Brugervejledning Internet radio

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning Internet radio"

Transkript

1 Tuned into The world Brugervejledning vantage 1

2 INDHOLD Sikkerhedsinformation... 3 Sikkerhedsforskrsifter... 4 Gode råd... 5 Radioen set forfra... 6 Radioen et bagfra... 7 Stik til strømforsyning Menustruktur... 8 Kom hurtigt i gang Opkobling til netværk Vælg en station Forvalgte stationer Afspil musik fra Media Player Dvale-funktion Indstil tid og dato Indstil alarm Snooze-funktion Andre funktioner Sprog LCD baggrundsbelysning Fabriksindstilling Software-opdatering Info Registrering Tillæg Opsætning af fildeling i Windows Media Player Opsætning af CIFS/SMB på PC eller NAS Opsætning af fildeling ved hjælp af Vista Simple File Sharing Typisk opsætning i hjemmenetværk Opsætning af fildeling i Mac OS Fejlfinding Tekniske specifikationer

3 SIKKERHEDSINFORMATION Det pilformede lyn i den ligesidede trekant er ment som en advarsel til brugeren om tilstedeværelsen af uisolerede dele i kabinettet, som fører risikable spændinger af en sådan størrelse, at den kan give personer elektrisk stød. Udråbstegnet i den ligesidede trekant er ment som en advarsel til brugeren om tilstedeværelsen af vigtige informa-tion omkring betjening, servicering og vedligeholdelse af apparatet For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød osv.: 1. Læs denne instruktion nøje og gem den til senere brug. 2. Hver opmærksom på alle advarsler. 3. Følg instruktionerne. 4. Anvend ikke radioen i nærheden af vand. 5. Brug en blød, tør klud for at rengøre radioen. Til genstridige pletter bruges der en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. Brug aldrig sprit, rense-benzin eller andre opløsningsmidler, da det vil ødelægge overfladen. 6. Blokker ikke ventilationsåbninger med aviser, gardiner o.l., da dette kan medføre overophedning. 7. Placer aldrig radioen i direkte sollys og udsæt den ikke for ekstrem varme. 8. Udskift aldrig den originale ledning til strømforsyning uden først at have konsulteret en fagmand. 9. Beskyt strømkablet mod brud og spidse genstande. Ødelægges kablet, skal det udskiftes af fagmand. 10. Anvend kun ekstraudstyr, som er godkendt af leverandøren. 11. Skal radioen ikke bruges i længere tid, bør stikket tages ud af kontakten for at minimere risikoen for ødelæggelse af apparatet. 12. Tag stikket ud af radioen i tilfælde af tordenvejr. 13. Al service på radioen skal udføres af en fagmand. 14. Radioen må ikke udsættes for vand eller væsker. Beholdere/ting indeholdende vand/ væsker (vaser og lignende) må ikke placeres oven på radioen. 15. Venligst læs label på bagsiden af radioen for oplysning om input/output og andre tekniske informationer. 3

4 SIKKERHEDSFORSKRIFTER Kommer radioen fra kolde omgivelser som f.eks. et koldt bagagerum til en var stue, bør radioen ikke tages i brug med det samme. Mødet med den varme stue, kan medføre, at der kan dannes kondensvand, som kan ødelægge radioens elektronik. Vent derfor til den har opnået stuetemperatur efter et par timer. - Det bør altid være let at kunne afbryde strømme til radioen, ved at trække stikket ud. - Fjern ALDRIG bagplade eller andre afdækninger, da dette kan være forbundet med livsfare. - Dæk ALDRIG radioens ventilationsåbninger, da dette kan medføre overophedning. Sørg for der altid er 5 cm frirum på alle sider af radioen for at sikre den fornødne ventilation. - Brug ALDRIG radioen, hvis kabinettet er flækket eller på anden måde beskadiget. Sørg altid for, at radioen er placeret på en solid vandret overflade. - Stil ALDRIG radioen i ekstrem varme eller kulde og placer den i behørig afstand fra radiatorer og kogeplader. - Udsæt ALDRIG radioen for regn, fugt eller støv. Spildes der vand i radioen, kan fugten forsage kortslutning. Sluk OMGÅENDE for radioen og kontakt en fagmand. - Forsøg ALDRIG selv at reparere radioen. Enhver reparation skal udføres af fagfolk. 4

5 GODE RÅD Firmware Dette produkts firmware opdateres kontinuerligt, hvorfor burgersnitfladen kan afvige fra denne manual. USEFUL INFORMATION Hjælp & granti: Firmware Licenser The firmware of this product is continuously updated, produkt which er means baseret that på the teknologi user interface ejet af may Dette Microsoft vary slightly Corporation from this og manual. på en licens fra Microsoft Licensing GP. Anvendelse eller distribution af Support denne teknologi & warranty: udover i forbindelse med dette produkt er ikke tilladt uden licens fra Microsoft Corporation og/eller Microsoft Licensing License information GP. This product includes technology owned by Microsoft Corporation and under a licence from Mi- Certificering Denne crosoft Internetradio Licensing GP. er Use certificeret or distribution i h.t. CE of such specifikationerne. technology outside of this product is prohibited without a licence from Microsoft Corporation WEEE and/or Microsoft Licensing, GP as applicable. vantage Internet Eftertryk radio ikke tilladt OXX Digital OXX Digital forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer og for-bedringer på fremtidige produkter og dokumentation. FCC ID FFC This IDdevice complies with Part 15 of the FCC Denne rules. Operation enhed i overensstemmelse is subject to the following med Part two 15 i conditions: FCC-reglerne. Brug af enheden er underkastet følgende to betingelser: 1. This device may not cause harmful interference. 1. Enheden må ikke forårsage skadelig interferens. 2. This device must accept any interference 2. Denne received enhed including skal acceptere interference enhver interferens, that may der cause kan medføre undesired uønsket operation. operation. Adaptor CertificationsElektrisk og elektronisk udstyr This (EEE ) is indeholder certified materialer, according to the komponenter CE specifications. og stoffer, der kan være farlige og skadelige WEEE for menneskers sundhed og for Electrical and miljøet, electronic når equip-ment affaldet af elektrisk (EEE) contains materials, ( WEEE ) ikke parts bortskaffes and substan- og elektronisk udstyr korrekt. ces, which can be dangerous to Derfor må udstyr, the som environment er mærket med and WEEE harmful to logoet ( som vist human til venstre health ), ikke if waste bortskaffes of electrical sammen med husholdningsaffaldet, and electronic equipment men skal (WEEE) indsamles særskilt. is not disposed of correctly. Til dette formål har Equipment, alle kommuner which is etableret marked with indsamlingsordninger, the WEEE logo (as shown hvor above, affald af should elektrisk not og be elektronisk thrown away udstyr with gratis your kan household afleveres waste. af borgere Contact på genbrugsstationer your local authority eller waste andre disposal indsamlingssteder department, eller as they hentes will direkte be able fra to husholdningerne. provide details of Nærmere the recycling information options skal available indhentes in your hos area. kommunens tekniske forvaltning. All rights reserved OXX Digital September Subject to modification and improvement of future products and documentation without prior notice. Brug kun strøm adaptoren som er angivet i manualen. Brug af en ikke godkendt strøm adapter vil bryde garantien og i værste tilfælde ødelægge radioen. KASSENS INDHOLD Internetradio Brugervejledning Quick guide Garantikort BOX CONTENTS 9V adapter EU og UK stik User guide Quick guide Warranty card Adaptor 9V EU and UK mains power plug (not in the US) 5

6 RADIOEN SET FORFRA Display Højttaler Scroll/Select Volumenkontrol Alarm (Tilbage) Preset (Afspil/pause) Snooze (Frem) Info Mode On/Off Back Menu Sleep Standby Scroll/Select - Volumenkontrol Drej for at scrolle gennem menuerne Tryk for at vælge et menupunkt Drej for at skrue op/ned for lydstyrken Alarm ( Tilbage *) Indstil alarmen. Se side 19 for flere oplysninger. Preset ( Afspil/pause *) Tryk for at gemme eller afspille forvalgte stationer (max. 10). Se side 15 for flere oplysninger. Snooze ( Frem *) Indstil snooze tid (max. 30 minutter). Se side 20 for flere oplysninger. Info Tryk for at se aktuel information, f.eks. dato og tidspunkt. Der er forskellige muligheder i Internetradio og Music Player. Mode Skift mellem Internetradio og Music Player Back Tryk på knappen for at gå tilbage til den foregående menu eller det foregående skærmbillede, f.eks. hvis du fortryder et valg eller laver en fejl ved indtastning. Menu Tryk for at gå til toppen af Internetradio og Media Player hovedmenuen. Sleep Indstil dvale-tid (max. 60 minutter). Se side 17 for yderligere oplysninger. Standby Sæt Internetradioen in standby-mode On/off Tænd/sluk Internetradioen *) Funktioner nævnt i prantesctions omhandle Media Player- funktionen. 6

7 RADIOEN SET BAGFRA trol Batteriholder (6 C Alkaline batterier) STIK TIL STRøMFORSyNING Sådan skifter du stikket US stik 1 CLICK CLICK CLICK UK stil EU stil 1. Tryk på PUSH knappen 3. Fjern stikket 4. Sæt det stik i, som du skal bruge 2. Skub stikket opad 5. Skub stikket nedad indtil du hører en CLICK lyd 7

8 MENuSTRuKTuR Hovednenu Station list My Favourites Stations Location Genre Search stations Popular stations New stations Podcasts Location Genre Search podcasts My Added Stations Help Get access code FAQ Music Player Shared files (UPnP) Shared folders (CIFS/SMB) PC settings User name Password System settings Main menu Alarms Alarm 1 Enable On/Off Time Mode Buzzer Preset: Last listened Preset 1 Preset 2 Preset 3 Preset 4 Preset 5 Preset 6 Preset 7 Preset 8 Preset 9 Preset 10 Frequency Daily Once Weekends Weekdays Volume 1-20 Save Alarm 2 (as alarm 1) Sleep Set/show sleep time 8

9 System settings Network Internet Wizard View settings Active connection MAC Address DHCP PC Settings SSID IP Settings IP Address Subnet mask Gateway address Primary DNS Secondery DNS Manual settings Wireless DHCP Enable DHCP Disable Network profile Time /Date Set Time/Date Auto update Update from NETWORK No update Set format 12/24 hour form. Set timezone Daylight savings Language Danish English (GB) English (US) Finnish French German Italian Netherlands Norwegian Portuguese Spanish Swedish LCD Standby Backligh Always on Off Factory reset Software update Info SW version Radio ID 9

10 KOM HuRTIGT I GANG Du har brug for følgende: En bredbåndsforbindelse. Et trådløst access point (WiFi) eller en trådløs router forbundet til din Internetforbindelse. Hvis dit trådløse netværk er krypteret ved hjælp af enten Wired Equivalent Privacy (WEP) eller Wi-Fi Protected Access (WPA & WPA2) skal du være i besiddelse af WEP eller WPA/ WPA2 koden for at forbinde din Internetradio til netværket. Hvis du ikke kender koden, skal du kontakte din netværksudbyder eller din routerleverandør. Hvis dit netværk er sat op til kun at tillade adgang for kendte enheder, skal du indtaste radioens MAC adresse i dit access point eller din trådløse router. For at finde radioens MAC adresse skal du gå ind i menusystemet på følgende måde: 1. Hovedmenu (Main menu) 2. Systemopsætning (System setteings) 3. Netværk (Network) 4. Se opsætning (View settings) 5. MAC adresse (MAC address) Se i manualen til dit trådløse access point, hvordan du indtaster din MAC adresse. Før du kan fortsætte skal du sikre dig, at dit trådløse access point er tændt og har forbindelse til din bredbåndsforbindelse. For at sikre dig, at denne del af systemet fungerer, bør du læse de instruktioner, som fulgte med dit trådløse access point. 10

11 OPKOBLING TIL NETVæRK Trin 1 - Tænd for radioen og gå på Internettet Start med at slutte strøm til din Internetradio og tænd den ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Starting Efter et par sekunder viser displayet: Tryk på Scroll/Select knappen for at bekræfte, at du ønsker adgang til Internetradio-funktionen. Internet Radio Music Player Vent minutter, og radioen vil bede dig vælge et netværk fra listen. Network wizard scanning Trin 2 Opkobling til det trådløse netværk 1) Drej Scroll/Select knappen for at scrolle gennem listen over netværk. 2) Tryk på knappen, når navnet på dit netværk ses i displayet. Hvis dit netværk ikke kræver brug af WEP/WPA/ WPA password vil radioen blive forbundet med Internettet, og displayet vil vise: Station list System settings 11

12 OPKOBLING TIL NETVæRK (fortsat) Hvis du bliver bedt om at indtaste et WEP/WPA/ WPA2 password, vil displayet vise følgende: WiFi Device = navnet på dit trådløse internet access point. 1) Tryk på Scroll/Select knappen, og displayet vil vise følgende billede, hvor du kan indtaste dit password: 2) Drej Scroll/Select knappen gennem den alfanumeriske karakterliste. Linie 1 = tal - Linie 2 = bogstaver 3) Tryk på Scroll/Select knappen for at vælge den markerede karakter.. WiFi Device [Rescan] Key: [Set] , OK Key: [xxxxxxxx] , OK Tryk på Back-knappen, hvis du laver en fejl under indtastningen af dit password Bemærk: Der er forskel på store og små bogstaver i WEP/WPA/WPA2 passwordet Når du har indtastet den sidste karakter af dit password å denne måde, scroller du hen til OK og trykker på Scroll/Select-knappen for at gemme dit password. Bemærk: Radioen husker dit WEP/WPA/WPA2 password til dit netværk eller andre netværk, som du tidligere har benyttet. Der er ingen grund til at taste koderne ind igen, medmindre du har sat din internetradio tilbage til fabriksindstilling. Radioen vil nu uden problemer koblet op på det trådløse netvækr og displayet vil vise: Tryk på Scroll/Select-knappen for at gå ind i Station list menuen, hvor du har yderligere 5 forskellige valgmuligheder. Hvis du vælger Hjælp, vil du i displayet kunne se den adgangskode, som du har brug for, for at kunne registrere din internetradio online. Du kan også få svar på ofte stillede spørgsmål (FAQs). Station list System settings My Favourites Stations Podcasts My Added Stations My Added Stations Help 12

13 Trin 3 Opkobling til et andet trådløst netværk Ønsker du på et senere tidspunkt at tage din internetradio med dig til et andet sted eller at koble op på et andet netværk, skal du gøre følgende: 1) Gå ind i hovedmenuen. 2) Dreje Scroll/Select-knappen hen til System settings 3) Tryk på knappen for at bekræfte. 4) Tryk på Scroll/Select-knappen for at bekræfte, at du ønsker adgang til Network 5) Tryk på Scroll/Select-knappen for at bekræfte, at du ønsker adgang til Internet Wizard 6) Vælg det ønskede netværk fra listen. Internet Radio Music Player Sleep Alarms Alarms System settings Network setup Time setup Internet Wizard View Settings Din internetradio vil nu koble sig på netværket, medmindre du bliver bedt om at indtast et WEP/ WPA/WPA2 password. Se på foregående side, hvordan du gør. Du kan naturligvis også konfigurere adgang til netværket manuelt. Følg ovenstående trin 1-3 og fortsæt som følger: 1) Drej Scroll/Select-knappen hen til Manual settings 2) Tryk på knappen for at bekræfte. 3) Tryk på Scroll/Select-knappen for at bekræfte, at du ønsker adgang til Wireless. 4) Tryk på Scroll/Select-knappen for at bekræfte, at du ønsker adgang til DHCP disable Manual settings Network profile Wireless DHCP Enable DHCP Disable Du får nu adgang til en menu, som giver dig mulighed for at indtaste forskellige IP opsætninger, as IP adresse, Subnet mask, gateway, foretrukken og alternativ DNS. 13

14 VæLG EN STATION Når din Internetradio har koblet sig på dit netværk, kan du vælge en station. 1) Tryk på Scroll/Select-knappen for at bekræfte, at du ønsker adgang til Station list. 2) Tryk på knappen for at bekræfte. Station list System settings 3) Tryk på Scroll/Select-knappen for at bekræfte, at du ønsker adgang til Stations og tryk igen for at bekræfte endnu en gang. Her kan du vælgen mellem 5 forskellige muligheder: Location Genre Search stations Popular stations 4) Drej Scroll/Select-knappen indtil du ser den mulighed, som du ønsker at vælge. New stations 5) Tryk på knappen for at bekræfte. Når du vælger Location får du en alfanumerisk lister over regionale programmer. 6) Drej Scroll/Select-knappen hen på den ønsede lokation.. 7) Tryk på knappen for at bekræfte. Africa Asia Angola Benin Radioen vil nu hente stationen fra listen. Når du vælger Genre under Stations får du en alfabetisk liste over forskellige stationstyper. Adult contemporary Alternative 1) Drej Scroll/Select-knappen for at kigge listen igennem. 2) Tryk på knappen for at bekræfte den ønskede type.. 14

15 Under Station list menuen har du flere valgmuligheder. Den første er My Favourites menuen, hvor du kan gemme dine yndlingsstationer. Når du lytter til en station, kan du gemme den bare ved at trykke på/holde Scroll/Select-knappen nede. Hvis din radio er registreret på Frontier s hjemmeside kan du se stationen under My Favourites under din konto. På side 23 kan du se, hvordan du registerer din intrnetradio på Frontier s hjemmeside.. Det er også fra Station list menuen på din Interneradio, at du søger efter internationale Podcasts eller tilføjer nye stationer til din favoritliste. Forvalgte stationer Når du finder en station, som du godt kan lide at lytte til, kan du gemme den som forvalgt station og således hurtigt lytte til den igen ved tryk på en enkelt knap. Du kan gemme op til 10 forvalgte stationer. 1) Tryk på Preset knappen, når du lytter til stationen. 2) Brug Scroll/Select-knappen til at scrolle frem til den første ledige plads eller til en bestemt plads, som du gerne vil gemme stationen under. 3) Tryk på Scroll/Select-knappen for at gemme stationen. Du ser en bekræftelse på skærmen. Preset saved Lyt til en forvalgt station Når du vil lytte til stationen igen - så 1) Tryk på Preset knappen. 2) Brug Scroll/Select-knappen til at scrolle gennem de forvalgte stationer. 3) Tryk på Scroll/Select-knappen for at vælge den ønskede station. 15

16 AFSPIL MuSIK VIA DIN MuSIC PLAyER Med Music Player en har du adgang til musikfiler, der er gemt på en PC, MAC eller NAS (Network Attached Storage) forbundet til det samme netværk, og du har mulighed for at lytte til musikfilerne gennem radioen. PC brugere: UPnP delte musikfiler styres typisk men ikke udelukkende via Windows Media Player som UPnP serveren i netværket. Det er også muligt med Twonky og andre UPnP servere. Se nærmere på side 24 i tillægget om, hvordan du sætter Windows Media Sharing op. Du har også adgang delte mapper med CIFS/ SMB fildeling. Se side 26 for yderligere information. NAS (Network Attached Storage) enheder: Har du også adgang til NAS fra radioen uanset om de understøtter UPnP sharing eller CIFS/SMB sharing. Se tillægget på side 29 for yderligere information. MAC computere: Se tillægget side 31 for yderligere information. Brugernavn/password Din Internerradio er som standard indstillet til at bruge din gæsteadgang, når du logger på den PC, hvor de delte musikfiler er gemt. Hvis denne adgang er slået fra eller der bruges andet brugernavn, er det nødvendigt at ændre brugernavn og password tilsvarende på internetradioen. Du sletter standard-gæstebrugernavnet ved at trykke på Back knappen. For at ændre brugernavn og password skal du vælge PC settings under menuen Media Player på din Internetradio. På side 12 kan du sen en detaljeret beskrivelse af, hvordan du indtaster brugernavn og password. Menupunkterne System settings og Main menu er genveje, der giver dig hurtig adgang til radioens systemopsætning og hovedmenu Sådan lytter du til musik fra delte filer 1) Tryk på Menu knappen for at få adgang til hovedmenuen: 2) Drej Scroll/Select-knappen hen til Music Player 3) Tryk på knappen for at bekræfte. UPnP 1) Vælg < Shared files > for at lede efter UPnP servere på netværket. Bemærk: Vent til radioen har fundet alle tilgængelige servere på netværket. Dette kan tage lidt tid afhængig af størrelsen og hastigheden på dit netværk. 2) Vælg servernavnet på listen 3) Åbn musikfolderen og få adgang til alle dine musikfiler. CIFS/SMB 1. Vælg < Shared folders > for at søge efter CIFS/SMB delte mapper på netværket. 2. Vælg den PC, NAS eller MAC som du ønsker at afspille musik fra. 3. Du vil se en liste over delte foldere i radioens display. Brug Scroll/Select knappen til at scrolle gennem listen. 4. Bekræft dit valg ved at trykke på Scroll/Select knappen. 5. Vælg de numre, som du ønsker at afspille. 6. Tryk på Scroll/Select knappen for at bekræfte. Navigering Brug tasterne og for at navigere rundt i Music Player eren. Det er IKKE muligt at spole hurtigt frem og tilbage ved at holde de to knapper nede. Tryk på for pause. 16

17 DVALE-FuNKTION Den letteste måde at indstille dvale-funktionen på, er ganske enkelt ved at trykke på Sleep knappen. Hvert tryk øger dvale-perioden med 15 minutter. Dvale-funktionen kan maksimal være på 60 minutter. Du kan også indstille dvale-funktionen via menusystemet. 1) Gå ind i hovedmenuen. 2) Drej Scroll/Select-knappen hen til Sleep 3) Tryk på knappen for at bekræfte. 4) Drej Scroll/Select for at øge dvale-perioden med 15 minutter per step. 5) Tryk på knappen for at bekræfte det ønskede interval. Music Player Sleep Det program, som du lytter til, vil slukke efter den forudvalgte periode, og radioen går i standby-tilstand. Du kan genoptage afspilningen ved at trykke på Standby knappen. Du kan altid se, hvor hvor lang til der er, til dil radio går i standby-tilstand ved at trykke på Sleep knappen. 17

18 INDSTIL TID OG DATO 1) Gå ind i hovedmenuen. 2) Drej Scroll/Select-knappen til System settings 3) Tryk på knappen for at bekræfte. 4) Drej Scroll Select-knappen til Time/Date: 5) Tryk på knappen for at bekræfte. 6) Tryk igen for at få adgang til Set Time/Date menuen. 7) Drej og tryk på Scroll/Select-knapen for at indtaste dato og klokkeslet. Alarms System settings Network Time/Date Set Time/Date Auto update : 30 Time/Date-menuen giver dig 4 yderligere muligheder: Automatisk opdatering (Auto update) Denne funktion opdaterer automatisk klokkeslet og dato. Sørg for at din Internetradio har god forbindelse til Internettet, inden du vælger automatisk opdatering. Indstil format (Set format) Vælg om du vil have klokkeslet vist i 12 eller 24 timers format. Skift mellem de to formater ved at dreje the Scroll/Select-knappen og bekræft med et tryk på knappen. Indstil tidszone (Set time zone) Når du vælger din egen tidszone, vil aktuel tid og dato automatisk blive opdateret. Brug Scroll/ Select-knappen til at scrolle gennem mulighederne og bekræft din tidszone ved at trykke på knappen. Sommertid/vintertid (Daylight savings) Vælg om du ønsker funktionen slået til eller fra. UTC +00:30: UTC +01:00: Madrid, Amsterdam... Bemærk: Tryk på Standby knappen, hvis du vil slukke for din internetradio. Hvis du trykker på On/Off knappen nulstiller du tid og dato. Dine alarmindstillinger bibeholdes dog. 18

19 INDSTIL ALARMEN Du skal indstille tid og dato, før du kan indstille en alarm. 1) Tryk på Alarm knappen. 2) Tryk 2 gange på Scroll/Select-knappen for at aktivere alarmen. 3) Drej Scroll/Select-knappen hen til Time: 4) Tryk på knappen for at bekræfte. 5) Vælg klokkelset ved at dreje Scroll/Selectknapen og tryk på den for at bekræfte. 6) Drej Scroll/Select-knappen hen til Mode for at vælge alarmtype - enten eller Buzzer. 7) Drej Scroll/Select-knappen hen til Preset: Last listened og tryk for at bekræfte. Denne funktion virker kun, når radioen er sat i Internetradio mode. 8) Scroll igennem listen over forvalgte stationer ved at dreje Scroll/Select-knappen. 9) Tryk på knappen for at bekræfte dit valg. 10) Drej Scroll/Select-knappen til Frequency. 11) Scroll gennem mulighederne ved at dreje Scroll/Select-knapppen Daily - Once - Weekends - Weekdays og bekræft dit valg ved at trykke på knappen. 12) Tryk igen for at bekræfte. 13) Drej Scroll/Select-knappen hen til Volume. 14) Drej Scroll/Select-knappen for at indstille volumen mellem 1 og ) Tryk på knappen for at bekræfte. 16) Drej Scroll/Select-knappen hen til Save. 17) Tryk på Scroll/Select-knappen for at gemme alarm-indstillingerne. Alarm 1: Off [00.00] Alarm 2: Off [00.00] Enable: On Time: Time:22.15 Mode: Preset: Last listened Frequency: Daily Frequency: Daily Volume: 10 Volume: 10 Save Alarm saved 19

20 Du kan også indstille alarmen via radioens menusystem. 1) Gå ind i hovedmenuen. 2) Drej Scroll/Select-knappen hen til Alarms 3) Tryk på knappen for at bekræfte. Fortsæt fra punkt 2) på foregående side. Sleep Alarms Når din radio er i standby-tilstand vil du se alarmsymbolet på displayet. Note 1: Hvis du laver en fejlindtastning eller fortryder dit valg, kan du altid gå tilbage til det tidigere display ved at trykke på Back knappen. Note 2: Du kan indstille lydstyrken på alarmen til det ønskede niveau, inden du slukker for radioen og gemme den i hukommelsen. Hvis du sætter volumen til minimum, kan du risikere ikke at høre alarmen, når den kommer. Alarm 2 indstilles på samme måde som alarm 1. SNOOZE FuNKTION Snooze-funktionen hænger sammen med alarmfunktionen. Når en alarm går i gang, kan du stoppe den midlertidigt ved at trykke på Snooze knappen. 1 tryk = 5 minutter 2 tryk = 10 minutter 3 tryk = 15 minutter 4 tryk = 30 minutter 20

21 ANDRE FuNKTIONER Fra System settings menuen har du adgang til følgende 4 undermenuer. SPROG Du kan vælge mellem 12 forskellige sprog i displayet i din Internetradio. 1) Drej Scroll/Select-knappen hen til Language 2) Tryk på knappen for at bekræfte. 3) Vælg det ønskede sprog ved at dreje Scroll/ Select knappen og tryk på den for at bekræfte dit valg. Alarms System settings Time/Date Language BAGGRUNDSBELYSNING Du kan vælge om du ønsker at baggrundsbelysningen i displayet skal være tændt eller slukket, når din Internetradio er i standbytilstand: 1) Drej Scroll/Select-knappen hen til LCD standby backlight 2) Tryk på knappen for at bekræfte. 3) Vælg mellem de to muligheder og bekræft ved at trykke på Scroll/Select-knapen. Language LCD standby backlight FABRIKSINDSTILLING Hvis du gendanner fabriksindstillingerne vil du slette din Internetradio s hukommelse fuldstændigt og herved slette dine WEP/WPA/WPA2 koder og andre indstillinger. Din Internetradio bliver således bragt tilbage til samme tilstand, som da du købte den. 1) Drej Scroll/Select-knappen til Factory Reset 2) Tryk på knappen for at bekræfte. 3) Vælg yes, hvis du ønsker at at fortsætte. LCD standby backlight Factory Reset 21

22 ANDRE FuNKTIONER (fortsat) SOFTWARE-OPDATERING Vi anbefaler, at regelmæssigt checker for software-opdateringer. 1) Drej Scroll/Select-knappen hen til software update 2) Tryk på knappen for at bekræfte. Factory Reset Software update Du har nu to valgmuligheder: Vælg Auto-check setting for at lade radioen checke automatisk for hver 15 minutter eller du kan vælge Check now for opdatering med det samme, hvis der er tilgængelige opdateringer. Vær opmærksom på, at software-opdateringer kan tage adskillige minutter. Derfor - sluk ikke din Internetradio, før opdateringen er fuldstændig gennemført. I modsat fald risikerer du permanent skade på din Internetradio. INFO Her kan du se serienummeret på din Internetradio og få information om aktuel hardware/ software version m.v. Software update Info 22

23 REGISTRERING Med en registreret brugerkonto har du adgang til og kan nyde godt af forskellige muligheder for at styre din Internetradio fra Frontiers hjemmeside. Start med at registrere dig på Du kan registrere lige så mange radioer under samme konto, som du ønsker. Det eneste du har brug for er den enkelte radios unikke adgangskode. Adgangskoden finder du, når du lytter til musik fra din Internetradio. Så trykker du blot på BACK knappen og vælger derefter Help menuen. Vælg Get Access Code, og adgangskoden ses i displayet i SYKTAHW format. Vi anbefaler kraftigt, at du logger dig på Frontiers hjemmeside og registrerer dig som bruger, så du kan få fuld fornøjelse af din Internetradio. Du kan tilføje så mange radioer, du vil under samme konto, og synkronisere dine favoritter med andre radioer. Vælg My preferences på hjemmesiden for at tilføje flere radioer. Indtast den pågældende Internetradios adgangskode og føj den til din konto. Hvis du finder en station, som du gerne vil have tilføjet som en af dine favoritter, klikker du bare på ikonet, og stationen vil blive føjet til listen over dine favoritter. Du kan nu se stationen i listen over dine favoritter og vælge den i menuen My favourites på din Internetradio. Hvis du kender en station, som er streamet, men ikke findes på listen, kan du tilføje stationen, hvis radioen understøtter det pågældende streamingformat. Start med at kopiere URLadressen. Gå ind i menuen My added stations og vælg Add another station. Udfyld de nødvendige felter, og du kan nu finde den nye station ved at vælge Internet Radio og derefter My added stations på din Internetradio. Søg om ny station Hvis du gerne vil lytte til en radiostation, som du ikke kan finde i listen over tilgængelige stationer, kan du gå ind på Frontiers hjemmeside og sende en anmodning om at få stationen tilføjet på listen. Mine favoritter På Frontiers hjemmeside kan du oprette en liste over dine egne favoritter under My favourites. Du kan søge efter en radiostation, en genre eller en lokation akkurat som på din Internetradio. Når du finder en station, som du gerne vil lytte kan, kan du tilføje den til My favourites bare ved at trykke/holde Scroll/Select-knappen nede. Den liste, som du ser i My favourites på Frontiers hjemmeside, svarer nøjagtigt til listen i My favourites i din Internetradio. My favourites - menuen indeholder kun de radiostationer, som allerede findes i Frontiers liste over stationer. 23

24 OPSæTNING AF FILDELING I WINDOWS MEDIA PLAyER 11 Når du har downloaded /installeret Windows Media Player 11 eller højere version til Windows XP og forbundet radioen til netværket, er det nødvendigt at sætte media sharing op for at kunne dele musikfiler med din radio. Du kan dele musikfiler som f.eks. Windows Media Audio (.wma), MP3 (.mp3) og WAV (.wav) filer. Det er ikke muligt at dele filer fra indsatte CD ere. For at dele en fil i dit bibliotek, skal originalfilen være gemt i en af dine viste mapper. Media Player viser automatisk de foldere, som oftest bruges til at gemme digitale filer i, herunder My Music, My Pictures og My Videos. Herudover understøttes playlister som Windows Media playlist (.wpl) og MP3 playlist (.m3u). Firewall: Hvis du har en firewall aktiveret skal du sikre dig, at din Internetradio har lov til at koble op på Internettet. Har den ikke det, vil firewall en ikke tillade oprettelse af forbindelse fra Internetradioen til WMP11 UPnP serveren. Vi anbefaler, at du deaktiverer firewall en under opsætningen, som er beskrevet i efterfølgende punkt 1-5. Efter opsætningen skal du aktivere firewall en igen og give de nødvendige tilladelser. Sådan opsætter du fildeling i Windows Media Player Windows Media Player 11, klik på den lille pil neden under fanen Bibliotek og derefter på Media Sharing 24

Brugervejledning. Trådløst Internet musikcenter

Brugervejledning. Trådløst Internet musikcenter Brugervejledning Trådløst Internet musikcenter ClAssic V Wi-Fi LAN FM DAB/DAB+ (findes ikke på alle mdeller) Get lcal bradcast f yur favurite channels frm anywhere in the wrld Cpyright OXX Digital 2008

Læs mere

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brugerhåndbog Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Indhold Sikkerhedsinformation 3 FCC-information 4 Indhold i æsken 5 Hurtigvejledning til internetradio 6 Dette har man brug

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi OWNER S MANUAL NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi Indhold: Introduktion, Opsætning, WiFi-modtagelse...3 Knapper på toppen, Fjernbetjeningens funktioner...5 Knapper

Læs mere

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect og fjernbetjening med ConnectR app til iphone og Android Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Logitech. Brugervejledning

Logitech. Brugervejledning Logitech Brugervejledning Brugervejledning til Squeezebox Boom 1 Indhold Tak...3 Sådan får du hjælp...3 Kassen indeholder...4 Systemkrav...4 Oversigt over Boom-systemet...5 Fjernbetjening...5 Frontpanel...6

Læs mere

Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769)

Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769) Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769) Betjeningsvejledning Indhold Bemærkninger om anvendelse af disse instruktioner... 3 Advarselssymboler og nøgleord,

Læs mere

Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet

Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet MEDION LIFE P89626 (MD 86407) Håndbog *1 GB svarer til 1 milliard byte. Den faktiske anvendelige lagerkapacitet kan variere. Indhold Bemærkninger om

Læs mere

HD medieafspiller. O!Play HD2. Brugervejledning

HD medieafspiller. O!Play HD2. Brugervejledning HD medieafspiller / O!Play HD2 Brugervejledning DA5763 Første udgave August, 2010 Ophavsret 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning <Fulde version> Betjeningsvejledning Trådløst højttalersystem Model nr. SC-ALL2 Tak fordi du har købt dette produkt. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt,

Læs mere

Brugermanual. EnVivo HD Media Player 1 PO-1059

Brugermanual. EnVivo HD Media Player 1 PO-1059 Brugermanual EnVivo HD Media Player 1 CONTENT Vigtig!... 5 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 SPECIFICATIONS... 7 Filindhold... 7 Pakkens indhold... 8 Front og overside...

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Pakken Indeholder... 5 2.2 Oversigt over Kameraet... 6 2.3 Installation af Hardware... 6 3 Få Adgang til Kameraet... 7 3.1 Søgeværktøj...

Læs mere

Dansk (Danish) - Indhold

Dansk (Danish) - Indhold Dansk (Danish) - Indhold Indledning Betjeningsprincipper Fjernbetjening Gør musikken tilgængelig Omslagsbillede Gør fotos tilgængelige Gør hjemmesider tilgængelige Daglig brug af BeoPlayer Opret og rediger

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://da.yourpdfguides.com/dref/786774

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://da.yourpdfguides.com/dref/786774 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

My Net. AC1300 Router. Brugervejledning

My Net. AC1300 Router. Brugervejledning My Net AC1300 Router Brugervejledning WD Service og Support Hvis du oplever et problem, beder vi dig give os en mulighed for at løse problemet, inden du returnerer produktet. De fleste tekniske supportspørgsmål

Læs mere

Acer MG 3001-P Brugervejledning. Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning

Acer MG 3001-P Brugervejledning. Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning Acer MG 3001-P Brugervejledning Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning Copyright 2005 Acer Incorporated Alle rettigheder forbeholdes. Acer MG3001-p Brugervejledning Først udgivet: May 2005 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0 Stora Brugervejledning 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Marts 2011 202-10797-02 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

WD TV. Live WD TV. Live Plus. HD Media Players. Brugervejledning

WD TV. Live WD TV. Live Plus. HD Media Players. Brugervejledning WD TV Live WD TV Live Plus HD Media Players Indholdsfortegnelse 1 Vigtige oplysninger til brugerne................. 1 Vigtigt sikkerhedsinstruktioner............................. 1 WD Service og Support.................................

Læs mere

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106)

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Oversigt over din fjernbetjening Indholdsfortegnelse 1. Indholdet af pakken... 2 STB:Til betjening af digitalmodtager. TV: Til betjening af Samsung

Læs mere

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

Din bruksanvisning MEDION LIFE P89626 MD 86407 http://no.yourpdfguides.com/dref/4572207

Din bruksanvisning MEDION LIFE P89626 MD 86407 http://no.yourpdfguides.com/dref/4572207 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Læs mere