Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service. Begrebsarbejde til Tilbudsportalen. Manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service. Begrebsarbejde til Tilbudsportalen. Manual"

Transkript

1 Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service Begrebsarbejde til Tilbudsportalen Manual Marts 2007

2

3 Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service Manual Marts 2007

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Lovhjemmel Sigte med manualen Læsevejledning 3 2. Sociale indsatser omfattet af Tilbudsportalen 4 3. Forståelse af målgrupper Definitionsarbejdet Begrebsstruktur for målgrupper, liste Begrebssytem for målgrupper, relationer Definitioner på målgrupper Funktionsevnenedsættelse Funktionsnedsættelse Socialt problem Forståelse af tilbud Begrebsstruktur for tilbud, liste Definitioner på tilbud Forståelse af ydelser Begrebsstruktur for ydelser, liste Definitioner på ydelser Fordele og ulemper ved begrebssystemet Oversigt over fordele og ulemper ved begrebssystemet Udvidelse af Tilbudsportalen med ældreområdet Baggrund Præsentation af Fælles sprog Fælles sprog I Vurdering af faglig integritet og implementerbarhed Fælles sprog II Vurdering af faglig integritet og implementerbarhed 42 II

5 1. Indledning 1.1. Lovhjemmel I Serviceloven angives det i 14, stk. 4: at der skal etableres en Tilbudsportal. Endvidere fremgår det af 7-8, at myndigheden har pligt til at godkende og indberette tilbud som gives i henhold til Serviceloven 1. Ifølge lovbekendtgørelsen om Tilbudsportalen er følgende sociale indsatser omfattet af portalen 2 : 1. SEL 32, Særlige dagtilbud. 2. SEL 36, Særlige klubtilbud. 3. SEL 67, stk. 1-3, Døgninstitutioner med mulighed for ambulant behandling (stk. 1) og sikrede døgninstitutioner (stk. 3). 4. SEL 101, Behandlingstilbud - stofmisbrugere. 5. SEL 103, Beskyttet beskæftigelse. 6. SEL 104, Aktivitets- og samværstilbud. 7. SEL 107, Midlertidigt botilbud. 8. SEL 108, Permanent botilbud. 9. SEL 109, Midlertidigt botilbud (krisecentre). 10. SEL 110, Midlertidigt botilbud. 11. SEL 142, stk. 1, 4 og 5, Plejefamilier, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder og opholdssteder. 12. SUL 141, Behandlingstilbud alkoholmisbrugere. 13. ABL 105, stk.2 og 115, stk. 2 og 4, Almene ældreboliger oprettet for handicappede. 7 i bekendtgørelsen beskriver ligeledes de rammer, inden for hvilke de enkelte tilbud skal beskrive deres indsats. 1. Organisatoriske forhold 1.1. Tilbuddets målgruppe 1.2. Tilbuddets juridiske grundlag 1.3. Tilbuddets navn og adresse 1.4. Etableringsår 1.5. Ejerform 1.6. Vedtægter og lignende 1.7. Indberettende/godkendende myndighed 2. Antal pladser i tilbuddet specificeret på pladstype og målgruppe 3. Ydelser, behandlingsmetoder og værdigrundlag 3.1. Hovedydelse og delydelser i tilbuddet og ydelsernes lovgrundlag 3.2. Behandlingsmetoder og pædagogik mv Værdigrundlag 4. Takst for tilbuddet/hovedydelse og delydelser 5. Personaleforhold 5.1. Leder af tilbuddet 5.2. Antal ansatte 5.3. Lederens og de ansattes uddannelsesbaggrund og nuværende kompetencer 5.4. Antal frivillige 1 1 Lov om social service, nr. 573 af 24. juni Bekendtgørelse om Tilbudsportalen, Bekendtgørelse nr. 0 af 10. marts 2006

6 6. Fysiske forhold 6.1. Beliggenhed, fysiske rammer mv Handicaptilgængelighed 6.3. Handicapindretning 6.4. Faciliteter til medfølgende børn 7. Sammensætningen af bruger-, beboer-, pårørende- eller forældreråd 8. Brugerbetaling (husleje og serviceydelser) 9. Samarbejdsrelationer, herunder til andre sektorer 10. Evalueringer af tilbuddet 11. Særlig specialrådgivningsenhed beliggende i tilknytning til tilbuddet, herunder om der er indgået kontrakt med VISO. Imidlertid er der jf. 9 undtagelser for egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder og plejefamilier Sigte med manualen Denne manual beskæftiger sig udelukkende med tre delelementer i tilbuddet. Det er (i) hvilke målgrupper tilbuddet henvender sig til, (ii) tilbuddets art og (iii) hvilke ydelser tilbuddet indeholder. Disse elementer er nærmere defineret som følgende: i Målgrupper: person/gruppe af personer, som en indsats rettes mod ii Tilbud: fysisk/organisatorisk ramme inden for hvilken ydelser leveres iii Ydelser: indsats, der iværksættes over for en borger I Tilbudsportalen sondrer man mellem to typer ydelser: a. Hovedydelse: ydelse, der udgør den primære indsats over for borgeren b. Delydelse: ydelse, der kan leveres i forbindelse med en hovedydelse Formålet med denne manual er at fremlægge de centrale overvejelser bag den valgte begrebsstruktur, som den anvendes i Tilbudsportalen p.t., samt at beskrive og definere de enkelte begreber. Derudover introduceres kategorisystemet Fælles Sprog med henblik på at vurdere, om det kan anvendes i forbindelse med den forestående udvidelse af Tilbudsportalen til også at omfatte ældreområdet De oplysninger, kommunalbestyrelser indberetter om plejefamilier efter 3, stk. 1, nr. 8, skal alene omfatte: 1) Antal godkendte plejefamilier. 2) Antal pladser i plejefamilier. 3) Hvilke målgrupper plejefamilierne er godkendt til at modtage. 4) Indberettende/godkendende myndighed. Stk. 2. De oplysninger, kommunalbestyrelser indberetter om egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder efter 3, stk. 1, nr. 8, skal alene omfatte: 1) Adresse. 4) Kontaktperson i godkendende kommune. 5) Godkendelse/driftsoverenskomst givet/indgået den dd/mm/åååå. 2

7 1.3. Læsevejledning I kapitel 1 beskriver vi de paragraffer i Serviceloven som Tilbudsportalen omhandler. Kapitel 2 redegør for de sociale indsatser, der er omfattet af Tilbudsportalen. Kapitel 3 indeholder en systematisering af målgrupperne omfattet af portalen, herunder definitioner af de enkelte kategorier (hoved- og underkategorier) for hhv. voksne med handicap, udsatte voksne og børn og unge (udsatte og børn med handicap). I kapitel 4 præsenteres systematiseringen af tilbud omfattet af portalen, herunder definitioner af de enkelte kategorier (hoved- og underkategorier) for hhv. dagtilbud, døgntilbud og ambulante behandlingstilbud. Kapitel 5 indeholder systematisering af samt definition på ydelser (hoved- og underkategorier) i de tilbud, som er omfattet af Tilbudsportalen. I kapitel 6 redegøres der for fordele og ulemper forbundet med den valgte begrebsstruktur. I kapitel 7 redegøres der for Fælles Sprog med henblik på at skabe et fælles udgangspunkt for arbejdsgruppens arbejde med udvidelsen af Tilbudsportalen til også at omfatte ældreområdet. 3

8 2. Sociale indsatser omfattet af Tilbudsportalen Ifølge lovteksten i den ny servicelov ydes indsatsen i form af tilbud, der afgrænser målgrupper og ydelser. Disse fremgår af nedenstående tabel: Tabel 0-1 Oversigt over lovteksten for ydelser som indeholdes i Tilbudsportalen 4 Lovhjemmel SEL 32 SEL 36 SEL 67, stk. 1-3 SEL 101 SEL 103 Lovtekst Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling mv., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud, jf. 20 og 21. Stk. 2. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om forældrebestyrelser i særlige dagtilbud. Stk. 3. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om beregning af tilskud og egenbetaling for ophold i de særlige dagtilbud. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige klubtilbud til større børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling mv., der ikke kan dækkes gennem deltagelse i et af de tilbud, der er nævnt i 33. Stk. 2. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om beregning af tilskud og egenbetaling for ophold i de særlige klubtilbud. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser på døgninstitutioner for børn og unge, som på grund af sociale eller adfærdsmæssige problemer har behov for at blive anbragt uden for hjemmet. Kommunalbestyrelsen skal herunder sørge for, at der på institutionerne er det nødvendige antal pladser og mulighed for ambulant behandling. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser på døgninstitutioner for børn og unge, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for at blive anbragt uden for hjemmet. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser på sikrede døgninstitutioner. Stk. 4. Døgninstitutioner kan oprettes og drives af en kommune, jf. 4, af en region, jf. 5, eller som selvejende institutioner, som kommunalbestyrelsen eller regionsrådet indgår aftale med. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Stk. 4. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. Stk. 5. Retten til at vælge efter stk. 3 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer. 4 Lov om social service, LOV nr. 573 af 24/06/2005 gældende efter , samt Sundhedsloven, LOV nr. 546 af 24/06/2005 (Gældende) 4

9 5 SEL 104 SEL 107 SEL 108 SEL 109 SEL 110 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold 1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og 2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Stk. 2. Personer, som modtager tilbud efter stk. 1, og som ønsker at flytte til en anden kommune, har ret til et tilsvarende tilbud i en anden kommune. Det er en forudsætning, at den pågældende opfylder betingelserne for at blive optaget i både fraflytningskommunen og tilflytningskommunen. Stk. 3. Retten til frit valg efter stk. 2 omfatter ret til, at ens ægtefælle, samlever eller registrerede partner fortsat kan indgå i husstanden. Hvis en person ønsker, at en ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat skal indgå i husstanden, skal det tilbud, der gives efter stk. 1, være egnet til to personer. Hvis den pågældende person med handicap eller sindslidelse, jf. stk. 2, dør, har den efterlevende person ret til at blive boende. Stk. 4. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om betingelserne for at få tilbud om boform efter stk. 2. Stk. 5. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om pligt for en region eller en eller flere kommuner til at modtage personer med bopæl på Færøerne og personer med bopæl i Grønland i boformer, der er omfattet af stk. 1. Stk. 6. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om særlige sikkerhedsforanstaltninger i boformer, der er omfattet af stk. 1, og om pligt for en region eller en eller flere kommuner til at modtage personer i de boformer, der er omfattet af stk. 1, når disse personer 1) efter retskendelse skal underkastes mentalundersøgelse, 2) i henhold til dom eller kendelse skal anbringes i en boform for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller undergives tilsyn, herunder med mulighed for administrativ anbringelse, eller 3) som vilkår for tiltalefrafald eller prøveløsladelse skal anbringes i en boform for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller undergives tilsyn, herunder med mulighed for administrativ anbringelse. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte. Stk. 2. Optagelse i boformen kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om optagelse. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Stk. 2. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om optagelse.

10 SEL 142, stk. 1, 4 og 5 SUL 141 ABL 105, stk. 2 Plejefamilier for børn og unge skal være godkendt som generelt egnede af kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune. Stk. 2. Netværksplejefamilier skal være godkendt som konkret egnede i forhold til et bestemt barn eller en bestemt ung af kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune. Stk. 3. Den kommunalbestyrelse, der godkender, jf. stk. 1 og 2, skal i forbindelse med godkendelsen sørge for, at plejefamilien deltager i et kursus i at være plejefamilie. Stk. 4. Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder, hvor den unge selv råder over sin egen bolig, skal være godkendt som generelt egnede af kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune. Stk. 5. Opholdssteder for børn og unge skal være godkendt som generelt egnede af kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune. Stk. 6. Afgørelser efter stk. 1-5 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 7. Netværksplejefamilier godkendt efter stk. 2 skal have dækket deres omkostninger i forbindelse med barnets eller den unges ophold og kan efter en konkret vurdering få hel eller delvis hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt. Stk. 8. Socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte satser for godtgørelse af udgifter til kost og logi i forbindelse med opholdet og for beregning og regulering af tabt arbejdsfortjeneste efter stk. 7. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser mv., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. Kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger. Stk. 2. Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være byg- og driftsherre af almene ældreboliger, der tilvejebringes med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. ABL 115, stk. 2 og 4 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne agtes etableret, kan på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til kommunale almene ældreboliger og til selvejende institutioner, jf. dog 116, stk. 2 til etablering af almene ældreboliger, der etableres ved 1) nybyggeri, 2) ombygning eller erhvervelse med efterfølgende ombygning af eksisterende ejendomme. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor et amtsråd agter at etablere amtskommunale almene ældreboliger, der indrettes særligt med henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til disses etablering ved 6

11 1) nybyggeri, 2) ombygning eller erhvervelse med efterfølgende ombygning af eksisterende institutioner, som er etableret efter den tidligere bistandslovs 112. Tilbudsportalen dækker således ikke alle de foranstaltninger, der er hjemmel for i Serviceloven. Den dækker udelukkende de tilbud, som gives med hjemmel i ovenstående 13. Herudover råder de kommunale myndigheder over en række indsatstyper i deres tilbudsvifte, som ikke er omfattet af Tilbudsportalen. Eksempler herpå er en række forebyggende foranstaltninger for sårbare børn og unge, støttekontaktpersonordninger for sindslidende eller hjælpemiddelområdet for personer med nedsat funktionsevne. 3. Forståelse af målgrupper Helt overordnet omfatter Tilbudsportalen tre målgrupper: (i) personer med nedsat funktionsevne, (ii) socialt udsatte og (iii) børn/unge (udsatte og børn med handicap). Denne målgruppeinddeling er imidlertid ikke tilstrækkelig præcis til at finde frem til det rette tilbud eller ydelser som matcher personens behov. Fx vil det ikke være muligt at finde direkte frem til et tilbud for en ung person på 15 år med et misbrugsproblem og tilknytningsforstyrrelser. Derfor er der behov for en mere præcis målgruppeklassifikation. Begrebet familie indgår som målgruppe i Tilbudsportalen på linje med person. I et sådant tilfælde tages der udgangspunkt i den person i familien, som er primær bærer af problemet. Således tages der udgangspunkt i én person, men indsatsen iværksættes over for hele familien 5 Boks 1 - Definition af målgruppe Begreb: målgruppe Definition: person/gruppe af personer, som en indsats rettes mod I målgruppeklassifikationen i Tilbudsportalen har vi defineret en række problemer, som er udtømmende i forhold til de indsatser, som kan rettes mod personer med benævnte problemer. Målgruppeklassifikationen er en samling af de problemer, som kan være relevante for Tilbudsportalens tre overordnede målgrupper. Med den hjemmel der er i Serviceloven, er der generelt tre relevante parametre for at identificere forskellige målgrupper; (i) alder, (ii) funktionsnedsættelse, (iii) socialt problem Det skal bemærkes at begrebet målgruppe ikke indgår i begrebssystemet som sådan. Derfor er det heller ikke defineret i relation til de øvrige begreber. 6

12 3.1. Definitionsarbejdet De målgrupper, som er omfattet af Tilbudsportalen, er indarbejdet i ét samlet begrebssystem. Alternativt kunne man operere med tre separate begrebssystemer, ét for nedsat funktionsevne, ét for socialt udsatte og ét for børn og unge (med handicap eller udsatte). Den primære fordel ved et integreret system er, at redundans undgås, og at systemet derved bliver mere overskueligt og brugervenligt. Begrebssystemet for målgruppeklassificeringen er udarbejdet på en række principper: 1. Udgangspunkt i problem (ikke i symptom, årsag eller virkning) 2. Kombinationsmulighed. 3. Redundans bør undgås. Vedrørende punkt 1, tager vi udgangspunkt i problem snarere end i diagnose af 3 grunde Fleksibiliteten øges væsentligt både for den, som søger information og for leverandøren. Risikoen for en ikke-udtømmende liste elimineres, Listen bliver væsentligt mere overskuelig. Under punkt 3.2 og 3.3. er begrebssystemet for Tilbudsportalens målgrupper stillet op henholdsvis på listeform og i et diagram. Langt den overvejende del af relationerne i begrebssystemet er såkaldte generiske relationer, hvor underbegreberne er typer af overbegrebet 7. De eneste begreber, som ikke har en generiske relation, er funktionsnedsættelse og socialt problem, hvor relationen til begrebet person er associativ. En associativ relation er en relation, som behøver nærmere semantisk specifikation. I nærværende tilfælde kan relationen siges at være possessiv med betydningen har. Definitionerne i nærværende tekst er udarbejdet efter analysemetoden, som anbefales for begrebsarbejde 8. Analysemetoden foreskriver, at begrebernes definition indledes med nærmeste overbegreb suppleret med de træk, der adskiller begrebet fra sideordnede begreber. Jævnfør princippet om at undgå redundans er målgruppen børn/unge ikke oprettet som et selvstændigt begrebssystem ud fra en betragtning om, at en person, uanset alder, kan have samme kombinationer af problemer på listen. Der er en associativ relation mellem person/familie og begrebet aldersgruppe med betydningen 'tilhører'. Ligeledes er der en associativ forbindelse mellem person/familie og funktionsevnenedsættelse med betydningen 'har'. Således identificeres målgruppen som en person/familie, der tilhører en aldersgruppe og har en eller flere funktionsevnenedsættelser. 7 Se Bodil Nistrup Madsen (1999), Terminologi 1: Principper og metoder, København: Gads Forlag. 8 Se Bodil Nistrup Madsen (1999), Terminologi 1: Principper og metoder, København: Gads Forlag. 8

13 Det er valg at benytte ICFs overordnede begreb funktionsevnenedsættelse som udgangspunkt for målgruppeklassifikationen. 9 Afledt deraf har vi konstrueret en begrebsstruktur for målgrupper med følgende over- og underbegreber. 3.2 Begrebsstruktur for målgruppe, liste 0. Aldersgruppe 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år år år år år år år år år år Funktionsnedsættelse 1.1 Fysisk Hørelse Kommunikation Mobilitet Syn 1.2. Psykisk Intellektuel/kognitiv forstyrrelse Demens Hjerneskade Udviklingsforstyrrelse ADHD Autismespektret Udviklingshæmning Kommunikation 9 9 WHO:ICF, International Klassifikation af Funktionsevne og Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand.

14 Sindslidelse Angst Depression Forandret virkelighedsopfattelse Personlighedsforstyrrelse Spiseforstyrrelse 2. Socialt problem 2.1. Adfærd Indadreagerende Udadreagerende Selvskadende 2.2. Hjemløshed 2.3. Kriminalitet Ikke personfarlig Personfarlig 2.4. Misbrug Alkohol Stof 2.5. Prostitution 2.6. Særlige grupper Problemer begrundet i forældres forhold Seksuelt krænkende Seksuelt krænket Tilknytningsforstyrrelse Voldsramt Rækkefølgen er alfabetisk og således ikke udtryk for en prioritering. Det forholder sig heller ikke sådan, at der i begrebet særlige grupper ligger en vurdering af disse som mere vigtige end andre. 10

15 3.3. Begrebssystem for målgrupper, relationer 0 år år 1 år år Begrebsapparatet bag tilbudsportalens målgruppeklassifikation Person/familie Kriminalitet Hjemløshed Personfarlig Ikke personfarlig 2 år år 3 år år 4 år år tilhører har Funktionsevne Misbrug Alkohol Stof 5 år år Aldersgruppe Funktionsnedsættelse Funktionsevnenedsættelse Socialt problem Adfærd Prostitution Udadreagerende Indadreagerende Selvskadende 85+ Fysisk funktionsnedsættelse Psykisk funktionsnedsættelse Særlige grupper Voldsramt Seksuelt krænket Mobilitet Syn Hørelse Kommunikation Sindslidelse Intellektuel/ kognitiv forstyrrelse Seksuelt krænkende Tilknytningsforstyrrelse Spiseforstyrrelse Angst Depression Forandret virkelighedsopfat telse Personlighedsforstyrrelse Udviklingsforstyrrelse Udviklingshæmning Demens Hjerneskade Problem begrundet i i forældres forhold Autismespektret ADHD I de efterfølgende afsnit ses definitionerne på de over- og underbegreber, som er anvendt i begrebsstrukturen for målgrupper. 3.4 Definitioner på målgrupper Funktionsevnenedsættelse Boks 2 - Definition af funktionsevnenedsættelse Begreb: funktionsevnenedsættelse Definition: overordnet begreb for tab eller nedsættelse af kropslige funktioner eller strukturer og begrænsninger i aktiviteter eller deltagelse 11 Kommentar: Termen angiver de negative aspekter af samspillet mellem et individ (med en given helbredstilstand) og individets kontekstuelle faktorer (omgivelsesfaktorer og personlige faktorer).

16 Funktionsnedsættelse Termen funktionsnedsættelse er valgt som overbegreb for en række typer af funktionsnedsættelse. Boks 3 Definition af funktionsnedsættelse Begreb: funktionsnedsættelse Synonym: handicap Definition: funktionsevnenedsættelse, der skyldes problemer i kroppens funktioner eller kroppens anatomi, som fx en væsentlig afvigelse eller mangel Kommentar: Kroppens funktioner er de fysiologiske funktioner i kroppens systemer inkl. psykologiske funktioner. Vi har valgt at operere med underbegreberne fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, dels fordi disse begreber vækker genkendelighed, dels fordi de anvendes i Serviceloven. Boks 1 Fysisk funktionsnedsættelse Begreb: fysisk funktionsnedsættelse Synonym: fysisk handicap Definition: funktionsnedsættelse, der skyldes legemlig begrænsning Boks 2 Syn Begreb: syn Definition: fysisk funktionsnedsættelse, der begrænser en persons synsskarphed, synsfelt og/eller synskvalitet I denne kategori medregnes kun synsnedsættelse i et sådant omfang, at problemet stiller krav til tilbuddets indretning, ydelsens karakter og/eller personalets kompetencer. Boks 3 Hørelse Begreb: hørelse Definition: fysisk funktionsnedsættelse, der begrænser en persons opfattelse af lyd 12

17 Som ovenfor medregnes der i denne kategori kun hørenedsættelse i et sådant omfang, at problemet stiller krav til tilbuddets indretning, ydelsens karakter og/eller personalets kompetencer. Boks 4 Kommunikation 10 Begreb: kommunikation Definition: fysisk funktionsnedsættelse, der bevirker, at en person har problemer med at forstå og/eller frembringe meddelelser Bemærk at begrebet kommunikation også optræder som en type af psykisk funktionsnedsættelse. Boks 5 Mobilitet Begreb: mobilitet Definition: fysisk funktionsnedsættelse, der bevirker, at en person er begrænset i muligheden for at bevæge sig uden brug af hjælpemiddel Boks 6 Psykisk funktionsnedsættelse Begreb: psykisk funktionsnedsættelse Synonym: psykisk handicap Definition: funktionsnedsættelse, der skyldes mentale problemer eller den mentale udvikling Boks 7 Sindslidelse Begreb: sindslidelse Definition: psykisk funktionsnedsættelse, der viser sig ved forstyrrelser i adfærd og tanke-, følelses-, stemnings- og fantasilivet Begrebet findes i ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) fra WHO (d310-d399). Det bemærkes, at begrebet optræder som underbegreb til både fysisk funktionsnedsættelse og psykisk funktionsnedsættelse.

18 Boks 8 Spiseforstyrrelse Begreb: spiseforstyrrelse Definition: sindslidelse, der bevirker et afvigende spisemønster Boks 9 Angst Begreb: angst Definition: sindslidelse, der bevirker en følelse af frygt, uden at det er muligt at identificere en umiddelbar årsag Boks 10 Depression Begreb: depression Definition: sindslidelse, der bevirker en markant, vedvarende følelse af tristhed, håbløshed og handlingslammelse Boks 11 Forandret virkelighedsopfattelse Begreb: forandret virkelighedsopfattelse Definition: sindslidelse, der kommer til udtryk i en virkelighedsopfattelse, der udgør en væsentlig afvigelse fra accepterede statistiske normer Kommentar: Begrebet dækker over skizoide/psykotiske tilstande Boks 12 Personlighedsforstyrrelse Begreb: personlighedsforstyrrelse Definition: sindslidelse, der bevirker en forstyrrelse i evnen til at forholde sig til andre mennesker, herunder især i stabiliteten i forhold til andre Kommentar: Begrebet dækker over borderline, psykopati og karakterafvigelser. 14

19 Boks 13 Intellektuel/kognitiv forstyrrelse 11 Begreb: intellektuel/kognitiv forstyrrelse Definition: psykisk funktionsnedsættelse, der afstedkommer begrænsning i overordnede mentale funktioner Boks 14 Udviklingshæmning Begreb: udviklingshæmning Definition: intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der er karakteriseret ved langsom eller manglende udvikling, enten inden for bestemte områder af psyken eller mere generel mental retardering Boks 15 Udviklingsforstyrrelse Begreb: udviklingsforstyrrelse Definition: intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der er kendetegnet ved en dysfunktion/nedsat funktion i hjernen, enten medfødt eller som følge af arvelige forhold eller forhold under graviditeten eller fødslen, fx autisme eller ADHD Boks 15-1 Autismespektret Begreb: autismespektret Definition: udviklingsforstyrrelse, der medfører kommunikative og sociale problemer Boks 15-2 ADHD Begreb: ADHD Definition: udviklingsforstyrrelse, der er karakteriseret ved opmærksomhedsforstyrrelse og/eller hyperaktivitet og impulsadfærd Boks 16 Demens Begreb: demens Definition: intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der bevirker en fremadskridende nedsættelse af en persons intellektuelle og kognitive færdigheder, heriblandt hukommelsesfunktionen Begrebet findes i ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) fra WHO (b117). På samme måde som i ICF omfatter begrebet her udviklingshæmning og demens.

20 Boks 17 Hjerneskade Begreb: hjerneskade Definition: intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der enten er medfødt eller erhvervet og skyldes misdannet eller ødelagt hjernevæv som følge af fx apopleksi eller traume Socialt problem Jævnfør princippet om at tage udgangspunkt i problem benyttes begrebet socialt problem snarere end socialt udsatte. Boks 18 Socialt problem Begreb: socialt problem Definition: funktionsevnenedsættelse, der bevirker, at en person er, eller er i fare for at blive, marginaliseret i samfundet og/eller har svært ved at indgå i normale, sociale sammenhænge Boks 19 Kriminalitet Begreb: kriminalitet Definition: socialt problem, hvorved en person overtræder straffeloven Her skelnes der yderligere mellem personfarlig og ikke personfarlig kriminalitet. Førstnævnte kategori er relevant i forhold til sikrede institutioner. Boks 20 - Hjemløshed Begreb: hjemløshed Definition: Socialt problem, hvorved en person ikke har adgang til eller ikke kan opholde sig i egen bolig Boks 21 Misbrug Begreb: misbrug Definition: socialt problem, hvor en person er afhængig eller har et forbrug i et sådant omfang, at det medfører legemlige, psykologiske og/eller sociale skader for individet og/eller dennes omverden 16

deltagelsesbegrænsning

deltagelsesbegrænsning Mar 18 2011 12:32:44 - Helle Wittrup-Jensen 47 artikler. funktionsevnenedsættelse nedsat funktionsevne nedsættelse i funktionsevne, der vedrører kroppens funktion, kroppens anatomi, aktivitet eller deltagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Skema til høringssvar Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats - målgruppe 05-03-2010

Skema til høringssvar Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats - målgruppe 05-03-2010 Høringssvar sendes til Navn Lasse Munksgaard Navn Titel Begrebskonsulent Titel Firma/Institution Servicestyrelsen Firma/Institution Mrk. Høringssvar Tlf.nr. E-mail lam@servicestyrelsen.dk E-mail Dine oplysninger

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Nov 10 2010 09:18:45 - Helle Wittrup-Jensen 37 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Mar 18 2011 12:27:42 - Helle Wittrup-Jensen 42 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

Page 1 of 9 50 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

Page 1 of 9 51 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

ambulant behandlingstilbud til børn og unge

ambulant behandlingstilbud til børn og unge 1 af 13 15-01-2015 12:46 Artikler 52 artikler. tilbud Foretrukken term leverandør organisation, der leverer ydelser organisation Et tilbud er en organisation, der leverer ydelser. ambulant tilbud tilbud,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Page 1 of 10 48 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv funktionsevnenedsættelse Term anvendt i ICF nedsat funktionsevne begrænsning af funktionsevne Nedsættelsen

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Page 1 of 11 55 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv målgruppe Generel definition: gruppe, hvis medlemmer en indsats er rettet imod funktionsnedsættelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

tilbud Foretrukken term leverandør tilbud til voksne ambulant tilbud til voksne ambulant behandlingstilbud til voksne ambulant behandlingstilbud

tilbud Foretrukken term leverandør tilbud til voksne ambulant tilbud til voksne ambulant behandlingstilbud til voksne ambulant behandlingstilbud 1 af 7 15-01-2015 13:29 Artikler 24 artikler. tilbud Foretrukken term leverandør organisation, der leverer ydelser organisation Et tilbud er en organisation, der leverer ydelser. tilbud til voksne tilbud,

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og Udredningsskema Årsag til henvendelsen [mulighed for at angive baggrunden for s henvendelse] [Oplysninger kan generes fra felt i sagsåbningsskema] Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse,

Læs mere

Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset Holstebro. 12. maj 2016

Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset Holstebro. 12. maj 2016 Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset 7500 Holstebro Afgørelse i sag om afslag på afslag på godkendelse af fleksible pladser på Ny Hyldgården Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i jeres sag

Læs mere

tilbud, der både er dagtilbud og tilbud til børn og unge

tilbud, der både er dagtilbud og tilbud til børn og unge Mar 18 2011 12:31:33 - Helle Wittrup-Jensen 25 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

aktivitets- og samværstilbud værested varmestue døgnplejehjem privat døgnpleje plejebarn 1 af :56 Artikler 60 artikler.

aktivitets- og samværstilbud værested varmestue døgnplejehjem privat døgnpleje plejebarn 1 af :56 Artikler 60 artikler. 1 af 11 15-01-2015 13:56 Artikler 60 artikler. aktivitets- og samværstilbud Vejledende lovhjemmel: SEL 104 dagtilbud til voksne, der leverer aktivitets- og samværsydelser til opretholdelse eller forbedring

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1673 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6361 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud 1 af 5 03-01-2011 07:47 BEK nr 1580 af 16/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Kapitel 2 Oplysninger

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Aflastning (midlertidigt døgnophold)...3. Socialpædagogisk indsats...6. Bofællesskab...9. Midlertidigt botilbud Længerevarende botilbud...

Aflastning (midlertidigt døgnophold)...3. Socialpædagogisk indsats...6. Bofællesskab...9. Midlertidigt botilbud Længerevarende botilbud... Serviceramme for Aflastning Socialpædagogisk indsats Bofællesskab Midlertidigt og længerevarende botilbud Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse

Læs mere

BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA. Fysisk funktionsnedsættelse

BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA. Fysisk funktionsnedsættelse Årsag til Henvendelsen (angiv baggrunden for borgerens henvendelse) BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA Dato: Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitets-nedsættelse,

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Botilbud 107 og 108 4 1

Botilbud 107 og 108 4 1 2014 2 Botilbud 107 og 108 Kvalitetsstandard for botilbud 107 og 108 Lovgrundlag Lov om social service 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af

Læs mere

deltagelsesbegrænsning

deltagelsesbegrænsning Mar 23 2011 12:26:43 - Helle Wittrup-Jensen 61 artikler. funktionsevnenedsættelse nedsat funktionsevne nedsættelse i funktionsevne, der vedrører kroppens funktion, kroppens anatomi, aktivitet eller deltagelse

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv Page 1 of 10 Artikler 48 artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse (fortsat) Generel definition: se ydelse ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

gruppe system, hvis entiteter har fælles egenskaber gruppe af personer gruppe af individer gruppe, hvis medlemmer består af personer

gruppe system, hvis entiteter har fælles egenskaber gruppe af personer gruppe af individer gruppe, hvis medlemmer består af personer Nov 10 2010 09:14:39 - Helle Wittrup-Jensen 72 artikler. gruppe system, hvis entiteter har fælles egenskaber gruppe af personer gruppe af individer gruppe, hvis medlemmer består af personer etnisk minoritet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3702284#0 Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger 00.01.10-A00-2-15 18-03-2016

Indholdsfortegnelse. Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3702284#0 Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger 00.01.10-A00-2-15 18-03-2016 Indholdsfortegnelse Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3702284#0 Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger 00.01.10-A00-2-15 18-03-2016 3702284#0 - Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

1. Oprettelse af sag, 0-17årige

1. Oprettelse af sag, 0-17årige Side 1 af 25 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Afgørelse om anbringelse Overtagelse af handlekommuneforpligtelse Døgnophold i anbringelsessted fra det 18. år (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Pædagogisk udredning

Pædagogisk udredning Pædagogisk udredning Borger Cpr.nr. Kontaktpædagog Leder Startdato Slutdato Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse og synsnedsættelse. Her noteres

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne Kvalitetsstandard Serviceloven 108 Længerevarende botilbud til voksne Godkendt i Byrådet 26. maj 2009 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes

Læs mere

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur 3. maj 2016 Målgrupper 1 Borgere med autisme og svær spiseforstyrrelse Målgruppen omfatter borgere, hvor kombinationen af autisme og spiseforstyrrelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur 24. november 2015 Målgrupper 1 Borgere med autisme og svær spiseforstyrrelse Målgruppen omfatter borgere, hvor kombinationen af autisme og spiseforstyrrelse

Læs mere

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen 16-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel: Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet.

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Leverance 2: Faglig struktur Velfærdsministeriet, KL Juni 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Begreber målgrupper...

Læs mere

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven HBF Landskursus 29.09.2012 Om serviceloven Lovgivningen: Retssikkerhedsloven Dagtilbudsloven Beskæftigelseslovgivningen Serviceloven Sundhedsloven Folkeskoleloven UU-loven Familien SPS-loven Voksen specialuv.

Læs mere

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert 09-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 16-05-2017 Juridisk bilag til notat om ventelister Forsyningsforpligtelsen Efter servicelovens 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Dan Bundgaard Dato: 24.november 2014 Sagsid. 27.12.16-A26-1-14 Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Horsens

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Side 1 af 11 60 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør organisation, der leverer ydelser organisation Et tilbud er en organisation,

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 1. december 2016. Gyldig pr. 1. januar 2017 Formål Ydelsen i botilbud,

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Serviceinformation. Indsats til borgere med skizofreni. jf. Lov om social service 119

Serviceinformation. Indsats til borgere med skizofreni. jf. Lov om social service 119 Serviceinformation Indsats til borgere med skizofreni jf. Lov om social service 119 Hvad er Indsats til borgere med skizofreni? Er du diagnosticeret med skizofreni, kan du få hjælp af Lolland Kommune.

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009 Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i December Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter.. 4 1.1 Kapaciteten.. 4 1.2 Driftsomkostninger.. 4 1.3 Anlægsomkostninger..

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune. BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Side 1 af 6 20 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1648 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6171 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk:

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk: 1 af 6 15-01-2015 13:49 Artikler 20 artikler. ydelse tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som

Læs mere

Bilag A. Analyse af underretninger.

Bilag A. Analyse af underretninger. Bilag A. Analyse af underretninger. Analysens sigte er at afdække, hvilke udslagsgivende forhold der underrettes om. De udslagsgivende forhold følger samme systematik som anvendes af Ankestyrelsen. De

Læs mere

Page 1 of 14 79 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard behandling, Lov om Social Service 11, stk. 3

Kvalitetsstandard behandling, Lov om Social Service 11, stk. 3 Kvalitetsstandard behandling, Lov om Social Service 11, stk. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1A, 4000 Roskilde Tlf.: 46 36 90 46 Forstander: Birgitte Knuth Linnet Hjemmeside: www.glim-refugium.dk E-mail: glimrefugium@regionsjaelland.dk

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2. BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 218 Offentligt Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere