Ordinært møde. Dato 4. februar Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn"

Transkript

1 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. februar 2015 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Udvalget godkendte, at nyt punkt 3 tilføjes dagsordenen: Tilsyn i forhold til IMS Service ApS Karl Falden deltog ikke i behandlingen af punkterne Pia Karlsen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Pia Karlsen (V) Helle Madsen (V) Bent H. Pedersen (A) Lars Oldager (O) Karl Falden (A) Irene Hjortshøj (A)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion til Socialudvalget - besøg på Gimle Høring af Socialpsykiatriplan Tilsyn i forhold til IMS Service ApS Status på ældrepuljeprojektet OPTUR Kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring af frivillige "Klippekort" - Øget livskvalitet blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere Godkendelse af projekt vedrørende familieorienteret alkoholbehandling Tilsynspolitik på fritvalgsområdet for Øget behandlingskapacitet til Behandlingscenter Nordenfjord Formanden orienterer...24 Underskrifter: Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 2 af 25

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /15 Åben Udkast til Socialpsykiatriplan SOU.pdf /15 Åben Tilsyn i forhold til IMS Service ApS - Tilsyn i forhold til IMS Service ApS.pdf /15 Åben Bilag 1 - Interviewguide - Borger - Bilag 1 - Interviewguide - Borger.pdf /15 Åben Bilag 2 - Interviewguide - Medarbejder /15 Åben Bilag 3 - Interviewguide - Borger (udfyldt) /15 Åben Tilsynspolitik 2015 Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 3 af 25

4 1. Introduktion til Socialudvalget - besøg på Gimle Sagsfremstilling 1 tillidsrepræsentant og 2 AMR ere viste rundt på Gimle. Herefter fortalte områdeleder Helle Skovgaard Mortensen kort om stedet. Åben sag Sagsnr: 13/25008 Forvaltning: LS Sbh: bepd Besl. komp: SOU Beslutning Socialudvalget den 4. februar 2015 Programmet gennemført. Fraværende: Pia Karlsen Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 4 af 25

5 2. Høring af Socialpsykiatriplan Sagsfremstilling Den seneste Socialpsykiatriplan i Frederikshavn Kommune blev udarbejdet i 2010, og da der siden dengang er sket en stor udvikling på området, er det nu tid til at udarbejde nye rammer for indsatsen i de kommende år. Et udkast til en ny Socialpsykiatriplan fremlægges derfor for Socialudvalget. Åben sag Sagsnr: 14/21051 Forvaltning: CHP Sbh: nikn Besl. komp: SOU Socialpsykiatriplanen er et udviklingsdokument, som kortlægger psykiatriområdet som det ser ud i dag, og identificerer de vigtigste indsatsområder i de kommende år. Socialpsykiatriplanen skal tjene følgende formål: - Kortlægge og beskrive psykiatriområdet som det ser ud i dag. - Angive retningen for de næstkommende års udvikling af området i kommunen. - Udgøre en overordnet ramme for psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Et udkast til en ny Socialpsykiatriplan fremlægges nu for Socialudvalget med henblik på, at udvalgets kommentarer kan indarbejdes i det endelige dokument. Socialpsykiatriplanen markerer et paradigmeskifte på socialpsykiatriområdet. Paradigmeskiftet tager udgangspunkt i den politiske udmelding om, at de borgere, der kan selv, skal selv, og det gennemgående tema i Socialpsykiatriplanen er selvhjulpenhed. Paradigmeskiftet betyder kort fortalt, at vi i langt højere grad ser borgeren som en aktiv medspiller i indsatsen. Det betyder samtidig, at kommunens indsats, i forlængelse heraf, bliver at levere hjælp til selvhjælp. Det overordnede formål med tilgangen er at øge borgernes evne til at mestre eget liv, idet vi har en forventning om, at dette vil føre til øget livskvalitet. Der er i Socialpsykiatriplanen udvalgt fem indsatsområder for de kommende år. De fem indsatsområder er: - Recovery og rehabilitering - Borgeren i centrum/ professionalisering af indsatsen -Velfærdsteknologi -Sundhed - Samskabelse Indsatsområderne er beskrevet i Socialpsykiatriplanen. Planlægger Nikolaj Nørregård deltager under punktet. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget afgiver kommentarer til udkastet til Socialpsykiatriplan , samt at planen, med Socialudvalgets kommentarer indarbejdet, sendes til høring i Handicaprådet. Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 5 af 25

6 Beslutning Socialudvalget den 4. februar 2015 Indstillingen godkendt med de faldne bemærkninger, idet udvalget udover høring i Handicaprådet tillige ønsker at sende Socialpsykiatriplanen til høring i Ældrerådet. Fraværende: Pia Karlsen. Bilag Udkast til Socialpsykiatriplan SOU.pdf (dok.nr.17092/15) Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 6 af 25

7 3. Tilsyn i forhold til IMS Service ApS Sagsfremstilling På baggrund af pressemeddelelse fra FOA i december 2014 og det materiale, som Frederikshavn Kommune efterfølgende modtog fra FOA, har der i januar måned 2015 været udført et tilsyn vedr. IMS Service ApS. Åben sag Sagsnr: 14/22574 Forvaltning: CSSM Sbh: lald Besl. komp: SOU Tilsynet har på baggrund af nævnte materiale haft til formål på at se nærmere på, om IMS leverer de ydelser, som borgeren er visiteret til og med den rette kvalitet. Det betyder, at der i tilsynet har været fokus på sammenhængen mellem visiterede og leverede ydelser hos IMS, brugertilfredsheden og personalets kompetencer. Derudover har hjemmesygeplejen været inddraget i forhold til medicinhåndteringen og utilsigtede hændelser. Metoden for dette tilsyn har taget udgangspunkt i 3 dele: 1) Revisiteringer af udvalgte borgere hos IMS Service 2) Dokumentation af den leverede tid sammenholdt med samtaler med medarbejdere fra IMS Service 3) Kontakt til hjemmesygeplejen ved Frederikshavn Kommune Der vedlægges rapport fra tilsynet, der er mere dybdegående hvad både angår metodebeskrivelse for tilsynet såvel som resultaterne af tilsynet. Rapporten er vedlagt sagen med tilhørende 3 bilag. De overordnede resultater er sammenfattet nedenfor i kronologisk rækkefølge. Opsummering af resultater fra tilsynet I dette afsnit vil der være en kort opsummering af resultaterne fra tilsynet. 1) Revisiteringer af udvalgte borgere hos IMS Service Denne del af undersøgelsen omhandler tre revisiteringer ved tre forskellige borgere, der alle har det tilfældes, at de får medicingivning og IMS Service som leverandør. Overordnet var alle tre borgere godt tilfredse med den hjælp og støtte, de fik ved IMS Service, hvilket også kan ses i bilag 3, hvor der er en sammenfatning af borgernes udtryk ved de stillede spørgsmål i spørgeguiden. Kun 1 borger ud af de tre har andre svar ved 2 af spørgsmålene. Denne ene borgere har oplevet, at det er mange forskellige hjælpere, der kommer i hendes hjem, og at hjælpen kan svinge i kvalitet. Dog oplever hun, at hun får den hjælp, som hun har brug for. Derudover bemærker samme borger, at hendes middagsbesøg er blevet aflyst, og at der ikke er kommet nogen senere denne dag. De andre to borgere svarer identisk på de stillede spørgsmål jf. bilag 3 og er i øvrigt tilfredse med den hjælp og støtte, de får i dagligdagen. 2) Dokumentation af den leverede tid sammenholdt med samtaler med Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 7 af 25

8 medarbejdere fra IMS Service Det andet trin i undersøgelsen af IMS Service har haft fokus på dels den leverede tid hos borgeren og dels hjemmehjælperens kompetenceniveau. Derfor har CSSM gennemført 3 interviews med medarbejdere fra IMS samt gennemgået enkelte kørelister for at undersøge, om besøgene kan leveres på den givne tid. Medarbejderne gav i denne forbindelse udsagn om, at de var en del af en professionelt drevet virksomhed med fokus på fagligheden og et godt arbejdsmiljø. Alle 3 interviewede udtrykte i øvrigt, at borgerne altid fik den hjælp, de var visiteret til, og at der var fokus på at levere den visiterede ydelse. 3) Kontakt til hjemmesygeplejen ved Frederikshavn Kommune Den sidste del af undersøgelsen gik på en kontakt til hjemmesygeplejen ved Frederikshavn Kommune for at undersøge, hvorvidt sygeplejen havde registreret utilsigtede hændelser angående medicinhåndtering vedr. IMS Service. Hjemmesygeplejen har i denne forbindelse oplyst, at de har registreret en enkelt hændelse i Set i lyset af det antal borgere som IMS Service er leverandør ved og sammenholdt med det antal besøg, der foretages dagligt ved borgerne, er dette ikke alarmerende. Sammenfatning På baggrund af ovenstående tilsyn, der overordnet har taget sit udgangspunkt i en stikprøvekontrol, giver resultaterne ikke anledning til at foretage sig yderligere. Socialudvalget har dog tidligere besluttet at foretage et uvildigt, fokuseret og skærpet tilsyn på fritvalgsområdet under SEL 83. Her vil undersøgelsens resultater og FOA s henvendelse tilgå den valgte konsulentvirksomhed, der skal udføre dette tilsyn i løbet af Det er i øvrigt væsentligt at bemærke, at det udarbejdede materiale vedr. tilsyn i forhold til IMS Service ApS har været sendt i partshøring ved Indehaver af IMS Service Iben Simonsen. IMS Service havde i denne forbindelse ingen kommentarer til sagen. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller at: 1) tilsynsrapporten tages til efterretning 2) resultaterne fra undersøgelsen indgår i det fokuserede og skærpede tilsyn for 2015 på hjemmehjælpsområdet vedr. SEL 83. Beslutning Socialudvalget den 4. februar 2015 Indstillingen godkendt. Fraværende: Pia Karlsen. Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 8 af 25

9 Bilag Tilsyn i forhold til IMS Service ApS - Tilsyn i forhold til IMS Service ApS.pdf (dok.nr.21303/15) Bilag 1 - Interviewguide - Borger - Bilag 1 - Interviewguide - Borger.pdf (dok.nr.21305/15) Bilag 2 - Interviewguide - Medarbejder (dok.nr.21308/15) Bilag 3 - Interviewguide - Borger (udfyldt) (dok.nr.21310/15) Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 9 af 25

