Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Journalnr maj 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 23. maj 2014 kl i Forbundshuset Mødet blev indledt med 2 temadrøftelser: De nye ledelseskrav - og grundlag v/ Chefkonsulent Susanne Madsen og Andreas Lindemann fra Rigspolitiets Koncern HR. POLARIS v/ Direktør Arne Gram og Birgitte Frost Nøhr fra Rigspolitiets Koncern IT. DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse af referater. 2. Introduktion af tillidsreformen som oplæg til august mødet. 3. OK Lederreformen. 5. Evaluering af moduluddannelsen. 6. Folkemødet på Bornholm. 7. Justitsministerens henvendelse angående numre på uniformer mv. 8. Synliggørelse af forbundets vision og mission. 9. Arbejdet i og omkring SU/CSU. 10. Popermo 11. Meddelelser. 26.

2 Ad 1: Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. Forbundsformand Claus Oxfeldt bød Hovedbestyrelsen velkommen til ordinært hovedbestyrelsesmøde, og rettede i den forbindelse en særlig velkomst til Ann-Marie Guldbæk (Domstolenes Tjenestemandsforening), der mødte som suppleant for Pia Brostrøm, Johan Kofod (Københavns Politiforening), der mødte som suppleant for John Dige og Henning Dyhr (Østjyllands Politiforening) der som gæst var inviteret til at overvære hovedbestyrelsesmødet. Henrik Schwarz (Bornholms Politiforening) deltog ikke i mødet og havde ikke mulighed for at lade sig supplere. Referat fra hovedbestyrelsesmøde 24. april 2014 til godkendelse. Ingen indsigelser modtaget. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde d. 24. april 2014 blev godkendt uden bemærkninger. Ad 2: Introduktion af Tillidsreformen som oplæg til august mødet (j.nr ). Forbundssekretær Poul-Erik Olsen orienterede om status på arbejdet med Tillidsreformen som omhandler udvikling og modernisering af den offentlige sektor, under anvendelse af de 7 principper for samarbejde mellem parterne på det offentlige arbejdsmarked. De syv principper kategoriseres således - Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater. - Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen. - Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar. - Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation. - Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker. - Ledelse og engagement skal fremme innovation. - Offentlig service skal inddrage borgernes ressourcer. Principperne skal fremme opgavevaretagelsen og kulturen med fokus på tillid og samarbejde. Der udsendes fra Politiforbundet et antal spørgeskemaer til politiforeningerne og frem mod augustmødet vil der ske central opsamling. I tilknytning til de udsendte spørgeskemaer udsendes der ligeledes relevant materiale. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig processen. 27.

3 Ad 3: OK15 (j.nr ). FORTROLIGT Indstillingsnotat er vedhæftet. Forbundsformand Claus Oxfeldt orienterede med udgangspunkt i køreplan for udtagelse og udveksling af krav OK-2015 og det fremlagte fortrolige indstillingsnotat, om status på arbejdet. Det fremlagte indstillingsnotat beskriver de strategiske overvejelser frem mod aftale- og overenskomstfornyelsen De fra politiforeningerne modtagne krav er søgt indskrevet i indstillingsnotatet. Efter en grundig drøftelse tilsluttede en enig Hovedbestyrelse sig det udfærdigede strategiske indstillingsnotat. Ad 4: Lederreformen (j.nr ). Sekretariatschef Stig Bertelsen og forbundssekretær Finn Moseholm orienterede om status på lederreformen, som aktuelt foregår på individuelt niveau. Der er indgivet høringssvar på andet hold afskedigede kollegaer (42 vicepolitikommissærer med bedømmelsen egnet ). Rigspolitiet har fejlagtigt på maj lønnen overført en afskediget vicepolitikommissær på overgangsordningen. Rigspolitiet erkender det er en fejl og pågældende kommer tilbage på juli lønnen. Der afholdes evalueringsmøde med Rigspolitiet d. 29. august 2014 i forhold til bemandingsprocessen og frem mod dette udsendes skematiske spørgsmål til politiforeningerne, som i den forbindelse skal fremsende lokale betragtninger herom. Hovedbestyrelsen drøftede status på lederreformen, hvorefter orienteringen blev taget til efterretning. Ad 5: Evaluering af moduluddannelsen (j.nr ). Bilag er vedhæftet. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Olsen orienterede om status på evalueringen af moduluddannelsen, idet der henvises til den udsendte foreløbige evaluering af moduluddannelsens implementering i politikredsene, som er udfærdiget på grundlag af det fra politiforeningerne modtagne materiale. Der er modtaget modsatrettede tilbagemeldinger og der påvises flere områder/emner, der skal arbejdes videre med. 28.

4 Den foreløbige evaluering fremsendes til Politiskolen og Politiskolens elevråd. Resultatet af evalueringen drøftes i relevante samarbejdsfora. Hovedbestyrelsen tog den anførte proces til efterretning. Ad 6: Folkemødet på Bornholm (j.nr ). Annonce er vedhæftet. Forbundsformand Claus Oxfeldt orienterede om tilrettelæggelsen af Politiforbundets deltagelse på Folkemødet på Bornholm i dagene juni 2014, idet der foreligger et endeligt program, hvor Politiforbundet har 2 arrangementer tilmeldt. Kommer politiet, når du kalder? med politisk deltagelse i panelet og Politi og presse er vi vores ansvar bevidst?, med journalistisk og politiledelsesmæssig deltagelse i panelet. Der er entreret med 2 erfarne ordstyrere, Miki Mistrati, Ekstra Bladet og Omar Marzouk, Stand-up komiker. Hovedbestyrelsen havde, som inspiration til formandsskabet, en generel drøftelse om status på den aktuelle situation i politiet samt borgernes ændrede forventninger og syn på politiet. Hovedbestyrelsen anmodes om at fremsende input til anvendelse ved de 2 arrangementer på Folkemødet. Ad 7: Justitsministerens henvendelse angående numre på uniformer mv.(j.nr ). Forbundsformand Claus Oxfeldt orienterede om, at der ikke er ændret i den politiske holdningstilkendegivelse omkring anvendelse af numre på uniformer. Politiforbundet kan fortsat kun acceptere anvendelse af nummerering i forbindelse med større aktioner. Næstformand Claus Hartmann og forbundssekretær Flemming Olsen indgår i en dertil nedsat arbejdsgruppe, som afholder det første møde med Rigspolitiet d. 15. juni Hovedbestyrelsen tilsluttede sig den anførte proces. 29.

5 Ad 8: Synliggørelse af forbundets vision og mission (j.nr ). 3 bilag med eksempler er vedhæftet. Sekretariatschef Stig Bertelsen orienterede om status på arbejdet med synliggørelse i hverdagen af Politiforbundets vision og mission, hvor de 3 vedtagne nøgleord Indsigt, Udsyn og Fremsyn indgår i layoutet på brevpapir m.v. Hovedbestyrelsen vedtog det fremlagte forslag med Politiforbundets gennemgående logo jfr. designmanualen og med Politiforeningernes navn i bordeaux rød. Ad 9: Arbejdet i og omkring SU/CSU (j.nr ). Forbundsformand Claus Oxfeldt henledte opmærksomheden på muligheden for i højere grad at udnytte værdien af anvendelsen af såvel de lokalt nedsatte samarbejdsudvalg (SU) som Rigspolitichefens Centrale Samarbejdsudvalg (CSU) i tilknytning til drøftelser og markering af lokale sager. Det indstilles til, at foreningerne skal fremsende referater fra de lokale SU-møder i lighed med aftalen om fremsendelse af lokale bestyrelsesreferater fra politiforeningerne. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig indstillingen. Ad 10: Popermo (j.nr ). Forbundsformand Claus Oxfeldt orienterede om, at formanden for Popermo`s bestyrelse, tidligere forbundskasserer Ole Weis, træder ud af bestyrelsen i foråret 2015 og at der dermed skal udpeges en ny repræsentant for Politiforbundet. Forhandlingsudvalget ønsker i den forbindelse at prioritere samarbejdet med Popermo, hvorfor næstformand Claus Hartmann indstilles til bestyrelsen. Endvidere indstilles økonomichef Steen Vedsted Sørensen og forbundssekretær Flemming Olsen til Styregruppen. Hovedbestyrelsen fulgte indstillingen. 30.

6 Ad 11: Meddelelser. Forbundsformand Claus Oxfeldt havde følgende meddelelser: Der blev givet en orientering om status på DUP-ens forslag om mægling i klagesagsbehandlingen, idet der d.d. har været afholdt møde med direktør Kirsten Dyrman (DUP), ligesom det forventes indkaldt til nyt møde mellem DUP, Rigspolitiet og Politiforbundet. Der blev ligeledes givet en orientering fra FTF Repræsentantskabsmøde, der blev afholdt d. 15. maj 2014, hvor der havde været fokus på fastholdelse af medarbejdere i det offentlige kontra det private arbejdsmarked samt udfærdigelsen af en brochure Vækst i samfundet. Der blev endvidere orienteret fra Grønlands Politiforenings generalforsamling, der blev afholdt i Kangerlussuaq i dagene fra d maj 2014, herunder særligt - Formand Finn Jeppesen blev genvalgt. - Næstformand Jesper Fleischer blev genvalgt. - Der er generelt store udfordringer omkring skimmelsvamp i politiets bygninger. - Ikke anmeldte arbejdsskadesager i politikredsen. - Udfordringer med implementeringen af POL-PAI. Forhandlingsudvalgsmedlem Niels Hedeager havde følgende meddelelser: I tilknytning til Facility Management afholdes det næste møde med COOR d. 18. juni 2014, hvorfor nye input modtages fra politiforeningerne. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Jensen havde følgende meddelelser: Der har været afholdt møde i TR-uddannelsesudvalget, hvorfra der blev orienteret om, at projektet med at etablere en ny TR-uddannelse er sat på stand by frem til en nærmere afklaring af fremtidig tjenestefrihed til organisationsarbejde. Der planlægges med etablering af følgende kurser - TR-G-2 for tillidsrepræsentanter og suppleanter i uge 44/ TR-X-Leder/Tillidsmand for CPI og foreningsformænd d november I tilknytning til Studiekredsudvalget, blev der orienteret om, at der blev afholdt evaluering af dette års studiekreds d. 22. maj 2014, herunder var der en drøftelse af eventuelle emner til næste års studiekredsafvikling. Udvalget arbejder videre med et forslag om det kommende års emne evt. ville kunne blive Samarbejde med udgangspunkt i den enkelte kollega og dennes leder. 31.

7 Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Olsen havde følgende meddelelser: Der har været afholdt møde i Rigspolitiets Personale Politiske Udvalg (PPU) d. 13. maj 2014, hvorfra der blev givet en orientering, herunder særlig om følgende emner - Sygefravær er faldet fra 10,6 sygedage pr. medarbejder i 2007 til 8,7 dage i Der arbejdes videre med et sygefraværskoncept, som bygger på erfaringerne fra Sydsjælland og Lolland-Falster Politi, hvor det registrerede sygefravær i 2013 var 5,7 sygedage. - Stress hvor der arbejdes med synliggørelse og yderligere implementering af Vejledning herom. - MUS/LUS-samtalernes frist er udskudt til august måned Uddannelse, hvor der d. 11. juni 2014 afholdes orienteringsmøde for politikredsenes HR-konsulenter angående 2 uddannelsesforløb rettet mod Opkvalificering af PG-uddannede til bachelorniveau og Generelt kompetenceløft af PG-uddannede der ikke ønsker bachelorniveau. - Alkoholbehandling. - Anvendelse af politiets IT-systemer via smartphones m.v. i fritiden, hvor også Rigspolitiet har modtaget henvendelse fra politikredsene, hvorfor Politiforbundet vil udarbejde en redegørelse med konkrete problemstillinger, som kan danne rammen om det videre arbejde om udarbejdelse af en politik på området. Der blev givet en orientering fra et følgegruppemøde i tilknytning til Serviceeftersyn af servicecentrene, som blev afholdt d. 14. maj 2014, idet dataindsamling samt besøg og interview i politikredsene er afsluttet. Der er iværksat en analysefase, som skal afstedkomme en to be rapport, der skal afleveres d. 2. juni 2014, hvorfor der først vil ske en offentliggørelse af anbefalingerne efter sommerferien. Hovedbestyrelsesmedlem Michael Bergmann Møller havde følgende meddelelse: Københavns Politis ledelse er indgået i en positiv dialog med politiforeningen i tilknytning til at løse de mange udfordringer ved anvendelsen af POLVAGT. Ledelsen har meddelt, at der nedsættes en projektorganisation med henblik på, at der i alle enheder kan findes en tilfredsstillende tjenesteplanlægning på kort og på lang sigt, hvilket findes meget tilfredsstillende. 32.

8 Forbundsformand Claus Oxfeldt konstaterede derefter, at der ikke var yderligere indlæg til dagsordenen og afsluttede derefter mødet. Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes som fysisk møde d. 26. juni 2014 kl i forbundshuset. For referat Svend-Erik Jakobsen 33.

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01017 7. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 18. december 2013 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00699 3. november 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 0930-1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00085 18. februar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 11. februar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00064 24. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 27. februar 2015 kl. 1200 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00065 10. marts 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. - 18. marts 2015 på Sinatur Hotel Storebælt DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01116 20. januar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 15. januar 2015 kl. 1000 1530 i Forbundshuset Mødet blev indledt med en temadrøftelse: Klaus

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00306 2. juli 2013 Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 26. juni 2013 kl. 1000 i forbundshuset. DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes m.v. 2. Forslag til projektorganisering

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference)

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl Ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013.

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Mødet afholdt onsdag d. 18. september 2013 i tidsrummet fra kl. 1000 1445 i Politiets Fellesforbunds lokaler, Møllergata 39, N-0179, Oslo. Tilstede

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole Aalborg Handelsskole Personalepolitik Aalborg Handelsskole Indholdsfortegnelse Aalborg Handelsskoles personalepolitik - forord... 3 Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik... 4 Værdigrundlag...

Læs mere

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004.

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. HBM/21/6/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Solvejg Pedersen Lena Olsen Lise Hansen

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Fængselsforbundet i Danmark

Fængselsforbundet i Danmark Fængselsforbundet i Danmark Ekstraordinær kongres den 15. april 2010 på Hotel Nyborg Strand 1 Indholdsfortegnelse Punkt 1: Mødets åbning... 3 Delegerede til kongressen... 3 Forbundsformandens åbningstale...

Læs mere

nr. 05 2013 dansk politi Tag en politiuddannelse og få en bachelor oven i hatten

nr. 05 2013 dansk politi Tag en politiuddannelse og få en bachelor oven i hatten nr. 05 2013 dansk politi Tag en politiuddannelse og få en bachelor oven i hatten Lederen Af Claus Oxfeldt, forbundsformand Vi skal udvikle vi skal have indflydelse Rigspolitiet 2013 er meget langt fra

Læs mere

FTF Region Syddanmark Årsmøde d 20/11-2013 ***

FTF Region Syddanmark Årsmøde d 20/11-2013 *** Region Syddanmark Årsmøde i FTF Region Syddanmark: Som meddelt organisationer og kontaktadresser afholdes Årsmødet: Onsdag d. 20. november 2013 kl. 16 30 20 00 Hotel Scandic Kolding, Kokholm 2, Kolding

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Roskilde d.19.12.2013 Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 16. december 2013 kl. 9.00 13.00 Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokalet 1. sal. Tilstede:

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole

Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole LEJRE LÆRERFORENING Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole Skriftlig beretning Den skriftlige beretning er udarbejdet af Kredsstyrelsen, vedtaget

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere