Logistik og IT. Statusrapport om logistik og IT på DNU. DNU, Det Nye Universitetshospital i Århus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Logistik og IT. Statusrapport om logistik og IT på DNU. DNU, Det Nye Universitetshospital i Århus. www.dnu.rm.dk"

Transkript

1 Logistik og IT Statusrapport om logistik og IT på DNU DNU, Det Nye Universitetshospital i Århus

2 Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3, DK-8200 Århus N Tel Dato: Lars Ganzhorn Knudsen Tel Sagsnr

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Opsummering...5 Introduktion...8 Referencer...9 IT-understøttelse af logistik på AUH Logistiske mulighederog udfordringerpå det nye AUH Anbefalinger Sporingsinfrastruktur Identificerede behov Status på arbejdet Anbefalinger Referencearkitektur for sporbarhed og emneidentifikation Opsummering af Referencearkitekturen Status Anbefalinger Sporing ved brug af RFID Hvordan fungerer passiv RFID-sporing Fordele ved passiv RFID Ulemper ved passiv RFID Erfaringer Status på arbejdet Anbefalinger Sporing ved brug af Wi-Fi Hvordan fungerer Wi-Fi-sporing Fordele ved Wi-Fi Ulemper ved Wi-Fi Erfaringer Status på arbejdet Anbefalinger IT-understøttelse af sengeprocesser Udfordringer og behov IT-løsninger Status på arbejdet... 27

4 Anbefalinger IT-understøttelse af vareprocesser Udfordringer og behov IT-løsninger Infrastruktur Vogn-system Pakke/enkeltvare-system Procesbeskrivelse Status på arbejdet Anbefalinger IT-understøttelse af varebestilling Udfordringer og behov IT-løsninger Status på arbejdet Anbefalinger IT-understøttelse af hjælpemiddel-processer Udfordringer og behov IT-løsninger Status på arbejdet Anbefalinger (foreløbige) Søgning Udfordringer og behov Status på arbejdet Anbefalinger Fremtidige opgaver Sporing af patienter Sporing af personale Sterilcentral Medicin Transport af følsomme varer Medicoteknisk udstyr Vaskeri Ekstern vareforsyning Appendix A: Processer for senge Appendix B: Processer for varevogne Side 4

5 Opsummering IT-understøttelsen af det logistiske område på AUH er i dag begrænset. De fleste arbejdsgange fungerer i kraft af mundtlige aftaler, telefonopkald til navngivne personer og periodiske runder på hospitalet for at orientere sig om den aktuelle situation. Der er mange muligheder for IT-understøttelse af disse arbejdsgange. Det nye byggeri åbner op for yderligere effektiviseringsmuligheder, men giver også nye udfordringer for logistikken, blandt andet det større geografiske område, ændringer i ansvaret for logistik og reduktion af lagerplads. Behovet for ITunderstøttelse af logistikken er derfor større på Det Nye Universitetshospital. Arbejdet med IT på logistikområdet bygger dels på en gennemgang af de logistiske arbejdsgange med fokus på IT-muligheder og dels indførelse af en sporingsinfrastruktur som blandt andet gør arbejdsgange synlige på tværs af hospitalet. Sporing er ikke bare et vigtigt middel til indblik i logistikprocesserne, men giver et indblik i den fysiske virkelighed på hospitalet som kan udnyttes på tværs af hospitalets funktioner. På DNU anbefales det at fokusere på sporing ved hjælp af Wi-Fi og RFID. Disse to sporingsteknologier muliggør et bredt spektrum af anvendelser, såvel logistiske som på andre områder. Listen af arbejdsgange der forventes at kunne optimeres ved inddragelse af sporing er lang. Der er etableret et idekatalog som beskriver de tiltag der forventes at skabe mærkbare effektiviseringsgevinster. En række af logistikkens kerneområder er allerede gennemarbejdet med fokus på IT i tæt samarbejde med de relevante personalegrupper: Processerne omkring transport og rengøring af tomme senge bør ITunderstøttes baseret på sporing af alle senge. Det overblik som herved skabes, forventes at medføre markant færre sengetransporter og bedre service til klinikken. Tilsvarende anbefales det at etablere en ny IT-løsning baseret på sporing af varevogne og enkeltforsendelser. Dette forventes at give bedre overblik, bedre mulighed for koordinering og planlægning samt reducere risikoen for fejl. Briksystemet, der i dag benyttes til varebestilling, bør IT-understøttes ved at muliggøre decentral registrering af forbrugte varer direkte i klinikken; En opgave som tænkes varetaget af den nye decentrale logistikfunktionder indføres i DNU. Udlån af hjælpemidler centraliseres på DNU, hvilket kræver væsentlige ændringer i arbejdsgange og IT-systemer. Denne IT-understøttelse forventes at effektivisere de nye arbejdsgange og optimere hjælpemiddelbeholdningen. Disse planlagte IT-løsninger bør suppleres af tilsvarende analyser af IT-behovene for de resterende områder af logistikken.ligeledes bør der igangsættes mere detaljerede undersøgelser af behovene for sporing udenfor logistikområdet. Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Introduktion Denne rapport beskriver det arbejde DNU har udført med henblik på ITunderstøttelse af logistik-området. Rapporten dækker arbejde udført frem til ultimo Rapporten bygger på viden opsamlet i en række pilotprojekter igangsat på baggrund af identificerede usikkerheder i fundamentet: Referencearkitektur for Sporbarhed og Emneidentifikation. Rapporten beskriver brugsprocesser, identificerede brugerbehov, status på igangværende arbejde, samt anbefalinger om it-løsninger og videre aktiviteter. Rapporten forudsætter kendskab til byggeprojektet, hospitalslogistik samt eksisterende IT i Region Midt. Hvor yderligere forudsætninger er nødvendige, henvises til relevant materiale i teksten. Følgende eksterne parter har bidraget til rapporten eller til det underliggende materiale: Systematic A/S, DNU I/S, AeroScout Delta Side 8

9 Referencer Navn Beskrivelse Reference [Referencearkitektur] [Respektafstand til RFID-antenner, 2012] [Erfaringer fra hospitaler om RFID, 2012] [Erfaringer fra hospitaler om AeroScout, 2011] [Patient-app, 2012] Referencearkitektur for Sporbarhed og Emneidentifikation i Region Midtjylland Rapport: Region Midtjylland - Respektafstand til Motorola RFID FX7400 Rapport: Erfaringer fra hospitaler omkring brug af RFID Rapport: Erfaringer fra hospitaler omkring brug af AeroScout iphone-app: Aarhus Universitetshospitals app. Referencearkitektur for Sporbarhed og Emneidentifikation i Region Midtjylland Delta - T Region Midtjylland - Respektafstand til Motorola RFID FX7400, Erfaringer fra hospitaler omkring brug af RFID, Erfaringer fra hospitaler omkring brug af AeroScout, erre/it Side 9

10 IT-understøttelse af logistik på AUH Det nye byggeri giver mulighed for effektivisering af de logistiske arbejdsgange via indførelse af IT på et område som traditionelt har klaret sig med relativt lidt IT. Byggeriet introducerer dog også nye udfordringer, som øger dette behov; Eksempelvis større geografisk område, ny fordeling af logistikansvaret og reduktion af såvel decentral som central lagerkapacitet. Arbejdet med IT på logistikområdet er baseret på to elementer: Dels en gentænkning af de logistiske arbejdsgange med fokus på IT-muligheder, og dels indførelse af en sporingsinfrastruktur som gør processer synlige på tværs af hospitalet. Logistiske muligheder og udfordringer på det nye AUH Det nye universitetshospital giver både muligheder og udfordringer. Mulighederne ligger blandt andet i den øgede synergi ved et større hospital og i at kunne nytænke organisation og arbejdsgange i transitionen fra det gamle hospital til det nye. Med hensyn til IT ligger der ikke ubetydelige muligheder i at hæve IT-understøttelsen af logistik-området op på et tidsvarende niveau. På det nye hospital vil der opstå udfordringer alene som en konsekvens af de nye fysiske forhold. Den geografiske størrelse af hospitalet giver længere leveringsveje og større mængder, men samtidigt er den afsatte plads til lager og opbevaring i klinikken begrænset. Der er også nye udfordringer som konsekvens af de organisatoriske ændringer. Ofte vil der være flere personer indenfor samme funktionsområde som skal koordinere arbejdet, logistiske opgaver overflyttes fra klinisk personale til servicepersonale, vareforsyningen udliciteres og alle leverancer til hospitalet skal fremover gå gennem varemodtagelsen. Disse ændringer forudsætter justeringer af kompetencer og nye kommunikationsveje. Denne rapport beskriver en række anbefalinger til IT-understøttelse af logistikken på DNU. Denne IT-understøttelse er et middel til dels at sikre et velfungerende nyt hospital og dels at opnå nogle af de effektiviseringer som kræves i forbindelse med det nye byggeri. Side 10

11 Leverandører Modtagestationer på AUH Areal plan 4 logistiktracee Kerne ved afdelinger Afdeling Vogne Vaskeri Køkken Eksternt lager Apotek Leverandører Praktiserende læger Andet hospital One item Sterilcentralen/ Sterilt lager (sampak) Vare og postmodtagelsen (cross dock) Eksisterende rampe SKS (buffer) Område for straks afhentning Buffer område Større klinik og serviceområde Decentrale service/ sengevask Laboratorier/ blodbank Apoteksfilial Depot ved kerne alle Afd. Rørpost Skabe rumniveau Patientstue, U/B rum mv. Nicher Depoter Gennemstikskabe OP/endoskopi Rørpoststation Medicinrum Udstyrsdepot Hjælpemiddeldepot Renovation Vogne Affaldscentral Vogne Affaldsrum Vogne One item Små forsendelser Figur 1: Alle varer leveres på DNU via varemodtagelsen og transporteres gennem kælder og på plan 4 inden de modtages på afdelingerne. Der skelnes mellem tre typer af leverancer: Vogne, enkeltvarer og småforsendelser. Der er to hovedpunkter i den anbefalede IT-understøttelse: For det første anbefales det at etablere en automatisk sporingsinfrastruktur som kan gøre objekter og processer synlige på tværs af hospitalet. Dette gøres ved at mærke relevante personer og objekter med ID-brikker som registrerer bevægelse og position. Disse registreringer kan benyttes til dels at automatisere visse arbejdsgange og dels at give personalet bedre information til at træffe beslutninger, herunder: indblik i hvor folk og genstande befinder sig, en mere synlig forsyningskæde, overblik over situationer og processer, automatiske alarmer i farlige situationer, en bedre forståelse af de faktiske arbejdsgange. For det andet anbefales det at gennemtænke de logistiske arbejdsgange med fokus på de muligheder IT giver, herunder at udnytte de nye muligheder der ligger i at have en sporingsinfrastruktur. Dette arbejde er godt i gang og resultaterne af det foreløbige arbejde er beskrevet i denne rapport. Anbefalinger A1: Indfør en sporingsinfrastruktur som gør processer synlige på tværs af hospitalet. A2: Gennemgå de logistiske arbejdsgange med fokus på IT. Side 11

12 Sporingsinfrastruktur Sporing er et centralt behov på DNU på niveau med elektronisk kommunikation og journalisering. Forudsætningen for at høste gevinsterne ved sporing er etablering af en bredt dækkende og solid infrastruktur som gør sporingsdata let tilgængelige for andre systemer. Det anbefales at basere denne sporingsinfrastruktur på en gennemtænkt arkitektur da det er et område med stor udvikling indenfor både behov og teknologier. Initielt anbefales det at benytte Wi-Fi og passiv RFID til sporing da disse teknologier forventes at dække et bredt spektrum af fremtidige behov. Identificerede behov Region Midt har etableret et projektkatalog hvor ideer til værdiskabende projekter som anvender sporing er beskrevet. (Se [Referencearkitektur] Baseret på dette projektkatalog er der udarbejdet en liste af behov som skal opfyldes af sporingsinfrastrukturen på DNU: Identificering af objekter Manuel afsendelse af signal på hospitalsområdet Dataopsamling og registrering af sensorer. Positionsbestemmelse. Positionsbestemmelse kan ske med forskellig nøjagtighed. Følgende separate behov er identificeret: Mellem bygninger, afsnit og etager Overalt på hospitalet indenfor 3-10 meter I udvalgte lokaler med høj sikkerhed Mere nøjagtigt end et lokale Udenfor hospitalet Status på arbejdet For at dække disse behov er det blevet besluttet at basere den samlede sporingsinfrastruktur på Wi-Fi- og RFID-sporing. Disse teknologier er valgt med tanke på pris og en fornuftig dækning af de identificerede behov. Wi-Fi sporing kan relativt billigt dække hele hospitalsområdet med positionsbestemmelse. Yderligere giver det for eksempel mulighed for at kunne afsende manuelle signaler og lave sensorregistreringer af temperatur. RFID-sporing giver mulighed for at identificere objekter de steder, hvor der er installeret læsere og samtidigt kan der etableres zoner afgrænset af RFIDlæsere på hospitalet, hvilket giver mulighed for at spore selv små og meget Side 12

13 billige objekter ned til zone-niveau. Hvor finkornet denne zone-opdeling skal være er stadig et udestående spørgsmål. Dette efterlader behovene for meget nøjagtig positionsbestemmelse og positionsbestemmelse udenfor hospitalet, som udestående. Disse behov kan dækkes med komplimenterende teknologier tilpasset specifikke brugsscenarier som for eksempel brug af GPS udenfor hospitalsområdet. Anbefalinger A3: Etabler en sporingsinfrastruktur baseret på Wi-Fi og passiv RFID (UHF). A4: Gennemfør kliniske afprøvninger med henblik på at vurdere, hvorvidt der er behov for supplerende teknologier. Side 13

14 Referencearkitektur for sporbarhed og emneidentifikation En velovervejet IT-arkitektur er fundamentet for løsninger som giver mest mulig værdi og færrest mulige begrænsninger på lang sigt. Referencearkitektur for Sporbarhed og Emneidentifikation beskriver hvordan Region Midt kan indføre sporing uden at binde sig unødigt til dagens teknologier og leverandører. Opsummering af Referencearkitekturen Region Midt har etableret en referencearkitektur for sporingsrelaterede systemer, Referencearkitektur for Sporbarhed og Emneidentifikation i Region Midtjylland. Målet med arkitekturen er at investeringer i sporingsteknologier udnyttes bedst muligt og at Region Midt kan indføre nye sporingsteknologier i fremtiden med færrest mulige omkostninger. Dette opnås i Referencearkitekturen ved at indføre en standardbaseret afkobling mellem systemer der opsamler sporingsdata og systemer som anvender sporingsdata. For yderligere beskrivelse henvises til [Referencearkitektur]. Figur 2: Referencearkitekturen anbefaler en klar separation mellem sporingssystemer og anvendelsessystemer. Side 14

15 Status Arkitekturen er godkendt og gældende i Region Midt. Anbefalinger Se [Referencearkitektur] Side 15

16 Sporing ved brug af RFID Passiv RFID giver mulighed for sporing af små objekter og objekter i stort antal, eksempelvis hjælpemidler, udstyr og transportmidler. Forudsætningen for dette er installation af RFID-antenner alle de steder, hvor man ønsker at registrere objekterne. Passiv RFID har ikke tidligere været brugt som gennemgående sporingsinfrastruktur på et hospital, men foreløbige afprøvninger indikerer at dette er teknisk muligt, hvilket også bekræftes af flere RFID-leverandører. Kliniske afprøvninger bør udføres for at validere kvalitet og omkostninger ved en RFID-løsning. Hvordan fungerer passiv RFID-sporing Små RFID-brikker kan opsamle energi fra radiosignaler sendt på den rette frekvens. Denne energi bruges til at sende et forudbestemt signal tilbage. Disse forudbestemte signaler identificerer RFID-brikkerne og de kan derfor benyttes som ID-brikker til personer, udstyr, varer osv. Det kræver særligt antenne- og læserudstyr at udsende de korrekte radiosignaler og aflæse de modtagne signaler fra brikkerne. Figur 3: RFID-brikker kommer i mange udformninger, for eksempel klistermærker, personalekort, hårdføre plastikskinner og chips som er indlejrede i plastikkasser. Fordele ved passiv RFID Passive RFID-brikker har en meget lav stykpris sammenlignet med andre sporingsteknologier. Passive RFID-brikker bruger ikke strøm til kommunikationen, hvilket betyder at der ikke skal skiftes batterier og at brikkerne i praksis har en meget lang levetid. Der er mange producenter af RFID-brikker standardiseret efter EPCglobal UHF class 1 Generation 2. Dette betyder at der kan opnås stor leverandøruafhængighed på RFID-brikker. Der er et stort udvalg af RFID-brikker i forskellige udformninger, så de er anvendelig på tværs af mange brugsscenarier. For eksempel hvor de skal gemmes væk, syes i tøj, kunne klare stød, etc. Teknologien er fleksibel med hensyn til nøjagtighed, da sendestyrkerne kan tilpasses til forskellige scenarier. For eksempel sænkes sendestyrken i kortlæsere til adgangskontrol for at være sikker på at den rigtige ID- Side 16

17 brik læses. Ulemper ved passiv RFID Radiosignaler påvirkes af væsker og metaller. Væsker fjerner energien i signalet hvilket betyder de mulige sendestyrker bliver for lave. Metaller blokerer signalet hvilket skaber områder bag metaloverflader, hvor der ikke kan læses signaler. RFID-sporing af væsker og metaller kræver derfor omhyggelig placering af RFID-brikkerne. Ovenstående betyder at det også er muligt bevidst at undgå læsninger ved at blokere RFID-signalerne med kroppen eller ved indpakning i metal. Den passive teknologi kræver kraftige sendestyrker som kan interferere med eksempelvis medico-teknisk udstyr, hvis der ikke tages passende forholdsregler. Placeringen af RFID-brikker har betydning for, hvor meget energi RFIDbrikker kan opsamle og reflektere, især i nærheden af væske og metal. Dette betyder at konkrete anvendelser altid skal afprøves i praksis for at finde den optimale placering af brikkerne. Erfaringer Et hovedfokus i arbejdet med RFID har været at undersøge interferensrelaterede risici i forbindelse med at introducere RFID-signaler i det kliniske miljø på hospitaler. Der blev i foråret 2012 gennemført en større undersøgelse af dette, og det blev på baggrund af dette besluttet at UHF-RFID kan benyttes i klinikken under visse installationskrav. (se [Respektafstand til RFID-antenner]). Der er yderligere blevet foretaget en undersøgelse af brug af RFID på andre hospitaler. Resultatet af denne undersøgelse var, at der ikke blev fundet hospitaler som havde en fuldt udrullet RFID-infrastruktur. Flere hospitaler viste sig dog at have RFID-pilotprojekter i gang, og et enkelt hospital brugte RFID i mindre grad som et supplement til Wi-Fi sporing. Se [Erfaringer fra hospitaler om RFID, 2012]. Der er desuden blevet udført en række forsøg med RFID på det eksisterende AUH Skejby (SKS). Det blev undersøgt hvorvidt det var muligt at opnå en pålidelig registrering af varer i depotrum, personer som bevæger sig ind og ud af lokaler samt udstyr, hjælpemidler og varevogne der bevæger sig igennem en port. Undersøgelse blev foretaget i et isoleret miljø med kun en enkelt RFIDlæser. På baggrund af undersøgelsen kan det konkluderes at: Det er muligt at registrere større genstande og personer når de bevæger sig igennem porte eller døre. Det er svært at registrere mindre genstande, der bevæger sig igennem en port inde i eksempelvis en varevogn. Varevogne mv. må ikke have større overflader af metal og genstande af væsker eller metalskal placeres så RFID-brikkerne er synlige for RFID-læserne. Side 17

18 Det er svært at registrere stillestående genstande/varer/personer i lokaler med en stillestående læser. Hvis enten RFID-brik eller læser bevæger sig er fejlraten lav. Personer der bevæger sig inde i et lokale kan registreres. Det er muligt men kan være en udfordring at opsætte RFID-systemet, så der ikke læses IDbrikker fra tilstødende lokaler. Disse erfaringer tyder på at RFID kan bruges til scenarier som kræver registrering af større genstande og personer, da disse vil kunne aflæses med høj sikkerhed ved gennemgang af porte. Det er svært at anvende RFID til registrering af varestatus på depoter på grund af de store mængder af væsker og metaller der bliver brugt i hospitalsvarer. Status på arbejdet Anvendeligheden af RFID-teknologien er indtil videre blevet bekræftet gennem laboratorieopstillinger og ved dialog med RFID-leverandører. Det udestår stadig at foretage en bredere test i et klinisk miljø hvor teknologiens pålidelighed afprøves i reelle arbejdssituationer. Formålet med en sådan afprøvning skal være at afgøre omfanget af en RFID-baseret sporingsinfrastruktur på DNU samt behovet for supplerende teknologier. Anbefalinger A5: Benyt passiv RFID hvor de objekter der ønskes sporet er små, billige eller findes i stort antal og er egnede til RFID-sporing. A6: Planlæg med etablering af en bredt dækkende RFID-installation der dækker transportveje, kliniske lokaler, patientlokaler, samt logistikområder. A7: Afklar omfanget af den RFID-baserede sporingsinfrastruktur gennem en realistisk klinisk afprøvning. A8: Vurder kvaliteten af RFID-installationen i forhold til de ønskede anvendelser baseret på den kliniske afprøvning og tilpas den endelige udrulning derefter. Side 18

19 Side 19

20 Side 20

21 Sporing ved brug af Wi-Fi Wi-Fi giver mulighed for sporing i områder, hvor der ikke er etableret sporing med RFID, eksempelvis i udendørsarealer mellem bygninger. Desuden kan Wi-Fi, modsat RFID, bruges til at spore smartphones, tablets, PC er samt særlige id-brikker med trykknapper, displays osv. Wi-Fi-sporing kan dog ikke stå alene da Wi-Fi-brikker er væsentlig dyrere end RFID og samtidigt er nøjagtigheden lavere end med RFID. Kliniske afprøvninger bør udføres for at validere kvalitet og omkostninger ved en Wi-Fi-løsning. Hvordan fungerer Wi-Fi-sporing IT-udstyr som smartphones og PC er der benytter Wi-Fi kan positioneres ved hjælp af Wi-Fi-netværket. Dette sker ved at måle sendestyrken fra enheden til de opstillede Wi-Fi-antenner (access points). For en nærmere beskrivelse se ([Referencearkitektur] Figur 4: Udover traditionelt IT-udstyr som bærbare computere og telefoner kan Wi-Fi også bruges til at spore særlige Wi-Fi-brikker. Disse kan være udstyret med trykknapper, temperatursensorer og lignende. Fordele ved Wi-Fi Hvor der er tilstrækkelig Wi-Fi-dækning, vil det være muligt at give en position med 3-10 meters nøjagtighed. Dette er planlagt til at være over hele hospitalet samt ca. 50 meter udenfor bygningerne. Wi-Fi-infrastrukturen er allerede på plads og kræver derfor ikke indkøb og opsætning af hardware, men kun opsætning af den software der skal indsamle målingerne og beregne på disse. Udnyttelse af denne teknologi betyder at alle enheder der benytter Wi-Fi kan spores, hvis det besluttes. Dette inkluderer også patienters og gæsters enheder uden at disse personer skal udstyres med særlige tags. Der findes et udvalg af ID-brikker med knapper, sensorer, displays og lignende. Side 21

22 Wi-Fi er en international standard og der er mange producenter af Wi-Fienheder. Derfor er man mindre leverandørafhængig end ved valg af mindre udbredte aktive teknologier som f.eks. aktiv RFID, ultralyd eller infrarød. Med Wi-Fi er der mulighed for sporing og avanceret funktionalitet i en og samme enhed. Se f.eks. [Patient-app, 2012]. Ulemper ved Wi-Fi En Wi-Fi-brik koster i størrelsesordenen 500kr og kan derfor typisk ikke benyttes på objekter som er billige eller findes i stort antal. Wi-Fi-sporing er en aktiv teknologi hvilket betyder at Wi-Fi-brikker kører på et batteri. Disse skal skiftes mindst hvert andet år, hvilket medfører udgifter til indsamling af ID-brikker og udskiftning af batterier. Wi-Fi benytter radiosignaler der ikke er nævneværdigt begrænset af mure og vægge. Derfor kan det være svært med denne teknologi at afgøre om enid-brik er i et bestemt rum eller om det er i rummet lige ved siden af. Manuel identificering af et enkelt objekt, på samme måde som når noget skannes med en stregkodelæser, er vanskeligt med Wi-Fi. Erfaringer Et pilotprojekt er gennemført for at afprøve kvaliteten af den nuværende AeroScout-installation på SKS. Dette første projekt omhandlede vejfinding for patienter og er nærmere beskrevet i [Findevej patient-app, 2012]. Den primære erfaring fra projektet med hensyn til Wi-Fi,er at der er nogle tekniske udfordringer med at bruge teknologien til vejfinding. Vejfindning er et brugsscenarie, hvor det er meget vigtigt at positionsberegningen sker hurtigt, da man typisk flytter sig kontinuerligt imens man observerer positionen. AeroScouts system giver sekunders forsinkelse på positionsberegningen, hvilket betyder at brugerne vises på skærmen hvor de befandt sig tidligere. Til denne type scenarier er der behov for hurtigere positionsbestemmelse. AeroScout og lignende Wi-Fi-positioneringssystemer er brugt på flere hospitaler verden over. Erfaringer er indhentet fra to specifikke hospitaler: Tallahassee Memorial Hospital i Florida og Jan Yperman Hospital i Belgien. Tallahassee er klart positive overfor teknologien. De sporer ca stykker udstyr og hjælpemidler, og det har betydet en øget tilfredshed med tilgængeligheden af udstyr hos det kliniske personale. På Jan Yperman benyttes systemet til sporing af maskiner, udstyr og OPpatienter. Yderligere benyttes systemet til overfaldsalarmer og temperaturmålinger i køleskabe. De udtrykker tilfredshed med systemet men har haft udfordringer omkring at genkende hvilke zoner udstyr befinder sig i.se [Erfaringer fra hospitaler om AeroScout, 2012]. Status på arbejdet Der er lavet en installation af AeroScout på SKS. Systemet er kalibreret på cirka halvdelen af hospitalet. Der er yderligere arbejde i gang med Århus Univer- Side 22

23 sitet, Datalogi for at finde en specifik løsning med hensyn til den forsinkede beregning af positioner. Der er gennemført et pilotprojekt relateret til vejfinding som nævnt under erfaringer. Anbefalinger A9: Benyt Wi-Fi-sporing i de situationer, hvor der er behov for sporing uden for områder som er dækket af RFID, eller hvor der er behov for interaktion/kommunikation med brugeren. A10: Vurder kvaliteten af Wi-Fi-installationen i forhold de ønskede anvendelser og tilpas den endelige udrulning derefter. Side 23

24 Side 24

25 IT-understøttelse af sengeprocesser Processerne omkring transport og rengøring af tomme senge er ikke ITunderstøttede i dag. I det nye byggeri vil der være øget behov for koordinering på grund af flere sengevaske og buffere, samt på grund af længere transportafstande. Et nyt IT-system, baseret på sporing af alle senge, vil medføre markant færre transporter, hurtigere leverancer, lettere bestilling af opgaver i klinikken, effektiv koordinering og bedre mulighed for at dokumentere overholdelse af hygiejnekrav. Udfordringer og behov Arbejdet med tomme senge er centreret omkring levering af rene senge og vask af urene senge. På DNU vil vask enten foregå i klinikken (Standardvask) eller i en af de tre sengevaske (Grundig vask).en seng skal vaskes grundigt senest hver 14. dag. For servicepersonalet er målene at levere den rette seng på rette tidspunkt til det rette sted i klinikken, at vaske eller bortskaffe urene senge hurtigst muligt, samt at sikre at hygiejnekravene følges. Sengeprocesserne er i dag kun IT-understøttede på niveau. Bestilling af rene senge foregår via telefon eller , og formidling af hvilke senge Figur 5: At levere en hospitalsseng er mere end der skal vaskes/bortkøres blot at levere selve sengen. Der findes forskellige typer senge og ofte er der særligt udstyr eller foregår typisk på whiteboard særlige madrasser som skal leveres sammen med eller papir i klinikken. Hver selve sengen. seng har påhæftet en lille seddel, hvorpå der står, hvornår sengen sidst er vasket grundigt. En række konkrete udfordringer er identificeret i de nuværende arbejdsgange omkring tomme senge: Man skal hen til sengen for at finde ud af hvornår den sidst er grundigt rengjort. Sengevaskere har svært ved at planlægge arbejdet og der gås ofte forgæves, pga. manglende overblik over opgaverne. Når en seng er brugt bestiller klinikerne ofte en ny seng med det samme, men rengøring af den gamle bestilles ofte senere. Dette betyder at Side 25

26 sengeportørerne skal gå to gange i stedet for at levere den rene seng og tage den urene med tilbage. Akutte behov for senge er svære at tilfredsstille hurtigt nok da der mangler en samlet prioritering af opgaverne. Klinikerne glemmer jævnligt at bestille sengerengøring, hvilket resulterer i akutte opgaver eller at klinikerne selv rengør sengen. Det er tidskrævende for klinikerne at bestille senge og tilhørende udstyr, da dette foregår hos forskellige personalegrupper; Tomme senge hos sengeportørerne, sengeudstyr hos de hvide portører. I sengevasken bruges der megen tid på at skrive på og bladre i papirlister til statistiske formål, eksempelvis for at holde styr på hvor mange senge der er vasket for hvilke afdelinger. Papirsedlen på sengen kan være problematisk mht. hygiejne da den ikke vaskes og berøres både før og efter sengen er vasket. Det er meget besværligt at kontrollere hvornår madrasser er to år gamle og derfor skal udskiftes. Dette skyldes at madrassens alder i dag er skrevet på selve madrassen, hvilket betyder at madrassens betræk skal åbnes for at se datoen. Nogle af ovenstående udfordringer vil blive forstærkede på DNU: Der vil være tre sengevaske og buffere i stedet for en, hvilket øger kommunikationsudfordringerne og introducerer behov for løbende justering af bufferbeholdningerne. Den decentrale plads til senge vil være reduceret og antallet af reservesenge vil være mindre, hvilket øger behovene for rettidig levering og udskiftning af senge. IT-løsninger Den følgende IT-løsning er designet for at adressere ovenstående udfordringer: Alle senge påmonteres Wi-Fi-brikker med statusskifte (f.eks. trykknapper) og indikator (f.eks. lysdioder), RFID-brikker med stregkode, samt et læsbart ID som er til at huske. Alle madrasser påmonteres RFID-brikker og madrassens indkøbsdato registreres. Senge bør kunne spores med ca. 5 meters nøjagtighed overalt på hospitalet. På udvalgte afsnit (f.eks. sengeafsnit) skal senge kunne spores på lokaleniveau. For alle senge registreres en status med fire mulige værdier: 1. Klar til brug (dækker også over i brug) 2. Skal rengøres (enten standardrengøring eller grundig vask) 3. Skal i sengevask (benyttes foreløbigt kun af sengeportører) 4. Skal repareres (vil blive transporteret til teknisk afdeling efter grundig vask) Side 26

Sporing er principielt registrering af id, sted og tid. Stregkoder og GPS er velkendte Trådløse netværk kan også sladre om position RFID fungerer

Sporing er principielt registrering af id, sted og tid. Stregkoder og GPS er velkendte Trådløse netværk kan også sladre om position RFID fungerer Sporing er principielt registrering af id, sted og tid. Stregkoder og GPS er velkendte Trådløse netværk kan også sladre om position RFID fungerer principielt som stregkoder - Det er bare radiobølger der

Læs mere

Lokalisering og emneidentifikation

Lokalisering og emneidentifikation Lokalisering og emneidentifikation Henrik Stilling It-arkitekt Service Logistik www.regionmidtjylland.dk Introduktion Henrik Stilling henrik.stilling@stab.rm.dk It-arkitekt i Region Midtjylland siden 2008

Læs mere

Platform for optimering af servicelogistik på hospitaler

Platform for optimering af servicelogistik på hospitaler page 1 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: xx.xx $ Platform for optimering af servicelogistik på hospitaler Mikkel Harbo mikkel.harbo@systematic.com Disposition Baggrund Platformen Servicelogistik page 2 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ

Læs mere

Udkast til Koncept for hjælpemidler i DNU

Udkast til Koncept for hjælpemidler i DNU Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk www.dnu.rm.dk Udkast til Koncept for hjælpemidler i DNU Der har igennem projekteringen

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

fremtidens effektive hospital lagerautomater

fremtidens effektive hospital lagerautomater fremtidens effektive hospital lagerautomater Kommunikation, 21. juni 2011 sygehusene hvem er vi? sygehus lillebælt ét af fire sygehuse i region syddanmark 2 sygehus lillebælt i tal Årlig omsætning, ca.

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

Logistikken i forbindelse med ny servicebygning og sterilcentral på Herlev Hospital

Logistikken i forbindelse med ny servicebygning og sterilcentral på Herlev Hospital Logistikken i forbindelse med ny servicebygning og sterilcentral på Herlev Hospital Arne Rask Nybyg, Herlev Hospital Agenda Introduktion til HH servicebygning Logistik - forudsætninger Arbejdsprocesser

Læs mere

IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler. Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt

IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler. Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt Center for It, Medico og Telefoni Jan Stokkebro Hansen Hvorfor en reference arkitektur Nye Sterilcentraler Nye Varemodtagelser

Læs mere

Region Hovedstadens logistik

Region Hovedstadens logistik Enhed for Logistik & Forsyning Region Hovedstadens logistik - i strategi og praksis Kristian Bille, Logistikkonsulent, Logistik & Forsyning Oplæg ifm. Alectia seminar: Sådan bliver sundhedsvæsnet 2-4-6-8%

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

5 TRIN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

5 TRIN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK 5 TRIN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK FÅ SERVICELOGISTIK, DER UNDER- STØTTER DEN FAGLIGE STRUKTUR Hospitalets servicelogistik er ofte et område, der rummer stort potentiale for forbedringer. Det handler

Læs mere

Opfølgning på effektivisering

Opfølgning på effektivisering Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Opfølgning på effektivisering Det Nye Rigshospital 21-11-2013 Oversigtstabel skema A stiltag - opfølgning i relevante faseovergange. Ansøgning om endeligt

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

Den enkelte grundejer kan selv vælge beholderstørrelse (140 liter eller 240 liter) samt tømningshyppighed som i den nuværende situation.

Den enkelte grundejer kan selv vælge beholderstørrelse (140 liter eller 240 liter) samt tømningshyppighed som i den nuværende situation. Notat Dato: 11. marts 2013 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Procesplan for udfasning af sækkestativer Resumé Det foreslås at igangsætte proces med køb af spande i EU-licitation med henblik på udfasning

Læs mere

Ny regional logistikstruktur

Ny regional logistikstruktur Ny regional logistikstruktur v/ Esben Madsen, chefkonsulent Indkøb&Medicoteknik Danske Regioners netværksdage den 28.-29. august 2013 www.regionmidtjylland.dk Præsentationens indhold Region Midt s forandringsprojekt

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG DK WEB-LOG Om WEB-LOG Med WEB-LOG systemet er det muligt at registrere køretøjets aktiviteter via GPS f.eks. hvor køretøjet har været anvendt, hvilke funktioner på køretøjet der anvendes, samt i hvilket

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

AGV koncept for Region Hovedstaden

AGV koncept for Region Hovedstaden Center for Økonomi Logistik & Forsyning AGV koncept for Region Hovedstaden Netværksdage om sygehusbyggeri 1-2 september 2015 Jimmy Düsterdich Parbst Senior logistikkonsulent HD SCM Hvordan implementeres

Læs mere

Afrapportering til Danske Regioner. Pejlemærke 9, Sporbarhed December 2013

Afrapportering til Danske Regioner. Pejlemærke 9, Sporbarhed December 2013 Afrapportering til Danske Regioner Pejlemærke 9, Sporbarhed December 2013 1.1: Projektidentifikation Pejlemærke Projekt titel Dato + version Godkendelse Sporbarhed Sporbarhed af apparatur, udstyr, patienter

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

Supply Chain Forretningsfyrtårnet

Supply Chain Forretningsfyrtårnet Supply Chain Forretningsfyrtårnet v. Claes Brylle Hallqvist & Isabelle Bossen Nielsen Danske Regioners Netværksdage 28.-29. august 2013 Udgangspunktet for Forretningsfyrtårnet Supply Chain Internt Region

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Giver nybyggerierne muligheder for en mere effektiv logistik?

Giver nybyggerierne muligheder for en mere effektiv logistik? Netværksdage 2017 Runde 4, session 2 Giver nybyggerierne muligheder for en mere effektiv logistik? Kort om os Mikkel Christensen Kristian Bille Logistikkonsulent i Region Midt siden nov. 2011 Tidligere

Læs mere

Dokumentation på sundhedsområdet

Dokumentation på sundhedsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-05-2013 Sagsnr. 2013-51280 Dokumentation på sundhedsområdet Sagen om dokumentation på sundhedsområdet blev af Socialudvalget

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik Forretningsmuligheder i Sygehusbyggeriet Spor 2: Teknologi og Service Udvikling Odense 6. oktober 2011 1 Hvem er vi? Operationelle, rådgivende

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Miele Track n Trace. 100% dokumentation af vaskeprocessen

Miele Track n Trace. 100% dokumentation af vaskeprocessen Miele Track n Trace 100% dokumentation af vaskeprocessen Miele Professional Track n Trace Med Miele Professional Track n Trace får du 100% dokumentation af vaskeprocessen. Du kan styre, effektivisere og

Læs mere

Medicinforsyning i DNU medicin klar til brug. Indledning

Medicinforsyning i DNU medicin klar til brug. Indledning Medicinforsyning i DNU medicin klar til brug Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk www.dnu.rm.dk Indledning I Det Nye Universitetshospital

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Dekontamineringsdagene 2015

Dekontamineringsdagene 2015 Dekontamineringsdagene 2015 Gert Jørgensen, Produktspecialist» Dansktalende SteriLean ApS / LJ Medical A/S SteriLean & I Track Kvalitets og dokumentations (sporings) system 5 Lokationer på hospitaler i

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Indhold 1. Sundheds- og serviceproduktion i relation til IHL Nye services for brugerne, der understøtter

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

OVERVÅGNING? Læger og sygeplejersker skal spores med chip Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. februar 2016, 05:00

OVERVÅGNING? Læger og sygeplejersker skal spores med chip Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. februar 2016, 05:00 OVERVÅGNING? Læger og sygeplejersker skal spores med chip Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. februar 2016, 05:00 Del: De nye supersygehuse skal være effektive. Derfor vil man indføre elektroniske systemer,

Læs mere

Spørgsmål / Svar pr. 11. januar 2012. vedr. Udbud af logistikydelse til Region Midtjylland

Spørgsmål / Svar pr. 11. januar 2012. vedr. Udbud af logistikydelse til Region Midtjylland Spørgsmål / Svar pr. 11. januar 2012 vedr. Udbud af logistikydelse til Region Midtjylland Spørgsmål 1 Vi har kigget på udbudsmaterialet og har et spørgsmål til de standarder der refereres til: - Der nævnes

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1 Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projektets titel Test og udvikling af metode til One-stop Dispensing (OSD) i Danmark Dato +

Læs mere

DESIGN4OEE ANDROID MANUAL V.8

DESIGN4OEE ANDROID MANUAL V.8 DESIGN4OEE ANDROID MANUAL V.8 OmniFleet til Android Version 8.3.0 OmniFleet til Android... 2 Introduktion... 3 Forudsætninger... 3 Download og installation... 3 Hovedmenuen... 4 Opsætning... 4 Køretøjsliste...

Læs mere

Styring af testmiljøer almindelig god praksis

Styring af testmiljøer almindelig god praksis White paper Styring af testmiljøer almindelig god praksis Søren Beyer Nielsen Ph.D., M.Sc. Pragmatic Consult A/S v. 1.2 Pragmatic Consult A/S Stadagervej 42 2730 Herlev Danmark Tel: 44 92 23 77 Fax: 44

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Sammenhængende logistik

Sammenhængende logistik Sammenhængende logistik Session ved Netværksdage for sygehusbyggeri Esben Madsen, Region Midt, 1/9 2015 Jimmy Parbst, Region Hovedstad www.regionmidtjylland.dk Sammenhængende logistik - Afrapportering

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013 Centerstrategi for Digitalisering og IT Odsherred kommune 2013 Strategi 2013 for Center for Digitalisering og IT Indhold Centrets overordnede udfordringer 2 Direktionens fire strategiske temaer 4 Indsats

Læs mere

Der er mange håndtag, der skal skrues på, før vi er i mål.

Der er mange håndtag, der skal skrues på, før vi er i mål. Vi sparer penge, når vi køber ind sammen Region Midtjylland køber årligt varer og tjenesteydelser for cirka 8 milliarder kroner. Det svarer til næsten 30 % af regionens samlede økonomi, og derfor er der

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Referencearkitektur for Sporbarhed og Emneidentifikation i Region Midtjylland

Referencearkitektur for Sporbarhed og Emneidentifikation i Region Midtjylland Referencearkitektur for Sporbarhed og Emneidentifikation i Region Midtjylland Version 2.1 18-02-2013 Region Midtjylland It -arkitektur 02/2013 Revisioner og godkendelser Dato Revision Kommentar Initialer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Lokalisering, Sporing & Automatisering

Lokalisering, Sporing & Automatisering Center for It, Medico og Telefoni Lokalisering, Sporing & Automatisering Netværksdage om Sygehusbyggeri 2016 1. September 2016 Lokalisering, Sporing & Automatisering Jan Stokkebro Hansen, Entreprise Arkitekt

Læs mere

Region Midtjylland Professionel vareforsyning Dimensionering af regionslager

Region Midtjylland Professionel vareforsyning Dimensionering af regionslager Region Midtjylland Professionel vareforsyning Dimensionering af regionslager Marts 2017 Forsyningsstrategi i Region Midtjylland I samarbejde med Region Midtjylland har EY i efteråret 2015 bistået med udarbejdelse

Læs mere

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG Always with you 2 Getinge Online ARBEJD SMARTERE, OG FÅ MERE OPPETID Traditionelt overvåges status for genbehandlingsudstyr manuelt og

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

Innovativt samarbejde omkring Sygehusbyggerier

Innovativt samarbejde omkring Sygehusbyggerier page 1 Innovativt samarbejde omkring Sygehusbyggerier Anders Goul Nielsen Udviklingsdirektør page 2 Systematic www.systematic.com United States Products & services United Kingdom Products & services Denmark

Læs mere

Det digitale hospital Claus W. Kofoed, it-direktør, Region Midtjylland e-sundhedsobservatoriet 11. oktober 2017

Det digitale hospital Claus W. Kofoed, it-direktør, Region Midtjylland e-sundhedsobservatoriet 11. oktober 2017 Det digitale hospital Claus W. Kofoed, it-direktør, Region Midtjylland e-sundhedsobservatoriet 11. oktober 2017 Nationale mål Sammenhængende it til akutområdet Intelligent logistik og services Højteknologisk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Til dig som vil vide mere

Til dig som vil vide mere Til dig som vil vide mere Astro er et system med mange muligheder og i stadig udvikling. Denne brochure har kun givet en grov oversigt. Vil du vide mere og følge med i hvad der sker med Astro, så kan du

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

6 Juni 2016, ALECTIA KONFERENCE, Hotel Nyborg Strand. Lasse Nørgaard, (tidl.syddansk Sundhedsinnovation) Ole Klinkby, Intelligent Systems

6 Juni 2016, ALECTIA KONFERENCE, Hotel Nyborg Strand. Lasse Nørgaard, (tidl.syddansk Sundhedsinnovation) Ole Klinkby, Intelligent Systems 6 Juni 2016, ALECTIA KONFERENCE, Hotel Nyborg Strand Lasse Nørgaard, (tidl.syddansk Sundhedsinnovation) Ole Klinkby, Intelligent Systems Hvordan bestemmes effektiviseringsgevinster i komplekse projekter

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

Mobile løsninger for logistik og transport

Mobile løsninger for logistik og transport SEMINAR 3. JUNI 2015 INVITATION: Mobile løsninger for logistik og transport Mobilløsning: Overblik over biler og status på leverancer Ruteplanlægning: Spar helt op til 30% af de kørte km! Emballageregnskab:

Læs mere

Idékatalog. Idéer til at mindske nedslidning blandt medarbejdere

Idékatalog. Idéer til at mindske nedslidning blandt medarbejdere Idékatalog Idéer til at mindske nedslidning blandt medarbejdere Udviklet af medarbejdere i plejesektoren i Odsherred Kommune i foråret 2012 1 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi mindske fysisk

Læs mere

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Kvalitetsstandard for Ydelser leveret af Hjælpemiddelcenter Formervangen Gældende fra 2013 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Referencearkitektur for Sporbarhed og Emneidentifikation på DNU

Referencearkitektur for Sporbarhed og Emneidentifikation på DNU Referencearkitektur for Sporbarhed og Emneidentifikation på DNU Version 1.7 01.06.2011 Det Nye Universitetshospital i Århus Projektafdelingen 06/2011 Revisioner og godkendelser Dato Revision Kommentar

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

Bilag 7 Baggrund og scenarier

Bilag 7 Baggrund og scenarier Bilag 7 Baggrund og scenarier 1 Indledning 1.1 Baggrund og vision Det Ny Universitetshospital (DNU) i Aarhus har valgt Lægemidler klar til brug som koncept. Med henblik på at undersøge og sikre konceptets

Læs mere

Rengøring af hjælpemidler. - så er alt i orden!

Rengøring af hjælpemidler. - så er alt i orden! Rengøring af hjælpemidler - så er alt i orden! Spar tid, plads og penge på rengøring af hjælpemidler Lad SSG klare rengøringen af hjælpemidler. Så slipper du for besværet, sparer tid, plads og penge. Vores

Læs mere

ClinicCare CheckIn/Selvbetjening - smart og effektivt!

ClinicCare CheckIn/Selvbetjening - smart og effektivt! ClinicCare CheckIn/Selvbetjening - smart og effektivt! Juni 2015 Vi tilbyder to løsninger til brug for selvbetjening, dvs. hvor sekretæren ikke behøver kontaktes for at registrere ankomst. Vi har en kortlæser,

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

Servicekoncept Frontend og backendservices. Niki Nicolas Grigoriou, Intelligent Systems A/S

Servicekoncept Frontend og backendservices. Niki Nicolas Grigoriou, Intelligent Systems A/S Servicekoncept Frontend og backendservices Niki Nicolas Grigoriou, Intelligent Systems A/S Frontend og backend Kliniske afdelinger Frontend Kirurgisk afdeling Intensiv afdeling Patientafsnit og medicinsk

Læs mere

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet Regionsrådet har besluttet, at en privat logistikpartner skal etablere og drive et fælles varelager for Region Midtjylland. Der skal vælges logistikpartner

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST8

It-sikkerhedstekst ST8 It-sikkerhedstekst ST8 Logning til brug ved efterforskning af autoriserede brugeres anvendelser af data Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST8 Version 1 Maj 2015 Logning

Læs mere

Alle praktiserende læger skal inden for 3 år tilbyde e-konsultation, online tidsbestilling og online receptfornyelse.*

Alle praktiserende læger skal inden for 3 år tilbyde e-konsultation, online tidsbestilling og online receptfornyelse.* Alle praktiserende læger skal inden for 3 år tilbyde e-konsultation, online tidsbestilling og online receptfornyelse.* Tænk hvis... Patientdialog, tidsbestilling, indkaldelse, receptfornyelse, ferieplaner,

Læs mere

Professionel vareforsyning.

Professionel vareforsyning. Professionel vareforsyning www.regionmidtjylland.dk Vi sparer penge, når vi køber ind sammen Region Midtjylland køber årligt varer og tjenesteydelser for cirka 8 milliarder kroner. Det svarer til næsten

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

RAPPORT. Mobilt lånerkort. Brug af smartphone som låner-id. af Mogens Larsen

RAPPORT. Mobilt lånerkort. Brug af smartphone som låner-id. af Mogens Larsen RAPPORT Mobilt lånerkort Brug af smartphone som låner-id af Mogens Larsen Silkeborg Bibliotek juni 2013 1 Indhold ABSTRACT... 3 BAGGRUND... 4 Selvbetjente biblioteker... 4 TEKNIK... 5 HTML5... 5 Funktionalitet...

Læs mere

RS30. series. Touch Mobile Computer RS30. Touch Mobile Computer

RS30. series. Touch Mobile Computer RS30. Touch Mobile Computer 1 RS30 Transport branchen RS30 2 Ruteplanlægning for det daglige arbejde tager tid og må planlægges nøje således at omkostninger og tidsforbrug gøres mindst mulig. Koordinatoren har svært ved at overskue

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL Inddragelse af brugere i udviklingen af IHL Behov Koncept Prototyping (co-creation) Funktionel prototype Bruger-/ systemtest

Læs mere

1.2. Baggrund for projektet. Redskaberne i projekt Faglige kvalitetsoplysninger omfatter:

1.2. Baggrund for projektet. Redskaberne i projekt Faglige kvalitetsoplysninger omfatter: 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål med redskabet... 2 1.2. Baggrund for projektet... 2 1.3. Viden til at handle... 3 1.4. Formål med vejledningen... 3 1.5. Vejledningens opbygning...

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

IT Eksperimentariet 4. september 2009

IT Eksperimentariet 4. september 2009 IT Eksperimentariet 4. september 2009 Sanne Jensen IT Eksperimentariet Koncern IT Agenda Introduktion til ITX Formål, etablering, anvendelse Introduktion til simulation Planlægning, forberedelse, udførelse

Læs mere

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse Diameter 91 mm Ekst. antenne længde 2,77 m Kabinet: Interval Frekvens Rækkevidde op til 50 m (placeret i fri luft, foroven på biomassen) TEMPERATUR Målingsskala - 20 til 80 C Nøjagtighed +/ - 0,4 C (mellem

Læs mere

Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler

Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler Patientpleje Er der mange patienter, der skal plejes på samme tid, og kun begrænset personale giver et Bosch personsikringssystem en problemfri

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er Click to edit Master title style Positionering Når alting ved hvor det er Jakob Fredslund, Alexandra Instituttets indsatsområde for Positionering-i-alting Click to edit Master title style Muligheder Inspiration

Læs mere

lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM]

lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM] Fyns Amt 17. marts 2003 Sygehus Fyn IT-afdelingen lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM] Indledning Kvalitetsudvalget har behandlet projektforslag fra medicineringsgruppen

Læs mere

Vurdering af medicinvogn fra Standard Systemer

Vurdering af medicinvogn fra Standard Systemer Vurdering af medicinvogn fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns kommune har i regi af Afdelingen for det Nære Sundhedsvæsen vurderet en Medicinvogn fra Standard Systemer.

Læs mere

Persondatasikkerhed og nye it-systemer. SKI, 23. januar 2018

Persondatasikkerhed og nye it-systemer. SKI, 23. januar 2018 Persondatasikkerhed og nye it-systemer SKI, 23. januar 2018 Esben Wolf Anskaffelse af Klinisk Logistik til Region Midtjylland Understøttelse af patient- og arbejdsflow Anskaffelse af Lokalisering og Emneidentifikation

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere