Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse Paarisa Alkohol- og Narkotikarådet. N O T A T Juli 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse Paarisa Alkohol- og Narkotikarådet. N O T A T Juli 2011"

Transkript

1 Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse Paarisa Alkohol- og Narkotikarådet N O T A T Juli 2011 Alkohol- og Narkotikarådets udmelding vedrørende alkohol Grønlands Alkohol og Narkotikaråd støtter den danske Sundhedsstyrelses seneste 7 udmeldinger om alkohol, ligesom styrelsens anbefalinger fra 2007 med max 21 genstande om ugen for mænd og 14 for kvinder blev fulgt i Grønland. Alkohol og Narkotikarådet udmelder dog 8 punkter om alkohol. På baggrund af ny viden anbefales nu 7 genstande eller mindre om ugen for kvinder og 14 for mænd, som grænsen for et forbrug med lav risiko for skade. Anbefalingerne henholder sig til et sundhedsmæssigt forsvarligt forbrug, med forebyggende budskaber om hvordan borgerne undgår alkoholrelateret sygdom, således at den enkelte kan vælge den livsstil og tage den risiko, der følger. Det maximale anbefalede alkoholforbrug er stadig 14 genstande om ugen for kvinder og 21 genstande om ugen for mænd. Dertil kommer, at man bør stoppe før 5 genstande ved samme lejlighed, og at unge under 18 år samt gravide eller kvinder, som prøver at blive gravide, helt bør undlade at drikke alkohol. Seneste undersøgelser fra befolkningsundersøgelsen i Grønland omfatter interview med og indsamling af helbredsdata fra voksne personer fra 8 byer og 10 bygder, og beskriver følgende: Alkohol er et rusmiddel, der kan skabe afhængighed. Udover de helbredsmæssige konsekvenser kan følgerne af misbrug af alkohol være vold, seksuelle overgreb, selvmord eller omsorgssvigt med 1

2 sociale eller psykiske konsekvenser for børnene. Over halvdelen af deltagerne i undersøgelsen, nemlig 53%, har oplevet problemer i barndomshjemmet forårsaget af alkohol. I 1993 var tallet 37%. Hovedparten af deltagerne i befolkningsundersøgelsen drikker eller har tidligere drukket alkohol, men kun meget få 1,1 % drikker alkohol dagligt. De fleste holder sig under den ugentlige genstandsgrænse, som den danske sundhedsstyrelse anbefalede i 2007, nemlig 21 genstande for mænd og 14 for kvinder. Hver tiende deltagere deltager drikker mere end den anbefalede mængde. Deltagernes alkoholforbrug ser dog ud til at være stærkt underrapporteret og svarer kun til knap halvdelen af den gennemsnitlige, årligt importerede mængde på 11,7 liter alkohol pr. person. Derfor er der sandsynligvis mere end 10% af befolkningen, som har et forbrug, der overstiger den anbefalede mængde. Lille stigning i indførsel af ren alkohol Der blev i 2009 indført ca liter ren alkohol i drikkevarer jf. figuren nedenunder i forhold til året før steg indførelsen med ca liter, eller knap 1,4 pct. 2 Indførslen svarer til 10,67 liter ren alkohol pr. person over 14 år, jf. tabel nedenunder. Det er en stigning pr 1,1 pct. i forhold til sidste år, hvor indførslen svarer til 10,55 liter ren alkohol pr. person over 14 år. Indførelse af ren alkohol pr. person og pr. person over 14 år. Liter ren alkohol Pr. person 8,68 9,08 8,81 9,05 8,04 8,15 Pr. person over 14 år 11,65 12,12 11,68 11,97 10,55 10,67 2

3 I det følgende fremføres en præcisering af budskaberne, der hænger sammen med videnskabelige evidens der peger på forsigtighed. Formålet med de nye udmeldinger om alkohol er at give borgerne en mere præcis vejledning om, hvordan de undgår alkoholrelaterede sygdomme. Det er dokumenteret, at alkohol er kræftfremkaldende og at der ikke er en nedre grænse for alkoholforbruget i forhold til risikoen for at udvikle kræft. Risikoen for kræft stiger parallelt med forbruget. 3. Der er sat spørgsmålstegn ved omfanget af alkohols hjertebeskyttende effekt og ved størrelsen af den målgruppe, som denne effekt gælder 4,5,6,7,8. Der er stigende evidens for, at alkohol bidrager til udviklingen af en lang række sygdomme 9. Behovet for en ændring af udmeldingerne på alkoholområdet hænger også sammen med, at en undersøgelse gennem et Dansk medie - Mandag Morgen peger på, at 25 % af befolkningen mener, at genstandsgrænserne på 14/21 angiver et fornuftigt og sundhedsmæssigt forsvarligt forbrug og ikke opfattes som en grænse for, hvor alkohol er en stor risiko for at skade helbredet 10. En sammenligning med 23 andre landes alkoholguidelines viser, at enkelte andre lande som Sydafrika, Japan, Portugal, Holland og Italien har en udmelding, der i gram alkohol svarer til eller er højere end de 252 gram ugentligt for mænd og de 168 gram ugentligt for kvinder, som de danske og grønlandske genstandsgrænser svarer til. De fleste landes udmelding vedrørende alkohol ligger på et lavere niveau end den danske/grønlandske. De amerikanske guidelines anbefaler ikke at overskride 196 gram for mænd og 98 gram for kvinder. De engelske guidelines anbefaler ikke at overskride 168 gram for mænd og 112 gram for kvinder, og de irske guidelines angiver 168 gram for mænd 89 gram for kvinder. Disse niveauer svarer til henholdsvis 16, 14 og 14 dansk/grønlandske genstande om ugen for mænd og 8, 9 og 7 genstande om ugen for kvinder. Internationale kræftorganisationer har i et forsøg på at veje kræftrisikoen op mod de mulige gavnlige effekter af alkohol i forhold til iskæmisk hjertesygdom peget på et forbrug på 7 genstande om ugen for kvinder og 14 genstande om ugen for mænd 11. Der er derfor et behov for at give borgerne information om, ikke bare hvad der er det absolut maximale alkoholforbrug, hvor risikoen for skader er stigende, men også, hvilket niveau for alkoholindtag, der kan betegnes som et lav-risiko forbrug. Formålet med en sådan nuanceret udmelding er at give den enkelte borger mulighed for at tilrettelægge en sund livsstil, hvor alkohol indgår på et niveau, der kun giver en lille risiko for skader. Det maximale alkoholforbrugsniveau er stadig 14 genstande om ugen for kvinder og 21 genstande om ugen for mænd, og dette angiver den grænse, hvorefter sundhedspersonale anbefales at vurdere, om patienten skal have en kort intervention hos en læge eller skal henvises til alkoholbehandling. 3

4 Alkohol og Narkotikarådets udmeldinger på alkoholområdet er derfor følgende 8: 1. Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel, der påvirker næsten alle kroppens organer. Der bliver løbende bedre evidens for, at alkoholindtag bidrager til udviklingen af omkring 60 forskellige sygdomme og tilstande 12. Det er veldokumenteret, at der ikke er en nedre grænse for alkoholforbruget i forhold til risikoen for at udvikle visse former for kræft, og at risikoen for kræftudvikling stiger parallelt med forbruget. Det drejer sig om kræftformer som kræft i mund og svælg, spiserørskræft, strubekræft, leverkræft, kræft i endetarmen for mænd og brystkræft for kvinder 13, 14, 15. Der er individuelle forskelle på, hvordan kroppen nedbryder og skades af alkohol. Et alkoholforbrug, der er uskadeligt for nogen, kan derfor være skadeligt for andre. Dette forhold gør det særlig påkrævet at understrege, at der ikke er noget risikofrit alkoholforbrug. 2. Drik ikke alkohol for din sundheds skyld. Undersøgelser af iskæmisk hjertesygdom viser, at der for kvinder over 45 år og mænd over 35 år kan være en hjertebeskyttende effekt af et forbrug på omkring en til to genstande om dagen. Hovedparten af risikoreduktionen i forhold til hjertesygdom opnås ved et forbrug på 10 gram (en lille genstand) hver anden dag 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Rådet finder det ikke sundhedsfagligt velbegrundet at anbefale, at man forebygger hjertesygdom ved at anbefale forbrug af et potentielt sundhedsskadeligt stof, når fx kost og motion er sundhedsfremmende metoder, der har god hjerteforebyggende effekt. 3. Unge under 18 år bør helt undgå alkohol. Det anbefales, at unge under 18 ikke drikker alkohol, da deres hjerne er under udvikling og derfor særlig følsom overfor alkohol. Hjernen er først færdigudviklet i års alderen. Den del af hjernen, der udvikles sidst, er pandelapperne, hvor blandt andet selvkontrol og risikovurdering styres. Det anbefales endvidere, at unge undgår at drikke sig fulde, for at beskytte sig selv og andre mod vold, skader og overgreb, såsom tilsnigelser til tvunget sex, der som regel foregår når den ene part sover/har black out. Sådanne handlinger er ifølge Kriminalloven voldtægt. 4. Du har en mindre risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på højst 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd. Som anført har internationale kræftorganisationer forsøgt at veje kræftrisikoen op mod de mulige gavnlige effekter af alkohol i forhold til iskæmisk hjertesygdom peget på et forbrug på 7 genstande om ugen for kvinder og 14 genstande om ugen for mænd. Dette forbrug giver den laveste risiko, hvis det fordeles henover ugen (se anbefaling nr. 6). Der er ikke dokumentation for et helt præcist antal genstande, som entydigt kan defineres som et lav-risiko forbrug. Der vil altid være tale om en afvejning af forskellige risici, en afvejning, der også afhænger af, hvilken risiko man betragter som acceptabel. Bag de nye australske alkohol retningslinjer ligger en risikoberegning, der viser, at et livstidsforbrug for både mænd og kvinder på mellem gram om dagen, dvs. 2 danske 4

5 genstande giver en risiko på 1 alkoholrelateret dødsfald pr.100 personer med dette forbrug. Dette er defineret som en lav risiko. Over 2 genstande (20 gram) pr. dag stiger risikoen skarpt for både mænd og kvinder - dog mest for kvinder 23. Der er flere grunde til at være særlig forsigtig i udmeldingen vedrørende alkohol, når det gælder kvinder. Det er veldokumenteret, at kvinder generelt er mere sårbare end mænd overfor alkohol, bl.a. i forhold til udvikling af afhængighed 24. Ved et forbrugsniveau på 3-4 (30-40 gram) genstande om dagen ligger kvinders risiko for alkoholrelateret død % over mænds. Risikoen for alkoholrelaterede skader stiger stejlere for kvinder end for mænd 25. Brystkræft er den mest udbredte kræftform af de alkoholrelaterede kræftformer, og denne risiko rammer primært kvinder 26. Dertil kommer, at de hjerte-kar forebyggende effekter ikke er påvist for kvinder under 45 år 27. På denne baggrund er det relevant at lægge et lav-risiko niveau lavere for kvinder end for mænd. En afvejning af kræftrisikoen op mod de formodede hjertebeskyttende effekter for ældre kan tage sit udgangspunkt i dokumentationen for, at et forbrug op til 10 gram om dagen for kvinder og op til 25 gram om dagen for mænd ser ud til at nedsætte risikoen for hjertesygdom 28, mens et forbrug over 20 gram ser ud til at give en stigende samlet risiko for alkoholrelateret død for både mænd og kvinder 29. En anbefaling der ligger omkring 1-2 genstande vil således rumme de formodede positive effekter i forhold til iskæmisk hjertesygdom uden at overstige det niveau, der angiver en stigende risiko for samlet alkoholrelateret død. En sådan afvejning af de negative og positive effekter af alkohol for de to køn afspejler sig også i den internationale cancerorganisations anbefaling på 7 genstande om ugen for kvinder og 14 genstande om ugen for mænd. Alkohol er gift og ved hyppigt forbrug svigter man sin dømmekraft. 5. Du har en høj risiko for at blive syg af alkohol, hvis du drikker mere end 14 genstande som kvinde og 21 genstande som mand om ugen. Ved et alkoholforbrug på mere end 14 genstande om ugen for kvinder og 21 genstande om ugen for mænd, er der høj risiko for at skade helbredet 30, 31, 32, 33. Sundheds- og socialfagligt personale anbefales at vurdere, om en klient/patient skal have en kort intervention hos en læge eller en henvisning til alkoholbehandling. 6. Stop før 5 genstande ved samme lejlighed. Det er veldokumenteret, at det ikke kun er mængden men også drikkemønstret, der er afgørende for de skader man risikerer at få af alkohol. Derfor anbefales det, at man fordeler de 7/14 genstande hen over ugen. Den hjertebeskyttelse, som et meget lille alkoholforbrug formentlig giver for midaldrende og ældre aldersgrupper, forvandles til en skadelig effekt for hjertet, hvis der drikkes 5

6 meget på en gang. For unge er der ingen hjertebeskyttende effekt. Det anbefales derfor, at Stoppe før 5 genstande ved samme lejlighed fx en fest 34, 35, 36, 37. Drikkemønsteret i Grønland er ifølge befolkningsundersøgelsen under forandring, idet andelen blandt grønlandske mænd, der har drukket mere end 5 genstande ved en enkelt lejlighed inden for den seneste måned (rusdrikning), er faldet fra 52 % til 41 %. For kvinder ligger andelen på 26 % i begge undersøgelser. Disse tal kan desværre ikke sammenlignes med Danmark, da der er brugt andre spørgsmål i de danske Sundheds- sygelighedsundersøgelser. Vold, seksuelle overgreb og vanrøgt af børn er en del af de problemer, der knytter sig til alkoholmisbrug og relateres især til rusdrikkeri 1. Videre relateres alkoholproblemer til forekomsten af selvmordstanker og selvmordsforsøg. Der er flest, der kan karakteriseres som rusdrikkere, altså folk, der drikker for at blive fulde 1 blandt de unge deltagere i alderen år Undgå alkohol før og under graviditet samt ved amning Det er veldokumenteret, at alkohol er skadeligt for fostret, og at skadevirkningerne bliver større jo højere alkoholkoncentration moderen har i blodet. Alkoholindtag - selv i små mængder - virker skadelig under hele graviditeten. Der kommer løbende ny forskning, der skaber tvivl om den nedre grænse for et skadeligt alkoholforbrug under graviditeten. Da alkohol på ingen måde fremmer moderens sundhed, mens alkohol kan påføre fostret et bredt spektrum af skader, anbefales ud fra et forsigtigheds-princip, at man ikke drikker alkohol, hvis man er gravid eller prøver at blive gravid 44, 45 eller ammer. 8. Er du ældre vær særlig forsigtig med alkohol I henhold til Befolkningsundersøgelsen i Grønland 1 s17 er der set et fald i andelen af rusdrikkere blandt ældre i Grønland. Forskning peger på, at ældre er mere følsomme overfor alkohols negative helbredseffekter. Det skyldes, at kroppens væskemængde reduceres med alderen, og at den samme mængde alkohol derfor fordeles i mindre væske-mængde med en højere promille som konsekvens. Samtidig nedsættes kroppens evne til at omsætte alkoholen. Med alderen får kroppen også sværere ved at tilpasse sig tilstedeværelsen af alkohol i kroppen, hvilket fx kan give koordinationsproblemer, som kan resultere i faldulykker. Ældre, der får medicin, skal være særligt forsigtige med alkohol, da kombinationen af alkohol og medicin kan forøge medicinens bivirkninger eller forringe medicinens effekt. Dertil kommer negative interaktioner mellem alkohol og medicin som skyldes aldersbetingede ændringer i absorption, distribution og omsætning af alkohol og medicin 46, Befolkningsundersøgelsen i Grønland Levevilkår, livsstil og helbred. København: SIF s grønlandsskrifter 18, Grønlands Statistik: 3 Food, Nutrition, Physical Activity a Global Perspective, World Cancer Research Fund and American Institute for cancer Research, Fillmore et al: Moderate alcohol use and reduced mortality risk: Systematic error in prospective studies 2006, Addiction research and Theory 6

7 5 Fillmore et al: Moderate Alcohol Use and Reduced Mortality Risk: Systematic Error in Prospective Studies and New Hypotheses, AEP Stockwell et al: Alcohol-caused mortality in Australia and Canada: Scenario Analyses Using different Assumptions About Cardiac Benefit, Fuchs et all: Is the cardioprotective effect of alcohol real? Alcohol 41, Friesema et al: The effect of Alcohol Intake on Cardiovascular Disease and Mortality Disappeared After Taking Lifetime Drinking and Covariates Into account, Alcoholism: Clinical and experimental Research, Alcohol in Europe, Peter Andersson og Ben Baumberg, rapport for EU-kommisionen Fremtidens alkoholpolitik ifølge danskerne, Mandag Morgen Australian Guidelines: To reduce Health Risks from drinking Alcohol, Alcohol in Europe/Alkohol og Helbred, Sundhedsstyrelsen, Food Nutrition Physical Activity and the Prevention of Cancer: a global perspective, Anne Tjønneland: Lifestyle risk factors for breast cancer Doctoral Thesis, Univer-sity of Copenhagen Naomi e Allen: Moderate Alcohol Intake and Cancer Incidence in Women, JNCI Corrao et al: Exploring the dose-response relationship between alcohol con-sumption and the risks of several alcohol-related conditions: a meta analysis, Addiction Corrao et al: Alcohol and coronary heart disease: a meta analysis, Addiction Corrao et al: A meta-analysis of alcohol consumption and the risk of 15 diseases, Preventive medicine Klatsky et al: Alcohol Drinking and total Mortality risk, AEP Baglietto et al: Average volume of alcohol consumed, type of beverage, drinking pattern and the risk of death from all causes, Alcohol and Alcoholism Rehm et al: Method for moderation: measuring lifetime risk of alcohol-attributable mortality as a basis for drinking guidelines, Int.J.Methods Psychiatr. Res Hvidtfeldt et al: Alcohol Intake and Risk of Coronary Heart Disease in Younger, Middle-aged and Older Adults, Epidemiology and Prevention, Australian Guidelines: To reduce Health Risks from drinking Alcohol, Flensborg-Madsen et al: Amount of alcohol consumption and risk of developing alcoholism in men and women, Alcohol and Alcoholism Australian Guidelines: To Reduce Alcohol related Health Risks from drinking alcohol, Food Nutrition; Physical Activity and the Prevention of Cancer, Peter Anderson et al: Alcohol in Europe/Alkohol og helbred, Sundhedsstyrelsen, Corrao et al: Alcohol and coronary heart disease: a meta analysis, Addiction Australian Guidelines: To reduce alcohol related health Risks from drinking alcohol Genstandsgrænser for voksne, Sundhedsstyrelsen, Corrao et al 1999, 2000, Klatsky et al: Alcohol drinking and total Mortality Risk, AEP 2007, Australian Guidelines: To reduce alcohol related health risks from drinking alcohol Paljarvi et al: Patterns of Drinking and fatal injury: a population-based follow-up study of Finnish Men, Society for the Study of Addiction Tolstrup et al: Drinking Pattern and Mortality in middle-aged men and women, Addiction Laatikainen et al: Increased mortality related to heavy alcohol intake pattern, J. epidemiol. Community health Rehm et al: Average volume of alcohol consumption, patterns of drinking, and all cause mortality: results from the US national Alcohol Survey, AM J Epidemiol Alkoholforbrug i Danmark, Statens Institut for Folkesundhed MULD LM Sequeglia: The influence of Substance Use on Adolescent Brain development 41 Clinical EEG and Neuroscience, 2009, 42 Duncan et al: Alcohol, Psychological Dysregulation and Adolescent Brain devel-opment. Alcoholism: Clinical and experimental Research Nagel et al: Reduced hippocampal volume among adolescents with alcohol use disorders without psychiatric comorbidity, Psychiatry Res Anbefalinger for svangreomsorgen, Sundhedsstyrelsen Social og helsedirektoratet i Norge: Alkohol og graviditet. Hvad er farligt for fostret? Hvordan forebygge og behandle? Rapport fra en ekspertgruppe, Hallgreen et al: Alcohol consumption among elderly European citizens - health effects, consumption trends and related issues, Swedish National Institute of Public Health, Australian Guidelines: To Reduce health Risks from drinking Alcohol,

Behovet for at præcisere budskabet hænger sammen med, at den videnskabelige evidens peger på større forsigtighed.

Behovet for at præcisere budskabet hænger sammen med, at den videnskabelige evidens peger på større forsigtighed. N O T A T SUNDHEDSSTYRELSENS NYE UDMELDING VEDRØRENDE ALKOHOL Baggrund I Danmark drikker ca. 860.000 voksne over de udmeldte maksimale genstandsgrænser 1. Kun 7 % af danske voksne drikker ikke alkohol

Læs mere

Alkohol. Alkohols virkninger på helbredet. Alkohols helbredsskadelige virkninger

Alkohol. Alkohols virkninger på helbredet. Alkohols helbredsskadelige virkninger Alkohol 17 n Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden. n Alkoholforbruget i Danmark medfører årligt 3. dødsfald af skrumpelever, alkoholforgiftning,

Læs mere

Alkohol og livsstilssygdomme

Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Kjeld Hermansen Erik Berg Schmidt Anne Tjønneland Janne S. Tolstrup Morten Grønbæk Alkohol og livsstilssygdomme

Læs mere

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE 2005 Genstandsgrænser for voksne Genstandsgrænser for voksne Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 Kbh. S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: Alkohol, genstandsgrænser Elektronisk

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF alkohol 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med ALKOHOL 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale

Læs mere

Alkohol, livsstil og helbred. En screeningsundersøgelse blandt borgere på Jobcenter Faxe og Jobcenter Holbæk

Alkohol, livsstil og helbred. En screeningsundersøgelse blandt borgere på Jobcenter Faxe og Jobcenter Holbæk Ida Høgstedt Danquah, Maja Bæksgaard Hansen, Niels Peter Mortensen, Janne Tolstrup, Anette Søgaard Nielsen, Ulrik Becker TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Læs mere

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 4.2 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

13-12-2013. Sundhedsøkonomiske gevinster ved foreningsidrætten under DIF

13-12-2013. Sundhedsøkonomiske gevinster ved foreningsidrætten under DIF 13-12-2013 Sundhedsøkonomiske gevinster ved foreningsidrætten under DIF For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere

Determinanter for binge drikning blandt unge i Danmark.

Determinanter for binge drikning blandt unge i Danmark. Determinanter for binge drikning blandt unge i Danmark. (Determinants of binge drinking among adolescents in Denmark) Udarbejdet af: Maria Pedersen kardiologisk sygeplejerske ved Hillerød hospital. Master

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

4.1. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

4.1. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 4.1 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

Sundhedsmæssige opgaver og udfordringer i Odder Kommune

Sundhedsmæssige opgaver og udfordringer i Odder Kommune Notat Til: Fra: Social- og sundhedsudvalget Direktionen Sundhedskoordinator, ph.d. Malene Herbsleb Notat til sagen: Sundhedspolitik 2013 Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk

Læs mere

Bryggeriforeningens alkoholpolitik

Bryggeriforeningens alkoholpolitik bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 2 Hvad er et moderat og ansvarligt forbrug? Bryggeriforeningen definerer et moderat og ansvarligt forbrug af øl, som: At drikke indenfor de grænser dit helbred

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune

2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune 2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune Danmarks sundhedsvæsen er under kolossalt pres. Udfordringen med at få styr på udgifterne og samtidig imødegå den stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser er en

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Fuld af liv -kampagnens

Læs mere

Misbrugsbehandling. behov og samfundsmæssige gevinster. Departementet for Sundhed og Infrastruktur

Misbrugsbehandling. behov og samfundsmæssige gevinster. Departementet for Sundhed og Infrastruktur Misbrugsbehandling behov og samfundsmæssige gevinster Departementet for Sundhed og Infrastruktur Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Resume og konklusion... 2 1.1. Sammenfatning omkring misbrug

Læs mere

Forslag til national plan for fremtidens misbrugsbehandling. Departementet for Sundhed, FM 2015

Forslag til national plan for fremtidens misbrugsbehandling. Departementet for Sundhed, FM 2015 Forslag til national plan for fremtidens misbrugsbehandling Departementet for Sundhed, FM 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume... 4 2. Baggrund for arbejdet... 10 2.1. Redegørelsens hovedfund...

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

De helbredsmæssige fordele ved et moderat forbrug af øl. 2. udgave : CBMC - Brewers of Europe 2002

De helbredsmæssige fordele ved et moderat forbrug af øl. 2. udgave : CBMC - Brewers of Europe 2002 De helbredsmæssige fordele ved et moderat forbrug af øl 2. udgave : CBMC - Brewers of Europe 2002 De helbredsmæssige fordele ved et moderat forbrug af øl Indholdsfortegnelse Indledning 5 2. udgave : CBMC

Læs mere

Sundhedsfremme inden for KRAMfaktorerne. af internet og mobiltelefoner

Sundhedsfremme inden for KRAMfaktorerne. af internet og mobiltelefoner Sundhedsfremme inden for KRAMfaktorerne ved brug af internet og mobiltelefoner Imrana Shahzadi, Regitze Pals, Marie Langmach og Per Kim Nielsen Københavns Kommune Sundhedsfremme inden for KRAM-faktorerne

Læs mere

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem Opgaveløser og studienummer: Dyhr, Kristina 3650 og Laustsen, Maria Krümmel 8532 Modul/Hold: Modul 14, Hold F09 Uddannelsesenhed: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Opgavetype:

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

Udarbejdet af. Projektleder cand.it. Anja Katz cand.mag. Didde Margrethe Lønne og cand.scient.anth. Ole Møller Markussen

Udarbejdet af. Projektleder cand.it. Anja Katz cand.mag. Didde Margrethe Lønne og cand.scient.anth. Ole Møller Markussen Udarbejdet af Projektleder cand.it. Anja Katz cand.mag. Didde Margrethe Lønne og cand.scient.anth. Ole Møller Markussen Med tak for inspiration og vidensdeling til: Callen Lorde, New York Center for Rusmiddelforskning

Læs mere

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko?

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? af Kristian Overgaard Anders Grøntved Karina Nielsen

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 100 eksisterende og fremtidige indsatser til sundhedsfremme og forebyggelse på alkoholområdet Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2010-2014 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere