Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune"

Transkript

1 Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune Indgået mellem Socialdemokraterne Det Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti Venstre De Konservative Enhedslisten Dansk Folkeparti 1

2 Overordnede visioner Københavnerne har fortjent et bystyre, der i fællesskab arbejder i samme retning. Budgetaftalen for 2007 er et udtryk for et bredt samarbejde mellem partierne i Borgerrepræsentationen med et fremadrettet fokus i et flerårigt perspektiv, som gælder perioden Det centrale element i aftalen er at fremtidssikre byen gennem massive investeringer. Investeringer, som skal give afkast i årene fremover. Der skal investeres i bedre service og mere tryghed for københavnerne. Folkeskolerne skal have et massivt indholdsmæssigt løft, den kollektive trafik udvides med servicebusser og havnebusser, daginstitutionsområdet forbedres, de ældres forhold bliver forbedret, integrationen for nykøbenhavnere øges, og de kriminelle unge skal væk fra gaderne. Der skal investeres i Københavns Kommunes vigtigste råstof medarbejderne. Det skal ske ved at gøre kommunen til en endnu bedre arbejdsplads. Omkring personer arbejder i Københavns Kommune, og er derfor en meget central del af københavnernes hverdag. Ikke bare fordi de arbejder for kommunen, men fordi de er omvandrerne menneskelige ressourcer. Hver og en udgør en vital del af kommunen, som ansvarlige, visionære og omsorgsfulde medarbejdere. De er værd at satse på og investere i. Skabelsen af en mere attraktiv arbejdsplads hænger nøje sammen med medarbejdernes trivsel. Det er et ledelsesmæssigt ansvar at sikre, at medarbejderne trives. Arbejdspladserne skal indrettes på en sådan måde, at medarbejderinddragelse, investeringer i medarbejdernes kompetencer og uddannelse prioriteres højt. Målet er, at medarbejderne trives og har arbejdsglæde, engagement og tryghed. Der skal investeres i at bringe Københavns anlæg op på et tidssvarende niveau. Det gælder en renovering og modernisering af folkeskolerne inkl. skolegårdene og faglokalerne, cykelstierne, kulturhusene, de offentlige toiletter, idrætsanlæggene renoveres, ældreboligerne og botilbuddene til de psykisk syge og handicappede. I alt for lang tid har de faciliteter, som så mange københavnerne anvender dag efter dag, fået lov til at gå til og blive mere og mere nedslidte. Det skal der rettes op nu. Endelig skal der investeres i fremtiden gennem afsættelse af midler til veje, skoler, daginstitutioner, idræt m.v. i nye byområder. 2

3 Overordnede økonomiske rammer for budget 2007 Parterne er enige om følgende overordnede økonomiske rammer for budget 2007: Det økonomiske råderum i 2007 udgør 650,2 mio. kr. inklusiv 119,9 mio. kr. som følge af KL s aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2007 samt tillægsaftalen til økonomiaftalen for 2007 vedrørende det sociale område. Med henblik på at kunne træffe langsigtede strategiske beslutninger for København, herunder ikke mindst på anlægsområdet, er parterne endvidere enige om at disponere 807,7 mio. kr. fra salget af kommunens el-aktiviteter til DONG, 56,9 mio. kr. i restprovenu ved tekniske ændringsforslag til budgetforslaget for 2007, 24,5 mio. kr. i opsparede midler fra 2005 samt ekstra 400 mio. kr. i provenu fra grundsalg til bl.a. billige boliger, Kløvermarken samt tilbagekøbsrettigheder til initiativer med et flerårigt sigte i indeværende valgperiode. Parterne finder de af KL og regeringen aftalte realvækstrammer snævre, men agter at overholde KL s aftale med regeringen om kommunernes økonomi for Inden for rammerne af KL s aftale med regeringen har Københavns Kommune et rum for vækst til service på 1,3 pct. svarende til 247 mio. kr. Herudover anvendes 93,8 mio. til service i 2007 forudsat, at væksten vedrører børne- og ældreområdet samt 26,1 mio. kr. som følge af tillægsaftalen til økonomiaftalen for 2007 vedrørende det sociale område. Udskrivningsprocenten i 2007 udgør 24,0, grundskyldspromillen 34 og gældsafdraget minimum 179,3 mio. kr. Parterne stemmer for forslaget til tekniske ændringsforslag til budget Af respekt for udvalgsstyret udmøntes samtlige forslag i budgetaftalen i fagudvalgene. Med denne aftale fastlægges de beskrevne driftsudgifter i Parterne udmønter anlægspuljerne i budgetaftalen samt et eventuelt merprovenu fra grundsalg, der f.eks. kan anvendes til nye idrætsanlæg, plejeboliger mv. Parternes deltagelse i udmøntningen af anlægspuljer samt et evt. merprovenu ved grundsalg forudsætter medvirken til realisering af grundsalg. 3

4 Det kloge København De københavnske folkeskoler står overfor en række væsentlige udfordringer i form af opdelte skoler, svage faglige resultater samt nedslidte skolebygninger. Derfor foretages en massiv investering på samlet 732,7 mill. kr. i perioden i de københavnske folkeskoler med henholdsvis faglighed for alle og skolerenovering, som uddybes i nedenstående. Faglighed for alle Parterne er enige om at tilføre midler til et markant løft af den københavnske folkeskole og daginstitutioner. Der afsættes derfor 90,1 mio. kr. i 2007, 111,9 mio. kr. i 2008 og 110,7 mio. kr. i 2009 til at gennemføre en samlet pakke af initiativer, som konkret udmønter en del af aftalen om faglighed for alle i de københavnske folkeskoler m.v. Satsningen skal sikre, at de københavnske folkeskoler bliver blandt landets bedste. Samtidig skal forældrenes have tillid til, at folkeskolen kan give deres børn de nødvendige faglige og sociale kompetencer i et trygt miljø. Parterne er enige om, at de afsatte midler udmøntes til initiativerne oplistet i bilag 1. Under henvisning til integrationsaftalen af 22. maj 2006 udtrykker Enhedslisten forståelse for ønsket om, at faglighed for alle indarbejdes i budgettet, men medvirker ikke i en beslutning, der gennemfører heldagsskolen. Enhedslisten medvirker endvidere ikke til indførelse af sprogtest af alle 5-årige, ekstern skoleevaluering, flagskibe, forsøg med fagolympiader og naturfaglig satsning for de generelt stærke elever, jf. bilag 1. Provenuet for disse mindreudgifter vil Enhedslisten anvende til fastholdelse af normeringerne i daginstitutionerne og fremsætter forslag herom. Ud over den i bilag 1 nævnte konkrete udmøntning indgår finansieringen af et gårdsvagtsteam i drøftelserne om en ny rammeaftale med Københavns Lærerforening. Endvidere forudsættes de i forliget nævnte åremålsansættelser gennemført med finansiering inden for Børne- og Ungdomsudvalgets rammer med 0,3 mio. kr. i 2007, 0,6 mio. kr. i 2008 og 0,9 mio. kr. i 2009 og frem. Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsudvalget medfinansierer udmøntningen af faglighed for alle med 30 mio. kr. i 2007, 60 mio. kr. i 2008 og 93,9 mio. kr., bl.a. ved udmøntningen af KLK s analyse af Børne- og Ungdomsforvaltningen. Skolerenovering Skolebygningerne er nedslidte og utidssvarende mange steder i byen. På den baggrund er parterne enige om at igangsætte en omfattende renovering af de københavnske folkeskoler med henblik på at sikre gode fysiske rammer for elevernes og lærernes dagligdag. Parterne er enige om at sætte særlig fokus på renovering af faglokaler og skolegårde inklusiv toiletter til at understøtte forliget om faglighed for alle. Hovedparten af faglokalerne skal renoveres inden udgangen af 2009, og parterne er derfor enige om at afsætte anlægsmidler på 40 mio. kr. årligt i perioden til renovering af faglokaler. Ligeledes skal der gøres en særlig indsats for at renovere skolegårdene, herunder toiletterne, så eleverne kan holde frikvarter, lege og dyrke idræt uden for gymnastiksalene i gode fysiske rammer. Parterne er enige om at afsætte anlægsmidler på 30 mio. kr. årligt i perioden hertil. 4

5 Herudover er parterne enige om at afsætte anlægsmidler på 70 mio. kr. årligt i perioden til en renovering af de københavnske folkeskoler eksklusiv faglokaler, skolegård og toiletter. Renoveringen skal sikre en vedligeholdelse til tidssvarende standard og funktion. Renoveringen vil blive gennemført i dialog med skolerne og over en flerårig periode, så skolerne kan fungere samtidig. Udmøntningen af midlerne skal tage udgangspunkt i Københavns Ejendommes prioriteringsplan. Samtlige midler til renoveringen af skolerne ligger ud over de midler, som er indeholdt i Københavns Ejendommes grundbudget i årene til skolerenovering. Parterne er enige om, at der skal udarbejdes en børneplan II, som sikrer, at antallet af skoler og daginstitutioner modsvarer behovet i byen. 5

6 Det omsorgsfulde København Det går godt i København i disse år. Det giver kommunen en særlig forpligtelse til at sørge for bedre vilkår for de svageste medborgere, som har behov for hjælp. En by skal kendes på den måde, den behandler sine mest udsatte grupper på. Det gælder i forhold til ældre, demente, psykisk syge og handicappede. Sølund et flagskibsplejehjem Den senere tids fokus på plejehjemsområdet har blotlagt en række udfordringer og problemstillinger, der kræver en langsigtet og visionær indsats. Der er behov for nytænkning i forhold til pleje- og omsorgsindsatsen med inddragelse af den nyeste viden og de bedste metoder. Parterne er derfor enige om, at der påbegyndes et samarbejde med universiteter og andre forskningsinstitutioners, som skal gøre Sølund plejehjem til et flagskib. Det skal sikre en udvikling af det københavnske plejepersonales kompetencer - både som forbillede for pleje- og omsorgsindsatsen og som igangsætter af initiativer i kommunen. Parterne er enige om at afsætte 3 mio. kr. i 2007 i anlægsmidler. Det forudsættes, at der søges tilvejebragt ekstern finansiering. Indsats over ensomme ældre (selvvisitering) Nogle af Københavns ældre er isolerede og ensomme uden kontakt til omverdenen. Parterne er enige om, at ældre der af psykiske, sociale eller helbredsmæssige årsager ikke magter at bo i hjemmet, men som ikke umiddelbart opfylder behovet for en plejehjemsplads, skal have mulighed for at visitere sig selv til en ældreboligtype. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejder et beslutningsgrundlag til et pilotprojekt, hvor der oprettes et mindre antal selvvisiteringspladser i ledig kapacitet som følge af moderniseringsplan 1. Oplægget skal forelægges Borgerrepræsentationen før sommerferien Parterne er enige om at afsætte 5 mio. kr. årligt i perioden til pilotprojektet. Herudover afsættes yderligere 2 mio. kr, årligt i perioden til en afhjælpning af ensomhed blandt ældre. Moderniseringsplan for plejeboliger I forbindelse med budgettet for 2005 blev der afsat midler til at ombygge utidssvarende plejeboliger til 900 moderne plejeboliger. Parterne er enige om at afsætte midler til at påbegynde ombygningen af nogle af kommunens resterende 1400 utidssvarende plejeboliger. Parterne er således enige om at afsætte anlægsmidler på 0,3 mio. kr. i 2007, 8 mio. kr. i 2008, samt 25,1 mio. kr. i 2009, heraf 0,1 mio. kr. i drift. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejder en revideret moderniseringsplan i lyset af de tilførte midler. Demenscentre Københavns Kommune har i dag en 4-ugers garanti på plejeboliger. Denne garanti gælder imidlertid ikke for de målrettede demenspladser. Parterne har som målsætning, at der skal sikres samme serviceniveau for demente borgere som for øvrige borgere med behov for plejebolig. Derfor afsættes der 20,8 mio. kr. i 2007, 21,5 mio. kr. i 2008 samt 17,5 mio. kr. i 2009 til etablering af yderligere 2 demenscentre. Etniske plejehjem Parterne er enige om at igangsætte en undersøgelse af behovet for etniske plejehjem. Der afsættes samlet 1,4 mio. kr. til formålet. 6

7 Opfølgning på Fælledgården Københavns Kommunes plejehjem skal yde en god service overfor de ældre borgere, som har behov for omsorg. Kommunen har sammen med Ældresagen drøftet mulighederne for en styrkelse af Københavns Kommunes indsats på plejehjemsområdet inden for en række områder. Fokusområderne omfatter: en forbedret klageadgang. et uafhængigt tilsyn synlig og motiverende ledelse oprettelse af et omsorgspanel et forbedret samarbejde med andre store byer uddannelse af medarbejderne Uafhængigt tilsyn ved udvidelse af Borgerrådgiverens kompetence På baggrund af den fremførte kritik af forholdene på kommunale plejehjem ønsker parterne at sikre et uafhængigt tilsyn og behandling af klager over grove og væsentlige fejl på plejehjemsområdet og generelt i kommunen. Parterne er enige om pr. 1. januar 2007 at udvide Borgerrådgiverens kompetence med en egen driftsfunktion, således at borgerrådgiveren - i lighed med Folketingets Ombudsmand - får adgang til at tage sager op af egen drift m.v. Til finansiering af udvidelsen afsættes 2,3 mio. kr. i 2007 og 1,9 mio. kr. årligt i 2008 og frem til etablering og drift af Borgerrådgiverens egen driftsvirksomhed. Det forudsættes, at udgifter til deponering kan finansieres inden for kommunens ledige låneramme for Parterne er enige om, at de med Ældresagen aftalte initiativer iværksættes hurtigst muligt og finansieres inden for Sundheds- om Omsorgsudvalget rammer, jf. dog neden om en forbedret efteruddannelsesindsats m.v. i ældresektoren. Moderniseringsplan for psykisk syge og handicappede samt nedbringelse af ventetiden Psykisk syge og handicappede tilhører nogle af samfundets allersvageste grupper. Parterne ønsker et København med en stærkere social profil, når det gælder evnen og viljen til at hjælpe vores svageste medborgere. Psykisk syge og handicappede, som har behov for botilbud, venter i dag for længe på et tilbud. Det er både uværdigt og uhensigtsmæssigt. Til at påbegynde nedbringelsen af ventetiden på botilbud for både psykisk syge og handicappede er parterne derfor enige om at afsætte 27,5 mio. kr. årligt i perioden Boligerne til psykisk syge og handicappede er nedslidte. Der er behov for en renovering med det formål at sikre alle beboere eget toilet og bad, jf. BR 448/06. Moderniseringen gennemføres i videst muligt omfang efter almenboligloven. Til moderniseringen af boligerne til psykisk syge og handicappede er parterne enige om at afsætte anlægsmidler på 2,4 mio. kr. i 2007, 0,4 mio. 7

8 kr. i 2008 og 33 mio. kr. i Det forudsættes, at uforbrugte midler fra 4x10 puljen herudover medgår som finansieringselement. Sundhedsrum Stofmisbrugere i København er en særlig udsat gruppe, og der har i flere år været et ønske om at forbedre forholdene for disse. Fra statens side er der nu åbnet mulighed for forsøg med etablering af et sundhedsrum. I 2007 afsættes der derfor 7 mio. kr. til etablering af et sundhedsrum på Vesterbro, hvoraf 5 mio. kr. er anlæg. I 2008 og 2009 afsættes der årligt 2 mio. kr. til drift. VISO Som del af kommunalreformen etableres den landssækkende videns- og specialrådgiverorganisation - VISO - pr. 1. januar VISO skal bidrage med viden og rådgivning vedrørende de tungeste sociale sager. På den baggrund er der enighed om at afsætte 13,7 mio.kr. i drift årligt til VISO. Midlerne finansieres af den afsatte pulje til håndtering af virkningerne af kommunalreformen. Christiania Parterne er enige om at finansiere driften og vedligeholdelsen af Sundhedshuset og beboerrådgivningen Herfra og videre på Christiania i 2007 med 3,1 mio. kr., jf. BR 165/06. En videreførelse af Herfra og videre vil bidrage positivt til livet i den københavnske metropol. Fra 2008 og frem finansieres en evt. videreførelse inden for Socialudvalgets rammer. Parterne er enige om, at gennemførelsen af det af BR den 18. maj 2006 vedtagne beslutningsforslag om at undersøge mulighederne for billige boliger på Christiania, skal gennemføres med inddragelse af christianitterne. Fristen for redegørelsens færdiggørelse forlænges fra ultimo september til ultimo december Styrkelse af den sociale indsats overfor de svageste Københavns Kommunes profil for socialt udsatte skal styrkes. Parterne er enige om at afsætte driftsmidler på i alt 15,7 mio. kr. i 2007 og 14,6 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 til formålet. Midlerne bruges til finansiering af Sydhavns Compagniet, Reden, Kringlebakken, Bofællesskabet Caroline Amalie, Netværkstedet Thorvaldsen, daghøjskoler samt et nyt værested for psykisk syge på Ydre Østerbro. Af den samlede udgift udgør daghøjskoler 8 mio. kr. årligt. De afsatte midler sikrer - efter den af Socialudvalget foreslåede effektivisering af daghøjskolerne - at daghøjskolerne kan fortsætte på samme aktivitetsniveau som i dag. Parterne er endvidere enige om, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen udarbejder en analyse om daghøjskolerne betydning for målgruppen, antallet af berørte borgere mv. Analysen skal endvidere redegøre for daghøjskolernes effekt på målgruppens sociale netværk. Parterne er herudover enige om at afsætte 1,5 mio. kr. årligt i perioden i drift til en styrket indsats for narkobehandling til unge under 18 år, et tilskud på 0,4 mio. kr. årligt i perioden til pensionisternes samvirke samt 1,3 mio. kr. årligt i perioden til Kristeligt studenter Settlement. 8

9 Parterne er enige om, at tilførslen af midlerne til en styrkelse af Københavns sociale profil er et udtryk for en prioritering af behovet inden for tilgængelige økonomiske rammer. Parterne er derfor enige om ved ændringsforslagene til budgetforslaget for 2007 at stemme for, at medlemsforslaget om 30 pladser for ældre plejekrævende stofmisbrugere ikke gennemføres, jf. BR 526/06. Ambulant genoptræning Parterne er enige om at afsætte driftsmidler 10,6 mio. kr. i 2007 og frem til finansiering af den forventede merudgift til ambulant genoptræning som følge af kommunalreformen. Midlerne finansieres af den afsatte pulje til håndtering af virkningerne af kommunalreformen. 9

10 Det trygge København Styrket indsats mod kriminelle unge København skal være en tryg by at færdes i om dagen såvel som om natten. Parterne er derfor enige om at iværksætte en bred indsats mod ungdomskriminalitet. Indsatsen målrettes alle led i ungdomskriminaliteten. Unge der er involveret i personfarlig kriminalitet Det er behov for nye og styrkede tiltag overfor de unge, som er involveret i grov kriminalitet, såsom personfarlig kriminalitet. Derfor er parterne enige om at afsætte 11,6 mio. kr. i 2007, hvoraf 1,5 mio. kr. er anlægsmidler, og 10,1 mio. kr. i driftsmidler i til etablering af en døgninstitution for unge der begår personfarlig kriminalitet. Der forudsættes, at døgninstitutionen til unge som begår personfarlig kriminalitet kan etableres i et eksisterende kommunalt lejemål. Øvrige tiltag Det skal forhindres, at kriminaliteten vokser. Derfor igangsættes også yderligere 4 tiltag, som skal forebygge at flere børn og unge bevæger sig ud på den kriminelle bane. Der iværksættes en intensiveret SSP-indsats, i sammenhæng med Faglighed for Alle iværksættes bl.a. et konflikthåndterings- og klasseledelsesprogram, der gøres en ekstra indsats overfor unge, der unddrager sig undervisning og endelig sættes ind overfor de 25 mest belastede unge under den kriminelle lavalder med projektet den korte snor, som bl.a. sikrer mandsopdækning af disse unge. Der afsættes i alt 0,8 mio. kr. i driftsmidler i 2007 og 2,4 mio. kr. i perioden til disse tiltag. De afsatte midler bruges til gennemførelse af initiativer, som udmønter BR s beslutninger om en styrket indsats mod kriminelle unge, jf. BR 471/06. 10

11 Det smukke og rene København København er en smuk by med sine historiske bygninger og gader. Det skal der værnes om. Men på nogle områder kan København blive endnu smukkere og frem for alt renere. Det er nødvendigt at satse på et rent København med en styrket grøn miljøprofil. Renere luft i København Miljøzoner og luftforening Københavns Kommune står i de kommende år over for store udfordringer i forhold til at mindske luftforureningen fra trafikken på vejnettet. Regeringen har varslet, at den i efteråret 2006 vil fremlægge en ny lovgivning, der vil muliggøre oprettelsen af en permanent miljøzone i Københavns Kommune den 1. juli 2008, hvor der kan stilles krav om montering af partikelfiltre på tunge, dieseldrevne køretøjer. Parterne er enige om at arbejde for oprettelse af en miljøzone i Københavns Kommune pr. 1. juli For at sikre renere luft i byen er der desuden behov for, at Københavns Kommune går forrest, når det gælder anvendelsen af miljøvenlige, alternative drivmidler i trafikken. Parterne er enige om, at der iværksættes en undersøgelse af muligheden for at anvende alternative drivmidler som biobrændsel og ethanol i kommunens køretøjer. Undersøgelsen behandles politisk i løbet af 1. halvår Kommunalreformen Kommunalreformen betyder, at en række amtslige opgaver på Miljøkontrollens område overføres til staten og regionerne. I forbindelse med overdragelsen af midler fra Miljøkontrollen er der opstået en årlig merudgift på 2,2 mio. kr. Parterne er enige om, at Miljøkontrollen permanent tilføres driftsmidler på 2,2 mio. kr. for at sikre et uændret serviceniveau som følge af kommunalreformen. Midlerne finansieres af den afsatte pulje til håndtering af virkningerne af kommunalreformen. Vedligeholdelse af veje, fortove og vejbrønde Københavns Kommune har et efterslæb vedrørende vedligeholdelsen af veje, fortove og vejbrønde til trods for, at Københavns Kommune i dag anvender knap 84 mio. kr. årligt på området. Det. vurderes, at ca. 10 pct. af de københavnske veje er i uacceptabel stand, herunder ikke mindst Artillerivej, mens 25 pct. af fortovene enten er i uacceptabel eller dårlig stand. På baggrund heraf er parterne enige om at udarbejde en handlingsplan for genopretning af standarden over en 20-årig periode. Handlingsplanen forelægges Borgerrepræsentationen senest juni 2007 med henblik på at kunne indgå i budgetforhandlingerne for

12 Offentlige toiletter Parterne er enige om at afsætte 28 mio. i til gennemførelse af kommunens toilethandlingsplan. Planen skal bl.a. sikre en udvidelse af antallet af bemandede gadetoiletter, et generelt løft i renholdelsen og vedligeholdelsen af byens toiletter samt velholdte, trygge, og gratis toiletter i byens største parker, herunder bemandes toilettet i Fælledparken i sommerhalvåret. Renhold og Gadens Helte Det er brug for en forstærket renholdelsesindsats i København. Samtidig er der brug for, at københavnerne tager et større medansvar for byrummet. Parterne er derfor enige om at afsætte 20 mio. kr. årligt i perioden til en forstærket renholdelsesindsats på byens strøggader. Heraf udgør 5 mio. kr. i 2007 anlæg til etablering af nye skraldespande på udvalgte steder, hvor der i dag er et stort pres fra fast food servering, herunder fra pizzabakker. Parterne er herudover enige om at igangsætte et kombineret renholdelses- og integrationsinitiativ ved navn Gadens Helte på ordinære vilkår. Der afsættes på den baggrund driftsmidler på 10 mio. kr. årligt i perioden til at igangsætte Gadens helte. Yderligere midler til renhold kan tilvejebringes ved intern omstilling i Teknik- og Miljøudvalget. Metropolzone Metropolzonen området fra Jarmers Plads i nord, havnefronten i syd, Strøgets udmunding mod Rådhuspladsen i øst og Hovedbanegården mod vest skal være et udviklingsområde for eksperimenterende planlægning, arkitektur og nye former for borgerinvolvering. Parterne er enige om, at eventuelle offentlige projekter skal indgå i budgetforhandlingerne for budget De dialogværktøjer og byudviklingsredskab, som udvikles i Metropolprojektet, kan anvendes inden for andre helhedsorienterede byudviklingsprojekter og planinitiativer herunder bydelsplanlægningen. Renovering af Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet Købmagergade er et af byens centrale strøg. Belægningen på Købmagergade har i flere år været nedslidt. Parterne er enige om at afsætte anlægsmidler på 3 mio. kr. i 2007, 22 mio.kr. i 2008 og 15 mio. kr. i 2009 til renovering af Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet. Der forudsættes privat medfinansiering via fondsmidler med tilsvarende beløb Agnete og havmanden Parterne er enige om at afsætte 0,2 mio. kr. i 2007 til genplacering af skulpturen Agnete og Havmanden i kanalen ved Hjørnet af Højbro Plads og Stranden. Kolonihaver: Parterne er enige om at afsætte 1,2 mio. kr. i 2007 i anlæg til kolonihaver 12

13 Det livlige København Festival- og eventspulje inkl. IOC og Outgames København skal være en aktiv by, der summer af begivenheder og er rig på kulturelle oplevelser. For at skabe væsentlige og markante kulturbegivenheder til glæde for Københavns borgere og for at øge international opmærksomhed om København afsættes 10 mio. kr. årligt i perioden til oprettelse af en festivalpulje. Puljen anvendes bl.a. til at finansiere Outgames (BR 324/06) med 15 mio. kr. samt IOC Session i 2009 i København (BR 134/06) med 2 mio. kr., U-turn, golden days samt samordning på filmfestivalområdet. Parterne vil arbejde for at tilvejebringe yderligere finansiering til området ved budgetforhandlingerne for Gang i København København skal styrkes som livlig metropol ved at fremme udendørs kultur- og idrætsarrangementer, gøre det mere attraktivt at indspille film i København samt lægge op til forbedrede vilkår for restauranters udendørs servering på kommunale fortove og pladser. For at i mødekomme efterspørgslen efter attraktive pladser til afholdelse af udendørs koncerter vil kommunen tillade flere koncerter på de fleste spillesteder, herunder på de mest efterspurgte pladser. Afbureaukratisering, afgiftslettelser og aktiv støtte fra kommunen skal hjælpe restaurationslivet, begivenhedsindustrien og kulturlivet med at skabe oplevelser og værdi for Københavnerne og dem der bruger byen. Parterne er enige om at afsætte driftsmidler på 6,6 mio. kr. årligt, heraf 6 mio. kr. til afgiftslettelser for erhvervslivet, i perioden til gennemførelse af initiativer, som udmønter BR s beslutninger om aktiviteter, som skal skabe mere Gang i København gennem en målrettet indsats over for erhvervslivet, jf. BR 423/6. Kreative zoner De kreative virksomheder skaber vækst, arbejdspladser og indtjening i byen. De tiltrækker turister og investeringer fra store internationale virksomheder. I perioden fra skabte de kreative virksomheder arbejdspladser i København København skal gøre det nemmere at drive kreativ virksomhed. Kommunen skal støtte og hjælpe virksomhederne med at vokse og skabe større vækst. Dette skal bl.a. ske ved, at kommunen faciliterer samarbejde mellem vidensinstitutioner, etablerede medievirksomheder og de kreative miljøer, f.eks. i anvendelsen af universitets fraflyttede bygninger, samt at kommunen medvirker til at sikre de kreative miljøer risikovillig kapital gennem anvendelsen af EU-midler. De kreative erhverv peger også selv på behovet for innovationsmiljøer eller væksthuse, hvor de kan arbejde, skabe netværk og samarbejde indbyrdes. Der er allerede flere velfungerende miljøer i København f.eks. 5te ved IT-Universitet og Schiller House på Nørrebro, der er en klynge af kreative virksomheder inden for fotografi, reklame og film. 13

14 København skal hjælpe med at skabe endnu flere af disse miljøer, og der er særligt behov for at støtte spil-virksomheder, film/medier samt design. Det er allerede dokumenteret, at disse tre brancher rummer et potentiale udover det almindelige, og der er mulighed for at skabe stor synergi mellem disse tre brancher. Herudover vil kommunen søge dialog med de kreative miljøer om deres behov og ønsker. I forbindelse med task force for afbureaukratisering arbejdes der bl.a. med at konkretisere initiativer på dette område. Det forventes at resultaterne fra dette arbejde lanceres ultimo oktober, jf. BR 424/06. Filmfond Parterne er enige om at afsætte 1 mio. kr. i drift i 2007 til det videre arbejde i Copenhagen Capacity med at etablere en filmfond i Hovedstadsområdet, herunder at søge medfinansiering fra eksterne parter, som skal investere i udvikling og produktion af primært engelsksprogede film. Index: 2007 Parterne er enige om at afsætte driftsmidler på 2 mio. kr. i 2007 til støtte af design-begivenheden INDEX: Med sit unikke fokus på "design der forbedrer livet", er INDEX: med til at styrke Københavns placering på verdenskortet indenfor design, og udstillinger på byens pladser vil give københavnerne og tilrejsende mulighed for at stifte bekendtskab med de nyeste idéer og projekter.. Børnekulturhus Amager kulturpunkt København skal også være livlig for byens børn og unge en by hvor der f.eks. kan være teater, rollespil og musik. Et børnekulturhus vil give mulighed for disse aktiviteter samt rumme aktiviteter som børnefamiliernes boliger rummer. Parterne er derfor enige om at afsætte anlæg 7 mio. kr. i 2007 til etablering af et børnekulturhus i Amager kulturpunkt samt driftsmidler på 2 mio. kr. i 2008 og 4 mio. kr. i 2009 og frem. Kulturhuse Til renovering og færdiggørelse af en række vedligeholdelsesopgaver på Københavns Kulturhuse afsættes 7 mio. kr. i anlæg til formålet i Københavns Bymuseun Parterne er enige om at afsætte 0,7 mio. kr. i 2007 til renovering af porten ved Københavns Bymuseum. 14

15 Det åbne København Åbenhed på Rådhuset Parterne er enige om, at København skal være en åben by. Det vil bl.a. sige, at københavnere, virksomheder, organisationer og foreninger løbende skal have klar information om de beslutninger, der har betydning for deres hverdag og virke. Beslutningsprocesserne skal indbyde til engagement og medspil, og der skal være maksimal gennemsigtighed i bystyrets virke. København udvikles bedst i tæt samspil mellem bystyre, københavnere, borgergrupper, brugere, virksomheder og organisationer. En styrket dialog og et tæt samspil skal sikre, at kommunen udvikler og tilpasser servicen til københavnernes behov. Inspireret af Berlins Stadtforum oprettes der derfor et Byforum, hvor overordnede politiske temaer af vigtighed for hele byens udvikling debatteres.. Byforum er åbne arrangementer, hvor alle københavnere er inviteret til at deltage. Byforum og "åbent hus" arrangementerne koordineres og kan supplere og understøtte hinanden. Der afsættes derfor driftsmidler på 3,6 mio. kr. årligt i perioden til gennemførelse af initiativer, som udmønter Borgerrepræsentationens beslutninger om mere åbenhed på Rådhuset, jf. BR 337/06 samt oprettelsen af Byforum. Demokrati og styreformer Parterne er enige om at styrke nærdemokratiet i København gennem etablering af 12 lokaludvalg i de 10 bydele. Som følge heraf er parterne enige om, at der afsættes driftsmidler på 11,6 mio. kr. i 2007, 25,8 mio. kr. i 2008 og 36,1 mio. kr. i 2009 til etablering og drift af de sidste 9 lokaludvalg i de sidste 7 bydele. Ved udgangen af 2009 vil der således være etableret lokaludvalg i alle 10 bydele. Parterne er også enige om at styrke kommunens betjening af borgerne gennem etablering af et kontaktcenter i Københavns Kommune, og at københavnerne skal møde kommunen i deres lokalområde på en enkel og overskuelig måde. Fremover vil kommunen derfor samle borgerbetjeningen i lokalområdet på én adresse. Visionen er at skabe én indgang for borgerne, således at de lokale borgerindgange samlokaliseres med en i hver bydel, samt at der i første omgang satses på samlokalisering i Valby. Til etablering og drift af det første center for fælles borgerservice afsættes der i ,5 mio. kr. Centret kommer mest sandsynligt til at være i Valby i I 2008 er det fælles center i fuld drift og driftsomkostningerne beløber sig til 4,4 mio. kr. Når den nærmere undersøgelse af gevinsterne ved samlokalisering foreligger primo 2007, revurderes centrets budget Udrulningen skal ses i sammenhæng med udviklingen i de digitale ydelser, hvor borgerne i højere grad anvender internettet. Ved oprettelsen af kontaktcentret bliver borgerne bedre 15

16 betjent, når de ringer til kommunen. Til etablering og opstartsdrift af kontaktcentret afsættes der 5,6 mio. kr. i 2007 og 8 mio. kr. årligt i 2008 og frem. Deponeringsudgifter forbundet med initiativerne forudsættes afholdt inden for kommunens ledige låneramme i Digitale ydelser Københavns Kommune ønsker at være blandt de fremmeste inden for digital forvaltning og vil derfor fortsat have stor fokus på udnyttelse af IT. Flere fælles løsninger, større genanvendelighed på tværs af forvaltningerne og øget integration er alle nøgleområder i bestræbelserne på at kunne levere endnu flere ydelser og løsninger digitalt samt understøtte arbejdet med procesforbedringer i alle forvaltninger. Der fremlægges en samlet plan herfor inden sommeren 2007, så nye initiativer på området kan indgå i forhandlingerne om budget

17 Det tilgængelige København Cykelfremkommelighed bl.a. ved søerne En større og større del af københavnerne cykler på arbejde. Siden 1995 er andelen steget over 40 pct., hvilket har haft en gavnlig effekt på både københavnernes sundhed samt på miljøet i byen. En fortsat stigning og udvikling i københavnernes brug af cykler kræver en satsning på øget sikkerhed i cykelkryds, bedre parkeringsforhold for cyklerne samt flere cykelstier. På den baggrund er parterne enige om at afsætte yderligere 25 mio.kr. årligt til anlæg i perioden Heraf anvendes maksimalt 7 mio. kr. til etablering af en cykelsti ved søerne. Pulje til færre P-afgifter ved erhvervslettelser m.v. Borgerrepræsentationen vedtog i juni 2005 en ny parkeringsstrategi for Københavns Kommune. Strategien indeholdt justering af taksterne og zonerne i Indre By og de indre brokvarterer samt en plan om anlæg af p-pladser. I løbet af 2006 er der løbende blevet nedlagt p-pladser i Indre By, hvilket har medført et kommunalt indtægtstab. Denne problemstilling vil også i fremtiden være central, idet bl.a. etableringen af f.eks. cykelstier ofte vil kræve nedlæggelse af p-pladser. På den baggrund er parterne enige om at afsætte en pulje på 15 mio.kr. i 2007, 20 mio.kr. i 2008 og 25 mio.kr. i 2009 til håndtering af indtægtstab relateret til bl.a. anlæg af cykelstier. Heraf er 1 mio.kr. 2007, 2 mio.kr. i 2008 og 3 mio.kr. i 2009 forudsat anvendt på vedligehold af de nye cykelstier, jf. BR's beslutning om en geografimodel på Vej og parkområdet (BR 463/06). Det er forudsat, at effekten af de nedlagte p-pladser i 2006 på 4,22 mio.kr. finansieres af puljen. Som led i den nedsatte "Task Force"'s arbejde for afbureaukratisering forenkles og forbedres erhvervsparkeringsordningen. Parterne er derfor enige om, at mindreprovenuet på 5 mio. kr. årligt hos Parkering København finansieres via den afsatte pulje færre p-afgifter ved erhvervslettelser m.v. Rutenetmodellen København skal være en tilgængelig by, hvor alle kan færdes trygt, sikkert og på uafhængig vis. Parterne er derfor enige om at afsætte 5 mio. kr. årligt i anlægsmidler i perioden til påbegyndelsen af etableringen af et net af handicaptilgængelige ruter i byen. Herudover er parterne enige om, at der afsættes yderligere 2,2 mio. kr. fra puljen til tilgængelighed afsat i budget 2006 til projektet. Trafikbetjening af Operaen I januar 2005 åbnede Københavns nye opera på Dokøen. Lige nu er der ved at blive opført et nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen. Det giver en enestående mulighed for at gøre havnen til en livsnerve i København. Parterne er enige om at satse på en styrket kollektiv trafikbetjening til lands og til vands i stedet for de hidtidige overvejelser om en fast forbindelse. 17

18 Der afsættes derfor 3,6 mill. kr. i 2007 samt 5 mill. kr. fra 2008 og frem til styrket trafikal betjening over vandet til Holmen. Fra 2008 etableres en permanent sejladsbetjening, der især skal lette mulighederne for at medtage cykler. Kollektiv trafik Parterne er enige om at sikre samme serviceniveau i København i lyset af kommunalreformens omlægninger af finansieringsansvaret for busdriften. Der afsættes derfor 91,4 mio. kr. årligt til at finansiere Københavns Kommunes forventede merudgift på busdriften i forhold til den kompensation, København har modtaget som led i kommunalreformen. Herudover er parterne enige om at afsætte 2,4 mio. kr. i 2007 og 3,2 mio. kr. årligt i 2008 og frem til finansiering af 1. etape af servicebuslinjerne, jf. busplan Endelig er parterne enige om i perioden årligt at afsætte driftsmidler på 5 mio. kr. til en pulje til et serviceløft på området. Merudgifterne til kollektiv trafik finansieres af den afsatte pulje til håndtering af merudgifter som følge af kommunalreform. 18

19 Det mangfoldige København Integration Københavns Kommune er en by rig på mangfoldighed. Således er en relativt stor andel af Danmarks indvandrere og efterkommere bosatte i hovedstadsområdet. Dette betyder samtidigt, at kommunen har et særligt ansvar over for både nye og gamle københavnere med hensyn til at sikre et positivt samspil i et multikulturelt samfund. Kommunens integrationsindsats skal være velfungerende og opleves positivt af borgerne. Parterne er derfor enige om at afsætte driftsmidler på 14 mio. kr. i 2007, 29,1 mio. kr. i 2008 og 24,9 mio. kr. i 2009 til gennemførelse af initiativer, som udmønter BR s beslutninger om en styrkelse af integrationen, jf. (BR 395/06). Midlerne udmøntes i enighed mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Det konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti er indforstået hermed. Grunde til billige boliger og Kløvermarken Parterne er enige om at arbejde for flere boliger i Københavns Kommune og for at styrke mangfoldigheden i byens boligtilbud, således at der også er boliger til borgere med almindelige indkomster. Parterne er på den baggrund enige om at vedtage lokalplaner for og salg af egnede kommunale grunde til billige boliger, jf. Borgerrepræsentationens beslutning af 23. marts 2006 (BR 114/06). Ved byggeri af 5x5-boliger tages hensyn til kommunens retningslinier for miljø i byggeri og der vil blive arbejdet for en bedre miljøprofil. Provenuet fra salg af de kommunale grunde indgår som finansiering til renovering af de københavnske idrætsanlæg med 240 mio.kr i aftaleperioden, renovering af skoler med 210 mio.kr., renovering af skolegårde og toiletter med 90 mio.kr., renovering af faglokaler med 120 mio.kr. samt renovering af kulturhuse med 7 mio.kr. Parterne er enige om, at Kløvermarken skal udvikles til et kombineret fritids- og boligområde med høj arkitektonisk og rekreativ kvalitet samt en alsidig befolknings- og boligsammensætning, herunder et betydeligt islæt af billige boliger. Kløvermarkens idrætsanlæg renoveres, antallet af boldbaner bevares og der etableres nye klubhuse i den nye bebyggelse. De Konservative, Enhedslisten og Dansk Folkeparti tager forbehold for Kløvermarken. 19

20 Det sunde København Københavns Madhus De enkelte forvaltninger yder i dag en stor indsats for at forbedre kvaliteten af de kommunale måltider i form af kostpolitikker og konkrete initiativer både i forhold til sundhed, økologi og kvalitet. Der har imidlertid ikke været en samlet indsats, som forsøger at sætte københavnernes kost på dagsordenen. Der er brug for at forbedre kvaliteten af de ca måltider, som Københavns Kommune hver dag serverer for sine borgere og ansatte. Københavns Madhus får til opgave at højne kvaliteten af de måltider, som Københavns Kommune har ansvar for. Københavns Madhus skal være et videnscenter for kommunal madproduktion og servering og huset skal arbejde med udvikling af de kommunale måltider. Det skal bl.a. ske gennem et omfattende samarbejde med eksterne interessenter og leverandører. For at etablere Københavns Madhus er parterne enige om at afsætte 10,5 mio. i 2007, heraf 3,0 mio. kr. i anlæg, og 6,3 mio. kr. årligt på driftssiden i perioden til gennemførelse af initiativer, som udmønter ØU s beslutning af 20. juni 2006 om etableringen af et madhus i København. Økologisk mad i byens institutioner Københavns Kommune har som led i Agenda 21 planen en målsætning om, at minimum 75 pct. af den kommunal kost ved udgangen af 2008 er økologisk. 36 pct. af fødevarerne tilberedt i kommunen var ved udgangen af 2005 økologisk. For at understøtte målsætningen om mere økologi i den kommunale kost afsættes 5 mio. kr. årligt i drift i perioden Alkoholbehandling Som konsekvens af kommunalreformen overtager Københavns Kommune pr. 1. januar 2007 alkoholbehandlingen fra H:S. For at videreføre det eksisterende aktivitetsniveau vedr. alkoholbehandling på Hvidovre Hospital afsættes der driftsmidler på 4,1 mio. kr. årligt i 2007 og frem. For at udvikle og styrke indsatsen over for alkoholmisbrug foretages der en gennemgang af området i lyset af kommunalreformen. Der afsættes 2 mio. kr. årligt i driftsmidler i perioden til iværksættelse af nye tiltag inden for forebyggelse, herunder støtte til børnefamilier ramt af alkoholmisbrug. Parterne er enige om udarbejde et oplæg om den nye indsats, herunder en opfølgning og vurdering af udviklingen i behovet på alkohol- og misbrugsområdet med henblik på, at oplægget kan indgå i budgetforhandlingerne for Sundhedscentre for kronisk syge Parterne er enige om at afsætte midler til et sundhedscenter for kronisk syge. Sundhedscentre for kronisk syge varetager rehabilitering af kronisk syge, der omfatter fysisk træning, rygeophør, diætvejledning og undervisning samt psykosocial støtte. Der afsættes 1,7 mio. kr. i anlæg i 2007 og 2,5 mio. kr. i drift i 2008 og 5 mio. kr. i drift i 2009 og frem til oprettelsen af sundhedscentret. 20

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Budget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen

Budget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Budget 2013 Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Økonomiske udfordringer - Reduktion i kommunernes bloktilskud - Udligning - Demografi - Efterslæb bygninger

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013.

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Statusrapport 2012 for Sundhedspolitikken 2011-2014 Længe Leve København Drøftelse af statusrapport 2012 for Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Længe Leve København

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Bilag X. Den decentrale organisering

Bilag X. Den decentrale organisering KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Strukturudvalget 02-11-2012 Sagsnr. 2012-162993 Bilag X. Den decentrale organisering Indholdet i nærværende notat svarer til indholdet

Læs mere

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Byggeprojektplan for den indstillede model for psykisk syge

Byggeprojektplan for den indstillede model for psykisk syge Bilag vedr. projekter til psykisk syge Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-24449 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for psykisk syge I forbindelse med budgetforliget

Læs mere

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II. Bilag vedr. handicappede Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-25231 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv.

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Aftale mellem Solbo og Afdelingschef for Handicap- og Psykiatriafdelingen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem sektionslederen og den budgetansvarlige

Læs mere

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER FRA PROCES TIL EFFEKT FRA STRUKTUR TIL OPGAVE Kommunaldirektør Gentofte Kommune Frank E. Andersen StyringsAgenda 2015, 8. september Præsentation af Gentofte Kommune 26

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik 35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. besluttede, at de i sagen beskrevne elementer foreløbigt udgør et samlet plangrundlag

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Sundhedspolitik 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Derfor en sundhedspolitik... 3 Hvad er sundhed?... 3 Det omfatter sundhedspolitikken... 4 Borgerrettet og patientrettet

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Dette forslag indgår også i drøftelserne om udmøntning af sundhedsmidler

Læs mere

Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1

Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1 5.1 Decentral organisering: sammenhæng, nærhed og indflydelse Et centralt aspekt

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Nedenfor beskrives, hvordan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil arbejde med at skabe bedre service og resultater.

Nedenfor beskrives, hvordan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil arbejde med at skabe bedre service og resultater. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Tillid og resultater Budgetaftalen for 2013 sætter en klar politisk ambition om at skabe bedre

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

FINANSIERINGSFORSLAG. Maj/juni 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Bilag vedrørende finansieringsforslag til forvaltningens udfordringer 1/10

FINANSIERINGSFORSLAG. Maj/juni 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Bilag vedrørende finansieringsforslag til forvaltningens udfordringer 1/10 FINANSIERINGSFORSLAG Bilag vedrørende finansieringsforslag til forvaltningens udfordringer Maj/juni 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Politiske finansieringsforslag vers. 4 1/10 Indhold Oversigt

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - 87 Forligsparterne Sociale Forhold og Beskæftigelse anmodes om at tilrettelægge en proces, hvor kommunens beskæftigelsesmæssige indsats og organisering revurderes 88 Forligsparterne Sociale Forhold og

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. 1. Indledning Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 23. august

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev Årsplan 2016 Sammen skaber vi et stærkere Herlev Januar 2016 1 Indhold Indledning... 3 Sammen skaber vi et stærkere Herlev... 4 Måltal i årsplanen som aktivt styringsredskab... 4 1. fælles måltal: Herlev

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - Afstemningsliste for budget 2015 til 2018 - Ændringsforslag fra Byrådets grupper - BEMÆRK: Ændringsforslag som skal til afstemning i sammenhæng, er i teksten til ændringsforslaget beskrevet ved en kantet

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015 Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2015 Partierne Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, har den 11. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2015 samt overslagsårene 2016, 17 og

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato BUDGET 2017 BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen UNGDOMSFORVALTNINGEN RESSOURCEDIREKTØR Afdeling STEEN ENEMARK KILDESGAARD Dato BUDGET2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGENS OPGAVE Sikre god kvalitet

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V)

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) ungeaftale sådan får vi FLEST UNGE I UDDANNELSE April 2015 Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) 2015 UNGEAFTALE

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen.

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen. PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Faktabeskrivelse Serviceområdet indgår i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Afdelingen varetager vedligeholdelse af tag,

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Konvertering af beskyttede boliger og lukning af utidssvarende og ikke-ombygningsegnede plejehjem

Konvertering af beskyttede boliger og lukning af utidssvarende og ikke-ombygningsegnede plejehjem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Faglig Udvikling Ældrestaben BILAG 1.1 23. marts 2006 Sagsnr.: 290802 Dok.nr.: 1800708 /PC Budget 2007 Prioriteringsrum Konvertering af beskyttede boliger og

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere