Logistik og IT. Statusrapport om logistik og IT på DNU. DNU, Det Nye Universitetshospital i Århus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Logistik og IT. Statusrapport om logistik og IT på DNU. DNU, Det Nye Universitetshospital i Århus. www.dnu.rm.dk"

Transkript

1 Logistik og IT Statusrapport om logistik og IT på DNU DNU, Det Nye Universitetshospital i Århus

2 Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3, DK-8200 Århus N Tel Dato: Lars Ganzhorn Knudsen Tel Sagsnr

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Opsummering...5 Introduktion...8 Referencer...9 IT-understøttelse af logistik på AUH Logistiske mulighederog udfordringerpå det nye AUH Anbefalinger Sporingsinfrastruktur Identificerede behov Status på arbejdet Anbefalinger Referencearkitektur for sporbarhed og emneidentifikation Opsummering af Referencearkitekturen Status Anbefalinger Sporing ved brug af RFID Hvordan fungerer passiv RFID-sporing Fordele ved passiv RFID Ulemper ved passiv RFID Erfaringer Status på arbejdet Anbefalinger Sporing ved brug af Wi-Fi Hvordan fungerer Wi-Fi-sporing Fordele ved Wi-Fi Ulemper ved Wi-Fi Erfaringer Status på arbejdet Anbefalinger IT-understøttelse af sengeprocesser Udfordringer og behov IT-løsninger Status på arbejdet... 27

4 Anbefalinger IT-understøttelse af vareprocesser Udfordringer og behov IT-løsninger Infrastruktur Vogn-system Pakke/enkeltvare-system Procesbeskrivelse Status på arbejdet Anbefalinger IT-understøttelse af varebestilling Udfordringer og behov IT-løsninger Status på arbejdet Anbefalinger IT-understøttelse af hjælpemiddel-processer Udfordringer og behov IT-løsninger Status på arbejdet Anbefalinger (foreløbige) Søgning Udfordringer og behov Status på arbejdet Anbefalinger Fremtidige opgaver Sporing af patienter Sporing af personale Sterilcentral Medicin Transport af følsomme varer Medicoteknisk udstyr Vaskeri Ekstern vareforsyning Appendix A: Processer for senge Appendix B: Processer for varevogne Side 4

5 Opsummering IT-understøttelsen af det logistiske område på AUH er i dag begrænset. De fleste arbejdsgange fungerer i kraft af mundtlige aftaler, telefonopkald til navngivne personer og periodiske runder på hospitalet for at orientere sig om den aktuelle situation. Der er mange muligheder for IT-understøttelse af disse arbejdsgange. Det nye byggeri åbner op for yderligere effektiviseringsmuligheder, men giver også nye udfordringer for logistikken, blandt andet det større geografiske område, ændringer i ansvaret for logistik og reduktion af lagerplads. Behovet for ITunderstøttelse af logistikken er derfor større på Det Nye Universitetshospital. Arbejdet med IT på logistikområdet bygger dels på en gennemgang af de logistiske arbejdsgange med fokus på IT-muligheder og dels indførelse af en sporingsinfrastruktur som blandt andet gør arbejdsgange synlige på tværs af hospitalet. Sporing er ikke bare et vigtigt middel til indblik i logistikprocesserne, men giver et indblik i den fysiske virkelighed på hospitalet som kan udnyttes på tværs af hospitalets funktioner. På DNU anbefales det at fokusere på sporing ved hjælp af Wi-Fi og RFID. Disse to sporingsteknologier muliggør et bredt spektrum af anvendelser, såvel logistiske som på andre områder. Listen af arbejdsgange der forventes at kunne optimeres ved inddragelse af sporing er lang. Der er etableret et idekatalog som beskriver de tiltag der forventes at skabe mærkbare effektiviseringsgevinster. En række af logistikkens kerneområder er allerede gennemarbejdet med fokus på IT i tæt samarbejde med de relevante personalegrupper: Processerne omkring transport og rengøring af tomme senge bør ITunderstøttes baseret på sporing af alle senge. Det overblik som herved skabes, forventes at medføre markant færre sengetransporter og bedre service til klinikken. Tilsvarende anbefales det at etablere en ny IT-løsning baseret på sporing af varevogne og enkeltforsendelser. Dette forventes at give bedre overblik, bedre mulighed for koordinering og planlægning samt reducere risikoen for fejl. Briksystemet, der i dag benyttes til varebestilling, bør IT-understøttes ved at muliggøre decentral registrering af forbrugte varer direkte i klinikken; En opgave som tænkes varetaget af den nye decentrale logistikfunktionder indføres i DNU. Udlån af hjælpemidler centraliseres på DNU, hvilket kræver væsentlige ændringer i arbejdsgange og IT-systemer. Denne IT-understøttelse forventes at effektivisere de nye arbejdsgange og optimere hjælpemiddelbeholdningen. Disse planlagte IT-løsninger bør suppleres af tilsvarende analyser af IT-behovene for de resterende områder af logistikken.ligeledes bør der igangsættes mere detaljerede undersøgelser af behovene for sporing udenfor logistikområdet. Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Introduktion Denne rapport beskriver det arbejde DNU har udført med henblik på ITunderstøttelse af logistik-området. Rapporten dækker arbejde udført frem til ultimo Rapporten bygger på viden opsamlet i en række pilotprojekter igangsat på baggrund af identificerede usikkerheder i fundamentet: Referencearkitektur for Sporbarhed og Emneidentifikation. Rapporten beskriver brugsprocesser, identificerede brugerbehov, status på igangværende arbejde, samt anbefalinger om it-løsninger og videre aktiviteter. Rapporten forudsætter kendskab til byggeprojektet, hospitalslogistik samt eksisterende IT i Region Midt. Hvor yderligere forudsætninger er nødvendige, henvises til relevant materiale i teksten. Følgende eksterne parter har bidraget til rapporten eller til det underliggende materiale: Systematic A/S, DNU I/S, AeroScout Delta Side 8

9 Referencer Navn Beskrivelse Reference [Referencearkitektur] [Respektafstand til RFID-antenner, 2012] [Erfaringer fra hospitaler om RFID, 2012] [Erfaringer fra hospitaler om AeroScout, 2011] [Patient-app, 2012] Referencearkitektur for Sporbarhed og Emneidentifikation i Region Midtjylland Rapport: Region Midtjylland - Respektafstand til Motorola RFID FX7400 Rapport: Erfaringer fra hospitaler omkring brug af RFID Rapport: Erfaringer fra hospitaler omkring brug af AeroScout iphone-app: Aarhus Universitetshospitals app. Referencearkitektur for Sporbarhed og Emneidentifikation i Region Midtjylland Delta - T Region Midtjylland - Respektafstand til Motorola RFID FX7400, Erfaringer fra hospitaler omkring brug af RFID, Erfaringer fra hospitaler omkring brug af AeroScout, erre/it Side 9

10 IT-understøttelse af logistik på AUH Det nye byggeri giver mulighed for effektivisering af de logistiske arbejdsgange via indførelse af IT på et område som traditionelt har klaret sig med relativt lidt IT. Byggeriet introducerer dog også nye udfordringer, som øger dette behov; Eksempelvis større geografisk område, ny fordeling af logistikansvaret og reduktion af såvel decentral som central lagerkapacitet. Arbejdet med IT på logistikområdet er baseret på to elementer: Dels en gentænkning af de logistiske arbejdsgange med fokus på IT-muligheder, og dels indførelse af en sporingsinfrastruktur som gør processer synlige på tværs af hospitalet. Logistiske muligheder og udfordringer på det nye AUH Det nye universitetshospital giver både muligheder og udfordringer. Mulighederne ligger blandt andet i den øgede synergi ved et større hospital og i at kunne nytænke organisation og arbejdsgange i transitionen fra det gamle hospital til det nye. Med hensyn til IT ligger der ikke ubetydelige muligheder i at hæve IT-understøttelsen af logistik-området op på et tidsvarende niveau. På det nye hospital vil der opstå udfordringer alene som en konsekvens af de nye fysiske forhold. Den geografiske størrelse af hospitalet giver længere leveringsveje og større mængder, men samtidigt er den afsatte plads til lager og opbevaring i klinikken begrænset. Der er også nye udfordringer som konsekvens af de organisatoriske ændringer. Ofte vil der være flere personer indenfor samme funktionsområde som skal koordinere arbejdet, logistiske opgaver overflyttes fra klinisk personale til servicepersonale, vareforsyningen udliciteres og alle leverancer til hospitalet skal fremover gå gennem varemodtagelsen. Disse ændringer forudsætter justeringer af kompetencer og nye kommunikationsveje. Denne rapport beskriver en række anbefalinger til IT-understøttelse af logistikken på DNU. Denne IT-understøttelse er et middel til dels at sikre et velfungerende nyt hospital og dels at opnå nogle af de effektiviseringer som kræves i forbindelse med det nye byggeri. Side 10

11 Leverandører Modtagestationer på AUH Areal plan 4 logistiktracee Kerne ved afdelinger Afdeling Vogne Vaskeri Køkken Eksternt lager Apotek Leverandører Praktiserende læger Andet hospital One item Sterilcentralen/ Sterilt lager (sampak) Vare og postmodtagelsen (cross dock) Eksisterende rampe SKS (buffer) Område for straks afhentning Buffer område Større klinik og serviceområde Decentrale service/ sengevask Laboratorier/ blodbank Apoteksfilial Depot ved kerne alle Afd. Rørpost Skabe rumniveau Patientstue, U/B rum mv. Nicher Depoter Gennemstikskabe OP/endoskopi Rørpoststation Medicinrum Udstyrsdepot Hjælpemiddeldepot Renovation Vogne Affaldscentral Vogne Affaldsrum Vogne One item Små forsendelser Figur 1: Alle varer leveres på DNU via varemodtagelsen og transporteres gennem kælder og på plan 4 inden de modtages på afdelingerne. Der skelnes mellem tre typer af leverancer: Vogne, enkeltvarer og småforsendelser. Der er to hovedpunkter i den anbefalede IT-understøttelse: For det første anbefales det at etablere en automatisk sporingsinfrastruktur som kan gøre objekter og processer synlige på tværs af hospitalet. Dette gøres ved at mærke relevante personer og objekter med ID-brikker som registrerer bevægelse og position. Disse registreringer kan benyttes til dels at automatisere visse arbejdsgange og dels at give personalet bedre information til at træffe beslutninger, herunder: indblik i hvor folk og genstande befinder sig, en mere synlig forsyningskæde, overblik over situationer og processer, automatiske alarmer i farlige situationer, en bedre forståelse af de faktiske arbejdsgange. For det andet anbefales det at gennemtænke de logistiske arbejdsgange med fokus på de muligheder IT giver, herunder at udnytte de nye muligheder der ligger i at have en sporingsinfrastruktur. Dette arbejde er godt i gang og resultaterne af det foreløbige arbejde er beskrevet i denne rapport. Anbefalinger A1: Indfør en sporingsinfrastruktur som gør processer synlige på tværs af hospitalet. A2: Gennemgå de logistiske arbejdsgange med fokus på IT. Side 11

12 Sporingsinfrastruktur Sporing er et centralt behov på DNU på niveau med elektronisk kommunikation og journalisering. Forudsætningen for at høste gevinsterne ved sporing er etablering af en bredt dækkende og solid infrastruktur som gør sporingsdata let tilgængelige for andre systemer. Det anbefales at basere denne sporingsinfrastruktur på en gennemtænkt arkitektur da det er et område med stor udvikling indenfor både behov og teknologier. Initielt anbefales det at benytte Wi-Fi og passiv RFID til sporing da disse teknologier forventes at dække et bredt spektrum af fremtidige behov. Identificerede behov Region Midt har etableret et projektkatalog hvor ideer til værdiskabende projekter som anvender sporing er beskrevet. (Se [Referencearkitektur] Baseret på dette projektkatalog er der udarbejdet en liste af behov som skal opfyldes af sporingsinfrastrukturen på DNU: Identificering af objekter Manuel afsendelse af signal på hospitalsområdet Dataopsamling og registrering af sensorer. Positionsbestemmelse. Positionsbestemmelse kan ske med forskellig nøjagtighed. Følgende separate behov er identificeret: Mellem bygninger, afsnit og etager Overalt på hospitalet indenfor 3-10 meter I udvalgte lokaler med høj sikkerhed Mere nøjagtigt end et lokale Udenfor hospitalet Status på arbejdet For at dække disse behov er det blevet besluttet at basere den samlede sporingsinfrastruktur på Wi-Fi- og RFID-sporing. Disse teknologier er valgt med tanke på pris og en fornuftig dækning af de identificerede behov. Wi-Fi sporing kan relativt billigt dække hele hospitalsområdet med positionsbestemmelse. Yderligere giver det for eksempel mulighed for at kunne afsende manuelle signaler og lave sensorregistreringer af temperatur. RFID-sporing giver mulighed for at identificere objekter de steder, hvor der er installeret læsere og samtidigt kan der etableres zoner afgrænset af RFIDlæsere på hospitalet, hvilket giver mulighed for at spore selv små og meget Side 12

13 billige objekter ned til zone-niveau. Hvor finkornet denne zone-opdeling skal være er stadig et udestående spørgsmål. Dette efterlader behovene for meget nøjagtig positionsbestemmelse og positionsbestemmelse udenfor hospitalet, som udestående. Disse behov kan dækkes med komplimenterende teknologier tilpasset specifikke brugsscenarier som for eksempel brug af GPS udenfor hospitalsområdet. Anbefalinger A3: Etabler en sporingsinfrastruktur baseret på Wi-Fi og passiv RFID (UHF). A4: Gennemfør kliniske afprøvninger med henblik på at vurdere, hvorvidt der er behov for supplerende teknologier. Side 13

14 Referencearkitektur for sporbarhed og emneidentifikation En velovervejet IT-arkitektur er fundamentet for løsninger som giver mest mulig værdi og færrest mulige begrænsninger på lang sigt. Referencearkitektur for Sporbarhed og Emneidentifikation beskriver hvordan Region Midt kan indføre sporing uden at binde sig unødigt til dagens teknologier og leverandører. Opsummering af Referencearkitekturen Region Midt har etableret en referencearkitektur for sporingsrelaterede systemer, Referencearkitektur for Sporbarhed og Emneidentifikation i Region Midtjylland. Målet med arkitekturen er at investeringer i sporingsteknologier udnyttes bedst muligt og at Region Midt kan indføre nye sporingsteknologier i fremtiden med færrest mulige omkostninger. Dette opnås i Referencearkitekturen ved at indføre en standardbaseret afkobling mellem systemer der opsamler sporingsdata og systemer som anvender sporingsdata. For yderligere beskrivelse henvises til [Referencearkitektur]. Figur 2: Referencearkitekturen anbefaler en klar separation mellem sporingssystemer og anvendelsessystemer. Side 14

15 Status Arkitekturen er godkendt og gældende i Region Midt. Anbefalinger Se [Referencearkitektur] Side 15

16 Sporing ved brug af RFID Passiv RFID giver mulighed for sporing af små objekter og objekter i stort antal, eksempelvis hjælpemidler, udstyr og transportmidler. Forudsætningen for dette er installation af RFID-antenner alle de steder, hvor man ønsker at registrere objekterne. Passiv RFID har ikke tidligere været brugt som gennemgående sporingsinfrastruktur på et hospital, men foreløbige afprøvninger indikerer at dette er teknisk muligt, hvilket også bekræftes af flere RFID-leverandører. Kliniske afprøvninger bør udføres for at validere kvalitet og omkostninger ved en RFID-løsning. Hvordan fungerer passiv RFID-sporing Små RFID-brikker kan opsamle energi fra radiosignaler sendt på den rette frekvens. Denne energi bruges til at sende et forudbestemt signal tilbage. Disse forudbestemte signaler identificerer RFID-brikkerne og de kan derfor benyttes som ID-brikker til personer, udstyr, varer osv. Det kræver særligt antenne- og læserudstyr at udsende de korrekte radiosignaler og aflæse de modtagne signaler fra brikkerne. Figur 3: RFID-brikker kommer i mange udformninger, for eksempel klistermærker, personalekort, hårdføre plastikskinner og chips som er indlejrede i plastikkasser. Fordele ved passiv RFID Passive RFID-brikker har en meget lav stykpris sammenlignet med andre sporingsteknologier. Passive RFID-brikker bruger ikke strøm til kommunikationen, hvilket betyder at der ikke skal skiftes batterier og at brikkerne i praksis har en meget lang levetid. Der er mange producenter af RFID-brikker standardiseret efter EPCglobal UHF class 1 Generation 2. Dette betyder at der kan opnås stor leverandøruafhængighed på RFID-brikker. Der er et stort udvalg af RFID-brikker i forskellige udformninger, så de er anvendelig på tværs af mange brugsscenarier. For eksempel hvor de skal gemmes væk, syes i tøj, kunne klare stød, etc. Teknologien er fleksibel med hensyn til nøjagtighed, da sendestyrkerne kan tilpasses til forskellige scenarier. For eksempel sænkes sendestyrken i kortlæsere til adgangskontrol for at være sikker på at den rigtige ID- Side 16

17 brik læses. Ulemper ved passiv RFID Radiosignaler påvirkes af væsker og metaller. Væsker fjerner energien i signalet hvilket betyder de mulige sendestyrker bliver for lave. Metaller blokerer signalet hvilket skaber områder bag metaloverflader, hvor der ikke kan læses signaler. RFID-sporing af væsker og metaller kræver derfor omhyggelig placering af RFID-brikkerne. Ovenstående betyder at det også er muligt bevidst at undgå læsninger ved at blokere RFID-signalerne med kroppen eller ved indpakning i metal. Den passive teknologi kræver kraftige sendestyrker som kan interferere med eksempelvis medico-teknisk udstyr, hvis der ikke tages passende forholdsregler. Placeringen af RFID-brikker har betydning for, hvor meget energi RFIDbrikker kan opsamle og reflektere, især i nærheden af væske og metal. Dette betyder at konkrete anvendelser altid skal afprøves i praksis for at finde den optimale placering af brikkerne. Erfaringer Et hovedfokus i arbejdet med RFID har været at undersøge interferensrelaterede risici i forbindelse med at introducere RFID-signaler i det kliniske miljø på hospitaler. Der blev i foråret 2012 gennemført en større undersøgelse af dette, og det blev på baggrund af dette besluttet at UHF-RFID kan benyttes i klinikken under visse installationskrav. (se [Respektafstand til RFID-antenner]). Der er yderligere blevet foretaget en undersøgelse af brug af RFID på andre hospitaler. Resultatet af denne undersøgelse var, at der ikke blev fundet hospitaler som havde en fuldt udrullet RFID-infrastruktur. Flere hospitaler viste sig dog at have RFID-pilotprojekter i gang, og et enkelt hospital brugte RFID i mindre grad som et supplement til Wi-Fi sporing. Se [Erfaringer fra hospitaler om RFID, 2012]. Der er desuden blevet udført en række forsøg med RFID på det eksisterende AUH Skejby (SKS). Det blev undersøgt hvorvidt det var muligt at opnå en pålidelig registrering af varer i depotrum, personer som bevæger sig ind og ud af lokaler samt udstyr, hjælpemidler og varevogne der bevæger sig igennem en port. Undersøgelse blev foretaget i et isoleret miljø med kun en enkelt RFIDlæser. På baggrund af undersøgelsen kan det konkluderes at: Det er muligt at registrere større genstande og personer når de bevæger sig igennem porte eller døre. Det er svært at registrere mindre genstande, der bevæger sig igennem en port inde i eksempelvis en varevogn. Varevogne mv. må ikke have større overflader af metal og genstande af væsker eller metalskal placeres så RFID-brikkerne er synlige for RFID-læserne. Side 17

18 Det er svært at registrere stillestående genstande/varer/personer i lokaler med en stillestående læser. Hvis enten RFID-brik eller læser bevæger sig er fejlraten lav. Personer der bevæger sig inde i et lokale kan registreres. Det er muligt men kan være en udfordring at opsætte RFID-systemet, så der ikke læses IDbrikker fra tilstødende lokaler. Disse erfaringer tyder på at RFID kan bruges til scenarier som kræver registrering af større genstande og personer, da disse vil kunne aflæses med høj sikkerhed ved gennemgang af porte. Det er svært at anvende RFID til registrering af varestatus på depoter på grund af de store mængder af væsker og metaller der bliver brugt i hospitalsvarer. Status på arbejdet Anvendeligheden af RFID-teknologien er indtil videre blevet bekræftet gennem laboratorieopstillinger og ved dialog med RFID-leverandører. Det udestår stadig at foretage en bredere test i et klinisk miljø hvor teknologiens pålidelighed afprøves i reelle arbejdssituationer. Formålet med en sådan afprøvning skal være at afgøre omfanget af en RFID-baseret sporingsinfrastruktur på DNU samt behovet for supplerende teknologier. Anbefalinger A5: Benyt passiv RFID hvor de objekter der ønskes sporet er små, billige eller findes i stort antal og er egnede til RFID-sporing. A6: Planlæg med etablering af en bredt dækkende RFID-installation der dækker transportveje, kliniske lokaler, patientlokaler, samt logistikområder. A7: Afklar omfanget af den RFID-baserede sporingsinfrastruktur gennem en realistisk klinisk afprøvning. A8: Vurder kvaliteten af RFID-installationen i forhold til de ønskede anvendelser baseret på den kliniske afprøvning og tilpas den endelige udrulning derefter. Side 18

19 Side 19

20 Side 20

21 Sporing ved brug af Wi-Fi Wi-Fi giver mulighed for sporing i områder, hvor der ikke er etableret sporing med RFID, eksempelvis i udendørsarealer mellem bygninger. Desuden kan Wi-Fi, modsat RFID, bruges til at spore smartphones, tablets, PC er samt særlige id-brikker med trykknapper, displays osv. Wi-Fi-sporing kan dog ikke stå alene da Wi-Fi-brikker er væsentlig dyrere end RFID og samtidigt er nøjagtigheden lavere end med RFID. Kliniske afprøvninger bør udføres for at validere kvalitet og omkostninger ved en Wi-Fi-løsning. Hvordan fungerer Wi-Fi-sporing IT-udstyr som smartphones og PC er der benytter Wi-Fi kan positioneres ved hjælp af Wi-Fi-netværket. Dette sker ved at måle sendestyrken fra enheden til de opstillede Wi-Fi-antenner (access points). For en nærmere beskrivelse se ([Referencearkitektur] Figur 4: Udover traditionelt IT-udstyr som bærbare computere og telefoner kan Wi-Fi også bruges til at spore særlige Wi-Fi-brikker. Disse kan være udstyret med trykknapper, temperatursensorer og lignende. Fordele ved Wi-Fi Hvor der er tilstrækkelig Wi-Fi-dækning, vil det være muligt at give en position med 3-10 meters nøjagtighed. Dette er planlagt til at være over hele hospitalet samt ca. 50 meter udenfor bygningerne. Wi-Fi-infrastrukturen er allerede på plads og kræver derfor ikke indkøb og opsætning af hardware, men kun opsætning af den software der skal indsamle målingerne og beregne på disse. Udnyttelse af denne teknologi betyder at alle enheder der benytter Wi-Fi kan spores, hvis det besluttes. Dette inkluderer også patienters og gæsters enheder uden at disse personer skal udstyres med særlige tags. Der findes et udvalg af ID-brikker med knapper, sensorer, displays og lignende. Side 21

22 Wi-Fi er en international standard og der er mange producenter af Wi-Fienheder. Derfor er man mindre leverandørafhængig end ved valg af mindre udbredte aktive teknologier som f.eks. aktiv RFID, ultralyd eller infrarød. Med Wi-Fi er der mulighed for sporing og avanceret funktionalitet i en og samme enhed. Se f.eks. [Patient-app, 2012]. Ulemper ved Wi-Fi En Wi-Fi-brik koster i størrelsesordenen 500kr og kan derfor typisk ikke benyttes på objekter som er billige eller findes i stort antal. Wi-Fi-sporing er en aktiv teknologi hvilket betyder at Wi-Fi-brikker kører på et batteri. Disse skal skiftes mindst hvert andet år, hvilket medfører udgifter til indsamling af ID-brikker og udskiftning af batterier. Wi-Fi benytter radiosignaler der ikke er nævneværdigt begrænset af mure og vægge. Derfor kan det være svært med denne teknologi at afgøre om enid-brik er i et bestemt rum eller om det er i rummet lige ved siden af. Manuel identificering af et enkelt objekt, på samme måde som når noget skannes med en stregkodelæser, er vanskeligt med Wi-Fi. Erfaringer Et pilotprojekt er gennemført for at afprøve kvaliteten af den nuværende AeroScout-installation på SKS. Dette første projekt omhandlede vejfinding for patienter og er nærmere beskrevet i [Findevej patient-app, 2012]. Den primære erfaring fra projektet med hensyn til Wi-Fi,er at der er nogle tekniske udfordringer med at bruge teknologien til vejfinding. Vejfindning er et brugsscenarie, hvor det er meget vigtigt at positionsberegningen sker hurtigt, da man typisk flytter sig kontinuerligt imens man observerer positionen. AeroScouts system giver sekunders forsinkelse på positionsberegningen, hvilket betyder at brugerne vises på skærmen hvor de befandt sig tidligere. Til denne type scenarier er der behov for hurtigere positionsbestemmelse. AeroScout og lignende Wi-Fi-positioneringssystemer er brugt på flere hospitaler verden over. Erfaringer er indhentet fra to specifikke hospitaler: Tallahassee Memorial Hospital i Florida og Jan Yperman Hospital i Belgien. Tallahassee er klart positive overfor teknologien. De sporer ca stykker udstyr og hjælpemidler, og det har betydet en øget tilfredshed med tilgængeligheden af udstyr hos det kliniske personale. På Jan Yperman benyttes systemet til sporing af maskiner, udstyr og OPpatienter. Yderligere benyttes systemet til overfaldsalarmer og temperaturmålinger i køleskabe. De udtrykker tilfredshed med systemet men har haft udfordringer omkring at genkende hvilke zoner udstyr befinder sig i.se [Erfaringer fra hospitaler om AeroScout, 2012]. Status på arbejdet Der er lavet en installation af AeroScout på SKS. Systemet er kalibreret på cirka halvdelen af hospitalet. Der er yderligere arbejde i gang med Århus Univer- Side 22

23 sitet, Datalogi for at finde en specifik løsning med hensyn til den forsinkede beregning af positioner. Der er gennemført et pilotprojekt relateret til vejfinding som nævnt under erfaringer. Anbefalinger A9: Benyt Wi-Fi-sporing i de situationer, hvor der er behov for sporing uden for områder som er dækket af RFID, eller hvor der er behov for interaktion/kommunikation med brugeren. A10: Vurder kvaliteten af Wi-Fi-installationen i forhold de ønskede anvendelser og tilpas den endelige udrulning derefter. Side 23

24 Side 24

25 IT-understøttelse af sengeprocesser Processerne omkring transport og rengøring af tomme senge er ikke ITunderstøttede i dag. I det nye byggeri vil der være øget behov for koordinering på grund af flere sengevaske og buffere, samt på grund af længere transportafstande. Et nyt IT-system, baseret på sporing af alle senge, vil medføre markant færre transporter, hurtigere leverancer, lettere bestilling af opgaver i klinikken, effektiv koordinering og bedre mulighed for at dokumentere overholdelse af hygiejnekrav. Udfordringer og behov Arbejdet med tomme senge er centreret omkring levering af rene senge og vask af urene senge. På DNU vil vask enten foregå i klinikken (Standardvask) eller i en af de tre sengevaske (Grundig vask).en seng skal vaskes grundigt senest hver 14. dag. For servicepersonalet er målene at levere den rette seng på rette tidspunkt til det rette sted i klinikken, at vaske eller bortskaffe urene senge hurtigst muligt, samt at sikre at hygiejnekravene følges. Sengeprocesserne er i dag kun IT-understøttede på niveau. Bestilling af rene senge foregår via telefon eller , og formidling af hvilke senge Figur 5: At levere en hospitalsseng er mere end der skal vaskes/bortkøres blot at levere selve sengen. Der findes forskellige typer senge og ofte er der særligt udstyr eller foregår typisk på whiteboard særlige madrasser som skal leveres sammen med eller papir i klinikken. Hver selve sengen. seng har påhæftet en lille seddel, hvorpå der står, hvornår sengen sidst er vasket grundigt. En række konkrete udfordringer er identificeret i de nuværende arbejdsgange omkring tomme senge: Man skal hen til sengen for at finde ud af hvornår den sidst er grundigt rengjort. Sengevaskere har svært ved at planlægge arbejdet og der gås ofte forgæves, pga. manglende overblik over opgaverne. Når en seng er brugt bestiller klinikerne ofte en ny seng med det samme, men rengøring af den gamle bestilles ofte senere. Dette betyder at Side 25

26 sengeportørerne skal gå to gange i stedet for at levere den rene seng og tage den urene med tilbage. Akutte behov for senge er svære at tilfredsstille hurtigt nok da der mangler en samlet prioritering af opgaverne. Klinikerne glemmer jævnligt at bestille sengerengøring, hvilket resulterer i akutte opgaver eller at klinikerne selv rengør sengen. Det er tidskrævende for klinikerne at bestille senge og tilhørende udstyr, da dette foregår hos forskellige personalegrupper; Tomme senge hos sengeportørerne, sengeudstyr hos de hvide portører. I sengevasken bruges der megen tid på at skrive på og bladre i papirlister til statistiske formål, eksempelvis for at holde styr på hvor mange senge der er vasket for hvilke afdelinger. Papirsedlen på sengen kan være problematisk mht. hygiejne da den ikke vaskes og berøres både før og efter sengen er vasket. Det er meget besværligt at kontrollere hvornår madrasser er to år gamle og derfor skal udskiftes. Dette skyldes at madrassens alder i dag er skrevet på selve madrassen, hvilket betyder at madrassens betræk skal åbnes for at se datoen. Nogle af ovenstående udfordringer vil blive forstærkede på DNU: Der vil være tre sengevaske og buffere i stedet for en, hvilket øger kommunikationsudfordringerne og introducerer behov for løbende justering af bufferbeholdningerne. Den decentrale plads til senge vil være reduceret og antallet af reservesenge vil være mindre, hvilket øger behovene for rettidig levering og udskiftning af senge. IT-løsninger Den følgende IT-løsning er designet for at adressere ovenstående udfordringer: Alle senge påmonteres Wi-Fi-brikker med statusskifte (f.eks. trykknapper) og indikator (f.eks. lysdioder), RFID-brikker med stregkode, samt et læsbart ID som er til at huske. Alle madrasser påmonteres RFID-brikker og madrassens indkøbsdato registreres. Senge bør kunne spores med ca. 5 meters nøjagtighed overalt på hospitalet. På udvalgte afsnit (f.eks. sengeafsnit) skal senge kunne spores på lokaleniveau. For alle senge registreres en status med fire mulige værdier: 1. Klar til brug (dækker også over i brug) 2. Skal rengøres (enten standardrengøring eller grundig vask) 3. Skal i sengevask (benyttes foreløbigt kun af sengeportører) 4. Skal repareres (vil blive transporteret til teknisk afdeling efter grundig vask) Side 26

Lokalisering og emneidentifikation

Lokalisering og emneidentifikation Lokalisering og emneidentifikation Henrik Stilling It-arkitekt Service Logistik www.regionmidtjylland.dk Introduktion Henrik Stilling henrik.stilling@stab.rm.dk It-arkitekt i Region Midtjylland siden 2008

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler. Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt

IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler. Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt Center for It, Medico og Telefoni Jan Stokkebro Hansen Hvorfor en reference arkitektur Nye Sterilcentraler Nye Varemodtagelser

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

Logistikken i forbindelse med ny servicebygning og sterilcentral på Herlev Hospital

Logistikken i forbindelse med ny servicebygning og sterilcentral på Herlev Hospital Logistikken i forbindelse med ny servicebygning og sterilcentral på Herlev Hospital Arne Rask Nybyg, Herlev Hospital Agenda Introduktion til HH servicebygning Logistik - forudsætninger Arbejdsprocesser

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik Forretningsmuligheder i Sygehusbyggeriet Spor 2: Teknologi og Service Udvikling Odense 6. oktober 2011 1 Hvem er vi? Operationelle, rådgivende

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG DK WEB-LOG Om WEB-LOG Med WEB-LOG systemet er det muligt at registrere køretøjets aktiviteter via GPS f.eks. hvor køretøjet har været anvendt, hvilke funktioner på køretøjet der anvendes, samt i hvilket

Læs mere

Referencearkitektur for Sporbarhed og Emneidentifikation i Region Midtjylland

Referencearkitektur for Sporbarhed og Emneidentifikation i Region Midtjylland Referencearkitektur for Sporbarhed og Emneidentifikation i Region Midtjylland Version 2.1 18-02-2013 Region Midtjylland It -arkitektur 02/2013 Revisioner og godkendelser Dato Revision Kommentar Initialer

Læs mere

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er Click to edit Master title style Positionering Når alting ved hvor det er Jakob Fredslund, Alexandra Instituttets indsatsområde for Positionering-i-alting Click to edit Master title style Muligheder Inspiration

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

HAT - Afrapportering fase 2 Celle- & Vævsprøver

HAT - Afrapportering fase 2 Celle- & Vævsprøver HAT - Afrapportering fase 2 Celle- & Vævsprøver Indhold 1) Introduktion... 2 Pilottest... 2 Behov og krav identificeret i fase 1.... 2 2) Beskrivelse af pilottesten: hvad er testet, hvordan?... 3 Hvad...

Læs mere

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Indhold 1. Sundheds- og serviceproduktion i relation til IHL Nye services for brugerne, der understøtter

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Innovativt samarbejde omkring Sygehusbyggerier

Innovativt samarbejde omkring Sygehusbyggerier page 1 Innovativt samarbejde omkring Sygehusbyggerier Anders Goul Nielsen Udviklingsdirektør page 2 Systematic www.systematic.com United States Products & services United Kingdom Products & services Denmark

Læs mere

Dekontamineringsdagene 2015

Dekontamineringsdagene 2015 Dekontamineringsdagene 2015 Gert Jørgensen, Produktspecialist» Dansktalende SteriLean ApS / LJ Medical A/S SteriLean & I Track Kvalitets og dokumentations (sporings) system 5 Lokationer på hospitaler i

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Servicekoncept Frontend og backendservices. Niki Nicolas Grigoriou, Intelligent Systems A/S

Servicekoncept Frontend og backendservices. Niki Nicolas Grigoriou, Intelligent Systems A/S Servicekoncept Frontend og backendservices Niki Nicolas Grigoriou, Intelligent Systems A/S Frontend og backend Kliniske afdelinger Frontend Kirurgisk afdeling Intensiv afdeling Patientafsnit og medicinsk

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

Notat vedr. Erfaringer fra hospitaler omkring brug af RFID. Udarbejdet af. Systematic A/S for. Projektafdelingen, DNU

Notat vedr. Erfaringer fra hospitaler omkring brug af RFID. Udarbejdet af. Systematic A/S for. Projektafdelingen, DNU Notat vedr. Erfaringer fra hospitaler omkring brug af RFID Udarbejdet af Systematic A/S for Projektafdelingen, DNU Generelt Hovedformålet med det arbejde der ligger til grund for denne note er at få svar

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik Ekstern logistik.wmv Fokus på logistik Udfordringer - mål Overordnede tiltag Forudsætninger hvad skal være på plads

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

RFID teknologi og detailhandlen

RFID teknologi og detailhandlen RFID teknologi og detailhandlen Banebrydende pilotprojekter kan være løftestangen, der sætter nye standarder for effektivisering af forsyningskæden i detailhandlen i de kommende år. v/finn Zoëga, Chefkonsulent,

Læs mere

Potentielle fordele og risici ved RFID.

Potentielle fordele og risici ved RFID. 1 Potentielle fordele og risici ved RFID Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen kan hentes på RFID i Danmarks hjemmeside: http://www.rfididanmark.dk

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013 One-stop-shop Gorm Simonsen InspEir 24. september 2013 Region Nordjyllands opgaver Region Nordjylland ca. 13.000 ansatte 4 hospitaler Årligt budget på kr. 10,9 mia ca. kr. 3,4 mia i indkøb ca. 70-100 offentlige

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL Inddragelse af brugere i udviklingen af IHL Behov Koncept Prototyping (co-creation) Funktionel prototype Bruger-/ systemtest

Læs mere

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG Always with you 2 Getinge Online ARBEJD SMARTERE, OG FÅ MERE OPPETID Traditionelt overvåges status for genbehandlingsudstyr manuelt og

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør,

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør, Installation af verdens første automatiserede sterilcentral v/poul Fuglsang, adm.direktør, Hvem er Gibotech? Vi er en 26 år gammel virksomhed på ca. 25 mand beliggende i Højby syd for Odense kun ca. 1

Læs mere

Slutrapport Projekt Vaskesystem. Hovedrapport

Slutrapport Projekt Vaskesystem. Hovedrapport Slutrapport Projekt Vaskesystem Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 ARBEJDSKRAFTBESPARENDE POTENTIALE... 3 2.1 ARBEJDSKRAFTBESPARELSE RENGØRINGSPERSONALE 3 2.2 ARBEJDSKRAFTBESPARELSE REPARATØR

Læs mere

Til dig som vil vide mere

Til dig som vil vide mere Til dig som vil vide mere Astro er et system med mange muligheder og i stadig udvikling. Denne brochure har kun givet en grov oversigt. Vil du vide mere og følge med i hvad der sker med Astro, så kan du

Læs mere

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Radio Frequency Identification Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Hvad er RFID I starten af 70'erne blevet stregkoden opfundet til at gøre det lettere at handle. Stregkoden kunne huske et

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Positionering effektiviserer kvalitetskontrol og inspektion

Positionering effektiviserer kvalitetskontrol og inspektion Positionering effektiviserer kvalitetskontrol og inspektion Tejs Scharling, Lab Manager, Pervasive Positioning Alexandra Institute Alexandra Innovationsprojekter Instituttet Laser D iffus S pejl B eam

Læs mere

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Transportteknologier Ole Teglgaard, chefkonsulent, DNV-Gødstrup Formand for Pejlemærke om transportteknologier Anbefaling om IHL Pejlemærke-rapport, s. 22: IHL-projektet

Læs mere

ClinicCare CheckIn/Selvbetjening - smart og effektivt!

ClinicCare CheckIn/Selvbetjening - smart og effektivt! ClinicCare CheckIn/Selvbetjening - smart og effektivt! Juni 2015 Vi tilbyder to løsninger til brug for selvbetjening, dvs. hvor sekretæren ikke behøver kontaktes for at registrere ankomst. Vi har en kortlæser,

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Track and Trace System Beskrivelse af registreringssystem til frugtavl

Track and Trace System Beskrivelse af registreringssystem til frugtavl Track and Trace System Beskrivelse af registreringssystem til frugtavl I samarbejde med Magerholm Frugtplantage på Sydfyn, har Balluff ApS udviklet og leveret et nyt og simpelt Track and Trace system til

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

HAT - Afrapportering fase 2 Transportstole

HAT - Afrapportering fase 2 Transportstole HAT - Afrapportering fase 2 Transportstole Indhold 1) Introduktion... 2 Pilottest... 2 Behov og krav identificeret i fase 1... 2 2) Beskrivelse af piloten: hvad er testet, hvordan?... 4 Hvad... 4 Hvordan...

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

Koncept, styring og digitale brugergrænseflader

Koncept, styring og digitale brugergrænseflader Intelligent Hospitalslogistik (IHL) Fuldautomatisk løsning til integreret lager og transport Koncept, styring og digitale brugergrænseflader CEO/Software Architect, Niki Nicolas Grigoriou, Intelligent

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard 31-07-2014 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger...

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus

RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus Jakob Steensen Rådgivende Ingeniør Wireless Specialist DELTA Welfare Tech 26. oktober 2012 / Odense Agenda Projektets

Læs mere

Ruteplanlægning og ITS

Ruteplanlægning og ITS Stefan Røpke, Ph.D., Lektor, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Transport Teknologisk Institut, 6. Marts 2012 Hvad er ruteplanlægning? Opgave: Forsyn supermarked og tankstationer med dagligvarer.

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Dato 24. april 2015 Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Ref. OLAE Afrapportering velfærdsteknologiprojekter Hermed en statusrapportering på velfærdsteknologiprojekterne i Varde Kommune med afsæt i dels en

Læs mere

LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO MINDSTORMS Education EV3 LEGO MINDSTORMS Education EV3 Fremtiden tilhører de kreative πr ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE EV3 en evolution af MINDSTORMS Education! LEGO MINDSTORMS Education har bevist, at det

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

IKT programmet 2015 - Informations og Kommunikations Teknologi

IKT programmet 2015 - Informations og Kommunikations Teknologi IKT programmet 2015 - Informations og Kommunikations Teknologi 2 Hvorfor Lokation & Sporing FORDI: For sygehusene og regionen som helhed spiller både service logistik og klinisk logistik en større og større

Læs mere

RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden

RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden RFID giver mulighed for automatiseringer i RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden af sektionsleder, emba, Finn Zoëga, Finn.Zoega@teknologisk.dk, Teknologisk Institut,

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler

Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler Patientpleje Er der mange patienter, der skal plejes på samme tid, og kun begrænset personale giver et Bosch personsikringssystem en problemfri

Læs mere

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder.

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Driftsoptimering Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest

Læs mere

Mobile løsninger for logistik og transport

Mobile løsninger for logistik og transport SEMINAR 3. JUNI 2015 INVITATION: Mobile løsninger for logistik og transport Mobilløsning: Overblik over biler og status på leverancer Ruteplanlægning: Spar helt op til 30% af de kørte km! Emballageregnskab:

Læs mere

Optimering. Thermo Fisher Scientific og API PRO udvikler sammen en mere decentral vedligeholdsstyring på ipad GENNEM VEDLIGEHOLD

Optimering. Thermo Fisher Scientific og API PRO udvikler sammen en mere decentral vedligeholdsstyring på ipad GENNEM VEDLIGEHOLD MAJ 2015 NR. 2 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING Optimering OFFICIELT FAGMAGASIN FOR DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING GENNEM VEDLIGEHOLD FAGMAGASIN FOR DRIFT, VEDLIGEHOLD, TEKNOLOGI OG RISIKO Thermo Fisher

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED SIDE 2/6 INTRODUKTION AVIOR Identity Security Manager (ISM) er en omfattende løsning og koncept til håndtering af identiteter og integration til eksisterende bruger-

Læs mere

Det Selvbetjente Bibliotek

Det Selvbetjente Bibliotek Det Selvbetjente Bibliotek Self Operated Library (SOL) Cordura A/S har udviklet en række software- og hardwareprodukter, der tilsammen gør det muligt for mindre biblioteksfilialer at have åbent uden fysisk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Fortsat drift af Telemedicin til KOL basisdrift. Det nordjyske projekt TeleCare Nord har etableret storskaladrift af telemedicinsk hjemmemonitorering

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Nyt OUH. Kick off på Intelligent Hospitalslogistik 13. juni 2013

Nyt OUH. Kick off på Intelligent Hospitalslogistik 13. juni 2013 Nyt OUH Kick off på Intelligent Hospitalslogistik 13. juni 2013 Agenda Hvad er Nyt OUH Vision analyse før valg af totalrådgiver Analyser op til valg i byggeprogrammet - Status logistik koncept til Nyt

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO

ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO 1 6. A P R I L 2 0 1 5 LOUISE PA P E - H A U G A A R D K A R S T E N U L R I K N I S S I N S T I T U T F O R M

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Teknologiområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidshorisont: Starttidspunkt og evt. sluttidspunkt? Status på handlingen Telemonitorering

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere