Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune"

Transkript

1 Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune Indgået mellem Socialdemokraterne Det Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti Venstre De Konservative Enhedslisten Dansk Folkeparti 1

2 Overordnede visioner Københavnerne har fortjent et bystyre, der i fællesskab arbejder i samme retning. Budgetaftalen for 2007 er et udtryk for et bredt samarbejde mellem partierne i Borgerrepræsentationen med et fremadrettet fokus i et flerårigt perspektiv, som gælder perioden Det centrale element i aftalen er at fremtidssikre byen gennem massive investeringer. Investeringer, som skal give afkast i årene fremover. Der skal investeres i bedre service og mere tryghed for københavnerne. Folkeskolerne skal have et massivt indholdsmæssigt løft, den kollektive trafik udvides med servicebusser og havnebusser, daginstitutionsområdet forbedres, de ældres forhold bliver forbedret, integrationen for nykøbenhavnere øges, og de kriminelle unge skal væk fra gaderne. Der skal investeres i Københavns Kommunes vigtigste råstof medarbejderne. Det skal ske ved at gøre kommunen til en endnu bedre arbejdsplads. Omkring personer arbejder i Københavns Kommune, og er derfor en meget central del af københavnernes hverdag. Ikke bare fordi de arbejder for kommunen, men fordi de er omvandrerne menneskelige ressourcer. Hver og en udgør en vital del af kommunen, som ansvarlige, visionære og omsorgsfulde medarbejdere. De er værd at satse på og investere i. Skabelsen af en mere attraktiv arbejdsplads hænger nøje sammen med medarbejdernes trivsel. Det er et ledelsesmæssigt ansvar at sikre, at medarbejderne trives. Arbejdspladserne skal indrettes på en sådan måde, at medarbejderinddragelse, investeringer i medarbejdernes kompetencer og uddannelse prioriteres højt. Målet er, at medarbejderne trives og har arbejdsglæde, engagement og tryghed. Der skal investeres i at bringe Københavns anlæg op på et tidssvarende niveau. Det gælder en renovering og modernisering af folkeskolerne inkl. skolegårdene og faglokalerne, cykelstierne, kulturhusene, de offentlige toiletter, idrætsanlæggene renoveres, ældreboligerne og botilbuddene til de psykisk syge og handicappede. I alt for lang tid har de faciliteter, som så mange københavnerne anvender dag efter dag, fået lov til at gå til og blive mere og mere nedslidte. Det skal der rettes op nu. Endelig skal der investeres i fremtiden gennem afsættelse af midler til veje, skoler, daginstitutioner, idræt m.v. i nye byområder. 2

3 Overordnede økonomiske rammer for budget 2007 Parterne er enige om følgende overordnede økonomiske rammer for budget 2007: Det økonomiske råderum i 2007 udgør 650,2 mio. kr. inklusiv 119,9 mio. kr. som følge af KL s aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2007 samt tillægsaftalen til økonomiaftalen for 2007 vedrørende det sociale område. Med henblik på at kunne træffe langsigtede strategiske beslutninger for København, herunder ikke mindst på anlægsområdet, er parterne endvidere enige om at disponere 807,7 mio. kr. fra salget af kommunens el-aktiviteter til DONG, 56,9 mio. kr. i restprovenu ved tekniske ændringsforslag til budgetforslaget for 2007, 24,5 mio. kr. i opsparede midler fra 2005 samt ekstra 400 mio. kr. i provenu fra grundsalg til bl.a. billige boliger, Kløvermarken samt tilbagekøbsrettigheder til initiativer med et flerårigt sigte i indeværende valgperiode. Parterne finder de af KL og regeringen aftalte realvækstrammer snævre, men agter at overholde KL s aftale med regeringen om kommunernes økonomi for Inden for rammerne af KL s aftale med regeringen har Københavns Kommune et rum for vækst til service på 1,3 pct. svarende til 247 mio. kr. Herudover anvendes 93,8 mio. til service i 2007 forudsat, at væksten vedrører børne- og ældreområdet samt 26,1 mio. kr. som følge af tillægsaftalen til økonomiaftalen for 2007 vedrørende det sociale område. Udskrivningsprocenten i 2007 udgør 24,0, grundskyldspromillen 34 og gældsafdraget minimum 179,3 mio. kr. Parterne stemmer for forslaget til tekniske ændringsforslag til budget Af respekt for udvalgsstyret udmøntes samtlige forslag i budgetaftalen i fagudvalgene. Med denne aftale fastlægges de beskrevne driftsudgifter i Parterne udmønter anlægspuljerne i budgetaftalen samt et eventuelt merprovenu fra grundsalg, der f.eks. kan anvendes til nye idrætsanlæg, plejeboliger mv. Parternes deltagelse i udmøntningen af anlægspuljer samt et evt. merprovenu ved grundsalg forudsætter medvirken til realisering af grundsalg. 3

4 Det kloge København De københavnske folkeskoler står overfor en række væsentlige udfordringer i form af opdelte skoler, svage faglige resultater samt nedslidte skolebygninger. Derfor foretages en massiv investering på samlet 732,7 mill. kr. i perioden i de københavnske folkeskoler med henholdsvis faglighed for alle og skolerenovering, som uddybes i nedenstående. Faglighed for alle Parterne er enige om at tilføre midler til et markant løft af den københavnske folkeskole og daginstitutioner. Der afsættes derfor 90,1 mio. kr. i 2007, 111,9 mio. kr. i 2008 og 110,7 mio. kr. i 2009 til at gennemføre en samlet pakke af initiativer, som konkret udmønter en del af aftalen om faglighed for alle i de københavnske folkeskoler m.v. Satsningen skal sikre, at de københavnske folkeskoler bliver blandt landets bedste. Samtidig skal forældrenes have tillid til, at folkeskolen kan give deres børn de nødvendige faglige og sociale kompetencer i et trygt miljø. Parterne er enige om, at de afsatte midler udmøntes til initiativerne oplistet i bilag 1. Under henvisning til integrationsaftalen af 22. maj 2006 udtrykker Enhedslisten forståelse for ønsket om, at faglighed for alle indarbejdes i budgettet, men medvirker ikke i en beslutning, der gennemfører heldagsskolen. Enhedslisten medvirker endvidere ikke til indførelse af sprogtest af alle 5-årige, ekstern skoleevaluering, flagskibe, forsøg med fagolympiader og naturfaglig satsning for de generelt stærke elever, jf. bilag 1. Provenuet for disse mindreudgifter vil Enhedslisten anvende til fastholdelse af normeringerne i daginstitutionerne og fremsætter forslag herom. Ud over den i bilag 1 nævnte konkrete udmøntning indgår finansieringen af et gårdsvagtsteam i drøftelserne om en ny rammeaftale med Københavns Lærerforening. Endvidere forudsættes de i forliget nævnte åremålsansættelser gennemført med finansiering inden for Børne- og Ungdomsudvalgets rammer med 0,3 mio. kr. i 2007, 0,6 mio. kr. i 2008 og 0,9 mio. kr. i 2009 og frem. Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsudvalget medfinansierer udmøntningen af faglighed for alle med 30 mio. kr. i 2007, 60 mio. kr. i 2008 og 93,9 mio. kr., bl.a. ved udmøntningen af KLK s analyse af Børne- og Ungdomsforvaltningen. Skolerenovering Skolebygningerne er nedslidte og utidssvarende mange steder i byen. På den baggrund er parterne enige om at igangsætte en omfattende renovering af de københavnske folkeskoler med henblik på at sikre gode fysiske rammer for elevernes og lærernes dagligdag. Parterne er enige om at sætte særlig fokus på renovering af faglokaler og skolegårde inklusiv toiletter til at understøtte forliget om faglighed for alle. Hovedparten af faglokalerne skal renoveres inden udgangen af 2009, og parterne er derfor enige om at afsætte anlægsmidler på 40 mio. kr. årligt i perioden til renovering af faglokaler. Ligeledes skal der gøres en særlig indsats for at renovere skolegårdene, herunder toiletterne, så eleverne kan holde frikvarter, lege og dyrke idræt uden for gymnastiksalene i gode fysiske rammer. Parterne er enige om at afsætte anlægsmidler på 30 mio. kr. årligt i perioden hertil. 4

5 Herudover er parterne enige om at afsætte anlægsmidler på 70 mio. kr. årligt i perioden til en renovering af de københavnske folkeskoler eksklusiv faglokaler, skolegård og toiletter. Renoveringen skal sikre en vedligeholdelse til tidssvarende standard og funktion. Renoveringen vil blive gennemført i dialog med skolerne og over en flerårig periode, så skolerne kan fungere samtidig. Udmøntningen af midlerne skal tage udgangspunkt i Københavns Ejendommes prioriteringsplan. Samtlige midler til renoveringen af skolerne ligger ud over de midler, som er indeholdt i Københavns Ejendommes grundbudget i årene til skolerenovering. Parterne er enige om, at der skal udarbejdes en børneplan II, som sikrer, at antallet af skoler og daginstitutioner modsvarer behovet i byen. 5

6 Det omsorgsfulde København Det går godt i København i disse år. Det giver kommunen en særlig forpligtelse til at sørge for bedre vilkår for de svageste medborgere, som har behov for hjælp. En by skal kendes på den måde, den behandler sine mest udsatte grupper på. Det gælder i forhold til ældre, demente, psykisk syge og handicappede. Sølund et flagskibsplejehjem Den senere tids fokus på plejehjemsområdet har blotlagt en række udfordringer og problemstillinger, der kræver en langsigtet og visionær indsats. Der er behov for nytænkning i forhold til pleje- og omsorgsindsatsen med inddragelse af den nyeste viden og de bedste metoder. Parterne er derfor enige om, at der påbegyndes et samarbejde med universiteter og andre forskningsinstitutioners, som skal gøre Sølund plejehjem til et flagskib. Det skal sikre en udvikling af det københavnske plejepersonales kompetencer - både som forbillede for pleje- og omsorgsindsatsen og som igangsætter af initiativer i kommunen. Parterne er enige om at afsætte 3 mio. kr. i 2007 i anlægsmidler. Det forudsættes, at der søges tilvejebragt ekstern finansiering. Indsats over ensomme ældre (selvvisitering) Nogle af Københavns ældre er isolerede og ensomme uden kontakt til omverdenen. Parterne er enige om, at ældre der af psykiske, sociale eller helbredsmæssige årsager ikke magter at bo i hjemmet, men som ikke umiddelbart opfylder behovet for en plejehjemsplads, skal have mulighed for at visitere sig selv til en ældreboligtype. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejder et beslutningsgrundlag til et pilotprojekt, hvor der oprettes et mindre antal selvvisiteringspladser i ledig kapacitet som følge af moderniseringsplan 1. Oplægget skal forelægges Borgerrepræsentationen før sommerferien Parterne er enige om at afsætte 5 mio. kr. årligt i perioden til pilotprojektet. Herudover afsættes yderligere 2 mio. kr, årligt i perioden til en afhjælpning af ensomhed blandt ældre. Moderniseringsplan for plejeboliger I forbindelse med budgettet for 2005 blev der afsat midler til at ombygge utidssvarende plejeboliger til 900 moderne plejeboliger. Parterne er enige om at afsætte midler til at påbegynde ombygningen af nogle af kommunens resterende 1400 utidssvarende plejeboliger. Parterne er således enige om at afsætte anlægsmidler på 0,3 mio. kr. i 2007, 8 mio. kr. i 2008, samt 25,1 mio. kr. i 2009, heraf 0,1 mio. kr. i drift. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejder en revideret moderniseringsplan i lyset af de tilførte midler. Demenscentre Københavns Kommune har i dag en 4-ugers garanti på plejeboliger. Denne garanti gælder imidlertid ikke for de målrettede demenspladser. Parterne har som målsætning, at der skal sikres samme serviceniveau for demente borgere som for øvrige borgere med behov for plejebolig. Derfor afsættes der 20,8 mio. kr. i 2007, 21,5 mio. kr. i 2008 samt 17,5 mio. kr. i 2009 til etablering af yderligere 2 demenscentre. Etniske plejehjem Parterne er enige om at igangsætte en undersøgelse af behovet for etniske plejehjem. Der afsættes samlet 1,4 mio. kr. til formålet. 6

7 Opfølgning på Fælledgården Københavns Kommunes plejehjem skal yde en god service overfor de ældre borgere, som har behov for omsorg. Kommunen har sammen med Ældresagen drøftet mulighederne for en styrkelse af Københavns Kommunes indsats på plejehjemsområdet inden for en række områder. Fokusområderne omfatter: en forbedret klageadgang. et uafhængigt tilsyn synlig og motiverende ledelse oprettelse af et omsorgspanel et forbedret samarbejde med andre store byer uddannelse af medarbejderne Uafhængigt tilsyn ved udvidelse af Borgerrådgiverens kompetence På baggrund af den fremførte kritik af forholdene på kommunale plejehjem ønsker parterne at sikre et uafhængigt tilsyn og behandling af klager over grove og væsentlige fejl på plejehjemsområdet og generelt i kommunen. Parterne er enige om pr. 1. januar 2007 at udvide Borgerrådgiverens kompetence med en egen driftsfunktion, således at borgerrådgiveren - i lighed med Folketingets Ombudsmand - får adgang til at tage sager op af egen drift m.v. Til finansiering af udvidelsen afsættes 2,3 mio. kr. i 2007 og 1,9 mio. kr. årligt i 2008 og frem til etablering og drift af Borgerrådgiverens egen driftsvirksomhed. Det forudsættes, at udgifter til deponering kan finansieres inden for kommunens ledige låneramme for Parterne er enige om, at de med Ældresagen aftalte initiativer iværksættes hurtigst muligt og finansieres inden for Sundheds- om Omsorgsudvalget rammer, jf. dog neden om en forbedret efteruddannelsesindsats m.v. i ældresektoren. Moderniseringsplan for psykisk syge og handicappede samt nedbringelse af ventetiden Psykisk syge og handicappede tilhører nogle af samfundets allersvageste grupper. Parterne ønsker et København med en stærkere social profil, når det gælder evnen og viljen til at hjælpe vores svageste medborgere. Psykisk syge og handicappede, som har behov for botilbud, venter i dag for længe på et tilbud. Det er både uværdigt og uhensigtsmæssigt. Til at påbegynde nedbringelsen af ventetiden på botilbud for både psykisk syge og handicappede er parterne derfor enige om at afsætte 27,5 mio. kr. årligt i perioden Boligerne til psykisk syge og handicappede er nedslidte. Der er behov for en renovering med det formål at sikre alle beboere eget toilet og bad, jf. BR 448/06. Moderniseringen gennemføres i videst muligt omfang efter almenboligloven. Til moderniseringen af boligerne til psykisk syge og handicappede er parterne enige om at afsætte anlægsmidler på 2,4 mio. kr. i 2007, 0,4 mio. 7

8 kr. i 2008 og 33 mio. kr. i Det forudsættes, at uforbrugte midler fra 4x10 puljen herudover medgår som finansieringselement. Sundhedsrum Stofmisbrugere i København er en særlig udsat gruppe, og der har i flere år været et ønske om at forbedre forholdene for disse. Fra statens side er der nu åbnet mulighed for forsøg med etablering af et sundhedsrum. I 2007 afsættes der derfor 7 mio. kr. til etablering af et sundhedsrum på Vesterbro, hvoraf 5 mio. kr. er anlæg. I 2008 og 2009 afsættes der årligt 2 mio. kr. til drift. VISO Som del af kommunalreformen etableres den landssækkende videns- og specialrådgiverorganisation - VISO - pr. 1. januar VISO skal bidrage med viden og rådgivning vedrørende de tungeste sociale sager. På den baggrund er der enighed om at afsætte 13,7 mio.kr. i drift årligt til VISO. Midlerne finansieres af den afsatte pulje til håndtering af virkningerne af kommunalreformen. Christiania Parterne er enige om at finansiere driften og vedligeholdelsen af Sundhedshuset og beboerrådgivningen Herfra og videre på Christiania i 2007 med 3,1 mio. kr., jf. BR 165/06. En videreførelse af Herfra og videre vil bidrage positivt til livet i den københavnske metropol. Fra 2008 og frem finansieres en evt. videreførelse inden for Socialudvalgets rammer. Parterne er enige om, at gennemførelsen af det af BR den 18. maj 2006 vedtagne beslutningsforslag om at undersøge mulighederne for billige boliger på Christiania, skal gennemføres med inddragelse af christianitterne. Fristen for redegørelsens færdiggørelse forlænges fra ultimo september til ultimo december Styrkelse af den sociale indsats overfor de svageste Københavns Kommunes profil for socialt udsatte skal styrkes. Parterne er enige om at afsætte driftsmidler på i alt 15,7 mio. kr. i 2007 og 14,6 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 til formålet. Midlerne bruges til finansiering af Sydhavns Compagniet, Reden, Kringlebakken, Bofællesskabet Caroline Amalie, Netværkstedet Thorvaldsen, daghøjskoler samt et nyt værested for psykisk syge på Ydre Østerbro. Af den samlede udgift udgør daghøjskoler 8 mio. kr. årligt. De afsatte midler sikrer - efter den af Socialudvalget foreslåede effektivisering af daghøjskolerne - at daghøjskolerne kan fortsætte på samme aktivitetsniveau som i dag. Parterne er endvidere enige om, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen udarbejder en analyse om daghøjskolerne betydning for målgruppen, antallet af berørte borgere mv. Analysen skal endvidere redegøre for daghøjskolernes effekt på målgruppens sociale netværk. Parterne er herudover enige om at afsætte 1,5 mio. kr. årligt i perioden i drift til en styrket indsats for narkobehandling til unge under 18 år, et tilskud på 0,4 mio. kr. årligt i perioden til pensionisternes samvirke samt 1,3 mio. kr. årligt i perioden til Kristeligt studenter Settlement. 8

9 Parterne er enige om, at tilførslen af midlerne til en styrkelse af Københavns sociale profil er et udtryk for en prioritering af behovet inden for tilgængelige økonomiske rammer. Parterne er derfor enige om ved ændringsforslagene til budgetforslaget for 2007 at stemme for, at medlemsforslaget om 30 pladser for ældre plejekrævende stofmisbrugere ikke gennemføres, jf. BR 526/06. Ambulant genoptræning Parterne er enige om at afsætte driftsmidler 10,6 mio. kr. i 2007 og frem til finansiering af den forventede merudgift til ambulant genoptræning som følge af kommunalreformen. Midlerne finansieres af den afsatte pulje til håndtering af virkningerne af kommunalreformen. 9

10 Det trygge København Styrket indsats mod kriminelle unge København skal være en tryg by at færdes i om dagen såvel som om natten. Parterne er derfor enige om at iværksætte en bred indsats mod ungdomskriminalitet. Indsatsen målrettes alle led i ungdomskriminaliteten. Unge der er involveret i personfarlig kriminalitet Det er behov for nye og styrkede tiltag overfor de unge, som er involveret i grov kriminalitet, såsom personfarlig kriminalitet. Derfor er parterne enige om at afsætte 11,6 mio. kr. i 2007, hvoraf 1,5 mio. kr. er anlægsmidler, og 10,1 mio. kr. i driftsmidler i til etablering af en døgninstitution for unge der begår personfarlig kriminalitet. Der forudsættes, at døgninstitutionen til unge som begår personfarlig kriminalitet kan etableres i et eksisterende kommunalt lejemål. Øvrige tiltag Det skal forhindres, at kriminaliteten vokser. Derfor igangsættes også yderligere 4 tiltag, som skal forebygge at flere børn og unge bevæger sig ud på den kriminelle bane. Der iværksættes en intensiveret SSP-indsats, i sammenhæng med Faglighed for Alle iværksættes bl.a. et konflikthåndterings- og klasseledelsesprogram, der gøres en ekstra indsats overfor unge, der unddrager sig undervisning og endelig sættes ind overfor de 25 mest belastede unge under den kriminelle lavalder med projektet den korte snor, som bl.a. sikrer mandsopdækning af disse unge. Der afsættes i alt 0,8 mio. kr. i driftsmidler i 2007 og 2,4 mio. kr. i perioden til disse tiltag. De afsatte midler bruges til gennemførelse af initiativer, som udmønter BR s beslutninger om en styrket indsats mod kriminelle unge, jf. BR 471/06. 10

11 Det smukke og rene København København er en smuk by med sine historiske bygninger og gader. Det skal der værnes om. Men på nogle områder kan København blive endnu smukkere og frem for alt renere. Det er nødvendigt at satse på et rent København med en styrket grøn miljøprofil. Renere luft i København Miljøzoner og luftforening Københavns Kommune står i de kommende år over for store udfordringer i forhold til at mindske luftforureningen fra trafikken på vejnettet. Regeringen har varslet, at den i efteråret 2006 vil fremlægge en ny lovgivning, der vil muliggøre oprettelsen af en permanent miljøzone i Københavns Kommune den 1. juli 2008, hvor der kan stilles krav om montering af partikelfiltre på tunge, dieseldrevne køretøjer. Parterne er enige om at arbejde for oprettelse af en miljøzone i Københavns Kommune pr. 1. juli For at sikre renere luft i byen er der desuden behov for, at Københavns Kommune går forrest, når det gælder anvendelsen af miljøvenlige, alternative drivmidler i trafikken. Parterne er enige om, at der iværksættes en undersøgelse af muligheden for at anvende alternative drivmidler som biobrændsel og ethanol i kommunens køretøjer. Undersøgelsen behandles politisk i løbet af 1. halvår Kommunalreformen Kommunalreformen betyder, at en række amtslige opgaver på Miljøkontrollens område overføres til staten og regionerne. I forbindelse med overdragelsen af midler fra Miljøkontrollen er der opstået en årlig merudgift på 2,2 mio. kr. Parterne er enige om, at Miljøkontrollen permanent tilføres driftsmidler på 2,2 mio. kr. for at sikre et uændret serviceniveau som følge af kommunalreformen. Midlerne finansieres af den afsatte pulje til håndtering af virkningerne af kommunalreformen. Vedligeholdelse af veje, fortove og vejbrønde Københavns Kommune har et efterslæb vedrørende vedligeholdelsen af veje, fortove og vejbrønde til trods for, at Københavns Kommune i dag anvender knap 84 mio. kr. årligt på området. Det. vurderes, at ca. 10 pct. af de københavnske veje er i uacceptabel stand, herunder ikke mindst Artillerivej, mens 25 pct. af fortovene enten er i uacceptabel eller dårlig stand. På baggrund heraf er parterne enige om at udarbejde en handlingsplan for genopretning af standarden over en 20-årig periode. Handlingsplanen forelægges Borgerrepræsentationen senest juni 2007 med henblik på at kunne indgå i budgetforhandlingerne for

12 Offentlige toiletter Parterne er enige om at afsætte 28 mio. i til gennemførelse af kommunens toilethandlingsplan. Planen skal bl.a. sikre en udvidelse af antallet af bemandede gadetoiletter, et generelt løft i renholdelsen og vedligeholdelsen af byens toiletter samt velholdte, trygge, og gratis toiletter i byens største parker, herunder bemandes toilettet i Fælledparken i sommerhalvåret. Renhold og Gadens Helte Det er brug for en forstærket renholdelsesindsats i København. Samtidig er der brug for, at københavnerne tager et større medansvar for byrummet. Parterne er derfor enige om at afsætte 20 mio. kr. årligt i perioden til en forstærket renholdelsesindsats på byens strøggader. Heraf udgør 5 mio. kr. i 2007 anlæg til etablering af nye skraldespande på udvalgte steder, hvor der i dag er et stort pres fra fast food servering, herunder fra pizzabakker. Parterne er herudover enige om at igangsætte et kombineret renholdelses- og integrationsinitiativ ved navn Gadens Helte på ordinære vilkår. Der afsættes på den baggrund driftsmidler på 10 mio. kr. årligt i perioden til at igangsætte Gadens helte. Yderligere midler til renhold kan tilvejebringes ved intern omstilling i Teknik- og Miljøudvalget. Metropolzone Metropolzonen området fra Jarmers Plads i nord, havnefronten i syd, Strøgets udmunding mod Rådhuspladsen i øst og Hovedbanegården mod vest skal være et udviklingsområde for eksperimenterende planlægning, arkitektur og nye former for borgerinvolvering. Parterne er enige om, at eventuelle offentlige projekter skal indgå i budgetforhandlingerne for budget De dialogværktøjer og byudviklingsredskab, som udvikles i Metropolprojektet, kan anvendes inden for andre helhedsorienterede byudviklingsprojekter og planinitiativer herunder bydelsplanlægningen. Renovering af Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet Købmagergade er et af byens centrale strøg. Belægningen på Købmagergade har i flere år været nedslidt. Parterne er enige om at afsætte anlægsmidler på 3 mio. kr. i 2007, 22 mio.kr. i 2008 og 15 mio. kr. i 2009 til renovering af Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet. Der forudsættes privat medfinansiering via fondsmidler med tilsvarende beløb Agnete og havmanden Parterne er enige om at afsætte 0,2 mio. kr. i 2007 til genplacering af skulpturen Agnete og Havmanden i kanalen ved Hjørnet af Højbro Plads og Stranden. Kolonihaver: Parterne er enige om at afsætte 1,2 mio. kr. i 2007 i anlæg til kolonihaver 12

13 Det livlige København Festival- og eventspulje inkl. IOC og Outgames København skal være en aktiv by, der summer af begivenheder og er rig på kulturelle oplevelser. For at skabe væsentlige og markante kulturbegivenheder til glæde for Københavns borgere og for at øge international opmærksomhed om København afsættes 10 mio. kr. årligt i perioden til oprettelse af en festivalpulje. Puljen anvendes bl.a. til at finansiere Outgames (BR 324/06) med 15 mio. kr. samt IOC Session i 2009 i København (BR 134/06) med 2 mio. kr., U-turn, golden days samt samordning på filmfestivalområdet. Parterne vil arbejde for at tilvejebringe yderligere finansiering til området ved budgetforhandlingerne for Gang i København København skal styrkes som livlig metropol ved at fremme udendørs kultur- og idrætsarrangementer, gøre det mere attraktivt at indspille film i København samt lægge op til forbedrede vilkår for restauranters udendørs servering på kommunale fortove og pladser. For at i mødekomme efterspørgslen efter attraktive pladser til afholdelse af udendørs koncerter vil kommunen tillade flere koncerter på de fleste spillesteder, herunder på de mest efterspurgte pladser. Afbureaukratisering, afgiftslettelser og aktiv støtte fra kommunen skal hjælpe restaurationslivet, begivenhedsindustrien og kulturlivet med at skabe oplevelser og værdi for Københavnerne og dem der bruger byen. Parterne er enige om at afsætte driftsmidler på 6,6 mio. kr. årligt, heraf 6 mio. kr. til afgiftslettelser for erhvervslivet, i perioden til gennemførelse af initiativer, som udmønter BR s beslutninger om aktiviteter, som skal skabe mere Gang i København gennem en målrettet indsats over for erhvervslivet, jf. BR 423/6. Kreative zoner De kreative virksomheder skaber vækst, arbejdspladser og indtjening i byen. De tiltrækker turister og investeringer fra store internationale virksomheder. I perioden fra skabte de kreative virksomheder arbejdspladser i København København skal gøre det nemmere at drive kreativ virksomhed. Kommunen skal støtte og hjælpe virksomhederne med at vokse og skabe større vækst. Dette skal bl.a. ske ved, at kommunen faciliterer samarbejde mellem vidensinstitutioner, etablerede medievirksomheder og de kreative miljøer, f.eks. i anvendelsen af universitets fraflyttede bygninger, samt at kommunen medvirker til at sikre de kreative miljøer risikovillig kapital gennem anvendelsen af EU-midler. De kreative erhverv peger også selv på behovet for innovationsmiljøer eller væksthuse, hvor de kan arbejde, skabe netværk og samarbejde indbyrdes. Der er allerede flere velfungerende miljøer i København f.eks. 5te ved IT-Universitet og Schiller House på Nørrebro, der er en klynge af kreative virksomheder inden for fotografi, reklame og film. 13

14 København skal hjælpe med at skabe endnu flere af disse miljøer, og der er særligt behov for at støtte spil-virksomheder, film/medier samt design. Det er allerede dokumenteret, at disse tre brancher rummer et potentiale udover det almindelige, og der er mulighed for at skabe stor synergi mellem disse tre brancher. Herudover vil kommunen søge dialog med de kreative miljøer om deres behov og ønsker. I forbindelse med task force for afbureaukratisering arbejdes der bl.a. med at konkretisere initiativer på dette område. Det forventes at resultaterne fra dette arbejde lanceres ultimo oktober, jf. BR 424/06. Filmfond Parterne er enige om at afsætte 1 mio. kr. i drift i 2007 til det videre arbejde i Copenhagen Capacity med at etablere en filmfond i Hovedstadsområdet, herunder at søge medfinansiering fra eksterne parter, som skal investere i udvikling og produktion af primært engelsksprogede film. Index: 2007 Parterne er enige om at afsætte driftsmidler på 2 mio. kr. i 2007 til støtte af design-begivenheden INDEX: Med sit unikke fokus på "design der forbedrer livet", er INDEX: med til at styrke Københavns placering på verdenskortet indenfor design, og udstillinger på byens pladser vil give københavnerne og tilrejsende mulighed for at stifte bekendtskab med de nyeste idéer og projekter.. Børnekulturhus Amager kulturpunkt København skal også være livlig for byens børn og unge en by hvor der f.eks. kan være teater, rollespil og musik. Et børnekulturhus vil give mulighed for disse aktiviteter samt rumme aktiviteter som børnefamiliernes boliger rummer. Parterne er derfor enige om at afsætte anlæg 7 mio. kr. i 2007 til etablering af et børnekulturhus i Amager kulturpunkt samt driftsmidler på 2 mio. kr. i 2008 og 4 mio. kr. i 2009 og frem. Kulturhuse Til renovering og færdiggørelse af en række vedligeholdelsesopgaver på Københavns Kulturhuse afsættes 7 mio. kr. i anlæg til formålet i Københavns Bymuseun Parterne er enige om at afsætte 0,7 mio. kr. i 2007 til renovering af porten ved Københavns Bymuseum. 14

15 Det åbne København Åbenhed på Rådhuset Parterne er enige om, at København skal være en åben by. Det vil bl.a. sige, at københavnere, virksomheder, organisationer og foreninger løbende skal have klar information om de beslutninger, der har betydning for deres hverdag og virke. Beslutningsprocesserne skal indbyde til engagement og medspil, og der skal være maksimal gennemsigtighed i bystyrets virke. København udvikles bedst i tæt samspil mellem bystyre, københavnere, borgergrupper, brugere, virksomheder og organisationer. En styrket dialog og et tæt samspil skal sikre, at kommunen udvikler og tilpasser servicen til københavnernes behov. Inspireret af Berlins Stadtforum oprettes der derfor et Byforum, hvor overordnede politiske temaer af vigtighed for hele byens udvikling debatteres.. Byforum er åbne arrangementer, hvor alle københavnere er inviteret til at deltage. Byforum og "åbent hus" arrangementerne koordineres og kan supplere og understøtte hinanden. Der afsættes derfor driftsmidler på 3,6 mio. kr. årligt i perioden til gennemførelse af initiativer, som udmønter Borgerrepræsentationens beslutninger om mere åbenhed på Rådhuset, jf. BR 337/06 samt oprettelsen af Byforum. Demokrati og styreformer Parterne er enige om at styrke nærdemokratiet i København gennem etablering af 12 lokaludvalg i de 10 bydele. Som følge heraf er parterne enige om, at der afsættes driftsmidler på 11,6 mio. kr. i 2007, 25,8 mio. kr. i 2008 og 36,1 mio. kr. i 2009 til etablering og drift af de sidste 9 lokaludvalg i de sidste 7 bydele. Ved udgangen af 2009 vil der således være etableret lokaludvalg i alle 10 bydele. Parterne er også enige om at styrke kommunens betjening af borgerne gennem etablering af et kontaktcenter i Københavns Kommune, og at københavnerne skal møde kommunen i deres lokalområde på en enkel og overskuelig måde. Fremover vil kommunen derfor samle borgerbetjeningen i lokalområdet på én adresse. Visionen er at skabe én indgang for borgerne, således at de lokale borgerindgange samlokaliseres med en i hver bydel, samt at der i første omgang satses på samlokalisering i Valby. Til etablering og drift af det første center for fælles borgerservice afsættes der i ,5 mio. kr. Centret kommer mest sandsynligt til at være i Valby i I 2008 er det fælles center i fuld drift og driftsomkostningerne beløber sig til 4,4 mio. kr. Når den nærmere undersøgelse af gevinsterne ved samlokalisering foreligger primo 2007, revurderes centrets budget Udrulningen skal ses i sammenhæng med udviklingen i de digitale ydelser, hvor borgerne i højere grad anvender internettet. Ved oprettelsen af kontaktcentret bliver borgerne bedre 15

16 betjent, når de ringer til kommunen. Til etablering og opstartsdrift af kontaktcentret afsættes der 5,6 mio. kr. i 2007 og 8 mio. kr. årligt i 2008 og frem. Deponeringsudgifter forbundet med initiativerne forudsættes afholdt inden for kommunens ledige låneramme i Digitale ydelser Københavns Kommune ønsker at være blandt de fremmeste inden for digital forvaltning og vil derfor fortsat have stor fokus på udnyttelse af IT. Flere fælles løsninger, større genanvendelighed på tværs af forvaltningerne og øget integration er alle nøgleområder i bestræbelserne på at kunne levere endnu flere ydelser og løsninger digitalt samt understøtte arbejdet med procesforbedringer i alle forvaltninger. Der fremlægges en samlet plan herfor inden sommeren 2007, så nye initiativer på området kan indgå i forhandlingerne om budget

17 Det tilgængelige København Cykelfremkommelighed bl.a. ved søerne En større og større del af københavnerne cykler på arbejde. Siden 1995 er andelen steget over 40 pct., hvilket har haft en gavnlig effekt på både københavnernes sundhed samt på miljøet i byen. En fortsat stigning og udvikling i københavnernes brug af cykler kræver en satsning på øget sikkerhed i cykelkryds, bedre parkeringsforhold for cyklerne samt flere cykelstier. På den baggrund er parterne enige om at afsætte yderligere 25 mio.kr. årligt til anlæg i perioden Heraf anvendes maksimalt 7 mio. kr. til etablering af en cykelsti ved søerne. Pulje til færre P-afgifter ved erhvervslettelser m.v. Borgerrepræsentationen vedtog i juni 2005 en ny parkeringsstrategi for Københavns Kommune. Strategien indeholdt justering af taksterne og zonerne i Indre By og de indre brokvarterer samt en plan om anlæg af p-pladser. I løbet af 2006 er der løbende blevet nedlagt p-pladser i Indre By, hvilket har medført et kommunalt indtægtstab. Denne problemstilling vil også i fremtiden være central, idet bl.a. etableringen af f.eks. cykelstier ofte vil kræve nedlæggelse af p-pladser. På den baggrund er parterne enige om at afsætte en pulje på 15 mio.kr. i 2007, 20 mio.kr. i 2008 og 25 mio.kr. i 2009 til håndtering af indtægtstab relateret til bl.a. anlæg af cykelstier. Heraf er 1 mio.kr. 2007, 2 mio.kr. i 2008 og 3 mio.kr. i 2009 forudsat anvendt på vedligehold af de nye cykelstier, jf. BR's beslutning om en geografimodel på Vej og parkområdet (BR 463/06). Det er forudsat, at effekten af de nedlagte p-pladser i 2006 på 4,22 mio.kr. finansieres af puljen. Som led i den nedsatte "Task Force"'s arbejde for afbureaukratisering forenkles og forbedres erhvervsparkeringsordningen. Parterne er derfor enige om, at mindreprovenuet på 5 mio. kr. årligt hos Parkering København finansieres via den afsatte pulje færre p-afgifter ved erhvervslettelser m.v. Rutenetmodellen København skal være en tilgængelig by, hvor alle kan færdes trygt, sikkert og på uafhængig vis. Parterne er derfor enige om at afsætte 5 mio. kr. årligt i anlægsmidler i perioden til påbegyndelsen af etableringen af et net af handicaptilgængelige ruter i byen. Herudover er parterne enige om, at der afsættes yderligere 2,2 mio. kr. fra puljen til tilgængelighed afsat i budget 2006 til projektet. Trafikbetjening af Operaen I januar 2005 åbnede Københavns nye opera på Dokøen. Lige nu er der ved at blive opført et nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen. Det giver en enestående mulighed for at gøre havnen til en livsnerve i København. Parterne er enige om at satse på en styrket kollektiv trafikbetjening til lands og til vands i stedet for de hidtidige overvejelser om en fast forbindelse. 17

18 Der afsættes derfor 3,6 mill. kr. i 2007 samt 5 mill. kr. fra 2008 og frem til styrket trafikal betjening over vandet til Holmen. Fra 2008 etableres en permanent sejladsbetjening, der især skal lette mulighederne for at medtage cykler. Kollektiv trafik Parterne er enige om at sikre samme serviceniveau i København i lyset af kommunalreformens omlægninger af finansieringsansvaret for busdriften. Der afsættes derfor 91,4 mio. kr. årligt til at finansiere Københavns Kommunes forventede merudgift på busdriften i forhold til den kompensation, København har modtaget som led i kommunalreformen. Herudover er parterne enige om at afsætte 2,4 mio. kr. i 2007 og 3,2 mio. kr. årligt i 2008 og frem til finansiering af 1. etape af servicebuslinjerne, jf. busplan Endelig er parterne enige om i perioden årligt at afsætte driftsmidler på 5 mio. kr. til en pulje til et serviceløft på området. Merudgifterne til kollektiv trafik finansieres af den afsatte pulje til håndtering af merudgifter som følge af kommunalreform. 18

19 Det mangfoldige København Integration Københavns Kommune er en by rig på mangfoldighed. Således er en relativt stor andel af Danmarks indvandrere og efterkommere bosatte i hovedstadsområdet. Dette betyder samtidigt, at kommunen har et særligt ansvar over for både nye og gamle københavnere med hensyn til at sikre et positivt samspil i et multikulturelt samfund. Kommunens integrationsindsats skal være velfungerende og opleves positivt af borgerne. Parterne er derfor enige om at afsætte driftsmidler på 14 mio. kr. i 2007, 29,1 mio. kr. i 2008 og 24,9 mio. kr. i 2009 til gennemførelse af initiativer, som udmønter BR s beslutninger om en styrkelse af integrationen, jf. (BR 395/06). Midlerne udmøntes i enighed mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Det konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti er indforstået hermed. Grunde til billige boliger og Kløvermarken Parterne er enige om at arbejde for flere boliger i Københavns Kommune og for at styrke mangfoldigheden i byens boligtilbud, således at der også er boliger til borgere med almindelige indkomster. Parterne er på den baggrund enige om at vedtage lokalplaner for og salg af egnede kommunale grunde til billige boliger, jf. Borgerrepræsentationens beslutning af 23. marts 2006 (BR 114/06). Ved byggeri af 5x5-boliger tages hensyn til kommunens retningslinier for miljø i byggeri og der vil blive arbejdet for en bedre miljøprofil. Provenuet fra salg af de kommunale grunde indgår som finansiering til renovering af de københavnske idrætsanlæg med 240 mio.kr i aftaleperioden, renovering af skoler med 210 mio.kr., renovering af skolegårde og toiletter med 90 mio.kr., renovering af faglokaler med 120 mio.kr. samt renovering af kulturhuse med 7 mio.kr. Parterne er enige om, at Kløvermarken skal udvikles til et kombineret fritids- og boligområde med høj arkitektonisk og rekreativ kvalitet samt en alsidig befolknings- og boligsammensætning, herunder et betydeligt islæt af billige boliger. Kløvermarkens idrætsanlæg renoveres, antallet af boldbaner bevares og der etableres nye klubhuse i den nye bebyggelse. De Konservative, Enhedslisten og Dansk Folkeparti tager forbehold for Kløvermarken. 19

20 Det sunde København Københavns Madhus De enkelte forvaltninger yder i dag en stor indsats for at forbedre kvaliteten af de kommunale måltider i form af kostpolitikker og konkrete initiativer både i forhold til sundhed, økologi og kvalitet. Der har imidlertid ikke været en samlet indsats, som forsøger at sætte københavnernes kost på dagsordenen. Der er brug for at forbedre kvaliteten af de ca måltider, som Københavns Kommune hver dag serverer for sine borgere og ansatte. Københavns Madhus får til opgave at højne kvaliteten af de måltider, som Københavns Kommune har ansvar for. Københavns Madhus skal være et videnscenter for kommunal madproduktion og servering og huset skal arbejde med udvikling af de kommunale måltider. Det skal bl.a. ske gennem et omfattende samarbejde med eksterne interessenter og leverandører. For at etablere Københavns Madhus er parterne enige om at afsætte 10,5 mio. i 2007, heraf 3,0 mio. kr. i anlæg, og 6,3 mio. kr. årligt på driftssiden i perioden til gennemførelse af initiativer, som udmønter ØU s beslutning af 20. juni 2006 om etableringen af et madhus i København. Økologisk mad i byens institutioner Københavns Kommune har som led i Agenda 21 planen en målsætning om, at minimum 75 pct. af den kommunal kost ved udgangen af 2008 er økologisk. 36 pct. af fødevarerne tilberedt i kommunen var ved udgangen af 2005 økologisk. For at understøtte målsætningen om mere økologi i den kommunale kost afsættes 5 mio. kr. årligt i drift i perioden Alkoholbehandling Som konsekvens af kommunalreformen overtager Københavns Kommune pr. 1. januar 2007 alkoholbehandlingen fra H:S. For at videreføre det eksisterende aktivitetsniveau vedr. alkoholbehandling på Hvidovre Hospital afsættes der driftsmidler på 4,1 mio. kr. årligt i 2007 og frem. For at udvikle og styrke indsatsen over for alkoholmisbrug foretages der en gennemgang af området i lyset af kommunalreformen. Der afsættes 2 mio. kr. årligt i driftsmidler i perioden til iværksættelse af nye tiltag inden for forebyggelse, herunder støtte til børnefamilier ramt af alkoholmisbrug. Parterne er enige om udarbejde et oplæg om den nye indsats, herunder en opfølgning og vurdering af udviklingen i behovet på alkohol- og misbrugsområdet med henblik på, at oplægget kan indgå i budgetforhandlingerne for Sundhedscentre for kronisk syge Parterne er enige om at afsætte midler til et sundhedscenter for kronisk syge. Sundhedscentre for kronisk syge varetager rehabilitering af kronisk syge, der omfatter fysisk træning, rygeophør, diætvejledning og undervisning samt psykosocial støtte. Der afsættes 1,7 mio. kr. i anlæg i 2007 og 2,5 mio. kr. i drift i 2008 og 5 mio. kr. i drift i 2009 og frem til oprettelsen af sundhedscentret. 20

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Sørger for, at ældre, syge og udsatte får den nødvendige omsorg, pleje og hjælp.

Sørger for, at ældre, syge og udsatte får den nødvendige omsorg, pleje og hjælp. Det talte ord gælder Borgmester Carl Christian Ebbesens tale ved Borgerrepræsentationens førstebehandling af budget 2015 28. august 2014 Verdens bedste by. Det er København. For tredje år i træk har magasinet

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger Baggrund På ØU-mødet d. 2. oktober drøftedes billige boliger, og der

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten.

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten. Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden 2015-2018 Indledning Baggrunden for denne forligstekst er forligspartiernes ønske om at ledsage budgetaftalen med en tekst, der beskriver vilkår

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde.

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde. Til Rikke Lauritzen (MB) Svar på forespørgsel vedr. køn, ligestilling, barsel osv. fra 2000 til i dag Kære Rikke Lauritzen 08-09-2008 Sagsnr. 2008-109245 Dokumentnr. 2008-481961 Tak for din henvendelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Redegørelse for integrationsindsatsen i Økonomiforvaltningen

Redegørelse for integrationsindsatsen i Økonomiforvaltningen Bilag 10a Redegørelse for integrationsindsatsen i Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen har besluttet, at et nyt forslag til integrationspolitik for Københavns Kommune skal kunne behandles inden

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457...

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457... Side 1 af 5 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 8. Håndtering af ekstra samtaler i forbindelse med beskæftigelsesreformen (2015-0057842) INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Social- og Sundhedssekretariatet Dok. nr. 306-2009-1889039 Handleplaner 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Politisk aftale om tilrettelæggelsen af fremtidens tilsyn

Politisk aftale om tilrettelæggelsen af fremtidens tilsyn Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) København, d. 7. maj 2015 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Politisk aftale

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Dato: 30. oktober 2014 Sagsnummer: 14/20228 I udarbejdelsen af tids- og

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere