Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune"

Transkript

1 Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune Indgået mellem Socialdemokraterne Det Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti Venstre De Konservative Enhedslisten Dansk Folkeparti 1

2 Overordnede visioner Københavnerne har fortjent et bystyre, der i fællesskab arbejder i samme retning. Budgetaftalen for 2007 er et udtryk for et bredt samarbejde mellem partierne i Borgerrepræsentationen med et fremadrettet fokus i et flerårigt perspektiv, som gælder perioden Det centrale element i aftalen er at fremtidssikre byen gennem massive investeringer. Investeringer, som skal give afkast i årene fremover. Der skal investeres i bedre service og mere tryghed for københavnerne. Folkeskolerne skal have et massivt indholdsmæssigt løft, den kollektive trafik udvides med servicebusser og havnebusser, daginstitutionsområdet forbedres, de ældres forhold bliver forbedret, integrationen for nykøbenhavnere øges, og de kriminelle unge skal væk fra gaderne. Der skal investeres i Københavns Kommunes vigtigste råstof medarbejderne. Det skal ske ved at gøre kommunen til en endnu bedre arbejdsplads. Omkring personer arbejder i Københavns Kommune, og er derfor en meget central del af københavnernes hverdag. Ikke bare fordi de arbejder for kommunen, men fordi de er omvandrerne menneskelige ressourcer. Hver og en udgør en vital del af kommunen, som ansvarlige, visionære og omsorgsfulde medarbejdere. De er værd at satse på og investere i. Skabelsen af en mere attraktiv arbejdsplads hænger nøje sammen med medarbejdernes trivsel. Det er et ledelsesmæssigt ansvar at sikre, at medarbejderne trives. Arbejdspladserne skal indrettes på en sådan måde, at medarbejderinddragelse, investeringer i medarbejdernes kompetencer og uddannelse prioriteres højt. Målet er, at medarbejderne trives og har arbejdsglæde, engagement og tryghed. Der skal investeres i at bringe Københavns anlæg op på et tidssvarende niveau. Det gælder en renovering og modernisering af folkeskolerne inkl. skolegårdene og faglokalerne, cykelstierne, kulturhusene, de offentlige toiletter, idrætsanlæggene renoveres, ældreboligerne og botilbuddene til de psykisk syge og handicappede. I alt for lang tid har de faciliteter, som så mange københavnerne anvender dag efter dag, fået lov til at gå til og blive mere og mere nedslidte. Det skal der rettes op nu. Endelig skal der investeres i fremtiden gennem afsættelse af midler til veje, skoler, daginstitutioner, idræt m.v. i nye byområder. 2

3 Overordnede økonomiske rammer for budget 2007 Parterne er enige om følgende overordnede økonomiske rammer for budget 2007: Det økonomiske råderum i 2007 udgør 650,2 mio. kr. inklusiv 119,9 mio. kr. som følge af KL s aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2007 samt tillægsaftalen til økonomiaftalen for 2007 vedrørende det sociale område. Med henblik på at kunne træffe langsigtede strategiske beslutninger for København, herunder ikke mindst på anlægsområdet, er parterne endvidere enige om at disponere 807,7 mio. kr. fra salget af kommunens el-aktiviteter til DONG, 56,9 mio. kr. i restprovenu ved tekniske ændringsforslag til budgetforslaget for 2007, 24,5 mio. kr. i opsparede midler fra 2005 samt ekstra 400 mio. kr. i provenu fra grundsalg til bl.a. billige boliger, Kløvermarken samt tilbagekøbsrettigheder til initiativer med et flerårigt sigte i indeværende valgperiode. Parterne finder de af KL og regeringen aftalte realvækstrammer snævre, men agter at overholde KL s aftale med regeringen om kommunernes økonomi for Inden for rammerne af KL s aftale med regeringen har Københavns Kommune et rum for vækst til service på 1,3 pct. svarende til 247 mio. kr. Herudover anvendes 93,8 mio. til service i 2007 forudsat, at væksten vedrører børne- og ældreområdet samt 26,1 mio. kr. som følge af tillægsaftalen til økonomiaftalen for 2007 vedrørende det sociale område. Udskrivningsprocenten i 2007 udgør 24,0, grundskyldspromillen 34 og gældsafdraget minimum 179,3 mio. kr. Parterne stemmer for forslaget til tekniske ændringsforslag til budget Af respekt for udvalgsstyret udmøntes samtlige forslag i budgetaftalen i fagudvalgene. Med denne aftale fastlægges de beskrevne driftsudgifter i Parterne udmønter anlægspuljerne i budgetaftalen samt et eventuelt merprovenu fra grundsalg, der f.eks. kan anvendes til nye idrætsanlæg, plejeboliger mv. Parternes deltagelse i udmøntningen af anlægspuljer samt et evt. merprovenu ved grundsalg forudsætter medvirken til realisering af grundsalg. 3

4 Det kloge København De københavnske folkeskoler står overfor en række væsentlige udfordringer i form af opdelte skoler, svage faglige resultater samt nedslidte skolebygninger. Derfor foretages en massiv investering på samlet 732,7 mill. kr. i perioden i de københavnske folkeskoler med henholdsvis faglighed for alle og skolerenovering, som uddybes i nedenstående. Faglighed for alle Parterne er enige om at tilføre midler til et markant løft af den københavnske folkeskole og daginstitutioner. Der afsættes derfor 90,1 mio. kr. i 2007, 111,9 mio. kr. i 2008 og 110,7 mio. kr. i 2009 til at gennemføre en samlet pakke af initiativer, som konkret udmønter en del af aftalen om faglighed for alle i de københavnske folkeskoler m.v. Satsningen skal sikre, at de københavnske folkeskoler bliver blandt landets bedste. Samtidig skal forældrenes have tillid til, at folkeskolen kan give deres børn de nødvendige faglige og sociale kompetencer i et trygt miljø. Parterne er enige om, at de afsatte midler udmøntes til initiativerne oplistet i bilag 1. Under henvisning til integrationsaftalen af 22. maj 2006 udtrykker Enhedslisten forståelse for ønsket om, at faglighed for alle indarbejdes i budgettet, men medvirker ikke i en beslutning, der gennemfører heldagsskolen. Enhedslisten medvirker endvidere ikke til indførelse af sprogtest af alle 5-årige, ekstern skoleevaluering, flagskibe, forsøg med fagolympiader og naturfaglig satsning for de generelt stærke elever, jf. bilag 1. Provenuet for disse mindreudgifter vil Enhedslisten anvende til fastholdelse af normeringerne i daginstitutionerne og fremsætter forslag herom. Ud over den i bilag 1 nævnte konkrete udmøntning indgår finansieringen af et gårdsvagtsteam i drøftelserne om en ny rammeaftale med Københavns Lærerforening. Endvidere forudsættes de i forliget nævnte åremålsansættelser gennemført med finansiering inden for Børne- og Ungdomsudvalgets rammer med 0,3 mio. kr. i 2007, 0,6 mio. kr. i 2008 og 0,9 mio. kr. i 2009 og frem. Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsudvalget medfinansierer udmøntningen af faglighed for alle med 30 mio. kr. i 2007, 60 mio. kr. i 2008 og 93,9 mio. kr., bl.a. ved udmøntningen af KLK s analyse af Børne- og Ungdomsforvaltningen. Skolerenovering Skolebygningerne er nedslidte og utidssvarende mange steder i byen. På den baggrund er parterne enige om at igangsætte en omfattende renovering af de københavnske folkeskoler med henblik på at sikre gode fysiske rammer for elevernes og lærernes dagligdag. Parterne er enige om at sætte særlig fokus på renovering af faglokaler og skolegårde inklusiv toiletter til at understøtte forliget om faglighed for alle. Hovedparten af faglokalerne skal renoveres inden udgangen af 2009, og parterne er derfor enige om at afsætte anlægsmidler på 40 mio. kr. årligt i perioden til renovering af faglokaler. Ligeledes skal der gøres en særlig indsats for at renovere skolegårdene, herunder toiletterne, så eleverne kan holde frikvarter, lege og dyrke idræt uden for gymnastiksalene i gode fysiske rammer. Parterne er enige om at afsætte anlægsmidler på 30 mio. kr. årligt i perioden hertil. 4

5 Herudover er parterne enige om at afsætte anlægsmidler på 70 mio. kr. årligt i perioden til en renovering af de københavnske folkeskoler eksklusiv faglokaler, skolegård og toiletter. Renoveringen skal sikre en vedligeholdelse til tidssvarende standard og funktion. Renoveringen vil blive gennemført i dialog med skolerne og over en flerårig periode, så skolerne kan fungere samtidig. Udmøntningen af midlerne skal tage udgangspunkt i Københavns Ejendommes prioriteringsplan. Samtlige midler til renoveringen af skolerne ligger ud over de midler, som er indeholdt i Københavns Ejendommes grundbudget i årene til skolerenovering. Parterne er enige om, at der skal udarbejdes en børneplan II, som sikrer, at antallet af skoler og daginstitutioner modsvarer behovet i byen. 5

6 Det omsorgsfulde København Det går godt i København i disse år. Det giver kommunen en særlig forpligtelse til at sørge for bedre vilkår for de svageste medborgere, som har behov for hjælp. En by skal kendes på den måde, den behandler sine mest udsatte grupper på. Det gælder i forhold til ældre, demente, psykisk syge og handicappede. Sølund et flagskibsplejehjem Den senere tids fokus på plejehjemsområdet har blotlagt en række udfordringer og problemstillinger, der kræver en langsigtet og visionær indsats. Der er behov for nytænkning i forhold til pleje- og omsorgsindsatsen med inddragelse af den nyeste viden og de bedste metoder. Parterne er derfor enige om, at der påbegyndes et samarbejde med universiteter og andre forskningsinstitutioners, som skal gøre Sølund plejehjem til et flagskib. Det skal sikre en udvikling af det københavnske plejepersonales kompetencer - både som forbillede for pleje- og omsorgsindsatsen og som igangsætter af initiativer i kommunen. Parterne er enige om at afsætte 3 mio. kr. i 2007 i anlægsmidler. Det forudsættes, at der søges tilvejebragt ekstern finansiering. Indsats over ensomme ældre (selvvisitering) Nogle af Københavns ældre er isolerede og ensomme uden kontakt til omverdenen. Parterne er enige om, at ældre der af psykiske, sociale eller helbredsmæssige årsager ikke magter at bo i hjemmet, men som ikke umiddelbart opfylder behovet for en plejehjemsplads, skal have mulighed for at visitere sig selv til en ældreboligtype. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejder et beslutningsgrundlag til et pilotprojekt, hvor der oprettes et mindre antal selvvisiteringspladser i ledig kapacitet som følge af moderniseringsplan 1. Oplægget skal forelægges Borgerrepræsentationen før sommerferien Parterne er enige om at afsætte 5 mio. kr. årligt i perioden til pilotprojektet. Herudover afsættes yderligere 2 mio. kr, årligt i perioden til en afhjælpning af ensomhed blandt ældre. Moderniseringsplan for plejeboliger I forbindelse med budgettet for 2005 blev der afsat midler til at ombygge utidssvarende plejeboliger til 900 moderne plejeboliger. Parterne er enige om at afsætte midler til at påbegynde ombygningen af nogle af kommunens resterende 1400 utidssvarende plejeboliger. Parterne er således enige om at afsætte anlægsmidler på 0,3 mio. kr. i 2007, 8 mio. kr. i 2008, samt 25,1 mio. kr. i 2009, heraf 0,1 mio. kr. i drift. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejder en revideret moderniseringsplan i lyset af de tilførte midler. Demenscentre Københavns Kommune har i dag en 4-ugers garanti på plejeboliger. Denne garanti gælder imidlertid ikke for de målrettede demenspladser. Parterne har som målsætning, at der skal sikres samme serviceniveau for demente borgere som for øvrige borgere med behov for plejebolig. Derfor afsættes der 20,8 mio. kr. i 2007, 21,5 mio. kr. i 2008 samt 17,5 mio. kr. i 2009 til etablering af yderligere 2 demenscentre. Etniske plejehjem Parterne er enige om at igangsætte en undersøgelse af behovet for etniske plejehjem. Der afsættes samlet 1,4 mio. kr. til formålet. 6

7 Opfølgning på Fælledgården Københavns Kommunes plejehjem skal yde en god service overfor de ældre borgere, som har behov for omsorg. Kommunen har sammen med Ældresagen drøftet mulighederne for en styrkelse af Københavns Kommunes indsats på plejehjemsområdet inden for en række områder. Fokusområderne omfatter: en forbedret klageadgang. et uafhængigt tilsyn synlig og motiverende ledelse oprettelse af et omsorgspanel et forbedret samarbejde med andre store byer uddannelse af medarbejderne Uafhængigt tilsyn ved udvidelse af Borgerrådgiverens kompetence På baggrund af den fremførte kritik af forholdene på kommunale plejehjem ønsker parterne at sikre et uafhængigt tilsyn og behandling af klager over grove og væsentlige fejl på plejehjemsområdet og generelt i kommunen. Parterne er enige om pr. 1. januar 2007 at udvide Borgerrådgiverens kompetence med en egen driftsfunktion, således at borgerrådgiveren - i lighed med Folketingets Ombudsmand - får adgang til at tage sager op af egen drift m.v. Til finansiering af udvidelsen afsættes 2,3 mio. kr. i 2007 og 1,9 mio. kr. årligt i 2008 og frem til etablering og drift af Borgerrådgiverens egen driftsvirksomhed. Det forudsættes, at udgifter til deponering kan finansieres inden for kommunens ledige låneramme for Parterne er enige om, at de med Ældresagen aftalte initiativer iværksættes hurtigst muligt og finansieres inden for Sundheds- om Omsorgsudvalget rammer, jf. dog neden om en forbedret efteruddannelsesindsats m.v. i ældresektoren. Moderniseringsplan for psykisk syge og handicappede samt nedbringelse af ventetiden Psykisk syge og handicappede tilhører nogle af samfundets allersvageste grupper. Parterne ønsker et København med en stærkere social profil, når det gælder evnen og viljen til at hjælpe vores svageste medborgere. Psykisk syge og handicappede, som har behov for botilbud, venter i dag for længe på et tilbud. Det er både uværdigt og uhensigtsmæssigt. Til at påbegynde nedbringelsen af ventetiden på botilbud for både psykisk syge og handicappede er parterne derfor enige om at afsætte 27,5 mio. kr. årligt i perioden Boligerne til psykisk syge og handicappede er nedslidte. Der er behov for en renovering med det formål at sikre alle beboere eget toilet og bad, jf. BR 448/06. Moderniseringen gennemføres i videst muligt omfang efter almenboligloven. Til moderniseringen af boligerne til psykisk syge og handicappede er parterne enige om at afsætte anlægsmidler på 2,4 mio. kr. i 2007, 0,4 mio. 7

8 kr. i 2008 og 33 mio. kr. i Det forudsættes, at uforbrugte midler fra 4x10 puljen herudover medgår som finansieringselement. Sundhedsrum Stofmisbrugere i København er en særlig udsat gruppe, og der har i flere år været et ønske om at forbedre forholdene for disse. Fra statens side er der nu åbnet mulighed for forsøg med etablering af et sundhedsrum. I 2007 afsættes der derfor 7 mio. kr. til etablering af et sundhedsrum på Vesterbro, hvoraf 5 mio. kr. er anlæg. I 2008 og 2009 afsættes der årligt 2 mio. kr. til drift. VISO Som del af kommunalreformen etableres den landssækkende videns- og specialrådgiverorganisation - VISO - pr. 1. januar VISO skal bidrage med viden og rådgivning vedrørende de tungeste sociale sager. På den baggrund er der enighed om at afsætte 13,7 mio.kr. i drift årligt til VISO. Midlerne finansieres af den afsatte pulje til håndtering af virkningerne af kommunalreformen. Christiania Parterne er enige om at finansiere driften og vedligeholdelsen af Sundhedshuset og beboerrådgivningen Herfra og videre på Christiania i 2007 med 3,1 mio. kr., jf. BR 165/06. En videreførelse af Herfra og videre vil bidrage positivt til livet i den københavnske metropol. Fra 2008 og frem finansieres en evt. videreførelse inden for Socialudvalgets rammer. Parterne er enige om, at gennemførelsen af det af BR den 18. maj 2006 vedtagne beslutningsforslag om at undersøge mulighederne for billige boliger på Christiania, skal gennemføres med inddragelse af christianitterne. Fristen for redegørelsens færdiggørelse forlænges fra ultimo september til ultimo december Styrkelse af den sociale indsats overfor de svageste Københavns Kommunes profil for socialt udsatte skal styrkes. Parterne er enige om at afsætte driftsmidler på i alt 15,7 mio. kr. i 2007 og 14,6 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 til formålet. Midlerne bruges til finansiering af Sydhavns Compagniet, Reden, Kringlebakken, Bofællesskabet Caroline Amalie, Netværkstedet Thorvaldsen, daghøjskoler samt et nyt værested for psykisk syge på Ydre Østerbro. Af den samlede udgift udgør daghøjskoler 8 mio. kr. årligt. De afsatte midler sikrer - efter den af Socialudvalget foreslåede effektivisering af daghøjskolerne - at daghøjskolerne kan fortsætte på samme aktivitetsniveau som i dag. Parterne er endvidere enige om, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen udarbejder en analyse om daghøjskolerne betydning for målgruppen, antallet af berørte borgere mv. Analysen skal endvidere redegøre for daghøjskolernes effekt på målgruppens sociale netværk. Parterne er herudover enige om at afsætte 1,5 mio. kr. årligt i perioden i drift til en styrket indsats for narkobehandling til unge under 18 år, et tilskud på 0,4 mio. kr. årligt i perioden til pensionisternes samvirke samt 1,3 mio. kr. årligt i perioden til Kristeligt studenter Settlement. 8

9 Parterne er enige om, at tilførslen af midlerne til en styrkelse af Københavns sociale profil er et udtryk for en prioritering af behovet inden for tilgængelige økonomiske rammer. Parterne er derfor enige om ved ændringsforslagene til budgetforslaget for 2007 at stemme for, at medlemsforslaget om 30 pladser for ældre plejekrævende stofmisbrugere ikke gennemføres, jf. BR 526/06. Ambulant genoptræning Parterne er enige om at afsætte driftsmidler 10,6 mio. kr. i 2007 og frem til finansiering af den forventede merudgift til ambulant genoptræning som følge af kommunalreformen. Midlerne finansieres af den afsatte pulje til håndtering af virkningerne af kommunalreformen. 9

10 Det trygge København Styrket indsats mod kriminelle unge København skal være en tryg by at færdes i om dagen såvel som om natten. Parterne er derfor enige om at iværksætte en bred indsats mod ungdomskriminalitet. Indsatsen målrettes alle led i ungdomskriminaliteten. Unge der er involveret i personfarlig kriminalitet Det er behov for nye og styrkede tiltag overfor de unge, som er involveret i grov kriminalitet, såsom personfarlig kriminalitet. Derfor er parterne enige om at afsætte 11,6 mio. kr. i 2007, hvoraf 1,5 mio. kr. er anlægsmidler, og 10,1 mio. kr. i driftsmidler i til etablering af en døgninstitution for unge der begår personfarlig kriminalitet. Der forudsættes, at døgninstitutionen til unge som begår personfarlig kriminalitet kan etableres i et eksisterende kommunalt lejemål. Øvrige tiltag Det skal forhindres, at kriminaliteten vokser. Derfor igangsættes også yderligere 4 tiltag, som skal forebygge at flere børn og unge bevæger sig ud på den kriminelle bane. Der iværksættes en intensiveret SSP-indsats, i sammenhæng med Faglighed for Alle iværksættes bl.a. et konflikthåndterings- og klasseledelsesprogram, der gøres en ekstra indsats overfor unge, der unddrager sig undervisning og endelig sættes ind overfor de 25 mest belastede unge under den kriminelle lavalder med projektet den korte snor, som bl.a. sikrer mandsopdækning af disse unge. Der afsættes i alt 0,8 mio. kr. i driftsmidler i 2007 og 2,4 mio. kr. i perioden til disse tiltag. De afsatte midler bruges til gennemførelse af initiativer, som udmønter BR s beslutninger om en styrket indsats mod kriminelle unge, jf. BR 471/06. 10

11 Det smukke og rene København København er en smuk by med sine historiske bygninger og gader. Det skal der værnes om. Men på nogle områder kan København blive endnu smukkere og frem for alt renere. Det er nødvendigt at satse på et rent København med en styrket grøn miljøprofil. Renere luft i København Miljøzoner og luftforening Københavns Kommune står i de kommende år over for store udfordringer i forhold til at mindske luftforureningen fra trafikken på vejnettet. Regeringen har varslet, at den i efteråret 2006 vil fremlægge en ny lovgivning, der vil muliggøre oprettelsen af en permanent miljøzone i Københavns Kommune den 1. juli 2008, hvor der kan stilles krav om montering af partikelfiltre på tunge, dieseldrevne køretøjer. Parterne er enige om at arbejde for oprettelse af en miljøzone i Københavns Kommune pr. 1. juli For at sikre renere luft i byen er der desuden behov for, at Københavns Kommune går forrest, når det gælder anvendelsen af miljøvenlige, alternative drivmidler i trafikken. Parterne er enige om, at der iværksættes en undersøgelse af muligheden for at anvende alternative drivmidler som biobrændsel og ethanol i kommunens køretøjer. Undersøgelsen behandles politisk i løbet af 1. halvår Kommunalreformen Kommunalreformen betyder, at en række amtslige opgaver på Miljøkontrollens område overføres til staten og regionerne. I forbindelse med overdragelsen af midler fra Miljøkontrollen er der opstået en årlig merudgift på 2,2 mio. kr. Parterne er enige om, at Miljøkontrollen permanent tilføres driftsmidler på 2,2 mio. kr. for at sikre et uændret serviceniveau som følge af kommunalreformen. Midlerne finansieres af den afsatte pulje til håndtering af virkningerne af kommunalreformen. Vedligeholdelse af veje, fortove og vejbrønde Københavns Kommune har et efterslæb vedrørende vedligeholdelsen af veje, fortove og vejbrønde til trods for, at Københavns Kommune i dag anvender knap 84 mio. kr. årligt på området. Det. vurderes, at ca. 10 pct. af de københavnske veje er i uacceptabel stand, herunder ikke mindst Artillerivej, mens 25 pct. af fortovene enten er i uacceptabel eller dårlig stand. På baggrund heraf er parterne enige om at udarbejde en handlingsplan for genopretning af standarden over en 20-årig periode. Handlingsplanen forelægges Borgerrepræsentationen senest juni 2007 med henblik på at kunne indgå i budgetforhandlingerne for

12 Offentlige toiletter Parterne er enige om at afsætte 28 mio. i til gennemførelse af kommunens toilethandlingsplan. Planen skal bl.a. sikre en udvidelse af antallet af bemandede gadetoiletter, et generelt løft i renholdelsen og vedligeholdelsen af byens toiletter samt velholdte, trygge, og gratis toiletter i byens største parker, herunder bemandes toilettet i Fælledparken i sommerhalvåret. Renhold og Gadens Helte Det er brug for en forstærket renholdelsesindsats i København. Samtidig er der brug for, at københavnerne tager et større medansvar for byrummet. Parterne er derfor enige om at afsætte 20 mio. kr. årligt i perioden til en forstærket renholdelsesindsats på byens strøggader. Heraf udgør 5 mio. kr. i 2007 anlæg til etablering af nye skraldespande på udvalgte steder, hvor der i dag er et stort pres fra fast food servering, herunder fra pizzabakker. Parterne er herudover enige om at igangsætte et kombineret renholdelses- og integrationsinitiativ ved navn Gadens Helte på ordinære vilkår. Der afsættes på den baggrund driftsmidler på 10 mio. kr. årligt i perioden til at igangsætte Gadens helte. Yderligere midler til renhold kan tilvejebringes ved intern omstilling i Teknik- og Miljøudvalget. Metropolzone Metropolzonen området fra Jarmers Plads i nord, havnefronten i syd, Strøgets udmunding mod Rådhuspladsen i øst og Hovedbanegården mod vest skal være et udviklingsområde for eksperimenterende planlægning, arkitektur og nye former for borgerinvolvering. Parterne er enige om, at eventuelle offentlige projekter skal indgå i budgetforhandlingerne for budget De dialogværktøjer og byudviklingsredskab, som udvikles i Metropolprojektet, kan anvendes inden for andre helhedsorienterede byudviklingsprojekter og planinitiativer herunder bydelsplanlægningen. Renovering af Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet Købmagergade er et af byens centrale strøg. Belægningen på Købmagergade har i flere år været nedslidt. Parterne er enige om at afsætte anlægsmidler på 3 mio. kr. i 2007, 22 mio.kr. i 2008 og 15 mio. kr. i 2009 til renovering af Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet. Der forudsættes privat medfinansiering via fondsmidler med tilsvarende beløb Agnete og havmanden Parterne er enige om at afsætte 0,2 mio. kr. i 2007 til genplacering af skulpturen Agnete og Havmanden i kanalen ved Hjørnet af Højbro Plads og Stranden. Kolonihaver: Parterne er enige om at afsætte 1,2 mio. kr. i 2007 i anlæg til kolonihaver 12

13 Det livlige København Festival- og eventspulje inkl. IOC og Outgames København skal være en aktiv by, der summer af begivenheder og er rig på kulturelle oplevelser. For at skabe væsentlige og markante kulturbegivenheder til glæde for Københavns borgere og for at øge international opmærksomhed om København afsættes 10 mio. kr. årligt i perioden til oprettelse af en festivalpulje. Puljen anvendes bl.a. til at finansiere Outgames (BR 324/06) med 15 mio. kr. samt IOC Session i 2009 i København (BR 134/06) med 2 mio. kr., U-turn, golden days samt samordning på filmfestivalområdet. Parterne vil arbejde for at tilvejebringe yderligere finansiering til området ved budgetforhandlingerne for Gang i København København skal styrkes som livlig metropol ved at fremme udendørs kultur- og idrætsarrangementer, gøre det mere attraktivt at indspille film i København samt lægge op til forbedrede vilkår for restauranters udendørs servering på kommunale fortove og pladser. For at i mødekomme efterspørgslen efter attraktive pladser til afholdelse af udendørs koncerter vil kommunen tillade flere koncerter på de fleste spillesteder, herunder på de mest efterspurgte pladser. Afbureaukratisering, afgiftslettelser og aktiv støtte fra kommunen skal hjælpe restaurationslivet, begivenhedsindustrien og kulturlivet med at skabe oplevelser og værdi for Københavnerne og dem der bruger byen. Parterne er enige om at afsætte driftsmidler på 6,6 mio. kr. årligt, heraf 6 mio. kr. til afgiftslettelser for erhvervslivet, i perioden til gennemførelse af initiativer, som udmønter BR s beslutninger om aktiviteter, som skal skabe mere Gang i København gennem en målrettet indsats over for erhvervslivet, jf. BR 423/6. Kreative zoner De kreative virksomheder skaber vækst, arbejdspladser og indtjening i byen. De tiltrækker turister og investeringer fra store internationale virksomheder. I perioden fra skabte de kreative virksomheder arbejdspladser i København København skal gøre det nemmere at drive kreativ virksomhed. Kommunen skal støtte og hjælpe virksomhederne med at vokse og skabe større vækst. Dette skal bl.a. ske ved, at kommunen faciliterer samarbejde mellem vidensinstitutioner, etablerede medievirksomheder og de kreative miljøer, f.eks. i anvendelsen af universitets fraflyttede bygninger, samt at kommunen medvirker til at sikre de kreative miljøer risikovillig kapital gennem anvendelsen af EU-midler. De kreative erhverv peger også selv på behovet for innovationsmiljøer eller væksthuse, hvor de kan arbejde, skabe netværk og samarbejde indbyrdes. Der er allerede flere velfungerende miljøer i København f.eks. 5te ved IT-Universitet og Schiller House på Nørrebro, der er en klynge af kreative virksomheder inden for fotografi, reklame og film. 13

14 København skal hjælpe med at skabe endnu flere af disse miljøer, og der er særligt behov for at støtte spil-virksomheder, film/medier samt design. Det er allerede dokumenteret, at disse tre brancher rummer et potentiale udover det almindelige, og der er mulighed for at skabe stor synergi mellem disse tre brancher. Herudover vil kommunen søge dialog med de kreative miljøer om deres behov og ønsker. I forbindelse med task force for afbureaukratisering arbejdes der bl.a. med at konkretisere initiativer på dette område. Det forventes at resultaterne fra dette arbejde lanceres ultimo oktober, jf. BR 424/06. Filmfond Parterne er enige om at afsætte 1 mio. kr. i drift i 2007 til det videre arbejde i Copenhagen Capacity med at etablere en filmfond i Hovedstadsområdet, herunder at søge medfinansiering fra eksterne parter, som skal investere i udvikling og produktion af primært engelsksprogede film. Index: 2007 Parterne er enige om at afsætte driftsmidler på 2 mio. kr. i 2007 til støtte af design-begivenheden INDEX: Med sit unikke fokus på "design der forbedrer livet", er INDEX: med til at styrke Københavns placering på verdenskortet indenfor design, og udstillinger på byens pladser vil give københavnerne og tilrejsende mulighed for at stifte bekendtskab med de nyeste idéer og projekter.. Børnekulturhus Amager kulturpunkt København skal også være livlig for byens børn og unge en by hvor der f.eks. kan være teater, rollespil og musik. Et børnekulturhus vil give mulighed for disse aktiviteter samt rumme aktiviteter som børnefamiliernes boliger rummer. Parterne er derfor enige om at afsætte anlæg 7 mio. kr. i 2007 til etablering af et børnekulturhus i Amager kulturpunkt samt driftsmidler på 2 mio. kr. i 2008 og 4 mio. kr. i 2009 og frem. Kulturhuse Til renovering og færdiggørelse af en række vedligeholdelsesopgaver på Københavns Kulturhuse afsættes 7 mio. kr. i anlæg til formålet i Københavns Bymuseun Parterne er enige om at afsætte 0,7 mio. kr. i 2007 til renovering af porten ved Københavns Bymuseum. 14

15 Det åbne København Åbenhed på Rådhuset Parterne er enige om, at København skal være en åben by. Det vil bl.a. sige, at københavnere, virksomheder, organisationer og foreninger løbende skal have klar information om de beslutninger, der har betydning for deres hverdag og virke. Beslutningsprocesserne skal indbyde til engagement og medspil, og der skal være maksimal gennemsigtighed i bystyrets virke. København udvikles bedst i tæt samspil mellem bystyre, københavnere, borgergrupper, brugere, virksomheder og organisationer. En styrket dialog og et tæt samspil skal sikre, at kommunen udvikler og tilpasser servicen til københavnernes behov. Inspireret af Berlins Stadtforum oprettes der derfor et Byforum, hvor overordnede politiske temaer af vigtighed for hele byens udvikling debatteres.. Byforum er åbne arrangementer, hvor alle københavnere er inviteret til at deltage. Byforum og "åbent hus" arrangementerne koordineres og kan supplere og understøtte hinanden. Der afsættes derfor driftsmidler på 3,6 mio. kr. årligt i perioden til gennemførelse af initiativer, som udmønter Borgerrepræsentationens beslutninger om mere åbenhed på Rådhuset, jf. BR 337/06 samt oprettelsen af Byforum. Demokrati og styreformer Parterne er enige om at styrke nærdemokratiet i København gennem etablering af 12 lokaludvalg i de 10 bydele. Som følge heraf er parterne enige om, at der afsættes driftsmidler på 11,6 mio. kr. i 2007, 25,8 mio. kr. i 2008 og 36,1 mio. kr. i 2009 til etablering og drift af de sidste 9 lokaludvalg i de sidste 7 bydele. Ved udgangen af 2009 vil der således være etableret lokaludvalg i alle 10 bydele. Parterne er også enige om at styrke kommunens betjening af borgerne gennem etablering af et kontaktcenter i Københavns Kommune, og at københavnerne skal møde kommunen i deres lokalområde på en enkel og overskuelig måde. Fremover vil kommunen derfor samle borgerbetjeningen i lokalområdet på én adresse. Visionen er at skabe én indgang for borgerne, således at de lokale borgerindgange samlokaliseres med en i hver bydel, samt at der i første omgang satses på samlokalisering i Valby. Til etablering og drift af det første center for fælles borgerservice afsættes der i ,5 mio. kr. Centret kommer mest sandsynligt til at være i Valby i I 2008 er det fælles center i fuld drift og driftsomkostningerne beløber sig til 4,4 mio. kr. Når den nærmere undersøgelse af gevinsterne ved samlokalisering foreligger primo 2007, revurderes centrets budget Udrulningen skal ses i sammenhæng med udviklingen i de digitale ydelser, hvor borgerne i højere grad anvender internettet. Ved oprettelsen af kontaktcentret bliver borgerne bedre 15

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

Aftale om budget 2013 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2013 for Københavns Kommune 0 Aftale om budget 2013 for Københavns Kommune Indledning... 4 Overordnede økonomiske rammer... 7 Loft over kommunens anlægsudgifter... 9 Effektiviseringsstrategi... 10 Kvalitet i de kommunale ydelser...

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013

KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013 0 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGETFORSLAG 2013... 2 BEVILLINGER OG OPGAVER REVISIONEN... 24 BORGERRÅDGIVEREN... 28 ØKONOMIUDVALGET... 33 KULTUR OG FRITIDSUDVALGET...

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk Miljø og forsyning Gladsaxe Kommune Økonomisk Sekretariat 62 Rådhus Allé 7 2860 Søborg gladsaxe.dk 62 Layout: Grafia ApS Omslag: Mette Edlers November 2014 Budget 2015 63 og budgetoverslag 2016-2018 Forord

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Gentofte Kommune 21. september 2014

Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

FAKTA om budget 2010. for Københavns Kommune. 17. september 2009. indgået mellem Socialdemokraterne Venstre Radikale venstre

FAKTA om budget 2010. for Københavns Kommune. 17. september 2009. indgået mellem Socialdemokraterne Venstre Radikale venstre 17. september 2009 FAKTA om budget 2010 for Københavns Kommune indgået mellem Socialdemokraterne Venstre Radikale venstre SF Enhedslisten dansk folkeparti det konservative folkeparti Budgetaftalens økonomiske

Læs mere

Aftaler om Finansloven for 2009. November 2008

Aftaler om Finansloven for 2009. November 2008 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE BUDGETFORSLAG 2014 1 BYENS HEGN. PLANKEVÆRKET OMKRING METROARBEJDSPLADSEN ENGHAVE PLADS FOTO: METROSELSKABET / LENE SKYTTHE

KØBENHAVNS KOMMUNE BUDGETFORSLAG 2014 1 BYENS HEGN. PLANKEVÆRKET OMKRING METROARBEJDSPLADSEN ENGHAVE PLADS FOTO: METROSELSKABET / LENE SKYTTHE KØBENHAVNS KOMMUNE BUDGETFORSLAG 1 BYENS HEGN. PLANKEVÆRKET OMKRING METROARBEJDSPLADSEN ENGHAVE PLADS FOTO: METROSELSKABET / LENE SKYTTHE INDHOLD Generelle Bemærkninger til Budgetforslag... 3 BEVILLINGER

Læs mere

Budgetaftale 2011 (12-14).

Budgetaftale 2011 (12-14). Sorø, den 21. september 2010. Budgetaftale 2011 (12-14). Indledning Sorø Kommunes byråd vedtog i marts 2010 kodeks for det gode budgetarbejde. Et kodeks, der skulle være med til at sikre, at Sorø Kommune

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

10.400. nye private job med anlægsinvesteringer. i 2012-2015 BYENS ØKONOMI ØKONOMI

10.400. nye private job med anlægsinvesteringer. i 2012-2015 BYENS ØKONOMI ØKONOMI BYENS ØKONOMI ØKONOMI Københavns Kommunes økonomi er stærk. Vi fortsætter det ansvarlige spor og fremtidssikrer byen med sunde økonomiske dispositioner og langtidsplanlægning. Vi fortsætter de seneste

Læs mere

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet:

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Indledning Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Nye vækstinitiativer i lyset af krisen Afbureaukratisering

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 UDKAST Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Udgives af: Odense Kommune Politisk Økonomisk Stab Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Budgetforslag 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftaler om Finansloven for 2010. November 2009

Aftaler om Finansloven for 2010. November 2009 Aftaler om Finansloven for 2010 November 2009 Aftaler om Finansloven for 2010 November 2009 Aftaler om Finansloven for 2010 November 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel 4. juni 2011 1. Regeringens aftaler om Reformpakken 2020 Dansk økonomi står over for betydelige udfordringer i de kommende år. Tidligere års store overskud

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Aftaler om Finansloven for 2008. Marts 2008

Aftaler om Finansloven for 2008. Marts 2008 Aftaler om Finansloven for 2008 Marts 2008 Aftaler om Finansloven for 2008 Marts 2008 Aftaler om Finansloven for 2008 Marts 2008 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen

Læs mere