Helle Bødker Madsen SUNDHEDSRET. 2. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helle Bødker Madsen SUNDHEDSRET. 2. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag"

Transkript

1 Helle Bødker Madsen SUNDHEDSRET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 Sundhedsret

3 Helle Bødker Madsen Sundhedsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

4 Helle Bødker Madsen Sundhedsret 2. udgave, 1. oplag 2010 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Damm s Forlagsbogbinderi, Randers Printed in Denmark 2010 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax:

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Kapitel 1. Indledning 1. Retsudviklingen Sundhedsreformen Sundhedsloven Formålet med sundhedsvæsenet Driftsansvarlige sundhedsmyndigheder Behandling Sundhedspersoner Berettiget personkreds Sundhedsrettens regler Interne regler Kapitel 2. Organisation og opgavefordeling 1. Centrale sundhedsmyndigheder Indenrigs- og sundhedsministeren Sundhedsstyrelsen Statens Serum Institut Uafhængige råd og nævn Det Etiske Råd Det Nationale Forebyggelsesråd Retslægerådet Regionale sundhedsmyndigheder Regionsråd Uafhængige råd og nævn Kommunale sundhedsmyndigheder Samarbejde Private sundhedsaktører Udenlandske behandlingssteder

6 Kapitel 3. Sundhedsvæsenets tilrettelæggelse 1. Indledning Planlægning Regionale sundhedsplaner Specialeplanlægning Realisering af sygehusvæsenets ydelser Pligtmæssige aftaler og overenskomster Benyttelsesaftaler Sundhedsaftaler Driftsoverenskomster med private specialsygehuse og selvejende hospicer som led i frit sygehusvalg Aftaler med private sundhedsaktører som led i udvidet frit sygehusvalg Realisering af ydelser i praksissektoren Realisering af kommunale ydelser Patienters retssikkerhed Kapitel 4. Sundhedspersonalet 1. Indledning Autorisationsordningen Autoriseret sundhedspersonale Formål og funktion Erhvervelse Fraskrivelse Fratagelse Fysisk tilstand eller mangelfuld sjælstilstand Forsømmelighed ved udøvelsen af hvervet Påtrængende tilfælde Udenlandsk autorisation Procedure Offentliggørelse Procedure for generhvervelse Fradømmelse af autorisation efter straffeloven Bortfald af retten til selvstændig faglig virksomhed som følge af alder Pligter Omhu og samvittighedsfuldhed Oplysnings- og indberetningspligt Afgivelse af erklæringer Journalføring

7 Indhold Rettelser, opbevaring og overdragelse Lægers pligter Hjælpepligt Pligt til at afværge fare Samarbejde med lægfolk om behandling Lægers ordination af afhængighedsskabende lægemidler Rapportering af utilsigtede hændelser Utilsigtet hændelse Rapporteringssystemet Lokale rapporteringssystemer Fortrolighed Det nationale rapporteringssystem Ikke-sanktioneret system Sundhedsstyrelsens udmeldinger Den almindelige forvaltningsret Lydighedspligt Loyalitetspligt Ytringsfrihed Kosmetisk behandling Alternativ behandling Brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere Forbeholdte behandlinger Delegation til medhjælp Kapitel 5. Patientrettigheder 1. Begrebsfastlæggelse Processuelle og materielle krav Negativ afgrænsning Positiv afgrænsning Retskravet kan være mere eller mindre bestemt (kvalificeret) Behandling i praksissektoren Gruppe 1-sikrede Gruppe 2- sikrede Sygehusbehandling Kommunale sundhedsydelser Borger- og patientrettet forebyggelse Patientrettet forebyggelse i sygehusvæsenet og praksissektoren

8 3.4.3 Genoptræning Fysioterapi Alkoholbehandling Lægelig behandling for stofmisbrug Mindstestandarden Lægefaglig sagkundskab Saglighed og lighed Afvejning Den kliniske vurdering Prioriteringsregler Prioritering af patienter på venteliste Proportionalitetsprincippet Anstaltsforhold Information, vejledning m.v. om patientrettigheder Kapitel 6. Selvbestemmelse 1. Indledning Anvendelsesområdet for sundhedslovens afsnit III om patienters retstilling Patienter, der ikke selv er i stand til at varetage deres interesser Informeret samtykke Information Indhold Formen Bisiddere Samtykket Mindreårige Varigt inhabile Øjeblikkeligt behandlingsbehov Selvbestemmelse i særlige tilfælde Sultestrejke Afvisning af at modtage blod Behandling af uafvendeligt døende Livstestamenter Selvbestemmelse over biologisk materiale Indledning Biobanker Behandlingsrelateret anvendelse Destruktion Udlevering

9 6.6. Aftale om biologisk materiale, der afgives til private virksomheder Sundhedspersonens ansvar Kapitel 7. Aktindsigt 1. Patientjournaler Indledning Berettiget personkreds Oplysninger omfattet af aktindsigt Afslag på aktindsigt Afgørelse om og gennemførelse af aktindsigt Forholdet til persondataloven, offentlighedsloven og forvaltningsloven Persondataloven Offentlighedsloven Forvaltningsloven Kapitel 8. Fortrolighed 1. Indledning Sundhedspersoners tavshedspligt Indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med behandling Indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med behandling Læger og sygehusansatte tandlæger Andre sundhedspersoner, som er ansat på behandlingsstedet Andre sundhedspersoner, som er ansat på behandlingssteder med egne afgrænsede systemer Enkelte eller grupper af sundhedspersoner med særlig tilladelse Værdispringsreglen Samtykke Medicinstuderende Teknisk bistand fra sekretærer Indhentning fra Medicinprofilen og Vaccinationsregistret Videregivelse af helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med behandling Samtykkekompetence Mindreårige

10 Patienter, der ikke selv kan varetage deres interesser Samtykkets form Videregivelse uden samtykke Aktuelt behandlingsforløb Udskrivningsbrev fra en læge ansat i sygehusvæsenet Udskrivningsbrev fra en læge, der er ansat på et privatejet sygehus Værdispringsreglen Videregivelse fra stedfortræder til patientens egen læge Videregivelse af helbredsoplysninger m.v. til andre formål end behandling Samtykkekompetence Samtykkets form og varighed Videregivelse uden samtykke Lovbestemt pligt til videregivelse Varetagelse af en åbenbar almeninteresse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre Nødvendig for, at en myndighed kan gennemføre tilsyns- og kontrolopgaver Sundhedspersonens beslutningskompetence Videregivelse af helbredsoplysninger m.v. til forskning og statistik Videregivelse af helbredsoplysninger til pårørende og læge vedrørende afdøde patienter Forholdet til persondataloven og forvaltningsloven Persondataloven Forvaltningsloven Lægers vidnepligt Kapitel 9. Ventetider 1. Indledning Lovbestemte maksimale ventetider Behandling af livstruende sygdomme Livstruende sygdomme Maksimale ventetider Bopælsregionens pligter Sundhedsstyrelsens pligter og beføjelser Patientens adgang til selv at finde et sygehus

11 Behandlingstaksten urimelig høj Alternativ, forskningsmæssig eller eksperimentel behandling Behandling for alkoholmisbrug Svangerskabsafbrydelse Ulovbestemte tilfælde EU-reglerne Kapitel 10. Frit sygehusvalg 1. Indledning Valg af behandler Valg af behandlingssted Frit sygehusvalg Berettiget personkreds Retten gælder uanset bopælsregionens behandlingstilbud og kriterier for sygehusbehandling Videregivelse af journaloplysninger Afvisning af fritvalgspatienter Udvidet frit sygehusvalg Berettiget personkreds Fristberegning Videregivelse af journaloplysninger Afvisning af fritvalgspatienter Udvidet ret til undersøgelse og behandling for psykisk syge børn og unge Udvidet behandlingsret for psykisk syge voksne Genoptræning Behandling for alkoholmisbrug Vederlagsfri fysioterapi Tandpleje Oplysningspligt Befordring og tolkebistand Patienters retsstilling Kapitel 11. Behandling i udlandet 1. Indledning Pligt til at henvise Højt specialiseret behandling Behandling uden blod Sygehusmyndighederne kan henvise

12 3.1. Forskningsmæssig behandling Eksperimentel behandling Befordring og tolkebistand Refusion af udgifter til behandling på et sygehus i et andet EU-eller EØS-land Tilskud til visse varer og tjenesteydelser, der købes i et andet EU/EØS-land Rejsesygesikring EU-reglerne Patienters retsstilling Kapitel 12. Kunstig befrugtning 1. Indledning Anvendelsesområde Behandlings- og diagnosticeringsmetoder Nye metoder Forbudte metoder Adgangskrav Almindelige krav Alder Medicinsk indikation Forældreuegnethed Behandlingstilbud i det offentlige sygehusvæsen Information og samtykke Ægdonation Salg m.v Surrogatmoderskab Donoranonymitet Opbevaring af æg Maksimal opbevaringstid Destruktion »Eksport« Sæddonation Donoranonymitet Destruktion Præimplantationsdiagnostik Fosterdiagnostik Forskning og forsøg Indledning Forskningsformål

13 11.3. Tidsfrist Forbud mod genetisk modifikation m.v Forbudte forsøg Straf Kapitel 13. Svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion 1. Indledning Svangerskabsafbrydelse Inden udløbet af 12. svangerskabsuge Efter udløbet af 12. svangerskabsuge Uden tilladelse Med tilladelse Levedygtige fostre Fosterreduktion Inden udløbet af 12. svangerskabsuge Efter udløbet af 12. svangerskabsuge Fremgangsmåden ved anmodning om svangerskabsafbrydelse eller fosterreduktion Patienter, der ikke selv kan fremsætte anmodning Abortsamråd og Abortankenævn Etisk eller religiøst forbehold Sterilisation og kastration Sterilisation Personer, der er fyldt 25 år Faresituationer for kvinder, der er under 25 år Andre tilfælde Fremgangsmåden Kastration Kapitel 14. Transplantation og obduktion 1. Transplantation Transplantation fra levende personer Transplantation fra afdøde personer Skriftligt samtykke fra afdøde Mundtligt samtykke fra afdøde Samtykke fra nærmeste pårørende Afdøde under 18 år Dødskriterier Ligsyn Indberetning til politiet og retslægeligt ligsyn

14 5. Dødsattest Omsorg for lig Obduktion Retslægelig obduktion Domstolsprøvelse Lægevidenskabelig obduktion Skriftligt samtykke fra afdøde Samtykke fra nærmeste pårørende Afdøde eller afdødes pårørende har udtalt sig imod indgrebet Underretning af de nærmeste pårørende, hvis opholdssted kendes Afdøde under 18 år Andre indgreb på en afdød Kapitel 15. Tvangsbehandling 1. Tvangsbegrebet Hjemmelskravet Proportionalitetsprincippet Administrativ frihedsberøvelse Begrebet frihedsberøvelse Mindreårige Grundlovsbeskyttelsen Psykiatrien Mindreårige God psykiatrisk sygehusstandard Tvangsbegrebet Behandlingsplaner og proportionalitet Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse Materielle betingelser Formelle betingelser Tvangsindlæggelse Tvangstilbageholdelse Underretning og klagevejledning Klageadgang og domstolsprøvelse Det psykiatriske patientklagenævn Domstolsprøvelse Tvangsbehandling Psykiatrisk tvangsbehandling Somatisk tvangsbehandling

15 Klage Tvangsprotokol og obligatorisk efterprøvelse Patientrådgivere Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner Tvungen opfølgning efter udskrivning Tvangsforanstaltninger med henblik på at forhindre spredning af smitsomme og andre overførbare sygdomme Tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling Kapitel 16. Patientforsikring 1. Indledning Regelgrundlaget Dækningsområde Erstatningsberettiget personkreds Skadesbegrebet Følger af behandling m.v Ansvarsstandarden Årsagssammenhæng Erstatningskriterierne i 20, stk Specialistreglen Apparatursvigt Alternativ behandlingsteknik eller behandlingsmetode Rimelighedsreglen Diagnosticeringsfejl Ulykkestilfælde Lægemiddelskader Raske forsøgspersoner og donorer Sundhedspersoners informationspligt Erstatningsudmåling Erstatningsansvarslovens regler Bagatelgrænse Regreskrav Skadelidtes medvirken Forældelse Forholdet mellem patientforsikringsordningen og erstatning efter andre regler Regreskrav mod skadevolderen Forsikringsordningen Erstatningspligt Forsikringspligt

Helle Bødker Madsen SUNDHEDSRET. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Helle Bødker Madsen SUNDHEDSRET. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Bødker Madsen SUNDHEDSRET 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sundhedsret Helle Bødker Madsen Sundhedsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Helle Bødker Madsen Sundhedsret 3. udgave,

Læs mere

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Særtryk\537821\Dokumenter\537821.fm 06-07-05 11:51 k04 SJ. Sundhedsloven

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Særtryk\537821\Dokumenter\537821.fm 06-07-05 11:51 k04 SJ. Sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Sundhedsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Sundhedsvæsenet

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsoversigt... 7. Forord... 9 Forord til fjerde udgave. Indholdsfortegnelse... 13

Indholdsfortegnelse. Indholdsoversigt... 7. Forord... 9 Forord til fjerde udgave. Indholdsfortegnelse... 13 Indholdsoversigt.... 7 Forord.... 9 Forord til fjerde udgave Indholdsfortegnelse.... 13 Kapitel 1.... 33 Indledning 1.1 Læsevejledning 33 1.1.1 Sådan finder du rundt i bogen 35 1.1.2 At have ret og få

Læs mere

Lovforslaget har desuden været offentliggjort på www.borger.dk under Høringsportalen.

Lovforslaget har desuden været offentliggjort på www.borger.dk under Høringsportalen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1304351 Dok. Nr.: 1353941 Dato: 23. januar 2013 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Øget sammenhæng i patientbehandlingen gennem vidensdeling via udvidet adgang til offentlige registre og elektroniske patientjournaler m.v.) 1 I sundhedsloven,

Læs mere

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank EU-statsstøtteret This page intentionally left blank Peter L. Vesterdorf og Mogens Uhd Nielsen EU-statsstøtteret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 EU-statsstøtteret 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN. Sammenfatning SUNDHEDSPERSONERS TAVSHEDSPLIGT

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN. Sammenfatning SUNDHEDSPERSONERS TAVSHEDSPLIGT SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende SUNDHEDSPERSONERS TAVSHEDSPLIGT 1998-2006 November 2006 cand.jur. Sanne Bech cand. jur. Christina Friis Glisby cand. jur. Henrik

Læs mere

Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren )

Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) 1.9.2014 Kontrakt mellem [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) og Danske Regioner Dampfærgevej 22 2100 København Ø CVR-nummer 55832218 om

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser,

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger 09.05.2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vejledningen 2 2. Selskabers behov for indhentning af helbredsoplysninger - generelt 3 3. Lovgivningen

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Fremtidens klagesystem i sundhedsvæsenet

Fremtidens klagesystem i sundhedsvæsenet Lægeforeningen Februar 2008 Lægeforeningens oplæg: Fremtidens klagesystem i sundhedsvæsenet Fremtidens klagesystem i sundhedsvæsenet skal være enkelt at bruge. Det skal være lærende, og patienterne skal

Læs mere

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE Samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelse Centerchef Uwe Klahn Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Ebbe Ro Madsen Ledende psykolog Hørsholm Kommune Indholdsoversigt Aftaleindhold Aftaleparter

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Den 17. Aug. EM 2012/128 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1. Den overordnede baggrund Tvangsindlæggelser af psykiatriske patienter fandt før 1980 udelukkende sted

Læs mere

årsberetning 2010 PAtientKOntOret

årsberetning 2010 PAtientKOntOret årsberetning 2010 PATIENTKONTORET Indholdsfortegnelse Region Sjællands Patientkontor... 2 Patientkontorets arbejdsopgaver... 2 Året der gik kort fortalt.... 3 Henvendelser til Patientkontoret... 3 Henvisning

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Vejledning om tandlægers journalføring

Vejledning om tandlægers journalføring Vejledning om tandlægers journalføring Formål med vejledningen Vejledningen knytter sig til Bekendtgørelse nr. 942 af 27. november 2003 om tandlægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring).

Læs mere

DANSK MARKEDSRET 3. UDGAVE. Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

DANSK MARKEDSRET 3. UDGAVE. Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke. Jurist- og Økonomforbundets Forlag DANSK MARKEDSRET 3. UDGAVE Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke Jurist- og Økonomforbundets Forlag Dansk markedsret Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke Dansk markedsret 3. udgave Jurist-

Læs mere

Lærebog i erstatningsret

Lærebog i erstatningsret Lærebog i erstatningsret 7. udgave Bo von Eyben Helle Isager Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i erstatningsret Bo von Eyben & Helle Isager Lærebog i erstatningsret 7. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder

Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder Investigators informationspligt over for personer, der deltager i kliniske lægemiddelforsøg

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere