Rammeaftale for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del"

Transkript

1 Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs Helsngør Herlev Hllerød Hvdovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Del B: Beskrvende del 24. jun 2009

2 Indholdsfortegnelse UDBUD OG EFTERSPØRGSEL I RAMMEAFTALE BØRN OG UNGE MED HANDICAP Specalbørnehaver tl børn med handcap Klubtlbud tl børn og unge stk. 2 Tlbud om nternskole tl børn og unge med handcap stk. 2 Døgntlbud tl børn og unge med handcap stk. 2 Aflastnngstlbud tl børn og unge med handcap BØRN OG UNGE MED SINDSLIDELSE stk. 2 nternskole på tlbud tl børn og unge med sndsldelse stk. 2 Døgntlbud tl børn og unge med sndsldelse VOKSNE MED HANDICAP Beskyttet beskæftgelse tl voksne med handcap Aktvtet og samværstlbud tl voksne med handcap Mdlertdge botlbud tl voksne med handcap Længere varende botlbud tl voksne med handcap aflastnngstlbud tl voksne med handcap VOKSNE MED SINDSLIDELSE Beskyttet beskæftgelse tl voksne med sndsldelse Aktvtets og samværstlbud tl voksne med sndsldelse Mdlertdgt botlbud for voksne med sndsldelse Længere varende botlbud tl voksne med sndsldelse MISBRUGSBEHANDLING, FORSORGSHJEM OG KRISECENTRE Stofmsbrugsbehandlng Stofmsbrugsbehandlng efter sygehuslovgvnngen Alkoholbehandlng efter sygehuslovgvnngen Hjemløse Krsecentre for voldsramte kvnder ØVRIGE OMRÅDER Kommunkatonscentre Specalundervsnngstlbud Hjælpemddelcentraler og Børneterap Specaltandspleje TILBUD INDEHOLDT I RAMMEAFTALE 2007 TIL OVERSIGT OVER TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED HANDICAP OVERSIGT OVER TILBUD PÅ SIKREDE AFDELINGER OVERSIGT OVER TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SINDSLIDELSE OVERSIGT OVER TILBUD TIL VOKSNE MED HANDICAP OVERSIGT OVER TILBUD TIL VOKSNE MED SINDSLIDELSE OVERSIGT OVER TILBUD TIL ALKOHOLBEHANDLING RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 2

3 OVERSIGT OVER TILBUD TIL HJEMLØSE OVERSIGT OVER TILBUD TIL VOLDSRAMTE KVINDER OVERSIGT OVER LANDSDELSDÆKKEDE TILBUD OVERSIGT OVER KOMMUNIKATIONSCENTRE SPECIALUNDERVISNINGSTILBUD TIL VOKSNE OVERSIGT OVER SPECIALTANDPLEJE OVERSIGT OVER HJÆLPEMIDDELCENTRALER ANDET STYRINGS- OG ADMINISTRATIVE PRINCIPPER TAKSTBEREGNING Afregnngsprncpper REVIDERET VISITATIONSAFTALE VEDR. KOMMUNIKATIONSCENTRENE Vstaton tl Kommunkatonscentrene regonen RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 3

4 Udbud og efterspørgsel rammeaftale 2010 Beskrvelsen af områderne bygger på de kommunale redegørelser samt korrgerede og supplerende oplysnnger ndhentet på dalogmøderne med de enkelte kommuner. Redegørelserne er udarbejdet med anvendelse af en fælles skabelon udarbejdet et samarbejde mellem kommunerne og regonen. Det har betydet et væsentlgt løft datakvalteten. Udover ovenstående bygger sammenfatnngen på drekte dalog med de enkelte kommuner om behovsvurderngen for 2010 og følgende 3 år. Kommunernes redegørelser har en række ndbyggede fejlklder, som prmært vedrører følgende forhold: 1. Betalngs- eller handlekommuneperspektv. I rammeaftale 2008 blev det besluttet at benytte betalngskommune perspektvet tl både efterspørgsel og udbud af pladser vedrørende statusoplysnngerne. Det er vdereført rammeaftalerne for 2009 og Der er fortsat enkelte kommuner, som benytter handlekommune perspektvet forbndelse med efterspørgsel efter pladser. Dette medfører en mndre fejlklde data grundlaget. 2. Helårspladser- eller cpr. nr. oplysnnger. Det blev forbndelse med rammeaftale 2009 og vdereført aftalt, at efterspørgsel og udbud af pladser skal opgøres helårspladser. På de fleste områder er dette fulgt data ndberetnngen. Enkelte steder er der fortsat kommuner der ndberetter antal hoveder. Dette er særlgt udbredt på aflastnngsområdet og msbrugsområdet. 3. Forskellg opfattelse af målgrupper og ndhold tlbuddene. Redegørelserne bygger kke på en fuldstændg fælles opfattelse af ndholdet de enkelte brugergrupper og en fælles opfattelse af hvlke tlbud, der betjener de enkelte grupper. I konsekvens af dette er flere brugergrupper slået sammen tabellerne. Det begrænser mdlertd mulghederne for detaljeret at sammenstlle kapactet og efterspørgsel på specfcerede brugergrupper. Der er tale om et overgangsproblem, som kan løses med en tættere vejlednng tl skabelonen for kommende redegørelser. 4. Forkert ndberetnng af efterspørgsel. Det har vst sg at Københavns og Bornholms kommune på flere området har angvet en noget lavere efterspørgsel efter pladser end det de rent faktsk oplyser egne borgere benytter på tlbud drevet af egen kommune. Dsse fejlklder medfører, at en fuldstændg og nøjagtg afstemnng af det tlgrundlggende talmaterale kke er mulg. De nævnte forhold er drøftet med de enkelte kommuner for at skre grundlaget for formulerng af en konkluson vedrørende kapactet og forventet efterspørgsel. Dsse drøftelser har haft fokus på at afdække, hvorvdt kommunen påtænker at ændre vstatonsadfærd, el- RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 4

5 ler at etablere eller ændre tlbud. Herudover er det reelt udækkede kapactetsbehov afstemt forhold tl de allerede kendte ventelster. På grundlag af dsse drøftelser kan der formuleres en rmelg skker sammenfatnng af kapactet og efterspørgsel for Drøftelserne angver nogle analysefelter for en mere præcs afdæknng af den fremtdge udvklng efterspørgslen. Der er den efterfølgende gennemgang af rammeaftalens områder udarbejdet oversgter, der vser den faktske efterspørgsel og udbud af pladser 2007 og 2008 for de tlbud, hvor der forelgger belægnngsndberetnnger fra kommunerne. udvklngen pladstal Dsse pladstal svarer tl de tal som er ndmeldt tl de tre foregående rammeaftaler. hvad kommunerne har ndmeldt af efterspørgsel og udbud af pladser tl rammeaftale 2010 for årene 2010 tl Efterspørgslen er angvet med negatve tal for at beregne eventuel over/under kapactet på områderne. Endvdere er efterspørgslen opdelt en: ntern efterspørgsel som er det kommunerne hovedstadsregonen efterspørger af pladser hovedstadsregonen ekstern efterspørgsel som er det kommunerne uden for hovedstadsregonen efterspørger af pladser hovedstadsregonen. Udbuddet er opdelt på, om det er kommunerne eller regonen der drver tlbuddene. Enkelte steder vl tallene for det faktske udbud af pladser 2007 og 2009 varere forhold tl udvklngen de ndmeldte rammeaftale pladstal. Dette skyldes at: der kke er helt overensstemmelse mellem hvad kommuner har ndberettet af pladser tl rammeaftale 2007 og 2008 og hvad de har opgjort belægnngsoversgterne der forbndelse med belægnngsberegnngen kun kan vses data for de tlbud, som der er ndmeldt belægnng for I nedenstående omfatter tlbud efter 108 såvel de egentlge tlbud efter 108, som tlbud oprettet efter lov om almene bolger 185 b, stk. 4. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 5

6 Børn og unge med handcap 32 Specalbørnehaver tl børn med handcap Efterspør./Udb ud Efterspørgsel Målgruppe Plads tal 07 Plads tal 08 Plads tal Ekstern efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autsme Nedsat fyssk funktonsevne Kommune Total Regon Regon Total Udbud Total % 97% 147% 144% 143% 141% Det fremgår af ovenstående oversgt, at efterspørgsel årene vl være svagt faldende fra 254 pladser 2010 tl 242 pladser I hele rammeaftaleperoden udbydes der 172 pladser, hvlket peger på manglende kapactet på området. Regonen har en formodnng om, at den høje efterspørgsel der er ndmeldt, kke alene er rettet mod de tlbud som er rammeaftalen, men også afspejler efterspørgsel efter pladser som er enkelt ntegreret almndelge børnehaver eller andre lokale tlbud. Den faktske belægnng på området 2008 vser, at der udbydes 172 pladser og der efterspørges 166 pladser, hvlket gver en belægnngsprocent på 97 %. Dette er en pæn kapactetsudnyttelse. Sammenholdt med ventelsten der vser, at kommunerne tlsammen har 13 personer på ventelste, hvoraf 12 forventes at få en plads løbet af 2009, vurderes det, at der er balance på området. Udvklng pladstal I 2010 udbydes der alt 172 specalbørnehave pladser hovedstadsregonen. Dette er et fald på 18 pladser forhold tl Alle pladser vl 2010 være drevet af kommunerne. Autsme På autsme området stger pladstallet fra tl 48 pladser Stgnngen pladstallet dækker over: Rudersdal Kommune har ændret 5 pladser på Rudersgård Álle fra psykskudvklngshæmmede tl pladser tl børn med autsme RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 6

7 Gladsaxe Kommune har nedjusteret Sofeskolen pladstal fra 10 tl 8 pladser Nedsat fyssk funktonsevne Der sker ngen ændrnger fra 2009 tl I begge årene udbydes der således 14 pladser. Psyksk udvklngshæmmede Pladstallet falder med 21 pladser fra 2009 tl I alt udbydes der specalbørnehave pladser tl børn med psykskudvklngshæmnng. Faldet dækker over at: Hllerød Kommune har trukket deres to tlbud Lønhuset og Georgs æske, begge med 7 pladser, ud af rammeaftalen Gentofte Kommune har reduceret pladstallet på Troldemosen med 2 Rudersdal Kommune har ændret 5 pladser på Rudersgård Álle fra psykskudvklngshæmmede tl pladser tl børn med autsme 36 Klubtlbud tl børn og unge Efterspør./Udbud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Målgruppe Plads tal 07 Plads tal 08 Plads tal Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autsme Ingen specfk målgruppe Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autsme Ingen specfk målgruppe Kommune Total Regon Ingen specfk målgruppe Regon Total Udbud Total % 88% 51% 51% 51% 51% Efterspørgslen efter klubtlbudspladser er peroden nogenlunde konstant på godt 120 pladser. I samme perode udbydes der 243 pladser på området. Dette gver en overkapactet på ca.120 pladser. Ventelsten vser, at 11 personer står på ventelste tl området. Heraf forventes det, at 9 personer vl få tlbudt en plads løbet af Sammenholdes dette med en belægnngsprocent på 88 % 2008, for de tlbud som der er ndmeldt belægnng for, må det konkluderes at der er rgelg kapactet på området. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 7

8 Udvklng pladstal Der udbydes 2010 alt 243 klubtlbud tl børn og unge. Dette er 6 pladser færre end Autsme Der sker ngen ændrng pladstallet for Klubtlbud tl børn og unge med autsme. Der udbydes således både 2009 og pladser på området. Alle pladserne drves af kommunerne. Ingen specfk målgruppe Antallet af pladser som kke har en specfk målgruppe er uændret fra 2009 tl Der udbydes således begge årene 104 pladser. Heraf drves de 100 pladser af kommunerne og 4 plader af Regonen. Det er alene nden for psyksk udvklngshæmnng at der sker et fald pladstallet på 6 pladser fra 2009 tl Der udbydes således 114 klubtlbud tl børn og unge Alle pladserne drves af kommunerne. Faldet pladstallet skyldes at Albertslund Kommune har ændret på pladstallet på Klub-Vest tlbuddene. Der er sket følgende ændrnger: Klub-Vest Fere og frdagsklub opjusteres med 1 plads fra 2009 tl 2010 Klub-Vest Lørdagsklub nedjusteres med 11 pladser Klub-Vest ungdomsklub opjusteres med 4 pladser 20 stk. 2 Tlbud om nternskole tl børn og unge med handcap Efterspør./Udb ud Målgruppe Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal Efterspørgsel Intern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autsme Kommune Total Udbud Total % 97% 340% 345% 340% 338% Efterspørgslen efter nternskole tlbud på døgntlbud tl handcappede børn er rmelg konstant årene 2010 tl 2013 på ca. 140 pladser. Set forhold tl et udbud på 41 pladser, ser det ud tl, at der mangler kapactet på området. Det er regonens opfattelse at den høje efterspørgsel skyldes, at kommunerne også har ndmeldt efterspørgsel efter almndelg specalundervsnng tl børn med handcap og kke RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 8

9 kun specalundervsnng, der tlbydes børn forbndelse med, at de opholder sg på et døgntlbud som er med rammeaftalen. Den faktske belægnng 2007 og 2008 har lgget på ca. 96 %, hvlket må sges at være en pæn udnyttelse af kapacteten. Derfor vurderes det, at der er balance på området. Udvklng pladstal Der forventes kke peroden 2009 tl 2010 at ske ændrnger pladstallet vedrørende ntern skole på døgntlbud tl børn og unge med handcap. Der udbydes således begge årene 41 pladser, der alle drves af kommunerne. Pladstallet er fordelt med 37 pladser tl børn med autsme og 4 pladser tl børn med psyksk udvklngshæmnng. 67 stk. 2 Døgntlbud tl børn og unge med handcap Efterspør./Udb ud Målgruppe Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autsme Kommune Total Regon Regon Total Udbud Total % 96% 82% 82% 79% 78% Efterspørgslen efter pladser lgger nogenlunde konstant på ca. 135 pladser årene , men med en svag faldende tendens. Sammenholdt med et udbud af pladser på 168 samme perode, tyder det på en vs overkapactet på området. Stgnngen pladstallet 2010 skyldes prmært 2 nye tlbud fra Københavns Kommune, som forventes at blve brugt af kommunens egne borgere. Efterspørgslen efter dsse nye pladser er der kke tage højde for København Kommunes efterspørgsel. Derfor skal efterspørgslen på de godt 130 pladser sammenholdes med pladstallet 2009 på 140, hvorved det vurderes at der er balance udbud og efterspørgslen. Det er det samme ndtryk, man får ved at se på den faktske efterspørgsel og udbud 2008, hvor der er en belægnngsprocent på 96 %. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 9

10 Dog hører det med tl blledet, at der er 30 personer på ventelste og kun 14 af dsse forventes, at blve tlbudt en plads løbet af Udvklng pladstal Pladstallet på døgntlbudsområdet tl børn og unge med handcap stger fra 140 pladser 2009 tl 168 pladser Autsme På pladser tl autsme sker der ngen udvklng antallet. Her udbydes 20 pladser både 2009 og Alle 20 pladser drves af kommunerne. Pladstallet tl døgntlbud tl børn og unge med psyksk udvklngshæmnng stger med 18 pladser fra tl 2010 tl alt 148. Heraf drver kommunerne de 113 pladser og de resterende 35 pladser drves af Regonen. Stgnngen pladstallet skyldes at Københavns Kommune har ndmeldt to nye tlbud på området for psykskudvklngshæmmede. De to tlbud er Baunegården med 12 pladser og Nærumgård med 16 pladser. 67 stk. 2 Aflastnngstlbud tl børn og unge med handcap Efterspør./Udb ud Målgruppe Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal Efterspørgsel Ekstern efterspørgsehæmnng Psyksk udvklngs Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autsme Nedsat fyssk funktonsevne Kommune Total Regon Regon Total Udbud Total % 98% 124% 122% 124% 123% RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 10

11 Efterspørgsel efter aflastnngspladser lgger årene på ca. 146 pladser. Dette modsvares af et udbud samme perode på 120 pladser, hvlet gver en belægnng på godt 120 %. Dette peger på en manglede kapactet på området. Med en belægnngsprocent på 98 %, for de tlbud, som der er ndberettet belægnng for, er der tale om en pæn udnyttelse af kapacteten. Det skal her bemærkes, at Københavns Kommune 2009/2010 har oprettet tlbud tl egne borgere. Lgeledes har Ishøj/Vallensbæk oprettet et tlbud med 12 pladser, som også stlles tl rådghed for andre kommuner. Det må forventes, at der med den ny etablerede kapactet fremover vl være mndre pres på området. Dog er der også på dette område ventelste. Således ventede 64 børn og unge pr. 1.januar 2009 på en aflastnngsplads. Kommunerne forventer at 34 af dsse børn og unge løbet af 2009 vl blve tlbudt en aflastnngsplads. Udvklng pladstal Pladstallet på området stger med 23 pladser fra 2009 tl I 2010 vl der således blve udbudt 120 aflastnngspladser tl børn og unge med handcap. Autsme Aflastnngspladser tl børn med autsme er steget med 13 pladser fra 2009 tl Der er således 20 aflastnngspladser tl børn og unge med autsme Samtlge pladser drves af kommunerne. Stgnngen pladstallet dækker over: Fredernsborg kommune har på Granbohus udvdet med én plads Ishøj Kommune har åbnet et ny tlbud Ishøjgård med plads tl 12 børn og unge med autsme. Nedsat funktonsevne Pladstallet for aflastnngspladser tl børn med nedsat funktonsevne er uændret fra 2009 tl 2010 på 1 plads. Denne ene plads drves af kommunerne. Psykskudvklngshæmnng På området psykskudvklngshæmmede er der sket en stgnng pladstallet på 10 pladser fra 2009 tl Der udbydes aflastnngspladser på området. 96 af pladserne drves af kommunerne og 3 pladser drves af Regonen. Ændrngen på de 10 pladser på området skyldes, at Københavns Kommune har åbnet tlbuddet Skovtoppen med 10 pladser. Det forventes, at alle 10 pladser vl blve benyttet af kommunens egne borgeren. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 11

12 67 stk. 3 Skrede døgnnsttutoner tl børn og unge Efterspør./Udbud Målgruppe Pladst al 07 Plads tal 08 Plads tal Efterspørgsel Ekstern efterspørgseser Skrede plad Intern efterspørgseser Skrede plad Efterspørgsel Total Udbud Kommune Skrede pladser Regon Skrede pladser Udbud Total % 89% 128% 128% 108% 108% * Indarbejdet 8 ekstra pladser fra 2012 og frem under forudsætnng af godkendelse af Indenrgs- og socalmnsteret Efterspørgsel efter skrede døgnnsttutoner tl børn og unge er stort set konstant på 56 pladser peroden Der udbydes 43 pladser 2010 stgende tl 44 pladser en er 2008 på 89 %. Dette tal dækker kun Sølager skrede afdelng, da Københavns Kommune kke har oplyst belægnngsdage på deres skrede afdelng. På dalog møde med Københavns Kommune kom det mdlertd frem, at der er stor efterspørgsel efter skrede pladser Københavns Kommune. Dette er også årsagen tl at kommune har fået tldelt mdler af socalmnsteret tl oprettelse af ekstra 2 pladser. De 2 nye pladser er del af en vedtaget udbygnng på landsplan, hvor det er vedtaget at udbygge området med 15 pladser. Hertl kommer, at Danske Regoner vl anmode Indenrgs- og socalmnsteret om en yderlgere udbygnng af området med ekstra 15 pladser. Heraf foreslås, at Københavns Kommune skal etablere 8 ekstra pladser, da der er en udækket efterspørgsel efter skrede pladser fra Københavns Kommune. Ventelsten vser, at 3 personer står på ventelste og alle 3 personer forventes at få tlbudt en plads løbet af Udvklng pladstal Pladstallet på området stger med 1 plads fra 2009 tl 2010 Dette dækker over den udvdelse som Københavns Kommune står for. Udvdelsen er del af den pakke som Indenrgs- og socalmnsteret har besluttet på grundlag af Danske Regoners analyse af forventnngerne tl det fremtdge behov. Denne analyse vste et klart behov for flere skrede pladser. På landsplan er det derfor vedtaget at udbygge med 15 pladser. Københavns Kommune har den forbndelse fået tldelt mdler tl at åbne 2 nye pladser, hvorfor pladstallet fra 2010 tl 2011 også stger med én plads. Endvdere er der ndarbejdet 8 ekstra pladser fra 2012 og frem. Dsse pladser er under forudsætnng af godkendelse Indenrgs- og socalmnsteret. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 12

13 Børn og unge med sndsldelse 20 stk. 2 nternskole på tlbud tl børn og unge med sndsldelse Efterspør./Udbud Målgruppe Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Sndsldelse Intern efterspørgsel Sndsldelse Efterspørgsel Total Udbud Kommune Sndsldelse Regon Sndsldelse Udbud Total % 118% 50% 48% 48% 48% I årene udbydes der 42 pladser på nternskole på døgntlbud tl børn og unge med sndsldelse. I samme perode har kommunerne angvet at de vl benytte 20 pladser. Dette peger på en stor overkapactet på området. en 2007 og 2008 vser mdlertd, at de 32 pladser som har været udbudt er blevet benyttet tl fulde. Med de 10 ekstra pladser der er 2010, formodes det, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel. Udvklng pladstal Der udbydes begge årene 2009 og pladser på nterne skole på døgntlbud tl børn og unge med sndsldelse. Heraf drver kommunerne 12 pladser og Regonen 30 pladser. 67 stk. 2 Døgntlbud tl børn og unge med sndsldelse Efterspør./Udbud Målgruppe Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Sndsldelse Intern efterspørgsel Sndsldelse Efterspørgsel Total Udbud Kommune Sndsldelse Regon Sndsldelse Udbud Total % 99% 43% 41% 40% 40% Den af kommunerne ndmeldte efterspørgsel efter døgnpladser tl unge sndsldende årene tyder på en pæn overkapactet på området, forhold tl udbuddet af pladser. Således er der ca. 40 pladser overskud. Den faktske belægnng 2007 og 2008 tegner et noget andet bllede, det kapacteten på 57 pladser har været benyttet fuldt ud. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 13

14 3 Personer står på ventelste på området og 2 personer forventes at få tlbud en plads løbet af Udvklng pladstal Der er kke sket ændrnger pladstallet tl døgnnsttutoner tl børn og unge med sndsldelse. I 2010 udbydes der fortsat 67 pladser på området. Heraf drver kommunerne de 17 pladser og Regonen de 50 pladser. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 14

15 Voksne med handcap 103 Beskyttet beskæftgelse tl voksne med handcap Efterspør./Udbud Efterspørgsel Efterspørgsel Total Udbud Målgruppe Pladstal 07 Pladst al 0 8 Pladst al Ekstern efterspørgseevne/senhjernesk. Nedsat fyssk funktons Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Intern efterspørgsel Total Kommune Nedsat fyssk funktonsevne Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Kommune Total Regon Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Regon Total Udbud Total % 88% 140% 141% 141% 141% Kommunerne hovedstadsregonens efterspørgsel efter beskyttet beskæftgelsespladser tl voksne handcappede vser et stabl leje på ca pladser for årene Kommuner uden for regonen efterspørger 43 pladser alle årene. Der udbydes årene pladser, hvlket peger på en manglende kapactet på området. Den relatve højde efterspørgsel kan skyldes, at kommunerne deres ndberetnng kke skarpt skelner mellem 103 beskyttet beskæftgelse og 104 aktvtets og samværs tlbud, hvor der på 104 området (se neden for) er en meget lav efterspørgsel efter pladser forhold tl udbuddet. en for tegner et noget andet bllede med en belægnngsprocent på mellem %. Der er som følge heraf reduceret kraftgt på pladstallet fra 2008 tl personer stod pr 1. januar på ventelstet. Heraf forventes det, at 5 vl blve tlbudt en plads løbet af Udvklng pladstal I alt falder pladstallet på 103 området beskyttet beskæftgelse med 41 pladser fra 2009 tl Der forventes således at blve udbud 929 pladser på området RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 15

16 Nedsat fyssk funktonsevne/senhjerneskade Tl personer med nedsat fyssk funktonsevne/senhjerneskadede vl der fra 2009 tl 2010 ske et fald på 5 pladser, så der alt udbydes 107 pladser Heraf står kommunerne for drften af 57 pladser og regonen for drften af 50 af pladserne. Faldet pladstallet skyldes, at Halsnæs kommune reducerer Sølager med 5 pladser fra 2009 tl På området psykskudvklngshæmmede sker der et fald udbuddet af pladser fra 2009 tl 2010 på 36 pladser. Dette betyder, at der 2010 udbydes 822 pladser på området. Heraf står kommunerne for drften af de 676 pladser og regonen for drften af 146 pladser. Faldet pladser dækker over følgende ændrnger: Bornholms Kommune ændrer de 62 pladser på deres SACS tlbud tl aktvtets og samværstlbud for psyksk udvklngshæmmede. Halsnæs opnormerer Sølager med 10 pladser Hllerød nednormerer med 4 pladser på Trollesbro Rudersdal har ndmeldt Elleslettegård som nyt tlbud på området med 20 pladser RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 16

17 104 Aktvtet og samværstlbud tl voksne med handcap Efterspør./Udbud Målgruppe Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Kommune Total Regon Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Regon Total Udbud Total % 95% 85% 85% 85% 85% Der forventes en stabl efterspørgsel efter pladser på ca peroden Heraf efterspørger hovedstadsregonens kommuner de pladser. I samme perode udbydes der pladser, hvlket peger på en overkapactet på området. I årene var der en belægnngsprocent på området på lge knap 95 %. Den relatve lave efterspørgsel kan skyldes, at kommunerne deres ndberetnng kke skarpt skelner mellem 103 beskyttet beskæftgelse og 104 aktvtets og samværs tlbud, hvor der på 103 området (se ovenfor) er en meget høj efterspørgsel efter pladser forhold tl udbud. Der er 45 personer på ventelste hvoraf 18 forventes at kunne tlbydes en plads løbet af Udvklng pladstal Total for hele området vl der 2010 blve udbud aktvtets og samværstlbuds pladser. Dette er 81 pladser flere end RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 17

18 Autsme I 2009 blev der udbudt 162 aktvtets og samværspladser tl voksne med autsme. Dette tal er 2010 faldet med 13 pladser tl 149 pladser. Heraf drver kommunerne de 139 pladser og regonen de 10 pladser. Faldet dækker over følgende: Brøndby Kommune har reduceret JAC-Sydvest med 16 pladser Grbskov Kommune har opnormeret med 1 plads på Vega-dagtlbud Helsngør Kommune udbyder pladser på Center for job og oplevelser Nedsat fysskfunktonsevne/senhjerneskade På dette området blev der 2009 udbudt 262 pladser. I 2010 udbydes der 265 pladser, hvoraf kommunerne drver de 222 pladser og Regonen de resterende 40 pladser. Stgnngen på 3 pladser skyldes, at Regonen har udvdet pladstallet på Jonstrupvang med 3 pladser. Her stger udbuddet af pladstal med 91 pladser tl alt pladser Kommunerne drver af pladserne og Regonen er drftsherre på 22 pladser. Udvdelsen af pladstallet dækker over følgende ændrnger: Bornholms Kommune ændrer 62 pladser fra at være 103 Beskyttet beskæftgelsespladser tl at være 104 aktvtets og samværspladser Endvdere har Bornholm ndmeldt et nyt tlbud Skovhjælperprojekt med 5 pladser tl rammeaftale Brøndby Kommune reducerer med 4 pladser på tlbuddet Jac-Sydvest Furesø Kommune udvder med 6 pladser på Solhuset tl alt 36 pladser Gentofte Kommune reducerer med 10 pladser på tlbuddet Job & aktvtetscenter Nord Gladsaxe Kommune udvder med 17 pladser på Aktvtetscentret Kellersvej Helsngør Kommune udvder pladstallet på Center for Job og oplevelesr med 6 pladser Hllerød Kommune har ndmeldt tlbuddet Pensonst tlbuddet med 5 pladser Rudersdal Kommune udvder 2010 med 4 pladser på Pberødhus dagtlbud RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 18

19 107 Mdlertdge botlbud tl voksne med handcap Efterspør./Udb ud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Målgruppe Plads tal 07 Plads tal 08 Plads tal Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Kommune Total Regon Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Regon Total Udbud Total % 94% 169% 170% 170% 170% For området mdlertdge botlbud tl voksne med handcap efterspørges der rammeaftale peroden knapt 700 pladser. I samme perode udbydes der ca. 410 pladser. Dette tyder på en manglende kapactet på området. Sammenholdes forventnngerne tl rammeaftale peroden med belægnngen , som har været på mellem % tyder det kke umddelbart på en stor under kapactet. Som for 103 / 104 området er det også på dette område regonens formodnng, at kommunerne deres ndmeldng af efterspørgsel kke skarpt har skelnet mellem mdlertdge bolger ( 107) og længere varende botlbud ( 108). Som det fremgår neden for oplever 108 en markant mndre efterspørgsel efter pladser forhold tl det udbudte plads antal. Dog vser ventelsten, at der er 79 personer på ventelste, hvoraf kun17 personer forventes at få en plads løbet af Udvklng pladstal Der blver 2009 udbudt 402 pladser på området. Dette stger med 7 pladser 2010 tl alt 409 pladser. Autsme I 2010 udbydes 6 mdlertdge botlbudspladser tl borgere med Autsme. Dette skyldes at Gladsaxe Kommune har ændret Sofeskoles 6 botlbudspladser tl voksne fra 108 længere varende botlbud tl 107 mdlertdge botlbud. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 19

20 Nedsat fyssk funktonsevne/senhjerneskade På dette område sker der ngen pladstal ændrng. Der vl således også 2010 blve udbud 3 pladser på området. De 3 pladser drves af kommunerne. Der blver 2010 udbudt 400 mdlertdge botlbudspladser tl borgere med psyksk udvklngshæmnng.. Kommunerne står for drften af de 397 pladser på området og Regonen for de resterende 3 pladser. Ændrngen på 1 plads fra 2009 tl 2010 skyldes, at Rødovre Kommune har udvdet tlbuddet Næsbyvej 5 med 1 plads. 108 Længere varende botlbud tl voksne med handcap Efterspør./Udb ud Efterspørgsel Målgruppe Plad stal Ram.07 Plads tal 08 Plads tal Ekstern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Kommune Total Regon Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Regon Total Udbud Total % 98% 70% 71% 71% 71% Efterspørgslen efter pladser tl personer med handcap som har behov for en længere varende bolg er årene svagt stgende fra pladser tl pladser. Der forventes et udbud pladser hele peroden. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 20

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning N O T A T : O P S A M L I N G P Å D R I F T S H E R R E R N E S B E S V A R E R L S E R I F A S E 2 A F K O R T L Æ G N I N G E N A F D E M E S T S P E C I A L I S E R E D E T I L B U D O K T O B E R 2

Læs mere

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet Forslag meaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov

Læs mere

Fordeling af Københavns Amts aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte pr. 1. januar 2007:

Fordeling af Københavns Amts aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte pr. 1. januar 2007: Fordelingsoversigt Indhold: Region Hovedstaden Staten Kommuner - Albertslund Kommune - Ballerup Kommune - Brøndby Kommune - Dragør Kommune - Egedal Kommune - Furesø Kommune - Gentofte Kommune - Gladsaxe

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Web www.regionh.dk Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Bioteknologi i gymnasiet - en undersøgelse af elevernes valg af studieretning

Bioteknologi i gymnasiet - en undersøgelse af elevernes valg af studieretning Boteknolog gymnaset - en undersøgelse af elevernes valg af studeretnng 15. marts 2012/CPK Formålet med undersøgelsen er at undersøge udvklngen antallet af elever, der vælger en studeretnng, som gver drekte

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

specialundervisning 2014

specialundervisning 2014 Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014 Kommunerne i hovedstadsregionen marts 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Kommune og Region Aktivitetscentret

Kommune og Region Aktivitetscentret 26 Metal Hovedstaden, Det offentlige sekretariat Oktober kvartal 28 Timeløn Kommune og Region Aktivitetscentret Maskinarbejder 2 98,37 86,65,68,99 23,35 2,97-2,76 Aktivitetscentret total 3 94,46,45 22,89,57

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Bilag 1 (Forslag til rammeaftale 2009 - revideret efter forretningsudvalgets møde den 14. august 2008)

Bilag 1 (Forslag til rammeaftale 2009 - revideret efter forretningsudvalgets møde den 14. august 2008) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 19. august 2008 Sag nr. 3 Emne: Rammeaftale 2009 mellem kommunerne og Region Hovedstaden for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisningstilbud

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Validering og test af stokastisk trafikmodel

Validering og test af stokastisk trafikmodel Valderng og test af stokastsk trafkmodel Maken Vldrk Sørensen M.Sc., PhDstud. Otto Anker Nelsen Cv.Ing., PhD, Professor Danmarks Teknske Unverstet/ Banestyrelsen Rådgvnng 1. Indlednng Trafkmodeller har

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Husholdningsbudgetberegner

Husholdningsbudgetberegner Chrstophe Kolodzejczyk & Ncola Krstensen Husholdnngsbudgetberegner En model for husholdnngers daglgvareforbrug udarbejdet for Penge- og Pensonspanelet Publkatonen Husholdnngsbudgetberegner En model for

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere