om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer"

Transkript

1 Vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer

2 Vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer Udgiver: justitsministeriet og Kulturministeriet Design: KP2 forsidefoto: rockphoto, roskilde festival

3 1 Kapitel 01 Planlægning af sikkerhed 2 Kapitel 02 sikkerheds- og risikovurdering 3 Kapitel 03 Arrangementspladsens indretning 4 Kapitel 04 Hegn og barrierer 5 Kapitel 05 Information, kommunikation mv. 6 Kapitel 06 Publikum 7 Kapitel 07 Trafik og transportforhold 8 Kapitel 08 Installationer, lyd, lys og special effects 9 Kapitel 09 Kunstnere 10 Kapitel 10 Brandsikkerhed, fyrværkeri mv. 11 Kapitel 11 Præhospitalt beredskab 12 Kapitel 12 Evaluering og opfølgning 13 Bilag 1 14 Bilag 2 15 Bilag 3 16 Bilag 4 17 Bilag 5 18 Ordliste 19 Litteratur- og kildefortegnelse

4 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Kapitel 1. Planlægning af sikkerhed 1.1. Indledning Arrangementets sikkerheds- og risikovurdering Arrangementets faser 6 Ad fase 1: Planlægning af forberedelsen 6 Ad fase 2: Planlægning af opbygningen 7 Ad fase 3: Planlægning af afviklingen 7 Ad fase 4: Planlægning af nedtagningen Organisering af sikkerhedsindsatsen Sikkerhedspersonale Planlægningsmøder Overvågning og tilsyn Evaluering og justering af sikkerhedsindsatsen Forbindelse til lokale myndigheder 13 2 Kapitel 2. sikkerheds- og risikovurdering 2.1. Formålet med en sikkerheds- og risikovurdering Fem-trins-modellen 4 Ad Trin 1: Identificér risici 4 Ad Trin 2: Identificér årsager og mulige konsekvenser 6 Ad Trin 3: Vurdér risici, identificér sikkerhedsforanstaltninger 8 Ad Trin 4: Dokumentér vurderingen og beslutningerne 9 Ad Trin 5: Evaluér vurderingen 9 3 Kapitel 3. Arrangementspladsens indretning 3.1. Overordnede hensyn ved arrangementspladsens indretning Vurdering af arrangementspladsens egnethed Om arrangementspladsens indretning 6 Arrangementspladsens kapacitet 6 Adgangsvejene til arrangementspladsen 7 Indgange 8 Udgange, nødudgange og flugtveje 8 Synslinier og spredning af publikum 9 Storskærme 9 Skråninger 10 Observationssteder 10 Faciliteter bag scenerne 10

5 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Politi, brandvæsen og ambulance Medarbejdere og gæster/vip s Støj Catering og varesalg Omgivende hegn Barrierebehovet foran scenen Skilte og informationssteder Sanitetsfaciliteter Den endelige pladsindretning 16 4 Kapitel 4. Hegn og barrierer 4.1. Formålet med hegn og barrierer Frontbarrierer Frontzonen Korridorsystemer Podier Sidebarrierer 13 5 Kapitel 5. Information, kommunikation og mediehåndtering 5.1. Formål og behov for information, kommunikation og mediehåndtering Risici ved mangelfuld information og kommunikation Informationssteder og måder Kommunikations- og kommandoveje Kommunikationsudstyr 10 Alarmer 10 Megafon 10 Højtaleranlæg 11 Lokalt radiosystem 11 Fastnettelefoner Kommunikationscenter Information til publikum Information til medarbejdere Information til myndigheder Informationshåndtering ved større faretruende hændelser og ulykker Mediehåndtering 18 6 Kapitel 6. Publikum 6.1. Indledning Publikumsprofil og dynamikken i en menneskemængde Adgangsforholdenes betydning for publikums adfærd Adgangspolitikkens betydning for publikums adfærd Uacceptabel publikumsadfærd 9

6 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 03 7 Kapitel 7. Trafik og transportforhold 7.1. Trafikplanlægning Skiltning på offentlig vej, jernbane- og busstationer mv Kørende færdsel Trafikregulering Parkering Redningsveje Gående Trucks og andre særlige køretøjer på pladsen Togtrafik Trinbræt Bustrafik Bobusser Taxa 12 8 Kapitel 8. Installationer, lyd, lys og special effects 8.1. Begrænsning af risici for skader ved påvirkning af lyd Begrænsninger i lydniveau Installationer Special effects 4 9 Kapitel 9. Kunstnere 9.1. Kunstnernes adfærd og ansvar Generel information Kunstnernes område og omklædning Ankomst og afgang Medarbejdere og gæster Sikkerhed for kunstnerne Kunstnernes hjælp i nødsituationer 5 10 Kapitel 10. Brandsikkerhed, fyrværkeri mv Arrangementet og dets publikum Planlægning og ledelse Kommunikation Arrangementspladsens indretning i forhold til brandsikkerhed Musikscener og anden underholdning Brandslukningsmateriel Fyrværkeri og andre farlige effekter Installationer Beredskabsplanlægning 16

7 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Kapitel 11. Præhospitalt beredskab Det præhospitale beredskab Vurdering af risiko og sårbarhed Vurdering af behov for selv at stille beredskab til rådighed Kendskab til lokalområdets eksisterende præhospitale beredskab Samarbejde med lokalområdets beredskab 5 12 Kapitel 12. Evaluering og opfølgning Generelt om formål og behov for evaluering og opfølgning Hvornår foretages en evaluering og opfølgning Hvem skal involveres Hvilke informationer skal indsamles Opfølgning 6 13 Bilag 1. Samfundsforsker Johannes Andersens beskrivelse af unges festivalkultur 14 Bilag 2. Eksempel på en sikkerheds- og risikovurdering af trafikforhold 15 Bilag 3. Eksempel på en sikkerheds- og risikovurdering om sceneforhold 16 Bilag 4. Samlet punktopstillet oversigt over indholdet af hvert af vejledningens kapitler 17 Bilag 5. Eksempel over visse relevante retsregler 18 Ordliste 19 Litteratur- og kildefortegnelse

