ÅRSBERETNING 2014 NEMT TRYGT BILLIGT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2014 NEMT TRYGT BILLIGT"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 214 NEMT TRYGT BILLIGT

2 SÅDAN GIK 214 Velkommen til generalforsamling 215 Varme- og regnskabsår 214 er gået, og Viborg Fjernvarmes bestyrelse og ledelse ser tilbage på et begivenhedsrigt år. Vi kan hermed præsentere jer, vore forbrugere, for årsberetningen 214. Årsberetning 214 er en light-udgave af årsrapport 214, som du finder i sin helhed på Viborg Fjernvarmes hjemmeside som i 214 fik nyt design. Du vil kunne få årsrapporten udleveret på kontoret, og du kan finde trykte eksemplarer af årsrapporten på generalforsamlingen. Vi glæder os til at se dig til den ordinære generalforsamling i Tinghallen tirsdag 21. april 215. VIGTIGT Sidste frist for at bestille adgangskort til generalforsamlingen er tirsdag 14. april 215. Adgangskort bestilles enten direkte på kontoret på Håndværkervej, på tlf eller pr. Vi sender bestilte adgangskort med posten 15. april. 2 Årsberetning 214

3 Viborg Fjernvarmes bestyrelse og direktør Per B. Jørgensen - Formand Klaus Keller - Næstformand Ole Jespersen Ewa H. Sørensen Mikael Møller Helle Henningsen Rene Nielsen Morten Abildgaard - Direktør Årsberetning 214 3

4 LEDELSESBERETNING Årsberetning 214

5 Viborg Fjernvarme gik ind i I budgettet for 214 var 214 med en strategi, hvor der derfor også primært et af hovedformålene er at afsat investeringsmidler komme op i blandt den bedste til energispareindsatser i tredjedel af fjernvarmeværkerne distributionsnettet. Endvidere i Danmark målt på varmeprisen. var der afsat midler til at skabe Strategien blev igangsat under en ny kommunikationsplatform målsætningerne Nemt, Trygt og som grundlag for en mere synlig Billigt. og opsøgende indsats mod Det er en ambitiøs målsætning og derfor en lang proces i lyset af eksisterende såvel som nye kunder. de rammebetingelser, som ligger i både lovgivning samt allerede etablerede anlæg, men som netop af den grund kræver klare Samarbejde på dagsordenen målsætninger og konkrete planer. På den ordinære general Handlingsplanerne følger fire spor. medlemmers side stillet forslag En markant forbedring af forsamling i april var der fra om sammenlægning med Energi Viborg. ledningsnettets virkningsgrad med henblik på at reducere Forslaget blev på general ledningstabet forsamlingen ændret til, at Bedre service til eksisterende kunder med henblik på at sikre, at forbrugerne får den bedste udnyttelsesgrad af den leverede Viborg Fjernvarme skal søge øget samarbejde med andre varmeværker, herunder evt. Energi Viborg. varme Viborg Fjernvarmes bestyrelse Flere fjernvarmeforbrugere med har sammen med den daglige henblik på at udnytte kapaciteten bedst muligt En endnu mere effektiv administration med henblik på at yde en solid og omkostningseffektiv service ledelse arbejdet systematisk med samarbejdsagendaen. Det har resulteret i en plan for, hvordan samarbejder kan udvikle sig, hvilket har dannet grundlag for en dialog med andre værker, herunder Energi Viborg. Årsberetning 214 5

6 Geotermi-sagen Geotermi-sagen nåede en milepæl i juni 214, idet Energitilsynet kom med en tilkendegivelse om, hvordan geotermi-omkostningerne skal indregnes i varmeprisen. Energi Viborg fremlagde i forlængelse heraf fire modeller for indregning for distributørerne i Viborg By. Energi Viborg forfølger fuld indregning af de påløbne omkostninger og er i forlængelse heraf i dialog med Energitilsynet. Viborg Fjernvarme har som part i sagen fokus på, at sagen bliver afsluttet på en måde, hvor Viborg Fjernvarmes forbrugere alene betaler det, som de er forpligtet til. Hovedaktivitet Viborg Fjernvarme er en forbrugerforening, der har som formål at distribuere varme i Viborg kommune. Hele varmeleverancen skal ifølge den gældende driftsaftale indkøbes hos producenten Energi Viborg Kraftvarme A/S, der er datterselskab af Energi Viborg A/S og ejes af Viborg Kommune. Viborg Fjernvarme er reguleret af lov om varmeforsyning. Mildt varmeår 214 blev et historisk år, da det blev det varmeste år, der nogensinde er blevet registreret i Danmark. Idet temperaturer og vejrmæssige forhold i det hele taget er særdeles vægtige faktorer for fjernvarmedrift er årsrapportens store størrelser, køb og salg af varme, derfor væsentlig mindre end forventet. Der blev i 214 i alt registreret graddage. Det er næsten 19 % under normalårets 3.37 graddage, og 15 % under det målte graddageantal i 213. Der blev indkøbt MWh, som er MWh mindre end budgetteret. Varmekøbsudgifterne androg i alt 139,3 mio. kr. mod budgetteret 16,9 mio. kr. Varmesalget androg MWh og beløb sig til 12,1 mio. kr. mod budgetteret 142, mio. Den solgte varmemængde blev MWh eller 15,4 % mindre end forventet. Mens varmeindkøbsprisen fra Energi Viborg Kraftvarme A/S steg pr. 1. januar 214 med 2,5 % i forhold til den gennemsnitlige indkøbspris året før, faldt forbrugernes varmepris fra 213 til 214 med 5,3 % fra 644,8 kr./mwh til 61,8 kr./mwh ekskl. moms. Hovedårsagen hertil tilskrives andele af overførsel/overdækning fra 213 til 214 på i alt 9,3 mio. kr. Både købs- og salgspriser på varme i 214 var eksklusive meromkostning fra geotermiprojektets gældsafvikling. Det samlede distributionstab, som langt overvejende er det varmetab, der sker i ledningsnettet, beregnes ved mængdeforskellen mellem køb og salg af varme og henføres omkostningsmæssigt til distributionsomkostninger. Hertil var i 214 budgetteret 62.9 MWh til 34,3 mio. kr. i alt. Årsresultatet for 214 mundede ud i et samlet distributionstab på 59.9 MWh til en værdi af 32,2 mio. kr. Den positive linje de senere år med nedbringelse af ledningstabet er således ikke blot fastholdt, men forøget i 214. Udviklingen fremgår tydeligt af flere af de 5-årige hoved- og nøgletal. Det gælder bl.a. distributionstab opgjort henholdsvis pr. tilsluttet forbrugsmåler, pr. tilsluttet m² og pr. km. ledningsnet i alt. I perioden 21 til 214 viser nøgletallene hver især en forbedring mellem 15 og 18 %. Faktisk har disse essentielle nøgletal aldrig været pænere. Omsætning Nettoomsætning i alt androg i ,7 mio. kr. mod budgetteret 185,2 mio. kr. Ud over variable varmeindtægter havde foreningen faste indtægter på 36,1 mio. kr., som tilnærmelsesvis svarede til det budgetterede. De faste indtægter består af 31,3 mio. i arealbidrag og 4,8 mio. kr. i målerleje. Arealbidraget, der opkræves i forhold til boligens/ejendommens BBR-areal, blev fra 213 til 214 nedsat fra 16, kr. til 14,5 kr. pr. m². Den væsentligste årsag til prisnedsættelsen skyldes ligesom med varmeprisnedsættelsen andele af overførsel/overdækning fra 213 til 214. Den faktiske overførsel/ overdækning fra 213 til 214 blev med 9,5 mio. kr. lidt højere end forventet. Incitamentsbidraget indgår også som en delmængde af nettoomsætningen. Incitamentsbidraget er et nettoudbetalingsbeløb, og i 214 udgjorde det 2, mio. kr. Til sammenligning var der for året budgetteret med 2,2 mio. kr. netto, mens størrelsen i 213 lød på 1,7 mio. kr. netto. Udbetalingen af incitamentsbidraget modsvares af et mindre ledningstab qua en lavere returtemperatur. Gå ind på 6 Årsberetning 214

7 Viborg Fjernvarmes hjemmeside mv. til det dobbelte til i alt 1,6 for nærmere beskrivelse af mio. kr. Efter en eksternt udført incitamentsbidraget. termografering og en intern udført gennemgang af 4 ud af Driftsforstyrrelser Varmeforsyningen har i 214 været midlertidigt afbrudt af et par kedeludfald afledt af strømsvigt. Bortset herfra har der ikke været nævneværdige driftsforstyrrelser i årets løb. I forbindelse med reparation efter ledningsbrud, etablering af nye stik og renovering af gadeledninger har nogle forbrugere dog i en periode skulle undvære forsyning, men det er tilstræbt at gøre det så lempeligt som muligt for de berørte. Distributions omkostninger I 214 var imødeset øgede omkostninger til reparation og vedligeholdelse af distributionsapparatet, herunder ift. pumpestationerne. Omkostningerne kunne dog holdes på uændret årsniveau. i alt 13 ventilbrønde blev flere begyndende brud lokaliseret. For hele året blev der repareret 2 brud. Til sammenligning har der ikke i nogen af de foregående tre år været repareret over 11 brud pr. år. Udover at der har været tale om flere brudreparationer i 214, har en del af dem også været forholdsvis bekostelige, idet utæthederne bl.a. har omhandlet ventiludskiftninger og fjernelse af fastspændinger. Årets milde vejr medførte mindre pumpebehov og dermed,3 mio. kr. i færre el-omkostninger i forhold til det budgetterede. Modsat har flere ledningsbrud og andre opgravninger på det 322 km lange ledningsnet i 214 afstedkommet større vandforbrug, som dog for en stor del har kunnet indkøbes til mindre enhedspris grundet delvis fritagelse for vandafledningsbidrag. Omlægning af á contoopkrævninger De likviditetsmæssige udfordringer i kølvandet på geotermisagen er bl.a. blevet håndteret med omlægning af á contorateopkrævninger. Før 214 blev varmebetalingen til Viborg Fjernvarme opkrævet over fem næsten lige store årlige á contorater. Fra og med 214 blev betaling for fjernvarme i stedet fordelt ud over otte årlige á conto-rater. Raterne blev tilpasset forbruget hen over året, således at den kolde tid i begyndelsen af året kom til at bestå af flere og forholdsvis større rater. Den samlede varmebetaling blev hverken større eller mindre som følge af omlægningen. Derimod betød omlægningen, at varmebetalingen fremover blev 1% forudbetalt og nedbragte dermed Viborg Fjernvarmes periodevise behov for bankfinansiering. Med otte á conto-rateopkrævninger blev det Derimod steg omkostninger til også sikret, at Viborg Fjernvarme vedligeholdelse af ledningsnettet ikke i perioder fik unødvendig stor Kontoret på Håndværkervej er åbent for personlig henvendelse man-tor 8-16 fredag 8-13 Årsberetning 214 7

8 overskudslikviditet. Årets á conto-opkrævninger skete i henhold til det godkendte budget baseret på et normalår. Meget mildt vejr i 214 betød, at udgifterne til indkøb af varme blev betragteligt mindre. Derfor fik Viborg Fjernvarme henover året alligevel betydelig større likviditetsbeholdning end forudset. I forbindelse med årsopgørelsen for 214, der blev afregnet i februar 215 sammen med 2. á conto-rate for det nye år, fik mere end 92 % af forbrugerne penge tilbage. Den samlede nettoudbetaling lød på knap 29. mio. kr. Administration Omlægningen fra fem til otte årlige á conto-opkrævninger indebar, at forbrugerne forudbetalte sine varmeudgifter, hvilket fjernede Viborg Fjernvarmes behov for en løbende kredit. Til gengæld kostede det mere end 13 t.kr. ekstra i opkrævningsgebyr til nets. Mere end nogensinde er anvendelsen af IT både på den tekniske og den administrative side et uvurderligt aktiv og omdrejningspunkt for opnåelse af flere gode og hurtige løsninger af de daglige opgaver både i styringsog kommunikationsmæssig henseende. Eksempelvis opleves stor nedgang i portoomkostningerne. I stedet for breve udveksles mange informationer med fordel i større udstrækning elektronisk mellem foreningen og dets interessenter via mails, SMS og ikke mindst Viborg Fjernvarmes nye hjemmeside. Geotermi-sagen har også i 214 afledt ekstraordinære administrationsomkostninger, der beløb sig til 256 t.kr. Investeringer og afskrivninger Anlægsomkostningerne androg i alt 1,5 mio. kr. i 214. Det er 4,2 mio. kr. under det budgetterede. Især et fortsat lavt niveau for nybyggeri har medført, at der er etableret færre nyanlæg. Flere forventede anlægsprojekter blev desuden udskudt. Som led i optimering af distributionsnettet blev der i 214 brugt 6,5 mio. kr. på renovering af ledningsnettet. Det er 54 % mere end i 213. Såvel med hensyn til renovering som nyanlæg gik Viborg Fjernvarme i 214 over til anvendelse af såkaldte twinrør (dobbeltrør). Her er både røret til fremløb og røret til returløb indeholdt i samme isoleringskappe, hvilket nedsætter energitabet. Efter en naturlig indkøringsperiode forløber arbejdet med de nye rørtyper tilfredsstillende. Mwh pr. km 3 Årlig udvikling i distributionstab pr. km ledningsnet i alt 29 Den årlige udvikling i distributions-tabet viser en klar faldende tendens. Dette uanset om distributionstabet måles pr. tilsluttet forbrugsmåler, pr. tilsluttet m2 eller som i diagrammet her pr. km ledningsnet i alt /1 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/ Årsberetning 214

9 Årets afskrivninger på i alt 9, mio. kr. er,3 mio. kr. mindre end budgetteret afledt af de mindre investeringer i årets løb. Årets resultat Årets overdækning andrager i alt.,8 mio. kr. til indregning i efterfølgende år. Ledelse Den daglige ledelse er uændret med Morten Abildgaard som direktør. På årets ordinære generalforsamling fratrådte fra bestyrelsen næstformand Ernst Hundrup og Flemming Præstegaard blev indvalgt som nyt medlem. Per B. Jørgensen, Mikael Møller og Ewa H. Sørensen blev alle genvalgt. På det konstituerende bestyrelsesmøde blev Klaus Keller valgt som ny næstformand. Flemming Præstegaard afgik desværre ved døden i efteråret og blev erstattet af hans suppleant Helle Henningsen. Strategi og mål Viborg Fjernvarme har en klar virksomhedsstrategi, der følger de fire spor beskrevet i indledningen. Strategien er dybt forankret i organisationen og er styrende for de indsatser, som igangsættes og gennemføres i sammenhæng med den daglige drift. Investeringsplanen er primært målrettet forbedringer i distributionsnettet. omkostningseffektiviseringer og skarpere indkøb samt kunderettede aktiviteter med henblik på at sikre optimal udnyttelse af fjernvarmen hos forbrugerne samt at øge tilslutningsprocenten. Nye muligheder for varmeindkøb Viborg Fjernvarme er bundet til en driftsaftale med Energi Viborg Kraftvarme på varmeindkøbssiden frem til 233. Da Energi Viborg imidlertid står i en situation, hvor det eksisterende produktionsapparat snart er fuldt afskrevet, og naturgas som brændsel på nationalt plan ønskes udfaset henover tid, er det naturligt at drøfte, hvordan varmeforsyningen skal udvikle sig de kommende år. Som Energi Viborg Kraftvarmes ubetinget største distributør er Viborg Fjernvarme en væsentlig aktør, da det altovervejende er Viborg Fjernvarmes varmegrundlag, der danner grundlag for de investeringer, der i den forbindelse evt. skal foretages. Belært af erfaringerne fra geotermi-projektet, er det Viborg Fjernvarmes holdning, at forsyningen skal ses i et perspektiv, der sikrer, at alle muligheder bliver taget med i betragtning, og at dokumentation for de scenarier og de indbyrdes fordele og ulemper lægges åbent frem for forbrugerne, så vi kan få en åben debat om de bedste løsninger. Mere fjernvarme i fremtiden Som led i den grønne omstilling er det et landspolitisk mål at udfase fossile brændsler. Fjernvarmenettet er en hjørnesten i realiseringen af dette mål. I Viborg er en række områder udlagt til kollektiv naturgasforsyning. I takt med at lovgivningen, afgiftssystemet og fjernvarmens prismæssige konkurrenceevne udvikler sig gunstigt, vil Viborg Fjernvarme bidrage til denne omstilling ved at påtage sig forsyningspligten inden for sit naturlige forsyningsområde. Det er Viborg Fjernvarmes forventning, at denne opgave vil komme til at fylde mere og mere i de kommende år og samtidig vil bidrage til en bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet, hvilket også vil komme de eksisterende forbrugere til gode. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Viborg Fjervarme modtager forventeligt efter regnskabsårets afslutning en stævning fra Energi Viborg med krav om annullering af forældelsesfristerne i overdragelsesaftalen vedr. geotermi-projektet. De udviklingsrettede driftsomkostninger er målrettet Årsberetning 214 9

10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING Til medlemmerne i Viborg Fjernvarme 1 Årsberetning 214

11 Påtegning Vi har revideret årsregnskabet for Viborg Fjernvarme for regnskabsåret 1. januar december 214, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Energitilsynets bestemmelser og årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Energitilsynets bestemmelser og årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet er hermed at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. overensstemmelse med Energitilsynets bestemmelser og årsregnskabsloven. Forståelsen af revisionen Foreningens har som sammenligningstal i resultatopgørelsen samt tilhørende noter medtaget budgettal. Budgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med Energitilsynets bestemmelser og årsregnskabet. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 214 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 214 i Viborg, den 26. marts 215 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Peter Mølkjær statsautoriseret revisor Årsberetning

12 RESULTATOPGØRELSE FOR 214 Alle beløb er angivet i tusinde kroner. Note 214 Budget Nettoomsætning Produktionsomkostninger (17.147) ( ) (118.83) Bruttoresultat Distributionsomkostninger 3 (47.246) (49.562) (46.548) Administrationsomkostninger 4 (5.61) (4.944) (5.94) Energispareaktiviteter (3.617) (4.131) (3.2) Andre driftsindtægter og -omkostninger Driftsresultat før finansiering Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (1) (2) (655) Årets resultat før årsreguleringer Årets overdækning (845) (9.57) Årets resultat *Budgettet er ikke revideret VIBORG FJERNVARMES LEDNINGSNET Total hovedledningsnet (km dobb.) Total stikledningsnet (km dobb.) km 12 Årsberetning 214

13 INDTÆGTSFORDELING 214 UDGIFTSFORDELING 214 Årsberetning

14 BALANCE Pr Alle beløb er angivet i tusinde kroner. Note Aktiver Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Råvarer og hjælpematerialer Varebeholdninger Tilgodehavende hos forbrugere Andre tilgodehavender Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt kr. Note Passiver Egenkapital opgjort pr Egenkapital Bankgæld 1.29 Tilbagebetaling til forbrugere Leverandørgæld Resultat til indregning i kommende års priser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver i alt Eventualforpligtelser Pantsætninger Årsberetning 214

15 PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR 214 Alle beløb er angivet i tusinde kroner. Note Driftsresultat før finansiering Korrektion af resultat fra tidligere år indregnet under omsætning 1 (9.57) (2.223) Afskrivninger Ændring i driftskapital 8 (19.398) (3.686) Modtagne renteindtægter mv. (ekskl. kursregulering) Afgivne renteudgifter mv. (ekskl. kursregulering) (1) (655) Pengestrømme vedrørende drift Køb af materielle anlægsaktiver, netto (1.522) (11.18) Udlodning/salg af værdipapirer 57 Pengestrømme vedrørende investeringer (1.465) (11.18) Ændring i likvider Likvider (97) (2.63) Likvider (97) Likvider kan specificeres således: Likvide beholdninger Bankgæld (1.29) 8.45 (97) Tilsluttede forbrugere/afregn. målere ultimo Målere Årsberetning

16 NOTER Alle beløb er angivet i tusinde kroner. 214 Budget Nettoomsætning Varmebidrag Incitamentsbidrag (2.41) (2.2) (1.744) Fast bidrag Målerleje I alt salg af varme Indregning af sidste års resultat i varmeprisen Produktionsomkostninger Varmekøb (forbrugersolgt andel) Distributionsomkostninger Varmekøb (gadeledningstabsandel mv.) Varmekøb (spædevandsproduktionsandel) El Vand og tilsætningsstoffer Reparation og vedligeholdelse af distributionsapparat mv. Reparation og vedligeholdelse af ledningsnet mv. Måleromkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger og gevinst ved salg af aktiver Administrationsomkostninger Bestyrelse og generalforsamling Administrationsomkostninger Administrative IT-omkostninger inklusive nets Ekstraordinære adm.omk. afledt af geotermisagen Personaleomkostninger Afskrivninger og gevinst ved salg af aktiver Årsberetning 214

17 Bygninger og distributi- Alle beløb er angivet i tusinde kroner. Ledningsnet onsanlæg Målere Køretøjer IT og øvrigt I alt 5. Materielle anlægsaktiver Akkumuleret kostpris Årets tilgang Modtaget byggemodningsbidrag i året (255) (255) Modtaget tilslutningsbidrag i året (719) (719) Akkumuleret kostpris Akkumulerede af- og nedskrivninger (81.343) (6.533) (15.397) (834) (4.338) (18.445) Årets afskrivninger (5.728) (715) (1.496) (367) (742) (9.49) Akkumulerede af- og nedskrivninger (87.71) (7.248) (16.893) (1.21) (5.8) ( ) Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi Andre tilgodehavender Tilgodehavende merværdiafgift Øvrige tilgodehavender Egenkapital opgjort Egenkapital Egenkapital Egenkapital Ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger Ændringer i tilgodehavender Ændring i leverandørgæld mv. Ændring i forbrugermellemværender 214 (138) (5.784) (7.6) (3.686) Årsberetning

18 9. Eventualforpligtelser Foreningen er part i en verserende sag mod den forhenværende direktør. Idet der er væsentlige usikkerheder om udfaldet af den verserende tvist, er denne optaget som en eventualforpligtelse. Viborg Fjernvarme har overdraget Geotermiprojektet til Energi Viborg Kraftvarme A/S, som er i dialog med Energitilsynet om, hvorvidt udgifterne til projektet kan indregnes som en nødvendig omkostning. Hvis Energi Viborg Kraftvarme A/S ikke kan indregne udgifterne må det forventes, at Energi Viborg Kraftvarme A/S vil forsøge at rejse et krav mod Viborg Fjernvarme. Dette krav vil Viborg Fjernvarme dog bestride. 1. Pantsætninger Foreningen har til sikkerhed for bankmellemværende afgivet pant på 35. t.kr. i én af foreningens ejendomme og ledningsnet. Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte aktiver udgør t.kr. TILMELD NYHEDSBREV Tilmeld dig Viborg Fjernvarmes nyhedsmail med gode råd og sparetips, som passer til årstiden. Der er gode penge at spare. Tilmeld dig på 18 Årsberetning 214

19 5 ÅRS HOVED- OG NØGLETAL Alle beløb er angivet i tusinde kroner Enheder index Enheder Index Enheder Index Enheder Index Enheder Index Økonomiske hoved- og nøgletal Omsætning i alt, inkl. ovf. tidl. år Varmekøbsudgifter Resultat før finansiering Over-/underdækning Afskrivninger mv. Anlægsinvesteringer, netto Balancesum Egenkapital Antal heltidsansatte , , , , ,1 93 Forbrugerrelaterede data Graddage (normalår 3.37) Tilsluttede forbrugere (afregn.målere mv. ultimo) Forbrugertæthed I (forbr./målere pr. km. ledn.net i alt) Forbrugertæthed II (m ledn.net i alt pr. forbr./måler) Tilsluttet bolig- og erhvervsareal (1. m2) Tilsluttet areal i genm.snit pr. forbruger (m2) Tilsluttet areal i genm.snit pr. km ledn.net (m2) Fast bidragssats (kr/m2) Målerlejesats (kr./1,5 m3-villamåler) Varmesalgspris (øre/kwh) Varmekøbspris, genm.snit (øre/kwh) ,7 1 37, , ,6 1 38, , 11 37, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Årsberetning

20 Enheder index Enheder Index Enheder Index Enheder Index Enheder Index Tekniske data, drift Varmesalg (MWh) Varmesalg pr. graddag (MWh/graddag) Varmesalg pr. tilsluttet forbr./afregn.måler (MWh) Varmekøb (MWh) Varmekøb pr. graddag (MWh/graddag) Virkningsgrad (MWh-salg i % af MWh-køb) Energi til spædevandsopvarmning Samlet distributionstab (MWh) Distrib.tabsgrad (MWh-tab i % af MWh-køb) Distrib.tab i alt pr. graddag (MWh) Distrib.tab pr. tilsluttet forbr./afregn.måler (MWh) Distrib.tab pr. m² tilsluttet areal (kwh) Distributionstab pr. km ledningsnet i alt (MWh) El-forbrug i alt (MWh) Cirkuleret vandmængde i ledningsnet (1. m3) Cirkul. vand i forhold til el-forbrug, drift (m3/kwh) Råvandskøb (m3) Egen spædevandsproduktion (m3) Ekstern spædevandskøb (m3) Samlet spædevandsforbrug (m3) Genm.snitlig fremløbstemp., an net vinter Genm.snitlig fremløbstemp., an net sommer Genm.snitlig returtemp., ab net vinter Genm.snitlig returtemp., ab net sommer ,9 1 3, ,7 1 79, , 1 18,9 1 8,1 1 33, , ,5 1 67,4 1 4,8 1 41, , , , , , , 122 7,4 91 3, , , 95 67, 99 4, , , , , , , , , , , , ,1 1 39,4 97 4, , , , 11 78, , , , , , , , 99 39,5 97 4, , , , , , , 127 6, , , , , , , Årsberetning 214

21 Enheder index Enheder Index Enheder Index Enheder Index Enheder Index Tekniske data, ledningsnet Reparationer efter ledningsbrud (stk.) Renoveret hovedledningsnet (lb. m dobb.) Renoveret stikledningsnet (lb. m dobb.) Samlet renoveret ledningsnet (lb. m dobb.) Nyetableret hovedledningsnet (lb. m dobb.) Nyetableret stikledningsnet (lb. m dobb.) Samlet nyetabl. ledningsnet (lb. m dobb.) Total hovedledningsnet (lb. m dobb.) [***] Total stikledningsnet (lb. m dobb.) [***] Total ledningsnet (lb. m dobb.) [***] Ledningsnettets gennemsnitlige levealder (år) , , , , ,9 118 Bemærkninger: Alle beløb er i pågældende års priser ekskl. moms. Fra og med 211 inkluderer nøgletallene Hald Ege. Regnskabsåret 21, der var noget koldere end et normalår, er anvendt som index-basisår = 1 [*] Graddage-index er for alle årene udtrykt i forhold til normalåret på 3.37 graddage = index 1. [**] Omfatter tab i ledningsnet inkl. energi medgået til opvarmning af tilsat spædevand. [***] Inkl. nedlagte hovedledningsnet og øvrige længdejusteringer som følge af overgang til ny systemopmåling på ledningsnettet. Årsberetning

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2015/16 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (54. regnskabsår) Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den Dirigent Ordinær generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014/15. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr. 12868014. (53. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2014/15. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr. 12868014. (53. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2014/15 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (53. regnskabsår) agt og godkendt ordinære generalforsamling den nt Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2013/14 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (52. regnskabsår) Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 25. september 2014 kl. 19.00 i Tjelecenterets forsamlingshus.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2015/2016 Det har været et mildt regnskabsår med kun 2.665 skygge-graddage mod 3.112 skygge-graddage i et normalt år. Vi har modtaget 13.356

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 201 DRIFTSBUDGET FOR 201 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDES ONSDAG, DEN 2. MARTS 201 PÅ POSTGAARDEN KL. 19.30 MED FØLGENDE DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2014 DRIFTSBUDGET FOR 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDES ONSDAG, DEN 25. MARTS 201 PÅ POSTGAARDEN KL. 19.30 MED FØLGENDE DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Agnetevej Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015

Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Agnetevej Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 51 28 46 15) Agnetevej 41 4040 Jyllinge Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a.

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. Svenstrup Vandværk A.m.b.a. Pilekrogen 21, 9230 Svenstrup CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Viborg Fjernvarmes bestyrelse og direktør

Viborg Fjernvarmes bestyrelse og direktør 1 Velkommen Endnu et varme- og regnskabsår er gået, og Viborg Fjernvarmes bestyrelse og ledelse har hermed den glæde at præsentere vore forbrugere for årsberetning 2012. Det har været et særdeles travlt

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr ) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr ) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. www.primarevision.dk Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Resultatbudget 2016 og 2017 Godkendt

Læs mere

Generalforsamling 18.09.13. Velkommen

Generalforsamling 18.09.13. Velkommen Generalforsamling 18.09.13 Velkommen Generalforsamling 18.09.13 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen Generalforsamling 20.09.12 Velkommen Generalforsamling 20.09.12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a CVR. Nr. 27 69 59 47 ÅRSRAPPORT 2013/14 Regnskab i henhold til varmeforsyningsloven Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. september

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER

GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på ordinær generalforsamling den 25/3 2015 Dirigent CVR. NR. 33 44 01 03 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side Selskabsoplysninger 2 Bestyrelsens

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Græsted Fjernvarme A.M.B.A.

Græsted Fjernvarme A.M.B.A. 4030 Græsted Fjernvarme A.M.B.A. Cvr. nr. 42 74 25 11 Varmeregnskab for 2015/16 Uddrag af årsrapporten for samme år. Frederiksborgvej 14, 1., 3200 Helsinge - Tlf.: +45 48 39 26 00 - Mail: mj@m-jrevision.dk

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14 Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2014-31. maj 2015 Forslag til Budget for regnskabsåret 2015/16 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2015-31. maj 2016 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54848800 Telefax 54848811 www.deloitte.dk Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33570856 Maribovej

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Hyllested Vandværk I/S

Hyllested Vandværk I/S Hyllested Vandværk I/S Årsrapport for året 2015 STAMOPLYSNINGER Navn Bestyrelse Administrator Revision Hyllested Vandværk I/S Jørgen Hansen, formand Esben Poulsen, kasserer Børge Nissen Michael Hammershøj

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Tim Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Tim Kraftvarmeværk A.m.b.A. Høbrovej 9F, 6980 Tim CVR-nr. 14 52 86 01 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 3 Selskabsoplysninger 3 Hoved- og nøgletal 4 Beretning 4 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Tangmosevej

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a Resultatopgørelse 1. juli 2008 til 30. juni 2009 Balance pr. 30. juni 2009 Ledelsespåtegning Bestyrelsen for Nysted Varmeværk A.m.b.a. har dags dato vedtaget årsregnskabet for

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2013/14 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 27/8 2014, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland 2014-2020 ÅRSRAPPORT 2014 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015

GARNINDKØBSFORENINGEN AF CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2015 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

Grambynet CVR-nr Årsrapport

Grambynet CVR-nr Årsrapport Grambynet CVR-nr. 17 98 69 45 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Påtegning generalforsamlingsvalgte

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Virksomhedsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 4. Anvendt regnskabspraksis 5

Virksomhedsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 4. Anvendt regnskabspraksis 5 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Aalborg Syd

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni maj Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2016/17. CVR-nr

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni maj Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2016/17. CVR-nr Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2015-31. maj 2016 Forslag til Budget for regnskabsåret 2016/17 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a Resultatopgørelse 1. juli 2009 til 30. juni 2010 Balance pr. 30. juni 2010 Vedtaget på Generalforsamlingen den: Dirigent 1 Oplysninger om Nysted Varmeværk A.m.b.a. Stiftende generalforsamling

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere