ÅRSBERETNING 2014 NEMT TRYGT BILLIGT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2014 NEMT TRYGT BILLIGT"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 214 NEMT TRYGT BILLIGT

2 SÅDAN GIK 214 Velkommen til generalforsamling 215 Varme- og regnskabsår 214 er gået, og Viborg Fjernvarmes bestyrelse og ledelse ser tilbage på et begivenhedsrigt år. Vi kan hermed præsentere jer, vore forbrugere, for årsberetningen 214. Årsberetning 214 er en light-udgave af årsrapport 214, som du finder i sin helhed på Viborg Fjernvarmes hjemmeside som i 214 fik nyt design. Du vil kunne få årsrapporten udleveret på kontoret, og du kan finde trykte eksemplarer af årsrapporten på generalforsamlingen. Vi glæder os til at se dig til den ordinære generalforsamling i Tinghallen tirsdag 21. april 215. VIGTIGT Sidste frist for at bestille adgangskort til generalforsamlingen er tirsdag 14. april 215. Adgangskort bestilles enten direkte på kontoret på Håndværkervej, på tlf eller pr. Vi sender bestilte adgangskort med posten 15. april. 2 Årsberetning 214

3 Viborg Fjernvarmes bestyrelse og direktør Per B. Jørgensen - Formand Klaus Keller - Næstformand Ole Jespersen Ewa H. Sørensen Mikael Møller Helle Henningsen Rene Nielsen Morten Abildgaard - Direktør Årsberetning 214 3

4 LEDELSESBERETNING Årsberetning 214

5 Viborg Fjernvarme gik ind i I budgettet for 214 var 214 med en strategi, hvor der derfor også primært et af hovedformålene er at afsat investeringsmidler komme op i blandt den bedste til energispareindsatser i tredjedel af fjernvarmeværkerne distributionsnettet. Endvidere i Danmark målt på varmeprisen. var der afsat midler til at skabe Strategien blev igangsat under en ny kommunikationsplatform målsætningerne Nemt, Trygt og som grundlag for en mere synlig Billigt. og opsøgende indsats mod Det er en ambitiøs målsætning og derfor en lang proces i lyset af eksisterende såvel som nye kunder. de rammebetingelser, som ligger i både lovgivning samt allerede etablerede anlæg, men som netop af den grund kræver klare Samarbejde på dagsordenen målsætninger og konkrete planer. På den ordinære general Handlingsplanerne følger fire spor. medlemmers side stillet forslag En markant forbedring af forsamling i april var der fra om sammenlægning med Energi Viborg. ledningsnettets virkningsgrad med henblik på at reducere Forslaget blev på general ledningstabet forsamlingen ændret til, at Bedre service til eksisterende kunder med henblik på at sikre, at forbrugerne får den bedste udnyttelsesgrad af den leverede Viborg Fjernvarme skal søge øget samarbejde med andre varmeværker, herunder evt. Energi Viborg. varme Viborg Fjernvarmes bestyrelse Flere fjernvarmeforbrugere med har sammen med den daglige henblik på at udnytte kapaciteten bedst muligt En endnu mere effektiv administration med henblik på at yde en solid og omkostningseffektiv service ledelse arbejdet systematisk med samarbejdsagendaen. Det har resulteret i en plan for, hvordan samarbejder kan udvikle sig, hvilket har dannet grundlag for en dialog med andre værker, herunder Energi Viborg. Årsberetning 214 5

6 Geotermi-sagen Geotermi-sagen nåede en milepæl i juni 214, idet Energitilsynet kom med en tilkendegivelse om, hvordan geotermi-omkostningerne skal indregnes i varmeprisen. Energi Viborg fremlagde i forlængelse heraf fire modeller for indregning for distributørerne i Viborg By. Energi Viborg forfølger fuld indregning af de påløbne omkostninger og er i forlængelse heraf i dialog med Energitilsynet. Viborg Fjernvarme har som part i sagen fokus på, at sagen bliver afsluttet på en måde, hvor Viborg Fjernvarmes forbrugere alene betaler det, som de er forpligtet til. Hovedaktivitet Viborg Fjernvarme er en forbrugerforening, der har som formål at distribuere varme i Viborg kommune. Hele varmeleverancen skal ifølge den gældende driftsaftale indkøbes hos producenten Energi Viborg Kraftvarme A/S, der er datterselskab af Energi Viborg A/S og ejes af Viborg Kommune. Viborg Fjernvarme er reguleret af lov om varmeforsyning. Mildt varmeår 214 blev et historisk år, da det blev det varmeste år, der nogensinde er blevet registreret i Danmark. Idet temperaturer og vejrmæssige forhold i det hele taget er særdeles vægtige faktorer for fjernvarmedrift er årsrapportens store størrelser, køb og salg af varme, derfor væsentlig mindre end forventet. Der blev i 214 i alt registreret graddage. Det er næsten 19 % under normalårets 3.37 graddage, og 15 % under det målte graddageantal i 213. Der blev indkøbt MWh, som er MWh mindre end budgetteret. Varmekøbsudgifterne androg i alt 139,3 mio. kr. mod budgetteret 16,9 mio. kr. Varmesalget androg MWh og beløb sig til 12,1 mio. kr. mod budgetteret 142, mio. Den solgte varmemængde blev MWh eller 15,4 % mindre end forventet. Mens varmeindkøbsprisen fra Energi Viborg Kraftvarme A/S steg pr. 1. januar 214 med 2,5 % i forhold til den gennemsnitlige indkøbspris året før, faldt forbrugernes varmepris fra 213 til 214 med 5,3 % fra 644,8 kr./mwh til 61,8 kr./mwh ekskl. moms. Hovedårsagen hertil tilskrives andele af overførsel/overdækning fra 213 til 214 på i alt 9,3 mio. kr. Både købs- og salgspriser på varme i 214 var eksklusive meromkostning fra geotermiprojektets gældsafvikling. Det samlede distributionstab, som langt overvejende er det varmetab, der sker i ledningsnettet, beregnes ved mængdeforskellen mellem køb og salg af varme og henføres omkostningsmæssigt til distributionsomkostninger. Hertil var i 214 budgetteret 62.9 MWh til 34,3 mio. kr. i alt. Årsresultatet for 214 mundede ud i et samlet distributionstab på 59.9 MWh til en værdi af 32,2 mio. kr. Den positive linje de senere år med nedbringelse af ledningstabet er således ikke blot fastholdt, men forøget i 214. Udviklingen fremgår tydeligt af flere af de 5-årige hoved- og nøgletal. Det gælder bl.a. distributionstab opgjort henholdsvis pr. tilsluttet forbrugsmåler, pr. tilsluttet m² og pr. km. ledningsnet i alt. I perioden 21 til 214 viser nøgletallene hver især en forbedring mellem 15 og 18 %. Faktisk har disse essentielle nøgletal aldrig været pænere. Omsætning Nettoomsætning i alt androg i ,7 mio. kr. mod budgetteret 185,2 mio. kr. Ud over variable varmeindtægter havde foreningen faste indtægter på 36,1 mio. kr., som tilnærmelsesvis svarede til det budgetterede. De faste indtægter består af 31,3 mio. i arealbidrag og 4,8 mio. kr. i målerleje. Arealbidraget, der opkræves i forhold til boligens/ejendommens BBR-areal, blev fra 213 til 214 nedsat fra 16, kr. til 14,5 kr. pr. m². Den væsentligste årsag til prisnedsættelsen skyldes ligesom med varmeprisnedsættelsen andele af overførsel/overdækning fra 213 til 214. Den faktiske overførsel/ overdækning fra 213 til 214 blev med 9,5 mio. kr. lidt højere end forventet. Incitamentsbidraget indgår også som en delmængde af nettoomsætningen. Incitamentsbidraget er et nettoudbetalingsbeløb, og i 214 udgjorde det 2, mio. kr. Til sammenligning var der for året budgetteret med 2,2 mio. kr. netto, mens størrelsen i 213 lød på 1,7 mio. kr. netto. Udbetalingen af incitamentsbidraget modsvares af et mindre ledningstab qua en lavere returtemperatur. Gå ind på 6 Årsberetning 214

7 Viborg Fjernvarmes hjemmeside mv. til det dobbelte til i alt 1,6 for nærmere beskrivelse af mio. kr. Efter en eksternt udført incitamentsbidraget. termografering og en intern udført gennemgang af 4 ud af Driftsforstyrrelser Varmeforsyningen har i 214 været midlertidigt afbrudt af et par kedeludfald afledt af strømsvigt. Bortset herfra har der ikke været nævneværdige driftsforstyrrelser i årets løb. I forbindelse med reparation efter ledningsbrud, etablering af nye stik og renovering af gadeledninger har nogle forbrugere dog i en periode skulle undvære forsyning, men det er tilstræbt at gøre det så lempeligt som muligt for de berørte. Distributions omkostninger I 214 var imødeset øgede omkostninger til reparation og vedligeholdelse af distributionsapparatet, herunder ift. pumpestationerne. Omkostningerne kunne dog holdes på uændret årsniveau. i alt 13 ventilbrønde blev flere begyndende brud lokaliseret. For hele året blev der repareret 2 brud. Til sammenligning har der ikke i nogen af de foregående tre år været repareret over 11 brud pr. år. Udover at der har været tale om flere brudreparationer i 214, har en del af dem også været forholdsvis bekostelige, idet utæthederne bl.a. har omhandlet ventiludskiftninger og fjernelse af fastspændinger. Årets milde vejr medførte mindre pumpebehov og dermed,3 mio. kr. i færre el-omkostninger i forhold til det budgetterede. Modsat har flere ledningsbrud og andre opgravninger på det 322 km lange ledningsnet i 214 afstedkommet større vandforbrug, som dog for en stor del har kunnet indkøbes til mindre enhedspris grundet delvis fritagelse for vandafledningsbidrag. Omlægning af á contoopkrævninger De likviditetsmæssige udfordringer i kølvandet på geotermisagen er bl.a. blevet håndteret med omlægning af á contorateopkrævninger. Før 214 blev varmebetalingen til Viborg Fjernvarme opkrævet over fem næsten lige store årlige á contorater. Fra og med 214 blev betaling for fjernvarme i stedet fordelt ud over otte årlige á conto-rater. Raterne blev tilpasset forbruget hen over året, således at den kolde tid i begyndelsen af året kom til at bestå af flere og forholdsvis større rater. Den samlede varmebetaling blev hverken større eller mindre som følge af omlægningen. Derimod betød omlægningen, at varmebetalingen fremover blev 1% forudbetalt og nedbragte dermed Viborg Fjernvarmes periodevise behov for bankfinansiering. Med otte á conto-rateopkrævninger blev det Derimod steg omkostninger til også sikret, at Viborg Fjernvarme vedligeholdelse af ledningsnettet ikke i perioder fik unødvendig stor Kontoret på Håndværkervej er åbent for personlig henvendelse man-tor 8-16 fredag 8-13 Årsberetning 214 7

8 overskudslikviditet. Årets á conto-opkrævninger skete i henhold til det godkendte budget baseret på et normalår. Meget mildt vejr i 214 betød, at udgifterne til indkøb af varme blev betragteligt mindre. Derfor fik Viborg Fjernvarme henover året alligevel betydelig større likviditetsbeholdning end forudset. I forbindelse med årsopgørelsen for 214, der blev afregnet i februar 215 sammen med 2. á conto-rate for det nye år, fik mere end 92 % af forbrugerne penge tilbage. Den samlede nettoudbetaling lød på knap 29. mio. kr. Administration Omlægningen fra fem til otte årlige á conto-opkrævninger indebar, at forbrugerne forudbetalte sine varmeudgifter, hvilket fjernede Viborg Fjernvarmes behov for en løbende kredit. Til gengæld kostede det mere end 13 t.kr. ekstra i opkrævningsgebyr til nets. Mere end nogensinde er anvendelsen af IT både på den tekniske og den administrative side et uvurderligt aktiv og omdrejningspunkt for opnåelse af flere gode og hurtige løsninger af de daglige opgaver både i styringsog kommunikationsmæssig henseende. Eksempelvis opleves stor nedgang i portoomkostningerne. I stedet for breve udveksles mange informationer med fordel i større udstrækning elektronisk mellem foreningen og dets interessenter via mails, SMS og ikke mindst Viborg Fjernvarmes nye hjemmeside. Geotermi-sagen har også i 214 afledt ekstraordinære administrationsomkostninger, der beløb sig til 256 t.kr. Investeringer og afskrivninger Anlægsomkostningerne androg i alt 1,5 mio. kr. i 214. Det er 4,2 mio. kr. under det budgetterede. Især et fortsat lavt niveau for nybyggeri har medført, at der er etableret færre nyanlæg. Flere forventede anlægsprojekter blev desuden udskudt. Som led i optimering af distributionsnettet blev der i 214 brugt 6,5 mio. kr. på renovering af ledningsnettet. Det er 54 % mere end i 213. Såvel med hensyn til renovering som nyanlæg gik Viborg Fjernvarme i 214 over til anvendelse af såkaldte twinrør (dobbeltrør). Her er både røret til fremløb og røret til returløb indeholdt i samme isoleringskappe, hvilket nedsætter energitabet. Efter en naturlig indkøringsperiode forløber arbejdet med de nye rørtyper tilfredsstillende. Mwh pr. km 3 Årlig udvikling i distributionstab pr. km ledningsnet i alt 29 Den årlige udvikling i distributions-tabet viser en klar faldende tendens. Dette uanset om distributionstabet måles pr. tilsluttet forbrugsmåler, pr. tilsluttet m2 eller som i diagrammet her pr. km ledningsnet i alt /1 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/ Årsberetning 214

9 Årets afskrivninger på i alt 9, mio. kr. er,3 mio. kr. mindre end budgetteret afledt af de mindre investeringer i årets løb. Årets resultat Årets overdækning andrager i alt.,8 mio. kr. til indregning i efterfølgende år. Ledelse Den daglige ledelse er uændret med Morten Abildgaard som direktør. På årets ordinære generalforsamling fratrådte fra bestyrelsen næstformand Ernst Hundrup og Flemming Præstegaard blev indvalgt som nyt medlem. Per B. Jørgensen, Mikael Møller og Ewa H. Sørensen blev alle genvalgt. På det konstituerende bestyrelsesmøde blev Klaus Keller valgt som ny næstformand. Flemming Præstegaard afgik desværre ved døden i efteråret og blev erstattet af hans suppleant Helle Henningsen. Strategi og mål Viborg Fjernvarme har en klar virksomhedsstrategi, der følger de fire spor beskrevet i indledningen. Strategien er dybt forankret i organisationen og er styrende for de indsatser, som igangsættes og gennemføres i sammenhæng med den daglige drift. Investeringsplanen er primært målrettet forbedringer i distributionsnettet. omkostningseffektiviseringer og skarpere indkøb samt kunderettede aktiviteter med henblik på at sikre optimal udnyttelse af fjernvarmen hos forbrugerne samt at øge tilslutningsprocenten. Nye muligheder for varmeindkøb Viborg Fjernvarme er bundet til en driftsaftale med Energi Viborg Kraftvarme på varmeindkøbssiden frem til 233. Da Energi Viborg imidlertid står i en situation, hvor det eksisterende produktionsapparat snart er fuldt afskrevet, og naturgas som brændsel på nationalt plan ønskes udfaset henover tid, er det naturligt at drøfte, hvordan varmeforsyningen skal udvikle sig de kommende år. Som Energi Viborg Kraftvarmes ubetinget største distributør er Viborg Fjernvarme en væsentlig aktør, da det altovervejende er Viborg Fjernvarmes varmegrundlag, der danner grundlag for de investeringer, der i den forbindelse evt. skal foretages. Belært af erfaringerne fra geotermi-projektet, er det Viborg Fjernvarmes holdning, at forsyningen skal ses i et perspektiv, der sikrer, at alle muligheder bliver taget med i betragtning, og at dokumentation for de scenarier og de indbyrdes fordele og ulemper lægges åbent frem for forbrugerne, så vi kan få en åben debat om de bedste løsninger. Mere fjernvarme i fremtiden Som led i den grønne omstilling er det et landspolitisk mål at udfase fossile brændsler. Fjernvarmenettet er en hjørnesten i realiseringen af dette mål. I Viborg er en række områder udlagt til kollektiv naturgasforsyning. I takt med at lovgivningen, afgiftssystemet og fjernvarmens prismæssige konkurrenceevne udvikler sig gunstigt, vil Viborg Fjernvarme bidrage til denne omstilling ved at påtage sig forsyningspligten inden for sit naturlige forsyningsområde. Det er Viborg Fjernvarmes forventning, at denne opgave vil komme til at fylde mere og mere i de kommende år og samtidig vil bidrage til en bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet, hvilket også vil komme de eksisterende forbrugere til gode. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Viborg Fjervarme modtager forventeligt efter regnskabsårets afslutning en stævning fra Energi Viborg med krav om annullering af forældelsesfristerne i overdragelsesaftalen vedr. geotermi-projektet. De udviklingsrettede driftsomkostninger er målrettet Årsberetning 214 9

10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING Til medlemmerne i Viborg Fjernvarme 1 Årsberetning 214

11 Påtegning Vi har revideret årsregnskabet for Viborg Fjernvarme for regnskabsåret 1. januar december 214, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Energitilsynets bestemmelser og årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Energitilsynets bestemmelser og årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet er hermed at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. overensstemmelse med Energitilsynets bestemmelser og årsregnskabsloven. Forståelsen af revisionen Foreningens har som sammenligningstal i resultatopgørelsen samt tilhørende noter medtaget budgettal. Budgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med Energitilsynets bestemmelser og årsregnskabet. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 214 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 214 i Viborg, den 26. marts 215 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Peter Mølkjær statsautoriseret revisor Årsberetning

12 RESULTATOPGØRELSE FOR 214 Alle beløb er angivet i tusinde kroner. Note 214 Budget Nettoomsætning Produktionsomkostninger (17.147) ( ) (118.83) Bruttoresultat Distributionsomkostninger 3 (47.246) (49.562) (46.548) Administrationsomkostninger 4 (5.61) (4.944) (5.94) Energispareaktiviteter (3.617) (4.131) (3.2) Andre driftsindtægter og -omkostninger Driftsresultat før finansiering Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (1) (2) (655) Årets resultat før årsreguleringer Årets overdækning (845) (9.57) Årets resultat *Budgettet er ikke revideret VIBORG FJERNVARMES LEDNINGSNET Total hovedledningsnet (km dobb.) Total stikledningsnet (km dobb.) km 12 Årsberetning 214

13 INDTÆGTSFORDELING 214 UDGIFTSFORDELING 214 Årsberetning

14 BALANCE Pr Alle beløb er angivet i tusinde kroner. Note Aktiver Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Råvarer og hjælpematerialer Varebeholdninger Tilgodehavende hos forbrugere Andre tilgodehavender Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt kr. Note Passiver Egenkapital opgjort pr Egenkapital Bankgæld 1.29 Tilbagebetaling til forbrugere Leverandørgæld Resultat til indregning i kommende års priser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver i alt Eventualforpligtelser Pantsætninger Årsberetning 214

15 PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR 214 Alle beløb er angivet i tusinde kroner. Note Driftsresultat før finansiering Korrektion af resultat fra tidligere år indregnet under omsætning 1 (9.57) (2.223) Afskrivninger Ændring i driftskapital 8 (19.398) (3.686) Modtagne renteindtægter mv. (ekskl. kursregulering) Afgivne renteudgifter mv. (ekskl. kursregulering) (1) (655) Pengestrømme vedrørende drift Køb af materielle anlægsaktiver, netto (1.522) (11.18) Udlodning/salg af værdipapirer 57 Pengestrømme vedrørende investeringer (1.465) (11.18) Ændring i likvider Likvider (97) (2.63) Likvider (97) Likvider kan specificeres således: Likvide beholdninger Bankgæld (1.29) 8.45 (97) Tilsluttede forbrugere/afregn. målere ultimo Målere Årsberetning

16 NOTER Alle beløb er angivet i tusinde kroner. 214 Budget Nettoomsætning Varmebidrag Incitamentsbidrag (2.41) (2.2) (1.744) Fast bidrag Målerleje I alt salg af varme Indregning af sidste års resultat i varmeprisen Produktionsomkostninger Varmekøb (forbrugersolgt andel) Distributionsomkostninger Varmekøb (gadeledningstabsandel mv.) Varmekøb (spædevandsproduktionsandel) El Vand og tilsætningsstoffer Reparation og vedligeholdelse af distributionsapparat mv. Reparation og vedligeholdelse af ledningsnet mv. Måleromkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger og gevinst ved salg af aktiver Administrationsomkostninger Bestyrelse og generalforsamling Administrationsomkostninger Administrative IT-omkostninger inklusive nets Ekstraordinære adm.omk. afledt af geotermisagen Personaleomkostninger Afskrivninger og gevinst ved salg af aktiver Årsberetning 214

17 Bygninger og distributi- Alle beløb er angivet i tusinde kroner. Ledningsnet onsanlæg Målere Køretøjer IT og øvrigt I alt 5. Materielle anlægsaktiver Akkumuleret kostpris Årets tilgang Modtaget byggemodningsbidrag i året (255) (255) Modtaget tilslutningsbidrag i året (719) (719) Akkumuleret kostpris Akkumulerede af- og nedskrivninger (81.343) (6.533) (15.397) (834) (4.338) (18.445) Årets afskrivninger (5.728) (715) (1.496) (367) (742) (9.49) Akkumulerede af- og nedskrivninger (87.71) (7.248) (16.893) (1.21) (5.8) ( ) Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi Andre tilgodehavender Tilgodehavende merværdiafgift Øvrige tilgodehavender Egenkapital opgjort Egenkapital Egenkapital Egenkapital Ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger Ændringer i tilgodehavender Ændring i leverandørgæld mv. Ændring i forbrugermellemværender 214 (138) (5.784) (7.6) (3.686) Årsberetning

18 9. Eventualforpligtelser Foreningen er part i en verserende sag mod den forhenværende direktør. Idet der er væsentlige usikkerheder om udfaldet af den verserende tvist, er denne optaget som en eventualforpligtelse. Viborg Fjernvarme har overdraget Geotermiprojektet til Energi Viborg Kraftvarme A/S, som er i dialog med Energitilsynet om, hvorvidt udgifterne til projektet kan indregnes som en nødvendig omkostning. Hvis Energi Viborg Kraftvarme A/S ikke kan indregne udgifterne må det forventes, at Energi Viborg Kraftvarme A/S vil forsøge at rejse et krav mod Viborg Fjernvarme. Dette krav vil Viborg Fjernvarme dog bestride. 1. Pantsætninger Foreningen har til sikkerhed for bankmellemværende afgivet pant på 35. t.kr. i én af foreningens ejendomme og ledningsnet. Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte aktiver udgør t.kr. TILMELD NYHEDSBREV Tilmeld dig Viborg Fjernvarmes nyhedsmail med gode råd og sparetips, som passer til årstiden. Der er gode penge at spare. Tilmeld dig på 18 Årsberetning 214

19 5 ÅRS HOVED- OG NØGLETAL Alle beløb er angivet i tusinde kroner Enheder index Enheder Index Enheder Index Enheder Index Enheder Index Økonomiske hoved- og nøgletal Omsætning i alt, inkl. ovf. tidl. år Varmekøbsudgifter Resultat før finansiering Over-/underdækning Afskrivninger mv. Anlægsinvesteringer, netto Balancesum Egenkapital Antal heltidsansatte , , , , ,1 93 Forbrugerrelaterede data Graddage (normalår 3.37) Tilsluttede forbrugere (afregn.målere mv. ultimo) Forbrugertæthed I (forbr./målere pr. km. ledn.net i alt) Forbrugertæthed II (m ledn.net i alt pr. forbr./måler) Tilsluttet bolig- og erhvervsareal (1. m2) Tilsluttet areal i genm.snit pr. forbruger (m2) Tilsluttet areal i genm.snit pr. km ledn.net (m2) Fast bidragssats (kr/m2) Målerlejesats (kr./1,5 m3-villamåler) Varmesalgspris (øre/kwh) Varmekøbspris, genm.snit (øre/kwh) ,7 1 37, , ,6 1 38, , 11 37, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Årsberetning

20 Enheder index Enheder Index Enheder Index Enheder Index Enheder Index Tekniske data, drift Varmesalg (MWh) Varmesalg pr. graddag (MWh/graddag) Varmesalg pr. tilsluttet forbr./afregn.måler (MWh) Varmekøb (MWh) Varmekøb pr. graddag (MWh/graddag) Virkningsgrad (MWh-salg i % af MWh-køb) Energi til spædevandsopvarmning Samlet distributionstab (MWh) Distrib.tabsgrad (MWh-tab i % af MWh-køb) Distrib.tab i alt pr. graddag (MWh) Distrib.tab pr. tilsluttet forbr./afregn.måler (MWh) Distrib.tab pr. m² tilsluttet areal (kwh) Distributionstab pr. km ledningsnet i alt (MWh) El-forbrug i alt (MWh) Cirkuleret vandmængde i ledningsnet (1. m3) Cirkul. vand i forhold til el-forbrug, drift (m3/kwh) Råvandskøb (m3) Egen spædevandsproduktion (m3) Ekstern spædevandskøb (m3) Samlet spædevandsforbrug (m3) Genm.snitlig fremløbstemp., an net vinter Genm.snitlig fremløbstemp., an net sommer Genm.snitlig returtemp., ab net vinter Genm.snitlig returtemp., ab net sommer ,9 1 3, ,7 1 79, , 1 18,9 1 8,1 1 33, , ,5 1 67,4 1 4,8 1 41, , , , , , , 122 7,4 91 3, , , 95 67, 99 4, , , , , , , , , , , , ,1 1 39,4 97 4, , , , 11 78, , , , , , , , 99 39,5 97 4, , , , , , , 127 6, , , , , , , Årsberetning 214

21 Enheder index Enheder Index Enheder Index Enheder Index Enheder Index Tekniske data, ledningsnet Reparationer efter ledningsbrud (stk.) Renoveret hovedledningsnet (lb. m dobb.) Renoveret stikledningsnet (lb. m dobb.) Samlet renoveret ledningsnet (lb. m dobb.) Nyetableret hovedledningsnet (lb. m dobb.) Nyetableret stikledningsnet (lb. m dobb.) Samlet nyetabl. ledningsnet (lb. m dobb.) Total hovedledningsnet (lb. m dobb.) [***] Total stikledningsnet (lb. m dobb.) [***] Total ledningsnet (lb. m dobb.) [***] Ledningsnettets gennemsnitlige levealder (år) , , , , ,9 118 Bemærkninger: Alle beløb er i pågældende års priser ekskl. moms. Fra og med 211 inkluderer nøgletallene Hald Ege. Regnskabsåret 21, der var noget koldere end et normalår, er anvendt som index-basisår = 1 [*] Graddage-index er for alle årene udtrykt i forhold til normalåret på 3.37 graddage = index 1. [**] Omfatter tab i ledningsnet inkl. energi medgået til opvarmning af tilsat spædevand. [***] Inkl. nedlagte hovedledningsnet og øvrige længdejusteringer som følge af overgang til ny systemopmåling på ledningsnettet. Årsberetning

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2013/14 52. regnskabsår

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2013/14 52. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. FJERNVARME FJERNKØLING Indholdsfortegnelse 2 Fjernvarme Selskabsoplysninger...3 Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2010 2014

Årsrapport 2010 2014 Årsrapport 214 21 Indhold Ledelsesberetning side 2-6 Ledelsesberetning Hovedaktivitet side 7 Ledelsespåtegning og revisionspåtegning Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. er et forbrugerejet Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2010 2011

Årsrapport 2010 2011 Årsrapport 2011 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4-6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2010 2012

Årsrapport 2010 2012 Årsrapport 2012 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4 side 5 side 6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Søndergade 34 8370 Hadsten Telefon 86 98 34 33 CVRnr. 76 48 73 16 www.kvistjensen.dk hadsten@kvistjensen.dk Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S

ENERGI VIBORG VAND A/S ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 5/5 2014 Dirigent Christian Hagelskjær UDKAST BEST.MØDE Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3

Læs mere

Årsrapport 2013. Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR-nr. 37 56 02 19 858248 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2013. Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR-nr. 37 56 02 19 858248 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 858248 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2014

Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2014 Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent ROBÆK Godkendt Tlf 87 58 31 00 Østergade 9 Hovedgaden 41

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar - 31. december 2012 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

NK-Vand A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 32 10 26 54. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. april 2015. Dirigent: ...

NK-Vand A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 32 10 26 54. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. april 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 32 10 26 54 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. april 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2008/09 47. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2008/09 47. REGNSKABSÅR BDO ScanRevision Sæbygårdvej 25 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 99 89 14 00, Fax: 99 89 14 01 www.bdo.dk E-mail: Saeby@bdo.dk SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6

Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 -1- Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 10 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 15 Balance 16

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 46. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 46. REGNSKABSÅR BDO ScanRevision Sæbygårdvej 25 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 99 89 14 00, Fax: 99 89 14 01 www.bdo.dk E-mail: Saeby@bdo.dk SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

Læs mere

2013 nye veje for vandet

2013 nye veje for vandet 2013 nye veje for vandet Herning Vand holding A/S Hoved- & nøgletal tkr. 2013 2012 2011 2010 2009 Hovedtal Nettoomsætning 129.254 139.586 135.731 127.897 26.705 Bruttoresultat 19.455 19.700 17.472 3.669

Læs mere

RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32. Årsrapport 2012-13. Internt regnskab

RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32. Årsrapport 2012-13. Internt regnskab RVV a.m.b.a. Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 25 22 78 32 Bank: Nordea 0658-4384 282 925 RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32 Årsrapport 2012-13 Internt regnskab

Læs mere