Rammeaftale for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del"

Transkript

1 Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs Helsngør Herlev Hllerød Hvdovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Del B: Beskrvende del 24. jun 2009

2 Indholdsfortegnelse UDBUD OG EFTERSPØRGSEL I RAMMEAFTALE BØRN OG UNGE MED HANDICAP Specalbørnehaver tl børn med handcap Klubtlbud tl børn og unge stk. 2 Tlbud om nternskole tl børn og unge med handcap stk. 2 Døgntlbud tl børn og unge med handcap stk. 2 Aflastnngstlbud tl børn og unge med handcap BØRN OG UNGE MED SINDSLIDELSE stk. 2 nternskole på tlbud tl børn og unge med sndsldelse stk. 2 Døgntlbud tl børn og unge med sndsldelse VOKSNE MED HANDICAP Beskyttet beskæftgelse tl voksne med handcap Aktvtet og samværstlbud tl voksne med handcap Mdlertdge botlbud tl voksne med handcap Længere varende botlbud tl voksne med handcap aflastnngstlbud tl voksne med handcap VOKSNE MED SINDSLIDELSE Beskyttet beskæftgelse tl voksne med sndsldelse Aktvtets og samværstlbud tl voksne med sndsldelse Mdlertdgt botlbud for voksne med sndsldelse Længere varende botlbud tl voksne med sndsldelse MISBRUGSBEHANDLING, FORSORGSHJEM OG KRISECENTRE Stofmsbrugsbehandlng Stofmsbrugsbehandlng efter sygehuslovgvnngen Alkoholbehandlng efter sygehuslovgvnngen Hjemløse Krsecentre for voldsramte kvnder ØVRIGE OMRÅDER Kommunkatonscentre Specalundervsnngstlbud Hjælpemddelcentraler og Børneterap Specaltandspleje TILBUD INDEHOLDT I RAMMEAFTALE 2007 TIL OVERSIGT OVER TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED HANDICAP OVERSIGT OVER TILBUD PÅ SIKREDE AFDELINGER OVERSIGT OVER TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SINDSLIDELSE OVERSIGT OVER TILBUD TIL VOKSNE MED HANDICAP OVERSIGT OVER TILBUD TIL VOKSNE MED SINDSLIDELSE OVERSIGT OVER TILBUD TIL ALKOHOLBEHANDLING RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 2

3 OVERSIGT OVER TILBUD TIL HJEMLØSE OVERSIGT OVER TILBUD TIL VOLDSRAMTE KVINDER OVERSIGT OVER LANDSDELSDÆKKEDE TILBUD OVERSIGT OVER KOMMUNIKATIONSCENTRE SPECIALUNDERVISNINGSTILBUD TIL VOKSNE OVERSIGT OVER SPECIALTANDPLEJE OVERSIGT OVER HJÆLPEMIDDELCENTRALER ANDET STYRINGS- OG ADMINISTRATIVE PRINCIPPER TAKSTBEREGNING Afregnngsprncpper REVIDERET VISITATIONSAFTALE VEDR. KOMMUNIKATIONSCENTRENE Vstaton tl Kommunkatonscentrene regonen RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 3

4 Udbud og efterspørgsel rammeaftale 2010 Beskrvelsen af områderne bygger på de kommunale redegørelser samt korrgerede og supplerende oplysnnger ndhentet på dalogmøderne med de enkelte kommuner. Redegørelserne er udarbejdet med anvendelse af en fælles skabelon udarbejdet et samarbejde mellem kommunerne og regonen. Det har betydet et væsentlgt løft datakvalteten. Udover ovenstående bygger sammenfatnngen på drekte dalog med de enkelte kommuner om behovsvurderngen for 2010 og følgende 3 år. Kommunernes redegørelser har en række ndbyggede fejlklder, som prmært vedrører følgende forhold: 1. Betalngs- eller handlekommuneperspektv. I rammeaftale 2008 blev det besluttet at benytte betalngskommune perspektvet tl både efterspørgsel og udbud af pladser vedrørende statusoplysnngerne. Det er vdereført rammeaftalerne for 2009 og Der er fortsat enkelte kommuner, som benytter handlekommune perspektvet forbndelse med efterspørgsel efter pladser. Dette medfører en mndre fejlklde data grundlaget. 2. Helårspladser- eller cpr. nr. oplysnnger. Det blev forbndelse med rammeaftale 2009 og vdereført aftalt, at efterspørgsel og udbud af pladser skal opgøres helårspladser. På de fleste områder er dette fulgt data ndberetnngen. Enkelte steder er der fortsat kommuner der ndberetter antal hoveder. Dette er særlgt udbredt på aflastnngsområdet og msbrugsområdet. 3. Forskellg opfattelse af målgrupper og ndhold tlbuddene. Redegørelserne bygger kke på en fuldstændg fælles opfattelse af ndholdet de enkelte brugergrupper og en fælles opfattelse af hvlke tlbud, der betjener de enkelte grupper. I konsekvens af dette er flere brugergrupper slået sammen tabellerne. Det begrænser mdlertd mulghederne for detaljeret at sammenstlle kapactet og efterspørgsel på specfcerede brugergrupper. Der er tale om et overgangsproblem, som kan løses med en tættere vejlednng tl skabelonen for kommende redegørelser. 4. Forkert ndberetnng af efterspørgsel. Det har vst sg at Københavns og Bornholms kommune på flere området har angvet en noget lavere efterspørgsel efter pladser end det de rent faktsk oplyser egne borgere benytter på tlbud drevet af egen kommune. Dsse fejlklder medfører, at en fuldstændg og nøjagtg afstemnng af det tlgrundlggende talmaterale kke er mulg. De nævnte forhold er drøftet med de enkelte kommuner for at skre grundlaget for formulerng af en konkluson vedrørende kapactet og forventet efterspørgsel. Dsse drøftelser har haft fokus på at afdække, hvorvdt kommunen påtænker at ændre vstatonsadfærd, el- RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 4

5 ler at etablere eller ændre tlbud. Herudover er det reelt udækkede kapactetsbehov afstemt forhold tl de allerede kendte ventelster. På grundlag af dsse drøftelser kan der formuleres en rmelg skker sammenfatnng af kapactet og efterspørgsel for Drøftelserne angver nogle analysefelter for en mere præcs afdæknng af den fremtdge udvklng efterspørgslen. Der er den efterfølgende gennemgang af rammeaftalens områder udarbejdet oversgter, der vser den faktske efterspørgsel og udbud af pladser 2007 og 2008 for de tlbud, hvor der forelgger belægnngsndberetnnger fra kommunerne. udvklngen pladstal Dsse pladstal svarer tl de tal som er ndmeldt tl de tre foregående rammeaftaler. hvad kommunerne har ndmeldt af efterspørgsel og udbud af pladser tl rammeaftale 2010 for årene 2010 tl Efterspørgslen er angvet med negatve tal for at beregne eventuel over/under kapactet på områderne. Endvdere er efterspørgslen opdelt en: ntern efterspørgsel som er det kommunerne hovedstadsregonen efterspørger af pladser hovedstadsregonen ekstern efterspørgsel som er det kommunerne uden for hovedstadsregonen efterspørger af pladser hovedstadsregonen. Udbuddet er opdelt på, om det er kommunerne eller regonen der drver tlbuddene. Enkelte steder vl tallene for det faktske udbud af pladser 2007 og 2009 varere forhold tl udvklngen de ndmeldte rammeaftale pladstal. Dette skyldes at: der kke er helt overensstemmelse mellem hvad kommuner har ndberettet af pladser tl rammeaftale 2007 og 2008 og hvad de har opgjort belægnngsoversgterne der forbndelse med belægnngsberegnngen kun kan vses data for de tlbud, som der er ndmeldt belægnng for I nedenstående omfatter tlbud efter 108 såvel de egentlge tlbud efter 108, som tlbud oprettet efter lov om almene bolger 185 b, stk. 4. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 5

6 Børn og unge med handcap 32 Specalbørnehaver tl børn med handcap Efterspør./Udb ud Efterspørgsel Målgruppe Plads tal 07 Plads tal 08 Plads tal Ekstern efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autsme Nedsat fyssk funktonsevne Kommune Total Regon Regon Total Udbud Total % 97% 147% 144% 143% 141% Det fremgår af ovenstående oversgt, at efterspørgsel årene vl være svagt faldende fra 254 pladser 2010 tl 242 pladser I hele rammeaftaleperoden udbydes der 172 pladser, hvlket peger på manglende kapactet på området. Regonen har en formodnng om, at den høje efterspørgsel der er ndmeldt, kke alene er rettet mod de tlbud som er rammeaftalen, men også afspejler efterspørgsel efter pladser som er enkelt ntegreret almndelge børnehaver eller andre lokale tlbud. Den faktske belægnng på området 2008 vser, at der udbydes 172 pladser og der efterspørges 166 pladser, hvlket gver en belægnngsprocent på 97 %. Dette er en pæn kapactetsudnyttelse. Sammenholdt med ventelsten der vser, at kommunerne tlsammen har 13 personer på ventelste, hvoraf 12 forventes at få en plads løbet af 2009, vurderes det, at der er balance på området. Udvklng pladstal I 2010 udbydes der alt 172 specalbørnehave pladser hovedstadsregonen. Dette er et fald på 18 pladser forhold tl Alle pladser vl 2010 være drevet af kommunerne. Autsme På autsme området stger pladstallet fra tl 48 pladser Stgnngen pladstallet dækker over: Rudersdal Kommune har ændret 5 pladser på Rudersgård Álle fra psykskudvklngshæmmede tl pladser tl børn med autsme RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 6

7 Gladsaxe Kommune har nedjusteret Sofeskolen pladstal fra 10 tl 8 pladser Nedsat fyssk funktonsevne Der sker ngen ændrnger fra 2009 tl I begge årene udbydes der således 14 pladser. Psyksk udvklngshæmmede Pladstallet falder med 21 pladser fra 2009 tl I alt udbydes der specalbørnehave pladser tl børn med psykskudvklngshæmnng. Faldet dækker over at: Hllerød Kommune har trukket deres to tlbud Lønhuset og Georgs æske, begge med 7 pladser, ud af rammeaftalen Gentofte Kommune har reduceret pladstallet på Troldemosen med 2 Rudersdal Kommune har ændret 5 pladser på Rudersgård Álle fra psykskudvklngshæmmede tl pladser tl børn med autsme 36 Klubtlbud tl børn og unge Efterspør./Udbud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Målgruppe Plads tal 07 Plads tal 08 Plads tal Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autsme Ingen specfk målgruppe Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autsme Ingen specfk målgruppe Kommune Total Regon Ingen specfk målgruppe Regon Total Udbud Total % 88% 51% 51% 51% 51% Efterspørgslen efter klubtlbudspladser er peroden nogenlunde konstant på godt 120 pladser. I samme perode udbydes der 243 pladser på området. Dette gver en overkapactet på ca.120 pladser. Ventelsten vser, at 11 personer står på ventelste tl området. Heraf forventes det, at 9 personer vl få tlbudt en plads løbet af Sammenholdes dette med en belægnngsprocent på 88 % 2008, for de tlbud som der er ndmeldt belægnng for, må det konkluderes at der er rgelg kapactet på området. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 7

8 Udvklng pladstal Der udbydes 2010 alt 243 klubtlbud tl børn og unge. Dette er 6 pladser færre end Autsme Der sker ngen ændrng pladstallet for Klubtlbud tl børn og unge med autsme. Der udbydes således både 2009 og pladser på området. Alle pladserne drves af kommunerne. Ingen specfk målgruppe Antallet af pladser som kke har en specfk målgruppe er uændret fra 2009 tl Der udbydes således begge årene 104 pladser. Heraf drves de 100 pladser af kommunerne og 4 plader af Regonen. Det er alene nden for psyksk udvklngshæmnng at der sker et fald pladstallet på 6 pladser fra 2009 tl Der udbydes således 114 klubtlbud tl børn og unge Alle pladserne drves af kommunerne. Faldet pladstallet skyldes at Albertslund Kommune har ændret på pladstallet på Klub-Vest tlbuddene. Der er sket følgende ændrnger: Klub-Vest Fere og frdagsklub opjusteres med 1 plads fra 2009 tl 2010 Klub-Vest Lørdagsklub nedjusteres med 11 pladser Klub-Vest ungdomsklub opjusteres med 4 pladser 20 stk. 2 Tlbud om nternskole tl børn og unge med handcap Efterspør./Udb ud Målgruppe Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal Efterspørgsel Intern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autsme Kommune Total Udbud Total % 97% 340% 345% 340% 338% Efterspørgslen efter nternskole tlbud på døgntlbud tl handcappede børn er rmelg konstant årene 2010 tl 2013 på ca. 140 pladser. Set forhold tl et udbud på 41 pladser, ser det ud tl, at der mangler kapactet på området. Det er regonens opfattelse at den høje efterspørgsel skyldes, at kommunerne også har ndmeldt efterspørgsel efter almndelg specalundervsnng tl børn med handcap og kke RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 8

9 kun specalundervsnng, der tlbydes børn forbndelse med, at de opholder sg på et døgntlbud som er med rammeaftalen. Den faktske belægnng 2007 og 2008 har lgget på ca. 96 %, hvlket må sges at være en pæn udnyttelse af kapacteten. Derfor vurderes det, at der er balance på området. Udvklng pladstal Der forventes kke peroden 2009 tl 2010 at ske ændrnger pladstallet vedrørende ntern skole på døgntlbud tl børn og unge med handcap. Der udbydes således begge årene 41 pladser, der alle drves af kommunerne. Pladstallet er fordelt med 37 pladser tl børn med autsme og 4 pladser tl børn med psyksk udvklngshæmnng. 67 stk. 2 Døgntlbud tl børn og unge med handcap Efterspør./Udb ud Målgruppe Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autsme Kommune Total Regon Regon Total Udbud Total % 96% 82% 82% 79% 78% Efterspørgslen efter pladser lgger nogenlunde konstant på ca. 135 pladser årene , men med en svag faldende tendens. Sammenholdt med et udbud af pladser på 168 samme perode, tyder det på en vs overkapactet på området. Stgnngen pladstallet 2010 skyldes prmært 2 nye tlbud fra Københavns Kommune, som forventes at blve brugt af kommunens egne borgere. Efterspørgslen efter dsse nye pladser er der kke tage højde for København Kommunes efterspørgsel. Derfor skal efterspørgslen på de godt 130 pladser sammenholdes med pladstallet 2009 på 140, hvorved det vurderes at der er balance udbud og efterspørgslen. Det er det samme ndtryk, man får ved at se på den faktske efterspørgsel og udbud 2008, hvor der er en belægnngsprocent på 96 %. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 9

10 Dog hører det med tl blledet, at der er 30 personer på ventelste og kun 14 af dsse forventes, at blve tlbudt en plads løbet af Udvklng pladstal Pladstallet på døgntlbudsområdet tl børn og unge med handcap stger fra 140 pladser 2009 tl 168 pladser Autsme På pladser tl autsme sker der ngen udvklng antallet. Her udbydes 20 pladser både 2009 og Alle 20 pladser drves af kommunerne. Pladstallet tl døgntlbud tl børn og unge med psyksk udvklngshæmnng stger med 18 pladser fra tl 2010 tl alt 148. Heraf drver kommunerne de 113 pladser og de resterende 35 pladser drves af Regonen. Stgnngen pladstallet skyldes at Københavns Kommune har ndmeldt to nye tlbud på området for psykskudvklngshæmmede. De to tlbud er Baunegården med 12 pladser og Nærumgård med 16 pladser. 67 stk. 2 Aflastnngstlbud tl børn og unge med handcap Efterspør./Udb ud Målgruppe Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal Efterspørgsel Ekstern efterspørgsehæmnng Psyksk udvklngs Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autsme Nedsat fyssk funktonsevne Kommune Total Regon Regon Total Udbud Total % 98% 124% 122% 124% 123% RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 10

11 Efterspørgsel efter aflastnngspladser lgger årene på ca. 146 pladser. Dette modsvares af et udbud samme perode på 120 pladser, hvlet gver en belægnng på godt 120 %. Dette peger på en manglede kapactet på området. Med en belægnngsprocent på 98 %, for de tlbud, som der er ndberettet belægnng for, er der tale om en pæn udnyttelse af kapacteten. Det skal her bemærkes, at Københavns Kommune 2009/2010 har oprettet tlbud tl egne borgere. Lgeledes har Ishøj/Vallensbæk oprettet et tlbud med 12 pladser, som også stlles tl rådghed for andre kommuner. Det må forventes, at der med den ny etablerede kapactet fremover vl være mndre pres på området. Dog er der også på dette område ventelste. Således ventede 64 børn og unge pr. 1.januar 2009 på en aflastnngsplads. Kommunerne forventer at 34 af dsse børn og unge løbet af 2009 vl blve tlbudt en aflastnngsplads. Udvklng pladstal Pladstallet på området stger med 23 pladser fra 2009 tl I 2010 vl der således blve udbudt 120 aflastnngspladser tl børn og unge med handcap. Autsme Aflastnngspladser tl børn med autsme er steget med 13 pladser fra 2009 tl Der er således 20 aflastnngspladser tl børn og unge med autsme Samtlge pladser drves af kommunerne. Stgnngen pladstallet dækker over: Fredernsborg kommune har på Granbohus udvdet med én plads Ishøj Kommune har åbnet et ny tlbud Ishøjgård med plads tl 12 børn og unge med autsme. Nedsat funktonsevne Pladstallet for aflastnngspladser tl børn med nedsat funktonsevne er uændret fra 2009 tl 2010 på 1 plads. Denne ene plads drves af kommunerne. Psykskudvklngshæmnng På området psykskudvklngshæmmede er der sket en stgnng pladstallet på 10 pladser fra 2009 tl Der udbydes aflastnngspladser på området. 96 af pladserne drves af kommunerne og 3 pladser drves af Regonen. Ændrngen på de 10 pladser på området skyldes, at Københavns Kommune har åbnet tlbuddet Skovtoppen med 10 pladser. Det forventes, at alle 10 pladser vl blve benyttet af kommunens egne borgeren. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 11

12 67 stk. 3 Skrede døgnnsttutoner tl børn og unge Efterspør./Udbud Målgruppe Pladst al 07 Plads tal 08 Plads tal Efterspørgsel Ekstern efterspørgseser Skrede plad Intern efterspørgseser Skrede plad Efterspørgsel Total Udbud Kommune Skrede pladser Regon Skrede pladser Udbud Total % 89% 128% 128% 108% 108% * Indarbejdet 8 ekstra pladser fra 2012 og frem under forudsætnng af godkendelse af Indenrgs- og socalmnsteret Efterspørgsel efter skrede døgnnsttutoner tl børn og unge er stort set konstant på 56 pladser peroden Der udbydes 43 pladser 2010 stgende tl 44 pladser en er 2008 på 89 %. Dette tal dækker kun Sølager skrede afdelng, da Københavns Kommune kke har oplyst belægnngsdage på deres skrede afdelng. På dalog møde med Københavns Kommune kom det mdlertd frem, at der er stor efterspørgsel efter skrede pladser Københavns Kommune. Dette er også årsagen tl at kommune har fået tldelt mdler af socalmnsteret tl oprettelse af ekstra 2 pladser. De 2 nye pladser er del af en vedtaget udbygnng på landsplan, hvor det er vedtaget at udbygge området med 15 pladser. Hertl kommer, at Danske Regoner vl anmode Indenrgs- og socalmnsteret om en yderlgere udbygnng af området med ekstra 15 pladser. Heraf foreslås, at Københavns Kommune skal etablere 8 ekstra pladser, da der er en udækket efterspørgsel efter skrede pladser fra Københavns Kommune. Ventelsten vser, at 3 personer står på ventelste og alle 3 personer forventes at få tlbudt en plads løbet af Udvklng pladstal Pladstallet på området stger med 1 plads fra 2009 tl 2010 Dette dækker over den udvdelse som Københavns Kommune står for. Udvdelsen er del af den pakke som Indenrgs- og socalmnsteret har besluttet på grundlag af Danske Regoners analyse af forventnngerne tl det fremtdge behov. Denne analyse vste et klart behov for flere skrede pladser. På landsplan er det derfor vedtaget at udbygge med 15 pladser. Københavns Kommune har den forbndelse fået tldelt mdler tl at åbne 2 nye pladser, hvorfor pladstallet fra 2010 tl 2011 også stger med én plads. Endvdere er der ndarbejdet 8 ekstra pladser fra 2012 og frem. Dsse pladser er under forudsætnng af godkendelse Indenrgs- og socalmnsteret. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 12

13 Børn og unge med sndsldelse 20 stk. 2 nternskole på tlbud tl børn og unge med sndsldelse Efterspør./Udbud Målgruppe Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Sndsldelse Intern efterspørgsel Sndsldelse Efterspørgsel Total Udbud Kommune Sndsldelse Regon Sndsldelse Udbud Total % 118% 50% 48% 48% 48% I årene udbydes der 42 pladser på nternskole på døgntlbud tl børn og unge med sndsldelse. I samme perode har kommunerne angvet at de vl benytte 20 pladser. Dette peger på en stor overkapactet på området. en 2007 og 2008 vser mdlertd, at de 32 pladser som har været udbudt er blevet benyttet tl fulde. Med de 10 ekstra pladser der er 2010, formodes det, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel. Udvklng pladstal Der udbydes begge årene 2009 og pladser på nterne skole på døgntlbud tl børn og unge med sndsldelse. Heraf drver kommunerne 12 pladser og Regonen 30 pladser. 67 stk. 2 Døgntlbud tl børn og unge med sndsldelse Efterspør./Udbud Målgruppe Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Sndsldelse Intern efterspørgsel Sndsldelse Efterspørgsel Total Udbud Kommune Sndsldelse Regon Sndsldelse Udbud Total % 99% 43% 41% 40% 40% Den af kommunerne ndmeldte efterspørgsel efter døgnpladser tl unge sndsldende årene tyder på en pæn overkapactet på området, forhold tl udbuddet af pladser. Således er der ca. 40 pladser overskud. Den faktske belægnng 2007 og 2008 tegner et noget andet bllede, det kapacteten på 57 pladser har været benyttet fuldt ud. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 13

14 3 Personer står på ventelste på området og 2 personer forventes at få tlbud en plads løbet af Udvklng pladstal Der er kke sket ændrnger pladstallet tl døgnnsttutoner tl børn og unge med sndsldelse. I 2010 udbydes der fortsat 67 pladser på området. Heraf drver kommunerne de 17 pladser og Regonen de 50 pladser. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 14

15 Voksne med handcap 103 Beskyttet beskæftgelse tl voksne med handcap Efterspør./Udbud Efterspørgsel Efterspørgsel Total Udbud Målgruppe Pladstal 07 Pladst al 0 8 Pladst al Ekstern efterspørgseevne/senhjernesk. Nedsat fyssk funktons Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Intern efterspørgsel Total Kommune Nedsat fyssk funktonsevne Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Kommune Total Regon Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Regon Total Udbud Total % 88% 140% 141% 141% 141% Kommunerne hovedstadsregonens efterspørgsel efter beskyttet beskæftgelsespladser tl voksne handcappede vser et stabl leje på ca pladser for årene Kommuner uden for regonen efterspørger 43 pladser alle årene. Der udbydes årene pladser, hvlket peger på en manglende kapactet på området. Den relatve højde efterspørgsel kan skyldes, at kommunerne deres ndberetnng kke skarpt skelner mellem 103 beskyttet beskæftgelse og 104 aktvtets og samværs tlbud, hvor der på 104 området (se neden for) er en meget lav efterspørgsel efter pladser forhold tl udbuddet. en for tegner et noget andet bllede med en belægnngsprocent på mellem %. Der er som følge heraf reduceret kraftgt på pladstallet fra 2008 tl personer stod pr 1. januar på ventelstet. Heraf forventes det, at 5 vl blve tlbudt en plads løbet af Udvklng pladstal I alt falder pladstallet på 103 området beskyttet beskæftgelse med 41 pladser fra 2009 tl Der forventes således at blve udbud 929 pladser på området RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 15

16 Nedsat fyssk funktonsevne/senhjerneskade Tl personer med nedsat fyssk funktonsevne/senhjerneskadede vl der fra 2009 tl 2010 ske et fald på 5 pladser, så der alt udbydes 107 pladser Heraf står kommunerne for drften af 57 pladser og regonen for drften af 50 af pladserne. Faldet pladstallet skyldes, at Halsnæs kommune reducerer Sølager med 5 pladser fra 2009 tl På området psykskudvklngshæmmede sker der et fald udbuddet af pladser fra 2009 tl 2010 på 36 pladser. Dette betyder, at der 2010 udbydes 822 pladser på området. Heraf står kommunerne for drften af de 676 pladser og regonen for drften af 146 pladser. Faldet pladser dækker over følgende ændrnger: Bornholms Kommune ændrer de 62 pladser på deres SACS tlbud tl aktvtets og samværstlbud for psyksk udvklngshæmmede. Halsnæs opnormerer Sølager med 10 pladser Hllerød nednormerer med 4 pladser på Trollesbro Rudersdal har ndmeldt Elleslettegård som nyt tlbud på området med 20 pladser RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 16

17 104 Aktvtet og samværstlbud tl voksne med handcap Efterspør./Udbud Målgruppe Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Kommune Total Regon Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Regon Total Udbud Total % 95% 85% 85% 85% 85% Der forventes en stabl efterspørgsel efter pladser på ca peroden Heraf efterspørger hovedstadsregonens kommuner de pladser. I samme perode udbydes der pladser, hvlket peger på en overkapactet på området. I årene var der en belægnngsprocent på området på lge knap 95 %. Den relatve lave efterspørgsel kan skyldes, at kommunerne deres ndberetnng kke skarpt skelner mellem 103 beskyttet beskæftgelse og 104 aktvtets og samværs tlbud, hvor der på 103 området (se ovenfor) er en meget høj efterspørgsel efter pladser forhold tl udbud. Der er 45 personer på ventelste hvoraf 18 forventes at kunne tlbydes en plads løbet af Udvklng pladstal Total for hele området vl der 2010 blve udbud aktvtets og samværstlbuds pladser. Dette er 81 pladser flere end RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 17

18 Autsme I 2009 blev der udbudt 162 aktvtets og samværspladser tl voksne med autsme. Dette tal er 2010 faldet med 13 pladser tl 149 pladser. Heraf drver kommunerne de 139 pladser og regonen de 10 pladser. Faldet dækker over følgende: Brøndby Kommune har reduceret JAC-Sydvest med 16 pladser Grbskov Kommune har opnormeret med 1 plads på Vega-dagtlbud Helsngør Kommune udbyder pladser på Center for job og oplevelser Nedsat fysskfunktonsevne/senhjerneskade På dette området blev der 2009 udbudt 262 pladser. I 2010 udbydes der 265 pladser, hvoraf kommunerne drver de 222 pladser og Regonen de resterende 40 pladser. Stgnngen på 3 pladser skyldes, at Regonen har udvdet pladstallet på Jonstrupvang med 3 pladser. Her stger udbuddet af pladstal med 91 pladser tl alt pladser Kommunerne drver af pladserne og Regonen er drftsherre på 22 pladser. Udvdelsen af pladstallet dækker over følgende ændrnger: Bornholms Kommune ændrer 62 pladser fra at være 103 Beskyttet beskæftgelsespladser tl at være 104 aktvtets og samværspladser Endvdere har Bornholm ndmeldt et nyt tlbud Skovhjælperprojekt med 5 pladser tl rammeaftale Brøndby Kommune reducerer med 4 pladser på tlbuddet Jac-Sydvest Furesø Kommune udvder med 6 pladser på Solhuset tl alt 36 pladser Gentofte Kommune reducerer med 10 pladser på tlbuddet Job & aktvtetscenter Nord Gladsaxe Kommune udvder med 17 pladser på Aktvtetscentret Kellersvej Helsngør Kommune udvder pladstallet på Center for Job og oplevelesr med 6 pladser Hllerød Kommune har ndmeldt tlbuddet Pensonst tlbuddet med 5 pladser Rudersdal Kommune udvder 2010 med 4 pladser på Pberødhus dagtlbud RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 18

19 107 Mdlertdge botlbud tl voksne med handcap Efterspør./Udb ud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Målgruppe Plads tal 07 Plads tal 08 Plads tal Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Kommune Total Regon Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Regon Total Udbud Total % 94% 169% 170% 170% 170% For området mdlertdge botlbud tl voksne med handcap efterspørges der rammeaftale peroden knapt 700 pladser. I samme perode udbydes der ca. 410 pladser. Dette tyder på en manglende kapactet på området. Sammenholdes forventnngerne tl rammeaftale peroden med belægnngen , som har været på mellem % tyder det kke umddelbart på en stor under kapactet. Som for 103 / 104 området er det også på dette område regonens formodnng, at kommunerne deres ndmeldng af efterspørgsel kke skarpt har skelnet mellem mdlertdge bolger ( 107) og længere varende botlbud ( 108). Som det fremgår neden for oplever 108 en markant mndre efterspørgsel efter pladser forhold tl det udbudte plads antal. Dog vser ventelsten, at der er 79 personer på ventelste, hvoraf kun17 personer forventes at få en plads løbet af Udvklng pladstal Der blver 2009 udbudt 402 pladser på området. Dette stger med 7 pladser 2010 tl alt 409 pladser. Autsme I 2010 udbydes 6 mdlertdge botlbudspladser tl borgere med Autsme. Dette skyldes at Gladsaxe Kommune har ændret Sofeskoles 6 botlbudspladser tl voksne fra 108 længere varende botlbud tl 107 mdlertdge botlbud. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 19

20 Nedsat fyssk funktonsevne/senhjerneskade På dette område sker der ngen pladstal ændrng. Der vl således også 2010 blve udbud 3 pladser på området. De 3 pladser drves af kommunerne. Der blver 2010 udbudt 400 mdlertdge botlbudspladser tl borgere med psyksk udvklngshæmnng.. Kommunerne står for drften af de 397 pladser på området og Regonen for de resterende 3 pladser. Ændrngen på 1 plads fra 2009 tl 2010 skyldes, at Rødovre Kommune har udvdet tlbuddet Næsbyvej 5 med 1 plads. 108 Længere varende botlbud tl voksne med handcap Efterspør./Udb ud Efterspørgsel Målgruppe Plad stal Ram.07 Plads tal 08 Plads tal Ekstern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Kommune Total Regon Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Regon Total Udbud Total % 98% 70% 71% 71% 71% Efterspørgslen efter pladser tl personer med handcap som har behov for en længere varende bolg er årene svagt stgende fra pladser tl pladser. Der forventes et udbud pladser hele peroden. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 20

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Web www.regionh.dk Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Læs mere

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning N O T A T : O P S A M L I N G P Å D R I F T S H E R R E R N E S B E S V A R E R L S E R I F A S E 2 A F K O R T L Æ G N I N G E N A F D E M E S T S P E C I A L I S E R E D E T I L B U D O K T O B E R 2

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Rammeaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden Bilag 1 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen

Rammeaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden Bilag 1 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen Bilag 1 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen Liste over alle tilbud beliggende i region Hovedstaden Listen er fremkommet ved træk fra Tilbudsportalen fordelt efter kommunal/regional myndighed

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem regionsrådet i og kommunalbestyrelserne i regionen BIND II DEL 3 6. Rammeaftalens konkrete omfang 6.1 Socialområdet

Læs mere

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard Sådan passer kommunerne børn Kommunernes dagtilbudsstruktur 2004-2011 Publikationen Sådan passer kommunerne børn kan

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Juni 2008 Flemming Jakobsen, Jonas Markus Lindstad Marianne Malmgren og Finn Kenneth Hansen CASA Stofmisbrugsområdet i

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2008 til 2009

Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2008 til 2009 Rapport Rapport Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2008 til 2009 Forfatter: jbe Sidst gemt: Revision: 2 Antal sider: 52 2 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3 NOTAT 14. oktober 2014 Sagsbehandler: agma Notat om beregning af takster og budget for Socialtilsyn Hovedstaden 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Indhold 1. Indledning... 2 2. Lovgivning og generelle principper...

Læs mere

BEFOLKNINGS- OG ARBEJDSKRAFTUDVIKLING

BEFOLKNINGS- OG ARBEJDSKRAFTUDVIKLING BEFOLKNINGS- OG ARBEJDSKRAFTUDVIKLING Kortlægningsgruppe nr. 1 marts 29 Baggrund Som led i arbejdet med Kommuneplan 29 skal der indgå overvejelser om det fremtidige arealforbrug til forskellige byformål

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 - En undersøgelse af serviceydelsesområdet Oxford Research 9. december 2003 Forfatter:

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Capital Asset Pricing Modellen

Capital Asset Pricing Modellen Captal Asset Prcng Modellen og det danske aktearked Bachelorprojekt af Thoas Klesdorff Hougaard Vejleder Lone Sauelsen Afleverngsdato.05.006 Erhvervsøkono/HA-uddannelsen Insttut for Safundsvdenskab og

Læs mere

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte CYKELTURE med Grøn Gude Gentofte Kolofon: Cykelture med Grøn Gude Gentofte 3. oplag 2. udgave Oktober 2011 Trykt 4000 eksemplarer Klder: Gentofte Kommune, Slots- og Ejendomsstyrelsen med flere Udvklet

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere