Brugervejledning Internet radio

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning Internet radio"

Transkript

1 Tuned into The world Brugervejledning vantage 1

2 INDHOLD Sikkerhedsinformation... 3 Sikkerhedsforskrsifter... 4 Gode råd... 5 Radioen set forfra... 6 Radioen et bagfra... 7 Stik til strømforsyning Menustruktur... 8 Kom hurtigt i gang Opkobling til netværk Vælg en station Forvalgte stationer Afspil musik fra Media Player Dvale-funktion Indstil tid og dato Indstil alarm Snooze-funktion Andre funktioner Sprog LCD baggrundsbelysning Fabriksindstilling Software-opdatering Info Registrering Tillæg Opsætning af fildeling i Windows Media Player Opsætning af CIFS/SMB på PC eller NAS Opsætning af fildeling ved hjælp af Vista Simple File Sharing Typisk opsætning i hjemmenetværk Opsætning af fildeling i Mac OS Fejlfinding Tekniske specifikationer

3 SIKKERHEDSINFORMATION Det pilformede lyn i den ligesidede trekant er ment som en advarsel til brugeren om tilstedeværelsen af uisolerede dele i kabinettet, som fører risikable spændinger af en sådan størrelse, at den kan give personer elektrisk stød. Udråbstegnet i den ligesidede trekant er ment som en advarsel til brugeren om tilstedeværelsen af vigtige informa-tion omkring betjening, servicering og vedligeholdelse af apparatet For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød osv.: 1. Læs denne instruktion nøje og gem den til senere brug. 2. Hver opmærksom på alle advarsler. 3. Følg instruktionerne. 4. Anvend ikke radioen i nærheden af vand. 5. Brug en blød, tør klud for at rengøre radioen. Til genstridige pletter bruges der en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. Brug aldrig sprit, rense-benzin eller andre opløsningsmidler, da det vil ødelægge overfladen. 6. Blokker ikke ventilationsåbninger med aviser, gardiner o.l., da dette kan medføre overophedning. 7. Placer aldrig radioen i direkte sollys og udsæt den ikke for ekstrem varme. 8. Udskift aldrig den originale ledning til strømforsyning uden først at have konsulteret en fagmand. 9. Beskyt strømkablet mod brud og spidse genstande. Ødelægges kablet, skal det udskiftes af fagmand. 10. Anvend kun ekstraudstyr, som er godkendt af leverandøren. 11. Skal radioen ikke bruges i længere tid, bør stikket tages ud af kontakten for at minimere risikoen for ødelæggelse af apparatet. 12. Tag stikket ud af radioen i tilfælde af tordenvejr. 13. Al service på radioen skal udføres af en fagmand. 14. Radioen må ikke udsættes for vand eller væsker. Beholdere/ting indeholdende vand/ væsker (vaser og lignende) må ikke placeres oven på radioen. 15. Venligst læs label på bagsiden af radioen for oplysning om input/output og andre tekniske informationer. 3

4 SIKKERHEDSFORSKRIFTER Kommer radioen fra kolde omgivelser som f.eks. et koldt bagagerum til en var stue, bør radioen ikke tages i brug med det samme. Mødet med den varme stue, kan medføre, at der kan dannes kondensvand, som kan ødelægge radioens elektronik. Vent derfor til den har opnået stuetemperatur efter et par timer. - Det bør altid være let at kunne afbryde strømme til radioen, ved at trække stikket ud. - Fjern ALDRIG bagplade eller andre afdækninger, da dette kan være forbundet med livsfare. - Dæk ALDRIG radioens ventilationsåbninger, da dette kan medføre overophedning. Sørg for der altid er 5 cm frirum på alle sider af radioen for at sikre den fornødne ventilation. - Brug ALDRIG radioen, hvis kabinettet er flækket eller på anden måde beskadiget. Sørg altid for, at radioen er placeret på en solid vandret overflade. - Stil ALDRIG radioen i ekstrem varme eller kulde og placer den i behørig afstand fra radiatorer og kogeplader. - Udsæt ALDRIG radioen for regn, fugt eller støv. Spildes der vand i radioen, kan fugten forsage kortslutning. Sluk OMGÅENDE for radioen og kontakt en fagmand. - Forsøg ALDRIG selv at reparere radioen. Enhver reparation skal udføres af fagfolk. 4

5 GODE RÅD Firmware Dette produkts firmware opdateres kontinuerligt, hvorfor burgersnitfladen kan afvige fra denne manual. USEFUL INFORMATION Hjælp & granti: Firmware Licenser The firmware of this product is continuously updated, produkt which er means baseret that på the teknologi user interface ejet af may Dette Microsoft vary slightly Corporation from this og manual. på en licens fra Microsoft Licensing GP. Anvendelse eller distribution af Support denne teknologi & warranty: udover i forbindelse med dette produkt er ikke tilladt uden licens fra Microsoft Corporation og/eller Microsoft Licensing License information GP. This product includes technology owned by Microsoft Corporation and under a licence from Mi- Certificering Denne crosoft Internetradio Licensing GP. er Use certificeret or distribution i h.t. CE of such specifikationerne. technology outside of this product is prohibited without a licence from Microsoft Corporation WEEE and/or Microsoft Licensing, GP as applicable. vantage Internet Eftertryk radio ikke tilladt OXX Digital OXX Digital forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer og for-bedringer på fremtidige produkter og dokumentation. FCC ID FFC This IDdevice complies with Part 15 of the FCC Denne rules. Operation enhed i overensstemmelse is subject to the following med Part two 15 i conditions: FCC-reglerne. Brug af enheden er underkastet følgende to betingelser: 1. This device may not cause harmful interference. 1. Enheden må ikke forårsage skadelig interferens. 2. This device must accept any interference 2. Denne received enhed including skal acceptere interference enhver interferens, that may der cause kan medføre undesired uønsket operation. operation. Adaptor CertificationsElektrisk og elektronisk udstyr This (EEE ) is indeholder certified materialer, according to the komponenter CE specifications. og stoffer, der kan være farlige og skadelige WEEE for menneskers sundhed og for Electrical and miljøet, electronic når equip-ment affaldet af elektrisk (EEE) contains materials, ( WEEE ) ikke parts bortskaffes and substan- og elektronisk udstyr korrekt. ces, which can be dangerous to Derfor må udstyr, the som environment er mærket med and WEEE harmful to logoet ( som vist human til venstre health ), ikke if waste bortskaffes of electrical sammen med husholdningsaffaldet, and electronic equipment men skal (WEEE) indsamles særskilt. is not disposed of correctly. Til dette formål har Equipment, alle kommuner which is etableret marked with indsamlingsordninger, the WEEE logo (as shown hvor above, affald af should elektrisk not og be elektronisk thrown away udstyr with gratis your kan household afleveres waste. af borgere Contact på genbrugsstationer your local authority eller waste andre disposal indsamlingssteder department, eller as they hentes will direkte be able fra to husholdningerne. provide details of Nærmere the recycling information options skal available indhentes in your hos area. kommunens tekniske forvaltning. All rights reserved OXX Digital September Subject to modification and improvement of future products and documentation without prior notice. Brug kun strøm adaptoren som er angivet i manualen. Brug af en ikke godkendt strøm adapter vil bryde garantien og i værste tilfælde ødelægge radioen. KASSENS INDHOLD Internetradio Brugervejledning Quick guide Garantikort BOX CONTENTS 9V adapter EU og UK stik User guide Quick guide Warranty card Adaptor 9V EU and UK mains power plug (not in the US) 5

6 RADIOEN SET FORFRA Display Højttaler Scroll/Select Volumenkontrol Alarm (Tilbage) Preset (Afspil/pause) Snooze (Frem) Info Mode On/Off Back Menu Sleep Standby Scroll/Select - Volumenkontrol Drej for at scrolle gennem menuerne Tryk for at vælge et menupunkt Drej for at skrue op/ned for lydstyrken Alarm ( Tilbage *) Indstil alarmen. Se side 19 for flere oplysninger. Preset ( Afspil/pause *) Tryk for at gemme eller afspille forvalgte stationer (max. 10). Se side 15 for flere oplysninger. Snooze ( Frem *) Indstil snooze tid (max. 30 minutter). Se side 20 for flere oplysninger. Info Tryk for at se aktuel information, f.eks. dato og tidspunkt. Der er forskellige muligheder i Internetradio og Music Player. Mode Skift mellem Internetradio og Music Player Back Tryk på knappen for at gå tilbage til den foregående menu eller det foregående skærmbillede, f.eks. hvis du fortryder et valg eller laver en fejl ved indtastning. Menu Tryk for at gå til toppen af Internetradio og Media Player hovedmenuen. Sleep Indstil dvale-tid (max. 60 minutter). Se side 17 for yderligere oplysninger. Standby Sæt Internetradioen in standby-mode On/off Tænd/sluk Internetradioen *) Funktioner nævnt i prantesctions omhandle Media Player- funktionen. 6

7 RADIOEN SET BAGFRA trol Batteriholder (6 C Alkaline batterier) STIK TIL STRøMFORSyNING Sådan skifter du stikket US stik 1 CLICK CLICK CLICK UK stil EU stil 1. Tryk på PUSH knappen 3. Fjern stikket 4. Sæt det stik i, som du skal bruge 2. Skub stikket opad 5. Skub stikket nedad indtil du hører en CLICK lyd 7

8 MENuSTRuKTuR Hovednenu Station list My Favourites Stations Location Genre Search stations Popular stations New stations Podcasts Location Genre Search podcasts My Added Stations Help Get access code FAQ Music Player Shared files (UPnP) Shared folders (CIFS/SMB) PC settings User name Password System settings Main menu Alarms Alarm 1 Enable On/Off Time Mode Buzzer Preset: Last listened Preset 1 Preset 2 Preset 3 Preset 4 Preset 5 Preset 6 Preset 7 Preset 8 Preset 9 Preset 10 Frequency Daily Once Weekends Weekdays Volume 1-20 Save Alarm 2 (as alarm 1) Sleep Set/show sleep time 8

9 System settings Network Internet Wizard View settings Active connection MAC Address DHCP PC Settings SSID IP Settings IP Address Subnet mask Gateway address Primary DNS Secondery DNS Manual settings Wireless DHCP Enable DHCP Disable Network profile Time /Date Set Time/Date Auto update Update from NETWORK No update Set format 12/24 hour form. Set timezone Daylight savings Language Danish English (GB) English (US) Finnish French German Italian Netherlands Norwegian Portuguese Spanish Swedish LCD Standby Backligh Always on Off Factory reset Software update Info SW version Radio ID 9

10 KOM HuRTIGT I GANG Du har brug for følgende: En bredbåndsforbindelse. Et trådløst access point (WiFi) eller en trådløs router forbundet til din Internetforbindelse. Hvis dit trådløse netværk er krypteret ved hjælp af enten Wired Equivalent Privacy (WEP) eller Wi-Fi Protected Access (WPA & WPA2) skal du være i besiddelse af WEP eller WPA/ WPA2 koden for at forbinde din Internetradio til netværket. Hvis du ikke kender koden, skal du kontakte din netværksudbyder eller din routerleverandør. Hvis dit netværk er sat op til kun at tillade adgang for kendte enheder, skal du indtaste radioens MAC adresse i dit access point eller din trådløse router. For at finde radioens MAC adresse skal du gå ind i menusystemet på følgende måde: 1. Hovedmenu (Main menu) 2. Systemopsætning (System setteings) 3. Netværk (Network) 4. Se opsætning (View settings) 5. MAC adresse (MAC address) Se i manualen til dit trådløse access point, hvordan du indtaster din MAC adresse. Før du kan fortsætte skal du sikre dig, at dit trådløse access point er tændt og har forbindelse til din bredbåndsforbindelse. For at sikre dig, at denne del af systemet fungerer, bør du læse de instruktioner, som fulgte med dit trådløse access point. 10

11 OPKOBLING TIL NETVæRK Trin 1 - Tænd for radioen og gå på Internettet Start med at slutte strøm til din Internetradio og tænd den ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Starting Efter et par sekunder viser displayet: Tryk på Scroll/Select knappen for at bekræfte, at du ønsker adgang til Internetradio-funktionen. Internet Radio Music Player Vent minutter, og radioen vil bede dig vælge et netværk fra listen. Network wizard scanning Trin 2 Opkobling til det trådløse netværk 1) Drej Scroll/Select knappen for at scrolle gennem listen over netværk. 2) Tryk på knappen, når navnet på dit netværk ses i displayet. Hvis dit netværk ikke kræver brug af WEP/WPA/ WPA password vil radioen blive forbundet med Internettet, og displayet vil vise: Station list System settings 11

12 OPKOBLING TIL NETVæRK (fortsat) Hvis du bliver bedt om at indtaste et WEP/WPA/ WPA2 password, vil displayet vise følgende: WiFi Device = navnet på dit trådløse internet access point. 1) Tryk på Scroll/Select knappen, og displayet vil vise følgende billede, hvor du kan indtaste dit password: 2) Drej Scroll/Select knappen gennem den alfanumeriske karakterliste. Linie 1 = tal - Linie 2 = bogstaver 3) Tryk på Scroll/Select knappen for at vælge den markerede karakter.. WiFi Device [Rescan] Key: [Set] , OK Key: [xxxxxxxx] , OK Tryk på Back-knappen, hvis du laver en fejl under indtastningen af dit password Bemærk: Der er forskel på store og små bogstaver i WEP/WPA/WPA2 passwordet Når du har indtastet den sidste karakter af dit password å denne måde, scroller du hen til OK og trykker på Scroll/Select-knappen for at gemme dit password. Bemærk: Radioen husker dit WEP/WPA/WPA2 password til dit netværk eller andre netværk, som du tidligere har benyttet. Der er ingen grund til at taste koderne ind igen, medmindre du har sat din internetradio tilbage til fabriksindstilling. Radioen vil nu uden problemer koblet op på det trådløse netvækr og displayet vil vise: Tryk på Scroll/Select-knappen for at gå ind i Station list menuen, hvor du har yderligere 5 forskellige valgmuligheder. Hvis du vælger Hjælp, vil du i displayet kunne se den adgangskode, som du har brug for, for at kunne registrere din internetradio online. Du kan også få svar på ofte stillede spørgsmål (FAQs). Station list System settings My Favourites Stations Podcasts My Added Stations My Added Stations Help 12

13 Trin 3 Opkobling til et andet trådløst netværk Ønsker du på et senere tidspunkt at tage din internetradio med dig til et andet sted eller at koble op på et andet netværk, skal du gøre følgende: 1) Gå ind i hovedmenuen. 2) Dreje Scroll/Select-knappen hen til System settings 3) Tryk på knappen for at bekræfte. 4) Tryk på Scroll/Select-knappen for at bekræfte, at du ønsker adgang til Network 5) Tryk på Scroll/Select-knappen for at bekræfte, at du ønsker adgang til Internet Wizard 6) Vælg det ønskede netværk fra listen. Internet Radio Music Player Sleep Alarms Alarms System settings Network setup Time setup Internet Wizard View Settings Din internetradio vil nu koble sig på netværket, medmindre du bliver bedt om at indtast et WEP/ WPA/WPA2 password. Se på foregående side, hvordan du gør. Du kan naturligvis også konfigurere adgang til netværket manuelt. Følg ovenstående trin 1-3 og fortsæt som følger: 1) Drej Scroll/Select-knappen hen til Manual settings 2) Tryk på knappen for at bekræfte. 3) Tryk på Scroll/Select-knappen for at bekræfte, at du ønsker adgang til Wireless. 4) Tryk på Scroll/Select-knappen for at bekræfte, at du ønsker adgang til DHCP disable Manual settings Network profile Wireless DHCP Enable DHCP Disable Du får nu adgang til en menu, som giver dig mulighed for at indtaste forskellige IP opsætninger, as IP adresse, Subnet mask, gateway, foretrukken og alternativ DNS. 13

14 VæLG EN STATION Når din Internetradio har koblet sig på dit netværk, kan du vælge en station. 1) Tryk på Scroll/Select-knappen for at bekræfte, at du ønsker adgang til Station list. 2) Tryk på knappen for at bekræfte. Station list System settings 3) Tryk på Scroll/Select-knappen for at bekræfte, at du ønsker adgang til Stations og tryk igen for at bekræfte endnu en gang. Her kan du vælgen mellem 5 forskellige muligheder: Location Genre Search stations Popular stations 4) Drej Scroll/Select-knappen indtil du ser den mulighed, som du ønsker at vælge. New stations 5) Tryk på knappen for at bekræfte. Når du vælger Location får du en alfanumerisk lister over regionale programmer. 6) Drej Scroll/Select-knappen hen på den ønsede lokation.. 7) Tryk på knappen for at bekræfte. Africa Asia Angola Benin Radioen vil nu hente stationen fra listen. Når du vælger Genre under Stations får du en alfabetisk liste over forskellige stationstyper. Adult contemporary Alternative 1) Drej Scroll/Select-knappen for at kigge listen igennem. 2) Tryk på knappen for at bekræfte den ønskede type.. 14

15 Under Station list menuen har du flere valgmuligheder. Den første er My Favourites menuen, hvor du kan gemme dine yndlingsstationer. Når du lytter til en station, kan du gemme den bare ved at trykke på/holde Scroll/Select-knappen nede. Hvis din radio er registreret på Frontier s hjemmeside kan du se stationen under My Favourites under din konto. På side 23 kan du se, hvordan du registerer din intrnetradio på Frontier s hjemmeside.. Det er også fra Station list menuen på din Interneradio, at du søger efter internationale Podcasts eller tilføjer nye stationer til din favoritliste. Forvalgte stationer Når du finder en station, som du godt kan lide at lytte til, kan du gemme den som forvalgt station og således hurtigt lytte til den igen ved tryk på en enkelt knap. Du kan gemme op til 10 forvalgte stationer. 1) Tryk på Preset knappen, når du lytter til stationen. 2) Brug Scroll/Select-knappen til at scrolle frem til den første ledige plads eller til en bestemt plads, som du gerne vil gemme stationen under. 3) Tryk på Scroll/Select-knappen for at gemme stationen. Du ser en bekræftelse på skærmen. Preset saved Lyt til en forvalgt station Når du vil lytte til stationen igen - så 1) Tryk på Preset knappen. 2) Brug Scroll/Select-knappen til at scrolle gennem de forvalgte stationer. 3) Tryk på Scroll/Select-knappen for at vælge den ønskede station. 15

16 AFSPIL MuSIK VIA DIN MuSIC PLAyER Med Music Player en har du adgang til musikfiler, der er gemt på en PC, MAC eller NAS (Network Attached Storage) forbundet til det samme netværk, og du har mulighed for at lytte til musikfilerne gennem radioen. PC brugere: UPnP delte musikfiler styres typisk men ikke udelukkende via Windows Media Player som UPnP serveren i netværket. Det er også muligt med Twonky og andre UPnP servere. Se nærmere på side 24 i tillægget om, hvordan du sætter Windows Media Sharing op. Du har også adgang delte mapper med CIFS/ SMB fildeling. Se side 26 for yderligere information. NAS (Network Attached Storage) enheder: Har du også adgang til NAS fra radioen uanset om de understøtter UPnP sharing eller CIFS/SMB sharing. Se tillægget på side 29 for yderligere information. MAC computere: Se tillægget side 31 for yderligere information. Brugernavn/password Din Internerradio er som standard indstillet til at bruge din gæsteadgang, når du logger på den PC, hvor de delte musikfiler er gemt. Hvis denne adgang er slået fra eller der bruges andet brugernavn, er det nødvendigt at ændre brugernavn og password tilsvarende på internetradioen. Du sletter standard-gæstebrugernavnet ved at trykke på Back knappen. For at ændre brugernavn og password skal du vælge PC settings under menuen Media Player på din Internetradio. På side 12 kan du sen en detaljeret beskrivelse af, hvordan du indtaster brugernavn og password. Menupunkterne System settings og Main menu er genveje, der giver dig hurtig adgang til radioens systemopsætning og hovedmenu Sådan lytter du til musik fra delte filer 1) Tryk på Menu knappen for at få adgang til hovedmenuen: 2) Drej Scroll/Select-knappen hen til Music Player 3) Tryk på knappen for at bekræfte. UPnP 1) Vælg < Shared files > for at lede efter UPnP servere på netværket. Bemærk: Vent til radioen har fundet alle tilgængelige servere på netværket. Dette kan tage lidt tid afhængig af størrelsen og hastigheden på dit netværk. 2) Vælg servernavnet på listen 3) Åbn musikfolderen og få adgang til alle dine musikfiler. CIFS/SMB 1. Vælg < Shared folders > for at søge efter CIFS/SMB delte mapper på netværket. 2. Vælg den PC, NAS eller MAC som du ønsker at afspille musik fra. 3. Du vil se en liste over delte foldere i radioens display. Brug Scroll/Select knappen til at scrolle gennem listen. 4. Bekræft dit valg ved at trykke på Scroll/Select knappen. 5. Vælg de numre, som du ønsker at afspille. 6. Tryk på Scroll/Select knappen for at bekræfte. Navigering Brug tasterne og for at navigere rundt i Music Player eren. Det er IKKE muligt at spole hurtigt frem og tilbage ved at holde de to knapper nede. Tryk på for pause. 16

17 DVALE-FuNKTION Den letteste måde at indstille dvale-funktionen på, er ganske enkelt ved at trykke på Sleep knappen. Hvert tryk øger dvale-perioden med 15 minutter. Dvale-funktionen kan maksimal være på 60 minutter. Du kan også indstille dvale-funktionen via menusystemet. 1) Gå ind i hovedmenuen. 2) Drej Scroll/Select-knappen hen til Sleep 3) Tryk på knappen for at bekræfte. 4) Drej Scroll/Select for at øge dvale-perioden med 15 minutter per step. 5) Tryk på knappen for at bekræfte det ønskede interval. Music Player Sleep Det program, som du lytter til, vil slukke efter den forudvalgte periode, og radioen går i standby-tilstand. Du kan genoptage afspilningen ved at trykke på Standby knappen. Du kan altid se, hvor hvor lang til der er, til dil radio går i standby-tilstand ved at trykke på Sleep knappen. 17

18 INDSTIL TID OG DATO 1) Gå ind i hovedmenuen. 2) Drej Scroll/Select-knappen til System settings 3) Tryk på knappen for at bekræfte. 4) Drej Scroll Select-knappen til Time/Date: 5) Tryk på knappen for at bekræfte. 6) Tryk igen for at få adgang til Set Time/Date menuen. 7) Drej og tryk på Scroll/Select-knapen for at indtaste dato og klokkeslet. Alarms System settings Network Time/Date Set Time/Date Auto update : 30 Time/Date-menuen giver dig 4 yderligere muligheder: Automatisk opdatering (Auto update) Denne funktion opdaterer automatisk klokkeslet og dato. Sørg for at din Internetradio har god forbindelse til Internettet, inden du vælger automatisk opdatering. Indstil format (Set format) Vælg om du vil have klokkeslet vist i 12 eller 24 timers format. Skift mellem de to formater ved at dreje the Scroll/Select-knappen og bekræft med et tryk på knappen. Indstil tidszone (Set time zone) Når du vælger din egen tidszone, vil aktuel tid og dato automatisk blive opdateret. Brug Scroll/ Select-knappen til at scrolle gennem mulighederne og bekræft din tidszone ved at trykke på knappen. Sommertid/vintertid (Daylight savings) Vælg om du ønsker funktionen slået til eller fra. UTC +00:30: UTC +01:00: Madrid, Amsterdam... Bemærk: Tryk på Standby knappen, hvis du vil slukke for din internetradio. Hvis du trykker på On/Off knappen nulstiller du tid og dato. Dine alarmindstillinger bibeholdes dog. 18

19 INDSTIL ALARMEN Du skal indstille tid og dato, før du kan indstille en alarm. 1) Tryk på Alarm knappen. 2) Tryk 2 gange på Scroll/Select-knappen for at aktivere alarmen. 3) Drej Scroll/Select-knappen hen til Time: 4) Tryk på knappen for at bekræfte. 5) Vælg klokkelset ved at dreje Scroll/Selectknapen og tryk på den for at bekræfte. 6) Drej Scroll/Select-knappen hen til Mode for at vælge alarmtype - enten eller Buzzer. 7) Drej Scroll/Select-knappen hen til Preset: Last listened og tryk for at bekræfte. Denne funktion virker kun, når radioen er sat i Internetradio mode. 8) Scroll igennem listen over forvalgte stationer ved at dreje Scroll/Select-knappen. 9) Tryk på knappen for at bekræfte dit valg. 10) Drej Scroll/Select-knappen til Frequency. 11) Scroll gennem mulighederne ved at dreje Scroll/Select-knapppen Daily - Once - Weekends - Weekdays og bekræft dit valg ved at trykke på knappen. 12) Tryk igen for at bekræfte. 13) Drej Scroll/Select-knappen hen til Volume. 14) Drej Scroll/Select-knappen for at indstille volumen mellem 1 og ) Tryk på knappen for at bekræfte. 16) Drej Scroll/Select-knappen hen til Save. 17) Tryk på Scroll/Select-knappen for at gemme alarm-indstillingerne. Alarm 1: Off [00.00] Alarm 2: Off [00.00] Enable: On Time: Time:22.15 Mode: Preset: Last listened Frequency: Daily Frequency: Daily Volume: 10 Volume: 10 Save Alarm saved 19

20 Du kan også indstille alarmen via radioens menusystem. 1) Gå ind i hovedmenuen. 2) Drej Scroll/Select-knappen hen til Alarms 3) Tryk på knappen for at bekræfte. Fortsæt fra punkt 2) på foregående side. Sleep Alarms Når din radio er i standby-tilstand vil du se alarmsymbolet på displayet. Note 1: Hvis du laver en fejlindtastning eller fortryder dit valg, kan du altid gå tilbage til det tidigere display ved at trykke på Back knappen. Note 2: Du kan indstille lydstyrken på alarmen til det ønskede niveau, inden du slukker for radioen og gemme den i hukommelsen. Hvis du sætter volumen til minimum, kan du risikere ikke at høre alarmen, når den kommer. Alarm 2 indstilles på samme måde som alarm 1. SNOOZE FuNKTION Snooze-funktionen hænger sammen med alarmfunktionen. Når en alarm går i gang, kan du stoppe den midlertidigt ved at trykke på Snooze knappen. 1 tryk = 5 minutter 2 tryk = 10 minutter 3 tryk = 15 minutter 4 tryk = 30 minutter 20

21 ANDRE FuNKTIONER Fra System settings menuen har du adgang til følgende 4 undermenuer. SPROG Du kan vælge mellem 12 forskellige sprog i displayet i din Internetradio. 1) Drej Scroll/Select-knappen hen til Language 2) Tryk på knappen for at bekræfte. 3) Vælg det ønskede sprog ved at dreje Scroll/ Select knappen og tryk på den for at bekræfte dit valg. Alarms System settings Time/Date Language BAGGRUNDSBELYSNING Du kan vælge om du ønsker at baggrundsbelysningen i displayet skal være tændt eller slukket, når din Internetradio er i standbytilstand: 1) Drej Scroll/Select-knappen hen til LCD standby backlight 2) Tryk på knappen for at bekræfte. 3) Vælg mellem de to muligheder og bekræft ved at trykke på Scroll/Select-knapen. Language LCD standby backlight FABRIKSINDSTILLING Hvis du gendanner fabriksindstillingerne vil du slette din Internetradio s hukommelse fuldstændigt og herved slette dine WEP/WPA/WPA2 koder og andre indstillinger. Din Internetradio bliver således bragt tilbage til samme tilstand, som da du købte den. 1) Drej Scroll/Select-knappen til Factory Reset 2) Tryk på knappen for at bekræfte. 3) Vælg yes, hvis du ønsker at at fortsætte. LCD standby backlight Factory Reset 21

22 ANDRE FuNKTIONER (fortsat) SOFTWARE-OPDATERING Vi anbefaler, at regelmæssigt checker for software-opdateringer. 1) Drej Scroll/Select-knappen hen til software update 2) Tryk på knappen for at bekræfte. Factory Reset Software update Du har nu to valgmuligheder: Vælg Auto-check setting for at lade radioen checke automatisk for hver 15 minutter eller du kan vælge Check now for opdatering med det samme, hvis der er tilgængelige opdateringer. Vær opmærksom på, at software-opdateringer kan tage adskillige minutter. Derfor - sluk ikke din Internetradio, før opdateringen er fuldstændig gennemført. I modsat fald risikerer du permanent skade på din Internetradio. INFO Her kan du se serienummeret på din Internetradio og få information om aktuel hardware/ software version m.v. Software update Info 22

23 REGISTRERING Med en registreret brugerkonto har du adgang til og kan nyde godt af forskellige muligheder for at styre din Internetradio fra Frontiers hjemmeside. Start med at registrere dig på Du kan registrere lige så mange radioer under samme konto, som du ønsker. Det eneste du har brug for er den enkelte radios unikke adgangskode. Adgangskoden finder du, når du lytter til musik fra din Internetradio. Så trykker du blot på BACK knappen og vælger derefter Help menuen. Vælg Get Access Code, og adgangskoden ses i displayet i SYKTAHW format. Vi anbefaler kraftigt, at du logger dig på Frontiers hjemmeside og registrerer dig som bruger, så du kan få fuld fornøjelse af din Internetradio. Du kan tilføje så mange radioer, du vil under samme konto, og synkronisere dine favoritter med andre radioer. Vælg My preferences på hjemmesiden for at tilføje flere radioer. Indtast den pågældende Internetradios adgangskode og føj den til din konto. Hvis du finder en station, som du gerne vil have tilføjet som en af dine favoritter, klikker du bare på ikonet, og stationen vil blive føjet til listen over dine favoritter. Du kan nu se stationen i listen over dine favoritter og vælge den i menuen My favourites på din Internetradio. Hvis du kender en station, som er streamet, men ikke findes på listen, kan du tilføje stationen, hvis radioen understøtter det pågældende streamingformat. Start med at kopiere URLadressen. Gå ind i menuen My added stations og vælg Add another station. Udfyld de nødvendige felter, og du kan nu finde den nye station ved at vælge Internet Radio og derefter My added stations på din Internetradio. Søg om ny station Hvis du gerne vil lytte til en radiostation, som du ikke kan finde i listen over tilgængelige stationer, kan du gå ind på Frontiers hjemmeside og sende en anmodning om at få stationen tilføjet på listen. Mine favoritter På Frontiers hjemmeside kan du oprette en liste over dine egne favoritter under My favourites. Du kan søge efter en radiostation, en genre eller en lokation akkurat som på din Internetradio. Når du finder en station, som du gerne vil lytte kan, kan du tilføje den til My favourites bare ved at trykke/holde Scroll/Select-knappen nede. Den liste, som du ser i My favourites på Frontiers hjemmeside, svarer nøjagtigt til listen i My favourites i din Internetradio. My favourites - menuen indeholder kun de radiostationer, som allerede findes i Frontiers liste over stationer. 23

24 OPSæTNING AF FILDELING I WINDOWS MEDIA PLAyER 11 Når du har downloaded /installeret Windows Media Player 11 eller højere version til Windows XP og forbundet radioen til netværket, er det nødvendigt at sætte media sharing op for at kunne dele musikfiler med din radio. Du kan dele musikfiler som f.eks. Windows Media Audio (.wma), MP3 (.mp3) og WAV (.wav) filer. Det er ikke muligt at dele filer fra indsatte CD ere. For at dele en fil i dit bibliotek, skal originalfilen være gemt i en af dine viste mapper. Media Player viser automatisk de foldere, som oftest bruges til at gemme digitale filer i, herunder My Music, My Pictures og My Videos. Herudover understøttes playlister som Windows Media playlist (.wpl) og MP3 playlist (.m3u). Firewall: Hvis du har en firewall aktiveret skal du sikre dig, at din Internetradio har lov til at koble op på Internettet. Har den ikke det, vil firewall en ikke tillade oprettelse af forbindelse fra Internetradioen til WMP11 UPnP serveren. Vi anbefaler, at du deaktiverer firewall en under opsætningen, som er beskrevet i efterfølgende punkt 1-5. Efter opsætningen skal du aktivere firewall en igen og give de nødvendige tilladelser. Sådan opsætter du fildeling i Windows Media Player Windows Media Player 11, klik på den lille pil neden under fanen Bibliotek og derefter på Media Sharing 24

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING DAB+, DAB/FM/INTERNETRADIO i Information om sikkerheden 9. Sørg for at strømkabler ikke kan trædes på eller ligger klemt især omkring stik og tilslutninger og ved udgangene

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

MR-2000. Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE

MR-2000. Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE MR-2000 Nyd musikken DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE Brugsanvisning Sikkerhedsadvarsler Læs dette før installation Hvis MR-2000 er blevet flyttet fra et koldt til et

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

WiFi Internetradio H6080

WiFi Internetradio H6080 WiFi Internetradio H6080 Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ii Opsætning af internetradioen 1 Introduktion... 1 Internetradioens knapper... 2 Tilslutning af internetradioen til trådløst netværk... 3 Step

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller 2 INDHOLD BESKRIVELSE... 5 KOM I GANG... 7 Strøm... 7 Minimum Systemkrav... 7 USB Forbindelse Installation af software på PC... 7 Forstærker forbindelse... 8 Afspilning af

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual Wi-Fi Repeater UNX-1293 Brugermanual Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 Indhold VIGTIG NOTE... 5 INDEN IBRUGTAGNING... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 KOM GODT I GANG... 7 Opsætning

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brugerhåndbog Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Indhold Sikkerhedsinformation 3 FCC-information 4 Indhold i æsken 5 Hurtigvejledning til internetradio 6 Dette har man brug

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

BeoLink kompatibel OneRemote DAB/ DAB+/ FM/ Internet Tuner & Medieplayer OneRemote Type300126131

BeoLink kompatibel OneRemote DAB/ DAB+/ FM/ Internet Tuner & Medieplayer OneRemote Type300126131 BeoLink kompatibel OneRemote DAB/ DAB+/ FM/ Internet Tuner & Medieplayer OneRemote Type300126131 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules

Læs mere

Stream 1. Tillykke med din nye Stream1. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

Stream 1. Tillykke med din nye Stream1. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere og producere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

OneRemote DabWiFi2 DAB+/FM/ Internet Radio & Medieplayer. Installationsvejledning

OneRemote DabWiFi2 DAB+/FM/ Internet Radio & Medieplayer. Installationsvejledning OneRemote DabWiFi2 DAB+/FM/ Internet Radio & Medieplayer Kun til betjening med B&O Installationsvejledning 30012714s2dk Kom godt i gang 3 Direct Mode eller Mode... 3 Tilslutning til Bang & Olufsen apparater

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Trimble Access Service (Sync)

Trimble Access Service (Sync) Vejledning i opsætning af Trimble AccessSync Trimble har ved Dimensions November 2012 ændret deres forretningsmodel med hensyn til deres AccessSync funktionalitet. Tidligere har det krævet et særskilt

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Kom godt i gang med Trådløst internet

Kom godt i gang med Trådløst internet VI GI R DIG Kom godt i gang med Trådløst internet FIBERBREDBÅND TRÅ DLØ ST N ETVÆ RK Læs, hvordan du kommer på trådløst netværk. 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 3 Hvordan vil du på fibernet? 4 Din sikkerhed

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Der findes yderligere hjælp på www.typo3support.com Copyright Vision Team ApS 1 www.visionteam.dk Content Page 1 Log ind på intranettet...

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Det ligger Telia meget på sinde at opretholde en høj sikkerhed i vores produkter og tjenester. Sikkerhed er et område, der

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Flex tracker Opladning kabel trådløs synkronisering dongle 1 lille og 1 stort armbånd Flex tracker Ladekabel trådløs

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015

Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015 Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 3 Hvordan vil du på fibernet? 4 Din sikkerhed på internettet 5 Opret trådløs forbindelse 6 Sådan får

Læs mere