om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer"

Transkript

1 Vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer

2 Vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer Udgiver: justitsministeriet og Kulturministeriet Design: KP2 forsidefoto: rockphoto, roskilde festival

3 1 Kapitel 01 Planlægning af sikkerhed 2 Kapitel 02 sikkerheds- og risikovurdering 3 Kapitel 03 Arrangementspladsens indretning 4 Kapitel 04 Hegn og barrierer 5 Kapitel 05 Information, kommunikation mv. 6 Kapitel 06 Publikum 7 Kapitel 07 Trafik og transportforhold 8 Kapitel 08 Installationer, lyd, lys og special effects 9 Kapitel 09 Kunstnere 10 Kapitel 10 Brandsikkerhed, fyrværkeri mv. 11 Kapitel 11 Præhospitalt beredskab 12 Kapitel 12 Evaluering og opfølgning 13 Bilag 1 14 Bilag 2 15 Bilag 3 16 Bilag 4 17 Bilag 5 18 Ordliste 19 Litteratur- og kildefortegnelse

4 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Kapitel 1. Planlægning af sikkerhed 1.1. Indledning Arrangementets sikkerheds- og risikovurdering Arrangementets faser 6 Ad fase 1: Planlægning af forberedelsen 6 Ad fase 2: Planlægning af opbygningen 7 Ad fase 3: Planlægning af afviklingen 7 Ad fase 4: Planlægning af nedtagningen Organisering af sikkerhedsindsatsen Sikkerhedspersonale Planlægningsmøder Overvågning og tilsyn Evaluering og justering af sikkerhedsindsatsen Forbindelse til lokale myndigheder 13 2 Kapitel 2. sikkerheds- og risikovurdering 2.1. Formålet med en sikkerheds- og risikovurdering Fem-trins-modellen 4 Ad Trin 1: Identificér risici 4 Ad Trin 2: Identificér årsager og mulige konsekvenser 6 Ad Trin 3: Vurdér risici, identificér sikkerhedsforanstaltninger 8 Ad Trin 4: Dokumentér vurderingen og beslutningerne 9 Ad Trin 5: Evaluér vurderingen 9 3 Kapitel 3. Arrangementspladsens indretning 3.1. Overordnede hensyn ved arrangementspladsens indretning Vurdering af arrangementspladsens egnethed Om arrangementspladsens indretning 6 Arrangementspladsens kapacitet 6 Adgangsvejene til arrangementspladsen 7 Indgange 8 Udgange, nødudgange og flugtveje 8 Synslinier og spredning af publikum 9 Storskærme 9 Skråninger 10 Observationssteder 10 Faciliteter bag scenerne 10

5 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Politi, brandvæsen og ambulance Medarbejdere og gæster/vip s Støj Catering og varesalg Omgivende hegn Barrierebehovet foran scenen Skilte og informationssteder Sanitetsfaciliteter Den endelige pladsindretning 16 4 Kapitel 4. Hegn og barrierer 4.1. Formålet med hegn og barrierer Frontbarrierer Frontzonen Korridorsystemer Podier Sidebarrierer 13 5 Kapitel 5. Information, kommunikation og mediehåndtering 5.1. Formål og behov for information, kommunikation og mediehåndtering Risici ved mangelfuld information og kommunikation Informationssteder og måder Kommunikations- og kommandoveje Kommunikationsudstyr 10 Alarmer 10 Megafon 10 Højtaleranlæg 11 Lokalt radiosystem 11 Fastnettelefoner Kommunikationscenter Information til publikum Information til medarbejdere Information til myndigheder Informationshåndtering ved større faretruende hændelser og ulykker Mediehåndtering 18 6 Kapitel 6. Publikum 6.1. Indledning Publikumsprofil og dynamikken i en menneskemængde Adgangsforholdenes betydning for publikums adfærd Adgangspolitikkens betydning for publikums adfærd Uacceptabel publikumsadfærd 9

6 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 03 7 Kapitel 7. Trafik og transportforhold 7.1. Trafikplanlægning Skiltning på offentlig vej, jernbane- og busstationer mv Kørende færdsel Trafikregulering Parkering Redningsveje Gående Trucks og andre særlige køretøjer på pladsen Togtrafik Trinbræt Bustrafik Bobusser Taxa 12 8 Kapitel 8. Installationer, lyd, lys og special effects 8.1. Begrænsning af risici for skader ved påvirkning af lyd Begrænsninger i lydniveau Installationer Special effects 4 9 Kapitel 9. Kunstnere 9.1. Kunstnernes adfærd og ansvar Generel information Kunstnernes område og omklædning Ankomst og afgang Medarbejdere og gæster Sikkerhed for kunstnerne Kunstnernes hjælp i nødsituationer 5 10 Kapitel 10. Brandsikkerhed, fyrværkeri mv Arrangementet og dets publikum Planlægning og ledelse Kommunikation Arrangementspladsens indretning i forhold til brandsikkerhed Musikscener og anden underholdning Brandslukningsmateriel Fyrværkeri og andre farlige effekter Installationer Beredskabsplanlægning 16

7 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Kapitel 11. Præhospitalt beredskab Det præhospitale beredskab Vurdering af risiko og sårbarhed Vurdering af behov for selv at stille beredskab til rådighed Kendskab til lokalområdets eksisterende præhospitale beredskab Samarbejde med lokalområdets beredskab 5 12 Kapitel 12. Evaluering og opfølgning Generelt om formål og behov for evaluering og opfølgning Hvornår foretages en evaluering og opfølgning Hvem skal involveres Hvilke informationer skal indsamles Opfølgning 6 13 Bilag 1. Samfundsforsker Johannes Andersens beskrivelse af unges festivalkultur 14 Bilag 2. Eksempel på en sikkerheds- og risikovurdering af trafikforhold 15 Bilag 3. Eksempel på en sikkerheds- og risikovurdering om sceneforhold 16 Bilag 4. Samlet punktopstillet oversigt over indholdet af hvert af vejledningens kapitler 17 Bilag 5. Eksempel over visse relevante retsregler 18 Ordliste 19 Litteratur- og kildefortegnelse

8 Indledning Baggrund Med udgangspunkt i tragedien på Roskilde Festival 2000, som kostede 9 unge mænd livet, offentliggjorde det af regeringen nedsatte Festivaludvalg i december måned 2000 en rapport om sikkerheden ved musikfestivaler. Rapporten indeholder bl.a. en beskrivelse af lovgivning og vejledende retningslinier med særlig betydning for musikfestivaler/koncerter og peger på en række fokuspunkter, som spiller en væsentlig rolle for sikkerheden ved sådanne arrangementer. Festivaludvalget anbefalede i sin rapport bl.a., at der udgives en vejledning i kortlægning af de risikomomenter, der bør indgå i en risikovurdering ved musikfestivaler og lignende arrangementer. Udvalget anbefalede samtidig, at der stilles krav om, at arrangøren af en sådan større musikbegivenhed på baggrund af vejledningen skal udarbejde en risikovurdering, som skal danne grundlag for myndighedernes godkendelse af arrangementet og dets sikkerhedsforanstaltninger. Som opfølgning på Festivaludvalgets anbefalinger etablerede Kulturministeriet og Justitsministeriet en styregruppe, som bl.a. fik til opgave i samarbejde med de relevante myndigheder at udarbejde en vejledning, der kan anvendes som udgangspunkt for arrangørens risikovurdering. En arbejdsgruppe med repræsentanter udpeget efter aftale med en gruppe af større festivaler og Politimesterforeningen og med repræsentanter fra Rigspolitichefen og fra politiet i København, Roskilde og Svendborg, Justitsministeriet og Kulturministeriet har udarbejdet bidrag til vejledningen. Endvidere har Indenrigs- og Sundhedsministeriet udarbejdet bidrag til vejledningen (kapitel 10 om brandsikkerhed og kapitel 11 om præhospitalt beredskab). Derudover har samfundsforsker Johannes Andersen fra Aalborg Universitet bidraget med en beskrivelse af unges festivalkultur, herunder en beskrivelse af nogle centrale publikumsaktiviteter som f.eks. Crowd Surfing, Stage Diving og Bølger og Train. Bidraget medvirker til forståelse af bl.a. publikums adfærd, som det er af stor betydning, at man navnlig som arrangør er opmærksom på og derfor bør have kendskab til, når man skal planlægge, tilrettelægge og gennemføre et musikarrangement. Bidraget er indsat som bilag 1 bagest i vejledningen. Statsadvokaten for Sjælland offentliggjorde den 11. juni 2002 sin redegørelse om ulykken på Roskilde Festival Endvidere har Politimesteren i Aalborg udarbejdet en redegørelse vedrørende Jean Michel Jarre-koncerten Aero, der blev afholdt i Gl. Vrå Enge den 7. september Redegørelserne findes på politiets hjemmeside Begge redegørelser kan med fordel anvendes som erfaringsgrundlag for såvel arrangørernes som myndighedernes, herunder politiets planlægning, tilrettelæggelse og afvikling af fremtidige musikarrangementer.

9 INDLEDNING SIDE 02 Indhold Formålet med vejledningen er at give arrangører af større musikarrangementer et værktøj, der kan bruges til at planlægge, tilrettelægge og gennemføre arrangementerne på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Vejledningen indeholder i kapitel 1 en mere generel beskrivelse af den planlægning, som må foretages med henblik på at tilrettelægge og gennemføre et sådant arrangement på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde, og i tilknytning hertil beskrives i kapitel 2, hvordan en sikkerheds- og risikovurdering kan udfærdiges. Vejledningen indeholder herefter i kapitlerne 3-12 en nærmere beskrivelse af forhold, som det i almindelighed vil være nødvendigt at inddrage i planlægningen, sikkerheds- og risikovurderingen i forbindelse med afholdelsen af et arrangement. Hvert kapitel indledes med en punktopstillet oversigt over, hvilke emner, der behandles i det pågældende kapitel. Det er derved hensigten, at man som bruger af vejledningen hurtigt kan danne sig et overblik over kapitlets indhold, og at vejledningen derved kan anvendes som opslagsværk under f.eks. planlægningen af arrangementet. Det skal understreges, at oversigterne ikke er egnet som udtømmende tjeklister for arrangørens planlægning, tilrettelæggelse mv. af et musikarrangement. Oversigterne for hvert kapitel er samlet i bilag 4 bagest i vejledningen. Sikkerhedsvejledningen indeholder bagest som bilag 2 og 3 to eksempler på en skriftlig sikkerheds- og risikovurdering på henholdsvis forholdene omkring en scene og trafikforhold i forbindelse med et musikarrangement. Vejledningen henvender sig hovedsageligt til arrangører af udendørs musikarrangementer, hvor publikum ikke har faste siddepladser, men kan bevæge sig rundt på det område, hvor arrangementet finder sted, sådan som det f.eks. er tilfældet ved musikfestivaler. Selv om vejledningen er udformet med umiddelbart sigte på arrangørerne, vil det være naturligt, at den også indgår i grundlaget for sagsbehandlingen hos de myndigheder, der skal give tilladelse til afholdelse af arrangementerne, herunder bl.a. politiet, redningsberedskabet, sundhedsmyndighederne og andre kommunale myndigheder. I det omfang en arrangørs sikkerheds- og risikovurdering indeholder en fyldestgørende beskrivelse af sikkerhedsforholdene ved et arrangement, vil den kunne danne grundlag for myndighedernes vurdering af, om det pågældende arrangement kan afholdes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det skal understreges, at sikkerhedsforanstaltningerne ved et musikarrangement i høj grad må baseres på en vurdering af deltagerne (publikum, kunstnere, medarbejdere m.fl.) og af den adfærd, som må forventes ved den pågældende type arrangement. Der vil selvsagt være stor forskel på publikum og dets forventede adfærd ved en klassisk koncert og en rockkoncert. En arrangørs sikkerheds- og risikovurdering samt den deraf følgende planlægning og etablering af sikkerhedsforanstaltninger skal naturligvis afspejle sådanne forskelle.

10 INDLEDNING SIDE 03 Det gælder også i øvrigt, at en arrangørs overvejelser og foranstaltninger i forhold til sikkerheden må tilpasses det enkelte arrangement, og at en række af de forhold, som omtales i denne vejledning, kun vil være relevante i visse tilfælde. Overvejelser om brandsikkerhed på campingområder vil selvsagt ikke være aktuelle, hvis arrangementet er en enkelt aftenkoncert, hvor publikum ikke overnatter på stedet. Det er arrangøren, der i det enkelte tilfælde har ansvaret for at foretage den fornødne vurdering af, hvilke risici der kan være forbundet med et arrangement, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger der i den anledning bør planlægges og gennemføres for at varetage deltagernes sikkerhed. Det skal derfor understreges, at sikkerhedsvejledningen ikke er en udtømmende beskrivelse af de sikkerhedsmæssige forhold, der vil kunne indgå ved vurderingen af, hvordan et arrangement skal tilrettelægges og afvikles. Vejledningen beskriver en række af de forhold, der i almindelighed indgår i vurderingen. Vejledningen er derfor tilsigtet at skulle anvendes som et idékatalog over, hvilke spørgsmål og problemer det som udgangspunkt vil være naturligt at overveje i forbindelse med de større udendørs musikarrangementer, som vejledningen hovedsageligt sigter på. Det skal samtidig understreges, at det ikke med vejledningen er tilsigtet at give entydige svar på de spørgsmål, der kan være i forbindelse med tilrettelæggelsen og afviklingen af et arrangement. Vejledningen har derimod som nævnt til formål at være et redskab, der kan bruges af en arrangør i dennes egen vurdering af de sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med det enkelte arrangement. Det skal derfor også understreges, at det er arrangørens ansvar at iagttage de regler, der til enhver tid gælder for afviklingen af et musikarrangement i Danmark. Som hjælp til arrangøren er der som bilag 5 til vejledningen udarbejdet en ikke udtømmende liste over retsregler, der kan være relevant i forbindelse med planlægningen og tilrettelæggelsen af et musikarrangement. Ud over, at oversigten ikke er en udtømmende liste, skal arrangøren være opmærksom på, at de anførte retsregler kan være ændrede efter vejledningens udgivelse, ligesom der kan være fastsat nye retsregler, der kan være relevante. Store dele af sikkerhedsvejledningen er i øvrigt udarbejdet på grundlag af de engelske publikationer, The Event Safety Guide og Managing Crowds Safely. Arrangører og de relevante myndigheder kan derfor eventuelt finde yderligere informationer om tilrettelæggelse og afvikling af musikarrangementer i de nævnte publikationer. En oversigt over disse og andre relevante publikationer findes bagest i denne vejledning. Man skal i givet fald være opmærksom på, at der i de engelske publikationer henvises til gældende engelsk ret. Med denne danske vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer er det håbet, at såvel arrangører som relevante myndigheder får et redskab til at kunne planlægge, tilrettelægge og gennemføre fremtidige musikarrangementer på en sådan måde, at den blomstrende danske musikkultur fortsat kan trives under størst mulig hensyntagen til deltagernes sikkerhed. *** Sikkerhedsvejledningen er ajourført med henblik på en generel opdatering. København, juni 2007.

11 Kapitel 1 planlægning af sikkerhed Fotograf: Hans Chr. Gabelgaard, Tønder Festival

12 KAPITEL 01 PLANLÆGNING AF SIKKERHED SIDE 02 I dette kapitel behandles følgende forhold: Arrangementets sikkerheds- og risikovurdering Hvilke forhold indgår i udarbejdelsen af en samlet sikkerhedsog risikovurdering Hvornår er der behov for justering og opdatering af sikkerhedsog risikovurderingen Hvem skal orienteres om sikkerheds- og risikovurderingen og eventuelle justeringer heri Koordinering med eksisterende sikkerhedsforanstaltninger for arrangementspladsen Arrangementets faser Fase 1 forberedelsen Fase 2 opbygningen Fase 3 afviklingen Fase 4 nedtagningen Organisering af sikkerhedsindsatsen Uddelegering af kompetencer og opgaver Tilrettelæggelse af sikkerhedsindsatsen mv. Sikkerhedspersonale Hvilket ansvar og kompetencer har sikkerhedspersonalet Udarbejdelse af en logbog eller anden form for registrering af kompetencerne for sikkerhedspersonale Generelle betingelser for sikkerhedspersonale planlægningsmøder Hvem skal have kendskab til planernes indhold Hvem bør deltage i planlægningsmøder Hvornår skal der afholdes møder Drøftelse af sikkerheds- og risikovurdering i øvrigt Overvågning og tilsyn Etablering af proaktive og reaktive overvågningssystemer Dokumentation af information opnået ved overvågning og tilsyn

13 KAPITEL 01 PLANLÆGNING AF SIKKERHED SIDE 03 Evaluering og justering af sikkerhedsindsatsen Indhentelse af oplysninger til brug for evaluering Forbindelse til lokale myndigheder Indhentelse af fornødne tilladelser Planlægningsmøder

14 KAPITEL 01 PLANLÆGNING AF SIKKERHED SIDE Indledning Det er arrangøren, det vil sige den enkeltperson eller organisation, der planlægger og styrer afviklingen af et arrangement, der har ansvaret for, at arrangementet kan gennemføres på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Tilrettelæggelse af sikkerheden er en væsentlig del af planlægningen af det samlede arrangement, og denne tilrettelæggelse bør derfor begynde samtidig med planlægningen af arrangementet i øvrigt. Eksempel: Allerede inden man første gang kontakter en kunstner for at aftale en eventuel optræden, bør arrangøren have gjort sig tanker om, hvordan kunstnerens og publikums forventede adfærd vil være. En effektiv planlægning skal identificere og analysere de risici, der kan være ved et arrangement, og danne grundlag for, at sådanne risici kan fjernes eller begrænses. Hvor mange ressourcer det er nødvendigt at bruge på planlægningen, vil i høj grad afhænge af størrelsen, typen og varigheden af arrangementet. For store arrangementers vedkommende viser erfaringen, at planlægningen bør begynde mindst 9-12 måneder før, arrangementet skal afvikles Arrangementets sikkerhedsog risikovurdering Sikkerhedsmæssige hensyn må indgå i planlægningen af en række forskellige forhold i forbindelse med et arrangement. Ofte vil der være behov for at have særskilte detaljerede planer for de enkelte dele af arrangementet (delplaner). For at tilvejebringe en oversigt over alle planlægningsaspekter kan det være nyttigt at lave en samlet sikkerheds- og risikovurdering, der omfatter de enkelte delplaner for arrangementet, og som bl.a. vil kunne indeholde følgende: beskrivelse af forholdene under arrangementet, herunder opbygningen af arrangementspladsen, campingområder, publikumsprofil og -kapacitet, arrangementets varighed, fødevarer, drikkevarer, toiletter, affald, vand, sikring mod brand (herunder fyrværkeri), førstehjælp, indgange og udgange, herunder nødudgange, redningsveje, osv., risikovurdering for arrangementet (denne del skal arrangøren altid udarbejde herom henvises til kapitel 2), plan for arrangementspladsen, hvor der nøje redegøres for pladsens sikkerhedsregler, sikkerhedsberegninger, tegninger over konstruktioner, arbejdsmiljø mv.,

15 KAPITEL 01 PLANLÆGNING AF SIKKERHED SIDE 05 planer for håndtering af publikumsmængden, hvor der nøje redegøres for antallet og typer af medarbejdere, arbejdsmetoder og kommandoveje, informationsmuligheder og kommunikation i det hele taget, planer for tilrettelæggelse af trafikken, hvor der nøje gøres rede for parkeringsordninger, skiltning, håndtering af hovedfærdselsårer og offentlige transportmidler mv., planer for arrangørens egen førstehjælpsindsats, der nøje beskriver procedurer for den lægelige indsats/førstehjælp på arrangementspladsen og for aftaler med ambulancevæsen og lokale sygehuse, og alarmering heraf, planer, der nøje beskriver procedurer og personel til håndtering af nødsituationer eller større/uforudsete hændelser. Der henvises i øvrigt til kapitel 10 om brandsikkerhed, fyrværkeri mv. Det vil oftest være nødvendigt løbende at justere og opdatere sikkerheds- og risikovurderingen. Arrangøren bør derfor være opmærksom på, at alle relevante medarbejdere er orienteret om eventuelle ændringer, og at de har den nyeste udgave af planen. Sikkerheds- og risikovurderingen vil kunne anvendes for en række arrangementer, hvis disse arrangementer i store træk ligner hinanden og afholdes af den samme arrangør. Der vil dog være behov for justeringer i planen, så der tages højde for netop det enkelte arrangements særlige forhold. Arrangøren skal være opmærksom på, at hvert enkelt arrangement kræver politiets tilladelse. Eksempel: Skal der afholdes en række koncerter med de samme kunstnere, men forskellige steder i landet, kan man lave en sikkerheds- og risikovurdering for hele koncertrækken, idet publikum og kunstnernes adfærd må forventes at være relativt ens ved alle koncerter, men planen må justeres for hver koncert afhængig af f.eks. forholdene på det lokale spillested og erfaringerne fra de allerede afholdte koncerter i rækken af arrangementer. Hvis et arrangement foregår på f.eks. et fast opbygget koncertsted eller på et stadion, må arrangøren koordinere sin plan med de eksisterende sikkerhedsforanstaltninger.

16 KAPITEL 01 PLANLÆGNING AF SIKKERHED SIDE Arrangementets faser Planlægningen af et arrangement skal omfatte alle arrangementets faser: 1. Forberedelsen, som omfatter arrangementets infrastruktur og konstruktioner, indhentelse af tilladelser, tegning af ansvarsforsikring, udvælgelse af kompetente medarbejdere, udvælgelse af samarbejdspartnere, leverandører og underleverandører, kontakt med myndigheder osv. 2. Opbygningen, som omfatter arrangementsområdet, herunder scener og området omkring scenerne, camping- og parkeringsområder osv. Opbygningsfasen omfatter også levering og installering af udstyr og andet, som skal bruges i forbindelse med arrangementet, f.eks. sceneudstyr, lys, lyd, barrierer, sanitært udstyr og udstyr til restaurationer mv. 3. Afviklingen, som bl.a. omfatter håndtering af menneskemængden op til og under arrangementet og sanitære forhold som tømning af latriner, anvendelsen og bortskaffelsen af eventuelt brandfarligt materiale og transport samt håndtering af f.eks. brand, førstehjælp, uforudsete hændelser og nødsituationer. 4. NEDTAGNINGEN, som omfatter, hvad der skal gøres, når selve arrangementet er færdigt, og publikum skal forlade arrangementspladsen, og pladsen herefter skal ryddes ved eksempelvis nedtagning af scener, fjernelse af udstyr, indsamling af affald og bortskaffelse af spildevand. Ad fase 1: Planlægning af forberedelsen For at begrænse mulige risici under opbygningen må arrangøren fra begyndelsen sikre sig, at arrangementspladsens opbygning og indretning dvs. infrastruktur tager højde for sikkerheden. I planlægningen må indgå placeringen af scener, afspærringer, lydtårne, ind- og udgangssteder, nødudgange, områder med førstehjælp, placering af toiletter og anden sanitet, salgsboder, camping- og parkeringsområder osv. Det kan være nødvendigt fra ejeren, beboerne eller andre at få fat i f.eks. grundplanerne over de eksisterende lokaliteter, hvor arrangementet skal foregå. For at sikre den korrekte placering af de forskellige konstruktioner, der skal bruges ved arrangementet, kan det f.eks. være nødvendigt, at grundplanerne er til rådighed for de leverandører, der står for opbygningen af infrastrukturen. Eksempel: Skal der opstilles toiletter og badefaciliteter med adgang til rindende vand, bør leverandøren have at vide, hvor der er vandtilslutning og kloak på området. I planlægningen indgår også, at scener og andre konstruktioner skal udformes sådan, at de kan opbygges og anvendes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Beskrivelser, tegninger og beregninger vedrørende scenernes opbygning, publikumsareal og

17 KAPITEL 01 PLANLÆGNING AF SIKKERHED SIDE 07 konstruktioner i øvrigt må derfor om fornødent fremskaffes eller udarbejdes. Sådant materiale vil typisk også være relevant ved arrangørens ansøgning om tilladelser til arrangementet hos myndighederne, herunder i forbindelse med myndighedernes planlægning af deres indsats i forbindelse med arrangementet. Det må indgå i planlægningen, hvilke tilladelser der skal indhentes fra de forskellige myndigheder, og hvilke oplysninger der skal være til rådighed for, at arrangøren kan indlevere en fyldestgørende ansøgning. Arrangøren bør også være opmærksom på kravet om ansvarsforsikring, og om der eventuelt skal tegnes andre forsikringer i forbindelse med arrangementet. Der kan også peges på, at f.eks. leverandørers ankomst bør planlægges og aftales, så deres aktiviteter på arrangementspladsen bliver koordineret med øvrige aktiviteter, og at der skal være tilvejebragt sanitetsfaciliteter for de mennesker, som kommer for at arbejde på arrangementspladsen. Herudover bør der naturligvis allerede tidligt i forberedelsen tages højde for, hvordan medarbejdere skal udvælges og sammensættes (erfarent personale sammen med mindre erfarent personale) og eventuelt uddannes eller instrueres inden arrangementet. Ad fase 2: Planlægning af opbygningen Når infrastruktur og konstruktioner mv. er planlagt, må det planlægges, hvordan opbygningen af infrastrukturen og konstruktionerne kan ske sikkert, og hvordan lydtårne, scener, tribuner, telte mv. konkret skal opbygges, så de er sikre under hele arrangementet. Eksempel: En scene skal f.eks. kunne bære flere tons udstyr, og scener, lydtårne og storskærme skal være konstrueret sådan, at de kan modstå kraftig vind og nedbør, og sådan at publikum ikke kan klatre op i dem. Det skal også planlægges, hvordan udstyr mv. skal bringes til arrangementspladsen og installeres i eller på arrangementspladsens konstruktioner (f.eks. scener og lydtårne). F.eks. skal hegn, scener, lyd- og lysudstyr, barrierer osv. opsættes. Dette kan f.eks. indebære, at der skal løftes tungt udstyr, som eventuelt skal hejses op i tårne eller lignende. Der kan også i den forbindelse være behov for at fastsætte sikkerheds - regler for arrangementspladsen, herunder særlige sikkerhedsregler for færdsel med lastvogne, gaffeltrucks, kraner og lignende på pladsen. Ad fase 3: Planlægning af afviklingen Efter planlægning af forberedelsen og opbygningen (fase 1-2) skal afviklingen af arrangementet planlægges. Det omfatter blandt andet håndtering af menneskemængden og trafikken, men også f.eks. indsatsen i tilfælde af brand, muligheden for at yde førstehjælp og nødsituationer.

18 KAPITEL 01 PLANLÆGNING AF SIKKERHED SIDE 08 Det gælder ikke mindst i denne forbindelse, at en succesfuld planlægning og afvikling af arrangementet kræver et godt samarbejde mellem alle involverede parter, og at der herunder kan være behov for at indhente bistand og råd fra andre. Typisk vil der kunne være grund til at inddrage f.eks. andre (mere erfarne) arrangører, faglige eksperter, politiet, ambulance- og brandvæsenet (i relation til planlægning af arrangørens egen førsthjælpsindsats), sundhedsmyndighederne, andre lokale myndigheder og erfarne medarbejdere eller leverandører. Ad fase 4: Planlægning af nedtagningen Udover planlægning af forberedelse, opbygning og afvikling af arrangementet, skal der ske planlægning af, hvordan udstyr mv. ved arrangementets slutning skal fjernes fra scener, telte og lignende. Nedlukning af scenerne, teltene og boderne skal planlægges, så de afmonteres sikkert og derefter fjernes fra arrangementspladsen på en kontrolleret måde. Det vil ofte kunne være hensigtsmæssigt, at de samme sikkerhedsregler, der fastsættes for arrangementspladsen ved opbygningen, også gælder i forbindelse med nedtagningen i denne sidste fase af arrangementet. Planlægningen bør omfatte hele forløbet, indtil den endelige rydning af arrangementspladsen er afsluttet Organisering af sikkerhedsindsatsen Planlægningen og afviklingen af sikkerhedsforanstaltningerne under et arrangement omfatter naturligvis også, at sikkerheden organiseres i forhold til de medarbejdere, samarbejdspartnere, leverandører og underleverandører, kunstnere m.fl., der arbejder på arrangementspladsen. Organiseringen indebærer, at ansvar placeres, og at de nødvendige kompetencer sikres f.eks. i form af uddannelse, træning, erfaring, fagkundskab eller lignende. Organiseringen må også omfatte tilrettelæggelsen af kontrol af sikkerhedsindsatsen, formalisering af nødvendige samarbejdsfora og sikring af den nødvendige kommunikation Sikkerhedspersonale I forbindelse med et større arrangement vil der kunne være behov for et betydeligt antal medarbejdere til at varetage de mange forskelligartede funktioner, der er knyttet til arrangementet. De forskellige funktioner vil ofte blive udført indenfor forskellige enheder som f.eks. sceneproduktion, catering og sanitet. Der vil ligeledes ofte være en række forskellige ordensmæssige funktioner, som varetages af f.eks.

19 KAPITEL 01 PLANLÆGNING AF SIKKERHED SIDE 09 ind gangs-/udgangs-personale, hegns-, parkerings-, og campingpersonale. Mange af disse funktioner vil samtidig direkte eller indirekte varetage eller f.eks. i forbindelse med nødsituationer skulle varetage sikkerhedsmæssige opgaver i forbindelse med a r r a n g e m e nt e t. Hertil kommer det personale, hvis direkte funktion er at varetage publikums sikkerhed, f.eks. som frontzonepersonale ved scenen under en koncert. Antallet, placeringen og organiseringen af personale vil selvsagt bero på størrelsen og karakteren af et arrangement og for sikkerhedspersonales vedkommende tillige på den sikkerheds- og risikovurdering, som er foretaget forud for arrangementet. Sikkerhedspersonalets væsentligste opgave er at assistere og vejlede publikum og at assistere politi og andre fra redningsberedskabet, hvis det bliver nødvendigt. Sikkerhedspersonale bør på grundlag af sikkerheds- og risikovurderingen placeres på nøglepositioner typisk blandt publikum foran scenen og ved barriereområderne, ved indog udgange og f.eks. som observatører ved mixertårne eller delay-tårne. Det må generelt anbefales, at de mange forskellige funktioner, der under en koncert er knyttet til vedkommende scene og koncertproduktion, koordineres omkring den pågældende scene, mens kommunikation mellem den enkelte scene og arrangementets øvrige funktioner og mellem sikkerhedspersonalet og det øvrige beredskab (politi og redningsberedskab m.fl.) f.eks. koordineres i et særligt kommunikationscenter. Ved organiseringen af sikkerheden må det sikres, at den enkelte medarbejder gennem uddannelse og erfaring har den kompetence, der er nødvendig i forhold til vedkommendes opgaver og ansvar. Særligt for sikkerhedspersonale ved scenerne og eventuelt andet personale med nøglefunktioner bør det overvejes at føre en løbende logbog eller anden form for registrering af de kompetencer, den enkelte medarbejder har. Indholdet i logbogen kan være: oplysninger om fagligt relevante uddannelser, kurser og lignende, f.eks. kurser i førstehjælp og brandbekæmpelse mv., oplysning om relevante erfaringer fra andre lignende sikkerhedsopgaver, og oplysning om, hvilke funktioner den enkelte kan varetage. Alle, der varetager sikkerhedsmæssige opgaver i forbindelse med et arrangement, må nøje instrueres om deres opgaver og ansvar, herunder i forhold til andre medarbejdere. Sikkerhedspersonales ansvar og kompetencer må omfatte: at de forstår deres generelle ansvar med hensyn til sikkerhed for alle kategorier af publikum (inklusive publikum med særlige behov), andet personale, arrangementets øvrige medarbejdere og dem selv,

20 KAPITEL 01 PLANLÆGNING AF SIKKERHED SIDE 10 at de er fortrolige med arrangementspladsens indretning og er i stand til at hjælpe publikum med oplysninger om de tilgængelige faciliteter, herunder især henvisning til læge- og førstehjælp, men også gerne toilet- og vandfaciliteter samt faciliteter for publikum med specielle behov osv., at de er opmærksomme på personaleind- og udgange og andre strategiske steder, f.eks. udgangsdøre/-porte, som er åbne under hele arrangementet, at de assisterer publikum, som ankommer til eller forlader arrangementet, at de hjælper med, at der opnås en jævn strøm af publikum til og fra de forskellige dele af arrangementspladsen, således at trængsel på enkelte områder søges begrænset, at de hjælper med til en sikker afvikling af arrangementet ved hele tiden at holde ind- og udgange ryddet samt sikre, at publikum tager hensyn til hinanden, at de ved hjælp af en god dialog med publikum og på en rolig måde skrider ind over for uønsket adfærd og medvirker til publikums gode oplevelse og adfærd, at de er fortrolige med arrangementets kommunikationsopbygning og tekniske kommunikationsmidler, og at de kommunikerer med kollegaer, deres holdledere og kommunikationscentret, herunder melder om iagttagelser af potentielt farlige situationer eller nødsituationer, at de er fortrolige med foranstaltningerne i forbindelse med evakuering af publikum, herunder de særlige opgaver, der skal udføres i en nødsituation, at de er fortrolige med sikkerhedskommunikationen, den tekniske anvendelse af kommunikationsmidlerne og kommandovejene, at de har gennemgået førstehjælpskursus, hvis der ikke er særligt uddannet personale til stede i form af samaritter, sygeplejersker eller læger, at de medarbejdere, der arbejder i frontzone/barriere-områder, er trænede i, hvordan de sikkert og uden risiko for publikum og sig selv kan løfte personer ud fra publikumsområdet, og at de er fortrolige med myndighedernes, herunder politiets opgaver. Ved sammensætningen af f.eks. sikkerhedspersonale bør arrangøren være opmærksom på, at personalet så vidt muligt bør sammensættes således, at det mindre erfarne personale arbejder sammen med mere erfarent personale. Arrangøren bør sørge for, at sikkerhedspersonalet modtager en skriftlig redegørelse for deres opgaver og en tjekliste (hvis det er hensigtsmæssigt). Sikkerhedspersonalet bør være tilstrækkeligt trænet i deres opgaver, således at opgaverne er indarbejdede rutiner for de pågældende. Arrangøren bør overveje muligheden for at udstyre udvalgte personer som f.eks. visse nøglepersoner med et lamineret kort eller lignende over arrangementspladsens indretning med angivelse af f.eks. zoneindeling og/eller fixpunkter, telefonnumre mv. og oplysninger om, hvor der findes instruktionsoplysninger mv. For sikkerhedspersonale bør det i øvrigt altid gælde: at de er fyldt 18 år, at de aldrig forlader deres position uden tilladelse (og afløsning), og at der under en vagt aldrig må indtages eller forud for en vagt må være indtaget alkohol eller andet, som kan påvirke evnen til at udføre deres opgaver.

Vejledning. om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer. o.lign.

Vejledning. om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer. o.lign. Vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer o.lign. Vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer o.lign. Udgiver: justitsministeriet og Kulturministeriet Design: K P 2 forsidefoto:

Læs mere

trygge events? Kan nationale og internationale retningslinjer vise os vejen?

trygge events? Kan nationale og internationale retningslinjer vise os vejen? Hvordan skaber man trygge events? Kan nationale og internationale retningslinjer vise os vejen? Læs om ConCom Safetys holdning. Den er baseret på viden indsamlet gennem internationalt samarbejde, akademisk

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

guide -- for aktører i byrummet

guide -- for aktører i byrummet guide -- for aktører i byrummet Foto: Martin Dam Kristensen Officersbygningen Vester Allé 3 DK 8000 Århus C Tlf. +45 87 30 83 00 Fax +45 87 30 83 19 mail@aarhusfestuge.dk aarhusfestuge.dk Denne guide kan

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsplan for større udendørs musikarrangementer o.lign. 1. udgave, 2015

Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsplan for større udendørs musikarrangementer o.lign. 1. udgave, 2015 Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsplan for større udendørs musikarrangementer o.lign. 1. udgave, 2015 1 Indhold Indledning 3 Lovgrundlag 5 Arrangørens ansvar 5 Terminologi 6 Sikkerhedsplanens opbygning

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Ordensreglement for Silkeborg Stadion

Ordensreglement for Silkeborg Stadion Ordensreglement for Silkeborg Stadion Generelle ordensregler for Silkeborg Stadion (Udstedt af Silkeborg Kommune) Formål 1 Formålet med ordensreglerne er at bevare den gode stemning på Silkeborg Stadion

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Rådet for Større Badesikkerhed. Revideret oplag Udsendt marts 2014

Rådet for Større Badesikkerhed. Revideret oplag Udsendt marts 2014 Rådet for Større Badesikkerhed Revideret oplag Udsendt marts 2014 Rådet for Større Badesikkerhed er en almennyttig og humanitær organisation Rådets for Større Badesikkerheds overordnede vision er at det

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

SKEMA TIL ANALYSE AF ARBEJDSULYKKER

SKEMA TIL ANALYSE AF ARBEJDSULYKKER SKEMA TIL ANALYSE AF ARBEJDSULYKKER 0. Grunddata Skema udfyldt af: Dato: Af: Og: Skadelidte: Navn: Ansættelsestidspunkt: Stilling: Tjenestested: Ulykkessted: Adresse: Præcist sted: Tidspunkt: Har ulykken

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

Kursuskatalog. Eventskolen uddanner sikkerhedspersonale. www.eventskolen.dk - Vesterbrogade 149-1620 København V - 70 22 07 15

Kursuskatalog. Eventskolen uddanner sikkerhedspersonale. www.eventskolen.dk - Vesterbrogade 149-1620 København V - 70 22 07 15 2015 Kursuskatalog Eventskolen uddanner sikkerhedspersonale Velkommen til Eventskolen Kurser for alle Eventskolen tilbyder kurser for sikkerhedspersonale på alle niveauer. Nye kolleger, såvel som erfarne

Læs mere

frivilliges arbejdsmiljø

frivilliges arbejdsmiljø frivilliges arbejdsmiljø Frivilligt arbejde udføres i mange forskellige sammenhænge, og samfundet har stor nytte af den indsats, de frivillige bidrager med i forbindelse med både socialt arbejde og det

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL.

Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL. Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL. OBS! Der vil hele tiden blive tilføjet nye informationer til uddannelsen så som sted, tid etc. - se løbende her på siden. Lektions nummer

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Praktisk omkring SAFT 2015

Praktisk omkring SAFT 2015 Praktisk omkring SAFT 2015 SAFT-gruppen Marts 2015 1 Indhold Campingsområdet 3 Festivalsplads 4 Pyramiden 6 Bar 7 Frivillige 7 Organisation 8 Området 10 2 Campingsområdet Ligger på de grønne områder i

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Brugsvejledning for Rumsimulator

Brugsvejledning for Rumsimulator - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Fakta om intern færdsel

Fakta om intern færdsel Fakta om intern færdsel Før arbejdet med regulering af den interne færdsel startes op, er det altid en god ide at have styr på sin viden på området. Formålet med afsnittet er at sikre den rette baggrundsviden,

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

BRANDINSTRUKTION EUROPEAN BEER FESTIVAL 2008

BRANDINSTRUKTION EUROPEAN BEER FESTIVAL 2008 BRANDINSTRUKTION EUROPEAN BEER FESTIVAL 2008 Udarbejdet af Lex Telvig medlem af styregruppen Mail: lex.telvig@ale.dk Tlf: +45 2679 4014 Dato: 01-07-2008 Dansk version1 Formål: At delegere navngivne personer/ledere

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Bilag 1: vold og krænkelse af personlige fysiske grænser Virksomhed ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Beskrivelse af de faktiske forhold Virksomheden Plejehjemmet Torsbo består af to plejeafdelinger,

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 B 132 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. august 2010 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2010-157-0112

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Tilladelse til udendørsarrangement

Tilladelse til udendørsarrangement Sparta Løbskontor Gunnar Nu Hansens Plads 11 2100 København Ø Att: Lars Nissen Mail: lars@sparta.dk Tlf: 22492454 Cvr: 10050979 København 19/05 2015 Bookingnr: KK030762 Tilladelse til udendørsarrangement

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø

Psykosocialt arbejdsmiljø Psykosocialt arbejdsmiljø De to hovedområder: 1. Arbejdets organisering - arbejdstidens længde - arbejdstidens placering - den hierarkiske struktur - indflydelse - arbejdspres - informationsniveau - arbejdsdelingen

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

DAASDC CONVENTION HVIDBOG

DAASDC CONVENTION HVIDBOG DAASDC CONVENTION HVIDBOG Forord Hvilke overvejelser skal der til før en klub ansøger om et Convention? Har I klubbens opbakning? Medlemmerne skal også synes, at det er en god idé. Men har I deres opbakning,

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse Brandsikker Bolig August 2014 Projektbeskrivelse Baggrund Svage ældre og andre udsatte grupper har især risiko for at komme alvorligt til skade eller omkomme i forbindelse med brand. I 2013 døde 70 personer

Læs mere

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund og formål... 2 2. Ansvarsfordeling... 2 2.1 Jobcenterchefens ansvar... 2 2.2 Gensidig informationspligt... 3 3. Krav til

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems) DS 3001 Organisatorisk robusthed. Sikkerhed, beredskab og kontinuitet. Formål og anvendelsesområde Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ 4 8963 AUNING TLF: 86 48 34 44 www.gl estrup.dk Udarbejdet af: Museumsbetjent Tina Svanholm Vingborg i samarbejde med Sikkerhedsudvalget Irene

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere