Ordinært møde. Dato 4. februar Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn"

Transkript

1 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. februar 2015 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Udvalget godkendte, at nyt punkt 3 tilføjes dagsordenen: Tilsyn i forhold til IMS Service ApS Karl Falden deltog ikke i behandlingen af punkterne Pia Karlsen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Pia Karlsen (V) Helle Madsen (V) Bent H. Pedersen (A) Lars Oldager (O) Karl Falden (A) Irene Hjortshøj (A)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion til Socialudvalget - besøg på Gimle Høring af Socialpsykiatriplan Tilsyn i forhold til IMS Service ApS Status på ældrepuljeprojektet OPTUR Kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring af frivillige "Klippekort" - Øget livskvalitet blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere Godkendelse af projekt vedrørende familieorienteret alkoholbehandling Tilsynspolitik på fritvalgsområdet for Øget behandlingskapacitet til Behandlingscenter Nordenfjord Formanden orienterer...24 Underskrifter: Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 2 af 25

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /15 Åben Udkast til Socialpsykiatriplan SOU.pdf /15 Åben Tilsyn i forhold til IMS Service ApS - Tilsyn i forhold til IMS Service ApS.pdf /15 Åben Bilag 1 - Interviewguide - Borger - Bilag 1 - Interviewguide - Borger.pdf /15 Åben Bilag 2 - Interviewguide - Medarbejder /15 Åben Bilag 3 - Interviewguide - Borger (udfyldt) /15 Åben Tilsynspolitik 2015 Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 3 af 25

4 1. Introduktion til Socialudvalget - besøg på Gimle Sagsfremstilling 1 tillidsrepræsentant og 2 AMR ere viste rundt på Gimle. Herefter fortalte områdeleder Helle Skovgaard Mortensen kort om stedet. Åben sag Sagsnr: 13/25008 Forvaltning: LS Sbh: bepd Besl. komp: SOU Beslutning Socialudvalget den 4. februar 2015 Programmet gennemført. Fraværende: Pia Karlsen Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 4 af 25

5 2. Høring af Socialpsykiatriplan Sagsfremstilling Den seneste Socialpsykiatriplan i Frederikshavn Kommune blev udarbejdet i 2010, og da der siden dengang er sket en stor udvikling på området, er det nu tid til at udarbejde nye rammer for indsatsen i de kommende år. Et udkast til en ny Socialpsykiatriplan fremlægges derfor for Socialudvalget. Åben sag Sagsnr: 14/21051 Forvaltning: CHP Sbh: nikn Besl. komp: SOU Socialpsykiatriplanen er et udviklingsdokument, som kortlægger psykiatriområdet som det ser ud i dag, og identificerer de vigtigste indsatsområder i de kommende år. Socialpsykiatriplanen skal tjene følgende formål: - Kortlægge og beskrive psykiatriområdet som det ser ud i dag. - Angive retningen for de næstkommende års udvikling af området i kommunen. - Udgøre en overordnet ramme for psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Et udkast til en ny Socialpsykiatriplan fremlægges nu for Socialudvalget med henblik på, at udvalgets kommentarer kan indarbejdes i det endelige dokument. Socialpsykiatriplanen markerer et paradigmeskifte på socialpsykiatriområdet. Paradigmeskiftet tager udgangspunkt i den politiske udmelding om, at de borgere, der kan selv, skal selv, og det gennemgående tema i Socialpsykiatriplanen er selvhjulpenhed. Paradigmeskiftet betyder kort fortalt, at vi i langt højere grad ser borgeren som en aktiv medspiller i indsatsen. Det betyder samtidig, at kommunens indsats, i forlængelse heraf, bliver at levere hjælp til selvhjælp. Det overordnede formål med tilgangen er at øge borgernes evne til at mestre eget liv, idet vi har en forventning om, at dette vil føre til øget livskvalitet. Der er i Socialpsykiatriplanen udvalgt fem indsatsområder for de kommende år. De fem indsatsområder er: - Recovery og rehabilitering - Borgeren i centrum/ professionalisering af indsatsen -Velfærdsteknologi -Sundhed - Samskabelse Indsatsområderne er beskrevet i Socialpsykiatriplanen. Planlægger Nikolaj Nørregård deltager under punktet. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget afgiver kommentarer til udkastet til Socialpsykiatriplan , samt at planen, med Socialudvalgets kommentarer indarbejdet, sendes til høring i Handicaprådet. Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 5 af 25

6 Beslutning Socialudvalget den 4. februar 2015 Indstillingen godkendt med de faldne bemærkninger, idet udvalget udover høring i Handicaprådet tillige ønsker at sende Socialpsykiatriplanen til høring i Ældrerådet. Fraværende: Pia Karlsen. Bilag Udkast til Socialpsykiatriplan SOU.pdf (dok.nr.17092/15) Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 6 af 25

7 3. Tilsyn i forhold til IMS Service ApS Sagsfremstilling På baggrund af pressemeddelelse fra FOA i december 2014 og det materiale, som Frederikshavn Kommune efterfølgende modtog fra FOA, har der i januar måned 2015 været udført et tilsyn vedr. IMS Service ApS. Åben sag Sagsnr: 14/22574 Forvaltning: CSSM Sbh: lald Besl. komp: SOU Tilsynet har på baggrund af nævnte materiale haft til formål på at se nærmere på, om IMS leverer de ydelser, som borgeren er visiteret til og med den rette kvalitet. Det betyder, at der i tilsynet har været fokus på sammenhængen mellem visiterede og leverede ydelser hos IMS, brugertilfredsheden og personalets kompetencer. Derudover har hjemmesygeplejen været inddraget i forhold til medicinhåndteringen og utilsigtede hændelser. Metoden for dette tilsyn har taget udgangspunkt i 3 dele: 1) Revisiteringer af udvalgte borgere hos IMS Service 2) Dokumentation af den leverede tid sammenholdt med samtaler med medarbejdere fra IMS Service 3) Kontakt til hjemmesygeplejen ved Frederikshavn Kommune Der vedlægges rapport fra tilsynet, der er mere dybdegående hvad både angår metodebeskrivelse for tilsynet såvel som resultaterne af tilsynet. Rapporten er vedlagt sagen med tilhørende 3 bilag. De overordnede resultater er sammenfattet nedenfor i kronologisk rækkefølge. Opsummering af resultater fra tilsynet I dette afsnit vil der være en kort opsummering af resultaterne fra tilsynet. 1) Revisiteringer af udvalgte borgere hos IMS Service Denne del af undersøgelsen omhandler tre revisiteringer ved tre forskellige borgere, der alle har det tilfældes, at de får medicingivning og IMS Service som leverandør. Overordnet var alle tre borgere godt tilfredse med den hjælp og støtte, de fik ved IMS Service, hvilket også kan ses i bilag 3, hvor der er en sammenfatning af borgernes udtryk ved de stillede spørgsmål i spørgeguiden. Kun 1 borger ud af de tre har andre svar ved 2 af spørgsmålene. Denne ene borgere har oplevet, at det er mange forskellige hjælpere, der kommer i hendes hjem, og at hjælpen kan svinge i kvalitet. Dog oplever hun, at hun får den hjælp, som hun har brug for. Derudover bemærker samme borger, at hendes middagsbesøg er blevet aflyst, og at der ikke er kommet nogen senere denne dag. De andre to borgere svarer identisk på de stillede spørgsmål jf. bilag 3 og er i øvrigt tilfredse med den hjælp og støtte, de får i dagligdagen. 2) Dokumentation af den leverede tid sammenholdt med samtaler med Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 7 af 25

8 medarbejdere fra IMS Service Det andet trin i undersøgelsen af IMS Service har haft fokus på dels den leverede tid hos borgeren og dels hjemmehjælperens kompetenceniveau. Derfor har CSSM gennemført 3 interviews med medarbejdere fra IMS samt gennemgået enkelte kørelister for at undersøge, om besøgene kan leveres på den givne tid. Medarbejderne gav i denne forbindelse udsagn om, at de var en del af en professionelt drevet virksomhed med fokus på fagligheden og et godt arbejdsmiljø. Alle 3 interviewede udtrykte i øvrigt, at borgerne altid fik den hjælp, de var visiteret til, og at der var fokus på at levere den visiterede ydelse. 3) Kontakt til hjemmesygeplejen ved Frederikshavn Kommune Den sidste del af undersøgelsen gik på en kontakt til hjemmesygeplejen ved Frederikshavn Kommune for at undersøge, hvorvidt sygeplejen havde registreret utilsigtede hændelser angående medicinhåndtering vedr. IMS Service. Hjemmesygeplejen har i denne forbindelse oplyst, at de har registreret en enkelt hændelse i Set i lyset af det antal borgere som IMS Service er leverandør ved og sammenholdt med det antal besøg, der foretages dagligt ved borgerne, er dette ikke alarmerende. Sammenfatning På baggrund af ovenstående tilsyn, der overordnet har taget sit udgangspunkt i en stikprøvekontrol, giver resultaterne ikke anledning til at foretage sig yderligere. Socialudvalget har dog tidligere besluttet at foretage et uvildigt, fokuseret og skærpet tilsyn på fritvalgsområdet under SEL 83. Her vil undersøgelsens resultater og FOA s henvendelse tilgå den valgte konsulentvirksomhed, der skal udføre dette tilsyn i løbet af Det er i øvrigt væsentligt at bemærke, at det udarbejdede materiale vedr. tilsyn i forhold til IMS Service ApS har været sendt i partshøring ved Indehaver af IMS Service Iben Simonsen. IMS Service havde i denne forbindelse ingen kommentarer til sagen. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller at: 1) tilsynsrapporten tages til efterretning 2) resultaterne fra undersøgelsen indgår i det fokuserede og skærpede tilsyn for 2015 på hjemmehjælpsområdet vedr. SEL 83. Beslutning Socialudvalget den 4. februar 2015 Indstillingen godkendt. Fraværende: Pia Karlsen. Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 8 af 25

9 Bilag Tilsyn i forhold til IMS Service ApS - Tilsyn i forhold til IMS Service ApS.pdf (dok.nr.21303/15) Bilag 1 - Interviewguide - Borger - Bilag 1 - Interviewguide - Borger.pdf (dok.nr.21305/15) Bilag 2 - Interviewguide - Medarbejder (dok.nr.21308/15) Bilag 3 - Interviewguide - Borger (udfyldt) (dok.nr.21310/15) Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 9 af 25

10 4. Status på ældrepuljeprojektet OPTUR Sagsfremstilling I ældrepuljeprojektet Længst muligt i eget liv 2.0 er der 2 indsatser. Den ene går på videreførelse af det eksisterende LMIEL i Hjemmeplejen og den anden indsats går på en øget indsats fysisk, psykisk og socialt for beboere i Kommunens plejeboliger. Denne indsats har fået navnet OPTUR. I det følgende gives en kort status på indsatsen OPTUR, samt en orientering om ændret metodik på baggrund af de erfaringer der er gjort i projektets opstart. Åben sag Sagsnr: 14/3655 Forvaltning: CSP Sbh: tofi Besl. komp: SOU Personalet i projekt OPTUR har på baggrund af opstarten, ønsket at ændre metodik fra at skulle favne alle nye beboere i alle plejeboligerne, og lidt efter lidt implementere kulturændringen hos personalet de enkelte steder, til i stedet at fokusere på implementeringen i en enhed af gangen og favne de nye beboere på det ene sted. Det betyder at der er blevet lagt en implementeringsplan, som sikrer at alle plejeboligenhederne har haft et 3 ugers fokus med projektpersonalet til september Når OPTUR har været i en plejeboligenhed og der senere kommer nye beboere i enheden, så vil projektet favne disse beboere. Ændringen betyder at OPTUR og ældrepuljeprojektet vedr. demens følger samme strategi. På baggrund af erfaring fra tidligere implementeringsprojekter, som fordrer en ændret kulturforståelse hos personalet, er det vigtigt at projektet har fuldt fokus i en periode. Den intensive indsats og fokus på personalet er en nødvendighed for at få rehabilitering implementeret korrekt. Ved at fokus er i en 3 ugers periode, har projektpersonalet mulighed for at observere det alm. plejepersonale og sikre at der anvendes den korrekte indgangsvinkel til at ændre kulturen hos personalet, således at beboerne får mest muligt ud af projektets indsatser, samtidigt med at personalet har faste sparringspartnere. Ved at inddrage de nye beboere, sikres det er det er beboerens mål der bliver til fælles mål for både alm. plejepersonale og projektpersonalet. Idet OPTUR også rummer en indsats med faldforebyggelse, er det besluttet at de enheder der sidst vil få fokus på den rehabiliterende indsats, er dem der først vil få fokus på faldforebyggelse. Det vil ligeledes give den fordel, at vi kan få mere præcise målinger i forhold til hvilken indsats, der har haft en virkning på beboerne, nu vi adskiller faldforebyggelsesindsatsen og hverdagsrehabiliteringsindsatsen fra hinanden. På baggrund af den ændrede metodik forventes det at OPTUR giver en større effekt for både beboere og medarbejdere, idet fokus på kulturforandring blandt personalet forøges væsentligt. Områdeleder for Aktivitet og Træning Susanne Thaarup vil give en mundtlig orientering om den ændrede metodik for projektet. Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 10 af 25

11 Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Ældrerådet den 26. januar 2015 Områdeleder Susanne Thaarup orienterede om den gennemførte evaluering og justering af projektet. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. Beslutning Socialudvalget den 4. februar 2015 Udsættes til næste møde. Fraværende: Pia Karlsen. Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 11 af 25

12 5. Kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring af frivillige Sagsfremstilling Sundhedsudvalget og Socialudvalget anbefalede på deres respektive møder i december 2014 og januar 2015 byrådet at godkende Politik for frivilligt socialt arbejde. Sundhedsudvalget bad i den forbindelse Center for Sundhed og Plejes administration om at undersøge de gældende regler for kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring af kommunens frivillige. Åben sag Sagsnr: 15/1863 Forvaltning: CSP Sbh: stet Besl. komp: SOU/SU Baggrunden for at undersøge forsikringsforholdene var, at flere frivillige under den offentlige høring af politikken ytrede ønske om, at kommunen ville tage mere ansvar for de frivillige ved at tegne en kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring for alle frivillige i kommunen. En eventuel kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring for frivillige skulle dels gælde de frivillige, som ikke er organiseret i en forening, og dels de foreninger hvor lederen ikke har deciderede instruktionsbeføjelser. I mange foreninger foreligger der nemlig ingen lovmæssige krav om forsikring af medlemmerne, hvorfor mange af kommunens frivillige yder frivillige indsatser uden at være forsikrede, med mindre de har tegnet en personlig ulykkes-/ansvarsforsikring. Større organisationer som Røde Kors og Ældre Sagen, hvor lederen har deciderede ledelses- og instruktionsbeføjelser, er derimod sikringspligtige over for organisationens medlemmer. Center for Sundhed og Pleje samt Center for Økonomi og Personale har været i kontakt med KL og har erfaret, at flere kommuner har været i tvivl om reglerne for forsikring af frivillige. Center for Økonomi og Personales administration har for nylig modtaget en udtalelse fra Statsforvaltningen omkring problematikken. Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1. Statsforvaltningens udtalelse var et svar til Skanderborg, Høje-Taastrup og Holbæk kommuner, der uafhængig af hinanden havde bedt Statsforvaltningen om en vejledende udtalelse om, hvorvidt kommuner indenfor kommunalfuldmagtens rammer kan tegne kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring for personer, der yder en frivillig indsats for kommunen. Statsforvaltningen svarer i tilsynsudtalelsen den 15. december 2014 således: Det er statsforvaltningens opfattelse, at det ikke er lovligt for kommuner at tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for personer, der leverer en frivillig indsats i kommunen. Statsforvaltningens svar tager udgangspunkt i kommunalretlige grundsætninger fra kommunalfuldmagtsreglerne. Tilsynsudtalelsen er vedhæftet som bilag. Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 12 af 25

13 I udtalelsen pointerer Statsforvaltningen, at en kommune som udgangspunkt kun kan gennemføre foranstaltninger, der kommer en bredere kreds af kommunens borgere til gode. Derfor kan en kommune ikke uden lovhjemmel overtage omkostninger, som gruppen og kommunens øvrige borgere sædvanligvis selv bærer herunder forsikringer. Baggrunden herfor er, at kommunen opfattes som et fællesskab af borgere, og at dens formål må være at varetage disse borgeres fælles interesser. Der er således ingen fælles eller kommunal interesse i at yde økonomisk støtte til enkeltpersoner/-grupper alene med henblik på at spare dem for udgifter. Udvalget bør dog være opmærksomt på, at kommunen stadig kan være erstatningspligtig over for frivillige, hvis kommunen efter almindelig erstatningsret vurderes at være ansvarlig for en indtrådt skade. Omvendt er det Statsforvaltningens opfattelse, at en ulykkesforsikring, som kompenserer økonomisk for en skade, kommunen ikke selv er ansvarlig for, er i uoverensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne. Center for Sundhed og Pleje vil orientere de frivillige om sagen på en workshop om udmøntning af frivillighedspolitikken primo Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget og Socialudvalget tager sagen til orientering. Beslutning Socialudvalget den 4. februar 2015 Taget til efterretning. Udvalget ønsker at forvaltningen følger lovgivningen tæt set i forhold til ministerens udmelding om at gøre det lovligt for kommuner at tegne ulykkes- og ansvarsforsikringen for de frivillige. Fraværende: Pia Karlsen, Karl Falden. Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 13 af 25

14 6. "Klippekort" - Øget livskvalitet blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere Sagsfremstilling På finansloven for 2015 er der blevet afsat en pulje til et klippekort på en halv times ekstra ugentlig hjemmehjælp for en nærmere specificeret målgruppe, der bestemmes af den enkelte kommune. Nedenstående sagsfremstilling vil gennemgå baggrunden for klippekortsordningen og fremlægge forslag til Socialudvalgets beslutning vedr. målgruppen for klippekortet. Åben sag Sagsnr: 15/1540 Forvaltning: CSSM Sbh: lald Besl. komp: SOU Baggrund Modellen indføres på landsplan med udgangspunkt i Finansloven for 2015 og er inspireret af Københavns Kommunes udmøntning af ældremilliarden fra aftale om finansloven for Der afsættes totalt på landsplan 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til udbredelse af ordningen. Det er nye midler, som ligger ud over kommunernes eksisterende budgetter for 2015 på ældreområdet. Midlerne skal målrettet gå til, at de svageste hjemmehjælpsmodtagere i kommunerne tildeles ekstra tid til hjemmehjælp. Borgeren kan selv være med til at bestemme, hvordan den ekstra tid skal anvendes. Hjælpen kan deles op i mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid. De ældre kan bruge klippekortet til fx hjælp til madlavning, indkøb eller ledsagelse ved eksempelvis museums- eller svømmehalsbesøg. Hjælpen aftales mellem den enkelte borger og hjemmehjælperen. Dog skal alle opgaver udføres indenfor rammerne af arbejdsmiljølovgivningen. Det er som nævnt op til den enkelte kommune som led i sin visitation at afgrænse målgruppen for ordningen lokalt. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold skønner, at midlerne kan finansiere en klippekortsordning for ca modtagere på landsplan. Midlerne er udmeldt som en ansøgningspulje til kommunerne i 2015 og 2016 og forhåndsreserveres til kommunerne efter en demografisk nøgle for udgiftsbehov. Det skønnes, at Frederikshavn Kommune ca. vil få 1,036 mio. kr. i 2015 og 2,070 mio. kr. i 2016 til en halv times ekstra hjemmehjælp ugentligt til de borgere, der får ordningen tilbudt. Kommunerne skal ansøge for at få del i midlerne og skal i den sammenhæng forpligte sig på at anvende midlerne til en klippekortmodel. Fra 2017 og frem overgår midlerne til kommunernes bloktilskud. Udmøntning af Klippekortsordningen i Frederikshavn Kommune Som nævnt i det ovenstående udgør Frederikshavn Kommunes andel 1,036 mio. Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 14 af 25

15 kr. i 2015 og 2,070 mio. kr. i Dette svarer til, at ca. 120 borgere i Frederikshavn Kommune vil kunne få et klippekort i 2015, og ca. 240 borgere vil kunne få et klippekort i Dette er udregnet på baggrund af den andel, som Frederikshavn Kommune bliver tildelt samt med udgangspunkt i en gennemsnitstakst af de takster, som er gældende for levering af ydelser jf. SEL 83. Det skal dog bemærkes, at såfremt Frederikshavn Kommune ønsker at begrænse brugen af klippekortet til dagtimerne, kan flere borgere få tildelt et klippekort, idet taksten er lavere for dagtimer end aften og nat. Metodikken for kortlægningen af målgruppen er forholdsvis klart defineret i Finansloven 2015 som værende de svageste ældre, der modtager hjælp efter SEL 83. Det er dog op til den enkelte kommune at fastsætte de lokale kriterier for tildelingen. Derfor har administrationen udarbejdet flg. forslag til minimumskriterier for, at en borger kan blive tildelt et klippekort i Frederikshavn Kommune: Borgeren skal være modtager af såvel personlig pleje som praktisk hjælp jf. SEL 83, og hjælpen skal være af varig karakter. Borgeren skal være over 65 år gammel. Borgeren skal have begrænset mobilitet, hvilket vil sige, at borgeren ikke kan forlade sit eget hjem uden en form for fysisk ledsagelse af en person. Denne begrænsning kan have sin årsag i fysiske, psykiske og/eller sociale forhold. Borgeren skal have hyppigt kontakt til sundhedsvæsnet, og i denne forbindelse have behov for ledsagelse. Borgeren skal have et sparsomt netværk og få nære familiære relationer. Tildelingen af klippekortet beror altid på en konkret individuel faglig vurdering, og i øvrigt skal alle ovenstående kriterier være opfyldte for, at en borger kan tildeles klippekortet Yderligere lægger administrationen op til, at borgeren har mulighed for at spare tid sammen til en større aktivitet. Dette skal borgeren aftale med den faste hjælper, som kommer ved borgeren. I Københavns Kommune er reglen for ordningen, at der maksimalt kan spares 3 timer op hver 6. uge til en længerevarende aktivitet. Frederikshavn Kommune har mulighed for at fastlægge sine egne regler og rammer for denne opsparing. Dog skal man være opmærksom på, at jo længere tid borgeren kan spare op, des større krav stilles der til, at borgeren og leverandøren kan planlægge aktiviteten, således leverandøren kan have den fornødne dækning til at hjælpe borgeren med sin aktivitet. Derfor foreslår administrationen, at man følger opsparingsreglen fra Københavns Kommune, der både giver borgeren fleksibilitet og samtidig et tidsinterval, der relativt nemt kan planlægges mellem borger og leverandør. Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 15 af 25

16 Ovenstående kriterier er således administrationens oplæg til minimumskriterier for, at en borger kan komme i betragtning til klippekortsordningen i Frederikshavn Kommune. På denne baggrund ønsker administrationen, at Socialudvalget drøfter og træffer beslutning vedr. de beskrevne kriterier for tildeling af klippekort i Frederikshavn Kommune. Det bemærkes endvidere, at ordningen evalueres ultimo 2015 på et dialogmøde mellem Ældreråd, Handicapråd og Socialudvalget. Sagen er sendt til høring i Ældreråd og Handicapråd. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget drøfter og træffer beslutning om flg.: 1. De beskrevne minimumskriterier for tildeling af Klippekortsordningen i Frederikshavn Kommune. 2. Intervallet for opsparing af timer i forhold til Klippekortsordningen jf. det beskrevne. 3. Bemyndiger administrationen til at udforme ansøgningen til puljen til "Klippekort" - Øget livskvalitet blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere på baggrund af Socialudvalgets beslutninger og indsender denne inden den 18. februar Økonomiudvalget træffer beslutning om frigivelse af midler bevilliget fra pulje til "Klippekort" - Øget livskvalitet blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Beslutning Ældrerådet den 26. januar 2015 Ældrerådets høringssvar: Ældrerådet (ÆR) støtter forslaget, og har følgende bemærkninger hertil: - ÆR peger på aktiviteter som: Besøg på kirkegård, sygehusbesøg, fodterapeut, tøjkøb, bibliotek, holde fødselsdag. - ÆR anbefaler, at man fastholder en målgruppestørrelse, hvor der kan tilbydes en halv times ekstra ugentlig hjemmehjælp. - ÆR finder det vigtigt, at man orienterer borgere samt pårørende om ordningen, men ser samtidig en stor udfordring i, at man undgår at få skabt for store forventninger hos de borgere, der ved udvælgelsen bliver fravalgt. - ÆR ser med bekymring, at midlerne i 2017 vil blive tildelt via bloktilskud, der ikke er øremærket til ordningen. ÆR anbefaler derfor, at midlerne besluttes afsat i 2017 til de svageste ældre via en tilføjelse i Ydelses- og Kvalitetskataloget. Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 16 af 25

17 ÆR stillede flere spørgsmål til ordningen og fik følgende orientering: - Hvis borgeren ikke når at anvende de opsparede timer inden for 6-ugers perioden, bortfalder timerne, og en ny opsparingsperiode starter. - Det er endnu ikke fastlagt, hvordan det rent praktisk skal foregå med bestilling af tidspunkt for den tildelte ekstra tid, men der vil være behov for en vis tidsfrist for bestillingen. - Som udgangspunkt er det den faste hjemmehjælper, der leverer den ekstra ydelse, men det vil være op til den enkelte leverandør at planlægge. - Det undersøges, hvorfor skillelinjen er sat ved netop 65 år. (Hvor meget skal alderen vægte i forhold til øvrige kriterier?) Beslutning Handicaprådet den 26. januar 2015 Handicaprådet stiller sig positivt overfor tiltaget, men kan være bekymret over, at ét af kriterierne handler om alder de over 65 årige. Handicarådet henstiller til, at man i højere grad respekterer overskriften på sagsfremstillingen Øget livskvalitet blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Fraværende: Jørgen Tousgaard Beslutning Socialudvalget den 4. februar 2015 Indstillingen godkendt med de faldne bemærkninger. Fraværende: Pia Karlsen, Karl Falden. Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 17 af 25

18 7. Godkendelse af projekt vedrørende familieorienteret alkoholbehandling Sagsfremstilling I forbindelse med finansloven 2014 blev der afsat midler til styrkelse af alkoholbehandlingen i kommunerne. Midlerne er udbudt af Sundhedsstyrelsen som en pulje til familieorienteret alkoholbehandling, og Frederikshavn Kommune har i efteråret 2014 ansøgt om midler fra puljen. Sundhedsstyrelsen har nu givet tilsagn om, at Frederikshavn Kommune er bevilget midler, hvorfor Socialudvalget bedes drøfte og godkende oprettelse af projektet. Åben sag Sagsnr: 15/3109 Forvaltning: CHP Sbh: nikn Besl. komp: SOU Formålet med puljen er at styrke kommunernes indsats på alkoholområdet gennem systematisk tidlig opsporing og kvalificeret alkoholbehandling, der har særligt fokus på familieorienteret alkoholbehandling. Projektet vil således være en udvikling af det eksisterende misbrugsbehandlingstilbud gennem kompetenceudvikling af personale og øget koordinering mellem tilbud. Frederikshavn Kommune er bevilget kr. til anvendelse i 2015 og Midlerne er fordelt med kr. til implementeringsstøtte og kr. til kompetenceudvikling af frontpersonale. Derudover indgår kompetenceudvikling af misbrugsbehandlerne i bevillingen- i form af pladser på kurser udbudt af Sundhedsstyrelsen. Der var ansøgt om kr. over to år, da der også var et ønske om at opnormere behandlerressourcen, men dette er ikke bevilget. Projektet vil ikke umiddelbart kræve yderligere finansiering end puljemidlerne. I stedet tænkes de eksisterende tilbud ind på en mere sammenhængende måde, og der tænkes i en tværgående opgaveløsning på tværs af alkoholbehandlingsområdet, familieområdet, arbejdsmarkedsområdet og sundhedsområdet. Et element i etableringen af familieorienteret alkoholbehandling vil være, at det eksisterende misbrugsbehandlingstilbud, Behandlingscenter Nordenfjord, udvikler familiebehandlingsaspektet, hvor det tænkes relevant. Som en del af projektet vil misbrugsbehandlerne derfor modtage kompetenceudvikling i forhold til dette nye element. Derudover vil projektet medføre et øget og mere koordineret samarbejde mellem Behandlingscenter Nordenfjord og blandt andet Familiehuset i Frederikshavn Kommune. På grund af det tværkommunale samarbejde om misbrugsbehandlingen i Behandlingscenter Nordenfjord, er ansøgningen koordineret med Hjørring Kommune. Hvis projektet gennemføres, tænkes der endvidere i en fælles projektorganisering, hvor projektlederne i Hjørring og Frederikshavn Kommune supplerer hinanden. Hvis Socialudvalget godkender projektet, vil der blive udarbejdet en fælles projektbeskrivelse for samarbejdet mellem Hjørring og Frederikshavn Kommune. Det er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger, at flere kommuner samarbejder om projektet, og Socialudvalget vil få projektbeskrivelsen til orientering, når den foreligger. Det er forventningen, at projektet omkring familieorienteret alkoholbehandling vil medføre, at der sker en øget koordinering på tværs af tilbud, hvilket vil medvirke til Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 18 af 25

19 at Frederikshavn Kommune kan tilbyde en helhedsorienteret og tværfaglig familieorienteret alkoholbehandling. Effekten af projektet vil derudover være, at Frederikshavn Kommune får et bredere behandlingstilbud, hvor et familieorienteret fokus kommer i spil i flere dele af behandlingen. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget godkender oprettelse af projektet vedrørende familieorienteret alkoholbehandling. Beslutning Socialudvalget den 4. februar 2015 Indstillingen godkendt. Fraværende: Pia Karlsen, Karl Falden. Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 19 af 25

20 8. Tilsynspolitik på fritvalgsområdet for 2015 Sagsfremstilling Resumé Fra 2012 har det været lovpligtigt for kommunerne at vedtage og offentliggøre en tilsynspolitik på hjemmehjælpsområdet. Tilsynspolitikken skal revideres og godkendes årligt, og tilsynspolitikken for 2015 skal således godkendes og offentliggøres primo Tilsynspolitikken for 2012 var udformet som en politik, der indeholdt nogle politisk fastlagte rammer for formål, fokuspunkter, metoder og aktører, som administrationen kunne tilrettelægge årets tilsyn ud fra. Politikken blev videreført i 2013 og 2014, og foreslås videreført i Åben sag Sagsnr: 11/10876 Forvaltning: CSSM Sbh: lald Besl. komp: SOU Fremstilling af sagen I 2013 og 2014 har det vist sig hensigtsmæssigt at have en tilsynspolitik, der fastlægger rammerne for tilsynet, men som ikke angiver, hvilke specifikke tiltag, der iværksættes. På denne måde bliver det muligt for Center for Social- og Sundhedsmyndighed at tilrettelægge tilsynet ud fra indkomne oplysninger, der peger i retning af særlige vigtige fokusområder. Socialudvalget har også i løbet af året mulighed for at udvælge særlige fokusområder, der findes hensigtsmæssige at undersøge nærmere. Tilsynet har bl.a. i 2013 omfattet en brugertilfredsundersøgelse, der viste, at modtagerne af både praktisk hjælp, personlig pleje og madservice generelt har en høj tilfredshed med de leverede ydelser. Her blev der altså ført tilsyn med kvaliteten i de ydelser, der leveres af leverandørerne. Dertil har der været iværksat systematiske revisiteringer af de borgere, der modtager praktisk hjælp og personlig pleje. Dette har primært været iværksat med henblik på at sikre, at borgerne får den rette mængde hjælp til de ydelser, borgeren har behov for. Revisiteringerne har sikret, at borgerne får den hjælp, som deres nedsatte funktionsniveau giver dem behov for. Dette er for det første sket direkte ved at en del borgere er blevet reguleret i den tildelte hjælp. For det andet er det indirekte sket ved, at leverandørerne er blevet mere opmærksomme på at vurdere og melde til visitationen, når borgerens funktionsniveau ændrer sig, så borgeren får behov mere eller mindre hjælp end den visiterede. Der er derudover gennemført undersøgelse af døgndækkende telefonnumre i Denne undersøgelse er fast, og den vil også blive gennemført i Ligeledes har der været iværksat en kontrolindsats på specifikke leverandørers forhold mellem vejtid, leveret tid og visiteret tid. Tilsynets elementer er udvalgt og gennemført på baggrund af løbende indkomne oplysninger om interessante fokusområder eller specifikke leverandører. Oplysningerne kommer fra klager, henvendelser, tidligere tilsynsaktiviteter og lignende. Det anbefales derfor, at tilsynspolitikken videreføres i den nuværende Socialudvalget - Referat februar 2015 Side 20 af 25

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 10. februar 2015 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28 Dagsorden Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. februar 2014 Tid 09:00 Sted ML 0.28 NB. Gæster: Kl. 9.30 Under pkt. 6 deltager socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard Kl. 12 Under pkt. 13 deltager centerchef

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder Referat Handicaprådet Ekstraordinært møde Dato 11. januar 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 15. maj 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Carsten Sørensen. Stedfortræder.

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 15. maj 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Carsten Sørensen. Stedfortræder. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 15. maj 2012 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende Carsten Sørensen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 8. maj 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. marts 2015 Tid 15:00 Sted Koktvedparken, Koktvedparken 1, Fr.havn NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Ordinært møde. Dato 23. februar 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27. NB. Jørgen Tousgaard deltog ikke i behandlingen af punkt 11 og 17.

Ordinært møde. Dato 23. februar 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27. NB. Jørgen Tousgaard deltog ikke i behandlingen af punkt 11 og 17. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 23. februar 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Jørgen Tousgaard deltog ikke i behandlingen af punkt 11 og 17. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Susanne Jensen, Irene

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Kommentarer fra administrationen

Kommentarer fra administrationen vedr. eventuelt udbud på visiteret indkøb af dagligvarer Høringssvar Område Vest Vi har følgende kommentarer til model 1: Set ud fra et borgerperspektiv er vores holdning, at der ved dette udbud vil kunne

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice Indholdsfortegnelse Centerrådet

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2014. Tid 15:00. Restaurant Møllehuset

Ordinært møde. Dato 3. december 2014. Tid 15:00. Restaurant Møllehuset Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 3. december 2014 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Restaurant Møllehuset Nyt punkt optaget på dagsordenen: Målrettet og fokuseret tilsyn på hjemmehjælpsområdet - godkendt.

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato 24. juni 2009 Tid 18:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Erik Janum (V)

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - Formand Lene W. Nielsen (A) - Næstformand Doris Børger (A) Tine Landin (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Ordinært møde. Dato 9. januar 2013. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Peter E. Nielsen. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 9. januar 2013. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Peter E. Nielsen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 9. januar 2013 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende Peter E. Nielsen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

REFERAT ÆLDRERÅDSMØDE

REFERAT ÆLDRERÅDSMØDE REFERAT ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 17. Juni 2015 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1B Fraværende: Jens Aage Andersen Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule Maj 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune KORA 22/1 Specialkonsulent fysioterapeut M.Sc. Annette Winkel Afdelingen for Rehabilitering Center for Kvalitet og Sammenhæng www.kk.dk Modeller for hverdagsrehabilitering

Læs mere

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune Projektbeskrivelse Projektets navn: Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune 1. Baggrund På grund af vigende efterspørgsel på ældre- og handicapboliger i Stevns Kommune er

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere