En gennemgang af de anvendte målere og måleprincipper, samt deres indplacering i kravene fra Miljø- godkendelser og EN14181.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En gennemgang af de anvendte målere og måleprincipper, samt deres indplacering i kravene fra Miljø- godkendelser og EN14181."

Transkript

1 En gennemgang af de anvendte målere og måleprincipper, samt deres indplacering i kravene fra Miljø- godkendelser og EN timer (10 minutters pause efter ca. 1 time) Vi vil se på måling af TOC, og på anvendelsen af FTIR som erstatning for FID-målere. Vi ser også på O 2 -målere, på Hgmålere og på multikomponentmålere (NDIR og FTIR). Ved at se på målefysikken, ser vi også på mulige fejlkilder og muligheden for span- og nulpunktskontrol. Desuden ser vi på typiske fejlfortolkninger ved QAL2-målinger. 1

2 FID måler Flamme ionisations detektor. Måler total kulstofatomer fra kulbrinter på gasform (VOC). Direktivet taler om TOC, men faststof filtreres fra inden målingen finder sted. Gassen føres ind i brændkammeret sammen med brændgas (H 2 + He) og forbrændingsluft tilføres. Under forbrændingen ioniseres gassen, og kulstof-ionerne tælles ved at måle den elektriske strøm gennem forbrændingsgassen. FID måler Måleren er krydsfølsom for sampleflow og tryk, som derfor styres ret præcist. Undertiden ses krydsfølsomhed for ilt og SO 2 det afhænger af brændkammerets udformning. Dette mindske ved at tilsætte He til brændgassen. Eneste ikke-overvåget fejlkilde er tilsmudsning af brændkammer (elektroder) og brænd-dyse. Især forekomsten af Si i form af SiOH kan danne et glas-lag på elektroder og dyse, der så skal udskiftes. 2

3 QAL2: FID måleren skal QAL2- kalibreres hvert 5 år (IED) mod en anden FID-måler, der også er referencemetode. Baseret på standarden for equivalence kan andre metoder anvendes som referencemetode. I dette tilfælde er en FTIR anvendt, der kun måler få af de komponenter FID en er følsom for, måske derfor den store afvigelse (FTIR måler kun få at kul-brinterne, som FID en måler). Og mon så ikke dette er en outlier? Og 1:1 er den rette kalibrering? QAL3 FID-måleren gennemfører automatisk nul- og span-punkts kontrol med testgas hver uge. Oftest sættes 15 % afvigelse fører til for-alarm, og samlet 50% akkumuleret afvigelse fører til service request. Yderligere QAL3-målinger skal ikke gennemføres. 3

4 Iltmåler på ZiO 2. Strømprincippet Sensoren må opvarmes til >650ºC, oftest omkring 800ºC. Ved denne temperatur ioniserer al O 2 til O -- Den drivende spænding vil pumpe O -- ionerne gennem platinoverfladen Strømmen vil derfor være et billede af O -- forskellen på koncentrationerne udenfor platinoverfladen. Spændingsprincippet Med spændingsprincippet måles blot den spænding, der genereres af de ioniserede ilt molekyler på de to sider af ZrO 2 sensoren. Der er ikke nogen transport af O -- ioner. Spændings-princip-målere er ulineær (logaritmisk) da den følger Nernst lov Kalibreringskurve af en ZiO 2 iltmåler efter spændingsprincippet 4

5 Iltmåler ZiO 2 måler in situ - Fysisk udformning ZiO 2 målingen er en elektrokemisk celle, som ældes, slides og tilsmudses. Derfor kræver den tilsyn og regelmæssig udskiftning af cellen med 1 eller et par års mellemrum. Iltmåler ZiO 2 måler ekstraktiv til indbygning i f.eks. et FTIR-skab Sample gas Diffusionsmembran Elektrode Elektrolyt Modelektrode Forstærker 5

6 Der er begrænsninger i anvendelse af zirkoniumoxid analysatorer, hvis der optræder brændbare gasser som CO, H 2, kulbrinter (f.x. methan), fordi de i målerens høje temperatur (800ºC) vil forbrænde, og forbruge O 2, og derfor måler for lidt. En anden risiko er decideret forgiftning. Gasser, der kan forgifte sensoren er halogener (f.x. klor), halogeneret kulbrinter (f.x. methylklorid), svovlholdige produkter (f.x. hydrogensulfid), blyholdige produkter (f.x. blysulfid). De fører alle til lavere følsomhed. Indeholder gassen blot nogle af disse komponenter i målbare koncentrationer, bør zirkoniumoxid-målere ikke anvendes. 800ºC QAL2 Der er ikke krav om QAL2- kalibrering af ilt-målere, hverken i direktivet eller i miljøgodkendelserne. Det er dog anbefalingsværdigt at man gennemfører et kalibreringscheck af ilt-målere sammen med andre perifere målere, når QAL2 gennemføres af forureningsstofferne. Målingerne er til rådighed, så det er kun papirarbejde. Dog skal sådan en kalibrering (se den lille kurve) ikke implementeres uden eftertanke; hvis der er afvigelser, skal den serviceres, ikke kompenseres. At implementere kalibreringskurven vil dog ikke have den store effekt, da måleværdierne ligger meget fast omkring de 8% 9 %. 6

7 QAL3 Der er heller ikke krav om QAL3 måling af perifere målere i direktivet eller i miljøgodkendelsen Men måleren kontrolleres 2 x dagligt (ofte sammen med den FTIR, de er monteret i) med atmosfærisk luft (20,9 % O 2 ). Herudover gennemføres en lav-koncentration måling ved testgas mellem 2% og 4% O 2 i N 2. For-alarm gives ofte ved 6% fejl, og alarm for fejltilstand ved 15% afvigelse. Disse 2 målinger kontrollerer ilt-målerens tilstand tilfredsstillende. Paramagnetisk iltmåling Er et godt alternativ, især hvis man anvender massebalancemetoder (Bioma eller WS- Biocarbon) til bestemmelse af fossilt CO 2, idet præcisionen af CO 2 og O 2 målingen er meget vigtig i den sammenhæng. 7

8 Paramagnetisk iltmåling En alternativ teknologi er paramagnetisk iltmålere. At O 2 er paramagnetisk, betyder at det kan in-homogent magnetiseres, at den tiltrækkes af et magnetfelt, og derved ændre magnetfeltet omkring sig. Der er 3 standardiseret metoder, dækket af forslag til standard EN14789: 1. Magneto-Termisk 2. Magneto-pneumatisk (akustisk) 3. Magneto-mekanisk Paramagnetisk iltmåling Magneto-termisk 2 separate kamre, reference og målekammer, placeres parallelt i gasstrømmen, og udstyres med termofølsomme modstande, f.eks. Pt100, som kobles i en Wheatstone bridge. Målekammeret placeres i et magnetfelt, mens referencekammeret ikke er i et magnetfelt. P.gr.a. O 2 s paramagnetisme vil gasstrømmen i målekammeret med magnetfeltet være anderledes end end referencekkammeret uden magnetfelt, og derved køle Pt100- sensoren. Inhomogent magnetfelt Målegas Målekammer Termosensor Målegas Referencekammer Termosensor 8

9 Paramagnetisk iltmåling Magneto-termisk Her en skitse af hvordan det kan udformes. Her styres auxilary gas strømmen af sample gas strømmen, og derfor måles kun på auxilary gas mængden. Fordelen er at auxilary gas kan være ren, og derved tilsmudses målecellen ikke. Paramagnetisk iltmåling Magneto-pneumatisk (magneto-kapacitance) Røggassen og en referencegas uden O 2 gennemstrømmer et kammer, udsat for et in-homogent magnetfelt, men adskilt af en membran. Afhængig af O 2 -indholdet, vil membranen blive trukket til den side, hvor O 2 -koncentrationen er højest (fortrænge N 2 -koncentrationen). Membranens kapacitet aftastes som en mikrofon og forstærkes til et signal proportionalt med O 2 -koncentrationen. Inhomogent magnetfelt Referencegas Målegas Membran og kondensatorplade 9

10 Paramagnetisk iltmåling Magneto-pneumatisk (magneto-kapacitance) Her et billede af et system, hvor den trykfølsomme celle er bragt ud af magnetfeltet. Paramagnetisk iltmåling Magneto-mekanisk Kuglerne er fyldte med N 2, der er diamagnetisk, d.vs. påvirkes ikke af magnetfeltet. Når der kommer O 2 i målekammeret, vil det, fordi det er paramagnetisk, forsøge at fortrænge N 2 fra områder med højest feltstyrke, spidsen af magneten, men holdes på plads af en elektrisk spole, der også arbejder i magnetfeltet. 10

11 Paramagnetisk iltmålingsmodul fra SICK. Indbygget i en SIDOR-analysator. Paramagnetisk iltmåling fra Siemens 11

12 Paramagnetisk iltmåling Den mest udbredte metode i vores branche er den magnetomekaniske, idet både Siemens, SICK og Servomex benytter den. In Situ gasanalyse, her NDIR. Det vigtigste fænomen ved in-situ målinger er, at man ikke rør gassen, d.v.s. alt måles i driftstilstand. Alle problemer, som ekstraktive systemer har med sampling og konditionering bortfalder. Ulemperne er at man måler i driftstilstand, d.v.s. man er undertiden nød til at introducere en vanddampmåling for at kunne regne tilbage til normtilstand, tør. 12

13 In Situ gasanalyse, her NDIR. NDIR er relativ robust, da den anvender et glødende keramikstykke som lyskilde og almindelig glas i optikken. NDIR anvendt for CO, CO 2 og H 2 O. Metoden er ikke ulig den kendte filterkorrelationsmetode, kendt fra de første ekstraktive analysatorer. 13

14 NDIR som ekstraktiv analysator NDIR som ekstraktiv analysator som højtemperatur måling. 14

15 NDIR som ekstraktiv analysator, som med køler til lavtemperaturmåling. In Situ gasanalyse, her NDIR, her fra OPSIS. De omtaler det selv som spektralanalyse, men det er NDIR-analyse. Lysledere analysator Analysatoren forbindes til skorstenen med lysledere. 15

16 In Situ gasanalyse, her NDIR, her fra OPSIS på Skövde Värmeverk Systemet er et in-situ system, men her anvendt i et by-pass In Situ gasanalyse, her NDIR fra OPSIS. Det ses at den samme analysator kan udstyres med IR og UV lyskilder og lysledere. Beamsplitteren sendes lys tilbage til både UV og IRanalyse-delen. 16

17 In Situ gasanalyse, her NDIR fra OPSIS Her ses hvordan QAL3 og funktionstestens linearitets-check gennemføres med separat lyskilde. Det er ikke i overensstemmelse med EN , men TÜV har udstedt et certifikat alligevel. Problemet er kun, at man næppe kan tillade sig at efterjustere på basis af QAL-3 målinger, heller ikke internt automatisk. In Situ gasanalyse, med spektralanalyse, her UV DOAS (differential optical absorption spectroscopy). 17

18 In Situ gasanalyse, her UV spektralanalyse DOAS (differential optical absorption spectroscopy). Metoden anvender UV-lampe som lyskilde, og tilsvarende specialglas i optikken (almindeligt glas blokkerer for UV-lys, det er derfor man ikke kan blive solbrændt gennem et vindue ), hvilket begge dele gør den dyr i produktion og brug (UV-lamper er ret kostbare) Til gengæld sidder de på kanalen, og kræver ikke anden plads. 18

19 Måling af kviksølv (Hg) Målerprincip Måleprincippet er en smalbånds spektralanalyse, kombineret med en ion-konvertering, der omdanner alle Hg-ioner til frit Hg. På den måde måles totalt-indholdet af Hg, også benævnt Hg TOT. Et af problemerne er at måleprincippet kun er følsomt for frit metallisk Hg, betegnet Hg 0. En røggas indeholder typisk tillige kviksølv kemisk bundet i salte eller lignende, d.v.s. på formen Hg -, kaldet Hg 1, og Hg --, kaldet Hg 2. Disse konverteres til frit Hg, kaldet Hg 0, på forskellig måde. Der ser vi på senere. Måling af kviksølv (Hg 0 ) Fotometer -princippet Simpelt fotometri kaldes den metode, hvor en lysstråle fra en kendt lyskilde, her fra en kviksølv-udladningslampe (der udsender UV-lys med bølgelængde på 253,6 nm) sendes igennem en cuvette med den gas, vi vil måle på. Lyset absorberes delvist af Hg-dampe, og lystabet måles af et fotometer (lysmåler). Da man ved hvor meget kendte koncentrationer dæmper lyset, kan man herudfra beregne koncentration af Hg i målecellen. Men det forudsætter at der ikke er andre absorberende materialer i kuvetten. 19

20 Måling af kviksølv (Hg 0 ) Smalbånds spektralanalyse (Zeemann effekten) Simpel fotometri er følsom for alle komponenter, der ligger på samme bølgelængde, og derfor ikke særlig robust. Alle de andre forbrændings-produkter, f.eks. SO 2, ozon og støv-partikler er stadigvæk til stede, og de vil også absorbere lys i et bredt bølgeområde, og vil derfor føre til fejlmåling. Kviksølvlampen udsender lys i et meget smalt spektrum omkring 253,6 nm, og anvendtes kun måling ved denne bølgelængde, ville andre gasser, der er til stede i røggassen, blive målt med. Derfor må en såkaldt smalbånds spektralanalyse anvendes, som også kaldes Zeeman atomic adsorption spectroscopy (ZAAS). Måling af kviksølv (Hg 0 ) Smalbånds spektralanalyse (Zeemann effekten) Derfor påtrykkes kviksølvlampen et kraftigt vekslende magnetfelt, der får bølgelængden fra kviksølvlampen til at varierer nogle få tiendedele nm i takt med magnetfeltet. Derved kan man meget præcist styre bølgelængden disse få tiendedele nm og derfor vil resultatet fra fotometret variere kraftigt på en lille variation i bølgelængde. 20

21 Måling af kviksølv (Hg 0 ) Smalbånds spektralanalyse Da man med magnetfeltet således kører op og ned ad den ene side af kviksølvs dæmpningskurve, vil de andre forbrændingskomponenter, der ikke har en spids ved den bølgelængde, ikke blive målt med. Således måles kun den samlede koncentration af Hg 0. Måling af kviksølv (Hg) Alle kviksølvmålere må konvertere det bundne kviksølv (Hg 1 og Hg 2 ) til frit metallisk kviksølv (Hg 0 ) inden måling kan finde sted. Ældste metode: Ion konverteren ved tin-klorid Denne konvertering finder sted i ion-konverteren, hvor røggassen løber igennem en opløsning af tinklorid (SnCl 2 ) og saltsyre. Andre reagenser, f.eks. NaBH 4, kan også anvendes, men tinklorid er det mest anvendte. Herved frigøres kviksølvet, og der dannes tin-salte i stedet, som fjernes med kondensatvandet (tinkloridopløsningen ~ forbrugsmateriale). Det fri kviksølv føres herefter videre med røggassen, der tørres gennem køling til et lavt dugpunkt, ofte omkring +5 C, og de tin-salte, der dannes ved processen, føres væk gennem, og herefter gennemføres målingen. 21

22 Måling af kviksølv (Hg) Nyere metode: Ion konverteren ved guldfælde Et af de første alternativer til tin-klorid-konvertering var guldfælden. Kviksølv har en høj affinitet til guld, derfor blev kviksølv anvendt til guldudvinding i minerne i USA op til 1960 erne, og i dag stadigvæk i u-landene. Ved at føre røggassen igennem et kammer med guld-svamp eller sand, fanges (adsorberes) kviksølvet på guldet, og ved bagefter at opvarme guldet, frigives kviksølvet til måling. Guldfælden har den åbenlyse fordel, ikke at anvende væsentlige forbrugsstoffer, dog skal guld-reaktionskamrerne renses med Argon før røggassen ledes derind, samt køles med Argon efter afgivelsen af kviksølvet. Desuden er det en batch-proces, med cyklustid på ca. 5 minutter. Måling af kviksølv (Hg) Nyeste metode: Højtemperatur- Ion konverteren Et mere moderne alternativ til tinklorid-konverteren og guldfælden, er at opvarme gasstrømmen til over 1100ºC. Herved ioniseres al Hg og målingen kan foretages ved spektralanalyse, som for de andre metoder. Denne nyeste metode anvender ingen forbrugsstoffer og kan fås med 6 mdr. maintenance-interval. 22

23 Måling af kviksølv (Hg) Krydsfølsomheder Enhver gasart har kraftigst absorption ved en eller flere bølgelængder, afhængig af dets molekylstruktur. Men da målingen kun her er relativ (forholdet mellem top og bund af spektralspidsen) vil den kun være meget lidt følsom for andre komponenter, der ikke har den samme stejlhed ved denne bølgelængde. Der gennemføres nulpunkts-målinger med nulgas (omgivelsesluft) mellem hver time og hvert døgn. Hvis afvigelsen overstiger en fastsat grænse, gives alarm for fejltilstand. Måling af kviksølv (Hg) Fejlmuligheder Systemet er en ekstraktiv måling, og har derfor af de normale risici forbundet med udsugning af gasprøven, d.v.s. utætheder, adsorption i rør og slange, utætheder og absorption i køler. Hg-måleren overvåger selv nogle af disse parametre, og giver alarm hvis der er uregelmæssigheder, for eksempel hvis sample-flow et ikke kan opretholdes, hvis sonde-temperatur eller måler-temperatur ikke kan holdes. 23

24 Måling af kviksølv (Hg) QAL2 QAL3 Hg-måleren er som andre gas-målere fabrikskalibreret, og skal QAL3- testes med et mellemrum svarende til maintenance interval fastlagt i typetest-certifikatet. Hvis Hg-måling er optaget i miljøgodkendelsen, skal den QAL2- kalibreres og AST kontrolleres ligesom andre gas-målere. FTIR måler for NO X, SO 2, NH 3, HCl, CO FT = Fourier transform en slags frekvensanalyse IR = Infra Rød Lyskilden er et opvarmet keramik-element. Selve måleren er bygget sammen med et udtræks-system for gasprøven, som skal analyseres, samt en computer, der styrer måling og selvcheck. Ofte sammenbygges de med ilt-målere og FID. 24

25 Hjertet i en FTIR er et interferometer, eller optiks interferens apparat. Forklaringen af virkemåden kan være lidt kompliceret, men jeg har prøvet at holde det til et minimum, og uden matematik Interferometer 25

26 Interferometer Prof. Albert Abraham Michelson Født i Preussen 1852, død i USA Studeret i Heidelberg, Berlin, Paris og Annapolis. Professor ved University of Chicago. Modtog i 1907 Nobelprisen i fysik for Interferometret. Anvendt til et eksperiment i 1888, hvor der blev påvist at der ikke var forskel i lysets hastighed målt i forskellige vinkler i forhold til fiksstjernerne. Herved beviste han det at der ikke var nogen lysets æter (et medie til at bære lyset, analogt til luften til at bære lyd), det såkaldte Michelson-Morley eksperiment 26

27 Interferometer Interferometer med én laserstråle ~ én bølgelængde 27

28 Interferometer med én laserstråle ~ én bølgelængde Spetrum Interferencemønster Amplitude Kvotient Orden af bølgelængde Spejlvandring Inferferogram, d.v.s. intensiteten af lyset på detektoren afhængig af spejlets position med 1 monokromatisk lyskilde (laser). 28

29 Spetrum Interferencemønster Amplitude Kvotient Orden af bølgelængde Spejlvandring Inferferogram, d.v.s. intensiteten af lyset på detektoren afhængig af spejlets position med 1 monokromatisk lyskilde (laser) med den dobbelte bølgelængde. Spetrum Interferencemønster Amplitude Kvotient Orden af bølgelængde Spejlvandring Inferferogram af de 2 monokromatiske lyskilder (laser) 29

30 Spetrum Interferencemønster Amplitude Kvotient Orden af bølgelængde Spejlvandring Inferferogram af summen af de 2 monokromatiske lyskilder (laser) Spetrum Interferencemønster Amplitude Kvotient Orden af bølgelængde Spejlvandring Inferferogram af polykromatisk lys med 4 bølgelængder 30

31 Spetrum Interferencemønster Amplitude Kvotient Orden af bølgelængde Spejlvandring Inferferogram af polykromatisk lys med 6 bølgelængder Spetrum Interferencemønster Amplitude Kvotient Orden af bølgelængde Spejlvandring Inferferogram af polykromatisk lys med 12 bølgelængder 31

32 Spetrum Interferencemønster Amplitude Kvotient Orden af bølgelængde Spejlvandring Inferferogram af bredbåndet lys Frekvensanalysen (Fourier transformationen) vil vise et fladt spektrum Interferometer med gas i målecellen. Gas tilføres 32

33 Spetrum Interferencemønster Amplitude Kvotient Orden af bølgelængde Spejlvandring Inferferogram af bredbåndet lys med flere absorptionslinier (Frekvensanalysen (Fourier transformationen) vil vise de absorberede bånd) Spetrum Interferencemønster Amplitude Kvotient Orden af bølgelængde Spejlvandring Inferferogram af bredbåndet lys Frekvensanalysen (Fourier transformationen) vil vise et fladt spektrum 33

34 Spetrum Interferencemønster Amplitude Kvotient Orden af bølgelængde Spejlvandring Inferferogram af bredbåndet lys med flere absorptionslinier Frekvensanalysen (Fourier transformationen) vil vise de absorberede bånd. Spetrum Interferencemønster Amplitude Kvotient Orden af bølgelængde Spejlvandring Inferferogram af bredbåndet lys Frekvensanalysen (Fourier transformationen) vil vise et fladt spektrum 34

35 Spetrum Interferencemønster Amplitude Kvotient Orden af bølgelængde Spejlvandring Inferferogram af bredbåndet lys med flere absorptionslinier Frekvensanalysen (Fourier transformationen) vil vise de absorberede bånd. Spetrum Interferencemønster Amplitude Kvotient Orden af bølgelængde Spejlvandring Inferferogram af bredbåndet lys Frekvensanalysen (Fourier transformationen) vil vise et fladt spektrum 35

36 Spetrum Interferencemønster Amplitude Kvotient Orden af bølgelængde Spejlvandring Inferferogram af bredbåndet lys med flere absorptionslinier Frekvensanalysen (Fourier transformationen) vil vise de absorberede bånd. Interferometer 36

37 Interferrometer oprindelig princip Interferrometer som den ser ud idag 37

38 Interferogramm Fourier-Transformation Spektrum Jean Baptiste Joseph Fourier Fransk matematiker og fysiker. Blev forældreløs som 9-årig, og lærte matematik i hæren. Deltog meget aktivt i den franske revolution 1789, rejste med Napoleon til Ægypten 1798, og blev guvernør af nedre Ægypten. Efter Napoleons nederlag i Ægypten i 1801 tog han til Isère, hvor han blev Præfekt, og startede sine eksperimenter med udbredelse af varme. Fourier er den første der påviser drivhuseffekten i 1824, samt at jorden mister energi ved IR stråling, af Fourier kalder "mørk varme" (chaleur obscure). I 1822 fremsatte han det postulat, at enhver kontinuer funktion kan entydigt sammen sættes af sinusfunktioner med frekvensspring svarende til funktionens længde. 38

39 Amplitude Tid 0, Fekvens-domæner Tids-domæne Amplitude frekvens For at bestemme f.eks. 30 Hz komponenten, roterede Fourier hele funktionen i modsat retning med 30 Hz, og midlede over tid. Han gjorde det ved at gange funktionen analytisk med Amplitude j t e hvor er den frekvenskompone nt man søger

40 Interferogramm Fourier-Transformation Spektrum Fra Frekvens-spektret kan man identificere de spidser, der repræsenterer de enkelte komponenter, NO 2, NO, SO 2, NH 3, HCl, CO etc. 40

41 Krydsfølsomheder Metoden opløser typisk spektret i så mange komponenter, at der ikke er tale om almindelige krydsfølsomheder. Mange komponenter, som ikke udlæses, beregnes alligevel, for at indgå i bestemmelsen af de komponenter, der ønskes udlæst. Bl.a. H 2 O er over hele spektret, og derfor er H 2 O- kompensation så essentiel for FTIR-målere, og derefor kontrolleres den ved hver funktionstest (desværre foretages undertiden en fejlagtig vand-kompensation). Fejlmuligheder Systemet er i bund og grund ekstraktivt, og har derfor af de normale risici forbundet med udsugning af gasprøven, heriblandt stratificering, som ikke kvantificeres udover QAL2-proceduren. FTIR-måleren overvåger selv en række temperaturer, flow, tryk og trykfald i udtrækssystemet, og giver alarm hvis der er uregelmæssigheder, d.v.s. hvis sample-flowet ikke kan opretholdes, hvis sonde-temperatur eller målerkammer-temperatur ikke kan holdes. Der gennemføres tillige to daglige referencemålinger med ren-gas, d.v.s. kunstig atmosfærisk luft fra flaske eller instrumentluft renset for H 2 O og CO 2. Disse daglige referencemåling af nulpunktsspektret må ikke afvige mere end 100 ppm fra nulpunktsreferencen ved ny måler; hvis det sker gives for-alarm. Hvis afvigelsen overstiger 250 ppm gives alarm for fejltilstand. Trykket af testgas til denne nul-reference måling overvåges også. 41

42 Fælles alarmer Undertiden (ofte) har FTIR-skabet indbygget FID og ilt-måler, og FTIR-målerens PC giver derfor fællesalarm for disse. Den almindeligste FTIR giver ikke konkrete årsager til alarm til kontrolrummet; de kan kun ses på displayet på panelet, kun hvis der er digital kommunikation til kontrolrummet, hvad der varmt kan anbefales. Fejlmuligheder, der ikke rapporteres FTIR-måleren har ikke fejlmuligheder, der ikke registres i computeren, og gives ud som for-alarm eller alarm for fejl (udover menneskelige fejl som vandkompensation). FTIR kan derfor i almindelighed operere uden tilsyn, indtil den selv giver alarm. Det foreskrives dog ofte at de skal serviceres mindst hvert 6. måned. CO QAL2 FTIR-målere skal i reglen QAL2- kalibreres i henhold til Miljøgodkendelse (EU Direktiv) hver 5. år. CO kalibrering Dette resultat pålægger anlægget en rapportering beregnet som: 0,4 x målerens visning + 4 mg/nm³ tør Nogle af QAL2 resultaterne er således tvivlsomme, når man tager i betragtning at måleren lige er serviceret og testet med testgas. 42

43 NO x QAL2 FTIR-målere skal i reglen QAL2- kalibreres i henhold til Miljøgodkendelse (EU Direktiv) hver 5. år. 1:1 NOx kalibrering Dette resultat pålægger anlægget en rapportering beregnet som: 3 x målerens visning + 97 mg/nm³ tør Nogle af QAL2 resultaterne er således tvivlsomme, når man tager i betragtning at måleren lige er serviceret og testet med testgas. QAL3 FTIR-måleren testes automatisk 1 eller 2 gange dagligt for nulpunkt (nul-spektret). Interferencemønster For at opfylde QAL3-kravet fra Miljøgodkendelserne skal der sættes testgas på måleren med et mellemrum svarende til maintenance intervallet og registrere afvigelsen. Kvotient Spejlvandring Det kan gøre automatisk, hvis testgasflasker monteres ved skabet. Det er sikkert billigere at anskaffe FTIRsystemer med 6 mdrs. vedligeholdelsesinterval. 43

44 Anvendelse af FTIR som TOC-måler. Det har været forsøgt at kalibrere en FTIR mod TOC, for at spare de relativt store driftsomkostninger, der kommer med en FID. Ved måling i skorsten over 1 år sammenlignes ½-times værdier for at eliminere samtidighedsproblemet. Ideen var, at metan, CH 4, ville andrage en næsten konstant andel af TOC, og derved være kalibrerbar. Anvendelse af FTIR som TOC-måler. Faktor: 0,8965 Offset: 1,

45 Anvendelse af FTIR som TOC-måler. Faktor: 0,9319 Offset: 1,4949 Anvendelse af FTIR som TOC-måler. Faktor: 0,6980 0,3182 Offset: 3,4777 2,

46 Anvendelse af FTIR som TOC-måler. Faktor: 1,3667 Offset: 2,4789 Anvendelse af FTIR som TOC-måler. Faktor: 0,2579 Offset: 2,

47 Anvendelse af FTIR som TOC-måler. Som det ses, andrager CH 4 andelen fra 25% til 137% af TOC. Det er vanskelligt at give en fornuftig forklaring på fænomenet, men konklusionen blev, at vi ikke kunne få FTIR godkendt hos myndighederne som TOC-måler under EU Direktivets og Miljøgodkendelsens betingelser. Anvendelse af FTIR som TOC-måler. Konklusionen understøttedes af en rapport fra NPL, Teddington, UK som sammen med det finske Gasmet kørte et lignende forsøg næsten samtidigt. Konklusionen blev derfor: 1. Man kan kortvarigt (nogle uger) godt finde et éntydigt sammenhæng mellem FTIRmålingen af specifikke kulbrinter. 2. Sammenhænget synes imidlertid at skifte, uden man fra processide kan sige, hvad der er sket i forbrændingen. 3. Vi blev nød til at købe FID ere 47

48 Spørgsmål? Tak for opmærksomheden 48

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven?

Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven? 8 Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven? Lad os måle koncentration og ændringer i din proces. Hvordan måles koncentrationen Lyd bevæger sig med forskellig hastighed gennem luft,

Læs mere

DAMP. Viden om... Mennesker - Ideer - Løsninger

DAMP. Viden om... Mennesker - Ideer - Løsninger Viden om... DA ennesker - Ideer - Løsninger Insatech A/S Algade 133 DK-4760 Vordingborg Danmark Tlf. +45 5537 2095 www.insatech.com mail@insatech.com Indhold Dampteori 4 Det der er sparet, er nemmest tjent

Læs mere

Strømbesparelse på lysanlæg

Strømbesparelse på lysanlæg Strømbesparelse på lysanlæg Afleveret: 24. september 2004 P0-projekt gruppe B212 Titel: Strømbesparelse på lysanlæg Tema: Virkelighed og modeller Projektperiode: 2.-24. september 2004 Projektgruppe: B212

Læs mere

insight AS Interface gateway Side 4 Ny afstandsmåler DME5000 CAN-bus netværk for stregkodelæsere 2003 www.sick.dk SICK kundemagasin DME CLV Side 6

insight AS Interface gateway Side 4 Ny afstandsmåler DME5000 CAN-bus netværk for stregkodelæsere 2003 www.sick.dk SICK kundemagasin DME CLV Side 6 insight 3 2003 www.sick.dk SICK kundemagasin AS Interface gateway Side 4 DME Ny afstandsmåler DME5000 Side 6 CLV CAN-bus netværk for stregkodelæsere Side 20 02 Indhold Leder Leder.........................2

Læs mere

LED-tEknoLogi En introduktion

LED-tEknoLogi En introduktion DEL 2 undervisningsmateriale til ELEvEn undervisningsforløb til fysik b (og A) LED-tEknoLogi En introduktion niels iver Winstrup nielsen & Jens Jacob thomsen indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1 Hvorfor

Læs mere

Reflektor. Reflektor. Baby 2.0. Messer 1998. optic electronic. electronic. optic. Nummer 1. 1998

Reflektor. Reflektor. Baby 2.0. Messer 1998. optic electronic. electronic. optic. Nummer 1. 1998 optic electronic Reflektor Reflektor optic electronic Nummer 1. 1998 Baby 2.0 Messer 1998 I PC-alderens barndom beskrev man de unge programmører som nogle, der ville navngive deres førstefødte barn BABY,

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af metoder til kontinuert måling af formaldehyd. Projektrapport September 2010

RAPPORT. Undersøgelse af metoder til kontinuert måling af formaldehyd. Projektrapport September 2010 Undersøgelse af metoder til kontinuert måling af formaldehyd Projektrapport September 2010 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk

Læs mere

C16 1 Knud Aage Thorsen: Magnetiske materialer. En detaljeret beskrivelse af de magnetiske materialers struktur og egenskaber

C16 1 Knud Aage Thorsen: Magnetiske materialer. En detaljeret beskrivelse af de magnetiske materialers struktur og egenskaber 1 C16 1 Knud Aage Thorsen: Magnetiske materialer. En detaljeret beskrivelse af de magnetiske materialers struktur og egenskaber 1. Introduktion...3 2. Den mekaniske effekt af magnetisme...3 2.1. Felter

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mennesker - Ideer - Løsninger Insatech Aktivitetskalender Side 3 Radar din vej til optimal niveaumåling Side 4-6 Nu er Hamiltons ARC TM sensorer blevet digitale Side 7 Frigiv rengøringen on-line og minimér

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

Trådløs kommunikation til høreapparatet

Trådløs kommunikation til høreapparatet DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world Trådløs kommunikation til høreapparatet Gennemgang af teknologier, historie samt fordele og ulemper

Læs mere

Vibrationsmåling vibrationsanalyse balancering

Vibrationsmåling vibrationsanalyse balancering Forord. Hosstående kompendium er et værktøj, der er tænkt brugt til flere formål. Det vigtigst er som materiale til undervisningen på maskinmesteruddannelserne på landets maskinmeterskoler og skibsofficerscentre.

Læs mere

STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE

STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE Auktionsgade 1b 6700 Esbjerg Tel: +45 75 18 05 66 post@f-a.dk Fax: +45 75 18 05 75 www.f-a.dk STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE 4 Forord Støj- og vibrationsguide Redigeret af: Direktør

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Torben Kvist Jensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 Titel : Biogas til nettet Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Torben

Læs mere

Insatech A/S Algade 133 4760 Vordingborg Tlf. +45 5537 2095 Fax. +45 5537 7018 www.insatech.com

Insatech A/S Algade 133 4760 Vordingborg Tlf. +45 5537 2095 Fax. +45 5537 7018 www.insatech.com Mennesker - Ideer - Løsninger INSTRUMENTERINGS- & AUTOMATIONSTIDSSKRIFT 08/2009 63 Procesoptimering - en vej ud af krisen? Side 3 Optimering af separationsprocesser Side 4-5 Sikre din kedel mod forurening

Læs mere

Satellitter og kortlægning fra rummet

Satellitter og kortlægning fra rummet Satellitter og kortlægning fra rummet Et materiale til undervisning i Geovidenskab A Philip Jakobsen, 2014 Spørgsmål og forslag til forbedringer sendes til: pj@sg.dk 1 Indhold Indledning... 3 Måling på

Læs mere

Rundt om i både Danmark og mange stedet i udlandet fejres Niels Bohr med foredrag, bøger, hæfter, konferencer og meget andet!

Rundt om i både Danmark og mange stedet i udlandet fejres Niels Bohr med foredrag, bøger, hæfter, konferencer og meget andet! Forord I 2013 er det netop 100 år siden Niels Bohr fremsatte 2 postulater som skulle ændre både fysikken og samfundet. Dette 100 års jubilæum skal selvfølgelig fejres! Rundt om i både Danmark og mange

Læs mere

Brint og brændselsceller

Brint og brændselsceller Brint og brændselsceller 104 105 Af lektor Jens Oluf Jensen, lektor Qingfeng Li og professor Niels J. Bjerrum Vores energisystemer er i dag helt overvejende baseret på fossile brændsler som olie, gas og

Læs mere

PV-solceller Barrierer og udfordringer

PV-solceller Barrierer og udfordringer 2013 PV-solceller Barrierer og udfordringer EN-B305 20-09-2013 Abstract In our P0-projeckt we have studied the challenges and barriers there are for the PV-solar cells to penetrate the market. We have

Læs mere

INSATECH A/S 4760 VORDINGBORG TLF. 5537 2095 FAX 5537 7018 WWW.INSATECH.COM

INSATECH A/S 4760 VORDINGBORG TLF. 5537 2095 FAX 5537 7018 WWW.INSATECH.COM I N S T R U M E N T E R I N G S - & A U T O M AT I O N S T I D S S K R I F T I N S T U M E N T E R I N G S - AT I O N S T I D S K R I F T F O R I N S AT E C H A / S O K T O B E R 2 0 0 7 N R. 5 8 F R A

Læs mere

SUNDT VAND. Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand

SUNDT VAND. Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand SUNDT VAND Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand SUNDT VAND Denne håndbog beskriver i alfabetisk orden de emner, som har betydning for en fornuftig og holdbar legionellaforebyggelse i større

Læs mere

Titel: Synopsis: Design af gearskiftesystem. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: P1, Efterårssemester 2010 Projektgruppe: B228 Deltagere:

Titel: Synopsis: Design af gearskiftesystem. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: P1, Efterårssemester 2010 Projektgruppe: B228 Deltagere: Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Strandvejen 12-14 9000 Aalborg Telefon 9940 9736 Fax 9940 9725 http://www.tnb.aau.dk Titel: Tema: Design af gearskiftesystem Virkelighed og modeller

Læs mere

37/2001 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening

37/2001 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening 37/2001 TEMA-rapport fra DMU Danmarks Miljøundersøgelser Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening Danmarks Miljøundersøgelser 2001 Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening

Læs mere

Af Joakim Palmqvist 9. b, Skt. Josefsskole, Roskilde

Af Joakim Palmqvist 9. b, Skt. Josefsskole, Roskilde Fiske forrådnelsessensor Af Joakim Palmqvist 9. b, Skt. Josefsskole, Roskilde Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2. Problemstilling s. 3 3. Problemformulering s. 4 4. Teoretisk baggrund s. 4 4.1 Forrådnelse

Læs mere

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

Fieldbus. - Feltbusser i automationssystemer. Foråret 2003. Udarbejdet af:

Fieldbus. - Feltbusser i automationssystemer. Foråret 2003. Udarbejdet af: Fieldbus - Feltbusser i automationssystemer Foråret 2003 Udarbejdet af: Jes Pedersen, DTU - jespedersen@mail.dk Mads M. Nielsen, DTU - madsnielsen@privat.dk Indholdsfortegnelse: Fieldbus feltbusser i automationssystemer

Læs mere