8 Indledning Baggrund Med udgangspunkt i tragedien på Roskilde Festival 2000, som kostede 9 unge mænd livet, offentliggjorde det af regeringen nedsatte Festivaludvalg i december måned 2000 en rapport om sikkerheden ved musikfestivaler. Rapporten indeholder bl.a. en beskrivelse af lovgivning og vejledende retningslinier med særlig betydning for musikfestivaler/koncerter og peger på en række fokuspunkter, som spiller en væsentlig rolle for sikkerheden ved sådanne arrangementer. Festivaludvalget anbefalede i sin rapport bl.a., at der udgives en vejledning i kortlægning af de risikomomenter, der bør indgå i en risikovurdering ved musikfestivaler og lignende arrangementer. Udvalget anbefalede samtidig, at der stilles krav om, at arrangøren af en sådan større musikbegivenhed på baggrund af vejledningen skal udarbejde en risikovurdering, som skal danne grundlag for myndighedernes godkendelse af arrangementet og dets sikkerhedsforanstaltninger. Som opfølgning på Festivaludvalgets anbefalinger etablerede Kulturministeriet og Justitsministeriet en styregruppe, som bl.a. fik til opgave i samarbejde med de relevante myndigheder at udarbejde en vejledning, der kan anvendes som udgangspunkt for arrangørens risikovurdering. En arbejdsgruppe med repræsentanter udpeget efter aftale med en gruppe af større festivaler og Politimesterforeningen og med repræsentanter fra Rigspolitichefen og fra politiet i København, Roskilde og Svendborg, Justitsministeriet og Kulturministeriet har udarbejdet bidrag til vejledningen. Endvidere har Indenrigs- og Sundhedsministeriet udarbejdet bidrag til vejledningen (kapitel 10 om brandsikkerhed og kapitel 11 om præhospitalt beredskab). Derudover har samfundsforsker Johannes Andersen fra Aalborg Universitet bidraget med en beskrivelse af unges festivalkultur, herunder en beskrivelse af nogle centrale publikumsaktiviteter som f.eks. Crowd Surfing, Stage Diving og Bølger og Train. Bidraget medvirker til forståelse af bl.a. publikums adfærd, som det er af stor betydning, at man navnlig som arrangør er opmærksom på og derfor bør have kendskab til, når man skal planlægge, tilrettelægge og gennemføre et musikarrangement. Bidraget er indsat som bilag 1 bagest i vejledningen. Statsadvokaten for Sjælland offentliggjorde den 11. juni 2002 sin redegørelse om ulykken på Roskilde Festival Endvidere har Politimesteren i Aalborg udarbejdet en redegørelse vedrørende Jean Michel Jarre-koncerten Aero, der blev afholdt i Gl. Vrå Enge den 7. september Redegørelserne findes på politiets hjemmeside Begge redegørelser kan med fordel anvendes som erfaringsgrundlag for såvel arrangørernes som myndighedernes, herunder politiets planlægning, tilrettelæggelse og afvikling af fremtidige musikarrangementer.

9 INDLEDNING SIDE 02 Indhold Formålet med vejledningen er at give arrangører af større musikarrangementer et værktøj, der kan bruges til at planlægge, tilrettelægge og gennemføre arrangementerne på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Vejledningen indeholder i kapitel 1 en mere generel beskrivelse af den planlægning, som må foretages med henblik på at tilrettelægge og gennemføre et sådant arrangement på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde, og i tilknytning hertil beskrives i kapitel 2, hvordan en sikkerheds- og risikovurdering kan udfærdiges. Vejledningen indeholder herefter i kapitlerne 3-12 en nærmere beskrivelse af forhold, som det i almindelighed vil være nødvendigt at inddrage i planlægningen, sikkerheds- og risikovurderingen i forbindelse med afholdelsen af et arrangement. Hvert kapitel indledes med en punktopstillet oversigt over, hvilke emner, der behandles i det pågældende kapitel. Det er derved hensigten, at man som bruger af vejledningen hurtigt kan danne sig et overblik over kapitlets indhold, og at vejledningen derved kan anvendes som opslagsværk under f.eks. planlægningen af arrangementet. Det skal understreges, at oversigterne ikke er egnet som udtømmende tjeklister for arrangørens planlægning, tilrettelæggelse mv. af et musikarrangement. Oversigterne for hvert kapitel er samlet i bilag 4 bagest i vejledningen. Sikkerhedsvejledningen indeholder bagest som bilag 2 og 3 to eksempler på en skriftlig sikkerheds- og risikovurdering på henholdsvis forholdene omkring en scene og trafikforhold i forbindelse med et musikarrangement. Vejledningen henvender sig hovedsageligt til arrangører af udendørs musikarrangementer, hvor publikum ikke har faste siddepladser, men kan bevæge sig rundt på det område, hvor arrangementet finder sted, sådan som det f.eks. er tilfældet ved musikfestivaler. Selv om vejledningen er udformet med umiddelbart sigte på arrangørerne, vil det være naturligt, at den også indgår i grundlaget for sagsbehandlingen hos de myndigheder, der skal give tilladelse til afholdelse af arrangementerne, herunder bl.a. politiet, redningsberedskabet, sundhedsmyndighederne og andre kommunale myndigheder. I det omfang en arrangørs sikkerheds- og risikovurdering indeholder en fyldestgørende beskrivelse af sikkerhedsforholdene ved et arrangement, vil den kunne danne grundlag for myndighedernes vurdering af, om det pågældende arrangement kan afholdes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det skal understreges, at sikkerhedsforanstaltningerne ved et musikarrangement i høj grad må baseres på en vurdering af deltagerne (publikum, kunstnere, medarbejdere m.fl.) og af den adfærd, som må forventes ved den pågældende type arrangement. Der vil selvsagt være stor forskel på publikum og dets forventede adfærd ved en klassisk koncert og en rockkoncert. En arrangørs sikkerheds- og risikovurdering samt den deraf følgende planlægning og etablering af sikkerhedsforanstaltninger skal naturligvis afspejle sådanne forskelle.

10 INDLEDNING SIDE 03 Det gælder også i øvrigt, at en arrangørs overvejelser og foranstaltninger i forhold til sikkerheden må tilpasses det enkelte arrangement, og at en række af de forhold, som omtales i denne vejledning, kun vil være relevante i visse tilfælde. Overvejelser om brandsikkerhed på campingområder vil selvsagt ikke være aktuelle, hvis arrangementet er en enkelt aftenkoncert, hvor publikum ikke overnatter på stedet. Det er arrangøren, der i det enkelte tilfælde har ansvaret for at foretage den fornødne vurdering af, hvilke risici der kan være forbundet med et arrangement, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger der i den anledning bør planlægges og gennemføres for at varetage deltagernes sikkerhed. Det skal derfor understreges, at sikkerhedsvejledningen ikke er en udtømmende beskrivelse af de sikkerhedsmæssige forhold, der vil kunne indgå ved vurderingen af, hvordan et arrangement skal tilrettelægges og afvikles. Vejledningen beskriver en række af de forhold, der i almindelighed indgår i vurderingen. Vejledningen er derfor tilsigtet at skulle anvendes som et idékatalog over, hvilke spørgsmål og problemer det som udgangspunkt vil være naturligt at overveje i forbindelse med de større udendørs musikarrangementer, som vejledningen hovedsageligt sigter på. Det skal samtidig understreges, at det ikke med vejledningen er tilsigtet at give entydige svar på de spørgsmål, der kan være i forbindelse med tilrettelæggelsen og afviklingen af et arrangement. Vejledningen har derimod som nævnt til formål at være et redskab, der kan bruges af en arrangør i dennes egen vurdering af de sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med det enkelte arrangement. Det skal derfor også understreges, at det er arrangørens ansvar at iagttage de regler, der til enhver tid gælder for afviklingen af et musikarrangement i Danmark. Som hjælp til arrangøren er der som bilag 5 til vejledningen udarbejdet en ikke udtømmende liste over retsregler, der kan være relevant i forbindelse med planlægningen og tilrettelæggelsen af et musikarrangement. Ud over, at oversigten ikke er en udtømmende liste, skal arrangøren være opmærksom på, at de anførte retsregler kan være ændrede efter vejledningens udgivelse, ligesom der kan være fastsat nye retsregler, der kan være relevante. Store dele af sikkerhedsvejledningen er i øvrigt udarbejdet på grundlag af de engelske publikationer, The Event Safety Guide og Managing Crowds Safely. Arrangører og de relevante myndigheder kan derfor eventuelt finde yderligere informationer om tilrettelæggelse og afvikling af musikarrangementer i de nævnte publikationer. En oversigt over disse og andre relevante publikationer findes bagest i denne vejledning. Man skal i givet fald være opmærksom på, at der i de engelske publikationer henvises til gældende engelsk ret. Med denne danske vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer er det håbet, at såvel arrangører som relevante myndigheder får et redskab til at kunne planlægge, tilrettelægge og gennemføre fremtidige musikarrangementer på en sådan måde, at den blomstrende danske musikkultur fortsat kan trives under størst mulig hensyntagen til deltagernes sikkerhed. *** Sikkerhedsvejledningen er ajourført med henblik på en generel opdatering. København, juni 2007.

11 Kapitel 1 planlægning af sikkerhed Fotograf: Hans Chr. Gabelgaard, Tønder Festival

12 KAPITEL 01 PLANLÆGNING AF SIKKERHED SIDE 02 I dette kapitel behandles følgende forhold: Arrangementets sikkerheds- og risikovurdering Hvilke forhold indgår i udarbejdelsen af en samlet sikkerhedsog risikovurdering Hvornår er der behov for justering og opdatering af sikkerhedsog risikovurderingen Hvem skal orienteres om sikkerheds- og risikovurderingen og eventuelle justeringer heri Koordinering med eksisterende sikkerhedsforanstaltninger for arrangementspladsen Arrangementets faser Fase 1 forberedelsen Fase 2 opbygningen Fase 3 afviklingen Fase 4 nedtagningen Organisering af sikkerhedsindsatsen Uddelegering af kompetencer og opgaver Tilrettelæggelse af sikkerhedsindsatsen mv. Sikkerhedspersonale Hvilket ansvar og kompetencer har sikkerhedspersonalet Udarbejdelse af en logbog eller anden form for registrering af kompetencerne for sikkerhedspersonale Generelle betingelser for sikkerhedspersonale planlægningsmøder Hvem skal have kendskab til planernes indhold Hvem bør deltage i planlægningsmøder Hvornår skal der afholdes møder Drøftelse af sikkerheds- og risikovurdering i øvrigt Overvågning og tilsyn Etablering af proaktive og reaktive overvågningssystemer Dokumentation af information opnået ved overvågning og tilsyn

13 KAPITEL 01 PLANLÆGNING AF SIKKERHED SIDE 03 Evaluering og justering af sikkerhedsindsatsen Indhentelse af oplysninger til brug for evaluering Forbindelse til lokale myndigheder Indhentelse af fornødne tilladelser Planlægningsmøder

14 KAPITEL 01 PLANLÆGNING AF SIKKERHED SIDE Indledning Det er arrangøren, det vil sige den enkeltperson eller organisation, der planlægger og styrer afviklingen af et arrangement, der har ansvaret for, at arrangementet kan gennemføres på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Tilrettelæggelse af sikkerheden er en væsentlig del af planlægningen af det samlede arrangement, og denne tilrettelæggelse bør derfor begynde samtidig med planlægningen af arrangementet i øvrigt. Eksempel: Allerede inden man første gang kontakter en kunstner for at aftale en eventuel optræden, bør arrangøren have gjort sig tanker om, hvordan kunstnerens og publikums forventede adfærd vil være. En effektiv planlægning skal identificere og analysere de risici, der kan være ved et arrangement, og danne grundlag for, at sådanne risici kan fjernes eller begrænses. Hvor mange ressourcer det er nødvendigt at bruge på planlægningen, vil i høj grad afhænge af størrelsen, typen og varigheden af arrangementet. For store arrangementers vedkommende viser erfaringen, at planlægningen bør begynde mindst 9-12 måneder før, arrangementet skal afvikles Arrangementets sikkerhedsog risikovurdering Sikkerhedsmæssige hensyn må indgå i planlægningen af en række forskellige forhold i forbindelse med et arrangement. Ofte vil der være behov for at have særskilte detaljerede planer for de enkelte dele af arrangementet (delplaner). For at tilvejebringe en oversigt over alle planlægningsaspekter kan det være nyttigt at lave en samlet sikkerheds- og risikovurdering, der omfatter de enkelte delplaner for arrangementet, og som bl.a. vil kunne indeholde følgende: beskrivelse af forholdene under arrangementet, herunder opbygningen af arrangementspladsen, campingområder, publikumsprofil og -kapacitet, arrangementets varighed, fødevarer, drikkevarer, toiletter, affald, vand, sikring mod brand (herunder fyrværkeri), førstehjælp, indgange og udgange, herunder nødudgange, redningsveje, osv., risikovurdering for arrangementet (denne del skal arrangøren altid udarbejde herom henvises til kapitel 2), plan for arrangementspladsen, hvor der nøje redegøres for pladsens sikkerhedsregler, sikkerhedsberegninger, tegninger over konstruktioner, arbejdsmiljø mv.,

15 KAPITEL 01 PLANLÆGNING AF SIKKERHED SIDE 05 planer for håndtering af publikumsmængden, hvor der nøje redegøres for antallet og typer af medarbejdere, arbejdsmetoder og kommandoveje, informationsmuligheder og kommunikation i det hele taget, planer for tilrettelæggelse af trafikken, hvor der nøje gøres rede for parkeringsordninger, skiltning, håndtering af hovedfærdselsårer og offentlige transportmidler mv., planer for arrangørens egen førstehjælpsindsats, der nøje beskriver procedurer for den lægelige indsats/førstehjælp på arrangementspladsen og for aftaler med ambulancevæsen og lokale sygehuse, og alarmering heraf, planer, der nøje beskriver procedurer og personel til håndtering af nødsituationer eller større/uforudsete hændelser. Der henvises i øvrigt til kapitel 10 om brandsikkerhed, fyrværkeri mv. Det vil oftest være nødvendigt løbende at justere og opdatere sikkerheds- og risikovurderingen. Arrangøren bør derfor være opmærksom på, at alle relevante medarbejdere er orienteret om eventuelle ændringer, og at de har den nyeste udgave af planen. Sikkerheds- og risikovurderingen vil kunne anvendes for en række arrangementer, hvis disse arrangementer i store træk ligner hinanden og afholdes af den samme arrangør. Der vil dog være behov for justeringer i planen, så der tages højde for netop det enkelte arrangements særlige forhold. Arrangøren skal være opmærksom på, at hvert enkelt arrangement kræver politiets tilladelse. Eksempel: Skal der afholdes en række koncerter med de samme kunstnere, men forskellige steder i landet, kan man lave en sikkerheds- og risikovurdering for hele koncertrækken, idet publikum og kunstnernes adfærd må forventes at være relativt ens ved alle koncerter, men planen må justeres for hver koncert afhængig af f.eks. forholdene på det lokale spillested og erfaringerne fra de allerede afholdte koncerter i rækken af arrangementer. Hvis et arrangement foregår på f.eks. et fast opbygget koncertsted eller på et stadion, må arrangøren koordinere sin plan med de eksisterende sikkerhedsforanstaltninger.

16 KAPITEL 01 PLANLÆGNING AF SIKKERHED SIDE Arrangementets faser Planlægningen af et arrangement skal omfatte alle arrangementets faser: 1. Forberedelsen, som omfatter arrangementets infrastruktur og konstruktioner, indhentelse af tilladelser, tegning af ansvarsforsikring, udvælgelse af kompetente medarbejdere, udvælgelse af samarbejdspartnere, leverandører og underleverandører, kontakt med myndigheder osv. 2. Opbygningen, som omfatter arrangementsområdet, herunder scener og området omkring scenerne, camping- og parkeringsområder osv. Opbygningsfasen omfatter også levering og installering af udstyr og andet, som skal bruges i forbindelse med arrangementet, f.eks. sceneudstyr, lys, lyd, barrierer, sanitært udstyr og udstyr til restaurationer mv. 3. Afviklingen, som bl.a. omfatter håndtering af menneskemængden op til og under arrangementet og sanitære forhold som tømning af latriner, anvendelsen og bortskaffelsen af eventuelt brandfarligt materiale og transport samt håndtering af f.eks. brand, førstehjælp, uforudsete hændelser og nødsituationer. 4. NEDTAGNINGEN, som omfatter, hvad der skal gøres, når selve arrangementet er færdigt, og publikum skal forlade arrangementspladsen, og pladsen herefter skal ryddes ved eksempelvis nedtagning af scener, fjernelse af udstyr, indsamling af affald og bortskaffelse af spildevand. Ad fase 1: Planlægning af forberedelsen For at begrænse mulige risici under opbygningen må arrangøren fra begyndelsen sikre sig, at arrangementspladsens opbygning og indretning dvs. infrastruktur tager højde for sikkerheden. I planlægningen må indgå placeringen af scener, afspærringer, lydtårne, ind- og udgangssteder, nødudgange, områder med førstehjælp, placering af toiletter og anden sanitet, salgsboder, camping- og parkeringsområder osv. Det kan være nødvendigt fra ejeren, beboerne eller andre at få fat i f.eks. grundplanerne over de eksisterende lokaliteter, hvor arrangementet skal foregå. For at sikre den korrekte placering af de forskellige konstruktioner, der skal bruges ved arrangementet, kan det f.eks. være nødvendigt, at grundplanerne er til rådighed for de leverandører, der står for opbygningen af infrastrukturen. Eksempel: Skal der opstilles toiletter og badefaciliteter med adgang til rindende vand, bør leverandøren have at vide, hvor der er vandtilslutning og kloak på området. I planlægningen indgår også, at scener og andre konstruktioner skal udformes sådan, at de kan opbygges og anvendes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Beskrivelser, tegninger og beregninger vedrørende scenernes opbygning, publikumsareal og

17 KAPITEL 01 PLANLÆGNING AF SIKKERHED SIDE 07 konstruktioner i øvrigt må derfor om fornødent fremskaffes eller udarbejdes. Sådant materiale vil typisk også være relevant ved arrangørens ansøgning om tilladelser til arrangementet hos myndighederne, herunder i forbindelse med myndighedernes planlægning af deres indsats i forbindelse med arrangementet. Det må indgå i planlægningen, hvilke tilladelser der skal indhentes fra de forskellige myndigheder, og hvilke oplysninger der skal være til rådighed for, at arrangøren kan indlevere en fyldestgørende ansøgning. Arrangøren bør også være opmærksom på kravet om ansvarsforsikring, og om der eventuelt skal tegnes andre forsikringer i forbindelse med arrangementet. Der kan også peges på, at f.eks. leverandørers ankomst bør planlægges og aftales, så deres aktiviteter på arrangementspladsen bliver koordineret med øvrige aktiviteter, og at der skal være tilvejebragt sanitetsfaciliteter for de mennesker, som kommer for at arbejde på arrangementspladsen. Herudover bør der naturligvis allerede tidligt i forberedelsen tages højde for, hvordan medarbejdere skal udvælges og sammensættes (erfarent personale sammen med mindre erfarent personale) og eventuelt uddannes eller instrueres inden arrangementet. Ad fase 2: Planlægning af opbygningen Når infrastruktur og konstruktioner mv. er planlagt, må det planlægges, hvordan opbygningen af infrastrukturen og konstruktionerne kan ske sikkert, og hvordan lydtårne, scener, tribuner, telte mv. konkret skal opbygges, så de er sikre under hele arrangementet. Eksempel: En scene skal f.eks. kunne bære flere tons udstyr, og scener, lydtårne og storskærme skal være konstrueret sådan, at de kan modstå kraftig vind og nedbør, og sådan at publikum ikke kan klatre op i dem. Det skal også planlægges, hvordan udstyr mv. skal bringes til arrangementspladsen og installeres i eller på arrangementspladsens konstruktioner (f.eks. scener og lydtårne). F.eks. skal hegn, scener, lyd- og lysudstyr, barrierer osv. opsættes. Dette kan f.eks. indebære, at der skal løftes tungt udstyr, som eventuelt skal hejses op i tårne eller lignende. Der kan også i den forbindelse være behov for at fastsætte sikkerheds - regler for arrangementspladsen, herunder særlige sikkerhedsregler for færdsel med lastvogne, gaffeltrucks, kraner og lignende på pladsen. Ad fase 3: Planlægning af afviklingen Efter planlægning af forberedelsen og opbygningen (fase 1-2) skal afviklingen af arrangementet planlægges. Det omfatter blandt andet håndtering af menneskemængden og trafikken, men også f.eks. indsatsen i tilfælde af brand, muligheden for at yde førstehjælp og nødsituationer.

18 KAPITEL 01 PLANLÆGNING AF SIKKERHED SIDE 08 Det gælder ikke mindst i denne forbindelse, at en succesfuld planlægning og afvikling af arrangementet kræver et godt samarbejde mellem alle involverede parter, og at der herunder kan være behov for at indhente bistand og råd fra andre. Typisk vil der kunne være grund til at inddrage f.eks. andre (mere erfarne) arrangører, faglige eksperter, politiet, ambulance- og brandvæsenet (i relation til planlægning af arrangørens egen førsthjælpsindsats), sundhedsmyndighederne, andre lokale myndigheder og erfarne medarbejdere eller leverandører. Ad fase 4: Planlægning af nedtagningen Udover planlægning af forberedelse, opbygning og afvikling af arrangementet, skal der ske planlægning af, hvordan udstyr mv. ved arrangementets slutning skal fjernes fra scener, telte og lignende. Nedlukning af scenerne, teltene og boderne skal planlægges, så de afmonteres sikkert og derefter fjernes fra arrangementspladsen på en kontrolleret måde. Det vil ofte kunne være hensigtsmæssigt, at de samme sikkerhedsregler, der fastsættes for arrangementspladsen ved opbygningen, også gælder i forbindelse med nedtagningen i denne sidste fase af arrangementet. Planlægningen bør omfatte hele forløbet, indtil den endelige rydning af arrangementspladsen er afsluttet Organisering af sikkerhedsindsatsen Planlægningen og afviklingen af sikkerhedsforanstaltningerne under et arrangement omfatter naturligvis også, at sikkerheden organiseres i forhold til de medarbejdere, samarbejdspartnere, leverandører og underleverandører, kunstnere m.fl., der arbejder på arrangementspladsen. Organiseringen indebærer, at ansvar placeres, og at de nødvendige kompetencer sikres f.eks. i form af uddannelse, træning, erfaring, fagkundskab eller lignende. Organiseringen må også omfatte tilrettelæggelsen af kontrol af sikkerhedsindsatsen, formalisering af nødvendige samarbejdsfora og sikring af den nødvendige kommunikation Sikkerhedspersonale I forbindelse med et større arrangement vil der kunne være behov for et betydeligt antal medarbejdere til at varetage de mange forskelligartede funktioner, der er knyttet til arrangementet. De forskellige funktioner vil ofte blive udført indenfor forskellige enheder som f.eks. sceneproduktion, catering og sanitet. Der vil ligeledes ofte være en række forskellige ordensmæssige funktioner, som varetages af f.eks.

19 KAPITEL 01 PLANLÆGNING AF SIKKERHED SIDE 09 ind gangs-/udgangs-personale, hegns-, parkerings-, og campingpersonale. Mange af disse funktioner vil samtidig direkte eller indirekte varetage eller f.eks. i forbindelse med nødsituationer skulle varetage sikkerhedsmæssige opgaver i forbindelse med a r r a n g e m e nt e t. Hertil kommer det personale, hvis direkte funktion er at varetage publikums sikkerhed, f.eks. som frontzonepersonale ved scenen under en koncert. Antallet, placeringen og organiseringen af personale vil selvsagt bero på størrelsen og karakteren af et arrangement og for sikkerhedspersonales vedkommende tillige på den sikkerheds- og risikovurdering, som er foretaget forud for arrangementet. Sikkerhedspersonalets væsentligste opgave er at assistere og vejlede publikum og at assistere politi og andre fra redningsberedskabet, hvis det bliver nødvendigt. Sikkerhedspersonale bør på grundlag af sikkerheds- og risikovurderingen placeres på nøglepositioner typisk blandt publikum foran scenen og ved barriereområderne, ved indog udgange og f.eks. som observatører ved mixertårne eller delay-tårne. Det må generelt anbefales, at de mange forskellige funktioner, der under en koncert er knyttet til vedkommende scene og koncertproduktion, koordineres omkring den pågældende scene, mens kommunikation mellem den enkelte scene og arrangementets øvrige funktioner og mellem sikkerhedspersonalet og det øvrige beredskab (politi og redningsberedskab m.fl.) f.eks. koordineres i et særligt kommunikationscenter. Ved organiseringen af sikkerheden må det sikres, at den enkelte medarbejder gennem uddannelse og erfaring har den kompetence, der er nødvendig i forhold til vedkommendes opgaver og ansvar. Særligt for sikkerhedspersonale ved scenerne og eventuelt andet personale med nøglefunktioner bør det overvejes at føre en løbende logbog eller anden form for registrering af de kompetencer, den enkelte medarbejder har. Indholdet i logbogen kan være: oplysninger om fagligt relevante uddannelser, kurser og lignende, f.eks. kurser i førstehjælp og brandbekæmpelse mv., oplysning om relevante erfaringer fra andre lignende sikkerhedsopgaver, og oplysning om, hvilke funktioner den enkelte kan varetage. Alle, der varetager sikkerhedsmæssige opgaver i forbindelse med et arrangement, må nøje instrueres om deres opgaver og ansvar, herunder i forhold til andre medarbejdere. Sikkerhedspersonales ansvar og kompetencer må omfatte: at de forstår deres generelle ansvar med hensyn til sikkerhed for alle kategorier af publikum (inklusive publikum med særlige behov), andet personale, arrangementets øvrige medarbejdere og dem selv,

20 KAPITEL 01 PLANLÆGNING AF SIKKERHED SIDE 10 at de er fortrolige med arrangementspladsens indretning og er i stand til at hjælpe publikum med oplysninger om de tilgængelige faciliteter, herunder især henvisning til læge- og førstehjælp, men også gerne toilet- og vandfaciliteter samt faciliteter for publikum med specielle behov osv., at de er opmærksomme på personaleind- og udgange og andre strategiske steder, f.eks. udgangsdøre/-porte, som er åbne under hele arrangementet, at de assisterer publikum, som ankommer til eller forlader arrangementet, at de hjælper med, at der opnås en jævn strøm af publikum til og fra de forskellige dele af arrangementspladsen, således at trængsel på enkelte områder søges begrænset, at de hjælper med til en sikker afvikling af arrangementet ved hele tiden at holde ind- og udgange ryddet samt sikre, at publikum tager hensyn til hinanden, at de ved hjælp af en god dialog med publikum og på en rolig måde skrider ind over for uønsket adfærd og medvirker til publikums gode oplevelse og adfærd, at de er fortrolige med arrangementets kommunikationsopbygning og tekniske kommunikationsmidler, og at de kommunikerer med kollegaer, deres holdledere og kommunikationscentret, herunder melder om iagttagelser af potentielt farlige situationer eller nødsituationer, at de er fortrolige med foranstaltningerne i forbindelse med evakuering af publikum, herunder de særlige opgaver, der skal udføres i en nødsituation, at de er fortrolige med sikkerhedskommunikationen, den tekniske anvendelse af kommunikationsmidlerne og kommandovejene, at de har gennemgået førstehjælpskursus, hvis der ikke er særligt uddannet personale til stede i form af samaritter, sygeplejersker eller læger, at de medarbejdere, der arbejder i frontzone/barriere-områder, er trænede i, hvordan de sikkert og uden risiko for publikum og sig selv kan løfte personer ud fra publikumsområdet, og at de er fortrolige med myndighedernes, herunder politiets opgaver. Ved sammensætningen af f.eks. sikkerhedspersonale bør arrangøren være opmærksom på, at personalet så vidt muligt bør sammensættes således, at det mindre erfarne personale arbejder sammen med mere erfarent personale. Arrangøren bør sørge for, at sikkerhedspersonalet modtager en skriftlig redegørelse for deres opgaver og en tjekliste (hvis det er hensigtsmæssigt). Sikkerhedspersonalet bør være tilstrækkeligt trænet i deres opgaver, således at opgaverne er indarbejdede rutiner for de pågældende. Arrangøren bør overveje muligheden for at udstyre udvalgte personer som f.eks. visse nøglepersoner med et lamineret kort eller lignende over arrangementspladsens indretning med angivelse af f.eks. zoneindeling og/eller fixpunkter, telefonnumre mv. og oplysninger om, hvor der findes instruktionsoplysninger mv. For sikkerhedspersonale bør det i øvrigt altid gælde: at de er fyldt 18 år, at de aldrig forlader deres position uden tilladelse (og afløsning), og at der under en vagt aldrig må indtages eller forud for en vagt må være indtaget alkohol eller andet, som kan påvirke evnen til at udføre deres opgaver.

Vejledning. om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer

Vejledning. om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer Vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer Vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer UDGIVER: JUSTITSMINISTERIET OG KULTURMINISTERIET DESIGN : KPTO TRYK: PHØNIX TRYKKERIET AS

Læs mere

Vejledning. om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer. o.lign.

Vejledning. om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer. o.lign. Vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer o.lign. Vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer o.lign. Udgiver: justitsministeriet og Kulturministeriet Design: K P 2 forsidefoto:

Læs mere

trygge events? Kan nationale og internationale retningslinjer vise os vejen?

trygge events? Kan nationale og internationale retningslinjer vise os vejen? Hvordan skaber man trygge events? Kan nationale og internationale retningslinjer vise os vejen? Læs om ConCom Safetys holdning. Den er baseret på viden indsamlet gennem internationalt samarbejde, akademisk

Læs mere

Event Safety Team Lederens arbejdsopgaver

Event Safety Team Lederens arbejdsopgaver ConCom Safety Personalebetegnelser: Event Safety Steward (ESS) Event Safety Team Leder (EST) Event Safety Superviser (ESU) Event Safety Manager (ESM) Head of Security Assistent (HOSA) Head of Security

Læs mere

SIKKERHEDSVEJLEDNING FOLKEMØDET 2017 SIKKERHED: DIT ANSVAR SOM ARRANGØR

SIKKERHEDSVEJLEDNING FOLKEMØDET 2017 SIKKERHED: DIT ANSVAR SOM ARRANGØR SIKKERHEDSVEJLEDNING FOLKEMØDET 2017 SIKKERHED: DIT ANSVAR SOM ARRANGØR SIKKERHEDSVEJLEDNING Har du et eventsted, hvad end det er et eventskib, -telt eller et privat eventsted, er du arrangør. Ligeledes

Læs mere

Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af:

Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af: NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Forebyggende afdeling Vejledning om Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af: Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder,

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af:

Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af: Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af: Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder,

Læs mere

Indholdet af en intern beredskabsplan

Indholdet af en intern beredskabsplan Indholdet af en intern beredskabsplan Indledning Denne vejledning beskriver hvad en intern beredskabsplan bør indeholde således kravene til risikovirksomheder placeret i kolonne 3 bliver opfyldt. Vejledningen

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Aarhus Festuge Guide for aktører i byrummet

Aarhus Festuge Guide for aktører i byrummet Guide for aktører i byrummet Foto: Martin Dam Kristensen Aarhus Festuge Officersbygningen Vester Allé 3 DK 8000 Aarhus C T 0 +45 8730 8300 mail@aarhusfestuge.dk aarhusfestuge.dk Denne guide kan også findes

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

SIKKERHEDSVEJLEDNING FOLKEMØDET 2018 SIKKERHED: DIT ANSVAR SOM ARRANGØR

SIKKERHEDSVEJLEDNING FOLKEMØDET 2018 SIKKERHED: DIT ANSVAR SOM ARRANGØR SIKKERHEDSVEJLEDNING FOLKEMØDET 2018 SIKKERHED: DIT ANSVAR SOM ARRANGØR SIKKERHEDSVEJLEDNING Har du et eventsted, hvad end det er et eventskib, -telt eller et privat eventsted, er du arrangør. Ligeledes

Læs mere

Betingelser for Drift for DTU Risø Campus Danmarks Tekniske Universitet

Betingelser for Drift for DTU Risø Campus Danmarks Tekniske Universitet Side 1 af 12 Betingelser for Drift for DTU Risø Campus Danmarks Tekniske Universitet Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Regelgrundlag og baggrund 3 Kapitel 2: Overordnede betingelser 4 Kapitel

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

guide -- for aktører i byrummet

guide -- for aktører i byrummet guide -- for aktører i byrummet Foto: Martin Dam Kristensen Officersbygningen Vester Allé 3 DK 8000 Århus C Tlf. +45 87 30 83 00 Fax +45 87 30 83 19 mail@aarhusfestuge.dk aarhusfestuge.dk Denne guide kan

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Sikkerhedsvurderinger

Sikkerhedsvurderinger Sikkerhedsvurderinger CERTA har specialiseret sig i at yde uafhængig og sagkyndig bistand til virksomheder i forbindelse med håndteringen af sikkerhedsmæssige trusler og risici. Et væsentlig element i

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING DS/OHSAS 18001:2008 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 Nr. Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal have

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Kære aktør/arrangør. lokalitet.

Kære aktør/arrangør. lokalitet. huskeliste Kære aktør/arrangør Dette er tænkt som en hjælp/huskeliste i såvel forberedelsesfasen som selve planlægningen af et arrangement under Århus Festuge. Vi oplever tit at man som (ny) arrangør

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

Forebyggelse og undersøgelse af ulykker og nærvedulykker Peter Sunesen Orbicon,

Forebyggelse og undersøgelse af ulykker og nærvedulykker Peter Sunesen Orbicon, Forebyggelse og undersøgelse af ulykker og nærvedulykker Peter Sunesen Orbicon, pesu@orbicon.dk Forebyggelse gennem sikkerhedsrundering Indførelse af sikkerhedsrundering Forbedret sikkerhedsniveau Udpegning

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Samsø Festival. Danmarks Hyggeligste

Samsø Festival. Danmarks Hyggeligste Samsø Festival Danmarks Hyggeligste Beredskabs og sikkerhedsvurdering Af Samsø Festival 2009 Indholdsfortegnelse : Ledelse Beskrivelse af Samsø Festival Planlægning Sikkerhed ved opbygning Pladsens indretning

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Planens mål...3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan DONG RÅOLIETERMINAL Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Uddannelse af Eventsikkerheds-personale

Uddannelse af Eventsikkerheds-personale 2013 Uddannelse af Eventsikkerheds-personale Her er Eventskolens kursuskatalog Yderligere information: info@eventskolen.dk www. eventskolen.dk Velkommen til Eventskolen Her kan du se de kurser som vi i

Læs mere

Retningslinjer for brandvagter

Retningslinjer for brandvagter Retningslinjer for brandvagter Baggrund Når Haderslev Brand og Redning giver tilladelse til et arrangement, kan der, som vilkår for tilladelsen stilles krav om, at der under arrangementet skal være en

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN 34 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Underleverandører til

Underleverandører til Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Principper og regler for afholdelse af fredagsbarer, fester og andre arrangementer hvor der sælges alkohol

Principper og regler for afholdelse af fredagsbarer, fester og andre arrangementer hvor der sælges alkohol Principper og regler for afholdelse af fredagsbarer, fester og andre arrangementer hvor der sælges alkohol Gældende for studerende og studenterforeninger ved Aarhus Universitet 1. Indledning Fester, fredagsbarer

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet UDKAST Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet I medfør af 147 a, 149, stk. 10 og 152 a, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 29. august 2013, og 8 d, stk.

Læs mere

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Lolland Kommunes Arrangørguide

Lolland Kommunes Arrangørguide Lolland Kommunes Arrangørguide Indhold Kom godt i gang... 2 1. Tilladelse fra kommunen... 3 Offentlig vej, privat fællesvej eller privat vej... 3 2. Tilladelse fra Politiet... 3 Cykelløb... 4 Sikkerhedsplan...

Læs mere

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S.

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. 1 Forord 2 Planens mål 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver 5 Indsatsleder sundhedsberedskabs

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Forskrift for udendørs musikarrangementer

Forskrift for udendørs musikarrangementer Forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Kalundborg Kommune får årligt mange henvendelser fra arrangører, der ønsker at holde forskellige udendørs musikarrangementer. I de fleste tilfælde er

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse 1382 af 15 dec for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet)

Vejledning. til bekendtgørelse 1382 af 15 dec for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet) Vejledning til bekendtgørelse 1382 af 15 dec. 2014 for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet) 1 Indhold: Hvornår skal du ansøge om et arrangement?...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

Derfor henstillede jeg i den endelige rapport til at kommunen gør sin handicappolitik mere tilgængelig på hjemmesiden.

Derfor henstillede jeg i den endelige rapport til at kommunen gør sin handicappolitik mere tilgængelig på hjemmesiden. 1/1 Den 24. oktober 2007 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 26. oktober 2006 af handicaptilgængeligheden på Københavns Rådhus. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser og om underretning

Læs mere

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Ordensreglement for Silkeborg Stadion

Ordensreglement for Silkeborg Stadion Ordensreglement for Silkeborg Stadion Generelle ordensregler for Silkeborg Stadion (Udstedt af Silkeborg Kommune) Formål 1 Formålet med ordensreglerne er at bevare den gode stemning på Silkeborg Stadion

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Rejsesikkerhed. CERTA har i den forbindelse udviklet rejsesikkerhedskoncepter, der omfatter

Rejsesikkerhed. CERTA har i den forbindelse udviklet rejsesikkerhedskoncepter, der omfatter Rejsesikkerhed CERTA bistår virksomheder, herunder rejsearrangører, med at tilvejebringe størst mulig sikkerhed for deres ledere, medarbejdere og gæster under rejser og ophold i udlandet. CERTA har i den

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder At-VEJLEDNING F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 Tjekliste: Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 3. april 2017 2. Ansøg

Læs mere

Sikkerhed og arbejdsmiljø

Sikkerhed og arbejdsmiljø Taastrup Hovedgade 28 2630 Taastrup Tlf.: 43 71 58 33 Fax: 43 71 58 65 E-mail: john@jpk.dk www.jpk.dk Sikkerhed og arbejdsmiljø Taastrup Hovedgade 28 2630 Taastrup Tlf.: 43 71 58 33 Fax: 43 71 58 65 E-mail:

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10)

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene i arbejdsmiljølovgivningen til flugtveje og

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Regulativ for Fest på AU - Herning

Regulativ for Fest på AU - Herning Regulativ for Fest på AU - Herning I dette dokument findes de regler der er for Fest Udvalget, og procedure for afholdelse af fester. F e s t U d v a l g e t A U - H e r n i n g B i r k C e n t e r p a

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold Dan-Foan Aps.... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...

Læs mere