10 4. Status på ældrepuljeprojektet OPTUR Sagsfremstilling I ældrepuljeprojektet Længst muligt i eget liv 2.0 er der 2 indsatser. Den ene går på videreførelse af det eksisterende LMIEL i Hjemmeplejen og den anden indsats går på en øget indsats fysisk, psykisk og socialt for beboere i Kommunens plejeboliger. Denne indsats har fået navnet OPTUR. I det følgende gives en kort status på indsatsen OPTUR, samt en orientering om ændret metodik på baggrund af de erfaringer der er gjort i projektets opstart. Åben sag Sagsnr: 14/3655 Forvaltning: CSP Sbh: tofi Besl. komp: SOU Personalet i projekt OPTUR har på baggrund af opstarten, ønsket at ændre metodik fra at skulle favne alle nye beboere i alle plejeboligerne, og lidt efter lidt implementere kulturændringen hos personalet de enkelte steder, til i stedet at fokusere på implementeringen i en enhed af gangen og favne de nye beboere på det ene sted. Det betyder at der er blevet lagt en implementeringsplan, som sikrer at alle plejeboligenhederne har haft et 3 ugers fokus med projektpersonalet til september Når OPTUR har været i en plejeboligenhed og der senere kommer nye beboere i enheden, så vil projektet favne disse beboere. Ændringen betyder at OPTUR og ældrepuljeprojektet vedr. demens følger samme strategi. På baggrund af erfaring fra tidligere implementeringsprojekter, som fordrer en ændret kulturforståelse hos personalet, er det vigtigt at projektet har fuldt fokus i en periode. Den intensive indsats og fokus på personalet er en nødvendighed for at få rehabilitering implementeret korrekt. Ved at fokus er i en 3 ugers periode, har projektpersonalet mulighed for at observere det alm. plejepersonale og sikre at der anvendes den korrekte indgangsvinkel til at ændre kulturen hos personalet, således at beboerne får mest muligt ud af projektets indsatser, samtidigt med at personalet har faste sparringspartnere. Ved at inddrage de nye beboere, sikres det er det er beboerens mål der bliver til fælles mål for både alm. plejepersonale og projektpersonalet. Idet OPTUR også rummer en indsats med faldforebyggelse, er det besluttet at de enheder der sidst vil få fokus på den rehabiliterende indsats, er dem der først vil få fokus på faldforebyggelse. Det vil ligeledes give den fordel, at vi kan få mere præcise målinger i forhold til hvilken indsats, der har haft en virkning på beboerne, nu vi adskiller faldforebyggelsesindsatsen og hverdagsrehabiliteringsindsatsen fra hinanden. På baggrund af den ændrede metodik forventes det at OPTUR giver en større effekt for både beboere og medarbejdere, idet fokus på kulturforandring blandt personalet forøges væsentligt. Områdeleder for Aktivitet og Træning Susanne Thaarup vil give en mundtlig orientering om den ændrede metodik for projektet. Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 10 af 25

11 Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Ældrerådet den 26. januar 2015 Områdeleder Susanne Thaarup orienterede om den gennemførte evaluering og justering af projektet. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. Beslutning Socialudvalget den 4. februar 2015 Udsættes til næste møde. Fraværende: Pia Karlsen. Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 11 af 25

12 5. Kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring af frivillige Sagsfremstilling Sundhedsudvalget og Socialudvalget anbefalede på deres respektive møder i december 2014 og januar 2015 byrådet at godkende Politik for frivilligt socialt arbejde. Sundhedsudvalget bad i den forbindelse Center for Sundhed og Plejes administration om at undersøge de gældende regler for kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring af kommunens frivillige. Åben sag Sagsnr: 15/1863 Forvaltning: CSP Sbh: stet Besl. komp: SOU/SU Baggrunden for at undersøge forsikringsforholdene var, at flere frivillige under den offentlige høring af politikken ytrede ønske om, at kommunen ville tage mere ansvar for de frivillige ved at tegne en kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring for alle frivillige i kommunen. En eventuel kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring for frivillige skulle dels gælde de frivillige, som ikke er organiseret i en forening, og dels de foreninger hvor lederen ikke har deciderede instruktionsbeføjelser. I mange foreninger foreligger der nemlig ingen lovmæssige krav om forsikring af medlemmerne, hvorfor mange af kommunens frivillige yder frivillige indsatser uden at være forsikrede, med mindre de har tegnet en personlig ulykkes-/ansvarsforsikring. Større organisationer som Røde Kors og Ældre Sagen, hvor lederen har deciderede ledelses- og instruktionsbeføjelser, er derimod sikringspligtige over for organisationens medlemmer. Center for Sundhed og Pleje samt Center for Økonomi og Personale har været i kontakt med KL og har erfaret, at flere kommuner har været i tvivl om reglerne for forsikring af frivillige. Center for Økonomi og Personales administration har for nylig modtaget en udtalelse fra Statsforvaltningen omkring problematikken. Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1. Statsforvaltningens udtalelse var et svar til Skanderborg, Høje-Taastrup og Holbæk kommuner, der uafhængig af hinanden havde bedt Statsforvaltningen om en vejledende udtalelse om, hvorvidt kommuner indenfor kommunalfuldmagtens rammer kan tegne kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring for personer, der yder en frivillig indsats for kommunen. Statsforvaltningen svarer i tilsynsudtalelsen den 15. december 2014 således: Det er statsforvaltningens opfattelse, at det ikke er lovligt for kommuner at tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for personer, der leverer en frivillig indsats i kommunen. Statsforvaltningens svar tager udgangspunkt i kommunalretlige grundsætninger fra kommunalfuldmagtsreglerne. Tilsynsudtalelsen er vedhæftet som bilag. Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 12 af 25

13 I udtalelsen pointerer Statsforvaltningen, at en kommune som udgangspunkt kun kan gennemføre foranstaltninger, der kommer en bredere kreds af kommunens borgere til gode. Derfor kan en kommune ikke uden lovhjemmel overtage omkostninger, som gruppen og kommunens øvrige borgere sædvanligvis selv bærer herunder forsikringer. Baggrunden herfor er, at kommunen opfattes som et fællesskab af borgere, og at dens formål må være at varetage disse borgeres fælles interesser. Der er således ingen fælles eller kommunal interesse i at yde økonomisk støtte til enkeltpersoner/-grupper alene med henblik på at spare dem for udgifter. Udvalget bør dog være opmærksomt på, at kommunen stadig kan være erstatningspligtig over for frivillige, hvis kommunen efter almindelig erstatningsret vurderes at være ansvarlig for en indtrådt skade. Omvendt er det Statsforvaltningens opfattelse, at en ulykkesforsikring, som kompenserer økonomisk for en skade, kommunen ikke selv er ansvarlig for, er i uoverensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne. Center for Sundhed og Pleje vil orientere de frivillige om sagen på en workshop om udmøntning af frivillighedspolitikken primo Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget og Socialudvalget tager sagen til orientering. Beslutning Socialudvalget den 4. februar 2015 Taget til efterretning. Udvalget ønsker at forvaltningen følger lovgivningen tæt set i forhold til ministerens udmelding om at gøre det lovligt for kommuner at tegne ulykkes- og ansvarsforsikringen for de frivillige. Fraværende: Pia Karlsen, Karl Falden. Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 13 af 25

14 6. "Klippekort" - Øget livskvalitet blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere Sagsfremstilling På finansloven for 2015 er der blevet afsat en pulje til et klippekort på en halv times ekstra ugentlig hjemmehjælp for en nærmere specificeret målgruppe, der bestemmes af den enkelte kommune. Nedenstående sagsfremstilling vil gennemgå baggrunden for klippekortsordningen og fremlægge forslag til Socialudvalgets beslutning vedr. målgruppen for klippekortet. Åben sag Sagsnr: 15/1540 Forvaltning: CSSM Sbh: lald Besl. komp: SOU Baggrund Modellen indføres på landsplan med udgangspunkt i Finansloven for 2015 og er inspireret af Københavns Kommunes udmøntning af ældremilliarden fra aftale om finansloven for Der afsættes totalt på landsplan 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til udbredelse af ordningen. Det er nye midler, som ligger ud over kommunernes eksisterende budgetter for 2015 på ældreområdet. Midlerne skal målrettet gå til, at de svageste hjemmehjælpsmodtagere i kommunerne tildeles ekstra tid til hjemmehjælp. Borgeren kan selv være med til at bestemme, hvordan den ekstra tid skal anvendes. Hjælpen kan deles op i mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid. De ældre kan bruge klippekortet til fx hjælp til madlavning, indkøb eller ledsagelse ved eksempelvis museums- eller svømmehalsbesøg. Hjælpen aftales mellem den enkelte borger og hjemmehjælperen. Dog skal alle opgaver udføres indenfor rammerne af arbejdsmiljølovgivningen. Det er som nævnt op til den enkelte kommune som led i sin visitation at afgrænse målgruppen for ordningen lokalt. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold skønner, at midlerne kan finansiere en klippekortsordning for ca modtagere på landsplan. Midlerne er udmeldt som en ansøgningspulje til kommunerne i 2015 og 2016 og forhåndsreserveres til kommunerne efter en demografisk nøgle for udgiftsbehov. Det skønnes, at Frederikshavn Kommune ca. vil få 1,036 mio. kr. i 2015 og 2,070 mio. kr. i 2016 til en halv times ekstra hjemmehjælp ugentligt til de borgere, der får ordningen tilbudt. Kommunerne skal ansøge for at få del i midlerne og skal i den sammenhæng forpligte sig på at anvende midlerne til en klippekortmodel. Fra 2017 og frem overgår midlerne til kommunernes bloktilskud. Udmøntning af Klippekortsordningen i Frederikshavn Kommune Som nævnt i det ovenstående udgør Frederikshavn Kommunes andel 1,036 mio. Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 14 af 25

15 kr. i 2015 og 2,070 mio. kr. i Dette svarer til, at ca. 120 borgere i Frederikshavn Kommune vil kunne få et klippekort i 2015, og ca. 240 borgere vil kunne få et klippekort i Dette er udregnet på baggrund af den andel, som Frederikshavn Kommune bliver tildelt samt med udgangspunkt i en gennemsnitstakst af de takster, som er gældende for levering af ydelser jf. SEL 83. Det skal dog bemærkes, at såfremt Frederikshavn Kommune ønsker at begrænse brugen af klippekortet til dagtimerne, kan flere borgere få tildelt et klippekort, idet taksten er lavere for dagtimer end aften og nat. Metodikken for kortlægningen af målgruppen er forholdsvis klart defineret i Finansloven 2015 som værende de svageste ældre, der modtager hjælp efter SEL 83. Det er dog op til den enkelte kommune at fastsætte de lokale kriterier for tildelingen. Derfor har administrationen udarbejdet flg. forslag til minimumskriterier for, at en borger kan blive tildelt et klippekort i Frederikshavn Kommune: Borgeren skal være modtager af såvel personlig pleje som praktisk hjælp jf. SEL 83, og hjælpen skal være af varig karakter. Borgeren skal være over 65 år gammel. Borgeren skal have begrænset mobilitet, hvilket vil sige, at borgeren ikke kan forlade sit eget hjem uden en form for fysisk ledsagelse af en person. Denne begrænsning kan have sin årsag i fysiske, psykiske og/eller sociale forhold. Borgeren skal have hyppigt kontakt til sundhedsvæsnet, og i denne forbindelse have behov for ledsagelse. Borgeren skal have et sparsomt netværk og få nære familiære relationer. Tildelingen af klippekortet beror altid på en konkret individuel faglig vurdering, og i øvrigt skal alle ovenstående kriterier være opfyldte for, at en borger kan tildeles klippekortet Yderligere lægger administrationen op til, at borgeren har mulighed for at spare tid sammen til en større aktivitet. Dette skal borgeren aftale med den faste hjælper, som kommer ved borgeren. I Københavns Kommune er reglen for ordningen, at der maksimalt kan spares 3 timer op hver 6. uge til en længerevarende aktivitet. Frederikshavn Kommune har mulighed for at fastlægge sine egne regler og rammer for denne opsparing. Dog skal man være opmærksom på, at jo længere tid borgeren kan spare op, des større krav stilles der til, at borgeren og leverandøren kan planlægge aktiviteten, således leverandøren kan have den fornødne dækning til at hjælpe borgeren med sin aktivitet. Derfor foreslår administrationen, at man følger opsparingsreglen fra Københavns Kommune, der både giver borgeren fleksibilitet og samtidig et tidsinterval, der relativt nemt kan planlægges mellem borger og leverandør. Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 15 af 25

16 Ovenstående kriterier er således administrationens oplæg til minimumskriterier for, at en borger kan komme i betragtning til klippekortsordningen i Frederikshavn Kommune. På denne baggrund ønsker administrationen, at Socialudvalget drøfter og træffer beslutning vedr. de beskrevne kriterier for tildeling af klippekort i Frederikshavn Kommune. Det bemærkes endvidere, at ordningen evalueres ultimo 2015 på et dialogmøde mellem Ældreråd, Handicapråd og Socialudvalget. Sagen er sendt til høring i Ældreråd og Handicapråd. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget drøfter og træffer beslutning om flg.: 1. De beskrevne minimumskriterier for tildeling af Klippekortsordningen i Frederikshavn Kommune. 2. Intervallet for opsparing af timer i forhold til Klippekortsordningen jf. det beskrevne. 3. Bemyndiger administrationen til at udforme ansøgningen til puljen til "Klippekort" - Øget livskvalitet blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere på baggrund af Socialudvalgets beslutninger og indsender denne inden den 18. februar Økonomiudvalget træffer beslutning om frigivelse af midler bevilliget fra pulje til "Klippekort" - Øget livskvalitet blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Beslutning Ældrerådet den 26. januar 2015 Ældrerådets høringssvar: Ældrerådet (ÆR) støtter forslaget, og har følgende bemærkninger hertil: - ÆR peger på aktiviteter som: Besøg på kirkegård, sygehusbesøg, fodterapeut, tøjkøb, bibliotek, holde fødselsdag. - ÆR anbefaler, at man fastholder en målgruppestørrelse, hvor der kan tilbydes en halv times ekstra ugentlig hjemmehjælp. - ÆR finder det vigtigt, at man orienterer borgere samt pårørende om ordningen, men ser samtidig en stor udfordring i, at man undgår at få skabt for store forventninger hos de borgere, der ved udvælgelsen bliver fravalgt. - ÆR ser med bekymring, at midlerne i 2017 vil blive tildelt via bloktilskud, der ikke er øremærket til ordningen. ÆR anbefaler derfor, at midlerne besluttes afsat i 2017 til de svageste ældre via en tilføjelse i Ydelses- og Kvalitetskataloget. Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 16 af 25

17 ÆR stillede flere spørgsmål til ordningen og fik følgende orientering: - Hvis borgeren ikke når at anvende de opsparede timer inden for 6-ugers perioden, bortfalder timerne, og en ny opsparingsperiode starter. - Det er endnu ikke fastlagt, hvordan det rent praktisk skal foregå med bestilling af tidspunkt for den tildelte ekstra tid, men der vil være behov for en vis tidsfrist for bestillingen. - Som udgangspunkt er det den faste hjemmehjælper, der leverer den ekstra ydelse, men det vil være op til den enkelte leverandør at planlægge. - Det undersøges, hvorfor skillelinjen er sat ved netop 65 år. (Hvor meget skal alderen vægte i forhold til øvrige kriterier?) Beslutning Handicaprådet den 26. januar 2015 Handicaprådet stiller sig positivt overfor tiltaget, men kan være bekymret over, at ét af kriterierne handler om alder de over 65 årige. Handicarådet henstiller til, at man i højere grad respekterer overskriften på sagsfremstillingen Øget livskvalitet blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Fraværende: Jørgen Tousgaard Beslutning Socialudvalget den 4. februar 2015 Indstillingen godkendt med de faldne bemærkninger. Fraværende: Pia Karlsen, Karl Falden. Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 17 af 25

18 7. Godkendelse af projekt vedrørende familieorienteret alkoholbehandling Sagsfremstilling I forbindelse med finansloven 2014 blev der afsat midler til styrkelse af alkoholbehandlingen i kommunerne. Midlerne er udbudt af Sundhedsstyrelsen som en pulje til familieorienteret alkoholbehandling, og Frederikshavn Kommune har i efteråret 2014 ansøgt om midler fra puljen. Sundhedsstyrelsen har nu givet tilsagn om, at Frederikshavn Kommune er bevilget midler, hvorfor Socialudvalget bedes drøfte og godkende oprettelse af projektet. Åben sag Sagsnr: 15/3109 Forvaltning: CHP Sbh: nikn Besl. komp: SOU Formålet med puljen er at styrke kommunernes indsats på alkoholområdet gennem systematisk tidlig opsporing og kvalificeret alkoholbehandling, der har særligt fokus på familieorienteret alkoholbehandling. Projektet vil således være en udvikling af det eksisterende misbrugsbehandlingstilbud gennem kompetenceudvikling af personale og øget koordinering mellem tilbud. Frederikshavn Kommune er bevilget kr. til anvendelse i 2015 og Midlerne er fordelt med kr. til implementeringsstøtte og kr. til kompetenceudvikling af frontpersonale. Derudover indgår kompetenceudvikling af misbrugsbehandlerne i bevillingen- i form af pladser på kurser udbudt af Sundhedsstyrelsen. Der var ansøgt om kr. over to år, da der også var et ønske om at opnormere behandlerressourcen, men dette er ikke bevilget. Projektet vil ikke umiddelbart kræve yderligere finansiering end puljemidlerne. I stedet tænkes de eksisterende tilbud ind på en mere sammenhængende måde, og der tænkes i en tværgående opgaveløsning på tværs af alkoholbehandlingsområdet, familieområdet, arbejdsmarkedsområdet og sundhedsområdet. Et element i etableringen af familieorienteret alkoholbehandling vil være, at det eksisterende misbrugsbehandlingstilbud, Behandlingscenter Nordenfjord, udvikler familiebehandlingsaspektet, hvor det tænkes relevant. Som en del af projektet vil misbrugsbehandlerne derfor modtage kompetenceudvikling i forhold til dette nye element. Derudover vil projektet medføre et øget og mere koordineret samarbejde mellem Behandlingscenter Nordenfjord og blandt andet Familiehuset i Frederikshavn Kommune. På grund af det tværkommunale samarbejde om misbrugsbehandlingen i Behandlingscenter Nordenfjord, er ansøgningen koordineret med Hjørring Kommune. Hvis projektet gennemføres, tænkes der endvidere i en fælles projektorganisering, hvor projektlederne i Hjørring og Frederikshavn Kommune supplerer hinanden. Hvis Socialudvalget godkender projektet, vil der blive udarbejdet en fælles projektbeskrivelse for samarbejdet mellem Hjørring og Frederikshavn Kommune. Det er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger, at flere kommuner samarbejder om projektet, og Socialudvalget vil få projektbeskrivelsen til orientering, når den foreligger. Det er forventningen, at projektet omkring familieorienteret alkoholbehandling vil medføre, at der sker en øget koordinering på tværs af tilbud, hvilket vil medvirke til Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 18 af 25

19 at Frederikshavn Kommune kan tilbyde en helhedsorienteret og tværfaglig familieorienteret alkoholbehandling. Effekten af projektet vil derudover være, at Frederikshavn Kommune får et bredere behandlingstilbud, hvor et familieorienteret fokus kommer i spil i flere dele af behandlingen. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget godkender oprettelse af projektet vedrørende familieorienteret alkoholbehandling. Beslutning Socialudvalget den 4. februar 2015 Indstillingen godkendt. Fraværende: Pia Karlsen, Karl Falden. Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 19 af 25

20 8. Tilsynspolitik på fritvalgsområdet for 2015 Sagsfremstilling Resumé Fra 2012 har det været lovpligtigt for kommunerne at vedtage og offentliggøre en tilsynspolitik på hjemmehjælpsområdet. Tilsynspolitikken skal revideres og godkendes årligt, og tilsynspolitikken for 2015 skal således godkendes og offentliggøres primo Tilsynspolitikken for 2012 var udformet som en politik, der indeholdt nogle politisk fastlagte rammer for formål, fokuspunkter, metoder og aktører, som administrationen kunne tilrettelægge årets tilsyn ud fra. Politikken blev videreført i 2013 og 2014, og foreslås videreført i Åben sag Sagsnr: 11/10876 Forvaltning: CSSM Sbh: lald Besl. komp: SOU Fremstilling af sagen I 2013 og 2014 har det vist sig hensigtsmæssigt at have en tilsynspolitik, der fastlægger rammerne for tilsynet, men som ikke angiver, hvilke specifikke tiltag, der iværksættes. På denne måde bliver det muligt for Center for Social- og Sundhedsmyndighed at tilrettelægge tilsynet ud fra indkomne oplysninger, der peger i retning af særlige vigtige fokusområder. Socialudvalget har også i løbet af året mulighed for at udvælge særlige fokusområder, der findes hensigtsmæssige at undersøge nærmere. Tilsynet har bl.a. i 2013 omfattet en brugertilfredsundersøgelse, der viste, at modtagerne af både praktisk hjælp, personlig pleje og madservice generelt har en høj tilfredshed med de leverede ydelser. Her blev der altså ført tilsyn med kvaliteten i de ydelser, der leveres af leverandørerne. Dertil har der været iværksat systematiske revisiteringer af de borgere, der modtager praktisk hjælp og personlig pleje. Dette har primært været iværksat med henblik på at sikre, at borgerne får den rette mængde hjælp til de ydelser, borgeren har behov for. Revisiteringerne har sikret, at borgerne får den hjælp, som deres nedsatte funktionsniveau giver dem behov for. Dette er for det første sket direkte ved at en del borgere er blevet reguleret i den tildelte hjælp. For det andet er det indirekte sket ved, at leverandørerne er blevet mere opmærksomme på at vurdere og melde til visitationen, når borgerens funktionsniveau ændrer sig, så borgeren får behov mere eller mindre hjælp end den visiterede. Der er derudover gennemført undersøgelse af døgndækkende telefonnumre i Denne undersøgelse er fast, og den vil også blive gennemført i Ligeledes har der været iværksat en kontrolindsats på specifikke leverandørers forhold mellem vejtid, leveret tid og visiteret tid. Tilsynets elementer er udvalgt og gennemført på baggrund af løbende indkomne oplysninger om interessante fokusområder eller specifikke leverandører. Oplysningerne kommer fra klager, henvendelser, tidligere tilsynsaktiviteter og lignende. Det anbefales derfor, at tilsynspolitikken videreføres i den nuværende Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 20 af 25

Ordinært møde. Dato 4. februar Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn

Ordinært møde. Dato 4. februar Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. februar 2015 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Udvalget godkendte, at nyt punkt 3 tilføjes dagsordenen: Tilsyn i forhold til IMS Service

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. januar Tid 09:00. ML 2.77 Det Svævende mødelokale

Ordinært møde. Dato 26. januar Tid 09:00. ML 2.77 Det Svævende mødelokale Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. januar 2015 Tid 09:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 2.77 Det Svævende mødelokale Gæst: Kl. 10 under pkt. 5 deltager myndighedschef Hans Ole Steffensen.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 10. februar 2015 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. januar 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27

Ordinært møde. Dato 26. januar 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 26. januar 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Stedfortræder Flemming Klougart og Susanne Jensen deltog ikke i behandling af punkterne

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby

Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 5. november 2014 Tid 15:00 Sted Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Helle Madsen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28 Dagsorden Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. februar 2014 Tid 09:00 Sted ML 0.28 NB. Gæster: Kl. 9.30 Under pkt. 6 deltager socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard Kl. 12 Under pkt. 13 deltager centerchef

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde Referat Sundhedsudvalget Ekstraordinært møde Dato 3. december 2012 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule Jensen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Information om strukturændringer på madområdet 3 3 Midtvejsstatus - projekt

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

1 Udmøntning af Ældrepuljen Brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet 4 3 Orientering om forventet lovænding vedr. hjemmepleje ( 83a) 5

1 Udmøntning af Ældrepuljen Brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet 4 3 Orientering om forventet lovænding vedr. hjemmepleje ( 83a) 5 Referat Ældrerådet Mødedato: 16. september 2014 Mødetid: 13:00 Mødested: Ikke angivet Indholdsfortegnelse: 1 Udmøntning af Ældrepuljen 2015 2 2 Brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet 4 3 Orientering

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalg

Social- og Sundhedsudvalg Social- og Sundhedsudvalg åben Torsdag den 9. februar 2006 Kl. 16.00 i mødelokalet 6 & 7 Medlemmer: Kai O. Svensson (F) Lisbet Ploug (C) Jette Andersen (A) Kirsten Stuckert (V) Liselott Hansen (O) Side

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Ordinært møde. Dato 2. december 2015. Tid 15:00. Sted Aktivitetshuset, L.P. Houmøllersvej 54. Fraværende. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 2. december 2015. Tid 15:00. Sted Aktivitetshuset, L.P. Houmøllersvej 54. Fraværende. Stedfortræder. Medlemmer Dagsorden Socialudvalget Ordinært møde Dato 2. december 2015 Tid 15:00 Sted Aktivitetshuset, L.P. Houmøllersvej 54 Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Pia Karlsen (V) Helle

Læs mere

Ordinært møde. Dato 6. januar 2015. Tid 09:00. Plejecentret Ankermedet, Skagen NB. Lisbeth Dørum. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 6. januar 2015. Tid 09:00. Plejecentret Ankermedet, Skagen NB. Lisbeth Dørum. Stedfortræder Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 6. januar 2015 Tid 09:00 Sted Plejecentret Ankermedet, Skagen NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Poul-Erik Andersen Lisbeth Dørum Hanne Andersen Oda Kajgaard Ole

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016 Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen m.v. Thisted Kommune fører tilsyn med den personlige og praktiske hjælp efter Serviceloven (SEL) 83, som leverandørerne yder til kommunens

Læs mere

Ordinært møde. Dato 24. februar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart

Ordinært møde. Dato 24. februar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 24. februar 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. januar 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2 Puljemidler...

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 7. februar 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 7. februar 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 7. februar 2012 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Møde 28. marts 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 28. marts 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 28. marts 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Svend Sønnichsen Pkt. Tekst Side 19 Godkendelse af referat fra mødet den 28. februar 2017 1 20 Orientering: Klippekort til beboere

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Sengeløse Plejecenter 3. november 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr. 63448-15

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder Referat Handicaprådet Ekstraordinært møde Dato 11. januar 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Klippekort. Kvalitetsstandard 2017

Klippekort. Kvalitetsstandard 2017 Klippekort Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard klippekort Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for klippekortordningen i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2017. Lovgrundlag 3 Visitation

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Møde 25. august 2014 kl. 09:00 i Østergade 11, 1. sal

Møde 25. august 2014 kl. 09:00 i Østergade 11, 1. sal Ældrerådet Dagsorden Møde 25. august 2014 kl. 09:00 i Østergade 11, 1. sal Pkt. Tekst Side 42 Godkendelse af referat fra mødet den 17. juni 2014 1 43 ÆldreForums årsberetning for 2013 1 44 Ansøgning om

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: 27.36.00-K09-2-17 1. Årsrapport - tilsyn med hjemmeplejen

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. februar Tid 12:00. Sted ML 0.27 NB. Karsten Kamstrup deltog i mødet for Ulla Verner. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. februar Tid 12:00. Sted ML 0.27 NB. Karsten Kamstrup deltog i mødet for Ulla Verner. Stedfortræder Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 3. februar 2014 Tid 12:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Ulla Verner, Jørgen Tousgaard Karsten Kamstrup deltog i mødet for Ulla Verner. Aksel

Læs mere

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 7. december 2015 Kl.: 17-19.00 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere

Projektskitse for projekt Aktivt hverdagsliv

Projektskitse for projekt Aktivt hverdagsliv Projektskitse for projekt Aktivt hverdagsliv Dette er en projektskitse for hverdagsrehabiliteringsprojektet Aktivt hverdagsliv. 1. Projektleders navn: Trine Rosdahl og Sonja Vinkler Arbejdsadresse: Hold-an

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter

Læs mere

Ordinært møde. Dato 14. maj 2013. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Ordinært møde. Dato 14. maj 2013. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 14. maj 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Bruno Müller fraværende indtil 15.40. Dialogmødet med Ældrerådet afsluttet kl. 16.00 Mogens Brag Stedfortræder

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. november Tid 15:30. Sygehus Vendsyssel, mødelokale 1, Frederikshavn NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 11. november Tid 15:30. Sygehus Vendsyssel, mødelokale 1, Frederikshavn NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 11. november 2014 Tid 15:30 Sted Sygehus Vendsyssel, mødelokale 1, Frederikshavn NB. Fraværende Flemming Rasmussen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V)

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 1. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 15. maj 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Carsten Sørensen. Stedfortræder.

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 15. maj 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Carsten Sørensen. Stedfortræder. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 15. maj 2012 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende Carsten Sørensen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:45 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Ordinært møde. Dato 1. september Tid 14:30. Sted ML 0.27

Ordinært møde. Dato 1. september Tid 14:30. Sted ML 0.27 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 1. september 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Afbud: stedfortræder for Rikke - Dorthe Smidt Jette Christensen mødte kl. 15:20 og deltog ikke i behandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 15. august 2012 Tid 09:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 17.00 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Baldersbo Plejecenter 13. oktober 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr.

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm.

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139 mindst

Læs mere

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86 Generel Information Servicelovens 83, 83a, og 86 Indholdsfortegnelse Vision og målsætning med din hjælp 3 Rehabilitering: din selvhjulpenhed vores fokus 3 Velfærdsteknologi en støtte i hverdagen 4 Sådan

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-09-2008 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete

Læs mere

Ordinært møde. Dato 12. maj Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 12. maj Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 12. maj 2015 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth Bergen

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Ordinært møde. Dato 1. oktober Tid 15:00. Rosengården, Søndergade 35, Sæby NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 1. oktober Tid 15:00. Rosengården, Søndergade 35, Sæby NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 1. oktober 2014 Tid 15:00 Sted Rosengården, Søndergade 35, Sæby NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Pia Karlsen (V) Helle

Læs mere