil renovere Sundholm Varmecentral, således at man får optimeret varmecentralen med nye højeffektive kedler samt moderne Low-NOx oliefyr og gasbrænder. Sundholm Varmecentral ejes og drives af Københavns Energi A/S: Kontaktoplysninger er: Københavns Energi A/S Ørestads Boulevard København S Telefonnummer: CVR nr.: P-nr.: Denne ansøgning beskriver de nye og kommende installationer ved renoveringen af Sundholm Varmecentral.

5 4 1.2 Beliggenhed og lokalplan Sundholm Varmecentral er beliggende på matrikel nr. 140, Eksercerpladsen, Københavns Kommune. Området, hvor Sundholm Varmecentral er placeret, er i kommuneplanen 2009 udlagt til offentlige tekniske anlæg. De tilstødende naboejendomme mod sydvest, vest og nordvest er i kommuneplanen, bydel Sundby Nord udlagt til offentlige institutioner (O3-område) og benyttes af Sønderbro Hospital og Hørgården plejehjem. De øvrige tilstødende områder er udlagt til boligformål (B4-område) og benyttes til etageboliger, samt enkelte erhvervsvirksomheder og detailhandel. Den nærmeste boligbebyggelse ligger i en afstand på 20 m regnet fra virksomhedens skel og knap 40 m fra kedelbygningen. Der er d. 2. december 2010 af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, vedtaget en ny lokalplan, nr. 453, Sundholm Syd. Lokalplanen for Sundholm Syd, beliggende i område B3*, er et boligprojekt ved navn Pixihavebyen, med boliger i varierende højder fra 3 til 8 etager. Område B3* grænser op til Sundholm Varmecentrals skel. I lokalplanen er der på tegning nr. 3 vist placeringen af de kommende bygninger, samt i hvilken antal etager, de enkelte bygninger er udlagt til. Den nye lokalplans bebyggelsesplan og bygningshøjder er indarbejdet i vedlagte OML-beregning af emissionerne fra Sundholm Varmecentrals kedler og skorstene. Varmecentralen er beliggende i forhold til omgivelserne, som vist på fig. 1 nedenfor. Figur 1. Sundholm Varmecentral og de nærmeste omgivelser. Foto taget før opførelsen af distriktsbygning

6 5 1.3 Beskrivelse af varmebehov og kapacitet. Sundholm Varmecentral har gennem de seneste år haft en varmeleverance an net til forbrugerne på mellem MWh/år og MWh/år. I nedenstående tabel er vist antal driftstimer, gasolieforbruget og vandforbruget i perioden Driftstimer Gasolieforbruget i m Varmeleverance ab værk MW Tabel 1 Varmecentralen vil efter renoveringen bestå af 5 nye højeffektive røgrørskedler med en indfyret effekt på hver 19,7 MW. Varmecentralens samlede kapacitet vil derfor være 98,5 MW. 1.4 Etablering af Sundholm Varmecentral. Sundholm Varmecentral blev etableret i 1966 og består af 6 stk. ens gasoliefyrede kedler af fabrikat DSV. Kedel 1-2 og 3 blev idriftsat i 1966, og kedel 4 og 5 i Kedlerne har hver en maksimal indfyret effekt på 18 MW. Til varmecentralens installationer hører cirkulationspumper og kedelshuntpumper samt følgende: 2 stk. Olietanke med et rumfang på 930 m 3 pr. tank. 1 stk. Olieringledningssystem med olietransportpumper 1 stk. Oliepumperum til hver tank bestykket med hver 3 stk. olietransportpumper og tilhørende oliefiltre. 1 stk. Påfyldningsplads for påfyldning af begge olietanke. Påfyldningspladsen er befæstiget med beton samt 2 afløbsbrønde, der er ført til sandfang og olieudskiller, inden overfladevandet føres videre til det offentlige kloaksystem. 1 stk. 80 meter høj enkeltløbet skorsten. Røggasserne fra de 6 kedler føres gennem en fælles røgkanal ud i skorstenen. 1.5 Forsyningsområder og forsyningssikkerhed. Sundholm Varmecentral blev etableret i 1966 som en grundlastcentral til forsyning af København med fjernvarme.

7 6 Da Amagerværket blev bygget i , fik dette værk 1. prioritet med hensyn til levering af fjernvarmen til Københavns fjernvarmeforsyning. Sundholm Varmecentral har siden Amagerværkets etablering derfor fungeret som en spids- og reservelastcentral til fjernvarmeforsyningen i København. 2.0 Varmevcentralens indretning og drift 2.1 Varmecentralens opbygning og indretning Sundholm Varmecentral vil efter en renovering, der vil foregå i perioden fra april 2012 og til oktober 2012, blive ført op til de i dag mulige optimale driftsforhold. Dette gælder såvel de tekniske som miljømæssige forhold. De 6 stk. 18 MW DSV kedler, vil blive erstattet af 5 nye højeffektive 3-træks røgrørskedler med en indfyret effekt pr. kedel på 19,7 MW. Den ene kedel vil blive fyret med bygas og de 4 øvrige kedler vil blive fyret med fyringsgasolie, med et lavt svovlindhold. Til den gasfyrede kedel med economiser, vil blive opstillet en ny 45 m høj stålskorsten monteret med en syrefast rustfri kerne, beregnet for bygasfyring. Skorstenshøjden er fastlagt ud fra vor OML-beregning samt hensynet til de eksisterende og kommende nye bygninger jævnfør lokalplan nr. 453, Sundholm Syd. OML-beregningen dækkende alle kedler er vedlagt som bilag 1 Røggasserne fra de oliefyrede kedler bliver ført gennem den fælles røgkanal og ud til den eksisterende 80 meter høje enkeltløbede skorsten.

8 7 Figur 2 Situationsplan Sundholm Varmecentral Figur 3 Røggassystemet fra de oliefyrede kedler

9 8 2.2 Kedler og oliefyr Varmecentralen bestykkes med nedennævnte oliefyrede kedler, der er monteret med følgende komponenter og udstyr: 4 stk. 19,7 MW oliefyrede højeffektive røgrørskedler 4 stk. 19,7 MW Duo-blok oliefyr i Low NOx udførelse og monteret med en separat sekundærluftblæser indkapslet i et støjdæmpende bulderhus. Til hvert oliefyr monteres der en oliepumpestation med trykregulering, oliefilter og omløbspotte. Endvidere forsynes oliefyrene med en støjkabine, der kan køres hen over oliefyret. Forbrændingsluften føres fra det fri gennem en lyddæmpet luftkanal ned til sekundærluftblæseren. Hvert oliefyr monteres med en oliemåler med pulsudgang for registrering af den forbrændte oliemængde. 4 stk. Centrifugalpumper, der fører varmen ud til fjernvarmenettet. Pumperne er regulerbare og hver yder 491 m 3 /h ved 50 m VS Motorstørrelse 110 kw Frekvensomformer 110 kw, IP55 4 stk. Kedelshuntpumper tilpasset en delta t over kedlen på 25 o C 4 stk. Energimålere for registrering af varmeproduktionen 4 stk. El-tavle arrangement med styringer, visende og registrerende instrumenter for optimering af driften samt styringen af brænderen 4 stk. Røggaslyddæmpere monteret i røggaskanalen mellem kedlen og den fælles røgkanal 4 stk. Stilstandsopvarmning af kedlerne styret af en temperatorventil endvidere er hver kedel monteret med en energimåler for registrering af varmeforbruget 8 stk. Sikkerhedsventiler udlagt for 6 bar og 19,7 MW 12 stk. Stålkuglehaner på frem- og returrør til kedlen incl. gear og aktuator 4 stk. Stålkuglehaner for aftap af kedel 4 stk. Kontraventiler monteret på anlægspumpens trykside 4 stk. Manometre med haner samt tryksvigtssikring 4 stk. Overkogssikringer 4 stk. Pt-100 følere for styring af afgangstemperatur fra kedlen

10 9 Figur 4 Principdiagram over produktionsprocessen ved oliefyring. 2.3 Kedel og bygasfyr Varmecentralen bestykkes endvidere med nedennævnte gasfyrede kedel, der er monteret med følgende komponenter og udstyr: 1 stk. 19,7 MW gasfyret røgrørskedel 1 stk. 19,7 MW Duo-blok gasbrænder i Low-NOx udførelse Brænderen er forsynet med: Gasrampe og sikkerhedsudstyr jævnfør gasreglement B-4 Gasmåler for registrering af gasforbrug samt afregning af gasforbrug Sekundærluftblæser indkapslet i et bulderhus Endvidere forsynes brænderen med en støjkabine, der kan køres hen over gasbrænderen Forbrændingsluften føres fra det fri gennem en lyddæmpet luftkanal ned til sekundærluftblæseren. 1 stk. Centrifugalpumpe, der fører varmen ud til fjernvarmenettet. Pumpen er regulerbar og yder 491 m 3 /h ved 50 m VS Motorstørrelse 110 kw Frekvensomformer 110 kw, IP55 1 stk. Kedelshuntpumper tilpasset en delta t over kedlen på 25 o C 1 stk. Energimålere for registrering af varmeproduktionen 1 stk. El-tavle arrangement med styringer, visende og registrerende instrumenter for optimering af driften samt styringen af brænderen 1 stk. Røggaslyddæmpere monteret i røggaskanalen mellem kedlen og den fælles røgkanal 1 stk. Stilstandsopvarmning af kedlerne styret af en temperatorventil endvidere er hver kedel monteret med en energimåler for registrering af varmeforbruget

11 10 2 stk. Sikkerhedsventiler udlagt for 6 bar og 20 MW 3 stk. Stålkuglehaner på frem- og returrør til kedlen incl. gear og aktuator 1 stk. Stålkuglehane for aftap af kedel 1 stk. Kontraventiler monteret på anlægspumpens trykside 1 stk. Manometre med haner samt tryksvigtssikring 1 stk. Overkogssikringer 1 stk. Pt-100 følere for styring af afgangstemperatur fra kedlen Alle registrerede data overføres til Københavns Energis eksisterende SRO-anlæg, der overvåger driftsprocessen for optimering og styring af kedelanlægget. Figur 5 Principdiagram over røggassystem og processen ved gasfyring

12 11 Figur 6 Placering af hovedkomponenter, 5 stk. 19,7 MW kedler 2.4 Economiser til gasfyret kedel 1 stk. Kondenserende economiser dimensioneret for en indfyret effekt på 19,7 MW. Returvandet fra fjernvarmenettet føres i modstrøm med den varme røggas, hvorved returvandet køler røggassen og overfører varmen til vandet. Det opvarmede returvand ledes herefter til kedlens returstuts. Economiseren er udstyret med følgende sikkerhedsudstyr: 1 stk. Overtemperatursikring 1 stk. Overtrykssikring på røggasside 1 stk. Sikkerhedsventil 2 stk. Termometre på vandside 2 stk. Termometre på røggasside 1 stk. Neutraliseringsanlæg for neutralisering af kondensatet fra røggasveksleren incl. styring af ph-værdien Neutraliseringen sker ved tilførsel af lud til kondensatet. Doseringspumpen styres af en ph-føler Kondensatet neutraliseres til en ph på ca. 7

13 Ny stålskorsten til den gasfyrede kedel. Røggassen fra gaskedlen og economiseren føres til en ny 45 m høj stålskorsten Der opstilles: 1 stk. Stålskorstenen udført med en udvendig bærende stålkappe og en indvendig skorstenskerne udført i syrefast rustfri stål, AISI 316TI. Skorstenskernen isoleres med 2 x 30 mm trådvævsmåtter med forskudte samlinger. Skorstenen forsynes med en udvendig lejder monteret med faldsikring. Skorstenens kappe overfladebehandles ved en sandblæsning til Sa 2,5 og påføres 2 x grundmaling og 2 x dækmaling. Samlet lagtykkelse 180 my tørfilm. Farven vælges ud fra et RAL farvekort. Røgkanalen mellem economiser og skorsten udføres ligeledes i syrefast rustfri stål, AISI 316TI. 1 stk. Skorstensfundament dimensioneret ud fra de af skorstenen tilførte kræfter samt jordens bæreevne på stedet for skorstenens placering. Betonfundamentet armeres med tentorstål ifølge de statiske beregninger. Skorstenen er udlagt efter en OML-beregning samt de omgivende bebyggelser. OML-beregningen er vedlagt som Bilag 1.

14 13 Figur 7 Situationsplan med omliggende bygninger samt placering af ny stålskorsten 2.6 Olieoplag og oliesystem. Sundholm Varmecentral er forsynet med 2 ens olietanke. Olietankene har hver et volumen på 930 m 3. Tankene indeholder fyringsgasolie. Tanksiderne er cylindriske med en højde på 4,6 m og en indvendig diameter på 16,2 m. Tankene er bygget af 6 mm sammensvejste stålplader, og tankbunden har et fald på 8 cm mod centrum. Der er ikke sump i tankbunden. Tankene er indstøbt i 10 cm jernbeton. Tankenes bundkoter er i centrum 0,08 og ved tankvæggen 0,0 Terrænkoten er 2,6 (kedelbygningens stueplan) Tanktoppene er kuppelformede og er monteret med filter indeholdende aktivt kul. Tankene er jorddækket og beplantet. Der er etableret et omfangsdræn om hver olietank i kote -0,85. Omfangsdrænene er tilsluttet pumpebrønde der pumper drænvandet til sandfang og olieudskiller. Der er fyldt op med nøddesten rundt om drænene og langs tankens sider. I jordoverfladen er nøddestenslaget tildækket med svær asfaltpap. Nøddestenslaget er ca. 50 cm. bredt. Begge olietanke er korrosionsbeskyttet indvendigt med tærezink. Den seneste tilstandsrapport blev udført af FORCE Technology i 2009 for tank 1 og i 2006 for tank 2 og nu igen i 2011 for tank 2

15 14 FORCE Technology anbefaler, at der udføres tilstandskontrol af tankene hver 10. år Ved hver olietank, er der bygget et oliepumperum med gulv i kote 0,0 Der er i pumperummene etableret afløb til olieudskiller. I hvert af oliepumperummene er der installeret 3 stk. olietransportpumper, der forsyner oliefyrenes ringledningssystem. Olietransportpumperne har hver en kapacitet på 10,7 m 3 /h Fra oliepumperne føres olien igennem nedgravede stålrør til olieringledningen i kælderen under varmecentralen. Alle oliefyr forsynes med olie fra denne ringledning. Overskydende olie føres via et returløbsrør tilbage til olietankene. Den eksisterende olieringledning der er nedgravet fra pumperummene til kælderen vil blive udskiftet med et nyt PUFO godkendt rørsystem. Den gamle olieringledning i kælderen vil blive saneret og udskiftet med en ny olieringledning der svejses sammen. Olietransportpumperne vil blive frekvensreguleret, således at pumpen vil holde et konstant olietryk på ringledningen på ca. 2 bar. Pumperne styres af en tryktransmitter der er monteret på ringledningen. Ved en eventuel fejl på tryktransmitteren, vil en mekanisk trykholdeventil overtage styringen af indstillingstrykket. Begge olietanke påfyldes olie fra en fælles tankvognsholdeplads, der er udført af oliebestandigt beton. Tankvognsholdepladsen er forsynet med 2 vejbrønde, der er ført til sandfang og olieudskiller. Placeringen af olietanke samt oliesystemet er vist på nedenstående figur nr. 7.

16 15 Figur 8 Placering af olietanke og tilhørende oliesystem 2.7 Gasforsyning til gaskedlen Bygassen leveres af Københavns Energi A/S gennem en stikledning, der indføres i varmecentralen. Gassen leveres med det normale bygastryk på mbar. Fra gasindføringen der begynder med en gaskuglehane, etableres der en afregningsmåler. Fra målerarrangementet føres bygasledningen frem til gasbrænderens gasrampe, bestående af: Gaskuglehane Gasfilter Gastryksregulator Gasmagnetventiler SAV og SBV ventiler Manometre på høj- og lavtrykssiden incl. trykknaphaner Gas installationen udføres jævnfør gasreglement B Lyddæmpersystemer.

17 16 Københavns Energi A/S har som mål, at reducere støjniveauet mest muligt, i forbindelse med renoveringen af varmecentralens installationer. Støjen dæmpes derfor ved kilden, hvor dette er muligt. Følgende støjdæmpende foranstaltninger til hver kedelenhed vil indgå i projektet: 1 stk. Bulderhus opstillet i kælderen Bulderhuset indeholder brænderens sekundærluftblæser. Frisklufttilførslen til forbrændingen føres gennem en kanal ned til bulderhuset. 1 stk. Lyddæmpet luftindtag til forbrændingsluften Forbrændingsluften tages fra det fri, og føres i en lyddæmpende luftkanal ned til bulderhus og sekundærluftblæser. 1 stk. Røggaslyddæmper udført som absorptionslyddæmper. Lyddæmperen monteres i røggaskanalen mellem kedlen og den fælles røgkanal. 1 stk. Flytbar lyddæmper, tilpasset den enkelte brænder. Lyddæmperen der kører på hjul, kan trækkes tilbage ved servicering af brænderen. 1 stk. Lyddæmpende kabinet, for indkapsling af oliefyrets oliepumpestation. 1 stk. Lyddæmpet rumventilationsarrangement for ventilering af kedelhallen i forbindelse med gasinstallationen. Gasreglement B4 er gældende for projektet, hvilket medfører konstant rumventilation. Der henvises i øvrigt til afsnit 5.2 støj. 2.9 Spildevand, affald og andet oplag. Regnvand overfladevand: Overfladevand fra tagflader føres til den offentlige kloak. Overfladevand fra oliepåfyldningspladsen og fra parkeringsarealer ved driftsbygningen ledes gennem sandfang og olieudskillere til den offentlige kloak. Nedsivet regnvand ved olietankenes omfangsdræn føres gennem sandfangsbrønd og olieudskiller til den offentlige kloak. Sanitært spildevand: Sanitært spildevand vil forekomme fra toiletter med håndvaske samt køkkenvaske. Rengøring af kedelhal og kælder. Afløbssystemet er forsynet med olieudskiller.

18 17 Der vil ikke under normale driftsforhold være vandtab fra anlægget, der kører, som et lukket anlæg. Afløbssystemet vil forblive uændret og der vil ikke forekomme ændringer i spildevandsmængder og dets kvalitet. Figur 9 Situationsplan og afløbsplan Affald.: Københavns Energi har opstillet containere til opsamling af de forskellige affaldsfraktioner til følgende behandlingsformer. Behandlingsform Affaldsfraktion Indhold Genanvendelse Kasserede elektriske og Kasserede maskiner elektroniske produkter Genanvendelse Papir Papir Forbrænding Forbrændingsegnet affald Affald fra rengøring, oprydning, tømning af papirkurve m.v. Restaffald til bortskaffelse Ikke forbrændingsegnet affald Uforurenet bygningsaffald Specialbehandling Genanvendeligt og ikke genanvendeligt farligt affald Malingrester, oliespild, smørefedt og olierester Specialbehandling Kviksølvholdige lyskilder Lysstofrør m.v. Afhentede affaldsmængder og affaldstyper samt modtageanlæg registreres af Sundholm Varmecentral.

19 18 Ved kedelrensning af kedlernes røggasberørte hedeflader, vil der være ca. 30 kg sod pr. år, der lægges i container til forbrændingsegnet affald. Affaldet emballeres, så det ikke skaber unødig forurening. Det påtænkes at udvide antallet af affaldscontainere med nye affaldsfraktioner på Sundholm Varmecentral, idet der ønskes mulighed for at samle affald fra de øvrige 2 spidslastværker (Østre Varmecentral og Lygten Varmeværk) på Sundholm Varmecentral. De nye affaldscontainere vil omfatte følgende affaldsfraktioner og behandlingsformer: Affald til genanvendelse Pap Jern og metal Affald til losseplads Forurenet ikke forbrændingsegnet affald Oliespild fra olieudskiller, dræn- og pumpebrønde oppumpes af et af Københavns Kommune godkendt kloakservice firma, der sørger for bortskaffelse til godkendt modtagested. Opsamlet olie fra olieudskillere bortskaffes med slamsuger til godkendt modtagestation. Kemiske produkter og andet oplag.: Til regulering af ph i kondensatet fra den nye gasfyrede kedels economiser, vil der blive anvendt lud Produkt Anvendelse Max. oplag Forbrug kg kg/år Lud ph regulering af kondensat Anlæggets driftsform og energiforbrug 3.1 Driftstimer og energiforbrug. Sundholm Varmecentral er normalt i drift i fyringssæsonen september til maj måned. Kedelanlæggets drift reguleres efter fjernvarmens varmebehov i København.

20 19 Drift af varmecentralen kan forekomme 24 timer i døgnet og alle ugens dage, hvis behovet er til stede. Antallet af årlige driftstimer kan variere meget og har i perioden ligget mellem 185 og kedeldriftstimer/år. Gasolieforbruget på Sundholm Varmecentral har i perioden været mellem 280 og m 3 /år. Det registrerede el-forbrug har i perioden været mellem kwh og kwh. Driftsstrategi: 1. Som spidslastenhed står Sundholm Varmecentral som sidste enhed ved svigt af varmeleverance fra Københavns kraftvarmeværker. 2. I tilfælde af drift vil Sundholm Varmecentrals gasfyrede kedel med economiser have første prioritet. Herefter indsættes de oliefyrede kedler. Anlægget udlægges med en automatiseringsgrad, der via SRO-anlægget tillader ubemandet drift under normale forhold. Kedlerne på Sundholm Varmecentral skal kunne fjernstartes og fjernstyres af driftspersonalet i Varme Drift. Københavns Energi ønsker derfor at udnytte muligheden for at kedlerne på værket kan startes, overvåges og standses, uden der er driftspersonale til stede. Under drift med kedlerne såvel som i stilstandsperioder vil der blive inspiceret for utætheder ved olierør, olieunitter og brændere minimum 1 gang om ugen. Værkets alarmer overvåges fra centralt kontrolrum hos CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg, uden for almindelig arbejdstid og under kedeldrift, når driftspersonalet, ikke er til stede. Der gives alarm fra olieudskillere ved overfyldning, og automatisk flydelukke aktiveres. Der ønskes derfor godkendelse til, at driftspersonalet kan fjernstarte og fjernstyre kedlerne. Der er d. 4. februar 2010 fremsendt notat til Center for Miljø vedrørende Tiltag på Sundholm Varmecentral til sikring mod olieudslip og konsekvenser heraf i forbindelse med ubemandet drift. Det vil være muligt, at forudvælge blandt et antal driftsstrategier, som er tilpasset årstiden, og det forventede varmebehov på fjernvarmenettet. Der bliver jævnligt foretaget inspektion samt vedligehold af installationerne.

21 Tidsplan for renovering af centralen. 4.1 Myndighedsbehandling og udbudstidsplan. Året 2011 april maj juni juli aug. sept. Udarbejdelse af ansøgning om miljøgodkendelse Udarbejdelse af ansøgning om renovering af central Udarbejdelse af budget for renoveringen af centralen Udarbejdelse af udbudsmateriale Udsendelse af licitationsmateriale Afholdelse af licitation okt. nov. dec. Evaluering af indkomne tilbud Kontraktforhandlinger med tilbudsgivere Indgåelse af kontrakter 4.2 Tidsplan for arbejdernes udførelse. Året 2012 april maj juni juli aug. sept okt. Demontering af kedler og oliefyr Demontering af rør og kanaler Støbning af dæk og søjler for kedler Støbning af skorstensfundament Levering af kedler Levering af brændere og el-tavler Levering af pumper og ventiler Levering af skorsten og opstilling Levering af economiser Levering af røggaslyddæmpere Levering af øvrige komponenter Montagearbejder smede Montagearbejder el-installationer Isoleringsarbejder Finish arbejder Opstart og indkøring af kedler og brændere Aflevering af udførte arbejder

22 Anlæggets emissioner samt støjniveau 5.1 Luftforurening. Ud af varmecentralens 5 kedler fyres de 4 kedler med fyringsgasolie og 1 kedel med bygas. Røggasserne fra de 4 oliefyrede kedler føres gennem en fælles røgkanal til varmecentralens 80 m høje enkeltløbede skorsten. Røggassen fra den bygasfyrede kedel føres til en ny 45 m høj stålskorsten med udvendig bærende kappe. Den indvendige skorstenskerne udføres i syrefast rustfri stål AISI 316TI. Som bilag 1, er der vedlagt en OML-beregning, der er foretaget på Miljøstyrelsens Windows udgave af OML-punktkildemodel, version /2.10 Ved beregningen af spredningsfaktoren S, (side 6 i OML-beregningen) viser denne, at spredningsfaktoren for NOx er større end for SO 2. Da spredningsfaktoren for NOx er størst, er denne dimensionsgivende for fastlæggelsen af skorstenshøjden, og er derfor anvendt i beregningen. Der er i beregningen anvendt en generel receptorhøjde på 20 m, svarende til øverste etage i en 5 til 6 etages bygning, hvilket er den dominerende bebyggelse i området. Inden for en radius af 2500m fra varmecentralen skorstene ligger der flere væsentlige højere bygninger. Receptorhøjderne for disse bygninger og beliggenhed er vist i nedenstående Skema: Navn Afstand m Retning grader Bygningshøjde m SAS Radison Hotel Dan Hostel ved Langebro Tower på Havreholmen Marriott Hotel, Kalvebods Brygge Nykredit, Bernsdorffsgade Boliger, Islands Brygge 30 B+C Boliger, Islands Brygge. Gl. siloer Tivoli Hotel. Arni Magnussons Gade DR Byen Sundholm Syd, 8 etagers bygning Sundholm Syd, 8 etagers bygning Sundholm Syd, 8 etagers bygning Sundholm Syd, 8 etagers bygning

23 22 Den nye lokalplan nr. 453 Sundholm Syd med Pixhavebyen med kommende 8 etagers bygninger er ligeledes indlagt i beregningen jævnfør ovenstående skema. OML-beregningen viser, at man med en ny 45 m høj stålskorsten til gaskedlen og den eksisterende 80 m høje stålskorsten til de oliefyrede kedler vil få følgende emissionsværdier for følgende anlægsstørrelser: Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 808 af angiver emissionsgrænseværdierne for NOx gældende fra 1. januar Disse er nævnt nedenfor. For anlægsstørelser mellem 50 og 100 MW er emissionsgrænserne for NOx: Gasformigt brændsel / bygas 150 mg/nm 3 Flydende brændsel / Fyringsgasolie 400 mg/nm 3 Beregningerne viser, at den maksimale 99 % fraktil er 47 µg /m 3 Den er fundet i februar i afstanden 1000 m og 310 grader. B-værdien for NOx er 125 µg / m 3 og man overholder således B-værdien. De fremtidige krav ifølge IE-direktivet af 17. december 2010 kan også overholdes jævnfør ovennævnte beregninger. Miljøstyrelsens Vejledning Nr. 2 af 2001 angiver NOx emissionsværdierne for anlægsstørrelser mellem 5 og 50 MW. Værdierne er som nedenfor nævnt. For anlægsstørrelser mellem 5 og 50 MW er emissionsgrænserne for NOx: Gasformigt brændsel / bygas 106,4 mg/nm 3 ved 3 % O 2 Flydende brændsel / Fyringsgasolie 180 mg/nm 3 ved 3 % O 2 Beregningerne viser, at den maksimale 99 % fraktil er 24 µg /m 3 Den er fundet i april i afstanden 1000 m og 310 grader. B-værdien for NOx er 125 µg / m 3 og man overholder således B-værdien. OML- beregningen er vedlagt som bilag 1. Der vil blive etableret målestutse på røgrørene fra kedlerne. 5.2 Støj. Ved renoveringen af Sundholm Varmecentral med nye kedler og brændere, vil man anvende den bedst mulige støjdæmpning, af komponenter og støjkilder.

24 23 Ekstern støj fra Sundholm Varmecentral til omgivelserne kan ved kedeldrift fremkomme ved udmundingen af de to skorstene samt fra kedler med tilhørende sekundærluftblæsere. De ovennævnte støjbidrag kan forekomme hver dag og på alle tider af døgnet. Vinduer holdes lukkede under kedeldrift. Til de ovennævnte støjkilder kommer tillige i dagtimerne (7-15) støjbidrag fra trafik til og fra Sundholm Varmecentral ved olieleverancer med tankvogn samt servicevogne. Endvidere fra renovationsbiler 5-6 gange/måned. Slamsugere efter behov. Øvrig affaldstransport 5-6 gange/år Olieleverance finder normalt sted i dagtimerne (7-15), men undtagelsesvis kan der i tilfælde af fuld last på kedlerne, være behov for olieleverancer på alle tider af døgnet, alle ugens dage. For at reducere støjbidraget mest muligt, vil anlægget blive støjdæmpet således, at anlæggets bidrag til det energiækvivalente korrigerede A-vægtede lydtryksniveau ikke overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Centralen opbygges således, at friskluft til forbrændingen tages fra det fri i kanal. Der vil således kun optræde støj ved kanalindgang (denne støjdæmpes bedst muligt) og eventuelt ved skorstenstop. Her ud over sker der kun en begrænset luftforsyning til kedelhuset til brug for lovpligtig ventilation af kedelhuset på grund af gasinstallationerne. De mindre ind- og dløbsarealer til dette brug støjdæmpes tilsvarende. Der vil blive monteret følgende støjreducerende komponenter: Friskluftindtag til forbrændingsluften, der føres til sekundærluftblæseren vil blive støjdæmpet. Der monteres et bulderhus om sekundærluftblæserne. Der opsættes flytbare lyddæmpere, tilpasset den enkelte brænder. Lyddæmperne der kører på hjul, kan trækkes tilbage ved servicering af brænderen. Hertil kommer lyddæmpet kabinet, for indkapsling af oliefyrets oliepumpestation. Der monteres en røggaslyddæmper i hver røgkanal mellem kedlen og den fælles røgkanal.

25 24 Rumventilationen til bygasinstallationen støjdæmpes med en lydsluse. Gasreglement B4 er gældende for projektet, hvilket medfører konstant rumventilation. Fjernvarmepumperne placeres i kælderen. Ifølge Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder, må virksomhedens samlede støjbidrag målt udendørs/beregnet til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) i intet punkt udenfor ejendommen, matrikel nr. 140 Eksercerpladsen, Københavns Kommune, i skel til de ejendomme, som anvendes til beboelse og institutioner, overstige følgende grænseværdier. Støjkrav for etageboligområder i henhold til Miljøstyrelsen vejledning nr. 5/1984 Mandag fredag kl. 07:00-18:00 og lørdag kl. 07:00-14:00 50 db(a) 8 timer Mandag fredag kl. 18:00-22:00 Lørdag kl. 14:00-22:00 og søn- og helligdage kl. 07:00 22:00 45 db(a) 1 time Alle dage kl. 22:00 07:00 40 db(a) ½ time Støjbidrag midles over mest støjbelastede tidsrum på Maksimalværdien af støjniveauet må om natten (kl. 22:00 07:00) ikke overstige 55 db(a). 5.3 Kontroludstyr. For kontrol af den daglige drift, er der på kedelanlægget installeret visende og registrerende instrumenter for: Olieforbrug pr. kedel Gasforbrug på kedel Fremløbstemperatur (75-90 o C) Returtemperatur (45 55 o C) Røggastemperatur Arbejdstryk på kedelanlægget Energimåler pr. kedel for registrering af varmeproduktionen Driftstimetæller på hver brænder Energimåling af stilstandsvarmen til kedlerne Anlægget overvåges endvidere af et centralt SRO-anlæg, der i tilfælde af driftsforstyrrelser tilkalder servicemandskabet

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Projektforslag Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Industrivarme A/S Landholmvej 12 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 62 44 E-mail: info@industrivarme.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Revurderet miljøgodkendelse

Revurderet miljøgodkendelse Revurderet miljøgodkendelse Kværndrup Fjernvarmecentral Bøjdenvejen 22 B, 5772 Kværndrup Revurderet miljøgodkendelse til indretning og drift af Kværndrup Fjernvarmecentral på Bøjdenvejen 22 B, 5772 Kværndrup.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.02.2016 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1020750223 e-doc journal nr. 13/020838 Virksomhed Harlev Halmværk Adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.11.2015 CVR-nummer 21803006 P-nummer 1005215691 e-doc journal nr. 13/020543 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680375 e-doc journal nr. 13/022863 Virksomhed Adresse Viby Varmecentral

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Rasi Maskinfabrik v/lars Jacobsen Snedkergårdsvej 24 9300 Sæby Att.: Lars Jacobsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

TLV projekt: Etablering af akkumuleringstank til fjernvarme samt udskiftning af PLC og SRO/Scada system

TLV projekt: Etablering af akkumuleringstank til fjernvarme samt udskiftning af PLC og SRO/Scada system TRUSTRUP-LYNGBY VARMEVÆRK a.m.b.a. TLV projekt: Etablering af akkumuleringstank til fjernvarme samt udskiftning af PLC og SRO/Scada system Bestyrelsen på Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a. ønsker etableret

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680359 e-doc journal nr. 13/022832 Virksomhed Varmecentral, Jens Juuls

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Kedelanlægget installeres på Den Lille Maskinstation, der bygges en ny lade til

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.07.2015 CVR-nummer 82876219 P-nummer 1002657768 Virksomhed Jørn Glad A/S Adresse Høgemosevænget 13 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03. september 2015 CVR-nummer 27931944 P-nummer 1000880399 e-doc journal nr. 13/026937 Virksomhed Ingerslev Maskinfabrik

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

Ansøgning om dispensation til HOFOR Fjernkøling A/S om opsætning af en kølepumpe

Ansøgning om dispensation til HOFOR Fjernkøling A/S om opsætning af en kølepumpe Ansøgning om dispensation til HOFOR Fjernkøling A/S om opsætning af en kølepumpe 1 Indledning Dette er en ansøgning om dispensation til HOFOR Fjernkøling A/S om opsætning af en kølepumpe. Der er tale om

Læs mere

Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk. Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22.

Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk. Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22. Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22. oktober 2013 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for 80 MW elkedelanlæg

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

10. Bestemmelse af kedelstørrelse

10. Bestemmelse af kedelstørrelse . Bestemmelse af kedelstørrelse Kapitlet beskriver metoder til bestemmelse af korrekt kedelstørrelse, der er en af de vigtigste forudsætninger for god forbrænding og god økonomi. Efter beskrivelse af forudsætninger

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for oliefyret spids- og reservelastanlæg på Indre Ringvej 93, 7000 Fredericia

Miljøteknisk redegørelse for oliefyret spids- og reservelastanlæg på Indre Ringvej 93, 7000 Fredericia 22-09-2014 Sags id.: 14/7244 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS. Dorte Lindbjerg Miljøteknisk redegørelse for oliefyret spids- og reservelastanlæg på Indre Ringvej 93, 7000 Fredericia 1. Ansøger Fredericia

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.12.2015 CVR-nummer 14773908 P-nummer 1012405533 Virksomhed TDC Adresse Sletvej 30 Postnummer og by 8310 Tranbjerg

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Projektforslag i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Rørledning og varmeakkumulator for udnyttelse af overskudsvarme

Læs mere

NOTAT. Virkningsgrader der er mange af dem. Notat December 2015

NOTAT. Virkningsgrader der er mange af dem. Notat December 2015 Virkningsgrader der er mange af dem Notat December 2015 NOTAT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Virkningsgrader der er mange af dem Jan

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning Energiklagenævnet modtog ved brev af 6. september 2002 fra Tilsynsrådet fra Nordjyllands Amt kopi

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015. Til: [XXX] Favrskov Kommune Hinnerup Fjernvarme Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr.

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Beslutning 10 kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Gas 24 Gaskedler / Udskiftning af gaskedel Standardhus for gasopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. gaskedler Forudsætninger for den

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

PROJEKTMATERIALE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG OVER 1200 kw

PROJEKTMATERIALE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG OVER 1200 kw Installationsoplysninger: Installationsnavn: Installationsnr.: Adresse: Anlægsbeskrivelse: Nyanlæg/ombygning/ændring: Dato: Postnr. + By Apparater med beskrivelse af styrin Forventet tidsplan: Krav om

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0015 JDA. (varmeforsyning) Næstved Jernstøberi A/S

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0015 JDA. (varmeforsyning) Næstved Jernstøberi A/S ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0015 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

I forbindelse med opførelse af nyt modtageanlæg til fast affald skal der indbygges fødesiloer på forbrændingsanlæggene.

I forbindelse med opførelse af nyt modtageanlæg til fast affald skal der indbygges fødesiloer på forbrændingsanlæggene. Kommunekemi a/s Lindholmvej 3 5800 Nyborg Att. Ninna Johnsen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00174 Ref. Johje/klhou Den 8. juli 2009 Kommunekemi a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669.

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 1. maj 2015 Projektansvarlig Ansvarlig for projektet er: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

Anmeldelsesskema for nyetablerede autoværksteder Journalnumre Virksomhedens navn

Anmeldelsesskema for nyetablerede autoværksteder Journalnumre Virksomhedens navn Anmeldelsesskema for nyetablerede autoværksteder Journalnumre Virksomhedens navn Adresse Matr. nr. Ejer af værkstedet Ejer af ejendommen Kontaktperson Antal ansatte på værksted Arbejdstider på værksted

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 06.10.2015 CVR-nummer 36450819 P-nummer 1001745715 e-doc journal nr. 3/020932 Virksomhed Adresse Postnummer og

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20120515t145008.479\20120515t145008.698\6f73682c-099e-4e6...

file://d:\migrationserver\work\20120515t145008.479\20120515t145008.698\6f73682c-099e-4e6... Page 1 of 1 From: Kristian E. Beyer Sent: 10-05-2012 09:16:15 To: Birgit Madsen; Niels Kaalund Jensen CC: Egon Erlandsen; Mie Arildsen Subject: Opdateret projektbeskrivelse Fjernkøling Follow Up Flag:

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere