Foreløbigt referat af TEU mødet i Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus"

Transkript

1 Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Foreløbigt referat af TEU mødet i Århus Oplæsning af AA s formål og indledning v/ Ole P eller Jane P Ole bød velkommen til TEU mødet og læste herefter AA s formålserklæring op. Valg af ordstyrer og referent Ernst blev valgt til ordstyrer og Jane til referent Præsentation af deltagerne Ole P, vagtkoordinator og Næstformand for TEU - Ingerlise, hjemmevagtkoordinator Agnete, hjemmevagtkoordinator under oplæring - Ernst, afgående TEU rep. fra Region Midtjylland Arne B, tiltrådt TEU rep. fra Region Midtjylland Jørgen B, HSR-repræsentant - Jette S, TEU rep. fra Region Nordjylland Henrik H, TEU rep. fra Region Storkøbenhavn Peter Å, TEU rep. fra Region Øst Karl Erik, LIv-repræsentant Joan, gæst og Jane P, kontorvagtkoordinator. Der var ingen fremmødte TEU repræsentanter fra Region Syd og fra Region Nordsjælland Godkendelse af referat fra TEU mødet i Søndersø på Fyn Rettelse til pkt. 13 under Ad 4: Det, vi skulle undersøge, er om TEU repræsentanter fra Nordjyllland kan få bevilliget flybilletter fra Ålborg til København og tilbage 1 gang årligt, når TEU-mødet afholdes i København, da det tager al for lang tid at rejse i tog. Ellers ingen beslutninger/hængepartier, vi mangler at sætte handling på. Fremover laves foreløbige referater, da de først kan godkendes ½ år efter et TEU møde er afholdt. Jane tjekker flybilletter med Mogens B.A. Fremover laves foreløbige referater. Håndbog for Telefon- og vagter TEU Referat Side 1 af 6

2 Ad 5: Ad 6: Ad 7: Tilpasning af dagsordenen I stedet for at bede om tilmelding, ønsker udvalget, at der fremover skal stå: HUSK at melde afbud, hvis du ikke kan deltage. Valg af ny formand Ole, som er næstformand for TEU begrundede, hvorfor han ikke ønsker at overtage formandsposten. Henrik H og Jane P blev foreslået som konstitueret formand frem til næste TEU-møde i marts Henrik ønskede det ikke, men er villig til at være behjælpelig med forskelligt forefaldende arbejde. Jane forsøger at finde en telefonvagt, som er villig til at overtage kontorkoordinatorposten og en, der er villig til at være stedfortræder. Jane sagde ja til at fungere som konstituret TEU formand frem til marts NB! Arne B og Agnete skal indsende anmodning til HSR om at indtræde i udvalget og Jane om at fungere som konstitueret formand for TEU indtil marts Frokost Rykket til efter Pkt. 8 Ad 8: Rapporter og fra: A: Hjemmevagten v/ Ingerlise Alle hjemmevagter på nær 1 har nu vagt hver 2. uge. Når 2 nye vagter er oplært, er alle hjemmevagter besat. Ingerlise foreslog at nedlægge kl. 10:00 12:00 vagten på hverdage, da der stort set aldrig er opkald. Ingerlise gives bemyndigelse til at nedlægge vagterne, hvis de berørte hjemmevagter siger god for det. Ingerlise ønsker at rotere ud som hjemmevagtkoordinator. Agnete har sagt ja til at overtage, hvorfor Ingerlise vil bruge det næste ½ års tid på at oplære Agnete i hjemmevagtkoordinatorfunktionen. Vi drøftede statistikkerne fra hhv. kontorvagten og Telia. Telias opkaldsstatistik fungerer stadig væk ikke, hvorfor der kun er statistikker for opkald til kontorvagterne. Vi bør gennemgå Telia aftalen mhp. at tjekke op på de aftaler AA Danmark indgik med dem. Tages med på dagsordenen til næste TEU-møde. Tom har planlagt at afholde et møde med Teliafolkene, så vi afventer resultatet af dette møde. Nogle kontaktpersoner er utilfredse over ikke at blive brugt. Der er ca. 400 kontaktpersoner på landsplan, og det er urealistisk at forvente, at alle ca. 400 kontaktpersoner vil blive ringet op jævnligt og bedt om at kontakte en lidende alkoholiker. At være telefonvagt, vagt og kontaktperson handler ikke om, hvor meget vi hver især bliver brugt, men om, at vi hver især står til rådighed, når nogen rækker ud efter AA s hjælp. Den, der fremsender dagsordner Anmodningsblanket udsendes sammen med det foreløbige referat. Når blanketten er udfyldt sendes den til Ingerlise har bemyndigelse til at nedlægge kl hverdagsvagterne, hvis vagterne sige ja til det. Teliaaftalen tages med som punkt på dagsordenen til næste TEU møde Håndbog for Telefon- og vagter TEU Referat TEU Referat Side 2 af 6

3 Ad 8: B: Kontorvagten v/ Jane P Det psykiske arbejdsmiljø på Hovedservicekontoret er blevet massivt forbedret efter en grundig oprydning af uløste uenigheder/konflikter. Der har været stor udskiftning af telefonvagter på dagvagterne, så det er fast arbejde at finde og oplære nye vagter. De dagvagter, der pt. er under oplæring, er vagter som er uafhængige ift. Jobcentrenes krav om aktivering. Den opkaldsstatistik, vi laver i kontorvagten viser, at der i alle måneder i 2013 har været fremgang i opkaldende ift. opkaldene i Det var nødvendigt at præcisere forskellen på kontorvagter, hjemmevagter og afløsere, da der var lidt forvirring omkring det. Det blev også præciseret, at den statistik, som kontorvagterne laver, ikke er det samme, som den statistik, som Telia på et tidspunkt vil lave, når det kommer til at virke. Kontorvagterne udfylder opkaldsrapporter, der bliver kategoriseret i hhv.: Service til AA ere Opkald om egen alkoholisme Opkald om andres alkoholisme Opkald om generel Information om AA Opkald om andet, som ikke hører under AA s formål og Opkald, hvor røret bliver lagt på med det samme, de såkaldte rørlæggere. C: vagten v/ Ole P En vagt er typisk på vagt i 4 døgn af gangen med en bagvagt. Alle modtagne og svarene på dem bliver sendt til alle 10 vagter. En af de Nordisk delegerede har spurgt ind til en statistik over henvendelser til vagten. Det er ret uoverskueligt at lave en sådan statistik, men et skud på tærsklen er, at der er mellem henvendelser om ugen, hvor nogen af dem er fra folk, som ønsker generel information om AA. Disse mails bliver sendt videre til rette person i AA, som kan besvare sådanne slags spørgsmål. D: Regionerne herunder erfaringsudveksling Øst: Ved sidste regionsmøde deltog hele 40 personer. Temaet på dette regionsmøde var: AA s primære formål. Efter oplægget var der en livlig debat, og mødet var udbytterigt ift. at Øst kunne vælge de servicekonferencedelegerede inkl. suppleanter, som region øst har fået tildelt. Nordjylland: Jette er glad for at være både telefonvagt og sygehusvagt. Der er blevet valgt en konstitueret formand for region Nordjylland, da det ikke er lykkedes endnu at finde en ny formand efter Tage. Det er lykkedes at finde en ny HSR-repræsentant, så Nordjylland igen er repræsenteret i HSR. Der er uenigheder i Regionen vedr. fortsat deltagelse med AA Informationsstand ved den årlige Nibe Festival. Midtjylland: På forrige regionsmøde blev der lavet gruppearbejde for at få nye ideer til at gøre regionsmøderne mere attraktive for grupperne i regionen. Første handlinger på disse ideer har været workshops om de 12 trin og om, hvordan man tager imod Nykommerne ude i grupperne. Håndbog for Telefon- og vagter TEU Referat TEU Referat Side 3 af 6

4 Ad 8: D: fortsat Ad 9: Ad 10: Ad 11: StorKøbenhavn: Vi har været aktive med TEU s nye Informationsstand på Mænd-med-Mænd konventet og på Landsmødet. Vi har høstet meget positive erfaringer med at synliggøre TEU s arbejde disse 2 steder, da der opstår mange muligheder for uformelt at oplyse om og dele erfaringer om vores arbejde. Begge steder var TEU s informationsstand placeret sammen med Bogsalget. Vi fik en del nye kontaktpersoner ud af det også. Budget for 2014 v/jane P HSR har udsendt en budgetvejledning til udvalgene, hvori der bl.a. er et budgetregneark, som de enkelte udvalg skal udfylde og indsende senest Pga. af TEU situationen, hvor vi indtil dette møde var uden formand, har vi fået lov til at vente med at indsende budgetregnearket for TEU s budget for 2014 til , hvor Jane udfylder det sammen med Mogens på Hovedservicekontoret. Budgetregnearket blev sendt rundt, så udvalgsmedlemmerne kunne udfylde deres udgifter til transport og fortæring. A: Ny måde at lave HSR rapporter på v/jane P HSR har også udsendt en rapportskabelon, som de ønsker udvalgene gør brug af fremover. Både Ernst og Jørgen var behjælpelige med at præcisere, hvilke oplysninger HSR konkret ønsker under de forskellige i Rapport skabelonen. Deadline for næste rapport til HSR er TEU Standen ved Landsmøder og konventer v/henrik H + Jane P Som nævnt under punkt 8 D, så har det haft en meget positiv effekt at have været til stede med den nye TEU informationsstand. Vagttelefon: Henvisning til Behandlingsinstitutioner v/ernst HSR har fået oplyst, at 2 pårørende, som har ringet til Vagttelefonen, er blevet henvist til hhv. Tjele og Møllen af 2 vagter, som selv har været i behandling de 2 steder. Det er IKKE Telefon og vagtens opgave at oplyse om eller henvise til konkrete behandlingssteder. Det indskærpes derfor, at det er AA s budskab om at komme sig af alkoholisme, der oplyses om i AA s telefon- og vagt. Man kan som telefon og vagt godt dele egne erfaringer om, at man selv er kommet til AA via en behandling, men det er AA s budskab og løsning på alkoholisme, der bør gives videre. Hvis en ringer eller skriver til AA s telefon- eller vagt og kun vil have informationer om behandlingsmuligheder, så henviser vi til DCAA, som har det store forkromede overblik over alle mulige slags behandlinger og som også har til opgave at oplyse interesserede om disse. Det indskærpes derfor også, at man som telefonvagt, vagt og kontaktperson skal være økonomisk uafhængig af enhver form for alkoholbehandling netop for at forebygge forvirring om og sammenblanding af AA s løsning og kommercielle alkoholbehandlinger. Jane laver budgettet for TEU i 2014 færdig sammen med Mogens mandag Formanden indsender rapporter til HSR Indskærpningerne medtages i næste Nyt Om Håndbog for Telefon- og vagter TEU Referat TEU Referat Side 4 af 6

5 Ad 12: Ad 13: Ad 14: Hvilke erfaringer har vi gjort os med facebook gruppen? Facebook gruppen har været et positivt nyt tiltag, hvor udvalgsmedlemmer har kunnet skrive uformelt sammen og stille forskellige spørgsmål til hinanden. Den har også tjent det formål, at vi har kunnet sige farvel og goddag til udvalgsmedlemmer på en uformel måde. Facebook gruppen er på ingen måder blevet misbrugt og har i det hele taget ikke været brugt så meget. A: Ernst: Vores facebook gruppe set i forhold til flg. Fra referatet af HSR-møde den : I debatten kom det frem, at Telefon og udvalget er i gang med et forsøg med en lukket gruppe på facebook. Fra flere sider blev det understreget, at Hovedservicerådet tidligere har besluttet, at AA Danmark ønsket at undlade at anvende de sociale medier. Vi drøftede TEU s facebook gruppe i lyset af HSR s anbefaling om at undlade at anvende de sociale medier. Vi blev enige om, at vi ønsker at bevare facebook gruppen, som den har fungeret siden sidste TEU møde. Vi ønsker ikke at udvide den med telefonvagter og vagter, da vi er enige om, at det vil føre al for megen administration med sig. Vi gør opmærksom på, at facebook gruppen er HEMMELIG, og den kan derfor ikke findes ved søgning. Den træder ikke i stedet for de sædvanlige TEU kommikationskanaler. Facebook gruppen er heller ikke en AA TEU gruppe, hvor der deles TEU og andre AA følsomme ting. Det er alene en gruppe for medlemmerne af TEU til uformel brug. Det, at facebook-firmaet har fuld adgang til gruppens medlemmer og oplysninger, anser vi ikke som noget særligt stort anonymitetsproblem. Der foregår overvågning af alle mulige online-tjenester nationalt og internationalt, og det kan vi ikke styre. Så det eneste vi kan styre er at undlade at bruge online-tjenester som f.eks. facebook til AA personfølsomme og AA udvalgsfølsomme ting. Ønsker TEU en chatfunktion sat op på hjemmesiden? (Forslag fra Helle V) v/ernst Vi havde en god drøftelse om Helles forslag, og var umiddelbart alle positivt indstillet overfor det især ift. ungemålgruppen. Vi har dog brug for at vide mere om chatfunktionen, hvorfor vi besluttede at invitere Helle med til næste TEU-møde. Vi var også enige om, at hvis chatfunktionen ender med at blive en ny mulighed for lidende alkoholikere at opnå kontakt med AA på, så skal en sådan chatfunktion have sin egen vagtplan og sine egne vagter, da det vil blive for svært både at skulle passe en telefon eller vagt samtidig med at man også skal være til rådighed på en chatfunktion. Den bør også have sin egen vagtkoordinator. Håndbogen Der er for nylig blevet udsendt en opdatering til Håndbogen sammen med et nyt Nyt om, som orienterede telefonvagterne og vagterne om, at Tom er stoppet som formand for TEU. Vi beholder facebook gruppen i sin nuværende form og med nuværende formål. Helle Vi inviteres med til næste TEU møde for at fortælle mere om chatfunktionen Håndbog for Telefon- og vagter TEU Referat TEU Referat Side 5 af 6

6 Ad 15: Ad 16: Ad 17: Ad 18: Kommissorium opdatering v/ingerlise eller Jane P Kommisoriumet blev sendt rundt til opdatering af medlemmer af udvalget og af funktionerne. Antallet af koordinatorer bør ændres fra 4 til 3, da hjemmevagtplanerne er lagt sammen. I den forbindelse skal vi undersøge, hvem der skal godkende ændringer i kommisoriummerne. Jane undersøge det hos Mogens. Formåls- og funktionsbeskrivelse opdatering og evt. tilpasning nye forhold Blev sendt rundt, så formåls- og funktionsbeskrivelse er i overenstemmelse med de nuværende medlemmer af TEU og deres funktioner. Information fra HSR v/jørgen B HSR repræsentant Der er for nylig blev afholdt et seminar for HSR medlemmerne mhp. at finde sammen i et nyt konstruktivt samarbejde efter, at HSR er blevet udvidet med 6 medlemmer. Der blev blandt aftalt rollefordelinger og funktioner i en workshop. Jørgen orienterede også om, at der bl.a. er kommet en ny guideline om AA s brug af online grupper m.m. Information fra Det Landsdækkende Informationsudvalg LIv v/karl Erik Keld er ny formand for LIv og Karl Erik ny LIv repræsentant for region Midtjylland. Ernst er ny HSR repræsentant i LIv blev der afholdt en temadag i Vojens om nyt informationsmateriale til sundhedspersonale. Dette blev der fulgt op på på LIv møde på Hovedservicekontoret. AA s Informationsdiasshow ligger nu til download på AA s hjemmeside. LIv ønsker også en make-over i design for nuværende foldere. Dette vil der blive fulgt op på til næste LIv møde i Region Midtjylland Ad 19: Kommende møder i TEU Ad 20: Jane underøger, hvem der skal godkende ændringer A: Næste TEU møde afholdes lørdag den kl. 11:30 16:00 på Hovedservicekontoret. Jane booker lokalet B: Erfaringsudvekslingsmøde Vest afholdes I Øst afholdes erfaringsudvekslingsmøde lørdag den på Hovedservicekontoret, hvor Bo fra DCAA er inviteret til at fortælle, hvad vi kan bruge DCAA til. Eventuelt Telefonvagterne får en del opkald, hvor folk tror, at de først kan komme til AA møde, når det er åbent. TEU foreslår, at teksten om åbne møder i Mødelisten ændres til: Åbent også for pårørende og andre interesserede Ad 21: Afslutning med sindsrobønnen. Vi sluttede kl. 15:05 med Sindsrobønnen og fælles oprydning Ole viderebringer forslaget til AA Data Håndbog for Telefon- og vagter TEU Referat TEU Referat Side 6 af 6

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU)

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Lørdag den 12. april 2008 kl. 11 40 16 00 Hovedservicekontoret, Thorsgade 59, 3. tv, 2200 København N Dagsorden: 1. Oplæsning af AA's formålserklæring og indledning

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk Næstformand

Læs mere

Regionshåndbog syd AA Region SYD

Regionshåndbog syd AA Region SYD Regionshåndbog syd AA Region SYD Resumé I denne håndbog er der nedfældet beslutninger vedrørende service i Region SYD. Den beskriver hvordan Region SYD fungerer, hvilke poster, opgaver og pligter der er

Læs mere

SYD eren. Marts 2011

SYD eren. Marts 2011 SYD eren Marts 2011 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

RSK møde 20. og 21. juni 2009

RSK møde 20. og 21. juni 2009 RSK møde 20. og 21. juni 2009 1. SINDSROBØN... 2 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER... 2 3. PRÆSENTATIONSRUNDE... 2 4. OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN... 3 5. GODKENDELSE AF REFERAT... 3

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

SYD eren. September 2011

SYD eren. September 2011 SYD eren September 2011 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

Maj 2011. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM

Maj 2011. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM Maj 2011 midtjylland REGIONS NYT fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM SEKRETARIATET. Anonyme Alkoholikere, Postboks 320, 8700 Horsens Telefon: 20 93 92 85 Kontonr. hattepenge: 1551-0000912646

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

AUGUST 2010. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM MIN TID SOM TELEFONVAGT SIDE 6

AUGUST 2010. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM MIN TID SOM TELEFONVAGT SIDE 6 AUGUST 2010 midtjylland REGIONS NYT fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM MIN TID SOM TELEFONVAGT SIDE 6 SEKRETARIATET Anonyme Alkoholikere Telefon: 26 54 79 97 Postboks 573 Kontonr: 1551-0000912646.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

SGM Servicegruppemøde - REFERAT

SGM Servicegruppemøde - REFERAT SGM Servicegruppemøde - REFERAT Tid: søndag den 30. november kl. 13-16 Sted: Kolding Frivilligcenter. Slotsgade 22 6000 Kolding Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens

Læs mere

Det lille hæfte om gruppen

Det lille hæfte om gruppen Det lille hæfte om gruppen "The Group Booklet, revised" oversat og godkendt af OU NADanmark 2012 (må ikke distribueres udenfor NA) Indhold Introduktion... 2 Hvad er en NA-gruppe?... 2 Hvad er en "hjemmegruppe"?...

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere