Pædagogisk Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk Vejledning"

Transkript

1 Pædagogisk Vejledning Forebyggelse af vold og konfliktintervention Godkendt frem til den 1. februar Arbejdsmarkedsstyrelsen

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse: Begrundelse for uddannelsen Planlægning af uddannelsen Afholdelsesformer Undervisningsmaterialer Kvalitetssikring af uddannelsen Andet Vejledende Litteraturliste Bilagsliste 1 af 1

3 Pædagogisk vejledning Begrundelse for uddannelsen Vold er en faktor som er udbredt og tydelig i den vestlige verdens samfundssystemer, selv på fodboldbanen registrerer man en forgrovelse af aggressionen og volden. Inden for omsorgsfagene er voldelige overfald og trusler om vold blevet et faktum, som den enkelte omsorgsudøver må tage højde for. Der er visse risici forbundet med at være professionel hjælper. Denne risiko for vold og trusler om vold kan nemt give skår i arbejdsglæden, og angsten kan forhindre omsorgsudøveren i at udføre sit arbejde professionelt. Samtidig er kvalitetssikring og "bruger-tilfredshed" begreber, som den enkelte omsorgsudøver forventes at forholde sig til og tage i ed i sit daglige arbejde. Der er således to generelle og tungtvejende argumenter for, at den enkelte omsorgsudøver skal gives mulighed for at kvalificere sig til at kunne forebygge og tackle konflikter og voldssituationer. Endvidere pålægger arbejdsmiljølovgivningen den enkelte arbejdsgiver at tage ansvar for den ansattes sikkerhed og sundhed. I den forbindelse må man betragte konflikter, vold eller trusler om vold som både et sikkerheds- og et sundhedsproblem. Det psykiatriske social og sundhedsområde, hvis medarbejdere uddannelsen er rettet imod har samtidig en speciel patient - og klientgruppe. Den psykiatriske klient/patient gruppe har en personlig og social konstitution, som kan afstedkomme mere komplekse konflikter, og samtidig spiller forvaltningen af magt vedrørende lovgivningen om frihedsberøvelse og tvang i psykiatrien en afgørende rolle. Udviklingen inden for det psykiatriske social- og sundhedsområde, som f.eks. etableringen af distriktspsykiatri medfører, at der bliver en større gruppe af ansatte, hvis arbejdsplads er som alene arbejdende og som "gæst" i den psykiatriske klients hjem. I denne forbindelse er det intentionen med uddannelsen, at klæde ansatte på alle disse typer af arbejdspladser på til at løse de nye opgaver, denne udvikling medfører. Dvs., at de kan verbalisere og begrunde overvejelser og handlinger inden for uddannelsesmålene. 1 af 17

4 Pædagogisk vejledning Planlægning af uddannelsen Det er væsentligt at vide, om deltagerne er ansat i den primære eller sekundære - sektor, om de arbejder i institutions-, hospitalsrammer eller i klientens eget hjem. Hvis det drejer sig om ansatte fra primærsektoren vil arbejdsopgaver, der er relateret til psykiatri typisk være af nyere dato, ligesom vejledning og supervision ofte ikke er struktureret og en naturlig del af hverdagen. I primærsektoren vil der ofte være en kultur omkring det at klare opgaverne alene og uden at så mange ser på og blander sig. Sammenfattende kan man sige, at selvstændighed og handlekraft er begreber, der går forud for kollegial støtte og opbakning. Deltagere, som arbejder i de traditionelle institutionsrammer, har som regel overfaldsalarmer. Nogle institutioner har måske specielle procedurer omkring beredskab og håndtering af konflikt/trussels og - voldsepisoder. Dette kan betyde et større behov hos institutionsansatte for at arbejde mere i dybden med håndtering af selve voldsepisoden generelt, men også specifikt i forhold til deltagernes arbejdspladsers procedurer. Deltagere som arbejder alene i klientens eget hjem har i mindre grad brug for at øve og blive bekendt med direkte håndtering og procedurer omkring intervenering i voldssituationer. Til gengæld har de stort behov for at blive bekendt med og øve selvhjælpsstrategier og frigørelsesgreb. Imidlertid går udviklingen stærkt og erfaringer fra andre områder viser, at brugergruppens behov og problemer kan ændre sig. Erfaringen er, at deltagere fra institutions- og hospitalsområdet først er interesseret i beredskab og intervenering og derefter i det forebyggende arbejde. Deltagere fra primærområdet udtrykker på nuværende tidspunkt, at de først er optaget af forebyggelse, forebyggelsesstrategier og derefter beredskab og intervenering. At forebygge og intervenere i voldsepisoder åbner op for mange organisatoriske forhold og uklarheder, hvorfor et hold sammensat fra samme arbejdsplads kan fremme en vis kendthed med de kollegaer, som kan blive assistance for én i en 2 af 17

5 Pædagogisk vejledning alarmsituation. Dette vil i sig selv tjene til at give den enkelte deltager tryghed/sikkerhed i beredskabet. Deltagerne Uddannelsen henvender sig som sagt til deltagere, der har en grunduddannelse som plejer, plejehjemsassistent, social- og sundhedsassistent og sygehjælpere med den overenskomstmæssige efteruddannelse. Dvs. medarbejdere på psykiatriske arbejdspladser i funktioner svarende til social- og sundhedsassistenter i kommunerne og i psykiatrien. Social og sundhedsassistenten har en erfaring med at arbejde i primærsektoren, hvorimod man ikke nødvendigvis kan forvente, at de øvrige grupper har lignende praksiserfaring. Vedrørende vidensniveau må man forvente, at der på en eller anden led skal repeteres en del grundviden f.eks.: Hvordan kan man forstå det psykotiske sammenbrud, angst, kommunikations- og samtaleteknik? Det skal dog fremhæves, at mange vil have praksiserfaring med disse klient/patientgrupper, hvorfor de må kunne reaktualisere denne viden forholdsvis nemt. Arbejdsfunktioner og arbejdserfaringer. Bostøttemedarbejdere i lokalpsykiatriske teams. Bostøttemedarbejdere i 68 bofællesskaber. Medarbejdere i socialpsykiatriske dagtilbud/ værksteder. Medarbejdere i socialpsykiatriske institutioner. Medarbejdere i diverse psykiatriske hospitalsafdelinger. Medarbejdere i gerontopsykiatriske plejehjem. Medarbejdere i hjemmeplejen/lokalcentre. Medarbejdere i sindklubber. Medarbejdere på forsorgshjem/herberger Forventninger til uddannelsen Mange deltagere vil være højt motiverede, fordi de har befundet sig i svære konfliktsituationer og gerne vil have redskaber til at løse /håndtere konflikter med. Nogle vil måske være forbeholdne, fordi man skal arbejde med sig selv på en del af uddannelsen. Omkring holdning til uddannelse vil der måske være nogen modstand af typen "Hvad skal vi nu lære det for - det har vi jo gjort hele tiden!". 3 af 17

6 Pædagogisk vejledning Lærerkvalifikationer De overordnede kursusmål og uddannelsens fokusområde lægger op til, at der skal formidles viden og indøves handlingsstrategier inden for flere videns- og praksisområder. Derfor må den gennemgående lærer være særdeles velkvalificeret, både teoretisk og praktisk indenfor det psykiatriske specialområde. Man må desuden i et vist omfang rekruttere undervisere med specialviden. F.eks. gæstelærere, gerne fra målgruppens fagområde, der har været voldsoffer i sit arbejde og som har modtaget psykolog hjælp i denne forbindelse. Og/eller medarbejder med stor erfaring i voldsforebyggelse og konfliktintervene ring. F.eks. plejer, social- og sundhedsassistent, sygeplejerske m.v. Underviser der kender arbejdsmiljølovene og sagsgang m.h.t. indberetning af arbejdsskader, herunder vold. F.eks. sikkerhedsrepræsentant, eller person med arbejdserfaring fra retspsykiatrisk afdeling. Og til undervisning i kropsøvelse, bevægelse, afspændingsteknikker og stressstyring. F.eks. fysioterapeut, ergoterapeut, afspændingspædagog m.v. Undervisningens indhold Teorigennemgangen på uddannelsen kan i mange sammenhænge relateres til bogen "Ansigt til ansigt med fysisk vold i den professionelles hverdag" af Glynis M. Breakwell, Hans Reizels Forlag Hver deltager skal derfor ved uddannelsesstart have bogen udleveret som sin ejendom (er indkalkuleret i uddannelsesprisen). Intentionerne med at anvende ovennævnte bog er, at deltagerne via gennemgang af bogen på uddannelsen bliver bekendt med litteratur, som på fremragende måde behandler uddannelsens tema. Undervisningens tilrettelæggelse bygger i høj grad på, at deltagerne anvender egne situationsbeskrivelser fremfor konstruerede cases, da det har en større motiverende effekt via aktualiteten. Endvidere vil det sikre en bedre implementering af det formidlede, når det kobles direkte på deltagernes egne erfaringer. Der er vedlagt forskellige cases i bilag, såfremt man ønsker at arbejde med disse. 4 af 17

7 Pædagogisk vejledning I uddannelsen arbejdes med deltagerinvolvering, og man kan evt. inddrage deltagerne i planlægningen af nogle af timerne, så de får den viden de føler og mener de har mest brug for. Emne 1 Aggression og vold generelt og specifikt i forhold til den psykiatriske klient/ patient. Indhold: Frustrations- aggressions hypotesen (Dollard, Berkowitz, litt. nr. 4 og 7). Social-indlærings-teori. Evt. kort omtale af instinkts- og driftsteorier (Mc. Dougall, Freud). Subkulturer/grupper og vold. Angst generelt og i forhold til psykoser. Primær/sekundær proces hos den psykotiske patient/klient. Forsvarsmekanismernes organisering hos den psykotiske. Hvem er den potentielt voldelige psykiatriske patient/klient? Metode: Indledning: Præsentation af uddannelsen, intentioner og mål. Metoder: Vekselvirkning mellem indlæg og bearbejdning i grupper, øve seancer, individuelle opgaver samt villighed til at arbejde med sig selv. Gennemgang af kursusprogram. Oplæg til præsentations- og forventningsrunde. Evt. fortælle om egne oplevelser/erfaringer med vold/konflikt. Oplægget kan udarbejdes med udgangspunkt i kursuslærebog s Forklaringer på vold. Som supplerende lærelitteratur kan anbefales litt. nr. 7 og nr. 4. Kap. 1. Deltagerne kan evt. aktiveres med selvudfyldningsskemaet s i lærebogen og give hinanden tilbagemeldinger. Deltagerne har evt. i uddannelsestiden læst kap. 4 i litt. nr. 20. Denne kan perspektivere psykoseforståelsen. Som lærelitteratur kan anbefales litt. nr. 15, afsnit om aggression og angst samt litt. nr. 11. Deltagerne kan inddrages i at finde frem til, hvem den potentielt voldelige psykiatriske patient/klient er. Som underviser kan der udarbejdes oplæg udfra litt. nr. 22, kap. 1. Emne 2 Konfliktbegrebet. 5 af 17

8 Pædagogisk vejledning Vedrørende indhold og metode. Beskrivelsen er opdelt i to. Først beskrives indhold og metoder i relation til, hvad der kan medføre konflikt. Efterfølgende beskrives indhold og metode til forebyggelse af konflikt. Forhold, der kan medføre konflikt: Indhold: Hvilke motiver ligger bag konflikten? Forskellige konflikttyper. Konfliktoptrappende- og nedtrappende faktorer. Omsorgsrelationen, voldsspiralen. Klientgøring/den tvungne livsformsændring. Lovgivningsområdet, lov om frihedsberøvelse og tvang i psykiatrien, indberetningspligt, tavshedspligt og oplysningspligt. Uklare kompetencer, roller og rolleforventninger Uklare mål- og opgavedefinitioner, værdi samt holdningsuklarhed. Metode: Oplæg udarbejdet med udgangspunkt i litt. nr. 3. Deltagerne kan evt. aktiveres med selv/i gruppe at skulle komme med elementer, som optrapper/nedtrapper konflikter. Der arbejdes videre med P. Berliners oversigt litt. nr. 3 over, hvor der er kilder til konflikt og vold. I pågældende mål tilstræbes præcisering af faktorer, der vedrører samspillet og rammen/konteksten i konfliktsituationer. Der udarbejdes oplæg om voldsspiralen med udgangspunkt i lærebogen s og litt. nr. 22, kap 2. Som optakt til arbejdet med "voldsspiralen" kan der udarbejdes oplæg om den klientiserede livsform, og den konflikt, der opstår, når samfundet/- hjælpeapperatet stiller indirekte krav om at slippe denne livsform, man som klient er socialiserer til via sin opvækst. Oplægget kan udarbejdes på grundlag af litt. nr. 23. Til perspektivering af den aggression, der kan være forbundet med denne tvungne livsformsændring, kan læreren hente inspiration i artiklen Dobbeltkulturelhed: Forsvarsmekanismer og aggression, en teori om aggression af Peter Berliner, litt. nr. 4. (bilag 1) Lovgivningsområdet: Det er relevant at gennemgå de centrale begreber og dilemmaer, der er forbun det med at skulle medvirke i forvaltningen af lov om frihedsberøvelse og anden 6 af 17

9 Pædagogisk vejledning tvang i psykiatrien herunder nødværgeloven. Man kan evt. lade deltagerne ar bejde med følgende: Hvordan har jeg det med at skulle administrere denne samfundsbestemte lov? Hvordan kan den administreres så jeg etisk, personligt og fagligt er tilfreds (eller leve med det?). Hvad forestiller jeg mig, at patienten/klienten mener om, at jeg deltager i administrationen af denne lov (og bagefter er behandler/omsorgsudøver?). Endvidere kan det være relevant at diskutere andre love og pligter, som styrer den professionelles omsorgspraksis. Indholdspunkterne vedrørende uklare kompetencer, roller, mål og opgavedefineringer.man kan som oplæg præcisere, hvad der ligger i disse begreber og eksemplificere, hvilke typer af konflikter, de kan medføre jvf. P. Berliners konflikttyper i litt. nr. 3. Deltagerne kan involveres ved to og to at fortælle hinanden, hvilke uklarheder omkring ovennævnte begreber, de har mødt i deres praksis samt, hvad de og andre har gjort for at opnå klarhed. Forhold, der kan forebygge konflikter: Indhold: Vedr. klienten /patienten. Kontakt/kontrakt, principperne i forhold til den psykiatriske patient/klient. Terapeutisk grænsesætning og skærming. Hvad er brugertilfredshed/kvalitetssikring. Afdelingsmiljøets konflikthåndterings-metoder. Hvilke dilemmaer. Sikkerhed/tryghed, omsorg/egenomsorg og udvikling. Vedr. personalet. Hvad er et godt arbejdsmiljø? Samarbejdsstrukturer, diverse møder. Opgaver og målsætninger. Arbejdsprocedurer vedr. konflikthåndtering. Metode: 7 af 17

10 Pædagogisk vejledning Overordnet kan gives et oplæg udarbejdet på baggrund af litt. nr. 31, 9, Leif Grundahls artikel. Bearbejdning af området kan bygges op i forebyggende tiltag som vedrører den psykiatriske klient/patient og i forebyggende tiltag vedr. medarbejderne. I oplægget vil det være en god idé nærmere at præcisere emnerne: Kontakt/kontrakt, lærelitteratur, litt. nr. 6, kap. 8, s Grænsesætning/skærmning, lærerlitteratur kap. 7 s i litt. nr. 20. Hvordan etablerer og vedligeholder man et miljø, som kan håndtere konflikter. Lærerlitteratur kap. 6 i litt. nr. 20, litt. nr. 42, litt..nr. 25 og litt. nr. 38. Hvad er et godt arbejdsmiljø, oplæg kan laves med udgangspunkt i litt nr 21. Som nøgleord kan fokuseres på individet, funktionen og organisationen. For at aktivere deltagerne kan man udfra oplæggene etablere værksteder, hvor grupperne får mulighed for konkret at udarbejde materiale, som kan bruges i eget arbejde. I værkstedstanken ligger der at deltagerne ved fælles hjælp tematiserer emnet, der er bearbejdet. Udfra interesser vælger deltagerne sig så ind på et tema. På den måde dannes der grupper. Gruppens opgave er nu at lave et produkt, som direkte kan anvendes, evt. udarbejdes en handlingsstrategi i relation til produktanvendelse. Det er meget væsentligt, at underviseren løbende klargør for deltagerne, at der er forskel på, når patienten/klienten opholder sig i institutionsrammer, og når klienten/patienten modtager omsorg/hjælp i eget hjem. På samme måde er det væsentligt at fremhæve, at der er forskel på de situationer, hvor medarbejderen arbejder alene i klientens hjem (som gæst), og de situationer hvor han/hun arbejder sammen med kolleger. Emne 3 Beredskab og intervention. Indhold: Aflæsning af risiko for vold. Selvhjælpsstrategier. Nødværgebegrebet. Frigørelses- og fastholdelsesgreb. Bæltefiksering. 8 af 17

11 Pædagogisk vejledning Sikkerhedsudstyr (overfaldsalarmer). Nabohjælps- og assistanceprincipper. Medarbejder med stor erfaring i at intervenere i tilspidsede - og voldsepisoder fortæller. Metode: Med udgangspunkt i lærebogens kap.4 og 5 og litt. nr. 39 og 40 gennemgås de forskellige punktér fra indholdslisten. Eksempler på undervisningsmaterialer er vedlagt i bilag. Der iscenesættes en interveneringsøvelse, hvor flest mulige af punkterne i indholdslisten medtages. Efter øvelsen laves opsamling på plenum. Efter opsamlingen kan der yderligere perspektiveres ved at invitere en kollega med stor erfaring i at intervenere i tilspidsede situationer til at fortælle om sine erfaringer og besvare spørgsmål fra deltagerne. Nødværgebegrebet Straffeloven 13 (bilag 7) gennemgås samt hvornår selvforsvar bruges. Herefter indøves frigørelses- og fastholdelsesgreb. FRIGØRELSESGREB: - trøjegreb - håndledsgreb - kvælergreb forfra - kvælergreb bagfra - omklamring forfra - omklamring bagfra - hårgreb - slag højt forfra - slag lavt forfra - parader - fastholdelsesgreb - transportgreb - holdegreb ved pacificering/fiksering Emne 4 Forhold, der vedrører bearbejdning og det "psykiske sår". Indhold: Opfølgnings- og bearbejdningsprincipper i forbindelse med tilspidsede og voldelige episoder, tiltag i forhold til medarbejderen og klienten/patienten. Afprivatisering af hændelsen. 9 af 17

12 Pædagogisk vejledning Hændelsen som et organisatorisk problem. Medarbejder fortæller om processen med at få psykologhjælp, hvilke overvejelser og betænkeligheder, der har været ved at få denne hjælp. Filmen "Smæk for skillingen" litt. nr. 29 eller evt. filmen "Frygtløs", litt. nr. 41. Metode: Oplæg kan udarbejdes udfra lærebogen kap. 5 og 6. Som lærerlitteratur kan henvises til "Angst og masse", P. Berliner, Psyke og logos 1993, 14, s ; litt. nr. 9 s , litt. nr. 28, 39 og 40. I forbindelse med gennemgangen af bearbejdningsprincipper er det vigtigt at præcisere, at i denne proces må man sikre sig, at rollen "slippes". I undervisningen omkring bearbejdningen bør der undervises i, hvilke skemaer, der skal og kan udfyldes i relation til voldsepisoder. Arbejdspladsernes sikkerhedsrepræsentanter er relevante at inddrage som undervisere. For at perspektivere det "psykiske sårs" symptomer og behandling, kan man invitere en fagfælle, der har modtaget psykologhjælp. Man kan bede vedkommende fortælle om processen, forventninger og betænkeligheder med at modtage psykologbistand, hvilken og hvordan var hjælpen. Erfaringen viser, at mange medarbejdere stadig har mange betænkeligheder og fordomme omkring det at modtage hjælp fra en psykolog. Det, at en kollega fortæller, eliminerer ofte disse negative forestillinger og åbner op for en ny tilgang. Som afslutning på arbejdet med beredskab, intervenering og bearbejdning får deltagerne til opgave at undersøge disse forhold på egen eller anden arbejdsplads. Denne undersøgelse skal bruges senere på uddannelsen. Som vejledning for, hvad deltagerne kan undersøge, kan der tages udgangspunkt i litt. nr. 39 og 40. Tid til studiebesøget/undersøgelsen må indkalkuleres i uddannelsestiden. Igen gøres opmærksom på forskellen på institutionssammenhænge og eget hjem, samt på forskellen på at arbejde alene og flere medarbejdere sammen. Emne 5 Stress, stressreaktioner og stresstyring. 10 af 17

13 Pædagogisk vejledning Indhold: Teorier om fysiske og psykologiske stressorer samt teorier om psykologiske, fysiologiske og adfærdsorienterede teknikker til afmontering af stress og stressede samspilssituationer i miljøet på den psykiatriske arbejdsplads. Lærebogen s En del af indholdet i forhold til dette mål vil indgå i de øvrige mål.. Kropslige reaktioner på vold, trusler om vold og konflikter. Kropslige og kognitive reaktioner på angst. Vold som kommunikation. Fight and flight mekanismen. Metode: Afprøvning af teknikker i forhold til kropslige stressoplevelser. Vejrtrækning (fra idrætspsykologi: stressmobilisering). Der kan udarbejdes oplæg om Fight and flight mekanismen. Baggrundsviden for læreren kan også være WHO s ICD-10 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrelser, Klassifikation og Diagnostiske kriterier, s , Munksgård. Der kan arbejdes med vejrtrækningsøvelser og kontrol af egen vejrtrækning. Der kan laves situationsspil, hvor nogle deltagere spiller voldsudøvere, andre ofre, og andre iagttager de impliceredes kropssprog og vejrtrækning. Det er muligt at bruge video, for at optage og bagefter analysere situationsspillene. Anvendelse af video vil give gode muligheder for at beskæftige sig med kropssprog, både bevidstgørende og analyserende. Emne 6 Faglig vejledning/supervision. Indhold: Hvad er supervision/faglig vejledning. Den faglige vejledningsfunktion Proces og -metoder i vejledning. Målsætning for vejledning. Udvikle faglige og personlige færdigheder, der styrker fagidentiteten. Hvad kræver det af personen at få vejledning/supervision, motivation. Metode: Underviseren kan udarbejde oplæg ud fra litt. nr. 13. kap. 2, 3 og 6. Der vises eksempler på vejledning. Der er mulighed for at afprøve at være i vejleder-/vejledningssituation. Deltagerne kan også opdeles i grupper, som hver arbejder med vejledning. Som inspirationsmateriale kan underviseren læse litt. nr. 27 og af 17

14 Pædagogisk vejledning Der er i øvrigt meget litteratur om faglig/sygeplejefaglig vejledning. Emne 7 Kommunikation og konfliktsituationer i forhold til bruger og kolleger. Indhold: Assertionsteori, kommunikationspsykologi og elementer fra udviklings- og adfærdspsykologi. Personlige rettigheder og rollerettigheder. Fantasirejse. Principper i aktiv lytning. Konstruktiv kritik og feed back. Rollespil og øvelser i grænsesætning og kontraktindgåelse. Metode: Deltageren præsenteres for en fælles teoriramme hentet fra assertionsteorien. Guide til rollespil som arbejdsmetode (evt. video optaget). 1. Læreren præsenterer arbejdsmetodens principper. 2. Deltagerne går for sig selv i ca. 15 min. Deres opgave er at beskrive i stikord en situation, hvor de har følt sig angste, provokerede, truede eller direkte udsat for vold. 3. Der dannes grupper. 4. Hver deltager i gruppen beskriver situationen. Gruppemedlemmerne instrueres i at være aktivt lyttende over for fortælleren. Gruppen udvælger en situation og en hovedperson, som de forbereder til rollespil/gennemgang i plenum. 5. Scenen opstilles og hovedpersonen fortæller kort, hvad situationen vil handle om. 6. Situationen spilles igennem. 7. Hovedpersonen fortæller om, hvad han/hun oplevede, og hvordan hun selv vurderede situationen. 8. Andre deltagere i spillet, samt tilskuere og lærer meddeler deres iagttagelser. 9. Forslag og idéer til forbedring af hovedpersonens kommunikation inddrages. Her gøres også brug af den fælles teoriramme. 10. Situationen spilles igennem igen. 11. Igen feedback og social forstærkning som efter første gennemspilning. Hovedpersonen formulerer eller får hjælp til at formulere en konkret, personlig arbejdsopgave at træne fremover. Efter gennemgang af 1-2 rollespil vil deltagerne have opnået en vis sikkerhed i at anvende assertionsteknikken. Der kan nu kobles flere elementer fra assertionsteorien på. 12 af 17

15 Pædagogisk vejledning Der gives oplæg om personlige rettigheder og rollerettigheder. Efter oplægget går deltagerne sammen i grupper. Opgave: I stikord at beskrive, hvilke rollerettigheder og rollepligter de mener at have. Opsamling i plenum. Her kan det være illustrativt at vise, hvordan manglende bevidsthed om rollerettigheder og personlige rettigheder kan vanskeliggøre grænsedragningen mellem den personlige og faglige identitet. Underviseren kan hente inspiration i litt. nr. 12, s De personlige rettigheder og rollerettigheder inddrages nu som et nyt analysepunkt i rollespillene. I rollespillene indgår feedback/konstruktiv kritik, som er vigtige at træne. Deltagerne må have oplæg om, hvordan denne gives og modtages. For at få indsigt i egne blokeringer og ressourcer i forhold til kommunikation kan man lave en afslapningsøvelse efterfulgt af en fantasirejse: Eksempel på fantasirejse: Deltagerne fokuserer på en situation, de selv mener at have klaret dårligt og en situation, de mener at have klaret godt. Til disse situationer bedes deltagerne finde symboler, der illustrerer oplevelsen. F.eks. fra situationen, de klarede godt bedes de finde symboler på de ressourcer, de anvendte. Ved afslutningen af øvelsen skal deltagerne illustrere de to situationer, f.eks. med papir og farver. Når øvelsen er færdig, tegnes situationen. Fantasirejsen kan bruges til at indøve aktiv lytning og til personligt at arbejde med, hvor stort område 1 i Johari-vinduet kan gøres uden at man "mister sig selv". (Johari- vinduet er udviklet af de to psykologer Joe Ingram og Harry Loft). I denne øvelse går deltagerne igen sammen to og to efter, at de har fået instruktion i øvelsen. Der samles herefter op på øvelsen. I rollespillenes emner vil der som regel være lejlighed til at træne grænsesætning og hvordan man indgår kontrakter, hvilket er væsentligt at træne, både i relation til patient/klient, kolleger og "autoritetspersoner". Emne 8 Implementering, personlige udviklingsmål og handleplan. 13 af 17

16 Pædagogisk vejledning Indhold: Deltagerne formulerer en konkret personlig arbejdsopgave, som de hver især træner. Der planlægges tid til opsamling evt. med en makker på arbejdsopgaven. Metode: Oplæg om principper for opsætning af mål for og evaluering af egen indsats. Deltagerne går sammen parvis: - på skift præsenteres den personlige arbejdsopgave og øvesituationen - evaluering af egen indsats - evaluering fra partner Efterfølgende opsamling i plenum. Til testning af personlig og faglig kompetence kan flg. iscenesættes: - holdet gruppeinddeles - hver gruppe "digter" en case med rollehæfte - rollehæfterne skifter gruppe, så hver gruppe spiller en ukendt situation - feedback/evaluering med teori/praksis-implementering - evt. ny gennemspilning Forslag til studietur. Forslag til studietur til en 68 foranstaltning, helst i kommunalt regi, hvor deltagerne skal undersøge, om der er formuleret en voldspolitik og hvilke instrukser, der er udarbejdet for enhedens personale. Såvel formuleret voldspolitik som skriftlige instrukser med bringes efterfølgende på uddannelsen, hvor holdet drøfter og bearbejder indholdet. Vejledende uddannelsesplan Eksempel på tilrettelæggelse af uddannelsen Forebyggelse af vold og konfliktintervenering, i alt 74 lektioner. 1. dag Velkomst og introduktion til uddannelsen. Præsentationsrunde, herunder forventninger, betænkeligheder og egne erfaringer med konflikter, vold samt trusler om vold. Generelle forståelsesrammer: Aggression og vold. Specifikke forståelsesrammer: I relation til den psykiatriske klient/patient. Hvem er den potentielt voldelige klient/patient. 2. dag Konfliktens psykologi og forløb. Forhold i hjælperrelationen, der rummer konflikter. 14 af 17

17 Pædagogisk vejledning Nødværge-begrebet. Frigørelses- og fastholdelsesgreb. 3. dag Stress og stressstyring i den tilspidsede situation. Hvordan dæmper jeg mit/klientens stress. Øvelser. Hvornår og hvordan intervenerer jeg/vi i situationen. Den koordinerende indsats, strategier og øvelser. 4. dag Bearbejdning af den tilspidsede situation. Strategier og øvelser. Fagfælle med erfaring i intervenering fortæller om sine strategier og hvordan han/hun har lært disse. Reaktioner på psykisk-, fysisk vold, "det psykiske sår". Principper for debriefing. Psykologisk behandling (hjælp) hvornår og hvordan. Fagfælle som har været offer og modtaget hjælp fortæller om sine erfaringer. 5. dag Forebyggelse. Det gode behandlingsmiljø (samarbejdsmiljø) set fra klientens/patientens perspektiv. Det gode arbejdsmiljø set fra medarbejderens perspektiv. Arbejdsmiljølovgivning, indberetning af arbejdsskader. Udvælgelse af arbejdstema i relation til egen eller fremmed arbejdsplads Forberedelse af studiebesøg på egen eller fremmed arbejdsplads. 6. dag Studiebesøg Fremlæggelse og drøftelse af erfaringer med studiebesøg Udveksling og bearbejdning af instrukser og eksempler på voldspolitik. 7. dag Faglig vejledning/supervision. Præsentation af teori og metode. Vejledningsøvelser. Øvelser i debriefing 8. dag Deltagernes forventninger til at kunne tackle konfliktsituationer kommunikativt. Præsentation af teorier og begreber. Gruppearbejde. 15 af 17

18 Pædagogisk vejledning Rollespil 9. dag Oplæg om personlige rettigheder og rollerettigheder. Grænsedragning mellem personlig og faglig identitet Afslapningsøvelse og fantasirejse. Arbejdsproces med rollespil/træning. Formulering af konkret arbejdsopgave, der skal trænes. 10. dag Oplæg: Hvordan indgås en kontrakt vedr. personlige mål. Gruppearbejde eller individuelt arbejde om kontrakter Opsamling om metoder til forebyggelse af konflikter Uddannelsen evalueres og afsluttes. Afholdelsesformer Uddannelsens normale afholdelsesform er 10 sammenhængende undervisningsdage med i alt 74 lektioner. Uddannelsen kan afholdes fleksibelt, som fx: Dagkurser/splitkurser i tidsrummet kl Aftenkurser i tidsrummet: kl , men ikke i weekends Weekendkurser i tidsrummet: kl Kurser på deltid: 4-6 lektioner mellem kl Samt kombinationer af ovenstående. såfremt nedenstående retningslinier følges: 1) Uddannelsesstedet og det lokale uddannelsesudvalg skal drøfte lokale kriterier og retningslinier for fleksible afholdelsesformer. 2) Kurserne skal udbydes i deres fulde varighed (antal lektioner) og alle mødedage skal være fastlagte, når uddannelsen udbydes. 3) For hvert kursus skal uddannelsesstedet udarbejde en lokal undervisningsplan, som angiver delmål for de enkelte moduler og beskriver pædagogiske overvejelser omkring formen. 4) Underviserne skal have undervist på uddannelsen i dets normale afholdelsesform. 5) Nye afholdelsesformer skal tage hensyn til særlige øvelser, spil og lign. der skal afvikles som en helhed. 6) Ved evt. ekskursioner mv. skal det påses, at besøgsstederne skal være åbne og bemandede. 7) Uddannelsesstedet har ansvaret for en særlig omhyggelig evaluering af den valgte afholdelsesform, med vurdering af fordele og ulemper fra såvel deltagere, 16 af 17

19 Pædagogisk vejledning arbejdsgivere og undervisere. Evalueringen tilsendes Efteruddannelsesudvalget for Social- og sundhedsområdet straks efter uddannelsens afholdelse. Disse evalueringer kan rekvireres af andre uddannelsesinstitutioner. 8) Såfremt de tilsendte evalueringer giver Efteruddannelsesudvalget for social- og sundhedsområdet anledning hertil, kan udvalget beslutte at udarbejde yderligere retningslinier for en eller flere afholdelsesformer. Undervisningsmaterialer Kvalitetssikring Se vejledende liste Jævnfør uddannelsesplanens punkt 8 Andet Intet at anføre 17 af 17

20 Vejledende litteraturliste Litteraturliste til inspiration for undervisere 1. Alrø, Helle, Kristiansen, Marianne: Kan du se, hvad jeg sagde? - mennesker ansigt til ansigt. (Forlaget Holistic, Roskilde 1988) 2. Bechgaard, Birgitte: Miljøterapi. (Hans Reitzels forlag) 3. Berliner, Peter: Konfliktløsning. (Danmarks Forvaltningshøjskoles Forlag 119) 4. Berlinger, Peter, Karpatshof, B. Kuschel, R.: Vrede, konflikt, kultur. (Dansk psykologisk forlag 1991) 5. Breakwell, Glynis M.: Ansigt til ansigt med fysisk vold i den professionelles hverdag. (Hans Reitzels Forlag 1994) 6. Crafoord, Clarence: Udviklende fortrolighed, Tanker om kontaktpersonfunktionen. (Hans Reitzels Forlag 1994) 7. Danielsen, Erich: Vold - en ond arv?, Grundbog i teorier om aggressionens psykologi. (Gyldendal 1978) 8. Dickson, Anne: Og jeg mener hva jeg sir, Kvinder og selvværd. (Hans Reitzels Forlag 1990) 9. Elklit, Ask: Psykologisk behandling af voldsofre en symposierapport. (Dansk psykologisk forlag 1993) 10.Elsass, Peter: Sundhedspsykologi. (Gyldendal 1993) 11.Evang, Anders: Vanskelige liv. (Hans Reitzels Forlag 1988) 12.Foss, J., Holm, P., Munch, G. og Pedersen, K.: Vold som udtryksform. (Forlaget Systime 1994) 13.Heaps, Kari Killén: Faglig vejledning i sosionom utdanningen. (Universitetsforlaget Norge) 14.Hodgkinson, P.E., Stewart, M.: Psykosocialt katastrofeberedskab, En håndbog. (Munksgård, 1. udg. 1. oplag 1994) 15.Hummelvoll, Jan Kåre: Synspunkter på psykiatrisk sygepleje. DUO Aps. 1. udg. 1. oplag 1990) 1 af 3

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44789 Udviklet af: Asta Nielsen Social- og Sundhedsskolen Gjesinglund

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm 40933 Udviklet af: Asta Nielsen

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Sådan tackler vi vold mod ansatte

Sådan tackler vi vold mod ansatte Sådan tackler vi vold mod ansatte Sådan tackler vi vold mod ansatte, er et værktøj til, hvordan vold kan undgås og håndteres. Værktøjet handler om: Hvorfor dette værktøj?, hvad skal værktøjet, hvad er

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

I kampens hede. Contrazone ved Jens Hyldahl

I kampens hede. Contrazone ved Jens Hyldahl . I kampens hede Formål: At sikre, at følelsesmæssige reaktioner i konfliktsituationer ikke spænder ben for faglighed, men derimod bliver anvendt til opbygningen af tillid i samarbejdsrelationer med henblik

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område 44312 Udviklet af: Jonna Rosenkilde

Læs mere

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m.

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. ODDER KOMMUNE Rådhuset Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. Handleplan: Vold, trusler og chikane Vi ønsker at undgå og forebygge, at ansatte udsættes for voldelige episoder, mens de er på arbejde.

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Vejledning og rådgivning af patienter/klienter og pårørende 44351 Udviklet af: Lise

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold Voldspolitikken,

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Skema til beskrivelse af valgfag.

Skema til beskrivelse af valgfag. Skema til beskrivelse af valgfag. Valgfagets Titel: kunsten at sige til og fra i forhold til andres og egne grænser, herunder konflikt håndtering og anerkendende dialog. ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes:

Læs mere

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på:

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på: Velkommen til Dag 2 Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forskning viser en stor sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder Aktiviteterne skal

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Feedback, anerkendende kommunikation og den nødvendige samtale

Feedback, anerkendende kommunikation og den nødvendige samtale Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Feedback, anerkendende kommunikation

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 44886 Udviklet

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion Hjælp en kollega i konflikt Dias 1/15? Hjælp en kollega i konflikt Formålet med denne lektion er at lære hvordan vi kan hjælpe en kollega i konflikt at hjælpe, når kollegaen ikke selv tager initiativ

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af begge praktikker i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning 40157 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse Tlf.: 58548048

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Enhver form for trusler og vold af fysisk og psykisk karakter kan ikke tolereres i sundhedsplejen. Som medarbejder i sundhedsplejen varetager

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 45315 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Tværfagligt samarbejde om plejebarnet 45313 Udviklet af: Irene

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse Tvangsindlæggelse Det er vigtigt at pointere, at filmen Tvangsindlæggelse tager udgangspunkt i én af de muligheder, der er for at blive/være indlagt med tvang. Der findes andre måder at blive/være indlagt

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune BILAG 3 ( BØRN & FAMILIEUDVALGS MØDE DEN 20. DECEMBER 2012) Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune Skemaerne og teksten t tilrettes tt efterfølgende, f så de målrettes

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbuddet Vesterbo UANMELDT TILSYN DEN: D. 22.11.2013 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE?

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Når udviklingshæmmede sørger

Når udviklingshæmmede sørger Når udviklingshæmmede sørger Af Susanne Hollund, konsulent og Line Rudbeck, præst begge Landsbyen Sølund Det kan for mange medarbejdere være svært at vide, hvordan de skal hjælpe deres udviklingshæmmede

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

Velkommen dag 3. Teammøde

Velkommen dag 3. Teammøde Velkommen dag 3 Dagens program indeholder oplæg og drøftelser om Etiske overvejelser Kommunikation Teammøde Sæt Jer sammen med Jeres team og drøft de, for jer vigtigste pointer fra i går Hvad har I brug

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Voldspolitik i afdeling O, OUH

Voldspolitik i afdeling O, OUH Medarbejderinvolvering i forandringsprocesser I: Voldspolitik i afdeling O, OUH Marianne Lundegaard Oversygeplejerske 2 Afdeling O Ca 420 ansatte 2 matrikler Odense og Middelfart 4 sengeafsnit 1 skadestue

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Dansk Psykolog Forening 2012 Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Mange nyuddannede står usikre over for at skulle begynde i deres første job som psykolog og har behov for svar

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Stop farligt arbejde

Stop farligt arbejde Stop farligt arbejde Vores virkelighed 5 drab på 4 år 33 %(66 % psykiatri)har inden for de seneste 12 måneder oplevet trusler om vold på deres arbejdsplads. For alle lønmodtagere er tallet 8,4 %. 25

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Side 1. Værd at vide om...

Side 1. Værd at vide om... Side 1 Værd at vide om... ... dit arbejde i hjemmeplejen Forbindelsesvej 12. 2. sal 2100 København Ø Telefon +45 38 38 00 00 - www.competencehouse.dk Værd at vide om forebyggelse af konflikter i trekantssamarbejdet

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Indhold 3 Om Etisk Forum for Unge 2013 6 Kapitel 1 Etik og psykisk sygdom 11 Kapitel 2 Unge fortæller 17 Kapitel 3 Mødet med sundhedsvæsenet 22 Kapitel 4 Etik

Læs mere

Kommunikationskursus

Kommunikationskursus Kommunikationskursus Kursets formål: At øge kursisternes bevidsthed om psykologiske, sociale og kulturelle faktorers betydning for kommunikation mellem læge og patient/pårørende At forbedre kursisternes

Læs mere

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Indhold: - Enneagram Kommunikation -og udviklingsværktøj - Stress Symptomer og forebyggelse - Virksomhedskurser Se kursus -og uddannelses oversigt på side 7 Enneagram:

Læs mere

Magt og afmagt. Hans Henrik Ockelmann. Overlæge, Retspsykiatrisk afdeling i Glostrup udrykningspsykiater i Storkøbenhavn

Magt og afmagt. Hans Henrik Ockelmann. Overlæge, Retspsykiatrisk afdeling i Glostrup udrykningspsykiater i Storkøbenhavn Magt og afmagt Hans Henrik Ockelmann Overlæge, Retspsykiatrisk afdeling i Glostrup udrykningspsykiater i Storkøbenhavn Middelfart den 2. oktober 2015 Om mig selv: 58-årig mand Gift med to (voksne) børn

Læs mere

Velkommen! KONFLIKTHÅNDTERING FORMÅLET MED MØDET PLAN FOR MØDET

Velkommen! KONFLIKTHÅNDTERING FORMÅLET MED MØDET PLAN FOR MØDET KONFLIKTHÅNDTERING Velkommen! FORMÅLET MED MØDET At lære om konflikter At få nogle redskaber til at håndtere konflikter At prøve at bruge redskaberne til at håndtere nogle forskellige konflikter PLAN FOR

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere